Markusevangeliet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Markusevangeliet. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Markusevangeliet og fra 1944: Markusevangeliet. Læs mere om Markusevangeliet.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

EUANGELION TO KATA MARKON

Kapitel 1

1 Archê tou euangeliou Iêsou Christou.

2 Kathôs gegraptai en tô Êsaia tô prophêtê

idou apostellô ton angelon mou pro prosôpou sou
os kataskeuasei tên odon sou,
3 phônê boôntos en tê erêmô
etoimasate tên odon kuriou,

eutheias poieite tas tribous autou, 4 egeneto Iôannês o baptizôn en tê erêmô kêrussôn baptisma metanoias eis aphesin amartiôn. 5 kai exeporeueto pros auton pasa ê Ioudaia chôra kai oi Ierosolumitai pantes, kai ebaptizonto up’ autou en tô Iordanê potamô exomologoumenoi tas amartias autôn. 6 kai ên o Iôannês endedumenos trichas kamêlou kai zônên dermatinên peri tên osphun autou kai esthiôn akridas kai meli agrion. 7 Kai ekêrussen legôn erchetai o ischuroteros mou opisô [mou], ou ouk eimi ikanos kupsas lusai ton imanta tôn upodêmatôn autou. 8 egô ebaptisa umas udati, autos de baptisei umas pneumati agiô.

9 Kai egeneto en ekeinais tais êmerais êlthen Iêsous apo Nazaret tês Galilaias kai ebaptisthê eis ton Iordanên upo Iôannou. 10 kai euthus anabainôn ek tou udatos eiden schizomenous tous ouranous kai to pneuma ôs peristeran katabainon eis auton 11 kai phônê [egeneto] ek tôn ouranôn su ei o uios mou o agapêtos, en soi eudokêsa.

12 Kai euthus to pneuma auton ekballei eis tên erêmon. 13 kai ên en tê erêmô tesserakonta êmeras peirazomenos upo tou satana, kai ên meta tôn thêriôn kai oi angeloi diêkonoun autô.

14 Kai meta to paradothênai ton Iôannên êlthen o Iêsous eis tên Galilaian kêrussôn to euangelion tou theou 15 [kai legôn] oti peplêrôtai o kairos kai êngiken ê basileia tou theou metanoeite kai pisteuete en tô euangeliô.

16 Kai paragôn para tên thalassan tês Galilaias eiden Simôna kai Andrean ton adelphon Simônos amphiballontas en tê thalassê êsan gar alieis. 17 kai eipen autois o Iêsous deute opisô mou, kai poiêsô umas genesthai alieis anthrôpôn. 18 kai euthus aphentes ta diktua êkolouthêsan autô. 19 Kai probas oligon eiden Iakôbon ton tou Zebedaiou kai Iôannên ton adelphon autou kai autous en tô ploiô katartizontas ta diktua, 20 kai euthus ekalesen autous kai aphentes ton patera autôn Zebedaion en tô ploiô meta tôn misthôtôn apêlthon opisô autou.

21 Kai eisporeuontai eis Kapharnaoum kai euthus tois sabbasin eiselthôn eis tên sunagôgên edidasken. 22 kai exeplêssonto epi tê didachê autou ên gar didaskôn autous ôs exousian echôn kai ouch ôs oi grammateis. 23 Kai euthus ên en tê sunagôgê autôn anthrôpos en pneumati akathartô kai anekraxen 24 legôn ti êmin kai soi, Iêsou Nazarêne? êlthes apolesai êmas? oida se tis ei o agios tou theou. 25 kai epetimêsen autô o Iêsous [legôn] phimôthêti kai exelthe ex autou. 26 kai sparaxan auton to pneuma to akatharton kai phônêsan phônê megalê exêlthen ex autou. 27 kai ethambêthêsan apantes ôste suzêtein autous legontas ti estin touto? didachê kainê kat’ exousian kai tois pneumasin tois akathartois epitassei kai upakouousin autô. 28 kai exêlthen ê akoê autou euthus pantachou eis olên tên perichôron tês Galilaias.

29 Kai euthus ek tês sunagôgês exelthontes êlthon eis tên oikian Simônos kai Andreou meta Iakôbou kai Iôannou. 30 ê de penthera Simônos katekeito puressousa, kai euthus legousin autô peri autês. 31 kai proselthôn êgeiren autên kratêsas tês cheiros kai aphêken autên o puretos, kai diêkonei autois. 32 Opsias de genomenês, ote edusen o êlios, epheron pros auton pantas tous kakôs echontas kai tous daimonizomenous 33 kai ên olê ê polis episunêgmenê pros tên thuran. 34 kai etherapeusen pollous kakôs echontas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk êphien lalein ta daimonia, oti êdeisan auton [Christon einai].

35 Kai prôi ennucha lian anastas exêlthen [kai apêlthen] eis erêmon topon kakei prosêucheto. 36 kai katediôxen auton Simôn kai oi met’ autou, 37 kai euron auton kai legousin autô oti pantes zêtousin se. 38 kai legei autois agômen allachou eis tas echomenas kômopoleis, ina kai ekei kêruxô eis touto gar exêlthon. 39 Kai êlthen kêrussôn eis tas sunagôgas autôn eis olên tên Galilaian kai ta daimonia ekballôn.

40 Kai erchetai pros auton lepros parakalôn auton [kai gonupetôn] legôn autô oti ean thelês dunasai me katharisai. 41 kai splagchnistheis ekteinas tên cheira autou êpsato kai legei autô thelô katharisthêti 42 kai euthus apêlthen ap’ autou ê lepra, kai ekatharisthê. 43 kai embrimêsamenos autô euthus exebalen auton 44 kai legei autô ora mêdeni mêden eipês, alla upage seauton deixon tô ierei kai prosenegke peri tou katharismou sou a prosetaxen Môusês, eis marturion autois. 45 o de exelthôn êrxato kêrussein polla kai diaphêmizein ton logon, ôste mêketi auton dunasthai phanerôs eis polin eiselthein, all’ exô ep’ erêmois topois [ên] kai êrchonto pros auton pantothen.

Kapitel 2

1 Kai eiselthôn palin eis Kapharnaoum di’ êmerôn êkousthê oti en oikô estin. 2 kai sunêchthêsan polloi ôste mêketi chôrein mêde ta pros tên thuran, kai elalei autois ton logon. 3 kai erchontai pherontes pros auton paralutikon airomenon upo tessarôn. 4 kai mê dunamenoi prosenegkai autô dia ton ochlon apestegasan tên stegên opou ên, kai exoruxantes chalôsin ton krabatton opou o paralutikos katekeito. 5 kai idôn o Iêsous tên pistin autôn legei tô paralutikô teknon aphientai sou ai amartiai. 6 êsan de tines tôn grammateôn ekei kathêmenoi kai dialogizomenoi en tais kardiais autôn 7 ti outos outôs lalei? blasphêmei tis dunatai aphienai amartias ei mê eis o theos? 8 kai euthus epignous o Iêsous tô pneumati autou oti [outôs] dialogizontai en eautois legei [autois] ti tauta dialogizesthe en tais kardiais umôn? 9 ti estin eukopôteron eipein tô paralutikô aphientai sou ai amartiai, ê eipein egeirou [kai] aron ton krabatton sou kai peripatei? 10 ina de eidête oti exousian echei o uios tou anthrôpou aphienai amartias epi tês gês-legei tô paralutikô 11 soi legô egeire aron ton krabatton sou kai upage eis ton oikon sou. 12 kai êgerthê kai euthus aras ton krabatton exêlthen emprosthen pantôn ôste existasthai pantas kai doxazein ton theon [legontas] oti outôs oudepote eidomen.

13 Kai exêlthen palin para tên thalassan kai pas o ochlos êrcheto pros auton kai edidasken autous. 14 Kai paragôn eiden Leuin ton tou Alphaiou kathêmenon epi to telônion, kai legei autô akolouthei moi. kai anastas êkolouthêsen autô 15 Kai ginetai katakeisthai auton en tê oikia autou, kai polloi telônai kai amartôloi sunanekeinto tô Iêsou kai tois mathêtais autou êsan gar polloi kai êkolouthoun autô. 16 kai oi grammateis tôn Pharisaiôn idontes oti esthiei meta tôn amartôlôn kai telônôn elegon tois mathêtais autou oti meta tôn telônôn kai amartôlôn esthiei? 17 kai akousas o Iêsous legei autois [oti] ou chreian echousin oi ischuontes iatrou all’ oi kakôs echontes ouk êlthon kalesai dikaious alla amartôlous.

18 Kai êsan oi mathêtai Iôannou kai oi Pharisaioi nêsteuontes kai erchontai kai legousin autô dia ti oi mathêtai Iôannou kai oi mathêtai tôn Pharisaiôn nêsteuousin, oi de soi [mathêtai] ou nêsteuousin? 19 kai eipen autois o Iêsous mê dunantai oi uioi tou numphônos en ô o numphios met’ autôn estin nêsteuein? oson chronon echousin ton numphion met’ autôn ou dunantai nêsteuein. 20 eleusontai de êmerai otan aparthê ap’ autôn o numphios, kai tote nêsteusousin en ekeinê tê êmera. 21 Oudeis epiblêma rakous agnaphou epiraptei epi imation palaion ei de mê, airei to plêrôma ap’ autou to kainon tou palaiou kai cheiron schisma ginetai. 22 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mê, rêxei o oinos tous askous kai o oinos apollutai kai oi askoi [alla oinon neon eis askous kainous].

23 Kai egeneto auton en tois sabbasin diaporeuesthai dia tôn sporimôn, kai oi mathêtai autou êrxanto odon poiein tillontes tous stachuas. 24 kai oi Pharisaioi elegon autô ide ti poiousin tois sabbasin o ouk exestin? 25 kai legei autois oudepote anegnôte ti epoiêsen Dauid ote chreian eschen kai epeinasen autos kai oi met’ autou, 26 [pôs] eisêlthen eis ton oikon tou theou epi Abiathar archiereôs kai tous artous tês protheseôs ephagen, ous ouk exestin phagein ei mê tous iereis, kai edôken kai tois sun autô ousin? 27 kai elegen autois to sabbaton dia ton anthrôpon egeneto kai ouch o anthrôpos dia to sabbaton 28 ôste kurios estin o uios tou anthrôpou kai tou sabbatou.

Kapitel 3

1 Kai eisêlthen palin eis sunagôgên. kai ên ekei anthrôpos exêrammenên echôn tên cheira. 2 kai paretêroun auton ei tois sabbasin therapeusei auton ina katêgorêsôsin autou. 3 kai legei tô anthrôpô tô tên cheira echonti xêran egeire eis to meson. 4 kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiêsai ê kakopoiêsai, psuchên sôsai ê apokteinai? oi de esiôpôn. 5 kai periblepsamenos autous met’ orgês, sullupoumenos epi tê pôrôsei tês kardias autôn legei tô anthrôpô ekteinon tên cheira sou. kai exeteinen kai apekatestathê ê cheir autou. 6 kai exelthontes oi Pharisaioi euthus meta tôn Êrôdianôn sumboulion edidoun kat’ autou opôs auton apolesôsin.

