Romerbrevet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Romerbrevet. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Paulus Brev til Romerne og fra 1944: Paulus Brev til Romerne.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PAULOU TOU APOSTOLOU Ê PROS RÔMAIOUS EPISTOLÊ

Kapitel 1

Paulus' Brev til Romerne (Bibel fra 1611)
Romerne

1 Paulos doulos Iêsou Christou, klêtos apostolos aphôrismenos eis euangelion theou, 2 o proepêngeilato dia tôn prophêtôn autou en graphais agiais 3 peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos Dauid kata sarka, 4 tou oristhentos uiou theou en dunamei kata pneuma agiôsunês ex anastaseôs nekrôn Iêsou Christou tou kuriou êmôn, 5 di’ ou elabomen charin kai apostolên eis upakoên pisteôs en pasin tois ethnesin uper tou onomatos autou, 6 en ois este kai umeis klêtoi Iêsou Christou, 7 pasin tois ousin en Rômê agapêtois theou, klêtois agiois, charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou Iêsou Christou.

8 Prôton men eucharistô tô theô mou dia Iêsou Christou peri pantôn umôn oti ê pistis umôn katangelletai en olô tô kosmô, 9 martus gar mou estin o theos, ô latreuô en tô pneumati mou en tô euangeliô tou uiou autou ôs adialeiptôs mneian umôn poioumai 10 pantote epi tôn proseuchôn mou deomenos ei pôs êdê pote euodôthêsomai en tô thelêmati tou theou elthein pros umas. 11 epipothô gar idein umas, ina ti metadô charisma umin pneumatikon eis to stêrichthênai umas. 12 touto de estin sumparaklêthênai en umin dia tês en allêlois pisteôs umôn te kai emou. 13 ou thelô de umas agnoein, adelphoi, oti pollakis proethemên elthein pros umas kai ekôluthên achri tou deuro, ina tina karpon schô kai en umin kathôs kai en tois loipois ethnesin. 14 Ellêsin te kai barbarois, sophois te kai anoêtois opheiletês eimi, 15 outôs to kat’ eme prothumon kai umin tois en Rômê euangelisasthai.

16 Ou gar epaischunomai to euangelion, dunamis gar theou estin eis sôtêrian panti tô pisteuonti, Ioudaiô te [prôton] kai Ellêni. 17 dikaiosunê gar theou en autô apokaluptetai ek pisteôs eis pistin, kathôs gegraptai o de dikaios ek pisteôs zêsetai.

18 Apokaluptetai gar orgê theou ap’ ouranou epi pasan asebeian kai adikian anthrôpôn tôn tên alêtheian en adikia katechontôn, 19 dioti to gnôston tou theou phaneron estin en autois o theos gar autois ephanerôsen. 20 ta gar aorata autou apo ktiseôs kosmou tois poiêmasin nooumena kathoratai, ê te aidios autou dunamis kai theiotês, eis to einai autous anapologêtous, 21 dioti gnontes ton theon ouch ôs theon edoxasan ê êucharistêsan, all’ emataiôthêsan en tois dialogismois autôn kai eskotisthê ê asunetos autôn kardia. 22 phaskontes einai sophoi emôranthêsan 23 kai êllaxan tên doxan tou aphthartou theou en omoiômati eikonos phthartou anthrôpou kai peteinôn kai tetrapodôn kai erpetôn.

24 Dio paredôken autous o theos en tais epithumiais tôn kardiôn autôn eis akatharsian tou atimazesthai ta sômata autôn en autois 25 oitines metêllaxan tên alêtheian tou theou en tô pseudei kai esebasthêsan kai elatreusan tê ktisei para ton ktisanta, os estin eulogêtos eis tous aiônas, amên. 26 Dia touto paredôken autous o theos eis pathê atimias, ai te gar thêleiai autôn metêllaxan tên phusikên chrêsin eis tên para phusin, 27 omoiôs te kai oi arsenes aphentes tên phusikên chrêsin tês thêleias exekauthêsan en tê orexei autôn eis allêlous, arsenes en arsesin tên aschêmosunên katergazomenoi kai tên antimisthian ên edei tês planês autôn en eautois apolambanontes. 28 Kai kathôs ouk edokimasan ton theon echein en epignôsei, paredôken autous o theos eis adokimon noun, poiein ta mê kathêkonta, 29 peplêrômenous pasê adikia ponêria pleonexia kakia, mestous phthonou phonou eridos dolou kakoêtheias psithuristas 30 katalalous theostugeis ubristas uperêphanous alazonas, epheuretas kakôn, goneusin apeitheis, 31 asunetous asunthetous astorgous aneleêmonas 32 oitines to dikaiôma tou theou epignontes oti oi ta toiauta prassontes axioi thanatou eisin, ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin tois prassousin.

Kapitel 2

1 Dio anapologêtos ei, ô anthrôpe pas o krinôn en ô gar krineis ton eteron, seauton katakrineis, ta gar auta prasseis o krinôn. 2 oidamen de oti to krima tou theou estin kata alêtheian epi tous ta toiauta prassontas. 3 logizê de touto, ô anthrôpe o krinôn tous ta toiauta prassontas kai poiôn auta, oti su ekpheuxê to krima tou theou? 4 ê tou ploutou tês chrêstotêtos autou kai tês anochês kai tês makrothumias kataphroneis, agnoôn oti to chrêston tou theou eis metanoian se agei? 5 kata de tên sklêrotêta sou kai ametanoêton kardian thêsaurizeis seautô orgên en êmera orgês kai apokalupseôs dikaiokrisias tou theou 6 os apodôsei ekastô kata ta erga autou 7 tois men kath’ upomonên ergou agathou doxan kai timên kai aphtharsian zêtousin zôên aiônion, 8 tois de ex eritheias kai apeithousi tê alêtheia peithomenois de tê adikia orgê kai thumos. 9 thlipsis kai stenochôria epi pasan psuchên anthrôpou tou katergazomenou to kakon, Ioudaiou te prôton kai Ellênos 10 doxa de kai timê kai eirênê panti tô ergazomenô to agathon, Ioudaiô te prôton kai Ellêni 11 ou gar estin prosôpolêmpsia para tô theô. 12 Osoi gar anomôs êmarton, anomôs kai apolountai, kai osoi en nomô êmarton, dia nomou krithêsontai 13 ou gar oi akroatai nomou dikaioi para [tô] theô all’ oi poiêtai nomou dikaiôthêsontai. 14 otan gar ethnê ta mê nomon echonta phusei ta tou nomou poiôsin, outoi nomon mê echontes eautois eisin nomos 15 oitines endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en tais kardiais autôn, summarturousês autôn tês suneidêseôs kai metaxu allêlôn tôn logismôn katêgorountôn ê kai apologoumenôn, 16 en ê êmera krinei o theos ta krupta tôn anthrôpôn kata to euangelion mou dia Christou Iêsou.

