Lukasevangeliet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Lukasevangeliet. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Lukasevangeliet og fra 1944: Lukasevangeliet.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

EUANGELION TO KATA LOUKAN

Kapitel 1

1 Epeidêper polloi epecheirêsan anataxasthai diêgêsin peri tôn peplêrophorêmenôn en êmin pragmatôn, 2 kathôs paredosan êmin oi ap’ archês autoptai kai upêretai genomenoi tou logou, 3 edoxen kamoi parêkolouthêkoti anôthen pasin akribôs kathexês soi grapsai, kratiste Theophile, 4 ina epignôs peri ôn katêchêthês logôn tên asphaleian.

5 Egeneto en tais êmerais Êrôdou basileôs tês Ioudaias iereus tis onomati Zacharias ex ephêmerias Abia, kai gunê autô ek tôn thugaterôn Aarôn kai to onoma autês Elisabet. 6 êsan de dikaioi amphoteroi enantion tou theou, poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiômasin tou kuriou amemptoi. 7 kai ouk ên autois teknon, kathoti ên [ê] Elisabet steira, kai amphoteroi probebêkotes en tais êmerais autôn êsan. 8 Egeneto de en tô ierateuein auton en tê taxei tês ephêmerias autou enanti tou theou, 9 kata to ethos tês ierateias elachen tou thumiasai eiselthôn eis ton naon tou kuriou, 10 kai pan to plêthos ên tou laou proseuchomenon exô tê ôra tou thumiamatos. 11 ôphthê de autô angelos kuriou estôs ek dexiôn tou thusiastêriou tou thumiamatos. 12 kai etarachthê Zacharias idôn kai phobos epepesen ep’ auton. 13 eipen de pros auton o angelos mê phobou, Zacharia, dioti eisêkousthê ê deêsis sou, kai ê gunê sou Elisabet gennêsei uion soi kai kaleseis to onoma autou Iôannên. 14 kai estai chara soi kai agalliasis kai polloi epi tê genesei autou charêsontai. 15 estai gar megas enôpion kuriou, kai oinon kai sikera ou mê piê, kai pneumatos agiou plêsthêsetai eti ek koilias mêtros autou, 16 kai pollous tôn uiôn Israêl epistrepsei epi kurion ton theon autôn. 17 kai autos proeleusetai enôpion autou en pneumati kai dunamei Êliou, epistrepsai kardias paterôn epi tekna kai apeitheis en phronêsei dikaiôn, etoimasai kuriô laon kateskeuasmenon. 18 kai eipen Zacharias pros ton angelon kata ti gnôsomai touto? egô gar eimi presbutês kai ê gunê mou probebêkuia en tais êmerais autês. 19 kai apokritheis o angelos eipen autô egô eimi Gabriêl o parestêkôs enôpion tou theou kai apestalên lalêsai pros se kai euangelisasthai soi tauta 20 kai idou esê siôpôn kai mê dunamenos lalêsai achri ês êmeras genêtai tauta anth’ ôn ouk episteusas tois logois mou, oitines plêrôthêsontai eis ton kairon autôn.

21 Kai ên o laos prosdokôn ton Zacharian kai ethaumazon en tô chronizein en tô naô auton. 22 exelthôn de ouk edunato lalêsai autois kai epegnôsan oti optasian eôraken en tô naô kai autos ên dianeuôn autois kai diemenen kôphos. 23 kai egeneto ôs eplêsthêsan ai êmerai tês leitourgias autou, apêlthen eis ton oikon autou. 24 Meta de tautas tas êmeras sunelaben Elisabet ê gunê autou kai periekruben eautên mênas pente legousa 25 oti outôs moi pepoiêken kurios en êmerais ais epeiden aphelein oneidos mou en anthrôpois.

26 En de tô mêni tô ektô apestalê o angelos Gabriêl apo tou theou eis polin tês Galilaias ê onoma Nazareth 27 pros parthenon emnêsteumenên andri ô onoma Iôsêph ex oikou Dauid kai to onoma tês parthenou Mariam. 28 kai eiselthôn pros autên eipen chaire, kecharitômenê, o kurios meta sou. 29 ê de epi tô logô dietarachthê kai dielogizeto potapos eiê o aspasmos outos. 30 kai eipen o angelos autê mê phobou, Mariam, eures gar charin para tô theô. 31 kai idou sullêmpsê en gastri kai texê uion kai kaleseis to onoma autou Iêsoun. 32 outos estai megas kai uios upsistou klêthêsetai kai dôsei autô kurios o theos ton thronon Dauid tou patros autou, 33 kai basileusei epi ton oikon Iakôb eis tous aiônas kai tês basileias autou ouk estai telos. 34 eipen de Mariam pros ton angelon pôs estai touto, epei andra ou ginôskô? 35 kai apokritheis o angelos eipen autê pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis upsistou episkiasei soi dio kai to gennômenon agion klêthêsetai uios theou. 36 kai idou Elisabet ê sungenis sou kai autê suneilêphen uion en gêrei autês kai outos mên ektos estin autê tê kaloumenê steira 37 oti ouk adunatêsei para tou theou pan rêma. 38 eipen de Mariam idou ê doulê kuriou genoito moi kata to rêma sou. kai apêlthen ap’ autês o angelos.

39 Anastasa de Mariam en tais êmerais tautais eporeuthê eis tên oreinên meta spoudês eis polin Iouda, 40 kai eisêlthen eis ton oikon Zachariou kai êspasato tên Elisabet. 41 kai egeneto ôs êkousen ton aspasmon tês Marias ê Elisabet, eskirtêsen to brephos en tê koilia autês, kai eplêsthê pneumatos agiou ê Elisabet, 42 kai anephônêsen kraugê megalê kai eipen eulogêmenê su en gunaixin kai eulogêmenos o karpos tês koilias sou. 43 kai pothen moi touto ina elthê ê mêtêr tou kuriou mou pros eme? 44 idou gar ôs egeneto ê phônê tou aspasmou sou eis ta ôta mou, eskirtêsen en agalliasei to brephos en tê koilia mou. 45 kai makaria ê pisteusasa oti estai teleiôsis tois lelalêmenois autê para kuriou.

46 Kai eipen Mariam
Megalunei ê psuchê mou ton kurion,
47 kai êgalliasen to pneuma mou epi tô theô tô sôtêri mou,
48 oti epeblepsen epi tên tapeinôsin tês doulês autou.
idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai,
49 oti epoiêsen moi megala o dunatos.
kai agion to onoma autou,
50 kai to eleos autou eis geneas kai geneas tois phoboumenois auton.
51 Epoiêsen kratos en brachioni autou,
dieskorpisen uperêphanous dianoia kardias autôn
52 katheilen dunastas apo thronôn kai upsôsen tapeinous,
53 peinôntas eneplêsen agathôn
kai ploutountas exapesteilen kenous.
54 antelabeto Israêl paidos autou mnêsthênai eleous,
55 kathôs elalêsen pros tous pateras êmôn,
tô Abraam kai tô spermati autou eis ton aiôna.

56 Emeinen de Mariam sun autê ôs mênas treis kai upestrepsen eis ton oikon autês.

57 Tê de Elisabet eplêsthê o chronos tou tekein autên kai egennêsen uion. 58 kai êkousan oi perioikoi kai oi sungeneis autês oti emegalunen kurios to eleos autou met’ autês kai sunechairon autê. 59 Kai egeneto en tê êmera tê ogdoê êlthon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tô onomati tou patros autou Zacharian. 60 kai apokritheisa ê mêtêr autou eipen ouchi, alla klêthêsetai iôannês. 61 kai eipan pros autên oti oudeis estin ek tês sungeneias sou os kaleitai tô onomati toutô. 62 eneneuon de tô patri autou to ti an theloi kaleisthai auto. 63 kai aitêsas pinakidion egrapsen legôn Iôannês estin onoma autou kai ethaumasan pantes. 64 aneôchthê de to stoma autou parachrêma kai ê glôssa autou, kai elalei eulogôn ton theon. 65 Kai egeneto epi pantas phobos tous perioikountas autous, kai en olê tê oreinê tês Ioudaias dielaleito panta ta rêmata tauta, 66 kai ethento pantes oi akousantes en tê kardia autôn legontes ti ara to paidion touto estai kai gar cheir kuriou ên met’ autou.

67 Kai Zacharias o patêr autou eplêsthê pneumatos agiou kai eprophêteusen legôn

68 Eulogêtos kurios o theos tou Israêl,
oti epeskepsato kai epoiêsen lutrôsin tô laô autou,
69 kai êgeiren keras sôtêrias êmin en oikô Dauid paidos autou,
70 kathôs elalêsen dia stomatos tôn agiôn ap’ aiônos prophêtôn autou,
71 sôtêrian ex echthrôn êmôn kai ek cheiros pantôn tôn misountôn êmas,
72 poiêsai eleos meta tôn paterôn êmôn
kai mnêsthênai diathêkês agias autou,
73 orkon on ômosen pros Abraam ton patera êmôn, tou dounai êmin
74 aphobôs ek cheiros echthrôn rusthentas
latreuein autô 75 en osiotêti kai dikaiosunê
enôpion autou pasais tais êmerais êmôn.
76 Kai su de paidion, prophêtês upsistou klêthêsê
proporeusê gar enôpion kuriou etoimasai odous autou,
77 tou dounai gnôsin sôtêrias tô laô autou en aphesei amartiôn autôn,
78 dia splagchna eleous theou êmôn,
en ois episkepsetai êmas anatolê ex upsous,
79 epiphanai tois en skotei kai skia thanatou kathêmenois,
tou kateuthunai tous podas êmôn eis odon eirênês.

80 To de paidion êuxanen kai ekrataiouto pneumati, kai ên en tais erêmois eôs êmeras anadeixeôs autou pros ton Israêl.

Kapitel 2

1 Egeneto de en tais êmerais ekeinais exêlthen dogma para Kaisaros Augoustou apographesthai pasan tên oikoumenên. 2 autê apographê prôtê egeneto êgemoneuontos tês Surias Kurêniou. 3 kai eporeuonto pantes apographesthai, ekastos eis tên eautou polin. 4 Anebê de kai Iôsêph apo tês Galilaias ek poleôs Nazareth eis tên Ioudaian eis polin Dauid êtis kaleitai Bêthleem, dia to einai auton ex oikou kai patrias Dauid, 5 apograpsasthai sun Mariam tê emnêsteumenê autô, ousê egkuô. 6 Egeneto de en tô einai autous ekei eplêsthêsan ai êmerai tou tekein autên, 7 kai eteken ton uion autês ton prôtotokon kai esparganôsen auton kai aneklinen auton en phatnê, dioti ouk ên autois topos en tô katalumati.

8 Kai poimenes êsan en tê chôra tê autê agraulountes kai phulassontes phulakas tês nuktos epi tên poimnên autôn. 9 kai angelos kuriou epestê autois kai doxa kuriou perielampsen autous kai ephobêthêsan phobon megan. 10 kai eipen autois o angelos mê phobeisthe, idou gar euangelizomai umin charan megalên êtis estai panti tô laô, 11 oti etechthê umin sêmeron sôtêr os estin christos kurios en polei Dauid. 12 kai touto umin sêmeion, eurêsete brephos esparganômenon kai keimenon en phatnê. 13 kai exaiphnês egeneto sun tô angelô plêthos stratias ouraniou ainountôn ton theon kai legontôn

14 doxa en upsistois theô
kai epi gês eirênê en anthrôpois eudokias.

15 Kai egeneto ôs apêlthon ap’ autôn eis ton ouranon oi angeloi, oi poimenes elaloun pros allêlous dielthômen dê eôs Bêthleem kai idômen to rêma touto to gegonos o o kurios egnôrisen êmin. 16 kai êlthan speusantes kai aneuran tên te Mariam kai ton Iôsêph kai to brephos keimenon en tê phatnê 17 idontes de egnôrisan peri tou rêmatos tou lalêthentos autois peri tou paidiou toutou. 18 kai pantes oi akousantes ethaumasan peri tôn lalêthentôn upo tôn poimenôn pros autous 19 ê de Maria panta sunetêrei ta rêmata tauta sumballousa en tê kardia autês. 20 kai upestrepsan oi poimenes doxazontes kai ainountes ton theon epi pasin ois êkousan kai eidon kathôs elalêthê pros autous.

21 Kai ote eplêsthêsan êmerai oktô tou peritemein auton kai eklêthê to onoma autou Iêsous, to klêthen upo tou angelou pro tou sullêmphthênai auton en tê koilia.

22 Kai ote eplêsthêsan ai êmerai tou katharismou autôn kata ton nomon Môuseôs, anêgagon auton eis Ierosoluma parastêsai tô kuriô, 23 kathôs gegraptai en nomô kuriou oti pan arsen dianoigon mêtran agion tô kuriô klêthêsetai, 24 kai tou dounai thusian kata to eirêmenon en tô nomô kuriou zeugos trugonôn ê duo nossous peristerôn.

25 Kai idou anthrôpos ên en Ierousalêm ô onoma Sumeôn kai o anthrôpos outos dikaios kai eulabês prosdechomenos paraklêsin tou Israêl, kai pneuma ên agion ep’ auton 26 kai ên autô kechrêmatismenon upo tou pneumatos tou agiou mê idein thanaton prin [ê] an idê ton christon kuriou. 27 kai êlthen en tô pneumati eis to ieron kai en tô eisagagein tous goneis to paidion Iêsoun tou poiêsai autous kata to eithismenon tou nomou peri autou 28 kai autos edexato auto eis tas agkalas kai eulogêsen ton theon kai eipen

29 nun apolueis ton doulon sou,
despota kata to rêma sou en eirênê
30 oti eidon oi ophthalmoi mou to sôtêrion sou,
31 o êtoimasas kata prosôpon pantôn tôn laôn,
32 phôs eis apokalupsin ethnôn
kai doxan laou sou Israêl.

33 kai ên o patêr autou kai ê mêtêr thaumazontes epi tois laloumenois peri autou. 34 kai eulogêsen autous Sumeôn kai eipen pros Mariam tên mêtera autou idou outos keitai eis ptôsin kai anastasin pollôn en tô Israêl kai eis sêmeion antilegomenon– 35 kai sou autês tên psuchên dieleusetai romphaia–opôs an apokaluphthôsin ek pollôn kardiôn dialogismoi.

36 Kai ên Anna prophêtis, thugatêr Phanouêl ek phulês Asêr autê probebêkuia en êmerais pollais zêsasa meta andros etê epta apo tês parthenias autês 37 kai autê chêra eôs etôn ogdoêkonta tessarôn, ê ouk aphistato tou ierou nêsteiais kai deêsesin latreuousa nukta kai êmeran. 38 kai autê tê ôra epistasa anthômologeito tô theô kai elalei peri autou pasin tois prosdechomenois lutrôsin Ierousalêm.

39 Kai ôs etelesan panta ta kata ton nomon kuriou, epestrepsan eis tên Galilaian eis polin eautôn Nazareth. 40 To de paidion êuxanen kai ekrataiouto plêroumenon sophia, kai charis theou ên ep’ auto.

41 Kai eporeuonto oi goneis autou kat’ etos eis Ierousalêm tê eortê tou pascha. 42 Kai ote egeneto etôn dôdeka, anabainontôn autôn kata to ethos tês eortês 43 kai teleiôsantôn tas êmeras en tô upostrephein autous upemeinen Iêsous o pais en Ierousalêm, kai ouk egnôsan oi goneis autou. 44 nomisantes de auton einai en tê sunodia êlthon êmeras odon kai anezêtoun auton en tois sungeneusin kai tois gnôstois, 45 kai mê eurontes upestrepsan eis Ierousalêm anazêtountes auton. 46 kai egeneto meta êmeras treis euron auton en tô ierô kathezomenon en mesô tôn didaskalôn kai akouonta autôn kai eperôtônta autous 47 existanto de pantes oi akouontes autou epi tê sunesei kai tais apokrisesin autou. 48 kai idontes auton exeplagêsan, kai eipen pros auton ê mêtêr autou teknon, ti epoiêsas êmin outôs? idou o patêr sou kai egô odunômenoi zêtoumen se. 49 kai eipen pros autous ti oti ezêteite me? ouk êdeite oti en tois tou patros mou dei einai me? 50 kai autoi ou sunêkan to rêma o elalêsen autois. 51 kai katebê met’ autôn kai êlthen eis Nazareth kai ên upotassomenos autois. kai ê mêtêr autou dietêrei panta ta rêmata en tê kardia autês. 52 Kai Iêsous proekopten tê sophia kai êlikia kai chariti para theô kai anthrôpois.

Kapitel 3

1 En etei de pentekaidekatô tês êgemonias Tiberiou Kaisaros, êgemoneuontos Pontiou Pilatou tês Ioudaias, kai tetraarchountos tês Galilaias Êrôdou, Philippou de tou adelphou autou tetraarchountos tês Itouraias kai Trachônitidos chôras, kai Lusaniou tês Abilênês tetraarchountos, 2 epi archiereôs Anna kai Kaiapha, egeneto rêma theou epi Iôannên ton Zachariou uion en tê erêmô. 3 kai êlthen eis pasan perichôron tou Iordanou kêrussôn baptisma metanoias eis aphesin amartiôn, 4 ôs gegraptai en biblô logôn Êsaiou tou prophêtou

phônê boôntos en tê erêmô
etoimasate tên odon kuriou,
eutheias poieite tas tribous autou
5 pasa pharagx plêrôthêsetai
kai pan oros kai bounos tapeinôthêsetai,
kai estai ta skolia eis eutheias
kai ai tracheiai eis odous leias
6 kai opsetai pasa sarx to sôtêrion tou theou.

7 Elegen oun tois ekporeuomenois ochlois baptisthênai up’ autou gennêmata echidnôn, tis upedeixen umin phugein apo tês mellousês orgês? 8 poiêsate oun karpous axious tês metanoias kai mê arxêsthe legein en eautois patera echomen ton Abraam. legô gar umin oti dunatai o theos ek tôn lithôn toutôn egeirai tekna tô Abraam. 9 êdê de kai ê axinê pros tên rizan tôn dendrôn keitai pan oun dendron mê poioun karpon [kalon] ekkoptetai kai eis pur balletai. 10 Kai epêrôtôn auton oi ochloi legontes ti oun poiêsômen? 11 apokritheis de elegen autois o echôn duo chitônas metadotô tô mê echonti, kai o echôn brômata omoiôs poieitô. 12 êlthon de kai telônai baptisthênai kai eipan pros auton didaskale, ti poiêsômen? 13 o de eipen pros autous mêden pleon para to diatetagmenon umin prassete. 14 epêrôtôn de auton kai strateuomenoi legontes ti poiêsômen kai êmeis? kai eipen autois mêdena diaseisête mêde sukophantêsête kai arkeisthe tois opsôniois umôn.

15 Prosdokôntos de tou laou kai dialogizomenôn pantôn en tais kardiais autôn peri tou Iôannou, mêpote autos eiê o christos, 16 apekrinato legôn pasin o Iôannês egô men udati baptizô umas erchetai de o ischuroteros mou, ou ouk eimi ikanos lusai ton imanta tôn upodêmatôn autou autos umas baptisei en pneumati agiô kai puri 17 ou to ptuon en tê cheiri autou diakatharai tên alôna autou kai sunagagein ton siton eis tên apothêkên autou, to de achuron katakausei puri asbestô. 18 Polla men oun kai etera parakalôn euêngelizeto ton laon. 19 O de Êrôdês o tetraarchês elegchomenos up’ autou peri Êrôdiados tês gunaikos tou adelphou autou kai peri pantôn ôn epoiêsen ponêrôn o Êrôdês, 20 prosethêken kai touto epi pasin katekleisen ton Iôannên en phulakê.

