Septuaginta

Prædikerens Bog / Ekklêsiastês / Εκκλησιαστης

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Prædikerens Bog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kapitel 1

1 rêmata Ekklêsiastou uiou Dauid basileôs Israêl en Ierousalêm
2 mataiotês mataiotêtôn eipen o Ekklêsiastês mataiotês mataiotêtôn ta panta mataiotês
3 tis perisseia tô anthrôpô en panti mochthô autou ô mochthei upo ton êlion
4 genea poreuetai kai genea erchetai kai ê gê eis ton aiôna estêken
5 kai anatellei o êlios kai dunei o êlios kai eis ton topon autou elkei
6 anatellôn autos ekei poreuetai pros noton kai kukloi pros borran kukloi kuklôn poreuetai to pneuma kai epi kuklous autou epistrephei to pneuma
7 pantes oi cheimarroi poreuontai eis tên thalassan kai ê thalassa ouk estai empimplamenê eis topon ou oi cheimarroi poreuontai ekei autoi epistrephousin tou poreuthênai
8 pantes oi logoi egkopoi ou dunêsetai anêr tou lalein kai ouk emplêsthêsetai ophthalmos tou oran kai ou plêrôthêsetai ous apo akroaseôs
9 ti to gegonos auto to genêsomenon kai ti to pepoiêmenon auto to poiêthêsomenon kai ouk estin pan prosphaton upo ton êlion
10 os lalêsei kai erei ide touto kainon estin êdê gegonen en tois aiôsin tois genomenois apo emprosthen êmôn
11 ouk estin mnêmê tois prôtois kai ge tois eschatois genomenois ouk estai autois mnêmê meta tôn genêsomenôn eis tên eschatên
12 egô Ekklêsiastês egenomên basileus epi Israêl en Ierousalêm
13 kai edôka tên kardian mou tou ekzêtêsai kai tou kataskepsasthai en tê sophia peri pantôn tôn ginomenôn upo ton ouranon oti perispasmon ponêron edôken o theos tois uiois tou anthrôpou tou perispasthai en autô
14 eidon sun panta ta poiêmata ta pepoiêmena upo ton êlion kai idou ta panta mataiotês kai proairesis pneumatos
15 diestrammenon ou dunêsetai tou epikosmêthênai kai usterêma ou dunêsetai tou arithmêthênai
16 elalêsa egô en kardia mou tô legein egô idou emegalunthên kai prosethêka sophian epi pasin oi egenonto emprosthen mou en Ierousalêm kai kardia mou eiden polla sophian kai gnôsin
17 kai edôka kardian mou tou gnônai sophian kai gnôsin parabolas kai epistêmên egnôn oti kai ge tout estin proairesis pneumatos
18 oti en plêthei sophias plêthos gnôseôs kai o prostitheis gnôsin prosthêsei algêma

