Hvaba?? Hvor mange børn fik Jakob og Lea? Hvaba??

Den 17-årige Josef og hans brødre.
Bemærk teksten: "Do sprach Juda zu seinen brüdern". På dette tidspunkt boede Juda stadig sammen med sine brødre og havde ikke fået børn og børnebørn i Adullam.
Josef og hans brødre

Jakob hed også Israel. Han var stamfar til Israels tolv stammer med de tolv sønner, han fik med sine to koner (og deres to slavinder):

Mod slutningen af 1. Mosebog tager hele Jakobs hus til Egypten. Vi får en optælling af alle Jakobs efterfølgere, kone for kone. Lad os nøjes med den første kone, Lea:

1 Mosebog 46,7 Han bragte sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, ja hele sin slægt med sig til Egypten.
1 Mosebog 46,8 Dette er navnene på Israels sønner, der kom til Egypten, Jakob og hans sønner: Jakobs førstefødte var Ruben.
1 Mosebog 46,9 Rubens sønner var: Enok, Pallu, Hesron og Karmi.
1 Mosebog 46,10 Simeons sønner var: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar og Saul, der var søn af en kana'anæisk kvinde.
1 Mosebog 46,11 Levis sønner var: Gershon, Kehat og Merari.
1 Mosebog 46,12 Judas sønner var: Er, Onan, Shela, Peres og Zera. Men Er og Onan døde i Kana'an. Peres' sønner var: Hesron og Hamul.
1 Mosebog 46,13 Issakars sønner var: Tola, Puvva, Job og Shimron.
1 Mosebog 46,14 Zebulons sønner var: Sered, Elon og Jakle'el.
1 Mosebog 46,15 Det var de sønner, Lea havde født Jakob i Paddan-Aram, foruden datteren Dina, i alt treogtredive sønner og døtre.

Den guddommelige tekst siger, der var 33, men rent faktisk er der kun 32 navne, og det er ikke noget jeg siger, fordi jeg er en ond ateist. Derfor har jøder og kristne disket op med alle mulige og umulige bortforklaringer de sidste 1.000 år,

Jødiske bortforklaringer

Den jødiske rabbi Rashi indrømmede, at der manglede et navn på listen, men han var sikker på, at der var tale om Jokebed, der var datter af Levi (og mor til Moses).(1)

Argumentet var, at der i 1 Mosebog 46,7 (citeret foroven) står »sønnedøtre« i flertal, men i den lange liste i 1 Mosebog 46,7-25 optræder kun en enkelt sønnedatter, nemlig Sera, datter af Asher. Ved at udnævne Jokebed til "blind passager" fik Rashi altså løst to selvmodsigelser på én gang.

Det ene problem med denne bortforklaring er, at den hellige tekst udtrykkeligt fortæller, at Jokebed blev født i Egypten (4 Mosebog 26,59). Hun hører derfor ikke til på listen over rejsedeltagere. Dette bortforklarede Rashi ved at hævde, at selvom hun var født i Egypten, var selve undfangelsen sket allerede, inden jøderne forlod Kana'an. Denne påstand er naturligvis fri fantasi.

Det andet problem med denne bortforklaring er, at teksten selv siger, den kun har medtaget 1 kvinde, »Det var de sønner,[…] foruden datteren Dina« (1 Mosebog 46,15). Det problem løste Rashi ved at ignorere det.

Et tredje problem er, at hvis Jokebed, Moses' mor, blev undfanget, inden jøderne tilbragte 400 år i Egypten, må hun have blevet meget, meget gammel. Langt ældre end de 120 år, Gud tillader. Man kan undre sig over, hvordan Faraos datter kunne finde på at ansætte en 320 år gammel kvinde som amme!

4 Mosebog 26,59: og Amrams kone hed Jokebed. Hun var datter af Levi, som havde fået hende i Egypten, og hun havde født Amram sønnerne Aron og Moses og deres søster Mirjam.

Kristen bortforklaring #1

Man kan foreslå, at stammoderen, Lea, skal tælles med.

Problemerne med dette forslag er mange: Teksten siger selv, at der er tale om efterkommere født af Lea: »Det var de sønner, Lea havde født« (46,15). Lea havde jo ikke født sig selv. Det var kun børn og børnebørn, der blev talt: »i alt treogtredive sønner og døtre« (46,15).

Desuden: hvis vi skal regne Lea med, så skal vi også regne de tre andre mødre med i resten af optællingen 1 Mosebog 46,15-25, men problemet er, at her passer tallene allerede, så hvis vi begynder at medregne mødrene for at løse én selvmodsigelse, vil vi samtidigt skabe tre nye selvmodsigelser (eller rettere: to, for Rakel var jo allerede død).