17 Ei de su Ioudaios eponomazê kai epanapauê nomô kai kauchasai en theô 18 kai ginôskeis to thelêma kai dokimazeis ta diapheronta katêchoumenos ek tou nomou 19 pepoithas te seauton odêgon einai tuphlôn, phôs tôn en skotei, 20 paideutên aphronôn, didaskalon nêpiôn, echonta tên morphôsin tês gnôseôs kai tês alêtheias en tô nomô 21 o oun didaskôn eteron seauton ou didaskeis? o kêrussôn mê kleptein klepteis? 22 o legôn mê moicheuein moicheueis? o bdelussomenos ta eidôla ierosuleis? 23 os en nomô kauchasai, dia tês parabaseôs tou nomou ton theon atimazeis 24 to gar onoma tou theou di’ umas blasphêmeitai en tois ethnesin kathôs gegraptai. 25 Peritomê men gar ôphelei ean nomon prassês ean de parabatês nomou ês ê peritomê sou akrobustia gegonen. 26 ean oun ê akrobustia ta dikaiômata tou nomou phulassê, ouch ê akrobustia autou eis peritomên logisthêsetai? 27 kai krinei ê ek phuseôs akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatos kai peritomês parabatên nomou. 28 ou gar o en tô phanerô Ioudaios estin oude ê en tô phanerô en sarki peritomê, 29 all’ o en tô kruptô Ioudaios, kai peritomê kardias en pneumati ou grammati, ou o epainos ouk ex anthrôpôn all’ ek tou theou.

Kapitel 3

1 Ti oun to perisson tou Ioudaiou ê tis ê ôpheleia tês peritomês? 2 polu kata panta tropon. prôton men [gar] oti episteuthêsan ta logia tou theou. 3 ti gar? ei êpistêsan tines, mê ê apistia autôn tên pistin tou theou katargêsei? 4 mê genoito ginesthô de o theos alêthês, pas de anthrôpos pseustês kathaper gegraptai

opôs an dikaiôthês en tois logois sou
kai nikêseis en tô krinesthai se.

5 ei de ê adikia êmôn theou dikaiosunên sunistêsin, ti eroumen? mê adikos o theos o epipherôn tên orgên? kata anthrôpon legô. 6 mê genoito epei pôs krinei o theos ton kosmon? 7 ei de ê alêtheia tou theou en tô emô pseusmati eperisseusen eis tên doxan autou, ti eti kagô ôs amartôlos krinomai? 8 kai mê kathôs blasphêmoumetha [kai] kathôs phasin tines êmas legein oti poiêsômen ta kaka, ina elthê ta agatha? ôn to krima endikon estin.

9 Ti oun proechometha? ou pantôs proêtiasametha gar Ioudaious te kai Ellênas pantas uph’ amartian einai, 10 kathôs gegraptai oti

ouk estin dikaios oude eis,
11 ouk estin suniôn,
ouk estin ekzêtôn ton theon.
12 pantes exeklinan ama êchreôthêsan
ouk estin poiôn chrêstotêta,
ouk estin eôs enos.
13 taphos aneôgmenos o larugx autôn,
tais glôssais autôn edoliousan,
ios aspidôn upo ta cheilê autôn
14 ôn to stoma aras kai pikrias gemei,
15 oxeis oi podes autôn ekcheai aima,
16 suntrimma kai talaipôria en tais odois autôn,
17 kai odon eirênês ouk egnôsan.
18 ouk estin phobos theou apenanti tôn ophthalmôn autôn.

19 oidamen de oti osa o nomos legei tois en tô nomô lalei, ina pan stoma phragê kai upodikos genêtai pas o kosmos tô theô 20 dioti ex ergôn nomou ou dikaiôthêsetai pasa sarx enôpion autou, dia gar nomou epignôsis amartias.

21 Nuni de chôris nomou dikaiosunê theou pephanerôtai marturoumenê upo tou nomou kai tôn prophêtôn, 22 dikaiosunê de theou dia pisteôs [Iêsou] Christou eis pantas tous pisteuontas. ou gar estin diastolê, 23 pantes gar êmarton kai usterountai tês doxês tou theou 24 dikaioumenoi dôrean tê autou chariti dia tês apolutrôseôs tês en Christô Iêsou 25 on proetheto o theos ilastêrion dia pisteôs en tô autou aimati eis endeixin tês dikaiosunês autou dia tên paresin tôn progegonotôn amartêmatôn 26 en tê anochê tou theou pros tên endeixin tês dikaiosunês autou en tô nun kairô, eis to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pisteôs Iêsou.

27 Pou oun ê kauchêsis? exekleisthê dia poiou nomou tôn ergôn ouchi, alla dia nomou pisteôs. 28 logizometha gar dikaiousthai pistei anthrôpon chôris ergôn nomou. 29 ê Ioudaiôn o theos monon? ouchi kai ethnôn? nai kai ethnôn, 30 eiper eis o theos os dikaiôsei peritomên ek pisteôs kai akrobustian dia tês pisteôs. 31 nomon oun katargoumen dia tês pisteôs? mê genoito alla nomon istanomen.

Kapitel 4

1 Ti oun eroumen Abraam ton propatora êmôn kata sarka? 2 ei gar Abraam ex ergôn edikaiôthê, echei kauchêma all’ ou pros theon. 3 ti gar ê graphê legei? episteusen de Abraam tô theô kai elogisthê autô eis dikaiosunên. 4 tô de ergazomenô o misthos ou logizetai kata charin alla kata opheilêma, 5 tô de mê ergazomenô pisteuonti de epi ton dikaiounta ton asebê logizetai ê pistis autou eis dikaiosunên 6 kathaper kai Dauid legei ton makarismon tou anthrôpou ô o theos logizetai dikaiosunên chôris ergôn

7 makarioi ôn aphethêsan ai anomiai
kai ôn epekaluphthêsan ai amartiai
8 makarios anêr ou ou mê logisêtai kurios amartian.

9 O makarismos oun outos epi tên peritomên ê kai epi tên akrobustian? legomen gar elogisthê tô Abraam ê pistis eis dikaiosunên. 10 pôs oun elogisthê? en peritomê onti ê en akrobustia ouk en peritomê all’ en akrobustia 11 kai sêmeion elaben peritomês sphragida tês dikaiosunês tês pisteôs tês en tê akrobustia, eis to einai auton patera pantôn tôn pisteuontôn di’ akrobustias, eis to logisthênai autois [tên] dikaiosunên, 12 kai patera peritomês tois ouk ek peritomês monon alla kai tois stoichousin tois ichnesin tês en akrobustia pisteôs tou patros êmôn Abraam.

13 Ou gar dia nomou ê epangelia tô Abraam ê tô spermati autou, to klêronomon auton einai kosmou, alla dia dikaiosunês pisteôs. 14 ei gar oi ek nomou klêronomoi, kekenôtai ê pistis kai katêrgêtai ê epangelia 15 o gar nomos orgên katergazetai ou de ouk estin nomos oude parabasis. 16 Dia touto ek pisteôs ina kata charin, eis to einai bebaian tên epangelian panti tô spermati, ou tô ek tou nomou monon alla kai tô ek pisteôs Abraam, os estin patêr pantôn êmôn, 17 kathôs gegraptai oti patera pollôn ethnôn tetheika se, katenanti ou episteusen theou tou zôopoiountos tous nekrous kai kalountos ta mê onta ôs onta. 18 Os par’ elpida ep’ elpidi episteusen eis to genesthai auton patera pollôn ethnôn kata to eirêmenon outôs estai to sperma sou, 19 kai mê asthenêsas tê pistei katenoêsen to eautou sôma [êdê] nenekrômenon, ekatontaetês pou uparchôn, kai tên nekrôsin tês mêtras Sarras 20 eis de tên epangelian tou theou ou diekrithê tê apistia all’ enedunamôthê tê pistei, dous doxan tô theô 21 kai plêrophorêtheis oti o epêngeltai dunatos estin kai poiêsai. 22 dio [kai] elogisthê autô eis dikaiosunên. 23 Ouk egraphê de di’ auton monon oti elogisthê autô 24 alla kai di’ êmas, ois mellei logizesthai, tois pisteuousin epi ton egeiranta Iêsoun ton kurion êmôn ek nekrôn, 25 os paredothê dia ta paraptômata êmôn kai êgerthê dia tên dikaiôsin êmôn.

