Septuaginta

Zakarias' Bog / Zacharias / Ζαχαριας

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Zakarias' Bog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kapitel 1

1 en tô ogdoô mêni etous deuterou epi Dareiou egeneto logos kuriou pros Zacharian ton tou Barachiou uion Addô ton prophêtên legôn
2 ôrgisthê kurios epi tous pateras umôn orgên megalên
3 kai ereis pros autous tade legei kurios pantokratôr epistrepsate pros me kai epistraphêsomai pros umas legei kurios
4 kai mê ginesthe kathôs oi pateres umôn ois enekalesan autois oi prophêtai oi emprosthen legontes tade legei kurios pantokratôr apostrepsate apo tôn odôn umôn tôn ponêrôn kai apo tôn epitêdeumatôn umôn tôn ponêrôn kai ou proseschon tou eisakousai mou legei kurios
5 oi pateres umôn pou eisin kai oi prophêtai mê ton aiôna zêsontai
6 plên tous logous mou kai ta nomima mou dechesthe osa egô entellomai en pneumati mou tois doulois mou tois prophêtais oi katelabosan tous pateras umôn kai apekrithêsan kai eipan kathôs paratetaktai kurios pantokratôr tou poiêsai kata tas odous umôn kai kata ta epitêdeumata umôn outôs epoiêsen umin
7 tê tetradi kai eikadi tô endekatô mêni outos estin o mên Sabat en tô deuterô etei epi Dareiou egeneto logos kuriou pros Zacharian ton tou Barachiou uion Addô ton prophêtên legôn
8 eôraka tên nukta kai idou anêr epibebêkôs epi ippon purron kai outos eistêkei ana meson tôn duo oreôn tôn kataskiôn kai opisô autou ippoi purroi kai psaroi kai poikiloi kai leukoi
9 kai eipa ti outoi kurie kai eipen pros me o angelos o lalôn en emoi egô deixô soi ti estin tauta
10 kai apekrithê o anêr o ephestêkôs ana meson tôn oreôn kai eipen pros me outoi eisin ous exapestalken kurios tou periodeusai tên gên
11 kai apekrithêsan tô angelô kuriou tô ephestôti ana meson tôn oreôn kai eipon periôdeukamen pasan tên gên kai idou pasa ê gê katoikeitai kai êsuchazei
12 kai apekrithê o angelos kuriou kai eipen kurie pantokratôr eôs tinos ou mê eleêsês tên Ierousalêm kai tas poleis Iouda as upereides touto ebdomêkoston etos
13 kai apekrithê kurios pantokratôr tô angelô tô lalounti en emoi rêmata kala kai logous paraklêtikous
14 kai eipen pros me o angelos o lalôn en emoi anakrage legôn tade legei kurios pantokratôr ezêlôka tên Ierousalêm kai tên Siôn zêlon megan
15 kai orgên megalên egô orgizomai epi ta ethnê ta sunepitithemena anth ôn egô men ôrgisthên oliga autoi de sunepethento eis kaka
16 dia touto tade legei kurios epistrepsô epi Ierousalêm en oiktirmô kai o oikos mou anoikodomêthêsetai en autê legei kurios pantokratôr kai metron ektathêsetai epi Ierousalêm eti
17 kai eipen pros me o angelos o lalôn en emoi anakrage legôn tade legei kurios pantokratôr eti diachuthêsontai poleis en agathois kai eleêsei kurios eti tên Siôn kai airetiei eti tên Ierousalêm

Kapitel 2

1 kai êra tous ophthalmous mou kai eidon kai idou tessara kerata
2 kai eipa pros ton angelon ton lalounta en emoi ti estin tauta kurie kai eipen pros me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton Ioudan kai ton Israêl
3 kai edeixen moi kurios tessaras tektonas
4 kai eipa ti outoi erchontai poiêsai kai eipen pros me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton Ioudan kai ton Israêl kateaxan kai oudeis autôn êren kephalên kai eisêlthon outoi tou oxunai auta eis cheiras autôn ta tessara kerata ta ethnê ta epairomena keras epi tên gên kuriou tou diaskorpisai autên
5 kai êra tous ophthalmous mou kai eidon kai idou anêr kai en tê cheiri autou schoinion geômetrikon
6 kai eipa pros auton pou su poreuê kai eipen pros me diametrêsai tên Ierousalêm tou idein pêlikon to platos autês estin kai pêlikon to mêkos
7 kai idou o angelos o lalôn en emoi eistêkei kai angelos eteros exeporeueto eis sunantêsin autô
8 kai eipen pros auton legôn drame kai lalêson pros ton neanian ekeinon legôn katakarpôs katoikêthêsetai Ierousalêm apo plêthous anthrôpôn kai ktênôn en mesô autês
9 kai egô esomai autê legei kurios teichos puros kuklothen kai eis doxan esomai en mesô autês
10 ô ô pheugete apo gês borra legei kurios dioti ek tôn tessarôn anemôn tou ouranou sunaxô umas legei kurios
11 eis Siôn anasôzesthe oi katoikountes thugatera Babulônos
12 dioti tade legei kurios pantokratôr opisô doxês apestalken me epi ta ethnê ta skuleusanta umas dioti o aptomenos umôn ôs aptomenos tês korês tou ophthalmou autou
13 dioti idou egô epipherô tên cheira mou ep autous kai esontai skula tois douleuousin autois kai gnôsesthe dioti kurios pantokratôr apestalken me
14 terpou kai euphrainou thugater Siôn dioti idou egô erchomai kai kataskênôsô en mesô sou legei kurios
15 kai katapheuxontai ethnê polla epi ton kurion en tê êmera ekeinê kai esontai autô eis laon kai kataskênôsousin en mesô sou kai epignôsê oti kurios pantokratôr exapestalken me pros se
16 kai kataklêronomêsei kurios ton Ioudan tên merida autou epi tên gên tên agian kai airetiei eti tên Ierousalêm
17 eulabeisthô pasa sarx apo prosôpou kuriou dioti exegêgertai ek nephelôn agiôn autou

