Septuaginta

Nehemias' Bog / Neemias / Νεεμιας

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Nehemias' Bog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kapitel 1

1 logoi Neemia uiou Achalia kai egeneto en mêni Chaseêlou etous eikostou kai egô êmên en Sousan abira
2 kai êlthen Anani eis apo adelphôn mou autos kai andres Iouda kai êrôtêsa autous peri tôn sôthentôn oi kateleiphthêsan apo tês aichmalôsias kai peri Ierousalêm
3 kai eiposan pros me oi kataleipomenoi oi kataleiphthentes apo tês aichmalôsias ekei en tê chôra en ponêria megalê kai en oneidismô kai teichê Ierousalêm kathêrêmena kai ai pulai autês eneprêsthêsan en puri
4 kai egeneto en tô akousai me tous logous toutous ekathisa kai eklausa kai epenthêsa êmeras kai êmên nêsteuôn kai proseuchomenos enôpion theou tou ouranou
5 kai eipa mê dê kurie o theos tou ouranou o ischuros o megas kai o phoberos phulassôn tên diathêkên kai to eleos tois agapôsin auton kai tois phulassousin tas entolas autou
6 estô dê to ous sou prosechon kai oi ophthalmoi sou aneôgmenoi tou akousai proseuchên doulou sou ên egô proseuchomai enôpion sou sêmeron êmeran kai nukta peri uiôn Israêl doulôn sou kai exagoreuô epi amartiais uiôn Israêl as êmartomen soi kai egô kai o oikos patros mou êmartomen
7 dialusei dielusamen pros se kai ouk ephulaxamen tas entolas kai ta prostagmata kai ta krimata a eneteilô tô Môusê paidi sou
8 mnêsthêti dê ton logon on eneteilô tô Môusê paidi sou legôn umeis ean asunthetêsête egô diaskorpiô umas en tois laois
9 kai ean epistrepsête pros me kai phulaxête tas entolas mou kai poiêsête autas ean ê ê diaspora umôn ap akrou tou ouranou ekeithen sunaxô autous kai eisaxô autous eis ton topon on exelexamên kataskênôsai to onoma mou ekei
10 kai autoi paides sou kai laos sou ous elutrôsô en dunamei sou tê megalê kai en tê cheiri sou tê krataia
11 mê dê kurie all estô to ous sou prosechon eis tên proseuchên tou doulou sou kai eis tên proseuchên paidôn sou tôn thelontôn phobeisthai to onoma sou kai euodôson dê tô paidi sou sêmeron kai dos auton eis oiktirmous enôpion tou andros toutou kai egô êmên oinochoos tô basilei

Kapitel 2

1 kai egeneto en mêni Nisan etous eikostou Arthasastha basilei kai ên o oinos enôpion emou kai elabon ton oinon kai edôka tô basilei kai ouk ên eteros enôpion autou
2 kai eipen moi o basileus dia ti to prosôpon sou ponêron kai ouk ei metriazôn ouk estin touto ei mê ponêria kardias kai ephobêthên polu sphodra
3 kai eipa tô basilei o basileus eis ton aiôna zêtô dia ti ou mê genêtai ponêron to prosôpon mou dioti ê polis oikos mnêmeiôn paterôn mou êrêmôthê kai ai pulai autês katebrôthêsan en puri
4 kai eipen moi o basileus peri tinos touto su zêteis kai prosêuxamên pros ton theon tou ouranou
5 kai eipa tô basilei ei epi ton basilea agathon kai ei agathunthêsetai o pais sou enôpion sou ôste pempsai auton eis Iouda eis polin mnêmeiôn paterôn mou kai anoikodomêsô autên
6 kai eipen moi o basileus kai ê pallakê ê kathêmenê echomena autou eôs pote estai ê poreia sou kai pote epistrepseis kai êgathunthê enôpion tou basileôs kai apesteilen me kai edôka autô oron
7 kai eipa tô basilei ei epi ton basilea agathon dotô moi epistolas pros tous eparchous peran tou potamou ôste paragagein me eôs elthô epi Ioudan
8 kai epistolên epi Asaph phulaka tou paradeisou os estin tô basilei ôste dounai moi xula stegasai tas pulas kai eis to teichos tês poleôs kai eis oikon on eiseleusomai eis auton kai edôken moi o basileus ôs cheir theou ê agathê
9 kai êlthon pros tous eparchous peran tou potamou kai edôka autois tas epistolas tou basileôs kai apesteilen met emou o basileus archêgous dunameôs kai ippeis
10 kai êkousen Sanaballat o Arôni kai Tôbia o doulos o Ammôni kai ponêron autois egeneto oti êkei anthrôpos zêtêsai agathon tois uiois Israêl
11 kai êlthon eis Ierousalêm kai êmên ekei êmeras treis
12 kai anestên nuktos egô kai andres oligoi met emou kai ouk apêngeila anthrôpô ti o theos didôsin eis kardian mou tou poiêsai meta tou Israêl kai ktênos ouk estin met emou ei mê to ktênos ô egô epibainô ep autô
13 kai exêlthon en pulê tou gôlêla kai pros stoma pêgês tôn sukôn kai eis pulên tês koprias kai êmên suntribôn en tô teichei Ierousalêm o autoi kathairousin kai pulai autês katebrôthêsan puri
14 kai parêlthon epi pulên tou Ain kai eis kolumbêthran tou basileôs kai ouk ên topos tô ktênei parelthein upokatô mou
15 kai êmên anabainôn en tô teichei cheimarrou nuktos kai êmên suntribôn en tô teichei kai êmên en pulê tês pharangos kai epestrepsa
16 kai oi phulassontes ouk egnôsan ti eporeuthên kai ti egô poiô kai tois Ioudaiois kai tois iereusin kai tois entimois kai tois stratêgois kai tois kataloipois tois poiousin ta erga eôs tote ouk apêngeila
17 kai eipa pros autous umeis blepete tên ponêrian en ê esmen en autê pôs Ierousalêm erêmos kai ai pulai autês edothêsan puri deute kai dioikodomêsômen to teichos Ierousalêm kai ouk esometha eti oneidos
18 kai apêngeila autois tên cheira tou theou ê estin agathê ep eme kai tous logous tou basileôs ous eipen moi kai eipa anastômen kai oikodomêsômen kai ekrataiôthêsan ai cheires autôn eis agathon
19 kai êkousen Sanaballat o Arôni kai Tôbia o doulos o Ammôni kai Gêsam o Arabi kai exegelasan êmas kai êlthon eph êmas kai eipan ti to rêma touto o umeis poieite ê epi ton basilea umeis apostateite
20 kai epestrepsa autois logon kai eipa autois o theos tou ouranou autos euodôsei êmin kai êmeis douloi autou katharoi kai oikodomêsomen kai umin ouk estin meris kai dikaiosunê kai mnêmosunon en Ierousalêm

