Hvaba?? Hvordan ender historien? Hvaba??

I Johannesevangeliet ender apostlene med at slå sig ned som fiskere.
Raphael: Disciplene på fisketur

De fire evangelier ender på hver sin måde.

I Markusevangeliet møder disciplene aldrig Jesus, efter at han er genopstået. Det var meningen, at de skulle møde ham i Galilæa, men disciplene får aldrig beskeden, fordi kvinderne er for bange til at sige det videre:

Markus 16,7 Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det."
Markus 16,8 Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.

Faktisk indeholder den danske Bibel en falsk afslutning på 12 vers, men i denne slutning er der ikke noget møde i Galilæa.

Matthæus har tilføjet den slutning, han mener, Markus mangler. Han lader disciplene møde Jesus på et bjerg i Galilæa, hvor de modtager den store missionsbefaling, selvom de tvivler:

Matthæus 28,16 Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne.
Matthæus 28,17 Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede.

I Lukasevangeliet møder Jesus apostlene i Jerusalem, og i dette evangelium skal de ikke til Galilæa. Forfatteren skal bruge disciplene i fortsættelsen på historien, så i dette evangelium beordrer Jesus dem til at blive i Jerusalem indtil de får Helligånden 50 dage senere:

Lukas 24,49Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje."

I Johannesevangeliet møder apostlene Jesus i Jerusalem, men bagefter svigter de åbenbart deres mission. I det sidste kapitel møder Jesus endnu en gang disciplene, men der er kun syv af dem, og de har slået sig ned som fiskere ved Tiberias Sø.

Johannes 21,1 Derefter åbenbarede Jesus sig igen for disciplene ved Tiberias Sø, og det gik sådan til:
Johannes 21,2 Simon Peter, Thomas, også kaldet Didymos, Nathanael fra Kana i Galilæa, Zebedæussønnerne og to andre af hans disciple var sammen.

Konklusion: Der er fire-fem forskellige slutninger:

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, De synoptiske evangelier