Septuaginta

Ordsprogenes Bog / Paroimiai / Παροιμιαι

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Ordsprogenes Bog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Kapitel 1

1 paroimiai Salômôntos uiou Dauid os ebasileusen en Israêl
2 gnônai sophian kai paideian noêsai te logous phronêseôs
3 dexasthai te strophas logôn noêsai te dikaiosunên alêthê kai krima kateuthunein
4 ina dô akakois panourgian paidi de neô aisthêsin te kai ennoian
5 tônde gar akousas sophos sophôteros estai o de noêmôn kubernêsin ktêsetai
6 noêsei te parabolên kai skoteinon logon rêseis te sophôn kai ainigmata
7 archê sophias phobos theou sunesis de agathê pasi tois poiousin autên eusebeia de eis theon archê aisthêseôs sophian de kai paideian asebeis exouthenêsousin
8 akoue uie paideian patros sou kai mê apôsê thesmous mêtros sou
9 stephanon gar charitôn dexê sê koruphê kai kloion chruseon peri sô trachêlô
10 uie mê se planêsôsin andres asebeis mêde boulêthês ean parakalesôsi se legontes
11 elthe meth êmôn koinônêson aimatos krupsômen de eis gên andra dikaion adikôs
12 katapiômen de auton ôsper adês zônta kai arômen autou tên mnêmên ek gês
13 tên ktêsin autou tên polutelê katalabômetha plêsômen de oikous êmeterous skulôn
14 ton de son klêron bale en êmin koinon de ballantion ktêsômetha pantes kai marsippion en genêthêtô êmin
15 mê poreuthês en odô met autôn ekklinon de ton poda sou ek tôn tribôn autôn
16 oi gar podes autôn eis kakian trechousin kai tachinoi tou ekcheai aima
17 ou gar adikôs ekteinetai diktua pterôtois
18 autoi gar oi phonou metechontes thêsaurizousin eautois kaka ê de katastrophê andrôn paranomôn kakê
19 autai ai odoi eisin pantôn tôn suntelountôn ta anoma tê gar asebeia tên eautôn psuchên aphairountai
20 sophia en exodois umneitai en de plateiais parrêsian agei
21 ep akrôn de teicheôn kêrussetai epi de pulais dunastôn paredreuei epi de pulais poleôs tharrousa legei
22 oson an chronon akakoi echôntai tês dikaiosunês ouk aischunthêsontai oi de aphrones tês ubreôs ontes epithumêtai asebeis genomenoi emisêsan aisthêsin
23 kai upeuthunoi egenonto elegchois idou proêsomai umin emês pnoês rêsin didaxô de umas ton emon logon
24 epeidê ekaloun kai ouch upêkousate kai exeteinon logous kai ou proseichete
25 alla akurous epoieite emas boulas tois de emois elegchois êpeithêsate
26 toigaroun kagô tê umetera apôleia epigelasomai katacharoumai de ênika an erchêtai umin olethros
27 kai ôs an aphikêtai umin aphnô thorubos ê de katastrophê omoiôs kataigidi parê kai otan erchêtai umin thlipsis kai poliorkia ê otan erchêtai umin olethros
28 estai gar otan epikalesêsthe me egô de ouk eisakousomai umôn zêtêsousin me kakoi kai ouch eurêsousin
29 emisêsan gar sophian ton de phobon tou kuriou ou proeilanto
30 oude êthelon emais prosechein boulais emuktêrizon de emous elegchous
31 toigaroun edontai tês eautôn odou tous karpous kai tês eautôn asebeias plêsthêsontai
32 anth ôn gar êdikoun nêpious phoneuthêsontai kai exetasmos asebeis olei
33 o de emou akouôn kataskênôsei ep elpidi kai êsuchasei aphobôs apo pantos kakou

Kapitel 2

1 uie ean dexamenos rêsin emês entolês krupsês para seautô
2 upakousetai sophias to ous sou kai parabaleis kardian sou eis sunesin parabaleis de autên epi nouthetêsin tô uiô sou
3 ean gar tên sophian epikalesê kai tê sunesei dôs phônên sou tên de aisthêsin zêtêsês megalê tê phônê
4 kai ean zêtêsês autên ôs argurion kai ôs thêsaurous exereunêsês autên
5 tote sunêseis phobon kuriou kai epignôsin theou eurêseis
6 oti kurios didôsin sophian kai apo prosôpou autou gnôsis kai sunesis
7 kai thêsaurizei tois katorthousi sôtêrian uperaspiei tên poreian autôn
8 tou phulaxai odous dikaiômatôn kai odon eulaboumenôn auton diaphulaxei
9 tote sunêseis dikaiosunên kai krima kai katorthôseis pantas axonas agathous
10 ean gar elthê ê sophia eis sên dianoian ê de aisthêsis tê sê psuchê kalê einai doxê
11 boulê kalê phulaxei se ennoia de osia têrêsei se
12 ina rusêtai se apo odou kakês kai apo andros lalountos mêden piston
13 ô oi egkataleipontes odous eutheias tou poreuesthai en odois skotous
14 oi euphrainomenoi epi kakois kai chairontes epi diastrophê kakê
15 ôn ai triboi skoliai kai kampulai ai trochiai autôn
16 tou makran se poiêsai apo odou eutheias kai allotrion tês dikaias gnômês
17 uie mê se katalabê kakê boulê ê apoleipousa didaskalian neotêtos kai diathêkên theian epilelêsmenê
18 etheto gar para tô thanatô ton oikon autês kai para tô adê meta tôn gêgenôn tous axonas autês
19 pantes oi poreuomenoi en autê ouk anastrepsousin oude mê katalabôsin tribous eutheias ou gar katalambanontai upo eniautôn zôês
20 ei gar eporeuonto tribous agathas eurosan an tribous dikaiosunês leious
21 chrêstoi esontai oikêtores gês akakoi de upoleiphthêsontai en autê oti eutheis kataskênôsousi gên kai osioi upoleiphthêsontai en autê
22 odoi asebôn ek gês olountai oi de paranomoi exôsthêsontai ap autês

Kapitel 3

1 uie emôn nomimôn mê epilanthanou ta de rêmata mou têreitô sê kardia
2 mêkos gar biou kai etê zôês kai eirênên prosthêsousin soi
3 eleêmosunai kai pisteis mê eklipetôsan se aphapsai de autas epi sô trachêlô kai eurêseis charin
4 kai pronoou kala enôpion kuriou kai anthrôpôn
5 isthi pepoithôs en olê kardia epi theô epi de sê sophia mê epairou
6 en pasais odois sou gnôrize autên ina orthotomê tas odous sou o de pous sou ou mê proskoptê
7 mê isthi phronimos para seautô phobou de ton theon kai ekkline apo pantos kakou
8 tote iasis estai tô sômati sou kai epimeleia tois osteois sou
9 tima ton kurion apo sôn dikaiôn ponôn kai aparchou autô apo sôn karpôn dikaiosunês
10 ina pimplêtai ta tamieia sou plêsmonês sitou oinô de ai lênoi sou ekbluzôsin
11 uie mê oligôrei paideias kuriou mêde ekluou up autou elegchomenos
12 on gar agapa kurios paideuei mastigoi de panta uion on paradechetai
13 makarios anthrôpos os euren sophian kai thnêtos os eiden phronêsin
14 kreitton gar autên emporeuesthai ê chrusiou kai arguriou thêsaurous
15 timiôtera de estin lithôn polutelôn ouk antitaxetai autê ouden ponêron eugnôstos estin pasin tois engizousin autê pan de timion ouk axion autês estin
16 mêkos gar biou kai etê zôês en tê dexia autês en de tê aristera autês ploutos kai doxa
17 ai odoi autês odoi kalai kai pantes oi triboi autês en eirênê
18 xulon zôês esti pasi tois antechomenois autês kai tois epereidomenois ep autên ôs epi kurion asphalês
19 o theos tê sophia ethemeliôsen tên gên êtoimasen de ouranous en phronêsei
20 en aisthêsei abussoi erragêsan nephê de erruêsan drosous
21 uie mê pararruês têrêson de emên boulên kai ennoian
22 ina zêsê ê psuchê sou kai charis ê peri sô trachêlô
23 ina poreuê pepoithôs en eirênê pasas tas odous sou o de pous sou ou mê proskopsê
24 ean gar kathê aphobos esê ean de katheudês êdeôs upnôseis
25 kai ou phobêthêsê ptoêsin epelthousan oude ormas asebôn eperchomenas
26 o gar kurios estai epi pasôn odôn sou kai ereisei son poda ina mê saleuthês
27 mê aposchê eu poiein endeê ênika an echê ê cheir sou boêthein
28 mê eipês epanelthôn epanêke kai aurion dôsô dunatou sou ontos eu poiein ou gar oidas ti texetai ê epiousa
29 mê tektênê epi son philon kaka paroikounta kai pepoithota epi soi
30 mê philechthrêsês pros anthrôpon matên mê ti eis se ergasêtai kakon
31 mê ktêsê kakôn andrôn oneidê mêde zêlôsês tas odous autôn
32 akathartos gar enanti kuriou pas paranomos en de dikaiois ou sunedriazei
33 katara theou en oikois asebôn epauleis de dikaiôn eulogountai
34 kurios uperêphanois antitassetai tapeinois de didôsin charin
35 doxan sophoi klêronomêsousin oi de asebeis upsôsan atimian

Kapitel 4

1 akousate paides paideian patros kai prosechete gnônai ennoian
2 dôron gar agathon dôroumai umin ton emon nomon mê egkatalipête
3 uios gar egenomên kagô patri upêkoos kai agapômenos en prosôpô mêtros
4 oi elegon kai edidaskon me ereidetô o êmeteros logos eis sên kardian
5 phulasse entolas mê epilathê mêde paridês rêsin emou stomatos
6 mêde egkatalipês autên kai anthexetai sou erasthêti autês kai têrêsei se
7
8 pericharakôson autên kai upsôsei se timêson autên ina se perilabê
9 ina dô tê sê kephalê stephanon charitôn stephanô de truphês uperaspisê sou
10 akoue uie kai dexai emous logous kai plêthunthêsetai etê zôês sou ina soi genôntai pollai odoi biou
11 odous gar sophias didaskô se embibazô de se trochiais orthais
12 ean gar poreuê ou sugkleisthêsetai sou ta diabêmata ean de trechês ou kopiaseis
13 epilabou emês paideias mê aphês alla phulaxon autên seautô eis zôên sou
14 odous asebôn mê epelthês mêde zêlôsês odous paranomôn
15 en ô an topô stratopedeusôsin mê epelthês ekei ekklinon de ap autôn kai parallaxon
16 ou gar mê upnôsôsin ean mê kakopoiêsôsin aphêrêtai o upnos autôn kai ou koimôntai
17 oide gar sitountai sita asebeias oinô de paranomô methuskontai
18 ai de odoi tôn dikaiôn omoiôs phôti lampousin proporeuontai kai phôtizousin eôs katorthôsê ê êmera
19 ai de odoi tôn asebôn skoteinai ouk oidasin pôs proskoptousin
20 uie emê rêsei proseche tois de emois logois parabale son ous
21 opôs mê eklipôsin se ai pêgai sou phulasse autas en sê kardia
22 zôê gar estin tois euriskousin autas kai pasê sarki iasis
23 pasê phulakê têrei sên kardian ek gar toutôn exodoi zôês
24 periele seautou skolion stoma kai adika cheilê makran apo sou apôsai
25 oi ophthalmoi sou ortha blepetôsan ta de blephara sou neuetô dikaia
26 orthas trochias poiei sois posin kai tas odous sou kateuthune
27 mê ekklinês eis ta dexia mêde eis ta aristera apostrepson de son poda apo odou kakês

