Hvaba?? Hvor var Åbenbaringsteltet placeret? Hvaba??

Jødernes lejr med tabernaklet i midten
Teltlejr

Meget store dele af Mosebøgerne handler om Åbenbaringsteltet / Tabernaklet. Det var den centrale helligdom for jøderne i ørkenen, før de indtog det forjættede land fra øst, erobrede Jerusalem tre gange og byggede Guds første tempel.

Det fremgår utallige steder, at denne helligdom stod i midten af jødernes lejr. Et eksempel:

4 Mosebog 2,2 Israelitterne skal lejre sig i hver sin fanehær under fædrenehusets felttegn; de skal lejre sig på afstand af Åbenbaringsteltet, rundt om det.

Der er ingen grund til at citere hele kapitlet (læs evt. 4 Mosebog kapitel 2), for billedet til højre illustrerer det glimrende: Inderst var teltet, der var omgivet af stammen Levi, herunder Moses og Moses' storebror, Aron. Uden om disse lå Israels tolv stammer.

Men andre steder fremgår det, at Åbenbaringsteltet stod udenfor lejren. Åbenbart var det alligevel ikke lavet af flere tons guld, flere tons sølv og flere tons bronze, for Moses hentede selv teltet og slog det op, hver gang han talte med Gud ansigt til ansigt.

2 Mosebog 33,7 Moses plejede at hente teltet og slå det op uden for lejren i god afstand fra den; han kaldte det Åbenbaringsteltet. Hver gang nogen søgte råd hos Herren, gik han ud til Åbenbaringsteltet uden for lejren.
2 Mosebog 33,8 Og hver gang Moses gik ud til teltet, stillede hele folket sig i hver sin teltåbning og fulgte Moses med øjnene, til han var kommet ind i teltet.
2 Mosebog 33,9 Når Moses kom ind i teltet, steg skysøjlen ned og stod i indgangen til teltet, og Herren talte med Moses.
2 Mosebog 33,10 Når folket så skysøjlen stå i indgangen til teltet, rejste de sig alle sammen, og de kastede sig ned, hver i sin teltåbning.
2 Mosebog 33,11 Og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Derpå vendte Moses tilbage til lejren. Den unge mand Josva, Nuns søn, der var i hans tjeneste, veg ikke fra teltet.

Andre steder bekræfter, at Åbenbaringsteltet var placeret udenfor lejren:

4 Mosebog 11,26 To af mændene var blevet tilbage i lejren; den ene hed Eldad, den anden Medad. Ånden kom over dem, for de hørte til de halvfjerds, der var blevet udskrevet; men de var ikke gået ud til teltet, så de kom i profetisk henrykkelse inde i lejren.

4 Mosebog 12,4 Straks sagde Herren til Moses og Aron og Mirjam: "Gå alle tre ud til Åbenbaringsteltet!" De gik alle tre derud,

Kommentar

Stort set al teksten fra 2 Mosebog 35 til 4 Mosebog 10,11 er skrevet af en forfatter, vi kalder P (præstlig). Denne præstlige forfatter er meget fokuseret på Åbenbaringsteltet, der er den helt centrale helligdom. I de tekster, der ikke er skrevet af P, spiller Åbenbaringsteltet en meget mindre rolle.

Jødisk bortforklaring #1

Ibn Ezra foreslog, at der var tale om et midlertidigt telt, som Moses havde brugt, inden tabernaklet var færdigt:

Now Moses separated himself from the Israelites so that [God's] Glory would speak with him. And this happened after he brought down the second engraved tablets, and the Israelites started building the Tabernacle, that he called his tent the Tent of Meeting, since God would meet with him there until the Tabernacle was built.

Ramban / Maimonides mente det samme:

The passage continues to describe (vv. 8-11) everything that occurred with this tent until the Tabernacle was constructed.

Sagen er, at selvom kapitel 25-30 indeholder byggeanvisninger for Pagtens Ark og Åbenbaringsteltet, sker selve arbejdet først i kapitel 37 og resten af 2 Mosebog.

Men denne bortforklaring modsiges af, at Åbenbaringsteltet stadig står uden for lejren i 4 Mosebog 11,26 og 12,4 (citeret foroven).

Jødisk bortforklaring #2

Rabbi Shadal (forkortelse for Samuel David Luzzatto, 1800-1865) foreslog, at Moses' Åbenbaringstelt var en slags erstatning, som netop skulle stå uden for lejren, fordi Gud var vred på sit folk efter dansen om Guldkalven.

I verset lige forinden siger Gud, at han ikke vil tage med sit folk. Istedet skulle en engel gå foran inde i en skysøjle som en straf:

2 Mosebog 33,5 Men Herren sagde til Moses: "Sig til israelitterne: I er et stivnakket folk. Jeg ville øjeblikkelig tilintetgøre jer, hvis jeg drog op sammen med jer. Fjern jeres smykker, så vil jeg bestemme mig til, hvad jeg vil gøre ved jer."

Jødisk bortforklaring #3

Den græske teksttradition, Septuaginta, og den syriske(1) Peshitta, ændrer diskret i teksten,

I stedet for "teltet" står der "hans telt". Der er altså tale om det telt, Moses og hans familie boede i.

2 Mosebog 33,7 And Moses took his tabernacle and pitched it without the camp, at a distance from the camp; and it was called the Tabernacle of Testimony: and it came to pass [that] every one that sought the Lord went forth to the tabernacle which was without the camp.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Jehovas vidner benytter sig af denne variant:

2 Mosebog 33,7 Moses på sin side tog sit telt og slog det op uden for lejren, langt borte fra lejren; og han kaldte det et mødetelt. Og det var sådan at enhver der ville rådspørge Jehova, gik ud til mødeteltet, som var uden for lejren.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

Dette fusk modsiges dog af næste vers, 2 Mosebog 33,8 (citeret foroven): »Og hver gang Moses gik ud til teltet«. Åbenbart boede Moses ikke selv i teltet.

Desuden står der i 2 Mosebog 33,11 (citeret foroven), at »Josva […] veg ikke fra teltet«. Moses var en gift mand, så han kunne ikke have Josva stående foran sit private telt hele døgnet.

Jødisk bortforklaring #4

En sidste bortforklaring går tilbage til Maimonides' søn, Avraham ben HaRambam: Teltet var det telt, hvor Moses' svigerfar, Jetro, grundlagde det jødiske råd.

We can deduce from the phrase "he took the tent" that he moved a tent that had already been pitched among the Israelites. Perhaps this is the tent about which it states in the account of his meeting with Jethro, "and they entered the tent."

Problemet med denne bortforklaring er, at selvom Moses modtager sin svigerfar i sit telt i 2 Mosebog 18,4, er der ingen steder nogen antydning af, at det nyudnævnte råd mødes i et telt.

Kristne bortforklaringer

Man sige, at det er ligegyldigt, fordi det er så længe siden.

Men det samme kan man sige om resten af Bibelen. Man kan undre sig over, at Bibelens forfattere er uenige om et — om man så må sige — centralt spørgsmål.

Desuden hænger denne selvmodsigelse sammen med den næste, som vi skal se på i morgen.

Eksternt Link

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Syrisk . . .: med syrisk (syriakisk) menes der den variant af aramæisk, der blev talt af den oprindelige befolkning før den islamiske erobring. Dette er altså ikke det samme, som det arabiske, der tales i dagens Syrien.

Mærker: 2 Mosebog, 4 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten, Septuaginta