Septuaginta

Mikas Bog / Michaias / Μιχαιας

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Mikas Bog

Om bogen: Mika er en af "de 12 små profeter". Hans betydning ligger især i kapitel 5, hvor han profeterer om en hersker, der skal udgå fra Betlehem. Spørgsmålet er så, om Jesus overhovedet blev født i Betlehem.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7

Kapitel 1

1 kai egeneto logos kuriou pros Michaian ton tou Môrasthi en êmerais Iôatham kai Achaz kai Ezekiou basileôn Iouda uper ôn eiden peri Samareias kai peri Ierousalêm
2 akousate laoi logous kai prosechetô ê gê kai pantes oi en autê kai estai kurios en umin eis marturion kurios ex oikou agiou autou
3 dioti idou kurios ekporeuetai ek tou topou autou kai katabêsetai kai epibêsetai epi ta upsê tês gês
4 kai saleuthêsetai ta orê upokatôthen autou kai ai koilades takêsontai ôs kêros apo prosôpou puros kai ôs udôr katapheromenon en katabasei
5 dia asebeian Iakôb panta tauta kai dia amartian oikou Israêl tis ê asebeia tou Iakôb ou Samareia kai tis ê amartia oikou Iouda ouchi Ierousalêm
6 kai thêsomai Samareian eis opôrophulakion agrou kai eis phuteian ampelônos kai kataspasô eis chaos tous lithous autês kai ta themelia autês apokalupsô
7 kai panta ta glupta autês katakopsousin kai panta ta misthômata autês emprêsousin en puri kai panta ta eidôla autês thêsomai eis aphanismon dioti ek misthômatôn porneias sunêgagen kai ek misthômatôn porneias sunestrepsen
8 eneken toutou kopsetai kai thrênêsei poreusetai anupodetos kai gumnê poiêsetai kopeton ôs drakontôn kai penthos ôs thugaterôn seirênôn
9 oti katekratêsen ê plêgê autês dioti êlthen eôs Iouda kai êpsato eôs pulês laou mou eôs Ierousalêm
10 oi en Geth mê megalunesthe oi en Akim mê anoikodomeite ex oikou kata gelôta gên katapasasthe kata gelôta umôn
11 katoikousa kalôs tas poleis autês ouk exêlthen katoikousa Sennaan kopsasthai oikon echomenon autês lêmpsetai ex umôn plêgên odunês
12 tis êrxato eis agatha katoikousê odunas oti katebê kaka para kuriou epi pulas Ierousalêm
13 psophos armatôn kai ippeuontôn katoikousa Lachis archêgos amartias autê estin tê thugatri Siôn oti en soi eurethêsan asebeiai tou Israêl
14 dia touto dôseis exapostellomenous eôs klêronomias Geth oikous mataious eis kena egeneto tois basileusin tou Israêl
15 eôs tous klêronomous agagô soi katoikousa Lachis klêronomia eôs Odollam êxei ê doxa tês thugatros Israêl
16 xurêsai kai keirai epi ta tekna ta truphera sou emplatunon tên chêreian sou ôs aetos oti êchmalôteuthêsan apo sou