Kapitel 3

1 kai anestê Elisoub o iereus o megas kai oi adelphoi autou oi iereis kai ôkodomêsan tên pulên tên probatikên autoi êgiasan autên kai estêsan thuras autês kai eôs purgou tôn ekaton êgiasan eôs purgou Ananeêl
2 kai epi cheiras uiôn andrôn Ierichô kai epi cheiras uiôn Zakchour uiou Amari
3 kai tên pulên tên ichthuêran ôkodomêsan uioi Asana autoi estegasan autên kai estêsan thuras autês kai kleithra autês kai mochlous autês
4 kai epi cheira autôn kateschen apo Ramôth uios Ouria uiou Akôs kai epi cheira autôn kateschen Mosollam uios Barachiou uiou Masezebêl kai epi cheira autôn kateschen Sadôk uios Baana
5 kai epi cheira autôn kateschosan oi Thekôin kai adôrêem ouk eisênegkan trachêlon autôn eis douleian autôn
6 kai tên pulên tou Isana ekratêsan Ioida uios Phasek kai Mesoulam uios Basôdia autoi estegasan autên kai estêsan thuras autês kai kleithra autês kai mochlous autês
7
8 kai epi cheira autôn ekratêsen Ananias uios tou Rôkeim kai katelipon Ierousalêm eôs tou teichous tou plateos
9 kai epi cheira autôn ekratêsen Raphaia archôn êmisous perichôrou Ierousalêm
10 kai epi cheira autôn ekratêsen Iedaia uios Erômaph kai katenanti oikias autou kai epi cheira autou ekratêsen Atous uios Asbania
11 kai deuteros ekratêsen Melchias uios Êram kai Asoub uios Phaathmôab kai eôs purgou tôn thannourim
12 kai epi cheira autou ekratêsen Saloum uios Allôês archôn êmisous perichôrou Ierousalêm autos kai ai thugateres autou
13 tên pulên tês pharangos ekratêsan Anoun kai oi katoikountes Zanô autoi ôkodomêsan autên kai estêsan thuras autês kai kleithra autês kai mochlous autês kai chilious pêcheis en tô teichei eôs pulês tês koprias
14 kai tên pulên tês koprias ekratêsen Melchia uios Rêchab archôn perichôrou Bêthacharm autos kai oi uioi autou kai eskepasan autên kai estêsan thuras autês kai kleithra autês kai mochlous autês
15 kai to teichos kolumbêthras tôn kôdiôn tê koura tou basileôs kai eôs tôn klimakôn tôn katabainousôn apo poleôs Dauid
16 opisô autou ekratêsen Neemias uios Azabouch archôn êmisous perichôrou Bêthsour eôs kêpou taphou Dauid kai eôs tês kolumbêthras tês gegonuias kai eôs Bêthangabarim
17 opisô autou ekratêsan oi Leuitai Raoum uios Bani epi cheira autou ekratêsen Asabia archôn êmisous perichôrou Keila tô perichôrô autou
18 met auton ekratêsan adelphoi autôn Beni uios Ênadad archôn êmisous perichôrou Keila
19 kai ekratêsen epi cheira autou Azour uios Iêsou archôn tou Masphe metron deuteron purgou anabaseôs tês sunaptousês tês gônias
20 met auton ekratêsen Barouch uios Zabou metron deuteron apo tês gônias eôs thuras Bêthelisoub tou iereôs tou megalou
21 met auton ekratêsen Meramôth uios Ouria uiou Akôs metron deuteron apo thuras Bêthelisoub eôs ekleipseôs Bêthelisoub
22 kai met auton ekratêsan oi iereis andres Achechar
23 kai met auton ekratêsen Beniamin kai Asoub katenanti oikou autôn met auton ekratêsen Azaria uios Maasêa uiou Anania echomena oikou autou
24 met auton ekratêsen Bani uios Ênadad metron deuteron apo Bêthazaria eôs tês gônias kai eôs tês kampês
25 Phalal uiou Euzai ex enantias tês gônias kai o purgos o exechôn ek tou oikou tou basileôs o anôteros o tês aulês tês phulakês kai met auton Phadaia uios Phoros
26 kai oi nathinim êsan oikountes en tô Ôphal eôs kêpou pulês tou udatos eis anatolas kai o purgos o exechôn
27 met auton ekratêsan oi Thekôin metron deuteron ex enantias tou purgou tou megalou tou exechontos kai eôs tou teichous tou Ophla
28 anôteron pulês tôn ippôn ekratêsan oi iereis anêr ex enantias oikou autou
29 met auton ekratêsen Saddouk uios Emmêr ex enantias oikou autou kai met auton ekratêsen Samaia uios Sechenia phulax tês pulês tês anatolês
30 met auton ekratêsen Anania uios Selemia kai Anoum uios Seleph o ektos metron deuteron met auton ekratêsen Mesoulam uios Barchia ex enantias gazophulakiou autou
31 met auton ekratêsen Melchia uios tou Saraphi eôs Bêthanathinim kai oi ropopôlai apenanti pulês tou Maphekad kai eôs anabaseôs tês kampês
32 kai ana meson anabaseôs tês pulês tês probatikês ekratêsan oi chalkeis kai oi ropopôlai
33 kai egeneto ênika êkousen Sanaballat oti êmeis oikodomoumen to teichos kai ponêron ên autô kai ôrgisthê epi polu kai exegela epi tois Ioudaiois
34 kai eipen enôpion tôn adelphôn autou autê ê dunamis Somorôn oti oi Ioudaioi outoi oikodomousin tên eautôn polin
35 kai Tôbias o ammanitês echomena autou êlthen kai eipan pros eautous mê thusiasousin ê phagontai epi tou topou autôn ouchi anabêsetai alôpêx kai kathelei to teichos lithôn autôn
36 akouson o theos êmôn oti egenêthêmen eis muktêrismon kai epistrepson oneidismon autôn eis kephalên autôn kai dos autous eis muktêrismon en gê aichmalôsias
37 kai mê kalupsês epi anomian

Kapitel 4

1 kai egeneto ôs êkousen Sanaballat kai Tôbia kai oi Arabes kai oi Ammanitai oti anebê phuê tois teichesin Ierousalêm oti êrxanto ai diasphagai anaphrassesthai kai ponêron autois ephanê sphodra
2 kai sunêchthêsan pantes epi to auto elthein parataxasthai en Ierousalêm
3 kai prosêuxametha pros ton theon êmôn kai estêsamen prophulakas ep autous êmeras kai nuktos apo prosôpou autôn
4 kai eipen Ioudas sunetribê ê ischus tôn echthrôn kai o chous polus kai êmeis ou dunêsometha oikodomein en tô teichei
5 kai eipan oi thlibontes êmas ou gnôsontai kai ouk opsontai eôs otou elthômen eis meson autôn kai phoneusômen autous kai katapausômen to ergon
6 kai egeneto ôs êlthosan oi Ioudaioi oi oikountes echomena autôn kai eiposan êmin anabainousin ek pantôn tôn topôn eph êmas
7 kai estêsa eis ta katôtata tou topou katopisthen tou teichous en tois skepeinois kai estêsa ton laon kata dêmous meta romphaiôn autôn logchas autôn kai toxa autôn
8 kai eidon kai anestên kai eipa pros tous entimous kai pros tous stratêgous kai pros tous kataloipous tou laou mê phobêthête apo prosôpou autôn mnêsthête tou theou êmôn tou megalou kai phoberou kai parataxasthe peri tôn adelphôn umôn uiôn umôn kai thugaterôn umôn gunaikôn umôn kai oikôn umôn
9 kai egeneto ênika êkousan oi echthroi êmôn oti egnôsthê êmin kai dieskedasen o theos tên boulên autôn kai epestrepsamen pantes êmeis eis to teichos anêr eis to ergon autou
10 kai egeneto apo tês êmeras ekeinês êmisu tôn ektetinagmenôn epoioun to ergon kai êmisu autôn anteichonto kai logchai kai thureoi kai ta toxa kai oi thôrakes kai oi archontes opisô pantos oikou Iouda
11 tôn oikodomountôn en tô teichei kai oi airontes en tois artêrsin en oplois en mia cheiri epoiei auto to ergon kai mia ekratei tên bolida
12 kai oi oikodomoi anêr romphaian autou ezôsmenos epi tên osphun autou kai ôkodomousan kai o salpizôn en tê keratinê echomena autou
13 kai eipa pros tous entimous kai pros tous archontas kai pros tous kataloipous tou laou to ergon platu kai polu kai êmeis skorpizometha epi tou teichous makran anêr apo tou adelphou autou
14 en topô ou ean akousête tên phônên tês keratinês ekei sunachthêsesthe pros êmas kai o theos êmôn polemêsei peri êmôn
15 kai êmeis poiountes to ergon kai êmisu autôn kratountes tas logchas apo anabaseôs tou orthrou eôs exodou tôn astrôn
16 kai en tô kairô ekeinô eipa tô laô aulisthête en mesô Ierousalêm kai estô umin ê nux prophulakê kai ê êmera ergon
17 kai êmên egô kai oi andres tês prophulakês opisô mou kai ouk ên ex êmôn ekdiduskomenos anêr ta imatia autou