21 Egeneto de en tô baptisthênai apanta ton laon kai Iêsou baptisthentos kai proseuchomenou aneôchthênai ton ouranon 22 kai katabênai to pneuma to agion sômatikô eidei ôs peristeran ep’ auton kai phônên ex ouranou genesthai su ei o uios mou o agapêtos, en soi eudokêsa.

23 Kai autos ên Iêsous archomenos ôsei etôn triakonta, ôn uios, ôs enomizeto Iôsêph tou Êli 24 tou Maththat tou Leui tou Melchi tou Iannai tou Iôsêph 25 tou Mattathiou tou Amôs tou Naoum tou Esli tou Nangai 26 tou Maath tou Mattathiou tou Semein tou Iôsêch tou Iôda 27 tou Iôanan tou Rêsa tou Zorobabel tou Salathiêl tou Nêri 28 tou Melchi tou Addi tou Kôsam tou Elmadam tou Êr 29 tou Iêsou tou Eliezer tou Iôrim tou Maththat tou Leui 30 tou Sumeôn tou Iouda tou Iôsêph tou Iônam tou Eliakim 31 tou Melea tou Menna tou Mattatha tou Natham tou Dauid 32 tou Iessai tou Iôbêd tou boos tou Sala tou Naassôn 33 tou Admin tou Arni tou Esrôm tou Phares tou Iouda 34 tou Iakôb tou Isaak tou Abraam tou Thara tou Nachôr 35 tou Serouch tou Ragau tou Phalek tou Eber tou Sala 36 tou Kainam tou Arphaxad tou Sêm tou Nôe tou Lamech 37 tou Mathousala tou Enôch tou Iaret tou Maleleêl tou Kainam 38 tou Enôs tou Sêth tou Adam tou Theou.

Kapitel 4

1 Iêsous de plêrês pneumatos agiou upestrepsen apo tou Iordanou kai êgeto en tô pneumati en tê erêmô 2 êmeras tesserakonta peirazomenos upo tou diabolou. Kai ouk ephagen ouden en tais êmerais ekeinais kai suntelestheisôn autôn epeinasen. 3 eipen de autô o diabolos ei uios ei tou theou eipe tô lithô toutô ina genêtai artos. 4 kai apekrithê pros auton o Iêsous gegraptai oti ouk ep’ artô monô zêsetai o anthrôpos. 5 Kai anagagôn auton edeixen autô pasas tas basileias tês oikoumenês en stigmê chronou 6 kai eipen autô o diabolos soi dôsô tên exousian tautên apasan kai tên doxan autôn, oti emoi paradedotai kai ô ean thelô didômi autên 7 su oun ean proskunêsês enôpion emou, estai sou pasa. 8 kai apokritheis o Iêsous eipen autô gegraptai

kurion ton theon sou proskunêseis
kai autô monô latreuseis.

9 Êgagen de auton eis Ierousalêm kai estêsen epi to pterugion tou ierou kai eipen [autô] ei uios ei tou theou bale seauton enteuthen katô 10 gegraptai gar oti

tois angelois autou enteleitai peri sou tou diaphulaxai se

11 kai oti

epi cheirôn arousin se
mêpote proskopsês pros lithon ton poda sou.

12 kai apokritheis eipen autô o Iêsous oti eirêtai ouk ekpeiraseis kurion ton theon sou. 13 Kai suntelesas panta peirasmon o diabolos apestê ap’ autou achri kairou.

14 Kai upestrepsen o Iêsous en tê dunamei tou pneumatos eis tên Galilaian. kai phêmê exêlthen kath’ olês tês perichôrou peri autou. 15 kai autos edidasken en tais sunagôgais autôn doxazomenos upo pantôn.

16 Kai êlthen eis Nazara, ou ên tethrammenos kai eisêlthen kata to eiôthos autô en tê êmera tôn sabbatôn eis tên sunagôgên kai anestê anagnônai. 17 kai epedothê autô biblion tou prophêtou Êsaiou, kai anoixas to biblion euren [ton] topon ou ên gegrammenon

18 pneuma kuriou ep’ eme
ou eineken echrisen me euangelisasthai ptôchois,
apestalken me, kêruxai aichmalôtois aphesin
kai tuphlois anablepsin aposteilai tethrausmenous en aphesei,

19 kêruxai eniauton kuriou dekton. 20 kai ptuxas to biblion apodous tô upêretê ekathisen kai pantôn oi ophthalmoi en tê sunagôgê êsan atenizontes autô. 21 êrxato de legein pros autous oti sêmeron peplêrôtai ê graphê autê en tois ôsin umôn. 22 Kai pantes emarturoun autô kai ethaumazon epi tois logois tês charitos tois ekporeuomenois ek tou stomatos autou kai elegon ouchi uios estin Iôsêph outos? 23 kai eipen pros autous pantôs ereite moi tên parabolên tautên iatre, therapeuson seauton osa êkousamen genomena eis tên Kapharnaoum poiêson kai ôde en tê patridi sou. 24 eipen de amên legô umin oti oudeis prophêtês dektos estin en tê patridi autou. 25 ep’ alêtheias de legô umin, pollai chêrai êsan en tais êmerais Êliou en tô Israêl, ote ekleisthê o ouranos etê tria kai mênas ex, ôs egeneto limos megas epi pasan tên gên, 26 kai pros oudemian autôn epemphthê Êlias ei mê eis Sarepta tês Sidônias pros gunaika chêran. 27 kai polloi leproi êsan en tô Israêl epi Elisaiou tou prophêtou, kai oudeis autôn ekatharisthê ei mê Naiman o Suros. 28 kai eplêsthêsan pantes thumou en tê sunagôgê akouontes tauta 29 kai anastantes exebalon auton exô tês poleôs kai êgagon auton eôs ophruos tou orous eph’ ou ê polis ôkodomêto autôn ôste katakrêmnisai auton 30 autos de dielthôn dia mesou autôn eporeueto.

31 Kai katêlthen eis Kapharnaoum polin tês Galilaias. kai ên didaskôn autous en tois sabbasin. 32 kai exeplêssonto epi tê didachê autou oti en exousia ên o logos autou. 33 Kai en tê sunagôgê ên anthrôpos echôn pneuma daimoniou akathartou kai anekraxen phônê megalê 34 ea, ti êmin kai soi Iêsou Nazarêne? êlthes apolesai êmas? oida se tis ei, o agios tou theou. 35 kai epetimêsen autô o Iêsous legôn phimôthêti kai exelthe ap’ autou. kai ripsan auton to daimonion eis to meson exêlthen ap’ autou mêden blapsan auton. 36 kai egeneto thambos epi pantas kai sunelaloun pros allêlous legontes tis o logos outos oti en exousia kai dunamei epitassei tois akathartois pneumasin kai exerchontai? 37 kai exeporeueto êchos peri autou eis panta topon tês perichôrou.

38 Anastas de apo tês sunagôgês eisêlthen eis tên oikian Simônos. penthera de tou Simônos ên sunechomenê puretô megalô kai êrôtêsan auton peri autês. 39 kai epistas epanô autês epetimêsen tô puretô kai aphêken autên parachrêma de anastasa diêkonei autois. 40 Dunontos de tou êliou apantes osoi eichon asthenountas nosois poikilais êgagon autous pros auton. o de eni ekastô autôn tas cheiras epititheis etherapeuen autous. 41 exêrcheto de kai daimonia apo pollôn krazonta kai legonta oti su ei o uios tou theou. kai epitimôn ouk eia auta lalein, oti êdeisan ton christon auton einai.

42 Genomenês de êmeras exelthôn eporeuthê eis erêmon topon kai oi ochloi epezêtoun auton kai êlthon eôs autou kai kateichon auton tou mê poreuesthai ap’ autôn. 43 o de eipen pros autous oti kai tais eterais polesin euangelisasthai me dei tên basileian tou theou, oti epi touto apestalên. 44 kai ên kêrussôn eis tas sunagôgas tês Ioudaias.

Kapitel 5

1 Egeneto de en tô ton ochlon epikeisthai autô kai akouein ton logon tou theou kai autos ên estôs para tên limnên Gennêsaret 2 kai eiden ploia duo estôta para tên limnên oi de alieis ap’ autôn apobantes eplunon ta diktua. 3 embas de eis en tôn ploiôn, o ên Simônos, êrôtêsen auton apo tês gês epanagagein oligon kathisas de ek tou ploiou edidasken tous ochlous. 4 Ôs de epausato lalôn eipen pros ton Simôna epanagage eis to bathos kai chalasate ta diktua umôn eis agran. 5 kai apokritheis Simôn eipen epistata, di’ olês nuktos kopiasantes ouden elabomen epi de tô rêmati sou chalasô ta diktua. 6 kai touto poiêsantes sunekleisan plêthos ichthuôn polu, dierrêsseto de ta diktua autôn. 7 kai kateneusan tois metochois en tô eterô ploiô tou elthontas sullabesthai autois kai êlthon kai eplêsan amphotera ta ploia ôste buthizesthai auta. 8 idôn de Simôn Petros prosepesen tois gonasin Iêsou legôn exelthe ap’ emou, oti anêr amartôlos eimi, kurie. 9 thambos gar perieschen auton kai pantas tous sun autô epi tê agra tôn ichthuôn ôn sunelabon, 10 omoiôs de kai Iakôbon kai Iôannên uious Zebedaiou, oi êsan koinônoi tô Simôni. kai eipen pros ton Simôna Iêsous mê phobou apo tou nun anthrôpous esê zôgrôn. 11 kai katagagontes ta ploia epi tên gên aphentes panta êkolouthêsan autô.

12 Kai egeneto en tô einai auton en mia tôn poleôn kai idou anêr plêrês lepras idôn de ton Iêsoun pesôn epi prosôpon edeêthê autou legôn kurie, ean thelês dunasai me katharisai. 13 kai ekteinas tên cheira êpsato autou legôn thelô, katharisthêti kai eutheôs ê lepra apêlthen ap autou. 14 kai autos parêngeilen autô mêdeni eipein, alla apelthôn deixon seauton tô ierei kai prosenegke peri tou katharismou sou kathôs prosetaxen Môusês eis marturion autois. 15 diêrcheto de mallon o logos peri autou kai sunêrchonto ochloi polloi akouein kai therapeuesthai apo tôn astheneiôn autôn 16 autos de ên upochôrôn en tais erêmois kai proseuchomenos.

17 Kai egeneto en mia tôn êmerôn kai autos ên didaskôn, kai êsan kathêmenoi Pharisaioi kai nomodidaskaloi oi êsan elêluthotes ek pasês kômês tês Galilaias kai Ioudaias kai Ierousalêm kai dunamis kuriou ên eis to iasthai auton. 18 kai idou andres pherontes epi klinês anthrôpon os ên paralelumenos kai ezêtoun auton eisenegkein kai theinai [auton] enôpion autou. 19 kai mê eurontes poias eisenegkôsin auton dia ton ochlon, anabantes epi to dôma dia tôn keramôn kathêkan auton sun tô klinidiô eis to meson emprosthen tou Iêsou. 20 kai idôn tên pistin autôn eipen anthrôpe, apheôntai soi ai amartiai sou. 21 kai êrxanto dialogizesthai oi grammateis kai oi Pharisaioi legontes tis estin outos os lalei blasphêmias? tis dunatai amartias apheinai ei mê monos o theos? 22 epignous de o Iêsous tous dialogismous autôn apokritheis eipen pros autous ti dialogizesthe en tais kardiais umôn? 23 ti estin eukopôteron eipein apheôntai soi ai amartiai sou, ê eipein egeire kai peripatei? 24 ina de eidête oti o uios tou anthrôpou exousian echei epi tês gês aphienai amartias-eipen tô paralelumenô soi legô, egeire kai aras to klinidion sou poreuou eis ton oikon sou. 25 kai parachrêma anastas enôpion autôn, aras eph’ o katekeito, apêlthen eis ton oikon autou doxazôn ton theon. 26 kai ekstasis elaben apantas kai edoxazon ton theon kai eplêsthêsan phobou legontes oti eidomen paradoxa sêmeron.

27 Kai meta tauta exêlthen kai etheasato telônên onomati Leuin kathêmenon epi to telônion, kai eipen autô akolouthei moi. 28 kai katalipôn panta anastas êkolouthei autô. 29 Kai epoiêsen dochên megalên Leuis autô en tê oikia autou, kai ên ochlos polus telônôn kai allôn oi êsan met’ autôn katakeimenoi. 30 kai egonguzon oi Pharisaioi kai oi grammateis autôn pros tous mathêtas autou legontes dia ti meta tôn telônôn kai amartôlôn esthiete kai pinete? 31 kai apokritheis [o] Iêsous eipen pros autous ou chreian echousin oi ugiainontes iatrou alla oi kakôs echontes 32 ouk elêlutha kalesai dikaious alla amartôlous eis metanoian.

33 Oi de eipan pros auton oi mathêtai Iôannou nêsteuousin pukna kai deêseis poiountai omoiôs kai oi tôn Pharisaiôn, oi de soi esthiousin kai pinousin. 34 o de Iêsous eipen pros autous mê dunasthe tous uious tou numphônos en ô o numphios met’ autôn estin poiêsai nêsteusai? 35 eleusontai de êmerai, kai otan aparthê ap’ autôn o numphios, tote nêsteusousin en ekeinais tais êmerais. 36 Elegen de kai parabolên pros autous oti oudeis epiblêma apo imatiou kainou schisas epiballei epi imation palaion ei de mê ge, kai to kainon schisei kai tô palaiô ou sumphônêsei to epiblêma to apo tou kainou. 37 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mê ge, rêxei o oinos o neos tous askous kai autos ekchuthêsetai kai oi askoi apolountai 38 alla oinon neon eis askous kainous blêteon. 39 [oudeis piôn palaion thelei neon legei gar o palaios chrêstos estin.]

Kapitel 6

1 Egeneto de en sabbatô diaporeuesthai auton dia sporimôn, kai etillon oi mathêtai autou kai êsthion tous stachuas psôchontes tais chersin. 2 tines de tôn Pharisaiôn eipan ti poieite o ouk exestin tois sabbasin? 3 kai apokritheis pros autous eipen [o] Iêsous oude touto anegnôte o epoiêsen Dauid ote epeinasen autos kai oi met’ autou, 4 [ôs] eisêlthen eis ton oikon tou theou kai tous artous tês protheseôs labôn ephagen kai edôken tois met’ autou, ous ouk exestin phagein ei mê monous tous iereis? 5 kai elegen autois kurios estin tou sabbatou o uios tou anthrôpou.

6 Egeneto de en eterô sabbatô eiselthein auton eis tên sunagôgên kai didaskein kai ên anthrôpos ekei kai ê cheir autou ê dexia ên xêra. 7 paretêrounto de auton oi grammateis kai oi Pharisaioi ei en tô sabbatô therapeuei, ina eurôsin katêgorein autou. 8 autos de êdei tous dialogismous autôn, eipen de tô andri tô xêran echonti tên cheira egeire kai stêthi eis to meson kai anastas estê 9 eipen de [o] Iêsous pros autous eperôtô umas ei exestin tô sabbatô agathopoiêsai ê kakopoiêsai, psuchên sôsai ê apolesai? 10 kai periblepsamenos pantas autous eipen autô ekteinon tên cheira sou. o de epoiêsen kai apekatestathê ê cheir autou. 11 autoi de eplêsthêsan anoias kai dielaloun pros allêlous ti an poiêsaien tô Iêsou.

12 Egeneto de en tais êmerais tautais exelthein auton eis to oros proseuxasthai, kai ên dianuktereuôn en tê proseuchê tou theou. 13 kai ote egeneto êmera, prosephônêsen tous mathêtas autou kai eklexamenos ap’ autôn dôdeka, ous kai apostolous ônomasen 14 Simôna on kai ônomasen Petron, kai Andrean ton adelphon autou, kai Iakôbon kai Iôannên kai Philippon kai Bartholomaion 15 kai Maththaion kai Thôman [kai] Iakôbon Alphaiou kai Simôna ton kaloumenon Zêlôtên 16 kai Ioudan Iakôbou kai Ioudan Iskariôth, os egeneto prodotês.

17 Kai katabas met’ autôn estê epi topou pedinou, kai ochlos polus mathêtôn autou, kai plêthos polu tou laou apo pasês tês Ioudaias kai Ierousalêm kai tês paraliou Turou kai Sidônos, 18 oi êlthon akousai autou kai iathênai apo tôn nosôn autôn kai oi enochloumenoi apo pneumatôn akathartôn etherapeuonto, 19 kai pas o ochlos ezêtoun aptesthai autou oti dunamis par’ autou exêrcheto kai iato pantas.

20 Kai autos eparas tous ophthalmous autou eis tous mathêtas autou elegen

Makarioi oi ptôchoi,
oti umetera estin ê basileia tou theou,
21 makarioi oi peinôntes nun,
oti chortasthêsesthe
makarioi oi klaiontes nun,
oti gelasete.

22 makarioi este otan misêsôsin umas oi anthrôpoi kai otan aphorisôsin umas kai oneidisôsin kai ekbalôsin to onoma umôn ôs ponêron eneka tou uiou tou anthrôpou 23 charête en ekeinê tê êmera kai skirtêsate, idou gar o misthos umôn polus en tô ouranô kata ta auta gar epoioun tois prophêtais oi pateres autôn.

24 Plên ouai umin tois plousiois,
oti apechete tên paraklêsin umôn.
25 ouai umin, oi empeplêsmenoi nun
oti peinasete.
ouai, oi gelôntes nun,
oti penthêsete kai klausete.

26 ouai otan kalôs umas eipôsin pantes oi anthrôpoi kata ta auta gar epoioun tois pseudoprophêtais oi pateres autôn.

27 Alla umin legô tois akouousin agapate tous echthrous umôn kalôs poieite tois misousin umas, 28 eulogeite tous katarômenous umas, proseuchesthe peri tôn epêreazontôn umas. 29 tô tuptonti se epi tên siagona pareche kai tên allên, kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitôna mê kôlusês. 30 panti aitounti se didou, kai apo tou airontos ta sa mê apaitei. 31 Kai kathôs thelete ina poiôsin umin oi anthrôpoi poieite autois omoiôs. 32 kai ei agapate tous agapôntas umas, poia umin charis estin? kai gar oi amartôloi tous agapôntas autous agapôsin. 33 kai [gar] ean agathopoiête tous agathopoiountas umas, poia umin charis estin kai oi amartôloi to auto poiousin. 34 kai ean danisête par’ ôn elpizete labein, poia umin charis [estin]? kai amartôloi amartôlois danizousin ina apolabôsin ta isa. 35 plên agapate tous echthrous umôn kai agathopoieite kai danizete mêden apelpizontes kai estai o misthos umôn polus, kai esesthe uioi upsistou, oti autos chrêstos estin epi tous acharistous kai ponêrous. 36 Ginesthe oiktirmones kathôs o patêr umôn oiktirmôn estin.

