Septuaginta

Sefanias' Bog / Sophonias / ΣοΦονιας

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Sefanias' Bog

Kapitler: 1 2 3

Kapitel 1

1 logos kuriou os egenêthê pros Sophonian ton tou Chousi uion Godoliou tou Amariou tou Ezekiou en êmerais Iôsiou uiou Amôn basileôs Iouda
2 ekleipsei eklipetô panta apo prosôpou tês gês legei kurios
3 eklipetô anthrôpos kai ktênê eklipetô ta peteina tou ouranou kai oi ichthues tês thalassês kai exarô tous anthrôpous apo prosôpou tês gês legei kurios
4 kai ektenô tên cheira mou epi Ioudan kai epi pantas tous katoikountas Ierousalêm kai exarô ek tou topou toutou ta onomata tês Baal kai ta onomata tôn iereôn
5 kai tous proskunountas epi ta dômata tê stratia tou ouranou kai tous omnuontas kata tou kuriou kai tous omnuontas kata tou basileôs autôn
6 kai tous ekklinontas apo tou kuriou kai tous mê zêtêsantas ton kurion kai tous mê antechomenous tou kuriou
7 eulabeisthe apo prosôpou kuriou tou theou dioti engus ê êmera tou kuriou oti êtoimaken kurios tên thusian autou êgiaken tous klêtous autou
8 kai estai en êmera thusias kuriou kai ekdikêsô epi tous archontas kai epi ton oikon tou basileôs kai epi pantas tous endedumenous endumata allotria
9 kai ekdikêsô epi pantas emphanôs epi ta propula en ekeinê tê êmera tous plêrountas ton oikon kuriou tou theou autôn asebeias kai dolou
10 kai estai en ekeinê tê êmera legei kurios phônê kraugês apo pulês apokentountôn kai ololugmos apo tês deuteras kai suntrimmos megas apo tôn bounôn
11 thrênêsate oi katoikountes tên katakekommenên oti ômoiôthê pas o laos Chanaan exôlethreuthêsan pantes oi epêrmenoi arguriô
12 kai estai en ekeinê tê êmera exereunêsô tên Ierousalêm meta luchnou kai ekdikêsô epi tous andras tous kataphronountas epi ta phulagmata autôn oi legontes en tais kardiais autôn ou mê agathopoiêsê kurios oud ou mê kakôsê
13 kai estai ê dunamis autôn eis diarpagên kai oi oikoi autôn eis aphanismon kai oikodomêsousin oikias kai ou mê katoikêsousin en autais kai kataphuteusousin ampelônas kai ou mê piôsin ton oinon autôn
14 oti engus ê êmera kuriou ê megalê engus kai tacheia sphodra phônê êmeras kuriou pikra kai sklêra tetaktai dunatê
15 êmera orgês ê êmera ekeinê êmera thlipseôs kai anagkês êmera aôrias kai aphanismou êmera skotous kai gnophou êmera nephelês kai omichlês
16 êmera salpingos kai kraugês epi tas poleis tas ochuras kai epi tas gônias tas upsêlas
17 kai ekthlipsô tous anthrôpous kai poreusontai ôs tuphloi oti tô kuriô exêmarton kai ekcheei to aima autôn ôs choun kai tas sarkas autôn ôs bolbita
18 kai to argurion autôn kai to chrusion autôn ou mê dunêtai exelesthai autous en êmera orgês kuriou kai en puri zêlous autou katanalôthêsetai pasa ê gê dioti sunteleian kai spoudên poiêsei epi pantas tous katoikountas tên gên

Kapitel 2

1 sunachthête kai sundethête to ethnos to apaideuton
2 pro tou genesthai umas ôs anthos paraporeuomenon pro tou epelthein eph umas orgên kuriou pro tou epelthein eph umas êmeran thumou kuriou
3 zêtêsate ton kurion pantes tapeinoi gês krima ergazesthe kai dikaiosunên zêtêsate kai apokrinesthe auta opôs skepasthête en êmera orgês kuriou
4 dioti Gaza diêrpasmenê estai kai Askalôn estai eis aphanismon kai Azôtos mesêmbrias ekriphêsetai kai Akkarôn ekrizôthêsetai
5 ouai oi katoikountes to schoinisma tês thalassês paroikoi Krêtôn logos kuriou eph umas Chanaan gê allophulôn kai apolô umas ek katoikias
6 kai estai Krêtê nomê poimniôn kai mandra probatôn
7 kai estai to schoinisma tês thalassês tois kataloipois oikou Iouda ep autous nemêsontai en tois oikois Askalônos deilês katalusousin apo prosôpou uiôn Iouda oti epeskeptai autous kurios o theos autôn kai apestrepse tên aichmalôsian autôn
8 êkousa oneidismous Môab kai kondulismous uiôn Ammôn en ois ôneidizon ton laon mou kai emegalunonto epi ta oria mou
9 dia touto zô egô legei kurios tôn dunameôn o theos Israêl dioti Môab ôs Sodoma estai kai oi uioi Ammôn ôs Gomorra kai Damaskos ekleleimmenê ôs thimônia alônos kai êphanismenê eis ton aiôna kai oi kataloipoi laou mou diarpôntai autous kai oi kataloipoi ethnous mou klêronomêsousin autous
10 autê autois anti tês ubreôs autôn dioti ôneidisan kai emegalunthêsan epi ton kurion ton pantokratora
11 epiphanêsetai kurios ep autous kai exolethreusei pantas tous theous tôn ethnôn tês gês kai proskunêsousin autô ekastos ek tou topou autou pasai ai nêsoi tôn ethnôn
12 kai umeis Aithiopes traumatiai romphaias mou este
13 kai ektenei tên cheira autou epi borran kai apolei ton Assurion kai thêsei tên Nineuê eis aphanismon anudron ôs erêmon
14 kai nemêsontai en mesô autês poimnia kai panta ta thêria tês gês kai chamaileontes kai echinoi en tois phatnômasin autês koitasthêsontai kai thêria phônêsei en tois diorugmasin autês korakes en tois pulôsin autês dioti kedros to anastêma autês
15 autê ê polis ê phaulistria ê katoikousa ep elpidi ê legousa en kardia autês egô eimi kai ouk estin met eme eti pôs egenêthê eis aphanismon nomê thêriôn pas o diaporeuomenos di autês suriei kai kinêsei tas cheiras autou