Kapitel 2

1 eipon egô en kardia mou deuro dê peirasô se en euphrosunê kai ide en agathô kai idou kai ge touto mataiotês
2 tô gelôti eipa periphoran kai tê euphrosunê ti touto poieis
3 kateskepsamên en kardia mou tou elkusai eis oinon tên sarka mou kai kardia mou ôdêgêsen en sophia kai tou kratêsai ep aphrosunê eôs ou idô poion to agathon tois uiois tou anthrôpou o poiêsousin upo ton êlion arithmon êmerôn zôês autôn
4 emegaluna poiêma mou ôkodomêsa moi oikous ephuteusa moi ampelônas
5 epoiêsa moi kêpous kai paradeisous kai ephuteusa en autois xulon pan karpou
6 epoiêsa moi kolumbêthras udatôn tou potisai ap autôn drumon blastônta xula
7 ektêsamên doulous kai paidiskas kai oikogeneis egenonto moi kai ge ktêsis boukoliou kai poimniou pollê egeneto moi uper pantas tous genomenous emprosthen mou en Ierousalêm
8 sunêgagon moi kai ge argurion kai chrusion kai periousiasmous basileôn kai tôn chôrôn epoiêsa moi adontas kai adousas kai entruphêmata uiôn tou anthrôpou oinochoon kai oinochoas
9 kai emegalunthên kai prosethêka para pantas tous genomenous emprosthen mou en Ierousalêm kai ge sophia mou estathê moi
10 kai pan o êtêsan oi ophthalmoi mou ouch upheilon ap autôn ouk apekôlusa tên kardian mou apo pasês euphrosunês oti kardia mou euphranthê en panti mochthô mou kai touto egeneto meris mou apo pantos mochthou mou
11 kai epeblepsa egô en pasin poiêmasin mou ois epoiêsan ai cheires mou kai en mochthô ô emochthêsa tou poiein kai idou ta panta mataiotês kai proairesis pneumatos kai ouk estin perisseia upo ton êlion
12 kai epeblepsa egô tou idein sophian kai periphoran kai aphrosunên oti tis o anthrôpos os epeleusetai opisô tês boulês ta osa epoiêsen autên
13 kai eidon egô oti estin perisseia tê sophia uper tên aphrosunên ôs perisseia tou phôtos uper to skotos
14 tou sophou oi ophthalmoi autou en kephalê autou kai o aphrôn en skotei poreuetai kai egnôn kai ge egô oti sunantêma en sunantêsetai tois pasin autois
15 kai eipa egô en kardia mou ôs sunantêma tou aphronos kai ge emoi sunantêsetai moi kai ina ti esophisamên egô tote perisson elalêsa en kardia mou dioti aphrôn ek perisseumatos lalei oti kai ge touto mataiotês
16 oti ouk estin mnêmê tou sophou meta tou aphronos eis aiôna kathoti êdê ai êmerai ai erchomenai ta panta epelêsthê kai pôs apothaneitai o sophos meta tou aphronos
17 kai emisêsa sun tên zôên oti ponêron ep eme to poiêma to pepoiêmenon upo ton êlion oti ta panta mataiotês kai proairesis pneumatos
18 kai emisêsa egô sun panta mochthon mou on egô mochthô upo ton êlion oti aphiô auton tô anthrôpô tô ginomenô met eme
19 kai tis oiden ei sophos estai ê aphrôn kai exousiazetai en panti mochthô mou ô emochthêsa kai ô esophisamên upo ton êlion kai ge touto mataiotês
20 kai epestrepsa egô tou apotaxasthai tê kardia mou epi panti tô mochthô ô emochthêsa upo ton êlion
21 oti estin anthrôpos ou mochthos autou en sophia kai en gnôsei kai en andreia kai anthrôpos os ouk emochthêsen en autô dôsei autô merida autou kai ge touto mataiotês kai ponêria megalê
22 oti ti ginetai tô anthrôpô en panti mochthô autou kai en proairesei kardias autou ô autos mochthei upo ton êlion
23 oti pasai ai êmerai autou algêmatôn kai thumou perispasmos autou kai ge en nukti ou koimatai ê kardia autou kai ge touto mataiotês estin
24 ouk estin agathon en anthrôpô o phagetai kai o pietai kai o deixei tê psuchê autou agathon en mochthô autou kai ge touto eidon egô oti apo cheiros tou theou estin
25 oti tis phagetai kai tis pheisetai parex autou
26 oti tô anthrôpô tô agathô pro prosôpou autou edôken sophian kai gnôsin kai euphrosunên kai tô amartanonti edôken perispasmon tou prostheinai kai tou sunagagein tou dounai tô agathô pro prosôpou tou theou oti kai ge touto mataiotês kai proairesis pneumatos