37 Kai mê krinete, kai ou mê krithête kai mê katadikazete, kai ou mê katadikasthête. apoluete kai apoluthêsesthe 38 didote, kai dothêsetai umin metron kalon pepiesmenon sesaleumenon uperekchunnomenon dôsousin eis ton kolpon umôn ô gar metrô metreite antimetrêthêsetai umin. 39 Eipen de kai parabolên autois mêti dunatai tuphlos tuphlon odêgein? ouchi amphoteroi eis bothunon empesountai? 40 ouk estin mathêtês uper ton didaskalon katêrtismenos de pas estai ôs o didaskalos autou. 41 Ti de blepeis to karphos to en tô ophthalmô tou adelphou sou, tên de dokon tên en tô idiô ophthalmô ou katanoeis? 42 pôs dunasai legein tô adelphô sou adelphe, aphes ekbalô to karphos to en tô ophthalmô sou, autos tên en tô ophthalmô sou dokon ou blepôn? upokrita, ekbale prôton tên dokon ek tou ophthalmou sou, kai tote diablepseis to karphos to en tô ophthalmô tou adelphou sou ekbalein.

43 Ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron, oude palin dendron sapron poioun karpon kalon, 44 ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginôsketai ou gar ex akanthôn sullegousin suka oude ek batou staphulên trugôsin. 45 o agathos anthrôpos ek tou agathou thêsaurou tês kardias propherei to agathon, kai o ponêros ek tou ponêrou propherei to ponêron ek gar perisseumatos kardias lalei to stoma autou.

46 Ti de me kaleite kurie kurie, kai ou poieite a legô? 47 Pas o erchomenos pros me kai akouôn mou tôn logôn kai poiôn autous, upodeixô umin tini estin omoios 48 omoios estin anthrôpô oikodomounti oikian os eskapsen kai ebathunen kai ethêken themelion epi tên petran plêmmurês de genomenês proserêxen o potamos tê oikia ekeinê, kai ouk ischusen saleusai autên dia to kalôs oikodomêsthai autên. 49 o de akousas kai mê poiêsas omoios estin anthrôpô oikodomêsanti oikian epi tên gên chôris themeliou, ê proserêxen o potamos, kai euthus sunepesen kai egeneto to rêgma tês oikias ekeinês mega.

Kapitel 7

1 Epeidê eplêrôsen panta ta rêmata autou eis tas akoas tou laou, eisêlthen eis Kapharnaoum. 2 Ekatontarchou de tinos doulos kakôs echôn êmellen teleutan, os ên autô entimos. 3 akousas de peri tou Iêsou apesteilen pros auton presbuterous tôn Ioudaiôn erôtôn auton opôs elthôn diasôsê ton doulon autou. 4 oi de paragenomenoi pros ton Iêsoun parekaloun auton spoudaiôs legontes oti axios estin ô parexê touto 5 agapa gar to ethnos êmôn kai tên sunagôgên autos ôkodomêsen êmin. 6 o de Iêsous eporeueto sun autois. êdê de autou ou makran apechontos apo tês oikias epempsen philous o ekatontarchês legôn autô kurie, mê skullou, ou gar ikanos eimi ina upo tên stegên mou eiselthês 7 dio oude emauton êxiôsa pros se elthein alla eipe logô kai iathêtô o pais mou. 8 kai gar egô anthrôpos eimi upo exousian tassomenos echôn up’ emauton stratiôtas kai legô toutô poreuthêti, kai poreuetai, kai allô erchou, kai erchetai, kai tô doulô mou poiêson touto, kai poiei. 9 akousas de tauta o Iêsous ethaumasen auton kai strapheis tô akolouthounti autô ochlô eipen legô umin, oude en tô Israêl tosautên pistin euron. 10 Kai upostrepsantes eis ton oikon oi pemphthentes euron ton doulon ugiainonta.

11 Kai egeneto en tô exês eporeuthê eis polin kaloumenên Nain kai suneporeuonto autô oi mathêtai autou kai ochlos polus. 12 ôs de êngisen tê pulê tês poleôs, kai idou exekomizeto tethnêkôs monogenês uios tê mêtri autou kai autê ên chêra, kai ochlos tês poleôs ikanos ên sun autê. 13 kai idôn autên o kurios esplagchnisthê ep’ autê kai eipen autê mê klaie. 14 kai proselthôn êpsato tês sorou, oi de bastazontes estêsan kai eipen neaniske, soi legô egerthêti. 15 kai anekathisen o nekros kai êrxato lalein, kai edôken auton tê mêtri autou. 16 elaben de phobos pantas kai edoxazon ton theon legontes oti prophêtês megas êgerthê en êmin kai oti epeskepsato o theos ton laon autou. 17 kai exêlthen o logos outos en olê tê Ioudaia peri autou kai pasê tê perichôrô.

18 Kai apêngeilan Iôannê oi mathêtai autou peri pantôn toutôn. 19 kai proskalesamenos duo tinas tôn mathêtôn autou o Iôannês epempsen pros ton kurion legôn su ei o erchomenos ê eteron prosdokômen? 20 paragenomenoi de pros auton oi andres eipan Iôannês o baptistês apesteilen êmas pros se legôn su ei o erchomenos ê allon prosdokômen? 21 en ekeinê tê ôra etherapeusen pollous apo nosôn kai mastigôn kai pneumatôn ponêrôn kai tuphlois pollois echarisato blepein. 22 kai apokritheis eipen autois poreuthentes apangeilate Iôannê a eidete kai êkousate tuphloi anablepousin, chôloi peripatousin, leproi katharizontai kai kôphoi akouousin, nekroi egeirontai, ptôchoi euangelizontai 23 kai makarios estin os ean mê skandalisthê en emoi. 24 Apelthontôn de tôn angelôn Iôannou êrxato legein pros tous ochlous periô Iôannou ti exêlthate eis tên erêmon theasasthai? kalamon upo anemou saleuomenon? 25 alla ti exêlthate idein? anthrôpon en malakois imatiois êmphiesmenon? idou oi en imatismô endoxô kai truphê uparchontes en tois basileiois eisin. 26 alla ti exêlthate idein? prophêtên? nai legô umin kai perissoteron prophêtou. 27 outos estin peri ou gegraptai

idou apostellô ton angelon mou pro prosôpou sou,
os kataskeuasei tên odon sou emprosthen sou.

28 legô umin, meizôn en gennêtois gunaikôn Iôannou oudeis estin o de mikroteros en tê basileia tou theou meizôn autou estin. 29 Kai pas o laos akousas kai oi telônai edikaiôsan ton theon baptisthentes to baptisma Iôannou 30 oi de Pharisaioi kai oi nomikoi tên boulên tou theou êthetêsan eis eautous mê baptisthentes up’ autou,

31 Tini oun omoiôsô tous anthrôpous tês geneas tautês kai tini eisin omoioi? 32 omoioi eisin paidiois tois en agora kathêmenois kai prosphônousin allêlois a legei

êulêsamen umin kai ouk ôrchêsasthe,
ethrênêsamen kai ouk eklausate.

33 elêluthen gar Iôannês o baptistês mê esthiôn arton mête pinôn oinon kai legete daimonion echei. 34 elêluthen o uios tou anthrôpou esthiôn kai pinôn kai legete idou anthrôpos phagos kai oinopotês, philos telônôn kai amartôlôn. 35 kai edikaiôthê ê sophia apo pantôn tôn teknôn autês.

36 Êrôta de tis auton tôn Pharisaiôn ina phagê met’ autou kai eiselthôn eis ton oikon tou Pharisaiou kateklithê. 37 kai idou gunê êtis ên en tê polei amartôlos, kai epignousa oti katakeitai en tê oikia tou Pharisaiou komisasa alabastron murou 38 kai stasa opisô para tous podas autou klaiousa tois dakrusin êrxato brechein tous podas autou kai tais thrixin tês kephalês autês exemassen kai katephilei tous podas autou kai êleiphen tô murô. 39 idôn de o Pharisaios o kalesas auton eipen en eautô legôn outos ei ên [o] prophêtês, eginôsken an tis kai potapê ê gunê êtis aptetai autou oti amartôlos estin. 40 kai apokritheis o Iêsous eipen pros auton Simôn, echô soi ti eipein. o de didaskale, eipe, phêsin. 41 duo chreopheiletai êsan danistê tini o eis ôpheilen dênaria pentakosia, o de eteros pentêkonta. 42 mê echontôn autôn apodounai amphoterois echarisato. tis oun autôn pleion agapêsei auton? 43 apokritheis Simôn eipen upolambanô oti ô to pleion echarisato. o de eipen autô orthôs ekrinas. 44 kai strapheis pros tên gunaika tô Simôni ephê blepeis tautên tên gunaika? eisêlthon sou eis tên oikian, udôr moi epi podas ouk edôkas autê de tois dakrusin ebrexen mou tous podas kai tais thrixin autês exemaxen. 45 philêma moi ouk edôkas autê de aph’ ês eisêlthon ou dielipen kataphilousa mou tous podas. 46 elaiô tên kephalên mou ouk êleipsas autê de murô êleipsen tous podas mou. 47 ou charin legô soi, apheôntai ai amartiai autês ai pollai, oti êgapêsen polu ô de oligon aphietai oligon agapa. 48 eipen de autê apheôntai sou ai amartiai. 49 kai êrxanto oi sunanakeimenoi legein en eautois tis outos estin os kai amartias aphiêsin? 50 eipen de pros tên gunaika ê pistis sou sesôken se poreuou eis eirênên.

Kapitel 8

1 Kai egeneto en tô kathexês kai autos diôdeuen kata polin kai kômên kêrussôn kai euangelizomenos tên basileian tou theou kai oi dôdeka sun autô, 2 kai gunaikes tines ai êsan tetherapeumenai apo pneumatôn ponêrôn kai astheneiôn, Maria ê kaloumenê Magdalênê, aph’ ês daimonia epta exelêluthei, 3 kai Iôanna gunê Chouza epitropou Êrôdou kai Sousanna kai eterai pollai, aitines diêkonoun autois ek tôn uparchontôn autais.

4 Suniontos de ochlou pollou kai tôn kata polin epiporeuomenôn pros auton eipen dia parabolês 5 exêlthen o speirôn tou speirai ton sporon autou kai en tô speirein auton o men epesen para tên odon kai katepatêthê, kai ta peteina tou ouranou katephagen auto. 6 kai eteron katepesen epi tên petran, kai phuen exêranthê dia to mê echein ikmada. 7 kai eteron epesen en mesô tôn akanthôn kai sumphueisai ai akanthai apepnixan auto. 8 kai eteron epesen eis tên gên tên agathên kai phuen epoiêsen karpon ekatontaplasiona. tauta legôn ephônei o echôn ôta akouein akouetô.

9 Epêrôtôn de auton oi mathêtai autou tis autê eiê ê parabolê. 10 o de eipen umin dedotai gnônai ta mustêria tês basileias tou theou, tois de loipois en parabolais ina

blepontes mê blepôsin
kai akouontes mê suniôsin.

11 Estin de autê ê parabolê o sporos estin o logos tou theou. 12 oi de para tên odon eisin oi akousantes eita erchetai o diabolos kai airei ton logon apo tês kardias autôn ina mê pisteusantes sôthôsin. 13 oi de epi tês petras oi otan akousôsin meta charas dechontai ton logon, kai outoi rizan ouk echousin, oi pros kairon pisteuousin kai en kairô peirasmou aphistantai. 14 to de eis tas akanthas peson, outoi eisin oi akousantes, kai upo merimnôn kai ploutou kai êdonôn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesphorousin. 15 to de en tê kalê gê, outoi eisin oitines en kardia kalê kai agathê akousantes ton logon katechousin kai karpophorousin en upomonê.

16 Oudeis de luchnon apsas kaluptei auton skeuei ê upokatô klinês tithêsin all’ epi luchnias tithêsin, ina oi eisporeuomenoi blepôsin to phôs. 17 ou gar estin krupton o ou phaneron genêsetai oude apokruphon o ou mê gnôsthê kai eis phaneron elthê. 18 Blepete oun pôs akouete os an gar echê, dothêsetai autô kai os an mê echê, kaii o dokei echein arthêsetai ap’ autou.

19 Paregeneto de pros auton ê mêtêr kai oi adelphoi autou kai ouk êdunanto suntuchein autô dia ton ochlon. 20 apêngelê de autô ê mêtêr sou kai oi adelphoi sou estêkasin exô idein thelontes se. 21 o de apokritheis eipen pros autous mêtêr mou kai adelphoi mou outoi eisin oi ton logon tou theou akouontes kai poiountes.

22 Egeneto de en mia tôn êmerôn kai autos enebê eis ploion kai oi mathêtai autou kai eipen pros autous dielthômen eis to peran tês limnês, kai anêchthêsan. 23 pleontôn de autôn aphupnôsen. kai katebê lailaps anemou eis tên limnên kai suneplêrounto kai ekinduneuon. 24 proselthontes de diêgeiran auton legontes epistata epistata, apollumetha. o de diegertheis epetimêsen tô anemô kai tô kludôni tou udatos kai epausanto kai egeneto galênê. 25 eipen de autois pou ê pistis umôn? phobêthentes de ethaumasan legontes pros allêlous tis ara outos estin oti kai tois anemois epitassei kai tô udati, kai upakouousin autô?

26 Kai katepleusan eis tên chôran tôn Gerasênôn, êtis estin antipera tês Galilaias. 27 exelthonti de autô epi tên gên upêntêsen anêr tis ek tês poleôs echôn daimonia kai chronô ikanô ouk enedusato imation kai en oikia ouk emenen all’ en tois mnêmasin. 28 idôn de ton Iêsoun anakraxas prosepesen autô kai phônê megalê eipen ti emoi kai soi, Iêsou uie [tou theou] tou upsistou? deomai sou, mê me basanisês, 29 parêngellen gar tô pneumati tô akathartô exelthein apo tou anthrôpou. pollois gar chronois sunêrpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrêssôn ta desma êlauneto apo tou daimoniou eis tas erêmous. 30 epêrôtêsen de auton o Iêsous ti soi onoma estin? o de eipen legiôn, oti eisêlthen daimonia polla eis auton. 31 kai parekaloun auton ina mê epitaxê autois eis tên abusson apelthein.

32 ên de ekei agelê choirôn ikanôn boskomenê en tô orei kai parekalesan auton ina epitrepsê autois eis ekeinous eiselthein kai epetrepsen autois. 33 exelthonta de ta daimonia apo tou anthrôpou eisêlthon eis tous choirous, kai ôrmêsen ê agelê kata tou krêmnou eis tên limnên kai apepnigê. 34 idontes de oi boskontes to gegonos ephugon kai apêngeilan eis tên polin kai eis tous agrous. 35 exêlthon de idein to gegonos kai êlthon pros ton Iêsoun kai euron kathêmenon ton anthrôpon aph’ ou ta daimonia exêlthen imatismenon kai sôphronounta para tous podas [tou] Iêsou, kai ephobêthêsan. 36 apêngeilan de autois oi idontes pôs esôthê o daimonistheis. 37 kai êrôtêsen auton apan to plêthos tês perichôrou tôn Gerasênôn apelthein ap’ autôn, oti phobô megalô suneichonto autos de embas eis ploion upestrepsen. 38 edeito de autou o anêr aph’ ou exelêluthei ta daimonia einai sun autô apelusen de auton legôn 39 upostrephe eis ton oikon sou kai diêgou osa soi epoiêsen o theos kai apêlthen kath’ olên tên polin kêrussôn osa epoiêsen autô o Iêsous,

40 En de tô upostrephein ton Iêsoun apedexato auton o ochlos êsan gar pantes prosdokôntes auton. 41 kai idou êlthen anêr ô onoma Iairos kai outos archôn tês sunagôgês upêrchen, kai pesôn para tous podas Iêsou parekalei auton eiselthein eis ton oikon autou, 42 oti thugatêr monogenês ên autô ôs etôn dôdeka kai autê apethnêsken.

En de tô upagein auton oi ochloi sunepnigon auton. 43 Kai gunê ousa en rusei aimatos apo etôn dôdeka, êtis ouk ischusen ap’ oudenos therapeuthênai, 44 proselthousa opisthen êpsato tou kraspedou tou imatiou autou kai parachrêma estê ê rusis tou aimatos autês. 45 kai eipen o Iêsous tis o apsamenos mou? arnoumenôn de pantôn eipen o Petros epistata, oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin. 46 o de Iêsous eipen êpsato mou tis, egô gar egnôn dunamin exelêluthuian ap’ emou. 47 idousa de ê gunê oti ouk elathen, tremousa êlthen kai prospesousa autô di’ ên aitian êpsato autou apêngeilen enôpion pantos tou laou kai ôs iathê parachrêma. 48 o de eipen autê thugatêr, ê pistis sou sesôken se poreuou eis eirênên.

49 Eti autou lalountos erchetai tis para tou archisunagôgou legôn oti tethnêken ê thugatêr sou mêketi skulle ton didaskalon. 50 o de Iêsous akousas apekrithê autô mê phobou, monon pisteuson kai sôthêsetai. 51 elthôn de eis tên oikian ouk aphêken eiselthein tina sun autô ei mê Petron kai Iôannên kai Iakôbon kai ton patera tês paidos kai tên mêtera. 52 eklaion de pantes kai ekoptonto autên. o de eipen mê klaiete, ou gar apethanen alla katheudei. 53 kai kategelôn autou eidotes oti apethanen. 54 autos de kratêsas tês cheiros autês ephônêsen legôn ê pais egeire. 55 kai epestrepsen to pneuma autês kai anestê parachrêma kai dietaxen autê dothênai phagein. 56 kai exestêsan oi goneis autês o de parêngeilen autois mêdeni eipein to gegonos.

Kapitel 9

1 Sugkalesamenos de tous dôdeka edôken autois dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosous therapeuein 2 kai apesteilen autous kêrussein tên basileian tou theou kai iasthai, 3 kai eipen pros autous mêden airete eis tên odon, mête rabdon mête pêran mête arton mête argurion mête duo chitônas echein. 4 kai eis ên an oikian eiselthête, ekei menete kai ekeithen exerchesthe. 5 kai osoi an mê dechôntai umas, exerchomenoi apo tês poleôs ekeinês ton koniorton apo tôn podôn umôn apotinassete eis marturion ep’ autous. 6 exerchomenoi de diêrchonto kata tas kômas euangelizomenoi kai therapeuontes pantachou.

7 Êkousen de Êrôdês o tetraarchês ta ginomena panta kai diêporei dia to legesthai upo tinôn oti Iôannês êgerthê ek nekrôn, 8 upo tinôn de oti Êlias ephanê, allôn de oti prophêtês tis tôn archaiôn anestê. 9 eipen de [o] Êrôdês Iôannên egô apekephalisa tis de estin outos peri ou akouô toiauta? kai ezêtei idein auton.