Kapitel 5

1 Dikaiôthentes oun ek pisteôs eirênên echômen pros ton theon dia tou kuriou êmôn Iêsou Christou 2 di’ ou kai tên prosagôgên eschêkamen [tê pistei] eis tên charin tautên en ê estêkamen kai kauchômetha ep’ elpidi tês doxês tou theou. 3 ou monon de alla, kai kauchômetha en tais thlipsesin, eidotes oti ê thlipsis upomonên katergazetai, 4 ê de upomonê dokimên, ê de dokimê elpida. 5 ê de elpis ou kataischunei, oti ê agapê tou theou ekkechutai en tais kardiais êmôn dia pneumatos agiou tou dothentos êmin. 6 Ei ge Christos ontôn êmôn asthenôn eti kata kairon uper asebôn apethanen. 7 molis gar uper dikaiou tis apothaneitai uper gar tou agathou tacha tis kai tolma apothanein 8 sunistêsin de tên eautou agapên eis êmas o theos, oti eti amartôlôn ontôn êmôn Christos uper êmôn apethanen. 9 pollô oun mallon dikaiôthentes nun en tô aimati autou sôthêsometha di’ autou apo tês orgês. 10 ei gar echthroi ontes katêllagêmen tô theô dia tou thanatou tou uiou autou, pollô mallon katallagentes sôthêsometha en tê zôê autou 11 ou monon de, alla kai kauchômenoi en tô theô dia tou kuriou êmôn Iêsou [Christou] di’ ou nun tên katallagên elabomen.

12 Dia touto ôsper di’ enos anthrôpou ê amartia eis ton kosmon eisêlthen kai dia tês amartias o thanatos, kai outôs eis pantas anthrôpous o thanatos diêlthen, eph’ ô pantes êmarton 13 achri gar nomou amartia ên en kosmô, amartia de ouk ellogatai mê ontos nomou, 14 alla ebasileusen o thanatos apo Adam mechri Môuseôs kai epi tous mê amartêsantas epi tô omoiômati tês parabaseôs Adam os estin tupos tou mellontos.

15 All’ ouch ôs to paraptôma, outôs [kai] to charisma ei gar tô tou enos paraptômati oi polloi apethanon, pollô mallon ê charis tou theou kai ê dôrea en chariti tê tou enos anthrôpou Iêsou Christou eis tous pollous eperisseusen. 16 kai ouch ôs di’ enos amartêsantos to dôrêma to men gar krima ex enos eis katakrima, to de charisma ek pollôn paraptômatôn eis dikaiôma. 17 ei gar tô tou enos paraptômati o thanatos ebasileusen dia tou enos, pollô mallon oi tên perisseian tês charitos kai [tês dôreas] tês dikaiosunês lambanontes en zôê basileusousin dia tou enos Iêsou Christou. 18 Ara oun ôs di’ enos paraptômatos eis pantas anthrôpous eis katakrima, outôs kai di’ enos dikaiômatos eis pantas anthrôpous eis dikaiôsin zôês 19 ôsper gar dia tês parakoês tou enos anthrôpou amartôloi katestathêsan oi polloi, outôs kai dia tês upakoês tou enos dikaioi katastathêsontai oi polloi. 20 nomos de pareisêlthen, ina pleonasê to paraptôma ou de epleonasen ê amartia, upereperisseusen ê charis, 21 ina ôsper ebasileusen ê amartia en tô thanatô, outôs kai ê charis basileusê dia dikaiosunês eis zôên aiônion dia Iêsou Christou tou kuriou êmôn.

Kapitel 6

1 Ti oun eroumen? epimenômen tê amartia, ina ê charis pleonasê? 2 mê genoito. oitines apethanomen tê amartia, pôs eti zêsomen en autê? 3 ê agnoeite oti, osoi ebaptisthêmen eis Christon [Iêsoun] eis ton thanaton autou ebaptisthêmen. 4 sunetaphêmen oun autô dia tou baptismatos eis ton thanaton, ina ôsper êgerthê Christos ek nekrôn dia tês doxês tou patros, outôs kai êmeis en kainotêti zôês peripatêsômen. 5 ei gar sumphutoi gegonamen tô omoiômati tou thanatou autou, alla kai tês anastaseôs esometha 6 touto ginôskontes oti o palaios êmôn anthrôpos sunestaurôthê, ina katargêthê to sôma tês amartias, tou mêketi douleuein êmas tê amartia 7 o gar apothanôn dedikaiôtai apo tês amartias. 8 ei de apethanomen sun Christô, pisteuomen oti kai suzêsomen autô, 9 eidotes oti Christos egertheis ek nekrôn ouketi apothnêskei, thanatos autou ouketi kurieuei. 10 o gar apethanen, tê amartia apethanen ephapax o de zê, zê tô theô. 11 outôs kai umeis logizesthe eautous einai nekrous men tê amartia zôntas de tô theô en Christô Iêsou.

12 Mê oun basileuetô ê amartia en tô thnêtô umôn sômati eis to upakouein tais epithumiais autou, 13 mêde paristanete ta melê umôn opla adikias tê amartia, alla parastêsate eautous tô theô ôsei ek nekrôn zôntas kai ta melê umôn opla dikaiosunês tô theô. 14 amartia gar umôn ou kurieusei ou gar este upo nomon alla upo charin.

15 Ti oun? amartêsômen oti ouk esmen upo nomon alla upo charin? mê genoito. 16 ouk oidate oti ô paristanete eautous doulous eis upakoên, douloi este ô upakouete, êtoi amartias eis thanaton ê upakoês eis dikaiosunên? 17 charis de tô theô oti ête douloi tês amartias upêkousate de ek kardias eis on paredothête tupon didachês, 18 eleutherôthentes de apo tês amartias edoulôthête tê dikaiosunê. 19 Anthrôpinon legô dia tên astheneian tês sarkos umôn. ôsper gar parestêsate ta melê umôn doula tê akatharsia kai tê anomia [eis tên anomian], outôs nun parastêsate ta melê umôn doula tê dikaiosunê eis agiasmon. 20 ote gar douloi ête tês amartias, eleutheroi ête tê dikaiosunê. 21 tina oun karpon eichete tote? eph’ ois nun epaischunesthe, to gar telos ekeinôn thanatos. 22 nuni de eleutherôthentes apo tês amartias doulôthentes de tô theô echete ton karpon umôn eis agiasmon, to de telos zôên aiônion. 23 ta gar opsônia tês amartias thanatos, to de charisma tou theou zôê aiônios en Christô Iêsou tô kuriô êmôn.

