Septuaginta

Salmernes Bog / Psalmoi / Ψαλμοι

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Salmernes Bog

Om bogen: Septuaginta opdeler ikke salmerne på samme måde, som den hebraiske tekst "vi" følger i Vesten. Septuaginta samler salme 9 og 10 i én salme, 10; Salme 114 og 115 er samlet i én salme, 113; Omvendt klipper Septuaginta salme 116 over i 2 salmer, 114 og 155, og salme 147 bliver til salme 146 og 147. Dette gælder ikke for Brenton, hvor salmenumrene er de samme som i de vestlige Bibler. Salme 151 regnes for apokryf.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Salme 1

1 makarios anêr os ouk eporeuthê en boulê asebôn kai en odô amartôlôn ouk estê kai epi kathedran loimôn ouk ekathisen
2 all ê en tô nomô kuriou to thelêma autou kai en tô nomô autou meletêsei êmeras kai nuktos
3 kai estai ôs to xulon to pephuteumenon para tas diexodous tôn udatôn o ton karpon autou dôsei en kairô autou kai to phullon autou ouk aporruêsetai kai panta osa an poiê kateuodôthêsetai
4 ouch outôs oi asebeis ouch outôs all ê ôs o chnous on ekriptei o anemos apo prosôpou tês gês
5 dia touto ouk anastêsontai asebeis en krisei oude amartôloi en boulê dikaiôn
6 oti ginôskei kurios odon dikaiôn kai odos asebôn apoleitai

Salme 2

1 ina ti ephruaxan ethnê kai laoi emeletêsan kena
2 parestêsan oi basileis tês gês kai oi archontes sunêchthêsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou christou autou diapsalma
3 diarrêxômen tous desmous autôn kai aporripsômen aph êmôn ton zugon autôn
4 o katoikôn en ouranois ekgelasetai autous kai o kurios ekmuktêriei autous
5 tote lalêsei pros autous en orgê autou kai en tô thumô autou taraxei autous
6 egô de katestathên basileus up autou epi Siôn oros to agion autou
7 diangellôn to prostagma kuriou kurios eipen pros me uios mou ei su egô sêmeron gegennêka se
8 aitêsai par emou kai dôsô soi ethnê tên klêronomian sou kai tên kataschesin sou ta perata tês gês
9 poimaneis autous en rabdô sidêra ôs skeuos kerameôs suntripseis autous
10 kai nun basileis sunete paideuthête pantes oi krinontes tên gên
11 douleusate tô kuriô en phobô kai agalliasthe autô en tromô
12 draxasthe paideias mêpote orgisthê kurios kai apoleisthe ex odou dikaias otan ekkauthê en tachei o thumos autou makarioi pantes oi pepoithotes ep autô

Salme 3

1 psalmos tô Dauid opote apedidrasken apo prosôpou Abessalôm tou uiou autou
2 kurie ti eplêthunthêsan oi thlibontes me polloi epanistantai ep eme
3 polloi legousin tê psuchê mou ouk estin sôtêria autô en tô theô autou diapsalma
4 su de kurie antilêmptôr mou ei doxa mou kai upsôn tên kephalên mou
5 phônê mou pros kurion ekekraxa kai epêkousen mou ex orous agiou autou diapsalma
6 egô ekoimêthên kai upnôsa exêgerthên oti kurios antilêmpsetai mou
7 ou phobêthêsomai apo muriadôn laou tôn kuklô sunepitithemenôn moi
8 anasta kurie sôson me o theos mou oti su epataxas pantas tous echthrainontas moi mataiôs odontas amartôlôn sunetripsas
9 tou kuriou ê sôtêria kai epi ton laon sou ê eulogia sou

Salme 4

1 eis to telos en psalmois ôdê tô Dauid
2 en tô epikaleisthai me eisêkousen mou o theos tês dikaiosunês mou en thlipsei eplatunas moi oiktirêson me kai eisakouson tês proseuchês mou
3 uioi anthrôpôn eôs pote barukardioi ina ti agapate mataiotêta kai zêteite pseudos diapsalma
4 kai gnôte oti ethaumastôsen kurios ton osion autou kurios eisakousetai mou en tô kekragenai me pros auton
5 orgizesthe kai mê amartanete legete en tais kardiais umôn kai epi tais koitais umôn katanugête diapsalma
6 thusate thusian dikaiosunês kai elpisate epi kurion
7 polloi legousin tis deixei êmin ta agatha esêmeiôthê eph êmas to phôs tou prosôpou sou kurie
8 edôkas euphrosunên eis tên kardian mou apo kairou sitou kai oinou kai elaiou autôn eplêthunthêsan
9 en eirênê epi to auto koimêthêsomai kai upnôsô oti su kurie kata monas ep elpidi katôkisas me

Salme 5

1 eis to telos uper tês klêronomousês psalmos tô Dauid
2 ta rêmata mou enôtisai kurie sunes tês kraugês mou
3 prosches tê phônê tês deêseôs mou o basileus mou kai o theos mou oti pros se proseuxomai kurie
4 to prôi eisakousê tês phônês mou to prôi parastêsomai soi kai epopsomai
5 oti ouchi theos thelôn anomian su ei oude paroikêsei soi ponêreuomenos
6 ou diamenousin paranomoi katenanti tôn ophthalmôn sou emisêsas pantas tous ergazomenous tên anomian
7 apoleis pantas tous lalountas to pseudos andra aimatôn kai dolion bdelussetai kurios
8 egô de en tô plêthei tou eleous sou eiseleusomai eis ton oikon sou proskunêsô pros naon agion sou en phobô sou
9 kurie odêgêson me en tê dikaiosunê sou eneka tôn echthrôn mou kateuthunon enôpion mou tên odon sou
10 oti ouk estin en tô stomati autôn alêtheia ê kardia autôn mataia taphos aneôgmenos o larugx autôn tais glôssais autôn edoliousan
11 krinon autous o theos apopesatôsan apo tôn diabouliôn autôn kata to plêthos tôn asebeiôn autôn exôson autous oti parepikranan se kurie
12 kai euphranthêtôsan pantes oi elpizontes epi se eis aiôna agalliasontai kai kataskênôseis en autois kai kauchêsontai en soi pantes oi agapôntes to onoma sou
13 oti su eulogêseis dikaion kurie ôs oplô eudokias estephanôsas êmas

Salme 6

1 eis to telos en umnois uper tês ogdoês psalmos tô Dauid
2 kurie mê tô thumô sou elegxês me mêde tê orgê sou paideusês me
3 eleêson me kurie oti asthenês eimi iasai me kurie oti etarachthê ta osta mou
4 kai ê psuchê mou etarachthê sphodra kai su kurie eôs pote
5 epistrepson kurie rusai tên psuchên mou sôson me eneken tou eleous sou
6 oti ouk estin en tô thanatô o mnêmoneuôn sou en de tô adê tis exomologêsetai soi
7 ekopiasa en tô stenagmô mou lousô kath ekastên nukta tên klinên mou en dakrusin mou tên strômnên mou brexô
8 etarachthê apo thumou o ophthalmos mou epalaiôthên en pasin tois echthrois mou
9 apostête ap emou pantes oi ergazomenoi tên anomian oti eisêkousen kurios tês phônês tou klauthmou mou
10 eisêkousen kurios tês deêseôs mou kurios tên proseuchên mou prosedexato
11 aischuntheiêsan kai tarachtheiêsan sphodra pantes oi echthroi mou apostrapheiêsan kai kataischuntheiêsan sphodra dia tachous

Salme 7

1 psalmos tô Dauid on êsen tô kuriô uper tôn logôn Chousi uiou Iemeni
2 kurie o theos mou epi soi êlpisa sôson me ek pantôn tôn diôkontôn me kai rusai me
3 mêpote arpasê ôs leôn tên psuchên mou mê ontos lutroumenou mêde sôzontos
4 kurie o theos mou ei epoiêsa touto ei estin adikia en chersin mou
5 ei antapedôka tois antapodidousin moi kaka apopesoin ara apo tôn echthrôn mou kenos
6 katadiôxai ara o echthros tên psuchên mou kai katalaboi kai katapatêsai eis gên tên zôên mou kai tên doxan mou eis choun kataskênôsai diapsalma
7 anastêthi kurie en orgê sou upsôthêti en tois perasi tôn echthrôn mou exegerthêti kurie o theos mou en prostagmati ô eneteilô
8 kai sunagôgê laôn kuklôsei se kai uper tautês eis upsos epistrepson
9 kurios krinei laous krinon me kurie kata tên dikaiosunên mou kai kata tên akakian mou ep emoi
10 suntelesthêtô dê ponêria amartôlôn kai kateuthuneis dikaion etazôn kardias kai nephrous o theos
11 dikaia ê boêtheia mou para tou theou tou sôzontos tous eutheis tê kardia
12 o theos kritês dikaios kai ischuros kai makrothumos mê orgên epagôn kath ekastên êmeran
13 ean mê epistraphête tên romphaian autou stilbôsei to toxon autou eneteinen kai êtoimasen auto
14 kai en autô êtoimasen skeuê thanatou ta belê autou tois kaiomenois exeirgasato
15 idou ôdinêsen adikian sunelaben ponon kai eteken anomian
16 lakkon ôruxen kai aneskapsen auton kai empeseitai eis bothron on eirgasato
17 epistrepsei o ponos autou eis kephalên autou kai epi koruphên autou ê adikia autou katabêsetai
18 exomologêsomai kuriô kata tên dikaiosunên autou kai psalô tô onomati kuriou tou upsistou

Salme 8

1 eis to telos uper tôn lênôn psalmos tô Dauid
2 kurie o kurios êmôn ôs thaumaston to onoma sou en pasê tê gê oti epêrthê ê megaloprepeia sou uperanô tôn ouranôn
3 ek stomatos nêpiôn kai thêlazontôn katêrtisô ainon eneka tôn echthrôn sou tou katalusai echthron kai ekdikêtên
4 oti opsomai tous ouranous erga tôn daktulôn sou selênên kai asteras a su ethemeliôsas
5 ti estin anthrôpos oti mimnêskê autou ê uios anthrôpou oti episkeptê auton
6 êlattôsas auton brachu ti par angelous doxê kai timê estephanôsas auton
7 kai katestêsas auton epi ta erga tôn cheirôn sou panta upetaxas upokatô tôn podôn autou
8 probata kai boas pasas eti de kai ta ktênê tou pediou
9 ta peteina tou ouranou kai tous ichthuas tês thalassês ta diaporeuomena tribous thalassôn
10 kurie o kurios êmôn ôs thaumaston to onoma sou en pasê tê gê

Salme 9

1 eis to telos uper tôn kruphiôn tou uiou psalmos tô Dauid
2 exomologêsomai soi kurie en olê kardia mou diêgêsomai panta ta thaumasia sou
3 euphranthêsomai kai agalliasomai en soi psalô tô onomati sou upsiste
4 en tô apostraphênai ton echthron mou eis ta opisô asthenêsousin kai apolountai apo prosôpou sou
5 oti epoiêsas tên krisin mou kai tên dikên mou ekathisas epi thronou o krinôn dikaiosunên
6 epetimêsas ethnesin kai apôleto o asebês to onoma autôn exêleipsas eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos
7 tou echthrou exelipon ai romphaiai eis telos kai poleis katheiles apôleto to mnêmosunon autôn met êchous
8 kai o kurios eis ton aiôna menei êtoimasen en krisei ton thronon autou
9 kai autos krinei tên oikoumenên en dikaiosunê krinei laous en euthutêti
10 kai egeneto kurios kataphugê tô penêti boêthos en eukairiais en thlipsei
11 kai elpisatôsan epi se oi ginôskontes to onoma sou oti ouk egkatelipes tous ekzêtountas se kurie
12 psalate tô kuriô tô katoikounti en Siôn anangeilate en tois ethnesin ta epitêdeumata autou
13 oti ekzêtôn ta aimata autôn emnêsthê ouk epelatheto tês kraugês tôn penêtôn
14 eleêson me kurie ide tên tapeinôsin mou ek tôn echthrôn mou o upsôn me ek tôn pulôn tou thanatou
15 opôs an exangeilô pasas tas aineseis sou en tais pulais tês thugatros Siôn agalliasomai epi tô sôtêriô sou
16 enepagêsan ethnê en diaphthora ê epoiêsan en pagidi tautê ê ekrupsan sunelêmphthê o pous autôn
17 ginôsketai kurios krimata poiôn en tois ergois tôn cheirôn autou sunelêmphthê o amartôlos ôdê diapsalmatos
18 apostraphêtôsan oi amartôloi eis ton adên panta ta ethnê ta epilanthanomena tou theou
19 oti ouk eis telos epilêsthêsetai o ptôchos ê upomonê tôn penêtôn ouk apoleitai eis ton aiôna
20 anastêthi kurie mê krataiousthô anthrôpos krithêtôsan ethnê enôpion sou
21 katastêson kurie nomothetên ep autous gnôtôsan ethnê oti anthrôpoi eisin diapsalma
22 ina ti kurie aphestêkas makrothen uperoras en eukairiais en thlipsei
23 en tô uperêphaneuesthai ton asebê empurizetai o ptôchos sullambanontai en diabouliois ois dialogizontai
24 oti epaineitai o amartôlos en tais epithumiais tês psuchês autou kai o adikôn eneulogeitai
25 parôxunen ton kurion o amartôlos kata to plêthos tês orgês autou ouk ekzêtêsei ouk estin o theos enôpion autou
26 bebêlountai ai odoi autou en panti kairô antanaireitai ta krimata sou apo prosôpou autou pantôn tôn echthrôn autou katakurieusei
27 eipen gar en kardia autou ou mê saleuthô apo geneas eis genean aneu kakou
28 ou aras to stoma autou gemei kai pikrias kai dolou upo tên glôssan autou kopos kai ponos
29 egkathêtai enedra meta plousiôn en apokruphois apokteinai athôon oi ophthalmoi autou eis ton penêta apoblepousin
30 enedreuei en apokruphô ôs leôn en tê mandra autou enedreuei tou arpasai ptôchon arpasai ptôchon en tô elkusai auton
31 en tê pagidi autou tapeinôsei auton kupsei kai peseitai en tô auton katakurieusai tôn penêtôn
32 eipen gar en kardia autou epilelêstai o theos apestrepsen to prosôpon autou tou mê blepein eis telos
33 anastêthi kurie o theos upsôthêtô ê cheir sou mê epilathê tôn penêtôn
34 eneken tinos parôxunen o asebês ton theon eipen gar en kardia autou ouk ekzêtêsei
35 blepeis oti su ponon kai thumon katanoeis tou paradounai autous eis cheiras sou soi oun egkataleleiptai o ptôchos orphanô su êstha boêthôn
36 suntripson ton brachiona tou amartôlou kai ponêrou zêtêthêsetai ê amartia autou kai ou mê eurethê di autên
37 basileusei kurios eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos apoleisthe ethnê ek tês gês autou
38 tên epithumian tôn penêtôn eisêkousen kurios tên etoimasian tês kardias autôn proseschen to ous sou
39 krinai orphanô kai tapeinô ina mê prosthê eti tou megalauchein anthrôpos epi tês gês

Salme 10

1 eis to telos psalmos tô Dauid epi tô kuriô pepoitha pas ereite tê psuchê mou metanasteuou epi ta orê ôs strouthion
2 oti idou oi amartôloi eneteinan toxon êtoimasan belê eis pharetran tou katatoxeusai en skotomênê tous eutheis tê kardia
3 oti a katêrtisô katheilon o de dikaios ti epoiêsen
4 kurios en naô agiô autou kurios en ouranô o thronos autou oi ophthalmoi autou eis ton penêta apoblepousin ta blephara autou exetazei tous uious tôn anthrôpôn
5 kurios exetazei ton dikaion kai ton asebê o de agapôn adikian misei tên eautou psuchên
6 epibrexei epi amartôlous pagidas pur kai theion kai pneuma kataigidos ê meris tou potêriou autôn
7 oti dikaios kurios kai dikaiosunas êgapêsen euthutêta eiden to prosôpon autou

Salme 11

1 eis to telos uper tês ogdoês psalmos tô Dauid
2 sôson me kurie oti ekleloipen osios oti ôligôthêsan ai alêtheiai apo tôn uiôn tôn anthrôpôn
3 mataia elalêsen ekastos pros ton plêsion autou cheilê dolia en kardia kai en kardia elalêsan
4 exolethreusai kurios panta ta cheilê ta dolia kai glôssan megalorêmona
5 tous eipontas tên glôssan êmôn megalunoumen ta cheilê êmôn par êmôn estin tis êmôn kurios estin
6 apo tês talaipôrias tôn ptôchôn kai apo tou stenagmou tôn penêtôn nun anastêsomai legei kurios thêsomai en sôtêria parrêsiasomai en autô
7 ta logia kuriou logia agna argurion pepurômenon dokimion tê gê kekatharismenon eptaplasiôs
8 su kurie phulaxeis êmas kai diatêrêseis êmas apo tês geneas tautês kai eis ton aiôna
9 kuklô oi asebeis peripatousin kata to upsos sou epoluôrêsas tous uious tôn anthrôpôn

Salme 12

1 eis to telos psalmos tô Dauid
2 eôs pote kurie epilêsê mou eis telos eôs pote apostrepseis to prosôpon sou ap emou
3 eôs tinos thêsomai boulas en psuchê mou odunas en kardia mou êmeras eôs pote upsôthêsetai o echthros mou ep eme
4 epiblepson eisakouson mou kurie o theos mou phôtison tous ophthalmous mou mêpote upnôsô eis thanaton
5 mêpote eipê o echthros mou ischusa pros auton oi thlibontes me agalliasontai ean saleuthô
6 egô de epi tô eleei sou êlpisa agalliasetai ê kardia mou epi tô sôtêriô sou asô tô kuriô tô euergetêsanti me kai psalô tô onomati kuriou tou upsistou

Salme 13

1 eis to telos psalmos tô Dauid eipen aphrôn en kardia autou ouk estin theos diephtheiran kai ebdeluchthêsan en epitêdeumasin ouk estin poiôn chrêstotêta ouk estin eôs enos
2 kurios ek tou ouranou diekupsen epi tous uious tôn anthrôpôn tou idein ei estin suniôn ê ekzêtôn ton theon
3 pantes exeklinan ama êchreôthêsan ouk estin poiôn chrêstotêta ouk estin eôs enos taphos aneôgmenos o larugx autôn tais glôssais autôn edoliousan ios aspidôn upo ta cheilê autôn ôn to stoma aras kai pikrias gemei oxeis oi podes autôn ekcheai aima suntrimma kai talaipôria en tais odois autôn kai odon eirênês ouk egnôsan ouk estin phobos theou apenanti tôn ophthalmôn autôn
4 ouchi gnôsontai pantes oi ergazomenoi tên anomian oi katesthiontes ton laon mou brôsei artou ton kurion ouk epekalesanto
5 ekei edeiliasan phobô ou ouk ên phobos oti o theos en genea dikaia
6 boulên ptôchou katêschunate oti kurios elpis autou estin
7 tis dôsei ek Siôn to sôtêrion tou Israêl en tô epistrepsai kurion tên aichmalôsian tou laou autou agalliasthô Iakôb kai euphranthêtô Israêl

Salme 14

1 psalmos tô Dauid kurie tis paroikêsei en tô skênômati sou kai tis kataskênôsei en tô orei tô agiô sou
2 poreuomenos amômos kai ergazomenos dikaiosunên lalôn alêtheian en kardia autou
3 os ouk edolôsen en glôssê autou oude epoiêsen tô plêsion autou kakon kai oneidismon ouk elaben epi tous engista autou
4 exoudenôtai enôpion autou ponêreuomenos tous de phoboumenous kurion doxazei o omnuôn tô plêsion autou kai ouk athetôn
5 to argurion autou ouk edôken epi tokô kai dôra ep athôois ouk elaben o poiôn tauta ou saleuthêsetai eis ton aiôna

Salme 15

1 stêlographia tô Dauid phulaxon me kurie oti epi soi êlpisa
2 eipa tô kuriô kurios mou ei su oti tôn agathôn mou ou chreian echeis
3 tois agiois tois en tê gê autou ethaumastôsen panta ta thelêmata autou en autois
4 eplêthunthêsan ai astheneiai autôn meta tauta etachunan ou mê sunagagô tas sunagôgas autôn ex aimatôn oude mê mnêsthô tôn onomatôn autôn dia cheileôn mou
5 kurios ê meris tês klêronomias mou kai tou potêriou mou su ei o apokathistôn tên klêronomian mou emoi
6 schoinia epepesan moi en tois kratistois kai gar ê klêronomia mou kratistê moi estin
7 eulogêsô ton kurion ton sunetisanta me eti de kai eôs nuktos epaideusan me oi nephroi mou
8 proôrômên ton kurion enôpion mou dia pantos oti ek dexiôn mou estin ina mê saleuthô
9 dia touto êuphranthê ê kardia mou kai êgalliasato ê glôssa mou eti de kai ê sarx mou kataskênôsei ep elpidi
10 oti ouk egkataleipseis tên psuchên mou eis adên oude dôseis ton osion sou idein diaphthoran
11 egnôrisas moi odous zôês plêrôseis me euphrosunês meta tou prosôpou sou terpnotêtes en tê dexia sou eis telos

Salme 16

1 proseuchê tou Dauid eisakouson kurie tês dikaiosunês mou prosches tê deêsei mou enôtisai tês proseuchês mou ouk en cheilesin doliois
2 ek prosôpou sou to krima mou exelthoi oi ophthalmoi mou idetôsan euthutêtas
3 edokimasas tên kardian mou epeskepsô nuktos epurôsas me kai ouch eurethê en emoi adikia
4 opôs an mê lalêsê to stoma mou ta erga tôn anthrôpôn dia tous logous tôn cheileôn sou egô ephulaxa odous sklêras
5 katartisai ta diabêmata mou en tais tribois sou ina mê saleuthôsin ta diabêmata mou
6 egô ekekraxa oti epêkousas mou o theos klinon to ous sou emoi kai eisakouson tôn rêmatôn mou
7 thaumastôson ta eleê sou o sôzôn tous elpizontas epi se ek tôn anthestêkotôn tê dexia sou
8 phulaxon me ôs koran ophthalmou en skepê tôn pterugôn sou skepaseis me
9 apo prosôpou asebôn tôn talaipôrêsantôn me oi echthroi mou tên psuchên mou perieschon
10 to stear autôn sunekleisan to stoma autôn elalêsen uperêphanian
11 ekballontes me nuni periekuklôsan me tous ophthalmous autôn ethento ekklinai en tê gê
12 upelabon me ôsei leôn etoimos eis thêran kai ôsei skumnos oikôn en apokruphois
13 anastêthi kurie prophthason autous kai uposkelison autous rusai tên psuchên mou apo asebous romphaian sou apo echthrôn tês cheiros sou
14 kurie apo oligôn apo gês diamerison autous en tê zôê autôn kai tôn kekrummenôn sou eplêsthê ê gastêr autôn echortasthêsan uiôn kai aphêkan ta kataloipa tois nêpiois autôn
15 egô de en dikaiosunê ophthêsomai tô prosôpô sou chortasthêsomai en tô ophthênai tên doxan sou

Salme 17

1 eis to telos tô paidi kuriou tô Dauid a elalêsen tô kuriô tous logous tês ôdês tautês en êmera ê errusato auton kurios ek cheiros pantôn tôn echthrôn autou kai ek cheiros Saoul
2 kai eipen agapêsô se kurie ê ischus mou
3 kurios stereôma mou kai kataphugê mou kai rustês mou o theos mou boêthos mou kai elpiô ep auton uperaspistês mou kai keras sôtêrias mou antilêmptôr mou
4 ainôn epikalesomai kurion kai ek tôn echthrôn mou sôthêsomai
5 perieschon me ôdines thanatou kai cheimarroi anomias exetaraxan me
6 ôdines adou periekuklôsan me proephthasan me pagides thanatou
7 kai en tô thlibesthai me epekalesamên ton kurion kai pros ton theon mou ekekraxa êkousen ek naou agiou autou phônês mou kai ê kraugê mou enôpion autou eiseleusetai eis ta ôta autou
8 kai esaleuthê kai entromos egenêthê ê gê kai ta themelia tôn oreôn etarachthêsan kai esaleuthêsan oti ôrgisthê autois o theos
9 anebê kapnos en orgê autou kai pur apo prosôpou autou katephlogisen anthrakes anêphthêsan ap autou
10 kai eklinen ouranon kai katebê kai gnophos upo tous podas autou
11 kai epebê epi cheroubin kai epetasthê epetasthê epi pterugôn anemôn
12 kai etheto skotos apokruphên autou kuklô autou ê skênê autou skoteinon udôr en nephelais aerôn
13 apo tês têlaugêseôs enôpion autou ai nephelai diêlthon chalaza kai anthrakes puros
14 kai ebrontêsen ex ouranou kurios kai o upsistos edôken phônên autou
15 kai exapesteilen belê kai eskorpisen autous kai astrapas eplêthunen kai sunetaraxen autous
16 kai ôphthêsan ai pêgai tôn udatôn kai anekaluphthê ta themelia tês oikoumenês apo epitimêseôs sou kurie apo empneuseôs pneumatos orgês sou
17 exapesteilen ex upsous kai elaben me proselabeto me ex udatôn pollôn
18 rusetai me ex echthrôn mou dunatôn kai ek tôn misountôn me oti estereôthêsan uper eme
19 proephthasan me en êmera kakôseôs mou kai egeneto kurios antistêrigma mou
20 kai exêgagen me eis platusmon rusetai me oti êthelêsen me rusetai me ex echthrôn mou dunatôn kai ek tôn misountôn me
21 kai antapodôsei moi kurios kata tên dikaiosunên mou kai kata tên kathariotêta tôn cheirôn mou antapodôsei moi
22 oti ephulaxa tas odous kuriou kai ouk êsebêsa apo tou theou mou
23 oti panta ta krimata autou enôpion mou kai ta dikaiômata autou ouk apestêsa ap emou
24 kai esomai amômos met autou kai phulaxomai apo tês anomias mou
25 kai antapodôsei moi kurios kata tên dikaiosunên mou kai kata tên kathariotêta tôn cheirôn mou enôpion tôn ophthalmôn autou
26 meta osiou osiôthêsê kai meta andros athôou athôos esê
27 kai meta eklektou eklektos esê kai meta streblou diastrepseis
28 oti su laon tapeinon sôseis kai ophthalmous uperêphanôn tapeinôseis
29 oti su phôtieis luchnon mou kurie o theos mou phôtieis to skotos mou
30 oti en soi rusthêsomai apo peiratêriou kai en tô theô mou uperbêsomai teichos
31 o theos mou amômos ê odos autou ta logia kuriou pepurômena uperaspistês estin pantôn tôn elpizontôn ep auton
32 oti tis theos plên tou kuriou kai tis theos plên tou theou êmôn
33 o theos o perizônnuôn me dunamin kai etheto amômon tên odon mou
34 o katartizomenos tous podas mou ôs elaphou kai epi ta upsêla istôn me
35 didaskôn cheiras mou eis polemon kai ethou toxon chalkoun tous brachionas mou
36 kai edôkas moi uperaspismon sôtêrias mou kai ê dexia sou antelabeto mou kai ê paideia sou anôrthôsen me eis telos kai ê paideia sou autê me didaxei
37 eplatunas ta diabêmata mou upokatô mou kai ouk êsthenêsan ta ichnê mou
38 katadiôxô tous echthrous mou kai katalêmpsomai autous kai ouk apostraphêsomai eôs an eklipôsin
39 ekthlipsô autous kai ou mê dunôntai stênai pesountai upo tous podas mou
40 kai periezôsas me dunamin eis polemon sunepodisas pantas tous epanistanomenous ep eme upokatô mou
41 kai tous echthrous mou edôkas moi nôton kai tous misountas me exôlethreusas
42 ekekraxan kai ouk ên o sôzôn pros kurion kai ouk eisêkousen autôn
43 kai leptunô autous ôs choun kata prosôpon anemou ôs pêlon plateiôn leanô autous
44 rusê me ex antilogiôn laou katastêseis me eis kephalên ethnôn laos on ouk egnôn edouleusen moi
45 eis akoên ôtiou upêkousen moi uioi allotrioi epseusanto moi
46 uioi allotrioi epalaiôthêsan kai echôlanan apo tôn tribôn autôn
47 zê kurios kai eulogêtos o theos mou kai upsôthêtô o theos tês sôtêrias mou
48 o theos o didous ekdikêseis emoi kai upotaxas laous up eme
49 o rustês mou ex echthrôn mou orgilôn apo tôn epanistanomenôn ep eme upsôseis me apo andros adikou rusê me
50 dia touto exomologêsomai soi en ethnesin kurie kai tô onomati sou psalô
51 megalunôn tas sôtêrias tou basileôs autou kai poiôn eleos tô christô autou tô Dauid kai tô spermati autou eôs aiônos

Salme 18

1 eis to telos psalmos tô Dauid
2 oi ouranoi diêgountai doxan theou poiêsin de cheirôn autou anangellei to stereôma
3 êmera tê êmera ereugetai rêma kai nux nukti anangellei gnôsin
4 ouk eisin laliai oude logoi ôn ouchi akouontai ai phônai autôn
5 eis pasan tên gên exêlthen o phthongos autôn kai eis ta perata tês oikoumenês ta rêmata autôn en tô êliô etheto to skênôma autou
6 kai autos ôs numphios ekporeuomenos ek pastou autou agalliasetai ôs gigas dramein odon autou
7 ap akrou tou ouranou ê exodos autou kai to katantêma autou eôs akrou tou ouranou kai ouk estin os apokrubêsetai tên thermên autou
8 o nomos tou kuriou amômos epistrephôn psuchas ê marturia kuriou pistê sophizousa nêpia
9 ta dikaiômata kuriou eutheia euphrainonta kardian ê entolê kuriou têlaugês phôtizousa ophthalmous
10 o phobos kuriou agnos diamenôn eis aiôna aiônos ta krimata kuriou alêthina dedikaiômena epi to auto
11 epithumêta uper chrusion kai lithon timion polun kai glukutera uper meli kai kêrion
12 kai gar o doulos sou phulassei auta en tô phulassein auta antapodosis pollê
13 paraptômata tis sunêsei ek tôn kruphiôn mou katharison me
14 kai apo allotriôn pheisai tou doulou sou ean mê mou katakurieusôsin tote amômos esomai kai katharisthêsomai apo amartias megalês
15 kai esontai eis eudokian ta logia tou stomatos mou kai ê meletê tês kardias mou enôpion sou dia pantos kurie boêthe mou kai lutrôta mou

Salme 19

1 eis to telos psalmos tô Dauid
2 epakousai sou kurios en êmera thlipseôs uperaspisai sou to onoma tou theou Iakôb
3 exaposteilai soi boêtheian ex agiou kai ek Siôn antilaboito sou
4 mnêstheiê pasês thusias sou kai to olokautôma sou pianatô diapsalma
5 dôê soi kata tên kardian sou kai pasan tên boulên sou plêrôsai
6 agalliasometha en tô sôtêriô sou kai en onomati theou êmôn megalunthêsometha plêrôsai kurios panta ta aitêmata sou
7 nun egnôn oti esôsen kurios ton christon autou epakousetai autou ex ouranou agiou autou en dunasteiais ê sôtêria tês dexias autou
8 outoi en armasin kai outoi en ippois êmeis de en onomati kuriou theou êmôn megalunthêsometha
9 autoi sunepodisthêsan kai epesan êmeis de anestêmen kai anôrthôthêmen
10 kurie sôson ton basilea sou kai epakouson êmôn en ê an êmera epikalesômetha se

Salme 20

1 eis to telos psalmos tô Dauid
2 kurie en tê dunamei sou euphranthêsetai o basileus kai epi tô sôtêriô sou agalliasetai sphodra
3 tên epithumian tês psuchês autou edôkas autô kai tên thelêsin tôn cheileôn autou ouk esterêsas auton diapsalma
4 oti proephthasas auton en eulogiais chrêstotêtos ethêkas epi tên kephalên autou stephanon ek lithou timiou
5 zôên êtêsato se kai edôkas autô makrotêta êmerôn eis aiôna aiônos
6 megalê ê doxa autou en tô sôtêriô sou doxan kai megaloprepeian epithêseis ep auton
7 oti dôseis autô eulogian eis aiôna aiônos euphraneis auton en chara meta tou prosôpou sou
8 oti o basileus elpizei epi kurion kai en tô eleei tou upsistou ou mê saleuthê
9 euretheiê ê cheir sou pasin tois echthrois sou ê dexia sou euroi pantas tous misountas se
10 thêseis autous ôs klibanon puros eis kairon tou prosôpou sou kurios en orgê autou suntaraxei autous kai kataphagetai autous pur
11 ton karpon autôn apo gês apoleis kai to sperma autôn apo uiôn anthrôpôn
12 oti eklinan eis se kaka dielogisanto boulên ên ou mê dunôntai stêsai
13 oti thêseis autous nôton en tois periloipois sou etoimaseis to prosôpon autôn
14 upsôthêti kurie en tê dunamei sou asomen kai psaloumen tas dunasteias sou