Kapitel 5

1 kai ên kraugê tou laou kai gunaikôn autôn megalê pros tous adelphous autôn tous Ioudaious
2 kai êsan tines legontes en uiois êmôn kai en thugatrasin êmôn êmeis polloi kai lêmpsometha siton kai phagometha kai zêsometha
3 kai eisin tines legontes agroi êmôn kai ampelônes êmôn kai oikiai êmôn êmeis dienguômen kai lêmpsometha siton kai phagometha
4 kai eisin tines legontes edaneisametha argurion eis phorous tou basileôs agroi êmôn kai ampelônes êmôn kai oikiai êmôn
5 kai nun ôs sarx adelphôn êmôn sarx êmôn ôs uioi autôn uioi êmôn kai idou êmeis katadunasteuomen tous uious êmôn kai tas thugateras êmôn eis doulous kai eisin apo thugaterôn êmôn katadunasteuomenai kai ouk estin dunamis cheirôn êmôn kai agroi êmôn kai ampelônes êmôn tois entimois
6 kai elupêthên sphodra kathôs êkousa tên kraugên autôn kai tous logous toutous
7 kai ebouleusato kardia mou ep eme kai emachesamên pros tous entimous kai tous archontas kai eipa autois apaitêsei anêr ton adelphon autou umeis apaiteite kai edôka ep autous ekklêsian megalên
8 kai eipa autois êmeis kektêmetha tous adelphous êmôn tous Ioudaious tous pôloumenous tois ethnesin en ekousiô êmôn kai umeis pôleite tous adelphous umôn kai êsuchasan kai ouch eurosan logon
9 kai eipa ouk agathos o logos on umeis poieite ouch outôs en phobô theou êmôn apeleusesthe apo oneidismou tôn ethnôn tôn echthrôn êmôn
10 kai oi adelphoi mou kai oi gnôstoi mou kai egô ethêkamen en autois argurion kai siton egkatalipômen dê tên apaitêsin tautên
11 epistrepsate dê autois ôs sêmeron agrous autôn ampelônas autôn elaias autôn kai oikias autôn kai apo tou arguriou ton siton kai ton oinon kai to elaion exenegkate autois
12 kai eipan apodôsomen kai par autôn ou zêtêsomen outôs poiêsomen kathôs su legeis kai ekalesa tous iereis kai ôrkisa autous poiêsai ôs to rêma touto
13 kai tên anabolên mou exetinaxa kai eipa outôs ektinaxai o theos panta andra os ou stêsei ton logon touton ek tou oikou autou kai ek kopou autou kai estai outôs ektetinagmenos kai kenos kai eipen pasa ê ekklêsia amên kai ênesan ton kurion kai epoiêsen o laos to rêma touto
14 apo tês êmeras ês eneteilato moi einai eis archonta autôn en gê Iouda apo etous eikostou kai eôs etous triakostou kai deuterou tô Arthasastha etê dôdeka egô kai oi adelphoi mou bian autôn ouk ephagon
15 kai tas bias tas prôtas as pro emou ebarunan ep autous kai elabosan par autôn en artois kai en oinô eschaton argurion didrachma tessarakonta kai oi ektetinagmenoi autôn exousiazontai epi ton laon kai egô ouk epoiêsa outôs apo prosôpou phobou theou
16 kai en ergô tou teichous toutôn ouk ekratêsa agron ouk ektêsamên kai pantes oi sunêgmenoi ekei epi to ergon
17 kai oi Ioudaioi ekaton kai pentêkonta andres kai oi erchomenoi pros êmas apo tôn ethnôn tôn kuklô êmôn epi trapezan mou
18 kai ên ginomenon eis êmeran mian moschos eis kai probata ex eklekta kai chimaros eginonto moi kai ana meson deka êmerôn en pasin oinos tô plêthei kai sun toutois artous tês bias ouk ezêtêsa oti bareia ê douleia epi ton laon touton
19 mnêsthêti mou o theos eis agathon panta osa epoiêsa tô laô toutô

Kapitel 6

1 kai egeneto kathôs êkousthê tô Sanaballat kai Tôbia kai tô Gêsam tô Arabi kai tois kataloipois tôn echthrôn êmôn oti ôkodomêsa to teichos kai ou kateleiphthê en autois pnoê eôs tou kairou ekeinou thuras ouk epestêsa en tais pulais
2 kai apesteilen Sanaballat kai Gêsam pros me legôn deuro kai sunachthômen epi to auto en tais kômais en pediô Ônô kai autoi logizomenoi poiêsai moi ponêrian
3 kai apesteila ep autous angelous legôn ergon mega egô poiô kai ou dunêsomai katabênai mêpote katapausê to ergon ôs an teleiôsô auto katabêsomai pros umas
4 kai apesteilan pros me ôs to rêma touto kai apesteila autois kata tauta
5 kai apesteilen pros me Sanaballat ton paida autou kai epistolên aneôgmenên en cheiri autou
6 kai ên gegrammenon en autê en ethnesin êkousthê oti su kai oi Ioudaioi logizesthe apostatêsai dia touto su oikodomeis to teichos kai su ginê autois eis basilea
7 kai pros toutois prophêtas estêsas seautô ina kathisês en Ierousalêm eis basilea en Iouda kai nun apangelêsontai tô basilei oi logoi outoi kai nun deuro bouleusômetha epi to auto
8 kai apesteila pros auton legôn ouk egenêthê ôs oi logoi outoi ous su legeis oti apo kardias sou su pseudê autous
9 oti pantes phoberizousin êmas legontes ekluthêsontai ai cheires autôn apo tou ergou toutou kai ou poiêthêsetai kai nun ekrataiôsa tas cheiras mou
10 kai egô eisêlthon eis oikon Semei uiou Dalaia uiou Meêtabêl kai autos sunechomenos kai eipen sunachthômen eis oikon tou theou en mesô autou kai kleisômen tas thuras autou oti erchontai nuktos phoneusai se
11 kai eipa tis estin o anêr os eiseleusetai eis ton oikon kai zêsetai
12 kai epegnôn kai idou o theos ouk apesteilen auton oti ê prophêteia logos kat emou kai Tôbias kai Sanaballat emisthôsanto
13 ep eme ochlon opôs phobêthô kai poiêsô outôs kai amartô kai genômai autois eis onoma ponêron opôs oneidisôsin me
14 mnêsthêti o theos tô Tôbia kai tô Sanaballat ôs ta poiêmata autou tauta kai tô Nôadia tô prophêtê kai tois kataloipois tôn prophêtôn oi êsan phoberizontes me
15 kai etelesthê to teichos pemptê kai eikadi tou Eloul eis pentêkonta kai duo êmeras
16 kai egeneto ênika êkousan pantes oi echthroi êmôn kai ephobêthêsan panta ta ethnê ta kuklô êmôn kai epepesen phobos sphodra en ophthalmois autôn kai egnôsan oti para tou theou êmôn egenêthê teleiôthênai to ergon touto
17 kai en tais êmerais ekeinais apo pollôn entimôn Iouda epistolai eporeuonto pros Tôbian kai ai Tôbia êrchonto pros autous
18 oti polloi en Iouda enorkoi êsan autô oti gambros ên tou Sechenia uiou Êrae kai Iôanan uios autou elaben tên thugatera Mesoulam uiou Barachia eis gunaika
19 kai tous logous autou êsan legontes pros me kai logous mou êsan ekpherontes autô kai epistolas apesteilen Tôbias phoberisai me