Kapitel 2

1 egenonto logizomenoi kopous kai ergazomenoi kaka en tais koitais autôn kai ama tê êmera suneteloun auta dioti ouk êran pros ton theon tas cheiras autôn
2 kai epethumoun agrous kai diêrpazon orphanous kai oikous katedunasteuon kai diêrpazon andra kai ton oikon autou andra kai tên klêronomian autou
3 dia touto tade legei kurios idou egô logizomai epi tên phulên tautên kaka ex ôn ou mê arête tous trachêlous umôn kai ou mê poreuthête orthoi exaiphnês oti kairos ponêros estin
4 en tê êmera ekeinê lêmphthêsetai eph umas parabolê kai thrênêthêsetai thrênos en melei legôn talaipôria etalaipôrêsamen meris laou mou katemetrêthê en schoiniô kai ouk ên o kôlusôn auton tou apostrepsai oi agroi êmôn diemeristhêsan
5 dia touto ouk estai soi ballôn schoinion en klêrô en ekklêsia kuriou
6 mê klaiete dakrusin mêde dakruetôsan epi toutois ou gar apôsetai oneidê
7 o legôn oikos Iakôb parôrgisen pneuma kuriou ei tauta ta epitêdeumata autou estin ouch oi logoi autou eisin kaloi met autou kai orthoi peporeuntai
8 kai emprosthen o laos mou eis echthran antestê katenanti tês eirênês autou tên doran autou exedeiran tou aphelesthai elpida suntrimmon polemou
9 dia touto êgoumenoi laou mou aporriphêsontai ek tôn oikiôn truphês autôn dia ta ponêra epitêdeumata autôn exôsthêsan engisate oresin aiôniois
10 anastêthi kai poreuou oti ouk estin soi autê ê anapausis eneken akatharsias diephtharête phthora
11 katediôchthête oudenos diôkontos pneuma estêsen pseudos estalaxen soi eis oinon kai methusma kai estai ek tês stagonos tou laou toutou
12 sunagomenos sunachthêsetai Iakôb sun pasin ekdechomenos ekdexomai tous kataloipous tou Israêl epi to auto thêsomai tên apostrophên autôn ôs probata en thlipsei ôs poimnion en mesô koitês autôn exalountai ex anthrôpôn
13 dia tês diakopês pro prosôpou autôn diekopsan kai diêlthon pulên kai exêlthon di autês kai exêlthen o basileus autôn pro prosôpou autôn o de kurios êgêsetai autôn

Kapitel 3

1 kai erei akousate dê tauta ai archai oikou Iakôb kai oi kataloipoi oikou Israêl ouch umin estin tou gnônai to krima
2 oi misountes ta kala kai zêtountes ta ponêra arpazontes ta dermata autôn ap autôn kai tas sarkas autôn apo tôn osteôn autôn
3 on tropon katephagon tas sarkas tou laou mou kai ta dermata autôn apo tôn osteôn autôn exedeiran kai ta ostea autôn sunethlasan kai emelisan ôs sarkas eis lebêta kai ôs krea eis chutran
4 outôs kekraxontai pros kurion kai ouk eisakousetai autôn kai apostrepsei to prosôpon autou ap autôn en tô kairô ekeinô anth ôn eponêreusanto en tois epitêdeumasin autôn ep autous
5 tade legei kurios epi tous prophêtas tous planôntas ton laon mou tous daknontas en tois odousin autôn kai kêrussontas ep auton eirênên kai ouk edothê eis to stoma autôn êgeiran ep auton polemon
6 dia touto nux umin estai ex oraseôs kai skotia umin estai ek manteias kai dusetai o êlios epi tous prophêtas kai suskotasei ep autous ê êmera
7 kai kataischunthêsontai oi orôntes ta enupnia kai katagelasthêsontai oi manteis kai katalalêsousin kat autôn pantes autoi dioti ouk estai o eisakouôn autôn
8 ean mê egô emplêsô ischun en pneumati kuriou kai krimatos kai dunasteias tou apangeilai tô Iakôb asebeias autou kai tô Israêl amartias autou
9 akousate dê tauta oi êgoumenoi oikou Iakôb kai oi kataloipoi oikou Israêl oi bdelussomenoi krima kai panta ta ortha diastrephontes
10 oi oikodomountes Siôn en aimasin kai Ierousalêm en adikiais
11 oi êgoumenoi autês meta dôrôn ekrinon kai oi iereis autês meta misthou apekrinonto kai oi prophêtai autês meta arguriou emanteuonto kai epi ton kurion epanepauonto legontes ouchi kurios en êmin estin ou mê epelthê eph êmas kaka
12 dia touto di umas Siôn ôs agros arotriathêsetai kai Ierousalêm ôs opôrophulakion estai kai to oros tou oikou ôs alsos drumou