Salme 21

1 eis to telos uper tês antilêmpseôs tês eôthinês psalmos tô Dauid
2 o theos o theos mou prosches moi ina ti egkatelipes me makran apo tês sôtêrias mou oi logoi tôn paraptômatôn mou
3 o theos mou kekraxomai êmeras kai ouk eisakousê kai nuktos kai ouk eis anoian emoi
4 su de en agiois katoikeis o epainos Israêl
5 epi soi êlpisan oi pateres êmôn êlpisan kai errusô autous
6 pros se ekekraxan kai esôthêsan epi soi êlpisan kai ou katêschunthêsan
7 egô de eimi skôlêx kai ouk anthrôpos oneidos anthrôpou kai exoudenêma laou
8 pantes oi theôrountes me exemuktêrisan me elalêsan en cheilesin ekinêsan kephalên
9 êlpisen epi kurion rusasthô auton sôsatô auton oti thelei auton
10 oti su ei o ekspasas me ek gastros ê elpis mou apo mastôn tês mêtros mou
11 epi se eperriphên ek mêtras ek koilias mêtros mou theos mou ei su
12 mê apostês ap emou oti thlipsis engus oti ouk estin o boêthôn
13 periekuklôsan me moschoi polloi tauroi piones perieschon me
14 ênoixan ep eme to stoma autôn ôs leôn o arpazôn kai ôruomenos
15 ôsei udôr exechuthên kai dieskorpisthê panta ta osta mou egenêthê ê kardia mou ôsei kêros têkomenos en mesô tês koilias mou
16 exêranthê ôs ostrakon ê ischus mou kai ê glôssa mou kekollêtai tô larungi mou kai eis choun thanatou katêgages me
17 oti ekuklôsan me kunes polloi sunagôgê ponêreuomenôn perieschon me ôruxan cheiras mou kai podas
18 exêrithmêsa panta ta osta mou autoi de katenoêsan kai epeidon me
19 diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klêron
20 su de kurie mê makrunês tên boêtheian mou eis tên antilêmpsin mou prosches
21 rusai apo romphaias tên psuchên mou kai ek cheiros kunos tên monogenê mou
22 sôson me ek stomatos leontos kai apo keratôn monokerôtôn tên tapeinôsin mou
23 diêgêsomai to onoma sou tois adelphois mou en mesô ekklêsias umnêsô se
24 oi phoboumenoi kurion ainesate auton apan to sperma Iakôb doxasate auton phobêthêtôsan auton apan to sperma Israêl
25 oti ouk exoudenôsen oude prosôchthisen tê deêsei tou ptôchou oude apestrepsen to prosôpon autou ap emou kai en tô kekragenai me pros auton eisêkousen mou
26 para sou o epainos mou en ekklêsia megalê tas euchas mou apodôsô enôpion tôn phoboumenôn auton
27 phagontai penêtes kai emplêsthêsontai kai ainesousin kurion oi ekzêtountes auton zêsontai ai kardiai autôn eis aiôna aiônos
28 mnêsthêsontai kai epistraphêsontai pros kurion panta ta perata tês gês kai proskunêsousin enôpion sou pasai ai patriai tôn ethnôn
29 oti tou kuriou ê basileia kai autos despozei tôn ethnôn
30 ephagon kai prosekunêsan pantes oi piones tês gês enôpion autou propesountai pantes oi katabainontes eis tên gên kai ê psuchê mou autô zê
31 kai to sperma mou douleusei autô anangelêsetai tô kuriô genea ê erchomenê
32 kai anangelousin tên dikaiosunên autou laô tô techthêsomenô oti epoiêsen o kurios

Salme 22

1 psalmos tô Dauid kurios poimainei me kai ouden me usterêsei
2 eis topon chloês ekei me kateskênôsen epi udatos anapauseôs exethrepsen me
3 tên psuchên mou epestrepsen ôdêgêsen me epi tribous dikaiosunês eneken tou onomatos autou
4 ean gar kai poreuthô en mesô skias thanatou ou phobêthêsomai kaka oti su met emou ei ê rabdos sou kai ê baktêria sou autai me parekalesan
5 êtoimasas enôpion mou trapezan ex enantias tôn thlibontôn me elipanas en elaiô tên kephalên mou kai to potêrion sou methuskon ôs kratiston
6 kai to eleos sou katadiôxetai me pasas tas êmeras tês zôês mou kai to katoikein me en oikô kuriou eis makrotêta êmerôn

Salme 23

1 psalmos tô Dauid tês mias sabbatôn tou kuriou ê gê kai to plêrôma autês ê oikoumenê kai pantes oi katoikountes en autê
2 autos epi thalassôn ethemeliôsen autên kai epi potamôn êtoimasen autên
3 tis anabêsetai eis to oros tou kuriou kai tis stêsetai en topô agiô autou
4 athôos chersin kai katharos tê kardia os ouk elaben epi mataiô tên psuchên autou kai ouk ômosen epi dolô tô plêsion autou
5 outos lêmpsetai eulogian para kuriou kai eleêmosunên para theou sôtêros autou
6 autê ê genea zêtountôn auton zêtountôn to prosôpon tou theou Iakôb diapsalma
7 arate pulas oi archontes umôn kai eparthête pulai aiônioi kai eiseleusetai o basileus tês doxês
8 tis estin outos o basileus tês doxês kurios krataios kai dunatos kurios dunatos en polemô
9 arate pulas oi archontes umôn kai eparthête pulai aiônioi kai eiseleusetai o basileus tês doxês
10 tis estin outos o basileus tês doxês kurios tôn dunameôn autos estin o basileus tês doxês

Salme 24

1 psalmos tô Dauid pros se kurie êra tên psuchên mou o theos mou
2 epi soi pepoitha mê kataischuntheiên mêde katagelasatôsan mou oi echthroi mou
3 kai gar pantes oi upomenontes se ou mê kataischunthôsin aischunthêtôsan pantes oi anomountes dia kenês
4 tas odous sou kurie gnôrison moi kai tas tribous sou didaxon me
5 odêgêson me epi tên alêtheian sou kai didaxon me oti su ei o theos o sôtêr mou kai se upemeina olên tên êmeran
6 mnêsthêti tôn oiktirmôn sou kurie kai ta eleê sou oti apo tou aiônos eisin
7 amartias neotêtos mou kai agnoias mou mê mnêsthês kata to eleos sou mnêsthêti mou su eneka tês chrêstotêtos sou kurie
8 chrêstos kai euthês o kurios dia touto nomothetêsei amartanontas en odô
9 odêgêsei praeis en krisei didaxei praeis odous autou
10 pasai ai odoi kuriou eleos kai alêtheia tois ekzêtousin tên diathêkên autou kai ta marturia autou
11 eneka tou onomatos sou kurie kai ilasê tê amartia mou pollê gar estin
12 tis estin anthrôpos o phoboumenos ton kurion nomothetêsei autô en odô ê êretisato
13 ê psuchê autou en agathois aulisthêsetai kai to sperma autou klêronomêsei gên
14 krataiôma kurios tôn phoboumenôn auton kai to onoma kuriou tôn phoboumenôn auton kai ê diathêkê autou tou dêlôsai autois
15 oi ophthalmoi mou dia pantos pros ton kurion oti autos ekspasei ek pagidos tous podas mou
16 epiblepson ep eme kai eleêson me oti monogenês kai ptôchos eimi egô
17 ai thlipseis tês kardias mou eplatunthêsan ek tôn anagkôn mou exagage me
18 ide tên tapeinôsin mou kai ton kopon mou kai aphes pasas tas amartias mou
19 ide tous echthrous mou oti eplêthunthêsan kai misos adikon emisêsan me
20 phulaxon tên psuchên mou kai rusai me mê kataischuntheiên oti êlpisa epi se
21 akakoi kai eutheis ekollônto moi oti upemeina se kurie
22 lutrôsai o theos ton Israêl ek pasôn tôn thlipseôn autou

Salme 25

1 tou Dauid krinon me kurie oti egô en akakia mou eporeuthên kai epi tô kuriô elpizôn ou mê asthenêsô
2 dokimason me kurie kai peirason me purôson tous nephrous mou kai tên kardian mou
3 oti to eleos sou katenanti tôn ophthalmôn mou estin kai euêrestêsa en tê alêtheia sou
4 ouk ekathisa meta sunedriou mataiotêtos kai meta paranomountôn ou mê eiselthô
5 emisêsa ekklêsian ponêreuomenôn kai meta asebôn ou mê kathisô
6 nipsomai en athôois tas cheiras mou kai kuklôsô to thusiastêrion sou kurie
7 tou akousai phônên aineseôs kai diêgêsasthai panta ta thaumasia sou
8 kurie êgapêsa euprepeian oikou sou kai topon skênômatos doxês sou
9 mê sunapolesês meta asebôn tên psuchên mou kai meta andrôn aimatôn tên zôên mou
10 ôn en chersin anomiai ê dexia autôn eplêsthê dôrôn
11 egô de en akakia mou eporeuthên lutrôsai me kai eleêson me
12 o gar pous mou estê en euthutêti en ekklêsiais eulogêsô se kurie

Salme 26

1 tou Dauid pro tou christhênai kurios phôtismos mou kai sôtêr mou tina phobêthêsomai kurios uperaspistês tês zôês mou apo tinos deiliasô
2 en tô engizein ep eme kakountas tou phagein tas sarkas mou oi thlibontes me kai oi echthroi mou autoi êsthenêsan kai epesan
3 ean parataxêtai ep eme parembolê ou phobêthêsetai ê kardia mou ean epanastê ep eme polemos en tautê egô elpizô
4 mian êtêsamên para kuriou tautên ekzêtêsô tou katoikein me en oikô kuriou pasas tas êmeras tês zôês mou tou theôrein me tên terpnotêta tou kuriou kai episkeptesthai ton naon autou
5 oti ekrupsen me en skênê en êmera kakôn mou eskepasen me en apokruphô tês skênês autou en petra upsôsen me
6 kai nun idou upsôsen tên kephalên mou ep echthrous mou ekuklôsa kai ethusa en tê skênê autou thusian alalagmou asomai kai psalô tô kuriô
7 eisakouson kurie tês phônês mou ês ekekraxa eleêson me kai eisakouson mou
8 soi eipen ê kardia mou ezêtêsen to prosôpon mou to prosôpon sou kurie zêtêsô
9 mê apostrepsês to prosôpon sou ap emou mê ekklinês en orgê apo tou doulou sou boêthos mou genou mê aposkorakisês me kai mê egkatalipês me o theos o sôtêr mou
10 oti o patêr mou kai ê mêtêr mou egkatelipon me o de kurios proselabeto me
11 nomothetêson me kurie tê odô sou kai odêgêson me en tribô eutheia eneka tôn echthrôn mou
12 mê paradôs me eis psuchas thlibontôn me oti epanestêsan moi martures adikoi kai epseusato ê adikia eautê
13 pisteuô tou idein ta agatha kuriou en gê zôntôn
14 upomeinon ton kurion andrizou kai krataiousthô ê kardia sou kai upomeinon ton kurion

Salme 27

1 tou Dauid pros se kurie ekekraxa o theos mou mê parasiôpêsês ap emou mêpote parasiôpêsês ap emou kai omoiôthêsomai tois katabainousin eis lakkon
2 eisakouson tês phônês tês deêseôs mou en tô deesthai me pros se en tô me airein cheiras mou pros naon agion sou
3 mê sunelkusês meta amartôlôn tên psuchên mou kai meta ergazomenôn adikian mê sunapolesês me tôn lalountôn eirênên meta tôn plêsion autôn kaka de en tais kardiais autôn
4 dos autois kata ta erga autôn kai kata tên ponêrian tôn epitêdeumatôn autôn kata ta erga tôn cheirôn autôn dos autois apodos to antapodoma autôn autois
5 oti ou sunêkan eis ta erga kuriou kai eis ta erga tôn cheirôn autou katheleis autous kai ou mê oikodomêseis autous
6 eulogêtos kurios oti eisêkousen tês phônês tês deêseôs mou
7 kurios boêthos mou kai uperaspistês mou ep autô êlpisen ê kardia mou kai eboêthêthên kai anethalen ê sarx mou kai ek thelêmatos mou exomologêsomai autô
8 kurios krataiôma tou laou autou kai uperaspistês tôn sôtêriôn tou christou autou estin
9 sôson ton laon sou kai eulogêson tên klêronomian sou kai poimanon autous kai eparon autous eôs tou aiônos

Salme 28

1 psalmos tô Dauid exodiou skênês enegkate tô kuriô uioi theou enegkate tô kuriô uious kriôn enegkate tô kuriô doxan kai timên
2 enegkate tô kuriô doxan onomati autou proskunêsate tô kuriô en aulê agia autou
3 phônê kuriou epi tôn udatôn o theos tês doxês ebrontêsen kurios epi udatôn pollôn
4 phônê kuriou en ischui phônê kuriou en megaloprepeia
5 phônê kuriou suntribontos kedrous kai suntripsei kurios tas kedrous tou Libanou
6 kai leptunei autas ôs ton moschon ton Libanon kai o êgapêmenos ôs uios monokerôtôn
7 phônê kuriou diakoptontos phloga puros
8 phônê kuriou susseiontos erêmon kai susseisei kurios tên erêmon Kadês
9 phônê kuriou katartizomenou elaphous kai apokalupsei drumous kai en tô naô autou pas tis legei doxan
10 kurios ton kataklusmon katoikiei kai kathietai kurios basileus eis ton aiôna
11 kurios ischun tô laô autou dôsei kurios eulogêsei ton laon autou en eirênê

Salme 29

1 eis to telos psalmos ôdês tou egkainismou tou oikou tô Dauid
2 upsôsô se kurie oti upelabes me kai ouk êuphranas tous echthrous mou ep eme
3 kurie o theos mou ekekraxa pros se kai iasô me
4 kurie anêgages ex adou tên psuchên mou esôsas me apo tôn katabainontôn eis lakkon
5 psalate tô kuriô oi osioi autou kai exomologeisthe tê mnêmê tês agiôsunês autou
6 oti orgê en tô thumô autou kai zôê en tô thelêmati autou to esperas aulisthêsetai klauthmos kai eis to prôi agalliasis
7 egô de eipa en tê euthênia mou ou mê saleuthô eis ton aiôna
8 kurie en tô thelêmati sou pareschou tô kallei mou dunamin apestrepsas de to prosôpon sou kai egenêthên tetaragmenos
9 pros se kurie kekraxomai kai pros ton theon mou deêthêsomai
10 tis ôpheleia en tô aimati mou en tô katabênai me eis diaphthoran mê exomologêsetai soi chous ê anangelei tên alêtheian sou
11 êkousen kurios kai êleêsen me kurios egenêthê boêthos mou
12 estrepsas ton kopeton mou eis choron emoi dierrêxas ton sakkon mou kai periezôsas me euphrosunên
13 opôs an psalê soi ê doxa mou kai ou mê katanugô kurie o theos mou eis ton aiôna exomologêsomai soi

Salme 30

1 eis to telos psalmos tô Dauid ekstaseôs
2 epi soi kurie êlpisa mê kataischuntheiên eis ton aiôna en tê dikaiosunê sou rusai me kai exelou me
3 klinon pros me to ous sou tachunon tou exelesthai me genou moi eis theon uperaspistên kai eis oikon kataphugês tou sôsai me
4 oti krataiôma mou kai kataphugê mou ei su kai eneken tou onomatos sou odêgêseis me kai diathrepseis me
5 exaxeis me ek pagidos tautês ês ekrupsan moi oti su ei o uperaspistês mou
6 eis cheiras sou parathêsomai to pneuma mou elutrôsô me kurie o theos tês alêtheias
7 emisêsas tous diaphulassontas mataiotêtas dia kenês egô de epi tô kuriô êlpisa
8 agalliasomai kai euphranthêsomai epi tô eleei sou oti epeides tên tapeinôsin mou esôsas ek tôn anagkôn tên psuchên mou
9 kai ou sunekleisas me eis cheiras echthrou estêsas en euruchôrô tous podas mou
10 eleêson me kurie oti thlibomai etarachthê en thumô o ophthalmos mou ê psuchê mou kai ê gastêr mou
11 oti exelipen en odunê ê zôê mou kai ta etê mou en stenagmois êsthenêsen en ptôcheia ê ischus mou kai ta osta mou etarachthêsan
12 para pantas tous echthrous mou egenêthên oneidos kai tois geitosin mou sphodra kai phobos tois gnôstois mou oi theôrountes me exô ephugon ap emou
13 epelêsthên ôsei nekros apo kardias egenêthên ôsei skeuos apolôlos
14 oti êkousa psogon pollôn paroikountôn kuklothen en tô episunachthênai autous ama ep eme tou labein tên psuchên mou ebouleusanto
15 egô de epi se êlpisa kurie eipa su ei o theos mou
16 en tais chersin sou oi kairoi mou rusai me ek cheiros echthrôn mou kai ek tôn katadiôkontôn me
17 epiphanon to prosôpon sou epi ton doulon sou sôson me en tô eleei sou
18 kurie mê kataischuntheiên oti epekalesamên se aischuntheiêsan oi asebeis kai katachtheiêsan eis adou
19 alala genêthêtô ta cheilê ta dolia ta lalounta kata tou dikaiou anomian en uperêphania kai exoudenôsei
20 ôs polu to plêthos tês chrêstotêtos sou kurie ês ekrupsas tois phoboumenois se exeirgasô tois elpizousin epi se enantion tôn uiôn tôn anthrôpôn
21 katakrupseis autous en apokruphô tou prosôpou sou apo tarachês anthrôpôn skepaseis autous en skênê apo antilogias glôssôn
22 eulogêtos kurios oti ethaumastôsen to eleos autou en polei periochês
23 egô de eipa en tê ekstasei mou aperrimmai ara apo prosôpou tôn ophthalmôn sou dia touto eisêkousas tês phônês tês deêseôs mou en tô kekragenai me pros se
24 agapêsate ton kurion pantes oi osioi autou oti alêtheias ekzêtei kurios kai antapodidôsin tois perissôs poiousin uperêphanian
25 andrizesthe kai krataiousthô ê kardia umôn pantes oi elpizontes epi kurion

Salme 31

1 tô Dauid suneseôs makarioi ôn aphethêsan ai anomiai kai ôn epekaluphthêsan ai amartiai
2 makarios anêr ou ou mê logisêtai kurios amartian oude estin en tô stomati autou dolos
3 oti esigêsa epalaiôthê ta osta mou apo tou krazein me olên tên êmeran
4 oti êmeras kai nuktos ebarunthê ep eme ê cheir sou estraphên eis talaipôrian en tô empagênai akanthan diapsalma
5 tên amartian mou egnôrisa kai tên anomian mou ouk ekalupsa eipa exagoreusô kat emou tên anomian mou tô kuriô kai su aphêkas tên asebeian tês amartias mou diapsalma
6 uper tautês proseuxetai pas osios pros se en kairô euthetô plên en kataklusmô udatôn pollôn pros auton ouk engiousin
7 su mou ei kataphugê apo thlipseôs tês periechousês me to agalliama mou lutrôsai me apo tôn kuklôsantôn me diapsalma
8 sunetiô se kai sumbibô se en odô tautê ê poreusê epistêriô epi se tous ophthalmous mou
9 mê ginesthe ôs ippos kai êmionos ois ouk estin sunesis en chalinô kai kêmô tas siagonas autôn agxai tôn mê engizontôn pros se
10 pollai ai mastiges tou amartôlou ton de elpizonta epi kurion eleos kuklôsei
11 euphranthête epi kurion kai agalliasthe dikaioi kai kauchasthe pantes oi eutheis tê kardia

Salme 32

1 tô Dauid agalliasthe dikaioi en tô kuriô tois euthesi prepei ainesis
2 exomologeisthe tô kuriô en kithara en psaltêriô dekachordô psalate autô
3 asate autô asma kainon kalôs psalate en alalagmô
4 oti euthês o logos tou kuriou kai panta ta erga autou en pistei
5 agapa eleêmosunên kai krisin tou eleous kuriou plêrês ê gê
6 tô logô tou kuriou oi ouranoi estereôthêsan kai tô pneumati tou stomatos autou pasa ê dunamis autôn
7 sunagôn ôs askon udata thalassês titheis en thêsaurois abussous
8 phobêthêtô ton kurion pasa ê gê ap autou de saleuthêtôsan pantes oi katoikountes tên oikoumenên
9 oti autos eipen kai egenêthêsan autos eneteilato kai ektisthêsan
10 kurios diaskedazei boulas ethnôn athetei de logismous laôn kai athetei boulas archontôn
11 ê de boulê tou kuriou eis ton aiôna menei logismoi tês kardias autou eis genean kai genean
12 makarion to ethnos ou estin kurios o theos autou laos on exelexato eis klêronomian eautô
13 ex ouranou epeblepsen o kurios eiden pantas tous uious tôn anthrôpôn
14 ex etoimou katoikêtêriou autou epeblepsen epi pantas tous katoikountas tên gên
15 o plasas kata monas tas kardias autôn o sunieis eis panta ta erga autôn
16 ou sôzetai basileus dia pollên dunamin kai gigas ou sôthêsetai en plêthei ischuos autou
17 pseudês ippos eis sôtêrian en de plêthei dunameôs autou ou sôthêsetai
18 idou oi ophthalmoi kuriou epi tous phoboumenous auton tous elpizontas epi to eleos autou
19 rusasthai ek thanatou tas psuchas autôn kai diathrepsai autous en limô
20 ê psuchê êmôn upomenei tô kuriô oti boêthos kai uperaspistês êmôn estin
21 oti en autô euphranthêsetai ê kardia êmôn kai en tô onomati tô agiô autou êlpisamen
22 genoito to eleos sou kurie eph êmas kathaper êlpisamen epi se

Salme 33

1 tô Dauid opote êlloiôsen to prosôpon autou enantion Abimelech kai apelusen auton kai apêlthen
2 eulogêsô ton kurion en panti kairô dia pantos ê ainesis autou en tô stomati mou
3 en tô kuriô epainesthêsetai ê psuchê mou akousatôsan praeis kai euphranthêtôsan
4 megalunate ton kurion sun emoi kai upsôsômen to onoma autou epi to auto
5 exezêtêsa ton kurion kai epêkousen mou kai ek pasôn tôn paroikiôn mou errusato me
6 proselthate pros auton kai phôtisthête kai ta prosôpa umôn ou mê kataischunthê
7 outos o ptôchos ekekraxen kai o kurios eisêkousen autou kai ek pasôn tôn thlipseôn autou esôsen auton
8 parembalei angelos kuriou kuklô tôn phoboumenôn auton kai rusetai autous
9 geusasthe kai idete oti chrêstos o kurios makarios anêr os elpizei ep auton
10 phobêthête ton kurion oi agioi autou oti ouk estin usterêma tois phoboumenois auton
11 plousioi eptôcheusan kai epeinasan oi de ekzêtountes ton kurion ouk elattôthêsontai pantos agathou diapsalma
12 deute tekna akousate mou phobon kuriou didaxô umas
13 tis estin anthrôpos o thelôn zôên agapôn êmeras idein agathas
14 pauson tên glôssan sou apo kakou kai cheilê sou tou mê lalêsai dolon
15 ekklinon apo kakou kai poiêson agathon zêtêson eirênên kai diôxon autên
16 ophthalmoi kuriou epi dikaious kai ôta autou eis deêsin autôn
17 prosôpon de kuriou epi poiountas kaka tou exolethreusai ek gês to mnêmosunon autôn
18 ekekraxan oi dikaioi kai o kurios eisêkousen autôn kai ek pasôn tôn thlipseôn autôn errusato autous
19 engus kurios tois suntetrimmenois tên kardian kai tous tapeinous tô pneumati sôsei
20 pollai ai thlipseis tôn dikaiôn kai ek pasôn autôn rusetai autous
21 kurios phulassei panta ta osta autôn en ex autôn ou suntribêsetai
22 thanatos amartôlôn ponêros kai oi misountes ton dikaion plêmmelêsousin
23 lutrôsetai kurios psuchas doulôn autou kai ou mê plêmmelêsôsin pantes oi elpizontes ep auton

Salme 34

1 tô Dauid dikason kurie tous adikountas me polemêson tous polemountas me
2 epilabou oplou kai thureou kai anastêthi eis boêtheian mou
3 ekcheon romphaian kai sugkleison ex enantias tôn katadiôkontôn me eipon tê psuchê mou sôtêria sou egô eimi
4 aischunthêtôsan kai entrapêtôsan oi zêtountes tên psuchên mou apostraphêtôsan eis ta opisô kai kataischunthêtôsan oi logizomenoi moi kaka
5 genêthêtôsan ôsei chnous kata prosôpon anemou kai angelos kuriou ekthlibôn autous
6 genêthêtô ê odos autôn skotos kai olisthêma kai angelos kuriou katadiôkôn autous
7 oti dôrean ekrupsan moi diaphthoran pagidos autôn matên ôneidisan tên psuchên mou
8 elthetô autois pagis ên ou ginôskousin kai ê thêra ên ekrupsan sullabetô autous kai en tê pagidi pesountai en autê
9 ê de psuchê mou agalliasetai epi tô kuriô terphthêsetai epi tô sôtêriô autou
10 panta ta osta mou erousin kurie tis omoios soi ruomenos ptôchon ek cheiros stereôterôn autou kai ptôchon kai penêta apo tôn diarpazontôn auton
11 anastantes martures adikoi a ouk eginôskon êrôtôn me
12 antapedidosan moi ponêra anti kalôn kai ateknian tê psuchê mou
13 egô de en tô autous parenochlein moi eneduomên sakkon kai etapeinoun en nêsteia tên psuchên mou kai ê proseuchê mou eis kolpon mou apostraphêsetai
14 ôs plêsion ôs adelphon êmeteron outôs euêrestoun ôs penthôn kai skuthrôpazôn outôs etapeinoumên
15 kai kat emou êuphranthêsan kai sunêchthêsan sunêchthêsan ep eme mastiges kai ouk egnôn dieschisthêsan kai ou katenugêsan
16 epeirasan me exemuktêrisan me muktêrismon ebruxan ep eme tous odontas autôn
17 kurie pote epopsê apokatastêson tên psuchên mou apo tês kakourgias autôn apo leontôn tên monogenê mou
18 exomologêsomai soi kurie en ekklêsia pollê en laô barei ainesô se
19 mê epichareiêsan moi oi echthrainontes moi adikôs oi misountes me dôrean kai dianeuontes ophthalmois
20 oti emoi men eirênika elaloun kai ep orgên dolous dielogizonto
21 kai eplatunan ep eme to stoma autôn eipan euge euge eidan oi ophthalmoi êmôn
22 eides kurie mê parasiôpêsês kurie mê apostês ap emou
23 exegerthêti kurie kai prosches tê krisei mou o theos mou kai o kurios mou eis tên dikên mou
24 krinon me kata tên dikaiosunên sou kurie o theos mou kai mê epichareiêsan moi
25 mê eipaisan en kardiais autôn euge euge tê psuchê êmôn mêde eipaisan katepiomen auton
26 aischuntheiêsan kai entrapeiêsan ama oi epichairontes tois kakois mou endusasthôsan aischunên kai entropên oi megalorrêmonountes ep eme
27 agalliasainto kai euphrantheiêsan oi thelontes tên dikaiosunên mou kai eipatôsan dia pantos megalunthêtô o kurios oi thelontes tên eirênên tou doulou autou
28 kai ê glôssa mou meletêsei tên dikaiosunên sou olên tên êmeran ton epainon sou

Salme 35

1 eis to telos tô doulô kuriou tô Dauid
2 phêsin o paranomos tou amartanein en eautô ouk estin phobos theou apenanti tôn ophthalmôn autou
3 oti edolôsen enôpion autou tou eurein tên anomian autou kai misêsai
4 ta rêmata tou stomatos autou anomia kai dolos ouk eboulêthê sunienai tou agathunai
5 anomian dielogisato epi tês koitês autou parestê pasê odô ouk agathê tê de kakia ou prosôchthisen
6 kurie en tô ouranô to eleos sou kai ê alêtheia sou eôs tôn nephelôn
7 ê dikaiosunê sou ôsei orê theou ta krimata sou abussos pollê anthrôpous kai ktênê sôseis kurie
8 ôs eplêthunas to eleos sou o theos oi de uioi tôn anthrôpôn en skepê tôn pterugôn sou elpiousin
9 methusthêsontai apo piotêtos tou oikou sou kai ton cheimarroun tês truphês sou potieis autous
10 oti para soi pêgê zôês en tô phôti sou opsometha phôs
11 parateinon to eleos sou tois ginôskousin se kai tên dikaiosunên sou tois euthesi tê kardia
12 mê elthetô moi pous uperêphanias kai cheir amartôlôn mê saleusai me
13 ekei epeson oi ergazomenoi tên anomian exôsthêsan kai ou mê dunôntai stênai

Salme 36

1 tou Dauid mê parazêlou en ponêreuomenois mêde zêlou tous poiountas tên anomian
2 oti ôsei chortos tachu apoxêranthêsontai kai ôsei lachana chloês tachu apopesountai
3 elpison epi kurion kai poiei chrêstotêta kai kataskênou tên gên kai poimanthêsê epi tô ploutô autês
4 katatruphêson tou kuriou kai dôsei soi ta aitêmata tês kardias sou
5 apokalupson pros kurion tên odon sou kai elpison ep auton kai autos poiêsei
6 kai exoisei ôs phôs tên dikaiosunên sou kai to krima sou ôs mesêmbrian
7 upotagêthi tô kuriô kai iketeuson auton mê parazêlou en tô kateuodoumenô en tê odô autou en anthrôpô poiounti paranomias
8 pausai apo orgês kai egkatalipe thumon mê parazêlou ôste ponêreuesthai
9 oti oi ponêreuomenoi exolethreuthêsontai oi de upomenontes ton kurion autoi klêronomêsousin gên
10 kai eti oligon kai ou mê uparxê o amartôlos kai zêtêseis ton topon autou kai ou mê eurês
11 oi de praeis klêronomêsousin gên kai katatruphêsousin epi plêthei eirênês
12 paratêrêsetai o amartôlos ton dikaion kai bruxei ep auton tous odontas autou
13 o de kurios ekgelasetai auton oti problepei oti êxei ê êmera autou
14 romphaian espasanto oi amartôloi eneteinan toxon autôn tou katabalein ptôchon kai penêta tou sphaxai tous eutheis tê kardia
15 ê romphaia autôn eiselthoi eis tên kardian autôn kai ta toxa autôn suntribeiêsan
16 kreisson oligon tô dikaiô uper plouton amartôlôn polun
17 oti brachiones amartôlôn suntribêsontai upostêrizei de tous dikaious kurios
18 ginôskei kurios tas odous tôn amômôn kai ê klêronomia autôn eis ton aiôna estai
19 ou kataischunthêsontai en kairô ponêrô kai en êmerais limou chortasthêsontai
20 oti oi amartôloi apolountai oi de echthroi tou kuriou ama tô doxasthênai autous kai upsôthênai eklipontes ôsei kapnos exelipon
21 daneizetai o amartôlos kai ouk apoteisei o de dikaios oiktirei kai didoi
22 oti oi eulogountes auton klêronomêsousi gên oi de katarômenoi auton exolethreuthêsontai
23 para kuriou ta diabêmata anthrôpou kateuthunetai kai tên odon autou thelêsei
24 otan pesê ou katarachthêsetai oti kurios antistêrizei cheira autou
25 neôteros egenomên kai gar egêrasa kai ouk eidon dikaion egkataleleimmenon oude to sperma autou zêtoun artous
26 olên tên êmeran elea kai daneizei kai to sperma autou eis eulogian estai
27 ekklinon apo kakou kai poiêson agathon kai kataskênou eis aiôna aiônos
28 oti kurios agapa krisin kai ouk egkataleipsei tous osious autou eis ton aiôna phulachthêsontai anomoi de ekdiôchthêsontai kai sperma asebôn exolethreuthêsetai
29 dikaioi de klêronomêsousi gên kai kataskênôsousin eis aiôna aiônos ep autês
30 stoma dikaiou meletêsei sophian kai ê glôssa autou lalêsei krisin
31 o nomos tou theou autou en kardia autou kai ouch uposkelisthêsetai ta diabêmata autou
32 katanoei o amartôlos ton dikaion kai zêtei tou thanatôsai auton
33 o de kurios ou mê egkatalipê auton eis tas cheiras autou oude mê katadikasêtai auton otan krinêtai autô
34 upomeinon ton kurion kai phulaxon tên odon autou kai upsôsei se tou kataklêronomêsai gên en tô exolethreuesthai amartôlous opsê
35 eidon asebê uperupsoumenon kai epairomenon ôs tas kedrous tou Libanou
36 kai parêlthon kai idou ouk ên kai ezêtêsa auton kai ouch eurethê o topos autou
37 phulasse akakian kai ide euthutêta oti estin egkataleimma anthrôpô eirênikô
38 oi de paranomoi exolethreuthêsontai epi to auto ta egkataleimmata tôn asebôn exolethreuthêsontai
39 sôtêria de tôn dikaiôn para kuriou kai uperaspistês autôn estin en kairô thlipseôs
40 kai boêthêsei autois kurios kai rusetai autous kai exeleitai autous ex amartôlôn kai sôsei autous oti êlpisan ep auton

Salme 37

1 psalmos tô Dauid eis anamnêsin peri sabbatou
2 kurie mê tô thumô sou elegxês me mêde tê orgê sou paideusês me
3 oti ta belê sou enepagêsan moi kai epestêrisas ep eme tên cheira sou
4 ouk estin iasis en tê sarki mou apo prosôpou tês orgês sou ouk estin eirênê tois osteois mou apo prosôpou tôn amartiôn mou
5 oti ai anomiai mou uperêran tên kephalên mou ôsei phortion baru ebarunthêsan ep eme
6 prosôzesan kai esapêsan oi môlôpes mou apo prosôpou tês aphrosunês mou
7 etalaipôrêsa kai katekamphthên eôs telous olên tên êmeran skuthrôpazôn eporeuomên
8 oti ai psuai mou eplêsthêsan empaigmôn kai ouk estin iasis en tê sarki mou
9 ekakôthên kai etapeinôthên eôs sphodra ôruomên apo stenagmou tês kardias mou
10 kurie enantion sou pasa ê epithumia mou kai o stenagmos mou apo sou ouk ekrubê
11 ê kardia mou etarachthê egkatelipen me ê ischus mou kai to phôs tôn ophthalmôn mou kai auto ouk estin met emou
12 oi philoi mou kai oi plêsion mou ex enantias mou êngisan kai estêsan kai oi engista mou apo makrothen estêsan
13 kai exebiasanto oi zêtountes tên psuchên mou kai oi zêtountes ta kaka moi elalêsan mataiotêtas kai doliotêtas olên tên êmeran emeletêsan
14 egô de ôsei kôphos ouk êkouon kai ôsei alalos ouk anoigôn to stoma autou
15 kai egenomên ôsei anthrôpos ouk akouôn kai ouk echôn en tô stomati autou elegmous
16 oti epi soi kurie êlpisa su eisakousê kurie o theos mou
17 oti eipa mêpote epicharôsin moi oi echthroi mou kai en tô saleuthênai podas mou ep eme emegalorrêmonêsan
18 oti egô eis mastigas etoimos kai ê algêdôn mou enôpion mou dia pantos
19 oti tên anomian mou egô anangelô kai merimnêsô uper tês amartias mou
20 oi de echthroi mou zôsin kai kekrataiôntai uper eme kai eplêthunthêsan oi misountes me adikôs
21 oi antapodidontes kaka anti agathôn endieballon me epei katediôkon dikaiosunên kai aperripsan me ton agapêton ôsei nekron ebdelugmenon
22 mê egkatalipês me kurie o theos mou mê apostês ap emou
23 prosches eis tên boêtheian mou kurie tês sôtêrias mou