10 Kai upostrepsantes oi apostoloi diêgêsanto autô osa epoiêsan. Kai paralabôn autous upechôrêsen kat’ idian eis polin kaloumenên Bêthsaida. 11 oi de ochloi gnontes êkolouthêsan autô kai apodexamenos autous elalei autois peri tês basileias tou theou kai tous chreian echontas therapeias iato. 12 Ê de êmera êrxato klinein proselthontes de oi dôdeka eipan autô apoluson ton ochlon ina poreuthentes eis tas kuklô kômas kai agrous katalusôsin kai eurôsin episitismon, oti ôde en erêmô topô esmen. 13 eipen de pros autous dote autois phagein umeis. oi de eipan ouk eisin êmin pleion ê artoi pente kai ichthues duo, ei mêti poreuthentes êmeis agorasômen eis panta ton laon touton brômata. 14 êsan gar ôsei andres pentakischilioi. eipen de pros tous mathêtas autou kataklinate autous klisias ôsei ana pentêkonta. 15 kai epoiêsan outôs kai kateklinan apantas. 16 labôn de tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogêsen autous kai kateklasen kai edidou tois mathêtais paratheinai tô ochlô. 17 kai ephagon kai echortasthêsan pantes, kai êrthê to perisseusan autois klasmatôn kophinoi dôdeka.

18 Kai egeneto en tô einai auton proseuchomenon kata monas sunêsan autô oi mathêtai, kai epêrôtêsen autous legôn tina me oi ochloi legousin einai? 19 oi de apokrithentes eipan Iôannên ton baptistên, alloi de Êlian, alloi de oti prophêtês tis tôn archaiôn anestê. 20 eipen de autois umeis de tina me legete einai? Petros de a0pokritheis eipen ton christon tou theou.

21 o de epitimêsas autois parêngeilen mêdeni legein touto 22 eipôn oti dei ton uion tou anthrôpou polla pathein kai apodokimasthênai apo tôn presbuterôn kai archiereôn kai grammateôn kai apoktanthênai kai tê tritê êmera egerthênai. 23 Elegen de pros pantas ei tis thelei opisô mou erchesthai arnêsasthô eauton kai aratô ton stauron autou kath’ êmeran kai akoloutheitô moi. 24 os gar an thelê tên psuchên autou sôsai apolesei autên os d’ an apolesê tên psuchên autou eneken emou outos sôsei autên. 25 ti gar ôpheleitai anthrôpos kerdêsas ton kosmon olon eauton de apolesas ê zêmiôtheis? 26 os gar an epaischunthê me kai tous emous logous, touton o uios tou anthrôpou epaischunthêsetai, otan elthê en tê doxê autou kai tou patros kai tôn agiôn angelôn. 27 legô de umin alêthôs, eisin tines tôn autou estêkotôn oi ou mê geusôntai thanatou eôs an idôsin tên basileian tou theou.

28 Egeneto de meta tous logous toutous ôsei êmerai oktô paralabôn Petron kai Iôannên kai Iakôbon anebê eis to oros proseuxasthai. 29 kai egeneto en tô proseuchesthai auton to eidos tou prosôpou autou eteron kai o imatismos autou leukos exastraptôn. 30 kai idou andres duo sunelaloun autô oitines êsan Môusês kai Êlias, 31 oi ophthentes en doxê elegon tên exodon autou, ên êmellen plêroun en Ierousalêm. 32 o de Petros kai oi sun autô êsan bebarêmenoi upnô diagrêgorêsantes de eidon tên doxan autou kai tous duo andras tous sunestôtas autô. 33 kai egeneto en tô diachôrizesthai autous ap’ autou eipen o Petros pros ton Iêsoun epistata kalon estin êmas ôde einai, kai poiêsômen skênas treis, mian soi kai mian Môusei kai mian Êlia, mê eidôs o legei. 34 tauta de autou legontos egeneto nephelê kai epeskiazen autous ephobêthêsan de en tô eiselthein autous eis tên nephelên. 35 kai phônê egeneto ek tês nephelês legousa outos estin o uios mou o eklelegmenos, autou akouete. 36 kai en tô genesthai tên phônên eurethê Iêsous monos. kai autoi esigêsan kai oudeni apêngeilan en ekeinais tais êmerais ouden ôn eôrakan.

37 Egeneto de tê exês êmera katelthontôn autôn apo tou orous sunêntêsen autô ochlos polus. 38 kai idou anêr apo tou ochlou eboêsen legôn didaskale, deomai sou epiblepsai epi ton uion mou, oti monogenês moi estin, 39 kai idou pneuma lambanei auton kai exaiphnês krazei kai sparassei auton meta aphrou kai molis apochôrei ap’ autou suntribon auton 40 kai edeêthên tôn mathêtôn sou ina ekbalôsin auto, kai ouk êdunêthêsan. 41 apokritheis de o Iêsous eipen ô genea apistos kai diestrammenê, eôs pote esomai pros umas kai anexomai umôn prosagage ôde ton uion sou. 42 eti de proserchomenou autou errêxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimêsen de o Iêsous tô pneumati tô akathartô kai iasato ton paida kai apedôken auton tô patri autou. 43 exeplêssonto de pantes epi tê megaleiotêti tou theou.

Pantôn de thaumazontôn epi pasin ois epoiei eipen pros tous mathêtas autou 44 thesthe umeis eis ta ôta umôn tous logous toutous o gar uios tou anthrôpou mellei paradidosthai eis cheiras anthrôpôn. 45 oi de êgnooun to rêma touto kai ên parakekalummenon ap’ autôn ina mê aisthôntai auto, kai ephobounto erôtêsai auton peri tou rêmatos toutou.

46 Eisêlthen de dialogismos en autois, to tis an eiê meizôn autôn. 47 o de Iêsous eidôs ton dialogismon tês kardias autôn, epilabomenos paidion estêsen auto par’ eautô 48 kai eipen autois os ean dexêtai touto to paidion epi tô onomati mou, eme dechetai kai os an eme dexêtai, dechetai ton aposteilanta me o gar mikroteros en pasin umin uparchôn outos estin megas.

49 Apokritheis de Iôannês eipen epistata, eidomen tina en tô onomati sou ekballonta daimonia kai ekôluomen auton, oti ouk akolouthei meth’ êmôn. 50 eipen de pros auton Iêsous mê kôluete os gar ouk estin kath’ umôn, uper umôn estin.

51 Egeneto de en tô sumplêrousthai tas êmeras tês analêmpseôs autou kai autos to prosôpon estêrisen tou poreuesthai eis Ierousalêm. 52 kai apesteilen angelous pro prosôpou autou kai poreuthentes eisêlthon eis kômên Samaritôn ôs etoimasai autô 53 kai ouk edexanto auton oti to prosôpon autou ên poreuomenon eis Ierousalêm. 54 idontes de oi mathêtai Iakôbos kai Iôannês eipan kurie, theleis eipômen pur katabênai apo tou ouranou kai analôsai autous? 55 strapheis de epetimêsen autois. 56 kai eporeuthêsan eis eteran kômên.

57 Kai poreuomenôn autôn en tê odô eipen tis pros auton akolouthêsô soi opou ean aperchê. 58 kai eipen autô [o] Iêsous ai alôpekes phôleous echousin kai ta peteina tou ouranou kataskênôseis, o de uios tou anthrôpou ouk echei pou tên kephalên klinê. 59 Eipen de pros eteron akolouthei moi. o de eipen epitrepson moi prôton apelthonti thapsai ton patera mou. 60 eipen de autô aphes tous nekrous thapsai tous eautôn nekrous, su de apelthôn diangelle tên basileian tou theou. 61 Eipen de kai eteros akolouthêsô soi, kurie, prôton de epitrepson moi apotaxasthai tois eis ton oikon mou. 62 eipen de [pros auton] o Iêsous oudeis epibalôn tên cheira ep’ arotron kai blepôn eis ta opisô euthetos estin tê basileia tou theou.

Kapitel 10

1 Meta de tauta anedeixen o kurios eterous ebdomêkonta [duo] kai apesteilen autous ana duo [duo] pro prosôpou autou eis pasan polin kai topon ou êmellen autos erchesthai. 2 elegen de pros autous o men therismos polus, oi de ergatai oligoi deêthête oun tou kuriou tou therismou opôs ergatas ekbalê eis ton therismon autou. 3 upagete idou apostellô umas ôs arnas en mesô lukôn. 4 mê bastazete ballantion, mê pêran, mê upodêmata, kai mêdena kata tên odon aspasêsthe. 5 eis ên d’ an eiselthête oikian, prôton legete eirênê tô oikô toutô. 6 kai ean ekei ê uios eirênês, epanapaêsetai ep’ auton ê eirênê umôn ei de mê ge eph’ umas anakampsei. 7 en autê de tê oikia menete esthiontes kai pinontes ta par’ autôn axios gar o ergatês tou misthou autou. mê metabainete ex oikias eis oikian. 8 kai eis ên an polin eiserchêsthe kai dechôntai umas, esthiete ta paratithemena umin 9 kai therapeuete tous en autê astheneis kai legete autois êngiken eph’ umas ê basileia tou theou. 10 eis ên d’ an polin eiselthête kai mê dechôntai umas, exelthontes eis tas plateias autês eipate 11 kai ton koniorton ton kollêthenta êmin ek tês poleôs umôn eis tous podas apomassometha umin plên touto ginôskete oti êngiken ê basileia tou theou. 12 legô umin oti Sodomois en tê êmera ekeinê anektoteron estai ê tê polei ekeinê.

13 Ouai soi, Chorazin, ouai soi, Bêthsaida oti ei en Turô kai Sidôni egenêthêsan ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkô kai spodô kathêmenoi metenoêsan. 14 plên Turô kai Sidôni anektoteron estai en tê krisei ê umin. 15 kai su, Kapharnaoum,

mê eôs ouranou upsôthêsê?
eôs tou adou katabêsê.

16 O akouôn umôn emou akouei, kai o athetôn umas eme athetei o de eme athetôn athetei ton aposteilanta me.

17 Upestrepsan de oi ebdomêkonta [duo] meta charas legontes kurie, kai ta daimonia upotassetai êmin en tô onomati sou. 18 eipen de autois etheôroun ton satanan ôs astrapên ek tou ouranou pesonta. 19 idou dedôka umin tên exousian tou patein epanô opheôn kai skorpiôn kai epi pasan tên dunamin tou echthrou, kai ouden umas ou mê adikêsei. 20 plên en toutô mê chairete oti ta pneumata umin upotassetai, chairete de oti ta onomata umôn engegraptai en tois ouranois.

21 En autê tê ôra êgalliasato tô pneumati tô agiô kai eipen exomologoumai soi, pater, kurie tou ouranou kai tês gês, oti apekrupsas tauta apo sophôn kai sunetôn kai apekalupsas auta nêpiois nai o patêr, oti outôs eudokia egeneto emprosthen sou. 22 panta moi paredothê upo tou patros mou, kai oudeis ginôskei tis estin o uios ei mê o patêr, kai tis estin o patêr ei mê o uios kai ô ean boulêtai o uios apokalupsai. 23 Kai strapheis pros tous mathêtas kat’ idian eipen makarioi oi ophthalmoi oi blepontes a blepete. 24 legô gar umin oti polloi prophêtai kai basileis êthelêsan idein a umeis blepete kai ouk eidan, kai akousai a akouete kai ouk êkousan.

25 Kai idou nomikos tis anestê ekpeirazôn auton legôn didaskale, ti poiêsas zôên aiônion klêronomêsô? 26 o de eipen pros auton en tô nomô ti gegraptai? pôs anaginôskeis? 27 o de apokritheis eipen agapêseis kurion ton theon sou ex olês kardias sou kai en olê tê psuchê sou kai en olê tê ischui sou kai en olê tê dianoia sou kai ton plêsion sou ôs seauton. 28 eipen de autô orthôs apekrithês touto poiei kai zêsê, 29 o de thelôn dikaiôsai eauton eipen pros ton Iêsoun kai tis estin mou plêsion? 30 Upolabôn o Iêsous eipen anthrôpos tis katebainen apo Ierousalêm eis Ierichô kai lêstais periepesen, oi kai ekdusantes auton kai plêgas epithentes apêlthon aphentes êmithanê. 31 kata sugkurian de iereus tis katebainen [en] tê odô ekeinê kai idôn auton antiparêlthen 32 omoiôs de kai Leuitês kata ton topon elthôn kai idôn antiparêlthen. 33 Samaritês de tis odeuôn êlthen kat’ auton kai idôn esplagchnisthê, 34 kai proselthôn katedêsen ta traumata autou epicheôn elaion kai oinon, epibibasas de auton epi to idion ktênos êgagen auton eis pandocheion kai epemelêthê autou, 35 kai epi tên aurion ekbalôn duo dênaria edôken tô pandochei kai eipen epimelêthêti autou, kai o ti an prosdapanêsês egô en tô epanerchesthai me apodôsô soi. 36 tis toutôn tôn triôn plêsion dokei soi gegonenai tou empesontos eis tous lêstas? 37 o de eipen o poiêsas to eleos met’ autou. eipen de autô [o] Iêsous poreuou kai su poiei omoiôs.

38 En de tô poreuesthai autous autos eisêlthen eis kômên tina gunê de tis onomati Martha upedexato auton eis tên oikian. 39 kai têde ên adelphê kaloumenê Mariam, [ê] kai parakathestheisa pros tous podas tou kuriou êkouen ton logon autou. 40 ê de Martha periespato peri pollên diakonian epistasa de eipen kurie, ou melei soi oti ê adelphê mou monên me kateleipen diakonein? eipon oun autê ina moi sunantilabêtai. 41 apokritheis de eipen autê o kurios Martha Martha, merimnas kai thorubazê peri polla, 42 oligôn de estin chreia ê enos Mariam gar tên agathên merida exelexato êtis ouk aphairethêsetai autês.

Kapitel 11

1 Kai egeneto en tô einai auton en topô tini proseuchomenon, ôs epausato, eipen tis tôn mathêtôn autou pros auton kurie, didaxon êmas proseuchesthai kathôs kai Iôannês edidaxen tous mathêtas autou. 2 eipen de autois otan proseuchêsthe legete

Pater, agiasthêtô to onoma sou
elthetô ê basileia sou
3 ton arton êmôn ton epiousion didou êmin to kath’ êmeran
4 kai aphes êmin tas amartias êmôn, kai gar autoi aphiomen panti opheilonti êmin
kai mê eisenegkês êmas eis peirasmon.

5 Kai eipen pros autous tis ex umôn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipê autô phile, chrêson moi treis artous, 6 epeidê philos mou paregeneto ex odou pros me kai ouk echô o parathêsô autô 7 kakeinos esôthen apokritheis eipê, mê moi kopous pareche êdê ê thura kekleistai kai ta paidia mou met’ emou eis tên koitên eisin ou dunamai anastas dounai soi. 8 legô umin, ei kai ou dôsei autô anastas dia to einai philon autou, dia ge tên anaideian autou egertheis dôsei autô osôn chrêzei. 9 Kagô umin legô, aiteite kai dothêsetai umin zêteite kai eurêsete, krouete kai anoigêsetai umin 10 pas gar o aitôn lambanei kai o zêtôn euriskei kai tô krouonti anoigêsetai. 11 tina de ex umôn ton patera aitêsei o uios ichthun, mê anti ichthuos ophin autô epidôsei? 12 ê kai aitêsei ôon, epidôsei autô skorpion? 13 ei oun umeis ponêroi uparchontes oidate domata agatha didonai tois teknois umôn, posô mallon o patêr [o] ex ouranou dôsei pneuma agion tois aitousin auton.

14 Kai ên ekballôn daimonion kôphon egeneto de tou daimoniou exelthontos elalêsen o kôphos kai ethaumasan oi ochloi. 15 tines de ex autôn eipon en beelzeboul tô archonti tôn daimoniôn ekballei ta daimonia 16 eteroi de peirazontes sêmeion ex ouranou ezêtoun par’ autou. 17 autos de eidôs autôn ta dianoêmata eipen autois pasa basileia eph’ eautên diameristheisa erêmoutai kai oikos epi oikon piptei. 18 ei de kai o satanas eph’ eauton diemeristhê, pôs stathêsetai ê basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia. 19 ei de egô en beelzeboul ekballô ta daimonia, oi uioi umôn en tini ekballousin? dia touto autoi umôn kritai esontai. 20 ei de en daktulô theou [egô] ekballô ta daimonia, ara ephthasen eph’ umas ê basileia tou theou. 21 otan o ischuros kathôplismenos phulassê tên eautou aulên, en eirênê estin ta uparchonta autou 22 epan de ischuroteros autou epelthôn nikêsê auton, tên panoplian autou airei eph’ ê epepoithei kai ta skula autou diadidôsin. 23 O mê ôn met’ emou kat’ emou estin, kai o mê sunagôn met’ emou skorpizei.

24 Otan to akatharton pneuma exelthê apo tou anthrôpou dierchetai di’ anudrôn topôn zêtoun anapausin kai mê euriskon [tote] legei upostrepsô eis ton oikon mou othen exêlthon 25 kai elthon euriskei [scholazonta] sesarômenon kai kekosmêmenon. 26 tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata ponêrotera eautou epta kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrôpou ekeinou cheirona tôn prôtôn.

27 Egeneto de en tô legein auton tauta eparasa tis phônên gunê ek tou ochlou eipen autô makaria ê koilia ê bastasasa se kai mastoi ous ethêlasas. 28 autos de eipen menoun makarioi oi akouontes ton logon tou theou kai phulassontes.

29 Tôn de ochlôn epathroizomenôn êrxato legein ê genea autê genea ponêra estin sêmeion zêtei, kai sêmeion ou dothêsetai autê ei mê to sêmeion Iôna. 30 kathôs gar egeneto [o] Iônas tois Nineuitais sêmeion, outôs estai kai o uios tou anthrôpou tê genea tautê. 31 basilissa notou egerthêsetai en tê krisei meta tôn andrôn tês geneas tautês kai katakrinei autous, oti êlthen ek tôn peratôn tês gês akousai tên sophian Solomônos, kai idou pleion Solomônos ôde. 32 andres Nineuitai anastêsontai en tê krisei meta tês geneas tautês kai katakrinousin autên oti metenoêsan eis to kêrugma Iôna, kai idou pleion Iôna ôde.

33 Oudeis luchnon apsas eis kruptên tithêsin oude upo ton modion all’ epi tên luchnian, ina oi eisporeuomenoi to phôs blepôsin. 34 o luchnos tou sômatos estin o ophthalmos sou. otan o ophthalmos sou aplous ê, kai olon to sôma sou phôteinon estin epan de ponêros ê, kai to sôma sou skoteinon. 35 skopei oun mê to phôs to en soi skotos estin. 36 ei oun to sôma sou olon phôteinon, mê echon meros ti skoteinon, estai phôteinon olon ôs otan o luchnos tê astrapê phôtizê se.

37 En de tô lalêsai erôta auton Pharisaios opôs aristêsê par’ autô eiselthôn de anepesen. 38 o de Pharisaios idôn ethaumasen oti ou prôton ebaptisthê pro tou aristou. 39 eipen de o kurios pros auton nun umeis oi Pharisaioi to exôthen tou potêriou kai tou pinakos katharizete to de esôthen umôn gemei arpagês kai ponêrias. 40 aphrones, ouch o poiêsas to exôthen kai to esôthen epoiêsen? 41 plên ta enonta dote eleêmosunên kai idou panta kathara umin estin. 42 alla ouai umin tois Pharisaiois, oti apodekatoute to êduosmon kai to pêganon kai pan lachanon kai parerchesthe tên krisin kai tên agapên tou theou tauta de edei poiêsai kakeina mê pareinai. 43 Ouai umin tois Pharisaiois, oti agapate tên prôtokathedrian en tais sunagôgais kai tous aspasmous en tais agorais. 44 Ouai umin, oti este ôs ta mnêmeia ta adêla, kai oi anthrôpoi oi peripatountes epanô ouk oidasin.