Kapitel 3

1 kai edeixen moi Iêsoun ton ierea ton megan estôta pro prosôpou angelou kuriou kai o diabolos eistêkei ek dexiôn autou tou antikeisthai autô
2 kai eipen kurios pros ton diabolon epitimêsai kurios en soi diabole kai epitimêsai kurios en soi o eklexamenos tên Ierousalêm ouk idou touto ôs dalos exespasmenos ek puros
3 kai Iêsous ên endedumenos imatia rupara kai eistêkei pro prosôpou tou angelou
4 kai apekrithê kai eipen pros tous estêkotas pro prosôpou autou legôn aphelete ta imatia ta rupara ap autou kai eipen pros auton idou aphêrêka tas anomias sou kai endusate auton podêrê
5 kai epithete kidarin katharan epi tên kephalên autou kai periebalon auton imatia kai epethêkan kidarin katharan epi tên kephalên autou kai o angelos kuriou eistêkei
6 kai diemarturato o angelos kuriou pros Iêsoun legôn
7 tade legei kurios pantokratôr ean en tais odois mou poreuê kai ean ta prostagmata mou phulaxês kai su diakrineis ton oikon mou kai ean diaphulaxês kai ge tên aulên mou kai dôsô soi anastrephomenous en mesô tôn estêkotôn toutôn
8 akoue dê Iêsou o iereus o megas su kai oi plêsion sou oi kathêmenoi pro prosôpou sou dioti andres teratoskopoi eisi dioti idou egô agô ton doulon mou Anatolên
9 dioti o lithos on edôka pro prosôpou Iêsou epi ton lithon ton ena epta ophthalmoi eisin idou egô orussô bothron legei kurios pantokratôr kai psêlaphêsô pasan tên adikian tês gês ekeinês en êmera mia
10 en tê êmera ekeinê legei kurios pantokratôr sugkalesete ekastos ton plêsion autou upokatô ampelou kai upokatô sukês

Kapitel 4

1 kai epestrepsen o angelos o lalôn en emoi kai exêgeiren me on tropon otan exegerthê anthrôpos ex upnou autou
2 kai eipen pros me ti su blepeis kai eipa eôraka kai idou luchnia chrusê olê kai to lampadion epanô autês kai epta luchnoi epanô autês kai epta eparustrides tois luchnois tois epanô autês
3 kai duo elaiai epanô autês mia ek dexiôn tou lampadiou kai mia ex euônumôn
4 kai epêrôtêsa kai eipon pros ton angelon ton lalounta en emoi legôn ti estin tauta kurie
5 kai apekrithê o angelos o lalôn en emoi kai eipen pros me ou ginôskeis ti estin tauta kai eipa ouchi kurie
6 kai apekrithê kai eipen pros me legôn outos o logos kuriou pros Zorobabel legôn ouk en dunamei megalê oude en ischui all ê en pneumati mou legei kurios pantokratôr
7 tis ei su to oros to mega pro prosôpou Zorobabel tou katorthôsai kai exoisô ton lithon tês klêronomias isotêta charitos charita autês
8 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
9 ai cheires Zorobabel ethemeliôsan ton oikon touton kai ai cheires autou epitelesousin auton kai epignôsê dioti kurios pantokratôr exapestalken me pros se
10 dioti tis exoudenôsen eis êmeras mikras kai charountai kai opsontai ton lithon ton kassiterinon en cheiri Zorobabel epta outoi ophthalmoi kuriou eisin oi epiblepontes epi pasan tên gên
11 kai apekrithên kai eipa pros auton ti ai duo elaiai autai ai ek dexiôn tês luchnias kai ex euônumôn
12 kai epêrôtêsa ek deuterou kai eipa pros auton ti oi duo kladoi tôn elaiôn oi en tais chersin tôn duo muxôtêrôn tôn chrusôn tôn epicheontôn kai epanagontôn tas eparustridas tas chrusas
13 kai eipen pros me ouk oidas ti estin tauta kai eipa ouchi kurie
14 kai eipen outoi oi duo uioi tês piotêtos parestêkasin tô kuriô pasês tês gês