Kapitel 7

1 Ê agnoeite adelphoi, ginôskousin gar nomon lalô, oti o nomos kurieuei tou anthrôpou eph’ oson chronon zê? 2 ê gar upandros gunê tô zônti andri dedetai nomô ean de apothanê o anêr, katêrgêtai apo tou nomou tou andros. 3 ara oun zôntos tou andros moichalis chrêmatisei ean genêtai andri eterô ean de apothanê o anêr, eleuthera estin apo tou nomou, tou mê einai autên moichalida genomenên andri eterô. 4 ôste, adelphoi mou, kai umeis ethanatôthête tô nomô dia tou sômatos tou Christou, eis to genesthai umas eterô tô ek nekrôn egerthenti, ina karpophorêsômen tô theô. 5 ote gar êmen en tê sarki, ta pathêmata tôn amartiôn ta dia tou nomou enêrgeito en tois melesin êmôn, eis to karpophorêsai tô thanatô 6 nuni de katêrgêthêmen apo tou nomou apothanontes en ô kateichometha, ôste douleuein [êmas] en kainotêti pneumatos kai ou palaiotêti grammatos.

7 Ti oun eroumen? o nomos amartia? mê genoito alla tên amartian ouk egnôn ei mê dia nomou tên te gar epithumian ouk êdein ei mê o nomos elegen ouk epithumêseis. 8 aphormên de labousa ê amartia dia tês entolês kateirgasato en emoi pasan epithumian chôris gar nomou amartia nekra. 9 egô de ezôn chôris nomou pote, elthousês de tês entolês ê amartia anezêsen, 10 egô de apethanon kai eurethê moi ê entolê ê eis zôên, autê eis thanaton 11 ê gar amartia aphormên labousa dia tês entolês exêpatêsen me kai di’ autês apekteinen. 12 ôste o men nomos agios kai ê entolê agia kai dikaia kai agathê.

13 To oun agathon emoi egeneto thanatos? mê genoito alla ê amartia, ina phanê amartia, dia tou agathou moi katergazomenê thanaton, ina genêtai kath’ uperbolên amartôlos ê amartia dia tês entolês. 14 Oidamen gar oti o nomos pneumatikos estin, egô de sarkinos eimi pepramenos upo tên amartian. 15 o gar katergazomai ou ginôskô ou gar o thelô touto prassô, all’ o misô touto poiô. 16 ei de o ou thelô touto poiô, sumphêmi tô nomô oti kalos. 17 nuni de ouketi egô katergazomai auto alla ê enoikousa en emoi amartia. 18 Oida gar oti ouk oikei en emoi, tout’ estin en tê sarki mou, agathon to gar thelein parakeitai moi, to de katergazesthai to kalon ou 19 ou gar o thelô poiô agathon, alla o ou thelô kakon touto prassô. 20 ei de o ou thelô touto poiô, ouketi egô katergazomai auto alla ê oikousa en emoi amartia. 21 euriskô ara ton nomon, tô thelonti emoi poiein to kalon, oti emoi to kakon parakeitai 22 sunêdomai gar tô nomô tou theou kata ton esô anthrôpon, 23 blepô de eteron nomon en tois melesin mou antistrateuomenon tô nomô tou noos mou kai aichmalôtizonta me [en] tô nomô tês amartias tô onti en tois melesin mou. 24 Talaipôros egô anthrôpos tis me rusetai ek tou sômatos tou thanatou toutou? 25 charis [de] tô theô dia Iêsou Christou tou kuriou êmôn. Ara oun autos egô tô men noi douleuô nomô theou tê de sarki nomô amartias.

Kapitel 8

1 Ouden ara nun katakrima tois en Christô Iêsou. 2 o gar nomos tou pneumatos tês zôês en Christô Iêsou êleutherôsen se apo tou nomou tês amartias kai tou thanatou. 3 To gar adunaton tou nomou en ô êsthenei dia tês sarkos, o theos ton eautou uion pempsas en omoiômati sarkos amartias kai peri amartias katekrinen tên amartian en tê sarki, 4 ina to dikaiôma tou nomou plêrôthê en êmin tois mê kata sarka peripatousin alla kata pneuma. 5 oi gar kata sarka ontes ta tês sarkos phronousin, oi de kata pneuma ta tou pneumatos. 6 to gar phronêma tês sarkos thanatos, to de phronêma tou pneumatos zôê kai eirênê 7 dioti to phronêma tês sarkos echthra eis theon, tô gar nomô tou theou ouch upotassetai, oude gar dunatai 8 oi de en sarki ontes theô aresai ou dunantai. 9 umeis de ouk este en sarki alla en pneumati, eiper pneuma theou oikei en umin ei de tis pneuma Christou ouk echei, outos ouk estin autou. 10 ei de Christos en umin, to men sôma nekron dia amartian to de pneuma zôê dia dikaiosunên. 11 ei de to pneuma tou egeirantos ton Iêsoun ek nekrôn oikei en umin, o egeiras ek nekrôn Christon Iêsoun zôopoiêsei [kai] ta thnêta sômata umôn dia tou enoikountos autou pneumatos en umin.

12 Ara oun, adelphoi, opheiletai esmen ou tê sarki tou kata sarka zên, 13 ei gar kata sarka zête, mellete apothnêskein ei de pneumati tas praxeis tou sômatos thanatoute, zêsesthe. 14 osoi gar pneumati theou agontai, outoi uioi theou eisin. 15 ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon alla elabete pneuma uiothesias en ô krazomen abba o patêr. 16 auto to pneuma summarturei tô pneumati êmôn oti esmen tekna theou. 17 ei de tekna kai klêronomoi klêronomoi men theou, sugklêronomoi de Christou, eiper sumpaschomen ina kai sundoxasthômen.

18 Logizomai gar oti ouk axia ta pathêmata tou nun kairou pros tên mellousan doxan apokaluphthênai eis êmas. 19 ê gar apokaradokia tês ktiseôs tên apokalupsin tôn uiôn tou theou apekdechetai. 20 tê gar mataiotêti ê ktisis upetagê, ouch ekousa alla dia ton upotaxanta, eph’ elpidi 21 oti kai autê ê ktisis eleutherôthêsetai apo tês douleias tês phthoras eis tên eleutherian tês doxês tôn teknôn tou theou. 22 oidamen gar oti pasa ê ktisis sustenazei kai sunôdinei achri tou nun 23 ou monon de alla kai autoi tên aparchên tou pneumatos echontes, [êmeis] kai autoi en eautois stenazomen uiothesian apekdechomenoi, tên apolutrôsin tou sômatos êmôn. 24 tê gar elpidi esôthêmen elpis de blepomenê ouk estin elpis o gar blepei tis elpizei? 25 ei de o ou blepomen elpizomen di’ upomonês apekdechometha.

26 Ôsautôs de kai to pneuma sunantilambanetai tê astheneia êmôn to gar ti proseuxômetha katho dei ouk oidamen alla auto to pneuma uperentugchanei stenagmois alalêtois 27 o de eraunôn tas kardias oiden ti to phronêma tou pneumatos oti kata theon entugchanei uper agiôn. 28 Oidamen de oti tois agapôsin ton theon panta sunergei [o theos] eis agathon, tois kata prothesin klêtois ousin. 29 oti ous proegnô, kai proôrisen summorphous tês eikonos tou uiou autou eis to einai auton prôtotokon en pollois adelphois 30 ous de proôrisen, toutous kai ekalesen kai ous ekalesen, toutous kai edikaiôsen ous de edikaiôsen, toutous kai edoxasen.

