Septuaginta

Malakias' Bog / Malachias / Μαλαχιας

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Malakias' Bog

Om bogen: Malakias betyder "mit (d.v.s. Guds) sendebud". I Jødernes Gamle Testamente er Malakias blot en af "de 12 små profeter", men i kristne Bibler placeres Malakias allerbagerst, så Det Gamle Testamente kan slutte med en profeti om Johannes Døberen, der lyder: Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig.

Kapitler: 1 2 3

Kapitel 1

1 lêmma logou kuriou epi ton Israêl en cheiri angelou autou thesthe dê epi tas kardias umôn
2 êgapêsa umas legei kurios kai eipate en tini êgapêsas êmas ouk adelphos ên Êsau tou Iakôb legei kurios kai êgapêsa ton Iakôb
3 ton de Êsau emisêsa kai etaxa ta oria autou eis aphanismon kai tên klêronomian autou eis domata erêmou
4 dioti erei ê Idoumaia katestraptai kai epistrepsômen kai anoikodomêsômen tas erêmous tade legei kurios pantokratôr autoi oikodomêsousin kai egô katastrepsô kai epiklêthêsetai autois oria anomias kai laos eph on paratetaktai kurios eôs aiônos
5 kai oi ophthalmoi umôn opsontai kai umeis ereite emegalunthê kurios uperanô tôn oriôn tou Israêl
6 uios doxazei patera kai doulos ton kurion autou kai ei patêr eimi egô pou estin ê doxa mou kai ei kurios eimi egô pou estin o phobos mou legei kurios pantokratôr umeis oi iereis oi phaulizontes to onoma mou kai eipate en tini ephaulisamen to onoma sou
7 prosagontes pros to thusiastêrion mou artous êlisgêmenous kai eipate en tini êlisgêsamen autous en tô legein umas trapeza kuriou exoudenômenê estin kai ta epitithemena brômata exoudenômena
8 dioti ean prosagagête tuphlon eis thusian ou kakon kai ean prosagagête chôlon ê arrôston ou kakon prosagage dê auto tô êgoumenô sou ei prosdexetai auto ei lêmpsetai prosôpon sou legei kurios pantokratôr
9 kai nun exilaskesthe to prosôpon tou theou umôn kai deêthête autou en chersin umôn gegonen tauta ei lêmpsomai ex umôn prosôpa umôn legei kurios pantokratôr
10 dioti kai en umin sugkleisthêsontai thurai kai ouk anapsete to thusiastêrion mou dôrean ouk estin mou thelêma en umin legei kurios pantokratôr kai thusian ou prosdexomai ek tôn cheirôn umôn
11 dioti ap anatolôn êliou eôs dusmôn to onoma mou dedoxastai en tois ethnesin kai en panti topô thumiama prosagetai tô onomati mou kai thusia kathara dioti mega to onoma mou en tois ethnesin legei kurios pantokratôr
12 umeis de bebêloute auto en tô legein umas trapeza kuriou êlisgêmenê estin kai ta epitithemena exoudenôntai brômata autou
13 kai eipate tauta ek kakopatheias estin kai exephusêsa auta legei kurios pantokratôr kai eisepherete arpagmata kai ta chôla kai ta enochloumena kai ean pherête tên thusian ei prosdexomai auta ek tôn cheirôn umôn legei kurios pantokratôr
14 kai epikataratos os ên dunatos kai upêrchen en tô poimniô autou arsen kai euchê autou ep autô kai thuei diephtharmenon tô kuriô dioti basileus megas egô eimi legei kurios pantokratôr kai to onoma mou epiphanes en tois ethnesin