7 Kai o Iêsous meta tôn mathêtôn autou anechôrêsen pros tên thalassan, kai polu plêthos apo tês Galilaias êkolouthêsen, kai apo tês Ioudaias 8 kai apo Ierosolumôn kai apo tês Idoumaias kai peran tou Iordanou kai peri Turon kai Sidôna plêthos polu akouontes osa poiei êlthon pros auton. 9 kai eipen tois mathêtais autou ina ploiarion proskarterê autô dia ton ochlon ina mê thlibôsin auton 10 pollous gar etherapeusen, ôste epipiptein autô ina autou apsôntai osoi eichon mastigas. 11 kai ta pneumata ta akatharta, otan auton etheôroun prosepipton autô kai ekrazon legonta oti su ei o uios tou theou. 12 kai polla epetima autois ina mê auton phaneron poiêsôsin.

13 Kai anabainei eis to oros kai proskaleitai ous êthelen autos, kai apêlthon pros auton. 14 kai epoiêsen dôdeka ous kai apostolous ônomasen ina ôsin met’ autou kai ina apostellê autous kêrussein 15 kai echein exousian ekballein ta daimonia 16 kai epoiêsen tous dôdeka, kai epethêken onoma tô Simôni Petron, 17 kai Iakôbon ton tou Zebedaiou kai Iôannên ton adelphon tou Iakôbou kai epethêken autois onoma boanêrges, o estin uioi brontês 18 kai Andrean kai Philippon kai Bartholomaion kai Maththaion kai Thôman kai Iakôbon ton tou Alphaiou kai Thaddaion kai Simôna ton Kananaion 19 kai Ioudan Iskariôth, os kai paredôken auton.

20 Kai erchetai eis oikon kai sunerchetai palin [o] ochlos, ôste mê dunasthai autous mêde arton phagein. 21 kai akousantes oi par’ autou exêlthon kratêsai auton elegon gar oti exestê. 22 kai oi grammateis oi apo Ierosolumôn katabantes elegon oti Beelzeboul echei kai oti en tô archonti tôn daimoniôn ekballei ta daimonia. 23 Kai proskalesamenos autous en parabolais elegen autois pôs dunatai satanas satanan ekballein? 24 kai ean basileia eph eautên meristhê, ou dunatai stathênai ê basileia ekeinê 25 kai ean oikia eph’ eautên meristhê, ou dunêsetai ê oikia ekeinê stênai 26 kai ei o satanas anestê eph’ eauton kai emeristhê, ou dunatai stênai alla telos echei. 27 all’ ou dunatai oudeis eis tên oikian tou ischurou eiselthôn ta skeuê autou diarpasai, ean mê prôton ton ischuron dêsê kai tote tên oikian autou diarpasei. 28 Amên legô umin oti panta aphethêsetai tois uiois tôn anthrôpôn ta amartêmata kai ai blasphêmiai osa ean blasphêmêsôsin 29 os d’ an blasphêmêsê eis to pneuma to agion, ouk echei aphesin eis ton aiôna, alla enochos estin aiôniou amartêmatos. 30 oti elegon pneuma akatharton echei.

31 Kai erchontai ê mêtêr autou kai oi adelphoi autou kai exô stêkontes apesteilan pros auton kalountes auton. 32 kai ekathêto peri auton ochlos kai legousin autô idou ê mêtêr sou kai oi adelphoi sou exô zêtousin se. 33 kai apokritheis autois legei tis estin ê mêtêr mou kai oi adelphoi? 34 kai periblepsamenos tous peri auton kuklô kathêmenous legei ide ê mêtêr mou kai oi adelphoi mou. 35 os an poiêsê to thelêma tou theou, outos adelphos mou kai adelphê kai mêtêr estin.

Kapitel 4

1 Kai palin êrxato didaskein para tên thalassan kai sunagetai pros auton ochlos pleistos, ôste auton eis ploion embanta kathêsthai en tê thalassê kai pas o ochlos pros tên thalassan epi tês gês êsan. 2 kai edidasken autous en parabolais polla kai elegen autois en tê didachê autou 3 Akouete. idou exêlthen o speirôn speirai. 4 kai egeneto en tô speirein o men epesen para tên odon, kai êlthen ta peteina kai katephagen auto. 5 kai allo epesen epi to petrôdes [kai] opou ouk eichen gên pollên, kai euthus exaneteilen dia to mê echein bathos gês 6 kai ote aneteilen o êlios ekaumatisthê kai dia to mê echein rizan exêranthê. 7 kai allo epesen eis tas akanthas, kai anebêsan ai akanthai kai sunepnixan auto, kai karpon ouk edôken. 8 kai alla epesen eis tên gên tên kalên kai edidou karpon anabainonta kai auxanomena kai epheren eis triakonta kai en exêkonta kai en ekaton. 9 kai elegen os echei ôta akouein akouetô.

10 Kai ote egeneto kata monas, êrôtôn auton oi peri auton sun tois dôdeka tas parabolas. 11 kai elegen autois umin to mustêrion dedotai tês basileias tou theou ekeinois de tois exô en parabolais ta panta ginetai, 12 ina

blepontes blepôsin kai mê idôsin,
kai akouontes akouôsin kai mê suniôsin,
mêpote epistrepsôsin kai aphethê autois.

13 Kai legei autois ouk oidate tên parabolên tautên kai pôs pasas tas parabolas gnôsesthe. 14 o speirôn ton logon speirei. 15 outoi de eisin oi para tên odon opou speiretai o logos kai otan akousôsin, euthus erchetai o satanas kai airei ton logon ton esparmenon eis autous. 16 kai outoi eisin omoiôs oi epi ta petrôdê speiromenoi, oi otan akousôsin ton logon euthus meta charas lambanousin auton, 17 kai ouk echousin rizan en eautois alla proskairoi eisin, eita genomenês thlipseôs ê diôgmou dia ton logon euthus skandalizontai. 18 kai alloi eisin oi eis tas akanthas speiromenoi outoi eisin oi ton logon akousantes, 19 kai ai merimnai tou aiônos kai ê apatê tou ploutou kai ai peri ta loipa epithumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpos ginetai. 20 kai ekeinoi eisin oi epi tên gên tên kalên sparentes, oitines akouousin ton logon kai paradechontai kai karpophorousin en triakonta kai [en] exêkonta kai [en] ekaton.

21 Kai elegen autois oti mêti erchetai o luchnos ina upo ton modion tethê ê upo tên klinên? ouch ina epi tên luchnian tethê? 22 ou gar estin krupton ean mê ina phanerôthê, oude egeneto apokruphon all’ ina elthê eis phaneron. 23 ei tis echei ôta akouein akouetô.

24 Kai elegen autois blepete ti akouete. en ô metrô metreite metrêthêsetai umin kai prostethêsetai umin. 25 os gar echei, dothêsetai autô kai os ouk echei kai o echei arthêsetai ap’ autou.

26 Kai elegen outôs estin ê basileia tou theou ôs anthrôpos balê ton sporon epi tês gês 27 kai katheudê kai egeirêtai nukta kai êmeran, kai o sporos blasta kai mêkunêtai ôs ouk oiden autos. 28 automatê ê gê karpophorei, prôton chorton eiten stachun eiten plêrê siton en tô stachui. 29 otan de paradoi o karpos, euthus apostellei to drepanon, oti parestêken o therismos.

30 Kai elegen pôs omoiôsômen tên basileian tou theou ê en tini autên parabolê thômen? 31 ôs kokkô sinapeôs, os otan sparê epi tês gês, mikroteron on pantôn tôn spermatôn tôn epi tês gês, 32 kai otan sparê, anabainei kai ginetai meizon pantôn tôn lachanôn kai poiei kladous megalous, ôste dunasthai upo tên skian autou ta peteina tou ouranou kataskênoun.

33 Kai toiautais parabolais pollais elalei autois ton logon kathôs êdunanto akouein 34 chôris de parabolês ouk elalei autois, kat’ idian de tois idiois mathêtais epeluen panta.

35 Kai legei autois en ekeinê tê êmera opsias genomenês dielthômen eis to peran. 36 kai aphentes ton ochlon paralambanousin auton ôs ên en tô ploiô, kai alla ploia ên met’ autou. 37 kai ginetai lailaps megalê anemou kai ta kumata epeballen eis to ploion, ôste êdê gemizesthai to ploion. 38 kai autos ên en tê prumnê epi to proskephalaion katheudôn. kai egeirousin auton kai legousin autô didaskale, ou melei soi oti apollumetha? 39 kai diegertheis epetimêsen tô anemô kai eipen tê thalassê siôpa, pephimôso. kai ekopasen o anemos kai egeneto galênê megalê. 40 kai eipen autois ti deiloi este? oupô echete pistin? 41 kai ephobêthêsan phobon megan kai elegon pros allêlous tis ara outos estin oti kai o anemos kai ê thalassa upakouei autô.

Kapitel 5

1 Kai êlthon eis to peran tês thalassês eis tên chôran tôn Gerasênôn. 2 kai exelthontos autou ek tou ploiou [euthus] upêntêsen autô ek tôn mnêmeiôn anthrôpos en pneumati akathartô, 3 os tên katoikêsin eichen en tois mnêmasin, kai oude alusei ouketi oudeis edunato auton dêsai 4 dia to auton pollakis pedais kai alusesin dedesthai kai diespasthai up’ autou tas aluseis kai tas pedas suntetriphthai, kai oudeis ischuen auton damasai 5 kai dia pantos nuktos kai êmeras en tois mnêmasin kai en tois oresin ên krazôn kai katakoptôn eauton lithois. 6 kai idôn ton Iêsoun apo makrothen edramen kai prosekunêsen auton 7 kai kraxas phônê megalê legei ti emoi kai soi, Iêsou uie tou theou tou upsistou? orkizô se ton theon, mê me basanisês. 8 elegen gar autô exelthe to pneuma to akatharton ek tou anthrôpou. 9 kai epêrôta auton ti onoma soi? kai legei autô legiôn onoma moi, oti polloi esmen. 10 kai parekalei auton polla ina mê auta aposteilê exô tês chôras.

11 ên de ekei pros tô orei agelê choirôn megalê boskomenê 12 kai parekalesan auton legontes pempson êmas eis tous choirous, ina eis autous eiselthômen. 13 kai epetrepsen autois. kai exelthonta ta pneumata ta akatharta eisêlthon eis tous choirous, kai ôrmêsen ê agelê kata tou krêmnou eis tên thalassan, ôs dischilioi, kai epnigonto en tê thalassê. 14 Kai oi boskontes autous ephugon kai apêngeilan eis tên polin kai eis tous agrous kai êlthon idein ti estin to gegonos 15 kai erchontai pros ton Iêsoun kai theôrousin ton daimonizomenon kathêmenon imatismenon kai sôphronounta, ton eschêkota ton legiôna, kai ephobêthêsan. 16 kai diêgêsanto autois oi idontes pôs egeneto tô daimonizomenô kai peri tôn choirôn. 17 kai êrxanto parakalein auton apelthein apo tôn oriôn autôn. 18 Kai embainontos autou eis to ploion parekalei auton o daimonistheis ina met’ autou ê. 19 kai ouk aphêken auton, alla legei autô upage eis ton oikon sou pros tous sous kai apangeilon autois osa o kurios soi pepoiêken kai êleêsen se. 20 kai apêlthen kai êrxato kêrussein en tê Dekapolei osa epoiêsen autô o Iêsous, kai pantes ethaumazon.