Kapitel 5

1 kai epestrepsa kai êra tous ophthalmous mou kai eidon kai idou drepanon petomenon
2 kai eipen pros me ti su blepeis kai eipa egô orô drepanon petomenon mêkos pêcheôn eikosi kai platos pêcheôn deka
3 kai eipen pros me autê ê ara ê ekporeuomenê epi prosôpon pasês tês gês dioti pas o kleptês ek toutou eôs thanatou ekdikêthêsetai kai pas o epiorkos ek toutou eôs thanatou ekdikêthêsetai
4 kai exoisô auto legei kurios pantokratôr kai eiseleusetai eis ton oikon tou kleptou kai eis ton oikon tou omnuontos tô onomati mou epi pseudei kai katalusei en mesô tou oikou autou kai suntelesei auton kai ta xula autou kai tous lithous autou
5 kai exêlthen o angelos o lalôn en emoi kai eipen pros me anablepson tois ophthalmois sou kai ide ti to ekporeuomenon touto
6 kai eipa ti estin kai eipen touto to metron to ekporeuomenon kai eipen autê ê adikia autôn en pasê tê gê
7 kai idou talanton molibou exairomenon kai idou mia gunê ekathêto en mesô tou metrou
8 kai eipen autê estin ê anomia kai erripsen autên en mesô tou metrou kai erripsen ton lithon tou molibou eis to stoma autês
9 kai êra tous ophthalmous mou kai eidon kai idou duo gunaikes ekporeuomenai kai pneuma en tais pteruxin autôn kai autai eichon pterugas ôs pterugas epopos kai anelabon to metron ana meson tês gês kai ana meson tou ouranou
10 kai eipa pros ton angelon ton lalounta en emoi pou autai apopherousin to metron
11 kai eipen pros me oikodomêsai autô oikian en gê Babulônos kai etoimasai kai thêsousin auto ekei epi tên etoimasian autou

Kapitel 6

1 kai epestrepsa kai êra tous ophthalmous mou kai eidon kai idou tessara armata ekporeuomena ek mesou duo oreôn kai ta orê ên orê chalka
2 en tô armati tô prôtô ippoi purroi kai en tô armati tô deuterô ippoi melanes
3 kai en tô armati tô tritô ippoi leukoi kai en tô armati tô tetartô ippoi poikiloi psaroi
4 kai apekrithên kai eipa pros ton angelon ton lalounta en emoi ti estin tauta kurie
5 kai apekrithê o angelos o lalôn en emoi kai eipen tauta estin oi tessares anemoi tou ouranou ekporeuontai parastênai tô kuriô pasês tês gês
6 en ô êsan oi ippoi oi melanes exeporeuonto epi gên borra kai oi leukoi exeporeuonto katopisthen autôn kai oi poikiloi exeporeuonto epi gên notou
7 kai oi psaroi exeporeuonto kai epeblepon tou poreuesthai tou periodeusai tên gên kai eipen poreuesthe kai periodeusate tên gên kai periôdeusan tên gên
8 kai aneboêsen kai elalêsen pros me legôn idou oi ekporeuomenoi epi gên borra anepausan ton thumon mou en gê borra
9 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
10 labe ta ek tês aichmalôsias para tôn archontôn kai para tôn chrêsimôn autês kai para tôn epegnôkotôn autên kai eiseleusê su en tê êmera ekeinê eis ton oikon Iôsiou tou Sophoniou tou êkontos ek Babulônos
11 kai lêpsê argurion kai chrusion kai poiêseis stephanous kai epithêseis epi tên kephalên Iêsou tou Iôsedek tou iereôs tou megalou
12 kai ereis pros auton tade legei kurios pantokratôr idou anêr Anatolê onoma autô kai upokatôthen autou anatelei kai oikodomêsei ton oikon kuriou
13 kai autos lêmpsetai aretên kai kathietai kai katarxei epi tou thronou autou kai estai o iereus ek dexiôn autou kai boulê eirênikê estai ana meson amphoterôn
14 o de stephanos estai tois upomenousin kai tois chrêsimois autês kai tois epegnôkosin autên kai eis charita uiou Sophoniou kai eis psalmon en oikô kuriou
15 kai oi makran ap autôn êxousin kai oikodomêsousin en tô oikô kuriou kai gnôsesthe dioti kurios pantokratôr apestalken me pros umas kai estai ean eisakouontes eisakousête tês phônês kuriou tou theou umôn