Kristen bortforklaring #2

Man kan foreslå, at Jakob skal tælles med, men problemerne er nogenlunde de samme som for den forrige bortforklaring: Teksten siger selv, at den kun tæller efterkommere, der var født af Lea: »de sønner, Lea havde født Jakob […] i alt treogtredive sønner og døtre« (46,15). Indledningen siger også, at den opremser Jakobs slægt (46,7). De gamle oversættelser (f.eks. oversættelsen fra 1919) var mere bogstavelige: »Jakob og al hans Sæd«. Jakob er ikke sin egen sæd.

På samme måde som for den forrige bortforklaring kan vi også undre os over, hvorfor Jakob kun skal tælles med blandt Leas børn. Hvorfor skal han ikke også tælles sammen med de tre andre mødre? Naturligvis fordi tallene allerede passer her, så der ikke er noget, der skal bortforklares.

Ikke desto mindre er det faktisk denne bortforklaring, der mere eller mindre implicit antages. Men det hænger sammen med bortforklaringerne til den selvmodsigelse, vi skal kigge på i morgen.

Kristen bortforklaring #3

Man kunne foreslå, at Er og Onan skulle tælles med, men som teksten selv gør opmærksom på, var disse to allerede døde, inden rejsen startede: »Men Er og Onan døde i Kana'an« (46,12). Se evt. #2 og #3 i oversigten hvor mange har Gud dræbt, eller læs om Onans forbrydelse.

Det kunne man så omgå ved at hævde, at i denne oversigt er det ikke kun rejsedeltagere, der nævnes, men hele Jakobs slægt. I så fald skal vi huske at trække dem fra i selvmodsigelsen i morgen.

Kristen bortforklaring #4

Et andet problem er Peres' sønner: Hesron og Hamul (46,12). Selvom de er med på listen, gør kronologien det ikke muligt, at disse to allerede var blevet født.

For at gøre historien om Juda og Tamar meget kort: Da Josef blev smidt i en brønd af sine brødre (billedet øverst til højre), var han (Josef) 17 år (1 Mosebog 37,2). I næste kapitel flytter Juda til Adullam og får sine tre børn, hvorefter Er, Onan og efternøleren Shela alle bliver voksne, før Peres bliver født. Da Jakob tager til Egypten med "al sin Sæd", er Josef 39 år, dvs. at vi skulle have haft to generationer til at vokse op på bare 22 år.

Bortforklaringen er (naturligvis) at fifle lidt med tallene og samtidigt minde om, hvordan mange af fædrene i Bibelen har været meget unge. Selv en intelligent mand som John Gill(2) lader denne dør stå åben: »though others suppose that Pharez was at this time fourteen years of age, and instances are given of some, who before that age have been fathers of children; the difficulty is not easily solved:«

Se evt. det eksterne link for grundige detaljer.

Homunculus: Et komplet menneske inde i faderens sæd.
Homunculus

Kristen bortforklaring #5

En anden bortforklaring, der skal retfærdiggøre, at Hesron og Hamul medtages, er så latterlig, at den skal siges på latin, for at folk ikke skal bryde sammen i krampegråd: De to sønner var med på rejsen "in potentia" eller "in-lumbis-patrum" — i deres faders lænd. Med andre ord skvulpede Hesron og Hamul rundt i deres fars testikler, indtil han på et senere tidspunkt fik plantet sin sæd (billedet til venstre).

Denne bortforklaring var måske mere acceptabel i gamle dage, før man viste noget om kromosomer og DNA.

1 Mosebog 37,2: Dette er Jakobs slægtshistorie. Josef var sytten år, og han vogtede får sammen med sine brødre. Han tjente hos de sønner, hans far havde med sine koner Bilha og Zilpa. Og Josef fortalte deres far det onde, han hørte om dem.

Kristen bortforklaring #6

En tredje måde at få Hesron og Hamul til at passe ind i kronologien er at postulere, at navnene på listen ikke er opgjort på afrejsetidspunktet, men at listen også inkluderer dem, der blev født i de 17 år, Jakob levede i Egypten (1 Mosebog 47,28).

Så kan man undre sig over, at Jokebed ikke er med på listen, hvis hun allerede var undfanget på afrejsetidspunktet (se den jødiske bortforklaring).

1 Mosebog 47,28: Jakob levede i Egypten i 17 år. Tallet på Jakobs leveår var 147.

Kristen bortforklaring #7

Hvis man medregner Hesron og Hamul (eller Er og Onan), bliver der pludselig for mange navne. Det kan man så omgå ved at udelade Dina.

Problemet er bare, at teksten selv siger, at Dina skal tælles med: »foruden datteren Dina, i alt treogtredive sønner og døtre«.

Eksternt Link

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

Rashi levede fra 1040 til 1105 og hed egentlig Shlomo Yitzhaki, men han er mere kendt under akronymet RAbbi SHlomo Itzhaki.

Rashi skrev: »thirty-three: But if you count them individually, you find only thirty-two. This [missing one] is Jochebed, who was born between the walls when they entered the city, as it is said: “whom she bore to Levi in Egypt” (Num. 26:59). Her birth was in Egypt, but her conception was not in Egypt. [From Num. Rabbah 13:20]«.

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen, Stamtavler