21 Kai diaperasantos tou Iêsou en tô ploiô palin eis to peran sunêchthê ochlos polus ep’ auton, kai ên para tên thalassan. 22 Kai erchetai eis tôn archisunagôgôn, onomati Iairos, kai idôn auton piptei pros tous podas autou 23 kai parakalei auton polla legôn oti to thugatrion mou eschatôs echei, ina elthôn epithês tas cheiras autê ina sôthê kai zêsê. 24 kai apêlthen met’ autou.

kai êkolouthei autô ochlos polus kai sunethlibon auton. 25 Kai gunê ousa en rusei aimatos dôdeka etê 26 kai polla pathousa upo pollôn iatrôn kai dapanêsasa ta par’ autês panta kai mêden ôphelêtheisa alla mallon eis to cheiron elthousa, 27 akousasa ta peri tou Iêsou elthousa en tô ochlô opisthen êpsato tou imatiou autou 28 elegen gar oti ean apsômai kan tôn imatiôn autou sôthêsomai. 29 kai euthus exêranthê ê pêgê tou aimatos autês kai egnô tô sômati oti iatai apo tês mastigos. 30 kai euthus o Iêsous epignous en eautô tên ex autou dunamin exelthousan epistrapheis en tô ochlô elegen tis mou êpsato tôn imatiôn? 31 kai elegon autô oi mathêtai autou blepeis ton ochlon sunthlibonta se kai legeis tis mou êpsato? 32 kai perieblepeto idein tên touto poiêsasan. 33 ê de gunê phobêtheisa kai tremousa, eiduia o gegonen autê, êlthen kai prosepesen autô kai eipen autô pasan tên alêtheian. 34 o de eipen autê thugatêr, ê pistis sou sesôken se upage eis eirênên kai isthi ugiês apo tês mastigos sou.

35 Eti autou lalountos erchontai apo tou archisunagôgou legontes oti ê thugatêr sou apethanen ti eti skulleis ton didaskalon? 36 o de Iêsous parakousas ton logon laloumenon legei tô archisunagôgô mê phobou, monon pisteue. 37 kai ouk aphêken oudena met’ autou sunakolouthêsai ei mê ton Petron kai Iakôbon kai Iôannên ton adelphon Iakôbou. 38 kai erchontai eis ton oikon tou archisunagôgou, kai theôrei thorubon kai klaiontas kai alalazontas polla, 39 kai eiselthôn legei autois ti thorubeisthe kai klaiete? to paidion ouk apethanen alla katheudei. 40 kai kategelôn autou. autos de ekbalôn pantas paralambanei ton patera tou paidiou kai tên mêtera kai tous met’ autou kai eisporeuetai opou ên to paidion. 41 kai kratêsas tês cheiros tou paidiou legei autê talitha koum, o estin methermêneuomenon to korasion soi legô egeire. 42 kai euthus anestê to korasion, kai periepatei ên gar etôn dôdeka kai exestêsan euthus ekstasei megalê. 43 kai diesteilato autois polla ina mêdeis gnoi touto kai eipen dothênai autê phagein.

Kapitel 6

1 Kai exêlthen ekeithen kai erchetai eis tên patrida autou kai akolouthousin autô oi mathêtai autou. 2 kai genomenou sabbatou êrxato didaskein en tê sunagôgê, kai oi polloi akouontes exeplêssonto legontes pothen toutô tauta, kai tis ê sophia ê dotheisa toutô, kai ai dunameis toiautai dia tôn cheirôn autou ginomenai? 3 ouk outos estin o tektôn, o uios tês Marias kai adelphos Iakôbou kai Iôsêtos kai Iouda kai Simônos? kai ouk eisin ai adelphai autou ôde pros êmas? kai eskandalizonto en autô. 4 kai elegen autois o Iêsous oti ouk estin prophêtês atimos ei mê en tê patridi autou kai en tois sungeneusin autou kai en tê oikia autou. 5 kai ouk edunato ekei poiêsai oudemian dunamin, ei mê oligois arrôstois epitheis tas cheiras etherapeusen. 6 kai ethaumasen dia tên apistian autôn.

Kai periêgen tas kômas kuklô didaskôn. 7 Kai proskaleitai tous dôdeka kai êrxato autous apostellein duo duo kai edidou autois exousian tôn pneumatôn tôn akathartôn, 8 kai parêngeilen autois ina mêden airôsin eis odon ei mê rabdon monon, mê arton, mê pêran, mê eis tên zônên chalkon, 9 alla upodedemenous sandalia, kai mê endusasthai duo chitônas. 10 kai elegen autois opou ean eiselthête eis oikian ekei menete eôs an exelthête ekeithen. 11 kai os an topos mê dexêtai umas mêde akousôsin umôn ekporeuomenoi ekeithen ektinaxate ton choun ton upokatô tôn podôn umôn eis marturion autois. 12 Kai exelthontes ekêruxan ina metanoôsin, 13 kai daimonia polla exeballon kai êleiphon elaiô pollous arrôstous kai etherapeuon.

14 Kai êkousen o basileus Êrôdês phaneron gar egeneto to onoma autou, kai elegon oti Iôannês o baptizôn egêgertai ek nekrôn kai dia touto energousin ai dunameis en autô. 15 alloi de elegon oti Êlias estin alloi de elegon oti prophêtês ôs eis tôn prophêtôn. 16 akousas de o Êrôdês elegen on egô apekephalisa Iôannên, outos êgerthê. 17 Autos gar o Êrôdês aposteilas ekratêsen ton Iôannên kai edêsen auton en phulakê dia Êrôdiada tên gunaika Philippou tou adelphou autou, oti autên egamêsen 18 elegen gar o Iôannês tô Êrôdê oti ouk exestin soi echein tên gunaika tou adelphou sou. 19 ê de Êrôdias eneichen autô kai êthelen auton apokteinai, kai ouk êdunato 20 o gar Êrôdês ephobeito ton Iôannên eidôs auton andra dikaion kai agion kai sunetêrei auton, kai akousas autou polla êporei, kai êdeôs autou êkouen. 21 Kai genomenês êmeras eukairou ote Êrôdês tois genesiois autou deipnon epoiêsen tois megistasin autou kai tois chiliarchois kai tois prôtois tês Galilaias, 22 kai eiselthousês tês thugatros autou Êrôdiados kai orchêsamenês êresen tô Êrôdê kai tois sunanakeimenois. o de basileus eipen tô korasiô aitêson me o ean thelês, kai dôsô soi 23 kai ômosen autê o ti ean me aitêsês dôsô soi eôs êmisous tês basileias mou. 24 kai exelthousa eipen tê mêtri autês ti aitêsômai? ê de eipen tên kephalên Iôannou tou baptizontos. 25 kai eiselthousa euthus meta spoudês pros ton basilea êtêsato legousa thelô ina exautês dôs moi epi pinaki tên kephalên Iôannou tou baptistou. 26 kai perilupos genomenos o basileus dia tous orkous kai tous anakeimenous ouk êthelêsen athetêsai autên 27 kai euthus aposteilas o basileus spekoulatora epetaxen enegkai tên kephalên autou. kai apelthôn apekephalisen auton en tê phulakê 28 kai ênegken tên kephalên autou epi pinaki kai edôken autên tô korasiô, kai to korasion edôken autên tê mêtri autês. 29 kai akousantes oi mathêtai autou êlthon kai êran to ptôma autou kai ethêkan auto en mnêmeiô.

30 Kai sunagontai oi apostoloi pros ton Iêsoun kai apêngeilan autô panta osa epoiêsan kai osa edidaxan. 31 kai legei autois deute umeis autoi kat’ idian eis erêmon topon kai anapausasthe oligon. êsan gar oi erchomenoi kai oi upagontes polloi, kai oude phagein eukairoun. 32 Kai apêlthon en tô ploiô eis erêmon topon kat’ idian. 33 kai eidon autous upagontas kai egnôsan polloi kai pezê apo pasôn tôn poleôn sunedramon ekei kai proêlthon autous. 34 Kai exelthôn eiden polun ochlon kai esplagchnisthê ep’ autous oti êsan ôs probata mê echonta poimena, kai êrxato didaskein autous polla. 35 Kai êdê ôras pollês genomenês proselthontes autô oi mathêtai autou elegon oti erêmos estin o topos kai êdê ôra pollê 36 apoluson autous ina apelthontes eis tous kuklô agrous kai kômas agorasôsin eautois ti phagôsin. 37 o de apokritheis eipen autois dote autois umeis phagein. kai legousin autô apelthontes agorasômen dênariôn diakosiôn artous kai dôsomen autois phagein? 38 o de legei autois posous echete artous? upagete idete. kai gnontes legousin pente kai duo ichthuas. 39 kai epetaxen autois anaklithênai pantas sumposia sumposia epi tô chlôrô chortô. 40 kai anepesan prasiai prasiai kata ekaton kai kata pentêkonta. 41 kai labôn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogêsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathêtais ina paratithôsin autois, kai tous duo ichthuas emerisen pasin. 42 kai ephagon pantes kai echortasthêsan, 43 kai êran klasmata dôdeka kophinôn plêrômata kai apo tôn ichthuôn. 44 kai êsan oi phagontes tous artous pentakischilioi andres.

45 Kai euthus ênagkasen tous mathêtas autou embênai eis to ploion kai proagein eis to peran pros Bêthsaidan, eôs autos apoluei ton ochlon. 46 kai apotaxamenos autois apêlthen eis to oros proseuxasthai. 47 kai opsias genomenês ên to ploion en mesô tês thalassês, kai autos monos epi tês gês. 48 kai idôn autous basanizomenous en tô elaunein, ên gar o anemos enantios autois, peri tetartên phulakên tês nuktos erchetai pros autous peripatôn epi tês thalassês kai êthelen parelthein autous. 49 oi de idontes auton epi tês thalassês peripatounta edoxan oti phantasma estin, kai anekraxan 50 pantes gar auton eidon kai etarachthêsan. o de euthus elalêsen met’ autôn, kai legei autois tharseite, egô eimi mê phobeisthe. 51 kai anebê pros autous eis to ploion kai ekopasen o anemos, kai lian en eautois existanto 52 ou gar sunêkan epi tois artois, all’ ên autôn ê kardia pepôrômenê.

53 Kai diaperasantes epi tên gên êlthon eis Gennêsaret kai prosôrmisthêsan. 54 kai exelthontôn autôn ek tou ploiou euthus epignontes auton 55 periedramon olên tên chôran ekeinên kai êrxanto epi tois krabattois tous kakôs echontas peripherein opou êkouon oti estin. 56 kai opou an eiseporeueto eis kômas ê eis poleis ê eis agrous, en tais agorais etithesan tous asthenountas kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou apsôntai kai osoi an êpsanto autou esôzonto.

Kapitel 7

1 Kai sunagontai pros auton oi Pharisaioi kai tines tôn grammateôn elthontes apo Ierosolumôn. 2 kai idontes tinas tôn mathêtôn autou oti koinais chersin, tout’ estin aniptois, esthiousin tous artous– 3 oi gar Pharisaioi kai pantes oi Ioudaioi ean mê pugmê nipsôntai tas cheiras ouk esthiousin, kratountes tên paradosin tôn presbuterôn, 4 kai ap’ agoras ean mê rantisôntai ouk esthiousin, kai alla polla estin a parelabon kratein, baptismous potêriôn kai xestôn kai chalkiôn– 5 kai eperôtôsin auton oi Pharisaioi kai oi grammateis dia ti ou peripatousin oi mathêtai sou kata tên paradosin tôn presbuterôn, alla koinais chersin esthiousin ton arton? 6 O de eipen autois kalôs eprophêteusen Êsaias peri umôn tôn upokritôn, ôs g gegraptai oti

outos o laos tois cheilesin me tima,
ê de kardia autôn porrô apechei ap’ emou
7 matên de sebontai me
didaskontes didaskalias entalmata anthrôpôn.