Kapitel 7

1 kai egeneto en tô tetartô etei epi Dareiou tou basileôs egeneto logos kuriou pros Zacharian tetradi tou mênos tou enatou os estin Chaseleu
2 kai exapesteilen eis Baithêl Sarasar kai Arbeseer o basileus kai oi andres autou tou exilasasthai ton kurion
3 legôn pros tous iereis tous en tô oikô kuriou pantokratoros kai pros tous prophêtas legôn eiselêluthen ôde en tô mêni tô pemptô to agiasma kathoti epoiêsa êdê ikana etê
4 kai egeneto logos kuriou tôn dunameôn pros me legôn
5 eipon pros apanta ton laon tês gês kai pros tous iereis legôn ean nêsteusête ê kopsêsthe en tais pemptais ê en tais ebdomais kai idou ebdomêkonta etê mê nêsteian nenêsteukate moi
6 kai ean phagête ê piête ouch umeis esthete kai umeis pinete
7 ouch outoi oi logoi eisin ous elalêsen kurios en chersin tôn prophêtôn tôn emprosthen ote ên Ierousalêm katoikoumenê kai euthênousa kai ai poleis autês kuklothen kai ê oreinê kai ê pedinê katôkeito
8 kai egeneto logos kuriou pros Zacharian legôn
9 tade legei kurios pantokratôr krima dikaion krinate kai eleos kai oiktirmon poieite ekastos pros ton adelphon autou
10 kai chêran kai orphanon kai prosêluton kai penêta mê katadunasteuete kai kakian ekastos tou adelphou autou mê mnêsikakeitô en tais kardiais umôn
11 kai êpeithêsan tou prosechein kai edôkan nôton paraphronounta kai ta ôta autôn ebarunan tou mê eisakouein
12 kai tên kardian autôn etaxan apeithê tou mê eisakouein tou nomou mou kai tous logous ous exapesteilen kurios pantokratôr en pneumati autou en chersin tôn prophêtôn tôn emprosthen kai egeneto orgê megalê para kuriou pantokratoros
13 kai estai on tropon eipen kai ouk eisêkousan autou outôs kekraxontai kai ou mê eisakousô legei kurios pantokratôr
14 kai ekbalô autous eis panta ta ethnê a ouk egnôsan kai ê gê aphanisthêsetai katopisthen autôn ek diodeuontos kai ex anastrephontos kai etaxan gên eklektên eis aphanismon

Kapitel 8

1 kai egeneto logos kuriou pantokratoros legôn
2 tade legei kurios pantokratôr ezêlôsa tên Ierousalêm kai tên Siôn zêlon megan kai thumô megalô ezêlôsa autên
3 tade legei kurios kai epistrepsô epi Siôn kai kataskênôsô en mesô Ierousalêm kai klêthêsetai ê Ierousalêm polis ê alêthinê kai to oros kuriou pantokratoros oros agion
4 tade legei kurios pantokratôr eti kathêsontai presbuteroi kai presbuterai en tais plateiais Ierousalêm ekastos tên rabdon autou echôn en tê cheiri autou apo plêthous êmerôn
5 kai ai plateiai tês poleôs plêsthêsontai paidariôn kai korasiôn paizontôn en tais plateiais autês
6 tade legei kurios pantokratôr dioti ei adunatêsei enôpion tôn kataloipôn tou laou toutou en tais êmerais ekeinais mê kai enôpion emou adunatêsei legei kurios pantokratôr
7 tade legei kurios pantokratôr idou egô anasôzô ton laon mou apo gês anatolôn kai apo gês dusmôn
8 kai eisaxô autous kai kataskênôsô en mesô Ierousalêm kai esontai moi eis laon kai egô esomai autois eis theon en alêtheia kai en dikaiosunê
9 tade legei kurios pantokratôr katischuetôsan ai cheires umôn tôn akouontôn en tais êmerais tautais tous logous toutous ek stomatos tôn prophêtôn aph ês êmeras tethemeliôtai o oikos kuriou pantokratoros kai o naos aph ou ôkodomêtai
10 dioti pro tôn êmerôn ekeinôn o misthos tôn anthrôpôn ouk estai eis onêsin kai o misthos tôn ktênôn ouch uparxei kai tô ekporeuomenô kai tô eisporeuomenô ouk estai eirênê apo tês thlipseôs kai exapostelô pantas tous anthrôpous ekaston epi ton plêsion autou
11 kai nun ou kata tas êmeras tas emprosthen egô poiô tois kataloipois tou laou toutou legei kurios pantokratôr
12 all ê deixô eirênên ê ampelos dôsei ton karpon autês kai ê gê dôsei ta genêmata autês kai o ouranos dôsei tên droson autou kai kataklêronomêsô tois kataloipois tou laou mou panta tauta
13 kai estai on tropon ête en katara en tois ethnesin oikos Iouda kai oikos Israêl outôs diasôsô umas kai esesthe en eulogia tharseite kai katischuete en tais chersin umôn
14 dioti tade legei kurios pantokratôr on tropon dienoêthên tou kakôsai umas en tô parorgisai me tous pateras umôn legei kurios pantokratôr kai ou metenoêsa
15 outôs paratetagmai kai dianenoêmai en tais êmerais tautais tou kalôs poiêsai tên Ierousalêm kai ton oikon Iouda tharseite
16 outoi oi logoi ous poiêsete laleite alêtheian ekastos pros ton plêsion autou kai krima eirênikon krinate en tais pulais umôn
17 kai ekastos tên kakian tou plêsion autou mê logizesthe en tais kardiais umôn kai orkon pseudê mê agapate dioti tauta panta emisêsa legei kurios pantokratôr
18 kai egeneto logos kuriou pantokratoros pros me legôn
19 tade legei kurios pantokratôr nêsteia ê tetras kai nêsteia ê pemptê kai nêsteia ê ebdomê kai nêsteia ê dekatê esontai tô oikô Iouda eis charan kai eis euphrosunên kai eis eortas agathas kai euphranthêsesthe kai tên alêtheian kai tên eirênên agapêsate
20 tade legei kurios pantokratôr eti êxousin laoi polloi kai katoikountes poleis pollas
21 kai suneleusontai katoikountes pente poleis eis mian polin legontes poreuthômen deêthênai tou prosôpou kuriou kai ekzêtêsai to prosôpon kuriou pantokratoros poreusomai kagô
22 kai êxousin laoi polloi kai ethnê polla ekzêtêsai to prosôpon kuriou pantokratoros en Ierousalêm kai tou exilaskesthai to prosôpon kuriou
23 tade legei kurios pantokratôr en tais êmerais ekeinais ean epilabôntai deka andres ek pasôn tôn glôssôn tôn ethnôn kai epilabôntai tou kraspedou andros Ioudaiou legontes poreusometha meta sou dioti akêkoamen oti o theos meth umôn estin

