Hvaba?? Jesus i kornmarken Hvaba??

Akimelek gav David 5 brød.
Senere bespiste Jesus, Davids søn, jøderne med 5 brød.
Bespisningen i ørkenen

Jesus' disciple blev skældt ud af farisæerne, fordi de var ude i en kornmark på en sabbatsdag. For at forsvare sine disciple påpegede Jesus, hvordan Kong David også engang havde brudt Moseloven:

Markus 2,25 Og han siger til dem "Have I aldrig læst, hvad David gjorde, da han kom i Nød og blev hungrig, han selv og de, som vare med ham?
Markus 2,26 Hvorledes han gik ind i Guds Hus, da Abiathar var Ypperstepræst, og spiste Skuebrødene, som det ikke er nogen tilladt at spise uden Præsterne, og gav også dem, som vare med ham?"
(Den forrige danske oversættelse)

Her er den historie fra Det Gamle Testamente, som Jesus hentyder til:

1 Samuel 21,2 David kom til præsten Akimelek i Nob. Akimelek blev forfærdet over at se David og spurgte ham: »Hvorfor kommer du alene? Hvorfor har du ikke nogen med dig?«
1 Samuel 21,3 David svarede præsten Akimelek: »Kongen har pålagt mig et ærinde, og han sagde til mig, at ingen måtte vide noget om det ærinde, han pålagde mig og sendte mig ud i. Folkene har jeg sat stævne på det og det sted.
1 Samuel 21,4 Men sig mig, hvad har du hos dig? Giv mig fem brød, eller hvad du nu har.«

Gustave Doré: Jesus i kornmarken.
Jesus og hans disciple plukker korn

Det ser ud til, at Jesus må have sovet dybt i søndagsskolen:

  1. For det første var præsten ikke Ebjatar, men hans far, Akimelek.

  2. For det andet kunne David ikke gå »ind i Guds Hus«, for Gud ikke havde noget hus, før Davids søn, Salomon, havde bygget templet.

  3. For det tredje er det noget vås, at David »gav også dem, som vare med ham«. David var alene, det var derfor præsten sagde: »Hvorfor kommer du alene? Hvorfor har du ikke nogen med dig?«

  4. For det fjerde har historien ikke noget med sabbatten at gøre.

  5. For det femte løj David for præsten for at få brødene. Han sagde: »Kongen har pålagt mig et ærinde«, selvom han var på flugt fra Kong Saul. Davids løgn var grunden til, at Saul senere dræbte Akimelek og hele hans familie, så kun Ebjatar undslap (1 Samuel 22,19-20). Det var altså ikke ligefrem det bedste eksempel på god opførsel, Jesus her har valgt.

  6. For det sjette var Akimelek præst og ikke ypperstepræst.

1 Samuel 22,19: I præstebyen Nob blev mænd og kvinder, børn og spæde, okser, æsler og får hugget ned med sværd.
1 Samuel 22,20: Kun en af Akitubs søn Akimeleks sønner undslap; han hed Ebjatar. Han flygtede til David.

Kommentar

I forordet til "Misquoting Jesus" (side 9) fortæller Bart Ehrman om, hvordan han som fundamentalistisk født-påny-kristen studerede græsk og hebraisk eksegese på Princeton. Her skrev han en længere opgave, hvor han brugte mange ord netop på at argumentere for, at den græske originaltekst kunne tolkes til at betyde "på Ebjatars tid".

Ehrman's professor skrev kun en enkelt linie som svar på opgaven: "Måske tog Markus bare fejl". Det var denne bemærkning, der åbnede Ehrman's øjne for, at Bibelen måske alligevel ikke var Guds ufejlbarlige ord.

Kristen bortforklaring #1

Mange oversættelser bruger samme trick, som Ehrman prøvede. I den autoriserede oversættelse fra 1992 står der ikke »da Abiathar var Ypperstepræst«, men »på ypperstepræsten Ebjatars tid«. Det givet lidt elastik i fortolkningen — som om David havde besøgt Akimelek på Ebjatars tid.