Kapitel 2

1 kai nun ê entolê autê pros umas oi iereis
2 ean mê akousête kai ean mê thêsthe eis tên kardian umôn tou dounai doxan tô onomati mou legei kurios pantokratôr kai exapostelô eph umas tên kataran kai epikatarasomai tên eulogian umôn kai katarasomai autên kai diaskedasô tên eulogian umôn kai ouk estai en umin oti umeis ou tithesthe eis tên kardian umôn
3 idou egô aphorizô umin ton ômon kai skorpiô ênustron epi ta prosôpa umôn ênustron eortôn umôn kai lêmpsomai umas eis to auto
4 kai epignôsesthe dioti egô exapestalka pros umas tên entolên tautên tou einai tên diathêkên mou pros tous Leuitas legei kurios pantokratôr
5 ê diathêkê mou ên met autou tês zôês kai tês eirênês kai edôka autô en phobô phobeisthai me kai apo prosôpou onomatos mou stellesthai auton
6 nomos alêtheias ên en tô stomati autou kai adikia ouch eurethê en cheilesin autou en eirênê kateuthunôn eporeuthê met emou kai pollous epestrepsen apo adikias
7 oti cheilê iereôs phulaxetai gnôsin kai nomon ekzêtêsousin ek stomatos autou dioti angelos kuriou pantokratoros estin
8 umeis de exeklinate ek tês odou kai pollous êsthenêsate en nomô diephtheirate tên diathêkên tou Leui legei kurios pantokratôr
9 kagô dedôka umas exoudenômenous kai pareimenous eis panta ta ethnê anth ôn umeis ouk ephulaxasthe tas odous mou alla elambanete prosôpa en nomô
10 ouchi theos eis ektisen umas ouchi patêr eis pantôn umôn ti oti egkatelipete ekastos ton adelphon autou tou bebêlôsai tên diathêkên tôn paterôn umôn
11 egkateleiphthê Ioudas kai bdelugma egeneto en tô Israêl kai en Ierousalêm dioti ebebêlôsen Ioudas ta agia kuriou en ois êgapêsen kai epetêdeusen eis theous allotrious
12 exolethreusei kurios ton anthrôpon ton poiounta tauta eôs kai tapeinôthê ek skênômatôn Iakôb kai ek prosagontôn thusian tô kuriô pantokratori
13 kai tauta a emisoun epoieite ekaluptete dakrusin to thusiastêrion kuriou kai klauthmô kai stenagmô ek kopôn eti axion epiblepsai eis thusian ê labein dekton ek tôn cheirôn umôn
14 kai eipate eneken tinos oti kurios diemarturato ana meson sou kai ana meson gunaikos neotêtos sou ên egkatelipes kai autê koinônos sou kai gunê diathêkês sou
15 kai ouk allos epoiêsen kai upoleimma pneumatos autou kai eipate ti allo all ê sperma zêtei o theos kai phulaxasthe en tô pneumati umôn kai gunaika neotêtos sou mê egkatalipês
16 alla ean misêsas exaposteilês legei kurios o theos tou Israêl kai kalupsei asebeia epi ta enthumêmata sou legei kurios pantokratôr kai phulaxasthe en tô pneumati umôn kai ou mê egkatalipête
17 oi paroxunontes ton theon en tois logois umôn kai eipate en tini parôxunamen auton en tô legein umas pas poiôn ponêron kalon enôpion kuriou kai en autois autos eudokêsen kai pou estin o theos tês dikaiosunês