Kapitel 9

1 lêmma logou kuriou en gê Sedrach kai Damaskou thusia autou dioti kurios ephora anthrôpous kai pasas phulas tou Israêl
2 kai Emath en tois oriois autês Turos kai Sidôn dioti ephronêsan sphodra
3 kai ôkodomêsen Turos ochurômata eautê kai ethêsaurisen argurion ôs choun kai sunêgagen chrusion ôs pêlon odôn
4 dia touto kurios klêronomêsei autên kai pataxei eis thalassan dunamin autês kai autê en puri katanalôthêsetai
5 opsetai Askalôn kai phobêthêsetai kai Gaza kai odunêthêsetai sphodra kai Akkarôn oti êschunthê epi tô paraptômati autês kai apoleitai basileus ek Gazês kai Askalôn ou mê katoikêthê
6 kai katoikêsousin allogeneis en Azôtô kai kathelô ubrin allophulôn
7 kai exarô to aima autôn ek stomatos autôn kai ta bdelugmata autôn ek mesou odontôn autôn kai upoleiphthêsetai kai outos tô theô êmôn kai esontai ôs chiliarchos en Iouda kai Akkarôn ôs o Iebousaios
8 kai upostêsomai tô oikô mou anastêma tou mê diaporeuesthai mêde anakamptein kai ou mê epelthê ep autous ouketi exelaunôn dioti nun eôraka en tois ophthalmois mou
9 chaire sphodra thugater Siôn kêrusse thugater Ierousalêm idou o basileus sou erchetai soi dikaios kai sôzôn autos praus kai epibebêkôs epi upozugion kai pôlon neon
10 kai exolethreusei armata ex Ephraim kai ippon ex Ierousalêm kai exolethreuthêsetai toxon polemikon kai plêthos kai eirênê ex ethnôn kai katarxei udatôn eôs thalassês kai potamôn diekbolas gês
11 kai su en aimati diathêkês exapesteilas desmious sou ek lakkou ouk echontos udôr
12 kathêsesthe en ochurômati desmioi tês sunagôgês kai anti mias êmeras paroikesias sou dipla antapodôsô soi
13 dioti eneteina se Iouda emautô toxon eplêsa ton Ephraim kai epegerô ta tekna sou Siôn epi ta tekna tôn Ellênôn kai psêlaphêsô se ôs romphaian machêtou
14 kai kurios estai ep autous kai exeleusetai ôs astrapê bolis kai kurios pantokratôr en salpingi salpiei kai poreusetai en salô apeilês autou
15 kurios pantokratôr uperaspiei autôn kai katanalôsousin autous kai katachôsousin autous en lithois sphendonês kai ekpiontai autous ôs oinon kai plêsousin ôs phialas thusiastêrion
16 kai sôsei autous kurios en tê êmera ekeinê ôs probata laon autou dioti lithoi agioi kuliontai epi tês gês autou
17 oti ei ti agathon autou kai ei ti kalon par autou sitos neaniskois kai oinos euôdiazôn eis parthenous