Kapitel 7

1 kai egeneto ênika ôkodomêthê to teichos kai estêsa tas thuras kai epeskepêsan oi pulôroi kai oi adontes kai oi Leuitai
2 kai eneteilamên tô Anania adelphô mou kai tô Anania archonti tês bira en Ierousalêm oti autos ôs anêr alêthês kai phoboumenos ton theon para pollous
3 kai eipa autois ouk anoigêsontai pulai Ierousalêm eôs ama tô êliô kai eti autôn grêgorountôn kleiesthôsan ai thurai kai sphênousthôsan kai stêson prophulakas oikountôn en Ierousalêm anêr en prophulakê autou kai anêr apenanti oikias autou
4 kai ê polis plateia kai megalê kai o laos oligos en autê kai ouk êsan oikiai ôkodomêmenai
5 kai edôken o theos eis tên kardian mou kai sunêxa tous entimous kai tous archontas kai ton laon eis sunodias kai euron biblion tês sunodias oi anebêsan en prôtois kai euron gegrammenon en autô
6 kai outoi uioi tês chôras oi anabantes apo aichmalôsias tês apoikias ês apôkisen Nabouchodonosor basileus Babulônos kai epestrepsan eis Ierousalêm kai eis Iouda anêr eis tên polin autou
7 meta Zorobabel kai Iêsou kai Neemia Azaria Daemia Naemani Mardochaios Balsan Maspharath Esdra Bagoi Naoum Baana Masphar andres laou Israêl
8 uioi Phoros dischilioi ekaton ebdomêkonta duo
9 uioi Saphatia triakosioi ebdomêkonta duo
10 uioi Êra exakosioi pentêkonta duo
11 uioi Phaathmôab tois uiois Iêsou kai Iôab dischilioi oktakosioi deka oktô
12 uioi Ailam chilioi diakosioi pentêkonta tessares
13 uioi Zathoua oktakosioi tessarakonta pente
14 uioi Zakchou eptakosioi exêkonta
15 uioi Banoui exakosioi tessarakonta oktô
16 uioi Bêbi exakosioi eikosi oktô
17 uioi Asgad dischilioi triakosioi eikosi duo
18 uioi Adenikam exakosioi exêkonta epta
19 uioi Bagoi dischilioi exêkonta epta
20 uioi Êdin exakosioi pentêkonta pente
21 uioi Atêr tô Ezekia enenêkonta oktô
22 uioi Êsam triakosioi eikosi oktô
23 uioi Besi triakosioi eikosi tessares
24 uioi Ariph ekaton dôdeka
25 uioi Gabaôn enenêkonta pente
26 uioi Baithleem ekaton eikosi treis uioi Netôpha pentêkonta ex
27 uioi Anathôth ekaton eikosi oktô
28 andres Bêthasmôth tessarakonta duo
29 andres Kariathiarim Kaphira kai Bêrôth eptakosioi tessarakonta treis
30 andres Arama kai Gabaa exakosioi eikosi eis
31 andres Machemas ekaton eikosi duo
32 andres Bêthêl kai Aia ekaton eikosi treis
33 andres Nabi-aar pentêkonta duo
34 andres Êlam-aar chilioi diakosioi pentêkonta tessares
35 uioi Êram triakosioi eikosi
36 uioi Ierichô triakosioi tessarakonta pente
37 uioi Lod Adid kai Ônô eptakosioi eikosi eis
38 uioi Sanaa trischilioi ennakosioi triakonta
39 oi iereis uioi Iôdae eis oikon Iêsou ennakosioi ebdomêkonta treis
40 uioi Emmêr chilioi pentêkonta duo
41 uioi Phassour chilioi diakosioi tessarakonta epta
42 uioi Êram chilioi deka epta
43 oi Leuitai uioi Iêsou tô Kadmiêl tois uiois tou Oudouia ebdomêkonta tessares
44 oi adontes uioi Asaph ekaton tessarakonta oktô
45 oi pulôroi uioi Saloum uioi Atêr uioi Telmôn uioi Akoub uioi Atita uioi Sabi ekaton triakonta oktô
46 oi nathinim uioi Sêa uioi Asipha uioi Tabaôth
47 uioi Kiras uioi Souia uioi Phadôn
48 uioi Labana uioi Agaba uioi Salami
49 uioi Anan uioi Gadêl uioi Gaar
50 uioi Raaia uioi Rasôn uioi Nekôda
51 uioi Gêzam uioi Ozi uioi Phesê
52 uioi Bêsi uioi Meinôm uioi Nephôsasim
53 uioi Bakbouk uioi Achipha uioi Arour
54 uioi Basalôth uioi Meida uioi Adasan
55 uioi Barkous uioi Sisara uioi Thêma
56 uioi Nisia uioi Atipha
57 uioi doulôn Salômôn uioi Souti uioi Sapharath uioi Pherida
58 uioi Iealê uioi Dorkôn uioi Gadêl
59 uioi Saphatia uioi Etêl uioi Phacharath uioi Sabaim uioi Êmim
60 pantes oi nathinim kai uioi doulôn Salômôn triakosioi enenêkonta duo
61 kai outoi anebêsan apo Thelmeleth Arêsa Charoub Êrôn Iemêr kai ouk êdunasthêsan apangeilai oikous patriôn autôn kai sperma autôn ei apo Israêl eisin
62 uioi Dalaia uioi Tôbia uioi Nekôda exakosioi tessarakonta duo
63 kai apo tôn iereôn uioi Ebia uioi Akôs uioi Berzelli oti elaben apo thugaterôn Berzelli tou Galaaditou gunaikas kai eklêthê ep onomati autôn
64 outoi ezêtêsan graphên autôn tês sunodias kai ouch eurethê kai êgchisteuthêsan apo tês ierateias
65 kai eipen Athersatha ina mê phagôsin apo tou agiou tôn agiôn eôs anastê o iereus phôtisôn
66 kai egeneto pasa ê ekklêsia ôs eis tessares muriades dischilioi triakosioi exêkonta
67 parex doulôn autôn kai paidiskôn autôn outoi eptakischilioi triakosioi triakonta epta kai adontes kai adousai diakosioi tessarakonta pente
68 ippoi eptakosioi triakonta ex êmionoi diakosioi tessarakonta pente
69 kamêloi tetrakosioi triakonta pente onoi exakischilioi eptakosioi eikosi
70 kai apo merous archêgôn tôn patriôn edôkan eis to ergon tô Neemia eis thêsauron chrusous chilious phialas pentêkonta kai chothônôth tôn iereôn triakonta
71 kai apo archêgôn tôn patriôn edôkan eis thêsauron tou ergou chrusiou duo muriadas kai arguriou mnas dischilias diakosias
72 kai edôkan oi kataloipoi tou laou chrusiou duo muriadas kai arguriou mnas dischilias diakosias kai chothônôth tôn iereôn exêkonta epta
73 kai ekathisan oi iereis kai oi Leuitai kai oi pulôroi kai oi adontes kai oi apo tou laou kai oi nathinim kai pas Israêl en polesin autôn kai ephthasen o mên o ebdomos kai oi uioi Israêl en polesin autôn