8 aphentes tên entolên tou theou krateite tên paradosin tôn anthrôpôn. 9 kai elegen autois kalôs atheteite tên entolên tou theou ina tên paradosin umôn têrêsête. 10 Môusês gar eipen tima ton patera sou kai tên mêtera sou, kai o kakologôn patera ê mêtera thanatô teleutatô. 11 umeis de legete ean eipê anthrôpos tô patri ê tê mêtri korban o estin dôron, o ean ex emou ôphelêthês, 12 ouketi aphiete auton ouden poiêsai tô patri ê tê mêtri, 13 akurountes ton logon tou theou tê paradosei umôn ê paredôkate kai paromoia toiauta polla poieite.

14 Kai proskalesamenos palin ton ochlon elegen autois akousate mou pantes kai sunete. 15 ouden estin exôthen tou anthrôpou eisporeuomenon eis auton o dunatai koinôsai auton, alla ta ek tou anthrôpou ekporeuomena estin ta koinounta ton anthrôpon. 16 17 Kai ote eisêlthen eis oikon apo tou ochlou, epêrôtôn auton oi mathêtai autou tên parabolên. 18 kai legei autois outôs kai umeis asunetoi este? ou noeite oti pan to exôthen eisporeuomenon eis ton anthrôpon ou dunatai auton koinôsai 19 oti ouk eisporeuetai autou eis tên kardian all’ eis tên koilian kai eis ton aphedrôna ekporeuetai. katharizôn panta ta brômata? 20 elegen de oti to ek tou anthrôpou ekporeuomenon. ekeino koinoi ton anthrôpon. 21 esôthen gar ek tês kardias tôn anthrôpôn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai, porneiai, klopai, phonoi, 22 moicheiai, pleonexiai, ponêriai, dolos, aselgeia, ophthalmos ponêros, blasphêmia, uperêphania, aphrosunê 23 panta tauta ta ponêra esôthen ekporeuetai kai koinoi ton anthrôpon.

24 Ekeithen de anastas apêlthen eis ta oria Turou [kai Sidônos]. Kai eiselthôn eis oikian oudena êthelen gnônai, kai ouk êdunasthê lathein 25 all’ euthus akousasa gunê peri autou, ês eichen to thugatrion autês pneuma akatharton elthousa prosepesen pros tous podas autou 26 ê de gunê ên Ellênis, Surophoinikissa tô genei kai êrôta auton ina to daimonion ekbalê ek tês thugatros autês. 27 kai elegen autê aphes prôton chortasthênai ta tekna, ou gar estin kalon labein ton arton tôn teknôn kai tois kunariois balein. 28 ê de apekrithê kai legei autô nai, kurie kai ta kunaria upokatô tês trapezês esthiousin apo tôn psichiôn tôn paidiôn. 29 kai eipen autê dia touton ton logon upage, exelêluthen ek tês thugatros sou to daimonion. 30 kai apelthousa eis ton oikon autês euren to paidion beblêmenon epi tên klinên kai to daimonion exelêluthos.

31 Kai palin exelthôn ek tôn oriôn Turou êlthen dia Sidônos eis tên thalassan tês Galilaias ana meson tôn oriôn Dekapoleôs. 32 kai pherousin autô kôphon kai mogilalon kai parakalousin auton ina epithê autô tên cheira. 33 kai apolabomenos auton apo tou ochlou kat’ idian ebalen tous daktulous autou eis ta ôta autou kai ptusas êpsato tês glôssês autou, 34 kai anablepsas eis ton ouranon estenaxen kai legei autô Ephphatha, o estin dianoichthêti. 35 kai ênoigêsan autou ai akoai kai eluthê o desmos tês glôssês autou kai elalei orthôs. 36 kai diesteilato autois ina mêdeni legôsin oson de autois diestelleto, autoi mallon perissoteron ekêrusson. 37 kai uperperissôs exeplêssonto legontes kalôs panta pepoiêken, kai tous kôphous poiei akouein kai alalous lalein.

Kapitel 8

1 En ekeinais tais êmerais palin pollou ochlou ontos kai mê echontôn ti phagôsin, proskalesamenos tous mathêtas legei autois 2 splagchnizomai epi ton ochlon oti êdê êmerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagôsin 3 kai ean apolusô autous nêsteis eis oikon autôn ekluthêsontai en tê odô kai tines autôn apo makrothen eisin. 4 kai apekrithêsan autô oi mathêtai autou oti pothen toutous dunêsetai tis ôde chortasai artôn ep’ erêmias? 5 kai êrôta autous posous echete artous? oi de eipan epta. 6 kai parangellei tô ochlô anapesein epi tês gês kai labôn tous epta artous eucharistêsas eklasen kai edidou tois mathêtais autou ina paratithôsin, kai parethêkan tô ochlô. 7 kai eichon ichthudia oliga kai eulogêsas auta eipen kai tauta paratithenai. 8 kai ephagon kai echortasthêsan, kai êran perisseumata klasmatôn epta spuridas. 9 êsan de ôs tetrakischilioi. kai apelusen autous. 10 Kai euthus embas eis to ploion meta tôn mathêtôn autou êlthen eis ta merê Dalmanoutha.

11 Kai exêlthon oi Pharisaioi kai êrxanto suzêtein autô, zêtountes par’ autou sêmeion apo tou ouranou, peirazontes auton. 12 kai anastenaxas tô pneumati autou legei ti ê genea autê zêtei sêmeion? amên legô, ei dothêsetai tê genea tautê sêmeion. 13 kai apheis autous palin embas apêlthen eis to peran.

14 Kai epelathonto labein artous kai ei mê ena arton ouk eichon meth’ eautôn en tô ploiô. 15 kai diestelleto autois legôn orate, blepete apo tês zumês tôn Pharisaiôn kai tês zumês Êrôdou. 16 kai dielogizonto pros allêlous oti artous ouk echousin. 17 kai gnous legei autois ti dialogizesthe oti artous ouk echete? oupô noeite oude suniete? pepôrômenên echete tên kardian umôn? 18 ophthalmous echontes ou blepete kai ôta echontes ouk akouete kai ou mnêmoneuete, 19 ote tous pente artous eklasa eis tous pentakischilious, posous kophinous klasmatôn plêreis êrate? legousin autô dôdeka. 20 ote tous epta eis tous tetrakischilious, posôn spuridôn plêrômata klasmatôn êrate? kai legousin autô epta. 21 kai elegen autois oupô suniete?

22 Kai erchontai eis Bêthsaidan. Kai pherousin autô tuphlon kai parakalousin auton ina autou apsêtai. 23 kai epilabomenos tês cheiros tou tuphlou exênegken auton exô tês kômês kai ptusas eis ta ommata autou, epitheis tas cheiras autô epêrôta auton ei ti blepeis? 24 kai anablepsas elegen blepô tous anthrôpous oti ôs dendra orô peripatountas. 25 eita palin ethêken tas cheiras epi tous ophthalmous autou kai dieblepsen kai apekatestê kai eneblepen têlaugôs apanta. 26 kai apesteilen auton eis oikon autou legôn mêde eis tên kômên eiselthês.

27 Kai exêlthen o Iêsous kai oi mathêtai autou eis tas kômas Kaisareias tês Philippou kai en tê odô epêrôta tous mathêtas autou legôn autois tina me legousin oi anthrôpoi einai? 28 oi de eipan autô legontes oti Iôannên ton baptistên, kai alloi Êlian, alloi de oti eis tôn prophêtôn. 29 kai autos epêrôta autous umeis de tina me legete einai apokritheis o Petros legei autô su ei o christos. 30 kai epetimêsen autois ina mêdeni legôsin peri autou.

31 Kai êrxato didaskein autous oti dei ton uion tou anthrôpou polla pathein kai apodokimasthênai upo tôn presbuterôn kai tôn archiereôn kai tôn grammateôn kai apoktanthênai kai meta treis êmeras anastênai 32 kai parrêsia ton logon elalei. kai proslabomenos o Petros auton êrxato epitiman autô. 33 o de epistrapheis kai idôn tous mathêtas autou epetimêsen Petrô kai legei upage opisô mou satana, oti ou phroneis ta tou theou alla ta tôn anthrôpôn. 34 Kai proskalesamenos ton ochlon sun tois mathêtais autou eipen autois ei tis thelei opisô mou elthein, aparnêsasthô eauton kai aratô ton stauron autou kai akoloutheitô moi. 35 os gar ean thelê tên eautou psuchên sôsai apolesei autên os d’ an apolesei tên psuchên autou eneken [emou kai] tou euangeliou sôsei autên. 36 ti gar ôphelei anthrôpon kerdêsai ton kosmon olon kai zêmiôthênai tên psuchên autou? 37 ti gar doi anthrôpos antallagma tês psuchês autou? 38 os gar ean epaischunthê me kai tous emous logous en tê genea tautê tê moichalidi kai amartôlô kai o uios tou anthrôpou epaischunthêsetai auton otan elthê en tê doxê tou patros autou meta tôn angelôn tôn agiôn.

Kapitel 9

1 Kai elegen autois amên legô umin oti eisin tines ôde tôn estêkotôn oitines ou mê geusôntai thanatou eôs an idôsin tên basileian tou theou elêluthuian en dunamei.

2 Kai meta êmeras ex paralambanei o Iêsous to Petron kai ton Iakôbon kai Iôannên kai anapherei autous eis oros upsêlon kat’ idian monous kai metemorphôthê emprosthen autôn, 3 kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian, oia gnapheus epi tês gês ou dunatai outôs leukanai. 4 kai ôphthê autois Êlias sun Môusei kai êsan sullalountes tô Iêsou. 5 kai apokritheis o Petros legei tô Iêsou rabbi, kalon estin êmas ôde einai, kai poiêsômen treis skênas, soi mian kai Môusei mian kai Êlia mian. 6 ou gar êdei ti apokrithê, ekphoboi gar egenonto. 7 kai egeneto nephelê episkiazousa autois kai egeneto phônê ek tês nephelês outos estin o uios mou o agapêtos, akouete autou. 8 kai exapina periblepsamenoi ouketi oudena eidon meth’ eautôn ei mê ton Iêsoun monon.

9 Kai katabainontôn autôn ek tou orous diesteilato autois ina mêdeni a eidon diêgêsôntai, ei mê otan o uios tou anthrôpou ek nekrôn anastê. 10 kai ton logon ekratêsan pros eautous suzêtountes ti estin to ek nekrôn anastênai. 11 Kai epêrôtôn auton legontes oti legousin oi grammateis oti Êlian dei elthein prôton? 12 o de ephê autois Êlias men elthôn prôton apokathistanei panta kai pôs gegraptai epi ton uion tou anthrôpou ina polla pathê kai exoudenêthê? 13 alla legô umin oti kai Êlias elêluthen, kai epoiêsan autô osa êthelon, kathôs gegraptai ep’ auton.

