Septuaginta

Ruths Bog / Routh / ΡουΘ

Om oversśttelsen: Septuaginta er den grśske tradition — den som HelligŚnden foretrśkker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jÝdiske teksttradition, som "vi" fÝlger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrśkker grśske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Ruths Bog

Kapitler: 1 2 3 4

Kapitel 1

1 kai egeneto en tŰ krinein tous kritas kai egeneto limos en tÍ gÍ kai eporeuthÍ anÍr apo Baithleem tÍs Iouda tou paroikÍsai en agrŰ MŰab autos kai Í gunÍ autou kai oi uioi autou
2 kai onoma tŰ andri Abimelech kai onoma tÍ gunaiki autou NŰemin kai onoma tois dusin uiois autou MaalŰn kai ChelaiŰn Ephrathaioi ek Baithleem tÍs Iouda kai Ílthosan eis agron MŰab kai Ísan ekei
3 kai apethanen Abimelech o anÍr tÍs NŰemin kai kateleiphthÍ autÍ kai oi duo uioi autÍs
4 kai elabosan eautois gunaikas MŰabitidas onoma tÍ mia Orpha kai onoma tÍ deutera Routh kai katŰkÍsan ekei Űs deka etÍ
5 kai apethanon kai ge amphoteroi MaalŰn kai ChelaiŰn kai kateleiphthÍ Í gunÍ apo tou andros autÍs kai apo tŰn duo uiŰn autÍs
6 kai anestÍ autÍ kai ai duo numphai autÍs kai apestrepsan ex agrou MŰab oti Íkousan en agrŰ MŰab oti epeskeptai kurios ton laon autou dounai autois artous
7 kai exÍlthen ek tou topou ou Ín ekei kai ai duo numphai autÍs met autÍs kai eporeuonto en tÍ odŰ tou epistrepsai eis tÍn gÍn Iouda
8 kai eipen NŰemin tais numphais autÍs poreuesthe dÍ apostraphÍte ekastÍ eis oikon mÍtros autÍs poiÍsai kurios meth umŰn eleos kathŰs epoiÍsate meta tŰn tethnÍkotŰn kai met emou
9 dŰÍ kurios umin kai euroite anapausin ekastÍ en oikŰ andros autÍs kai katephilÍsen autas kai epÍran tÍn phŰnÍn autŰn kai eklausan
10 kai eipan autÍ meta sou epistrephomen eis ton laon sou
11 kai eipen NŰemin epistraphÍte dÍ thugateres mou kai ina ti poreuesthe met emou mÍ eti moi uioi en tÍ koilia mou kai esontai umin eis andras
12 epistraphÍte dÍ thugateres mou dioti gegÍraka tou mÍ einai andri oti eipa oti estin moi upostasis tou genÍthÍnai me andri kai texomai uious
13 mÍ autous prosdexesthe eŰs ou adrunthŰsin Í autois kataschethÍsesthe tou mÍ genesthai andri mÍ dÍ thugateres mou oti epikranthÍ moi uper umas oti exÍlthen en emoi cheir kuriou
14 kai epÍran tÍn phŰnÍn autŰn kai eklausan eti kai katephilÍsen Orpha tÍn pentheran autÍs kai epestrepsen eis ton laon autÍs Routh de ÍkolouthÍsen autÍ
15 kai eipen NŰemin pros Routh idou anestrepsen Í sunnumphos sou pros laon autÍs kai pros tous theous autÍs epistraphÍti dÍ kai su opisŰ tÍs sunnumphou sou
16 eipen de Routh mÍ apantÍsai emoi tou katalipein se Í apostrepsai opisthen sou oti su opou ean poreuthÍs poreusomai kai ou ean aulisthÍs aulisthÍsomai o laos sou laos mou kai o theos sou theos mou
17 kai ou ean apothanÍs apothanoumai kakei taphÍsomai tade poiÍsai moi kurios kai tade prostheiÍ oti thanatos diastelei ana meson emou kai sou
18 idousa de NŰemin oti krataioutai autÍ tou poreuesthai met autÍs ekopasen tou lalÍsai pros autÍn eti
19 eporeuthÍsan de amphoterai eŰs tou paragenesthai autas eis Baithleem kai ÍchÍsen pasa Í polis ep autais kai eipon autÍ estin NŰemin
20 kai eipen pros autas mÍ dÍ kaleite me NŰemin kalesate me Pikran oti epikranthÍ en emoi o ikanos sphodra
21 egŰ plÍrÍs eporeuthÍn kai kenÍn apestrepsen me o kurios kai ina ti kaleite me NŰemin kai kurios etapeinŰsen me kai o ikanos ekakŰsen me
22 kai epestrepsen NŰemin kai Routh Í MŰabitis Í numphÍ autÍs epistrephousa ex agrou MŰab autai de paregenÍthÍsan eis Baithleem en archÍ therismou krithŰn