Kapitel 5

1 uie emê sophia proseche emois de logois paraballe son ous
2 ina phulaxês ennoian agathên aisthêsin de emôn cheileôn entellomai soi
3 mê proseche phaulê gunaiki meli gar apostazei apo cheileôn gunaikos pornês ê pros kairon lipainei son pharunga
4 usteron mentoi pikroteron cholês eurêseis kai êkonêmenon mallon machairas distomou
5 tês gar aphrosunês oi podes katagousin tous chrômenous autê meta thanatou eis ton adên ta de ichnê autês ouk ereidetai
6 odous gar zôês ouk eperchetai sphalerai de ai trochiai autês kai ouk eugnôstoi
7 nun oun uie akoue mou kai mê akurous poiêsês emous logous
8 makran poiêson ap autês sên odon mê engisês pros thurais oikôn autês
9 ina mê proê allois zôên sou kai son bion aneleêmosin
10 ina mê plêsthôsin allotrioi sês ischuos oi de soi ponoi eis oikous allotriôn eiselthôsin
11 kai metamelêthêsê ep eschatôn ênika an katatribôsin sarkes sômatos sou
12 kai ereis pôs emisêsa paideian kai elegchous exeklinen ê kardia mou
13 ouk êkouon phônên paideuontos me kai didaskontos me oude pareballon to ous mou
14 par oligon egenomên en panti kakô en mesô ekklêsias kai sunagôgês
15 pine udata apo sôn angeiôn kai apo sôn phreatôn pêgês
16 mê uperekcheisthô soi ta udata ek tês sês pêgês eis de sas plateias diaporeuesthô ta sa udata
17 estô soi monô uparchonta kai mêdeis allotrios metaschetô soi
18 ê pêgê sou tou udatos estô soi idia kai suneuphrainou meta gunaikos tês ek neotêtos sou
19 elaphos philias kai pôlos sôn charitôn omileitô soi ê de idia êgeisthô sou kai sunestô soi en panti kairô en gar tê tautês philia sumperipheromenos pollostos esê
20 mê polus isthi pros allotrian mêde sunechou agkalais tês mê idias
21 enôpion gar eisin tôn tou theou ophthalmôn odoi andros eis de pasas tas trochias autou skopeuei
22 paranomiai andra agreuousin seirais de tôn eautou amartiôn ekastos sphingetai
23 outos teleuta meta apaideutôn ek de plêthous tês eautou biotêtos exerriphê kai apôleto di aphrosunên

Kapitel 6

1 uie ean enguêsê son philon paradôseis sên cheira echthrô
2 pagis gar ischura andri ta idia cheilê kai alisketai cheilesin idiou stomatos
3 poiei uie a egô soi entellomai kai sôzou êkeis gar eis cheiras kakôn dia son philon ithi mê ekluomenos paroxune de kai ton philon sou on eneguêsô
4 mê dôs upnon sois ommasin mêde epinustaxês sois blepharois
5 ina sôzê ôsper dorkas ek brochôn kai ôsper orneon ek pagidos
6 ithi pros ton murmêka ô oknêre kai zêlôson idôn tas odous autou kai genou ekeinou sophôteros
7 ekeinô gar geôrgiou mê uparchontos mêde ton anagkazonta echôn mêde upo despotên ôn
8 etoimazetai therous tên trophên pollên te en tô amêtô poieitai tên parathesin
9 eôs tinos oknêre katakeisai pote de ex upnou egerthêsê
10 oligon men upnois oligon de kathêsai mikron de nustazeis oligon de enagkalizê chersin stêthê
11 eit emparaginetai soi ôsper kakos odoiporos ê penia kai ê endeia ôsper agathos dromeus
12 anêr aphrôn kai paranomos poreuetai odous ouk agathas
13 o d autos enneuei ophthalmô sêmainei de podi didaskei de enneumasin daktulôn
14 diestrammenê de kardia tektainetai kaka en panti kairô o toioutos tarachas sunistêsin polei
15 dia touto exapinês erchetai ê apôleia autou diakopê kai suntribê aniatos
16 oti chairei pasin ois misei o kurios suntribetai de di akatharsian psuchês
17 ophthalmos ubristou glôssa adikos cheires ekcheousai aima dikaiou
18 kai kardia tektainomenê logismous kakous kai podes epispeudontes kakopoiein
19 ekkaiei pseudê martus adikos kai epipempei kriseis ana meson adelphôn
20 uie phulasse nomous patros sou kai mê apôsê thesmous mêtros sou
21 aphapsai de autous epi sê psuchê dia pantos kai egkloiôsai epi sô trachêlô
22 ênika an peripatês epagou autên kai meta sou estô ôs d an katheudês phulassetô se ina egeiromenô sullalê soi
23 oti luchnos entolê nomou kai phôs kai odos zôês elegchos kai paideia
24 tou diaphulassein se apo gunaikos upandrou kai apo diabolês glôssês allotrias
25 mê se nikêsê kallous epithumia mêde agreuthês sois ophthalmois mêde sunarpasthês apo tôn autês blepharôn
26 timê gar pornês osê kai enos artou gunê de andrôn timias psuchas agreuei
27 apodêsei tis pur en kolpô ta de imatia ou katakausei
28 ê peripatêsei tis ep anthrakôn puros tous de podas ou katakausei
29 outôs o eiselthôn pros gunaika upandron ouk athôôthêsetai oude pas o aptomenos autês
30 ou thaumaston ean alô tis kleptôn kleptei gar ina emplêsê tên psuchên peinôn
31 ean de alô apoteisei eptaplasia kai panta ta uparchonta autou dous rusetai eauton
32 o de moichos di endeian phrenôn apôleian tê psuchê autou peripoieitai
33 odunas te kai atimias upopherei to de oneidos autou ouk exaleiphthêsetai eis ton aiôna
34 mestos gar zêlou thumos andros autês ou pheisetai en êmera kriseôs
35 ouk antallaxetai oudenos lutrou tên echthran oude mê dialuthê pollôn dôrôn

Kapitel 7

1 uie phulasse emous logous tas de emas entolas krupson para seautô
2 phulaxon emas entolas kai biôseis tous de emous logous ôsper koras ommatôn
3 perithou de autous sois daktulois epigrapson de epi to platos tês kardias sou
4 eipon tên sophian sên adelphên einai tên de phronêsin gnôrimon peripoiêsai seautô
5 ina se têrêsê apo gunaikos allotrias kai ponêras ean se logois tois pros charin embalêtai
6 apo gar thuridos ek tou oikou autês eis tas plateias parakuptousa
7 on an idê tôn aphronôn teknôn neanian endeê phrenôn
8 paraporeuomenon para gônian en diodois oikôn autês
9 kai lalounta en skotei esperinô ênika an êsuchia nukterinê ê kai gnophôdês
10 ê de gunê sunanta autô eidos echousa pornikon ê poiei neôn exiptasthai kardias
11 anepterômenê de estin kai asôtos en oikô de ouch êsuchazousin oi podes autês
12 chronon gar tina exô rembetai chronon de en plateiais para pasan gônian enedreuei
13 eita epilabomenê ephilêsen auton anaidei de prosôpô proseipen autô
14 thusia eirênikê moi estin sêmeron apodidômi tas euchas mou
15 eneka toutou exêlthon eis sunantêsin soi pothousa to son prosôpon eurêka se
16 keiriais tetaka tên klinên mou amphitapois de estrôka tois ap Aiguptou
17 dierragka tên koitên mou krokô ton de oikon mou kinnamômô
18 elthe kai apolausômen philias eôs orthrou deuro kai egkulisthômen erôti
19 ou gar parestin o anêr mou en oikô peporeutai de odon makran
20 endesmon arguriou labôn en cheiri autou di êmerôn pollôn epanêxei eis ton oikon autou
21 apeplanêsen de auton pollê omilia brochois te tois apo cheileôn exôkeilen auton
22 o de epêkolouthêsen autê kepphôtheis ôsper de bous epi sphagên agetai kai ôsper kuôn epi desmous
23 ê ôs elaphos toxeumati peplêgôs eis to êpar speudei de ôsper orneon eis pagida ouk eidôs oti peri psuchês trechei
24 nun oun uie akoue mou kai proseche rêmasin stomatos mou
25 mê ekklinatô eis tas odous autês ê kardia sou
26 pollous gar trôsasa katabeblêken kai anarithmêtoi eisin ous pephoneuken
27 odoi adou o oikos autês katagousai eis ta tamieia tou thanatou

Kapitel 8

1 su tên sophian kêruxeis ina phronêsis soi upakousê
2 epi gar tôn upsêlôn akrôn estin ana meson de tôn tribôn estêken
3 para gar pulais dunastôn paredreuei en de eisodois umneitai
4 umas ô anthrôpoi parakalô kai proiemai emên phônên uiois anthrôpôn
5 noêsate akakoi panourgian oi de apaideutoi enthesthe kardian
6 eisakousate mou semna gar erô kai anoisô apo cheileôn ortha
7 oti alêtheian meletêsei o pharugx mou ebdelugmena de enantion emou cheilê pseudê
8 meta dikaiosunês panta ta rêmata tou stomatos mou ouden en autois skolion oude strangalôdes
9 panta enôpia tois suniousin kai ortha tois euriskousi gnôsin
10 labete paideian kai mê argurion kai gnôsin uper chrusion dedokimasmenon anthaireisthe de aisthêsin chrusiou katharou
11 kreissôn gar sophia lithôn polutelôn pan de timion ouk axion autês estin
12 egô ê sophia kateskênôsa boulên kai gnôsin kai ennoian egô epekalesamên
13 phobos kuriou misei adikian ubrin te kai uperêphanian kai odous ponêrôn memisêka de egô diestrammenas odous kakôn
14 emê boulê kai asphaleia emê phronêsis emê de ischus
15 di emou basileis basileuousin kai oi dunastai graphousin dikaiosunên
16 di emou megistanes megalunontai kai turannoi di emou kratousi gês
17 egô tous eme philountas agapô oi de eme zêtountes eurêsousin
18 ploutos kai doxa emoi uparchei kai ktêsis pollôn kai dikaiosunê
19 beltion eme karpizesthai uper chrusion kai lithon timion ta de ema genêmata kreissô arguriou eklektou
20 en odois dikaiosunês peripatô kai ana meson tribôn dikaiômatos anastrephomai
21 ina merisô tois eme agapôsin uparxin kai tous thêsaurous autôn emplêsô agathôn
22 kurios ektisen me archên odôn autou eis erga autou
23 pro tou aiônos ethemeliôsen me en archê
24 pro tou tên gên poiêsai kai pro tou tas abussous poiêsai pro tou proelthein tas pêgas tôn udatôn
25 pro tou orê edrasthênai pro de pantôn bounôn genna me
26 kurios epoiêsen chôras kai aoikêtous kai akra oikoumena tês up ouranon
27 ênika êtoimazen ton ouranon sumparêmên autô kai ote aphôrizen ton eautou thronon ep anemôn
28 ênika ischura epoiei ta anô nephê kai ôs asphaleis etithei pêgas tês up ouranon
29 kai ischura epoiei ta themelia tês gês
30 êmên par autô armozousa egô êmên ê prosechairen kath êmeran de euphrainomên en prosôpô autou en panti kairô
31 ote euphraineto tên oikoumenên suntelesas kai eneuphraineto en uiois anthrôpôn
32 nun oun uie akoue mou
33
34 makarios anêr os eisakousetai mou kai anthrôpos os tas emas odous phulaxei agrupnôn ep emais thurais kath êmeran têrôn stathmous emôn eisodôn
35 ai gar exodoi mou exodoi zôês kai etoimazetai thelêsis para kuriou
36 oi de eis eme amartanontes asebousin tas eautôn psuchas kai oi misountes me agapôsin thanaton