Kapitel 10

1 aiteisthe ueton para kuriou kath ôran proimon kai opsimon kurios epoiêsen phantasias kai ueton cheimerinon dôsei autois ekastô botanên en agrô
2 dioti oi apophthengomenoi elalêsan kopous kai oi manteis oraseis pseudeis kai ta enupnia pseudê elaloun mataia parekaloun dia touto exêrthêsan ôs probata kai ekakôthêsan dioti ouk ên iasis
3 epi tous poimenas parôxunthê o thumos mou kai epi tous amnous episkepsomai kai episkepsetai kurios o theos o pantokratôr to poimnion autou ton oikon Iouda kai taxei autous ôs ippon euprepê autou en polemô
4 kai ex autou epeblepsen kai ex autou etaxen kai ex autou toxon en thumô ex autou exeleusetai pas o exelaunôn en tô autô
5 kai esontai ôs machêtai patountes pêlon en tais odois en polemô kai parataxontai dioti kurios met autôn kai kataischunthêsontai anabatai ippôn
6 kai katischusô ton oikon Iouda kai ton oikon Iôsêph sôsô kai katoikiô autous oti êgapêsa autous kai esontai on tropon ouk apestrepsamên autous dioti egô kurios o theos autôn kai epakousomai autois
7 kai esontai ôs machêtai tou Ephraim kai charêsetai ê kardia autôn ôs en oinô kai ta tekna autôn opsontai kai euphranthêsontai kai chareitai ê kardia autôn epi tô kuriô
8 sêmanô autois kai eisdexomai autous dioti lutrôsomai autous kai plêthunthêsontai kathoti êsan polloi
9 kai sperô autous en laois kai oi makran mnêsthêsontai mou ekthrepsousin ta tekna autôn kai epistrepsousin
10 kai epistrepsô autous ek gês Aiguptou kai ex Assuriôn eisdexomai autous kai eis tên Galaaditin kai eis ton Libanon eisaxô autous kai ou mê upoleiphthê ex autôn oude eis
11 kai dieleusontai en thalassê stenê kai pataxousin en thalassê kumata kai xêranthêsetai panta ta bathê potamôn kai aphairethêsetai pasa ubris Assuriôn kai skêptron Aiguptou periairethêsetai
12 kai katischusô autous en kuriô theô autôn kai en tô onomati autou katakauchêsontai legei kurios

Kapitel 11

1 dianoixon o Libanos tas thuras sou kai kataphagetô pur tas kedrous sou
2 ololuxatô pitus dioti peptôken kedros oti megalôs megistanes etalaipôrêsan ololuxate drues tês Basanitidos oti katespasthê o drumos o sumphutos
3 phônê thrênountôn poimenôn oti tetalaipôrêken ê megalôsunê autôn phônê ôruomenôn leontôn oti tetalaipôrêken to phruagma tou Iordanou
4 tade legei kurios pantokratôr poimainete ta probata tês sphagês
5 a oi ktêsamenoi katesphazon kai ou metemelonto kai oi pôlountes auta elegon eulogêtos kurios kai peploutêkamen kai oi poimenes autôn ouk epaschon ouden ep autois
6 dia touto ou pheisomai ouketi epi tous katoikountas tên gên legei kurios kai idou egô paradidômi tous anthrôpous ekaston eis cheiras tou plêsion autou kai eis cheiras basileôs autou kai katakopsousin tên gên kai ou mê exelômai ek cheiros autôn
7 kai poimanô ta probata tês sphagês eis tên Chanaanitin kai lêmpsomai emautô duo rabdous tên mian ekalesa Kallos kai tên eteran ekalesa Schoinisma kai poimanô ta probata
8 kai exarô tous treis poimenas en mêni eni kai barunthêsetai ê psuchê mou ep autous kai gar ai psuchai autôn epôruonto ep eme
9 kai eipa ou poimanô umas to apothnêskon apothnêsketô kai to ekleipon ekleipetô kai ta kataloipa katesthietôsan ekastos tas sarkas tou plêsion autou
10 kai lêmpsomai tên rabdon mou tên kalên kai aporripsô autên tou diaskedasai tên diathêkên mou ên diethemên pros pantas tous laous
11 kai diaskedasthêsetai en tê êmera ekeinê kai gnôsontai oi Chananaioi ta probata ta phulassomena dioti logos kuriou estin
12 kai erô pros autous ei kalon enôpion umôn estin dote stêsantes ton misthon mou ê apeipasthe kai estêsan ton misthon mou triakonta argurous
13 kai eipen kurios pros me kathes autous eis to chôneutêrion kai skepsai ei dokimon estin on tropon edokimasthên uper autôn kai elabon tous triakonta argurous kai enebalon autous eis ton oikon kuriou eis to chôneutêrion
14 kai aperripsa tên rabdon tên deuteran to Schoinisma tou diaskedasai tên kataschesin ana meson Iouda kai ana meson tou Israêl
15 kai eipen kurios pros me eti labe seautô skeuê poimenika poimenos apeirou
16 dioti idou egô exegeirô poimena epi tên gên to eklimpanon ou mê episkepsêtai kai to dieskorpismenon ou mê zêtêsê kai to suntetrimmenon ou mê iasêtai kai to oloklêron ou mê kateuthunê kai ta krea tôn eklektôn kataphagetai kai tous astragalous autôn ekstrepsei
17 ô oi poimainontes ta mataia kai oi kataleloipotes ta probata machaira epi tous brachionas autou kai epi ton ophthalmon ton dexion autou o brachiôn autou xêrainomenos xêranthêsetai kai o ophthalmos o dexios autou ektuphloumenos ektuphlôthêsetai

