Hvaba?? Hvad var der inden i Pagtens Ark? Hvaba??

Advarsel: Kig aldrig selv ind i Pagtens Ark!
Pagtens Ark

Hvis man har set Spielbergs Jagten på den Forsvundne Skat, er man sikkert blevet nysgerrig efter at vide, hvad der i grunden var inden i den Pagtens Ark, som Harrison Ford jagtede over den halve klode.

Heldigvis giver Bibelen et klart svar: Faktisk giver den to klare svar:

1 Kongebog 8,9 Der var intet andet i arken end de to stentavler, som Moses havde lagt i den ved Horeb, dengang Herren sluttede pagt med israelitterne, efter at de var draget ud af Egypten.

Hebræerne 9,4 Det indeholdt et røgelsesofferalter af guld og pagtens ark, der var beslået med guld over det hele; i den var der en guldkrukke med manna og Arons stav, som havde skudt friske skud, og pagtens tavler.

Så hvilket af de to klare svar er det rigtige? Var der kun to stentavler med De Ti Bud? Eller var der også »en guldkrukke med manna og Arons stav, som havde skudt friske skud« (billedet til venstre)?

Hebræerne 9,4: "Arons stav, som havde skudt friske skud".
Arons stav

Kommentar

Brevet til Hebræerne modsiger en lang række steder i Det Gamle Testamente. Indledningsvis kan vi konstatere, at oplysningen i 1 Kongebog 8,9 bekræftes af de enslydende ord i 2 Krønikebog 5,10: »Der var intet andet i arken end de to tavler«.

Med hensyn til krukken med manna står der i 2 Mosebog 16,33-34, at Aron stillede krukken foran Vidnesbyrdet. Desuden må man formode, at mannaen ville have været rådnet op for mange hundrede år siden. Selvfølgelig kan det forklares med et mirakel — det kan alting — men et sådant mirakel er ikke omtalt i Bibelen.

Tilsvarende blev Arons blomstrende stav også lagt »foran Vidnesbyrdet« (4 Mosebog 17,23-25). Det ville også have været et problem at få staven ind i Pagtens Ark, for arken var ikke nær så stor, som Steven Spielberg lokker os til at tro. Faktisk var den kun 2½ alen lang (2 Mosebog 25,10, 2 Mosebog 37,1). Bibelselskabet forklarer i ordlisten, at en alen er 50 centimeter, så arken har altså kun været 1,25 meter på den lange led.

Det kan man selvfølgelig bortforklare med, at Aron har været dværg med en kort stav, eller måske har han forvandlet sin stav til en slange, som var lettere at få bukket sammen. Men det er ikke det, der står i Hebræerbrevet. Der står »Arons stav, som havde skudt friske skud«. Faktisk havde staven både fået skud, blomster og modne mandler (4 Mosebog 17,23-25), så man skulle tro, at den var vokset i processen og dermed var alt for lang til den lille, korte ark (billedet til venstre).

Igen ville det kræve et mirakel, for at forfatteren af Hebræerbrevet skulle have ret, og et sådant mirakel nævnes ikke i Bibelen.

Og nu hvor vi alligevel er i gang, så påstår forfatteren også, at røgelsesalteret stod ved siden af Pagtens Ark bag forhænget inde i det allerhelligste rum, selvom det fremgår tydeligt af 2 Mosebog 30,1-6 og 2 Mosebog 40,26, at alteret stod foran forhænget, altså udenfor.

Det besynderlige ved Hebræerbrevet er, at forfatteren kan skrive stolper op og stolper ned om, hvad der sker oppe i "det sande Åbenbaringstelt" oppe i Himlen, men han aner ikke, hvad der sker her nede på jorden (eller hvad der står i Bibelen). Hvorfor skulle vi så stole på ham?