Kapitel 9

1 ê sophia ôkodomêsen eautê oikon kai upêreisen stulous epta
2 esphaxen ta eautês thumata ekerasen eis kratêra ton eautês oinon kai êtoimasato tên eautês trapezan
3 apesteilen tous eautês doulous sugkalousa meta upsêlou kêrugmatos epi kratêra legousa
4 os estin aphrôn ekklinatô pros me kai tois endeesi phrenôn eipen
5 elthate phagete tôn emôn artôn kai piete oinon on ekerasa umin
6 apoleipete aphrosunên kai zêsesthe kai zêtêsate phronêsin ina biôsête kai katorthôsate en gnôsei sunesin
7 o paideuôn kakous lêmpsetai eautô atimian elegchôn de ton asebê mômêsetai eauton
8 mê elegche kakous ina mê misôsin se elegche sophon kai agapêsei se
9 didou sophô aphormên kai sophôteros estai gnôrize dikaiô kai prosthêsei tou dechesthai
10 archê sophias phobos kuriou kai boulê agiôn sunesis
11 toutô gar tô tropô polun zêseis chronon kai prostethêsetai soi etê zôês sou
12 uie ean sophos genê seautô sophos esê kai tois plêsion ean de kakos apobês monos anantlêseis kaka
13 gunê aphrôn kai thraseia endeês psômou ginetai ê ouk epistatai aischunên
14 ekathisen epi thurais tou eautês oikou epi diphrou emphanôs en plateiais
15 proskaloumenê tous pariontas kai kateuthunontas en tais odois autôn
16 os estin umôn aphronestatos ekklinatô pros me endeesi de phronêseôs parakeleuomai legousa
17 artôn kruphiôn êdeôs apsasthe kai udatos klopês glukerou
18 o de ouk oiden oti gêgeneis par autê olluntai kai epi peteuron adou sunanta

Kapitel 10

1 uios sophos euphrainei patera uios de aphrôn lupê tê mêtri
2 ouk ôphelêsousin thêsauroi anomous dikaiosunê de rusetai ek thanatou
3 ou limoktonêsei kurios psuchên dikaian zôên de asebôn anatrepsei
4 penia andra tapeinoi cheires de andreiôn ploutizousin
5 diesôthê apo kaumatos uios noêmôn anemophthoros de ginetai en amêtô uios paranomos
6 eulogia kuriou epi kephalên dikaiou stoma de asebôn kalupsei penthos aôron
7 mnêmê dikaiôn met egkômiôn onoma de asebous sbennutai
8 sophos kardia dexetai entolas o de astegos cheilesin skoliazôn uposkelisthêsetai
9 os poreuetai aplôs poreuetai pepoithôs o de diastrephôn tas odous autou gnôsthêsetai
10 o enneuôn ophthalmois meta dolou sunagei andrasi lupas o de elegchôn meta parrêsias eirênopoiei
11 pêgê zôês en cheiri dikaiou stoma de asebous kalupsei apôleia
12 misos egeirei neikos pantas de tous mê philoneikountas kaluptei philia
13 os ek cheileôn propherei sophian rabdô tuptei andra akardion
14 sophoi krupsousin aisthêsin stoma de propetous engizei suntribê
15 ktêsis plousiôn polis ochura suntribê de asebôn penia
16 erga dikaiôn zôên poiei karpoi de asebôn amartias
17 odous dikaias zôês phulassei paideia paideia de anexelegktos planatai
18 kaluptousin echthran cheilê dikaia oi de ekpherontes loidorias aphronestatoi eisin
19 ek polulogias ouk ekpheuxê amartian pheidomenos de cheileôn noêmôn esê
20 arguros pepurômenos glôssa dikaiou kardia de asebous ekleipsei
21 cheilê dikaiôn epistatai upsêla oi de aphrones en endeia teleutôsin
22 eulogia kuriou epi kephalên dikaiou autê ploutizei kai ou mê prostethê autê lupê en kardia
23 en gelôti aphrôn prassei kaka ê de sophia andri tiktei phronêsin
24 en apôleia asebês peripheretai epithumia de dikaiou dektê
25 paraporeuomenês kataigidos aphanizetai asebês dikaios de ekklinas sôzetai eis ton aiôna
26 ôsper omphax odousi blaberon kai kapnos ommasin outôs paranomia tois chrômenois autên
27 phobos kuriou prostithêsin êmeras etê de asebôn oligôthêsetai
28 egchronizei dikaiois euphrosunê elpis de asebôn ollutai
29 ochurôma osiou phobos kuriou suntribê de tois ergazomenois kaka
30 dikaios ton aiôna ouk endôsei asebeis de ouk oikêsousin gên
31 stoma dikaiou apostazei sophian glôssa de adikou exoleitai
32 cheilê andrôn dikaiôn apostazei charitas stoma de asebôn apostrephetai

Kapitel 11

1 zugoi dolioi bdelugma enôpion kuriou stathmion de dikaion dekton autô
2 ou ean eiselthê ubris ekei kai atimia stoma de tapeinôn meleta sophian
3 apothanôn dikaios elipen metamelon procheiros de ginetai kai epichartos asebôn apôleia
4
5 dikaiosunê amômous orthotomei odous asebeia de peripiptei adikia
6 dikaiosunê andrôn orthôn ruetai autous tê de apôleia autôn aliskontai paranomoi
7 teleutêsantos andros dikaiou ouk ollutai elpis to de kauchêma tôn asebôn ollutai
8 dikaios ek thêras ekdunei ant autou de paradidotai o asebês
9 en stomati asebôn pagis politais aisthêsis de dikaiôn euodos
10 en agathois dikaiôn katôrthôsen polis
11 stomasin de asebôn kateskaphê
12 muktêrizei politas endeês phrenôn anêr de phronimos êsuchian agei
13 anêr diglôssos apokaluptei boulas en sunedriô pistos de pnoê kruptei pragmata
14 ois mê uparchei kubernêsis piptousin ôsper phulla sôtêria de uparchei en pollê boulê
15 ponêros kakopoiei otan summeixê dikaiô misei de êchon asphaleias
16 gunê eucharistos egeirei andri doxan thronos de atimias gunê misousa dikaia ploutou oknêroi endeeis ginontai oi de andreioi ereidontai ploutô
17 tê psuchê autou agathon poiei anêr eleêmôn exolluei de autou sôma o aneleêmôn
18 asebês poiei erga adika sperma de dikaiôn misthos alêtheias
19 uios dikaios gennatai eis zôên diôgmos de asebous eis thanaton
20 bdelugma kuriô diestrammenai odoi prosdektoi de autô pantes amômoi en tais odois autôn
21 cheiri cheiras embalôn adikôs ouk atimôrêtos estai o de speirôn dikaiosunên lêmpsetai misthon piston
22 ôsper enôtion en rini uos outôs gunaiki kakophroni kallos
23 epithumia dikaiôn pasa agathê elpis de asebôn apoleitai
24 eisin oi ta idia speirontes pleiona poiousin eisin kai oi sunagontes elattonountai
25 psuchê eulogoumenê pasa aplê anêr de thumôdês ouk euschêmôn
26 o sunechôn siton upolipoito auton tois ethnesin eulogia de eis kephalên tou metadidontos
27 tektainomenos agatha zêtei charin agathên ekzêtounta de kaka katalêmpsetai auton
28 o pepoithôs epi ploutô outos peseitai o de antilambanomenos dikaiôn outos anatelei
29 o mê sumperipheromenos tô eautou oikô klêronomêsei anemon douleusei de aphrôn phronimô
30 ek karpou dikaiosunês phuetai dendron zôês aphairountai de aôroi psuchai paranomôn
31 ei o men dikaios molis sôzetai o asebês kai amartôlos pou phaneitai

Kapitel 12

1 o agapôn paideian agapa aisthêsin o de misôn elegchous aphrôn
2 kreissôn o eurôn charin para kuriô anêr de paranomos parasiôpêthêsetai
3 ou katorthôsei anthrôpos ex anomou ai de rizai tôn dikaiôn ouk exarthêsontai
4 gunê andreia stephanos tô andri autês ôsper de en xulô skôlêx outôs andra apollusin gunê kakopoios
5 logismoi dikaiôn krimata kubernôsin de asebeis dolous
6 logoi asebôn dolioi stoma de orthôn rusetai autous
7 ou ean straphê asebês aphanizetai oikoi de dikaiôn paramenousin
8 stoma sunetou egkômiazetai upo andros nôthrokardios de muktêrizetai
9 kreissôn anêr en atimia douleuôn eautô ê timên eautô perititheis kai prosdeomenos artou
10 dikaios oiktirei psuchas ktênôn autou ta de splagchna tôn asebôn aneleêmona
11 o ergazomenos tên eautou gên emplêsthêsetai artôn oi de diôkontes mataia endeeis phrenôn
12 epithumiai asebôn kakai ai de rizai tôn eusebôn en ochurômasin
13 di amartian cheileôn empiptei eis pagidas amartôlos ekpheugei de ex autôn dikaios
14 apo karpôn stomatos psuchê andros plêsthêsetai agathôn antapodoma de cheileôn autou dothêsetai autô
15 odoi aphronôn orthai enôpion autôn eisakouei de sumboulias sophos
16 aphrôn authêmeron exangellei orgên autou kruptei de tên eautou atimian panourgos
17 epideiknumenên pistin apangellei dikaios o de martus tôn adikôn dolios
18 eisin oi legontes titrôskousin machaira glôssai de sophôn iôntai
19 cheilê alêthina katorthoi marturian martus de tachus glôssan echei adikon
20 dolos en kardia tektainomenou kaka oi de boulomenoi eirênên euphranthêsontai
21 ouk aresei tô dikaiô ouden adikon oi de asebeis plêsthêsontai kakôn
22 bdelugma kuriô cheilê pseudê o de poiôn pisteis dektos par autô
23 anêr sunetos thronos aisthêseôs kardia de aphronôn sunantêsetai arais
24 cheir eklektôn kratêsei eucherôs dolioi de esontai eis pronomên
25 phoberos logos kardian tarassei andros dikaiou angelia de agathê euphrainei auton
26 epignômôn dikaios eautou philos estai ai de gnômai tôn asebôn anepieikeis amartanontas katadiôxetai kaka ê de odos tôn asebôn planêsei autous
27 ouk epiteuxetai dolios thêras ktêma de timion anêr katharos
28 en odois dikaiosunês zôê odoi de mnêsikakôn eis thanaton

