Johannesevangeliet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente pŚ originalsproget, grśsk. ("Originalsprog" er selvfÝlgelig sŚ meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrśkker at se de grśske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Johannesevangeliet. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversśttelse fra 1907: Johannesevangeliet og fra 1944: Johannesevangeliet.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

EUANGELION TO KATA I‘ANN N

Kapitel 1

1 En archÍ Ín o logos, kai o logos Ín pros ton theon, kai theos Ín o logos. 2 outos Ín en archÍ pros ton theon. 3 panta dií autou egeneto, kai chŰris autou egeneto oude en o gegonen 4 en autŰ zŰÍ Ín, kai Í zŰÍ Ín to phŰs tŰn anthrŰpŰn 5 kai to phŰs en tÍ skotia phainei kai Í skotia auto ou katelaben.

6 Egeneto anthrŰpos apestalmenos para theou onoma autŰ IŰannÍs 7 outos Ílthen eis marturian ina marturÍsÍ peri tou phŰtos, ina pantes pisteusŰsin dií autou. 8 ouk Ín ekeinos to phŰs allí ina marturÍsÍ peri tou phŰtos. 9  n to phŰs to alÍthinon, o phŰtizei panta anthrŰpon, erchomenon eis ton kosmon. 10 en tŰ kosmŰ Ín kai o kosmos dií autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnŰ. 11 eis ta idia Ílthen kai oi idioi auton ou parelabon. 12 osoi de elabon auton, edŰken autois exousian tekna theou genesthai, tois pisteuousin eis to onoma autou, 13 oi ouk ex aimatŰn oude ek thelÍmatos sarkos oude ek thelÍmatos andros allí ek theou egennÍthÍsan.

14 Kai o logos sarx egeneto kai eskÍnŰsen en Ímin, kai etheasametha tÍn doxan autou, doxan Űs monogenous para patros, plÍrÍs charitos kai alÍtheias. 15 IŰannÍs marturei peri autou kai kekragen legŰn outos Ín o eipŰn o opisŰ mou erchomenos emprosthen mou gegonen, oti prŰtos mou Ín. 16 oti ek tou plÍrŰmatos autou Ímeis pantes elabomen kai charin anti charitos 17 oti o nomos dia MŰuseŰs edothÍ, Í charis kai Í alÍtheia dia IÍsou Christou egeneto. 18 Theon oudeis eŰraken pŰpote monogenÍs theos o Űn eis ton kolpon tou patros ekeinos exÍgÍsato.

19 Kai autÍ estin Í marturia tou IŰannou, ote apesteilan pros auton oi Ioudaioi ex IerosolumŰn iereis kai Leuitas ina erŰtÍsŰsin auton su tis ei? 20 kai ŰmologÍsen kai ouk ÍrnÍsato, kai ŰmologÍsen oti egŰ ouk eimi o christos. 21 kai ÍrŰtÍsan auton ti oun? [su]  lias ei? kai legei ouk eimi. o prophÍtÍs ei su? kai apekrithÍ ou. 22 eipan oun autŰ tis ei? ina apokrisin dŰmen tois pempsasin Ímas ti legeis peri seautou? 23 ephÍ

egŰ phŰnÍ boŰntos en tÍ erÍmŰ
euthunate tÍn odon kuriou,

kathŰs eipen  saias o prophÍtÍs. 24 Kai apestalmenoi Ísan ek tŰn PharisaiŰn. 25 kai ÍrŰtÍsan auton kai eipan autŰ ti oun baptizeis ei su ouk ei o christos oude  lias oude o prophÍtÍs? 26 apekrithÍ autois o IŰannÍs legŰn egŰ baptizŰ en udati mesos umŰn stÍkei on umeis ouk oidate, 27 opisŰ mou erchomenos ou ouk eimi [egŰ] axios ina lusŰ autou ton imanta tou upodÍmatos. 28 tauta en BÍthania egeneto peran tou Iordanou, opou Ín o IŰannÍs baptizŰn.