14 Kai elthontes pros tous mathêtas eidon ochlon polun peri autous kai grammateis suzêtountas pros autous. 15 kai euthus pas o ochlos idontes auton exethambêthêsan kai prostrechontes êspazonto auton. 16 kai epêrôtêsen autous ti suzêteite pros autous? 17 kai apekrithê autô eis ek tou ochlou didaskale, ênegka ton uion mou pros se, echonta pneuma alalon 18 kai opou ean auton katalabê rêssei auton, kai aphrizei kai trizei tous odontas kai xêrainetai kai eipa tois mathêtais sou ina auto ekbalôsin, kai ouk ischusan. 19 o de apokritheis autois legei ô genea apistos, eôs pote pros umas esomai? eôs pote anexomai umôn? pherete auton pros me. 20 kai ênegkan auton pros auton. kai idôn auton to pneuma euthus sunesparaxen auton, kai pesôn epi tês gês ekulieto aphrizôn. 21 kai epêrôtêsen ton patera autou posos chronos estin ôs touto gegonen autô? o de eipen ek paidiothen 22 kai pollakis kai eis pur auton ebalen kai eis udata ina apolesê auton all’ ei ti dunê boêthêson êmin splagchnistheis eph’ êmas. 23 o de Iêsous eipen autô to ei dunê panta dunata tô pisteuonti. 24 euthus kraxas o patêr tou paidiou elegen pisteuô boêthei mou tê apistia. 25 idôn de o Iêsous oti episuntrechei ochlos, epetimêsen tô pneumati tô akathartô legôn autô to alalon kai kôphon pneuma, egô epitassô soi, exelthe ex autou kai mêketi eiselthês eis auton. 26 kai kraxas kai polla sparaxas exêlthen kai egeneto ôsei nekros, ôste tous pollous legein oti apethanen. 27 o de Iêsous kratêsas tês cheiros autou êgeiren auton kai anestê. 28 Kai eiselthontos autou eis oikon oi mathêtai autou kat’ idian epêrôtôn auton oti êmeis ouk êdunêthêmen ekbalein auto? 29 kai eipen autois touto to genos en oudeni dunatai exelthein ei mê en proseuchê.

30 Kakeithen exelthontes eporeuonto dia tês Galilaias kai ouk êthelen ina tis gnoi 31 edidasken gar tous mathêtas autou kai elegen [autois] oti o uios tou anthrôpou paradidotai eis cheiras anthrôpôn kai apoktenousin auton, kai apoktantheis meta treis êmeras anastêsetai. 32 oi de êgnooun to rêma, kai ephobounto auton eperôtêsai.

33 Kai êlthon eis Kapharnaoum. Kai en tê oikia genomenos epêrôta autous ti en tê odô dielogizesthe? 34 oi de esiôpôn pros allêlous gar dielechthêsan en tê odô tis meizôn. 35 kai kathisas ephônêsen tous dôdeka kai legei autois ei tis thelei prôtos einai, estai pantôn eschatos kai pantôn diakonos. 36 kai labôn paidion estêsen auto en mesô autôn kai enagkalisamenos auto eipen autois 37 os an [en] tôn toioutôn paidiôn dexêtai epi tô onomati mou, eme dechetai kai os an eme dechêtai, ouk eme dechetai alla ton aposteilanta me.

38 Ephê autô o Iôannês didaskale, eidomen tina en tô onomati sou ekballonta daimonia kai ekôluomen auton, oti ouk êkolouthei êmin. 39 o de Iêsous eipen mê kôluete auton oudeis gar estin os poiêsei dunamin epi tô onomati mou kai dunêsetai tachu kakologêsai me 40 os gar ouk estin kath’ êmôn, uper êmôn estin. 41 Os gar an potisê umas potêrion udatos en onomati oti Christou este, amên legô umin oti ou mê apolesê ton misthon autou.

42 Kai os an skandalisê ena tôn mikrôn toutôn tôn pisteuontôn, kalon estin autô mallon ei perikeitai mulos onikos peri ton trachêlon autou kai beblêtai eis tên thalassan. 43 Kai ean skandalisê se ê cheir sou, apokopson autên kalon estin se kullon eiselthein eis tên zôên ê tas duo cheiras echonta apelthein eis tên geennan eis to pur to asbeston. 44 45 kai ean o pous sou skandalizê se, apokopson auton kalon estin se eiselthein eis tên zôên chôlon ê tous duo podas echonta blêthênai eis tên geennan. 46 47 kai ean o ophthalmos sou skandalizê se, ekbale auton kalon se estin monophthalmon eiselthein eis tên basileian tou theou ê duo ophthalmous echonta blêthênai eis geennan. 48 opou o skôlêx autôn ou teleuta kai to pur ou sbennutai. 49 Pas gar puri alisthêsetai. 50 kalon to alas ean de to alas analon genêtai en tini auto artusete? echete en eautois ala kai eirêneuete en allêlois.

Kapitel 10

1 Kai ekeithen anastas erchetai eis ta oria tês Ioudaias kai peran tou Iordanou, kai sumporeuontai palin ochloi pros auton kai ôs eiôthei palin edidasken autous. 2 Kai [proselthontes Pharisaioi] epêrôtôn auton ei exestin andri gunaika apolusai, peirazontes auton. 3 o de apokritheis eipen autois ti umin eneteilato Môusês? 4 oi de eipan epetrepsen Môusês biblion apostasiou grapsai kai apolusai. 5 o de Iêsous eipen autois pros tên sklêrokardian umôn egrapsen umin tên entolên tautên. 6 apo de archês ktiseôs arsen kai thêlu epoiêsen [autous] 7 eneken toutou kataleipsei anthrôpos ton patera autou kai tên mêtera 8 kai esontai oi duo eis sarka mian ôste ouketi eisin duo alla mia sarx. 9 o oun o theos sunezeuxen anthrôpos mê chôrizetô. 10 Kai eis tên oikian palin oi mathêtai peri toutou epêrôtôn auton. 11 kai legei autois os an apolusê tên gunaika autou kai gamêsê allên moichatai ep’ autên 12 kai ean autê apolusasa ton andra autês gamêsê allon moichatai.

13 Kai prosepheron autô paidia ina autôn apsêtai oi de mathêtai epetimêsan autois. 14 idôn de o Iêsous êganaktêsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me, mê kôluete auta, tôn gar toioutôn e0stin ê basileia tou theou. 15 amên legô umin os an mê dexêtai tên basileian tou theou ôs paidion ou mê eiselthê eis autên. 16 kai enagkalisamenos auta kateulogei titheis tas cheiras ep’ auta.

17 Kai ekporeuomenou autou eis odon prosdramôn eis kai gonupetêsas auton epêrôta auton didaskale agathe, ti poiêsô ina zôên aiônion klêronomêsô? 18 o de Iêsous eipen autô ti me legeis agathon? oudeis agathos ei mê eis o theos. 19 tas entolas oidas mê phoneusês, mê moicheusês, mê klepsês, mê pseudomarturêsês, mê aposterêsês, tima ton patera sou kai tên mêtera. 20 o de ephê autô didaskale, tauta panta ephulaxamên ek neotêtos mou. 21 o de Iêsous emblepsas autô êgapêsen auton kai eipen autô en se usterei upage osa echeis pôlêson kai dos [tois] ptôchois, kai exeis thêsauron en ouranô, kai deuro akolouthei moi. 22 o de stugnasas epi tô logô apêlthen lupoumenos ên gar echôn ktêmata polla.

23 Kai periblepsamenos o Iêsous legei tois mathêtais autou pôs duskolôs oi ta chrêmata echontes eis tên basileian tou theou eiseleusontai. 24 oi de mathêtai ethambounto epi tois logois autou. o de Iêsous palin apokritheis legei autois tekna, pôs duskolon estin eis tên basileian tou theou eiselthein 25 eukopôteron estin kamêlon dia trumalias raphidos dielthein ê plousion eis tên basileian tou theou eiselthein 26 oi de perissôs exeplêssonto legontes pros auton kai tis dunatai sôthênai? 27 emblepsas autois o Iêsous legei para anthrôpois adunaton, all’ ou para theô panta gar dunata para [tô] theô. 28 Êrxato legein o Petros autô idou êmeis aphêkamen panta kai êkolouthêkamen soi. 29 ephê o Iêsous amên legô umin, oudeis estin os aphêken oikian ê adelphous ê adelphas ê mêtera ê patera ê tekna ê agrous eneken emou kai [eneken] tou euangeliou, 30 ean mê labê ekatontaplasiona nun en tô kairô toutô oikias kai adelphous kai adelphas kai mêteras kai tekna kai agrous meta diôgmôn, kai en tô aiôni tô erchomenô zôên aiônion. 31 polloi de esontai prôtoi eschatoi kai [oi] eschatoi prôtoi.

32 Êsan de en tê odô anabainontes eis Ierosoluma, kai ên proagôn autous o Iêsous kai ethambounto, oi de akolouthountes ephobounto. kai paralabôn palin tous dôdeka êrxato autois legein ta mellonta autô sumbainein 33 oti idou anabainomen eis Ierosoluma kai o uios tou anthrôpou paradothêsetai tois archiereusin kai tois grammateusin kai katakrinousin auton thanatô kai paradôsousin auton tois ethnesin 34 kai empaixousin autô kai emptusousin autô kai mastigôsousin auton kai apoktenousin, kai meta treis êmeras anastêsetai.

35 Kai prosporeuontai autô Iakôbos kai Iôannês oi [duo] uioi Zebedaiou legontes autô didaskale, thelomen ina o ean aitêsômen se poiêsês êmin. 36 o de eipen autois ti thelete poiêsô umin? 37 oi de eipan autô dos êmin ina eis sou ek dexiôn kai eis ex aristerôn kathisômen en tê doxê sou. 38 o de Iêsous eipen autois ouk oidate ti aiteisthe. dunasthe piein to potêrion o egô pinô ê to baptisma o egô baptizomai baptisthênai? 39 oi de eipan autô dunametha. o de Iêsous eipen autois to potêrion o egô pinô piesthe kai to baptisma o egô baptizomai baptisthêsesthe, 40 to de kathisai ek dexiôn mou ê ex euônumôn ouk estin emon dounai, all’ ois êtoimastai. 41 Kai akousantes oi deka êrxanto aganaktein peri Iakôbou kai Iôannou. 42 kai proskalesamenos autous o Iêsous legei autois oidate oti oi dokountes archein tôn ethnôn katakurieuousin autôn kai oi megaloi autôn katexousiazousin autôn. 43 ouch outôs de estin en umin, all’ os an thelê megas genesthai en umin estai umôn diakonos, 44 kai os an thelê en umin einai prôtos estai pantôn doulos 45 kai gar o uios tou anthrôpou ouk êlthen diakonêthênai alla diakonêsai kai dounai tên psuchên autou lutron anti pollôn.

46 Kai erchontai eis Ierichô. Kai ekporeuomenou autou apo Ierichô kai tôn mathêtôn autou kai ochlou ikanou o uios Timaiou Bartimaios, tuphlos prosaitês, ekathêto para tên odon. 47 kai akousas oti Iêsous o Nazarênos estin êrxato krazein kai legein uie Dauid, eleêson me, 48 kai epetimôn autô polloi ina siôpêsê o de pollô mallon ekrazen uie Dauid, eleêson me. 49 kai stas o Iêsous eipen phônêsate auton. kai phônousin ton tuphlon legontes autô tharsei, egeire, phônei se. 50 o de apobalôn to imation autou anapêdêsas êlthen pros ton Iêsoun. 51 kai apokritheis autô o Iêsous eipen ti soi theleis poiêsô? o de tuphlos eipen autô rabbouni, ina anablepsô. 52 kai o Iêsous eipen autô upage, ê pistis sou sesôken se. kai euthus aneblepsen kai êkolouthei autô en tê odô.

