Hvaba?? Var Jesus førstegrøden af dem, der er sovet hen? Hvaba??

Paulus glemmer også, at der var genopstandelse i Det Gamle Testamente (2 Kongebog 13,21).
Genopstandelse

Paulus kalder Jesus for førstegrøden af de genopstandne:

1 Korintherne 15,20 Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen.
1 Korintherne 15,21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske.
1 Korintherne 15,22 For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.
1 Korintherne 15,23 Men hver til sin tid: Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til.

Og hvad er en "førstegrøde" så for noget? En førstegrøde er de første kornaks fra høsten, der bæres ind i templet og ofres til Gud. Når Gud har accepteret dette offer, kan man derefter med Guds velsignelse begynde at høste resten af marken. Paulus' pointe her er, at når Gud har accepteret Jesus' genopstandelse som en førstegrøde, så har Gud dermed accepteret, at alle vi andre også vil genopstå.

Men faktisk er der ret mange genopstandelser i Bibelen. For eksempel opstod der »mange af de hensovede hellige«, dengang Jesus døde:

Matthæus 27,51 Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede,
Matthæus 27,52 og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op,
Matthæus 27,53 og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange.

Jesus genopstod først tre dage senere, så alle disse mange "hensovede hellige" nåede at genopstå tre dage før Jesus.

Ergo er Jesus ikke den første, og hvis Jesus ikke er førstegrøde, så er der ifølge Paulus' logik ingen genopstandelse.

Apostlenes Gerninger 2,20: "Solen forvandles til mørke og månen til blod […]".
Solformørkelse

Kristen bortforklaring #1

En bortforklaring er den sædvanlige med, at "ordene betyder noget andet". Når »de hensovede helliges legemer stod op, de gik ud af deres grave«, betyder det "i virkeligheden", at jordskælvet slyngede ligene ud af gravene. Dér blev de så liggende, indtil det "rigtige mirakel" skete tre dage senere, hvorefter de døde genopstod og gik ned i byen.

På denne måde har de hensovede hellige ikke overhalet Jesus. Det giver et noget mærkeligt billede af Gud: Først bruger han et jordskælv til at ryste en masse lig ud af gravene, og så lader han ligene ligge og flyde i tre dage, før han genopliver dem.

Kristen bortforklaring #2

En stik modsat bortforklaring er, at "stod op" og "gik" betyder præcis, hvad ordene siger.

I stedet deler man Matthæus 27,52 op i to halvdele (adskilt af tre dage), således at det først var efter Jesus' opstandelse, at »de hensovede helliges legemer stod op, de gik ud af deres grave«.

Kristen bortforklaring #3

Som kristen kan man bortforklare det med, at de mennesker, der genopstod — som f.eks. Lazarus — kun blev oprejst til deres kødelige liv, og at de senere døde en naturlig død. Dette står naturligvis ingen steder, og det er ikke kontroversielt at mene, at Lazarus var den discipel, Jesus elskede, og når Jesus (måske) sagde: »at den discipel ikke skulle dø« (Johannes 21,23), er det fristende at læse det som "dø igen", eftersom Lazarus allerede havde været gennem hele møllen med død og genopstandelse.

Men de mange "hensovede hellige" er sværere at bortforklare. De genopstår spontant, i det øjeblik Jesus dør, som et tegn på, at alle profetier er opfyldt, Guds Rige er kommet, og Dødens og Satans magt er brudt.

Johannes 21,23: Da kom det forlydende ud blandt brødrene, at den discipel ikke skulle dø. Men Jesus havde ikke sagt, at han ikke skulle dø, men: Hvis jeg vil, at han skal leve, til jeg kommer, hvad angår det så dig?

Kristen bortforklaring #4

I sin bog om Jesus' genopstandelse, The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach, fra 2010 forsøgte Michael R. Licona at gennemgå evangelierne, som en moderne historiker ville have gjort det.

I dette monsterværk på over 700 sider var der ét vers, Licona ikke mente at kunne forsvare som værende historisk sandt, og det var netop Matthæus 27,52.

Licona valgte at fortolke dette vers med alle zombierne som "apokalyptisk billedsprog", "litterær teknik" (literary device) og "special effects". Licona sammenlignede brugen af zombier i dette vers med Apostlenes Gerninger kapitel 2, hvor der i de sidste tider vil være blod, ild og røg, og »Solen forvandles til mørke og månen til blod«, og med Matthæus kapitel 24, hvor Solen og Månen bliver mørke, og stjernerne falder ned fra himlen.

Kristen bortforklaring #5

På grund af denne ene sætning blev Mike Licona nødt til at trække sig fra sin stilling som professor ved Southern Evangelical Seminary og som "apologetics coordinator" for North American Mission Board. Disse institutioner kræver, at deres ansatte anser Bibelen for 100% fejlfri.

Kan man ikke klare budskabet, må man gå efter budbringeren.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, 1 Korintherne, Paulus