Kapitel 4

1 kai estai ep eschatôn tôn êmerôn emphanes to oros tou kuriou etoimon epi tas koruphas tôn oreôn kai meteôristhêsetai uperanô tôn bounôn kai speusousin pros auto laoi
2 kai poreusontai ethnê polla kai erousin deute anabômen eis to oros kuriou kai eis ton oikon tou theou Iakôb kai deixousin êmin tên odon autou kai poreusometha en tais tribois autou oti ek Siôn exeleusetai nomos kai logos kuriou ex Ierousalêm
3 kai krinei ana meson laôn pollôn kai exelegxei ethnê ischura eôs eis gên makran kai katakopsousin tas romphaias autôn eis arotra kai ta dorata autôn eis drepana kai ouketi mê antarê ethnos ep ethnos romphaian kai ouketi mê mathôsin polemein
4 kai anapausetai ekastos upokatô ampelou autou kai ekastos upokatô sukês autou kai ouk estai o ekphobôn dioti to stoma kuriou pantokratoros elalêsen tauta
5 oti pantes oi laoi poreusontai ekastos tên odon autou êmeis de poreusometha en onomati kuriou theou êmôn eis ton aiôna kai epekeina
6 en tê êmera ekeinê legei kurios sunaxô tên suntetrimmenên kai tên exôsmenên eisdexomai kai ous apôsamên
7 kai thêsomai tên suntetrimmenên eis upoleimma kai tên apôsmenên eis ethnos ischuron kai basileusei kurios ep autous en orei Siôn apo tou nun kai eôs eis ton aiôna
8 kai su purgos poimniou auchmôdês thugater Siôn epi se êxei kai eiseleusetai ê archê ê prôtê basileia ek Babulônos tê thugatri Ierousalêm
9 kai nun ina ti egnôs kaka mê basileus ouk ên soi ê ê boulê sou apôleto oti katekratêsan sou ôdines ôs tiktousês
10 ôdine kai andrizou kai engize thugater Siôn ôs tiktousa dioti nun exeleusê ek poleôs kai kataskênôseis en pediô kai êxeis eôs Babulônos ekeithen rusetai se kai ekeithen lutrôsetai se kurios o theos sou ek cheiros echthrôn sou
11 kai nun episunêchthê epi se ethnê polla oi legontes epicharoumetha kai epopsontai epi Siôn oi ophthalmoi êmôn
12 autoi de ouk egnôsan ton logismon kuriou kai ou sunêkan tên boulên autou oti sunêgagen autous ôs dragmata alônos
13 anastêthi kai aloa autous thugater Siôn oti ta kerata sou thêsomai sidêra kai tas oplas sou thêsomai chalkas kai katatêxeis en autois ethnê kai leptuneis laous pollous kai anathêseis tô kuriô to plêthos autôn kai tên ischun autôn tô kuriô pasês tês gês
14 nun emphrachthêsetai thugatêr Ephraim en phragmô sunochên etaxen eph êmas en rabdô pataxousin epi siagona tas phulas tou Israêl

Kapitel 5

Stjernen over Betlehem
Læs mere: Profetien om Betlehem, Blev Jesus født i Betlehem? og Stjernen over Jerusalem.