Kapitel 3

1 ô ê epiphanês kai apolelutrômenê ê polis ê peristera
2 ouk eisêkousen phônês ouk edexato paideian epi tô kuriô ouk epepoithei kai pros ton theon autês ouk êngisen
3 oi archontes autês en autê ôs leontes ôruomenoi oi kritai autês ôs lukoi tês Arabias ouch upeliponto eis to prôi
4 oi prophêtai autês pneumatophoroi andres kataphronêtai oi iereis autês bebêlousin ta agia kai asebousin nomon
5 o de kurios dikaios en mesô autês kai ou mê poiêsê adikon prôi prôi dôsei krima autou eis phôs kai ouk apekrubê kai ouk egnô adikian en apaitêsei kai ouk eis neikos adikian
6 en diaphthora katespasa uperêphanous êphanisthêsan gôniai autôn exerêmôsô tas odous autôn to parapan tou mê diodeuein exelipon ai poleis autôn para to mêdena uparchein mêde katoikein
7 eipa plên phobeisthe me kai dexasthe paideian kai ou mê exolethreuthête ex ophthalmôn autês panta osa exedikêsa ep autên etoimazou orthrison diephthartai pasa ê epiphullis autôn
8 dia touto upomeinon me legei kurios eis êmeran anastaseôs mou eis marturion dioti to krima mou eis sunagôgas ethnôn tou eisdexasthai basileis tou ekcheai ep autous pasan orgên thumou mou dioti en puri zêlous mou katanalôthêsetai pasa ê gê
9 oti tote metastrepsô epi laous glôssan eis genean autês tou epikaleisthai pantas to onoma kuriou tou douleuein autô upo zugon ena
10 ek peratôn potamôn Aithiopias oisousin thusias moi
11 en tê êmera ekeinê ou mê kataischunthês ek pantôn tôn epitêdeumatôn sou ôn êsebêsas eis eme oti tote perielô apo sou ta phaulismata tês ubreôs sou kai ouketi mê prosthês tou megalauchêsai epi to oros to agion mou
12 kai upoleipsomai en soi laon praun kai tapeinon kai eulabêthêsontai apo tou onomatos kuriou
13 oi kataloipoi tou Israêl kai ou poiêsousin adikian kai ou lalêsousin mataia kai ou mê eurethê en tô stomati autôn glôssa dolia dioti autoi nemêsontai kai koitasthêsontai kai ouk estai o ekphobôn autous
14 chaire sphodra thugater Siôn kêrusse thugater Ierousalêm euphrainou kai kataterpou ex olês tês kardias sou thugater Ierousalêm
15 perieilen kurios ta adikêmata sou lelutrôtai se ek cheiros echthrôn sou basileus Israêl kurios en mesô sou ouk opsê kaka ouketi
16 en tô kairô ekeinô erei kurios tê Ierousalêm tharsei Siôn mê pareisthôsan ai cheires sou
17 kurios o theos sou en soi dunatos sôsei se epaxei epi se euphrosunên kai kainiei se en tê agapêsei autou kai euphranthêsetai epi se en terpsei ôs en êmera eortês
18 kai sunaxô tous suntetrimmenous ouai tis elaben ep autên oneidismon
19 idou egô poiô en soi eneken sou en tô kairô ekeinô legei kurios kai sôsô tên ekpepiesmenên kai tên apôsmenên eisdexomai kai thêsomai autous eis kauchêma kai onomastous en pasê tê gê
20 kai kataischunthêsontai en tô kairô ekeinô otan kalôs umin poiêsô kai en tô kairô otan eisdexômai umas dioti dôsô umas onomastous kai eis kauchêma en pasin tois laois tês gês en tô epistrephein me tên aichmalôsian umôn enôpion umôn legei kurios

Andre bøger