Salme 38

1 eis to telos tô Idithoun ôdê tô Dauid
2 eipa phulaxô tas odous mou tou mê amartanein en glôssê mou ethemên tô stomati mou phulakên en tô sustênai ton amartôlon enantion mou
3 ekôphôthên kai etapeinôthên kai esigêsa ex agathôn kai to algêma mou anekainisthê
4 ethermanthê ê kardia mou entos mou kai en tê meletê mou ekkauthêsetai pur elalêsa en glôssê mou
5 gnôrison moi kurie to peras mou kai ton arithmon tôn êmerôn mou tis estin ina gnô ti usterô egô
6 idou palaistas ethou tas êmeras mou kai ê upostasis mou ôsei outhen enôpion sou plên ta sumpanta mataiotês pas anthrôpos zôn diapsalma
7 mentoige en eikoni diaporeuetai anthrôpos plên matên tarassontai thêsaurizei kai ou ginôskei tini sunaxei auta
8 kai nun tis ê upomonê mou ouchi o kurios kai ê upostasis mou para sou estin
9 apo pasôn tôn anomiôn mou rusai me oneidos aphroni edôkas me
10 ekôphôthên kai ouk ênoixa to stoma mou oti su ei o poiêsas me
11 apostêson ap emou tas mastigas sou apo tês ischuos tês cheiros sou egô exelipon
12 en elegmois uper anomias epaideusas anthrôpon kai exetêxas ôs arachnên tên psuchên autou plên matên tarassetai pas anthrôpos diapsalma
13 eisakouson tês proseuchês mou kurie kai tês deêseôs mou enôtisai tôn dakruôn mou mê parasiôpêsês oti paroikos egô eimi para soi kai parepidêmos kathôs pantes oi pateres mou
14 anes moi ina anapsuxô pro tou me apelthein kai ouketi mê uparxô

Salme 39

1 eis to telos tô Dauid psalmos
2 upomenôn upemeina ton kurion kai proseschen moi kai eisêkousen tês deêseôs mou
3 kai anêgagen me ek lakkou talaipôrias kai apo pêlou iluos kai estêsen epi petran tous podas mou kai katêuthunen ta diabêmata mou
4 kai enebalen eis to stoma mou asma kainon umnon tô theô êmôn opsontai polloi kai phobêthêsontai kai elpiousin epi kurion
5 makarios anêr ou estin to onoma kuriou elpis autou kai ouk eneblepsen eis mataiotêtas kai manias pseudeis
6 polla epoiêsas su kurie o theos mou ta thaumasia sou kai tois dialogismois sou ouk estin tis omoiôthêsetai soi apêngeila kai elalêsa eplêthunthêsan uper arithmon
7 thusian kai prosphoran ouk êthelêsas ôtia de katêrtisô moi olokautôma kai peri amartias ouk êtêsas
8 tote eipon idou êkô en kephalidi bibliou gegraptai peri emou
9 tou poiêsai to thelêma sou o theos mou eboulêthên kai ton nomon sou en mesô tês koilias mou
10 euêngelisamên dikaiosunên en ekklêsia megalê idou ta cheilê mou ou mê kôlusô kurie su egnôs
11 tên dikaiosunên sou ouk ekrupsa en tê kardia mou tên alêtheian sou kai to sôtêrion sou eipa ouk ekrupsa to eleos sou kai tên alêtheian sou apo sunagôgês pollês
12 su de kurie mê makrunês tous oiktirmous sou ap emou to eleos sou kai ê alêtheia sou dia pantos antelabonto mou
13 oti perieschon me kaka ôn ouk estin arithmos katelabon me ai anomiai mou kai ouk êdunêthên tou blepein eplêthunthêsan uper tas trichas tês kephalês mou kai ê kardia mou egkatelipen me
14 eudokêson kurie tou rusasthai me kurie eis to boêthêsai moi prosches
15 kataischuntheiêsan kai entrapeiêsan ama oi zêtountes tên psuchên mou tou exarai autên apostrapheiêsan eis ta opisô kai entrapeiêsan oi thelontes moi kaka
16 komisasthôsan parachrêma aischunên autôn oi legontes moi euge euge
17 agalliasainto kai euphrantheiêsan epi soi pantes oi zêtountes se kurie kai eipatôsan dia pantos megalunthêtô o kurios oi agapôntes to sôtêrion sou
18 egô de ptôchos eimi kai penês kurios phrontiei mou boêthos mou kai uperaspistês mou su ei o theos mou mê chronisês

Salme 40

1 eis to telos psalmos tô Dauid
2 makarios o suniôn epi ptôchon kai penêta en êmera ponêra rusetai auton o kurios
3 kurios diaphulaxai auton kai zêsai auton kai makarisai auton en tê gê kai mê paradôê auton eis cheiras echthrou autou
4 kurios boêthêsai autô epi klinês odunês autou olên tên koitên autou estrepsas en tê arrôstia autou
5 egô eipa kurie eleêson me iasai tên psuchên mou oti êmarton soi
6 oi echthroi mou eipan kaka moi pote apothaneitai kai apoleitai to onoma autou
7 kai ei eiseporeueto tou idein matên elalei ê kardia autou sunêgagen anomian eautô exeporeueto exô kai elalei
8 epi to auto kat emou epsithurizon pantes oi echthroi mou kat emou elogizonto kaka moi
9 logon paranomon katethento kat emou mê o koimômenos ouchi prosthêsei tou anastênai
10 kai gar o anthrôpos tês eirênês mou eph on êlpisa o esthiôn artous mou emegalunen ep eme pternismon
11 su de kurie eleêson me kai anastêson me kai antapodôsô autois
12 en toutô egnôn oti tethelêkas me oti ou mê epicharê o echthros mou ep eme
13 emou de dia tên akakian antelabou kai ebebaiôsas me enôpion sou eis ton aiôna
14 eulogêtos kurios o theos Israêl apo tou aiônos kai eis ton aiôna genoito genoito

Salme 41

1 eis to telos eis sunesin tois uiois Kore
2 on tropon epipothei ê elaphos epi tas pêgas tôn udatôn outôs epipothei ê psuchê mou pros se o theos
3 edipsêsen ê psuchê mou pros ton theon ton zônta pote êxô kai ophthêsomai tô prosôpô tou theou
4 egenêthê moi ta dakrua mou artos êmeras kai nuktos en tô legesthai moi kath ekastên êmeran pou estin o theos sou
5 tauta emnêsthên kai exechea ep eme tên psuchên mou oti dieleusomai en topô skênês thaumastês eôs tou oikou tou theou en phônê agalliaseôs kai exomologêseôs êchou eortazontos
6 ina ti perilupos ei psuchê kai ina ti suntarasseis me elpison epi ton theon oti exomologêsomai autô sôtêrion tou prosôpou mou o theos mou
7 pros emauton ê psuchê mou etarachthê dia touto mnêsthêsomai sou ek gês Iordanou kai Ermôniim apo orous mikrou
8 abussos abusson epikaleitai eis phônên tôn katarraktôn sou pantes oi meteôrismoi sou kai ta kumata sou ep eme diêlthon
9 êmeras enteleitai kurios to eleos autou kai nuktos ôdê par emoi proseuchê tô theô tês zôês mou
10 erô tô theô antilêmptôr mou ei dia ti mou epelathou ina ti skuthrôpazôn poreuomai en tô ekthlibein ton echthron mou
11 en tô katathlasai ta osta mou ôneidisan me oi thlibontes me en tô legein autous moi kath ekastên êmeran pou estin o theos sou
12 ina ti perilupos ei psuchê kai ina ti suntarasseis me elpison epi ton theon oti exomologêsomai autô ê sôtêria tou prosôpou mou o theos mou

Salme 42

1 psalmos tô Dauid krinon me o theos kai dikason tên dikên mou ex ethnous ouch osiou apo anthrôpou adikou kai doliou rusai me
2 oti su ei o theos krataiôma mou ina ti apôsô me kai ina ti skuthrôpazôn poreuomai en tô ekthlibein ton echthron mou
3 exaposteilon to phôs sou kai tên alêtheian sou auta me ôdêgêsan kai êgagon me eis oros agion sou kai eis ta skênômata sou
4 kai eiseleusomai pros to thusiastêrion tou theou pros ton theon ton euphrainonta tên neotêta mou exomologêsomai soi en kithara o theos o theos mou
5 ina ti perilupos ei psuchê kai ina ti suntarasseis me elpison epi ton theon oti exomologêsomai autô sôtêrion tou prosôpou mou o theos mou

Salme 43

1 eis to telos tois uiois Kore eis sunesin psalmos
2 o theos en tois ôsin êmôn êkousamen oi pateres êmôn anêngeilan êmin ergon o eirgasô en tais êmerais autôn en êmerais archaiais
3 ê cheir sou ethnê exôlethreusen kai katephuteusas autous ekakôsas laous kai exebales autous
4 ou gar en tê romphaia autôn eklêronomêsan gên kai o brachiôn autôn ouk esôsen autous all ê dexia sou kai o brachiôn sou kai o phôtismos tou prosôpou sou oti eudokêsas en autois
5 su ei autos o basileus mou kai o theos mou o entellomenos tas sôtêrias Iakôb
6 en soi tous echthrous êmôn keratioumen kai en tô onomati sou exouthenôsomen tous epanistanomenous êmin
7 ou gar epi tô toxô mou elpiô kai ê romphaia mou ou sôsei me
8 esôsas gar êmas ek tôn thlibontôn êmas kai tous misountas êmas katêschunas
9 en tô theô epainesthêsometha olên tên êmeran kai en tô onomati sou exomologêsometha eis ton aiôna diapsalma
10 nuni de apôsô kai katêschunas êmas kai ouk exeleusê en tais dunamesin êmôn
11 apestrepsas êmas eis ta opisô para tous echthrous êmôn kai oi misountes êmas diêrpazon eautois
12 edôkas êmas ôs probata brôseôs kai en tois ethnesin diespeiras êmas
13 apedou ton laon sou aneu timês kai ouk ên plêthos en tois allagmasin autôn
14 ethou êmas oneidos tois geitosin êmôn muktêrismon kai katagelôta tois kuklô êmôn
15 ethou êmas eis parabolên en tois ethnesin kinêsin kephalês en tois laois
16 olên tên êmeran ê entropê mou katenantion mou estin kai ê aischunê tou prosôpou mou ekalupsen me
17 apo phônês oneidizontos kai paralalountos apo prosôpou echthrou kai ekdiôkontos
18 tauta panta êlthen eph êmas kai ouk epelathometha sou kai ouk êdikêsamen en diathêkê sou
19 kai ouk apestê eis ta opisô ê kardia êmôn kai exeklinas tas tribous êmôn apo tês odou sou
20 oti etapeinôsas êmas en topô kakôseôs kai epekalupsen êmas skia thanatou
21 ei epelathometha tou onomatos tou theou êmôn kai ei diepetasamen cheiras êmôn pros theon allotrion
22 ouchi o theos ekzêtêsei tauta autos gar ginôskei ta kruphia tês kardias
23 oti eneka sou thanatoumetha olên tên êmeran elogisthêmen ôs probata sphagês
24 exegerthêti ina ti upnois kurie anastêthi kai mê apôsê eis telos
25 ina ti to prosôpon sou apostrepheis epilanthanê tês ptôcheias êmôn kai tês thlipseôs êmôn
26 oti etapeinôthê eis choun ê psuchê êmôn ekollêthê eis gên ê gastêr êmôn
27 anasta kurie boêthêson êmin kai lutrôsai êmas eneken tou onomatos sou

Salme 44

1 eis to telos uper tôn alloiôthêsomenôn tois uiois Kore eis sunesin ôdê uper tou agapêtou
2 exêreuxato ê kardia mou logon agathon legô egô ta erga mou tô basilei ê glôssa mou kalamos grammateôs oxugraphou
3 ôraios kallei para tous uious tôn anthrôpôn exechuthê charis en cheilesin sou dia touto eulogêsen se o theos eis ton aiôna
4 perizôsai tên romphaian sou epi ton mêron sou dunate tê ôraiotêti sou kai tô kallei sou
5 kai enteinon kai kateuodou kai basileue eneken alêtheias kai prautêtos kai dikaiosunês kai odêgêsei se thaumastôs ê dexia sou
6 ta belê sou êkonêmena dunate laoi upokatô sou pesountai en kardia tôn echthrôn tou basileôs
7 o thronos sou o theos eis ton aiôna tou aiônos rabdos euthutêtos ê rabdos tês basileias sou
8 êgapêsas dikaiosunên kai emisêsas anomian dia touto echrisen se o theos o theos sou elaion agalliaseôs para tous metochous sou
9 smurna kai staktê kai kasia apo tôn imatiôn sou apo bareôn elephantinôn ex ôn êuphranan se
10 thugateres basileôn en tê timê sou parestê ê basilissa ek dexiôn sou en imatismô diachrusô peribeblêmenê pepoikilmenê
11 akouson thugater kai ide kai klinon to ous sou kai epilathou tou laou sou kai tou oikou tou patros sou
12 oti epethumêsen o basileus tou kallous sou oti autos estin o kurios sou
13 kai proskunêsousin autô thugateres Turou en dôrois to prosôpon sou litaneusousin oi plousioi tou laou
14 pasa ê doxa autês thugatros basileôs esôthen en krossôtois chrusois peribeblêmenê pepoikilmenê
15 apenechthêsontai tô basilei parthenoi opisô autês ai plêsion autês apenechthêsontai soi
16 apenechthêsontai en euphrosunê kai agalliasei achthêsontai eis naon basileôs
17 anti tôn paterôn sou egenêthêsan soi uioi katastêseis autous archontas epi pasan tên gên
18 mnêsthêsontai tou onomatos sou en pasê genea kai genea dia touto laoi exomologêsontai soi eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos

Salme 45

1 eis to telos uper tôn uiôn Kore uper tôn kruphiôn psalmos
2 o theos êmôn kataphugê kai dunamis boêthos en thlipsesin tais eurousais êmas sphodra
3 dia touto ou phobêthêsometha en tô tarassesthai tên gên kai metatithesthai orê en kardiais thalassôn
4 êchêsan kai etarachthêsan ta udata autôn etarachthêsan ta orê en tê krataiotêti autou diapsalma
5 tou potamou ta ormêmata euphrainousin tên polin tou theou êgiasen to skênôma autou o upsistos
6 o theos en mesô autês ou saleuthêsetai boêthêsei autê o theos to pros prôi
7 etarachthêsan ethnê eklinan basileiai edôken phônên autou esaleuthê ê gê
8 kurios tôn dunameôn meth êmôn antilêmptôr êmôn o theos Iakôb diapsalma
9 deute idete ta erga kuriou a etheto terata epi tês gês
10 antanairôn polemous mechri tôn peratôn tês gês toxon suntripsei kai sugklasei oplon kai thureous katakausei en puri
11 scholasate kai gnôte oti egô eimi o theos upsôthêsomai en tois ethnesin upsôthêsomai en tê gê
12 kurios tôn dunameôn meth êmôn antilêmptôr êmôn o theos Iakôb

Salme 46

1 eis to telos uper tôn uiôn Kore psalmos
2 panta ta ethnê krotêsate cheiras alalaxate tô theô en phônê agalliaseôs
3 oti kurios upsistos phoberos basileus megas epi pasan tên gên
4 upetaxen laous êmin kai ethnê upo tous podas êmôn
5 exelexato êmin tên klêronomian autou tên kallonên Iakôb ên êgapêsen diapsalma
6 anebê o theos en alalagmô kurios en phônê salpingos
7 psalate tô theô êmôn psalate psalate tô basilei êmôn psalate
8 oti basileus pasês tês gês o theos psalate sunetôs
9 ebasileusen o theos epi ta ethnê o theos kathêtai epi thronou agiou autou
10 archontes laôn sunêchthêsan meta tou theou Abraam oti tou theou oi krataioi tês gês sphodra epêrthêsan

Salme 47

1 psalmos ôdês tois uiois Kore deutera sabbatou
2 megas kurios kai ainetos sphodra en polei tou theou êmôn orei agiô autou
3 eu rizôn agalliamati pasês tês gês orê Siôn ta pleura tou borra ê polis tou basileôs tou megalou
4 o theos en tais baresin autês ginôsketai otan antilambanêtai autês
5 oti idou oi basileis sunêchthêsan êlthosan epi to auto
6 autoi idontes outôs ethaumasan etarachthêsan esaleuthêsan
7 tromos epelabeto autôn ekei ôdines ôs tiktousês
8 en pneumati biaiô suntripseis ploia Tharsis
9 kathaper êkousamen outôs eidomen en polei kuriou tôn dunameôn en polei tou theou êmôn o theos ethemeliôsen autên eis ton aiôna diapsalma
10 upelabomen o theos to eleos sou en mesô tou naou sou
11 kata to onoma sou o theos outôs kai ê ainesis sou epi ta perata tês gês dikaiosunês plêrês ê dexia sou
12 euphranthêtô to oros Siôn agalliasthôsan ai thugateres tês Ioudaias eneken tôn krimatôn sou kurie
13 kuklôsate Siôn kai perilabete autên diêgêsasthe en tois purgois autês
14 thesthe tas kardias umôn eis tên dunamin autês kai katadielesthe tas bareis autês opôs an diêgêsêsthe eis genean eteran
15 oti outos estin o theos o theos êmôn eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos autos poimanei êmas eis tous aiônas

Salme 48

1 eis to telos tois uiois Kore psalmos
2 akousate tauta panta ta ethnê enôtisasthe pantes oi katoikountes tên oikoumenên
3 oi te gêgeneis kai oi uioi tôn anthrôpôn epi to auto plousios kai penês
4 to stoma mou lalêsei sophian kai ê meletê tês kardias mou sunesin
5 klinô eis parabolên to ous mou anoixô en psaltêriô to problêma mou
6 ina ti phoboumai en êmera ponêra ê anomia tês pternês mou kuklôsei me
7 oi pepoithotes epi tê dunamei autôn kai epi tô plêthei tou ploutou autôn kauchômenoi
8 adelphos ou lutroutai lutrôsetai anthrôpos ou dôsei tô theô exilasma autou
9 kai tên timên tês lutrôseôs tês psuchês autou
10 kai ekopasen eis ton aiôna kai zêsetai eis telos oti ouk opsetai kataphthoran otan idê sophous apothnêskontas
11 epi to auto aphrôn kai anous apolountai kai kataleipsousin allotriois ton plouton autôn
12 kai oi taphoi autôn oikiai autôn eis ton aiôna skênômata autôn eis genean kai genean epekalesanto ta onomata autôn epi tôn gaiôn autôn
13 kai anthrôpos en timê ôn ou sunêken parasuneblêthê tois ktênesin tois anoêtois kai ômoiôthê autois
14 autê ê odos autôn skandalon autois kai meta tauta en tô stomati autôn eudokêsousin diapsalma
15 ôs probata en adê ethento thanatos poimainei autous kai katakurieusousin autôn oi eutheis to prôi kai ê boêtheia autôn palaiôthêsetai en tô adê ek tês doxês autôn
16 plên o theos lutrôsetai tên psuchên mou ek cheiros adou otan lambanê me diapsalma
17 mê phobou otan ploutêsê anthrôpos kai otan plêthunthê ê doxa tou oikou autou
18 oti ouk en tô apothnêskein auton lêmpsetai ta panta oude sugkatabêsetai autô ê doxa autou
19 oti ê psuchê autou en tê zôê autou eulogêthêsetai exomologêsetai soi otan agathunês autô
20 eiseleusetai eôs geneas paterôn autou eôs aiônos ouk opsetai phôs
21 anthrôpos en timê ôn ou sunêken parasuneblêthê tois ktênesin tois anoêtois kai ômoiôthê autois

Salme 49

1 psalmos tô Asaph theos theôn kurios elalêsen kai ekalesen tên gên apo anatolôn êliou kai mechri dusmôn
2 ek Siôn ê euprepeia tês ôraiotêtos autou o theos emphanôs êxei
3 o theos êmôn kai ou parasiôpêsetai pur enantion autou kauthêsetai kai kuklô autou kataigis sphodra
4 proskalesetai ton ouranon anô kai tên gên diakrinai ton laon autou
5 sunagagete autô tous osious autou tous diatithemenous tên diathêkên autou epi thusiais
6 kai anangelousin oi ouranoi tên dikaiosunên autou oti o theos kritês estin diapsalma
7 akouson laos mou kai lalêsô soi Israêl kai diamarturomai soi o theos o theos sou eimi egô
8 ouk epi tais thusiais sou elegxô se ta de olokautômata sou enôpion mou estin dia pantos
9 ou dexomai ek tou oikou sou moschous oude ek tôn poimniôn sou chimarous
10 oti ema estin panta ta thêria tou drumou ktênê en tois oresin kai boes
11 egnôka panta ta peteina tou ouranou kai ôraiotês agrou met emou estin
12 ean peinasô ou mê soi eipô emê gar estin ê oikoumenê kai to plêrôma autês
13 mê phagomai krea taurôn ê aima tragôn piomai
14 thuson tô theô thusian aineseôs kai apodos tô upsistô tas euchas sou
15 kai epikalesai me en êmera thlipseôs kai exeloumai se kai doxaseis me diapsalma
16 tô de amartôlô eipen o theos ina ti su diêgê ta dikaiômata mou kai analambaneis tên diathêkên mou dia stomatos sou
17 su de emisêsas paideian kai exebales tous logous mou eis ta opisô
18 ei etheôreis kleptên sunetreches autô kai meta moichôn tên merida sou etitheis
19 to stoma sou epleonasen kakian kai ê glôssa sou periepleken doliotêta
20 kathêmenos kata tou adelphou sou katelaleis kai kata tou uiou tês mêtros sou etitheis skandalon
21 tauta epoiêsas kai esigêsa upelabes anomian oti esomai soi omoios elegxô se kai parastêsô kata prosôpon sou
22 sunete dê tauta oi epilanthanomenoi tou theou mêpote arpasê kai mê ê o ruomenos
23 thusia aineseôs doxasei me kai ekei odos ê deixô autô to sôtêrion tou theou

Salme 50

1 eis to telos psalmos tô Dauid
2 en tô elthein pros auton Nathan ton prophêtên ênika eisêlthen pros Bêrsabee
3 eleêson me o theos kata to mega eleos sou kai kata to plêthos tôn oiktirmôn sou exaleipson to anomêma mou
4 epi pleion plunon me apo tês anomias mou kai apo tês amartias mou katharison me
5 oti tên anomian mou egô ginôskô kai ê amartia mou enôpion mou estin dia pantos
6 soi monô êmarton kai to ponêron enôpion sou epoiêsa opôs an dikaiôthês en tois logois sou kai nikêsês en tô krinesthai se
7 idou gar en anomiais sunelêmphthên kai en amartiais ekissêsen me ê mêtêr mou
8 idou gar alêtheian êgapêsas ta adêla kai ta kruphia tês sophias sou edêlôsas moi
9 rantieis me ussôpô kai katharisthêsomai pluneis me kai uper chiona leukanthêsomai
10 akoutieis me agalliasin kai euphrosunên agalliasontai osta tetapeinômena
11 apostrepson to prosôpon sou apo tôn amartiôn mou kai pasas tas anomias mou exaleipson
12 kardian katharan ktison en emoi o theos kai pneuma euthes egkainison en tois egkatois mou
13 mê aporripsês me apo tou prosôpou sou kai to pneuma to agion sou mê antanelês ap emou
14 apodos moi tên agalliasin tou sôtêriou sou kai pneumati êgemonikô stêrison me
15 didaxô anomous tas odous sou kai asebeis epi se epistrepsousin
16 rusai me ex aimatôn o theos o theos tês sôtêrias mou agalliasetai ê glôssa mou tên dikaiosunên sou
17 kurie ta cheilê mou anoixeis kai to stoma mou anangelei tên ainesin sou
18 oti ei êthelêsas thusian edôka an olokautômata ouk eudokêseis
19 thusia tô theô pneuma suntetrimmenon kardian suntetrimmenên kai tetapeinômenên o theos ouk exouthenôsei
20 agathunon kurie en tê eudokia sou tên Siôn kai oikodomêthêtô ta teichê Ierousalêm
21 tote eudokêseis thusian dikaiosunês anaphoran kai olokautômata tote anoisousin epi to thusiastêrion sou moschous

Salme 51

1 eis to telos suneseôs tô Dauid
2 en tô elthein Dôêk ton Idoumaion kai anangeilai tô Saoul kai eipein autô êlthen Dauid eis ton oikon Abimelech
3 ti egkaucha en kakia o dunatos anomian olên tên êmeran
4 adikian elogisato ê glôssa sou ôsei xuron êkonêmenon epoiêsas dolon
5 êgapêsas kakian uper agathôsunên adikian uper to lalêsai dikaiosunên diapsalma
6 êgapêsas panta ta rêmata katapontismou glôssan dolian
7 dia touto o theos kathelei se eis telos ektilai se kai metanasteusai se apo skênômatos kai to rizôma sou ek gês zôntôn diapsalma
8 kai opsontai dikaioi kai phobêthêsontai kai ep auton gelasontai kai erousin
9 idou anthrôpos os ouk etheto ton theon boêthon autou all epêlpisen epi to plêthos tou ploutou autou kai edunamôthê epi tê mataiotêti autou
10 egô de ôsei elaia katakarpos en tô oikô tou theou êlpisa epi to eleos tou theou eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos
11 exomologêsomai soi eis ton aiôna oti epoiêsas kai upomenô to onoma sou oti chrêston enantion tôn osiôn sou

Salme 52

1 eis to telos uper maeleth suneseôs tô Dauid
2 eipen aphrôn en kardia autou ouk estin theos diephtharêsan kai ebdeluchthêsan en anomiais ouk estin poiôn agathon
3 o theos ek tou ouranou diekupsen epi tous uious tôn anthrôpôn tou idein ei estin suniôn ê ekzêtôn ton theon
4 pantes exeklinan ama êchreôthêsan ouk estin poiôn agathon ouk estin eôs enos
5 ouchi gnôsontai pantes oi ergazomenoi tên anomian oi esthontes ton laon mou brôsei artou ton theon ouk epekalesanto
6 ekei phobêthêsontai phobon ou ouk ên phobos oti o theos dieskorpisen osta anthrôpareskôn katêschunthêsan oti o theos exoudenôsen autous
7 tis dôsei ek Siôn to sôtêrion tou Israêl en tô epistrepsai kurion tên aichmalôsian tou laou autou agalliasetai Iakôb kai euphranthêsetai Israêl

Salme 53

1 eis to telos en umnois suneseôs tô Dauid
2 en tô elthein tous Ziphaious kai eipein tô saoul ouk idou Dauid kekruptai par êmin
3 o theos en tô onomati sou sôson me kai en tê dunamei sou krinon me
4 o theos eisakouson tês proseuchês mou enôtisai ta rêmata tou stomatos mou
5 oti allotrioi epanestêsan ep eme kai krataioi ezêtêsan tên psuchên mou ou proethento ton theon enôpion autôn diapsalma
6 idou gar o theos boêthei moi kai o kurios antilêmptôr tês psuchês mou
7 apostrepsei ta kaka tois echthrois mou en tê alêtheia sou exolethreuson autous
8 ekousiôs thusô soi exomologêsomai tô onomati sou kurie oti agathon
9 oti ek pasês thlipseôs errusô me kai en tois echthrois mou epeiden o ophthalmos mou

Salme 54

1 eis to telos en umnois suneseôs tô Dauid
2 enôtisai o theos tên proseuchên mou kai mê uperidês tên deêsin mou
3 prosches moi kai eisakouson mou elupêthên en tê adoleschia mou kai etarachthên
4 apo phônês echthrou kai apo thlipseôs amartôlou oti exeklinan ep eme anomian kai en orgê enekotoun moi
5 ê kardia mou etarachthê en emoi kai deilia thanatou epepesen ep eme
6 phobos kai tromos êlthen ep eme kai ekalupsen me skotos
7 kai eipa tis dôsei moi pterugas ôsei peristeras kai petasthêsomai kai katapausô
8 idou emakruna phugadeuôn kai êulisthên en tê erêmô diapsalma
9 prosedechomên ton sôzonta me apo oligopsuchias kai kataigidos
10 katapontison kurie kai katadiele tas glôssas autôn oti eidon anomian kai antilogian en tê polei
11 êmeras kai nuktos kuklôsei autên epi ta teichê autês anomia kai kopos en mesô autês kai adikia
12 kai ouk exelipen ek tôn plateiôn autês tokos kai dolos
13 oti ei echthros ôneidisen me upênegka an kai ei o misôn me ep eme emegalorrêmonêsen ekrubên an ap autou
14 su de anthrôpe isopsuche êgemôn mou kai gnôste mou
15 os epi to auto moi eglukanas edesmata en tô oikô tou theou eporeuthêmen en omonoia
16 elthetô thanatos ep autous kai katabêtôsan eis adou zôntes oti ponêriai en tais paroikiais autôn en mesô autôn
17 egô de pros ton theon ekekraxa kai o kurios eisêkousen mou
18 esperas kai prôi kai mesêmbrias diêgêsomai apangelô kai eisakousetai tês phônês mou
19 lutrôsetai en eirênê tên psuchên mou apo tôn engizontôn moi oti en pollois êsan sun emoi
20 eisakousetai o theos kai tapeinôsei autous o uparchôn pro tôn aiônôn diapsalma ou gar estin autois antallagma kai ouk ephobêthêsan ton theon
21 exeteinen tên cheira autou en tô apodidonai ebebêlôsan tên diathêkên autou
22 diemeristhêsan apo orgês tou prosôpou autou kai êngisen ê kardia autou êpalunthêsan oi logoi autou uper elaion kai autoi eisin bolides
23 epirripson epi kurion tên merimnan sou kai autos se diathrepsei ou dôsei eis ton aiôna salon tô dikaiô
24 su de o theos kataxeis autous eis phrear diaphthoras andres aimatôn kai doliotêtos ou mê êmiseusôsin tas êmeras autôn egô de elpiô epi se kurie

Salme 55

1 eis to telos uper tou laou tou apo tôn agiôn memakrummenou tô Dauid eis stêlographian opote ekratêsan auton oi allophuloi en Geth
2 eleêson me kurie oti katepatêsen me anthrôpos olên tên êmeran polemôn ethlipsen me
3 katepatêsan me oi echthroi mou olên tên êmeran oti polloi oi polemountes me apo upsous
4 êmeras phobêthêsomai egô de epi soi elpiô
5 en tô theô epainesô tous logous mou olên tên êmeran epi tô theô êlpisa ou phobêthêsomai ti poiêsei moi sarx
6 olên tên êmeran tous logous mou ebdelussonto kat emou pantes oi dialogismoi autôn eis kakon
7 paroikêsousin kai katakrupsousin autoi tên pternan mou phulaxousin kathaper upemeinan tên psuchên mou
8 uper tou mêthenos sôseis autous en orgê laous kataxeis o theos
9 tên zôên mou exêngeila soi ethou ta dakrua mou enôpion sou ôs kai en tê epangelia sou
10 epistrepsousin oi echthroi mou eis ta opisô en ê an êmera epikalesômai se idou egnôn oti theos mou ei su
11 epi tô theô ainesô rêma epi tô kuriô ainesô logon
12 epi tô theô êlpisa ou phobêthêsomai ti poiêsei moi anthrôpos
13 en emoi o theos ai euchai as apodôsô aineseôs soi
14 oti errusô tên psuchên mou ek thanatou kai tous podas mou ex olisthêmatos tou euarestêsai enôpion tou theou en phôti zôntôn

Salme 56

1 eis to telos mê diaphtheirês tô Dauid eis stêlographian en tô auton apodidraskein apo prosôpou Saoul eis to spêlaion
2 eleêson me o theos eleêson me oti epi soi pepoithen ê psuchê mou kai en tê skia tôn pterugôn sou elpiô eôs ou parelthê ê anomia
3 kekraxomai pros ton theon ton upsiston ton theon ton euergetêsanta me
4 exapesteilen ex ouranou kai esôsen me edôken eis oneidos tous katapatountas me diapsalma exapesteilen o theos to eleos autou kai tên alêtheian autou
5 kai errusato tên psuchên mou ek mesou skumnôn ekoimêthên tetaragmenos uioi anthrôpôn oi odontes autôn oplon kai belê kai ê glôssa autôn machaira oxeia
6 upsôthêti epi tous ouranous o theos kai epi pasan tên gên ê doxa sou
7 pagida êtoimasan tois posin mou kai katekampsan tên psuchên mou ôruxan pro prosôpou mou bothron kai enepesan eis auton diapsalma
8 etoimê ê kardia mou o theos etoimê ê kardia mou asomai kai psalô
9 exegerthêti ê doxa mou exegerthêti psaltêrion kai kithara exegerthêsomai orthrou
10 exomologêsomai soi en laois kurie psalô soi en ethnesin
11 oti emegalunthê eôs tôn ouranôn to eleos sou kai eôs tôn nephelôn ê alêtheia sou
12 upsôthêti epi tous ouranous o theos kai epi pasan tên gên ê doxa sou

Salme 57

1 eis to telos mê diaphtheirês tô Dauid eis stêlographian
2 ei alêthôs ara dikaiosunên laleite eutheia krinete oi uioi tôn anthrôpôn
3 kai gar en kardia anomias ergazesthe en tê gê adikian ai cheires umôn sumplekousin
4 apêllotriôthêsan oi amartôloi apo mêtras eplanêthêsan apo gastros elalêsan pseudê
5 thumos autois kata tên omoiôsin tou opheôs ôsei aspidos kôphês kai buousês ta ôta autês
6 êtis ouk eisakousetai phônên epadontôn pharmakou te pharmakeuomenou para sophou
7 o theos sunetripsen tous odontas autôn en tô stomati autôn tas mulas tôn leontôn sunethlasen kurios
8 exoudenôthêsontai ôs udôr diaporeuomenon entenei to toxon autou eôs ou asthenêsousin
9 ôsei kêros o takeis antanairethêsontai epepese pur kai ouk eidon ton êlion
10 pro tou sunienai tas akanthas umôn tên ramnon ôsei zôntas ôsei en orgê katapietai umas
11 euphranthêsetai dikaios otan idê ekdikêsin asebôn tas cheiras autou nipsetai en tô aimati tou amartôlou
12 kai erei anthrôpos ei ara estin karpos tô dikaiô ara estin o theos krinôn autous en tê gê