Kapitel 3

1 tois pasin chronos kai kairos tô panti pragmati upo ton ouranon
2 kairos tou tekein kai kairos tou apothanein kairos tou phuteusai kai kairos tou ektilai pephuteumenon
3 kairos tou apokteinai kai kairos tou iasasthai kairos tou kathelein kai kairos tou oikodomêsai
4 kairos tou klausai kai kairos tou gelasai kairos tou kopsasthai kai kairos tou orchêsasthai
5 kairos tou balein lithous kai kairos tou sunagagein lithous kairos tou perilabein kai kairos tou makrunthênai apo perilêmpseôs
6 kairos tou zêtêsai kai kairos tou apolesai kairos tou phulaxai kai kairos tou ekbalein
7 kairos tou rêxai kai kairos tou rapsai kairos tou sigan kai kairos tou lalein
8 kairos tou philêsai kai kairos tou misêsai kairos polemou kai kairos eirênês
9 tis perisseia tou poiountos en ois autos mochthei
10 eidon sun ton perispasmon on edôken o theos tois uiois tou anthrôpou tou perispasthai en autô
11 sun ta panta epoiêsen kala en kairô autou kai ge sun ton aiôna edôken en kardia autôn opôs mê eurê o anthrôpos to poiêma o epoiêsen o theos ap archês kai mechri telous
12 egnôn oti ouk estin agathon en autois ei mê tou euphranthênai kai tou poiein agathon en zôê autou
13 kai ge pas o anthrôpos os phagetai kai pietai kai idê agathon en panti mochthô autou doma theou estin
14 egnôn oti panta osa epoiêsen o theos auta estai eis ton aiôna ep autô ouk estin prostheinai kai ap autou ouk estin aphelein kai o theos epoiêsen ina phobêthôsin apo prosôpou autou
15 to genomenon êdê estin kai osa tou ginesthai êdê gegonen kai o theos zêtêsei ton diôkomenon
16 kai eti eidon upo ton êlion topon tês kriseôs ekei o asebês kai topon tou dikaiou ekei o asebês
17 eipa egô en kardia mou sun ton dikaion kai sun ton asebê krinei o theos oti kairos tô panti pragmati kai epi panti tô poiêmati
18 ekei eipa egô en kardia mou peri lalias uiôn tou anthrôpou oti diakrinei autous o theos kai tou deixai oti autoi ktênê eisin kai ge autois
19 oti sunantêma uiôn tou anthrôpou kai sunantêma tou ktênous sunantêma en autois ôs o thanatos toutou outôs o thanatos toutou kai pneuma en tois pasin kai ti eperisseusen o anthrôpos para to ktênos ouden oti ta panta mataiotês
20 ta panta poreuetai eis topon ena ta panta egeneto apo tou choos kai ta panta epistrephei eis ton choun
21 kai tis oiden pneuma uiôn tou anthrôpou ei anabainei auto eis anô kai pneuma tou ktênous ei katabainei auto katô eis gên
22 kai eidon oti ouk estin agathon ei mê o euphranthêsetai o anthrôpos en poiêmasin autou oti auto meris autou oti tis axei auton tou idein en ô ean genêtai met auton

Kapitel 4

1 kai epestrepsa egô kai eidon sun pasas tas sukophantias tas ginomenas upo ton êlion kai idou dakruon tôn sukophantoumenôn kai ouk estin autois parakalôn kai apo cheiros sukophantountôn autous ischus kai ouk estin autois parakalôn
2 kai epênesa egô sun tous tethnêkotas tous êdê apothanontas uper tous zôntas osoi autoi zôsin eôs tou nun
3 kai agathos uper tous duo toutous ostis oupô egeneto os ouk eiden sun to poiêma to ponêron to pepoiêmenon upo ton êlion
4 kai eidon egô sun panta ton mochthon kai sun pasan andreian tou poiêmatos oti auto zêlos andros apo tou etairou autou kai ge touto mataiotês kai proairesis pneumatos
5 o aphrôn perielaben tas cheiras autou kai ephagen tas sarkas autou
6 agathon plêrôma drakos anapauseôs uper plêrôma duo drakôn mochthou kai proaireseôs pneumatos
7 kai epestrepsa egô kai eidon mataiotêta upo ton êlion
8 estin eis kai ouk estin deuteros kai ge uios kai adelphos ouk estin autô kai ouk estin perasmos tô panti mochthô autou kai ge ophthalmos autou ouk empiplatai ploutou kai tini egô mochthô kai steriskô tên psuchên mou apo agathôsunês kai ge touto mataiotês kai perispasmos ponêros estin
9 agathoi oi duo uper ton ena ois estin autois misthos agathos en mochthô autôn
10 oti ean pesôsin o eis egerei ton metochon autou kai ouai autô tô eni otan pesê kai mê ê deuteros tou egeirai auton
11 kai ge ean koimêthôsin duo kai thermê autois kai o eis pôs thermanthê
12 kai ean epikrataiôthê o eis oi duo stêsontai katenanti autou kai to spartion to entriton ou tacheôs aporragêsetai
13 agathos pais penês kai sophos uper basilea presbuteron kai aphrona os ouk egnô tou prosechein eti
14 oti ex oikou tôn desmiôn exeleusetai tou basileusai oti kai ge en basileia autou egennêthê penês
15 eidon sun pantas tous zôntas tous peripatountas upo ton êlion meta tou neaniskou tou deuterou os stêsetai ant autou
16 ouk estin perasmos tô panti laô tois pasin osoi egenonto emprosthen autôn kai ge oi eschatoi ouk euphranthêsontai en autô oti kai ge touto mataiotês kai proairesis pneumatos
17 phulaxon poda sou en ô ean poreuê eis oikon tou theou kai engus tou akouein uper doma tôn aphronôn thusia sou oti ouk eisin eidotes tou poiêsai kakon