Kapitel 2

1 kai tÍ NŰemin anÍr gnŰrimos tŰ andri autÍs o de anÍr dunatos ischui ek tÍs sungeneias Abimelech kai onoma autŰ Boos
2 kai eipen Routh Í MŰabitis pros NŰemin poreuthŰ dÍ eis agron kai sunaxŰ en tois stachusin katopisthen ou ean eurŰ charin en ophthalmois autou eipen de autÍ poreuou thugater
3 kai eporeuthÍ kai sunelexen en tŰ agrŰ katopisthen tŰn therizontŰn kai periepesen periptŰmati tÍ meridi tou agrou Boos tou ek sungeneias Abimelech
4 kai idou Boos Ílthen ek Baithleem kai eipen tois therizousin kurios meth umŰn kai eipon autŰ eulogÍsai se kurios
5 kai eipen Boos tŰ paidariŰ autou tŰ ephestŰti epi tous therizontas tinos Í neanis autÍ
6 kai apekrithÍ to paidarion to ephestos epi tous therizontas kai eipen Í pais Í MŰabitis estin Í apostrapheisa meta NŰemin ex agrou MŰab
7 kai eipen sullexŰ dÍ kai sunaxŰ en tois dragmasin opisthen tŰn therizontŰn kai Ílthen kai estÍ apo prŰithen kai eŰs esperas ou katepausen en tŰ agrŰ mikron
8 kai eipen Boos pros Routh ouk Íkousas thugater mÍ poreuthÍs en agrŰ sullexai eterŰ kai su ou poreusÍ enteuthen Űde kollÍthÍti meta tŰn korasiŰn mou
9 oi ophthalmoi sou eis ton agron ou ean therizŰsin kai poreusÍ katopisthen autŰn idou eneteilamÍn tois paidariois tou mÍ apsasthai sou kai o ti dipsÍseis kai poreuthÍsÍ eis ta skeuÍ kai piesai othen an udreuŰntai ta paidaria
10 kai epesen epi prosŰpon autÍs kai prosekunÍsen epi tÍn gÍn kai eipen pros auton ti oti euron charin en ophthalmois sou tou epignŰnai me kai egŰ eimi xenÍ
11 kai apekrithÍ Boos kai eipen autÍ apangelia apÍngelÍ moi osa pepoiÍkas meta tÍs pentheras sou meta to apothanein ton andra sou kai pŰs katelipes ton patera sou kai tÍn mÍtera sou kai tÍn gÍn geneseŰs sou kai eporeuthÍs pros laon on ouk Ídeis echthes kai tritÍs
12 apoteisai kurios tÍn ergasian sou kai genoito o misthos sou plÍrÍs para kuriou theou IsraÍl pros on Ílthes pepoithenai upo tas pterugas autou
13 Í de eipen euroimi charin en ophthalmois sou kurie oti parekalesas me kai oti elalÍsas epi kardian tÍs doulÍs sou kai idou egŰ esomai Űs mia tŰn paidiskŰn sou
14 kai eipen autÍ Boos ÍdÍ Űra tou phagein proselthe Űde kai phagesai tŰn artŰn kai bapseis ton psŰmon sou en tŰ oxei kai ekathisen Routh ek plagiŰn tŰn therizontŰn kai ebounisen autÍ Boos alphiton kai ephagen kai eneplÍsthÍ kai katelipen
15 kai anestÍ tou sullegein kai eneteilato Boos tois paidariois autou legŰn kai ge ana meson tŰn dragmatŰn sullegetŰ kai mÍ kataischunÍte autÍn
16 kai bastazontes bastaxate autÍ kai ge paraballontes parabaleite autÍ ek tŰn bebounismenŰn kai aphete kai sullexei kai ouk epitimÍsete autÍ
17 kai sunelexen en tŰ agrŰ eŰs esperas kai errabdisen a sunelexen kai egenÍthÍ Űs oiphi krithŰn
18 kai Íren kai eisÍlthen eis tÍn polin kai eiden Í penthera autÍs a sunelexen kai exenegkasa Routh edŰken autÍ a katelipen ex Űn eneplÍsthÍ
19 kai eipen autÍ Í penthera autÍs pou sunelexas sÍmeron kai pou epoiÍsas eiÍ o epignous se eulogÍmenos kai apÍngeilen Routh tÍ penthera autÍs pou epoiÍsen kai eipen to onoma tou andros meth ou epoiÍsa sÍmeron Boos
20 kai eipen NŰemin tÍ numphÍ autÍs eulogÍtos estin tŰ kuriŰ oti ouk egkatelipen to eleos autou meta tŰn zŰntŰn kai meta tŰn tethnÍkotŰn kai eipen autÍ NŰemin engizei Ímin o anÍr ek tŰn agchisteuontŰn Ímas estin
21 kai eipen Routh pros tÍn pentheran autÍs kai ge oti eipen pros me meta tŰn paidariŰn mou proskollÍthÍti eŰs an telesŰsin olon ton amÍton os uparchei moi
22 kai eipen NŰemin pros Routh tÍn numphÍn autÍs agathon thugater oti eporeuthÍs meta tŰn korasiŰn autou kai ouk apantÍsontai soi en agrŰ eterŰ
23 kai prosekollÍthÍ Routh tois korasiois Boos sullegein eŰs ou sunetelesen ton therismon tŰn krithŰn kai tŰn purŰn kai ekathisen meta tÍs pentheras autÍs