Salme 58

1 eis to telos mê diaphtheirês tô Dauid eis stêlographian opote apesteilen Saoul kai ephulaxen ton oikon autou tou thanatôsai auton
2 exelou me ek tôn echthrôn mou o theos kai ek tôn epanistanomenôn ep eme lutrôsai me
3 rusai me ek tôn ergazomenôn tên anomian kai ex andrôn aimatôn sôson me
4 oti idou ethêreusan tên psuchên mou epethento ep eme krataioi oute ê anomia mou oute ê amartia mou kurie
5 aneu anomias edramon kai kateuthunan exegerthêti eis sunantêsin mou kai ide
6 kai su kurie o theos tôn dunameôn o theos Israêl prosches tou episkepsasthai panta ta ethnê mê oiktirêsês pantas tous ergazomenous tên anomian diapsalma
7 epistrepsousin eis esperan kai limôxousin ôs kuôn kai kuklôsousin polin
8 idou apophthegxontai en tô stomati autôn kai romphaia en tois cheilesin autôn oti tis êkousen
9 kai su kurie ekgelasê autous exoudenôseis panta ta ethnê
10 to kratos mou pros se phulaxô oti o theos antilêmptôr mou ei
11 o theos mou to eleos autou prophthasei me o theos deixei moi en tois echthrois mou
12 mê apokteinês autous mêpote epilathôntai tou laou mou diaskorpison autous en tê dunamei sou kai katagage autous o uperaspistês mou kurie
13 amartian stomatos autôn logon cheileôn autôn kai sullêmphthêtôsan en tê uperêphania autôn kai ex aras kai pseudous diangelêsontai sunteleiai
14 en orgê sunteleias kai ou mê uparxôsin kai gnôsontai oti o theos despozei tou Iakôb tôn peratôn tês gês diapsalma
15 epistrepsousin eis esperan kai limôxousin ôs kuôn kai kuklôsousin polin
16 autoi diaskorpisthêsontai tou phagein ean de mê chortasthôsin kai gongusousin
17 egô de asomai tê dunamei sou kai agalliasomai to prôi to eleos sou oti egenêthês antilêmptôr mou kai kataphugê en êmera thlipseôs mou
18 boêthos mou soi psalô oti o theos antilêmptôr mou ei o theos mou to eleos mou

Salme 59

1 eis to telos tois alloiôthêsomenois eti eis stêlographian tô Dauid eis didachên
2 opote enepurisen tên Mesopotamian Surias kai tên Surian Sôba kai epestrepsen Iôab kai epataxen tên pharanga tôn alôn dôdeka chiliadas
3 o theos apôsô êmas kai katheiles êmas ôrgisthês kai oiktirêsas êmas
4 suneseisas tên gên kai sunetaraxas autên iasai ta suntrimmata autês oti esaleuthê
5 edeixas tô laô sou sklêra epotisas êmas oinon katanuxeôs
6 edôkas tois phoboumenois se sêmeiôsin tou phugein apo prosôpou toxou diapsalma
7 opôs an rusthôsin oi agapêtoi sou sôson tê dexia sou kai epakouson mou
8 o theos elalêsen en tô agiô autou agalliasomai kai diameriô Sikima kai tên koilada tôn skênôn diametrêsô
9 emos estin Galaad kai emos estin Manassê kai Ephraim krataiôsis tês kephalês mou Ioudas basileus mou
10 Môab lebês tês elpidos mou epi tên Idoumaian ektenô to upodêma mou emoi allophuloi upetagêsan
11 tis apaxei me eis polin periochês tis odêgêsei me eôs tês Idoumaias
12 ouchi su o theos o apôsamenos êmas kai ouk exeleusê o theos en tais dunamesin êmôn
13 dos êmin boêtheian ek thlipseôs kai mataia sôtêria anthrôpou
14 en de tô theô poiêsomen dunamin kai autos exoudenôsei tous thlibontas êmas

Salme 60

1 eis to telos en umnois tô Dauid
2 eisakouson o theos tês deêseôs mou prosches tê proseuchê mou
3 apo tôn peratôn tês gês pros se ekekraxa en tô akêdiasai tên kardian mou en petra upsôsas me
4 ôdêgêsas me oti egenêthês elpis mou purgos ischuos apo prosôpou echthrou
5 paroikêsô en tô skênômati sou eis tous aiônas skepasthêsomai en skepê tôn pterugôn sou diapsalma
6 oti su o theos eisêkousas tôn euchôn mou edôkas klêronomian tois phoboumenois to onoma sou
7 êmeras eph êmeras basileôs prosthêseis etê autou eôs êmeras geneas kai geneas
8 diamenei eis ton aiôna enôpion tou theou eleos kai alêtheian autou tis ekzêtêsei
9 outôs psalô tô onomati sou eis ton aiôna tou aiônos tou apodounai me tas euchas mou êmeran ex êmeras

Salme 61

1 eis to telos uper Idithoun psalmos tô Dauid
2 ouchi tô theô upotagêsetai ê psuchê mou par autou gar to sôtêrion mou
3 kai gar autos theos mou kai sôtêr mou antilêmptôr mou ou mê saleuthô epi pleion
4 eôs pote epitithesthe ep anthrôpon phoneuete pantes ôs toichô keklimenô kai phragmô ôsmenô
5 plên tên timên mou ebouleusanto apôsasthai edramon en pseudei tô stomati autôn eulogousan kai tê kardia autôn katêrônto diapsalma
6 plên tô theô upotagêthi ê psuchê mou oti par autou ê upomonê mou
7 oti autos theos mou kai sôtêr mou antilêmptôr mou ou mê metanasteusô
8 epi tô theô to sôtêrion mou kai ê doxa mou o theos tês boêtheias mou kai ê elpis mou epi tô theô
9 elpisate ep auton pasa sunagôgê laou ekcheete enôpion autou tas kardias umôn o theos boêthos êmôn diapsalma
10 plên mataioi oi uioi tôn anthrôpôn pseudeis oi uioi tôn anthrôpôn en zugois tou adikêsai autoi ek mataiotêtos epi to auto
11 mê elpizete epi adikian kai epi arpagma mê epipotheite ploutos ean reê mê prostithesthe kardian
12 apax elalêsen o theos duo tauta êkousa
13 oti to kratos tou theou kai soi kurie to eleos oti su apodôseis ekastô kata ta erga autou

Salme 62

1 psalmos tô Dauid en tô einai auton en tê erêmô tês Ioudaias
2 o theos o theos mou pros se orthrizô edipsêsen soi ê psuchê mou posaplôs soi ê sarx mou en gê erêmô kai abatô kai anudrô
3 outôs en tô agiô ôphthên soi tou idein tên dunamin sou kai tên doxan sou
4 oti kreisson to eleos sou uper zôas ta cheilê mou epainesousin se
5 outôs eulogêsô se en tê zôê mou en tô onomati sou arô tas cheiras mou
6 ôsei steatos kai piotêtos emplêstheiê ê psuchê mou kai cheilê agalliaseôs ainesei to stoma mou
7 ei emnêmoneuon sou epi tês strômnês mou en tois orthrois emeletôn eis se
8 oti egenêthês boêthos mou kai en tê skepê tôn pterugôn sou agalliasomai
9 ekollêthê ê psuchê mou opisô sou emou antelabeto ê dexia sou
10 autoi de eis matên ezêtêsan tên psuchên mou eiseleusontai eis ta katôtata tês gês
11 paradothêsontai eis cheiras romphaias merides alôpekôn esontai
12 o de basileus euphranthêsetai epi tô theô epainesthêsetai pas o omnuôn en autô oti enephragê stoma lalountôn adika

Salme 63

1 eis to telos psalmos tô Dauid
2 eisakouson o theos tês phônês mou en tô deesthai me apo phobou echthrou exelou tên psuchên mou
3 eskepasas me apo sustrophês ponêreuomenôn apo plêthous ergazomenôn tên anomian
4 oitines êkonêsan ôs romphaian tas glôssas autôn eneteinan toxon autôn pragma pikron
5 tou katatoxeusai en apokruphois amômon exapina katatoxeusousin auton kai ou phobêthêsontai
6 ekrataiôsan eautois logon ponêron diêgêsanto tou krupsai pagidas eipan tis opsetai autous
7 exêreunêsan anomias exelipon exereunôntes exereunêsei proseleusetai anthrôpos kai kardia batheia
8 kai upsôthêsetai o theos belos nêpiôn egenêthêsan ai plêgai autôn
9 kai exêsthenêsan ep autous ai glôssai autôn etarachthêsan pantes oi theôrountes autous
10 kai ephobêthê pas anthrôpos kai anêngeilan ta erga tou theou kai ta poiêmata autou sunêkan
11 euphranthêsetai dikaios epi tô kuriô kai elpiei ep auton kai epainesthêsontai pantes oi eutheis tê kardia

Salme 64

1 eis to telos psalmos tô Dauid ôdê Ieremiou kai Iezekiêl ek tou logou tês paroikias ote emellon ekporeuesthai
2 soi prepei umnos o theos en Siôn kai soi apodothêsetai euchê en Ierousalêm
3 eisakouson proseuchês mou pros se pasa sarx êxei
4 logoi anomiôn uperedunamôsan êmas kai tas asebeias êmôn su ilasê
5 makarios on exelexô kai proselabou kataskênôsei en tais aulais sou plêsthêsometha en tois agathois tou oikou sou agios o naos sou thaumastos en dikaiosunê
6 epakouson êmôn o theos o sôtêr êmôn ê elpis pantôn tôn peratôn tês gês kai en thalassê makran
7 etoimazôn orê en tê ischui autou periezôsmenos en dunasteia
8 o suntarassôn to kutos tês thalassês êchous kumatôn autês tarachthêsontai ta ethnê
9 kai phobêthêsontai oi katoikountes ta perata apo tôn sêmeiôn sou exodous prôias kai esperas terpseis
10 epeskepsô tên gên kai emethusas autên eplêthunas tou ploutisai autên o potamos tou theou eplêrôthê udatôn êtoimasas tên trophên autôn oti outôs ê etoimasia sou
11 tous aulakas autês methuson plêthunon ta genêmata autês en tais stagosin autês euphranthêsetai anatellousa
12 eulogêseis ton stephanon tou eniautou tês chrêstotêtos sou kai ta pedia sou plêsthêsontai piotêtos
13 pianthêsontai ta ôraia tês erêmou kai agalliasin oi bounoi perizôsontai
14 enedusanto oi krioi tôn probatôn kai ai koilades plêthunousi siton kekraxontai kai gar umnêsousin

Salme 65

1 eis to telos ôdê psalmou anastaseôs alalaxate tô theô pasa ê gê
2 psalate dê tô onomati autou dote doxan ainesei autou
3 eipate tô theô ôs phobera ta erga sou en tô plêthei tês dunameôs sou pseusontai se oi echthroi sou
4 pasa ê gê proskunêsatôsan soi kai psalatôsan soi psalatôsan tô onomati sou diapsalma
5 deute kai idete ta erga tou theou phoberos en boulais uper tous uious tôn anthrôpôn
6 o metastrephôn tên thalassan eis xêran en potamô dieleusontai podi ekei euphranthêsometha ep autô
7 tô despozonti en tê dunasteia autou tou aiônos oi ophthalmoi autou epi ta ethnê epiblepousin oi parapikrainontes mê upsousthôsan en eautois diapsalma
8 eulogeite ethnê ton theon êmôn kai akoutisasthe tên phônên tês aineseôs autou
9 tou themenou tên psuchên mou eis zôên kai mê dontos eis salon tous podas mou
10 oti edokimasas êmas o theos epurôsas êmas ôs puroutai to argurion
11 eisêgages êmas eis tên pagida ethou thlipseis epi ton nôton êmôn
12 epebibasas anthrôpous epi tas kephalas êmôn diêlthomen dia puros kai udatos kai exêgages êmas eis anapsuchên
13 eiseleusomai eis ton oikon sou en olokautômasin apodôsô soi tas euchas mou
14 as diesteilen ta cheilê mou kai elalêsen to stoma mou en tê thlipsei mou
15 olokautômata memualômena anoisô soi meta thumiamatos kai kriôn poiêsô soi boas meta chimarôn diapsalma
16 deute akousate kai diêgêsomai pantes oi phoboumenoi ton theon osa epoiêsen tê psuchê mou
17 pros auton tô stomati mou ekekraxa kai upsôsa upo tên glôssan mou
18 adikian ei etheôroun en kardia mou mê eisakousatô kurios
19 dia touto eisêkousen mou o theos proseschen tê phônê tês deêseôs mou
20 eulogêtos o theos os ouk apestêsen tên proseuchên mou kai to eleos autou ap emou

Salme 66

1 eis to telos en umnois psalmos ôdês
2 o theos oiktirêsai êmas kai eulogêsai êmas epiphanai to prosôpon autou eph êmas diapsalma
3 tou gnônai en tê gê tên odon sou en pasin ethnesin to sôtêrion sou
4 exomologêsasthôsan soi laoi o theos exomologêsasthôsan soi laoi pantes
5 euphranthêtôsan kai agalliasthôsan ethnê oti krineis laous en euthutêti kai ethnê en tê gê odêgêseis diapsalma
6 exomologêsasthôsan soi laoi o theos exomologêsasthôsan soi laoi pantes
7 gê edôken ton karpon autês eulogêsai êmas o theos o theos êmôn
8 eulogêsai êmas o theos kai phobêthêtôsan auton panta ta perata tês gês

Salme 67

1 eis to telos tô Dauid psalmos ôdês
2 anastêtô o theos kai diaskorpisthêtôsan oi echthroi autou kai phugetôsan oi misountes auton apo prosôpou autou
3 ôs ekleipei kapnos eklipetôsan ôs têketai kêros apo prosôpou puros outôs apolointo oi amartôloi apo prosôpou tou theou
4 kai oi dikaioi euphranthêtôsan agalliasthôsan enôpion tou theou terphthêtôsan en euphrosunê
5 asate tô theô psalate tô onomati autou odopoiêsate tô epibebêkoti epi dusmôn kurios onoma autô kai agalliasthe enôpion autou tarachthêsontai apo prosôpou autou
6 tou patros tôn orphanôn kai kritou tôn chêrôn o theos en topô agiô autou
7 o theos katoikizei monotropous en oikô exagôn pepedêmenous en andreia omoiôs tous parapikrainontas tous katoikountas en taphois
8 o theos en tô ekporeuesthai se enôpion tou laou sou en tô diabainein se en tê erêmô diapsalma
9 gê eseisthê kai gar oi ouranoi estaxan apo prosôpou tou theou touto Sina apo prosôpou tou theou Israêl
10 brochên ekousion aphorieis o theos tê klêronomia sou kai êsthenêsen su de katêrtisô autên
11 ta zôa sou katoikousin en autê êtoimasas en tê chrêstotêti sou tô ptôchô o theos
12 kurios dôsei rêma tois euangelizomenois dunamei pollê
13 o basileus tôn dunameôn tou agapêtou kai ôraiotêti tou oikou dielesthai skula
14 ean koimêthête ana meson tôn klêrôn pteruges peristeras periêrgurômenai kai ta metaphrena autês en chlôrotêti chrusiou diapsalma
15 en tô diastellein ton epouranion basileis ep autês chionôthêsontai en Selmôn
16 oros tou theou oros pion oros teturômenon oros pion
17 ina ti upolambanete orê teturômena to oros o eudokêsen o theos katoikein en autô kai gar o kurios kataskênôsei eis telos
18 to arma tou theou murioplasion chiliades euthênountôn o kurios en autois en Sina en tô agiô
19 anebês eis upsos êchmalôteusas aichmalôsian elabes domata en anthrôpô kai gar apeithountes tou kataskênôsai kurios o theos eulogêtos
20 eulogêtos kurios êmeran kath êmeran kateuodôsei êmin o theos tôn sôtêriôn êmôn diapsalma
21 o theos êmôn theos tou sôzein kai tou kuriou kuriou ai diexodoi tou thanatou
22 plên o theos sunthlasei kephalas echthrôn autou koruphên trichos diaporeuomenôn en plêmmeleiais autôn
23 eipen kurios ek Basan epistrepsô epistrepsô en buthois thalassês
24 opôs an baphê o pous sou en aimati ê glôssa tôn kunôn sou ex echthrôn par autou
25 etheôrêthêsan ai poreiai sou o theos ai poreiai tou theou mou tou basileôs tou en tô agiô
26 proephthasan archontes echomenoi psallontôn en mesô neanidôn tumpanistriôn
27 en ekklêsiais eulogeite ton theon ton kurion ek pêgôn Israêl
28 ekei Beniamin neôteros en ekstasei archontes Iouda êgemones autôn archontes Zaboulôn archontes Nephthali
29 enteilai o theos tê dunamei sou dunamôson o theos touto o kateirgasô êmin
30 apo tou naou sou epi Ierousalêm soi oisousin basileis dôra
31 epitimêson tois thêriois tou kalamou ê sunagôgê tôn taurôn en tais damalesin tôn laôn tou mê apokleisthênai tous dedokimasmenous tô arguriô diaskorpison ethnê ta tous polemous thelonta
32 êxousin presbeis ex Aiguptou Aithiopia prophthasei cheira autês tô theô
33 ai basileiai tês gês asate tô theô psalate tô kuriô diapsalma
34 psalate tô theô tô epibebêkoti epi ton ouranon tou ouranou kata anatolas idou dôsei en tê phônê autou phônên dunameôs
35 dote doxan tô theô epi ton Israêl ê megaloprepeia autou kai ê dunamis autou en tais nephelais
36 thaumastos o theos en tois agiois autou o theos Israêl autos dôsei dunamin kai krataiôsin tô laô autou eulogêtos o theos

Salme 68

1 eis to telos uper tôn alloiôthêsomenôn tô Dauid
2 sôson me o theos oti eisêlthosan udata eôs psuchês mou
3 enepagên eis ilun buthou kai ouk estin upostasis êlthon eis ta bathê tês thalassês kai kataigis katepontisen me
4 ekopiasa krazôn ebragchiasen o larugx mou exelipon oi ophthalmoi mou apo tou elpizein epi ton theon mou
5 eplêthunthêsan uper tas trichas tês kephalês mou oi misountes me dôrean ekrataiôthêsan oi echthroi mou oi ekdiôkontes me adikôs a ouch êrpasa tote apetinnuon
6 o theos su egnôs tên aphrosunên mou kai ai plêmmeleiai mou apo sou ouk ekrubêsan
7 mê aischuntheiêsan ep emoi oi upomenontes se kurie kurie tôn dunameôn mê entrapeiêsan ep emoi oi zêtountes se o theos tou Israêl
8 oti eneka sou upênegka oneidismon ekalupsen entropê to prosôpon mou
9 apêllotriômenos egenêthên tois adelphois mou kai xenos tois uiois tês mêtros mou
10 oti o zêlos tou oikou sou katephagen me kai oi oneidismoi tôn oneidizontôn se epepesan ep eme
11 kai sunekampsa en nêsteia tên psuchên mou kai egenêthê eis oneidismon emoi
12 kai ethemên to enduma mou sakkon kai egenomên autois eis parabolên
13 kat emou êdoleschoun oi kathêmenoi en pulê kai eis eme epsallon oi pinontes ton oinon
14 egô de tê proseuchê mou pros se kurie kairos eudokias o theos en tô plêthei tou eleous sou epakouson mou en alêtheia tês sôtêrias sou
15 sôson me apo pêlou ina mê empagô rustheiên ek tôn misountôn me kai ek tou bathous tôn udatôn
16 mê me katapontisatô kataigis udatos mêde katapietô me buthos mêde suschetô ep eme phrear to stoma autou
17 eisakouson mou kurie oti chrêston to eleos sou kata to plêthos tôn oiktirmôn sou epiblepson ep eme
18 mê apostrepsês to prosôpon sou apo tou paidos sou oti thlibomai tachu epakouson mou
19 prosches tê psuchê mou kai lutrôsai autên eneka tôn echthrôn mou rusai me
20 su gar ginôskeis ton oneidismon mou kai tên aischunên mou kai tên entropên mou enantion sou pantes oi thlibontes me
21 oneidismon prosedokêsen ê psuchê mou kai talaipôrian kai upemeina sullupoumenon kai ouch upêrxen kai parakalountas kai ouch euron
22 kai edôkan eis to brôma mou cholên kai eis tên dipsan mou epotisan me oxos
23 genêthêtô ê trapeza autôn enôpion autôn eis pagida kai eis antapodosin kai eis skandalon
24 skotisthêtôsan oi ophthalmoi autôn tou mê blepein kai ton nôton autôn dia pantos sugkampson
25 ekcheon ep autous tên orgên sou kai o thumos tês orgês sou katalaboi autous
26 genêthêtô ê epaulis autôn êrêmômenê kai en tois skênômasin autôn mê estô o katoikôn
27 oti on su epataxas autoi katediôxan kai epi to algos tôn traumatiôn sou prosethêkan
28 prosthes anomian epi tên anomian autôn kai mê eiselthetôsan en dikaiosunê sou
29 exaleiphthêtôsan ek biblou zôntôn kai meta dikaiôn mê graphêtôsan
30 ptôchos kai algôn eimi egô kai ê sôtêria tou prosôpou sou o theos antelabeto mou
31 ainesô to onoma tou theou met ôdês megalunô auton en ainesei
32 kai aresei tô theô uper moschon neon kerata ekpheronta kai oplas
33 idetôsan ptôchoi kai euphranthêtôsan ekzêtêsate ton theon kai zêsetai ê psuchê umôn
34 oti eisêkousen tôn penêtôn o kurios kai tous pepedêmenous autou ouk exoudenôsen
35 ainesatôsan auton oi ouranoi kai ê gê thalassa kai panta ta erponta en autois
36 oti o theos sôsei tên Siôn kai oikodomêthêsontai ai poleis tês Ioudaias kai katoikêsousin ekei kai klêronomêsousin autên
37 kai to sperma tôn doulôn autou kathexousin autên kai oi agapôntes to onoma autou kataskênôsousin en autê

Salme 69

1 eis to telos tô Dauid eis anamnêsin
2 eis to sôsai me kurion o theos eis tên boêtheian mou prosches
3 aischuntheiêsan kai entrapeiêsan oi zêtountes mou tên psuchên apostrapheiêsan eis ta opisô kai kataischuntheiêsan oi boulomenoi moi kaka
4 apostrapheiêsan parautika aischunomenoi oi legontes moi euge euge
5 agalliasthôsan kai euphranthêtôsan epi soi pantes oi zêtountes se kai legetôsan dia pantos megalunthêtô o theos oi agapôntes to sôtêrion sou
6 egô de ptôchos kai penês o theos boêthêson moi boêthos mou kai rustês mou ei su kurie mê chronisês

Salme 70

1 tô Dauid uiôn Iônadab kai tôn prôtôn aichmalôtisthentôn o theos epi soi êlpisa mê kataischuntheiên eis ton aiôna
2 en tê dikaiosunê sou rusai me kai exelou me klinon pros me to ous sou kai sôson me
3 genou moi eis theon uperaspistên kai eis topon ochuron tou sôsai me oti stereôma mou kai kataphugê mou ei su
4 o theos mou rusai me ek cheiros amartôlou ek cheiros paranomountos kai adikountos
5 oti su ei ê upomonê mou kurie kurios ê elpis mou ek neotêtos mou
6 epi se epestêrichthên apo gastros ek koilias mêtros mou su mou ei skepastês en soi ê umnêsis mou dia pantos
7 ôsei teras egenêthên tois pollois kai su boêthos krataios
8 plêrôthêtô to stoma mou aineseôs opôs umnêsô tên doxan sou olên tên êmeran tên megaloprepeian sou
9 mê aporripsês me eis kairon gêrous en tô ekleipein tên ischun mou mê egkatalipês me
10 oti eipan oi echthroi mou emoi kai oi phulassontes tên psuchên mou ebouleusanto epi to auto
11 legontes o theos egkatelipen auton katadiôxate kai katalabete auton oti ouk estin o ruomenos
12 o theos mê makrunês ap emou o theos mou eis tên boêtheian mou prosches
13 aischunthêtôsan kai eklipetôsan oi endiaballontes tên psuchên mou peribalesthôsan aischunên kai entropên oi zêtountes ta kaka moi
14 egô de dia pantos elpiô kai prosthêsô epi pasan tên ainesin sou
15 to stoma mou exangelei tên dikaiosunên sou olên tên êmeran tên sôtêrian sou oti ouk egnôn grammateias
16 eiseleusomai en dunasteia kuriou kurie mnêsthêsomai tês dikaiosunês sou monou
17 edidaxas me o theos ek neotêtos mou kai mechri nun apangelô ta thaumasia sou
18 kai eôs gêrous kai presbeiou o theos mê egkatalipês me eôs an apangeilô ton brachiona sou pasê tê genea tê erchomenê tên dunasteian sou kai tên dikaiosunên sou
19 o theos eôs upsistôn a epoiêsas megaleia o theos tis omoios soi
20 osas edeixas moi thlipseis pollas kai kakas kai epistrepsas ezôopoiêsas me kai ek tôn abussôn tês gês palin anêgages me
21 epleonasas tên megalosunên sou kai epistrepsas parekalesas me kai ek tôn abussôn tês gês palin anêgages me
22 kai gar egô exomologêsomai soi en skeuei psalmou tên alêtheian sou o theos psalô soi en kithara o agios tou Israêl
23 agalliasontai ta cheilê mou otan psalô soi kai ê psuchê mou ên elutrôsô
24 eti de kai ê glôssa mou olên tên êmeran meletêsei tên dikaiosunên sou otan aischunthôsin kai entrapôsin oi zêtountes ta kaka moi

Salme 71

1 eis Salômôn o theos to krima sou tô basilei dos kai tên dikaiosunên sou tô uiô tou basileôs
2 krinein ton laon sou en dikaiosunê kai tous ptôchous sou en krisei
3 analabetô ta orê eirênên tô laô sou kai oi bounoi en dikaiosunê
4 krinei tous ptôchous tou laou kai sôsei tous uious tôn penêtôn kai tapeinôsei sukophantên
5 kai sumparamenei tô êliô kai pro tês selênês geneas geneôn
6 kai katabêsetai ôs uetos epi pokon kai ôsei stagones stazousai epi tên gên
7 anatelei en tais êmerais autou dikaiosunê kai plêthos eirênês eôs ou antanairethê ê selênê
8 kai katakurieusei apo thalassês eôs thalassês kai apo potamou eôs peratôn tês oikoumenês
9 enôpion autou propesountai Aithiopes kai oi echthroi autou choun leixousin
10 basileis Tharsis kai ai nêsoi dôra prosoisousin basileis Arabôn kai Saba dôra prosaxousin
11 kai proskunêsousin autô pantes oi basileis panta ta ethnê douleusousin autô
12 oti errusato ptôchon ek cheiros dunastou kai penêta ô ouch upêrchen boêthos
13 pheisetai ptôchou kai penêtos kai psuchas penêtôn sôsei
14 ek tokou kai ex adikias lutrôsetai tas psuchas autôn kai entimon to onoma autôn enôpion autou
15 kai zêsetai kai dothêsetai autô ek tou chrusiou tês Arabias kai proseuxontai peri autou dia pantos olên tên êmeran eulogêsousin auton
16 estai stêrigma en tê gê ep akrôn tôn oreôn uperarthêsetai uper ton Libanon o karpos autou kai exanthêsousin ek poleôs ôsei chortos tês gês
17 estô to onoma autou eulogêmenon eis tous aiônas pro tou êliou diamenei to onoma autou kai eulogêthêsontai en autô pasai ai phulai tês gês panta ta ethnê makariousin auton
18 eulogêtos kurios o theos o theos Israêl o poiôn thaumasia monos
19 kai eulogêton to onoma tês doxês autou eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos kai plêrôthêsetai tês doxês autou pasa ê gê genoito genoito
20 exelipon oi umnoi Dauid tou uiou Iessai

Salme 72

1 psalmos tô Asaph ôs agathos tô Israêl o theos tois euthesi tê kardia
2 emou de para mikron esaleuthêsan oi podes par oligon exechuthê ta diabêmata mou
3 oti ezêlôsa epi tois anomois eirênên amartôlôn theôrôn
4 oti ouk estin ananeusis tô thanatô autôn kai stereôma en tê mastigi autôn
5 en kopois anthrôpôn ouk eisin kai meta anthrôpôn ou mastigôthêsontai
6 dia touto ekratêsen autous ê uperêphania periebalonto adikian kai asebeian autôn
7 exeleusetai ôs ek steatos ê adikia autôn diêlthosan eis diathesin kardias
8 dienoêthêsan kai elalêsan en ponêria adikian eis to upsos elalêsan
9 ethento eis ouranon to stoma autôn kai ê glôssa autôn diêlthen epi tês gês
10 dia touto epistrepsei o laos mou entautha kai êmerai plêreis eurethêsontai autois
11 kai eipan pôs egnô o theos kai ei estin gnôsis en tô upsistô
12 idou outoi amartôloi kai euthênountai eis ton aiôna kateschon ploutou
13 kai eipa ara mataiôs edikaiôsa tên kardian mou kai enipsamên en athôois tas cheiras mou
14 kai egenomên memastigômenos olên tên êmeran kai o elegchos mou eis tas prôias
15 ei elegon diêgêsomai outôs idou tê genea tôn uiôn sou êsunthetêka
16 kai upelabon tou gnônai touto kopos estin enantion mou
17 eôs eiselthô eis to agiastêrion tou theou kai sunô eis ta eschata autôn
18 plên dia tas doliotêtas ethou autois katebales autous en tô eparthênai
19 pôs egenonto eis erêmôsin exapina exelipon apôlonto dia tên anomian autôn
20 ôsei enupnion exegeiromenou kurie en tê polei sou tên eikona autôn exoudenôseis
21 oti exekauthê ê kardia mou kai oi nephroi mou êlloiôthêsan
22 kai egô exoudenômenos kai ouk egnôn ktênôdês egenomên para soi
23 kai egô dia pantos meta sou ekratêsas tês cheiros tês dexias mou
24 en tê boulê sou ôdêgêsas me kai meta doxês proselabou me
25 ti gar moi uparchei en tô ouranô kai para sou ti êthelêsa epi tês gês
26 exelipen ê kardia mou kai ê sarx mou o theos tês kardias mou kai ê meris mou o theos eis ton aiôna
27 oti idou oi makrunontes eautous apo sou apolountai exôlethreusas panta ton porneuonta apo sou
28 emoi de to proskollasthai tô theô agathon estin tithesthai en tô kuriô tên elpida mou tou exangeilai pasas tas aineseis sou en tais pulais tês thugatros Siôn

Salme 73

1 suneseôs tô Asaph ina ti apôsô o theos eis telos ôrgisthê o thumos sou epi probata nomês sou
2 mnêsthêti tês sunagôgês sou ês ektêsô ap archês elutrôsô rabdon klêronomias sou oros Siôn touto o kateskênôsas en autô
3 eparon tas cheiras sou epi tas uperêphanias autôn eis telos osa eponêreusato o echthros en tois agiois sou
4 kai enekauchêsanto oi misountes se en mesô tês eortês sou ethento ta sêmeia autôn sêmeia kai ouk egnôsan
5 ôs eis tên eisodon uperanô
6 ôs en drumô xulôn axinais exekopsan tas thuras autês epi to auto en pelekei kai laxeutêriô katerraxan autên
7 enepurisan en puri to agiastêrion sou eis tên gên ebebêlôsan to skênôma tou onomatos sou
8 eipan en tê kardia autôn ê sungeneia autôn epi to auto deute kai katakausômen pasas tas eortas tou theou apo tês gês
9 ta sêmeia êmôn ouk eidomen ouk estin eti prophêtês kai êmas ou gnôsetai eti
10 eôs pote o theos oneidiei o echthros paroxunei o upenantios to onoma sou eis telos
11 ina ti apostrepheis tên cheira sou kai tên dexian sou ek mesou tou kolpou sou eis telos
12 o de theos basileus êmôn pro aiônos eirgasato sôtêrian en mesô tês gês
13 su ekrataiôsas en tê dunamei sou tên thalassan su sunetripsas tas kephalas tôn drakontôn epi tou udatos
14 su sunethlasas tas kephalas tou drakontos edôkas auton brôma laois tois Aithiopsin
15 su dierrêxas pêgas kai cheimarrous su exêranas potamous Êtham
16 sê estin ê êmera kai sê estin ê nux su katêrtisô phausin kai êlion
17 su epoiêsas panta ta oria tês gês theros kai ear su eplasas auta
18 mnêsthêti tautês echthros ôneidisen ton kurion kai laos aphrôn parôxunen to onoma sou
19 mê paradôs tois thêriois psuchên exomologoumenên soi tôn psuchôn tôn penêtôn sou mê epilathê eis telos
20 epiblepson eis tên diathêkên sou oti eplêrôthêsan oi eskotismenoi tês gês oikôn anomiôn
21 mê apostraphêtô tetapeinômenos katêschummenos ptôchos kai penês ainesousin to onoma sou
22 anasta o theos dikason tên dikên sou mnêsthêti tôn oneidismôn sou tôn upo aphronos olên tên êmeran
23 mê epilathê tês phônês tôn iketôn sou ê uperêphania tôn misountôn se anebê dia pantos pros se

Salme 74

1 eis to telos mê diaphtheirês psalmos tô Asaph ôdês
2 exomologêsometha soi o theos exomologêsometha kai epikalesometha to onoma sou
3 diêgêsomai panta ta thaumasia sou otan labô kairon egô euthutêtas krinô
4 etakê ê gê kai pantes oi katoikountes en autê egô estereôsa tous stulous autês diapsalma
5 eipa tois paranomousin mê paranomeite kai tois amartanousin mê upsoute keras
6 mê epairete eis upsos to keras umôn mê laleite kata tou theou adikian
7 oti oute apo exodôn oute apo dusmôn oute apo erêmôn oreôn
8 oti o theos kritês estin touton tapeinoi kai touton upsoi
9 oti potêrion en cheiri kuriou oinou akratou plêres kerasmatos kai eklinen ek toutou eis touto plên o trugias autou ouk exekenôthê piontai pantes oi amartôloi tês gês
10 egô de agalliasomai eis ton aiôna psalô tô theô Iakôb
11 kai panta ta kerata tôn amartôlôn sugklasô kai upsôthêsetai ta kerata tou dikaiou

Salme 75

1 eis to telos en umnois psalmos tô Asaph ôdê pros ton Assurion
2 gnôstos en tê Ioudaia o theos en tô Israêl mega to onoma autou
3 kai egenêthê en eirênê o topos autou kai to katoikêtêrion autou en Siôn
4 ekei sunetripsen ta kratê tôn toxôn oplon kai romphaian kai polemon diapsalma
5 phôtizeis su thaumastôs apo oreôn aiôniôn
6 etarachthêsan pantes oi asunetoi tê kardia upnôsan upnon autôn kai ouch euron ouden pantes oi andres tou ploutou tais chersin autôn
7 apo epitimêseôs sou o theos Iakôb enustaxan oi epibebêkotes tous ippous
8 su phoberos ei kai tis antistêsetai soi apo tote ê orgê sou
9 ek tou ouranou êkoutisas krisin gê ephobêthê kai êsuchasen
10 en tô anastênai eis krisin ton theon tou sôsai pantas tous praeis tês gês diapsalma
11 oti enthumion anthrôpou exomologêsetai soi kai egkataleimma enthumiou eortasei soi
12 euxasthe kai apodote kuriô tô theô umôn pantes oi kuklô autou oisousin dôra
13 tô phoberô kai aphairoumenô pneumata archontôn phoberô para tois basileusi tês gês