Kapitel 12

1 lêmma logou kuriou epi ton Israêl legei kurios ekteinôn ouranon kai themeliôn gên kai plassôn pneuma anthrôpou en autô
2 idou egô tithêmi tên Ierousalêm ôs prothura saleuomena pasi tois laois kuklô kai en tê Ioudaia estai periochê epi Ierousalêm
3 kai estai en tê êmera ekeinê thêsomai tên Ierousalêm lithon katapatoumenon pasin tois ethnesin pas o katapatôn autên empaizôn empaixetai kai episunachthêsontai ep autên panta ta ethnê tês gês
4 en tê êmera ekeinê legei kurios pantokratôr pataxô panta ippon en ekstasei kai ton anabatên autou en paraphronêsei epi de ton oikon Iouda dianoixô tous ophthalmous mou kai pantas tous ippous tôn laôn pataxô en apotuphlôsei
5 kai erousin oi chiliarchoi Iouda en tais kardiais autôn eurêsomen eautois tous katoikountas Ierousalêm en kuriô pantokratori theô autôn
6 en tê êmera ekeinê thêsomai tous chiliarchous Iouda ôs dalon puros en xulois kai ôs lampada puros en kalamê kai kataphagontai ek dexiôn kai ex euônumôn pantas tous laous kuklothen kai katoikêsei Ierousalêm eti kath eautên
7 kai sôsei kurios ta skênômata Iouda kathôs ap archês opôs mê megalunêtai kauchêma oikou Dauid kai eparsis tôn katoikountôn Ierousalêm epi ton Ioudan
8 kai estai en tê êmera ekeinê uperaspiei kurios uper tôn katoikountôn Ierousalêm kai estai o asthenôn en autois en ekeinê tê êmera ôs oikos Dauid o de oikos Dauid ôs oikos theou ôs angelos kuriou enôpion autôn
9 kai estai en tê êmera ekeinê zêtêsô tou exarai panta ta ethnê ta eperchomena epi Ierousalêm
10 kai ekcheô epi ton oikon Dauid kai epi tous katoikountas Ierousalêm pneuma charitos kai oiktirmou kai epiblepsontai pros me anth ôn katôrchêsanto kai kopsontai ep auton kopeton ôs ep agapêton kai odunêthêsontai odunên ôs epi prôtotokô
11 en tê êmera ekeinê megalunthêsetai o kopetos en Ierousalêm ôs kopetos roônos en pediô ekkoptomenou
12 kai kopsetai ê gê kata phulas phulas phulê kath eautên kai ai gunaikes autôn kath eautas phulê oikou Dauid kath eautên kai ai gunaikes autôn kath eautas phulê oikou Nathan kath eautên kai ai gunaikes autôn kath eautas
13 phulê oikou Leui kath eautên kai ai gunaikes autôn kath eautas phulê tou Sumeôn kath eautên kai ai gunaikes autôn kath eautas
14 pasai ai phulai ai upoleleimmenai phulê kath eautên kai ai gunaikes autôn kath eautas

Kapitel 13

1 en tê êmera ekeinê estai pas topos dianoigomenos en tô oikô Dauid
2 kai estai en tê êmera ekeinê legei kurios exolethreusô ta onomata tôn eidôlôn apo tês gês kai ouketi estai autôn mneia kai tous pseudoprophêtas kai to pneuma to akatharton exarô apo tês gês
3 kai estai ean prophêteusê anthrôpos eti kai erei pros auton o patêr autou kai ê mêtêr autou oi gennêsantes auton ou zêsê oti pseudê elalêsas ep onomati kuriou kai sumpodiousin auton o patêr autou kai ê mêtêr autou oi gennêsantes auton en tô prophêteuein auton
4 kai estai en tê êmera ekeinê kataischunthêsontai oi prophêtai ekastos ek tês oraseôs autou en tô prophêteuein auton kai endusontai derrin trichinên anth ôn epseusanto
5 kai erei ouk eimi prophêtês egô dioti anthrôpos ergazomenos tên gên egô eimi oti anthrôpos egennêsen me ek neotêtos mou
6 kai erô pros auton ti ai plêgai autai ana meson tôn cheirôn sou kai erei as eplêgên en tô oikô tô agapêtô mou
7 romphaia exegerthêti epi tous poimenas mou kai ep andra politên mou legei kurios pantokratôr pataxate tous poimenas kai ekspasate ta probata kai epaxô tên cheira mou epi tous poimenas
8 kai estai en pasê tê gê legei kurios ta duo merê exolethreuthêsetai kai ekleipsei to de triton upoleiphthêsetai en autê
9 kai diaxô to triton dia puros kai purôsô autous ôs puroutai to argurion kai dokimô autous ôs dokimazetai to chrusion autos epikalesetai to onoma mou kagô epakousomai autô kai erô laos mou outos estin kai autos erei kurios o theos mou