Kapitel 11

1 Kai ote engizousin eis Ierosoluma eis Bêthphagê kai Bêthanian pros to oros tôn elaiôn, apostellei duo tôn mathêtôn autou 2 kai legei autois upagete eis tên kômên tên katenanti umôn, kai euthus eisporeuomenoi eis autên eurêsete pôlon dedemenon eph’ on oudeis oupô anthrôpôn ekathisen lusate auton kai pherete. 3 kai ean tis umin eipê ti poieite touto? eipate o kurios autou chreian echei, kai euthus auton apostellei palin ôde. 4 kai apêlthon kai euron pôlon dedemenon pros thuran exô epi tou amphodou kai luousin auton. 5 kai tines tôn ekei estêkotôn elegon autois ti poieite luontes ton pôlon? 6 oi de eipan autois kathôs eipen o Iêsous, kai aphêkan autous. 7 kai pherousin ton pôlon pros ton Iêsoun kai epiballousin autô ta imatia autôn, kai ekathisen ep’ auton. 8 kai polloi ta imatia autôn estrôsan eis tên odon, alloi de stibadas kopsantes ek tôn agrôn. 9 kai oi proagontes kai oi akolouthountes ekrazon

ôsanna
eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou
10 eulogêmenê ê erchomenê basileia tou patros êmôn Dauid
ôsanna en tois upsistois

11 Kai eisêlthen eis Ierosoluma eis to ieron kai periblepsamenos panta, opse êdê ousês tês ôras, exêlthen eis bêthanian meta tôn dôdeka.

12 Kai tê epaurion exelthontôn autôn apo Bêthanias epeinasen. 13 kai idôn sukên apo makrothen echousan phulla êlthen, ei ara ti eurêsei en autê kai elthôn ep’ autên ouden euren ei mê phulla o gar kairos ouk ên sukôn. 14 kai apokritheis eipen autê mêketi eis ton aiôna ek sou mêdeis karpon phagoi. kai êkouon oi mathêtai autou.

15 Kai erchontai eis Ierosoluma, Kai eiselthôn eis to ieron êrxato ekballein tous pôlountas kai tous agorazontas en tô ierô, kai tas trapezas tôn kollubistôn kai tas kathedras tôn pôlountôn tas peristeras katestrepsen, 16 kai ouk êphien ina tis dienegkê skeuos dia tou ierou. 17 kai edidasken kai elegen ou gegraptai oti

o oikos mou oikos proseuchês klêthêsetai pasin tois ethnesin?
umeis de pepoiêkate auton spêlaion lêstôn.

18 Kai êkousan oi archiereis kai oi grammateis kai ezêtoun pôs auton apolesôsin ephobounto gar auton, pas gar o ochlos exeplêsseto epi tê didachê autou. 19 Kai otan opse egeneto, exeporeuonto exô tês poleôs.

20 Kai paraporeuomenoi prôi eidon tên sukên exêrammenên ek rizôn. 21 kai anamnêstheis o Petros legei autô rabbi, ide ê sukê ên katêrasô exêrantai. 22 kai apokritheis o Iêsous legei autois echete pistin theou. 23 amên legô umin oti os an eipê tô orei toutô arthêti kai blêthêti eis tên thalassan kai mê diakrithê en tê kardia autou alla pisteuê oti o lalei ginetai, estai autô. 24 dia touto legô umin, panta osa proseuchesthe kai aiteisthe, pisteuete oti elabete, kai estai umin. 25 Kai otan stêkete proseuchomenoi aphiete ei ti echete kata tinos, ina kai o patêr umôn o en tois ouranois aphê umin ta paraptômata umôn.

26 27 Kai erchontai palin eis Ierosoluma. kai en tô ierô peripatountos autou erchontai pros auton oi archiereis kai oi grammateis kai oi presbuteroi 28 kai elegon autô en poia exousia tauta poieis? ê tis soi edôken tên exousian tautên ina tauta poiês? 29 o de Iêsous eipen autois eperôtêsô umas ena logon, kai apokrithête moi kai erô umin en poia exousia tauta poiô 30 to baptisma to Iôannou ex ouranou ên ê ex anthrôpôn? apokrithête moi. 31 kai dielogizonto pros eautous legontes ean eipômen ex ouranou, erei dia ti [oun] ouk episteusate autô? 32 alla eipômen ex anthrôpôn?-ephobounto ton ochlon apantes gar eichon ton Iôannên ontôs oti prophêtês ên. 33 kai apokrithentes tô Iêsou legousin ouk oidamen. kai o Iêsous legei autois oude egô legô umin en poia exousia tauta poiô.

Kapitel 12

1 Kai êrxato autois en parabolais lalein ampelôna anthrôpos ephuteusen kai periethêken phragmon kai ôruxen upolênion kai ôkodomêsen purgon kai exedeto auton geôrgois kai apedêmêsen. 2 kai apesteilen pros tous geôrgous tô kairô doulon ina para tôn geôrgôn labê apo tôn karpôn tou ampelônos 3 kai labontes auton edeiran kai apesteilan kenon. 4 kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon ekephaliôsan kai êtimasan. 5 kai allon apesteilen kakeinon apekteinan, kai pollous allous, ous men derontes, ous de apoktennontes. 6 eti ena eichen uion agapêton apesteilen auton eschaton pros autous legôn oti entrapêsontai ton uion mou. 7 ekeinoi de oi geôrgoi pros eautous eipan oti outos estin o klêronomos deute apokteinômen auton, kai êmôn estai ê klêronomia. 8 kai labontes apekteinan auton kai exebalon auton exô tou ampelônos. 9 ti poiêsei o kurios tou ampelônos? eleusetai kai apolesei tous geôrgous kai dôsei ton ampelôna allois. 10 oude tên graphên tautên anegnôte

lithon on apedokimasan oi oikodomountes,
outos egenêthê eis kephalên gônias
11 para kuriou egeneto autê
kai estin thaumastê en ophthalmois êmôn?

12 Kai ezêtoun auton kratêsai kai ephobêthêsan ton ochlon, egnôsan gar oti pros autous tên parabolên eipen. kai aphentes auton apêlthon.

13 Kai apostellousin pros auton tinas tôn Pharisaiôn kai tôn Êrôdianôn ina auton agreusôsin logô, 14 kai elthontes legousin autô didaskale, oidamen oti alêthês ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosôpon anthrôpôn, all’ ep’ alêtheias tên odon tou theou didaskeis exestin dounai kênson Kaisari ê ou? dômen ê mê dômen? 15 o de eidôs autôn tên upokrisin eipen autois ti me peirazete? pherete moi dênarion ina idô. 16 oi de ênegkan. kai legei autois tinos ê eikôn autê kai ê epigraphê? oi de eipan autô Kaisaros. 17 o de Iêsous eipen ta Kaisaros apodote Kaisari kai ta tou theou tô theô. kai exethaumazon ep’ autô.

18 Kai erchontai Saddoukaioi pros auton, oitines legousin anastasin mê einai kai epêrôtôn auton legontes 19 didaskale Môusês egrapsen êmin oti ean tinos adelphos apothanê kai katalipê gunaika kai mê aphê teknon, ina labê o adelphos autou tên gunaika kai exanastêsê sperma tô adelphô autou. 20 epta adelphoi êsan kai o prôtos elaben gunaika kai apothnêskôn ouk aphêken sperma 21 kai o deuteros elaben autên kai apethanen mê katalipôn sperma kai o tritos ôsautôs 22 kai oi epta ouk aphêkan sperma. eschaton pantôn kai ê gunê apethanen. 23 en tê anastasei tinos autôn estai gunê? oi gar epta eschon autên gunaika. 24 ephê autois o Iêsous ou dia touto planasthe mê eidotes tas graphas mêde tên dunamin tou theou? 25 otan gar ek nekrôn anastôsin oute gamousin oute gamizontai, all’ eisin ôs angeloi en tois ouranois. 26 peri de tôn nekrôn oti egeirontai ouk anegnôte en tê biblô Môuseôs epi tou batou pôs eipen autô o theos legôn egô o theos Abraam kai theos Isaak kai theos Iakôb? 27 ouk estin theos nekrôn alla zôntôn polu planasthe.

28 Kai proselthôn eis tôn grammateôn akousas autôn suzêtountôn, eidôs oti kalôs apekrithê autois epêrôtêsen auton poia estin entolê prôtê pantôn? 29 apekrithê o Iêsous oti prôtê estin akoue, Israêl, kurios o theos êmôn kurios eis estin, 30 kai agapêseis kurion ton theon sou ex olês kardias sou kai ex olês tês psuchês sou kai ex olês tês dianoias sou kai ex olês tês ischuos sou. 31 deutera autê agapêseis ton plêsion sou ôs seauton. meizôn toutôn allê entolê ouk estin. 32 eipen autô o grammateus kalôs, didaskale, ep’ alêtheias eipes oti eis estin kai ouk estin allos plên autou 33 kai to agapan auton ex olês kardias kai ex olês tês suneseôs kai ex olês tês ischuos kai to agapan ton plêsion ôs eauton perissoteron estin pantôn tôn olokautômatôn kai thusiôn. 34 kai o Iêsous idôn auton oti nounechôs apekrithê eipen autô ou makran [ei] apo tês basileias tou theou. kai oudeis ouketi etolma auton eperôtêsai.

35 Kai apokritheis o Iêsous elegen didaskôn en tô ierô pôs legousin oi grammateis oti o christos uios Dauid estin? 36 autos Dauid eipen en tô pneumati tô agiô

eipen kurios tô kuriô mou
kathou ek dexiôn mou,
eôs an thô tous echthrous sou upokatô tôn podôn sou.

37 autos Dauid legei auton kurion, kai pothen autou estin uios kai o polus ochlos êkouen autou êdeôs.

38 Kai en tê didachê autou elegen blepete apo tôn grammateôn tôn thelontôn en stolais peripatein kai aspasmous en tais agorais 39 kai prôtokathedrias en tais sunagôgais kai prôtoklisias en tois deipnois, 40 oi katesthiontes tas oikias tôn chêrôn kai prophasei makra proseuchomenoi outoi lêmpsontai perissoteron krima.

41 Kai kathisas katenanti tou gazophulakiou etheôrei pôs o ochlos ballei chalkon eis to gazophulakion. kai polloi plousioi eballon polla 42 kai elthousa mia chêra ptôchê ebalen lepta duo, o estin kodrantês. 43 kai proskalesamenos tous mathêtas autou eipen autois amên legô umin oti ê chêra autê ê ptôchê pleion pantôn ebalen tôn ballontôn eis to gazophulakion 44 pantes gar ek tou perisseuontos autois ebalon, autê de ek tês usterêseôs autês panta osa eichen ebalen olon ton bion autês.

Kapitel 13

1 Kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autô eis tôn mathêtôn autou didaskale, ide potapoi lithoi kai potapai oikodomai. 2 kai o Iêsous eipen autô blepeis tautas tas megalas oikodomas? ou mê aphethê ôde lithos epi lithon os ou mê kataluthê.