45 Apokritheis de tis tôn nomikôn legei autô didaskale, tauta legôn kai êmas ubrizeis. 46 o de eipen kai umin tois nomikois ouai, oti phortizete tous anthrôpous phortia dusbastakta kai autoi eni tôn daktulôn umôn ou prospsauete tois phortiois. 47 Ouai umin, oti oikodomeite ta mnêmeia tôn prophêtôn, oi de pateres umôn apekteinan autous. 48 ara martures este kai suneudokeite tois ergois tôn paterôn umôn, oti autoi men apekteinan autous umeis de oikodomeite. 49 dia touto kai ê sophia tou theou eipen apostelô eis autous prophêtas kai apostolous, kai ex autôn apoktenousin kai diôxousin, 50 ina ekzêtêthê to aima pantôn tôn prophêtôn to ekkechumenon apo katabolês kosmou apo tês geneas tautês, 51 apo aimatos Abel eôs aimatos Zachariou tou apolomenou metaxu tou thusiastêriou kai tou oikou nai legô umin, ekzêtêthêsetai apo tês geneas tautês. 52 Ouai umin tois nomikois, oti êrate tên kleida tês gnôseôs autoi ouk eisêlthate kai tous eiserchomenous ekôlusate. 53 Kakeithen exelthontos autou êrxanto oi grammateis kai oi Pharisaioi deinôs enechein kai apostomatizein auton peri pleionôn, 54 enedreuontes auton thêreusai ti ek tou stomatos autou.

Kapitel 12

1 En ois episunachtheisôn tôn muriadôn tou ochlou, ôste katapatein allêlous, êrxato legein pros tous mathêtas autou prôton prosechete eautois apo tês zumês, êtis estin upokrisis tôn Pharisaiôn. 2 Ouden de sugkekalummenon estin o ouk apokaluphthêsetai kai krupton o ou gnôsthêsetai. 3 anth’ ôn osa en tê skotia eipate en tô phôti akousthêsetai, kai o pros to ous elalêsate en tois tameiois kêruchthêsetai epi tôn dômatôn.

4 Legô de umin tois philois mou, mê phobêthête apo tôn apokteinontôn to sôma kai meta tauta mê echontôn perissoteron ti poiêsai. 5 upodeixô de umin tina phobêthête phobêthête ton meta to apokteinai echonta exousian embalein eis tên geennan. nai legô umin, touton phobêthête. 6 ouchi pente strouthia pôlountai assariôn duo? kai en ex autôn ouk estin epilelêsmenon enôpion tou theou. 7 alla kai ai triches tês kephalês umôn pasai êrithmêntai. mê phobeisthe pollôn strouthiôn diapherete.

8 Legô de umin, pas os an omologêsei en emoi emprosthen tôn anthrôpôn, kai o uios tou anthrôpou omologêsei en autô emprosthen tôn angelôn tou theou 9 o de arnêsamenos me enôpion tôn anthrôpôn aparnêthêsetai enôpion tôn angelôn tou theou. 10 Kai pas os erei logon eis ton uion tou anthrôpou, aphethêsetai autô tô de eis to agion pneuma blasphêmêsanti ouk aphethêsetai. 11 Otan de eispherôsin umas epi tas sunagôgas kai tas archas kai tas exousias, mê merimnêsête pôs [ê ti] apologêsêsthe ê ti eipête 12 to gar agion pneuma didaxei umas en autê tê ôra a dei eipein.

13 Eipen de tis ek tou ochlou autô didaskale, eipe tô adelphô mou merisasthai met’ emou tên klêronomian. 14 o de eipen autô anthrôpe, tis me katestêsen kritên ê meristên eph’ umas? 15 eipen de pros autous orate kai phulassesthe apo pasês pleonexias, oti ouk en tô perisseuein tini ê zôê autou estin ek tôn uparchontôn autô. 16 Eipen de parabolên pros autous legôn anthrôpou tinos plousiou euphorêsen ê chôra. 17 kai dielogizeto en eautô legôn ti poiêsô, oti ouk echô pou sunaxô tous karpous mou? 18 kai eipen touto poiêsô, kathelô mou tas apothêkas kai meizonas oikodomêsô kai sunaxô ekei panta ton siton kai ta agatha mou 19 kai erô tê psuchê mou, psuchê, echeis polla agatha [keimena eis etê polla anapauou, phage, pie,] euphrainou. 20 eipen de autô o theos aphrôn, tautê tê nukti tên psuchên sou aitousin apo sou a de êtoimasas tini estai? 21 [outôs o thêsaurizôn eautô kai mê eis theon ploutôn.]

22 Eipen de pros tous mathêtas [autou] dia touto legô umin mê merimnate tê psuchê ti phagête mêde tô sômati [umôn] ti endusêsthe. 23 ê gar psuchê pleion estin tês trophês kai to sôma tou endumatos. 24 katanoêsate tous korakas oti ou speirousin oude therizousin, ois ouk estin tameion oude apothêkê, kai o theos trephei autous posô mallon umeis diapherete tôn peteinôn. 25 tis de ex umôn merimnôn dunatai epi tên êlikian autou prostheinai pêchun? 26 ei oun oude elachiston dunasthe, ti peri tôn loipôn merimnate? 27 katanoêsate ta krina pôs auxanei ou kopia oude nêthei legô de umin, oude Solomôn en pasê tê doxê autou periebaleto ôs en toutôn. 28 ei de en agrô ton chorton onta sêmeron kai aurion eis klibanon ballomenon o theos outôs amphiezei posô mallon umas, oligopistoi. 29 kai umeis mê zêteite ti phagête kai ti piête kai mê meteôrizesthe 30 tauta gar panta ta ethnê tou kosmou epizêtousin, umôn de o patêr oiden oti chrêzete toutôn. 31 plên zêteite tên basileian autou kai tauta prostethêsetai umin. 32 Mê phobou, to mikron poimnion, oti eudokêsen o patêr umôn dounai umin tên basileian. 33 Pôlêsate ta uparchonta umôn kai dote eleêmosunên poiêsate eautois ballantia mê palaioumena, thêsauron anekleipton en tois ouranois, opou kleptês ouk engizei oude sês diaphtheirei 34 opou gar estin o thêsauros umôn ekei kai ê kardia umôn estai.

35 Estôsan umôn ai osphues periezôsmenai kai oi luchnoi kaiomenoi 36 kai umeis omoioi anthrôpois prosdechomenois ton kurion eautôn pote analusê ek tôn gamôn, ina elthontos kai krousantos eutheôs anoixôsin autô. 37 makarioi oi douloi ekeinoi, ous elthôn o kurios eurêsei grêgorountas amên legô umin oti perizôsetai kai anaklinei autous kai parelthôn diakonêsei autois. 38 kan en tê deutera kan en tê tritê phulakê elthê kai eurê outôs, makarioi eisin ekeinoi. 39 touto de ginôskete oti ei êdei o oikodespotês poia ôra o kleptês erchetai, egrêgorêsen an kai ouk aphêken dioruchthênai ton oikon autou. 40 kai umeis ginesthe etoimoi oti ê ôra ou dokeite o uios tou anthrôpou erchetai.

41 Eipen de o Petros kurie, pros êmas tên parabolên tautên legeis ê kai pros pantas? 42 kai eipen o kurios tis ara estin o pistos oikonomos o phronimos on katastêsei o kurios epi tês therapeias autou tou didonai en kairô [to] sitometrion? 43 makarios o doulos ekeinos on elthôn o kurios autou eurêsei poiounta outôs. 44 alêthôs legô umin oti epi pasin tois uparchousin autou katastêsei auton. 45 ean de eipê o doulos ekeinos en tê kardia autou chronizei o kurios mou erchesthai, kai arxêtai tuptein tous paidas kai tas paidiskas, esthiein te kai pinein kai methuskesthai, 46 êxei o kurios tou doulou ekeinou en êmera ê ou prosdoka kai en ôra ê ou ginôskei, kai dichotomêsei auton kai to meros autou meta tôn apistôn thêsei. 47 Ekeinos de o doulos o gnous to thelêma tou kuriou autou kai mê etoimasas ê poiêsas pros to thelêma autou darêsetai pollas 48 o de mê gnous, poiêsas de axia plêgôn darêsetai oligas. panti de ô edothê polu, polu zêtêthêsetai par’ autou, kai ô parethento polu perissoteron aitêsousin auton.

49 Pur êlthon balein epi tên gên, kai ti thelô ei êdê anêphthê. 50 baptisma de echô baptisthênai kai pôs sunechomai eôs otou telesthê. 51 dokeite oti eirênên paregenomên dounai en tê gê? ouchi, legô umin, all’ ê diamerismon. 52 esontai gar apo tou nun pente en eni oikô diamemerismenoi, treis epi dusin kai duo epi trisin,

53 diameristhêsontai patêr epi uiô
kai uios epi patri,
mêtêr epi thugatera
kai thugatêr epi tên mêtera,
penthera epi tên numphên autês
kai numphê epi tên pentheran.

54 Elegen de kai tois ochlois otan idête nephelên anatellousan epi dusmôn, eutheôs legete oti ombros erchetai, kai ginetai outôs 55 kai otan noton pneonta legete oti kausôn estai, kai ginetai. 56 upokritai, to prosôpon tês gês kai tou ouranou oidate dokimazein, ton kairon de touton pôs ouk oidate dokimazein?

57 Ti de kai aph’ eautôn ou krinete to dikaion? 58 ôs gar upageis meta tou antidikou sou ep’ archonta en tê odô dos ergasian apêllachthai [ap’] autou, mêpote katasurê se pros ton kritên, kai o kritês se paradôsei tô praktori, kai o praktôr se balei eis phulakên. 59 legô soi, ou mê exelthês ekeithen eôs kai to eschaton lepton apodôs.

Kapitel 13

1 Parêsan de tines en autô tô kairô apangellontes autô peri tôn Galilaiôn ôn to aima Pilatos emixen meta tôn thusiôn autôn. 2 kai apokritheis eipen autois dokeite oti oi Galilaioi outoi amartôloi para pantas tous Galilaious egenonto, oti tauta peponthasin? 3 ouchi, legô umin, all’ ean mê metanoête pantes omoiôs apoleisthe. 4 ê ekeinoi oi dekaoktô eph’ ous epesen o purgos en tô Silôam kai apekteinen autous, dokeite oti autoi opheiletai egenonto para pantas tous anthrôpous tous katoikountas Ierousalêm? 5 ouchi, legô umin, all’ ean mê metanoêsête pantes ôsautôs apoleisthe.

6 Elegen de tautên tên parabolên sukên eichen tis pephuteumenên en tô ampelôni autou kai êlthen zêtôn karpon en autê kai ouch euren. 7 eipen de pros ton ampelourgon idou tria etê aph’ ou erchomai zêtôn karpon en tê sukê tautê kai ouch euriskô. ekkopson autên, inati kai tên gên katargei? 8 o de apokritheis legei autô kurie, aphes autên kai touto to etos, eôs otou skapsô peri autên kai balô kopria, 9 kan men poiêsê karpon eis to mellon ei de mê ge, ekkopseis autên.

10 Ê Ên de didaskôn en mia tôn sunagôgôn en tois sabbasin. 11 kai idou gunê pneuma echousa astheneias etê dekaoktô kai ên sugkuptousa kai mê dunamenê anakupsai eis to panteles. 12 idôn de autên o Iêsous prosephônêsen kai eipen autê gunai, apolelusai tês astheneias sou, 13 kai epethêken autê tas cheiras kai parachrêma anôrthôthê kai edoxazen ton theon. 14 apokritheis de o archisunagôgos, aganaktôn oti tô sabbatô etherapeusen o Iêsous, elegen tô ochlô oti ex êmerai eisin en ais dei ergazesthai en autais oun erchomenoi therapeuesthe kai mê tê êmera tou sabbatou. 15 apekrithê de autô o kurios kai eipen upokritai, ekastos umôn tô sabbatô ou luei ton boun autou ê ton onon apo tês phatnês kai apagôn potizei? 16 tautên de thugatera Abraam ousan, ên edêsen o satanas idou deka kai oktô etê, ouk edei luthênai apo tou desmou toutou tê êmera tou sabbatou? 17 kai tauta legontos autou katêschunonto pantes oi antikeimenoi autô, kai pas o ochlos echairen epi pasin tois endoxois tois ginomenois up’ autou.

18 Elegen oun tini omoia estin ê basileia tou theou kai tini omoiôsô autên? 19 omoia estin kokkô sinapeôs, on labôn anthrôpos ebalen eis kêpon eautou kai êuxêsen kai egeneto eis dendron kai ta peteina tou ouranou kateskênôsen en tois kladois autou.

20 Kai palin eipen tini omoiôsô tên basileian tou theou? 21 omoia estin zumê, ên labousa gunê ekrupsen eis aleurou sata tria eôs ou ezumôthê olon.

22 Kai dieporeueto kata poleis kai kômas didaskôn kai poreian poioumenos eis Ierosoluma. 23 Eipen de tis autô kurie, ei oligoi oi sôzomenoi? o de eipen pros autous 24 agônizesthe eiselthein dia tês stenês thuras oti polloi, legô umin, zêtêsousin eiselthein kai ouk ischusousin. 25 aph’ ou an egerthê o oikodespotês kai apokleisê tên thuran kai arxêsthe exô estanai kai krouein tên thuran legontes kurie, anoixon êmin kai apokritheis erei umin ouk oida umas pothen este. 26 tote arxesthe legein ephagomen enôpion sou kai epiomen kai en tais plateiais êmôn edidaxas 27 kai erei legôn umin ouk oida pothen este apostête ap’ emou pantes ergatai adikias. 28 ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn. otan opsêsthe Abraam kai Isaak kai Iakôb kai pantas tous prophêtas en tê basileia tou theou, umas de ekballomenous exô. 29 kai êxousin apo anatolôn kai dusmôn kai apo borra kai notou kai anaklithêsontai en tê basileia tou theou. 30 kai idou eisin eschatoi oi esontai prôtoi kai eisin prôtoi oi esontai eschatoi.

31 En autê tê ôra prosêlthan tines Pharisaioi legontes autô exelthe kai poreuou enteuthen oti Êrôdês thelei se apokteinai. 32 kai eipen autois poreuthentes eipate tê alôpeki tautê idou ekballô daimonia kai iaseis apotelô sêmeron kai aurion kai tê tritê teleioumai. 33 plên dei me sêmeron kai aurion kai tê echomenê poreuesthai, oti ouk endechetai prophêtên apolesthai exô Ierousalêm. 34 Ierousalêm ierousalêm, ê apokteinousa tous prophêtas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autên, posakis êthelêsa episunaxai ta tekna sou on tropon ornis tên eautês nossian upo tas pterugas kai ouk êthelêsate. 35 idou aphietai umin o oikos umôn. legô [de] umin. ou mê idête me eôs eipête eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou.

Kapitel 14

1 Kai egeneto en tô elthein auton eis oikon tinos tôn archontôn [tôn] Pharisaiôn sabbatô phagein arton kai autoi êsan paratêroumenoi auton. 2 kai idou anthrôpos tis ên udrôpikos emprosthen autou. 3 kai apokritheis o Iêsous eipen pros tous nomikous kai Pharisaious legôn exestin tô sabbatô therapeusai ê ou? 4 oi de êsuchasan kai epilabomenos iasato auton kai apelusen. 5 kai pros autous eipen tinos umôn uios ê bous eis phrear peseitai kai ouk eutheôs anaspasei auton en êmera tou sabbatou? 6 kai ouk ischusan antapokrithênai pros tauta.

7 Elegen de pros tous keklêmenous parabolên, epechôn pôs tas prôtoklisias exelegonto, legôn pros autous 8 otan klêthês upo tinos eis gamous, mê kataklithês eis tên prôtoklisian, mêpote entimoteros sou ê keklêmenos up’ autou, 9 kai elthôn o se kai auton kalesas erei soi dos toutô topon, kai tote arxê meta aischunês ton eschaton topon katechein. 10 all’ otan klêthês poreutheis anapese eis ton eschaton topon, ina otan elthê o keklêkôs se erei soi phile, prosanabêthi anôteron tote estai soi doxa enôpion pantôn tôn sunanakeimenôn soi. 11 oti pas o upsôn eauton tapeinôthêsetai, kai o tapeinôn eauton upsôthêsetai. 12 Elegen de kai tô keklêkoti auton otan poiês ariston ê deipnon, mê phônei tous philous sou mêde tous adelphous sou mêde tous sungeneis sou mêde geitonas plousious mêpote kai autoi antikalesôsin se kai genêtai antapodoma soi. 13 all’ otan dochên poiês, kalei ptôchous, anapeirous, chôlous, tuphlous 14 kai makarios esê, oti ouk echousin antapodounai soi, antapodothêsetai gar soi en tê anastasei tôn dikaiôn.

15 Akousas de tis tôn sunanakeimenôn tauta eipen autô makarios ostis phagetai arton en tê basileia tou theou. 16 o de eipen autô anthrôpos tis epoiei deipnon mega, kai ekalesen pollous 17 kai apesteilen ton doulon autou tê ôra tou deipnou eipein tois keklêmenois erchesthe oti êdê etoima estin. 18 kai êrxanto apo mias pantes paraiteisthai. o prôtos eipen autô agron êgorasa kai echô anagkên exelthôn idein auton erôtô se, eche me parêtêmenon. 19 kai eteros eipen zeugê boôn êgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erôtô se, eche me parêtêmenon. 20 kai eteros eipen gunaika egêma kai dia touto ou dunamai elthein. 21 kai paragenomenos o doulos apêngeilen tô kuriô autou tauta. tote orgistheis o oikodespotês eipen tô doulô autou exelthe tacheôs eis tas plateias kai rumas tês poleôs kai tous ptôchous kai anapeirous kai tuphlous kai chôlous eisagage ôde. 22 kai eipen o doulos kurie, gegonen o epetaxas, kai eti topos estin. 23 kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anagkason eiselthein, ina gemisthê mou o oikos 24 legô gar umin oti oudeis tôn andrôn ekeinôn tôn keklêmenôn geusetai mou tou deipnou.

25 Suneporeuonto de autô ochloi polloi, kai strapheis eipen pros autous 26 ei tis erchetai pros me kai ou misei ton patera eautou kai tên mêtera kai tên gunaika kai ta tekna kai tous adelphous kai tas adelphas eti te kai tên psuchên eautou, ou dunatai einai mou mathêtês. 27 ostis ou bastazei ton stauron eautou kai erchetai opisô mou, ou dunatai einai mou mathêtês. 28 Tis gar ex umôn thelôn purgon oikodomêsai ouchi prôton kathisas psêphizei tên dapanên, ei echei eis apartismon? 29 ina mêpote thentos autou themelion kai mê ischuontos ektelesai pantes oi theôrountes arxôntai autô empaizein 30 legontes oti outos o anthrôpos êrxato oikodomein kai ouk ischusen ektelesai. 31 Ê tis basileus poreuomenos eterô basilei sumbalein eis polemon ouchi kathisas prôton bouleusetai ei dunatos estin en deka chiliasin upantêsai tô meta eikosi chiliadôn erchomenô ep’ auton? 32 ei de mê ge, eti autou porrô ontos presbeian aposteilas erôta pros eirênên. 33 outôs oun pas ex umôn os ouk apotassetai pasin tois eautou uparchousin ou dunatai einai mou mathêtês.