29 TÍ epaurion blepei ton IÍsoun erchomenon pros auton kai legei ide o amnos tou theou o airŰn tÍn amartian tou kosmou. 30 outos estin uper ou egŰ eipon opisŰ mou erchetai anÍr os emprosthen mou gegonen, oti prŰtos mou Ín. 31 kagŰ ouk Í Ídein auton, allí ina phanerŰthÍ tŰ IsraÍl dia touto Ílthon egŰ en udati baptizŰn. 32 Kai emarturÍsen IŰannÍs legŰn oti tetheamai to pneuma katabainon Űs peristeran ex ouranou kai emeinen epí auton. 33 kagŰ ouk Ídein auton, allí o pempsas me baptizein en udati ekeinos moi eipen ephí on an idÍs to pneuma katabainon kai menon epí auton, outos estin o baptizŰn en pneumati agiŰ. 34 kagŰ eŰraka kai memarturÍka oti outos estin o uios tou theou.

35 TÍ epaurion palin eistÍkei IŰannÍs kai ek tŰn mathÍtŰn autou duo 36 kai emblepsas tŰ IÍsou peripatounti legei ide o amnos tou theou. 37 kai Íkousan oi duo mathÍtai autou lalountos kai ÍkolouthÍsan tŰ IÍsou. 38 strapheis de o IÍsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zÍteite? oi de eipan autŰ rabbi, o legetai methermÍneuomenon didaskale, pou meneis? 39 legei autois erchesthe kai opsesthe. Ílthan oun kai eidan pou menei kai parí autŰ emeinan tÍn Ímeran ekeinÍn Űra Ín Űs dekatÍ. 40  n Andreas o adelphos SimŰnos Petrou eis ek tŰn duo tŰn akousantŰn para IŰannou kai akolouthÍsantŰn autŰ 41 euriskei outos prŰton ton adelphon ton idion SimŰna kai legei autŰ eurÍkamen ton Messian, o estin methermÍneuomenon christos. 42 Ígagen auton pros ton IÍsoun emblepsas autŰ o IÍsous eipen su ei SimŰn o uios IŰannou, su klÍthÍsÍ KÍphas, o ermÍneuetai Petros.

43 TÍ epaurion ÍthelÍsen exelthein eis tÍn Galilaian kai euriskei Philippon kai legei autŰ o IÍsous akolouthei moi. 44 Ín de o Philippos apo BÍthsaida, ek tÍs poleŰs Andreou kai Petrou. 45 euriskei Philippos ton NathanaÍl kai legei autŰ on egrapsen MŰusÍs en tŰ nomŰ kai oi prophÍtai eurÍkamen, IÍsoun uion tou IŰsÍph ton apo Nazaret. 46 kai eipen autŰ NathanaÍl ek Nazaret dunatai ti agathon einai? legei autŰ o Philippos erchou kai ide. 47 eiden IÍsous ton NathanaÍl erchomenon pros auton kai legei peri autou ide alÍthŰs IsraÍlitÍs en Ű dolos ouk estin. 48 legei autŰ NathanaÍl pothen me ginŰskeis? apekrithÍ IÍsous kai eipen autŰ pro tou se Philippon phŰnÍsai onta upo tÍn sukÍn eidon se. 49 apekrithÍ autŰ NathanaÍl rabbi, su ei o uios tou theou, su basileus ei tou IsraÍl. 50 apekrithÍ IÍsous kai eipen autŰ oti eipon soi oti eidon se upokatŰ tÍs sukÍs, pisteueis? meizŰ toutŰn opsÍ. 51 kai legei autŰ amÍn amÍnn legŰ umin, opsesthe ton ouranon aneŰgota kai tous angelous tou theou anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anthrŰpou.