Kapitel 8

1 kai sunêchthêsan pas o laos ôs anêr eis eis to platos to emprosthen pulês tou udatos kai eipan tô Esdra tô grammatei enegkai to biblion nomou Môusê on eneteilato kurios tô Israêl
2 kai ênegken Esdras o iereus ton nomon enôpion tês ekklêsias apo andros kai eôs gunaikos kai pas o suniôn akouein en êmera mia tou mênos tou ebdomou
3 kai anegnô en autô apo tês ôras tou diaphôtisai ton êlion eôs êmisous tês êmeras apenanti tôn andrôn kai tôn gunaikôn kai autoi sunientes kai ôta pantos tou laou eis to biblion tou nomou
4 kai estê Esdras o grammateus epi bêmatos xulinou kai estêsan echomena autou Mattathias kai Samaias kai Ananias kai Ouria kai Elkia kai Maasaia ek dexiôn autou kai ex aristerôn Phadaias kai Misaêl kai Melchias kai Ôsam kai Asabdana kai Zacharias kai Mosollam5 kai ênoixen Esdras to biblion enôpion pantos tou laou oti autos ên epanô tou laou kai egeneto ênika ênoixen auto estê pas o laos
6 kai êulogêsen Esdras kurion ton theon ton megan kai apekrithê pas o laos kai eipan amên eparantes cheiras autôn kai ekupsan kai prosekunêsan tô kuriô epi prosôpon epi tên gên
7 kai Iêsous kai Banaias kai Sarabia êsan sunetizontes ton laon eis ton nomon kai o laos en tê stasei autou
8 kai anegnôsan en bibliô nomou tou theou kai edidasken Esdras kai diestellen en epistêmê kuriou kai sunêken o laos en tê anagnôsei
9 kai eipen Neemias kai Esdras o iereus kai grammateus kai oi Leuitai oi sunetizontes ton laon kai eipan panti tô laô ê êmera agia estin tô kuriô theô êmôn mê pentheite mêde klaiete oti eklaien pas o laos ôs êkousan tous logous tou nomou
10 kai eipen autois poreuesthe phagete lipasmata kai piete glukasmata kai aposteilate meridas tois mê echousin oti agia estin ê êmera tô kuriô êmôn kai mê diapesête oti estin ischus umôn
11 kai oi Leuitai katesiôpôn panta ton laon legontes siôpate oti ê êmera agia kai mê katapiptete
12 kai apêlthen pas o laos phagein kai piein kai apostellein meridas kai poiêsai euphrosunên megalên oti sunêkan en tois logois ois egnôrisen autois
13 kai en tê êmera tê deutera sunêchthêsan oi archontes tôn patriôn tô panti laô oi iereis kai oi Leuitai pros Esdran ton grammatea epistêsai pros pantas tous logous tou nomou
14 kai eurosan gegrammenon en tô nomô ô eneteilato kurios tô Môusê opôs katoikêsôsin oi uioi Israêl en skênais en eortê en mêni tô ebdomô
15 kai opôs sêmanôsin salpigxin en pasais tais polesin autôn kai en Ierousalêm kai eipen Esdras exelthete eis to oros kai enegkete phulla elaias kai phulla xulôn kuparissinôn kai phulla mursinês kai phulla phoinikôn kai phulla xulou daseos poiêsai skênas kata to gegrammenon
16 kai exêlthen o laos kai ênegkan kai epoiêsan eautois skênas anêr epi tou dômatos autou kai en tais aulais autôn kai en tais aulais oikou tou theou kai en plateiais tês poleôs kai eôs pulês Ephraim
17 kai epoiêsan pasa ê ekklêsia oi epistrepsantes apo tês aichmalôsias skênas kai ekathisan en skênais oti ouk epoiêsan apo êmerôn Iêsou uiou Nauê outôs oi uioi Israêl eôs tês êmeras ekeinês kai egeneto euphrosunê megalê
18 kai anegnô en bibliô nomou tou theou êmeran en êmera apo tês êmeras tês prôtês eôs tês êmeras tês eschatês kai epoiêsan eortên epta êmeras kai tê êmera tê ogdoê exodion kata to krima

Kapitel 9

1 kai en êmera eikostê kai tetartê tou mênos toutou sunêchthêsan oi uioi Israêl en nêsteia kai en sakkois
2 kai echôristhêsan oi uioi Israêl apo pantos uiou allotriou kai estêsan kai exêgoreusan tas amartias autôn kai tas anomias tôn paterôn autôn
3 kai estêsan epi stasei autôn kai anegnôsan en bibliô nomou kuriou theou autôn kai êsan exagoreuontes tô kuriô kai proskunountes tô kuriô theô autôn
4 kai estê epi anabasei tôn Leuitôn Iêsous kai uioi Kadmiêl Sachania uios Sarabia uioi Chanani kai eboêsan phônê megalê pros kurion ton theon autôn
5 kai eiposan oi Leuitai Iêsous kai Kadmiêl anastête eulogeite ton kurion theon umôn apo tou aiônos kai eôs tou aiônos kai eulogêsousin onoma doxês sou kai upsôsousin epi pasê eulogia kai ainesei
6 kai eipen Esdras su ei autos kurios monos su epoiêsas ton ouranon kai ton ouranon tou ouranou kai pasan tên stasin autôn tên gên kai panta osa estin en autê tas thalassas kai panta ta en autais kai su zôopoieis ta panta kai soi proskunousin ai stratiai tôn ouranôn
7 su ei kurios o theos su exelexô en Abram kai exêgages auton ek tês chôras tôn Chaldaiôn kai epethêkas autô onoma Abraam
8 kai eures tên kardian autou pistên enôpion sou kai diethou pros auton diathêkên dounai autô tên gên tôn Chananaiôn kai Chettaiôn kai Amorraiôn kai Pherezaiôn kai Iebousaiôn kai Gergesaiôn kai tô spermati autou kai estêsas tous logous sou oti dikaios su
9 kai eides tên tapeinôsin tôn paterôn êmôn en Aiguptô kai tên kraugên autôn êkousas epi thalassan eruthran
10 kai edôkas sêmeia en Aiguptô en Pharaô kai en pasin tois paisin autou kai en panti tô laô tês gês autou oti egnôs oti uperêphanêsan ep autous kai epoiêsas seautô onoma ôs ê êmera autê
11 kai tên thalassan errêxas enôpion autôn kai parêlthosan en mesô tês thalassês en xêrasia kai tous katadiôxantas autous erripsas eis buthon ôsei lithon en udati sphodrô
12 kai en stulô nephelês ôdêgêsas autous êmeras kai en stulô puros tên nukta tou phôtisai autois tên odon en ê poreusontai en autê
13 kai epi oros Sina katebês kai elalêsas pros autous ex ouranou kai edôkas autois krimata euthea kai nomous alêtheias prostagmata kai entolas agathas
14 kai to sabbaton sou to agion egnôrisas autois entolas kai prostagmata kai nomon eneteilô autois en cheiri Môusê doulou sou
15 kai arton ex ouranou edôkas autois eis sitodeian autôn kai udôr ek petras exênegkas autois eis dipsan autôn kai eipas autois eiselthein klêronomêsai tên gên eph ên exeteinas tên cheira sou dounai autois
16 kai autoi kai oi pateres êmôn uperêphaneusanto kai esklêrunan ton trachêlon autôn kai ouk êkousan tôn entolôn sou
17 kai aneneusan tou eisakousai kai ouk emnêsthêsan tôn thaumasiôn sou ôn epoiêsas met autôn kai esklêrunan ton trachêlon autôn kai edôkan archên epistrepsai eis douleian autôn en Aiguptô kai su theos eleêmôn kai oiktirmôn makrothumos kai polueleos kai ouk egkatelipes autous
18 eti de kai epoiêsan eautois moschon chôneuton kai eipan outoi oi theoi oi exagagontes êmas ex Aiguptou kai epoiêsan parorgismous megalous
19 kai su en oiktirmois sou tois pollois ouk egkatelipes autous en tê erêmô ton stulon tês nephelês ouk exeklinas ap autôn êmeras odêgêsai autous en tê odô kai ton stulon tou puros tên nukta phôtizein autois tên odon en ê poreusontai en autê
20 kai to pneuma sou to agathon edôkas sunetisai autous kai to manna sou ouk aphusterêsas apo stomatos autôn kai udôr edôkas autois tô dipsei autôn
21 kai tessarakonta etê diethrepsas autous en tê erêmô ouch usterêsan imatia autôn ouk epalaiôthêsan kai podes autôn ou dierragêsan
22 kai edôkas autois basileias kai laous kai diemerisas autois kai eklêronomêsan tên gên Sêôn basileôs Esebôn kai tên gên Ôg basileôs tou Basan
23 kai tous uious autôn eplêthunas ôs tous asteras tou ouranou kai eisêgages autous eis tên gên ên eipas tois patrasin autôn kai eklêronomêsan autên
24 kai exetripsas enôpion autôn tous katoikountas tên gên tôn Chananaiôn kai edôkas autous eis tas cheiras autôn kai tous basileis autôn kai tous laous tês gês poiêsai autois ôs areston enôpion autôn
25 kai katelabosan poleis upsêlas kai eklêronomêsan oikias plêreis pantôn agathôn lakkous lelatomêmenous ampelônas kai elaiônas kai pan xulon brôsimon eis plêthos kai ephagosan kai eneplêsthêsan kai elipanthêsan kai etruphêsan en agathôsunê sou tê megalê
26 kai êllaxan kai apestêsan apo sou kai erripsan ton nomon sou opisô sômatos autôn kai tous prophêtas sou apekteinan oi diemarturanto en autois epistrepsai autous pros se kai epoiêsan parorgismous megalous
27 kai edôkas autous en cheiri thlibontôn autous kai ethlipsan autous kai aneboêsan pros se en kairô thlipseôs autôn kai su ex ouranou sou êkousas kai en oiktirmois sou tois megalois edôkas autois sôtêras kai esôsas autous ek cheiros thlibontôn autous
28 kai ôs anepausanto epestrepsan poiêsai to ponêron enôpion sou kai egkatelipes autous eis cheiras echthrôn autôn kai katêrxan en autois kai palin aneboêsan pros se kai su ex ouranou eisêkousas kai errusô autous en oiktirmois sou pollois
29 kai epemarturô autois epistrepsai autous eis ton nomon sou kai ouk êkousan alla en tais entolais sou kai en tois krimasi sou êmartosan a poiêsas auta anthrôpos zêsetai en autois kai edôkan nôton apeithounta kai trachêlon autôn esklêrunan kai ouk êkousan
30 kai eilkusas ep autous etê polla kai epemarturô autois en pneumati sou en cheiri prophêtôn sou kai ouk ênôtisanto kai edôkas autous en cheiri laôn tês gês
31 kai su en oiktirmois sou tois pollois ouk epoiêsas autous sunteleian kai ouk egkatelipes autous oti ischuros ei kai eleêmôn kai oiktirmôn
32 kai nun o theos êmôn o ischuros o megas o krataios kai o phoberos phulassôn tên diathêkên sou kai to eleos sou mê oligôthêtô enôpion sou pas o mochthos os euren êmas kai tous basileis êmôn kai tous archontas êmôn kai tous iereis êmôn kai tous prophêtas êmôn kai tous pateras êmôn kai en panti tô laô sou apo êmerôn basileôn Assour kai eôs tês êmeras tautês
33 kai su dikaios epi pasi tois erchomenois eph êmas oti alêtheian epoiêsas kai êmeis exêmartomen
34 kai oi basileis êmôn kai oi archontes êmôn kai oi iereis êmôn kai oi pateres êmôn ouk epoiêsan ton nomon sou kai ou proseschon tôn entolôn sou kai ta marturia sou a diemarturô autois
35 kai autoi en basileia sou kai en agathôsunê sou tê pollê ê edôkas autois kai en tê gê tê plateia kai lipara ê edôkas enôpion autôn ouk edouleusan soi kai ouk apestrepsan apo epitêdeumatôn autôn tôn ponêrôn
36 idou esmen sêmeron douloi kai ê gê ên edôkas tois patrasin êmôn phagein ton karpon autês
37 tois basileusin ois edôkas eph êmas en amartiais êmôn kai epi ta sômata êmôn exousiazousin kai en ktênesin êmôn ôs areston autois kai en thlipsei megalê esmen