34 Kalon oun to alas ean de kai to alas môranthê, en tini artuthêsetai? 35 oute eis gên oute eis koprian eutheton estin, exô ballousin auto. o echôn ôta akouein akouetô.

Kapitel 15

1 Êsan de autô engizontes pantes oi telônai kai oi amartôloi akouein autou. 2 kai diegonguzon oi te Pharisaioi kai oi grammateis legontes oti outos amartôlous prosdechetai kai sunesthiei autois. 3 Eipen de pros autous tên parabolên tautên legôn 4 tis anthrôpos ex umôn echôn ekaton probata kai apolesas ex autôn en ou kataleipei ta enenêkonta ennea en tê erêmô kai poreuetai epi to apolôlos eôs eurê auto? 5 kai eurôn epitithêsin epi tous ômous autou chairôn 6 kai elthôn eis ton oikon sugkalei tous philous kai tous geitonas legôn autois sugcharête moi, oti euron to probaton mou to apolôlos. 7 legô umin oti outôs chara en tô ouranô estai epi eni amartôlô metanoounti ê epi enenêkonta ennea dikaiois oitines ou chreian echousin metanoias.

8 Ê tis gunê drachmas echousa deka ean apolesê drachmên mian, ouchi aptei luchnon kai saroi tên oikian kai zêtei epimelôs eôs ou eurê? 9 kai eurousa sugkalei tas philas kai geitonas legousa sugcharête moi, oti euron tên drachmên ên apôlesa. 10 outôs, legô umin, ginetai chara enôpion tôn angelôn tou theou epi eni amartôlô metanoounti.

11 Eipen de anthrôpos tis eichen duo uious. 12 kai eipen o neôteros autôn tô patri pater, dos moi to epiballon meros tês ousias. o de dieilen autois ton bion. 13 kai met’ ou pollas êmeras sunagagôn panta o neôteros uios apedêmêsen eis chôran makran kai ekei dieskorpisen tên ousian autou zôn asôtôs. 14 dapanêsantos de autou panta egeneto limos ischura kata tên chôran ekeinên, kai autos êrxato ustereisthai. 15 kai poreutheis ekollêthê eni tôn politôn tês chôras ekeinês, kai epempsen auton eis tous agrous autou boskein choirous, 16 kai epethumei chortasthênai ek tôn keratiôn ôn êsthion oi choiroi kai oudeis edidou autô. 17 eis eauton de elthôn ephê posoi misthioi tou patros mou perisseuontai artôn, egô de limô ôde apollumai. 18 anastas poreusomai pros ton patera mou kai erô autô pater, êmarton eis ton ouranon kai enôpion sou. 19 ouketi eimi axios klêthênai uios sou poiêson me ôs ena tôn misthiôn sou. 20 kai anastas êlthen pros ton patera eautou. Eti de autou makran apechontos eiden auton o patêr autou kai esplagchnisthê kai dramôn epepesen epi ton trachêlon autou kai katephilêsen auton. 21 eipen de o uios autô pater êmarton eis ton ouranon kai enôpion sou, ouketi eimi axios klêthênai uios sou [poiêson me ôs ena tôn misthiôn sou]. 22 eipen de o patêr pros tous doulous autou tachu exenegkate stolên tên prôtên kai endusate auton, kai dote daktulion eis tên cheira autou kai upodêmata eis tous podas, 23 kai pherete ton moschon ton siteuton, thusate, kai phagontes euphranthômen, 24 oti outos o uios mou nekros ên kai a0nezêsen, ên apolôlôs kai eurethê. kai êrxanto euphrainesthai.

25 Ên de o uios autou o presbuteros en agrô kai ôs erchomenos êngisen tê oikia, êkousen sumphônias kai chorôn, 26 kai proskalesamenos ena tôn paidôn epunthaneto ti an eiê tauta. 27 o de eipen autô oti o adelphos sou êkei, kai ethusen o patêr sou ton moschon ton siteuton, oti ugiainonta auton apelaben. 28 ôrgisthê de kai ouk êthelen eiselthein, o de patêr autou exelthôn parekalei auton. 29 o de apokritheis eipen tô patri autou idou tosauta etê douleuô soi kai oudepote entolên sou parêlthon, kai emoi oudepote edôkas eriphon ina meta tôn philôn mou euphranthô 30 ote de o uios sou outos o kataphagôn sou ton bion meta pornôn êlthen, ethusas autô ton siteuton moschon. 31 o de eipen autô teknon, su pantote met’ emou ei, kai panta ta ema sa estin 32 euphranthênai de kai charênai edei, oti o adelphos sou outos nekros ên kai ezêsen, kai apolôlôs kai eurethê.

Kapitel 16

1 Elegen de kai pros tous mathêtas anthrôpos tis ên plousios os eichen oikonomon, kai outos dieblêthê autô ôs diaskorpizôn ta uparchonta autou. 2 kai phônêsas auton eipen autô ti touto akouô peri sou? apodos ton logon tês oikonomias sou, ou gar dunê eti oikonomein. 3 eipen de en eautô o oikonomos ti poiêsô, oti o kurios mou aphaireitai tên oikonomian ap’ emou? skaptein ouk ischuô, epaitein aischunomai. 4 egnôn ti poiêsô, ina otan metastathô ek tês oikonomias dexôntai me eis tous oikous eautôn. 5 kai proskalesamenos ena ekaston tôn chreopheiletôn tou kuriou eautou elegen tô prôtô poson opheileis tô kuriô mou? 6 o de eipen ekaton batous elaiou. o de eipen autô dexai sou ta grammata kai kathisas tacheôs grapson pentêkonta. 7 epeita eterô eipen su de poson opheileis? o de eipen ekaton korous sitou. legei autô dexai sou ta grammata kai grapson ogdoêkonta. 8 kai epênesen o kurios ton oikonomon tês adikias oti phronimôs epoiêsen oti oi uioi tou aiônos toutou phronimôteroi uper tous uious tou phôtos eis tên genean tên eautôn eisin. 9 Kai egô umin legô, eautois poiêsate philous ek tou mamôna tês adikias, ina otan eklipê dexôntai umas eis tas aiônious skênas. 10 o pistos en elachistô kai en pollô pistos estin, kai o en elachistô adikos kai en pollô adikos estin. 11 ei oun en tô adikô mamôna pistoi ouk egenesthe, to alêthinon tis umin pisteusei? 12 kai ei en tô allotriô pistoi ouk egenesthe, to êmeteron tis dôsei umin? 13 Oudeis oiketês dunatai dusi kuriois douleuein ê gar ton ena misêsei kai ton eteron agapêsei ê enos anthexetai kai tou eterou kataphronêsei. ou dunasthe theô douleuein kai mamôna.

14 Êkouon de tauta panta oi Pharisaioi philarguroi uparchontes kai exemuktêrizon auton. 15 kai eipen autois umeis este oi dikaiountes eautous enôpion tôn anthrôpôn, o de theos ginôskei tas kardias umôn oti to en anthrôpois upsêlon bdelugma enôpion tou theou. 16 O nomos kai oi prophêtai mechri Iôannou apo tote ê basileia tou theou euangelizetai kai pas eis autên biazetai. 17 eukopôteron de estin ton ouranon kai tên gên parelthein ê tou nomou mian keraian pesein. 18 Pas o apoluôn tên gunaika autou kai gamôn eteran moicheuei, kai o apolelumenên apo andros gamôn moicheuei.

19 Anthrôpos de tis ên plousios, kai enedidusketo porphuran kai busson euphrainomenos kath’ êmeran lamprôs. 20 ptôchos de tis onomati Lazaros ebeblêto pros ton pulôna autou eilkômenos 21 kai epithumôn chortasthênai apo tôn piptontôn apo tês trapezês tou plousiou alla kai oi kunes erchomenoi epeleichon ta elkê autou. 22 egeneto de apothanein ton ptôchon kai apenechthênai auton upo tôn angelôn eis ton kolpon Abraam apethanen de kai o plousios kai etaphê. 23 kai en tô adê eparas tous ophthalmous autou, uparchôn en basanois ora Abraam apo makrothen kai Lazaron en tois kolpois autou. 24 kai autos phônêsas eipen pater Abraam, eleêson me kai pempson Lazaron ina bapsê to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxê tên glôssan mou, oti odunômai en tê phlogi tautê. 25 eipen de Abraam teknon, mnêsthêti oti apelabes ta agatha sou en tê zôê sou, kai Lazaros omoiôs ta kaka nun de ôde parakaleitai, su de odunasai. 26 kai en pasin toutois metaxu êmôn kai umôn chasma mega estêriktai, opôs oi thelontes diabênai enthen pros umas mê dunôntai, mêde ekeithen pros êmas diaperôsin. 27 eipen de erôtô se oun, pater, ina pempsês auton eis ton oikon tou patros mou, 28 echô gar pente adelphous, opôs diamarturêtai autois, ina mê kai autoi elthôsin eis ton topon touton tês basanou. 29 legei de Abraam echousin Môusea kai tous prophêtas akousatôsan autôn. 30 o de eipen ouchi, pater Abraam, all’ ean tis apo nekrôn poreuthê pros autous metanoêsousin. 31 eipen de autô ei Môuseôs kai tôn prophêtôn ouk akouousin, oud’ ean tis ek nekrôn anastê peisthêsontai.

Kapitel 17

1 Eipen de pros tous mathêtas autou anendekton estin tou ta skandala mê elthein, plên ouai di’ ou erchetai 2 lusitelei autô ei lithos mulikos perikeitai peri ton trachêlon autou kai erriptai eis tên thalassan ê ina skandalisê tôn mikrôn toutôn ena. 3 prosechete eautois. Ean amartê o adelphos sou epitimêson autô, kai ean metanoêsê aphes autô. 4 Kai ean eptakis tês êmeras amartêsê eis se kai eptakis epistrepsê pros se legôn metanoô, aphêseis autô.

5 Kai eipan oi apostoloi tô kuriô prosthes êmin pistin. 6 eipen de o kurios ei echete pistin ôs kokkon sinapeôs elegete an tê sukaminô [tautê] ekrizôthêti kai phuteuthêti en tê thalassê kai upêkousen an umin.

7 Tis de ex umôn doulon echôn arotriônta ê poimainonta, os eiselthonti ek tou agrou erei autô eutheôs parelthôn anapese, 8 all’ ouchi erei autô etoimason ti deipnêsô kai perizôsamenos diakonei moi eôs phagô kai piô, kai meta tauta phagesai kai piesai su? 9 mê echei charin tô doulô oti epoiêsen ta diatachthenta? 10 outôs kai umeis, otan poiêsête panta ta diatachthenta umin, legete oti douloi achreioi esmen, o ôpheilomen poiêsai pepoiêkamen.

11 Kai egeneto en tô poreuesthai eis Ierousalêm kai autos diêrcheto dia meson Samareias kai Galilaias. 12 Kai eiserchomenou autou eis tina kômên apêntêsan deka leproi andres, oi anestêsan porrôthen 13 kai autoi êran phônên legontes Iêsou epistata, eleêson êmas. 14 kai idôn eipen autois poreuthentes epideixate eautous tois iereusin. kai egeneto en tô upagein autous ekatharisthêsan. 15 eis de ex autôn, idôn oti iathê, upestrepsen meta phônês megalês doxazôn ton theon, 16 kai epesen epi prosôpon para tous podas autou eucharistôn autô kai autos ên Samaritês. 17 apokritheis de o Iêsous eipen ouch oi deka ekatharisthêsan? oi [de] ennea pou? 18 ouch eurethêsan upostrepsantes dounai doxan tô theô ei mê o allogenês outos? 19 kai eipen autô anastas poreuou ê pistis sou sesôken se.

20 Eperôtêtheis de upo tôn Pharisaiôn pote erchetai ê basileia tou theou apekrithê autois kai eipen ouk erchetai ê basileia tou theou meta paratêrêseôs, 21 oude erousin idou ôde ê ekei, idou gar ê basileia tou theou entos umôn estin. 22 Eipen de pros tous mathêtas eleusontai êmerai ote epithumêsete mian tôn êmerôn tou uiou tou anthrôpou idein kai ouk opsesthe. 23 kai erousin umin idou ekei, ê idou ôde mê [apelthête mêde] diôxête. 24 ôsper gar ê astrapê astraptousa ek tês upo ton ouranon eis tên up’ ouranon lampei, outôs estai o uios tou anthrôpou. 25 prôton de dei auton polla pathein kai apodokimasthênai apo tês geneas tautês. 26 kai kathôs egeneto en tais êmerais Nôe, outôs estai kai en tais êmerais tou uiou tou anthrôpou 27 êsthion, epinon, egamoun, egamizonto, achri ês êmeras eisêlthen Nôe eis tên kibôton kai êlthen o kataklusmos kai apôlesen pantas. 28 omoiôs kathôs egeneto en tais êmerais Lôt êsthion, epinon, êgorazon, epôloun, ephuteuon, ôkodomoun 29 ê de êmera exêlthen Lôt apo Sodomôn, ebrexen pur kai theion ap’ ouranou kai apôlesen pantas. 30 kata ta auta estai ê êmera o uios tou anthrôpou apokaluptetai. 31 en ekeinê tê êmera os estai epi tou dômatos kai ta skeuê autou en tê oikia, mê katabatô arai auta, kai o en agrô omoiôs mê epistrepsatô eis ta opisô. 32 mnêmoneuete tês gunaikos Lôt. 33 os ean zêtêsê tên psuchên autou peripoiêsasthai apolesei autên, os d’ an apolesei zôogonêsei autên. 34 legô umin, tautê tê nukti esontai duo epi klinês [mias], o eis paralêmphthêsetai kai o eteros aphethêsetai 35 esontai duo alêthousai epi to auto, ê mia paralêmphthêsetai, ê de etera aphethêsetai. 36 37 kai apokrithentes legousin autô pou, kurie? o de eipen autois opou to sôma, ekei kai oi aetoi episunachthêsontai.

Kapitel 18

1 Elegen de parabolên autois pros to dein pantote proseuchesthai autous kai mê egkakein, 2 legôn kritês tis ên en tini polei ton theon mê phoboumenos kai anthrôpon mê entrepomenos. 3 chêra de ên en tê polei ekeinê kai êrcheto pros auton legousa ekdikêson me apo tou antidikou mou. 4 kai ouk êthelen epi chronon. meta tauta de eipen en eautô ei kai ton theon ou phoboumai oude anthrôpon entrepomai, 5 dia ge to parechein moi kopon tên chêran tautên ekdikêsô autên, ina mê eis telos erchomenê upôpiazê me. 6 Eipen de o kurios akousate ti o kritês tês adikias legei 7 o de theos ou mê poiêsê tên ekdikêsin tôn eklektôn autou tôn boôntôn autô êmeras kai nuktos kai makrothumei ep’ autois? 8 legô umin oti poiêsei tên ekdikêsin autôn en tachei. plên o uios tou anthrôpou elthôn ara eurêsei tên pistin epi tês gês?

9 Eipen de kai pros tinas tous pepoithotas eph’ eautois oti eisin dikaioi kai exouthenountas tous loipous tên parabolên tautên 10 Anthrôpoi duo anebêsan eis to ieron proseuxasthai eis Pharisaios kai o eteros telônês. 11 o Pharisaios statheis tauta pros eauton prosêucheto o theos, eucharistô soi oti ouk eimi ôsper oi loipoi tôn anthrôpôn, arpages, adikoi, moichoi, ê kai ôs outos o telônês 12 nêsteuô dis tou sabbatou, apodekateuô panta osa ktômai. 13 o de telônês makrothen estôs ouk êthelen oude tous ophthalmous eparai eis ton ouranon, all’ etupten to stêthos eautou legôn o theos ilasthêti moi tô amartôlô. 14 legô umin, katebê outos dedikaiômenos eis ton oikon autou par’ ekeinon oti pas o upsôn eauton tapeinôthêsetai, o de tapeinôn eauton upsôthêsetai.

15 Prosepheron de autô kai ta brephê ina autôn aptêtai idontes de oi mathêtai epetimôn autois. 16 o de Iêsous prosekalesato [auta] legôn aphete ta paidia erchesthai pros me kai mê kôluete auta tôn gar toioutôn estin ê basileia tou theou. 17 amên legô umin. os an mê dexêtai tên basileian tou theou ôs paidion, ou mê eiselthê eis autên.

18 Kai epêrôtêsen tis auton archôn legôn didaskale agathe, ti poiêsas zôên aiônion klêronomêsô? 19 eipen de autô o Iêsous ti me legeis agathon? oudeis agathos ei mê eis [o] theos. 20 tas entolas oidas mê moicheusês, mê phoneusês, mê klepsês, mê pseudomarturêsês, tima ton patera sou kai tên mêtera. 21 o de eipen tauta panta ephulaxa ek neotêtos. 22 akousas de o Iêsous eipen autô eti en soi leipei panta osa echeis pôlêson kai diados ptôchois, kai exeis thêsauron en [tois] ouranois, kai deuro akolouthei moi. 23 o de akousas tauta perilupos egenêthê ên gar plousios sphodra.

24 idôn de auton [o] Iêsous eipen pôs duskolôs oi ta chrêmata echontes eis tên basileian tou theou eisporeuontai 25 eukopôteron gar estin kamêlon dia trêmatos belonês eiselthein ê plousion eis tên basileian tou theou eiselthein. 26 eipan de oi akousantes kai tis dunatai sôthênai? 27 o de eipen ta adunata para anthrôpois dunata para tô theô estin. 28 Eipen de o Petros idou êmeis aphentes ta idia êkolouthêsamen soi. 29 o de eipen autois amên legô umin oti oudeis estin os aphêken oikian ê gunaika ê adelphous ê goneis ê tekna eneken tês basileias tou theou 30 os ouchi mê labê pollaplasiona en tô kairô toutô kai en tô aiôni tô erchomenô zôên aiônion.

31 Paralabôn de tous dôdeka eipen pros autous idou anabainomen eis Ierousalêm, kai telesthêsetai panta ta gegrammena dia tôn prophêtôn tô uiô tou anthrôpou 32 paradothêsetai gar tois ethnesin kai empaichthêsetai kai ubristhêsetai kai emptusthêsetai 33 kai mastigôsantes apoktenousin auton kai tê êmera tê tritê anastêsetai. 34 kai autoi ouden toutôn sunêkan kai ên to rêma touto kekrummenon ap’ autôn kai ouk eginôskon ta legomena.

35 Egeneto de en tô engizein auton eis Ierichô tuphlos tis ekathêto para tên odon epaitôn. 36 akousas de ochlou diaporeuomenou epunthaneto ti eiê touto. 37 apêngeilan de autô oti Iêsous o Nazôraios parerchetai. 38 kai eboêsen legôn Iêsou uie Dauid, eleêson me. 39 kai oi proagontes epetimôn autô ina sigêsê, autos de pollô mallon ekrazen uie Dauid, eleêson me. 40 statheis de Iêsous ekeleusen auton achthênai pros auton. engisantos de autou epêrôtêsen auton 41 ti soi theleis poiêsô? o de eipen kurie, ina anablepsô. 42 kai o Iêsous eipen autô anablepson ê pistis sou sesôken se. 43 kai parachrêma aneblepsen kai êkolouthei autô doxazôn ton theon. kai pas o laos idôn edôken ainon tô theô.

