Septuaginta

Tilføjelser til Daniels Bog / Daniêl / Δανιηλ

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Tilføjelser til Daniels Bog

Om bogen: Septuaginta indholder en række bøger og tekster, som ikke er med i den jødiske masoretiske teksttradition. Disse bøger accepteres af katolikker, mens protestanter regner dem for apokryfe.

I Septuaginta er der 3 "ekstra afsnit" i Daniels Bog, nemlig starten, slutningen og et stort stykke af kapitel 3. Disse 3 afsnit regnes for apokryfe af protestanter og lutheranere. Katolikker regner dem for en del af Bibelen, men siden Hieronymus' tid har de været placeret bagerst i historien om Daniel. (Hieronymus var geniet, der fandt på, at kirken skulle droppe Septuaginta, undtagen for Salmernes Bogs vedkommende.)

Kapitler: A B C

Susanna (foran Daniel 1)

1 kai ên anêr oikôn en Babulôni kai onoma autô Iôakim 2 kai elaben gunaika ê onoma Sousanna thugatêr Chelkiou kalê sphodra kai phoboumenê ton kurion 3 kai oi goneis autês dikaioi kai edidaxan tên thugatera autôn kata ton nomon Môusê 4 kai ên Iôakim plousios sphodra kai ên autô paradeisos geitniôn tô oikô autou kai pros auton prosêgonto oi Ioudaioi dia to einai auton endoxoteron pantôn

5 kai apedeichthêsan duo presbuteroi ek tou laou kritai en tô eniautô ekeinô peri ôn elalêsen o despotês oti exêlthen anomia ek Babulônos ek presbuterôn kritôn oi edokoun kubernan ton laon 6 outoi prosekarteroun en tê oikia Iôakim kai êrchonto pros autous pantes oi krinomenoi

7 kai egeneto ênika apetrechen o laos meson êmeras eiseporeueto Sousanna kai periepatei en tô paradeisô tou andros autês 8 kai etheôroun autên oi duo presbuteroi kath êmeran eisporeuomenên kai peripatousan kai egenonto en epithumia autês 9 kai diestrepsan ton eautôn noun kai exeklinan tous ophthalmous autôn tou mê blepein eis ton ouranon mêde mnêmoneuein krimatôn dikaiôn 10 kai êsan amphoteroi katanenugmenoi peri autês kai ouk anêngeilan allêlois tên odunên autôn 11 oti êschunonto anangeilai tên epithumian autôn oti êthelon sungenesthai autê 12 kai paretêrousan philotimôs kath êmeran oran autên

13 kai eipan eteros tô eterô poreuthômen dê eis oikon oti aristou ôra estin kai exelthontes diechôristhêsan ap allêlôn
14 kai anakampsantes êlthon epi to auto kai anetazontes allêlous tên aitian ômologêsan tên epithumian autôn kai tote koinê sunetaxanto kairon ote autên dunêsontai eurein monên

15 kai egeneto en tô paratêrein autous êmeran eutheton eisêlthen pote kathôs echthes kai tritês êmeras meta duo monôn korasiôn kai epethumêse lousasthai en tô paradeisô oti kauma ên 16 kai ouk ên oudeis ekei plên oi duo presbuteroi kekrummenoi kai paratêrountes autên 17 kai eipen tois korasiois enegkate dê moi elaion kai smêgma kai tas thuras tou paradeisou kleisate opôs lousômai 18 kai epoiêsan kathôs eipen kai apekleisan tas thuras tou paradeisou kai exêlthan kata tas plagias thuras enegkai ta prostetagmena autais kai ouk eidosan tous presbuterous oti êsan kekrummenoi 19 kai egeneto ôs exêlthosan ta korasia kai anestêsan oi duo presbutai kai epedramon autê 20 kai eipon idou ai thurai tou paradeisou kekleintai kai oudeis theôrei êmas kai en epithumia sou esmen dio sugkatathou êmin kai genou meth êmôn 21 ei de mê katamarturêsomen sou oti ên meta sou neaniskos kai dia touto exapesteilas ta korasia apo sou 22 kai anestenaxen Sousanna kai eipen stena moi pantothen ean te gar touto praxô thanatos moi estin ean te mê praxô ouk ekpheuxomai tas cheiras umôn 23 aireton moi estin mê praxasan empesein eis tas cheiras umôn ê amartein enôpion kuriou 24 kai aneboêsen phônê megalê Sousanna eboêsan de kai oi duo presbutai katenanti autês 25 kai dramôn o eis ênoixen tas thuras tou paradeisou 26 ôs de êkousan tên kraugên en tô paradeisô oi ek tês oikias eisepêdêsan dia tês plagias thuras idein to sumbebêkos autê 27 ênika de eipan oi presbutai tous logous autôn katêschunthêsan oi douloi sphodra oti pôpote ouk errethê logos toioutos peri Sousannês