1 kai su Bêthleem oikos tou Ephratha oligostos ei tou einai en chiliasin Iouda ek sou moi exeleusetai tou einai eis archonta en tô Israêl kai ai exodoi autou ap archês ex êmerôn aiônos
2 dia touto dôsei autous eôs kairou tiktousês texetai kai oi epiloipoi tôn adelphôn autôn epistrepsousin epi tous uious Israêl
3 kai stêsetai kai opsetai kai poimanei to poimnion autou en ischui kuriou kai en tê doxê tou onomatos kuriou tou theou autôn uparxousin dioti nun megalunthêsetai eôs akrôn tês gês
4 kai estai autê eirênê otan Assurios epelthê epi tên gên umôn kai otan epibê epi tên chôran umôn kai epegerthêsontai ep auton epta poimenes kai oktô dêgmata anthrôpôn
5 kai poimanousin ton Assour en romphaia kai tên gên tou Nebrôd en tê taphrô autês kai rusetai ek tou Assour otan epelthê epi tên gên umôn kai otan epibê epi ta oria umôn
6 kai estai to upoleimma tou Iakôb en tois ethnesin en mesô laôn pollôn ôs drosos para kuriou piptousa kai ôs arnes epi agrôstin opôs mê sunachthê mêdeis mêde upostê en uiois anthrôpôn
7 kai estai to upoleimma tou Iakôb en tois ethnesin en mesô laôn pollôn ôs leôn en ktênesin en tô drumô kai ôs skumnos en poimniois probatôn on tropon otan dielthê kai diasteilas arpasê kai mê ê o exairoumenos
8 upsôthêsetai ê cheir sou epi tous thlibontas se kai pantes oi echthroi sou exolethreuthêsontai
9 kai estai en ekeinê tê êmera legei kurios exolethreusô tous ippous sou ek mesou sou kai apolô ta armata sou
10 kai exolethreusô tas poleis tês gês sou kai exarô panta ta ochurômata sou
11 kai exarô ta pharmaka sou ek tôn cheirôn sou kai apophthengomenoi ouk esontai en soi
12 kai exolethreusô ta glupta sou kai tas stêlas sou ek mesou sou kai ouketi mê proskunêsês tois ergois tôn cheirôn sou
13 kai ekkopsô ta alsê sou ek mesou sou kai aphaniô tas poleis sou
14 kai poiêsô en orgê kai en thumô ekdikêsin en tois ethnesin anth ôn ouk eisêkousan

Kapitel 6

1 akousate dê logon kuriou kurios eipen anastêthi krithêti pros ta orê kai akousatôsan oi bounoi phônên sou
2 akousate bounoi tên krisin tou kuriou kai ai pharanges themelia tês gês oti krisis tô kuriô pros ton laon autou kai meta tou Israêl dielegchthêsetai
3 laos mou ti epoiêsa soi ê ti elupêsa se ê ti parênôchlêsa soi apokrithêti moi
4 dioti anêgagon se ek gês Aiguptou kai ex oikou douleias elutrôsamên se kai exapesteila pro prosôpou sou ton Môusên kai Aarôn kai Mariam
5 laos mou mnêsthêti dê ti ebouleusato kata sou Balak basileus Môab kai ti apekrithê autô Balaam uios tou Beôr apo tôn schoinôn eôs tou Galgal opôs gnôsthê ê dikaiosunê tou kuriou
6 en tini katalabô ton kurion antilêmpsomai theou mou upsistou ei katalêmpsomai auton en olokautômasin en moschois eniausiois
7 ei prosdexetai kurios en chiliasin kriôn ê en muriasin cheimarrôn pionôn ei dô prôtotoka mou asebeias karpon koilias mou uper amartias psuchês mou
8 ei anêngelê soi anthrôpe ti kalon ê ti kurios ekzêtei para sou all ê tou poiein krima kai agapan eleon kai etoimon einai tou poreuesthai meta kuriou theou sou
9 phônê kuriou tê polei epiklêthêsetai kai sôsei phoboumenous to onoma autou akoue phulê kai tis kosmêsei polin
10 mê pur kai oikos anomou thêsaurizôn thêsaurous anomous kai meta ubreôs adikia
11 ei dikaiôthêsetai en zugô anomos kai en marsippô stathmia dolou
12 ex ôn ton plouton autôn asebeias eplêsan kai oi katoikountes autên elaloun pseudê kai ê glôssa autôn upsôthê en tô stomati autôn
13 kai egô arxomai tou pataxai se aphaniô se epi tais amartiais sou
14 su phagesai kai ou mê emplêsthês kai skotasei en soi kai ekneusei kai ou mê diasôthês kai osoi ean diasôthôsin eis romphaian paradothêsontai
15 su spereis kai ou mê amêsês su pieseis elaian kai ou mê aleipsê elaion kai oinon kai ou mê piête kai aphanisthêsetai nomima laou mou
16 kai ephulaxas ta dikaiômata Zambri kai panta ta erga oikou Achaab kai eporeuthête en tais boulais autôn opôs paradô se eis aphanismon kai tous katoikountas autên eis surismon kai oneidê laôn lêmpsesthe