Kapitel 19

1 Kai eiselthôn diêrcheto tên Ierichô. 2 Kai idou anêr onomati kaloumenos Zakchaios kai autos ên architelônês kai autos plousios 3 kai ezêtei idein ton Iêsoun tis estin kai ouk êdunato apo tou ochlou oti tê êlikia mikros ên. 4 kai prodramôn eis to emprosthen anebê epi sukomorean ina idê auton oti ekeinês êmellen dierchesthai, 5 kai ôs êlthen epi ton topon, anablepsas [o] Iêsous eipen pros auton Zakchaie, speusas katabêthi, sêmeron gar en tô oikô sou dei me meinai. 6 kai speusas katebê kai upedexato auton chairôn. 7 kai idontes pantes diegonguzon legontes oti para amartôlô andri eisêlthen katalusai. 8 statheis de Zakchaios eipen pros ton kurion idou ta êmisia mou tôn uparchontôn, kurie, [tois] ptôchois didômi, kai ei tinos ti esukophantêsa apodidômi tetraploun. 9 eipen de pros auton [o] Iêsous oti sêmeron sôtêria tô oikô toutô egeneto, kathoti kai autos uios Abraam [estin] 10 êlthen gar o uios tou anthrôpou zêtêsai kai sôsai to apolôlos.

11 Akouontôn de autôn tauta prostheis eipen parabolên dia to engus einai Ierousalêm auton kai dokein autous oti parachrêma mellei ê basileia tou theou anaphainesthai. 12 eipen oun anthrôpos tis eugenês eporeuthê eis chôran makran labein eautô basileian kai upostrepsai. 13 kalesas de deka doulous eautou edôken autois deka mnas kai eipen pros autous pragmateusasthai en ô erchomai. 14 oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisô autou legontes ou thelomen touton basileusai eph’ êmas. 15 kai egeneto en tô epanelthein auton labonta tên basileian kai eipen phônêthênai autô tous doulous toutous ois dedôkei to argurion, ina gnoi ti diepragmateusanto. 16 paregeneto de o prôtos legôn, kurie, ê mna sou deka prosêrgasato mnas. 17 kai eipen autô euge, agathe doule, oti en elachistô pistos egenou, isthi exousian echôn epanô deka poleôn. 18 kai êlthen o deuteros legôn ê mna sou, kurie, epoiêsen pente mnas. 19 eipen de kai toutô kai su epanô ginou pente poleôn. 20 kai o eteros êlthen legôn kurie, idou ê mna sou ên eichon apokeimenên en soudariô 21 ephoboumên gar se, oti anthrôpos austêros ei, aireis o ouk ethêkas kai therizeis o ouk espeiras. 22 legei autô ek tou stomatos sou krinô se, ponêre doule. êdeis oti egô anthrôpos austêros eimi, airôn o ouk ethêka kai therizôn o ouk espeira? 23 kai dia ti ouk edôkas mou to argurion epi trapezan? kagô elthôn sun tokô an auto epraxa. 24 kai tois parestôsin eipen arate ap’ autou tên mnan kai dote tô tas deka mnas echonti– 25 kai eipan autô kurie, echei deka mnas– 26 legô umin oti panti tô echonti dothêsetai, apo de tou mê echontos kai o echei arthêsetai. 27 plên tous echthrous mou toutous tous mê thelêsantas me basileusai ep’ autous agagete ôde kai katasphaxate autous emprosthen mou.

28 Kai eipôn tauta eporeueto emprosthen anabainôn eis Ierosoluma. 29 Kai egeneto ôs êngisen eis Bêthphagê kai Bêthania pros to oros to kaloumenon Elaiôn, apesteilen duo tôn mathêtôn 30 legôn upagete eis tên katenanti kômên, en ê eisporeuomenoi eurêsete pôlon dedemenon eph on oudeis pôpote anthrôpôn ekathisen, kai lusantes auton agagete. 31 kai ean tis umas erôta dia ti luete? outôs ereite oti o kurios autou chreian echei. 32 apelthontes de oi apestalmenoi euron kathôs eipen autois. 33 luontôn de autôn ton pôlon eipan oi kurioi autou pros autous ti luete ton pôlon? 34 oi de eipan oti o kurios autou chreian echei. 35 kai êgagon auton pros ton Iêsoun kai epiripsantes autôn ta imatia epi ton pôlon epebibasan ton Iêsoun. 36 poreuomenou de autou upestrônnuon ta imatia eautôn en tê odô.

37 engizontos de autou êdê pros tê katabasei tou orous tôn elaiôn êrxanto apan to plêthos tôn mathêtôn chairontes ainein ton theon phônê megalê peri pasôn ôn eidon dunameôn, 38 legontes

eulogêmenos o erchomenos,
o basileus en onomati kuriou
en ouranô eirênê
kai doxa en upsistois.

39 kai tines tôn Pharisaiôn apo tou ochlou eipan pros auton didaskale, epitimêson tois mathêtais sou. 40 kai apokritheis eipen legô umin, ean outoi siôpêsousin, oi lithoi kraxousin.

41 Kai ôs êngisen idôn tên polin eklausen ep’ autên 42 legôn oti ei egnôs en tê êmera tautê kai su ta pros eirênên nun de ekrubê apo ophthalmôn sou. 43 oti êxousin êmerai epi se kai parembalousin oi echthroi sou charaka soi kai perikuklôsousin se kai sunexousin se pantothen, 44 kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi, kai ouk aphêsousin lithon epi lithon en soi, anth’ ôn ouk egnôs ton kairon tês episkopês sou.

45 Kai eiselthôn eis to ieron êrxato ekballein tous pôlountas 46 legôn autois gegraptai

kai estai o oikos mou oikos proseuchês,
umeis de auton epoiêsate spêlaion lêstôn.

47 Kai ên didaskôn to kath’ êmeran en tô ierô. oi de archiereis kai oi grammateis ezêtoun auton apolesai kai oi prôtoi tou laou, 48 kai ouch euriskon to ti poiêsôsin, o laos gar apas exekremato autou akouôn.

Kapitel 20

1 Kai egeneto en mia tôn êmerôn didaskontos autou ton laon en tô ierô kai euangelizomenou epestêsan oi archiereis kai oi grammateis sun tois presbuterois 2 kai eipan legontes pros auton eipon êmin en poia exousia tauta poieis, ê tis estin o dous soi tên exousian tautên? 3 apokritheis de eipen pros autous erôtêsô umas kagô logon kai eipate moi 4 to baptisma Iôannou ex ouranou ên ê ex anthrôpôn? 5 oi de sunelogisanto pros eautous legontes oti ean eipômen ex ouranou erei dia ti ouk episteusate autô? 6 ean de eipômen ex anthrôpôn, o laos apas katalithasei êmas pepeismenos gar estin Iôannên prophêtên einai. 7 kai apekrithêsan mê eidenai pothen. 8 kai o Iêsous eipen autois oude egô legô umin en poia exousia tauta poiô.

9 Êrxato de pros ton laon legein tên parabolên tautên anthrôpos ephuteusen ampelôna kai exedeto auton geôrgois kai apedêmêsen chronous ikanous. 10 kai kairô apesteilen pros tous geôrgous doulon ina apo tou karpou tou ampelônos dôsousin autô oi de geôrgoi exapesteilan auton deirantes kenon. 11 kai prosetheto eteron pempsai doulon oi de kakeinon deirantes kai atimasantes exapesteilan kenon. 12 kai prosetheto triton pempsai oi de kai touton traumatisantes exebalon. 13 eipen de o kurios tou ampelônos ti poiêsô? pempsô ton uion mou ton agapêton isôs touton entrapêsontai. 14 idontes de auton oi geôrgoi dielogizonto pros allêlous legontes outos estin o klêronomos apokteinômen auton, ina êmôn genêtai ê klêronomia. 15 kai ekbalontes auton exô tou ampelônos apekteinan. ti oun poiêsei autois o kurios tou ampelônos? 16 eleusetai kai apolesei tous geôrgous toutous kai dôsei ton ampelôna allois. akousantes de eipan mê genoito. 17 o de emblepsas autois eipen ti oun estin to gegrammenon touto

lithon on apedokimasan oi oikodomountes,
outos egenêthê eis kephalên gônias?

18 pas o pesôn ep’ ekeinon ton lithon sunthlasthêsetai eph’ on d’ an pesê likmêsei auton. 19 Kai ezêtêsan oi grammateis kai oi archiereis epibalein ep’ auton tas cheiras en autê tê ôra, kai ephobêthêsan ton laon, egnôsan gar oti pros autous eipen tên parabolên tautên.

20 Kai paratêrêsantes apesteilan egkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai, ina epilabôntai autou logou, ôste paradounai auton tê archê kai tê exousia tou êgemonos. 21 kai epêrôtêsan auton legontes didaskale, oidamen oti orthôs legeis kai didaskeis kai ou lambaneis prosôpon all’ ep’ alêtheias tên odon tou theou didaskeis 22 exestin êmas Kaisari phoron dounai ê ou? 23 katanoêsas de autôn tên panourgian eipen pros autous 24 deixate moi dênarion tinos echei eikona kai epigraphên? oi de eipan Kaisaros. 25 o de eipen pros autous toinun apodote ta Kaisaros Kaisari kai ta tou theou tô theô. 26 kai ouk ischusan epilabesthai tou rêmatos enantion tou laou kai thaumasantes epi tê apokrisei autou esigêsan.

27 Proselthontes de tines tôn Saddoukaiôn, oi legontes anastasin mê einai, epêrôtêsan auton 28 legontes didaskale, Môusês egrapsen êmin, ean tinos adelphos apothanê echôn gunaika kai outos ateknos ê, ina labê o adelphos autou tên gunaika kai exanastêsê sperma tô adelphô autou. 29 epta oun adelphoi êsan kai o prôtos labôn gunaika apethanen ateknos 30 kai o deuteros 31 kai o tritos elaben autên, ôsautôs de kai oi epta ou katelipon tekna kai apethanon. 32 usteron kai ê gunê apethanen. 33 ê gunê oun en tê anastasei tinos autôn ginetai gunê? oi gar epta eschon autên gunaika. 34 kai eipen autois o Iêsous oi uioi tou aiônos toutou gamousin kai gamiskontai, 35 oi de kataxiôthentes tou aiônos ekeinou tuchein kai tês anastaseôs tês ek nekrôn oute gamousin oute gamizontai 36 oude gar apothanein eti dunantai, isangeloi gar eisin kai uioi eisin theou tês anastaseôs uioi ontes. 37 oti de egeirontai oi nekroi, kai Môusês emênusen epi tês batou, ôs legei kurion ton theon Abraam kai theon Isaak kai theon Iakôb. 38 theos de ouk estin nekrôn alla zôntôn, pantes gar autô zôsin. 39 Apokrithentes de tines tôn grammateôn eipan didaskale, kalôs eipas. 40 ouketi gar etolmôn eperôtan auton ouden.

41 Eipen de pros autous pôs legousin ton christon einai Dauid uion? 42 autos gar Dauid legei en biblô psalmôn

eipen kurios tô kuriô mou
kathou ek dexiôn mou,
43 eôs an thô tous echthrous sou upopodion tôn podôn sou.

44 Dauid oun auton kurion kalei, kai pôs autou uios estin?

45 Akouontos de pantos tou laou eipen tois mathêtais 46 prosechete apo tôn grammateôn tôn thelontôn peripatein en stolais kai philountôn aspasmous en tais agorais kai prôtokathedrias en tais sunagôgais kai prôtoklisias en tois deipnois, 47 oi katesthiousin tas oikias tôn chêrôn kai prophasei makra proseuchontai outoi lêmpsontai perissoteron krima.

Kapitel 21

1 Anablepsas de eiden tous ballontas eis to gazophulakion ta dôra autôn plousious. 2 eiden de tina chêran penichran ballousan ekei lepta duo, 3 kai eipen alêthôs legô umin oti ê chêra autê ê ptôchê pleion pantôn ebalen 4 pantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dôra, autê de ek tou usterêmatos autês panta ton bion on eichen ebalen.

5 Kai tinôn legontôn peri tou ierou oti lithois kalois kai anathêmasin kekosmêtai eipen 6 tauta a theôreite eleusontai êmerai en ais ouk aphethêsetai lithos epi lithô ôde os ou kataluthêsetai.

7 Epêrôtêsan de auton legontes didaskale, pote oun tauta estai kai ti to sêmeion otan mellê tauta ginesthai? 8 o de eipen blepete mê planêthête polloi gar eleusontai epi tô onomati mou legontes egô eimi, kai o kairos êngiken mê poreuthête opisô autôn. 9 otan de akousête polemous kai akatastasias, mê ptoêthête dei gar tauta genesthai prôton, all’ ouk eutheôs to telos. 10 Tote elegen autois egerthêsetai ethnos ep’ ethnos kai basileia epi basileian, 11 seismoi te megaloi kai kata topous loimoi kai limoi esontai phobêtra te kai ap’ ouranou sêmeia megala estai. 12 Pro de toutôn pantôn epibalousin eph’ umas tas cheiras autôn kai diôxousin, paradidontes eis tas sunagôgas kai phulakas, apagomenous epi basileis kai êgemonas eneken tou onomatos mou 13 apobêsetai umin eis marturion. 14 thete oun en tais kardiais umôn mê promeletan apologêthênai 15 egô gar dôsô umin stoma kai sophian ê ou dunêsontai antistênai ê anteipein apantes oi antikeimenoi umin. 16 paradothêsesthe de kai upo goneôn kai adelphôn kai sungenôn kai philôn, kai thanatôsousin ex umôn, 17 kai esesthe misoumenoi upo pantôn dia to onoma mou. 18 kai thrix ek tês kephalês umôn ou mê apolêtai. 19 en tê upomonê umôn ktêsesthe tas psuchas umôn.

20 Otan de idête kukloumenên upo stratopedôn Ierousalêm, tote gnôte oti êngiken ê erêmôsis autês. 21 tote oi en tê Ioudaia pheugetôsan eis ta orê kai oi en mesô autês ekchôreitôsan kai oi en tais chôrais mê eiserchesthôsan eis autên, 22 oti êmerai ekdikêseôs autai eisin tou plêsthênai panta ta gegrammena. 23 ouai tais en gastri echousais kai tais thêlazousais en ekeinais tais êmerais estai gar anagkê megalê epi tês gês kai orgê tô laô toutô, 24 kai pesountai stomati machairês kai aichmalôtisthêsontai eis ta ethnê panta, kai Ierousalêm estai patoumenê upo ethnôn, achri ou plêrôthôsin [kai esontai] kairoi ethnôn.

25 Kai esontai sêmeia en êliô kai selênê kai astrois, kai epi tês gês sunochê ethnôn en aporia êchous thalassês kai salou, 26 apopsuchontôn anthrôpôn apo phobou kai prosdokias tôn eperchomenôn tê oikoumenê, ai gar dunameis tôn ouranôn saleuthêsontai. 27 kai tote opsontai ton uion tou anthrôpou erchomenon en nephelê meta dunameôs kai doxês pollês. 28 archomenôn de toutôn ginesthai anakupsate kai eparate tas kephalas umôn, dioti engizei ê apolutrôsis umôn.

29 Kai eipen parabolên autois idete tên sukên kai panta ta dendra 30 otan probalôsin êdê, blepontes aph’ eautôn ginôskete oti êdê engus to theros estin 31 outôs kai umeis, otan idête tauta ginomena, ginôskete oti engus estin ê basileia tou theou. 32 amên legô umin oti ou mê parelthê ê genea autê eôs [an] panta genêtai. 33 o ouranos kai ê gê pareleusontai, oi de logoi mou ou mê pareleusontai.

34 Prosechete de eautois mêpote barêthôsin ai kardiai umôn en kraipalê kai methê kai merimnais biôtikais kai epistê eph’ umas aiphnidios ê êmera ekeinê 35 ôs pagis epeiseleusetai gar epi pantas tous kathêmenous epi prosôpon pasês tês gês. 36 agrupneite de en panti kairô deomenoi ina katischusête ekphugein tauta panta ta mellonta ginesthai kai stathênai emprosthen tou uiou tou anthrôpou.

37 Ên de tas êmeras en tô ierô didaskôn, tas de nuktas exerchomenos êulizeto eis to oros to kaloumenon Elaiôn 38 kai pas o laos ôrthrizen pros auton en tô ierô akouein autou.

Kapitel 22

1 Êngizen de ê eortê tôn azumôn ê legomenê pascha. 2 kai ezêtoun oi archiereis kai oi grammateis to pôs anelôsin auton ephobounto gar ton laon. 3 Eisêlthen de satanas eis Ioudan ton kaloumenon Iskariôtên, onta ek tou arithmou tôn dôdeka 4 kai apelthôn sunelalêsen tois archiereusin kai stratêgois to pôs autois paradô auton. 5 kai echarêsan kai sunethento autô argurion dounai. 6 kai exômologêsen, kai ezêtei eukairian tou paradounai auton ater ochlou autois.

7 Êlthen de ê êmera tôn azumôn, ê edei thuesthai to pascha 8 kai apesteilen Petron kai Iôannên eipôn poreuthentes etoimasate êmin to pascha ina phagômen. 9 oi de eipan autô pou theleis etoimasômen? 10 o de eipen autois idou eiselthontôn umôn eis tên polin sunantêsei umin anthrôpos keramion udatos bastazôn akolouthêsate autô eis tên oikian eis ên eisporeuetai, 11 kai ereite tô oikodespotê tês oikias legei soi o didaskalos pou estin to kataluma opou to pascha meta tôn mathêtôn mou phagô? 12 kakeinos umin deixei anagaion mega estrômenon ekei etoimasate. 13 apelthontes de euron kathôs eirêkei autois kai êtoimasan to pascha.

14 Kai ote egeneto ê ôra, anepesen kai oi apostoloi sun autô. 15 kai eipen pros autous epithumia epethumêsa touto to pascha phagein meth’ umôn pro tou me pathein 16 legô gar umin oti ou mê phagô auto eôs otou plêrôthê en tê basileia tou theou. 17 kai dexamenos potêrion eucharistêsas eipen labete touto kai diamerisate eis eautous 18 legô gar umin, ou mê piô apo tou nun apo tou genêmatos tês ampelou eôs ou ê basileia tou theou elthê. 19 kai labôn arton eucharistêsas eklasen kai edôken autois legôn touto estin to sôma mou [[to uper umôn didomenon touto poieite eis tên emên anamnêsin. 20 kai to potêrion ôsautôs meta to deipnêsai, legôn touto to potêrion ê kainê diathêkê en tô aimati mou to uper umôn ekchunnomenon]]. 21 Plên idou ê cheir tou paradidontos me met’ emou epi tês trapezês. 22 oti o uios men tou anthrôpou kata to ôrismenon poreuetai, plên ouai tô anthrôpô ekeinô di’ ou paradidotai. 23 kai autoi êrxanto suzêtein pros eautous to tis ara eiê ex autôn o touto mellôn prassein.