Salme 76

1 eis to telos uper Idithoun tô Asaph psalmos
2 phônê mou pros kurion ekekraxa phônê mou pros ton theon kai proseschen moi
3 en êmera thlipseôs mou ton theon exezêtêsa tais chersin mou nuktos enantion autou kai ouk êpatêthên apênênato paraklêthênai ê psuchê mou
4 emnêsthên tou theou kai euphranthên êdoleschêsa kai ôligopsuchêsen to pneuma mou diapsalma
5 prokatelabonto phulakas oi ophthalmoi mou etarachthên kai ouk elalêsa
6 dielogisamên êmeras archaias kai etê aiônia emnêsthên kai emeletêsa
7 nuktos meta tês kardias mou êdoleschoun kai eskallen to pneuma mou
8 mê eis tous aiônas apôsetai kurios kai ou prosthêsei tou eudokêsai eti
9 ê eis telos to eleos autou apokopsei apo geneas eis genean
10 ê epilêsetai tou oiktirêsai o theos ê sunexei en tê orgê autou tous oiktirmous autou diapsalma
11 kai eipa nun êrxamên autê ê alloiôsis tês dexias tou upsistou
12 emnêsthên tôn ergôn kuriou oti mnêsthêsomai apo tês archês tôn thaumasiôn sou
13 kai meletêsô en pasin tois ergois sou kai en tois epitêdeumasin sou adoleschêsô
14 o theos en tô agiô ê odos sou tis theos megas ôs o theos êmôn
15 su ei o theos o poiôn thaumasia egnôrisas en tois laois tên dunamin sou
16 elutrôsô en tô brachioni sou ton laon sou tous uious Iakôb kai Iôsêph diapsalma
17 eidosan se udata o theos eidosan se udata kai ephobêthêsan kai etarachthêsan abussoi plêthos êchous udatôn
18 phônên edôkan ai nephelai kai gar ta belê sou diaporeuontai
19 phônê tês brontês sou en tô trochô ephanan ai astrapai sou tê oikoumenê esaleuthê kai entromos egenêthê ê gê
20 en tê thalassê ê odos sou kai ai triboi sou en udasi pollois kai ta ichnê sou ou gnôsthêsontai
21 ôdêgêsas ôs probata ton laon sou en cheiri Môusê kai Aarôn

Salme 77

1 suneseôs tô Asaph prosechete laos mou ton nomon mou klinate to ous umôn eis ta rêmata tou stomatos mou
2 anoixô en parabolais to stoma mou phthegxomai problêmata ap archês
3 osa êkousamen kai egnômen auta kai oi pateres êmôn diêgêsanto êmin
4 ouk ekrubê apo tôn teknôn autôn eis genean eteran apangellontes tas aineseis tou kuriou kai tas dunasteias autou kai ta thaumasia autou a epoiêsen
5 kai anestêsen marturion en Iakôb kai nomon etheto en Israêl osa eneteilato tois patrasin êmôn tou gnôrisai auta tois uiois autôn
6 opôs an gnô genea etera uioi oi techthêsomenoi kai anastêsontai kai apangelousin auta tois uiois autôn
7 ina thôntai epi ton theon tên elpida autôn kai mê epilathôntai tôn ergôn tou theou kai tas entolas autou ekzêtêsousin
8 ina mê genôntai ôs oi pateres autôn genea skolia kai parapikrainousa genea êtis ou katêuthunen tên kardian autês kai ouk epistôthê meta tou theou to pneuma autês
9 uioi Ephraim enteinontes kai ballontes toxois estraphêsan en êmera polemou
10 ouk ephulaxan tên diathêkên tou theou kai en tô nomô autou ouk êthelon poreuesthai
11 kai epelathonto tôn euergesiôn autou kai tôn thaumasiôn autou ôn edeixen autois
12 enantion tôn paterôn autôn a epoiêsen thaumasia en gê Aiguptô en pediô Taneôs
13 dierrêxen thalassan kai diêgagen autous estêsen udata ôsei askon
14 kai ôdêgêsen autous en nephelê êmeras kai olên tên nukta en phôtismô puros
15 dierrêxen petran en erêmô kai epotisen autous ôs en abussô pollê
16 kai exêgagen udôr ek petras kai katêgagen ôs potamous udata
17 kai prosethento eti tou amartanein autô parepikranan ton upsiston en anudrô
18 kai exepeirasan ton theon en tais kardiais autôn tou aitêsai brômata tais psuchais autôn
19 kai katelalêsan tou theou kai eipan mê dunêsetai o theos etoimasai trapezan en erêmô
20 epei epataxen petran kai erruêsan udata kai cheimarroi kateklusthêsan mê kai arton dunatai dounai ê etoimasai trapezan tô laô autou
21 dia touto êkousen kurios kai anebaleto kai pur anêphthê en Iakôb kai orgê anebê epi ton Israêl
22 oti ouk episteusan en tô theô oude êlpisan epi to sôtêrion autou
23 kai eneteilato nephelais uperanôthen kai thuras ouranou aneôxen
24 kai ebrexen autois manna phagein kai arton ouranou edôken autois
25 arton angelôn ephagen anthrôpos episitismon apesteilen autois eis plêsmonên
26 apêren noton ex ouranou kai epêgagen en tê dunasteia autou liba
27 kai ebrexen ep autous ôsei choun sarkas kai ôsei ammon thalassôn peteina pterôta
28 kai epepeson eis meson tês parembolês autôn kuklô tôn skênômatôn autôn
29 kai ephagosan kai eneplêsthêsan sphodra kai tên epithumian autôn ênegken autois
30 ouk esterêthêsan apo tês epithumias autôn eti tês brôseôs autôn ousês en tô stomati autôn
31 kai orgê tou theou anebê ep autous kai apekteinen en tois piosin autôn kai tous eklektous tou Israêl sunepodisen
32 en pasin toutois êmarton eti kai ouk episteusan en tois thaumasiois autou
33 kai exelipon en mataiotêti ai êmerai autôn kai ta etê autôn meta spoudês
34 otan apektennen autous exezêtoun auton kai epestrephon kai ôrthrizon pros ton theon
35 kai emnêsthêsan oti o theos boêthos autôn estin kai o theos o upsistos lutrôtês autôn estin
36 kai êpatêsan auton en tô stomati autôn kai tê glôssê autôn epseusanto autô
37 ê de kardia autôn ouk eutheia met autou oude epistôthêsan en tê diathêkê autou
38 autos de estin oiktirmôn kai ilasetai tais amartiais autôn kai ou diaphtherei kai plêthunei tou apostrepsai ton thumon autou kai ouchi ekkausei pasan tên orgên autou
39 kai emnêsthê oti sarx eisin pneuma poreuomenon kai ouk epistrephon
40 posakis parepikranan auton en tê erêmô parôrgisan auton en gê anudrô
41 kai epestrepsan kai epeirasan ton theon kai ton agion tou Israêl parôxunan
42 ouk emnêsthêsan tês cheiros autou êmeras ês elutrôsato autous ek cheiros thlibontos
43 ôs etheto en Aiguptô ta sêmeia autou kai ta terata autou en pediô Taneôs
44 kai metestrepsen eis aima tous potamous autôn kai ta ombrêmata autôn opôs mê piôsin
45 exapesteilen eis autous kunomuian kai katephagen autous kai batrachon kai diephtheiren autous
46 kai edôken tê erusibê ton karpon autôn kai tous ponous autôn tê akridi
47 apekteinen en chalazê tên ampelon autôn kai tas sukaminous autôn en tê pachnê
48 kai paredôken eis chalazan ta ktênê autôn kai tên uparxin autôn tô puri
49 exapesteilen eis autous orgên thumou autou thumon kai orgên kai thlipsin apostolên di angelôn ponêrôn
50 ôdopoiêsen tribon tê orgê autou ouk epheisato apo thanatou tôn psuchôn autôn kai ta ktênê autôn eis thanaton sunekleisen
51 kai epataxen pan prôtotokon en Aiguptô aparchên tôn ponôn autôn en tois skênômasi Cham
52 kai apêren ôs probata ton laon autou kai anêgagen autous ôs poimnion en erêmô
53 kai ôdêgêsen autous en elpidi kai ouk edeiliasan kai tous echthrous autôn ekalupsen thalassa
54 kai eisêgagen autous eis orion agiasmatos autou oros touto o ektêsato ê dexia autou
55 kai exebalen apo prosôpou autôn ethnê kai eklêrodotêsen autous en schoiniô klêrodosias kai kateskênôsen en tois skênômasin autôn tas phulas tou Israêl
56 kai epeirasan kai parepikranan ton theon ton upsiston kai ta marturia autou ouk ephulaxanto
57 kai apestrepsan kai êsunthetêsan kathôs kai oi pateres autôn kai metestraphêsan eis toxon streblon
58 kai parôrgisan auton en tois bounois autôn kai en tois gluptois autôn parezêlôsan auton
59 êkousen o theos kai upereiden kai exoudenôsen sphodra ton Israêl
60 kai apôsato tên skênên Sêlôm skênôma autou ou kateskênôsen en anthrôpois
61 kai paredôken eis aichmalôsian tên ischun autôn kai tên kallonên autôn eis cheiras echthrou
62 kai sunekleisen eis romphaian ton laon autou kai tên klêronomian autou upereiden
63 tous neaniskous autôn katephagen pur kai ai parthenoi autôn ouk epenthêthêsan
64 oi iereis autôn en romphaia epesan kai ai chêrai autôn ou klausthêsontai
65 kai exêgerthê ôs o upnôn kurios ôs dunatos kekraipalêkôs ex oinou
66 kai epataxen tous echthrous autou eis ta opisô oneidos aiônion edôken autois
67 kai apôsato to skênôma Iôsêph kai tên phulên Ephraim ouk exelexato
68 kai exelexato tên phulên Iouda to oros to Siôn o êgapêsen
69 kai ôkodomêsen ôs monokerôtôn to agiasma autou en tê gê ethemeliôsen autên eis ton aiôna
70 kai exelexato Dauid ton doulon autou kai anelaben auton ek tôn poimniôn tôn probatôn
71 exopisthen tôn locheuomenôn elaben auton poimainein Iakôb ton laon autou kai Israêl tên klêronomian autou
72 kai epoimanen autous en tê akakia tês kardias autou kai en tais sunesesi tôn cheirôn autou ôdêgêsen autous

Salme 78

1 psalmos tô Asaph o theos êlthosan ethnê eis tên klêronomian sou emianan ton naon ton agion sou ethento Ierousalêm eis opôrophulakion
2 ethento ta thnêsimaia tôn doulôn sou brômata tois peteinois tou ouranou tas sarkas tôn osiôn sou tois thêriois tês gês
3 exechean to aima autôn ôs udôr kuklô Ierousalêm kai ouk ên o thaptôn
4 egenêthêmen oneidos tois geitosin êmôn muktêrismos kai chleuasmos tois kuklô êmôn
5 eôs pote kurie orgisthêsê eis telos ekkauthêsetai ôs pur o zêlos sou
6 ekcheon tên orgên sou epi ethnê ta mê ginôskonta se kai epi basileias ai to onoma sou ouk epekalesanto
7 oti katephagon ton Iakôb kai ton topon autou êrêmôsan
8 mê mnêsthês êmôn anomiôn archaiôn tachu prokatalabetôsan êmas oi oiktirmoi sou oti eptôcheusamen sphodra
9 boêthêson êmin o theos o sôtêr êmôn eneka tês doxês tou onomatos sou kurie rusai êmas kai ilasthêti tais amartiais êmôn eneka tou onomatos sou
10 mêpote eipôsin ta ethnê pou estin o theos autôn kai gnôsthêtô en tois ethnesin enôpion tôn ophthalmôn êmôn ê ekdikêsis tou aimatos tôn doulôn sou tou ekkechumenou
11 eiselthatô enôpion sou o stenagmos tôn pepedêmenôn kata tên megalôsunên tou brachionos sou peripoiêsai tous uious tôn tethanatômenôn
12 apodos tois geitosin êmôn eptaplasiona eis ton kolpon autôn ton oneidismon autôn on ôneidisan se kurie
13 êmeis de laos sou kai probata tês nomês sou anthomologêsometha soi eis ton aiôna eis genean kai genean exangeloumen tên ainesin sou

Salme 79

1 eis to telos uper tôn alloiôthêsomenôn marturion tô Asaph psalmos uper tou Assuriou
2 o poimainôn ton Israêl prosches o odêgôn ôsei probata ton Iôsêph o kathêmenos epi tôn cheroubin emphanêthi
3 enantion Ephraim kai Beniamin kai Manassê exegeiron tên dunasteian sou kai elthe eis to sôsai êmas
4 o theos epistrepson êmas kai epiphanon to prosôpon sou kai sôthêsometha
5 kurie o theos tôn dunameôn eôs pote orgizê epi tên proseuchên tou doulou sou
6 psômieis êmas arton dakruôn kai potieis êmas en dakrusin en metrô
7 ethou êmas eis antilogian tois geitosin êmôn kai oi echthroi êmôn emuktêrisan êmas
8 kurie o theos tôn dunameôn epistrepson êmas kai epiphanon to prosôpon sou kai sôthêsometha diapsalma
9 ampelon ex Aiguptou metêras exebales ethnê kai katephuteusas autên
10 ôdopoiêsas emprosthen autês kai katephuteusas tas rizas autês kai eplêsthê ê gê
11 ekalupsen orê ê skia autês kai ai anadendrades autês tas kedrous tou theou
12 exeteinen ta klêmata autês eôs thalassês kai eôs potamou tas paraphuadas autês
13 ina ti katheiles ton phragmon autês kai trugôsin autên pantes oi paraporeuomenoi tên odon
14 elumênato autên sus ek drumou kai monios agrios katenemêsato autên
15 o theos tôn dunameôn epistrepson dê epiblepson ex ouranou kai ide kai episkepsai tên ampelon tautên
16 kai katartisai autên ên ephuteusen ê dexia sou kai epi uion anthrôpou on ekrataiôsas seautô
17 empepurismenê puri kai aneskammenê apo epitimêseôs tou prosôpou sou apolountai
18 genêthêtô ê cheir sou ep andra dexias sou kai epi uion anthrôpou on ekrataiôsas seautô
19 kai ou mê apostômen apo sou zôôseis êmas kai to onoma sou epikalesometha
20 kurie o theos tôn dunameôn epistrepson êmas kai epiphanon to prosôpon sou kai sôthêsometha

Salme 80

1 eis to telos uper tôn lênôn tô Asaph psalmos
2 agalliasthe tô theô tô boêthô êmôn alalaxate tô theô Iakôb
3 labete psalmon kai dote tumpanon psaltêrion terpnon meta kitharas
4 salpisate en neomênia salpingi en eusêmô êmera eortês êmôn
5 oti prostagma tô Israêl estin kai krima tô theô Iakôb
6 marturion en tô Iôsêph etheto auton en tô exelthein auton ek gês Aiguptou glôssan ên ouk egnô êkousen
7 apestêsen apo arseôn ton nôton autou ai cheires autou en tô kophinô edouleusan
8 en thlipsei epekalesô me kai errusamên se epêkousa sou en apokruphô kataigidos edokimasa se epi udatos antilogias diapsalma
9 akouson laos mou kai diamarturomai soi Israêl ean akousês mou
10 ouk estai en soi theos prosphatos oude proskunêseis theô allotriô
11 egô gar eimi kurios o theos sou o anagagôn se ek gês Aiguptou platunon to stoma sou kai plêrôsô auto
12 kai ouk êkousen o laos mou tês phônês mou kai Israêl ou proseschen moi
13 kai exapesteila autous kata ta epitêdeumata tôn kardiôn autôn poreusontai en tois epitêdeumasin autôn
14 ei o laos mou êkousen mou Israêl tais odois mou ei eporeuthê
15 en tô mêdeni an tous echthrous autôn etapeinôsa kai epi tous thlibontas autous epebalon tên cheira mou
16 oi echthroi kuriou epseusanto autô kai estai o kairos autôn eis ton aiôna
17 kai epsômisen autous ek steatos purou kai ek petras meli echortasen autous

Salme 81

1 psalmos tô Asaph o theos estê en sunagôgê theôn en mesô de theous diakrinei
2 eôs pote krinete adikian kai prosôpa amartôlôn lambanete diapsalma
3 krinate orphanon kai ptôchon tapeinon kai penêta dikaiôsate
4 exelesthe penêta kai ptôchon ek cheiros amartôlou rusasthe
5 ouk egnôsan oude sunêkan en skotei diaporeuontai saleuthêsontai panta ta themelia tês gês
6 egô eipa theoi este kai uioi upsistou pantes
7 umeis de ôs anthrôpoi apothnêskete kai ôs eis tôn archontôn piptete
8 anasta o theos krinon tên gên oti su kataklêronomêseis en pasin tois ethnesin

Salme 82

1 ôdê psalmou tô Asaph
2 o theos tis omoiôthêsetai soi mê sigêsês mêde katapraunês o theos
3 oti idou oi echthroi sou êchêsan kai oi misountes se êran kephalên
4 epi ton laon sou katepanourgeusanto gnômên kai ebouleusanto kata tôn agiôn sou
5 eipan deute kai exolethreusômen autous ex ethnous kai ou mê mnêsthê to onoma Israêl eti
6 oti ebouleusanto en omonoia epi to auto kata sou diathêkên diethento
7 ta skênômata tôn Idoumaiôn kai oi Ismaêlitai Môab kai oi Agarênoi
8 Gebal kai Ammôn kai Amalêk kai allophuloi meta tôn katoikountôn Turon
9 kai gar kai Assour sumparegeneto met autôn egenêthêsan eis antilêmpsin tois uiois Lôt diapsalma
10 poiêson autois ôs tê Madiam kai tô Sisara ôs o Iabin en tô cheimarrô Kisôn
11 exôlethreuthêsan en Aendôr egenêthêsan ôsei kopros tê gê
12 thou tous archontas autôn ôs ton Ôrêb kai Zêb kai Zebee kai Salmana pantas tous archontas autôn
13 oitines eipan klêronomêsômen eautois to agiastêrion tou theou
14 o theos mou thou autous ôs trochon ôs kalamên kata prosôpon anemou
15 ôsei pur o diaphlexei drumon ôs ei phlox katakausai orê
16 outôs katadiôxeis autous en tê kataigidi sou kai en tê orgê sou taraxeis autous
17 plêrôson ta prosôpa autôn atimias kai zêtêsousin to onoma sou kurie
18 aischunthêtôsan kai tarachthêtôsan eis ton aiôna tou aiônos kai entrapêtôsan kai apolesthôsan
19 kai gnôtôsan oti onoma soi kurios su monos upsistos epi pasan tên gên

Salme 83

1 eis to telos uper tôn lênôn tois uiois Kore psalmos
2 ôs agapêta ta skênômata sou kurie tôn dunameôn
3 epipothei kai ekleipei ê psuchê mou eis tas aulas tou kuriou ê kardia mou kai ê sarx mou êgalliasanto epi theon zônta
4 kai gar strouthion euren eautô oikian kai trugôn nossian eautê ou thêsei ta nossia autês ta thusiastêria sou kurie tôn dunameôn o basileus mou kai o theos mou
5 makarioi oi katoikountes en tô oikô sou eis tous aiônas tôn aiônôn ainesousin se diapsalma
6 makarios anêr ou estin ê antilêmpsis autou para sou kurie anabaseis en tê kardia autou dietheto
7 en tê koiladi tou klauthmônos eis topon on etheto kai gar eulogias dôsei o nomothetôn
8 poreusontai ek dunameôs eis dunamin ophthêsetai o theos tôn theôn en Siôn
9 kurie o theos tôn dunameôn eisakouson tês proseuchês mou enôtisai o theos Iakôb diapsalma
10 uperaspista êmôn ide o theos kai epiblepson epi to prosôpon tou christou sou
11 oti kreissôn êmera mia en tais aulais sou uper chiliadas exelexamên pararripteisthai en tô oikô tou theou mallon ê oikein en skênômasin amartôlôn
12 oti eleon kai alêtheian agapa kurios o theos charin kai doxan dôsei kurios ou sterêsei ta agatha tous poreuomenous en akakia
13 kurie tôn dunameôn makarios anthrôpos o elpizôn epi se

Salme 84

1 eis to telos tois uiois Kore psalmos
2 eudokêsas kurie tên gên sou apestrepsas tên aichmalôsian Iakôb
3 aphêkas tas anomias tô laô sou ekalupsas pasas tas amartias autôn diapsalma
4 katepausas pasan tên orgên sou apestrepsas apo orgês thumou sou
5 epistrepson êmas o theos tôn sôtêriôn êmôn kai apostrepson ton thumon sou aph êmôn
6 mê eis ton aiôna orgisthêsê êmin ê diateneis tên orgên sou apo geneas eis genean
7 o theos su epistrepsas zôôseis êmas kai o laos sou euphranthêsetai epi soi
8 deixon êmin kurie to eleos sou kai to sôtêrion sou dôês êmin
9 akousomai ti lalêsei en emoi kurios o theos oti lalêsei eirênên epi ton laon autou kai epi tous osious autou kai epi tous epistrephontas pros auton kardian
10 plên engus tôn phoboumenôn auton to sôtêrion autou tou kataskênôsai doxan en tê gê êmôn
11 eleos kai alêtheia sunêntêsan dikaiosunê kai eirênê katephilêsan
12 alêtheia ek tês gês aneteilen kai dikaiosunê ek tou ouranou diekupsen
13 kai gar o kurios dôsei chrêstotêta kai ê gê êmôn dôsei ton karpon autês
14 dikaiosunê enantion autou proporeusetai kai thêsei eis odon ta diabêmata autou

Salme 85

1 proseuchê tô Dauid klinon kurie to ous sou kai epakouson mou oti ptôchos kai penês eimi egô
2 phulaxon tên psuchên mou oti osios eimi sôson ton doulon sou o theos mou ton elpizonta epi se
3 eleêson me kurie oti pros se kekraxomai olên tên êmeran
4 euphranon tên psuchên tou doulou sou oti pros se kurie êra tên psuchên mou
5 oti su kurie chrêstos kai epieikês kai polueleos pasi tois epikaloumenois se
6 enôtisai kurie tên proseuchên mou kai prosches tê phônê tês deêseôs mou
7 en êmera thlipseôs mou ekekraxa pros se oti eisêkousas mou
8 ouk estin omoios soi en theois kurie kai ouk estin kata ta erga sou
9 panta ta ethnê osa epoiêsas êxousin kai proskunêsousin enôpion sou kurie kai doxasousin to onoma sou
10 oti megas ei su kai poiôn thaumasia su ei o theos monos o megas
11 odêgêson me kurie tê odô sou kai poreusomai en tê alêtheia sou euphranthêtô ê kardia mou tou phobeisthai to onoma sou
12 exomologêsomai soi kurie o theos mou en olê kardia mou kai doxasô to onoma sou eis ton aiôna
13 oti to eleos sou mega ep eme kai errusô tên psuchên mou ex adou katôtatou
14 o theos paranomoi epanestêsan ep eme kai sunagôgê krataiôn ezêtêsan tên psuchên mou kai ou proethento se enôpion autôn
15 kai su kurie o theos oiktirmôn kai eleêmôn makrothumos kai polueleos kai alêthinos
16 epiblepson ep eme kai eleêson me dos to kratos sou tô paidi sou kai sôson ton uion tês paidiskês sou
17 poiêson met emou sêmeion eis agathon kai idetôsan oi misountes me kai aischunthêtôsan oti su kurie eboêthêsas moi kai parekalesas me

Salme 86

1 tois uiois Kore psalmos ôdês oi themelioi autou en tois oresin tois agiois
2 agapa kurios tas pulas Siôn uper panta ta skênômata Iakôb
3 dedoxasmena elalêthê peri sou ê polis tou theou diapsalma
4 mnêsthêsomai Raab kai Babulônos tois ginôskousin me kai idou allophuloi kai Turos kai laos Aithiopôn outoi egenêthêsan ekei
5 mêtêr Siôn erei anthrôpos kai anthrôpos egenêthê en autê kai autos ethemeliôsen autên o upsistos
6 kurios diêgêsetai en graphê laôn kai archontôn toutôn tôn gegenêmenôn en autê diapsalma
7 ôs euphrainomenôn pantôn ê katoikia en soi

Salme 87

1 ôdê psalmou tois uiois Kore eis to telos uper maeleth tou apokrithênai suneseôs Aiman tô Israêlitê
2 kurie o theos tês sôtêrias mou êmeras ekekraxa kai en nukti enantion sou
3 eiselthatô enôpion sou ê proseuchê mou klinon to ous sou eis tên deêsin mou kurie
4 oti eplêsthê kakôn ê psuchê mou kai ê zôê mou tô adê êngisen
5 proselogisthên meta tôn katabainontôn eis lakkon egenêthên ôs anthrôpos aboêthêtos en nekrois eleutheros
6 ôsei traumatiai errimmenoi katheudontes en taphô ôn ouk emnêsthês eti kai autoi ek tês cheiros sou apôsthêsan
7 ethento me en lakkô katôtatô en skoteinois kai en skia thanatou
8 ep eme epestêrichthê o thumos sou kai pantas tous meteôrismous sou ep eme epêgages diapsalma
9 emakrunas tous gnôstous mou ap emou ethento me bdelugma eautois paredothên kai ouk exeporeuomên
10 oi ophthalmoi mou êsthenêsan apo ptôcheias ekekraxa pros se kurie olên tên êmeran diepetasa pros se tas cheiras mou
11 mê tois nekrois poiêseis thaumasia ê iatroi anastêsousin kai exomologêsontai soi
12 mê diêgêsetai tis en taphô to eleos sou kai tên alêtheian sou en tê apôleia
13 mê gnôsthêsetai en tô skotei ta thaumasia sou kai ê dikaiosunê sou en gê epilelêsmenê
14 kagô pros se kurie ekekraxa kai to prôi ê proseuchê mou prophthasei se
15 ina ti kurie apôtheis tên psuchên mou apostrepheis to prosôpon sou ap emou
16 ptôchos eimi egô kai en kopois ek neotêtos mou upsôtheis de etapeinôthên kai exêporêthên
17 ep eme diêlthon ai orgai sou kai oi phoberismoi sou exetaraxan me
18 ekuklôsan me ôs udôr olên tên êmeran perieschon me ama
19 emakrunas ap emou philon kai plêsion kai tous gnôstous mou apo talaipôrias

Salme 88

1 suneseôs Aithan tô Israêlitê
2 ta eleê sou kurie eis ton aiôna asomai eis genean kai genean apangelô tên alêtheian sou en tô stomati mou
3 oti eipas eis ton aiôna eleos oikodomêthêsetai en tois ouranois etoimasthêsetai ê alêtheia sou
4 diethemên diathêkên tois eklektois mou ômosa Dauid tô doulô mou
5 eôs tou aiônos etoimasô to sperma sou kai oikodomêsô eis genean kai genean ton thronon sou diapsalma
6 exomologêsontai oi ouranoi ta thaumasia sou kurie kai tên alêtheian sou en ekklêsia agiôn
7 oti tis en nephelais isôthêsetai tô kuriô kai tis omoiôthêsetai tô kuriô en uiois theou
8 o theos endoxazomenos en boulê agiôn megas kai phoberos epi pantas tous perikuklô autou
9 kurie o theos tôn dunameôn tis omoios soi dunatos ei kurie kai ê alêtheia sou kuklô sou
10 su despozeis tou kratous tês thalassês ton de salon tôn kumatôn autês su kataprauneis
11 su etapeinôsas ôs traumatian uperêphanon kai en tô brachioni tês dunameôs sou dieskorpisas tous echthrous sou
12 soi eisin oi ouranoi kai sê estin ê gê tên oikoumenên kai to plêrôma autês su ethemeliôsas
13 ton borran kai thalassas su ektisas Thabôr kai Ermôn en tô onomati sou agalliasontai
14 sos o brachiôn meta dunasteias krataiôthêtô ê cheir sou upsôthêtô ê dexia sou
15 dikaiosunê kai krima etoimasia tou thronou sou eleos kai alêtheia proporeusetai pro prosôpou sou
16 makarios o laos o ginôskôn alalagmon kurie en tô phôti tou prosôpou sou poreusontai
17 kai en tô onomati sou agalliasontai olên tên êmeran kai en tê dikaiosunê sou upsôthêsontai
18 oti to kauchêma tês dunameôs autôn ei su kai en tê eudokia sou upsôthêsetai to keras êmôn
19 oti tou kuriou ê antilêmpsis kai tou agiou Israêl basileôs êmôn
20 tote elalêsas en orasei tois osiois sou kai eipas ethemên boêtheian epi dunaton upsôsa eklekton ek tou laou mou
21 euron Dauid ton doulon mou en elaiô agiô mou echrisa auton
22 ê gar cheir mou sunantilêmpsetai autô kai o brachiôn mou katischusei auton
23 ouk ôphelêsei echthros en autô kai uios anomias ou prosthêsei tou kakôsai auton
24 kai sugkopsô tous echthrous autou apo prosôpou autou kai tous misountas auton tropôsomai
25 kai ê alêtheia mou kai to eleos mou met autou kai en tô onomati mou upsôthêsetai to keras autou
26 kai thêsomai en thalassê cheira autou kai en potamois dexian autou
27 autos epikalesetai me patêr mou ei su theos mou kai antilêmptôr tês sôtêrias mou
28 kagô prôtotokon thêsomai auton upsêlon para tois basileusin tês gês
29 eis ton aiôna phulaxô autô to eleos mou kai ê diathêkê mou pistê autô
30 kai thêsomai eis ton aiôna tou aiônos to sperma autou kai ton thronon autou ôs tas êmeras tou ouranou
31 ean egkatalipôsin oi uioi autou ton nomon mou kai tois krimasin mou mê poreuthôsin
32 ean ta dikaiômata mou bebêlôsousin kai tas entolas mou mê phulaxôsin
33 episkepsomai en rabdô tas anomias autôn kai en mastixin tas amartias autôn
34 to de eleos mou ou mê diaskedasô ap autou oude mê adikêsô en tê alêtheia mou
35 oude mê bebêlôsô tên diathêkên mou kai ta ekporeuomena dia tôn cheileôn mou ou mê athetêsô
36 apax ômosa en tô agiô mou ei tô Dauid pseusomai
37 to sperma autou eis ton aiôna menei kai o thronos autou ôs o êlios enantion mou
38 kai ôs ê selênê katêrtismenê eis ton aiôna kai o martus en ouranô pistos diapsalma
39 su de apôsô kai exoudenôsas anebalou ton christon sou
40 katestrepsas tên diathêkên tou doulou sou ebebêlôsas eis tên gên to agiasma autou
41 katheiles pantas tous phragmous autou ethou ta ochurômata autou deilian
42 diêrpasan auton pantes oi diodeuontes odon egenêthê oneidos tois geitosin autou
43 upsôsas tên dexian tôn echthrôn autou euphranas pantas tous echthrous autou
44 apestrepsas tên boêtheian tês romphaias autou kai ouk antelabou autou en tô polemô
45 katelusas apo katharismou auton ton thronon autou eis tên gên katerraxas
46 esmikrunas tas êmeras tou chronou autou katecheas autou aischunên diapsalma
47 eôs pote kurie apostrepseis eis telos ekkauthêsetai ôs pur ê orgê sou
48 mnêsthêti tis mou ê upostasis mê gar mataiôs ektisas pantas tous uious tôn anthrôpôn
49 tis estin anthrôpos os zêsetai kai ouk opsetai thanaton rusetai tên psuchên autou ek cheiros adou diapsalma
50 pou eisin ta eleê sou ta archaia kurie a ômosas tô Dauid en tê alêtheia sou
51 mnêsthêti kurie tou oneidismou tôn doulôn sou ou upeschon en tô kolpô mou pollôn ethnôn
52 ou ôneidisan oi echthroi sou kurie ou ôneidisan to antallagma tou christou sou
53 eulogêtos kurios eis ton aiôna genoito genoito

Salme 89

1 proseuchê tou Môusê anthrôpou tou theou kurie kataphugê egenêthês êmin en genea kai genea
2 pro tou orê genêthênai kai plasthênai tên gên kai tên oikoumenên kai apo tou aiônos eôs tou aiônos su ei
3 mê apostrepsês anthrôpon eis tapeinôsin kai eipas epistrepsate uioi anthrôpôn
4 oti chilia etê en ophthalmois sou ôs ê êmera ê echthes êtis diêlthen kai phulakê en nukti
5 ta exoudenômata autôn etê esontai to prôi ôsei chloê parelthoi
6 to prôi anthêsai kai parelthoi to esperas apopesoi sklêruntheiê kai xêrantheiê
7 oti exelipomen en tê orgê sou kai en tô thumô sou etarachthêmen
8 ethou tas anomias êmôn enôpion sou o aiôn êmôn eis phôtismon tou prosôpou sou
9 oti pasai ai êmerai êmôn exelipon kai en tê orgê sou exelipomen ta etê êmôn ôs arachnên emeletôn
10 ai êmerai tôn etôn êmôn en autois ebdomêkonta etê ean de en dunasteiais ogdoêkonta etê kai to pleion autôn kopos kai ponos oti epêlthen prautês eph êmas kai paideuthêsometha
11 tis ginôskei to kratos tês orgês sou kai apo tou phobou sou ton thumon sou
12 exarithmêsasthai tên dexian sou outôs gnôrison kai tous pepedêmenous tê kardia en sophia
13 epistrepson kurie eôs pote kai paraklêthêti epi tois doulois sou
14 eneplêsthêmen to prôi tou eleous sou kai êgalliasametha kai euphranthêmen en pasais tais êmerais êmôn
15 euphranthêmen anth ôn êmerôn etapeinôsas êmas etôn ôn eidomen kaka
16 kai ide epi tous doulous sou kai ta erga sou kai odêgêson tous uious autôn
17 kai estô ê lamprotês kuriou tou theou êmôn eph êmas kai ta erga tôn cheirôn êmôn kateuthunon eph êmas

Salme 90

1 ainos ôdês tô Dauid o katoikôn en boêtheia tou upsistou en skepê tou theou tou ouranou aulisthêsetai
2 erei tô kuriô antilêmptôr mou ei kai kataphugê mou o theos mou elpiô ep auton
3 oti autos rusetai me ek pagidos thêreutôn kai apo logou tarachôdous
4 en tois metaphrenois autou episkiasei soi kai upo tas pterugas autou elpieis oplô kuklôsei se ê alêtheia autou
5 ou phobêthêsê apo phobou nukterinou apo belous petomenou êmeras
6 apo pragmatos diaporeuomenou en skotei apo sumptômatos kai daimoniou mesêmbrinou
7 peseitai ek tou klitous sou chilias kai murias ek dexiôn sou pros se de ouk engiei
8 plên tois ophthalmois sou katanoêseis kai antapodosin amartôlôn opsê
9 oti su kurie ê elpis mou ton upsiston ethou kataphugên sou
10 ou proseleusetai pros se kaka kai mastix ouk engiei tô skênômati sou
11 oti tois angelois autou enteleitai peri sou tou diaphulaxai se en pasais tais odois sou
12 epi cheirôn arousin se mêpote proskopsês pros lithon ton poda sou
13 ep aspida kai basiliskon epibêsê kai katapatêseis leonta kai drakonta
14 oti ep eme êlpisen kai rusomai auton skepasô auton oti egnô to onoma mou
15 epikalesetai me kai eisakousomai autou met autou eimi en thlipsei kai exeloumai kai doxasô auton
16 makrotêta êmerôn emplêsô auton kai deixô autô to sôtêrion mou

