Judasbrevet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Judasbrevet. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Judasbrevet.

IOUDA EPISTOLÊ KATHOLIKÊ

1 Ioudas Iêsou Christou doulos adelphos de Iakôbou, tois en theô patri êgapêmenois kai Iêsou Christô tetêrêmenois klêtois 2 eleos umin kai eirênê kai agapê plêthuntheiê.

3 Agapêtoi, pasan spoudên poioumenos graphein umin peri tês koinês êmôn sôtêrias anagkên eschon grapsai umin parakalôn epagônizesthai tê apax paradotheisê tois agiois pistei. 4 pareiseduêsan gar tines anthrôpoi, oi palai progegrammenoi eis touto to krima, asebeis tên tou theou êmôn charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotên kai kurion êmôn Iêsoun Christon arnoumenoi.

5 Upomnêsai de umas boulomai, eidotas apax panta oti kurios laon ek gês Aiguptou sôsas to deuteron tous mê pisteusantas apôlesen, 6 angelous te tous mê têrêsantas tên eautôn archên alla apolipontas to idion oikêtêrion eis krisin megalês êmeras desmois aidiois upo zophon tetêrêken, 7 ôs Sodoma kai Gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion tropon toutois ekporneusasai kai apelthousai opisô sarkos eteras, prokeintai deigma puros aiôniou dikên upechousai.

8 Omoiôs mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriotêta de athetousin doxas de blasphêmousin, 9 o de Michaêl o archangelos ote tô diabolô diakrinomenos dielegeto peri tou Môuseôs sômatos ouk etolmêsen krisin epenegkein blasphêmias alla eipen, Epitimêsai soi kurios. 10 outoi de osa men ouk oidasin blasphêmousin osa de phusikôs ôs ta aloga zôa epistantai en toutois phtheirontai. 11 ouai autois, oti tê odô tou Kain eporeuthêsan kai tê planê tou Balaam misthou exechuthêsan kai tê antilogia tou Kore apôlonto. 12 outoi eisin oi en tais agapais umôn spilades suneuôchoumenoi aphobôs, eautous poimainontes, nephelai anudroi upo anemôn parapheromenai, dendra phthinopôrina akarpa dis apothanonta ekrizôthenta, 13 kumata agria thalassês epaphrizonta tas eautôn aischunas, asteres planêtai ois o zophos tou skotous eis aiôna tetêrêtai.

14 Eprophêteusen de kai toutois ebdomos apo Adam Enôch legôn, Idou êlthen kurios en agiais muriasin autou 15 poiêsai krisin kata pantôn kai elegxai pantas tous asebeis peri pantôn tôn ergôn asebeias autôn ôn êsebêsan kai peri pantôn tôn sklêrôn ôn elalêsan kat’ autou amartôloi asebeis. 16 Outoi eisin gongustai mempsimoiroi kata tas epithumias autôn poreuomenoi, kai to stoma autôn lalei uperogka thaumazontes prosôpa ôpheleias charin.

17 Umeis de agapêtoi, mnêsthête tôn rêmatôn tôn proeirêmenôn upo tôn apostolôn tou kuriou êmôn Iêsou Christou 18 oti elegon umin Ep’ eschatou chronou esontai empaiktai kata tas eautôn epithumias poreuomenoi tôn asebeiôn. 19 Outoi eisin oi apodiorizontes, psuchikoi pneuma mê echontes. 20 umeis de, agapêtoi, epoikodomountes eautous tê agiôtatê umôn pistei, en pneumati agiô proseuchomenoi, 21 eautous en agapê theou têrêsate prosdechomenoi to eleos tou kuriou êmôn Iêsou Christou eis zôên aiônion. 22 kai ous men eleate diakrinomenous, sôzete ek puros arpazontes, 23 ous de eleate en phobô misountes kai ton apo tês sarkos espilômenon chitôna.

24 Tô de dunamenô phulaxai umas aptaistous kai stêsai katenôpion tês doxês autou amômous en agalliasei, 25 monô theô sôtêri êmôn dia Iêsou Christou tou kuriou êmôn doxa megalôsunê kratos kai exousia pro pantos tou aiônos kai nun kai eis pantas tous aiônas, amên.

Andre bøger