Kapitel 10

1 kai en pasi toutois êmeis diatithemetha pistin kai graphomen kai episphragizousin pantes archontes êmôn Leuitai êmôn iereis êmôn
2 kai epi tôn sphragizontôn Neemias uios Achalia kai Sedekias
3 uios Saraia kai Azaria kai Iermia
4 Phasour Amaria Melchia
5 Atous Sebani Malouch
6 Iram Meramôth Abdia
7 Daniêl Ganathôn Barouch
8 Mesoulam Abia Miamin
9 Maazia Belgai Samaia outoi iereis
10 kai oi Leuitai Iêsous uios Azania Banaiou apo uiôn Ênadad Kadmiêl
11 kai oi adelphoi autou Sabania Ôdouia Kalita Pheleia Anan
12 Micha Roôb Esebias
13 Zachôr Sarabia Sebania
14 Ôdouia uioi Banounai
15 archontes tou laou Phoros Phaathmôab Êlam Zathouia uioi
16 Bani Asgad Bêbai
17 Edania Bagoi Êdin
18 Atêr Ezekia Azour
19 Odouia Êsam Bêsi
20 Ariph Anathôth Nôbai
21 Magaphês Mesoulam Êzir
22 Mesôzebêl Saddouk Ieddoua
23 Phaltia Anan Anaia
24 Ôsêe Anania Asoub
25 Alôês Phalai Sôbêk
26 Raoum Esabana Maasaia
27 kai Aia Ainan Ênan
28 Malouch Êram Baana
29 kai oi kataloipoi tou laou oi iereis oi Leuitai oi pulôroi oi adontes oi nathinim kai pas o prosporeuomenos apo laôn tês gês pros nomon tou theou gunaikes autôn uioi autôn thugateres autôn pas o eidôs kai suniôn
30 enischuon epi tous adelphous autôn katêrasanto autous kai eisêlthosan en ara kai en orkô tou poreuesthai en nomô tou theou os edothê en cheiri Môusê doulou tou theou kai phulassesthai kai poiein pasas tas entolas kuriou êmôn kai krimata autou
31 kai tou mê dounai thugateras êmôn tois laois tês gês kai tas thugateras autôn ou lêmpsometha tois uiois êmôn
32 kai laoi tês gês oi pherontes tous agorasmous kai pasan prasin en êmera tou sabbatou apodosthai ouk agorômen par autôn en sabbatô kai en êmera agia kai anêsomen to etos to ebdomon kai apaitêsin pasês cheiros
33 kai stêsomen eph êmas entolas dounai eph êmas triton tou didrachmou kat eniauton eis douleian oikou theou êmôn
34 eis artous tou prosôpou kai thusian tou endelechismou kai eis olokautôma tou endelechismou tôn sabbatôn tôn noumêniôn eis tas eortas kai eis ta agia kai ta peri amartias exilasasthai peri Israêl kai eis erga oikou theou êmôn
35 kai klêrous ebalomen peri klêrou xulophorias oi iereis kai oi Leuitai kai o laos enegkai eis oikon theou êmôn eis oikon patriôn êmôn eis kairous apo chronôn eniauton kat eniauton ekkausai epi to thusiastêrion kuriou theou êmôn ôs gegraptai en tô nomô
36 kai enegkai ta prôtogenêmata tês gês êmôn kai prôtogenêmata karpou pantos xulou eniauton kat eniauton eis oikon kuriou
37 kai ta prôtotoka uiôn êmôn kai ktênôn êmôn ôs gegraptai en tô nomô kai ta prôtotoka boôn êmôn kai poimniôn êmôn enegkai eis oikon theou êmôn tois iereusin tois leitourgousin en oikô theou êmôn
38 kai tên aparchên sitôn êmôn kai ton karpon pantos xulou oinou kai elaiou oisomen tois iereusin eis gazophulakion oikou tou theou kai dekatên gês êmôn tois Leuitais kai autoi oi Leuitai dekatountes en pasais polesin douleias êmôn
39 kai estai o iereus uios Aarôn meta tou Leuitou en tê dekatê tou Leuitou kai oi Leuitai anoisousin tên dekatên tês dekatês eis oikon theou êmôn eis ta gazophulakia eis oikon tou theou
40 oti eis tous thêsaurous eisoisousin oi uioi Israêl kai oi uioi tou Leui tas aparchas tou sitou kai tou oinou kai tou elaiou kai ekei skeuê ta agia kai oi iereis oi leitourgoi kai oi pulôroi kai oi adontes kai ouk egkataleipsomen ton oikon tou theou êmôn