31 Ti oun eroumen pros tauta? ei o theos uper êmôn, tis kath’ êmôn? 32 os ge tou idiou uiou ouk epheisato alla uper êmôn pantôn paredôken auton, pôs ouchi kai sun autô ta panta êmin charisetai? 33 tis egkalesei kata eklektôn theou? theos o dikaiôn 34 tis o katakrinôn? Christos [Iêsous] o apothanôn, mallon de egertheis [ek nekrôn], os estin en dexia tou theou, os kai entugchanei uper êmôn. 35 tis êmas chôrisei apo tês agapês tou Christou? thlipsis ê stenochôria ê diôgmos ê limos ê gumnotês ê kindunos ê machaira? 36 kathôs gegraptai oti

eneken sou thanatoumetha olên tên êmeran,
elogisthêmen ôs probata sphagês.

37 all’ en toutois pasin upernikômen dia tou agapêsantos êmas. 38 pepeismai gar oti oute thanatos oute zôê oute angeloi oute archai oute enestôta oute mellonta oute dunameis 39 oute upsôma oute bathos oute tis ktisis etera dunêsetai êmas chôrisai apo tês agapês tou theou tês en Christô Iêsou tô kuriô êmôn.

Kapitel 9

1 Alêtheian legô en Christô, ou pseudomai, summarturousês moi tês suneidêseôs mou en pneumati agiô, 2 oti lupê moi estin megalê kai adialeiptos odunê tê kardia mou. 3 êuchomên gar anathema einai autos egô apo tou Christou uper tôn adelphôn mou tôn sungenôn mou kata sarka, 4 oitines eisin Israêlitai, ôn ê uiothesia kai ê doxa kai ai diathêkai kai ê nomothesia kai ê latreia kai ai epangeliai, 5 ôn oi pateres kai ex ôn o Christos to kata sarka, o ôn epi pantôn theos eulogêtos eis tous aiônas, amên.

6 Ouch oion de oti ekpeptôken o logos tou theou. ou gar pantes oi ex Israêl outoi Israêl 7 oud’ oti eisin sperma Abraam pantes tekna, all’ en Isaak klêthêsetai soi sperma. 8 tout’ estin, ou ta tekna tês sarkos tauta tekna tou theou alla ta tekna tês epangelias logizetai eis sperma. 9 epangelias gar o logos outos kata ton kairon touton eleusomai kai estai tê Sarra uios. 10 Ou monon de, alla kai Rebekka ex enos koitên echousa Isaak tou patros êmôn 11 mêpô gar gennêthentôn mêde praxantôn ti agathon ê phaulon, ina ê kat’ eklogên prothesis tou theou menê, 12 ouk ex ergôn all’ ek tou kalountos, errethê autê oti o meizôn douleusei tô elassoni, 13 kathaper gegraptai

ton Iakôb êgapêsa ton de Êsau emisêsa.

14 Ti oun eroumen? mê adikia para tô theô? mê genoito. 15 tô Môusei gar legei

16 ara oun ou tou thelontos oude tou trechontos alla tou eleôntos theou. 17 legei gar ê graphê tô Pharaô oti eis auto touto exêgeira se opôs endeixômai en soi tên dunamin mou kai opôs diangelê to onoma mou en pasê tê gê. 18 ara oun on thelei eleei on de thelei sklêrunei.

19 Ereis moi oun ti eti memphetai tô gar boulêmati autou tis anthestêken? 20 ô anthrôpe, menounge su tis ei o antapokrinomenos tô theô? mê erei to plasma tô plasanti ti me epoiêsas outôs? 21 ê ouk echei exousian o kerameus tou pêlou ek tou autou phuramatos poiêsai o men eis timên skeuos o de eis atimian? 22 ei de thelôn o theos endeixasthai tên orgên kai gnôrisai to dunaton autou ênegken en pollê makrothumia skeuê orgês katêrtismena eis apôleian, 23 ina gnôrisê ton plouton tês doxês autou epi skeuê eleous a proêtoimasen eis doxan? 24 Ous kai ekalesen êmas ou monon ex Ioudaiôn alla kai ex ethnôn, 25 ôs kai en tô Ôsêe legei

kalesô ton ou laon mou laon mou
kai tên ouk êgapêmenên êgapêmenên
26 kai estai en tô topô ou errethê
[autois] ou laos mou umeis,
ekei klêthêsontai uioi theou zôntos.

27 Êsaias de krazei uper tou Israêl ean ê o arithmos tôn uiôn Israêl ôs ê ammos tês thalassês, to upoleimma sôthêsetai 28 logon gar suntelôn kai suntemnôn poiêsei kurios epi tês gês. 29 kai kathôs proeirêken Êsaias

ei mê kurios sabaôth egkatelipen êmin sperma,
ôs Sodoma an egenêthêmen
kai ôs Gomorra an ômoiôthêmen.

30 Ti oun eroumen? oti ethnê ta mê diôkonta dikaiosunên katelaben dikaiosunên, dikaiosunên de tên ek pisteôs, 31 Israêl de diôkôn nomon dikaiosunês eis nomon ouk ephthasen. 32 dia ti? oti ouk ek pisteôs all’ ôs ex ergôn prosekopsan tô lithô tou proskommatos, 33 kathôs gegraptai

idou tithêmi en Siôn lithon proskommatos kai petran skandalou,
kai o pisteuôn ep’ autô ou kataischunthêsetai.

Kapitel 10

1 Adelphoi, ê men eudokia tês emês kardias kai ê deêsis pros ton theon uper autôn eis sôtêrian. 2 marturô gar autois oti zêlon theou echousin all’ ou kat’ epignôsin 3 agnoountes gar tên tou theou dikaiosunên kai tên idian zêtountes stêsai, tê dikaiosunê tou theou ouch upetagêsan. 4 telos gar nomou Christos eis dikaiosunên panti tô pisteuonti.

5 Môusês gar graphei oti tên dikaiosunên tên ek nomou o poiêsas anthrôpos zêsetai en autê. 6 ê de ek pisteôs dikaiosunê outôs legei mê eipês en tê kardia sou tis anabêsetai eis ton ouranon? tout’ estin Christon katagagein 7 ê tis katabêsetai eis tên abusson? tout’ estin Christon ek nekrôn anagagein. 8 alla ti legei?

tout’ estin to rêma tês pisteôs o kêrussomen. 9 oti ean omologêsês to rêma en tô stomati sou oti kurios Iêsous kai pisteusês en tê kardia sou oti o theos auton êgeiren ek nekrôn, sôthêsê 10 kardia gar pisteuetai eis dikaiosunên, stomati de omologeitai eis sôtêrian. 11 legei gar ê graphê pas o pisteuôn ep’ autô ou kataischunthêsetai. 12 ou gar estin diastolê Ioudaiou te kai Ellênos, o gar autos kurios pantôn, ploutôn eis pantas tous epikaloumenous auton 13 pas gar os an epikalesêtai to onoma kuriou sôthêsetai.