Kapitel 13

1 uios panourgos upêkoos patri uios de anêkoos en apôleia
2 apo karpôn dikaiosunês phagetai agathos psuchai de paranomôn olountai aôroi
3 os phulassei to eautou stoma têrei tên eautou psuchên o de propetês cheilesin ptoêsei eauton
4 en epithumiais estin pas aergos cheires de andreiôn en epimeleia
5 logon adikon misei dikaios asebês de aischunetai kai ouch exei parrêsian
6 dikaiosunê phulassei akakous tous de asebeis phaulous poiei amartia
7 eisin oi ploutizontes eautous mêden echontes kai eisin oi tapeinountes eautous en pollô ploutô
8 lutron andros psuchês o idios ploutos ptôchos de ouch uphistatai apeilên
9 phôs dikaiois dia pantos phôs de asebôn sbennutai
10 kakos meth ubreôs prassei kaka oi de eautôn epignômones sophoi
11 uparxis epispoudazomenê meta anomias elassôn ginetai o de sunagôn eautô met eusebeias plêthunthêsetai dikaios oiktirei kai kichra
12 kreissôn enarchomenos boêthôn kardia tou epangellomenou kai eis elpida agontos dendron gar zôês epithumia agathê
13 os kataphronei pragmatos kataphronêthêsetai up autou o de phoboumenos entolên outos ugiainei
14 nomos sophou pêgê zôês o de anous upo pagidos thaneitai
15 sunesis agathê didôsin charin to de gnônai nomon dianoias estin agathês odoi de kataphronountôn en apôleia
16 pas panourgos prassei meta gnôseôs o de aphrôn exepetasen eautou kakian
17 basileus thrasus empeseitai eis kaka angelos de pistos rusetai auton
18 penian kai atimian aphaireitai paideia o de phulassôn elegchous doxasthêsetai
19 epithumiai eusebôn êdunousin psuchên erga de asebôn makran apo gnôseôs
20 o sumporeuomenos sophois sophos estai o de sumporeuomenos aphrosi gnôsthêsetai
21 amartanontas katadiôxetai kaka tous de dikaious katalêmpsetai agatha
22 agathos anêr klêronomêsei uious uiôn thêsaurizetai de dikaiois ploutos asebôn
23 dikaioi poiêsousin en ploutô etê polla adikoi de apolountai suntomôs
24 os pheidetai tês baktêrias misei ton uion autou o de agapôn epimelôs paideuei
25 dikaios esthôn empipla tên psuchên autou psuchai de asebôn endeeis

Kapitel 14

1 sophai gunaikes ôkodomêsan oikous ê de aphrôn kateskapsen tais chersin autês
2 o poreuomenos orthôs phobeitai ton kurion o de skoliazôn tais odois autou atimasthêsetai
3 ek stomatos aphronôn baktêria ubreôs cheilê de sophôn phulassei autous
4 ou mê eisin boes phatnai katharai ou de polla genêmata phanera boos ischus
5 martus pistos ou pseudetai ekkaiei de pseudê martus adikos
6 zêtêseis sophian para kakois kai ouch eurêseis aisthêsis de para phronimois eucherês
7 panta enantia andri aphroni opla de aisthêseôs cheilê sopha
8 sophia panourgôn epignôsetai tas odous autôn anoia de aphronôn en planê
9 oikiai paranomôn opheilêsousin katharismon oikiai de dikaiôn dektai
10 kardia andros aisthêtikê lupêra psuchê autou otan de euphrainêtai ouk epimeignutai ubrei
11 oikiai asebôn aphanisthêsontai skênai de katorthountôn stêsontai
12 estin odos ê dokei orthê einai para anthrôpois ta de teleutaia autês erchetai eis puthmena adou
13 en euphrosunais ou prosmeignutai lupê teleutaia de chara eis penthos erchetai
14 tôn eautou odôn plêsthêsetai thrasukardios apo de tôn dianoêmatôn autou anêr agathos
15 akakos pisteuei panti logô panourgos de erchetai eis metanoian
16 sophos phobêtheis exeklinen apo kakou o de aphrôn eautô pepoithôs meignutai anomô
17 oxuthumos prassei meta aboulias anêr de phronimos polla upopherei
18 meriountai aphrones kakian oi de panourgoi kratêsousin aisthêseôs
19 olisthêsousin kakoi enanti agathôn kai asebeis therapeusousin thuras dikaiôn
20 philoi misêsousin philous ptôchous philoi de plousiôn polloi
21 o atimazôn penêtas amartanei eleôn de ptôchous makaristos
22 planômenoi tektainousi kaka eleon de kai alêtheian tektainousin agathoi ouk epistantai eleon kai pistin tektones kakôn eleêmosunai de kai pisteis para tektosin agathois
23 en panti merimnônti enestin perisson o de êdus kai analgêtos en endeia estai
24 stephanos sophôn panourgos ê de diatribê aphronôn kakê
25 rusetai ek kakôn psuchên martus pistos ekkaiei de pseudê dolios
26 en phobô kuriou elpis ischuos tois de teknois autou kataleipei ereisma
27 prostagma kuriou pêgê zôês poiei de ekklinein ek pagidos thanatou
28 en pollô ethnei doxa basileôs en de ekleipsei laou suntribê dunastou
29 makrothumos anêr polus en phronêsei o de oligopsuchos ischurôs aphrôn
30 prauthumos anêr kardias iatros sês de osteôn kardia aisthêtikê
31 o sukophantôn penêta paroxunei ton poiêsanta auton o de timôn auton elea ptôchon
32 en kakia autou apôsthêsetai asebês o de pepoithôs tê eautou osiotêti dikaios
33 en kardia agathê andros sophia en de kardia aphronôn ou diaginôsketai
34 dikaiosunê upsoi ethnos elassonousi de phulas amartiai
35 dektos basilei upêretês noêmôn tê de eautou eustrophia aphaireitai atimian

Kapitel 15

1 orgê apollusin kai phronimous apokrisis de upopiptousa apostrephei thumon logos de lupêros egeirei orgas
2 glôssa sophôn kala epistatai stoma de aphronôn anangelei kaka
3 en panti topô ophthalmoi kuriou skopeuousin kakous te kai agathous
4 iasis glôssês dendron zôês o de suntêrôn autên plêsthêsetai pneumatos
5 aphrôn muktêrizei paideian patros o de phulassôn entolas panourgoteros
6 en pleonazousê dikaiosunê ischus pollê oi de asebeis olorrizoi ek gês olountai oikois dikaiôn ischus pollê karpoi de asebôn apolountai
7 cheilê sophôn dedetai aisthêsei kardiai de aphronôn ouk asphaleis
8 thusiai asebôn bdelugma kuriô euchai de kateuthunontôn dektai par autô
9 bdelugma kuriô odoi asebous diôkontas de dikaiosunên agapa
10 paideia akakou gnôrizetai upo tôn pariontôn oi de misountes elegchous teleutôsin aischrôs
11 adês kai apôleia phanera para tô kuriô pôs ouchi kai ai kardiai tôn anthrôpôn
12 ouk agapêsei apaideutos tous elegchontas auton meta de sophôn ouch omilêsei
13 kardias euphrainomenês prosôpon thallei en de lupais ousês skuthrôpazei
14 kardia orthê zêtei aisthêsin stoma de apaideutôn gnôsetai kaka
15 panta ton chronon oi ophthalmoi tôn kakôn prosdechontai kaka oi de agathoi êsuchazousin dia pantos
16 kreissôn mikra meris meta phobou kuriou ê thêsauroi megaloi meta aphobias
17 kreissôn xenismos lachanôn pros philian kai charin ê parathesis moschôn meta echthras
18 anêr thumôdês paraskeuazei machas makrothumos de kai tên mellousan katapraunei
19 odoi aergôn estrômenai akanthais ai de tôn andreiôn tetrimmenai
20 uios sophos euphrainei patera uios de aphrôn muktêrizei mêtera autou
21 anoêtou triboi endeeis phrenôn anêr de phronimos kateuthunôn poreuetai
22 upertithentai logismous oi mê timôntes sunedria en de kardiais bouleuomenôn menei boulê
23 ou mê upakousê o kakos autê oude mê eipê kairion ti kai kalon tô koinô
24 odoi zôês dianoêmata sunetou ina ekklinas ek tou adou sôthê
25 oikous ubristôn kataspa kurios estêrisen de orion chêras
26 bdelugma kuriô logismos adikos agnôn de rêseis semnai
27 exollusin eauton o dôrolêmptês o de misôn dôrôn lêmpseis sôzetai
28 kardiai dikaiôn meletôsin pisteis stoma de asebôn apokrinetai kaka
29 makran apechei o theos apo asebôn euchais de dikaiôn epakouei
30 theôrôn ophthalmos kala euphrainei kardian phêmê de agathê piainei osta
31
32 os apôtheitai paideian misei eauton o de têrôn elegchous agapa psuchên autou
33 phobos theou paideia kai sophia kai archê doxês apokrithêsetai autê

Kapitel 16

1 panta ta erga tou tapeinou phanera para tô theô oi de asebeis en êmera kakê olountai
2
3
4 akathartos para theô pas upsêlokardios cheiri de cheiras embalôn adikôs ouk athôôthêsetai
5
6 archê odou agathês to poiein ta dikaia dekta de para theô mallon ê thuein thusias
7 o zêtôn ton kurion eurêsei gnôsin meta dikaiosunês oi de orthôs zêtountes auton eurêsousin eirênên
8 panta ta erga tou kuriou meta dikaiosunês phulassetai de o asebês eis êmeran kakên
9 manteion epi cheilesin basileôs en de krisei ou mê planêthê to stoma autou
10 ropê zugou dikaiosunê para kuriô ta de erga autou stathmia dikaia
11 bdelugma basilei o poiôn kaka meta gar dikaiosunês etoimazetai thronos archês
12 dekta basilei cheilê dikaia logous de orthous agapa
13 thumos basileôs angelos thanatou anêr de sophos exilasetai auton
14 en phôti zôês uios basileôs oi de prosdektoi autô ôsper nephos opsimon
15 nossiai sophias airetôterai chrusiou nossiai de phronêseôs airetôterai uper argurion
16 triboi zôês ekklinousin apo kakôn mêkos de biou odoi dikaiosunês o dechomenos paideian en agathois estai o de phulassôn elegchous sophisthêsetai os phulassei tas eautou odous têrei tên eautou psuchên agapôn de zôên autou pheisetai stomatos autou
17 pro suntribês êgeitai ubris pro de ptômatos kakophrosunê
18 kreissôn prauthumos meta tapeinôseôs ê os diaireitai skula meta ubristôn
19 sunetos en pragmasin euretês agathôn pepoithôs de epi theô makaristos
20 tous sophous kai sunetous phaulous kalousin oi de glukeis en logô pleiona akousontai
21 pêgê zôês ennoia tois kektêmenois paideia de aphronôn kakê
22 kardia sophou noêsei ta apo tou idiou stomatos epi de cheilesin phoresei epignômosunên
23 kêria melitos logoi kaloi glukasma de autôn iasis psuchês
24 eisin odoi dokousai einai orthai andri ta mentoi teleutaia autôn blepei eis puthmena adou
25 anêr en ponois ponei eautô kai ekbiazetai eautou tên apôleian o mentoi skolios epi tô eautou stomati phorei tên apôleian
26 anêr aphrôn orussei eautô kaka epi de tôn eautou cheileôn thêsaurizei pur
27 anêr skolios diapempetai kaka kai lamptêra dolou purseuei kakois kai diachôrizei philous
28 anêr paranomos apopeiratai philôn kai apagei autous odous ouk agathas
29 stêrizôn ophthalmous autou logizetai diestrammena orizei de tois cheilesin autou panta ta kaka outos kaminos estin kakias
30 stephanos kauchêseôs gêras en de odois dikaiosunês eurisketai
31 kreissôn anêr makrothumos ischurou o de kratôn orgês kreissôn katalambanomenou polin
32 eis kolpous eperchetai panta tois adikois para de kuriou panta ta dikaia

