Septuaginta

Nahums Bog / Naoum / Ναουμ

Om oversśttelsen: Septuaginta er den grśske tradition — den som HelligŚnden foretrśkker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jÝdiske teksttradition, som "vi" fÝlger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrśkker grśske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Nahums Bog

Kapitler: 1 2 3

Kapitel 1

1 lÍmma NineuÍ biblion oraseŰs Naoum tou Elkesaiou
2 theos zÍlŰtÍs kai ekdikŰn kurios ekdikŰn kurios meta thumou ekdikŰn kurios tous upenantious autou kai exairŰn autos tous echthrous autou
3 kurios makrothumos kai megalÍ Í ischus autou kai athŰŰn ouk athŰŰsei kurios en sunteleia kai en susseismŰ Í odos autou kai nephelai koniortos podŰn autou
4 apeilŰn thalassÍ kai xÍrainŰn autÍn kai pantas tous potamous exerÍmŰn ŰligŰthÍ Í Basanitis kai o KarmÍlos kai ta exanthounta tou Libanou exelipen
5 ta orÍ eseisthÍsan ap autou kai oi bounoi esaleuthÍsan kai anestalÍ Í gÍ apo prosŰpou autou Í sumpasa kai pantes oi katoikountes en autÍ
6 apo prosŰpou orgÍs autou tis upostÍsetai kai tis antistÍsetai en orgÍ thumou autou o thumos autou tÍkei archas kai ai petrai diethrubÍsan ap autou
7 chrÍstos kurios tois upomenousin auton en Ímera thlipseŰs kai ginŰskŰn tous eulaboumenous auton
8 kai en kataklusmŰ poreias sunteleian poiÍsetai tous epegeiromenous kai tous echthrous autou diŰxetai skotos
9 ti logizesthe epi ton kurion sunteleian autos poiÍsetai ouk ekdikÍsei dis epi to auto en thlipsei
10 oti eŰs themeliou autŰn chersŰthÍsetai kai Űs smilax periplekomenÍ brŰthÍsetai kai Űs kalamÍ xÍrasias mestÍ
11 ek sou exeleusetai logismos kata tou kuriou ponÍra logizomenos enantia
12 tade legei kurios katarchŰn udatŰn pollŰn kai outŰs diastalÍsontai kai Í akoÍ sou ouk enakousthÍsetai eti
13 kai nun suntripsŰ tÍn rabdon autou apo sou kai tous desmous sou diarrÍxŰ
14 kai enteleitai uper sou kurios ou sparÍsetai ek tou onomatos sou eti ex oikou theou sou exolethreusŰ ta glupta kai chŰneuta thÍsomai taphÍn sou oti tacheis

Kapitel 2

1 idou epi ta orÍ oi podes euangelizomenou kai apangellontos eirÍnÍn eortaze Iouda tas eortas sou apodos tas euchas sou dioti ou mÍ prosthÍsŰsin eti tou dielthein dia sou eis palaiŰsin suntetelestai exÍrtai
2 anebÍ emphusŰn eis prosŰpon sou exairoumenos ek thlipseŰs skopeuson odon kratÍson osphuos andrisai tÍ ischui sphodra
3 dioti apestrepsen kurios tÍn ubrin IakŰb kathŰs ubrin tou IsraÍl dioti ektinassontes exetinaxan autous kai ta klÍmata autŰn diephtheiran
4 opla dunasteias autŰn ex anthrŰpŰn andras dunatous empaizontas en puri ai Íniai tŰn armatŰn autŰn en Ímera etoimasias autou kai oi ippeis thorubÍthÍsontai
5 en tais odois kai sugchuthÍsontai ta armata kai sumplakÍsontai en tais plateiais Í orasis autŰn Űs lampades puros kai Űs astrapai diatrechousai
6 kai mnÍsthÍsontai oi megistanes autŰn kai pheuxontai Ímeras kai asthenÍsousin en tÍ poreia autŰn kai speusousin epi ta teichÍ kai etoimasousin tas prophulakas autŰn
7 pulai tŰn potamŰn diÍnoichthÍsan kai ta basileia diepesen
8 kai Í upostasis apekaluphthÍ kai autÍ anebainen kai ai doulai autÍs Ígonto kathŰs peristerai phthengomenai en kardiais autŰn
9 kai NineuÍ Űs kolumbÍthra udatos ta udata autÍs kai autoi pheugontes ouk estÍsan kai ouk Ín o epiblepŰn
10 diÍrpazon to argurion diÍrpazon to chrusion kai ouk Ín peras tou kosmou autÍs bebaruntai uper panta ta skeuÍ ta epithumÍta autÍs
11 ektinagmos kai anatinagmos kai ekbrasmos kai kardias thrausmos kai upolusis gonatŰn kai Űdines epi pasan osphun kai to prosŰpon pantŰn Űs proskauma chutras
12 pou estin to katoikÍtÍrion tŰn leontŰn kai Í nomÍ Í ousa tois skumnois ou eporeuthÍ leŰn tou eiselthein ekei skumnos leontos kai ouk Ín o ekphobŰn
13 leŰn Írpasen ta ikana tois skumnois autou kai apepnixen tois leousin autou kai eplÍsen thÍras nossian autou kai to katoikÍtÍrion autou arpagÍs
14 idou egŰ epi se legei kurios pantokratŰr kai ekkausŰ en kapnŰ plÍthos sou kai tous leontas sou kataphagetai romphaia kai exolethreusŰ ek tÍs gÍs tÍn thÍran sou kai ou mÍ akousthÍ ouketi ta erga sou

