De Tre Synoptiske Evangelier

Denne tabel viser, hvordan de tre synoptiske evangelier fordeler det materiale, som de er fælles om. Når Matthæus eller Lukas afviger fra Markus' rækkefølge, markeres det med gult.

EpisodeMatthæusMarkusLukas
Johannes Døberen i ørkenen 3,1-12 1,2-8 3,2-18
Jesus' dåb 3,13-17 1,9-11 3,21-22
Fristelserne i ørkenen 4,1-11 1,12-13 4,1-13
Jesus i Galilæa 4,12-17 1,14-15 4,14-15
De første disciple kaldes 4,18-22 1,16-20 5,1-11
Jesus underviser "som en, der har myndighed" 7,28-29 1,21-22 4,31-32
Helbredelsen af manden med den urene ånd 1,23-28 4,33-37
Helbredelse af Peters svigermor 8,14-15 1,29-31 4,38-39
Helbredelser om aftenen 8,16-17 1,32-34 4,40-41
Jesus forlader Kapernaum 1,35-38 4,42-43
Jesus prædiker i synagogerne 4,23-25 1,39 4,44
(Bjergprædikenen / sletteprædiken) 5,1-7,27 6,20-6,49
Helbredelse af en spedalsk 8,1-4 1,40-45 5,12-16
Helbredelse af en lammet 9,1-8 2,1-12 5,17-26
Matthæus / Levi kaldes til discipel 9,9 2,13-14 5,27-28
Toldere og syndere 9,10-13 2,15-17 5,29-32
Diskussion om faste 9,14-17 2,18-22 5,33-39
Jesus plukker korn på en sabbat 12,1-8 2,23-28 6,1-5
Helbredelse af mand med vissen hånd 12,9-14 3,1-6 6,6-11
Store folkeskarer følger Jesus 12,15-21 3,7-12 6,17-19
Udvælgelse af de tolv 10,1-4 3,13-19 6,12-16
Jesus' familie prøver at få ham spærret inde 3,20-21
Diskussion om Beelzebub 12,22-32 3,22-30 11,14-20
Jesus afviser sin familie 12,46-50 3,31-35 8,19-21
Ved Genesaret Sø 13,1-2 4,1 8,4
Lignelsen om sædemanden 13,3-9 4,2-9 8,4-8
Guds riges hemmelighed 13,10-17 4,10-12 8,9-10
Forklaring af lignelsen om sædemanden 13,18-23 4,13-20 8,11-15
Lignelsen om lyset i stagen 4,21-25 8,16-18
Lignelse om det voksende korn 4,26-29
Lignelsen om sennepsfrøet 13,31-32 4,30-32 13,18-19
Jesus forklarer lignelse 13,34-36a 4,33-34
Jesus dæmper bølgerne 8,18;23-27 4,35-41 8,22-25
Uddrivelse af djævle ved Gerasa 8,28-34 5,1-20 8,26-39
Helbredelse af Jairus' datter 9,18-19 5,21-24 8,40-42
Helbredelse af kvinden med blødninger 9,20-22 5,25-34 8,43-48
Helbredelse af Jairus' datter (fortsat) 9,23-26 5,35-43 8,49-56
Jesus afvises i Nazaret 13,53-58 6,1-6 4,16-30
Udsendelsen af de tolv apostle 10,5-16 6,7-13 9,1-6
Den genopstandne Johannes Døberen 14,1-2 6,14-16 9,7-8
Johannes Døbers død 14,3-12 6,17-29
Apostlene samles igen 14,13-14 6,30-34 9,10-11
Bespisningen af de fem tusind 14,15-21 6,35-44 9,12-17
Jesus går på søen 14,22-33 6,45-52
Helbredelser ved Genesaret 14,34-36 6,53-56
Spørgsmålet om rent og urent 15,1-20 7,1-23
Helbredelse af den hedenske kvindes datter 15,21-28 7,24-30
Flere helbredelser af døve, stumme etc. 15,29-31 7,31-37
Bespisningen af de fire tusind 15,32-39 8,1-10
Kravet om et tegn 16,1-4 8,11-13
Advarsel mod farisæernes surdej 16,5-12 8,14-21
Helbredelsen af den blinde i Betsajda med spyt 8,22-26
Peters bekendelse ("hvem siger I, at jeg er?") 16,13-20 8,27-30 9,18-21
Jesus' første forudsigelse om sin lidelse og død 16,21-23 8,31-33 9,22
Tag dit kors op 16,24 8,34 9,23
Om at frelse og miste 16,25-26 8,35-37 9,24-25
Om menneskesønnens tilbagekomst 16,27-28 8,38-9,1 9,26-27
Forklarelsen på bjerget 17,1-13 9,2-13 9,28-36