Kapitel 5

1 mê speude epi stomati sou kai kardia sou mê tachunatô tou exenegkai logon pro prosôpou tou theou oti o theos en tô ouranô kai su epi tês gês epi toutô estôsan oi logoi sou oligoi
2 oti paraginetai enupnion en plêthei perispasmou kai phônê aphronos en plêthei logôn
3 kathôs an euxê euchên tô theô mê chronisês tou apodounai autên oti ouk estin thelêma en aphrosin sun osa ean euxê apodos
4 agathon to mê euxasthai se ê to euxasthai se kai mê apodounai
5 mê dôs to stoma sou tou examartêsai tên sarka sou kai mê eipês pro prosôpou tou theou oti agnoia estin ina mê orgisthê o theos epi phônê sou kai diaphtheirê ta poiêmata cheirôn sou
6 oti en plêthei enupniôn kai mataiotêtes kai logoi polloi oti sun ton theon phobou
7 ean sukophantian penêtos kai arpagên krimatos kai dikaiosunês idês en chôra mê thaumasês epi tô pragmati oti upsêlos epanô upsêlou phulaxai kai upsêloi ep autous
8 kai perisseia gês en panti esti basileus tou agrou eirgasmenou
9 agapôn argurion ou plêsthêsetai arguriou kai tis êgapêsen en plêthei autôn genêma kai ge touto mataiotês
10 en plêthei tês agathôsunês eplêthunthêsan esthontes autên kai ti andreia tô par autês oti all ê tou oran ophthalmois autou
11 glukus upnos tou doulou ei oligon kai ei polu phagetai kai tô emplêsthenti tou ploutêsai ouk estin aphiôn auton tou upnôsai
12 estin arrôstia ên eidon upo ton êlion plouton phulassomenon tô par autou eis kakian autou
13 kai apoleitai o ploutos ekeinos en perispasmô ponêrô kai egennêsen uion kai ouk estin en cheiri autou ouden
14 kathôs exêlthen apo gastros mêtros autou gumnos epistrepsei tou poreuthênai ôs êkei kai ouden ou lêmpsetai en mochthô autou ina poreuthê en cheiri autou
15 kai ge touto ponêra arrôstia ôsper gar paregeneto outôs kai apeleusetai kai tis perisseia autô ê mochthei eis anemon
16 kai ge pasai ai êmerai autou en skotei kai penthei kai thumô pollô kai arrôstia kai cholô
17 idou o eidon egô agathon o estin kalon tou phagein kai tou piein kai tou idein agathôsunên en panti mochthô autou ô ean mochthê upo ton êlion arithmon êmerôn zôês autou ôn edôken autô o theos oti auto meris autou
18 kai ge pas o anthrôpos ô edôken autô o theos plouton kai uparchonta kai exousiasen auton tou phagein ap autou kai tou labein to meros autou kai tou euphranthênai en mochthô autou touto doma theou estin
19 oti ou polla mnêsthêsetai tas êmeras tês zôês autou oti o theos perispa auton en euphrosunê kardias autou

Kapitel 6

1 estin ponêria ên eidon upo ton êlion kai pollê estin epi ton anthrôpon
2 anêr ô dôsei autô o theos plouton kai uparchonta kai doxan kai ouk estin usterôn tê psuchê autou apo pantôn ôn epithumêsei kai ouk exousiasei autô o theos tou phagein ap autou oti anêr xenos phagetai auton touto mataiotês kai arrôstia ponêra estin
3 ean gennêsê anêr ekaton kai etê polla zêsetai kai plêthos o ti esontai êmerai etôn autou kai psuchê autou ouk emplêsthêsetai apo tês agathôsunês kai ge taphê ouk egeneto autô eipa agathon uper auton to ektrôma
4 oti en mataiotêti êlthen kai en skotei poreuetai kai en skotei onoma autou kaluphthêsetai
5 kai ge êlion ouk eiden kai ouk egnô anapausis toutô uper touton
6 kai ei ezêsen chiliôn etôn kathodous kai agathôsunên ouk eiden mê ouk eis topon ena ta panta poreuetai
7 pas mochthos tou anthrôpou eis stoma autou kai ge ê psuchê ou plêrôthêsetai
8 oti tis perisseia tô sophô uper ton aphrona dioti o penês oiden poreuthênai katenanti tês zôês
9 agathon orama ophthalmôn uper poreuomenon psuchê kai ge touto mataiotês kai proairesis pneumatos
10 ei ti egeneto êdê keklêtai onoma autou kai egnôsthê o estin anthrôpos kai ou dunêsetai tou krithênai meta tou ischurou uper auton
11 oti eisin logoi polloi plêthunontes mataiotêta ti perisson tô anthrôpô
12 oti tis oiden ti agathon tô anthrôpô en tê zôê arithmon êmerôn zôês mataiotêtos autou kai epoiêsen autas en skia oti tis apangelei tô anthrôpô ti estai opisô autou upo ton êlion

