Septuaginta

Klagesangene / Thrênoi / Θρηνοι

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Klagesangene

Kapitler: 1 2 3 4 5

Kapitel 1

1 pôs ekathisen monê ê polis ê peplêthummenê laôn egenêthê ôs chêra peplêthummenê en ethnesin archousa en chôrais egenêthê eis phoron
2 klaiousa eklausen en nukti kai ta dakrua autês epi tôn siagonôn autês kai ouch uparchei o parakalôn autên apo pantôn tôn agapôntôn autên pantes oi philountes autên êthetêsan en autê egenonto autê eis echthrous
3 metôkisthê ê Ioudaia apo tapeinôseôs autês kai apo plêthous douleias autês ekathisen en ethnesin ouch euren anapausin pantes oi katadiôkontes autên katelabon autên ana meson tôn thlibontôn
4 odoi Siôn penthousin para to mê einai erchomenous en eortê pasai ai pulai autês êphanismenai oi iereis autês anastenazousin ai parthenoi autês agomenai kai autê pikrainomenê en eautê
5 egenonto oi thlibontes autên eis kephalên kai oi echthroi autês euthênousan oti kurios etapeinôsen autên epi to plêthos tôn asebeiôn autês ta nêpia autês eporeuthêsan en aichmalôsia kata prosôpon thlibontos
6 kai exêlthen ek thugatros Siôn pasa ê euprepeia autês egenonto oi archontes autês ôs krioi ouch euriskontes nomên kai eporeuonto en ouk ischui kata prosôpon diôkontos
7 emnêsthê Ierousalêm êmerôn tapeinôseôs autês kai apôsmôn autês panta ta epithumêmata autês osa ên ex êmerôn archaiôn en tô pesein ton laon autês eis cheiras thlibontos kai ouk ên o boêthôn autê idontes oi echthroi autês egelasan epi metoikesia autês
8 amartian êmarten Ierousalêm dia touto eis salon egeneto pantes oi doxazontes autên etapeinôsan autên eidon gar tên aschêmosunên autês kai ge autê stenazousa kai apestraphê opisô
9 akatharsia autês pros podôn autês ouk emnêsthê eschata autês kai katebibasen uperogka ouk estin o parakalôn autên ide kurie tên tapeinôsin mou oti emegalunthê echthros
10 cheira autou exepetasen thlibôn epi panta ta epithumêmata autês eiden gar ethnê eiselthonta eis to agiasma autês a eneteilô mê eiselthein auta eis ekklêsian sou
11 pas o laos autês katastenazontes zêtountes arton edôkan ta epithumêmata autês en brôsei tou epistrepsai psuchên ide kurie kai epiblepson oti egenêthên êtimômenê
12 ou pros umas pantes oi paraporeuomenoi odon epistrepsate kai idete ei estin algos kata to algos mou o egenêthê phthegxamenos en emoi etapeinôsen me kurios en êmera orgês thumou autou
13 ex upsous autou apesteilen pur en tois osteois mou katêgagen auto diepetasen diktuon tois posin mou apestrepsen me eis ta opisô edôken me êphanismenên olên tên êmeran odunômenên
14 egrêgorêthê epi ta asebêmata mou en chersin mou suneplakêsan anebêsan epi ton trachêlon mou êsthenêsen ê ischus mou oti edôken kurios en chersin mou odunas ou dunêsomai stênai
15 exêren pantas tous ischurous mou o kurios ek mesou mou ekalesen ep eme kairon tou suntripsai eklektous mou lênon epatêsen kurios parthenô thugatri Iouda epi toutois egô klaiô
16 o ophthalmos mou katêgagen udôr oti emakrunthê ap emou o parakalôn me o epistrephôn psuchên mou egenonto oi uioi mou êphanismenoi oti ekrataiôthê o echthros
17 diepetasen Siôn cheiras autês ouk estin o parakalôn autên eneteilato kurios tô Iakôb kuklô autou oi thlibontes auton egenêthê Ierousalêm eis apokathêmenên ana meson autôn
18 dikaios estin kurios oti to stoma autou parepikrana akousate dê pantes oi laoi kai idete to algos mou parthenoi mou kai neaniskoi mou eporeuthêsan en aichmalôsia
19 ekalesa tous erastas mou autoi de parelogisanto me oi iereis mou kai oi presbuteroi mou en tê polei exelipon oti ezêtêsan brôsin autois ina epistrepsôsin psuchas autôn kai ouch euron
20 ide kurie oti thlibomai ê koilia mou etarachthê kai ê kardia mou estraphê en emoi oti parapikrainousa parepikrana exôthen êteknôsen me machaira ôsper thanatos en oikô
21 akousate dê oti stenazô egô ouk estin o parakalôn me pantes oi echthroi mou êkousan ta kaka mou kai echarêsan oti su epoiêsas epêgages êmeran ekalesas kairon kai egenonto omoioi emoi
22 eiselthoi pasa ê kakia autôn kata prosôpon sou kai epiphullison autois on tropon epoiêsan epiphullida peri pantôn tôn amartêmatôn mou oti polloi oi stenagmoi mou kai ê kardia mou lupeitai