Salme 91

1 psalmos ôdês eis tên êmeran tou sabbatou
2 agathon to exomologeisthai tô kuriô kai psallein tô onomati sou upsiste
3 tou anangellein to prôi to eleos sou kai tên alêtheian sou kata nukta
4 en dekachordô psaltêriô met ôdês en kithara
5 oti euphranas me kurie en tô poiêmati sou kai en tois ergois tôn cheirôn sou agalliasomai
6 ôs emegalunthê ta erga sou kurie sphodra ebathunthêsan oi dialogismoi sou
7 anêr aphrôn ou gnôsetai kai asunetos ou sunêsei tauta
8 en tô anateilai tous amartôlous ôs chorton kai diekupsan pantes oi ergazomenoi tên anomian opôs an exolethreuthôsin eis ton aiôna tou aiônos
9 su de upsistos eis ton aiôna kurie
10 oti idou oi echthroi sou apolountai kai diaskorpisthêsontai pantes oi ergazomenoi tên anomian
11 kai upsôthêsetai ôs monokerôtos to keras mou kai to gêras mou en elaiô pioni
12 kai epeiden o ophthalmos mou en tois echthrois mou kai en tois epanistanomenois ep eme ponêreuomenois akousetai to ous mou
13 dikaios ôs phoinix anthêsei ôsei kedros ê en tô Libanô plêthunthêsetai
14 pephuteumenoi en tô oikô kuriou en tais aulais tou theou êmôn exanthêsousin
15 eti plêthunthêsontai en gêrei pioni kai eupathountes esontai
16 tou anangeilai oti euthês kurios o theos mou kai ouk estin adikia en autô

Salme 92

1 eis tên êmeran tou prosabbatou ote katôkistai ê gê ainos ôdês tô Dauid o kurios ebasileusen euprepeian enedusato enedusato kurios dunamin kai periezôsato kai gar estereôsen tên oikoumenên êtis ou saleuthêsetai
2 etoimos o thronos sou apo tote apo tou aiônos su ei
3 epêran oi potamoi kurie epêran oi potamoi phônas autôn
4 apo phônôn udatôn pollôn thaumastoi oi meteôrismoi tês thalassês thaumastos en upsêlois o kurios
5 ta marturia sou epistôthêsan sphodra tô oikô sou prepei agiasma kurie eis makrotêta êmerôn

Salme 93

1 psalmos tô Dauid tetradi sabbatôn o theos ekdikêseôn kurios o theos ekdikêseôn eparrêsiasato
2 upsôthêti o krinôn tên gên apodos antapodosin tois uperêphanois
3 eôs pote amartôloi kurie eôs pote amartôloi kauchêsontai
4 phthegxontai kai lalêsousin adikian lalêsousin pantes oi ergazomenoi tên anomian
5 ton laon sou kurie etapeinôsan kai tên klêronomian sou ekakôsan
6 chêran kai prosêluton apekteinan kai orphanous ephoneusan
7 kai eipan ouk opsetai kurios oude sunêsei o theos tou Iakôb
8 sunete dê aphrones en tô laô kai môroi pote phronêsate
9 o phuteusas to ous ouchi akouei ê o plasas ton ophthalmon ou katanoei
10 o paideuôn ethnê ouchi elegxei o didaskôn anthrôpon gnôsin
11 kurios ginôskei tous dialogismous tôn anthrôpôn oti eisin mataioi
12 makarios anthrôpos on an su paideusês kurie kai ek tou nomou sou didaxês auton
13 tou praunai autô aph êmerôn ponêrôn eôs ou orugê tô amartôlô bothros
14 oti ouk apôsetai kurios ton laon autou kai tên klêronomian autou ouk egkataleipsei
15 eôs ou dikaiosunê epistrepsê eis krisin kai echomenoi autês pantes oi eutheis tê kardia diapsalma
16 tis anastêsetai moi epi ponêreuomenous ê tis sumparastêsetai moi epi ergazomenous tên anomian
17 ei mê oti kurios eboêthêsen moi para brachu parôkêsen tô adê ê psuchê mou
18 ei elegon sesaleutai o pous mou to eleos sou kurie boêthei moi
19 kurie kata to plêthos tôn odunôn mou en tê kardia mou ai paraklêseis sou êgapêsan tên psuchên mou
20 mê sumprosestai soi thronos anomias o plassôn kopon epi prostagmati
21 thêreusousin epi psuchên dikaiou kai aima athôon katadikasontai
22 kai egeneto moi kurios eis kataphugên kai o theos mou eis boêthon elpidos mou
23 kai apodôsei autois tên anomian autôn kai kata tên ponêrian autôn aphaniei autous kurios o theos êmôn

Salme 94

1 ainos ôdês tô Dauid deute agalliasômetha tô kuriô alalaxômen tô theô tô sôtêri êmôn
2 prophthasômen to prosôpon autou en exomologêsei kai en psalmois alalaxômen autô
3 oti theos megas kurios kai basileus megas epi pantas tous theous
4 oti en tê cheiri autou ta perata tês gês kai ta upsê tôn oreôn autou eisin
5 oti autou estin ê thalassa kai autos epoiêsen autên kai tên xêran ai cheires autou eplasan
6 deute proskunêsômen kai prospesômen autô kai klausômen enantion kuriou tou poiêsantos êmas
7 oti autos estin o theos êmôn kai êmeis laos nomês autou kai probata cheiros autou sêmeron ean tês phônês autou akousête
8 mê sklêrunête tas kardias umôn ôs en tô parapikrasmô kata tên êmeran tou peirasmou en tê erêmô
9 ou epeirasan oi pateres umôn edokimasan kai eidosan ta erga mou
10 tessarakonta etê prosôchthisa tê genea ekeinê kai eipa aei planôntai tê kardia kai autoi ouk egnôsan tas odous mou
11 ôs ômosa en tê orgê mou ei eiseleusontai eis tên katapausin mou

Salme 95

1 ote o oikos ôkodomeito meta tên aichmalôsian ôdê tô Dauid asate tô kuriô asma kainon asate tô kuriô pasa ê gê
2 asate tô kuriô eulogêsate to onoma autou euangelizesthe êmeran ex êmeras to sôtêrion autou
3 anangeilate en tois ethnesin tên doxan autou en pasi tois laois ta thaumasia autou
4 oti megas kurios kai ainetos sphodra phoberos estin epi pantas tous theous
5 oti pantes oi theoi tôn ethnôn daimonia o de kurios tous ouranous epoiêsen
6 exomologêsis kai ôraiotês enôpion autou agiôsunê kai megaloprepeia en tô agiasmati autou
7 enegkate tô kuriô ai patriai tôn ethnôn enegkate tô kuriô doxan kai timên
8 enegkate tô kuriô doxan onomati autou arate thusias kai eisporeuesthe eis tas aulas autou
9 proskunêsate tô kuriô en aulê agia autou saleuthêtô apo prosôpou autou pasa ê gê
10 eipate en tois ethnesin o kurios ebasileusen kai gar katôrthôsen tên oikoumenên êtis ou saleuthêsetai krinei laous en euthutêti
11 euphrainesthôsan oi ouranoi kai agalliasthô ê gê saleuthêtô ê thalassa kai to plêrôma autês
12 charêsetai ta pedia kai panta ta en autois tote agalliasontai panta ta xula tou drumou
13 pro prosôpou kuriou oti erchetai oti erchetai krinai tên gên krinei tên oikoumenên en dikaiosunê kai laous en tê alêtheia autou

Salme 96

1 tô Dauid ote ê gê autou kathistatai o kurios ebasileusen agalliasthô ê gê euphranthêtôsan nêsoi pollai
2 nephelê kai gnophos kuklô autou dikaiosunê kai krima katorthôsis tou thronou autou
3 pur enantion autou proporeusetai kai phlogiei kuklô tous echthrous autou
4 ephanan ai astrapai autou tê oikoumenê eiden kai esaleuthê ê gê
5 ta orê etakêsan ôsei kêros apo prosôpou kuriou apo prosôpou kuriou pasês tês gês
6 anêngeilan oi ouranoi tên dikaiosunên autou kai eidosan pantes oi laoi tên doxan autou
7 aischunthêtôsan pantes oi proskunountes tois gluptois oi egkauchômenoi en tois eidôlois autôn proskunêsate autô pantes oi angeloi autou
8 êkousen kai euphranthê Siôn kai êgalliasanto ai thugateres tês Ioudaias eneken tôn krimatôn sou kurie
9 oti su ei kurios o upsistos epi pasan tên gên sphodra uperupsôthês uper pantas tous theous
10 oi agapôntes ton kurion miseite ponêron phulassei kurios tas psuchas tôn osiôn autou ek cheiros amartôlôn rusetai autous
11 phôs aneteilen tô dikaiô kai tois euthesi tê kardia euphrosunê
12 euphranthête dikaioi epi tô kuriô kai exomologeisthe tê mnêmê tês agiôsunês autou

Salme 97

1 psalmos tô Dauid asate tô kuriô asma kainon oti thaumasta epoiêsen kurios esôsen autô ê dexia autou kai o brachiôn o agios autou
2 egnôrisen kurios to sôtêrion autou enantion tôn ethnôn apekalupsen tên dikaiosunên autou
3 emnêsthê tou eleous autou tô Iakôb kai tês alêtheias autou tô oikô Israêl eidosan panta ta perata tês gês to sôtêrion tou theou êmôn
4 alalaxate tô theô pasa ê gê asate kai agalliasthe kai psalate
5 psalate tô kuriô en kithara en kithara kai phônê psalmou
6 en salpigxin elatais kai phônê salpingos keratinês alalaxate enôpion tou basileôs kuriou
7 saleuthêtô ê thalassa kai to plêrôma autês ê oikoumenê kai oi katoikountes en autê
8 potamoi krotêsousin cheiri epi to auto ta orê agalliasontai
9 oti êkei krinai tên gên krinei tên oikoumenên en dikaiosunê kai laous en euthutêti

Salme 98

1 psalmos tô Dauid o kurios ebasileusen orgizesthôsan laoi o kathêmenos epi tôn cheroubin saleuthêtô ê gê
2 kurios en Siôn megas kai upsêlos estin epi pantas tous laous
3 exomologêsasthôsan tô onomati sou tô megalô oti phoberon kai agion estin
4 kai timê basileôs krisin agapa su êtoimasas euthutêtas krisin kai dikaiosunên en Iakôb su epoiêsas
5 upsoute kurion ton theon êmôn kai proskuneite tô upopodiô tôn podôn autou oti agios estin
6 Môusês kai Aarôn en tois iereusin autou kai Samouêl en tois epikaloumenois to onoma autou epekalounto ton kurion kai autos epêkousen autôn
7 en stulô nephelês elalei pros autous ephulasson ta marturia autou kai ta prostagmata a edôken autois
8 kurie o theos êmôn su epêkoues autôn o theos su euilatos eginou autois kai ekdikôn epi panta ta epitêdeumata autôn
9 upsoute kurion ton theon êmôn kai proskuneite eis oros agion autou oti agios kurios o theos êmôn

Salme 99

1 psalmos eis exomologêsin alalaxate tô kuriô pasa ê gê
2 douleusate tô kuriô en euphrosunê eiselthate enôpion autou en agalliasei
3 gnôte oti kurios autos estin o theos autos epoiêsen êmas kai ouch êmeis laos autou kai probata tês nomês autou
4 eiselthate eis tas pulas autou en exomologêsei eis tas aulas autou en umnois exomologeisthe autô aineite to onoma autou
5 oti chrêstos kurios eis ton aiôna to eleos autou kai eôs geneas kai geneas ê alêtheia autou

Salme 100

1 tô Dauid psalmos eleos kai krisin asomai soi kurie
2 psalô kai sunêsô en odô amômô pote êxeis pros me dieporeuomên en akakia kardias mou en mesô tou oikou mou
3 ou proethemên pro ophthalmôn mou pragma paranomon poiountas parabaseis emisêsa
4 ouk ekollêthê moi kardia skambê ekklinontos ap emou tou ponêrou ouk eginôskon
5 ton katalalounta lathra tou plêsion autou touton exediôkon uperêphanô ophthalmô kai aplêstô kardia toutô ou sunêsthion
6 oi ophthalmoi mou epi tous pistous tês gês tou sugkathêsthai autous met emou poreuomenos en odô amômô outos moi eleitourgei
7 ou katôkei en mesô tês oikias mou poiôn uperêphanian lalôn adika ou kateuthunen enantion tôn ophthalmôn mou
8 eis tas prôias apektennon pantas tous amartôlous tês gês tou exolethreusai ek poleôs kuriou pantas tous ergazomenous tên anomian

Salme 101

1 proseuchê tô ptôchô otan akêdiasê kai enantion kuriou ekcheê tên deêsin autou
2 eisakouson kurie tês proseuchês mou kai ê kraugê mou pros se elthatô
3 mê apostrepsês to prosôpon sou ap emou en ê an êmera thlibômai klinon to ous sou pros me en ê an êmera epikalesômai se tachu eisakouson mou
4 oti exelipon ôsei kapnos ai êmerai mou kai ta osta mou ôsei phrugion sunephrugêsan
5 eplêgê ôsei chortos kai exêranthê ê kardia mou oti epelathomên tou phagein ton arton mou
6 apo phônês tou stenagmou mou ekollêthê to ostoun mou tê sarki mou
7 ômoiôthên pelekani erêmikô egenêthên ôsei nuktikorax en oikopedô
8 êgrupnêsa kai egenêthên ôsei strouthion monazon epi dômati
9 olên tên êmeran ôneidizon me oi echthroi mou kai oi epainountes me kat emou ômnuon
10 oti spodon ôsei arton ephagon kai to poma mou meta klauthmou ekirnôn
11 apo prosôpou tês orgês sou kai tou thumou sou oti eparas katerraxas me
12 ai êmerai mou ôsei skia eklithêsan kai egô ôsei chortos exêranthên
13 su de kurie eis ton aiôna meneis kai to mnêmosunon sou eis genean kai genean
14 su anastas oiktirêseis tên Siôn oti kairos tou oiktirêsai autên oti êkei kairos
15 oti eudokêsan oi douloi sou tous lithous autês kai ton choun autês oiktirêsousin
16 kai phobêthêsontai ta ethnê to onoma kuriou kai pantes oi basileis tês gês tên doxan sou
17 oti oikodomêsei kurios tên Siôn kai ophthêsetai en tê doxê autou
18 epeblepsen epi tên proseuchên tôn tapeinôn kai ouk exoudenôsen tên deêsin autôn
19 graphêtô autê eis genean eteran kai laos o ktizomenos ainesei ton kurion
20 oti exekupsen ex upsous agiou autou kurios ex ouranou epi tên gên epeblepsen
21 tou akousai ton stenagmon tôn pepedêmenôn tou lusai tous uious tôn tethanatômenôn
22 tou anangeilai en Siôn to onoma kuriou kai tên ainesin autou en Ierousalêm
23 en tô sunachthênai laous epi to auto kai basileias tou douleuein tô kuriô
24 apekrithê autô en odô ischuos autou tên oligotêta tôn êmerôn mou anangeilon moi
25 mê anagagês me en êmisei êmerôn mou en genea geneôn ta etê sou
26 kat archas su kurie tên gên ethemeliôsas kai erga tôn cheirôn sou eisin oi ouranoi
27 autoi apolountai su de diameneis kai pantes ôs imation palaiôthêsontai kai ôsei peribolaion allaxeis autous kai allagêsontai
28 su de o autos ei kai ta etê sou ouk ekleipsousin
29 oi uioi tôn doulôn sou kataskênôsousin kai to sperma autôn eis ton aiôna kateuthunthêsetai

Salme 102

1 tô Dauid eulogei ê psuchê mou ton kurion kai panta ta entos mou to onoma to agion autou
2 eulogei ê psuchê mou ton kurion kai mê epilanthanou pasas tas antapodoseis autou
3 ton euilateuonta pasais tais anomiais sou ton iômenon pasas tas nosous sou
4 ton lutroumenon ek phthoras tên zôên sou ton stephanounta se en eleei kai oiktirmois
5 ton empiplônta en agathois tên epithumian sou anakainisthêsetai ôs aetou ê neotês sou
6 poiôn eleêmosunas o kurios kai krima pasi tois adikoumenois
7 egnôrisen tas odous autou tô Môusê tois uiois Israêl ta thelêmata autou
8 oiktirmôn kai eleêmôn o kurios makrothumos kai polueleos
9 ouk eis telos orgisthêsetai oude eis ton aiôna mêniei
10 ou kata tas amartias êmôn epoiêsen êmin oude kata tas anomias êmôn antapedôken êmin
11 oti kata to upsos tou ouranou apo tês gês ekrataiôsen kurios to eleos autou epi tous phoboumenous auton
12 kath oson apechousin anatolai apo dusmôn emakrunen aph êmôn tas anomias êmôn
13 kathôs oiktirei patêr uious oiktirêsen kurios tous phoboumenous auton
14 oti autos egnô to plasma êmôn mnêsthêti oti chous esmen
15 anthrôpos ôsei chortos ai êmerai autou ôsei anthos tou agrou outôs exanthêsei
16 oti pneuma diêlthen en autô kai ouch uparxei kai ouk epignôsetai eti ton topon autou
17 to de eleos tou kuriou apo tou aiônos kai eôs tou aiônos epi tous phoboumenous auton kai ê dikaiosunê autou epi uious uiôn
18 tois phulassousin tên diathêkên autou kai memnêmenois tôn entolôn autou tou poiêsai autas
19 kurios en tô ouranô êtoimasen ton thronon autou kai ê basileia autou pantôn despozei
20 eulogeite ton kurion pantes oi angeloi autou dunatoi ischui poiountes ton logon autou tou akousai tês phônês tôn logôn autou
21 eulogeite ton kurion pasai ai dunameis autou leitourgoi autou poiountes to thelêma autou
22 eulogeite ton kurion panta ta erga autou en panti topô tês despoteias autou eulogei ê psuchê mou ton kurion

Salme 103

1 tô Dauid eulogei ê psuchê mou ton kurion kurie o theos mou emegalunthês sphodra exomologêsin kai euprepeian enedusô
2 anaballomenos phôs ôs imation ekteinôn ton ouranon ôsei derrin
3 o stegazôn en udasin ta uperôa autou o titheis nephê tên epibasin autou o peripatôn epi pterugôn anemôn
4 o poiôn tous angelous autou pneumata kai tous leitourgous autou pur phlegon
5 ethemeliôsen tên gên epi tên asphaleian autês ou klithêsetai eis ton aiôna tou aiônos
6 abussos ôs imation to peribolaion autou epi tôn oreôn stêsontai udata
7 apo epitimêseôs sou pheuxontai apo phônês brontês sou deiliasousin
8 anabainousin orê kai katabainousin pedia eis topon on ethemeliôsas autois
9 orion ethou o ou pareleusontai oude epistrepsousin kalupsai tên gên
10 o exapostellôn pêgas en pharagxin ana meson tôn oreôn dieleusontai udata
11 potiousin panta ta thêria tou agrou prosdexontai onagroi eis dipsan autôn
12 ep auta ta peteina tou ouranou kataskênôsei ek mesou tôn petrôn dôsousin phônên
13 potizôn orê ek tôn uperôôn autou apo karpou tôn ergôn sou chortasthêsetai ê gê
14 exanatellôn chorton tois ktênesin kai chloên tê douleia tôn anthrôpôn tou exagagein arton ek tês gês
15 kai oinos euphrainei kardian anthrôpou tou ilarunai prosôpon en elaiô kai artos kardian anthrôpou stêrizei
16 chortasthêsetai ta xula tou pediou ai kedroi tou Libanou as ephuteusen
17 ekei strouthia ennosseusousin tou erôdiou ê oikia êgeitai autôn
18 orê ta upsêla tais elaphois petra kataphugê tois choirogrulliois
19 epoiêsen selênên eis kairous o êlios egnô tên dusin autou
20 ethou skotos kai egeneto nux en autê dieleusontai panta ta thêria tou drumou
21 skumnoi ôruomenoi arpasai kai zêtêsai para tou theou brôsin autois
22 aneteilen o êlios kai sunêchthêsan kai en tais mandrais autôn koitasthêsontai
23 exeleusetai anthrôpos epi to ergon autou kai epi tên ergasian autou eôs esperas
24 ôs emegalunthê ta erga sou kurie panta en sophia epoiêsas eplêrôthê ê gê tês ktêseôs sou
25 autê ê thalassa ê megalê kai euruchôros ekei erpeta ôn ouk estin arithmos zôa mikra meta megalôn
26 ekei ploia diaporeuontai drakôn outos on eplasas empaizein autô
27 panta pros se prosdokôsin dounai tên trophên autois eukairon
28 dontos sou autois sullexousin anoixantos de sou tên cheira ta sumpanta plêsthêsontai chrêstotêtos
29 apostrepsantos de sou to prosôpon tarachthêsontai antaneleis to pneuma autôn kai ekleipsousin kai eis ton choun autôn epistrepsousin
30 exaposteleis to pneuma sou kai ktisthêsontai kai anakainieis to prosôpon tês gês
31 êtô ê doxa kuriou eis ton aiôna euphranthêsetai kurios epi tois ergois autou
32 o epiblepôn epi tên gên kai poiôn autên tremein o aptomenos tôn oreôn kai kapnizontai
33 asô tô kuriô en tê zôê mou psalô tô theô mou eôs uparchô
34 êduntheiê autô ê dialogê mou egô de euphranthêsomai epi tô kuriô
35 eklipoisan amartôloi apo tês gês kai anomoi ôste mê uparchein autous eulogei ê psuchê mou ton kurion

Salme 104

1 allêlouia exomologeisthe tô kuriô kai epikaleisthe to onoma autou apangeilate en tois ethnesin ta erga autou
2 asate autô kai psalate autô diêgêsasthe panta ta thaumasia autou
3 epaineisthe en tô onomati tô agiô autou euphranthêtô kardia zêtountôn ton kurion
4 zêtêsate ton kurion kai krataiôthête zêtêsate to prosôpon autou dia pantos
5 mnêsthête tôn thaumasiôn autou ôn epoiêsen ta terata autou kai ta krimata tou stomatos autou
6 sperma Abraam douloi autou uioi Iakôb eklektoi autou
7 autos kurios o theos êmôn en pasê tê gê ta krimata autou
8 emnêsthê eis ton aiôna diathêkês autou logou ou eneteilato eis chilias geneas
9 on dietheto tô Abraam kai tou orkou autou tô Isaak
10 kai estêsen autên tô Iakôb eis prostagma kai tô Israêl diathêkên aiônion
11 legôn soi dôsô tên gên Chanaan schoinisma klêronomias umôn
12 en tô einai autous arithmô bracheis oligostous kai paroikous en autê
13 kai diêlthon ex ethnous eis ethnos ek basileias eis laon eteron
14 ouk aphêken anthrôpon adikêsai autous kai êlegxen uper autôn basileis
15 mê aptesthe tôn christôn mou kai en tois prophêtais mou mê ponêreuesthe
16 kai ekalesen limon epi tên gên pan stêrigma artou sunetripsen
17 apesteilen emprosthen autôn anthrôpon eis doulon eprathê Iôsêph
18 etapeinôsan en pedais tous podas autou sidêron diêlthen ê psuchê autou
19 mechri tou elthein ton logon autou to logion kuriou epurôsen auton
20 apesteilen basileus kai elusen auton archôn laôn kai aphêken auton
21 katestêsen auton kurion tou oikou autou kai archonta pasês tês ktêseôs autou
22 tou paideusai tous archontas autou ôs eauton kai tous presbuterous autou sophisai
23 kai eisêlthen Israêl eis Aigupton kai Iakôb parôkêsen en gê Cham
24 kai êuxêsen ton laon autou sphodra kai ekrataiôsen auton uper tous echthrous autou
25 metestrepsen tên kardian autôn tou misêsai ton laon autou tou doliousthai en tois doulois autou
26 exapesteilen Môusên ton doulon autou Aarôn on exelexato auton
27 etheto en autois tous logous tôn sêmeiôn autou kai tôn teratôn en gê Cham
28 exapesteilen skotos kai eskotasen kai parepikranan tous logous autou
29 metestrepsen ta udata autôn eis aima kai apekteinen tous ichthuas autôn
30 exêrpsen ê gê autôn batrachous en tois tamieiois tôn basileôn autôn
31 eipen kai êlthen kunomuia kai sknipes en pasi tois oriois autôn
32 etheto tas brochas autôn chalazan pur kataphlegon en tê gê autôn
33 kai epataxen tas ampelous autôn kai tas sukas autôn kai sunetripsen pan xulon oriou autôn
34 eipen kai êlthen akris kai brouchos ou ouk ên arithmos
35 kai katephagen panta ton chorton en tê gê autôn kai katephagen ton karpon tês gês autôn
36 kai epataxen pan prôtotokon en tê gê autôn aparchên pantos ponou autôn
37 kai exêgagen autous en arguriô kai chrusiô kai ouk ên en tais phulais autôn asthenôn
38 euphranthê Aiguptos en tê exodô autôn oti epepesen o phobos autôn ep autous
39 diepetasen nephelên eis skepên autois kai pur tou phôtisai autois tên nukta
40 êtêsan kai êlthen ortugomêtra kai arton ouranou eneplêsen autous
41 dierrêxen petran kai erruêsan udata eporeuthêsan en anudrois potamoi
42 oti emnêsthê tou logou tou agiou autou tou pros Abraam ton doulon autou
43 kai exêgagen ton laon autou en agalliasei kai tous eklektous autou en euphrosunê
44 kai edôken autois chôras ethnôn kai ponous laôn eklêronomêsan
45 opôs an phulaxôsin ta dikaiômata autou kai ton nomon autou ekzêtêsôsin

Salme 105

1 allêlouia exomologeisthe tô kuriô oti chrêstos oti eis ton aiôna to eleos autou
2 tis lalêsei tas dunasteias tou kuriou akoustas poiêsei pasas tas aineseis autou
3 makarioi oi phulassontes krisin kai poiountes dikaiosunên en panti kairô
4 mnêsthêti êmôn kurie en tê eudokia tou laou sou episkepsai êmas en tô sôtêriô sou
5 tou idein en tê chrêstotêti tôn eklektôn sou tou euphranthênai en tê euphrosunê tou ethnous sou tou epaineisthai meta tês klêronomias sou
6 êmartomen meta tôn paterôn êmôn ênomêsamen êdikêsamen
7 oi pateres êmôn en Aiguptô ou sunêkan ta thaumasia sou ouk emnêsthêsan tou plêthous tou eleous sou kai parepikranan anabainontes en tê eruthra thalassê
8 kai esôsen autous eneken tou onomatos autou tou gnôrisai tên dunasteian autou
9 kai epetimêsen tê eruthra thalassê kai exêranthê kai ôdêgêsen autous en abussô ôs en erêmô
10 kai esôsen autous ek cheiros misountôn kai elutrôsato autous ek cheiros echthrou
11 kai ekalupsen udôr tous thlibontas autous eis ex autôn ouch upeleiphthê
12 kai episteusan en tois logois autou kai êsan tên ainesin autou
13 etachunan epelathonto tôn ergôn autou ouch upemeinan tên boulên autou
14 kai epethumêsan epithumian en tê erêmô kai epeirasan ton theon en anudrô
15 kai edôken autois to aitêma autôn kai exapesteilen plêsmonên eis tas psuchas autôn
16 kai parôrgisan Môusên en tê parembolê kai Aarôn ton agion kuriou
17 ênoichthê ê gê kai katepien Dathan kai ekalupsen epi tên sunagôgên Abirôn
18 kai exekauthê pur en tê sunagôgê autôn phlox katephlexen amartôlous
19 kai epoiêsan moschon en Chôrêb kai prosekunêsan tô gluptô
20 kai êllaxanto tên doxan autôn en omoiômati moschou esthontos chorton
21 epelathonto tou theou tou sôzontos autous tou poiêsantos megala en Aiguptô
22 thaumasta en gê Cham phobera epi thalassês eruthras
23 kai eipen tou exolethreusai autous ei mê Môusês o eklektos autou estê en tê thrausei enôpion autou tou apostrepsai tên orgên autou tou mê exolethreusai
24 kai exoudenôsan gên epithumêtên ouk episteusan tô logô autou
25 kai egongusan en tois skênômasin autôn ouk eisêkousan tês phônês kuriou
26 kai epêren tên cheira autou autois tou katabalein autous en tê erêmô
27 kai tou katabalein to sperma autôn en tois ethnesin kai diaskorpisai autous en tais chôrais
28 kai etelesthêsan tô Beelphegôr kai ephagon thusias nekrôn
29 kai parôxunan auton en tois epitêdeumasin autôn kai eplêthunthê en autois ê ptôsis
30 kai estê Phinees kai exilasato kai ekopasen ê thrausis
31 kai elogisthê autô eis dikaiosunên eis genean kai genean eôs tou aiônos
32 kai parôrgisan auton eph udatos antilogias kai ekakôthê Môusês di autous
33 oti parepikranan to pneuma autou kai diesteilen en tois cheilesin autou
34 ouk exôlethreusan ta ethnê a eipen kurios autois
35 kai emigêsan en tois ethnesin kai emathon ta erga autôn
36 kai edouleusan tois gluptois autôn kai egenêthê autois eis skandalon
37 kai ethusan tous uious autôn kai tas thugateras autôn tois daimoniois
38 kai exechean aima athôon aima uiôn autôn kai thugaterôn ôn ethusan tois gluptois Chanaan kai ephonoktonêthê ê gê en tois aimasin
39 kai emianthê en tois ergois autôn kai eporneusan en tois epitêdeumasin autôn
40 kai ôrgisthê thumô kurios epi ton laon autou kai ebdeluxato tên klêronomian autou
41 kai paredôken autous eis cheiras ethnôn kai ekurieusan autôn oi misountes autous
42 kai ethlipsan autous oi echthroi autôn kai etapeinôthêsan upo tas cheiras autôn
43 pleonakis errusato autous autoi de parepikranan auton en tê boulê autôn kai etapeinôthêsan en tais anomiais autôn
44 kai eiden en tô thlibesthai autous en tô auton eisakousai tês deêseôs autôn
45 kai emnêsthê tês diathêkês autou kai metemelêthê kata to plêthos tou eleous autou
46 kai edôken autous eis oiktirmous enantion pantôn tôn aichmalôtisantôn autous
47 sôson êmas kurie o theos êmôn kai episunagage êmas ek tôn ethnôn tou exomologêsasthai tô onomati tô agiô sou tou egkauchasthai en tê ainesei sou
48 eulogêtos kurios o theos Israêl apo tou aiônos kai eôs tou aiônos kai erei pas o laos genoito genoito

Salme 106

1 allêlouia exomologeisthe tô kuriô oti chrêstos oti eis ton aiôna to eleos autou
2 eipatôsan oi lelutrômenoi upo kuriou ous elutrôsato ek cheiros echthrou
3 ek tôn chôrôn sunêgagen autous apo anatolôn kai dusmôn kai borra kai thalassês
4 eplanêthêsan en tê erêmô en anudrô odon poleôs katoikêtêriou ouch euron
5 peinôntes kai dipsôntes ê psuchê autôn en autois exelipen
6 kai ekekraxan pros kurion en tô thlibesthai autous kai ek tôn anagkôn autôn errusato autous
7 kai ôdêgêsen autous eis odon eutheian tou poreuthênai eis polin katoikêtêriou
8 exomologêsasthôsan tô kuriô ta eleê autou kai ta thaumasia autou tois uiois tôn anthrôpôn
9 oti echortasen psuchên kenên kai psuchên peinôsan eneplêsen agathôn
10 kathêmenous en skotei kai skia thanatou pepedêmenous en ptôcheia kai sidêrô
11 oti parepikranan ta logia tou theou kai tên boulên tou upsistou parôxunan
12 kai etapeinôthê en kopois ê kardia autôn êsthenêsan kai ouk ên o boêthôn
13 kai ekekraxan pros kurion en tô thlibesthai autous kai ek tôn anagkôn autôn esôsen autous
14 kai exêgagen autous ek skotous kai skias thanatou kai tous desmous autôn dierrêxen
15 exomologêsasthôsan tô kuriô ta eleê autou kai ta thaumasia autou tois uiois tôn anthrôpôn
16 oti sunetripsen pulas chalkas kai mochlous sidêrous suneklasen
17 antelabeto autôn ex odou anomias autôn dia gar tas anomias autôn etapeinôthêsan
18 pan brôma ebdeluxato ê psuchê autôn kai êngisan eôs tôn pulôn tou thanatou
19 kai ekekraxan pros kurion en tô thlibesthai autous kai ek tôn anagkôn autôn esôsen autous
20 apesteilen ton logon autou kai iasato autous kai errusato autous ek tôn diaphthorôn autôn
21 exomologêsasthôsan tô kuriô ta eleê autou kai ta thaumasia autou tois uiois tôn anthrôpôn
22 kai thusatôsan thusian aineseôs kai exangeilatôsan ta erga autou en agalliasei
23 oi katabainontes eis tên thalassan en ploiois poiountes ergasian en udasi pollois
24 autoi eidosan ta erga kuriou kai ta thaumasia autou en tô buthô
25 eipen kai estê pneuma kataigidos kai upsôthê ta kumata autês
26 anabainousin eôs tôn ouranôn kai katabainousin eôs tôn abussôn ê psuchê autôn en kakois etêketo
27 etarachthêsan esaleuthêsan ôs o methuôn kai pasa ê sophia autôn katepothê
28 kai ekekraxan pros kurion en tô thlibesthai autous kai ek tôn anagkôn autôn exêgagen autous
29 kai epetaxen tê kataigidi kai estê eis auran kai esigêsan ta kumata autês
30 kai euphranthêsan oti êsuchasan kai ôdêgêsen autous epi limena thelêmatos autôn
31 exomologêsasthôsan tô kuriô ta eleê autou kai ta thaumasia autou tois uiois tôn anthrôpôn
32 upsôsatôsan auton en ekklêsia laou kai en kathedra presbuterôn ainesatôsan auton
33 etheto potamous eis erêmon kai diexodous udatôn eis dipsan
34 gên karpophoron eis almên apo kakias tôn katoikountôn en autê
35 etheto erêmon eis limnas udatôn kai gên anudron eis diexodous udatôn
36 kai katôkisen ekei peinôntas kai sunestêsanto polin katoikesias
37 kai espeiran agrous kai ephuteusan ampelônas kai epoiêsan karpon genêmatos
38 kai eulogêsen autous kai eplêthunthêsan sphodra kai ta ktênê autôn ouk esmikrunen
39 kai ôligôthêsan kai ekakôthêsan apo thlipseôs kakôn kai odunês
40 exechuthê exoudenôsis ep archontas kai eplanêsen autous en abatô kai ouch odô
41 kai eboêthêsen penêti ek ptôcheias kai etheto ôs probata patrias
42 opsontai eutheis kai euphranthêsontai kai pasa anomia emphraxei to stoma autês
43 tis sophos kai phulaxei tauta kai sunêsousin ta eleê tou kuriou