Kapitel 7

1 agathon onoma uper elaion agathon kai êmera tou thanatou uper êmeran geneseôs autou
2 agathon poreuthênai eis oikon penthous ê oti poreuthênai eis oikon potou kathoti touto telos pantos tou anthrôpou kai o zôn dôsei eis kardian autou
3 agathon thumos uper gelôta oti en kakia prosôpou agathunthêsetai kardia
4 kardia sophôn en oikô penthous kai kardia aphronôn en oikô euphrosunês
5 agathon to akousai epitimêsin sophou uper andra akouonta asma aphronôn
6 oti ôs phônê tôn akanthôn upo ton lebêta outôs gelôs tôn aphronôn kai ge touto mataiotês
7 oti ê sukophantia peripherei sophon kai apollusi tên kardian eutonias autou
8 agathê eschatê logôn uper archên autou agathon makrothumos uper upsêlon pneumati
9 mê speusês en pneumati sou tou thumousthai oti thumos en kolpô aphronôn anapausetai
10 mê eipês ti egeneto oti ai êmerai ai proterai êsan agathai uper tautas oti ouk en sophia epêrôtêsas peri toutou
11 agathê sophia meta klêrodosias kai perisseia tois theôrousin ton êlion
12 oti en skia autês ê sophia ôs skia tou arguriou kai perisseia gnôseôs tês sophias zôopoiêsei ton par autês
13 ide ta poiêmata tou theou oti tis dunêsetai tou kosmêsai on an o theos diastrepsê auton
14 en êmera agathôsunês zêthi en agathô kai en êmera kakias ide kai ge sun touto sumphônon toutô epoiêsen o theos peri lalias ina mê eurê o anthrôpos opisô autou mêden
15 sun ta panta eidon en êmerais mataiotêtos mou estin dikaios apollumenos en dikaiô autou kai estin asebês menôn en kakia autou
16 mê ginou dikaios polu kai mê sophizou perissa mêpote ekplagês
17 mê asebêsês polu kai mê ginou sklêros ina mê apothanês en ou kairô sou
18 agathon to antechesthai se en toutô kai ge apo toutou mê anês tên cheira sou oti phoboumenos ton theon exeleusetai ta panta
19 ê sophia boêthêsei tô sophô uper deka exousiazontas tous ontas en tê polei
20 oti anthrôpos ouk estin dikaios en tê gê os poiêsei agathon kai ouch amartêsetai
21 kai ge eis pantas tous logous ous lalêsousin mê thês kardian sou opôs mê akousês tou doulou sou katarômenou se
22 oti pleistakis ponêreusetai se kai kathodous pollas kakôsei kardian sou opôs kai ge su katêrasô eterous
23 panta tauta epeirasa en tê sophia eipa sophisthêsomai
24 kai autê emakrunthê ap emou makran uper o ên kai bathu bathos tis eurêsei auto
25 ekuklôsa egô kai ê kardia mou tou gnônai kai tou kataskepsasthai kai zêtêsai sophian kai psêphon kai tou gnônai asebous aphrosunên kai sklêrian kai periphoran
26 kai euriskô egô pikroteron uper thanaton sun tên gunaika êtis estin thêreumata kai sagênai kardia autês desmoi cheires autês agathos pro prosôpou tou theou exairethêsetai ap autês kai amartanôn sullêmphthêsetai en autê
27 ide touto euron eipen o Ekklêsiastês mia tê mia tou eurein logismon
28 on eti ezêtêsen ê psuchê mou kai ouch euron anthrôpon ena apo chiliôn euron kai gunaika en pasi toutois ouch euron
29 plên ide touto euron o epoiêsen o theos sun ton anthrôpon euthê kai autoi ezêtêsan logismous pollous