Kapitel 2

1 Kai tÍ Ímera tÍ tritÍ gamos egeneto en Kana tÍs Galilaias, kai Ín Í mÍtÍr tou IÍsou ekei 2 eklÍthÍ de kai o IÍsous kai oi mathÍtai autou eis ton gamon. 3 kai usterÍsantos oinou legei Í mÍtÍr tou IÍsou pros auton oinon ouk echousin. 4 kai legei autÍ o IÍsous ti emoi kai soi, gunai? oupŰ Íkei Í Űra mou. 5 legei Í mÍtÍr autou tois diakonois o ti an legÍ umin poiÍsate. 6 Ísan de ekei lithinai udriai ex kata ton katharismon tŰn IoudaiŰn keimenai, chŰrousai ana metrÍtas duo Í treis. 7 legei autois o IÍsous gemisate tas udrias udatos. kai egemisan autas eŰs anŰ. 8 kai legei autois antlÍsate nun kai pherete tŰ architriklinŰ oi de Ínegkan. 9 Űs de egeusato o architriklinos to udŰr oinon gegenÍmenon kai ouk Ídei pothen estin, oi de diakonoi Ídeisan oi ÍntlÍkotes to udŰr, phŰnei ton numphion o architriklinos 10 kai legei autŰ pas anthrŰpos prŰton ton kalon oinon tithÍsin kai otan methusthŰsin ton elassŰ su tetÍrÍkas ton kalon oinon eŰs arti. 11 TautÍn epoiÍsen archÍn tŰn sÍmeiŰn o IÍsous en Kana tÍs Galilaias kai ephanerŰsen tÍn doxan autou kai episteusan eis auton oi mathÍtai autou.

12 Meta touto katebÍ eis Kapharnaoum autos kai Í mÍtÍr autou kai oi adelphoi kai oi mathÍtai autou kai ekei emeinan ou pollas Ímeras.

13 Kai engus Ín to pascha tŰn IoudaiŰn, kai anebÍ eis Ierosoluma o IÍsous. 14 Kai euren en tŰ ierŰ tous pŰlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kathÍmenous, 15 kai poiÍsas phragellion ek schoiniŰn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas, kai tŰn kollubistŰn execheen ta kermata kai tas trapezas anetrepsen, 16 kai tois tas peristeras pŰlousin eipen arate tauta enteuthen, mÍ poieite ton oikon tou patros mou oikon emporiou. 17 emnÍsthÍsan oi mathÍtai autou oti gegrammenon estin o zÍlos tou oikou sou kataphagetai me. 18 ApekrithÍsan oun oi Ioudaioi kai eipan autŰ ti sÍmeion deiknueis Ímin oti tauta poieis? 19 apekrithÍ IÍsous kai eipen autois lusate ton naon touton kai [en] trisin Ímerais egerŰ auton. 20 eipan oun oi Ioudaioi tesserakonta kai ex etesin oikodomÍthÍ o naos outos, kai su en trisin Ímerais egereis auton? 21 ekeinos de elegen peri tou naou tou sŰmatos autou. 22 ote oun ÍgerthÍ ek nekrŰn emnÍsthÍsan oi mathÍtai autou oti touto elegen, kai episteusan tÍ graphÍ kai tŰ logŰ on eipen o IÍsous.

23 ‘s de Ín en tois Ierosolumois en tŰ pascha en tÍ eortÍ polloi episteusan eis to onoma autou theŰrountes autou ta sÍmeia a epoiei 24 autos de IÍsous ouk episteuen auton autois dia to auton ginŰskein pantas 25 kai oti ou chreian eichen ina tis marturÍsÍ peri tou anthrŰpou autos gar eginŰsken ti Ín en tŰ anthrŰpŰ.