Kapitel 2

1 pôs egnophôsen en orgê autou kurios tên thugatera Siôn katerripsen ex ouranou eis gên doxasma Israêl kai ouk emnêsthê upopodiou podôn autou en êmera orgês autou
2 katepontisen kurios ou pheisamenos panta ta ôraia Iakôb katheilen en thumô autou ta ochurômata tês thugatros Iouda ekollêsen eis tên gên ebebêlôsen basilea autês kai archontas autês
3 suneklasen en orgê thumou autou pan keras Israêl apestrepsen opisô dexian autou apo prosôpou echthrou kai anêpsen en Iakôb ôs pur phloga kai katephagen panta ta kuklô
4 eneteinen toxon autou ôs echthros estereôsen dexian autou ôs upenantios kai apekteinen panta ta epithumêmata ophthalmôn mou en skênê thugatros Siôn execheen ôs pur ton thumon autou
5 egenêthê kurios ôs echthros katepontisen Israêl katepontisen pasas tas bareis autês diephtheiren ta ochurômata autou kai eplêthunen tê thugatri Iouda tapeinoumenên kai tetapeinômenên
6 kai diepetasen ôs ampelon to skênôma autou diephtheiren eortên autou epelatheto kurios o epoiêsen en Siôn eortês kai sabbatou kai parôxunen embrimêmati orgês autou basilea kai ierea kai archonta
7 apôsato kurios thusiastêrion autou apetinaxen agiasma autou sunetripsen en cheiri echthrou teichos bareôn autês phônên edôkan en oikô kuriou ôs en êmera eortês
8 kai epestrepsen kurios tou diaphtheirai teichos thugatros Siôn exeteinen metron ouk apestrepsen cheira autou apo katapatêmatos kai epenthêsen to proteichisma kai teichos omothumadon êsthenêsen
9 enepagêsan eis gên pulai autês apôlesen kai sunetripsen mochlous autês basilea autês kai archontas autês en tois ethnesin ouk estin nomos kai ge prophêtai autês ouk eidon orasin para kuriou
10 ekathisan eis tên gên esiôpêsan presbuteroi thugatros Siôn anebibasan choun epi tên kephalên autôn periezôsanto sakkous katêgagon eis gên archêgous parthenous en Ierousalêm
11 exelipon en dakrusin oi ophthalmoi mou etarachthê ê kardia mou exechuthê eis gên ê doxa mou epi to suntrimma tês thugatros tou laou mou en tô eklipein nêpion kai thêlazonta en plateiais poleôs
12 tais mêtrasin autôn eipan pou sitos kai oinos en tô ekluesthai autous ôs traumatias en plateiais poleôs en tô ekcheisthai psuchas autôn eis kolpon mêterôn autôn
13 ti marturêsô soi ê ti omoiôsô soi thugater Ierousalêm tis sôsei se kai parakalesei se parthenos thugater Siôn oti emegalunthê potêrion suntribês sou tis iasetai se
14 prophêtai sou eidosan soi mataia kai aphrosunên kai ouk apekalupsan epi tên adikian sou tou epistrepsai aichmalôsian sou kai eidosan soi lêmmata mataia kai exôsmata
15 ekrotêsan epi se cheiras pantes oi paraporeuomenoi odon esurisan kai ekinêsan tên kephalên autôn epi tên thugatera Ierousalêm ê autê ê polis ên erousin stephanos doxês euphrosunê pasês tês gês
16 diênoixan epi se stoma autôn pantes oi echthroi sou esurisan kai ebruxan odontas eipan katepiomen autên plên autê ê êmera ên prosedokômen euromen autên eidomen
17 epoiêsen kurios a enethumêthê sunetelesen rêmata autou a eneteilato ex êmerôn archaiôn katheilen kai ouk epheisato kai êuphranen epi se echthron upsôsen keras thlibontos se
18 eboêsen kardia autôn pros kurion teichê Siôn katagagete ôs cheimarrous dakrua êmeras kai nuktos mê dôs eknêpsin seautê mê siôpêsaito thugater o ophthalmos sou
19 anasta agalliasai en nukti eis archas phulakês sou ekcheon ôs udôr kardian sou apenanti prosôpou kuriou aron pros auton cheiras sou peri psuchês nêpiôn sou tôn ekluomenôn limô ep archês pasôn exodôn
20 ide kurie kai epiblepson tini epephullisas outôs ei phagontai gunaikes karpon koilias autôn epiphullida epoiêsen mageiros phoneuthêsontai nêpia thêlazonta mastous apokteneis en agiasmati kuriou ierea kai prophêtên
21 ekoimêthêsan eis tên exodon paidarion kai presbutês parthenoi mou kai neaniskoi mou eporeuthêsan en aichmalôsia en romphaia kai en limô apekteinas en êmera orgês sou emageireusas ouk epheisô
22 ekalesen êmeran eortês paroikias mou kuklothen kai ouk egenonto en êmera orgês kuriou anasôzomenos kai kataleleimmenos ôs epekratêsa kai eplêthuna echthrous mou pantas