Kapitel 17

1 kreissôn psômos meth êdonês en eirênê ê oikos plêrês pollôn agathôn kai adikôn thumatôn meta machês
2 oiketês noêmôn kratêsei despotôn aphronôn en de adelphois dieleitai merê
3 ôsper dokimazetai en kaminô arguros kai chrusos outôs eklektai kardiai para kuriô
4 kakos upakouei glôssês paranomôn dikaios de ou prosechei cheilesin pseudesin
5 o katagelôn ptôchou paroxunei ton poiêsanta auton o de epichairôn apollumenô ouk athôôthêsetai o de episplagchnizomenos eleêthêsetai
6 stephanos gerontôn tekna teknôn kauchêma de teknôn pateres autôn
7 ouch armosei aphroni cheilê pista oude dikaiô cheilê pseudê
8 misthos charitôn ê paideia tois chrômenois ou d an epistrepsê euodôthêsetai
9 os kruptei adikêmata zêtei philian os de misei kruptein diistêsin philous kai oikeious
10 suntribei apeilê kardian phronimou aphrôn de mastigôtheis ouk aisthanetai
11 antilogias egeirei pas kakos o de kurios angelon aneleêmona ekpempsei autô
12 empeseitai merimna andri noêmoni oi de aphrones dialogiountai kaka
13 os apodidôsin kaka anti agathôn ou kinêthêsetai kaka ek tou oikou autou
14 exousian didôsin logois archê dikaiosunês proêgeitai de tês endeias stasis kai machê
15 os dikaion krinei ton adikon adikon de ton dikaion akathartos kai bdeluktos para theô
16 ina ti upêrxen chrêmata aphroni ktêsasthai gar sophian akardios ou dunêsetai
17 eis panta kairon philos uparchetô soi adelphoi de en anagkais chrêsimoi estôsan toutou gar charin gennôntai
18 anêr aphrôn epikrotei kai epichairei eautô ôs kai o enguômenos enguê ton eautou philon
19 philamartêmôn chairei machais
20 o de sklêrokardios ou sunanta agathois anêr eumetabolos glôssê empeseitai eis kaka
21 kardia de aphronos odunê tô kektêmenô autên ouk euphrainetai patêr epi uiô apaideutô uios de phronimos euphrainei mêtera autou
22 kardia euphrainomenê euektein poiei andros de lupêrou xêrainetai ta osta
23 lambanontos dôra en kolpô adikôs ou kateuodountai odoi asebês de ekklinei odous dikaiosunês
24 prosôpon suneton andros sophou oi de ophthalmoi tou aphronos ep akra gês
25 orgê patri uios aphrôn kai odunê tê tekousê autou
26 zêmioun andra dikaion ou kalon oude osion epibouleuein dunastais dikaiois
27 os pheidetai rêma proesthai sklêron epignômôn makrothumos de anêr phronimos
28 anoêtô eperôtêsanti sophian sophia logisthêsetai eneon de tis eauton poiêsas doxei phronimos einai

Kapitel 18

1 prophaseis zêtei anêr boulomenos chôrizesthai apo philôn en panti de kairô eponeidistos estai
2 ou chreian echei sophias endeês phrenôn mallon gar agetai aphrosunê
3 otan elthê asebês eis bathos kakôn kataphronei eperchetai de autô atimia kai oneidos
4 udôr bathu logos en kardia andros potamos de anapêduei kai pêgê zôês
5 thaumasai prosôpon asebous ou kalon oude osion ekklinein to dikaion en krisei
6 cheilê aphronos agousin auton eis kaka to de stoma autou to thrasu thanaton epikaleitai
7 stoma aphronos suntribê autô ta de cheilê autou pagis tê psuchê autou
8 oknêrous kataballei phobos psuchai de androgunôn peinasousin
9 o mê iômenos eauton en tois ergois autou adelphos estin tou lumainomenou eauton
10 ek megalôsunês ischuos onoma kuriou autô de prosdramontes dikaioi upsountai
11 uparxis plousiou andros polis ochura ê de doxa autês mega episkiazei
12 pro suntribês upsoutai kardia andros kai pro doxês tapeinoutai
13 os apokrinetai logon prin akousai aphrosunê autô estin kai oneidos
14 thumon andros praunei therapôn phronimos oligopsuchon de andra tis upoisei
15 kardia phronimou ktatai aisthêsin ôta de sophôn zêtei ennoian
16 doma anthrôpou emplatunei auton kai para dunastais kathizanei auton
17 dikaios eautou katêgoros en prôtologia ôs d an epibalê o antidikos elegchetai
18 antilogias pauei klêros en de dunastais orizei
19 adelphos upo adelphou boêthoumenos ôs polis ochura kai upsêlê ischuei de ôsper tethemeliômenon basileion
20 apo karpôn stomatos anêr pimplêsin koilian autou apo de karpôn cheileôn autou emplêsthêsetai
21 thanatos kai zôê en cheiri glôssês oi de kratountes autês edontai tous karpous autês
22 os euren gunaika agathên euren charitas elaben de para theou ilarotêta

Kapitel 19

1 aphrosunê andros lumainetai tas odous autou ton de theon aitiatai tê kardia autou
2 ploutos prostithêsin philous pollous o de ptôchos kai apo tou uparchontos philou leipetai
3 martus pseudês ouk atimôrêtos estai o de egkalôn adikôs ou diapheuxetai
4 polloi therapeuousin prosôpa basileôn pas de o kakos ginetai oneidos andri
5 pas os adelphon ptôchon misei kai philias makran estai ennoia agathê tois eidosin autên engiei anêr de phronimos eurêsei autên o polla kakopoiôn telesiourgei kakian os de erethizei logous ou sôthêsetai
6 o ktômenos phronêsin agapa eauton os de phulassei phronêsin eurêsei agatha
7 martus pseudês ouk atimôrêtos estai os d an ekkausê kakian apoleitai up autês
8 ou sumpherei aphroni truphê kai ean oiketês arxêtai meth ubreôs dunasteuein
9 eleêmôn anêr makrothumei to de kauchêma autou eperchetai paranomois
10 basileôs apeilê omoia brugmô leontos ôsper de drosos epi chortô outôs to ilaron autou
11 aischunê patri uios aphrôn kai ouch agnai euchai apo misthômatos etairas
12 oikon kai uparxin merizousin pateres paisin para de theou armozetai gunê andri
13 deilia katechei androgunaion psuchê de aergou peinasei
14 os phulassei entolên têrei tên eautou psuchên o de kataphronôn tôn eautou odôn apoleitai
15 danizei theô o eleôn ptôchon kata de to doma autou antapodôsei autô
16 paideue uion sou outôs gar estai euelpis eis de ubrin mê epairou tê psuchê sou
17 kakophrôn anêr polla zêmiôthêsetai ean de loimeuêtai kai tên psuchên autou prosthêsei
18 akoue uie paideian patros sou ina sophos genê ep eschatôn sou
19 polloi logismoi en kardia andros ê de boulê tou kuriou eis ton aiôna menei
20 karpos andri eleêmosunê kreissôn de ptôchos dikaios ê plousios pseustês
21 phobos kuriou eis zôên andri o de aphobos aulisthêsetai en topois ou ouk episkopeitai gnôsis
22 o egkruptôn eis ton kolpon autou cheiras adikôs oude tô stomati ou mê prosagagê autas
23 loimou mastigoumenou aphrôn panourgoteros ginetai ean de elegchês andra phronimon noêsei aisthêsin
24 o atimazôn patera kai apôthoumenos mêtera autou kataischunthêsetai kai eponeidistos estai
25 uios apoleipomenos phulaxai paideian patros meletêsei rêseis kakas
26 o enguômenos paida aphrona kathubrizei dikaiôma stoma de asebôn katapietai kriseis
27 etoimazontai akolastois mastiges kai timôriai ômois aphronôn

Kapitel 20

1 akolaston oinos kai ubristikon methê pas de o summeignumenos autê ouk estai sophos
2 ou diapherei apeilê basileôs thumou leontos o de paroxunôn auton amartanei eis tên eautou psuchên
3 doxa andri apostrephesthai loidorias pas de aphrôn toioutois sumpleketai
4 oneidizomenos oknêros ouk aischunetai ôsautôs kai o danizomenos siton en amêtô
5 udôr bathu boulê en kardia andros anêr de phronimos exantlêsei autên
6 mega anthrôpos kai timion anêr eleêmôn andra de piston ergon eurein
7 os anastrephetai amômos en dikaiosunê makarious tous paidas autou kataleipsei
8 otan basileus dikaios kathisê epi thronou ouk enantioutai en ophthalmois autou pan ponêron
9 tis kauchêsetai agnên echein tên kardian ê tis parrêsiasetai katharos einai apo amartiôn
10 stathmion mega kai mikron kai metra dissa akatharta enôpion kuriou kai amphotera
11 kai o poiôn auta en tois epitêdeumasin autou sumpodisthêsetai neaniskos meta osiou kai eutheia ê odos autou
12 ous akouei kai ophthalmos ora kuriou erga kai amphotera
13 mê agapa katalalein ina mê exarthês dianoixon tous ophthalmous sou kai emplêsthêti artôn
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 bdelugma kuriô disson stathmion kai zugos dolios ou kalon enôpion autou
24 para kuriou euthunetai ta diabêmata andri thnêtos de pôs an noêsai tas odous autou
25 pagis andri tachu ti tôn idiôn agiasai meta gar to euxasthai metanoein ginetai
26 likmêtôr asebôn basileus sophos kai epibalei autois trochon
27 phôs kuriou pnoê anthrôpôn os ereuna tamieia koilias
28 eleêmosunê kai alêtheia phulakê basilei kai perikuklôsousin en dikaiosunê ton thronon autou
29 kosmos neaniais sophia doxa de presbuterôn poliai
30 upôpia kai suntrimmata sunanta kakois plêgai de eis tamieia koilias