Kapitel 7

1 oimmoi oti egenomên ôs sunagôn kalamên en amêtô kai ôs epiphullida en trugêtô ouch uparchontos botruos tou phagein ta prôtogona oimmoi psuchê
2 oti apolôlen eulabês apo tês gês kai katorthôn en anthrôpois ouch uparchei pantes eis aimata dikazontai ekastos ton plêsion autou ekthlibousin ekthlibê
3 epi to kakon tas cheiras autôn etoimazousin o archôn aitei kai o kritês eirênikous logous elalêsen katathumion psuchês autou estin kai exeloumai
4 ta agatha autôn ôs sês ektrôgôn kai badizôn epi kanonos en êmera skopias ouai ouai ai ekdikêseis sou êkasin nun esontai klauthmoi autôn
5 mê katapisteuete en philois kai mê elpizete epi êgoumenois apo tês sugkoitou sou phulaxai tou anathesthai ti autê
6 dioti uios atimazei patera thugatêr epanastêsetai epi tên mêtera autês numphê epi tên pentheran autês echthroi andros pantes oi andres oi en tô oikô autou
7 egô de epi ton kurion epiblepsomai upomenô epi tô theô tô sôtêri mou eisakousetai mou o theos mou
8 mê epichaire moi ê echthra mou oti peptôka kai anastêsomai dioti ean kathisô en tô skotei kurios phôtiei moi
9 orgên kuriou upoisô oti êmarton autô eôs tou dikaiôsai auton tên dikên mou kai poiêsei to krima mou kai exaxei me eis to phôs opsomai tên dikaiosunên autou
10 kai opsetai ê echthra mou kai peribaleitai aischunên ê legousa pros me pou kurios o theos sou oi ophthalmoi mou epopsontai autên nun estai eis katapatêma ôs pêlos en tais odois
11 êmeras aloiphês plinthou exaleipsis sou ê êmera ekeinê kai apotripsetai nomima sou
12 ê êmera ekeinê kai ai poleis sou êxousin eis omalismon kai eis diamerismon Assuriôn kai ai poleis sou ai ochurai eis diamerismon apo Turou eôs tou potamou Surias êmera udatos kai thorubou
13 kai estai ê gê eis aphanismon sun tois katoikousin autên ek karpôn epitêdeumatôn autôn
14 poimaine laon sou en rabdô sou probata klêronomias sou kataskênountas kath eautous drumon en mesô tou Karmêlou nemêsontai tên Basanitin kai tên Galaaditin kathôs ai êmerai tou aiônos
15 kai kata tas êmeras exodias sou ex Aiguptou opsesthe thaumasta
16 opsontai ethnê kai kataischunthêsontai ek pasês tês ischuos autôn epithêsousin cheiras epi to stoma autôn ta ôta autôn apokôphôthêsontai
17 leixousin choun ôs opheis surontes gên sugchuthêsontai en sugkleismô autôn epi tô kuriô theô êmôn ekstêsontai kai phobêthêsontai apo sou
18 tis theos ôsper su exairôn adikias kai uperbainôn asebeias tois kataloipois tês klêronomias autou kai ou suneschen eis marturion orgên autou oti thelêtês eleous estin
19 autos epistrepsei kai oiktirêsei êmas katadusei tas adikias êmôn kai aporriphêsontai eis ta bathê tês thalassês pasas tas amartias êmôn
20 dôseis alêtheian tô Iakôb eleon tô Abraam kathoti ômosas tois patrasin êmôn kata tas êmeras tas emprosthen

Andre bøger