14 Pôs oun epikalesôntai eis on ouk episteusan? pôs de pisteusôsin ou ouk êkousan? pôs de akousôsin chôris kêrussontos? 15 pôs de kêruxôsin ean mê apostalôsin? kath’aper gegraptai ôs ôraioi oi podes tôn euangelizomenôn agatha. 16 All’ ou pantes upêkousan tô euangeliô. Êsaias gar legei kurie, tis episteusen tê akoê êmôn? 17 ara ê pistis ex akoês, ê de akoê dia rêmatos Christou. 18 alla, legô mê ouk êkousan? menounge

eis pasan tên gên exêlthen o phthongos autôn
kai eis ta perata tês oikoumenês ta rêmata autôn.

19 alla legô, mê Israêl ouk egnô? prôtos Môusês legei

egô parazêlôsô umas ep’ ouk ethnei,
ep’ ethnei asunetô parorgiô umas.

20 Êsaias de apotolma kai legei

eurethên tois eme mê zêtousin,
emphanês egenomên tois eme mê eperôtôsin.

21 pros de ton Israêl legei olên tên êmeran exepetasa tas cheiras mou pros laon apeithounta kai antilegonta.

Kapitel 11

1 Legô oun mê apôsato o theos ton laon autou mê genoito kai gar egô Israêlitês eimi, ek spermatos Abraam, phulês Beniamin. 2 ouk apôsato o theos ton laon autou on proegnô. ê ouk oidate en Êlia ti legei ê graphê, ôs entugchanei tô theô kata tou Israêl? 3 kurie, tous prophêtas sou apekteinan, ta thusiastêria sou kateskapsan, kagô upeleiphthên monos kai zêtousin tên psuchên mou. 4 alla ti legei autô o chrêmatismos? katelipon emautô eptakischilious andras, oitines ouk ekampsan gonu tê baal. 5 outôs oun kai en tô nun kairô leimma kat’ eklogên charitos gegonen 6 ei de chariti, ouketi ex ergôn, epei ê charis ouketi ginetai charis. 7 Ti oun? o epizêtei Israêl, touto ouk epetuchen, ê de eklogê epetuchen oi de loipoi epôrôthêsan, 8 kathaper gegraptai

edôken autois o theos pneuma katanuxeôs,
ophthalmous tou mê blepein
kai ôta tou mê akouein,
eôs tês sêmeron êmeras. 9 kai Dauid legei
genêthêtô ê trapeza autôn eis pagida kai eis thêran
kai eis skandalon kai eis antapodoma autois,
10 skotisthêtôsan oi ophthalmoi autôn tou mê blepein
kai ton nôton autôn dia pantos sugkampson.

11 Legô oun, mê eptaisan ina pesôsin? mê genoito alla tô autôn paraptômati ê sôtêria tois ethnesin eis to parazêlôsai autous. 12 ei de to paraptôma autôn ploutos kosmou kai to êttêma autôn ploutos ethnôn, posô mallon to plêrôma autôn.

13 umin de legô tois ethnesin eph’ oson men oun eimi egô ethnôn apostolos tên diakonian mou doxazô, 14 ei pôs parazêlôsô mou tên sarka kai sôsô tinas ex autôn. 15 ei gar ê apobolê autôn katallagê kosmou, tis ê proslêmpsis ei mê zôê ek nekrôn? 16 ei de ê aparchê agia kai to phurama kai ei ê riza agia, kai oi kladoi.

17 Ei de tines tôn kladôn exeklasthêsan, su de agrielaios ôn enekentristhês en autois kai sugkoinônos tês rizês tês piotêtos tês elaias egenou, 18 mê katakauchô tôn kladôn ei de katakauchasai ou su tên rizan bastazeis alla ê riza se. 19 ereis oun exeklasthêsan kladoi ina egô egkentristhô. 20 kalôs tê apistia exeklasthêsan, su de tê pistei estêkas. mê upsêla phronei alla phobou 21 ei gar o theos tôn kata phusin kladôn ouk epheisato, oude sou pheisetai. 22 ide oun chrêstotêta kai apotomian theou epi men tous pesontas apotomia, epi de se chrêstotês theou, ean epimenês tê chrêstotêti, epei kai su ekkopêsê. 23 kakeinoi de ean mê epimenôsin tê apistia egkentristhêsontai dunatos gar estin o theos palin egkentrisai autous. 24 ei gar su ek tês kata phusin exekopês agrielaiou kai para phusin enekentristhês eis kallielaion, posô mallon outoi oi kata phusin egkentristhêsontai tê idia elaia.

25 Ou gar thelô umas agnoein, adelphoi, to mustêrion touto, ina mê ête en eautois phronimoi, oti pôrôsis apo merous tô Israêl gegonen achris ou to plêrôma tôn ethnôn eiselthê 26 kai outôs pas Israêl sôthêsetai, kathôs gegraptai

êxei ek Siôn o ruomenos,
apostrepsei asebeias apo Iakôb.
27 kai autê autois ê par emou diathêkê,
otan aphelômai tas amartias autôn.

28 kata men to euangelion echthroi di’ umas kata de tên eklogên agapêtoi dia tous pateras 29 ametamelêta gar ta charismata kai ê klêsis tou theou. 30 ôsper gar umeis pote êpeithêsate tô theô, nun de êleêthête tê toutôn apeitheia, 31 outôs kai outoi nun êpeithêsan tô umeterô eleei, ina kai autoi nun eleêthôsin. 32 sunekleisen gar o theos tous pantas eis apeitheian, ina tous pantas eleêsê.

33 Ô bathos ploutou kai sophias kai gnôseôs theou ôs anexeraunêta ta krimata autou kai anexichniastoi ai odoi autou.

34 tis gar egnô noun kuriou?
ê tis sumboulos autou egeneto?
35 ê tis proedôken autô,
kai antapodothêsetai autô?

36 oti ex autou kai di’ autou kai eis auton ta panta autô ê doxa eis tous aiônas, amên.

Kapitel 12

1 Parakalô oun umas, adelphoi, dia tôn oiktirmôn tou theou parastêsai ta sômata umôn thusian zôsan agian tô theô, euareston tên logikên latreian umôn 2 kai mê suschêmatizesthe tô aiôni toutô, alla metamorphousthe tê anakainôsei tou noos eis to dokimazein umas ti to thelêma tou theou, to agathon kai euareston kai teleion.

3 Legô gar dia tês charitos tês dotheisês moi panti tô onti en umin mê uperphronein par’ o dei phronein alla phronein eis to sôphronein ekastô ôs o theos emerisen metron pisteôs. 4 kathaper gar en eni sômati polla melê echomen, ta de melê panta ou tên autên echei praxin, 5 outôs oi polloi en sôma esmen en Christô, to de kath’ eis allêlôn melê. 6 echontes de charismata kata tên charin tên dotheisan êmin diaphora, eite prophêteian kata tên analogian tês pisteôs, 7 eite diakonian en tê diakonia, eite o didaskôn en tê didaskalia, 8 eite o parakalôn en tê paraklêsei o metadidous en aplotêti, o proistamenos en spoudê o eleôn en ilarotêti.