Salme 107

1 ôdê psalmou tô Dauid
2 etoimê ê kardia mou o theos etoimê ê kardia mou asomai kai psalô en tê doxê mou
3 exegerthêti psaltêrion kai kithara exegerthêsomai orthrou
4 exomologêsomai soi en laois kurie kai psalô soi en ethnesin
5 oti mega epanô tôn ouranôn to eleos sou kai eôs tôn nephelôn ê alêtheia sou
6 upsôthêti epi tous ouranous o theos kai epi pasan tên gên ê doxa sou
7 opôs an rusthôsin oi agapêtoi sou sôson tê dexia sou kai epakouson mou
8 o theos elalêsen en tô agiô autou upsôthêsomai kai diameriô Sikima kai tên koilada tôn skênôn diametrêsô
9 emos estin Galaad kai emos estin Manassê kai Ephraim antilêmpsis tês kephalês mou Ioudas basileus mou
10 Môab lebês tês elpidos mou epi tên Idoumaian ektenô to upodêma mou emoi allophuloi upetagêsan
11 tis apaxei me eis polin periochês tis odêgêsei me eôs tês Idoumaias
12 ouchi su o theos o apôsamenos êmas kai ouk exeleusê o theos en tais dunamesin êmôn
13 dos êmin boêtheian ek thlipseôs kai mataia sôtêria anthrôpou
14 en tô theô poiêsomen dunamin kai autos exoudenôsei tous echthrous êmôn

Salme 108

1 eis to telos tô Dauid psalmos o theos tên ainesin mou mê parasiôpêsês
2 oti stoma amartôlou kai stoma doliou ep eme ênoichthê elalêsan kat emou glôssê dolia
3 kai logois misous ekuklôsan me kai epolemêsan me dôrean
4 anti tou agapan me endieballon me egô de proseuchomên
5 kai ethento kat emou kaka anti agathôn kai misos anti tês agapêseôs mou
6 katastêson ep auton amartôlon kai diabolos stêtô ek dexiôn autou
7 en tô krinesthai auton exelthoi katadedikasmenos kai ê proseuchê autou genesthô eis amartian
8 genêthêtôsan ai êmerai autou oligai kai tên episkopên autou laboi eteros
9 genêthêtôsan oi uioi autou orphanoi kai ê gunê autou chêra
10 saleuomenoi metanastêtôsan oi uioi autou kai epaitêsatôsan ekblêthêtôsan ek tôn oikopedôn autôn
11 exereunêsatô daneistês panta osa uparchei autô diarpasatôsan allotrioi tous ponous autou
12 mê uparxatô autô antilêmptôr mêde genêthêtô oiktirmôn tois orphanois autou
13 genêthêtô ta tekna autou eis exolethreusin en genea mia exaleiphthêtô to onoma autou
14 anamnêstheiê ê anomia tôn paterôn autou enanti kuriou kai ê amartia tês mêtros autou mê exaleiphtheiê
15 genêthêtôsan enanti kuriou dia pantos kai exolethreutheiê ek gês to mnêmosunon autôn
16 anth ôn ouk emnêsthê tou poiêsai eleos kai katediôxen anthrôpon penêta kai ptôchon kai katanenugmenon tê kardia tou thanatôsai
17 kai êgapêsen kataran kai êxei autô kai ouk êthelêsen eulogian kai makrunthêsetai ap autou
18 kai enedusato kataran ôs imation kai eisêlthen ôs udôr eis ta egkata autou kai ôsei elaion en tois osteois autou
19 genêthêtô autô ôs imation o periballetai kai ôsei zônê ên dia pantos perizônnutai
20 touto to ergon tôn endiaballontôn me para kuriou kai tôn lalountôn ponêra kata tês psuchês mou
21 kai su kurie kurie poiêson met emou eleos eneken tou onomatos sou oti chrêston to eleos sou
22 rusai me oti ptôchos kai penês egô eimi kai ê kardia mou tetaraktai entos mou
23 ôsei skia en tô ekklinai autên antanêrethên exetinachthên ôsei akrides
24 ta gonata mou êsthenêsan apo nêsteias kai ê sarx mou êlloiôthê di elaion
25 kai egô egenêthên oneidos autois eidosan me esaleusan kephalas autôn
26 boêthêson moi kurie o theos mou sôson me kata to eleos sou
27 kai gnôtôsan oti ê cheir sou autê kai su kurie epoiêsas autên
28 katarasontai autoi kai su eulogêseis oi epanistanomenoi moi aischunthêtôsan o de doulos sou euphranthêsetai
29 endusasthôsan oi endiaballontes me entropên kai peribalesthôsan ôsei diploida aischunên autôn
30 exomologêsomai tô kuriô sphodra en tô stomati mou kai en mesô pollôn ainesô auton
31 oti parestê ek dexiôn penêtos tou sôsai ek tôn katadiôkontôn tên psuchên mou

Illustration af Salme 110 af Hans Holbein (Salme 109 i Septuaginta)
De to Herrer

Salme 109

1 tô Dauid psalmos eipen o kurios tô kuriô mou kathou ek dexiôn mou eôs an thô tous echthrous sou upopodion tôn podôn sou
2 rabdon dunameôs sou exapostelei kurios ek Siôn kai katakurieue en mesô tôn echthrôn sou
3 meta sou ê archê en êmera tês dunameôs sou en tais lamprotêsin tôn agiôn ek gastros pro eôsphorou exegennêsa se
4 ômosen kurios kai ou metamelêthêsetai su ei iereus eis ton aiôna kata tên taxin Melchisedek
5 kurios ek dexiôn sou sunethlasen en êmera orgês autou basileis
6 krinei en tois ethnesin plêrôsei ptômata sunthlasei kephalas epi gês pollôn
7 ek cheimarrou en odô pietai dia touto upsôsei kephalên

Salme 110

1 allêlouia exomologêsomai soi kurie en olê kardia mou en boulê eutheiôn kai sunagôgê
2 megala ta erga kuriou exezêtêmena eis panta ta thelêmata autou
3 exomologêsis kai megaloprepeia to ergon autou kai ê dikaiosunê autou menei eis ton aiôna tou aiônos
4 mneian epoiêsato tôn thaumasiôn autou eleêmôn kai oiktirmôn o kurios
5 trophên edôken tois phoboumenois auton mnêsthêsetai eis ton aiôna diathêkês autou
6 ischun ergôn autou anêngeilen tô laô autou tou dounai autois klêronomian ethnôn
7 erga cheirôn autou alêtheia kai krisis pistai pasai ai entolai autou
8 estêrigmenai eis ton aiôna tou aiônos pepoiêmenai en alêtheia kai euthutêti
9 lutrôsin apesteilen tô laô autou eneteilato eis ton aiôna diathêkên autou agion kai phoberon to onoma autou
10 archê sophias phobos kuriou sunesis agathê pasi tois poiousin autên ê ainesis autou menei eis ton aiôna tou aiônos

Salme 111

1 allêlouia makarios anêr o phoboumenos ton kurion en tais entolais autou thelêsei sphodra
2 dunaton en tê gê estai to sperma autou genea eutheiôn eulogêthêsetai
3 doxa kai ploutos en tô oikô autou kai ê dikaiosunê autou menei eis ton aiôna tou aiônos
4 exaneteilen en skotei phôs tois euthesin eleêmôn kai oiktirmôn kai dikaios
5 chrêstos anêr o oiktirôn kai kichrôn oikonomêsei tous logous autou en krisei
6 oti eis ton aiôna ou saleuthêsetai eis mnêmosunon aiônion estai dikaios
7 apo akoês ponêras ou phobêthêsetai etoimê ê kardia autou elpizein epi kurion
8 estêriktai ê kardia autou ou mê phobêthê eôs ou epidê epi tous echthrous autou
9 eskorpisen edôken tois penêsin ê dikaiosunê autou menei eis ton aiôna tou aiônos to keras autou upsôthêsetai en doxê
10 amartôlos opsetai kai orgisthêsetai tous odontas autou bruxei kai takêsetai epithumia amartôlôn apoleitai

Salme 112

1 allêlouia aineite paides kurion aineite to onoma kuriou
2 eiê to onoma kuriou eulogêmenon apo tou nun kai eôs tou aiônos
3 apo anatolôn êliou mechri dusmôn aineite to onoma kuriou
4 upsêlos epi panta ta ethnê o kurios epi tous ouranous ê doxa autou
5 tis ôs kurios o theos êmôn o en upsêlois katoikôn
6 kai ta tapeina ephorôn en tô ouranô kai en tê gê
7 o egeirôn apo gês ptôchon kai apo koprias anupsôn penêta
8 tou kathisai auton meta archontôn meta archontôn laou autou
9 o katoikizôn steiran en oikô mêtera teknôn euphrainomenên

Salme 113

1 allêlouia en exodô Israêl ex Aiguptou oikou Iakôb ek laou barbarou
2 egenêthê Ioudaia agiasma autou Israêl exousia autou
3 ê thalassa eiden kai ephugen o Iordanês estraphê eis ta opisô
4 ta orê eskirtêsan ôsei krioi kai oi bounoi ôs arnia probatôn
5 ti soi estin thalassa oti ephuges kai soi Iordanê oti anechôrêsas eis ta opisô
6 ta orê oti eskirtêsate ôsei krioi kai oi bounoi ôs arnia probatôn
7 apo prosôpou kuriou esaleuthê ê gê apo prosôpou tou theou Iakôb
8 tou strepsantos tên petran eis limnas udatôn kai tên akrotomon eis pêgas udatôn
9 mê êmin kurie mê êmin all ê tô onomati sou dos doxan epi tô eleei sou kai tê alêtheia sou
10 mêpote eipôsin ta ethnê pou estin o theos autôn
11 o de theos êmôn en tô ouranô anô en tois ouranois kai en tê gê panta osa êthelêsen epoiêsen
12 ta eidôla tôn ethnôn argurion kai chrusion erga cheirôn anthrôpôn
13 stoma echousin kai ou lalêsousin ophthalmous echousin kai ouk opsontai
14 ôta echousin kai ouk akousontai rinas echousin kai ouk osphranthêsontai
15 cheiras echousin kai ou psêlaphêsousin podas echousin kai ou peripatêsousin ou phônêsousin en tô larungi autôn
16 omoioi autois genointo oi poiountes auta kai pantes oi pepoithotes ep autois
17 oikos Israêl êlpisen epi kurion boêthos autôn kai uperaspistês autôn estin
18 oikos Aarôn êlpisen epi kurion boêthos autôn kai uperaspistês autôn estin
19 oi phoboumenoi ton kurion êlpisan epi kurion boêthos autôn kai uperaspistês autôn estin
20 kurios emnêsthê êmôn kai eulogêsen êmas eulogêsen ton oikon Israêl eulogêsen ton oikon Aarôn
21 eulogêsen tous phoboumenous ton kurion tous mikrous meta tôn megalôn
22 prostheiê kurios eph umas eph umas kai epi tous uious umôn
23 eulogêmenoi umeis tô kuriô tô poiêsanti ton ouranon kai tên gên
24 o ouranos tou ouranou tô kuriô tên de gên edôken tois uiois tôn anthrôpôn
25 ouch oi nekroi ainesousin se kurie oude pantes oi katabainontes eis adou
26 all êmeis oi zôntes eulogêsomen ton kurion apo tou nun kai eôs tou aiônos

Salme 114

1 allêlouia êgapêsa oti eisakousetai kurios tês phônês tês deêseôs mou
2 oti eklinen to ous autou emoi kai en tais êmerais mou epikalesomai
3 perieschon me ôdines thanatou kindunoi adou eurosan me thlipsin kai odunên euron
4 kai to onoma kuriou epekalesamên ô kurie rusai tên psuchên mou
5 eleêmôn o kurios kai dikaios kai o theos êmôn elea
6 phulassôn ta nêpia o kurios etapeinôthên kai esôsen me
7 epistrepson ê psuchê mou eis tên anapausin sou oti kurios euêrgetêsen se
8 oti exeilato tên psuchên mou ek thanatou tous ophthalmous mou apo dakruôn kai tous podas mou apo olisthêmatos
9 euarestêsô enantion kuriou en chôra zôntôn

Salme 115

1 allêlouia episteusa dio elalêsa egô de etapeinôthên sphodra
2 egô eipa en tê ekstasei mou pas anthrôpos pseustês
3 ti antapodôsô tô kuriô peri pantôn ôn antapedôken moi
4 potêrion sôtêriou lêmpsomai kai to onoma kuriou epikalesomai
5
6 timios enantion kuriou o thanatos tôn osiôn autou
7 ô kurie egô doulos sos egô doulos sos kai uios tês paidiskês sou dierrêxas tous desmous mou
8 soi thusô thusian aineseôs
9 tas euchas mou tô kuriô apodôsô enantion pantos tou laou autou
10 en aulais oikou kuriou en mesô sou Ierousalêm

Salme 116

1 allêlouia aineite ton kurion panta ta ethnê epainesate auton pantes oi laoi
2 oti ekrataiôthê to eleos autou eph êmas kai ê alêtheia tou kuriou menei eis ton aiôna

Salme 117

1 allêlouia exomologeisthe tô kuriô oti agathos oti eis ton aiôna to eleos autou
2 eipatô dê oikos Israêl oti agathos oti eis ton aiôna to eleos autou
3 eipatô dê oikos Aarôn oti agathos oti eis ton aiôna to eleos autou
4 eipatôsan dê pantes oi phoboumenoi ton kurion oti agathos oti eis ton aiôna to eleos autou
5 en thlipsei epekalesamên ton kurion kai epêkousen mou eis platusmon
6 kurios emoi boêthos ou phobêthêsomai ti poiêsei moi anthrôpos
7 kurios emoi boêthos kagô epopsomai tous echthrous mou
8 agathon pepoithenai epi kurion ê pepoithenai ep anthrôpon
9 agathon elpizein epi kurion ê elpizein ep archontas
10 panta ta ethnê ekuklôsan me kai tô onomati kuriou êmunamên autous
11 kuklôsantes ekuklôsan me kai tô onomati kuriou êmunamên autous
12 ekuklôsan me ôsei melissai kêrion kai exekauthêsan ôsei pur en akanthais kai tô onomati kuriou êmunamên autous
13 ôstheis anetrapên tou pesein kai o kurios antelabeto mou
14 ischus mou kai umnêsis mou o kurios kai egeneto moi eis sôtêrian
15 phônê agalliaseôs kai sôtêrias en skênais dikaiôn dexia kuriou epoiêsen dunamin
16 dexia kuriou upsôsen me dexia kuriou epoiêsen dunamin
17 ouk apothanoumai alla zêsomai kai ekdiêgêsomai ta erga kuriou
18 paideuôn epaideusen me o kurios kai tô thanatô ou paredôken me
19 anoixate moi pulas dikaiosunês eiselthôn en autais exomologêsomai tô kuriô
20 autê ê pulê tou kuriou dikaioi eiseleusontai en autê
21 exomologêsomai soi oti epêkousas mou kai egenou moi eis sôtêrian
22 lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenêthê eis kephalên gônias
23 para kuriou egeneto autê kai estin thaumastê en ophthalmois êmôn
24 autê ê êmera ên epoiêsen o kurios agalliasômetha kai euphranthômen en autê
25 ô kurie sôson dê ô kurie euodôson dê
26 eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou eulogêkamen umas ex oikou kuriou
27 theos kurios kai epephanen êmin sustêsasthe eortên en tois pukazousin eôs tôn keratôn tou thusiastêriou
28 theos mou ei su kai exomologêsomai soi theos mou ei su kai upsôsô se exomologêsomai soi oti epêkousas mou kai egenou moi eis sôtêrian
29 exomologeisthe tô kuriô oti agathos oti eis ton aiôna to eleos autou

Salme 118

1 allêlouia a alph makarioi oi amômoi en odô oi poreuomenoi en nomô kuriou
2 makarioi oi exereunôntes ta marturia autou en olê kardia ekzêtêsousin auton
3 ou gar oi ergazomenoi tên anomian en tais odois autou eporeuthêsan
4 su eneteilô tas entolas sou phulaxasthai sphodra
5 ophelon kateuthuntheiêsan ai odoi mou tou phulaxasthai ta dikaiômata sou
6 tote ou mê epaischunthô en tô me epiblepein epi pasas tas entolas sou
7 exomologêsomai soi kurie en euthutêti kardias en tô memathêkenai me ta krimata tês dikaiosunês sou
8 ta dikaiômata sou phulaxô mê me egkatalipês eôs sphodra
9 b bêth en tini katorthôsei o neôteros tên odon autou en tô phulassesthai tous logous sou
10 en olê kardia mou exezêtêsa se mê apôsê me apo tôn entolôn sou
11 en tê kardia mou ekrupsa ta logia sou opôs an mê amartô soi
12 eulogêtos ei kurie didaxon me ta dikaiômata sou
13 en tois cheilesin mou exêngeila panta ta krimata tou stomatos sou
14 en tê odô tôn marturiôn sou eterphthên ôs epi panti ploutô
15 en tais entolais sou adoleschêsô kai katanoêsô tas odous sou
16 en tois dikaiômasin sou meletêsô ouk epilêsomai tôn logôn sou
17 g gimal antapodos tô doulô sou zêsomai kai phulaxô tous logous sou
18 apokalupson tous ophthalmous mou kai katanoêsô ta thaumasia sou ek tou nomou sou
19 paroikos egô eimi en tê gê mê apokrupsês ap emou tas entolas sou
20 epepothêsen ê psuchê mou tou epithumêsai ta krimata sou en panti kairô
21 epetimêsas uperêphanois epikataratoi oi ekklinontes apo tôn entolôn sou
22 periele ap emou oneidos kai exoudenôsin oti ta marturia sou exezêtêsa
23 kai gar ekathisan archontes kai kat emou katelaloun o de doulos sou êdoleschei en tois dikaiômasin sou
24 kai gar ta marturia sou meletê mou estin kai ai sumbouliai mou ta dikaiômata sou
25 d delth ekollêthê tô edaphei ê psuchê mou zêson me kata ton logon sou
26 tas odous mou exêngeila kai epêkousas mou didaxon me ta dikaiômata sou
27 odon dikaiômatôn sou sunetison me kai adoleschêsô en tois thaumasiois sou
28 estaxen ê psuchê mou apo akêdias bebaiôson me en tois logois sou
29 odon adikias apostêson ap emou kai tô nomô sou eleêson me
30 odon alêtheias êretisamên ta krimata sou ouk epelathomên
31 ekollêthên tois marturiois sou kurie mê me kataischunês
32 odon entolôn sou edramon otan eplatunas tên kardian mou
33 e ê nomothetêson me kurie tên odon tôn dikaiômatôn sou kai ekzêtêsô autên dia pantos
34 sunetison me kai exereunêsô ton nomon sou kai phulaxô auton en olê kardia mou
35 odêgêson me en tribô tôn entolôn sou oti autên êthelêsa
36 klinon tên kardian mou eis ta marturia sou kai mê eis pleonexian
37 apostrepson tous ophthalmous mou tou mê idein mataiotêta en tê odô sou zêson me
38 stêson tô doulô sou to logion sou eis ton phobon sou
39 periele ton oneidismon mou on upôpteusa ta gar krimata sou chrêsta
40 idou epethumêsa tas entolas sou en tê dikaiosunê sou zêson me
41 ouau kai elthoi ep eme to eleos sou kurie to sôtêrion sou kata to logion sou
42 kai apokrithêsomai tois oneidizousi me logon oti êlpisa epi tous logous sou
43 kai mê perielês ek tou stomatos mou logon alêtheias eôs sphodra oti epi ta krimata sou epêlpisa
44 kai phulaxô ton nomon sou dia pantos eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos
45 kai eporeuomên en platusmô oti tas entolas sou exezêtêsa
46 kai elaloun en tois marturiois sou enantion basileôn kai ouk êschunomên
47 kai emeletôn en tais entolais sou ais êgapêsa sphodra
48 kai êra tas cheiras mou pros tas entolas sou as êgapêsa kai êdoleschoun en tois dikaiômasin sou
49 z zai mnêsthêti ton logon sou tô doulô sou ô epêlpisas me
50 autê me parekalesen en tê tapeinôsei mou oti to logion sou ezêsen me
51 uperêphanoi parênomoun eôs sphodra apo de tou nomou sou ouk exeklina
52 emnêsthên tôn krimatôn sou ap aiônos kurie kai pareklêthên
53 athumia kateschen me apo amartôlôn tôn egkatalimpanontôn ton nomon sou
54 psalta êsan moi ta dikaiômata sou en topô paroikias mou
55 emnêsthên en nukti tou onomatos sou kurie kai ephulaxa ton nomon sou
56 autê egenêthê moi oti ta dikaiômata sou exezêtêsa
57 ê êth meris mou kurie eipa phulaxasthai ton nomon sou
58 edeêthên tou prosôpou sou en olê kardia mou eleêson me kata to logion sou
59 dielogisamên tas odous sou kai epestrepsa tous podas mou eis ta marturia sou
60 êtoimasthên kai ouk etarachthên tou phulaxasthai tas entolas sou
61 schoinia amartôlôn perieplakêsan moi kai tou nomou sou ouk epelathomên
62 mesonuktion exêgeiromên tou exomologeisthai soi epi ta krimata tês dikaiosunês sou
63 metochos egô eimi pantôn tôn phoboumenôn se kai tôn phulassontôn tas entolas sou
64 tou eleous sou kurie plêrês ê gê ta dikaiômata sou didaxon me
65 th têth chrêstotêta epoiêsas meta tou doulou sou kurie kata ton logon sou
66 chrêstotêta kai paideian kai gnôsin didaxon me oti tais entolais sou episteusa
67 pro tou me tapeinôthênai egô eplêmmelêsa dia touto to logion sou ephulaxa
68 chrêstos ei su kurie kai en tê chrêstotêti sou didaxon me ta dikaiômata sou
69 eplêthunthê ep eme adikia uperêphanôn egô de en olê kardia mou exereunêsô tas entolas sou
70 eturôthê ôs gala ê kardia autôn egô de ton nomon sou emeletêsa
71 agathon moi oti etapeinôsas me opôs an mathô ta dikaiômata sou
72 agathon moi o nomos tou stomatos sou uper chiliadas chrusiou kai arguriou
73 i iôth ai cheires sou epoiêsan me kai eplasan me sunetison me kai mathêsomai tas entolas sou
74 oi phoboumenoi se opsontai me kai euphranthêsontai oti eis tous logous sou epêlpisa
75 egnôn kurie oti dikaiosunê ta krimata sou kai alêtheia etapeinôsas me
76 genêthêtô dê to eleos sou tou parakalesai me kata to logion sou tô doulô sou
77 elthetôsan moi oi oiktirmoi sou kai zêsomai oti o nomos sou meletê mou estin
78 aischunthêtôsan uperêphanoi oti adikôs ênomêsan eis eme egô de adoleschêsô en tais entolais sou
79 epistrepsatôsan moi oi phoboumenoi se kai oi ginôskontes ta marturia sou
80 genêthêtô ê kardia mou amômos en tois dikaiômasin sou opôs an mê aischunthô
81 ia chaph ekleipei eis to sôtêrion sou ê psuchê mou kai eis ton logon sou epêlpisa
82 exelipon oi ophthalmoi mou eis to logion sou legontes pote parakaleseis me
83 oti egenêthên ôs askos en pachnê ta dikaiômata sou ouk epelathomên
84 posai eisin ai êmerai tou doulou sou pote poiêseis moi ek tôn katadiôkontôn me krisin
85 diêgêsanto moi paranomoi adoleschias all ouch ôs o nomos sou kurie
86 pasai ai entolai sou alêtheia adikôs katediôxan me boêthêson moi
87 para brachu sunetelesan me en tê gê egô de ouk egkatelipon tas entolas sou
88 kata to eleos sou zêson me kai phulaxô ta marturia tou stomatos sou
89 ib labd eis ton aiôna kurie o logos sou diamenei en tô ouranô
90 eis genean kai genean ê alêtheia sou ethemeliôsas tên gên kai diamenei
91 tê diataxei sou diamenei ê êmera oti ta sumpanta doula sa
92 ei mê oti o nomos sou meletê mou estin tote an apôlomên en tê tapeinôsei mou
93 eis ton aiôna ou mê epilathômai tôn dikaiômatôn sou oti en autois ezêsas me kurie
94 sos eimi egô sôson me oti ta dikaiômata sou exezêtêsa
95 eme upemeinan amartôloi tou apolesai me ta marturia sou sunêka
96 pasês sunteleias eidon peras plateia ê entolê sou sphodra
97 ig mêm ôs êgapêsa ton nomon sou kurie olên tên êmeran meletê mou estin
98 uper tous echthrous mou esophisas me tên entolên sou oti eis ton aiôna moi estin
99 uper pantas tous didaskontas me sunêka oti ta marturia sou meletê mou estin
100 uper presbuterous sunêka oti tas entolas sou exezêtêsa
101 ek pasês odou ponêras ekôlusa tous podas mou opôs an phulaxô tous logous sou
102 apo tôn krimatôn sou ouk exeklina oti su enomothetêsas moi
103 ôs glukea tô larungi mou ta logia sou uper meli kai kêrion tô stomati mou
104 apo tôn entolôn sou sunêka dia touto emisêsa pasan odon adikias oti su enomothetêsas moi
105 id noun luchnos tois posin mou o logos sou kai phôs tais tribois mou
106 omômoka kai estêsa tou phulaxasthai ta krimata tês dikaiosunês sou
107 etapeinôthên eôs sphodra kurie zêson me kata ton logon sou
108 ta ekousia tou stomatos mou eudokêson dê kurie kai ta krimata sou didaxon me
109 ê psuchê mou en tais chersin mou dia pantos kai tou nomou sou ouk epelathomên
110 ethento amartôloi pagida moi kai ek tôn entolôn sou ouk eplanêthên
111 eklêronomêsa ta marturia sou eis ton aiôna oti agalliama tês kardias mou eisin
112 eklina tên kardian mou tou poiêsai ta dikaiômata sou eis ton aiôna di antameipsin
113 ie samch paranomous emisêsa kai ton nomon sou êgapêsa
114 boêthos mou kai antilêmptôr mou ei su eis ton logon sou epêlpisa
115 ekklinate ap emou ponêreuomenoi kai exereunêsô tas entolas tou theou mou
116 antilabou mou kata to logion sou kai zêsomai kai mê kataischunês me apo tês prosdokias mou
117 boêthêson moi kai sôthêsomai kai meletêsô en tois dikaiômasin sou dia pantos
118 exoudenôsas pantas tous apostatountas apo tôn dikaiômatôn sou oti adikon to enthumêma autôn
119 parabainontas elogisamên pantas tous amartôlous tês gês dia touto êgapêsa ta marturia sou dia pantos
120 kathêlôson ek tou phobou sou tas sarkas mou apo gar tôn krimatôn sou ephobêthên
121 i ain epoiêsa krima kai dikaiosunên mê paradôs me tois adikousin me
122 ekdexai ton doulon sou eis agathon mê sukophantêsatôsan me uperêphanoi
123 oi ophthalmoi mou exelipon eis to sôtêrion sou kai eis to logion tês dikaiosunês sou
124 poiêson meta tou doulou sou kata to eleos sou kai ta dikaiômata sou didaxon me
125 doulos sou eimi egô sunetison me kai gnôsomai ta marturia sou
126 kairos tou poiêsai tô kuriô dieskedasan ton nomon sou
127 dia touto êgapêsa tas entolas sou uper chrusion kai topazion
128 dia touto pros pasas tas entolas sou katôrthoumên pasan odon adikon emisêsa
129 iz phê thaumasta ta marturia sou dia touto exêreunêsen auta ê psuchê mou
130 ê dêlôsis tôn logôn sou phôtiei kai sunetiei nêpious
131 to stoma mou ênoixa kai eilkusa pneuma oti tas entolas sou epepothoun
132 epiblepson ep eme kai eleêson me kata to krima tôn agapôntôn to onoma sou
133 ta diabêmata mou kateuthunon kata to logion sou kai mê katakurieusatô mou pasa anomia
134 lutrôsai me apo sukophantias anthrôpôn kai phulaxô tas entolas sou
135 to prosôpon sou epiphanon epi ton doulon sou kai didaxon me ta dikaiômata sou
136 diexodous udatôn katebêsan oi ophthalmoi mou epei ouk ephulaxan ton nomon sou
137 iê sadê dikaios ei kurie kai euthês ê krisis sou
138 eneteilô dikaiosunên ta marturia sou kai alêtheian sphodra
139 exetêxen me o zêlos tou oikou sou oti epelathonto tôn logôn sou oi echthroi mou
140 pepurômenon to logion sou sphodra kai o doulos sou êgapêsen auto
141 neôteros eimi egô kai exoudenômenos ta dikaiômata sou ouk epelathomên
142 ê dikaiosunê sou dikaiosunê eis ton aiôna kai o nomos sou alêtheia
143 thlipsis kai anagkê eurosan me ai entolai sou meletê mou
144 dikaiosunê ta marturia sou eis ton aiôna sunetison me kai zêsomai
145 ith kôph ekekraxa en olê kardia mou epakouson mou kurie ta dikaiômata sou ekzêtêsô
146 ekekraxa se sôson me kai phulaxô ta marturia sou
147 proephthasa en aôria kai ekekraxa eis tous logous sou epêlpisa
148 proephthasan oi ophthalmoi mou pros orthron tou meletan ta logia sou
149 tês phônês mou akouson kurie kata to eleos sou kata to krima sou zêson me
150 prosêngisan oi katadiôkontes me anomia apo de tou nomou sou emakrunthêsan
151 engus ei su kurie kai pasai ai entolai sou alêtheia
152 kat archas egnôn ek tôn marturiôn sou oti eis ton aiôna ethemeliôsas auta
153 k rês ide tên tapeinôsin mou kai exelou me oti ton nomon sou ouk epelathomên
154 krinon tên krisin mou kai lutrôsai me dia ton logon sou zêson me
155 makran apo amartôlôn sôtêria oti ta dikaiômata sou ouk exezêtêsan
156 oi oiktirmoi sou polloi kurie kata to krima sou zêson me
157 polloi oi ekdiôkontes me kai ekthlibontes me ek tôn marturiôn sou ouk exeklina
158 eidon asunthetountas kai exetêkomên oti ta logia sou ouk ephulaxanto
159 ide oti tas entolas sou êgapêsa kurie en tô eleei sou zêson me
160 archê tôn logôn sou alêtheia kai eis ton aiôna panta ta krimata tês dikaiosunês sou
161 ka sen archontes katediôxan me dôrean kai apo tôn logôn sou edeiliasen ê kardia mou
162 agalliasomai egô epi ta logia sou ôs o euriskôn skula polla
163 adikian emisêsa kai ebdeluxamên ton de nomon sou êgapêsa
164 eptakis tês êmeras ênesa soi epi ta krimata tês dikaiosunês sou
165 eirênê pollê tois agapôsin ton nomon sou kai ouk estin autois skandalon
166 prosedokôn to sôtêrion sou kurie kai tas entolas sou êgapêsa
167 ephulaxen ê psuchê mou ta marturia sou kai êgapêsen auta sphodra
168 ephulaxa tas entolas sou kai ta marturia sou oti pasai ai odoi mou enantion sou kurie
169 kb thau engisatô ê deêsis mou enôpion sou kurie kata to logion sou sunetison me
170 eiselthoi to axiôma mou enôpion sou kata to logion sou rusai me
171 exereuxainto ta cheilê mou umnon otan didaxês me ta dikaiômata sou
172 phthegxaito ê glôssa mou to logion sou oti pasai ai entolai sou dikaiosunê
173 genesthô ê cheir sou tou sôsai me oti tas entolas sou êretisamên
174 epepothêsa to sôtêrion sou kurie kai o nomos sou meletê mou estin
175 zêsetai ê psuchê mou kai ainesei se kai ta krimata sou boêthêsei moi
176 eplanêthên ôs probaton apolôlos zêtêson ton doulon sou oti tas entolas sou ouk epelathomên

Salme 119

1 ôdê tôn anabathmôn pros kurion en tô thlibesthai me ekekraxa kai eisêkousen mou
2 kurie rusai tên psuchên mou apo cheileôn adikôn kai apo glôssês dolias
3 ti dotheiê soi kai ti prostetheiê soi pros glôssan dolian
4 ta belê tou dunatou êkonêmena sun tois anthraxin tois erêmikois
5 oimmoi oti ê paroikia mou emakrunthê kateskênôsa meta tôn skênômatôn Kêdar
6 polla parôkêsen ê psuchê mou
7 meta tôn misountôn tên eirênên êmên eirênikos otan elaloun autois epolemoun me dôrean

Salme 120

1 ôdê tôn anabathmôn êra tous ophthalmous mou eis ta orê pothen êxei ê boêtheia mou
2 ê boêtheia mou para kuriou tou poiêsantos ton ouranon kai tên gên
3 mê dôs eis salon ton poda sou mêde nustaxê o phulassôn se
4 idou ou nustaxei oude upnôsei o phulassôn ton Israêl
5 kurios phulaxei se kurios skepê sou epi cheira dexian sou
6 êmeras o êlios ou sugkausei se oude ê selênê tên nukta
7 kurios phulaxei se apo pantos kakou phulaxei tên psuchên sou
8 kurios phulaxei tên eisodon sou kai tên exodon sou apo tou nun kai eôs tou aiônos

Salme 121

1 ôdê tôn anabathmôn euphranthên epi tois eirêkosin moi eis oikon kuriou poreusometha
2 estôtes êsan oi podes êmôn en tais aulais sou Ierousalêm
3 Ierousalêm oikodomoumenê ôs polis ês ê metochê autês epi to auto
4 ekei gar anebêsan ai phulai phulai kuriou marturion tô Israêl tou exomologêsasthai tô onomati kuriou
5 oti ekei ekathisan thronoi eis krisin thronoi epi oikon Dauid
6 erôtêsate dê ta eis eirênên tên Ierousalêm kai euthênia tois agapôsin se
7 genesthô dê eirênê en tê dunamei sou kai euthênia en tais purgobaresin sou
8 eneka tôn adelphôn mou kai tôn plêsion mou elaloun dê eirênên peri sou
9 eneka tou oikou kuriou tou theou êmôn exezêtêsa agatha soi

