Kolossenserbrevet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Paulus brev til Kolossenserne. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Paulus brev til Kolossenserne.

Kapitler: 1 2 3 4

PAULOU TOU APOSTOLOU Ê PROS KOLOSSAEIS EPISTOLÊ

Kapitel 1

1 Paulos apostolos Christou Iêsou dia thelêmatos theou kai Timotheos o adelphos 2 tois en Kolossais agiois kai pistois adelphois en Christô, charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn.

3 Eucharistoumen tô theô patri tou kuriou êmôn Iêsou [Christou] pantote peri umôn proseuchomenoi, 4 akousantes tên pistin umôn en Christô Iêsou kai tên agapên [ên echete] eis pantas tous agious 5 dia tên elpida tên apokeimenên umin en tois ouranois, ên proêkousate en tô logô tês alêtheias tou euangeliou 6 tou parontos eis umas kathôs kai en panti tô kosmô estin karpophoroumenon kai auxanomenon kathôs kai en umin, aph’ ês êmeras êkousate kai epegnôte tên charin tou theou en alêtheia 7 kathôs emathete apo Epaphra tou agapêtou sundoulou êmôn, os estin pistos uper êmôn diakonos tou Christou, 8 o kai dêlôsas êmin tên umôn agapên en pneumati.

9 Dia touto kai êmeis, aph’ ês êmeras êkousamen, ou pauometha uper umôn proseuchomenoi kai aitoumenoi, ina plêrôthête tên epignôsin tou thelêmatos autou en pasê sophia kai sunesei pneumatikê, 10 peripatêsai axiôs tou kuriou eis pasan areskeian, en panti ergô agathô karpophorountes kai auxanomenoi tê epignôsei tou theou, 11 en pasê dunamei dunamoumenoi kata to kratos tês doxês autou eis pasan upomonên kai makrothumian. meta charas 12 eucharistountes tô patri tô ikanôsanti umas eis tên merida tou klêrou tôn agiôn en tô phôti 13 os errusato êmas ek tês exousias tou skotous kai metestêsen eis tên basileian tou uiou tês agapês autou, 14 en ô echomen tên apolutrôsin, tên aphesin tôn amartiôn 15 os estin eikôn tou theou tou aoratou, prôtotokos pasês ktiseôs, 16 oti en autô ektisthê ta panta en tois ouranois kai epi tês gês ta orata kai ta aorata, eite thronoi eite kuriotêtes eite archai eite exousiai ta panta di’ autou kai eis auton ektistai 17 kai autos estin pro pantôn kai ta panta en autô sunestêken, 18 kai autos estin ê kephalê tou sômatos tês ekklêsias os estin [ê] archê, prôtotokos ek tôn nekrôn, ina genêtai en pasin autos prôteuôn, 19 oti en autô eudokêsen pan to plêrôma katoikêsai 20 kai di’ autou apokatallaxai ta panta eis auton eirênopoiêsas dia tou aimatos tou staurou autou, [di’ autou] eite ta epi tês gês eite ta en tois ouranois.

21 Kai umas pote ontas apêllotriômenous kai echthrous tê dianoia en tois ergois tois ponêrois, 22 nuni de apokatêllaxen en tô sômati tês sarkos autou dia tou thanatou parastêsai umas agious kai amômous kai anegklêtous katenôpion autou, 23 ei ge epimenete tê pistei tethemeliômenoi kai edraioi kai mê metakinoumenoi apo tês elpidos tou euangeliou ou êkousate, tou kêruchthentos en pasê ktisei tê upo ton ouranon, ou egenomên egô Paulos diakonos.

24 Nun chairô en tois pathêmasin uper umôn kai antanaplêrô ta usterêmata tôn thlipseôn tou Christou en tê sarki mou uper tou sômatos autou, o estin ê ekklêsia, 25 ês egenomên egô diakonos kata tên oikonomian tou theou tên dotheisan moi eis umas plêrôsai ton logon tou theou, 26 to mustêrion to apokekrummenon apo tôn aiônôn kai apo tôn geneôn-nun de ephanerôthê tois agiois autou, 27 ois êthelêsen o theos gnôrisai ti to ploutos tês doxês tou mustêriou toutou en tois ethnesin, o estin Christos en umin ê elpis tês doxês 28 on êmeis katangellomen nouthetountes panta anthrôpon kai didaskontes panta anthrôpon en pasê sophia, ina parastêsômen panta anthrôpon teleion en Christô 29 eis o kai kopiô agônizomenos kata tên energeian autou tên energoumenên en emoi en dunamei.