Kapitel 8

1 tis oiden sophous kai tis oiden lusin rêmatos sophia anthrôpou phôtiei prosôpon autou kai anaidês prosôpô autou misêthêsetai
2 stoma basileôs phulaxon kai peri logou orkou theou mê spoudasês
3 apo prosôpou autou poreusê mê stês en logô ponêrô oti pan o ean thelêsê poiêsei
4 kathôs lalei basileus exousiazôn kai tis erei autô ti poiêseis
5 o phulassôn entolên ou gnôsetai rêma ponêron kai kairon kriseôs ginôskei kardia sophou
6 oti panti pragmati estin kairos kai krisis oti gnôsis tou anthrôpou pollê ep auton
7 oti ouk estin ginôskôn ti to esomenon oti kathôs estai tis anangelei autô
8 ouk estin anthrôpos exousiazôn en pneumati tou kôlusai sun to pneuma kai ouk estin exousia en êmera tou thanatou kai ouk estin apostolê en tô polemô kai ou diasôsei asebeia ton par autês
9 kai sun pan touto eidon kai edôka tên kardian mou eis pan poiêma o pepoiêtai upo ton êlion ta osa exousiasato o anthrôpos en anthrôpô tou kakôsai auton
10 kai tote eidon asebeis eis taphous eisachthentas kai ek topou agiou eporeuthêsan kai epênethêsan en tê polei oti outôs epoiêsan kai ge touto mataiotês
11 oti ouk estin ginomenê antirrêsis apo tôn poiountôn to ponêron tachu dia touto eplêrophorêthê kardia uiôn tou anthrôpou en autois tou poiêsai to ponêron
12 os êmarten epoiêsen to ponêron apo tote kai apo makrotêtos autô oti kai ge ginôskô egô oti estai agathon tois phoboumenois ton theon opôs phobôntai apo prosôpou autou
13 kai agathon ouk estai tô asebei kai ou makrunei êmeras en skia os ouk estin phoboumenos apo prosôpou tou theou
14 estin mataiotês ê pepoiêtai epi tês gês oti eisi dikaioi oti phthanei pros autous ôs poiêma tôn asebôn kai eisin asebeis oti phthanei pros autous ôs poiêma tôn dikaiôn eipa oti kai ge touto mataiotês
15 kai epênesa egô sun tên euphrosunên oti ouk estin agathon tô anthrôpô upo ton êlion oti ei mê tou phagein kai tou piein kai tou euphranthênai kai auto sumprosestai autô en mochthô autou êmeras zôês autou osas edôken autô o theos upo ton êlion
16 en ois edôka tên kardian mou tou gnônai sophian kai tou idein ton perispasmon ton pepoiêmenon epi tês gês oti kai ge en êmera kai en nukti upnon en ophthalmois autou ouk estin blepôn
17 kai eidon sun panta ta poiêmata tou theou oti ou dunêsetai anthrôpos tou eurein sun to poiêma to pepoiêmenon upo ton êlion osa an mochthêsê o anthrôpos tou zêtêsai kai ouch eurêsei kai ge osa an eipê o sophos tou gnônai ou dunêsetai tou eurein