Kapitel 3

1  n de anthrŰpos ek tŰn PharisaiŰn, NikodÍmos onoma autŰ, archŰn tŰn IoudaiŰn 2 outos Ílthen pros auton nuktos kai eipen autŰ rabbi, oidamen oti apo theou elÍluthas didaskalos oudeis gar dunatai tauta ta sÍmeia poiein a su poieis, ean mÍ Í o theos metí autou. 3 apekrithÍ IÍsous kai eipen autŰ amÍn amÍn legŰ soi, ean mÍ tis gennÍthÍ anŰthen, ou dunatai idein tÍn basileian tou theou. 4 legei pros auton [o] NikodÍmos pŰs dunatai anthrŰpos gennÍthÍnai gerŰn Űn? mÍ dunatai eis tÍn koilian tÍs mÍtros autou deuteron eiselthein kai gennÍthÍnai? 5 apekrithÍ [o] IÍsous amÍn amÍn legŰ soi, ean mÍ tis gennÍthÍ ex udatos kai pneumatos ou dunatai eiselthein eis tÍn basileian tou theou. 6 to gegennÍmenon ek tÍs sarkos sarx estin kai to gegennÍmenon ek tou pneumatos pneuma estin. 7 mÍ thaumasÍs oti eipon soi dei umas gennÍthÍnai anŰthen. 8 to pneuma opou thelei pnei kai tÍn phŰnÍn autou akoueis, allí ouk oidas pothen erchetai kai pou upagei outŰs estin pas o gegennÍmenos ek tou pneumatos. 9 apekrithÍ NikodÍmos kai eipen autŰ pŰs dunatai tauta genesthai? 10 apekrithÍ IÍsous kai eipen autŰ su ei o didaskalos tou IsraÍl kai tauta ou ginŰskeis? 11 amÍn amÍn legŰ soi oti o oidamen laloumen kai o eŰrakamen marturoumen, kai tÍn marturian ÍmŰn ou lambanete. 12 ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete, pŰs ean eipŰ umin ta epourania pisteusete? 13 kai oudeis anabebÍken eis ton ouranon ei mÍ o ek tou ouranou katabas, o uios tou anthrŰpou, 14 Kai kathŰs MŰusÍs upsŰsen ton ophin en tÍ erÍmŰ outŰs upsŰthÍnai dei ton uion tou anthrŰpou, 15 ina pas o pisteuŰn en autŰ echÍ zŰÍn aiŰnion.

16 outŰs gar ÍgapÍsen o theos ton kosmon, Űste ton uion ton monogenÍ edŰken ina pas o pisteuŰn eis auton mÍ apolÍtai allí echÍ zŰÍn aiŰnion. 17 ou gar apesteilen o theos ton uion eis ton kosmon, ina krinÍ ton kosmon, allí ina sŰthÍ o kosmos dií autou. 18 o pisteuŰn eis auton ou krinetai o mÍ pisteuŰn ÍdÍ kekritai, oti mÍ pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou theou. 19 autÍ de estin Í krisis oti to phŰs elÍluthen eis ton kosmon kai ÍgapÍsan oi anthrŰpoi mallon to skotos Í to phŰs Ín gar autŰn ponÍra ta erga. 20 pas gar o phaula prassŰn misei to phŰs kai ouk erchetai pros to phŰs, ina mÍ elegchthÍ ta erga autou 21 o de poiŰn tÍn alÍtheian erchetai pros to phŰs, ina phanerŰthÍ autou ta erga oti en theŰ estin eirgasmena.

22 Meta tauta Ílthen o IÍsous kai oi mathÍtai autou eis tÍn Ioudaian gÍn kai ekei dietriben metí autŰn kai ebaptizen. 23  n de kai [o] IŰannÍs baptizŰn en AinŰn engus tou Saleim, oti udata polla Ín ekei, kai pareginonto kai ebaptizonto 24 oupŰ gar Ín beblÍmenos eis tÍn phulakÍn IŰannÍs. 25 Egeneto oun zÍtÍsis ek tŰn mathÍtŰn IŰannou meta Ioudaiou peri katharismou. 26 kai Ílthon pros ton IŰannÍn kai eipan autŰ rabbi, os Ín meta sou peran tou Iordanou, Ű su memarturÍkas, ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton. 27 apekrithÍ IŰannÍs kai eipen ou dunatai anthrŰpos lambanein ouden ean mÍ Í dedomenon autŰ ek tou ouranou. 28 autoi umeis moi martureite oti eipon [egŰ] ouk eimi egŰ o Christos, allí oti apestalmenos eimi emprosthen ekeinou. 29 o echŰn tÍn numphÍn numphios estin o de philos tou numphiou o estÍkŰs kai akouŰn autou chara chairei dia tÍn phŰnÍn tou numphiou. autÍ oun Í chara Í emÍ peplÍrŰtai. 30 ekeinon dei auxanein, eme de elattousthai.