Kapitel 3

1 eipen de autÍ NŰemin Í penthera autÍs thugater ou mÍ zÍtÍsŰ soi anapausin ina eu genÍtai soi
2 kai nun ouchi Boos gnŰrimos ÍmŰn ou Ís meta tŰn korasiŰn autou idou autos likma ton alŰna tŰn krithŰn tautÍ tÍ nukti
3 su de lousÍ kai aleipsÍ kai perithÍseis ton imatismon sou epi seautÍ kai anabÍsÍ epi ton alŰ mÍ gnŰristhÍs tŰ andri eŰs ou suntelesai auton piein kai phagein
4 kai estai en tŰ koimÍthÍnai auton kai gnŰsÍ ton topon opou koimatai ekei kai eleusÍ kai apokalupseis ta pros podŰn autou kai koimÍthÍsÍ kai autos apangelei soi a poiÍseis
5 eipen de Routh pros autÍn panta osa ean eipÍs poiÍsŰ
6 kai katebÍ eis ton alŰ kai epoiÍsen kata panta osa eneteilato autÍ Í penthera autÍs
7 kai ephagen Boos kai ÍgathunthÍ Í kardia autou kai Ílthen koimÍthÍnai en meridi tÍs stoibÍs Í de Ílthen kruphÍ kai apekalupsen ta pros podŰn autou
8 egeneto de en tŰ mesonuktiŰ kai exestÍ o anÍr kai etarachthÍ kai idou gunÍ koimatai pros podŰn autou
9 eipen de tis ei su Í de eipen egŰ eimi Routh Í doulÍ sou kai peribaleis to pterugion sou epi tÍn doulÍn sou oti agchisteus ei su
10 kai eipen Boos eulogÍmenÍ su tŰ kuriŰ theŰ thugater oti Ígathunas to eleos sou to eschaton uper to prŰton to mÍ poreuthÍnai se opisŰ neaniŰn eitoi ptŰchos eitoi plousios
11 kai nun thugater mÍ phobou panta osa ean eipÍs poiÍsŰ soi oiden gar pasa phulÍ laou mou oti gunÍ dunameŰs ei su
12 kai oti alÍthŰs agchisteus egŰ eimi kai ge estin agchisteus engiŰn uper eme
13 aulisthÍti tÍn nukta kai estai to prŰi ean agchisteusÍ se agathon agchisteuetŰ ean de mÍ boulÍtai agchisteusai se agchisteusŰ se egŰ zÍ kurios koimÍthÍti eŰs prŰi
14 kai ekoimÍthÍ pros podŰn autou eŰs prŰi Í de anestÍ pro tou epignŰnai andra ton plÍsion autou kai eipen Boos mÍ gnŰsthÍtŰ oti Ílthen gunÍ eis ton alŰna
15 kai eipen autÍ phere to perizŰma to epanŰ sou kai ekratÍsen auto kai emetrÍsen ex krithŰn kai epethÍken ep autÍn kai eisÍlthen eis tÍn polin
16 kai Routh eisÍlthen pros tÍn pentheran autÍs Í de eipen tis ei thugater kai eipen autÍ panta osa epoiÍsen autÍ o anÍr
17 kai eipen autÍ ta ex tŰn krithŰn tauta edŰken moi oti eipen pros me mÍ eiselthÍs kenÍ pros tÍn pentheran sou
18 Í de eipen kathou thugater eŰs tou epignŰnai se pŰs ou peseitai rÍma ou gar mÍ ÍsuchasÍ o anÍr eŰs an telesÍ to rÍma sÍmeron