Kapitel 3

1 egô anêr o blepôn ptôcheian en rabdô thumou autou ep eme
2 parelaben me kai apêgagen eis skotos kai ou phôs
3 plên en emoi epestrepsen cheira autou olên tên êmeran
4 epalaiôsen sarkas mou kai derma mou ostea mou sunetripsen
5 anôkodomêsen kat emou kai ekuklôsen kephalên mou kai emochthêsen
6 en skoteinois ekathisen me ôs nekrous aiônos
7 anôkodomêsen kat emou kai ouk exeleusomai ebarunen chalkon mou
8 kai ge kekraxomai kai boêsô apephraxen proseuchên mou
9 anôkodomêsen odous mou enephraxen tribous mou etaraxen
10 arkos enedreuousa autos moi leôn en kruphaiois
11 katediôxen aphestêkota kai katepausen me etheto me êphanismenên
12 eneteinen toxon autou kai estêlôsen me ôs skopon eis belos
13 eisêgagen tois nephrois mou ious pharetras autou
14 egenêthên gelôs panti laô mou psalmos autôn olên tên êmeran
15 echortasen me pikrias emethusen me cholês
16 kai exebalen psêphô odontas mou epsômisen me spodon
17 kai apôsato ex eirênês psuchên mou epelathomên agatha
18 kai eipa apôleto neikos mou kai ê elpis mou apo kuriou
19 emnêsthên apo ptôcheias mou kai ek diôgmou mou pikrias kai cholês mou
20 mnêsthêsetai kai katadoleschêsei ep eme ê psuchê mou
21 tautên taxô eis tên kardian mou dia touto upomenô
22
23
24
25 agathos kurios tois upomenousin auton psuchê ê zêtêsei auton agathon
26 kai upomenei kai êsuchasei eis to sôtêrion kuriou
27 agathon andri otan arê zugon en neotêti autou
28 kathêsetai kata monas kai siôpêsetai oti êren eph eautô
29
30 dôsei tô paionti auton siagona chortasthêsetai oneidismôn
31 oti ouk eis ton aiôna apôsetai kurios
32 oti o tapeinôsas oiktirêsei kata to plêthos tou eleous autou
33 oti ouk apekrithê apo kardias autou kai etapeinôsen uious andros
34 tou tapeinôsai upo tous podas autou pantas desmious gês
35 tou ekklinai krisin andros katenanti prosôpou upsistou
36 katadikasai anthrôpon en tô krinesthai auton kurios ouk eipen
37 tis outôs eipen kai egenêthê kurios ouk eneteilato
38 ek stomatos upsistou ouk exeleusetai ta kaka kai to agathon
39 ti gongusei anthrôpos zôn anêr peri tês amartias autou
40 exêreunêthê ê odos êmôn kai êtasthê kai epistrepsômen eôs kuriou
41 analabômen kardias êmôn epi cheirôn pros upsêlon en ouranô
42 êmartêsamen êsebêsamen kai ouch ilasthês
43 epeskepasas en thumô kai apediôxas êmas apekteinas ouk epheisô
44 epeskepasas nephelên seautô eineken proseuchês
45 kammusai me kai apôsthênai ethêkas êmas en mesô tôn laôn
46 diênoixan eph êmas to stoma autôn pantes oi echthroi êmôn
47 phobos kai thumos egenêthê êmin eparsis kai suntribê
48 apheseis udatôn kataxei o ophthalmos mou epi to suntrimma tês thugatros tou laou mou
49 o ophthalmos mou katepothê kai ou sigêsomai tou mê einai eknêpsin
50 eôs ou diakupsê kai idê kurios ex ouranou
51 o ophthalmos mou epiphulliei epi tên psuchên mou para pasas thugateras poleôs
52 thêreuontes ethêreusan me ôs strouthion oi echthroi mou dôrean
53 ethanatôsan en lakkô zôên mou kai epethêkan lithon ep emoi
54 uperechuthê udôr epi kephalên mou eipa apôsmai
55 epekalesamên to onoma sou kurie ek lakkou katôtatou
56 phônên mou êkousas mê krupsês ta ôta sou eis tên deêsin mou
57 eis tên boêtheian mou êngisas en ê se êmera epekalesamên eipas moi mê phobou
58 edikasas kurie tas dikas tês psuchês mou elutrôsô tên zôên mou
59 eides kurie tas tarachas mou ekrinas tên krisin mou
60 eides pasan tên ekdikêsin autôn eis pantas dialogismous autôn en emoi
61 êkousas ton oneidismon autôn pantas tous dialogismous autôn kat emou
62 cheilê epanistanomenôn moi kai meletas autôn kat emou olên tên êmeran
63 kathedran autôn kai anastasin autôn epiblepson epi tous ophthalmous autôn
64 apodôseis autois antapodoma kurie kata ta erga tôn cheirôn autôn
65 apodôseis autois uperaspismon kardias mochthon sou autois
66 katadiôxeis en orgê kai exanalôseis autous upokatô tou ouranou kurie

