Hvaba?? Israels 10, 11, 12, 13 stammer Hvaba??

Fordelingen af Det Hellige Land mellem de tolv stammer. Bemærk, at der er to store lysegrønne områder: Manasse og Øst-Manasse.
Kort over Israels 12 stammer

I 1 Mosebog 29,31 - 30,13 kæmper Jakobs to koner sammen med deres to slaver om at få lov til at føde hans børn. Det resulterer i 12 børn, hvoraf den ene dog "kun" er en datter.

Fem kapitler senere — nærmest som en eftertanke — skal den ene kone pludselig føde igen: »Da de endnu var et stykke vej fra Efrat, skulle Rakel føde« (1 Mosebog 35,16). Dermed ender Jakob med at have 12 sønner.

Jakob hed også Israel, så Jakobs sønner er stamfædre til Israels 12 stammer:

5 Mosebog 27,12 Når I kommer over Jordan, skal stammerne Simeon, Levi, Juda, Issakar, Josef og Benjamin tage opstilling på Garizims bjerg for at velsigne folket.
5 Mosebog 27,13 Stammerne Ruben, Gad og Asher, Zebulon, Dan og Naftali skal tage opstilling på Ebals bjerg med henblik på forbandelsen.

Her starter problemet. Lad os som eksempel tage episoden, hvor Moses vælger 1 spejder fra hver stamme til at gå ind i kæmpernes land.

4 Mosebog 13,4 Dette er deres navne: Fra Rubens stamme: Shammua, Zakkurs søn.
4 Mosebog 13,5 Fra Simeons stamme: Shafat, Koris søn.
4 Mosebog 13,6 Fra Judas stamme: Kaleb, Jefunnes søn.
4 Mosebog 13,7 Fra Issakars stamme: Jig'al, Josefs søn.
4 Mosebog 13,8 Fra Efraims stamme: Hosea, Nuns søn.
4 Mosebog 13,9 Fra Benjamins stamme: Palti, Rafus søn.
4 Mosebog 13,10 Fra Zebulons stamme: Gaddiel, Sodis søn.
4 Mosebog 13,11 Fra Josefs stamme, Manassestammen: Gaddi, Susis søn.
4 Mosebog 13,12 Fra Dans stamme: Ammiel, Gemallis søn.
4 Mosebog 13,13 Fra Ashers stamme: Setur, Mikaels søn.
4 Mosebog 13,14 Fra Naftalis stamme: Nakbi, Vafsis søn.
4 Mosebog 13,15 Fra Gads stamme: Ge'uel, Makis søn.

Levis stamme er udeladt, men til gengæld er der to nye stammer: Manasse og Efraim.

Lad mig straks understrege, at med kristne og jødiske øjne er der ingen selvmodsigelse her: Josefs to sønner, Manasse og Efraim, er blevet udnævnt til selvstændige stammer, for Jakob/Israel havde selv sagt, at disse to børnebørn skulle være hans sønner:

1 Mosebog 48,5 De to sønner, du fik her i Egypten, før jeg kom ned til dig, skal nu være mine; Efraim og Manasse skal være mine, ligesom Ruben og Simeon.

Dermed er der nu 13-14 stammer, hvorfra den enkelte forfatter så kan vælge 12 efter behag.

I ovenstående liste over spejdere er stammen Levi ikke med, fordi levitterne tager sig af præstearbejdet. Præsterne kan ikke eje noget land, så hver gang, der mønstres soldater, og hver gang der kommer lange lister over opdelingen af territoriet, er stammen Levi fraværende.

Jødernes lejr med tabernaklet i midten.
Udenom ligger Levi og de 12 andre stammer.
Teltlejr

Formelt set er der altså ikke nogen selvmodsigelse: Hver gang Levi er med på listen, er Josef én stamme, og hver gang Levi ikke er med, bliver Josef forvandlet til 2 stammer, for tolv skal der være. Det lugter dog ofte som om, der skal bortforklares noget i bagtankens lys: Hvis man læser 4 Mosebog 13,4-15 (citeret foroven), står der ganske vist, at Manasse er »Josefs stamme, Manassestammen«, men Efraim er placeret tre pladser tidligere i listen, og der er intet (her), der fortæller os, at der skulle være en speciel "dynamisk" forbindelse mellem disse to stammer.

Det bliver især kunstigt i Ezekiel kapitel 48: Først opdeler jøderne landet i lodder, og her får Manasse og Efraim et lod hver. Levitterne bor i Herrens lod, så faktisk er der 13 stammer i denne opremsning. Men i slutningen af samme kapitel skal der være 12 porte i Jerusalem, og her får levitterne deres egen port. Derfor bliver Manasse og Efraim igen forvandlet til Josef.

Det samme gælder i 4 Mosebog kapitel 2, hvor Åbenbaringsteltet er placeret i midten af lejren omgivet af Levis stamme. Udenom ligger de 12 stammer medregnet Efraim og Manasse (billedet til højre), tre stammer mod hvert verdenshjørne, så her er der igen 13 stammer.