Kapitel 21

1 ôsper ormê udatos outôs kardia basileôs en cheiri theou ou ean thelôn neusê ekei eklinen autên
2 pas anêr phainetai eautô dikaios kateuthunei de kardias kurios
3 poiein dikaia kai alêtheuein aresta para theô mallon ê thusiôn aima
4 megalophrôn eph ubrei thrasukardios lamptêr de asebôn amartia
5
6 o energôn thêsaurismata glôssê pseudei mataia diôkei epi pagidas thanatou
7 olethros asebesin epixenôthêsetai ou gar boulontai prassein ta dikaia
8 pros tous skolious skolias odous apostellei o theos agna gar kai ortha ta erga autou
9 kreisson oikein epi gônias upaithrou ê en kekoniamenois meta adikias kai en oikô koinô
10 psuchê asebous ouk eleêthêsetai up oudenos tôn anthrôpôn
11 zêmioumenou akolastou panourgoteros ginetai o akakos suniôn de sophos dexetai gnôsin
12 suniei dikaios kardias asebôn kai phaulizei asebeis en kakois
13 os phrassei ta ôta tou mê epakousai asthenous kai autos epikalesetai kai ouk estai o eisakouôn
14 dosis lathrios anatrepei orgas dôrôn de o pheidomenos thumon egeirei ischuron
15 euphrosunê dikaiôn poiein krima osios de akathartos para kakourgois
16 anêr planômenos ex odou dikaiosunês en sunagôgê gigantôn anapausetai
17 anêr endeês agapa euphrosunên philôn oinon kai elaion eis plouton
18 perikatharma de dikaiou anomos
19 kreisson oikein en gê erêmô ê meta gunaikos machimou kai glôssôdous kai orgilou
20 thêsauros epithumêtos anapausetai epi stomatos sophou aphrones de andres katapiontai auton
21 odos dikaiosunês kai eleêmosunês eurêsei zôên kai doxan
22 poleis ochuras epebê sophos kai katheilen to ochurôma eph ô epepoitheisan oi asebeis
23 os phulassei to stoma autou kai tên glôssan diatêrei ek thlipseôs tên psuchên autou
24 thrasus kai authadês kai alazôn loimos kaleitai os de mnêsikakei paranomos
25 epithumiai oknêron apokteinousin ou gar proairountai ai cheires autou poiein ti
26 asebês epithumei olên tên êmeran epithumias kakas o de dikaios elea kai oiktirei apheidôs
27 thusiai asebôn bdelugma kuriô kai gar paranomôs prospherousin autas
28 martus pseudês apoleitai anêr de upêkoos phulassomenos lalêsei
29 asebês anêr anaidôs uphistatai prosôpô o de euthês autos suniei tas odous autou
30 ouk estin sophia ouk estin andreia ouk estin boulê pros ton asebê
31 ippos etoimazetai eis êmeran polemou para de kuriou ê boêtheia

Kapitel 22

1 airetôteron onoma kalon ê ploutos polus uper de argurion kai chrusion charis agathê
2 plousios kai ptôchos sunêntêsan allêlois amphoterous de o kurios epoiêsen
3 panourgos idôn ponêron timôroumenon krataiôs autos paideuetai oi de aphrones parelthontes ezêmiôthêsan
4 genea sophias phobos kuriou kai ploutos kai doxa kai zôê
5 triboloi kai pagides en odois skoliais o de phulassôn tên eautou psuchên aphexetai autôn
6
7 plousioi ptôchôn arxousin kai oiketai idiois despotais daniousin
8 o speirôn phaula therisei kaka plêgên de ergôn autou suntelesei
9 o eleôn ptôchon autos diatraphêsetai tôn gar eautou artôn edôken tô ptôchô
10 ekbale ek sunedriou loimon kai sunexeleusetai autô neikos otan gar kathisê en sunedriô pantas atimazei
11 agapa kurios osias kardias dektoi de autô pantes amômoi cheilesin poimainei basileus
12 oi de ophthalmoi kuriou diatêrousin aisthêsin phaulizei de logous paranomos
13 prophasizetai kai legei oknêros leôn en tais odois en de tais plateiais phoneutai
14 bothros bathus stoma paranomou o de misêtheis upo kuriou empeseitai eis auton
15 anoia exêptai kardias neou rabdos de kai paideia makran ap autou
16 o sukophantôn penêta polla poiei ta eautou didôsin de plousiô ep elassoni
17 logois sophôn paraballe son ous kai akoue emon logon tên de sên kardian epistêson ina gnôs oti kaloi eisin
18 kai ean embalês autous eis tên kardian sou euphranousin se ama epi sois cheilesin
19 ina sou genêtai epi kurion ê elpis kai gnôrisê soi tên odon autou
20 kai su de apograpsai auta seautô trissôs eis boulên kai gnôsin epi to platos tês kardias sou
21 didaskô oun se alêthê logon kai gnôsin agathên upakouein tou apokrinesthai logous alêtheias tois proballomenois soi
22 mê apobiazou penêta ptôchos gar estin kai mê atimasês asthenê en pulais
23 o gar kurios krinei autou tên krisin kai rusê sên asulon psuchên
24 mê isthi etairos andri thumôdei philô de orgilô mê sunaulizou
25 mêpote mathês tôn odôn autou kai labês brochous tê sê psuchê
26 mê didou seauton eis enguên aischunomenos prosôpon
27 ean gar mê echês pothen apoteisês lêmpsontai to strôma to upo tas pleuras sou
28 mê metaire oria aiônia a ethento oi pateres sou
29 oratikon andra kai oxun en tois ergois autou basileusi dei parestanai kai mê parestanai andrasi nôthrois

Kapitel 23

1 ean kathisês deipnein epi trapezês dunastôn noêtôs noei ta paratithemena soi
2 kai epiballe tên cheira sou eidôs oti toiauta se dei paraskeuasai
3 ei de aplêstoteros ei mê epithumei tôn edesmatôn autou tauta gar echetai zôês pseudous
4 mê parekteinou penês ôn plousiô tê de sê ennoia aposchou
5 ean epistêsês to son omma pros auton oudamou phaneitai kateskeuastai gar autô pteruges ôsper aetou kai upostrephei eis ton oikon tou proestêkotos autou
6 mê sundeipnei andri baskanô mêde epithumei tôn brômatôn autou
7 on tropon gar ei tis katapioi tricha outôs esthiei kai pinei
8 mêde pros se eisagagês auton kai phagês ton psômon sou met autou exemesei gar auton kai lumaneitai tous logous sou tous kalous
9 eis ôta aphronos mêden lege mêpote muktêrisê tous sunetous logous sou
10 mê metathês oria aiônia eis de ktêma orphanôn mê eiselthês
11 o gar lutroumenos autous kurios krataios estin kai krinei tên krisin autôn meta sou
12 dos eis paideian tên kardian sou ta de ôta sou etoimason logois aisthêseôs
13 mê aposchê nêpion paideuein oti ean pataxês auton rabdô ou mê apothanê
14 su men gar pataxeis auton rabdô tên de psuchên autou ek thanatou rusê
15 uie ean sophê genêtai sou ê kardia euphraneis kai tên emên kardian
16 kai endiatripsei logois ta sa cheilê pros ta ema cheilê ean ortha ôsin
17 mê zêloutô ê kardia sou amartôlous alla en phobô kuriou isthi olên tên êmeran
18 ean gar têrêsês auta estai soi ekgona ê de elpis sou ouk apostêsetai
19 akoue uie kai sophos ginou kai kateuthune ennoias sês kardias
20 mê isthi oinopotês mêde ekteinou sumbolais kreôn te agorasmois
21 pas gar methusos kai pornokopos ptôcheusei kai endusetai dierrêgmena kai rakôdê pas upnôdês
22 akoue uie patros tou gennêsantos se kai mê kataphronei oti gegêraken sou ê mêtêr
23
24 kalôs ektrephei patêr dikaios epi de uiô sophô euphrainetai ê psuchê autou
25 euphrainesthô o patêr kai ê mêtêr epi soi kai chairetô ê tekousa se
26 dos moi uie sên kardian oi de soi ophthalmoi emas odous têreitôsan
27 pithos gar tetrêmenos estin allotrios oikos kai phrear stenon allotrion
28 outos gar suntomôs apoleitai kai pas paranomos analôthêsetai
29 tini ouai tini thorubos tini krisis tini aêdiai kai leschai tini suntrimmata dia kenês tinos peleioi oi ophthalmoi
30 ou tôn egchronizontôn en oinois ou tôn ichneuontôn pou potoi ginontai
31 mê methuskesthe oinô alla omileite anthrôpois dikaiois kai omileite en peripatois ean gar eis tas phialas kai ta potêria dôs tous ophthalmous sou usteron peripatêseis gumnoteros uperou
32 to de eschaton ôsper upo opheôs peplêgôs ekteinetai kai ôsper upo kerastou diacheitai autô o ios
33 oi ophthalmoi sou otan idôsin allotrian to stoma sou tote lalêsei skolia
34 kai katakeisê ôsper en kardia thalassês kai ôsper kubernêtês en pollô kludôni
35 ereis de tuptousin me kai ouk eponesa kai enepaixan moi egô de ouk êdein pote orthros estai ina elthôn zêtêsô meth ôn suneleusomai

Kapitel 24

1 uie mê zêlôsês kakous andras mêde epithumêsês einai met autôn
2 pseudê gar meleta ê kardia autôn kai ponous ta cheilê autôn lalei
3 meta sophias oikodomeitai oikos kai meta suneseôs anorthoutai
4 meta aisthêseôs empimplatai tamieia ek pantos ploutou timiou kai kalou
5 kreissôn sophos ischurou kai anêr phronêsin echôn geôrgiou megalou
6 meta kubernêseôs ginetai polemos boêtheia de meta kardias bouleutikês
7 sophia kai ennoia agathê en pulais sophôn sophoi ouk ekklinousin ek stomatos kuriou
8 alla logizontai en sunedriois apaideutois sunanta thanatos
9 apothnêskei de aphrôn en amartiais akatharsia de andri loimô emmolunthêsetai
10 en êmera kakê kai en êmera thlipseôs eôs an eklipê
11 rusai agomenous eis thanaton kai ekpriou kteinomenous mê pheisê
12 ean de eipês ouk oida touton ginôske oti kurios kardias pantôn ginôskei kai o plasas pnoên pasin autos oiden panta os apodidôsin ekastô kata ta erga autou
13 phage meli uie agathon gar kêrion ina glukanthê sou o pharugx
14 outôs aisthêsê sophian tê sê psuchê ean gar eurês estai kalê ê teleutê sou kai elpis se ouk egkataleipsei
15 mê prosagagês asebê nomê dikaiôn mêde apatêthês chortasia koilias
16 eptaki gar peseitai o dikaios kai anastêsetai oi de asebeis asthenêsousin en kakois
17 ean pesê o echthros sou mê epicharês autô en de tô uposkelismati autou mê epairou
18 oti opsetai kurios kai ouk aresei autô kai apostrepsei ton thumon autou ap autou
19 mê chaire epi kakopoiois mêde zêlou amartôlous
20 ou gar mê genêtai ekgona ponêrôn lamptêr de asebôn sbesthêsetai
21 phobou ton theon uie kai basilea kai mêtheterô autôn apeithêsês
22 exaiphnês gar teisontai tous asebeis tas de timôrias amphoterôn tis gnôsetai