9 Ê agapê anupokritos apostugountes to ponêron kollômenoi tô agathô, 10 tê philadelphia eis allêlous philostorgoi, tê timê allêlous proêgoumenoi, 11 tê spoudê mê oknêroi tô pneumati zeontes, tô kuriô douleuontes, 12 tê elpidi chairontes tê thlipsei upomenontes tê proseuchê proskarterountes, 13 tais chreiais tôn agiôn koinônountes tên philoxenian diôkontes. 14 eulogeite tous diôkontas eulogeite kai mê katarasthe. 15 chairein meta chairontôn, klaiein meta klaiontôn. 16 to auto eis allêlous phronountes, mê ta upsêla phronountes alla tois tapeinois sunapagomenoi. mê ginesthe phronimoi par’ eautois. 17 mêdeni kakon anti kakou apodidontes, pronooumenoi kala enôpion pantôn anthrôpôn 18 ei dunaton to ex umôn, meta pantôn anthrôpôn eirêneuontes 19 mê eautous ekdikountes, agapêtoi, alla dote topon tê orgê, gegraptai gar emoi ekdikêsis, egô antapodôsô, legei kurios. 20 alla ean peina o echthros sou psômize auton ean dipsa, potize auton touto gar poiôn anthrakas puros sôreuseis epi tên kephalên autou. 21 mê nikô upo tou kakou alla nika en tô agathô to kakon.

Kapitel 13

1 Pasa psuchê exousiais uperechousais upotassesthô. ou gar estin exousia ei mê upo theou, ai de ousai upo theou tetagmenai eisin. 2 ôste o antitassomenos tê exousia tê tou theou diatagê anthestêken, oi de anthestêkotes eautois krima lêmpsontai. 3 oi gar archontes ouk eisin phobos tô agathô ergô alla tô kakô. theleis de mê phobeisthai tên exousian to agathon poiei, kai exeis epainon ex autês 4 theou gar diakonos estin soi eis to agathon. ean de to kakon poiês, phobou ou gar eikê tên machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgên tô to kakon prassonti. 5 dio anagkê upotassesthai, ou monon dia tên orgên alla kai dia tên suneidêsin. 6 dia touto gar kai phorous teleite leitourgoi gar theou eisin eis auto touto proskarterountes. 7 apodote pasin tas opheilas, tô ton phoron ton phoron, tô to telos to telos, tô ton phobon ton phobon, tô tên timên tên timên.

8 Mêdeni mêden opheilete ei mê to allêlous agapan o gar agapôn ton eteron nomon peplêrôken. 9 to gar ou moicheuseis, ou phoneuseis, ou klepseis, ouk epithumêseis, kai ei tis etera entolê, en tô logô toutô anakephalaioutai [en tô] agapêseis ton plêsion sou ôs seauton. 10 ê agapê tô plêsion kakon ouk ergazetai plêrôma oun nomou ê agapê.

11 Kai touto eidotes ton kairon, oti ôra êdê umas ex upnou egerthênai nun gar enguteron êmôn ê sôtêria ê ote episteusamen. 12 ê nux proekopsen, ê de êmera êngiken apothômetha oun ta erga tou skotous, endusômetha [de] ta opla tou phôtos. 13 ôs en êmera euschêmonôs peripatêsômen, mê kômois kai methais, mê koitais kai aselgeiais, mê eridi kai zêlô, 14 alla endusasthe ton kurion Iêsoun Christon kai tês sarkos pronoian mê poieisthe eis epithumias.

Kapitel 14

1 Ton de asthenounta tê pistei proslambanesthe mê eis diakriseis dialogismôn. 2 os men pisteuei phagein panta, o de asthenôn lachana esthiei. 3 o esthiôn ton mê esthionta mê exoutheneitô, o de mê esthiôn ton esthionta mê krinetô, o theos gar auton proselabeto. 4 su tis ei o krinôn allotrion oiketên? tô idiô kuriô stêkei ê piptei stathêsetai de, dunatei gar o kurios stêsai auton. 5 Os men [gar] krinei êmeran par’ êmeran, os de krinei pasan êmeran ekastos en tô idiô noi plêrophoreisthô. 6 o phronôn tên êmeran kuriô phronei kai o esthiôn kuriô esthiei, eucharistei gar tô theô kai o mê esthiôn kuriô ouk esthiei kai eucharistei tô theô. 7 oudeis gar êmôn eautô zê kai oudeis eautô apothnêskei 8 ean te gar zômen, tô kuriô zômen, ean te apothnêskômen, tô kuriô apothnêskomen. ean te oun zômen ean te apothnêskômen, tou kuriou esmen. 9 eis touto gar Christos apethanen kai ezêsen, ina kai nekrôn kai zôntôn kurieusê. 10 Su de ti krineis ton adelphon sou? ê kai su ti exoutheneis ton adelphon sou? pantes gar parastêsometha tô bêmati tou theou, 11 gegraptai gar

zô egô, legei kurios, oti emoi kampsei pan gonu
kai pasa glôssa exomologêsetai tô theô

12 ara [oun] ekastos êmôn peri eautou logon dôsei [tô theô].

13 Mêketi oun allêlous krinômen alla touto krinate mallon, to mê tithenai proskomma tô adelphô ê skandalon. 14 oida kai pepeismai en kuriô Iêsou oti ouden koinon di’ eautou, ei mê tô logizomenô ti koinon einai ekeinô koinon. 15 ei gar dia brôma o adelphos sou lupeitai ouketi kata agapên peripateis mê tô brômati sou ekeinon apollue uper ou Christos apethanen. 16 mê blasphêmeisthô oun umôn to agathon. 17 ou gar estin ê basileia tou theou brôsis kai posis alla dikaiosunê kai eirênê kai chara en pneumati agiô 18 o gar en toutô douleuôn tô Christô euarestos tô theô kai dokimos tois anthrôpois. 19 Ara oun ta tês eirênês diôkômen kai ta tês oikodomês tês eis allêlous. 20 mê eneken brômatos katalue to ergon tou theou. panta men kathara, alla kakon tô anthrôpô tô dia proskommatos esthionti. 21 kalon to mê phagein krea mêde piein oinon mêde en ô o adelphos sou proskoptei. 22 su pistin ên echeis kata seauton eche enôpion tou theou. makarios o mê krinôn eauton en ô dokimazei 23 o de diakrinomenos ean phagê katakekritai, oti ouk ek pisteôs pan de o ouk ek pisteôs amartia estin.

Kapitel 15

1 Opheilomen de êmeis oi dunatoi ta asthenêmata tôn adunatôn bastazein kai mê eautois areskein. 2 ekastos êmôn tô plêsion aresketô eis to agathon pros oikodomên 3 kai gar o Christos ouch eautô êresen, alla kathôs gegraptai oi oneidismoi tôn oneidizontôn se epepesan ep’ eme. 4 osa gar proegraphê, [panta] eis tên êmeteran didaskalian egraphê, ina dia tês upomonês kai dia tês paraklêseôs tôn graphôn tên elpida echômen. 5 o de theos tês upomonês kai tês paraklêseôs dôê umin to auto phronein en allêlois kata Christon Iêsoun, 6 ina omothumadon en eni stomati doxazête ton theon kai patera tou kuriou êmôn Iêsou Christou.