31 O anŰthen erchomenos epanŰ pantŰn estin o Űn ek tÍs gÍs ek tÍs gÍs estin kai ek tÍs gÍs lalei. o ek tou ouranou erchomenos epanŰ pantŰn estin 32 o eŰraken kai Íkousen touto marturei, kai tÍn marturian autou oudeis lambanei. 33 o labŰn autou tÍn marturian esphragisen oti o theos alÍthÍs estin. 34 on gar apesteilen o theos ta rÍmata tou theou lalei, ou gar ek metrou didŰsin to pneuma. 35 o patÍr agapa ton uion kai panta dedŰken en tÍ cheiri autou. 36 o pisteuŰn eis ton uion echei zŰÍn aiŰnion o de apeithŰn tŰ uiŰ ouk opsetai zŰÍn, allí Í orgÍ tou theou menei epí auton.

Kapitel 4

1 ‘s oun egnŰ o kurios oti Íkousan oi Pharisaioi oti IÍsous pleionas mathÍtas poiei kai baptizei [Í] IŰannÍs- 2 kaitoige IÍsous autos ouk ebaptizen all oi mathÍtai autou- 3 aphÍken tÍn Ioudaian kai apÍlthen palin eis tÍn Galilaian. 4 Edei de auton dierchesthai dia tÍs Samareias. 5 erchetai oun eis polin tÍs Samareias legomenÍn Suchar plÍsion tou chŰriou o edŰken IakŰb [tŰ] IŰsÍph tŰ uiŰ autou 6 Ín de ekei pÍgÍ tou IakŰb. o oun IÍsous kekopiakŰs ek tÍs odoiporias ekathezeto outŰs epi tÍ pÍgÍ Űra Ín Űs ektÍ.

7 erchetai gunÍ ek tÍs Samareias antlÍsai udŰr. legei autÍ o IÍsous dos moi pein 8 oi gar mathÍtai autou apelÍlutheisan eis tÍn polin ina trophas agorasŰsin. 9 legei oun autŰ Í gunÍ Í Samaritis pŰs su Ioudaios Űn parí emou pein aiteis gunaikos Samaritidos ousÍs? [ou gar sugchrŰntai Ioudaioi Samaritais]. 10 apekrithÍ IÍsous kai eipen autÍ ei Ídeis tÍn dŰrean tou theou kai tis estin o legŰn soi dos moi pein, su an ÍtÍsas auton kai edŰken an soi udŰr zŰn. 11 legei autŰ kurie, oute antlÍma echeis kai to phrear estin bathu pothen oun echeis to udŰr to zŰn? 12 mÍ su meizŰn ei tou patros ÍmŰn IakŰb, os edŰken Ímin to phrear kai autos ex autou epien kai oi uioi autou kai ta thremmata autou? 13 apekrithÍ IÍsous kai eipen autÍ pas o pinŰn ek tou udatos toutou dipsÍsei palin 14 os dí an piÍ ek tou udatos ou egŰ dŰsŰ autŰ, ou mÍ dipsÍsei eis ton aiŰna, alla to udŰr o dŰsŰ autŰ genÍsetai en autŰ pÍgÍ udatos allomenou eis zŰÍn aiŰnion. 15 legei pros auton Í gunÍ kurie, dos moi touto to udŰr, ina mÍ dipsŰ mÍde dierchŰmai enthade antlein.

16 legei autÍ upage phŰnÍson sou ton andra kai elthe enthade. 17 apekrithÍ Í gunÍ kai eipen [autŰ] ouk echŰ andra. legei autÍ o IÍsous kalŰs eipas oti andra ouk echŰ 18 pente gar andras esches kai nun on echeis ouk estin sou anÍr touto alÍthes eirÍkas. 19 legei autŰ Í gunÍ kurie, theŰrŰ oti prophÍtÍs ei su. 20 oi pateres ÍmŰn en tŰ orei toutŰ prosekunÍsan kai umeis legete oti en Ierosolumois estin o topos opou proskunein dei. 21 legei autÍ o IÍsous pisteue moi, gunai, oti erchetai Űra ote oute en tŰ orei toutŰ oute en Ierosolumois proskunÍsete tŰ patri. 22 umeis proskuneite o ouk oidate Ímeis proskunoumen o oidamen, oti Í sŰtÍria ek tŰn IoudaiŰn estin. 23 alla erchetai Űra kai nun estin, ote oi alÍthinoi proskunÍtai proskunÍsousin tŰ patri en pneumati kai alÍtheia kai gar o patÍr toioutous zÍtei tous proskunountas auton. 24 pneuma o theos, kai tous proskunountas auton en pneumati kai alÍtheia dei proskunein. 25 legei autŰ Í gunÍ oida oti Messias erchetai o legomenos christos otan elthÍ ekeinos, anangelei Ímin apanta. 26 legei autÍ o IÍsous egŰ eimi, o lalŰn soi.