Kapitel 2

1 Thelô gar umas eidenai êlikon agôna echô uper umôn kai tôn en Laodikeia kai osoi ouch eorakan to prosôpon mou en sarki, 2 ina paraklêthôsin ai kardiai autôn sumbibasthentes en agapê kai eis pan ploutos tês plêrophorias tês suneseôs eis epignôsin tou mustêriou tou theou, Christou, 3 en ô eisin pantes oi thêsauroi tês sophias kai gnôseôs apokruphoi. 4 Touto legô, ina mêdeis umas paralogizêtai en pithanologia. 5 ei gar kai tê sarki apeimi, alla tô pneumati sun umin eimi, chairôn kai blepôn umôn tên taxin kai to stereôma tês eis Christon pisteôs umôn.

6 Ôs oun parelabete ton Christon Iêsoun ton kurion, en autô peripateite, 7 errizômenoi kai epoikodomoumenoi en autô kai bebaioumenoi tê pistei kathôs edidachthête, perisseuontes [en autê] en eucharistia. 8 blepete mê tis umas estai o sulagôgôn dia tês philosophias kai kenês apatês kata tên paradosin tôn anthrôpôn kata ta stoicheia tou kosmou kai ou kata Christon 9 oti en autô katoikei pan to plêrôma tês theotêtos sômatikôs, 10 kai este en autô peplêrômenoi, os estin ê kephalê pasês archês kai exousias. 11 en ô kai perietmêthête peritomê acheiropoiêtô en tê apekdusei tou sômatos tês sarkos, en tê peritomê tou Christou, 12 suntaphentes autô en tô baptismati, en ô kai sunêgerthête dia tês pisteôs tês energeias tou theou tou egeirantos auton ek nekrôn 13 kai umas nekrous ontas tois paraptômasin kai tê akrobustia tês sarkos umôn sunezôopoiêsen umas sun autô, charisamenos êmin panta ta paraptômata. 14 exaleipsas to kath’ êmôn cheirographon tois dogmasin o ên upenantion êmin kai auto êrken ek tou mesou prosêlôsas auto tô staurô 15 apekdusamenos tas archas kai tas exousias edeigmatisen en parrêsia thriambeusas autous en autô.

16 Mê oun tis umas krinetô en brôsei kai en posei ê en merei eortês ê neomênias ê sabbatôn 17 a estin skia tôn mellontôn, to de sôma tou Christou. 18 mêdeis umas katabrabeuetô thelôn en tapeinophrosunê kai thrêskeia tôn angelôn, a eoraken embateuôn, eikê phusioumenos upo tou noos tês sarkos autou, 19 kai ou kratôn tên kephalên, ex ou pan to sôma dia tôn aphôn kai sundesmôn epichorêgoumenon kai sumbibazomenon auxei tên auxêsin tou theou.

20 Ei apethanete sun Christô apo tôn stoicheiôn tou kosmou, ti ôs zôntes en kosmô dogmatizesthe? 21 mê apsê mêde geusê mêde thigês, 22 a estin panta eis phthoran tê apochrêsei, kata ta entalmata kai didaskalias tôn anthrôpôn, 23 atina estin logon men echonta sophias en ethelothrêskia kai tapeinophrosunê [kai] apheidia sômatos, ouk en timê tini pros plêsmonên tês sarkos.

Kapitel 3

1 Ei oun sunêgerthête tô Christô, ta anô zêteite, ou o Christos estin en dexia tou theou kathêmenos 2 ta anô phroneite, mê ta epi tês gês. 3 apethanete gar kai ê zôê umôn kekruptai sun tô Christô en tô theô. 4 otan o Christos phanerôthê, ê zôê êmôn, tote kai umeis sun autô phanerôthêsesthe en doxê.

5 Nekrôsate oun ta melê ta epi tês gês porneian akatharsian pathos epithumian kakên, kai tên pleonexian, êtis estin eidôlolatria, 6 di’ a erchetai ê orgê tou theou 7 en ois kai umeis periepatêsate pote, ote ezête en toutois 8 nuni de apothesthe kai umeis ta panta, orgên, thumon, kakian, blasphêmian, aischrologian ek tou stomatos umôn 9 mê pseudesthe eis allêlous, apekdusamenoi ton palaion anthrôpon sun tais praxesin autou 10 kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eis epignôsin kat’ eikona tou ktisantos auton, 11 opou ouk eni Ellên kai Ioudaios, peritomê kai akrobustia, barbaros, Skuthês, doulos, eleutheros, alla panta kai en pasin Christos.