24 Egeneto de kai philoneikia en autois, to tis autôn dokei einai meizôn. 25 o de eipen autois oi basileis tôn ethnôn kurieuousin autôn kai oi exousiazontes autôn euergetai kalountai. 26 umeis de ouch outôs, all’ o meizôn en umin ginesthô ôs o neôteros kai o êgoumenos ôs o diakonôn. 27 tis gar meizôn, o anakeimenos ê o diakonôn? ouchi o anakeimenos? egô de en mesô umôn eimi ôs o diakonôn. 28 umeis de este oi diamemenêkotes met’ emou en tois peirasmois mou 29 kagô diatithemai umin kathôs dietheto moi o patêr mou basileian, 30 ina esthête kai pinête epi tês trapezês mou en tê basileia mou, kai kathêsthe epi thronôn tas dôdeka phulas krinontes tou Israêl.

31 Simôn Simôn, idou o satanas exêtêsato umas tou siniasai ôs ton siton 32 egô de edeêthên peri sou ina mê eklipê ê pistis sou kai su pote epistrepsas stêrison tous adelphous sou 33 o de eipen autô kurie, meta sou etoimos eimi kai eis phulakên kai eis thanaton poreuesthai. 34 o de eipen legô soi, Petre, ou phônêsei sêmeron alektôr eôs tris me aparnêsê eidenai.

35 Kai eipen autois ote apesteila umas ater ballantiou kai pêras kai upodêmatôn, mê tinos usterêsate? oi de eipan outhenos. 36 eipen de autois alla nun o echôn ballantion aratô, omoiôs kai pêran, kai o mê echôn pôlêsatô to imation autou kai agorasatô machairan. 37 legô gar umin oti touto to gegrammenon dei telesthênai en emoi, to kai meta anomôn elogisthê kai gar to peri emou telos echei. 38 oi de eipan kurie, idou machairai ôde duo. o de eipen autois ikanon estin.

39 Kai exelthôn eporeuthê kata to ethos eis to oros tôn elaiôn, êkolouthêsan de autô [kai] oi mathêtai. 40 genomenos de epi tou topou eipen autois proseuchesthe mê eiselthein eis peirasmon. 41 kai autos apespasthê ap’ autôn ôsei lithou bolên kai theis ta gonata prosêucheto 42 legôn pater, ei boulei parenegke touto to potêrion ap’ emou plên mê to thelêma mou alla to son ginesthô. 43 [[ôphthê de autô angelos apo tou ouranou enischuôn auton. 44 kai genomenos en agônia ektenesteron prosêucheto kai egeneto o idrôs autou ôsei thromboi aimatos katabainontes epi tên gên.]] 45 kai anastas apo tês proseuchês elthôn pros tous mathêtas euren koimômenous autous apo tês lupês, 46 kai eipen autois ti katheudete anastantes proseuchesthe, ina mê eiselthête eis peirasmon.

47 Eti autou lalountos idou ochlos, kai o legomenos Ioudas eis tôn dôdeka proêrcheto autous kai êngisen tô Iêsou philêsai auton. 48 Iêsous de eipen autô Iouda, philêmati ton uion tou anthrôpou paradidôs? 49 idontes de oi peri auton to esomenon eipan kurie, ei pataxomen en machairê? 50 kai epataxen eis tis ex autôn tou archiereôs ton doulon kai apheilen to ous autou to dexion. 51 apokritheis de [o] Iêsous eipen eate eôs toutou kai apsamenos tou ôtiou iasato auton. 52 Eipen de Iêsous pros tous paragenomenous ep’ auton archiereis kai stratêgous tou ierou kai presbuterous ôs epi lêstên exêlthate meta machairôn kai xulôn? 53 kath’ êmeran ontos mou meth’ umôn en tô ierô ouk exeteinate tas cheiras ep’ eme, all’ autê estin umôn ê ôra kai ê exousia tou skotous.

54 Sullabontes de auton êgagon kai eisêgagon eis tên oikian tou archiereôs o de Petros êkolouthei makrothen. 55 periapsantôn de pur en mesô tês aulês kai sugkathisantôn ekathêto o Petros mesos autôn. 56 idousa de auton paidiskê tis kathêmenon pros to phôs kai atenisasa autô eipen kai outos sun autô ên. 57 o de êrnêsato legôn ouk oida auton, gunai. 58 kai meta brachu eteros idôn auton ephê kai su ex autôn ei. o de Petros ephê anthrôpe, ouk eimi. 59 kai diastasês ôsei ôras mias allos tis diischurizeto legôn ep’ alêtheias kai outos met’ autou ên, kai gar Galilaios estin. 60 eipen de o Petros anthrôpe, ouk oida o legeis. kai parachrêma eti lalountos autou ephônêsen alektôr. 61 kai strapheis o kurios eneblepsen tô Petrô, kai upemnêsthê o Petros tou rêmatos tou kuriou ôs eipen autô oti prin alektora phônêsai sêmeron aparnêsê me tris. 62 [kai exelthôn exô eklausen pikrôs.]

63 Kai oi andres oi sunechontes auton enepaizon autô derontes, 64 kai perikalupsantes auton epêrôtôn legontes prophêteuson, tis estin o paisas se? 65 kai etera polla blasphêmountes elegon eis auton.

66 Kai ôs egeneto êmera, sunêchthê to presbuterion tou laou, archiereis te kai grammateis kai apêgagon auton eis to sunedrion autôn legontes 67 ei su ei o christos, eipon êmin. eipen de autois ean umin eipô, ou mê pisteusête 68 ean de erôtêsô, ou mê apokrithête. 69 apo tou nun de estai o uios tou anthrôpou kathêmenos ek dexiôn tês dunameôs tou theou. 70 eipan de pantes su oun ei o uios tou theou? o de pros autous ephê umeis legete oti egô eimi. 71 oi de eipan ti eti echomen marturias chreian? autoi gar êkousamen apo tou stomatos autou.

Kapitel 23

1 Kai anastan apan to plêthos autôn êgagon auton epi ton Pilaton. 2 Êrxanto de katêgorein autou legontes touton euramen diastrephonta to ethnos êmôn kai kôluonta phorous Kaisari didonai kai legonta eauton christon basilea einai. 3 o de Pilatos êrôtêsen auton legôn su ei o basileus tôn Ioudaiôn? o de apokritheis autô ephê su legeis. 4 o de Pilatos eipen pros tous archiereis kai tous ochlous ouden euriskô aition en tô anthrôpô toutô. 5 oi de epischuon legontes oti anaseiei ton laon didaskôn kath’ olês tês Ioudaias, kai arxamenos apo tês Galilaias eôs ôde.

6 Pilatos de akousas epêrôtêsen ei [o] anthrôpos Galilaios estin, 7 kai epignous oti ek tês exousias Êrôdou estin anepempsen auton pros Êrôdên, onta kai auton en Ierosolumois en tautais tais êmerais. 8 O de Êrôdês idôn ton Iêsoun echarê lian, ên gar ex ikanôn chronôn thelôn idein auton dia to akouein peri autou kai êlpizen ti sêmeion idein up’ autou ginomenon. 9 epêrôta de auton en logois ikanois, autos de ouden apekrinato autô. 10 eistêkeisan de oi archiereis kai oi grammateis eutonôs katêgorountes autou. 11 exouthenêsas de auton o Êrôdês sun tois strateumasin autou kai empaixas peribalôn esthêta lampran anepempsen auton tô Pilatô. 12 egenonto de philoi o te Êrôdês kai o Pilatos en autê tê êmera met’ allêlôn proupêrchon gar en echthra ontes pros autous.

13 Pilatos de sugkalesamenos tous archiereis kai tous archontas kai ton laon 14 eipen pros autous prosênegkate moi ton anthrôpon touton ôs apostrephonta ton laon, kai idou egô enôpion umôn anakrinas outhen euron en tô anthrôpô toutô aition ôn katêgoreite kat’ autou. 15 all’ oude Êrôdês, anepempsen gar auton pros êmas, kai idou ouden axion thanatou estin pepragmenon autô 16 paideusas oun auton apolusô. 17 18 Anekragon de pamplêthei legontes aire touton, apoluson de êmin ton Barabban 19 ostis ên dia stasin tina genomenên en tê polei kai phonon blêtheis en tê phulakê. 20 palin de o Pilatos prosephônêsen autois thelôn apolusai ton Iêsoun. 21 oi de epephônoun legontes staurou staurou auton. 22 o de triton eipen pros autous ti gar kakon epoiêsen outos? ouden aition thanatou euron en autô paideusas oun auton apolusô. 23 oi de epekeinto phônais megalais aitoumenoi auton staurôthênai, kai katischuon ai phônai autôn. 24 Kai z Pilatos epekrinen genesthai to aitêma autôn 25 apelusen de ton dia stasin kai phonon beblêmenon eis phulakên on êtounto, ton de Iêsoun paredôken tô thelêmati autôn.

26 Kai ôs apêgagon auton epilabomenoi Simôna tina Kurênaion erchomenon ap’ agrou epethêkan autô ton stauron pherein opisthen tou Iêsou. 27 Êkolouthei de autô polu plêthos tou laou kai gunaikôn ai ekoptonto kai ethrênoun auton. 28 strapheis de pros autas Iêsous eipen thugateres Ierousalêm, mê klaiete ep’ eme plên eph’ eautas klaiete kai epi ta tekna umôn, 29 oti idou erchontai êmerai en ais erousin makariai ai steirai kai ai koiliai ai ouk egennêsan kai mastoi oi ouk ethrepsan.

30 tote arxontai legein tois oresin

pesete eph’ êmas,
kai tois bounois
kalupsate êmas

31 oti ei en ugrô xulô tauta poiousin, en tô xêrô ti genêtai?

32 Êgonto de kai eteroi kakourgoi duo sun autô anairethênai. 33 kai ote êlthon epi ton topon ton kaloumenon Kranion, ekei estaurôsan auton kai tous kakourgous, on men ek dexiôn on de ex aristerôn. 34 [[o de Iêsous elegen pater, aphes autois, ou gar oidasin ti poiousin.]] diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon klêron. 35 Kai eistêkei o laos theôrôn. exemuktêrizon de kai oi archontes legontes allous esôsen sôsatô eauton, ei outos estin o christos tou theou o eklektos. 36 enepaixan de autô kai oi stratiôtai proserchomenoi, oxos prospherontes autô 37 kai legontes ei su ei o basileus tôn Ioudaiôn, sôson seauton. 38 ên de kai epigraphê ep’ autô o basileus tôn Ioudaiôn outos.

39 Eis de tôn kremasthentôn kakourgôn eblasphêmei auton ouchi su ei o christos? sôson seauton kai êmas. 40 apokritheis de o eteros epitimôn autô ephê oude phobê su ton theon, oti en tô autô krimati ei? 41 kai êmeis men dikaiôs, axia gar ôn epraxamen apolambanomen outos de ouden atopon epraxen. 42 kai elegen Iêsou mnêsthêti mou otan elthês eis tên basileian sou. 43 kai eipen autô amên soi legô, sêmeron met’ emou esê en tô paradeisô.

44 Kai ên êdê ôsei ôra ektê kai skotos egeneto eph’ olên tên gên eôs ôras enatês 45 tou êliou ekleipontos, eschisthê de to katapetasma tou naou meson. 46 kai phônêsas phônê megalê o Iêsous eipen pater, eis cheiras sou paratithemai to pneuma mou. touto de eipôn exepneusen. 47 idôn de o ekatontarchês to genomenon edoxazen ton theon legôn ontôs o anthrôpos outos dikaios ên. 48 kai pantes oi sumparagenomenoi ochloi epi tên theôrian tautên theôrêsantes ta genomena, tuptontes ta stêthê upestrephon. 49 Eistêkeisan de pantes oi gnôstoi autô apo makrothen kai gunaikes ai sunakolouthousai autô apo tês Galilaias orôsai tauta.

50 Kai idou anêr onomati Iôsêph bouleutês uparchôn anêr agathos kai dikaios– 51 outos ouk ên sugkatatetheimenos tê boulê kai tê praxei autôn-apo Arimathaias poleôs tôn Ioudaiôn, os prosedecheto tên basileian tou theou, 52 outos proselthôn tô Pilatô êtêsato to sôma tou Iêsou 53 kai kathelôn enetulixen auto sindoni kai ethêken auton en mnêmati laxeutô ou ouk ên oudeis oupô keimenos. 54 kai êmera ên paraskeuês kai sabbaton epephôsken. 55 katakolouthêsasai de ai gunaikes, aitines êsan sunelêluthuiai ek tês Galilaias autô, etheasanto to mnêmeion kai ôs etethê to sôma autou, 56 upostrepsasai de êtoimasan arômata kai mura. kai to men sabbaton êsuchasan kata tên entolên.

Kapitel 24

1 Tê de mia tôn sabbatôn orthrou batheôs epi to mnêma êlthon pherousai a êtoimasan arômata. 2 euron de ton lithon apokekulismenon apo tou mnêmeiou, 3 eiselthousai de ouch euron to sôma [[tou kuriou Iêsou]]. 4 kai egeneto en tô aporeisthai autas peri toutou kai idou andres duo epestêsan autais en esthêti astraptousê. 5 emphobôn de genomenôn autôn kai klinousôn ta prosôpa eis tên gên eipan pros autas ti zêteite ton zônta meta tôn nekrôn 6 [[ouk estin ôde, alla êgerthê]]. mnêsthête ôs elalêsen umin eti ôn en tê Galilaia 7 legôn ton uion tou anthrôpou oti dei paradothênai eis cheiras anthrôpôn amartôlôn kai staurôthênai kai tê tritê êmera anastênai. 8 kai emnêsthêsan tôn rêmatôn autou. 9 Kai upostrepsasai [apo tou mnêmeiou] apêngeilan tauta panta tois endeka kai pasin tois loipois. 10 êsan de ê Magdalênê Maria kai Iôanna kai Maria ê Iakôbou kai ai loipai sun autais. elegon pros tous apostolous tauta, 11 kai ephanêsan enôpion autôn ôsei lêros ta rêmata tauta, kai êpistoun autais. 12 [[O de Petros anastas edramen epi to mnêmeion kai parakupsas blepei ta othonia mona, kai apêlthen pros eauton thaumazôn to gegonos.]]

13 Kai idou duo ex autôn en autê tê êmera êsan poreuomenoi eis kômên apechousan stadious exêkonta apo Ierousalêm, ê onoma Emmaous, 14 kai autoi ômiloun pros allêlous peri pantôn tôn sumbebêkotôn toutôn. 15 kai egeneto en tô omilein autous kai suzêtein [kai] autos Iêsous engisas suneporeueto autois, 16 oi de ophthalmoi autôn ekratounto tou mê epignônai auton. 17 eipen de pros autous tines oi logoi outoi ous antiballete pros allêlous peripatountes kai estathêsan skuthrôpoi. 18 apokritheis de eis onomati Kleopas eipen pros auton su monos paroikeis Ierousalêm kai ouk egnôs ta genomena en autê en tais êmerais tautais? 19 kai eipen autois poia? oi de eipan autô ta peri Iêsou tou Nazarênou, os egeneto anêr prophêtês dunatos en ergô kai logô enantion tou theou kai pantos tou laou, 20 opôs te paredôkan auton oi archiereis kai oi archontes êmôn eis krima thanatou kai estaurôsan auton. 21 êmeis de êlpizomen oti autos estin o mellôn lutrousthai ton Israêl alla ge kai sun pasin toutois tritên tautên êmeran agei aph’ ou tauta egeneto. 22 alla kai gunaikes tines ex êmôn exestêsan êmas, genomenai orthrinai epi to mnêmeion, 23 kai mê eurousai to sôma autou êlthon legousai kai optasian angelôn eôrakenai, oi legousin auton zên. 24 kai apêlthon tines tôn sun êmin epi to mnêmeion kai euron outôs kathôs ai gunaikes eipon, auton de ouk eidon. 25 kai autos eipen pros autous ô anoêtoi kai bradeis tê kardia tou pisteuein epi pasin ois elalêsan oi prophêtai 26 ouchi tauta edei pathein ton christon kai eiselthein eis tên doxan autou? 27 kai arxamenos apo Môuseôs kai apo pantôn tôn prophêtôn diermêneusen autois en pasais tais graphais ta peri eautou.

28 Kai êngisan eis tên kômên ou eporeuonto, kai autos prosepoiêsato porrôteron poreuesthai. 29 kai parebiasanto auton legontes meinon meth’ êmôn, oti pros esperan estin kai kekliken êdê ê êmera kai eisêlthen tou meinai sun autois. 30 kai egeneto en tô kataklithênai auton met’ autôn labôn ton arton eulogêsen kai klasas epedidou autois, 31 autôn de diênoichthêsan oi ophthalmoi kai epegnôsan auton. kai autos aphantos egeneto ap’ autôn. 32 kai eipan pros allêlous ouchi ê kardia êmôn kaiomenê ên ôs elalei êmin en tê odô, ôs diênoigen êmin tas graphas? 33 kai anastantes autê tê ôra upestrepsan eis Ierousalêm kai euron êthroismenous tous endeka kai tous sun autois, 34 legontas oti ontôs êgerthê o kurios kai ôphthê Simôni. 35 kai autoi exêgounto ta en tê odô kai ôs egnôsthê autois en tê klasei tou artou.

36 Tauta de autôn lalountôn autos estê en mesô autôn [[kai legei autois eirênê umin]]. 37 ptoêthentes de kai emphoboi genomenoi edokoun pneuma theôrein. 38 kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai dia ti dialogismoi anabainousin en tê kardia umôn? 39 idete tas cheiras mou kai tous podas mou oti egô eimi autos psêlaphêsate me kai idete, oti pneuma sarka kai ostea ouk echei kathôs eme theôreite echonta. 40 [[kai touto eipôn edeixen autois tas cheiras kai tous podas.]] 41 eti de apistountôn autôn apo tês charas kai thaumazontôn eipen autois echete ti brôsimon enthade? 42 oi de epedôkan autô ichthuos optou meros 43 kai labôn enôpion autôn ephagen.

44 eipen de pros autous outoi oi logoi mou ous elalêsa pros umas eti ôn sun umin, oti dei plêrôthênai panta ta gegrammena en tô nomô Môuseôs kai tois prophêtais kai psalmois peri emou. 45 tote diênoixen autôn ton noun tou sunienai tas graphas 46 kai eipen autois oti outôs gegraptai pathein ton christon kai anastênai ek nekrôn tê tritê êmera, 47 kai kêruchthênai epi tô onomati autou metanoian eis aphesin amartiôn eis panta ta ethnê. arxamenoi apo Ierousalêm 48 umeis martures toutôn. 49 kai idou egô exapostellô tên epangelian tou patros mou eph’ umas umeis de kathisate en tê polei eôs ou endusêsthe ex upsous dunamin.

50 Exêgagen de autous eôs pros Bêthanian, kai eparas tas cheiras autou eulogêsen autous. 51 kai egeneto en tô eulogein auton autous diestê ap’ autôn [[kai anephereto eis ton ouranon]]. 52 Kai autoi [[proskunêsantes auton]] upestrepsan eis Ierousalêm meta charas megalês 53 kai êsan dia pantos en tô ierô eulogountes ton theon.

Andre bøger