Det er den slags, der med et pænt udtryk viser, at der er tale om "flydende traditioner". Med et mindre pænt udtryk, viser det, at stammerne er lige så frit opfundne, som de tolv apostle, og at der bare skal være tolv navne på listen.

Her er at andet mærkeligt eksempel, hvor Levi alligevel er parat til at gå i krig. Alle Israels stammer møder kampklare op til David for at gå i krigen mod Saul:

1 Krønikebog 12,24 Tallet på overhovederne for de våbenføre mænd, som kom til David i Hebron for på Herrens befaling at overdrage ham Sauls kongedømme, var:
1 Krønikebog 12,25 af judæere, som bar langskjolde og lanser, 6.800 våbenføre mænd;
1 Krønikebog 12,26 af simeonitterne 7.100 erfarne krigere;
1 Krønikebog 12,27 af levitterne 4.600,
1 Krønikebog 12,28 desuden Jojada, fyrsten for Arons slægt, fulgt af 3.700,
1 Krønikebog 12,29 og Sadok, en ung, erfaren kriger, tillige med hans fædrenehus, 22 høvdinge;
1 Krønikebog 12,30 af benjaminitterne, Sauls brødre, 3.000, men størstedelen af dem holdt endnu fast ved Sauls hus;
1 Krønikebog 12,31 af efraimitterne 20.800 erfarne krigere, navnkundige mænd i deres fædrenehuse;
1 Krønikebog 12,32 af halvdelen af Manasses stamme 18.000 mænd, der var udpeget til at gå hen og gøre David til konge;
1 Krønikebog 12,33 af issakaritterne, som var kyndige i at tyde tiderne, så de vidste, hvad Israel havde at gøre, 200 overhoveder og alle deres brødre, som adlød dem;
1 Krønikebog 12,34 af Zebulon: 50.000 våbenføre mænd, rustet til kamp med alle slags våben, fast besluttet på at hjælpe;
1 Krønikebog 12,35 af Naftali 1.000 høvdinge, fulgt af 37.000 mænd med langskjolde og spyd;
1 Krønikebog 12,36 af danitterne 28.600 mænd, rustet til kamp;
1 Krønikebog 12,37 af Asher 40.000 våbenføre mænd, rustet til kamp;
1 Krønikebog 12,38 af dem, der boede på den anden side af Jordan, rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stamme, 120.000 mænd med alle slags våben.
1 Krønikebog 12,39 Alle disse krigere kom i slagorden og i fuld enighed til Hebron for at gøre David til konge over hele Israel; og også alle de øvrige israelitter var enige om at gøre David til konge.

Forfatteren bruger ekstra plads — tre vers — på at udpensle, hvor mange soldater Levi (inklusive Arons og Sadoks slægter) stiller op med. Levitterne er ligeså kampglade, som de andre stammer. Sadok er sågar »en ung, erfaren kriger«

På ovenstående lister er der tretten stammer — ja faktisk er der fjorten, for i mellemtiden er Manasse blevet opdelt i to halvdele (vers 32 og 38, se kortet øverst til højre). Denne halve stamme optræder mange gange i Bibelen, men på et tidspunkt bliver den ført i eksil sammen med stammerne Ruben og Gad, »hvor de er den dag i dag« (1 Krønikebog 5,26).

1 Krønikebog 5,26: Da vakte Israels Gud assyrerkongen Puls ånd, den samme som assyrerkongen Tiglat-Pileser, så han førte rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stamme i eksil; han førte dem til Hala, Habor, Hara og Gozans flod, hvor de er den dag i dag.

Mod slutningen af Mosebøgerne velsigner Moses stammerne:

5 Mosebog 33,8 Om Levi sagde han: Dine Tummim og Urim tilhører din trofaste mand, ham satte du på prøve ved Massa, ham anklagede du ved Meribas vand.
[.. .. ..] [. . .]
5 Mosebog 33,13 Om Josef sagde han: Velsignet af Herren er hans land med herligheder fra himlen deroppe og fra urdybet, der hviler dernede,
[.. .. ..] [. . .]
5 Mosebog 33,17 Prægtig er han, oksens førstefødte, hans horn er vildoksens horn, med dem skal han stange folkene helt ud til jordens ender. Sådan er Efraims titusinder, sådan er Manasses tusinder.

Her velsignes både Levi og Josef, mens Efraim og Manasse nævnes. Til gengæld glemmer Moses at velsigne stammen Simeon(!), så man kan efter behag mene, at listen indeholder 11, 12 eller 13 stammer.

Dommernes Bog er (bogstaveligt talt) et kapitel for sig: Ikke nok med at Jakobs sønner optræder mange hundrede år, efter at de burde være døde, men det lader ikke til, at forfatteren har helt styr på navnene.