Kapitel 4

1 kai Boos anebÍ epi tÍn pulÍn kai ekathisen ekei kai idou o agchisteutÍs pareporeueto on eipen Boos kai eipen pros auton Boos ekklinas kathison Űde kruphie kai exeklinen kai ekathisen
2 kai elaben Boos deka andras apo tŰn presbuterŰn tÍs poleŰs kai eipen kathisate Űde kai ekathisan
3 kai eipen Boos tŰ agchistei tÍn merida tou agrou Í estin tou adelphou ÍmŰn tou Abimelech Í dedotai NŰemin tÍ epistrephousÍ ex agrou MŰab
4 kagŰ eipa apokalupsŰ to ous sou legŰn ktÍsai enantion tŰn kathÍmenŰn kai enantion tŰn presbuterŰn tou laou mou ei agchisteueis agchisteue ei de mÍ agchisteueis anangeilon moi kai gnŰsomai oti ouk estin parex sou tou agchisteusai kagŰ eimi meta se o de eipen egŰ eimi agchisteusŰ
5 kai eipen Boos en Ímera tou ktÍsasthai se ton agron ek cheiros NŰemin kai para Routh tÍs MŰabitidos gunaikos tou tethnÍkotos kai autÍn ktÍsasthai se dei Űste anastÍsai to onoma tou tethnÍkotos epi tÍs klÍronomias autou
6 kai eipen o agchisteus ou dunÍsomai agchisteusai emautŰ mÍpote diaphtheirŰ tÍn klÍronomian mou agchisteuson seautŰ tÍn agchisteian mou oti ou dunÍsomai agchisteusai
7 kai touto to dikaiŰma emprosthen en tŰ IsraÍl epi tÍn agchisteian kai epi to antallagma tou stÍsai pan logon kai upelueto o anÍr to upodÍma autou kai edidou tŰ plÍsion autou tŰ agchisteuonti tÍn agchisteian autou kai touto Ín marturion en IsraÍl
8 kai eipen o agchisteus tŰ Boos ktÍsai seautŰ tÍn agchisteian mou kai upelusato to upodÍma autou kai edŰken autŰ
9 kai eipen Boos tois presbuterois kai panti tŰ laŰ martures umeis sÍmeron oti kektÍmai panta ta tou Abimelech kai panta osa uparchei tŰ ChelaiŰn kai tŰ MaalŰn ek cheiros NŰemin
10 kai ge Routh tÍn MŰabitin tÍn gunaika MaalŰn kektÍmai emautŰ eis gunaika tou anastÍsai to onoma tou tethnÍkotos epi tÍs klÍronomias autou kai ouk exolethreuthÍsetai to onoma tou tethnÍkotos ek tŰn adelphŰn autou kai ek tÍs phulÍs laou autou martures umeis sÍmeron
11 kai eiposan pas o laos oi en tÍ pulÍ martures kai oi presbuteroi eiposan dŰÍ kurios tÍn gunaika sou tÍn eisporeuomenÍn eis ton oikon sou Űs RachÍl kai Űs Leian ai ŰkodomÍsan amphoterai ton oikon IsraÍl kai epoiÍsan dunamin en Ephratha kai estai onoma en Baithleem
12 kai genoito o oikos sou Űs o oikos Phares on eteken Thamar tŰ Iouda ek tou spermatos ou dŰsei kurios soi ek tÍs paidiskÍs tautÍs
13 kai elaben Boos tÍn Routh kai egenÍthÍ autŰ eis gunaika kai eisÍlthen pros autÍn kai edŰken autÍ kurios kuÍsin kai eteken uion
14 kai eipan ai gunaikes pros NŰemin eulogÍtos kurios os ou kateluse soi sÍmeron ton agchistea kai kalesai to onoma sou en IsraÍl
15 kai estai soi eis epistrephonta psuchÍn kai tou diathrepsai tÍn polian sou oti Í numphÍ sou Í agapÍsasa se eteken auton Í estin agathÍ soi uper epta uious
16 kai elaben NŰemin to paidion kai ethÍken eis ton kolpon autÍs kai egenÍthÍ autŰ eis tithÍnon
17 kai ekalesan autou ai geitones onoma legousai etechthÍ uios tÍ NŰemin kai ekalesan to onoma autou ‘bÍd outos patÍr Iessai patros Dauid
18 kai autai ai geneseis Phares Phares egennÍsen ton EsrŰn
19 EsrŰn de egennÍsen ton Arran kai Arran egennÍsen ton Aminadab
20 kai Aminadab egennÍsen ton NaassŰn kai NaassŰn egennÍsen ton Salman
21 kai Salman egennÍsen ton Boos kai Boos egennÍsen ton ‘bÍd
22 kai ‘bÍd egennÍsen ton Iessai kai Iessai egennÍsen ton Dauid

Andre bÝger