28 kai egeneto tê epaurion ôs sunêlthen o laos pros ton andra autês Iôakim êlthon oi duo presbutai plêreis tês anomou ennoias kata Sousannês tou thanatôsai autên 29 kai eipan emprosthen tou laou aposteilate epi Sousannan thugatera Chelkiou ê estin gunê Iôakim oi de apesteilan 30 kai êlthen autê kai oi goneis autês kai ta tekna autês kai pantes oi sungeneis autês 31 ê de Sousanna ên truphera sphodra kai kalê tô eidei 32 oi de paranomoi ekeleusan apokaluphthênai autên ên gar katakekalummenê opôs emplêsthôsin tou kallous autês 33 eklaion de oi par autês kai pantes oi idontes autên 34 anastantes de oi duo presbutai en mesô tô laô ethêkan tas cheiras epi tên kephalên autês 35 ê de klaiousa aneblepsen eis ton ouranon oti ên ê kardia autês pepoithuia epi tô kuriô 36 eipan de oi presbutai peripatountôn êmôn en tô paradeisô monôn eisêlthen autê meta duo paidiskôn kai apekleisen tas thuras tou paradeisou kai apelusen tas paidiskas 37 kai êlthen pros autên neaniskos os ên kekrummenos kai anepese met autês 38 êmeis de ontes en tê gônia tou paradeisou idontes tên anomian edramomen ep autous 39 kai idontes sunginomenous autous ekeinou men ouk êdunêthêmen egkrateis genesthai dia to ischuein auton uper êmas kai anoixanta tas thuras ekpepêdêkenai 40 tautês de epilabomenoi epêrôtômen tis ên o neaniskos 41 kai ouk êthelêsen anangeilai êmin tauta marturoumen kai episteusen autois ê sunagôgê ôs presbuterois tou laou kai kritais kai katekrinan autên apothanein

42 aneboêsen de phônê megalê Sousanna kai eipen o theos o aiônios o tôn kruptôn gnôstês o eidôs ta panta prin geneseôs autôn 43 su epistasai oti pseudê mou katemarturêsan kai idou apothnêskô mê poiêsasa mêden ôn outoi eponêreusanto kat emou 44 kai eisêkousen kurios tês phônês autês 45 kai apagomenês autês apolesthai exêgeiren o theos to pneuma to agion paidariou neôterou ô onoma Daniêl 46 kai eboêsen phônê megalê katharos egô apo tou aimatos tautês 47 epestrepsen de pas o laos pros auton kai eipan tis o logos outos on su lelalêkas 48 o de stas en mesô autôn eipen outôs môroi oi uioi Israêl ouk anakrinantes oude to saphes epignontes katekrinate thugatera Israêl 49 anastrepsate eis to kritêrion pseudê gar outoi katemarturêsan autês