Markus 2,26 hvordan han på ypperstepræsten Ebjatars tid gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise, og tilmed gav sine mænd noget?"
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

EPI: Bauer, Arndt & Gingrich: A Greek-English lexicon of the New Testament, and other early Christian literature, side 286.
Bespisningen i ørkenen

Men det er noget fusk. Det græske ord "epi" efterfulgt af genitiv kan ganske vist både oversættes til "foran" (fysisk placering) eller "i hans tid", men sidstnævnte skal være i betydningen "under hans regering" eller "under hans administration".

Bauer, Arndt & Gingrich bruger 5 dobbeltspaltede sider på ordet "epi" (billedet til højre), og blandt de mange betydninger er: "in the time of, under (kings or other rulers)" .

Deres eksempel er Lukas 4,27: »der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid«, og her menes der naturligvis i den periode, hvor Elisa var profet og helbredte de spedalske; ikke mens han stadig var var barn, eller inden han blev profet.

Bauer, Arndt & Gingrich går derefter over til betydningen: "Under = during the rule or administration of", og deres første eksempel fra Det Nye Testamente er netop Markus 2,26. Når Markus skriver, at David gik ind i "Guds Hus [epi] ypperstepræsten Ebjatar", bruger Bauer, Arndt & Gingrich netop dette som eksmpel på, at hændelsen er sket i ypperstepræsten Ebjatar's embedsperiode. Præcis som der står i Den forrige danske oversættelse, citeret øverst på denne side.

Deres næste eksempel er Lukas 3,2: »mens Annas og Kajfas var ypperstepræster«, hvor Bibelselskabet naturligvis ikke kunne drømme om at skrive "mens ypperstepræsterne Annas og Kajfas levede".

Deres tredje eksempel er Apostlenes Gerninger 11,28, der omtaler en »stor hungersnød i hele verden [… epi] Claudius«. Her menes der naturligvis, mens Claudius var kejser, og ikke mens en helt anden mand var kejser.

Man kan tilføje, at "epi" ofte kan oversættes til "foran", og at dette i reglen ikke giver problemer. Når 1 Timotheus 6,13 siger, at Jesus »aflagde den gode bekendelse [epi] Pontius Pilatus«, kan det enten betyde, at Jesus gjorde det foran Pilatus, eller (et ukendt sted) i Pilatus' regeringsperiode, men ikke mens Pilatus stadig var et barn.

Tilsvarende med David, der gik ind i "Guds Hus [epi] ypperstepræsten Ebjatar". Det kan betyde, at David gik ind i Guds hus foran ypperstepræsten Ebjatar, eller som oversættelsen øverst på denne side: At han gik ind Guds Hus, mens Ebjatar var ypperstepræst. Ingen af disse oversættelser giver nogen konflikt.

Derimod kan man ikke oversætte det til: "Mens en helt anden mand end Ebjatar var ypperstepræst".

Kristen bortforklaring #2

Da Matthæus kopierede Markusevangeliet, rettede han mange af den slags fejl:

Matthæus 12,3 Men han sagde til dem: "Har I ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd blev sultne,
Matthæus 12,4 hvordan han gik ind i Guds hus og de spiste af skuebrødene, som det hverken var ham eller hans mænd, men kun præsterne tilladt at spise?

Væk er enhver hentydning til præstens navn.

Lukas skriver næsten ordret det samme:

Lukas 6,3 Jesus svarede dem: "Har I da ikke læst, hvad David gjorde, dengang han og hans mænd blev sultne,
Lukas 6,4 at han gik ind i Guds hus, tog skuebrødene og spiste af dem og gav sine mænd noget, selv om det kun er tilladt præsterne at spise dem?"

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, Markus, GT kontra NT, Forfalskninger