Kapitel 4

1 pôs amaurôthêsetai chrusion alloiôthêsetai to argurion to agathon exechuthêsan lithoi agioi ep archês pasôn exodôn
2 uioi Siôn oi timioi oi epêrmenoi en chrusiô pôs elogisthêsan eis angeia ostrakina erga cheirôn kerameôs
3 kai ge drakontes exedusan mastous ethêlasan skumnoi autôn thugateres laou mou eis aniaton ôs strouthion en erêmô
4 ekollêthê ê glôssa thêlazontos pros ton pharunga autou en dipsei nêpia êtêsan arton o diaklôn ouk estin autois
5 oi esthontes tas truphas êphanisthêsan en tais exodois oi tithênoumenoi epi kokkôn periebalonto koprias
6 kai emegalunthê anomia thugatros laou mou uper anomias Sodomôn tês katestrammenês ôsper spoudê kai ouk eponesan en autê cheiras
7 ekathariôthêsan naziraioi autês uper chiona elampsan uper gala epurrôthêsan uper lithous sappheirou to apospasma autôn
8 eskotasen uper asbolên to eidos autôn ouk epegnôsthêsan en tais exodois epagê derma autôn epi ta ostea autôn exêranthêsan egenêthêsan ôsper xulon
9 kaloi êsan oi traumatiai romphaias ê oi traumatiai limou eporeuthêsan ekkekentêmenoi apo genêmatôn agrôn
10 cheires gunaikôn oiktirmonôn êpsêsan ta paidia autôn egenêthêsan eis brôsin autais en tô suntrimmati tês thugatros laou mou
11 sunetelesen kurios thumon autou execheen thumon orgês autou kai anêpsen pur en Siôn kai katephagen ta themelia autês
12 ouk episteusan basileis gês pantes oi katoikountes tên oikoumenên oti eiseleusetai echthros kai ekthlibôn dia tôn pulôn Ierousalêm
13 ex amartiôn prophêtôn autês adikiôn iereôn autês tôn ekcheontôn aima dikaion en mesô autês
14 esaleuthêsan egrêgoroi autês en tais exodois emolunthêsan en aimati en tô mê dunasthai autous êpsanto endumatôn autôn
15 apostête akathartôn kalesate autous apostête apostête mê aptesthe oti anêphthêsan kai ge esaleuthêsan eipate en tois ethnesin ou mê prosthôsin tou paroikein
16 prosôpon kuriou meris autôn ou prosthêsei epiblepsai autois prosôpon iereôn ouk elabon presbutas ouk êleêsan
17 eti ontôn êmôn exelipon oi ophthalmoi êmôn eis tên boêtheian êmôn mataia aposkopeuontôn êmôn apeskopeusamen eis ethnos ou sôzon
18 ethêreusamen mikrous êmôn tou mê poreuesthai en tais plateiais êmôn êngiken o kairos êmôn eplêrôthêsan ai êmerai êmôn parestin o kairos êmôn
