Titusbrevet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente pŚ originalsproget, grśsk. ("Originalsprog" er selvfÝlgelig sŚ meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrśkker at se de grśske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Paulus Brev til Titus. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversśttelse fra 1907: Paulus Brev til Titus.

Kapitler: 1 2 3

PAULOU   PROS TITON EPISTOL 

Kapitel 1

1 Paulos doulos theou, apostolos de IÍsou Christou kata pistin eklektŰn theou kai epignŰsin alÍtheias tÍs katí eusebeian 2 epí elpidi zŰÍs aiŰniou, Ín epÍngeilato o apseudÍs theos pro chronŰn aiŰniŰn, 3 ephanerŰsen de kairois idiois ton logon autou en kÍrugmati, o episteuthÍn egŰ katí epitagÍn tou sŰtÍros ÍmŰn theou, 4 TitŰ gnÍsiŰ teknŰ kata koinÍn pistin, charis kai eirÍnÍ apo theou patros kai Christou IÍsou tou sŰtÍros ÍmŰn.

5 Toutou charin apeleipon se en KrÍtÍ, ina ta leiponta epidiorthŰsÍ kai katastÍsÍs kata polin presbuterous, Űs egŰ soi dietaxamÍn, 6 ei tis estin anegklÍtos, mias gunaikos anÍr, tekna echŰn pista, mÍ en katÍgoria asŰtias Í anupotakta. 7 dei gar ton episkopon anegklÍton einai Űs theou oikonomon, mÍ authadÍ, mÍ orgilon, mÍ paroinon, mÍ plÍktÍn, mÍ aischrokerdÍ, 8 alla philoxenon philagathon sŰphrona dikaion osion egkratÍ, 9 antechomenon tou kata tÍn didachÍn pistou logou, ina dunatos Í kai parakalein en tÍ didaskalia tÍ ugiainousÍ kai tous antilegontas elegchein.

10 Eisin gar polloi anupotaktoi, mataiologoi kai phrenapatai, malista oi ek tÍs peritomÍs, 11 ous dei epistomizein, oitines olous oikous anatrepousin didaskontes a mÍ dei aischrou kerdous charin. 12 eipen tis ex autŰn idios autŰn prophÍtÍs

KrÍtes aei pseustai, kaka thÍria, gasteres argai,

13 Í marturia autÍ estin alÍthÍs dií Ín aitian elegche autous apotomŰs, ina ugiainŰsin [en] tÍ pistei, 14 mÍ prosechontes Ioudaikois muthois kai entolais anthrŰpŰn apostrephomenŰn tÍn alÍtheian. 15 panta kathara tois katharois tois de memiammenois kai apistois ouden katharon, alla memiantai autŰn kai o nous kai Í suneidÍsis. 16 theon omologousin eidenai, tois de ergois arnountai, bdeluktoi ontes kai apeitheis kai pros pan ergon agathon adokimoi.

Kapitel 2

1 Su de lalei a prepei tÍ ugiainousÍ didaskalia. 2 presbutas nÍphalious einai, semnous sŰphronas, ugiainontas tÍ pistei, tÍ agapÍ, tÍ upomonÍ 3 presbutidas ŰsautŰs en katastÍmati ieroprepeis, mÍ diabolous mÍde oinŰ pollŰ dedoulŰmenas, kalodidaskalous, 4 ina sŰphronizŰsin tas neas philandrous einai, philoteknous 5 sŰphronas agnas oikourgous agathas, upotassomenas tois idiois andrasin. ina mÍ o logos tou theou blasphÍmÍtai. 6 tous neŰterous ŰsautŰs parakalei sŰphronein 7 peri panta, seauton parechomenos tupon kalŰn ergŰn, en tÍ didaskalia aphthorian, semnotÍta, 8 logon ugiÍ akatagnŰston, ina o ex enantias entrapÍ mÍden echŰn legein peri ÍmŰn phaulon. 9 doulous idiois despotais upotassesthai en pasin, euarestous einai mÍ antilegontas, 10 mÍ nosphizomenous alla pasan pistin endeiknumenous agathÍn, ina tÍn didaskalian tÍn tou sŰtÍros ÍmŰn theou kosmŰsin en pasin.

11 EpephanÍ gar Í charis tou theou sŰtÍrios pasin anthrŰpois 12 paideuousa Ímas ina arnÍsamenoi tÍn asebeian kai tas kosmikas epithumias sŰphronŰs kai dikaiŰs kai eusebŰs zÍsŰmen en tŰ nun aiŰni, 13 prosdechomenoi tÍn makarian elpida kai epiphaneian tÍs doxÍs tou megalou theou kai sŰtÍros ÍmŰn Christou IÍsou, 14 os edŰken eauton uper ÍmŰn, ina lutrŰsÍtai Ímas apo pasÍs anomias kai katharisÍ eautŰ laon periousion, zÍlŰtÍn kalŰn ergŰn. 15 tauta lalei kai parakalei kai elegche meta pasÍs epitagÍs mÍdeis sou periphroneitŰ.

Kapitel 3

1 UpomimnÍske autous archais exousiais upotassesthai, peitharchein, pros pan ergon agathon etoimous einai, 2 mÍdena blasphÍmein, amachous einai, epieikeis, pasan endeiknumenous prautÍta pros pantas anthrŰpous. 3  men gar pote kai Ímeis anoÍtoi, apeitheis. planŰmenoi, douleuontes epithumiais kai Ídonais poikilais, en kakia kai phthonŰ diagontes stugÍtoi, misountes allÍlous. 4 ote de Í chrÍstotÍs kai Í philanthrŰpia epephanÍ tou sŰtÍros ÍmŰn theou, 5 ouk ex ergŰn tŰn en dikaiosunÍ a epoiÍsamen Ímeis alla kata to autou eleos esŰsen Ímas dia loutrou palingenesias kai anakainŰseŰs pneumatos agiou, 6 ou execheen ephí Ímas plousiŰs dia IÍsou Christou tou sŰtÍros ÍmŰn, 7 ina dikaiŰthentes tÍ ekeinou chariti klÍronomoi genÍthŰmen katí elpida zŰÍs aiŰniou.

8 Pistos o logos kai peri toutŰn boulomai se diabebaiousthai, ina phrontizŰsin kalŰn ergŰn proistasthai oi pepisteukotes theŰ tauta estin kala kai Űphelima tois anthrŰpois. 9 mŰras de zÍtÍseis kai genealogias kai erin kai machas nomikas periistaso eisin gar anŰpheleis kai mataioi. 10 airetikon anthrŰpon meta mian kai deuteran nouthesian paraitou, 11 eidŰs oti exestraptai o toioutos kai amartanei Űn autokatakritos.

12 Otan pempsŰ Arteman pros se Í Tuchikon, spoudason elthein pros me eis Nikopolin, ekei gar kekrika paracheimasai. 13 ZÍnan ton nomikon kai ApollŰn spoudaiŰs propempson, ina mÍden autois leipÍ. 14 manthanetŰsan de kai oi Ímeteroi kalŰn ergŰn proistasthai eis tas anagkaias chreias, ina mÍ Űsin akarpoi.

15 Aspazontai se oi metí emou pantes. aspasai tous philountas Ímas en pistei. Í charis meta pantŰn umŰn.

Andre bÝger