Salme 122

1 ôdê tôn anabathmôn pros se êra tous ophthalmous mou ton katoikounta en tô ouranô
2 idou ôs ophthalmoi doulôn eis cheiras tôn kuriôn autôn ôs ophthalmoi paidiskês eis cheiras tês kurias autês outôs oi ophthalmoi êmôn pros kurion ton theon êmôn eôs ou oiktirêsai êmas
3 eleêson êmas kurie eleêson êmas oti epi polu eplêsthêmen exoudenôseôs
4 epi pleion eplêsthê ê psuchê êmôn to oneidos tois euthênousin kai ê exoudenôsis tois uperêphanois

Salme 123

1 ôdê tôn anabathmôn ei mê oti kurios ên en êmin eipatô dê Israêl
2 ei mê oti kurios ên en êmin en tô epanastênai anthrôpous eph êmas
3 ara zôntas an katepion êmas en tô orgisthênai ton thumon autôn eph êmas
4 ara to udôr katepontisen êmas cheimarron diêlthen ê psuchê êmôn
5 ara diêlthen ê psuchê êmôn to udôr to anupostaton
6 eulogêtos kurios os ouk edôken êmas eis thêran tois odousin autôn
7 ê psuchê êmôn ôs strouthion errusthê ek tês pagidos tôn thêreuontôn ê pagis sunetribê kai êmeis errusthêmen
8 ê boêtheia êmôn en onomati kuriou tou poiêsantos ton ouranon kai tên gên

Salme 124

1 ôdê tôn anabathmôn oi pepoithotes epi kurion ôs oros Siôn ou saleuthêsetai eis ton aiôna o katoikôn Ierousalêm
2 orê kuklô autês kai kurios kuklô tou laou autou apo tou nun kai eôs tou aiônos
3 oti ouk aphêsei tên rabdon tôn amartôlôn epi ton klêron tôn dikaiôn opôs an mê ekteinôsin oi dikaioi en anomia cheiras autôn
4 agathunon kurie tois agathois kai tois euthesi tê kardia
5 tous de ekklinontas eis tas strangalias apaxei kurios meta tôn ergazomenôn tên anomian eirênê epi ton Israêl

Salme 125

1 ôdê tôn anabathmôn en tô epistrepsai kurion tên aichmalôsian Siôn egenêthêmen ôs parakeklêmenoi
2 tote eplêsthê charas to stoma êmôn kai ê glôssa êmôn agalliaseôs tote erousin en tois ethnesin emegalunen kurios tou poiêsai met autôn
3 emegalunen kurios tou poiêsai meth êmôn egenêthêmen euphrainomenoi
4 epistrepson kurie tên aichmalôsian êmôn ôs cheimarrous en tô notô
5 oi speirontes en dakrusin en agalliasei theriousin
6 poreuomenoi eporeuonto kai eklaion airontes ta spermata autôn erchomenoi de êxousin en agalliasei airontes ta dragmata autôn

Salme 126

1 ôdê tôn anabathmôn tô Salômôn ean mê kurios oikodomêsê oikon eis matên ekopiasan oi oikodomountes auton ean mê kurios phulaxê polin eis matên êgrupnêsen o phulassôn
2 eis matên umin estin tou orthrizein egeiresthai meta to kathêsthai oi esthontes arton odunês otan dô tois agapêtois autou upnon
3 idou ê klêronomia kuriou uioi o misthos tou karpou tês gastros
4 ôsei belê en cheiri dunatou outôs oi uioi tôn ektetinagmenôn
5 makarios anthrôpos os plêrôsei tên epithumian autou ex autôn ou kataischunthêsontai otan lalôsi tois echthrois autôn en pulê

Salme 127

1 ôdê tôn anabathmôn makarioi pantes oi phoboumenoi ton kurion oi poreuomenoi en tais odois autou
2 tous ponous tôn karpôn sou phagesai makarios ei kai kalôs soi estai
3 ê gunê sou ôs ampelos euthênousa en tois klitesi tês oikias sou oi uioi sou ôs neophuta elaiôn kuklô tês trapezês sou
4 idou outôs eulogêthêsetai anthrôpos o phoboumenos ton kurion
5 eulogêsai se kurios ek Siôn kai idois ta agatha Ierousalêm pasas tas êmeras tês zôês sou
6 kai idois uious tôn uiôn sou eirênê epi ton Israêl

Salme 128

1 ôdê tôn anabathmôn pleonakis epolemêsan me ek neotêtos mou eipatô dê Israêl
2 pleonakis epolemêsan me ek neotêtos mou kai gar ouk êdunêthêsan moi
3 epi tou nôtou mou etektainon oi amartôloi emakrunan tên anomian autôn
4 kurios dikaios sunekopsen auchenas amartôlôn
5 aischunthêtôsan kai apostraphêtôsan eis ta opisô pantes oi misountes Siôn
6 genêthêtôsan ôs chortos dômatôn os pro tou ekspasthênai exêranthê
7 ou ouk eplêrôsen tên cheira autou o therizôn kai ton kolpon autou o ta dragmata sullegôn
8 kai ouk eipan oi paragontes eulogia kuriou eph umas eulogêkamen umas en onomati kuriou

Salme 129

1 ôdê tôn anabathmôn ek batheôn ekekraxa se kurie
2 kurie eisakouson tês phônês mou genêthêtô ta ôta sou prosechonta eis tên phônên tês deêseôs mou
3 ean anomias paratêrêsê kurie kurie tis upostêsetai
4 oti para soi o ilasmos estin
5 eneken tou nomou sou upemeina se kurie upemeinen ê psuchê mou eis ton logon sou
6 êlpisen ê psuchê mou epi ton kurion apo phulakês prôias mechri nuktos apo phulakês prôias elpisatô Israêl epi ton kurion
7 oti para tô kuriô to eleos kai pollê par autô lutrôsis
8 kai autos lutrôsetai ton Israêl ek pasôn tôn anomiôn autou

Salme 130

1 ôdê tôn anabathmôn tô Dauid kurie ouch upsôthê mou ê kardia oude emeteôristhêsan oi ophthalmoi mou oude eporeuthên en megalois oude en thaumasiois uper eme
2 ei mê etapeinophronoun alla upsôsa tên psuchên mou ôs to apogegalaktismenon epi tên mêtera autou ôs antapodosis epi tên psuchên mou
3 elpisatô Israêl epi ton kurion apo tou nun kai eôs tou aiônos

Salme 131

1 ôdê tôn anabathmôn mnêsthêti kurie tou Dauid kai pasês tês prautêtos autou
2 ôs ômosen tô kuriô êuxato tô theô Iakôb
3 ei eiseleusomai eis skênôma oikou mou ei anabêsomai epi klinês strômnês mou
4 ei dôsô upnon tois ophthalmois mou kai tois blepharois mou nustagmon kai anapausin tois krotaphois mou
5 eôs ou eurô topon tô kuriô skênôma tô theô Iakôb
6 idou êkousamen autên en Ephratha euromen autên en tois pediois tou drumou
7 eiseleusometha eis ta skênômata autou proskunêsomen eis ton topon ou estêsan oi podes autou
8 anastêthi kurie eis tên anapausin sou su kai ê kibôtos tou agiasmatos sou
9 oi iereis sou endusontai dikaiosunên kai oi osioi sou agalliasontai
10 eneken Dauid tou doulou sou mê apostrepsês to prosôpon tou christou sou
11 ômosen kurios tô Dauid alêtheian kai ou mê athetêsei autên ek karpou tês koilias sou thêsomai epi ton thronon sou
12 ean phulaxôntai oi uioi sou tên diathêkên mou kai ta marturia mou tauta a didaxô autous kai oi uioi autôn eôs tou aiônos kathiountai epi tou thronou sou
13 oti exelexato kurios tên Siôn êretisato autên eis katoikian eautô
14 autê ê katapausis mou eis aiôna aiônos ôde katoikêsô oti êretisamên autên
15 tên thêran autês eulogôn eulogêsô tous ptôchous autês chortasô artôn
16 tous iereis autês endusô sôtêrian kai oi osioi autês agalliasei agalliasontai
17 ekei exanatelô keras tô Dauid êtoimasa luchnon tô christô mou
18 tous echthrous autou endusô aischunên epi de auton exanthêsei to agiasma mou

Salme 132

1 ôdê tôn anabathmôn tô Dauid idou dê ti kalon ê ti terpnon all ê to katoikein adelphous epi to auto
2 ôs muron epi kephalês to katabainon epi pôgôna ton pôgôna ton Aarôn to katabainon epi tên ôan tou endumatos autou
3 ôs drosos Aermôn ê katabainousa epi ta orê Siôn oti ekei eneteilato kurios tên eulogian kai zôên eôs tou aiônos

Salme 133

1 ôdê tôn anabathmôn idou dê eulogeite ton kurion pantes oi douloi kuriou oi estôtes en oikô kuriou en aulais oikou theou êmôn
2 en tais nuxin eparate tas cheiras umôn eis ta agia kai eulogeite ton kurion
3 eulogêsei se kurios ek Siôn o poiêsas ton ouranon kai tên gên

Salme 134

1 allêlouia aineite to onoma kuriou aineite douloi kurion
2 oi estôtes en oikô kuriou en aulais oikou theou êmôn
3 aineite ton kurion oti agathos kurios psalate tô onomati autou oti kalon
4 oti ton Iakôb exelexato eautô o kurios Israêl eis periousiasmon autou
5 oti egô egnôn oti megas kurios kai o kurios êmôn para pantas tous theous
6 panta osa êthelêsen o kurios epoiêsen en tô ouranô kai en tê gê en tais thalassais kai en pasais tais abussois
7 anagôn nephelas ex eschatou tês gês astrapas eis ueton epoiêsen o exagôn anemous ek thêsaurôn autou
8 os epataxen ta prôtotoka Aiguptou apo anthrôpou eôs ktênous
9 exapesteilen sêmeia kai terata en mesô sou Aigupte en Pharaô kai en pasi tois doulois autou
10 os epataxen ethnê polla kai apekteinen basileis krataious
11 ton Sêôn basilea tôn Amorraiôn kai ton Ôg basilea tês Basan kai pasas tas basileias Chanaan
12 kai edôken tên gên autôn klêronomian klêronomian Israêl laô autou
13 kurie to onoma sou eis ton aiôna kurie to mnêmosunon sou eis genean kai genean
14 oti krinei kurios ton laon autou kai epi tois doulois autou paraklêthêsetai
15 ta eidôla tôn ethnôn argurion kai chrusion erga cheirôn anthrôpôn
16 stoma echousin kai ou lalêsousin ophthalmous echousin kai ouk opsontai
17 ôta echousin kai ouk enôtisthêsontai rinas echousin kai ouk osphranthêsontai cheiras echousin kai ou psêlaphêsousin podas echousin kai ou peripatêsousin ou phônêsousin en tô larungi autôn oude gar estin pneuma en tô stomati autôn
18 omoioi autois genointo oi poiountes auta kai pantes oi pepoithotes ep autois
19 oikos Israêl eulogêsate ton kurion oikos Aarôn eulogêsate ton kurion
20 oikos Leui eulogêsate ton kurion oi phoboumenoi ton kurion eulogêsate ton kurion
21 eulogêtos kurios ek Siôn o katoikôn Ierousalêm

Salme 135

1 allêlouia exomologeisthe tô kuriô oti chrêstos oti eis ton aiôna to eleos autou
2 exomologeisthe tô theô tôn theôn oti eis ton aiôna to eleos autou
3 exomologeisthe tô kuriô tôn kuriôn oti eis ton aiôna to eleos autou
4 tô poiounti thaumasia megala monô oti eis ton aiôna to eleos autou
5 tô poiêsanti tous ouranous en sunesei oti eis ton aiôna to eleos autou
6 tô stereôsanti tên gên epi tôn udatôn oti eis ton aiôna to eleos autou
7 tô poiêsanti phôta megala monô oti eis ton aiôna to eleos autou
8 ton êlion eis exousian tês êmeras oti eis ton aiôna to eleos autou
9 tên selênên kai ta astra eis exousian tês nuktos oti eis ton aiôna to eleos autou
10 tô pataxanti Aigupton sun tois prôtotokois autôn oti eis ton aiôna to eleos autou
11 kai exagagonti ton Israêl ek mesou autôn oti eis ton aiôna to eleos autou
12 en cheiri krataia kai en brachioni upsêlô oti eis ton aiôna to eleos autou
13 tô katadielonti tên eruthran thalassan eis diaireseis oti eis ton aiôna to eleos autou
14 kai diagagonti ton Israêl dia mesou autês oti eis ton aiôna to eleos autou
15 kai ektinaxanti Pharaô kai tên dunamin autou eis thalassan eruthran oti eis ton aiôna to eleos autou
16 tô diagagonti ton laon autou en tê erêmô oti eis ton aiôna to eleos autou tô exagagonti udôr ek petras akrotomou oti eis ton aiôna to eleos autou
17 tô pataxanti basileis megalous oti eis ton aiôna to eleos autou
18 kai apokteinanti basileis krataious oti eis ton aiôna to eleos autou
19 ton Sêôn basilea tôn Amorraiôn oti eis ton aiôna to eleos autou
20 kai ton Ôg basilea tês Basan oti eis ton aiôna to eleos autou
21 kai donti tên gên autôn klêronomian oti eis ton aiôna to eleos autou
22 klêronomian Israêl doulô autou oti eis ton aiôna to eleos autou
23 oti en tê tapeinôsei êmôn emnêsthê êmôn o kurios oti eis ton aiôna to eleos autou
24 kai elutrôsato êmas ek tôn echthrôn êmôn oti eis ton aiôna to eleos autou
25 o didous trophên pasê sarki oti eis ton aiôna to eleos autou
26 exomologeisthe tô theô tou ouranou oti eis ton aiôna to eleos autou exomologeisthe tô kuriô tôn kuriôn oti eis ton aiôna to eleos autou

Salme 136

1 tô Dauid epi tôn potamôn Babulônos ekei ekathisamen kai eklausamen en tô mnêsthênai êmas tês Siôn
2 epi tais iteais en mesô autês ekremasamen ta organa êmôn
3 oti ekei epêrôtêsan êmas oi aichmalôteusantes êmas logous ôdôn kai oi apagagontes êmas umnon asate êmin ek tôn ôdôn Siôn
4 pôs asômen tên ôdên kuriou epi gês allotrias
5 ean epilathômai sou Ierousalêm epilêstheiê ê dexia mou
6 kollêtheiê ê glôssa mou tô larungi mou ean mê sou mnêsthô ean mê proanataxômai tên Ierousalêm en archê tês euphrosunês mou
7 mnêsthêti kurie tôn uiôn Edôm tên êmeran Ierousalêm tôn legontôn ekkenoute ekkenoute eôs o themelios en autê
8 thugatêr Babulônos ê talaipôros makarios os antapodôsei soi to antapodoma sou o antapedôkas êmin
9 makarios os kratêsei kai edaphiei ta nêpia sou pros tên petran

Salme 137

1 tô Dauid exomologêsomai soi kurie en olê kardia mou oti êkousas ta rêmata tou stomatos mou kai enantion angelôn psalô soi
2 proskunêsô pros naon agion sou kai exomologêsomai tô onomati sou epi tô eleei sou kai tê alêtheia sou oti emegalunas epi pan onoma to logion sou
3 en ê an êmera epikalesômai se tachu epakouson mou poluôrêseis me en psuchê mou en dunamei
4 exomologêsasthôsan soi kurie pantes oi basileis tês gês oti êkousan panta ta rêmata tou stomatos sou
5 kai asatôsan en tais odois kuriou oti megalê ê doxa kuriou
6 oti upsêlos kurios kai ta tapeina ephora kai ta upsêla apo makrothen ginôskei
7 ean poreuthô en mesô thlipseôs zêseis me ep orgên echthrôn mou exeteinas cheira sou kai esôsen me ê dexia sou
8 kurios antapodôsei uper emou kurie to eleos sou eis ton aiôna ta erga tôn cheirôn sou mê parês

Salme 138

1 eis to telos psalmos tô Dauid kurie edokimasas me kai egnôs me
2 su egnôs tên kathedran mou kai tên egersin mou su sunêkas tous dialogismous mou apo makrothen
3 tên tribon mou kai tên schoinon mou su exichniasas kai pasas tas odous mou proeides
4 oti ouk estin logos en glôssê mou
5 idou kurie su egnôs panta ta eschata kai ta archaia su eplasas me kai ethêkas ep eme tên cheira sou
6 ethaumastôthê ê gnôsis sou ex emou ekrataiôthê ou mê dunômai pros autên
7 pou poreuthô apo tou pneumatos sou kai apo tou prosôpou sou pou phugô
8 ean anabô eis ton ouranon su ei ekei ean katabô eis ton adên parei
9 ean analaboimi tas pterugas mou kat orthron kai kataskênôsô eis ta eschata tês thalassês
10 kai gar ekei ê cheir sou odêgêsei me kai kathexei me ê dexia sou
11 kai eipa ara skotos katapatêsei me kai nux phôtismos en tê truphê mou
12 oti skotos ou skotisthêsetai apo sou kai nux ôs êmera phôtisthêsetai ôs to skotos autês outôs kai to phôs autês
13 oti su ektêsô tous nephrous mou kurie antelabou mou ek gastros mêtros mou
14 exomologêsomai soi oti phoberôs ethaumastôthên thaumasia ta erga sou kai ê psuchê mou ginôskei sphodra
15 ouk ekrubê to ostoun mou apo sou o epoiêsas en kruphê kai ê upostasis mou en tois katôtatois tês gês
16 to akatergaston mou eidosan oi ophthalmoi sou kai epi to biblion sou pantes graphêsontai êmeras plasthêsontai kai outheis en autois
17 emoi de lian etimêthêsan oi philoi sou o theos lian ekrataiôthêsan ai archai autôn
18 exarithmêsomai autous kai uper ammon plêthunthêsontai exêgerthên kai eti eimi meta sou
19 ean apokteinês amartôlous o theos andres aimatôn ekklinate ap emou
20 oti ereis eis dialogismon lêmpsontai eis mataiotêta tas poleis sou
21 ouchi tous misountas se kurie emisêsa kai epi tois echthrois sou exetêkomên
22 teleion misos emisoun autous eis echthrous egenonto moi
23 dokimason me o theos kai gnôthi tên kardian mou etason me kai gnôthi tas tribous mou
24 kai ide ei odos anomias en emoi kai odêgêson me en odô aiônia

Salme 139

1 eis to telos psalmos tô Dauid
2 exelou me kurie ex anthrôpou ponêrou apo andros adikou rusai me
3 oitines elogisanto adikias en kardia olên tên êmeran paretassonto polemous
4 êkonêsan glôssan autôn ôsei opheôs ios aspidôn upo ta cheilê autôn diapsalma
5 phulaxon me kurie ek cheiros amartôlou apo anthrôpôn adikôn exelou me oitines elogisanto uposkelisai ta diabêmata mou
6 ekrupsan uperêphanoi pagida moi kai schoinia dieteinan pagidas tois posin mou echomena tribou skandalon ethento moi diapsalma
7 eipa tô kuriô theos mou ei su enôtisai kurie tên phônên tês deêseôs mou
8 kurie kurie dunamis tês sôtêrias mou epeskiasas epi tên kephalên mou en êmera polemou
9 mê paradôs me kurie apo tês epithumias mou amartôlô dielogisanto kat emou mê egkatalipês me mêpote upsôthôsin diapsalma
10 ê kephalê tou kuklômatos autôn kopos tôn cheileôn autôn kalupsei autous
11 pesountai ep autous anthrakes en puri katabaleis autous en talaipôriais ou mê upostôsin
12 anêr glôssôdês ou kateuthunthêsetai epi tês gês andra adikon kaka thêreusei eis diaphthoran
13 egnôn oti poiêsei kurios tên krisin tou ptôchou kai tên dikên tôn penêtôn
14 plên dikaioi exomologêsontai tô onomati sou kai katoikêsousin eutheis sun tô prosôpô sou

Salme 140

1 psalmos tô Dauid kurie ekekraxa pros se eisakouson mou prosches tê phônê tês deêseôs mou en tô kekragenai me pros se
2 kateuthunthêtô ê proseuchê mou ôs thumiama enôpion sou eparsis tôn cheirôn mou thusia esperinê
3 thou kurie phulakên tô stomati mou kai thuran periochês peri ta cheilê mou
4 mê ekklinês tên kardian mou eis logous ponêrias tou prophasizesthai prophaseis en amartiais sun anthrôpois ergazomenois anomian kai ou mê sunduasô meta tôn eklektôn autôn
5 paideusei me dikaios en eleei kai elegxei me elaion de amartôlou mê lipanatô tên kephalên mou oti eti kai ê proseuchê mou en tais eudokiais autôn
6 katepothêsan echomena petras oi kritai autôn akousontai ta rêmata mou oti êdunthêsan
7 ôsei pachos gês dierragê epi tês gês dieskorpisthê ta osta êmôn para ton adên
8 oti pros se kurie kurie oi ophthalmoi mou epi se êlpisa mê antanelês tên psuchên mou
9 phulaxon me apo pagidos ês sunestêsanto moi kai apo skandalôn tôn ergazomenôn tên anomian
10 pesountai en amphiblêstrô autou amartôloi kata monas eimi egô eôs ou an parelthô

Salme 141

1 suneseôs tô Dauid en tô einai auton en tô spêlaiô proseuchê
2 phônê mou pros kurion ekekraxa phônê mou pros kurion edeêthên
3 ekcheô enantion autou tên deêsin mou tên thlipsin mou enôpion autou apangelô
4 en tô ekleipein ex emou to pneuma mou kai su egnôs tas tribous mou en odô tautê ê eporeuomên ekrupsan pagida moi
5 katenooun eis ta dexia kai epeblepon oti ouk ên o epiginôskôn me apôleto phugê ap emou kai ouk estin o ekzêtôn tên psuchên mou
6 ekekraxa pros se kurie eipa su ei ê elpis mou meris mou en gê zôntôn
7 prosches pros tên deêsin mou oti etapeinôthên sphodra rusai me ek tôn katadiôkontôn me oti ekrataiôthêsan uper eme
8 exagage ek phulakês tên psuchên mou tou exomologêsasthai tô onomati sou kurie eme upomenousin dikaioi eôs ou antapodôs moi

Salme 142

1 psalmos tô Dauid ote auton o uios katadiôkei kurie eisakouson tês proseuchês mou enôtisai tên deêsin mou en tê alêtheia sou epakouson mou en tê dikaiosunê sou
2 kai mê eiselthês eis krisin meta tou doulou sou oti ou dikaiôthêsetai enôpion sou pas zôn
3 oti katediôxen o echthros tên psuchên mou etapeinôsen eis gên tên zôên mou ekathisen me en skoteinois ôs nekrous aiônos
4 kai êkêdiasen ep eme to pneuma mou en emoi etarachthê ê kardia mou
5 emnêsthên êmerôn archaiôn kai emeletêsa en pasi tois ergois sou en poiêmasin tôn cheirôn sou emeletôn
6 diepetasa tas cheiras mou pros se ê psuchê mou ôs gê anudros soi diapsalma
7 tachu eisakouson mou kurie exelipen to pneuma mou mê apostrepsês to prosôpon sou ap emou kai omoiôthêsomai tois katabainousin eis lakkon
8 akouston poiêson moi to prôi to eleos sou oti epi soi êlpisa gnôrison moi kurie odon en ê poreusomai oti pros se êra tên psuchên mou
9 exelou me ek tôn echthrôn mou kurie oti pros se katephugon
10 didaxon me tou poiein to thelêma sou oti su ei o theos mou to pneuma sou to agathon odêgêsei me en gê eutheia
11 eneka tou onomatos sou kurie zêseis me en tê dikaiosunê sou exaxeis ek thlipseôs tên psuchên mou
12 kai en tô eleei sou exolethreuseis tous echthrous mou kai apoleis pantas tous thlibontas tên psuchên mou oti doulos sou eimi egô

Salme 143

1 tô Dauid pros ton Goliad eulogêtos kurios o theos mou o didaskôn tas cheiras mou eis parataxin tous daktulous mou eis polemon
2 eleos mou kai kataphugê mou antilêmptôr mou kai rustês mou uperaspistês mou kai ep autô êlpisa o upotassôn ton laon mou up eme
3 kurie ti estin anthrôpos oti egnôsthês autô ê uios anthrôpou oti logizê auton
4 anthrôpos mataiotêti ômoiôthê ai êmerai autou ôsei skia paragousin
5 kurie klinon ouranous sou kai katabêthi apsai tôn oreôn kai kapnisthêsontai
6 astrapson astrapên kai skorpieis autous exaposteilon ta belê sou kai suntaraxeis autous
7 exaposteilon tên cheira sou ex upsous exelou me kai rusai me ex udatôn pollôn ek cheiros uiôn allotriôn
8 ôn to stoma elalêsen mataiotêta kai ê dexia autôn dexia adikias
9 o theos ôdên kainên asomai soi en psaltêriô dekachordô psalô soi
10 tô didonti tên sôtêrian tois basileusin tô lutroumenô Dauid ton doulon autou ek romphaias ponêras
11 rusai me kai exelou me ek cheiros uiôn allotriôn ôn to stoma elalêsen mataiotêta kai ê dexia autôn dexia adikias
12 ôn oi uioi ôs neophuta êdrummena en tê neotêti autôn ai thugateres autôn kekallôpismenai perikekosmêmenai ôs omoiôma naou
13 ta tamieia autôn plêrê exereugomena ek toutou eis touto ta probata autôn polutoka plêthunonta en tais exodois autôn
14 oi boes autôn pacheis ouk estin kataptôma phragmou oude diexodos oude kraugê en tais plateiais autôn
15 emakarisan ton laon ô tauta estin makarios o laos ou kurios o theos autou

Salme 144

1 ainesis tô Dauid upsôsô se o theos mou o basileus mou kai eulogêsô to onoma sou eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos
2 kath ekastên êmeran eulogêsô se kai ainesô to onoma sou eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos
3 megas kurios kai ainetos sphodra kai tês megalôsunês autou ouk estin peras
4 genea kai genea epainesei ta erga sou kai tên dunamin sou apangelousin
5 tên megaloprepeian tês doxês tês agiôsunês sou lalêsousin kai ta thaumasia sou diêgêsontai
6 kai tên dunamin tôn phoberôn sou erousin kai tên megalôsunên sou diêgêsontai
7 mnêmên tou plêthous tês chrêstotêtos sou exereuxontai kai tê dikaiosunê sou agalliasontai
8 oiktirmôn kai eleêmôn o kurios makrothumos kai polueleos
9 chrêstos kurios tois sumpasin kai oi oiktirmoi autou epi panta ta erga autou
10 exomologêsasthôsan soi kurie panta ta erga sou kai oi osioi sou eulogêsatôsan se
11 doxan tês basileias sou erousin kai tên dunasteian sou lalêsousin
12 tou gnôrisai tois uiois tôn anthrôpôn tên dunasteian sou kai tên doxan tês megaloprepeias tês basileias sou
13 ê basileia sou basileia pantôn tôn aiônôn kai ê despoteia sou en pasê genea kai genea
14 upostêrizei kurios pantas tous katapiptontas kai anorthoi pantas tous katerragmenous
15 oi ophthalmoi pantôn eis se elpizousin kai su didôs tên trophên autôn en eukairia
16 anoigeis su tên cheira sou kai empiplas pan zôon eudokias
17 dikaios kurios en pasais tais odois autou kai osios en pasin tois ergois autou
18 engus kurios pasin tois epikaloumenois auton pasi tois epikaloumenois auton en alêtheia
19 thelêma tôn phoboumenôn auton poiêsei kai tês deêseôs autôn epakousetai kai sôsei autous
20 phulassei kurios pantas tous agapôntas auton kai pantas tous amartôlous exolethreusei
21 ainesin kuriou lalêsei to stoma mou kai eulogeitô pasa sarx to onoma to agion autou eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos

Salme 145

1 allêlouia Angaiou kai Zachariou ainei ê psuchê mou ton kurion
2 ainesô kurion en zôê mou psalô tô theô mou eôs uparchô
3 mê pepoithate ep archontas kai eph uious anthrôpôn ois ouk estin sôtêria
4 exeleusetai to pneuma autou kai epistrepsei eis tên gên autou en ekeinê tê êmera apolountai pantes oi dialogismoi autôn
5 makarios ou o theos Iakôb boêthos ê elpis autou epi kurion ton theon autou
6 ton poiêsanta ton ouranon kai tên gên tên thalassan kai panta ta en autois ton phulassonta alêtheian eis ton aiôna
7 poiounta krima tois adikoumenois didonta trophên tois peinôsin kurios luei pepedêmenous
8 kurios anorthoi katerragmenous kurios sophoi tuphlous kurios agapa dikaious
9 kurios phulassei tous prosêlutous orphanon kai chêran analêmpsetai kai odon amartôlôn aphaniei
10 basileusei kurios eis ton aiôna o theos sou Siôn eis genean kai genean

Salme 146

1 allêlouia Angaiou kai Zachariou aineite ton kurion oti agathon psalmos tô theô êmôn êduntheiê ainesis
2 oikodomôn Ierousalêm o kurios kai tas diasporas tou Israêl episunaxei
3 o iômenos tous suntetrimmenous tên kardian kai desmeuôn ta suntrimmata autôn
4 o arithmôn plêthê astrôn kai pasin autois onomata kalôn
5 megas o kurios êmôn kai megalê ê ischus autou kai tês suneseôs autou ouk estin arithmos
6 analambanôn praeis o kurios tapeinôn de amartôlous eôs tês gês
7 exarxate tô kuriô en exomologêsei psalate tô theô êmôn en kithara
8 tô periballonti ton ouranon en nephelais tô etoimazonti tê gê ueton tô exanatellonti en oresi chorton kai chloên tê douleia tôn anthrôpôn
9 didonti tois ktênesi trophên autôn kai tois neossois tôn korakôn tois epikaloumenois auton
10 ouk en tê dunasteia tou ippou thelêsei oude en tais knêmais tou andros eudokei
11 eudokei kurios en tois phoboumenois auton kai en tois elpizousin epi to eleos autou

Salme 147

1 allêlouia Angaiou kai Zachariou epainei Ierousalêm ton kurion ainei ton theon sou Siôn
2 oti enischusen tous mochlous tôn pulôn sou eulogêsen tous uious sou en soi
3 o titheis ta oria sou eirênên kai stear purou empiplôn se
4 o apostellôn to logion autou tê gê eôs tachous drameitai o logos autou
5 tou didontos chiona ôsei erion omichlên ôsei spodon passontos
6 ballontos krustallon autou ôsei psômous kata prosôpon psuchous autou tis upostêsetai
7 apostelei ton logon autou kai têxei auta pneusei to pneuma autou kai ruêsetai udata
8 apangellôn ton logon autou tô Iakôb dikaiômata kai krimata autou tô Israêl
9 ouk epoiêsen outôs panti ethnei kai ta krimata autou ouk edêlôsen autois

Salme 148

1 allêlouia Angaiou kai Zachariou aineite ton kurion ek tôn ouranôn aineite auton en tois upsistois
2 aineite auton pantes oi angeloi autou aineite auton pasai ai dunameis autou
3 aineite auton êlios kai selênê aineite auton panta ta astra kai to phôs
4 aineite auton oi ouranoi tôn ouranôn kai to udôr to uperanô tôn ouranôn
5 ainesatôsan to onoma kuriou oti autos eipen kai egenêthêsan autos eneteilato kai ektisthêsan
6 estêsen auta eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos prostagma etheto kai ou pareleusetai
7 aineite ton kurion ek tês gês drakontes kai pasai abussoi
8 pur chalaza chiôn krustallos pneuma kataigidos ta poiounta ton logon autou
9 ta orê kai pantes oi bounoi xula karpophora kai pasai kedroi
10 ta thêria kai panta ta ktênê erpeta kai peteina pterôta
11 basileis tês gês kai pantes laoi archontes kai pantes kritai gês
12 neaniskoi kai parthenoi presbutai meta neôterôn
13 ainesatôsan to onoma kuriou oti upsôthê to onoma autou monou ê exomologêsis autou epi gês kai ouranou
14 kai upsôsei keras laou autou umnos pasi tois osiois autou tois uiois Israêl laô engizonti autô

Salme 149

1 allêlouia asate tô kuriô asma kainon ê ainesis autou en ekklêsia osiôn
2 euphranthêtô Israêl epi tô poiêsanti auton kai uioi Siôn agalliasthôsan epi tô basilei autôn
3 ainesatôsan to onoma autou en chorô en tumpanô kai psaltêriô psalatôsan autô
4 oti eudokei kurios en laô autou kai upsôsei praeis en sôtêria
5 kauchêsontai osioi en doxê kai agalliasontai epi tôn koitôn autôn
6 ai upsôseis tou theou en tô larungi autôn kai romphaiai distomoi en tais chersin autôn
7 tou poiêsai ekdikêsin en tois ethnesin elegmous en tois laois
8 tou dêsai tous basileis autôn en pedais kai tous endoxous autôn en cheiropedais sidêrais
9 tou poiêsai en autois krima engrapton doxa autê estin pasi tois osiois autou

Salme 150

1 allêlouia aineite ton theon en tois agiois autou aineite auton en stereômati dunameôs autou
2 aineite auton epi tais dunasteiais autou aineite auton kata to plêthos tês megalôsunês autou
3 aineite auton en êchô salpingos aineite auton en psaltêriô kai kithara
4 aineite auton en tumpanô kai chorô aineite auton en chordais kai organô
5 aineite auton en kumbalois euêchois aineite auton en kumbalois alalagmou
6 pasa pnoê ainesatô ton kurion allêlouia

Salme 151

1 outos o psalmos idiographos eis Dauid kai exôthen tou arithmou ote emonomachêsen tô Goliad mikros êmên en tois adelphois mou kai neôteros en tô oikô tou patros mou epoimainon ta probata tou patros mou
2 ai cheires mou epoiêsan organon oi daktuloi mou êrmosan psaltêrion
3 kai tis anangelei tô kuriô mou autos kurios autos eisakouei
4 autos exapesteilen ton angelon autou kai êren me ek tôn probatôn tou patros mou kai echrisen me en tô elaiô tês chriseôs autou
5 oi adelphoi mou kaloi kai megaloi kai ouk eudokêsen en autois kurios
6 exêlthon eis sunantêsin tô allophulô kai epikatêrasato me en tois eidôlois autou
7 egô de spasamenos tên par autou machairan apekephalisa auton kai êra oneidos ex uiôn Israêl

Andre bøger