Kapitel 14

1 idou êmerai erchontai tou kuriou kai diameristhêsetai ta skula sou en soi
2 kai episunaxô panta ta ethnê epi Ierousalêm eis polemon kai alôsetai ê polis kai diarpagêsontai ai oikiai kai ai gunaikes molunthêsontai kai exeleusetai to êmisu tês poleôs en aichmalôsia oi de kataloipoi tou laou mou ou mê exolethreuthôsin ek tês poleôs
3 kai exeleusetai kurios kai parataxetai en tois ethnesin ekeinois kathôs êmera parataxeôs autou en êmera polemou
4 kai stêsontai oi podes autou en tê êmera ekeinê epi to oros tôn elaiôn to katenanti Ierousalêm ex anatolôn kai schisthêsetai to oros tôn elaiôn to êmisu autou pros anatolas kai to êmisu autou pros thalassan chaos mega sphodra kai klinei to êmisu tou orous pros borran kai to êmisu autou pros noton
5 kai emphrachthêsetai pharagx oreôn mou kai egkollêthêsetai pharagx oreôn eôs Iasol kai emphrachthêsetai kathôs enephragê en tais êmerais tou seismou en êmerais Oziou basileôs Iouda kai êxei kurios o theos mou kai pantes oi agioi met autou
6 en ekeinê tê êmera ouk estai phôs kai psuchos kai pagos
7 estai mian êmeran kai ê êmera ekeinê gnôstê tô kuriô kai ouch êmera kai ou nux kai pros esperan estai phôs
8 kai en tê êmera ekeinê exeleusetai udôr zôn ex Ierousalêm to êmisu autou eis tên thalassan tên prôtên kai to êmisu autou eis tên thalassan tên eschatên kai en therei kai en eari estai outôs
9 kai estai kurios eis basilea epi pasan tên gên en tê êmera ekeinê estai kurios eis kai to onoma autou en
10 kuklôn pasan tên gên kai tên erêmon apo Gabe eôs Remmôn kata noton Ierousalêm Rama de epi topou menei apo tês pulês Beniamin eôs tou topou tês pulês tês prôtês eôs tês pulês tôn gôniôn kai eôs tou purgou Ananeêl eôs tôn upolêniôn tou basileôs
11 katoikêsousin en autê kai ouk estai anathema eti kai katoikêsei Ierousalêm pepoithotôs
12 kai autê estai ê ptôsis ên kopsei kurios pantas tous laous osoi epestrateusan epi Ierousalêm takêsontai ai sarkes autôn estêkotôn autôn epi tous podas autôn kai oi ophthalmoi autôn ruêsontai ek tôn opôn autôn kai ê glôssa autôn takêsetai en tô stomati autôn
13 kai estai en tê êmera ekeinê ekstasis kuriou ep autous megalê kai epilêmpsontai ekastos tês cheiros tou plêsion autou kai sumplakêsetai ê cheir autou pros cheira tou plêsion autou
14 kai o Ioudas parataxetai en Ierousalêm kai sunaxei tên ischun pantôn tôn laôn kuklothen chrusion kai argurion kai imatismon eis plêthos sphodra
15 kai autê estai ê ptôsis tôn ippôn kai tôn êmionôn kai tôn kamêlôn kai tôn onôn kai pantôn tôn ktênôn tôn ontôn en tais parembolais ekeinais kata tên ptôsin tautên
16 kai estai osoi ean kataleiphthôsin ek pantôn tôn ethnôn tôn elthontôn epi Ierousalêm kai anabêsontai kat eniauton tou proskunêsai tô basilei kuriô pantokratori kai tou eortazein tên eortên tês skênopêgias
17 kai estai osoi ean mê anabôsin ek pasôn tôn phulôn tês gês eis Ierousalêm tou proskunêsai tô basilei kuriô pantokratori kai outoi ekeinois prostethêsontai
18 ean de phulê Aiguptou mê anabê mêde elthê ekei kai epi toutois estai ê ptôsis ên pataxei kurios panta ta ethnê osa ean mê anabê tou eortasai tên eortên tês skênopêgias
19 autê estai ê amartia Aiguptou kai ê amartia pantôn tôn ethnôn osa an mê anabê tou eortasai tên eortên tês skênopêgias
20 en tê êmera ekeinê estai to epi ton chalinon tou ippou agion tô kuriô pantokratori kai esontai oi lebêtes oi en tô oikô kuriou ôs phialai pro prosôpou tou thusiastêriou
21 kai estai pas lebês en Ierousalêm kai en tô Iouda agion tô kuriô pantokratori kai êxousin pantes oi thusiazontes kai lêmpsontai ex autôn kai epsêsousin en autois kai ouk estai Chananaios ouketi en tô oikô kuriou pantokratoros en tê êmera ekeinê

Andre bøger