Kapitel 25

1 tous emous logous uie phobêthêti kai dexamenos autous metanoei tade legei o anêr tois pisteuousin theô kai pauomai
2 aphronestatos gar eimi pantôn anthrôpôn kai phronêsis anthrôpôn ouk estin en emoi
3 theos dedidachen me sophian kai gnôsin agiôn egnôka
4 tis anebê eis ton ouranon kai katebê tis sunêgagen anemous en kolpô tis sunestrepsen udôr en imatiô tis ekratêsen pantôn tôn akrôn tês gês ti onoma autô ê ti onoma tois teknois autou ina gnôs
5 pantes logoi theou pepurômenoi uperaspizei de autos tôn eulaboumenôn auton
6 mê prosthês tois logois autou ina mê elegxê se kai pseudês genê
7 duo aitoumai para sou mê aphelês mou charin pro tou apothanein me
8 mataion logon kai pseudê makran mou poiêson plouton de kai penian mê moi dôs suntaxon de moi ta deonta kai ta autarkê
9 ina mê plêstheis pseudês genômai kai eipô tis me ora ê penêtheis klepsô kai omosô to onoma tou theou
10 mê paradôs oiketên eis cheiras despotou mêpote katarasêtai se kai aphanisthês
11 ekgonon kakon patera kataratai tên de mêtera ouk eulogei
12 ekgonon kakon dikaion eauton krinei tên de exodon autou ouk apenipsen
13 ekgonon kakon upsêlous ophthalmous echei tois de blepharois autou epairetai
14 ekgonon kakon machairas tous odontas echei kai tas mulas tomidas ôste analiskein kai katesthiein tous tapeinous apo tês gês kai tous penêtas autôn ex anthrôpôn

Kapitel 26

1 tauta de legô umin tois sophois epiginôskein aideisthai prosôpon en krisei ou kalon
2 o eipôn ton asebê dikaios estin epikataratos laois estai kai misêtos eis ethnê
3 oi de elegchontes beltious phanountai ep autous de êxei eulogia agathê
4 cheilê de philêsousin apokrinomena logous agathous
5 etoimaze eis tên exodon ta erga sou kai paraskeuazou eis ton agron kai poreuou katopisthen mou kai anoikodomêseis ton oikon sou
6 mê isthi pseudês martus epi son politên mêde platunou sois cheilesin
7 mê eipês on tropon echrêsato moi chrêsomai autô teisomai de auton a me êdikêsen
8 ôsper geôrgion anêr aphrôn kai ôsper ampelôn anthrôpos endeês phrenôn
9 ean aphês auton chersôthêsetai kai chortomanêsei olos kai ginetai ekleleimmenos oi de phragmoi tôn lithôn autou kataskaptontai
10 usteron egô metenoêsa epeblepsa tou eklexasthai paideian
11 oligon nustazô oligon de kathupnô oligon de enagkalizomai chersin stêthê
12 ean de touto poiês êxei proporeuomenê ê penia sou kai ê endeia sou ôsper agathos dromeus

Kapitel 27

1 tê bdellê treis thugateres êsan agapêsei agapômenai kai ai treis autai ouk enepimplasan autên kai ê tetartê ouk êrkesthê eipein ikanon
2 adês kai erôs gunaikos kai tartaros kai gê ouk empiplamenê udatos kai udôr kai pur ou mê eipôsin arkei
3 ophthalmon katagelônta patros kai atimazonta gêras mêtros ekkopsaisan auton korakes ek tôn pharangôn kai kataphagoisan auton neossoi aetôn
4 tria de estin adunata moi noêsai kai to tetarton ouk epiginôskô
5 ichnê aetou petomenou kai odous opheôs epi petras kai tribous nêos pontoporousês kai odous andros en neotêti
6 toiautê odos gunaikos moichalidos ê otan praxê aponipsamenê ouden phêsin peprachenai atopon
7 dia triôn seietai ê gê to de tetarton ou dunatai pherein
8 ean oiketês basileusê kai aphrôn plêsthê sitiôn
9 kai oiketis ean ekbalê tên eautês kurian kai misêtê gunê ean tuchê andros agathou
10 tessara de estin elachista epi tês gês tauta de estin sophôtera tôn sophôn
11 oi murmêkes ois mê estin ischus kai etoimazontai therous tên trophên
12 kai oi choirogrullioi ethnos ouk ischuron oi epoiêsanto en petrais tous eautôn oikous
13 abasileuton estin ê akris kai ekstrateuei aph enos keleusmatos eutaktôs
14 kai kalabôtês chersin ereidomenos kai eualôtos ôn katoikei en ochurômasin basileôs
15 tria de estin a euodôs poreuetai kai to tetarton o kalôs diabainei
16 skumnos leontos ischuroteros ktênôn os ouk apostrephetai oude kataptêssei ktênos
17 kai alektôr emperipatôn thêleiais eupsuchos kai tragos êgoumenos aipoliou kai basileus dêmêgorôn en ethnei
18 ean proê seauton eis euphrosunên kai ekteinês tên cheira sou meta machês atimasthêsê
19 amelge gala kai estai bouturon ean de ekpiezês muktêras exeleusetai aima ean de exelkês logous exeleusontai kriseis kai machai

Kapitel 28

1 oi emoi logoi eirêntai upo theou basileôs chrêmatismos on epaideusen ê mêtêr autou
2 ti teknon têrêseis ti rêseis theou prôtogenes soi legô uie ti teknon emês koilias ti teknon emôn euchôn
3 mê dôs gunaixi son plouton kai ton son noun kai bion eis usteroboulian
4 meta boulês panta poiei meta boulês oinopotei oi dunastai thumôdeis eisin oinon de mê pinetôsan
5 ina mê piontes epilathôntai tês sophias kai ortha krinai ou mê dunôntai tous astheneis
6 didote methên tois en lupais kai oinon pinein tois en odunais
7 ina epilathôntai tês penias kai tôn ponôn mê mnêsthôsin eti
8 anoige son stoma logô theou kai krine pantas ugiôs
9 anoige son stoma kai krine dikaiôs diakrine de penêta kai asthenê

Kapitel 29

1 autai ai paideiai salômôntos ai adiakritoi as exegrapsanto oi philoi Ezekiou tou basileôs tês Ioudaias
2 doxa theou kruptei logon doxa de basileôs tima pragmata
3 ouranos upsêlos gê de batheia kardia de basileôs anexelegktos
4 tupte adokimon argurion kai katharisthêsetai katharon apan
5 kteine asebeis ek prosôpou basileôs kai katorthôsei en dikaiosunê o thronos autou
6 mê alazoneuou enôpion basileôs mêde en topois dunastôn uphistaso
7 kreisson gar soi to rêthênai anabaine pros me ê tapeinôsai se en prosôpô dunastou a eidon oi ophthalmoi sou lege
8 mê prospipte eis machên tacheôs ina mê metamelêthês ep eschatôn ênika an se oneidisê o sos philos
9 anachôrei eis ta opisô mê kataphronei
10 mê se oneidisê men o philos ê de machê sou kai ê echthra ouk apestai all estai soi isê thanatô
11 mêlon chrusoun en ormiskô sardiou outôs eipein logon
12 eis enôtion chrusoun sardion poluteles dedetai logos sophos eis euêkoon ous
13 ôsper exodos chionos en amêtô kata kauma ôphelei outôs angelos pistos tous aposteilantas auton psuchas gar tôn autô chrômenôn ôphelei
14 ôsper anemoi kai nephê kai uetoi epiphanestatoi outôs oi kauchômenoi epi dosei pseudei
15 en makrothumia euodia basileusin glôssa de malakê suntribei osta
16 meli eurôn phage to ikanon mêpote plêstheis exemesês
17 spanion eisage son poda pros ton seautou philon mêpote plêstheis sou misêsê se
18 ropalon kai machaira kai toxeuma akidôton outôs kai anêr o katamarturôn tou philou autou marturian pseudê
19 odous kakou kai pous paranomou oleitai en êmera kakê
20 ôsper oxos elkei asumphoron outôs prospeson pathos en sômati kardian lupei
21 ean peina o echthros sou trephe auton ean dipsa potize auton
22 touto gar poiôn anthrakas puros sôreuseis epi tên kephalên autou o de kurios antapodôsei soi agatha
23 anemos boreas exegeirei nephê prosôpon de anaides glôssan erethizei
24 kreitton oikein epi gônias dômatos ê meta gunaikos loidorou en oikia koinê
25 ôsper udôr psuchron psuchê dipsôsê prosênes outôs angelia agathê ek gês makrothen
26 ôsper ei tis pêgên phrassoi kai udatos exodon lumainoito outôs akosmon dikaion peptôkenai enôpion asebous
27 esthiein meli polu ou kalon timan de chrê logous endoxous
28 ôsper polis ta teichê katabeblêmenê kai ateichistos outôs anêr os ou meta boulês ti prassei

Kapitel 30

1 ôsper drosos en amêtô kai ôsper uetos en therei outôs ouk estin aphroni timê
2 ôsper ornea petatai kai strouthoi outôs ara mataia ouk epeleusetai oudeni
3 ôsper mastix ippô kai kentron onô outôs rabdos ethnei paranomô
4 mê apokrinou aphroni pros tên ekeinou aphrosunên ina mê omoios genê autô
5 alla apokrinou aphroni kata tên aphrosunên autou ina mê phainêtai sophos par eautô
6 ek tôn eautou podôn oneidos pietai o aposteilas di angelou aphronos logon
7 aphelou poreian skelôn kai paroimian ek stomatos aphronôn
8 os apodesmeuei lithon en sphendonê omoios estin tô didonti aphroni doxan
9 akanthai phuontai en cheiri tou methusou douleia de en cheiri tôn aphronôn
10 polla cheimazetai pasa sarx aphronôn suntribetai gar ê ekstasis autôn
11 ôsper kuôn otan epelthê epi ton eautou emeton kai misêtos genêtai outôs aphrôn tê eautou kakia anastrepsas epi tên eautou amartian
12 eidon andra doxanta par eautô sophon einai elpida mentoi eschen mallon aphrôn autou
13 legei oknêros apostellomenos eis odon leôn en tais odois
14 ôsper thura strephetai epi tou strophingos outôs oknêros epi tês klinês autou
15 krupsas oknêros tên cheira en tô kolpô autou ou dunêsetai epenegkein epi to stoma
16 sophôteros eautô oknêros phainetai tou en plêsmonê apokomizontos angelian
17 ôsper o kratôn kerkou kunos outôs o proestôs allotrias kriseôs
18 ôsper oi iômenoi proballousin logous eis anthrôpous o de apantêsas tô logô prôtos uposkelisthêsetai
19 outôs pantes oi enedreuontes tous eautôn philous otan de phôrathôsin legousin oti paizôn epraxa
20 en pollois xulois thallei pur opou de ouk estin dithumos êsuchazei machê
21 eschara anthraxin kai xula puri anêr de loidoros eis tarachên machês
22 logoi kerkôpôn malakoi outoi de tuptousin eis tamieia splagchnôn
23 argurion didomenon meta dolou ôsper ostrakon êgêteon cheilê leia kardian kaluptei lupêran
24 cheilesin panta epineuei apoklaiomenos echthros en de tê kardia tektainetai dolous
25 ean sou deêtai o echthros megalê tê phônê mê peisthês epta gar eisin ponêriai en tê psuchê autou
26 o kruptôn echthran sunistêsin dolon ekkaluptei de tas eautou amartias eugnôstos en sunedriois
27 o orussôn bothron tô plêsion empeseitai eis auton o de kuliôn lithon eph eauton kuliei
28 glôssa pseudês misei alêtheian stoma de astegon poiei akatastasias