Kapitel 9

1 oti sun pan touto edôka eis kardian mou kai kardia mou sun pan eiden touto ôs oi dikaioi kai oi sophoi kai ergasiai autôn en cheiri tou theou kai ge agapên kai ge misos ouk estin eidôs o anthrôpos ta panta pro prosôpou autôn
2 mataiotês en tois pasin sunantêma en tô dikaiô kai tô asebei tô agathô kai tô kakô kai tô katharô kai tô akathartô kai tô thusiazonti kai tô mê thusiazonti ôs o agathos ôs o amartanôn ôs o omnuôn kathôs o ton orkon phoboumenos
3 touto ponêron en panti pepoiêmenô upo ton êlion oti sunantêma en tois pasin kai ge kardia uiôn tou anthrôpou eplêrôthê ponêrou kai periphereia en kardia autôn en zôê autôn kai opisô autôn pros tous nekrous
4 oti tis os koinônei pros pantas tous zôntas estin elpis oti o kuôn o zôn autos agathos uper ton leonta ton nekron
5 oti oi zôntes gnôsontai oti apothanountai kai oi nekroi ouk eisin ginôskontes ouden kai ouk estin autois eti misthos oti epelêsthê ê mnêmê autôn
6 kai ge agapê autôn kai ge misos autôn kai ge zêlos autôn êdê apôleto kai meris ouk estin autois eti eis aiôna en panti tô pepoiêmenô upo ton êlion
7 deuro phage en euphrosunê arton sou kai pie en kardia agathê oinon sou oti êdê eudokêsen o theos ta poiêmata sou
8 en panti kairô estôsan imatia sou leuka kai elaion epi kephalên sou mê usterêsatô
9 ide zôên meta gunaikos ês êgapêsas pasas êmeras zôês mataiotêtos sou tas dotheisas soi upo ton êlion pasas êmeras mataiotêtos sou oti auto meris sou en tê zôê sou kai en tô mochthô sou ô su mochtheis upo ton êlion
10 panta osa an eurê ê cheir sou tou poiêsai ôs ê dunamis sou poiêson oti ouk estin poiêma kai logismos kai gnôsis kai sophia en adê opou su poreuê ekei
11 epestrepsa kai eidon upo ton êlion oti ou tois kouphois o dromos kai ou tois dunatois o polemos kai ge ou tois sophois artos kai ge ou tois sunetois ploutos kai ge ou tois ginôskousin charis oti kairos kai apantêma sunantêsetai tois pasin autois
12 oti kai ge ouk egnô o anthrôpos ton kairon autou ôs oi ichthues oi thêreuomenoi en amphiblêstrô kakô kai ôs ornea ta thêreuomena en pagidi ôs auta pagideuontai oi uioi tou anthrôpou eis kairon ponêron otan epipesê ep autous aphnô
13 kai ge touto eidon sophian upo ton êlion kai megalê estin pros me
14 polis mikra kai andres en autê oligoi kai elthê ep autên basileus megas kai kuklôsê autên kai oikodomêsê ep autên charakas megalous
15 kai eurê en autê andra penêta sophon kai diasôsei autos tên polin en tê sophia autou kai anthrôpos ouk emnêsthê sun tou andros tou penêtos ekeinou
16 kai eipa egô agathê sophia uper dunamin kai sophia tou penêtos exoudenômenê kai logoi autou ouk eisin akouomenoi
17 logoi sophôn en anapausei akouontai uper kraugên exousiazontôn en aphrosunais
18 agathê sophia uper skeuê polemou kai amartanôn eis apolesei agathôsunên pollên

Kapitel 10

1 muiai thanatousai sapriousin skeuasian elaiou êdusmatos timion oligon sophias uper doxan aphrosunês megalês
2 kardia sophou eis dexion autou kai kardia aphronos eis aristeron autou
3 kai ge en odô otan aphrôn poreuêtai kardia autou usterêsei kai a logieitai panta aphrosunê estin
4 ean pneuma tou exousiazontos anabê epi se topon sou mê aphês oti iama katapausei amartias megalas
5 estin ponêria ên eidon upo ton êlion ôs akousion o exêlthen apo prosôpou tou exousiazontos
6 edothê o aphrôn en upsesi megalois kai plousioi en tapeinô kathêsontai
7 eidon doulous eph ippous kai archontas poreuomenous ôs doulous epi tês gês
8 o orussôn bothron en autô empeseitai kai kathairounta phragmon dêxetai auton ophis
9 exairôn lithous diaponêthêsetai en autois schizôn xula kinduneusei en autois
10 ean ekpesê to sidêrion kai autos prosôpon etaraxen kai dunameis dunamôsei kai perisseia tou andreiou sophia
11 ean dakê o ophis en ou psithurismô kai ouk estin perisseia tô epadonti
12 logoi stomatos sophou charis kai cheilê aphronos katapontiousin auton
13 archê logôn stomatos autou aphrosonê kai eschatê stomatos autou periphereia ponêra
14 kai o aphrôn plêthunei logous ouk egnô o anthrôpos ti to genomenon kai ti to esomenon opisô autou tis anangelei autô
15 mochthos tôn aphronôn kopôsei autous os ouk egnô tou poreuthênai eis polin
16 ouai soi polis ês o basileus sou neôteros kai oi archontes sou en prôia esthiousin
17 makaria su gê ês o basileus sou uios eleutherôn kai oi archontes sou pros kairon phagontai en dunamei kai ouk aischunthêsontai
18 en oknêriais tapeinôthêsetai ê dokôsis kai en argia cheirôn staxei ê oikia
19 eis gelôta poiousin arton kai oinos euphrainei zôntas kai tou arguriou epakousetai sun ta panta
20 kai ge en suneidêsei sou basilea mê katarasê kai en tamieiois koitônôn sou mê katarasê plousion oti peteinon tou ouranou apoisei sun tên phônên kai o echôn tas pterugas apangelei logon