3 Kai kathêmenou autou eis to oros tôn elaiôn katenanti tou ierou epêrôta auton kat’ idian Petros kai Iakôbos kai Iôannês kai Andreas 4 eipon êmin, pote tauta estai kai ti to sêmeion otan mellê tauta sunteleisthai panta? 5 o de Iêsous êrxato legein autois blepete mê tis umas planêsê 6 polloi eleusontai epi tô onomati mou legontes oti egô eimi, kai pollous planêsousin. 7 otan de akousête polemous kai akoas polemôn, mê throeisthe dei genesthai all’ oupô to telos. 8 egerthêsetai gar ethnos ep’ ethnos kai basileia epi basileian, esontai seismoi kata topous, esontai limoi archê ôdinôn tauta. 9 Blepete de umeis eautous paradôsousin umas eis sunedria kai eis sunagôgas darêsesthe kai epi êgemonôn kai basileôn stathêsesthe eneken emou eis marturion autois. 10 kai eis panta ta ethnê prôton dei kêruchthênai to euangelion. 11 kai otan agôsin umas paradidontes, mê promerimnate ti lalêsête, all’ o ean dothê umin en ekeinê tê ôra touto laleite ou gar este umeis oi lalountes alla to pneuma to agion. 12 kai paradôsei adelphos adelphon eis thanaton kai patêr teknon kai epanastêsontai tekna epi goneis kai thanatôsousin autous 13 kai esesthe misoumenoi upo pantôn dia to onoma mou. o de upomeinas eis telos outos sôthêsetai.

14 Otan de idête to bdelugma tês erêmôseôs estêkota opou ou dei, o anaginôskôn noeitô, tote oi en tê Ioudaia pheugetôsan eis ta orê, 15 o epi tou dômatos mê katabatô mêde eiselthatô ti arai ek tês oikias autou. 16 kai o eis ton agron mê epistrepsatô eis ta opisô arai to imation autou. 17 ouai de tais en gastri echousais kai tais thêlazousais en ekeinais tais êmerais. 18 proseuchesthe de ina mê genêtai cheimônos 19 esontai gar ai êmerai ekeinai thlipsis oia ou gegonen toiautê ap’ archês ktiseôs ên ektisen o theos eôs tou nun kai ou mê genêtai. 20 kai ei mê ekolobôsen kurios tas êmeras, ouk an esôthê pasa sarx alla dia tous eklektous ous exelexato ekolobôsen tas êmeras. 21 Kai tote ean tis umin eipê ide ôde o christos, ide ekei, mê pisteuete 22 egerthêsontai gar pseudochristoi kai pseudoprophêtai kai dôsousin sêmeia kai terata pros to apoplanan, ei dunaton, tous eklektous. 23 umeis de blepete proeirêka umin panta.

24 Alla en ekeinais tais êmerais meta tên thlipsin ekeinên

o êlios skotisthêsetai,
kai ê selênê ou dôsei to phengos autês,
25 kai oi asteres esontai ek tou ouranou piptontes,
kai ai dunameis ai en tois ouranois saleuthêsontai.

26 kai tote opsontai ton uion tou anthrôpou erchomenon en nephelais meta dunameôs pollês kai doxês. 27 kai tote apostelei tous angelous kai episunaxei tous eklektous [autou] ek tôn tessarôn anemôn ap’ akrou gês eôs akrou ouranou.

28 Apo de tês sukês mathete tên parabolên otan êdê o klados autês apalos genêtai kai ekphuê ta phulla, ginôskete oti engus to theros estin 29 outôs kai umeis otan idête tauta ginomena, ginôskete oti engus estin epi thurais, 30 Amên legô umin oti ou mê parelthê ê genea autê mechris ou tauta panta genêtai. 31 o ouranos kai ê gê pareleusontai, oi de logoi mou ou pareleusontai.

32 Peri de tês êmeras ekeinês ê tês ôras oudeis oiden, oude oi angeloi en ouranô oude o uios ei mê o patêr. 33 Blepete, agrupneite ouk oidate gar pote o kairos [estin]. 34 Ôs anthrôpos apodêmos apheis tên oikian autou kai dous tois doulois autou tên exousian ekastô to ergon autou kai tô thurôrô eneteilato ina grêgorê. 35 grêgoreite oun ouk oidate gar pote o kurios tês oikias erchetai, ê opse ê mesonuktion ê alektorophônias ê prôi, 36 mê elthôn exaiphnês eurê umas katheudontas. 37 o de umin legô pasin legô, grêgoreite.

Kapitel 14

1 Ên de to pascha kai ta azuma meta duo êmeras. kai ezêtoun oi archiereis kai oi grammateis pôs auton en dolô kratêsantes apokteinôsin 2 elegon gar mê en tê eortê, mêpote estai thorubos tou laou.

3 Kai ontos autou en Bêthania en tê oikia Simônos tou leprou, katakeimenou autou êlthen gunê echousa alabastron murou nardou pistikês polutelous suntripsasa tên alabastron katecheen autou tês kephalês. 4 êsan de tines aganaktountes pros eautous eis ti ê apôleia autê tou murou gegonen? 5 êdunato gar touto to muron prathênai epanô dênariôn triakosiôn kai dothênai tois ptôchois kai enebrimônto autê, 6 o de Iêsous eipen aphete autên ti autê kopous parechete? kalon ergon êrgasato en emoi. 7 pantote gar tous ptôchous echete meth’ eautôn kai otan thelête dunasthe autois [pantote] eu poiêsai, eme de ou pantote echete. 8 o eschen epoiêsen proelaben murisai to sôma mou eis ton entaphiasmon. 9 amên de legô umin opou ean kêruchthê to euangelion eis olon ton kosmon, kai o epoiêsen autê lalêthêsetai eis mnêmosunon autês.

10 Kai Ioudas Iskariôth o eis tôn dôdeka apêlthen pros tous archiereis ina auton paradoi autois. 11 oi de akousantes echarêsan kai epêngeilanto autô argurion dounai. kai ezêtei pôs auton eukairôs paradoi.

12 Kai tê prôtê êmera tôn azumôn, ote to pascha ethuon legousin autô oi mathêtai autou pou theleis apelthontes etoimasômen ina phagês to pascha? 13 kai apostellei duo tôn mathêtôn autou kai legei autois upagete eis tên polin, kai apantêsei umin anthrôpos keramion udatos bastazôn akolouthêsate autô 14 kai opou ean eiselthê eipate tô oikodespotê oti o didaskalos legei pou estin to kataluma mou opou to pascha meta tôn mathêtôn mou phagô? 15 kai autos umin deixei anagaion mega estrômenon etoimon kai ekei etoimasate êmin. 16 kai exêlthon oi mathêtai kai êlthon eis tên polin kai euron kathôs eipen autois kai êtoimasan to pascha. 17 Kai opsias genomenês erchetai meta tôn dôdeka. 18 kai anakeimenôn autôn kai esthiontôn o Iêsous eipen amên legô umin oti eis ex umôn paradôsei me o esthiôn met’ emou. 19 êrxanto lupeisthai kai legein autô eis kata eis mêti egô? 20 o de eipen autois eis tôn dôdeka, o embaptomenos met’ emou eis to [en] trublion. 21 oti o men uios tou anthrôpou upagei kathôs gegraptai peri autou, ouai de tô anthrôpô ekeinô di’ ou o uios tou anthrôpou paradidotai kalon autô ei ouk egennêthê o anthrôpos ekeinos.

22 Kai esthiontôn autôn labôn arton eulogêsas eklasen kai edôken autois kai eipen labete, touto estin to sôma mou. 23 kai labôn potêrion eucharistêsas edôken autois kai epion ex autou pantes. 24 kai eipen autois touto estin to aima mou tês diathêkês to ekchunnomenon uper pollôn. 25 amên legô umin oti ouketi ou mê piô ek tou genêmatos tês ampelou eôs tês êmeras ekeinês otan auto pinô kainon en tê basileia tou theou. 26 Kai umnêsantes exêlthon eis to oros tôn elaiôn.

27 kai legei autois o Iêsous oti pantes skandalisthêsesthe, oti gegraptai

pataxô ton poimena,
kai ta probata diaskorpisthêsontai.

28 alla meta to egerthênai me proaxô umas eis tên Galilaian. 29 o de Petros ephê autô ei kai pantes skandalisthêsontai all’ ouk egô. 30 kai legei autô o Iêsous amên legô soi oti su sêmeron tautê tê nukti prin ê dis alektora phônêsai tris me aparnêsê. 31 o de ekperissôs elalei ean deê me sunapothanein soi, ou mê se aparnêsomai. ôsautôs [de] kai pantes elegon.

32 Kai erchontai eis chôrion ou to onoma Gethsêmani kai legei tois mathêtais autou kathisate ôde eôs proseuxômai. 33 kai paralambanei ton Petron kai ton Iakôbon kai ton Iôannên met’ autou kai êrxato ekthambeisthai kai adêmonein 34 kai legei autois perilupos estin ê psuchê mou eôs thanatou meinate ôde kai grêgoreite. 35 kai proelthôn mikron epipten epi tês gês kai prosêucheto ina ei dunaton estin parelthê ap’ autou ê ôra, 36 kai elegen abba o patêr, panta dunata soi parenegke to potêrion touto ap’ emou all’ ou ti egô thelô alla ti su. 37 kai erchetai kai euriskei autous katheudontas kai legei tô Petrô Simôn, katheudeis? ouk ischusas mian ôran grêgorêsai? 38 grêgoreite kai proseuchesthe, ina mê elthête eis peirasmon to men pneuma prothumon ê de sarx asthenês. 39 kai palin apelthôn prosêuxato [ton auton logon eipôn]. 40 kai palin elthôn euren autous katheudontas, êsan gar autôn oi ophthalmoi katabarunomenoi kai ouk êdeisan ti apokrithôsin autô. 41 kai erchetai to triton kai legei autois katheudete [to] loipon kai anapauesthe apechei êlthen ê ôra, idou paradidotai o uios tou anthrôpou eis tas cheiras tôn amartôlôn. 42 egeiresthe agômen idou o paradidous me êngiken.

43 Kai euthus eti autou lalountos paraginetai [o] Ioudas eis tôn dôdeka kai met’ autou ochlos meta machairôn kai xulôn para tôn archiereôn kai tôn grammateôn kai tôn presbuterôn. 44 dedôkei de o paradidous auton sussêmon autois legôn on an philêsô autos estin, kratêsate auton kai apagete asphalôs. 45 kai elthôn euthus proselthôn autô legei rabbi, kai katephilêsen auton. 46 oi de epebalon tas cheiras autô kai ekratêsan auton. 47 eis de [tis] tôn parestêkotôn spasamenos tên machairan epaisen ton doulon tou archiereôs kai apheilen autou to ôtarion. 48 Kai apokritheis o Iêsous eipen autois ôs epi lêstên exêlthate meta machairôn kai xulôn sullabein me? 49 kath’ êmeran êmên pros umas en tô ierô didaskôn kai ouk ekratêsate me all’ ina plêrôthôsin ai graphai. 50 Kai aphentes auton ephugon pantes.

51 kai neaniskos tis sunêkolouthei autô peribeblêmenos sindona epi gumnou, kai kratousin auton 52 o de katalipôn tên sindona gumnos ephugen.