50 kai anestrepsen pas o laos meta spoudês kai eipan autô oi presbuteroi deuro kathison en mesô êmôn kai anangeilon êmin oti soi dedôken o theos to presbeion 51 kai eipen pros autous Daniêl diachôrisate autous ap allêlôn makran kai anakrinô autous 52 ôs de diechôristhêsan eis apo tou enos ekalesen ton ena autôn kai eipen pros auton pepalaiômene êmerôn kakôn nun êkasin ai amartiai sou as epoieis to proteron 53 krinôn kriseis adikous kai tous men athôous katakrinôn apoluôn de tous aitious legontos tou kuriou athôon kai dikaion ouk apokteneis 54 nun oun tautên eiper eides eipon upo ti dendron eides autous omilountas allêlois o de eipen upo schinon 55 eipen de Daniêl orthôs epseusai eis tên seautou kephalên êdê gar angelos tou theou labôn phasin para tou theou schisei se meson 56 kai metastêsas auton ekeleusen prosagagein ton eteron kai eipen autô sperma Chanaan kai ouk Iouda to kallos exêpatêsen se kai ê epithumia diestrepsen tên kardian sou 57 outôs epoieite thugatrasin Israêl kai ekeinai phoboumenai ômiloun umin all ou thugatêr Iouda upemeinen tên anomian umôn 58 nun oun lege moi upo ti dendron katelabes autous omilountas allêlois o de eipen upo prinon 59 eipen de autô Daniêl orthôs epseusai kai su eis tên seautou kephalên menei gar o angelos tou theou tên romphaian echôn prisai se meson opôs exolethreusê umas 60 kai aneboêsen pasa ê sunagôgê phônê megalê kai eulogêsan tô theô tô sôzonti tous elpizontas ep auton 61 kai anestêsan epi tous duo presbutas oti sunestêsen autous Daniêl ek tou stomatos autôn pseudomarturêsantas kai epoiêsan autois on tropon eponêreusanto tô plêsion 62 poiêsai kata ton nomon Môusê kai apekteinan autous kai esôthê aima anaition en tê êmera ekeinê

63 Chelkias de kai ê gunê autou ênesan ton theon peri tês thugatros autôn Sousannas meta Iôakim tou andros autês kai tôn sungenôn pantôn oti ouch eurethê en autê aschêmon pragma 64 kai Daniêl egeneto megas enôpion tou laou apo tês êmeras ekeinês kai epekeina

Azarjas bøn og De tre mænds lovsang (efter Daniel 3,23)

1[24] outôs oun prosêuxato Ananias kai Azarias kai Misaêl kai umnêsan tô kuriô ote autous o basileus prosetaxen emblêthênai eis tên kaminon 2[25] stas de Azarias prosêuxato outôs kai anoixas to stoma autou exômologeito tô kuriô ama tois sunetairois autou en mesô tô puri upokaiomenês tês kaminou upo tôn Chaldaiôn sphodra kai eipan

3[26] eulogêtos ei kurie o theos tôn paterôn êmôn kai aineton kai dedoxasmenon to onoma sou eis tous aiônas
4[27] oti dikaios ei epi pasin ois epoiêsas êmin kai panta ta erga sou alêthina kai ai odoi sou eutheiai kai pasai ai kriseis sou alêthinai
5[28] kai krimata alêtheias epoiêsas kata panta a epêgages êmin kai epi tên polin sou tên agian tên tôn paterôn êmôn Ierousalêm dioti en alêtheia kai krisei epoiêsas panta tauta dia tas amartias êmôn
6[29] oti êmartomen en pasi kai ênomêsamen apostênai apo sou kai exêmartomen en pasi kai tôn entolôn tou nomou sou ouch upêkousamen
7[30] oude sunetêrêsamen oude epoiêsamen kathôs eneteilô êmin ina eu êmin genêtai
8[31] kai nun panta osa êmin epêgages kai panta osa epoiêsas êmin en alêthinê krisei epoiêsas
9[32] kai paredôkas êmas eis cheiras echthrôn êmôn anomôn kai echthistôn apostatôn kai basilei adikô kai ponêrotatô para pasan tên gên