Kapitel 3

1 Ű polis aimatŰn olÍ pseudÍs adikias plÍrÍs ou psÍlaphÍthÍsetai thÍra
2 phŰnÍ mastigŰn kai phŰnÍ seismou trochŰn kai ippou diŰkontos kai armatos anabrassontos
3 kai ippeŰs anabainontos kai stilbousÍs romphaias kai exastraptontŰn oplŰn kai plÍthous traumatiŰn kai bareias ptŰseŰs kai ouk Ín peras tois ethnesin autÍs kai asthenÍsousin en tois sŰmasin autŰn
4 apo plÍthous porneias pornÍ kalÍ kai epicharÍs ÍgoumenÍ pharmakŰn Í pŰlousa ethnÍ en tÍ porneia autÍs kai phulas en tois pharmakois autÍs
5 idou egŰ epi se legei kurios o theos o pantokratŰr kai apokalupsŰ ta opisŰ sou epi to prosŰpon sou kai deixŰ ethnesin tÍn aischunÍn sou kai basileiais tÍn atimian sou
6 kai epirripsŰ epi se bdelugmon kata tas akatharsias sou kai thÍsomai se eis paradeigma
7 kai estai pas o orŰn se apopÍdÍsetai apo sou kai erei Deilaia NineuÍ tis stenaxei autÍn pothen zÍtÍsŰ paraklÍsin autÍ
8 etoimasai merida armosai chordÍn etoimasai merida AmŰn Í katoikousa en potamois udŰr kuklŰ autÍs Ís Í archÍ thalassa kai udŰr ta teichÍ autÍs
9 kai Aithiopia Í ischus autÍs kai Aiguptos kai ouk estin peras tÍs phugÍs kai Libues egenonto boÍthoi autÍs
10 kai autÍ eis metoikesian poreusetai aichmalŰtos kai ta nÍpia autÍs edaphiousin ep archas pasŰn tŰn odŰn autÍs kai epi panta ta endoxa autÍs balousin klÍrous kai pantes oi megistanes autÍs dethÍsontai cheiropedais
11 kai su methusthÍsÍ kai esÍ upereŰramenÍ kai su zÍtÍseis seautÍ stasin ex echthrŰn
12 panta ta ochurŰmata sou sukai skopous echousai ean saleuthŰsin kai pesountai eis stoma esthontos
13 idou o laos sou Űs gunaikes en soi tois echthrois sou anoigomenai anoichthÍsontai pulai tÍs gÍs sou kai kataphagetai pur tous mochlous sou
14 udŰr periochÍs epispasai seautÍ kai katakratÍson tŰn ochurŰmatŰn sou embÍthi eis pÍlon kai sumpatÍthÍti en achurois katakratÍson uper plinthon
15 ekei kataphagetai se pur exolethreusei se romphaia kataphagetai se Űs akris kai barunthÍsÍ Űs brouchos
16 eplÍthunas tas emporias sou uper ta astra tou ouranou brouchos ŰrmÍsen kai exepetasthÍ
17 exÍlato Űs attelebos o summiktos sou Űs akris epibebÍkuia epi phragmon en Ímerais pagous o Ílios aneteilen kai aphÍlato kai ouk egnŰ ton topon autÍs ouai autois
18 enustaxan oi poimenes sou basileus Assurios ekoimisen tous dunastas sou apÍren o laos sou epi ta orÍ kai ouk Ín o ekdechomenos
19 ouk estin iasis tÍ suntribÍ sou ephlegmanen Í plÍgÍ sou pantes oi akouontes tÍn angelian sou krotÍsousin cheiras epi se dioti epi tina ouk epÍlthen Í kakia sou dia pantos

Andre bÝger