27 Kai epi toutŰ Ílthan oi mathÍtai autou kai ethaumazon oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipen ti zÍteis Í ti laleis metí autÍs? 28 aphÍken oun tÍn udrian autÍs Í gunÍ kai apÍlthen eis tÍn polin kai legei tois anthrŰpois 29 deute idete anthrŰpon os eipen moi panta a epoiÍsa, mÍti outos estin o christos? 30 exÍlthon ek tÍs poleŰs kai Írchonto pros auton.

31 En tŰ metaxu ÍrŰtŰn auton oi mathÍtai legontes rabbi, phage. 32 o de eipen autois egŰ brŰsin echŰ phagein Ín umeis ouk oidate. 33 elegon oun oi mathÍtai pros allÍlous mÍ tis Ínegken autŰ phagein? 34 legei autois o IÍsous emon brŰma estin ina poiÍsŰ to thelÍma tou pempsantos me kai teleiŰsŰ autou to ergon. 35 ouch umeis legete oti eti tetramÍnos estin kai o therismos erchetai? idou legŰ umin eparate tous ophthalmous umŰn kai theasasthe tas chŰras oti leukai eisin pros therismon. ÍdÍ 36 o therizŰn misthon lambanei kai sunagei karpon eis zŰÍn aiŰnion, ina o speirŰn omou chairÍ kai o therizŰn. 37 en gar toutŰ o logos estin alÍthinos oti allos estin o speirŰn kai allos o therizŰn. 38 egŰ apesteila umas therizein o ouch umeis kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeis eis ton kopon autŰn eiselÍluthate.

39 Ek de tÍs poleŰs ekeinÍs polloi episteusan eis auton tŰn SamaritŰn dia ton logon tÍs gunaikos marturousÍs oti eipen moi panta a epoiÍsa. 40 Űs oun Ílthon pros auton oi Samaritai ÍrŰtŰn auton meinai parí autois kai emeinen ekei duo Ímeras. 41 kai pollŰ pleious episteusan dia ton logon autou, 42 tÍ te gunaiki elegon [oti] ouketi dia tÍn sÍn lalian pisteuomen, autoi gar akÍkoamen kai oidamen oti outos estin alÍthŰs o sŰtÍr tou kosmou.

43 Meta de tas duo Ímeras exÍlthen ekeithen eis tÍn Galilaian 44 autos gar IÍsous emarturÍsen oti prophÍtÍs en tÍ idia patridi timÍn ouk echei. 45 ote oun Ílthen eis tÍn Galilaian edexanto auton oi Galilaioi panta eŰrakotes osa epoiÍsen en Ierosolumois en tÍ eortÍ kai autoi gar Ílthon eis tÍn eortÍn.

46  lthen oun palin eis tÍn Kana tÍs Galilaias opou epoiÍsen to udŰr oinon. Kai Ín tis basilikos ou o uios Ísthenei en Kapharnaoum. 47 outos akousas oti IÍsous Íkei ek tÍs Ioudaias eis tÍn Galilaian apÍlthen pros auton kai ÍrŰta ina katabÍ kai iasÍtai autou ton uion Ímellen gar apothnÍskein. 48 eipen oun o IÍsous pros auton ean mÍ sÍmeia kai terata idÍte ou mÍ pisteusÍte. 49 legei pros auton o basilikos kurie, katabÍthi prin apothanein to paidion mou. 50 legei autŰ o IÍsous poreuou, o uios sou zÍ. episteusen o anthrŰpos tŰ logŰ on eipen autŰ o IÍsous kai eporeueto. 51 ÍdÍ de autou katabainontos oi douloi autou upÍntÍsan autŰ legontes oti o pais autou zÍ. 52 eputheto oun tÍn Űran parí autŰn en Í kompsoteron eschen eipan oun autŰ oti echthes Űran ebdomÍn aphÍken auton o puretos. 53 egnŰ oun o patÍr oti ekeinÍ tÍ Űra en Í eipen autŰ o IÍsous o uios sou zÍ, kai episteusen autos kai Í oikia autou olÍ. 54 Touto [de] palin deuteron sÍmeion epoiÍsen o IÍsous elthŰn ek tÍs Ioudaias eis tÍn Galilaian.