Kapitel 11

1 kai ekathisan oi archontes tou laou en Ierousalêm kai oi kataloipoi tou laou ebalosan klêrous enegkai ena apo tôn deka kathisai en Ierousalêm polei tê agia kai ennea merê en tais polesin
2 kai eulogêsen o laos tous pantas andras tous ekousiazomenous kathisai en Ierousalêm
3 kai outoi oi archontes tês chôras oi ekathisan en Ierousalêm kai en polesin Iouda ekathisan anêr en kataschesei autou en polesin autôn Israêl oi iereis kai oi Leuitai kai oi nathinaioi kai oi uioi doulôn Salômôn
4 kai en Ierousalêm ekathisan apo uiôn Iouda kai apo uiôn Beniamin apo uiôn Iouda Athaia uios Azaia uios Zacharia uios Amaria uios Saphatia uios Malelêl kai apo uiôn Phares
5 kai Maasia uios Barouch uios Chalaza uios Ozia uios Adaia uios Iôrib uios Thêzia uios tou Sêlôni
6 pantes uioi Phares oi kathêmenoi en Ierousalêm tetrakosioi exêkonta oktô andres dunameôs
7 kai outoi uioi Beniamin Sêlô uios Mesoulam uios Iôad uios Phadaia uios Kôlia uios Masaia uios Aithiêl uios Iesia
8 kai opisô autou Gêbi Sêli ennakosioi eikosi oktô
9 kai Iôêl uios Zechri episkopos ep autous kai Ioudas uios Asana epi tês poleôs deuteros
10 apo tôn iereôn kai Iadia uios Iôrib Iachin
11 Saraia uios Elkia uios Mesoulam uios Saddouk uios Mariôth uios Aitôb apenanti oikou tou theou
12 kai adelphoi autôn poiountes to ergon tou oikou Amasi uios Zacharia uios Phassour uios Melchia
13 archontes patriôn diakosioi tessarakonta duo kai Amessai uios Esdriêl
14 kai adelphoi autou dunatoi parataxeôs ekaton eikosi oktô kai episkopos ep autôn Badiêl
15 kai apo tôn Leuitôn Samaia uios Asoub uios Ezri
16
17 kai Mathania uios Micha kai Ôbêd uios Samoui
18 diakosioi ogdoêkonta tessares
19 kai oi pulôroi Akoub Telamin kai oi adelphoi autôn ekaton ebdomêkonta duo
20
21
22 kai episkopos Leuitôn uios Bani Ozi uios Asabia uios Micha apo uiôn Asaph tôn adontôn apenanti ergou oikou tou theou
23 oti entolê tou basileôs ep autous
24 kai Pathaia uios Basêza pros cheira tou basileôs eis pan rêma tô laô
25 kai pros tas epauleis en agrô autôn kai apo uiôn Iouda ekathisan en Kariatharbok
26 kai en Iêsou
27 kai en Beêrsabee
28
29
30 kai epauleis autôn Lachis kai agroi autês kai parenebalosan en Beêrsabee
31 kai oi uioi Beniamin apo Gaba Machamas
32
33
34
35
36 kai apo tôn Leuitôn merides Iouda tô Beniamin

Kapitel 12

1 kai outoi oi iereis kai oi Leuitai oi anabainontes meta Zorobabel uiou Salathiêl kai Iêsou Saraia Iermia Esdra
2 Amaria Malouch
3 Sechenia
4
5
6
7 outoi archontes tôn iereôn kai adelphoi autôn en êmerais Iêsou
8 kai oi Leuitai Iêsou Banoui Kadmiêl Sarabia Iouda Machania epi tôn cheirôn autos kai oi adelphoi autou
9 eis tas ephêmerias
10 kai Iêsous egennêsen ton Iôakim kai Iôakim egennêsen ton Eliasib kai Eliasib ton Iôdae
11 kai Iôdae egennêsen ton Iônathan kai Iônathan egennêsen ton Iadou
12 kai en êmerais Iôakim adelphoi autou oi iereis kai oi archontes tôn patriôn tô Saraia Maraia tô Iermia Anania
13 tô Esdra Mesoulam tô Amaria Iôanan
14 tô Malouch Iônathan tô Sechenia Iôsêph
15 tô Arem Adnas tô Mariôth Elkai
16 tô Addai Zacharias tô Ganathôn Mosollam
17 tô Abia Zechri tô Beniamin en kairois tô Phelêti
18 tô Balga Samoue tô Semeia Iônathan
19 tô Iôiarib Maththanai tô Idia Ozi
20 tô Sallai Kallai tô Amouk Abed
21 tô Elkia Asabias tô Iedeiou Nathanaêl
22 oi Leuitai en êmerais Eliasib Iôada kai Iôanan kai Idoua gegrammenoi archontes patriôn kai oi iereis en basileia Dareiou tou Persou
23 uioi Leui archontes tôn patriôn gegrammenoi epi bibliô logôn tôn êmerôn kai eôs êmerôn Iôanan uiou Elisoub
24 kai archontes tôn Leuitôn Asabia kai Sarabia kai Iêsou kai uioi Kadmiêl kai oi adelphoi autôn katenantion autôn eis umnein kai ainein en entolê Dauid anthrôpou tou theou ephêmeria pros ephêmerian
25 en tô sunagagein me tous pulôrous
26 en êmerais Iôakim uiou Iêsou uiou Iôsedek kai en êmerais Neemia kai Esdras o iereus o grammateus
27 kai en egkainiois teichous Ierousalêm ezêtêsan tous Leuitas en tois topois autôn tou enegkai autous eis Ierousalêm poiêsai egkainia kai euphrosunên en thôdatha kai en ôdais kumbalizontes kai psaltêria kai kinurai
28 kai sunêchthêsan oi uioi tôn adontôn kai apo tês perichôrou kuklothen eis Ierousalêm kai apo epauleôn
29 kai apo agrôn oti epauleis ôkodomêsan eautois oi adontes en Ierousalêm
30 kai ekatharisthêsan oi iereis kai oi Leuitai kai ekatharisan ton laon kai tous pulôrous kai to teichos
31 kai anênegka tous archontas Iouda epanô tou teichous kai estêsa duo peri aineseôs megalous kai diêlthon ek dexiôn epanô tou teichous tês koprias
32 kai eporeuthê opisô autôn Ôsaia kai êmisu archontôn Iouda
33 kai Azarias Esdras kai Mesoulam
34 Iouda kai Beniamin kai Samaia kai Iermia
35 kai apo uiôn tôn iereôn en salpigxin Zacharias uios Iônathan uios Samaia uios Mathania uios Michaia uios Zakchour uios Asaph
36 kai adelphoi autou Samaia kai Oziêl ainein en ôdais Dauid anthrôpou tou theou kai Esdras o grammateus emprosthen autôn
37 epi pulês tou ain katenanti autôn anebêsan epi klimakas poleôs Dauid en anabasei tou teichous epanôthen tou oikou Dauid kai eôs pulês tou udatos kata anatolas
38 kai peri aineseôs ê deutera eporeueto sunantôsa autois kai egô opisô autês kai to êmisu tou laou epanô tou teichous uperanô tou purgou tôn thennourim kai eôs tou teichous tou plateos
39 kai uperanô tês pulês Ephraim kai epi pulên tês isana kai epi pulên tên ichthuêran kai purgô Ananeêl kai eôs pulês tês probatikês kai estêsan en pulê tês phulakês
40 kai estêsan ai duo tês aineseôs en oikô tou theou kai egô kai to êmisu tôn stratêgôn met emou
41 kai oi iereis Eliakim Maasias Beniamin Michaias Eliôênai Zacharias Ananias en salpigxin
42 kai Maasias kai Semeias kai Eleazar kai Ozi kai Iôanan kai Melchias kai Ailam kai Ezour kai êkousthêsan oi adontes kai epeskepêsan
43 kai ethusan en tê êmera ekeinê thusiasmata megala kai êuphranthêsan oti o theos êuphranen autous megalôs kai ai gunaikes autôn kai ta tekna autôn êuphranthêsan kai êkousthê ê euphrosunê en Ierousalêm apo makrothen
44 kai katestêsan en tê êmera ekeinê andras epi tôn gazophulakiôn tois thêsaurois tais aparchais kai tais dekatais kai tois sunêgmenois en autois archousin tôn poleôn meridas tois iereusi kai tois Leuitais oti euphrosunê ên en Iouda epi tous iereis kai epi tous Leuitas tous estôtas
45 kai ephulaxan phulakas theou autôn kai phulakas tou katharismou kai tous adontas kai tous pulôrous ôs entolai Dauid kai Salômôn uiou autou
46 oti en êmerais Dauid Asaph ap archês prôtos tôn adontôn kai umnon kai ainesin tô theô
47 kai pas Israêl en êmerais Zorobabel didontes meridas tôn adontôn kai tôn pulôrôn logon êmeras en êmera autou kai agiazontes tois Leuitais kai oi Leuitai agiazontes tois uiois Aarôn