7 Dio proslambanesthe allêlous kathôs kai o Christos proselabeto êmas eis doxan tou theou. 8 legô gar Christon diakonon gegenêsthai peritomês uper alêtheias theou eis to bebaiôsai tas epangelias tôn paterôn, 9 ta de ethnê uper eleous doxasai ton theon kathôs gegraptai

dia touto exomologêsomai soi en ethnesin
kai tô onomati sou psalô

10 kai palin legei

euphranthête, ethnê meta tou laou autou. 11 kai palin
aineite, panta ta ethnê, ton kurion
kai epainesatôsan auton pantes oi laoi.
12 kai palin Êsaias legei
estai ê riza tou Iessai
kai o anistamenos archein ethnôn,
ep autô ethnê elpiousin.

13 O de theos tês elpidos plêrôsai umas pasês charas kai eirênês en tô pisteuein, eis to perisseuein umas en tê elpidi en dunamei pneumatos agiou.

14 Pepeismai de adelphoi mou, kai autos egô peri umôn oti kai autoi mestoi este agathôsunês peplêrômenoi pasês tês gnôseôs, dunameno.i kai allêlous nouthetein. 15 tolmêroterôs de egrapsa umin apo merous ôs epanamimnêskôn umas dia tên charin tên dotheisan moi apo tou theou 16 eis to einai me leitourgon Christou Iêsou eis ta ethnê, ierourgounta to euangelion tou theou, ina genêtai ê prosphora tôn ethnôn euprosdektos êgiasmenê en pneumati agiô. 17 echô oun [tên] kauchêsin en Christô Iêsou ta pros ton theon 18 ou gar tolmêsô ti lalein ôn ou kateirgasato Christos di’ emou eis upakoên ethnôn, logô kai ergô, 19 en dunamei sêmeiôn kai teratôn en dunamei pneumatos [agiou]. ôste me apo Ierousalêm kai kuklô mechri tou Illurikou peplêrôkenai to euangelion tou Christou, 20 outôs de philotimoumenon euangelizesthai ouch opou ônomasthê Christos, ina mê ep’ allotrion themelion oikodomô, 21 alla kathôs gegraptai

Opsontai ois ouk anêngelê peri autou
kai oi ouk akêkoasin sunêsousin.

22 Dio kai enekoptomên ta polla tou elthein pros umas 23 nuni de mêketi topon echôn en tois klimasin toutois epipothian de echôn tou elthein pros umas apo ikanôn etôn, 24 ôs an poreuômai eis tên Spanian elpizô gar diaporeuomenos theasasthai umas kai uph’ umôn propemphthênai ekei ean umôn prôton apo merous emplêsthô. 25 Nuni de poreuomai eis Ierousalêm diakonôn tois agiois. 26 eudokêsan gar Makedonia kai Achaia koinônian tina poiêsasthai eis tous ptôchous tôn agiôn tôn en Ierousalêm. 27 eudokêsan gar kai opheiletai eisin autôn ei gar tois pneumatikois autôn ekoinônêsan ta ethnê, opheilousin kai en tois sarkikois leitourgêsai autois. 28 touto oun epitelesas kai sphragisamenos autois ton karpon touton, apeleusomai di’ umôn eis Spanian 29 oida de oti erchomenos pros umas en plêrômati eulogias Christou eleusomai

30 Parakalô de umas [adelphoi], dia tou kuriou êmôn Iêsou Christou kai dia tês agapês tou pneumatos sunagônisasthai moi en tais proseuchais uper emou pros ton theon, 31 ina rusthô apo tôn apeithountôn en tê Ioudaia kai ê diakonia mou ê eis Ierousalêm euprosdektos tois agiois genêtai, 32 ina en chara elthôn pros umas dia thelêmatos theou sunanapausômai umin. 33 O de theos tês eirênês meta pantôn umôn, amên.

Kapitel 16

1 Sunistêmi de umin Phoibên tên adelphên êmôn, ousan [kai] diakonon tês ekklêsias tês en Kegchreais, 2 ina prosdexêsthe autên en kuriô axiôs tôn agiôn kai parastête autê en ô an umôn chrêzê pragmati kai gar autê prostatis pollôn egenêthê kai emou autou.

3 Aspasasthe Priskan kai Akulan tous sunergous mou en Christô Iêsou, 4 oitines uper tês psuchês mou ton eautôn trachêlon upethêkan ois ouk egô monos eucharistô alla kai pasai ai ekklêsiai tôn ethnôn, 5 kai tên kat’ oikon autôn ekklêsian. aspasasthe Epaineton ton agapêton mou, os estin aparchê tês Asias eis Christon. 6 aspasasthe Marian, êtis polla ekopiasen eis umas. 7 aspasasthe Andronikon kai Iounian tous sungeneis mou kai sunaichmalôtous mou, oitines eisin episêmoi en tois apostolois, oi kai pro emou gegonan en Christô. 8 aspasasthe Ampliaton ton agapêton mou en kuriô. 9 aspasasthe Ourbanon ton sunergon êmôn en Christô kai Stachun ton agapêton mou. 10 aspasasthe Apellên ton dokimon en Christô. aspasasthe tous ek tôn Aristoboulou. 11 aspasasthe Êrôdiôna ton sungenê mou. aspasasthe tous ek tôn Narkissou tous ontas en kuriô. 12 aspasasthe Truphainan kai Truphôsan tas kopiôsas en kuriô. aspasasthe Persida tên agapêtên, êtis polla ekopiasen en kuriô. 13 aspasasthe Rouphon ton eklekton en kuriô kai tên mêtera autou kai emou. 14 aspasasthe Asugkriton, Phlegonta, Ermên, Patroban, Erman kai tous sun autois adelphous, 15 aspasasthe Philologon kai Ioulian, Nêrea kai tên adelphên autou, kai Olumpan kai tous sun autois pantas agious. 16 aspasasthe allêlous en philêmati agiô. aspazontai umas ai ekklêsiai pasai tou Christou.

17 Parakalô de umas, adelphoi, skopein tous tas dichostasias kai ta skandala para tên didachên ên umeis emathete poiountas kai ekklinete ap’ autôn 18 oi gar toioutoi tô kuriô êmôn Christô ou douleuousin alla tê eautôn koilia, kai dia tês chrêstologias kai eulogias exapatôsin tas kardias tôn akakôn. 19 ê gar umôn upakoê eis pantas aphiketo eph’ umin oun chairô, thelô de umas sophous [men] einai eis to agathon, akeraious de eis to kakon. 20 o de theos tês eirênês suntripsei ton satanan upo tous podas umôn en tachei. Ê charis tou kuriou êmôn Iêsou meth’ umôn.

21 Aspazetai umas Timotheos o sunergos [mou] kai Loukios kai Iasôn kai Sôsipatros oi sungeneis mou. 22 aspazomai umas egô Tertios o grapsas tên epistolên en kuriô. 23 aspazetai umas Gaios o xenos mou kai olês tês ekklêsias. aspazetai umas Erastos o oikonomos tês poleôs kai Kouartos o adelphos.

24 25 Tô de dunamenô umas stêrixai kata to euangelion mou kai to kêrugma Iêsou Christou kata apokalupsin mustêriou chronois aiôniois sesigêmenou, 26 phanerôthentos de nun dia te graphôn prophêtikôn kat’ epitagên tou aiôniou theou eis upakoên pisteôs eis panta ta ethnê gnôristhentos, 27 monô sophô theô, dia Iêsou Christou, [ô] ê doxa eis tous aiônas, amên.

Andre bøger