Kapitel 11

1 aposteilon ton arton sou epi prosôpon tou udatos oti en plêthei tôn êmerôn eurêseis auton
2 dos merida tois epta kai ge tois oktô oti ou ginôskeis ti estai ponêron epi tên gên
3 ean plêrôthôsin ta nephê uetou epi tên gên ekcheousin kai ean pesê xulon en tô notô kai ean en tô borra topô ou peseitai to xulon ekei estai
4 têrôn anemon ou sperei kai blepôn en tais nephelais ou therisei
5 en ois ouk estin ginôskôn tis ê odos tou pneumatos ôs osta en gastri tês kuophorousês outôs ou gnôsê ta poiêmata tou theou osa poiêsei sun ta panta
6 en prôia speiron to sperma sou kai eis esperan mê aphetô ê cheir sou oti ou ginôskeis poion stoichêsei ê touto ê touto kai ean ta duo epi to auto agatha
7 kai gluku to phôs kai agathon tois ophthalmois tou blepein sun ton êlion
8 oti kai ean etê polla zêsetai o anthrôpos en pasin autois euphranthêsetai kai mnêsthêsetai tas êmeras tou skotous oti pollai esontai pan to erchomenon mataiotês
9 euphrainou neaniske en neotêti sou kai agathunatô se ê kardia sou en êmerais neotêtos sou kai peripatei en odois kardias sou kai en orasei ophthalmôn sou kai gnôthi oti epi pasi toutois axei se o theos en krisei
10 kai apostêson thumon apo kardias sou kai paragage ponêrian apo sarkos sou oti ê neotês kai ê anoia mataiotês

Kapitel 12

1 kai mnêsthêti tou ktisantos se en êmerais neotêtos sou eôs otou mê elthôsin êmerai tês kakias kai phthasôsin etê en ois ereis ouk estin moi en autois thelêma
2 eôs ou mê skotisthê o êlios kai to phôs kai ê selênê kai oi asteres kai epistrepsôsin ta nephê opisô tou uetou
3 en êmera ê ean saleuthôsin phulakes tês oikias kai diastraphôsin andres tês dunameôs kai êrgêsan ai alêthousai oti ôligôthêsan kai skotasousin ai blepousai en tais opais
4 kai kleisousin thuras en agora en astheneia phônês tês alêthousês kai anastêsetai eis phônên tou strouthiou kai tapeinôthêsontai pasai ai thugateres tou asmatos
5 kai ge apo upsous opsontai kai thamboi en tê odô kai anthêsê to amugdalon kai pachunthê ê akris kai diaskedasthê ê kapparis oti eporeuthê o anthrôpos eis oikon aiônos autou kai ekuklôsan en agora oi koptomenoi
6 eôs otou mê anatrapê schoinion tou arguriou kai sunthlibê anthemion tou chrusiou kai suntribê udria epi tên pêgên kai suntrochasê o trochos epi ton lakkon
7 kai epistrepsê o chous epi tên gên ôs ên kai to pneuma epistrepsê pros ton theon os edôken auto
8 mataiotês mataiotêtôn eipen o Ekklêsiastês ta panta mataiotês
9 kai perisson oti egeneto Ekklêsiastês sophos eti edidaxen gnôsin sun ton laon kai ous exichniasetai kosmion parabolôn
10 polla ezêtêsen Ekklêsiastês tou eurein logous thelêmatos kai gegrammenon euthutêtos logous alêtheias
11 logoi sophôn ôs ta boukentra kai ôs êloi pephuteumenoi oi para tôn sunagmatôn edothêsan ek poimenos enos kai perisson ex autôn
12 uie mou phulaxai poiêsai biblia polla ouk estin perasmos kai meletê pollê kopôsis sarkos
13 telos logou to pan akouetai ton theon phobou kai tas entolas autou phulasse oti touto pas o anthrôpos
14 oti sun pan to poiêma o theos axei en krisei en panti pareôramenô ean agathon kai ean ponêron

Andre bøger