I Dommerbogen 1,17-36 erobrer jøderne det Hellige Land (som allerede var erobret af Josva), og vi får en liste over hver stammes erobringer. Levi er naturligvis udeladt fra denne liste over krigere, men det er Ruben, Gad og Issakar også. Til gengæld optræder Josef, Efraim og Manasse alle tre, og hvis man læser dette kapitel uden at lade sig influere af de andre bøger i Bibelen, kan man kun tro, at Kaleb var en stamme. Her er en lille smagsprøve:

Dommer 1,19 Herren var med judæerne, så de erobrede bjerglandet. Men de kunne ikke fordrive dem, der boede i slettelandet; de havde nemlig jernvogne.
Dommer 1,20 Kaleb fik Hebron, sådan som Moses havde befalet, og han fordrev de tre Anak-sønner derfra.
Dommer 1,21 Men jebusitterne, som boede i Jerusalem, fik benjaminitterne ikke fordrevet, og den dag i dag bor jebusitterne sammen med benjaminitterne i Jerusalem.

Det mærkeligste liste af dem alle er i "Deboras sejrssang". Her nævnes 10-11 navne, men ikke Simeon, Levi, Josef, Juda, Manasse og Gad. Til gengæld bliver 8 af stammerne, Efraim, Benjamin, Zebulon, Issakar, Ruben, Dan, Asher og Naftali, nævnt i flæng med Makir, Barak, Gilead og (måske) Meroz. Nogle af dem deltog i kampen, mens andre hånes for ikke at have deltaget:

Dommer 5,14 Fra Efraim, med rod i Amalek, fulgte de dig, Benjamin, med dine folk. Fra Makir drog herskerne ned, fra Zebulon de, der bærer herskerstav.
Dommer 5,15 Høvdingene i Issakar sluttede op om Debora, Issakar fulgte efter Barak ned på sletten. Ved Rubens bække betænkte de sig længe.
Dommer 5,16 Hvorfor sad du i kvægfolden og lyttede til hyrdernes fløjter? Ved Rubens bække betænkte de sig længe.
Dommer 5,17 Gilead blev på den anden side af Jordan. Hvorfor tog Dan hyre på skibene? Asher blev siddende ved havets kyst, han blev ved sine vige.
Dommer 5,18 Zebulon var et folk, der satte livet på spil, ligesom Naftali, på landets højdedrag.
[.. .. ..] [. . .]
Dommer 5,23 Forband Meroz, sagde Herrens engel, forband dog dens indbyggere! De kom ikke Herren til hjælp, kom ikke Herren til hjælp som helte.

Denne underlige liste over patriarker er den, som eksperterne regner for den ældste i Bibelen. Lad mig påkalde en autoritet:

The oldest passage with a list of tribes is the Song of Deborah in Judges 5, generally dated to the late twelfth or early eleventh century BCE. The Song lists only ten tribes (disregarding the otherwise unknown Meroz): Ephraim, Benjamin, Machir, Zebulun, Issachar, and Naphtali (who joined the fight); Reuben, Gilead, Dan, and Asher who did not. Machir turns up in genealogies as Manasseh's son; see Gen. 50.23; 1 Chron. 7.14. Gilead is often associated with Gad in the Bible.)

(The Oxford History of the Biblical World edited by Michael David Coogan)

Den slags kan man koge suppe på i evigheder, men det er ikke så relevant i vore dage. Som sagt forsvandt 2½ af stammerne tilbage i år 740 f.v.t. (1 Krønikebog 5,26), og år 721-722 f.v.t. faldt det nordlige rige. Dermed var ti af stammerne forsvundne. Det var næsten som om, de aldrig havde eksisteret.

Lad os derfor springe frem til Bibelens sidste bog, Johannes' Åbenbaring. De første, der bliver frelst, er 12.000 mandlige jomfruer fra hver af de 12 stammer:

Åbenbaringen 7,4 Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer,
Åbenbaringen 7,5 af Judas stamme tolv tusind beseglede, af Rubens stamme tolv tusind, af Gads stamme tolv tusind,
Åbenbaringen 7,6 af Ashers stamme tolv tusind, af Naftalis stamme tolv tusind, af Manasses stamme tolv tusind,
Åbenbaringen 7,7 af Simeons stamme tolv tusind, af Levis stamme tolv tusind, af Issakars stamme tolv tusind,
Åbenbaringen 7,8 af Zebulons stamme tolv tusind, af Josefs stamme tolv tusind, af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.

Her er Levi med, men Dan mangler. Både Josef og Manasse er med, men Efraim mangler.

Igen ser vi, hvordan "traditionerne er flydende". Man kan sagtens opfinde fritflyvende forklaringer på, hvorfor Dan og Efraim mangler. Allerede Irenæus (ca. 130 - ca. 200) mente, at når Dan ikke var med på listen, så skyldtes det, at Antikrist skulle komme fra Dans stamme (Mod Kætterne, Bog V, kapitel 29-30).

Men hvorfor er der så ikke 11 stammer i ovenstående liste? Hvorfor er Josef blevet en stamme ved siden af Manasse? Det virker mistænkeligt, som om der bare skal være tolv navne for enhver pris, ligesom med Jesus' tolv apostle.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 4 Mosebog, 5 Mosebog, Dommerbogen, 1 og 2 Krønikebog, Åbenbaringen, Firekildehypotesen, GT kontra NT, Stamtavler