19 kouphoi egenonto oi diôkontes êmas uper aetous ouranou epi tôn oreôn exêphthêsan en erêmô enêdreusan êmas
20 pneuma prosôpou êmôn christos kuriou sunelêmphthê en tais diaphthorais autôn ou eipamen en tê skia autou zêsometha en tois ethnesin
21 chaire kai euphrainou thugater Idoumaias ê katoikousa epi gês kai ge epi se dieleusetai to potêrion kuriou kai methusthêsê kai apocheeis
22 exelipen ê anomia sou thugater Siôn ou prosthêsei eti apoikisai se epeskepsato anomias sou thugater Edôm apekalupsen epi ta asebêmata sou

Kapitel 5

1 mnêsthêti kurie o ti egenêthê êmin epiblepson kai ide ton oneidismon êmôn
2 klêronomia êmôn metestraphê allotriois oi oikoi êmôn xenois
3 orphanoi egenêthêmen ouch uparchei patêr mêteres êmôn ôs ai chêrai
4 ex êmerôn êmôn xula êmôn en allagmati êlthen
5 epi ton trachêlon êmôn ediôchthêmen ekopiasamen ouk anepauthêmen
6 Aiguptos edôken cheira Assour eis plêsmonên autôn
7 oi pateres êmôn êmarton ouch uparchousin êmeis ta anomêmata autôn upeschomen
8 douloi ekurieusan êmôn lutroumenos ouk estin ek tês cheiros autôn
9 en tais psuchais êmôn eisoisomen arton êmôn apo prosôpou romphaias tês erêmou
10 to derma êmôn ôs klibanos epeleiôthê sunespasthêsan apo prosôpou kataigidôn limou
11 gunaikas en Siôn etapeinôsan parthenous en polesin Iouda
12 archontes en chersin autôn ekremasthêsan presbuteroi ouk edoxasthêsan
13 eklektoi klauthmon anelabon kai neaniskoi en xulô êsthenêsan
14 kai presbutai apo pulês katepausan eklektoi ek psalmôn autôn katepausan
15 katelusen chara kardias êmôn estraphê eis penthos o choros êmôn
16 epesen o stephanos tês kephalês êmôn ouai dê êmin oti êmartomen
17 peri toutou egenêthê odunêra ê kardia êmôn peri toutou eskotasan oi ophthalmoi êmôn
18 ep oros Siôn oti êphanisthê alôpekes diêlthon en autê
19 su de kurie eis ton aiôna katoikêseis o thronos sou eis genean kai genean
20 ina ti eis neikos epilêsê êmôn kataleipseis êmas eis makrotêta êmerôn
21 epistrepson êmas kurie pros se kai epistraphêsometha kai anakainison êmeras êmôn kathôs emprosthen
22 oti apôthoumenos apôsô êmas ôrgisthês eph êmas eôs sphodra

Andre bøger