Kapitel 5

1 Meta tauta Ín eortÍ tŰn IoudaiŰn kai anebÍ IÍsous eis Ierosoluma. 2 Estin de en tois Ierosolumois epi tÍ probatikÍ kolumbÍthra Í epilegomenÍ Ebraisti BÍthzatha pente stoas echousa. 3 en tautais katekeito plÍthos tŰn asthenountŰn, tuphlŰn, chŰlŰn, xÍrŰn. 4 5 Ín de tis anthrŰpos ekei triakonta [kai] oktŰ etÍ echŰn en tÍ astheneia autou 6 touton idŰn o IÍsous katakeimenon kai gnous oti polun ÍdÍ chronon echei, legei autŰ theleis ugiÍs genesthai? 7 apekrithÍ autŰ o asthenŰn kurie, anthrŰpon ouk echŰ ina otan tarachthÍ to udŰr balÍ me eis tÍn kolumbÍthran en Ű de erchomai egŰ, allos pro emou katabainei. 8 legei autŰ o IÍsous egeire aron ton krabatton sou kai peripatei. 9 kai eutheŰs egeneto ugiÍs o anthrŰpos kai Íren ton krabatton autou kai periepatei.

 n de sabbaton en ekeinÍ tÍ Ímera. 10 elegon oun oi Ioudaioi tŰ tetherapeumenŰ sabbaton estin kai ouk exestin soi arai ton krabatton. 11 os de apekrithÍ autois o poiÍsas me ugiÍ ekeinos moi eipen aron ton krabatton sou kai peripatei? 12 ÍrŰtÍsan auton tis estin, o anthrŰpos o eipŰn soi aron kai peripatei? 13 o de iatheis ouk Ídei tis estin, o gar IÍsous exeneusen ochlou ontos en tŰ topŰ. 14 meta tauta euriskei auton [o] IÍsous en tŰ ierŰ kai eipen autŰ ide ugiÍs gegonas, mÍketi amartane, ina mÍ cheiron soi ti genÍtai. 15 apÍlthen o anthrŰpos kai eipen tois Ioudaiois oti IÍsous estin o poiÍsas auton ugiÍ. 16 kai dia touto ediŰkon oi Ioudaioi ton IÍsoun oti tauta epoiei en sabbatŰ. 17 O de apekrinato autois o patÍr mou eŰs arti ergazetai kagŰ ergazomai 18 dia touto oun mallon ezÍtoun auton oi Ioudaioi apokteinai, oti ou monon eluen to sabbaton, alla kai patera idion elegen ton theon ison eauton poiŰn tŰ theŰ.