Kapitel 31

1 mê kauchô ta eis aurion ou gar ginôskeis ti texetai ê epiousa
2 egkômiazetô se o pelas kai mê to son stoma allotrios kai mê ta sa cheilê
3 baru lithos kai dusbastakton ammos orgê de aphronos barutera amphoterôn
4 aneleêmôn thumos kai oxeia orgê all oudena uphistatai zêlos
5 kreissous elegchoi apokekalummenoi kruptomenês philias
6 axiopistotera estin traumata philou ê ekousia philêmata echthrou
7 psuchê en plêsmonê ousa kêriois empaizei psuchê de endeei kai ta pikra glukeia phainetai
8 ôsper otan orneon katapetasthê ek tês idias nossias outôs anthrôpos douloutai otan apoxenôthê ek tôn idiôn topôn
9 murois kai oinois kai thumiamasin terpetai kardia katarrêgnutai de upo sumptômatôn psuchê
10 philon son ê philon patrôon mê egkatalipês eis de ton oikon tou adelphou sou mê eiselthês atuchôn kreissôn philos engus ê adelphos makran oikôn
11 sophos ginou uie ina euphrainêtai mou ê kardia kai apostrepson apo sou eponeidistous logous
12 panourgos kakôn eperchomenôn apekrubê aphrones de epelthontes zêmian teisousin
13 aphelou to imation autou parêlthen gar ubristês ostis ta allotria lumainetai
14 os an eulogê philon to prôi megalê tê phônê katarômenou ouden diapherein doxei
15 stagones ekballousin anthrôpon en êmera cheimerinê ek tou oikou autou ôsautôs kai gunê loidoros ek tou idiou oikou
16 boreas sklêros anemos onomati de epidexios kaleitai
17 sidêros sidêron oxunei anêr de paroxunei prosôpon etairou
18 os phuteuei sukên phagetai tous karpous autês os de phulassei ton eautou kurion timêthêsetai
19 ôsper ouch omoia prosôpa prosôpois outôs oude ai kardiai tôn anthrôpôn
20 adês kai apôleia ouk empimplantai ôsautôs kai oi ophthalmoi tôn anthrôpôn aplêstoi
21 dokimion argurô kai chrusô purôsis anêr de dokimazetai dia stomatos egkômiazontôn auton
22 ean mastigois aphrona en mesô sunedriou atimazôn ou mê perielês tên aphrosunên autou
23 gnôstôs epignôsê psuchas poimniou sou kai epistêseis kardian sou sais agelais
24 oti ou ton aiôna andri kratos kai ischus oude paradidôsin ek geneas eis genean
25 epimelou tôn en tô pediô chlôrôn kai kereis poan kai sunage chorton oreinon
26 ina echês probata eis imatismon tima pedion ina ôsin soi arnes
27 uie par emou echeis rêseis ischuras eis tên zôên sou kai eis tên zôên sôn therapontôn

Kapitel 32

1 pheugei asebês mêdenos diôkontos dikaios de ôsper leôn pepoithen
2 di amartias asebôn kriseis egeirontai anêr de panourgos katasbesei autas
3 andreios en asebeiais sukophantei ptôchous ôsper uetos labros kai anôphelês
4 outôs oi egkataleipontes ton nomon egkômiazousin asebeian oi de agapôntes ton nomon periballousin eautois teichos
5 andres kakoi ou noêsousin krima oi de zêtountes ton kurion sunêsousin en panti
6 kreissôn ptôchos poreuomenos en alêtheia plousiou pseudous
7 phulassei nomon uios sunetos os de poimainei asôtian atimazei patera
8 o plêthunôn ton plouton autou meta tokôn kai pleonasmôn tô eleônti ptôchous sunagei auton
9 o ekklinôn to ous autou tou mê eisakousai nomou kai autos tên proseuchên autou ebdeluktai
10 os plana eutheis en odô kakê eis diaphthoran autos empeseitai oi de anomoi dieleusontai agatha kai ouk eiseleusontai eis auta
11 sophos par eautô anêr plousios penês de noêmôn katagnôsetai autou
12 dia boêtheian dikaiôn pollê ginetai doxa en de topois asebôn aliskontai anthrôpoi
13 o epikaluptôn asebeian eautou ouk euodôthêsetai o de exêgoumenos elegchous agapêthêsetai
14 makarios anêr os kataptêssei panta di eulabeian o de sklêros tên kardian empeseitai kakois
15 leôn peinôn kai lukos dipsôn os turannei ptôchos ôn ethnous penichrou
16 basileus endeês prosodôn megas sukophantês o de misôn adikian makron chronon zêsetai
17 andra ton en aitia phonou o enguômenos phugas estai kai ouk en asphaleia
18 o poreuomenos dikaiôs beboêthêtai o de skoliais odois poreuomenos emplakêsetai
19 o ergazomenos tên eautou gên plêsthêsetai artôn o de diôkôn scholên plêsthêsetai penias
20 anêr axiopistos polla eulogêthêsetai o de kakos ouk atimôrêtos estai
21 os ouk aischunetai prosôpa dikaiôn ouk agathos o toioutos psômou artou apodôsetai andra
22 speudei ploutein anêr baskanos kai ouk oiden oti eleêmôn kratêsei autou
23 o elegchôn anthrôpou odous charitas exei mallon tou glôssocharitountos
24 os apoballetai patera ê mêtera kai dokei mê amartanein outos koinônos estin andros asebous
25 aplêstos anêr krinei eikê os de pepoithen epi kurion en epimeleia estai
26 os pepoithen thraseia kardia o toioutos aphrôn os de poreuetai sophia sôthêsetai
27 os didôsin ptôchois ouk endeêthêsetai os de apostrephei ton ophthalmon autou en pollê aporia estai
28 en topois asebôn stenousi dikaioi en de tê ekeinôn apôleia plêthunthêsontai dikaioi

Kapitel 33

1 kreissôn anêr elegchôn andros sklêrotrachêlou exapinês gar phlegomenou autou ouk estin iasis
2 egkômiazomenôn dikaiôn euphranthêsontai laoi archontôn de asebôn stenousin andres
3 andros philountos sophian euphrainetai patêr autou os de poimainei pornas apolei plouton
4 basileus dikaios anistêsin chôran anêr de paranomos kataskaptei
5 os paraskeuazetai epi prosôpon tou eautou philou diktuon periballei auto tois eautou posin
6 amartanonti andri megalê pagis dikaios de en chara kai en euphrosunê estai
7 epistatai dikaios krinein penichrois o de asebês ou sunêsei gnôsin kai ptôchô ouch uparchei nous epignômôn
8 andres loimoi exekausan polin sophoi de apestrepsan orgên
9 anêr sophos krinei ethnê anêr de phaulos orgizomenos katagelatai kai ou kataptêssei
10 andres aimatôn metochoi misêsousin osion oi de eutheis ekzêtêsousin psuchên autou
11 olon ton thumon autou ekpherei aphrôn sophos de tamieuetai kata meros
12 basileôs upakouontos logon adikon pantes oi up auton paranomoi
13 danistou kai chreopheiletou allêlois sunelthontôn episkopên poieitai amphoterôn o kurios
14 basileôs en alêtheia krinontos ptôchous o thronos autou eis marturion katastathêsetai
15 plêgai kai elegchoi didoasin sophian pais de planômenos aischunei goneis autou
16 pollôn ontôn asebôn pollai ginontai amartiai oi de dikaioi ekeinôn piptontôn kataphoboi ginontai
17 paideue uion sou kai anapausei se kai dôsei kosmon tê psuchê sou
18 ou mê uparxê exêgêtês ethnei paranomô o de phulassôn ton nomon makaristos
19 logois ou paideuthêsetai oiketês sklêros ean gar kai noêsê all ouch upakousetai
20 ean idês andra tachun en logois ginôske oti elpida echei mallon aphrôn autou
21 os kataspatala ek paidos oiketês estai eschaton de odunêthêsetai eph eautô
22 anêr thumôdês orussei neikos anêr de orgilos exôruxen amartias
23 ubris andra tapeinoi tous de tapeinophronas ereidei doxê kurios
24 os merizetai kleptê misei tên eautou psuchên ean de orkou protethentos akousantes mê anangeilôsin
25 phobêthentes kai aischunthentes anthrôpous upeskelisthêsan o de pepoithôs epi kurion euphranthêsetai asebeia andri didôsin sphalma os de pepoithen epi tô despotê sôthêsetai
26 polloi therapeuousin prosôpa êgoumenôn para de kuriou ginetai to dikaion andri
27 bdelugma dikaiois anêr adikos bdelugma de anomô kateuthunousa odos

Kapitel 34

1 gunaika andreian tis eurêsei timiôtera de estin lithôn polutelôn ê toiautê
2 tharsei ep autê ê kardia tou andros autês ê toiautê kalôn skulôn ouk aporêsei
3 energei gar tô andri agatha panta ton bion
4 mêruomenê eria kai linon epoiêsen euchrêston tais chersin autês
5 egeneto ôsei naus emporeuomenê makrothen sunagei de autê ton bion
6 kai anistatai ek nuktôn kai edôken brômata tô oikô kai erga tais therapainais
7 theôrêsasa geôrgion epriato apo de karpôn cheirôn autês katephuteusen ktêma
8 anazôsamenê ischurôs tên osphun autês êreisen tous brachionas autês eis ergon
9 egeusato oti kalon estin to ergazesthai kai ouk aposbennutai olên tên nukta o luchnos autês
10 tous pêcheis autês ekteinei epi ta sumpheronta tas de cheiras autês ereidei eis atrakton
11 cheiras de autês diênoixen penêti karpon de exeteinen ptôchô
12 ou phrontizei tôn en oikô o anêr autês otan pou chronizê pantes gar oi par autês endiduskontai
13 dissas chlainas epoiêsen tô andri autês ek de bussou kai porphuras eautê endumata
14 peribleptos de ginetai en pulais o anêr autês ênika an kathisê en sunedriô meta tôn gerontôn katoikôn tês gês
15 sindonas epoiêsen kai apedoto perizômata de tois Chananaiois
16 stoma autês diênoixen prosechontôs kai ennomôs kai taxin esteilato tê glôssê autês
17 ischun kai euprepeian enedusato kai euphranthê en êmerais eschatais
18 stegnai diatribai oikôn autês sita de oknêra ouk ephagen
19 to stoma de anoigei sophôs kai nomothesmôs ê de eleêmosunê autês anestêsen ta tekna autês kai eploutêsan kai o anêr autês ênesen autên
20 pollai thugateres ektêsanto plouton pollai epoiêsan dunata su de uperkeisai kai uperêras pasas
21 pseudeis areskeiai kai mataion kallos gunaikos gunê gar sunetê eulogeitai phobon de kuriou autê aineitô
22 dote autê apo karpôn cheirôn autês kai aineisthô en pulais o anêr autês

Andre bøger