Kapitel 13

1 en tê êmera ekeinê anegnôsthê en bibliô Môusê en ôsin tou laou kai eurethê gegrammenon en autô opôs mê eiselthôsin Ammanitai kai Môabitai en ekklêsia theou eôs aiônos
2 oti ou sunêntêsan tois uiois Israêl en artô kai en udati kai emisthôsanto ep auton ton Balaam katarasasthai kai estrepsen o theos êmôn tên kataran eis eulogian
3 kai egeneto ôs êkousan ton nomon kai echôristhêsan pas epimiktos en Israêl
4 kai pro toutou Eliasib o iereus oikôn en gazophulakiô oikou theou êmôn engiôn Tôbia
5 kai epoiêsen autô gazophulakion mega kai ekei êsan proteron didontes tên manaan kai ton libanon kai ta skeuê kai tên dekatên tou sitou kai tou oinou kai tou elaiou entolên tôn Leuitôn kai tôn adontôn kai tôn pulôrôn kai aparchas tôn iereôn
6 kai en panti toutô ouk êmên en Ierousalêm oti en etei triakostô kai deuterô tou Arthasastha basileôs Babulônos êlthon pros ton basilea kai meta telos êmerôn êtêsamên para tou basileôs
7 kai êlthon eis Ierousalêm kai sunêka en tê ponêria ê epoiêsen Elisoub tô Tôbia poiêsai autô gazophulakion en aulê oikou tou theou
8 kai ponêron moi ephanê sphodra kai erripsa panta ta skeuê oikou Tôbia exô apo tou gazophulakiou
9 kai eipa kai ekatharisan ta gazophulakia kai epestrepsa ekei skeuê oikou tou theou tên manaa kai ton libanon
10 kai egnôn oti merides tôn Leuitôn ouk edothêsan kai ephugosan anêr eis agron autou oi Leuitai kai oi adontes poiountes to ergon
11 kai emachesamên tois stratêgois kai eipa dia ti egkateleiphthê o oikos tou theou kai sunêgagon autous kai estêsa autous epi tê stasei autôn
12 kai pas Iouda ênegkan dekatên tou purou kai tou oinou kai tou elaiou eis tous thêsaurous
13 epi cheira Selemia tou iereôs kai Saddouk tou grammateôs kai Phadaia apo tôn Leuitôn kai epi cheira autôn Anan uios Zakchour uios Mathania oti pistoi elogisthêsan ep autous merizein tois adelphois autôn
14 mnêsthêti mou o theos en tautê kai mê exaleiphthêtô eleos mou o epoiêsa en oikô kuriou tou theou
15 en tais êmerais ekeinais eidon en Iouda patountas lênous en tô sabbatô kai pherontas dragmata kai epigemizontas epi tous onous kai oinon kai staphulên kai suka kai pan bastagma kai pherontas eis Ierousalêm en êmera tou sabbatou kai epemarturamên en êmera praseôs autôn
16 kai ekathisan en autê pherontes ichthun kai pasan prasin pôlountes en tô sabbatô tois uiois Iouda kai en Ierousalêm
17 kai emachesamên tois uiois Iouda tois eleutherois kai eipa autois tis o logos outos o ponêros on umeis poieite kai bebêloute tên êmeran tou sabbatou
18 ouchi outôs epoiêsan oi pateres umôn kai ênegken ep autous o theos êmôn kai eph êmas panta ta kaka tauta kai epi tên polin tautên kai umeis prostithete orgên epi Israêl bebêlôsai to sabbaton
19 kai egeneto ênika katestêsan pulai Ierousalêm pro tou sabbatou kai eipa kai ekleisan tas pulas kai eipa ôste mê anoigênai autas eôs opisô tou sabbatou kai ek tôn paidariôn mou estêsa epi tas pulas ôste mê airein bastagmata en êmera tou sabbatou
20 kai êulisthêsan pantes kai epoiêsan prasin exô Ierousalêm apax kai dis
21 kai diemarturamên en autois kai eipa pros autous dia ti umeis aulizesthe apenanti tou teichous ean deuterôsête ektenô tên cheira mou en umin apo tou kairou ekeinou ouk êlthosan en sabbatô
22 kai eipa tois Leuitais oi êsan katharizomenoi kai erchomenoi phulassontes tas pulas agiazein tên êmeran tou sabbatou pros tauta mnêsthêti mou o theos kai pheisai mou kata to plêthos tou eleous sou
23 kai en tais êmerais ekeinais eidon tous Ioudaious oi ekathisan gunaikas Azôtias Ammanitidas Môabitidas
24 kai oi uioi autôn êmisu lalountes Azôtisti kai ouk eisin epiginôskontes lalein Ioudaisti
25 kai emachesamên met autôn kai katêrasamên autous kai epataxa en autois andras kai emadarôsa autous kai ôrkisa autous en tô theô ean dôte tas thugateras umôn tois uiois autôn kai ean labête apo tôn thugaterôn autôn tois uiois umôn
26 ouch outôs êmarten Salômôn basileus Israêl kai en ethnesin pollois ouk ên basileus omoios autô kai agapômenos tô theô ên kai edôken auton o theos eis basilea epi panta Israêl kai touton exeklinan ai gunaikes ai allotriai
27 kai umôn mê akousometha poiêsai tên pasan ponêrian tautên asunthetêsai en tô theô êmôn kathisai gunaikas allotrias
28 kai apo uiôn Iôada tou Elisoub tou iereôs tou megalou numphiou tou Sanaballat tou Ôrônitou kai exebrasa auton ap emou
29 mnêsthêti autois o theos epi agchisteia tês ierateias kai diathêkês tês ierateias kai tous Leuitas
30 kai ekatharisa autous apo pasês allotriôseôs kai estêsa ephêmerias tois iereusin kai tois Leuitais anêr ôs to ergon autou
31 kai to dôron tôn xulophorôn en kairois apo chronôn kai en tois bakchouriois mnêsthêti mou o theos êmôn eis agathôsunên

Andre bøger