53 Kai apêgagon ton Iêsoun pros ton archierea, kai sunerchontai pantes oi archiereis kai oi presbuteroi kai oi grammateis, 54 kai o Petros apo makrothen êkolouthêsen autô eôs esô eis tên aulên tou archiereôs kai ên sugkathêmenos meta tôn upêretôn kai thermainomenos pros to phôs. 55 Oi de archiereis kai olon to sunedrion ezêtoun kata tou Iêsou marturian eis to thanatôsai auton kai ouch êuriskon 56 polloi gar epseudomarturoun kat’ autou, kai isai ai marturiai ouk êsan. 57 kai tines anastantes epseudomarturoun kat’ autou legontes 58 oti êmeis êkousamen autou legontos oti egô katalusô ton naon touton ton cheiropoiêton kai dia triôn êmerôn allon acheiropoiêton oikodomêsô. 59 kai oude outôs isê ên ê marturia autôn. 60 kai anastas o archiereus eis meson epêrôtêsen ton Iêsoun legôn ouk apokrinê ouden ti outoi sou katamarturousin? 61 o de esiôpa kai ouk apekrinato ouden. palin o archiereus epêrôta auton kai legei autô su ei o christos o uios tou eulogêtou? 62 o de Iêsous eipen egô eimi,

kai opsesthe ton uion tou anthrôpou
ek dexiôn kathêmenon tês dunameôs
kai erchomenon meta tôn nephelôn tou ouranou.

63 o de archiereus diarrêxas tous chitônas autou legei ti eti chreian echomen marturôn? 64 êkousate tês blasphêmias ti umin phainetai? oi de pantes katekrinan auton enochon einai thanatou. 65 Kai êrxanto tines emptuein autô kai perikaluptein autou to prosôpon kai kolaphizein auton kai legein autô prophêteuson, kai oi upêretai rapismasin auton elabon.

66 Kai ontos tou Petrou katô en tê aulê erchetai mia tôn paidiskôn tou archiereôs 67 kai idousa ton Petron thermainomenon emblepsasa autô legei kai su meta tou Nazarênou êstha tou Iêsou. 68 o de êrnêsato legôn oute oida oute epistamai su ti legeis. kai exêlthen exô eis to proaulion. 69 kai ê paidiskê idousa auton êrxato palin legein tois parestôsin oti outos ex autôn estin. 70 o de palin êrneito. kai meta mikron palin oi parestôtes elegon tô Petrô alêthôs ex autôn ei, kai gar Galilaios ei. 71 o de êrxato anathematizein kai omnunai oti ouk oida ton anthrôpon touton on legete. 72 kai euthus ek deuterou alektôr ephônêsen. kai anemnêsthê o Petros to rêma ôs eipen autô o Iêsous oti prin alektora dis phônêsai tris me aparnêsê kai epibalôn eklaien.

Kapitel 15

1 Kai euthus prôi sumboulion poiêsantes oi archiereis meta tôn presbuterôn kai grammateôn kai olon to sunedrion, dêsantes ton Iêsoun apênegkan kai paredôkan Pilatô. 2 Kai epêrôtêsen auton o Pilatos su ei o basileus tôn Ioudaiôn? o de apokritheis autô legei su legeis. 3 kai katêgoroun autou oi archiereis polla. 4 o de Pilatos palin epêrôta auton [legôn] ouk apokrinê ouden? ide posa sou katêgorousin. 5 o de Iêsous ouketi ouden apekrithê, ôste thaumazein ton Pilaton. 6 Kata de eortên apeluen autois ena desmion on parêtounto. 7 ên de o legomenos Barabbas meta tôn stasiastôn dedemenos oitines en tê stasei phonon pepoiêkeisan. 8 kai anabas o ochlos êrxato aiteisthai kathôs epoiei autois. 9 o de Pilatos apekrithê autois legôn thelete apolusô umin ton basilea tôn Ioudaiôn? 10 eginôsken gar oti dia phthonon paradedôkeisan auton [oi archiereis]. 11 oi de archiereis aneseisan ton ochlon ina mallon ton Barabban apolusê autois. 12 o de Pilatos palin apokritheis elegen autois ti oun poiêsô [on] legete ton basilea tôn Ioudaiôn? 13 oi de palin ekraxan staurôson auton. 14 o de Pilatos elegen autois ti gar epoiêsen kakon? oi de perissôs ekraxan staurôson auton. 15 O de Pilatos boulomenos tô ochlô to ikanon poiêsai apelusen autois ton Barabban, kai paredôken ton Iêsoun phragellôsas ina staurôthê,

16 Oi de stratiôtai apêgagon auton esô tês aulês, o estin praitôrion, kai sugkalousin olên tên speiran. 17 kai endiduskousin auton porphuran kai perititheasin autô plexantes akanthinon stephanon 18 kai êrxanto aspazesthai auton chaire, basileu tôn Ioudaiôn 19 kai etupton autou tên kephalên kalamô kai eneptuon autô kai tithentes ta gonata prosekunoun autô. 20 kai ote enepaixan autô exedusan auton tên porphuran kai enedusan auton ta imatia autou. Kai exagousin auton ina staurôsôsin auton.

21 kai angareuousin paragonta tina Simôna Kurênaion erchomenon ap’ agrou, ton patera Alexandrou kai Rouphou, ina arê ton stauron autou. 22 Kai pherousin auton epi ton Golgothan topon, o estin methermêneuomenos Kraniou Topos, 23 kai edidoun autô esmurnismenon oinon os de ouk elaben. 24 Kai staurousin auton

kai diamerizontai ta imatia autou,
ballontes klêron ep’ auta tis ti arê,

25 ên de ôra tritê kai estaurôsan auton. 26 kai ên ê epigraphê tês aitias autou epigegrammenê o basileus tôn Ioudaiôn. 27 kai sun autô staurousin duo lêstas, ena ek dexiôn kai ena ex euônumôn autou. 28 29 Kai oi paraporeuomenoi eblasphêmoun auton kinountes tas kephalas autôn kai legontes oua o kataluôn ton naon kai oikodomôn [en] trisin êmerais, 30 sôson seauton katabas apo tou staurou. 31 omoiôs kai oi archiereis empaizontes pros allêlous meta tôn grammateôn elegon allous esôsen, eauton ou dunatai sôsai 32 o christos o basileus Israêl katabatô nun apo tou staurou, ina idômen kai pisteusômen. kai oi sunestaurômenoi sun autô ôneidizon auton.

33 Kai genomenês ôras ektês skotos egeneto eph’ olên tên gên eôs ôras enatês. 34 kai tê enatê ôra eboêsen o Iêsous phônê megalê elôi elôi lama sabachthani? o estin methermêneuomenon o theos mou [o theos mou], eis ti egkatelipes me? 35 kai tines tôn parestêkotôn akousantes elegon ide Êlian phônei. 36 dramôn de tis gemisas spongon oxous peritheis kalamô epotizen auton legôn aphete idômen ei erchetai Êlias kathelein auton. 37 o de Iêsous apheis phônên megalên exepneusen. 38 Kai to katapetasma tou naou eschisthê eis duo ap’ anôthen eôs katô. 39 idôn de o kenturiôn o parestêkôs ex enantias autou oti outôs exepneusen eipen alêthôs outos o anthrôpos uios theou ên. 40 Êsan de kai gunaikes apo makrothen theôrousai en ais kai Mariam ê Magdalênê kai Maria ê Iakôbou tou mikrou kai Iôsêtos mêtêr kai Salômê, 41 ai ote ên en tê Galilaia êkolouthoun autô kai diêkonoun autô kai allai pollai ai sunanabasai autô eis Ierosoluma.

42 Kai êdê opsias genomenês, epei ên paraskeuê o estin prosabbaton, 43 elthôn Iôsêph apo Arimathaias euschêmôn bouleutês, os kai autos ên prosdechomenos tên basileian tou theou, tolmêsas eisêlthen pros ton Pilaton kai êtêsato to sôma tou Iêsou. 44 o de Pilatos ethaumasen ei êdê tethnêken kai proskalesamenos ton kenturiôna epêrôtêsen auton ei êdê apethanen 45 kai gnous apo tou kenturiônos edôrêsato to ptôma tô Iôsêph. 46 kai agorasas sindona kathelôn auton eneilêsen tê sindoni kai ethêken auton en mnêmati o ên lelatomêmenon ek petras kai prosekulisen lithon epi tên thuran tou mnêmeiou. 47 ê de Maria ê Magdalênê kai Maria ê Iôsêtos etheôroun pou tetheitai.

Kapitel 16

1 Kai diagenomenou tou sabbatou [ê] Maria ê Magdalênê kai Maria ê [tou] Iakôbou kai Salômê êgorasan arômata ina elthousai aleipsôsin auton. 2 kai lian prôi [tê] mia tôn sabbatôn erchontai epi to mnêmeion anateilantos tou êliou. 3 kai elegon pros eautas tis apokulisei êmin ton lithon ek tês thuras tou mnêmeiou? 4 kai anablepsasai theôrousin oti anakekulistai o lithos ên gar megas sphodra. 5 Kai eiselthousai eis to mnêmeion eidon neaniskon kathêmenon en tois dexiois peribeblêmenon stolên leukên, kai exethambêthêsan. 6 o de legei autais mê ekthambeisthe Iêsoun zêteite ton Nazarênon ton estaurômenon êgerthê, ouk estin ôde ide o topos opou ethêkan auton. 7 alla upagete eipate tois mathêtais autou kai tô Petrô oti proagei umas eis tên Galilaian ekei auton opsesthe, kathôs eipen umin. 8 kai exelthousai ephugon apo tou mnêmeiou, eichen gar autas tromos kai ekstasis kai oudeni ouden eipan ephobounto gar.

9 [[Anastas de prôi prôtê sabbatou ephanê prôton Maria tê Magdalênê par’ ês ekbeblêkei epta daimonia. 10 ekeinê poreutheisa apêngeilen tois met’ autou genomenois penthousin kai klaiousin 11 kakeinoi akousantes oti zê kai etheathê up’ autês êpistêsan.

12 Meta de tauta dusin ex autôn peripatousin ephanerôthê en etera morphê poreuomenois eis agron 13 kakeinoi apelthontes apêngeilan tois loipois oude ekeinois episteusan.

14 Usteron [de] anakeimenois autois tois endeka ephanerôthê kai ôneidisen tên apistian autôn kai sklêrokardian oti tois theasamenois auton egêgermenon [ek nekrôn] ouk episteusan. 15 kai eipen autois poreuthentes eis ton kosmon apanta kêruxate to euangelion pasê tê ktisei. 16 o pisteusas kai baptistheis sôthêsetai, o de apistêsas katakrithêsetai. 17 sêmeia de tois pisteusasin akolouthêsei tauta en tô onomati mou daimonia ekbalousin, glôssais lalêsousin 18 [kai en tais chersin] opheis arousin kan thanasimon ti piôsin ou mê autous blapsê, epi arrôstous cheiras epithêsousin kai kalôs exousin.

19 O men oun kurios [Iêsous] meta to lalêsai autois anelêmphthê eis ton ouranon kai ekathisen ek dexiôn tou theou. 20 ekeinoi de exelthontes ekêruxan pantachou, tou kuriou sunergountos kai ton logon bebaiountos dia tôn epakolouthountôn sêmeiôn .]]

[[Panta de ta parêngelmena tois peri ton Petron suntomôs exêngeilan. Meta de tauta kai autos o Iêsous apo anatolês kai achri duseôs exapesteilen di’ autôn to ieron kai aphtharton kêrugma tês aiôniou sôtêrias.]]

Andre bøger