10[33] kai nun ouk estin êmin anoixai to stoma aischunê kai oneidos egenêthê tois doulois sou kai tois sebomenois se
11[34] mê paradôs êmas eis telos dia to onoma sou kai mê diaskedasês sou tên diathêkên
12[35] kai mê apostêsês to eleos sou aph êmôn dia Abraam ton êgapêmenon upo sou kai dia Isaak ton doulon sou kai Israêl ton agion sou
13[36] ôs elalêsas pros autous legôn plêthunai to sperma autôn ôs ta astra tou ouranou kai ôs tên ammon tên para to cheilos tês thalassês
14[37] oti despota esmikrunthêmen para panta ta ethnê kai esmen tapeinoi en pasê tê gê sêmeron dia tas amartias êmôn
15[38] kai ouk estin en tô kairô toutô archôn kai prophêtês oude êgoumenos oude olokautôsis oude thusia oude prosphora oude thumiama oude topos tou karpôsai enôpion sou kai eurein eleos
16[39] all en psuchê suntetrimmenê kai pneumati tetapeinômenô prosdechtheiêmen ôs en olokautômasi kriôn kai taurôn kai ôs en muriasin arnôn pionôn
17[40] outô genesthô êmôn ê thusia enôpion sou sêmeron kai exilasai opisthen sou oti ouk estin aischunê tois pepoithosin epi soi kai teleiôsai opisthen sou

18[41] kai nun exakolouthoumen en olê kardia kai phoboumetha se kai zêtoumen to prosôpon sou mê kataischunês êmas
19[42] alla poiêson meth êmôn kata tên epieikeian sou kai kata to plêthos tou eleous sou
20[43] kai exelou êmas kata ta thaumasia sou kai dos doxan tô onomati sou kurie
21[44] kai entrapeiêsan pantes oi endeiknumenoi tois doulois sou kaka kai kataischuntheiêsan apo pasês dunasteias kai ê ischus autôn suntribeiê
22[45] gnôtôsan oti su ei monos kurios o theos kai endoxos eph olên tên oikoumenên

23[46] kai ou dielipon oi emballontes autous upêretai tou basileôs kaiontes tên kaminon kai ênika enebalosan tous treis eis apax eis tên kaminon kai ê kaminos ên diapuros kata tên thermasian autês eptaplasiôs kai ote autous enebalosan oi men emballontes autous êsan uperanô autôn oi de upekaion upokatôthen autôn naphthan kai stippuon kai pissan kai klêmatida 24[47] kai diecheito ê phlox epanô tês kaminou epi pêcheis tessarakonta ennea 25[48] kai diexôdeuse kai enepurisen ous eure peri tên kaminon tôn Chaldaiôn 26[49] angelos de kuriou sugkatebê ama tois peri ton Azarian eis tên kaminon kai exetinaxe tên phloga tou puros ek tês kaminou 27[50] kai epoiêse to meson tês kaminou ôsei pneuma drosou diasurizon kai ouch êpsato autôn katholou to pur kai ouk elupêse kai ou parênôchlêsen autous

28[51] analabontes de oi treis ôs ex enos stomatos umnoun kai edoxazon kai eulogoun kai exupsoun ton theon en tê kaminô legontes
29[52] eulogêtos ei kurie o theos tôn paterôn êmôn kai ainetos kai uperupsoumenos eis tous aiônas kai eulogêmenon to onoma tês doxês sou to agion kai uperaineton kai uperupsômenon eis pantas tous aiônas
30[53] eulogêmenos ei en tô naô tês agias doxês sou kai uperumnêtos kai uperendoxos eis tous aiônas
31[54] eulogêtos ei epi thronou tês basileias sou kai umnêtos kai uperupsômenos eis tous aiônas
32[55] eulogêtos ei o blepôn abussous kathêmenos epi cheroubim kai ainetos kai dedoxasmenos eis tous aiônas
33[56] eulogêtos ei en tô stereômati kai umnêtos kai dedoxasmenos eis tous aiônas

34[57] eulogeite panta ta erga tou kuriou ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
35[58] eulogeite angeloi kuriou ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
36[59] eulogeite ouranoi ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
37[60] eulogeite udata panta ta epanô tou ouranou ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
38[61] eulogeite pasai ai dunameis kuriou ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
39]62] eulogeite êlios kai selênê ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
40[63] eulogeite astra tou ouranou ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
41[64] eulogeite pas ombros kai drosos ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
42865] eulogeite panta ta pneumata ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
43[66] eulogeite pur kai kauma ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
44[67] eulogeite rigos kai psuchos ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
45[68] eulogeite drosoi kai niphetoi ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
46[69] eulogeite pagoi kai psuchos ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
47[70] eulogeite pachnai kai chiones ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
48[71] eulogeite nuktes kai êmerai ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
49[72] eulogeite phôs kai skotos ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
50[73] eulogeite astrapai kai nephelai ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas

51[74] eulogeitô ê gê ton kurion umneitô kai uperupsoutô auton eis tous aiônas
52[75] eulogeite orê kai bounoi ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
53[76] eulogeite panta ta phuomena epi tês gês ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
54[77] eulogeite ai pêgai ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
55[78] eulogeite thalassai kai potamoi ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
56[79] eulogeite kêtê kai panta ta kinoumena en tois udasi ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
57[80] eulogeite panta ta peteina tou ouranou ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
58[81] eulogeite tetrapoda kai thêria tês gês ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
59[82] eulogeite oi uioi tôn anthrôpôn ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
60[83] eulogeite Israêl ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
61[84] eulogeite iereis ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
62[85] eulogeite douloi ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
63[86] eulogeite pneumata kai psuchai dikaiôn ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
64[87] eulogeite osioi kai tapeinoi kardia ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas
65[88] eulogeite Anania Azaria Misaêl ton kurion umneite kai uperupsoute auton eis tous aiônas oti exeileto êmas ex adou kai esôsen êmas ek cheiros thanatou kai errusato êmas ek mesou kaiomenês phlogos kai ek tou puros elutrôsato êmas

66[89] exomologeisthe tô kuriô oti chrêstos oti eis ton aiôna to eleos autou
67[90] eulogeite pantes oi sebomenoi ton theon tôn theôn umneite kai exomologeisthe oti eis ton aiôna to eleos autou kai eis ton aiôna tôn aiônôn

Bel og Dragen (efter Daniel 12)

1 kai o basileus Astuagês prosetethê pros tous pateras autou kai parelaben Kuros o Persês tên basileian autou 2 kai ên Daniêl sumbiôtês tou basileôs kai endoxos uper pantas tous philous autou

3 kai ên eidôlon tois Babulôniois ô onoma Bêl kai edapanônto eis auton ekastês êmeras semidaleôs artabai dôdeka kai probata tessarakonta kai oinou metrêtai ex 4 kai o basileus esebeto auton kai eporeueto kath ekastên êmeran proskunein autô Daniêl de prosekunei tô theô autou 5 kai eipen autô o basileus dia ti ou proskuneis tô Bêl o de eipen oti ou sebomai eidôla cheiropoiêta alla ton zônta theon ton ktisanta ton ouranon kai tên gên kai echonta pasês sarkos kurieian 6 kai eipen autô o basileus ou dokei soi Bêl einai zôn theos ê ouch oras osa esthiei kai pinei kath ekastên êmeran 7 kai eipen Daniêl gelasas mê planô basileu outos gar esôthen men esti pêlos exôthen de chalkos kai ou bebrôken oude pepôken pôpote 8 kai thumôtheis o basileus ekalesen tous iereis autou kai eipen autois ean mê eipête moi tis o katesthôn tên dapanên tautên apothaneisthe ean de deixête oti Bêl katesthiei auta apothaneitai Daniêl oti eblasphêmêsen eis ton Bêl 9 kai eipen Daniêl tô basilei ginesthô kata to rêma sou kai êsan iereis tou Bêl ebdomêkonta ektos gunaikôn kai teknôn

10 kai êlthen o basileus meta Daniêl eis ton oikon tou Bêl 11 kai eipan oi iereis tou Bêl idou êmeis apotrechomen exô su de basileu parathes ta brômata kai ton oinon kerasas thes kai apokleison tên thuran kai sphragison tô daktuliô sou kai elthôn prôi ean mê eurês panta bebrômena upo tou Bêl apothanoumetha ê Daniêl o pseudomenos kath êmôn 12 autoi de katephronoun oti pepoiêkeisan upo tên trapezan kekrummenên eisodon kai di autês eiseporeuonto diolou kai anêloun auta 13 kai egeneto ôs exêlthosan ekeinoi kai o basileus parethêken ta brômata tô Bêl

14 kai epetaxen Daniêl tois paidariois autou kai ênegkan tephran kai katesêsan olon ton naon enôpion tou basileôs monou kai exelthontes ekleisan tên thuran kai esphragisanto en tô daktuliô tou basileôs kai apêlthon 15 oi de iereis êlthon tên nukta kata to ethos autôn kai ai gunaikes kai ta tekna autôn kai katephagon panta kai exepion