12 Endusasthe oun, ôs eklektoi tou theou agioi kai êgapêmenoi, splagchna oiktirmou chrêstotêta tapeinophrosunên prautêta makrothumian, 13 anechomenoi allêlôn kai charizomenoi eautois ean tis pros tina echê momphên kathôs kai o kurios echarisato umin, outôs kai umeis 14 epi pasin de toutois tên agapên, o estin sundesmos tês teleiotêtos. 15 kai ê eirênê tou Christou brabeuetô en tais kardiais umôn, eis ên kai eklêthête en [eni] sômati kai eucharistoi ginesthe. 16 o logos tou Christou enoikeitô en umin plousiôs, en pasê sophia didaskontes kai nouthetountes eautous psalmois umnois ôdais pneumatikais en chariti adontes en tais kardiais umôn tô theô 17 kai pan o ti ean poiête en logô ê en ergô, panta en onomati kuriou Iêsou, eucharistountes tô theô patri di’ autou.

18 Ai gunaikes, upotassesthe tois andrasin ôs anêken en kuriô. 19 Oi andres, agapate tas gunaikas kai mê pikrainesthe pros autas.

20 Ta tekna, upakouete tois goneusin kata panta touto gar euareston estin en kuriô. 21 Oi pateres mê erethizete ta tekna umôn, ina mê athumôsin.

22 Oi douloi, upakouete kata panta tois kata sarka kuriois, mê en ophthalmodouliais ôs anthrôpareskoi, all’ en aplotêti kardias phoboumenoi ton kurion. 23 o ean poiête, ek psuchês ergazesthe ôs tô kuriô kai ouk anthrôpois, 24 eidotes oti apo kuriou apolêmpsesthe tên antapodosin tês klêronomias. tô kuriô Christô douleuete 25 o gar adikôn komisetai o êdikêsen, kai ouk estin prosôpolêmpsia.

Kapitel 4

1 Oi kurioi, to dikaion kai tên isotêta tois doulois parechesthe, eidotes oti kai umeis echete kurion en ouranô.

2 Tê proseuchê proskartereite, grêgorountes en autê en eucharistia, 3 proseuchomenoi ama kai peri êmôn ina o theos anoixê êmin thuran tou logou lalêsai to mustêrion tou Christou, di’ o kai dedemai, 4 ina phanerôsô auto ôs dei me lalêsai. 5 En sophia peripateite pros tous exô ton kairon exagorazomenoi. 6 o logos umôn pantote en chariti alati êrtumenos, eidenai pôs dei umas eni ekastô apokrinesthai.

7 Ta kat’ eme panta gnôrisei umin Tuchikos o agapêtos adelphos kai pistos diakonos kai sundoulos en kuriô, 8 on epempsa pros umas eis auto touto, ina gnôte ta peri êmôn kai parakalesê tas kardias umôn, 9 sun Onêsimô tô pistô kai agapêtô adelphô, os estin ex umôn panta umin gnôrisousin ta ôde.

10 Aspazetai umas Aristarchos o sunaichmalôtos mou kai Markos o anepsios Barnaba (peri ou elabete entolas, ean elthê pros umas, dexasthe auton) 11 kai Iêsous o legomenos Ioustos, oi ontes ek peritomês, outoi monoi sunergoi eis tên basileian tou theou, oitines egenêthêsan moi parêgoria. 12 aspazetai umas Epaphras o ex umôn doulos Christou Iêsou, pantote agônizomenos uper umôn en tais proseuchais, ina stathête teleioi kai peplêrophorêmenoi en panti thelêmati tou theou. 13 marturô gar autô oti echei polun ponon uper umôn kai tôn en Laodikeia kai tôn en Ierapolei. 14 aspazetai umas Loukas o iatros o agapêtos kai Dêmas. 15 Aspasasthe tous en Laodikeia adelphous kai Numphan kai tên kat’ oikon autês ekklêsian. 16 kai otan anagnôsthê par’ umin ê epistolê poiêsate ina kai en tê Laodikeôn ekklêsia anagnôsthê, kai tên ek Laodikeias ina kai umeis anagnôte. 17 kai eipate Archippô Blepe tên diakonian ên parelabes en kuriô, ina autên plêrois.

18 O aspasmos tê emê cheiri Paulou. mnêmoneuete mou tôn desmôn. ê charis meth’ umôn.

Andre bøger