2 Mosebog 30,1: Du skal lave et alter til at brænde røgelse på; du skal lave det af akacietræ.
[. . .]
2 Mosebog 30,6: Du skal stille alteret foran forhænget foran Vidnesbyrdets ark, foran sonedækket oven på Vidnesbyrdet, hvor jeg vil åbenbare mig for dig.
2 Mosebog 40,26: Han stillede guldalteret i Åbenbaringsteltet foran forhænget,

Kristen bortforklaring #1

Den oplagte bortforklaring er, at guldkrukken og staven er lagt i "senere"; selvom det naturligvis ikke står nogen steder.

Man må så spørge hvornår? Da arken blev bygget i ørkenen, stod krukken og staven som sagt uden for arken. Senere — i de næste 480 år — befandt arken sig mange forskellige steder, for ikke at tale om de syv måneder, hvor filistrene havde erobret den, men da den 480 år senere (1 Kongebog 6,1) blev placeret i templet, var arken altså stadigvæk tom, bortset fra stentavlerne (1 Kongebog 8,9, 2 Krønikebog 5,10).

Senere forsvandt arken. Da romerne gik ind i templet år 63 f.v.t., var rummet i al fald helt tomt(1) Et fornuftigt bud er, at arken var blevet stjålet af kong Nebukadnesar, dengang han rev templet ned og førte jøderne i eksil i Babylon. Ifølge Åbenbaringen 11,19 befinder arken sig nu i »Guds tempel i himlen«. Andre vil hævde, at profeten Jeremias har gemt arken i en hule i et ukendt bjerg (2 Makkabæer 2,5-7).

Det vil sige, at forfatteren af Brevet til Hebræerne skylder os en god forklaring på, hvornår krukken og staven skulle være lagt ned i arken. Hvis krukken og staven er lagt ind i arken senere, hvorfor skriver forfatteren det så ikke? Og hvorfor er mannaen ikke rådnet op, og hvordan fik man Arons stav ned i den lille kasse? Og hvorfor påstår han, at røgelsesalteret stod inden i det allerhelligste?

Advarsel: Kig aldrig selv ind i Pagtens Ark!
Pagtens Ark

Kristen bortforklaring #2

Denne bortforklaring er mere sproglig. Lad os se på verset i sammenhæng: Bag forhænget var et telt(2), og i dette telt stod alteret og Pagtens Ark, i hvilken der var guldkrukke, stav og stentavler.

Hebræerne 9,3 Men bag det andet Forhæng var et Telt, det, som kaldes det Allerhelligste,
Hebræerne 9,4 som havde et gyldent Røgelsealter og Pagtens Ark, overalt beklædt med Guld, i hvilken der var en Guldkrukke med Mannaen, og Arons Stav, som havde blomstret, og Pagtens Tavler,
Hebræerne 9,5 men oven over den var Herlighedens Keruber, som overskyggede Nådestolen, hvorom der nu ikke skal tales enkeltvis.
(Den forrige danske oversættelse)

Med god vilje (og den rette kristne tro) kan man læse teksten, som om "i hvilken" ikke refererede tilbage til arken, men til teltet. Altså: Inden i teltet stod alteret, arken, krukken, staven og (inden i arken) tavlerne.

Denne — lidt kunstige — læsning falder dog på halen i det næste vers, hvor der står, at »over den var Herlighedens Keruber«. Her kan "den"(3) kun hentyde til Pagtens Ark, hvor disse keruber var monterede, og ikke til teltet.

Kristen bortforklaring #3 og #4

Lignende sproglige krumspring er, at "i" i Hebræerbrevet skal oversættes til "ved siden af". Men det må siges at være dårligt sprogbrug: Det er jo det samme "i", der betegner krukken, staven og tavlerne, og det er ingen, der vil påstå, at tavlerne var "ved siden af" arken.