Kapitel 3

1 idou egô exapostellô ton angelon mou kai epiblepsetai odon pro prosôpou mou kai exaiphnês êxei eis ton naon eautou kurios on umeis zêteite kai o angelos tês diathêkês on umeis thelete idou erchetai legei kurios pantokratôr
2 kai tis upomenei êmeran eisodou autou ê tis upostêsetai en tê optasia autou dioti autos eisporeuetai ôs pur chôneutêriou kai ôs poa plunontôn
3 kai kathieitai chôneuôn kai katharizôn ôs to argurion kai ôs to chrusion kai katharisei tous uious Leui kai cheei autous ôs to chrusion kai ôs to argurion kai esontai tô kuriô prosagontes thusian en dikaiosunê
4 kai aresei tô kuriô thusia Iouda kai Ierousalêm kathôs ai êmerai tou aiônos kai kathôs ta etê ta emprosthen
5 kai prosaxô pros umas en krisei kai esomai martus tachus epi tas pharmakous kai epi tas moichalidas kai epi tous omnuontas tô onomati mou epi pseudei kai epi tous aposterountas misthon misthôtou kai tous katadunasteuontas chêran kai tous kondulizontas orphanous kai tous ekklinontas krisin prosêlutou kai tous mê phoboumenous me legei kurios pantokratôr
6 dioti egô kurios o theos umôn kai ouk êlloiômai kai umeis uioi Iakôb ouk apechesthe
7 apo tôn adikiôn tôn paterôn umôn exeklinate nomima mou kai ouk ephulaxasthe epistrepsate pros me kai epistraphêsomai pros umas legei kurios pantokratôr kai eipate en tini epistrepsômen
8 ei pterniei anthrôpos theon dioti umeis pternizete me kai ereite en tini epternikamen se oti ta epidekata kai ai aparchai meth umôn eisin
9 kai apoblepontes umeis apoblepete kai eme umeis pternizete to ethnos sunetelesthê
10 kai eisênegkate panta ta ekphoria eis tous thêsaurous kai en tô oikô autou estai ê diarpagê autou episkepsasthe dê en toutô legei kurios pantokratôr ean mê anoixô umin tous katarraktas tou ouranou kai ekcheô umin tên eulogian mou eôs tou ikanôthênai
11 kai diastelô umin eis brôsin kai ou mê diaphtheirô umôn ton karpon tês gês kai ou mê asthenêsê umôn ê ampelos ê en tô agrô legei kurios pantokratôr
12 kai makariousin umas panta ta ethnê dioti esesthe umeis gê thelêtê legei kurios pantokratôr
13 ebarunate ep eme tous logous umôn legei kurios kai eipate en tini katelalêsamen kata sou
14 eipate mataios o douleuôn theô kai ti pleon oti ephulaxamen ta phulagmata autou kai dioti eporeuthêmen iketai pro prosôpou kuriou pantokratoros
15 kai nun êmeis makarizomen allotrious kai anoikodomountai pantes poiountes anoma kai antestêsan theô kai esôthêsan
16 tauta katelalêsan oi phoboumenoi ton kurion ekastos pros ton plêsion autou kai proseschen kurios kai eisêkousen kai egrapsen biblion mnêmosunou enôpion autou tois phoboumenois ton kurion kai eulaboumenois to onoma autou
17 kai esontai moi legei kurios pantokratôr eis êmeran ên egô poiô eis peripoiêsin kai airetiô autous on tropon airetizei anthrôpos ton uion autou ton douleuonta autô
18 kai epistraphêsesthe kai opsesthe ana meson dikaiou kai ana meson anomou kai ana meson tou douleuontos theô kai tou mê douleuontos
19 dioti idou êmera kuriou erchetai kaiomenê ôs klibanos kai phlexei autous kai esontai pantes oi allogeneis kai pantes oi poiountes anoma kalamê kai anapsei autous ê êmera ê erchomenê legei kurios pantokratôr kai ou mê upoleiphthê ex autôn riza oude klêma
20 kai anatelei umin tois phoboumenois to onoma mou êlios dikaiosunês kai iasis en tais pteruxin autou kai exeleusesthe kai skirtêsete ôs moscharia ek desmôn aneimena
21 kai katapatêsete anomous dioti esontai spodos upokatô tôn podôn umôn en tê êmera ê egô poiô legei kurios pantokratôr
22 kai idou egô apostellô umin Êlian ton Thesbitên prin elthein êmeran kuriou tên megalên kai epiphanê
23 os apokatastêsei kardian patros pros uion kai kardian anthrôpou pros ton plêsion autou mê elthô kai pataxô tên gên ardên
24 mnêsthête nomou Môusê tou doulou mou kathoti eneteilamên autô en Chôrêb pros panta ton Israêl prostagmata kai dikaiômata

Andre bøger