16 kai ôrthrisen o basileus to prôi kai Daniêl met autou 17 kai eipen o basileus sôoi ai sphragides Daniêl o de eipen sôoi basileu 18 kai egeneto ama tô anoixai tas thuras epiblepsas o basileus epi tên trapezan eboêsen phônê megalê megas ei Bêl kai ouk estin para soi dolos oude eis 19 kai egelasen Daniêl kai ekratêsen ton basilea tou mê eiselthein auton esô kai eipen ide dê to edaphos kai gnôthi tinos ta ichnê tauta 20 kai eipen o basileus orô ta ichnê andrôn kai gunaikôn kai paidiôn 21 kai orgistheis o basileus tote sunelaben tous iereis kai tas gunaikas kai ta tekna autôn kai edeixan autô tas kruptas thuras di ôn eiseporeuonto kai edapanôn ta epi tê trapezê 22 kai apekteinen autous o basileus kai edôken ton Bêl ekdoton tô Daniêl kai katestrepsen auton kai to ieron autou

23 kai ên drakôn megas kai esebonto auton oi Babulônioi 24 kai eipen o basileus tô Daniêl ou dunasai eipein oti ouk estin outos theos zôn kai proskunêson autô 25 kai eipen Daniêl kuriô tô theô mou proskunêsô oti outos estin theos zôn su de basileu dos moi exousian kai apoktenô ton drakonta aneu machairas kai rabdou 26 kai eipen o basileus didômi soi 27 kai elaben Daniêl pissan kai stêr kai trichas kai êpsêsen epi to auto kai epoiêsen mazas kai edôken eis to stoma tou drakontos kai phagôn dierragê o drakôn kai eipen idete ta sebasmata umôn

28 kai egeneto ôs êkousan oi Babulônioi êganaktêsan lian kai sunestraphêsan epi ton basilea kai eipan Ioudaios gegonen o basileus ton Bêl katespasen kai ton drakonta apekteinen kai tous iereis katesphaxen 29 kai eipan elthontes pros ton basilea parados êmin ton Daniêl ei de mê apoktenoumen se kai ton oikon sou 30 kai eiden o basileus oti epeigousin auton sphodra kai anagkastheis paredôken autois ton Daniêl 31 oi de enebalon auton eis ton lakkon tôn leontôn kai ên ekei êmeras ex 32 êsan de en tô lakkô epta leontes kai edideto autois tên êmeran duo sômata kai duo probata tote de ouk edothê autois ina kataphagôsin ton Daniêl

33 kai ên Ambakoum o prophêtês en tê Ioudaia kai autos êpsêsen epsema kai enethrupsen artous eis skaphên kai eporeueto eis to pedion apenegkai tois theristais 34 kai eipen angelos kuriou tô Ambakoum apenegke to ariston o echeis eis Babulôna tô Daniêl eis ton lakkon tôn leontôn 35 kai eipen Ambakoum kurie Babulôna ouch eôraka kai ton lakkon ou ginôskô 36 kai epelabeto o angelos kuriou tês koruphês autou kai bastasas tês komês tês kephalês autou ethêken auton eis Babulôna epanô tou lakkou en tô roizô tou pneumatos autou 37 kai eboêsen Ambakoum legôn Daniêl Daniêl labe to ariston o apesteilen soi o theos 38 kai eipen Daniêl emnêsthês gar mou o theos kai ouk egkatelipes tous agapôntas se 39 kai anastas Daniêl ephagen o de angelos tou theou apekatestêsen ton Ambakoum parachrêma eis ton topon autou

40 o de basileus êlthen tê êmera tê ebdomê penthêsai ton Daniêl kai êlthen epi ton lakkon kai eneblepsen kai idou Daniêl kathêmenos 41 kai anaboêsas phônê megalê eipen megas ei kurie o theos tou Daniêl kai ouk estin plên sou allos 42 kai anespasen auton tous de aitious tês apôleias autou enebalen eis ton lakkon kai katebrôthêsan parachrêma enôpion autou

Andre bøger