Helbredelsen af drengen med den urene ånd 17,14-21 9,14-29 9,37-43a
Jesus' anden forudsigelse om sin lidelse og død 17,22-23 9,30-32 9,43b-45
Den største og den sidste 18,1-5 9,33-37 9,46-48
Imod os eller for os 9,38-41 9,49-50
(Lukas' centrale del) 9,50-18,14
Advarsel mod at bringe til fald 18,6-10 9,42-48 17,1-2
Om salt 5,13 9,49-50 14,34-35
Ved Judæas grænse 19,1-2 10,1
Spørgsmålet om skilsmisse 19,3-12 10,2-12 16,18
Jesus og de små børn 19,13-15 10,13-16 18,15-17
Den rige, unge mand 19,16-26 10,17-27 18,18-27
Om at opgive alt 19,27-30 10,28-31 18,28-30
Jesus' tredje forudsigelse om sin lidelse og død 20,17-19 10,32-34 18,31-34
Zebedæussønnernes ønske 20,20-24 10,35-41
Folkets fyrster 20,25-28 10,42-45 22,24-30
Helbredelsen af den blinde 20,29-34 10,46-52 18,35-43
Indtoget mod Jerusalem 21,1-9 11,1-10 19,29-38
Tilbage til Betania 21,17 11,11
Forbandelsen af figentræet 21,18-22 11,12-14
Tempelrensningen 21,12-17 11,15-18 19,45-48
Det visnede figentræ 21,18-22 11,19-24
Om tilgivelse 6,14-15 11,25-26
Spørgsmålet om Jesu myndighed 21,23-27 11,27-33 20,1-8
Lignelsen om de onde vinbønder 21,33-46 12,1-12 20,9-18
Spørgsmålet om skat til kejseren 22,15-22 12,13-17 20,19-26
Spørgsmålet om ægteskab efter opstandelsen 22,23-33 12,18-27 20,27-40
Det første bud i loven 22,34-40 12,28-34 10,25-29
Davids søn eller Davids herre 22,41-46 12,35-37 20,41-44
Advarsel mod de skriftkloge 12,38-40 20,45-47
Den fattige enkes gave 12,41-44 21,1-4
Dommedag er nær 24,1-41 13,1-32 21,5-33
Årvågne tjenere 24,42-51 13,33-37 12,35-38
Beslutningen om Jesu død 26,1-5 14,1-2 22,1-2
Jesus bliver salvet 26,6-13 14,3-9 7,36-50
Judas' forræderi 26,14-16 14,10-11 22,3-6
Forberedelse til nadveren 26,17-19 14,12-16 22,7-13
Forudsigelse af Judas' forræderi 26,20-25 14,17-21 22,21-23
Dette er mit legeme og blod 26,26-29 14,22-25 22,14-20
Forudsigelsen af Peters fornægtelse 26,30-35 14,26-31 22,31-34
Jesus i Getsemane 26,36-46 14,32-42 22,39-46
Tilfangetagelsen 26,47-56 14,43-50 22,47-53
Den unge, nøgne mand flygter 14,51-52
Peter ved ilden 26,57-58 14,53-54
Jesus for ypperstepræsten 26,59-66 14,55-64 22,66-71
Jesus hånes 26,67-68 14,65 22,63-65
Peters fornægtelse 26,69-75 14,66-72 22,54b-62
Jesus for Pilatus 27,1-2; 11-26 15,1-15 23,1-6;13-25
Tornekroningen 27,27-31 15,16-20
Korsfæstelsen 27,32-44 15,21-32 23,26;32-43
Jesu død og begravelse 27,45-61 15,33-47 23,44-56
Den tomme grav 28,1-8 16,1-8 24,1-12

Som det fremgår af tabellen, er Matthæus sommetider uenig med Markus og Lukas om rækkefølgen, og sommetider er Lukas uenig med Markus og Matthæus. Når Matthæus og Lukas undtagelsesvis begge er uenige med Markus, er de også uenige med hinanden.

Tabellen er sammenstykket fra flere kilder og skal ikke betragtes som autoritativ. Sommetider er det en vurdering, hvornår en episode er en episode. Både Matthæus og Markus har historien om Jesus, der forbander figentræet, fordi det ikke har frugt, mens Lukas istedet har en lignelse om et figentræ uden frugter (Lukas 13,6-9). Både Matthæus og Markus har en episode, hvor Jesus advarer mod farisæernes surdej. Lukas har også denne advarsel (Lukas 12,1), men ikke i samme sammenhæng.

Yderligere information