Tilsvarende foreslås det, at når krukken (2 Mosebog 16,33-34) og den blomstrende stav (4 Mosebog 17,23-25) placeres foran Vidnesbyrdet[s Tavler], skal det læses som "foran tavlerne, men inden i arken". Dette kan stadig ikke bortforklare, at 1 Kongebog 8,9 og 2 Krønikebog 5,10 klokkeklart siger, at »Der var intet andet i arken end de to tavler«.

2 Mosebog 16,33: Og Moses sagde til Aron: "Tag en krukke, kom en hel omer manna i den, og stil den foran Herren til opbevaring til jeres efterkommere."
2 Mosebog 16,34: Aron stillede den til opbevaring foran Vidnesbyrdet, sådan som Herren havde befalet Moses.
4 Mosebog 17,23: Da Moses dagen efter gik ind i Vidnesbyrdets telt, havde Arons stav, staven for Levis hus, sat skud. Den havde sat skud, fået blomster og bar modne mandler.
[. . .]
4 Mosebog 17,25: Men Herren sagde til Moses: "Læg Arons stav tilbage foran Vidnesbyrdet; den skal opbevares som tegn for genstridige. Og få dem så til at holde op med at give ondt af sig, så jeg slipper for at høre det; ellers dør de!"
1 Kongebog 6,1: I det 480. år efter israelitternes udvandring fra Egypten, i det fjerde år af kong Salomos regering over Israel, i måneden ziv - det er den anden måned - begyndte han at bygge Herrens tempel.
2 Krønikebog 5,10: Der var intet andet i arken end de to tavler, som Moses havde anbragt i den ved Horeb, dengang Herren sluttede pagt med israelitterne, efter at de var draget ud af Egypten.
Åbenbaringen 11,19: Og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel, og der kom lyn og brag og torden og jordskælv og voldsom hagl.
2 Makkabæer 2,5: Og da Jeremias var kommet derud, fandt han en hule, og han bragte teltet og arken og røgelsesofferalteret derind og spærrede indgangen.
2 Makkabæer 2,6: Nogle af dem, der var fulgt efter, gik senere derhen for at mærke sig vejen, men kunne ikke finde den.
2 Makkabæer 2,7: Da Jeremias erfarede det, bebrejdede han dem det og sagde: »Stedet vil forblive ukendt, indtil Gud igen samler sit folk og lader barmhjertighed råde.
2 Mosebog 25,10: De skal lave en ark af akacietræ, to og en halv alen lang, halvanden alen bred og halvanden alen høj.
2 Mosebog 37,1: Besal'el lavede arken af akacietræ, to og en halv alen lang, halvanden alen bred og halvanden alen høj.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2) (3)

Tacitus fortæller, at da Gnaeus Pompejus gik ind i templet år 63 f.v.t., var rummet ganske tomt:

The first Roman to subdue the Jews and set foot in their temple by right of conquest was Gnaeus Pompey; thereafter it was a matter of common knowledge that there were no representations of the gods within, but that the place was empty and the secret shrine contained nothing.
(Historiæ, 5,9,1)

Josephus bekræfter, at det allerhelligste var helt tomt: »Den inderste Afdeling var 20 Alen lang og adskiltes ligeledes ved et Forhæng fra det yderste Rum. Herinde fandtes aldeles intet«.
(Jødernes krig mod Romerne, femte bog, kapitel 5,5)

telt . . .: Den nyeste oversættelse fra 1992 er lidt underlig: Her i kapitel 9 oversættes det græske ord ikke til "telt", men til "rum", hvorimod det to gange i kapitel 8 oversættes til "Åbenbaringstelt".
den . . .: Det græske ord er "autês".

Grunden til, at jeg citerer fra den forrige oversættelse, er, at i oversættelsen fra 1992 står der ikke "den", men "arken".

Bibelselskabet akærer altså ud i pap, at disse vers ikke handler om teltet, men om arken.


Mærker: 2 Mosebog, 4 Mosebog, 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Hebræerne, Apokryfer, Udvandringen fra Egypten, De Ti Bud, Josephus, GT kontra NT