19 Apekrinato oun [o IÍsous] kai elegen autois amÍn amÍn legŰ umin, ou dunatai o uios poiein aphí eautou ouden ean mÍ ti blepÍ ton patera poiounta a gar an ekeinos poiÍ, tauta kai o uios omoiŰs poiei. 20 o gar patÍr philei ton uion kai panta deiknusin autŰ a autos poiei, kai meizona toutŰn deixei autŰ erga, ina umeis thaumazÍte. 21 Űsper gar o patÍr egeirei tous nekrous kai zŰopoiei, outŰs kai o uios ous thelei zŰopoiei. 22 oude gar o patÍr krinei oudena, alla tÍn krisin pasan dedŰken tŰ uiŰ, 23 ina pantes timŰsin ton uion kathŰs timŰsin ton patera. o mÍ timŰn ton uion ou tima ton patera ton pempsanta auton. 24 AmÍn amÍn legŰ umin oti o ton logon mou akouŰn kai pisteuŰn tŰ pempsanti me echei zŰÍn aiŰnion kai eis krisin ouk erchetai, alla metabebÍken ek tou thanatou eis tÍn zŰÍn. 25 amÍn amÍn legŰ umin oti erchetai Űra kai nun estin ote oi nekroi akousousin tÍs phŰnÍs tou uiou tou theou kai oi akousantes zÍsousin. 26 Űsper gar o patÍr echei zŰÍn en eautŰ, outŰs kai tŰ uiŰ edŰken zŰÍn echein en eautŰ. 27 kai exousian edŰken autŰ krisin poiein, oti uios anthrŰpou estin. 28 mÍ thaumazete touto, oti erchetai Űra en Í pantes oi en tois mnÍmeiois akousousin tÍs phŰnÍs autou 29 kai ekporeusontai oi ta agatha poiÍsantes eis anastasin zŰÍs, oi ta phaula praxantes eis anastasin kriseŰs.

30 Ou dunamai egŰ poiein apí emautou ouden kathŰs akouŰ krinŰ, kai Í krisis Í emÍ dikaia estin, oti ou zÍtŰ to thelÍma to emon alla to thelÍma tou pempsantos me. 31 Ean egŰ marturŰ peri emautou, Í marturia mou ouk estin alÍthÍs 32 allos estin o marturŰn peri emou kai oida oti alÍthÍs estin Í marturia Ín marturei peri emou. 33 umeis apestalkate pros IŰannÍn, kai memarturÍken tÍ alÍtheia 34 egŰ de ou para anthrŰpou tÍn marturian lambanŰ, alla tauta legŰ ina umeis sŰthÍte. 35 ekeinos Ín o luchnos o kaiomenos kai phainŰn, umeis de ÍthelÍsate agalliathÍnai pros Űran en tŰ phŰti autou. 36 EgŰ de echŰ tÍn marturian meizŰ tou IŰannou ta gar erga a dedŰken moi o patÍr ina teleiŰsŰ auta, auta ta erga a poiŰ marturei peri emou oti o patÍr me apestalken. 37 kai o pempsas me patÍr ekeinos memarturÍken peri emou. oute phŰnÍn autou pŰpote akÍkoate oute eidos autou eŰrakate, 38 kai ton logon autou ouk echete en umin menonta, oti on apesteilen ekeinos, toutŰ umeis ou pisteuete. 39 eraunate tas graphas, oti umeis dokeite en autais zŰÍn aiŰnion echein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou 40 kai ou thelete elthein pros me ina zŰÍn echÍte.

41 Doxan para anthrŰpŰn ou lambanŰ, 42 alla egnŰka umas oti tÍn agapÍn tou theou ouk echete en eautois. 43 egŰ elÍlutha en tŰ onomati tou patros mou, kai ou lambanete me ean allos elthÍ en tŰ onomati tŰ idiŰ, ekeinon lÍmpsesthe. 44 pŰs dunasthe umeis pisteusai doxan para allÍlŰn lambanontes kai tÍn doxan tÍn para tou monou [theou] ou zÍteite? 45 MÍ dokeite oti egŰ katÍgorÍsŰ umŰn pros ton patera estin o katÍgorŰn umŰn MŰusÍs, eis on umeis Ílpikate. 46 ei gar episteuete MŰusei, episteuete an emoi peri gar emou ekeinos egrapsen. 47 ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete, pŰs tois emois rÍmasin pisteusete?

Kapitel 6

1 Meta tauta apÍlthen o IÍsous peran tÍs thalassÍs tÍs Galilaias tÍs Tiberiados. 2 Íkolouthei de autŰ ochlos po lus, oti etheŰroun ta sÍmeia a epoiei epi tŰn asthenountŰn. 3 anÍlthen de eis to oros IÍsous kai ekei ekathÍto meta tŰn mathÍtŰn autou. 4 Ín de engus to pascha, Í eortÍ tŰn IoudaiŰn. 5 Eparas oun tous ophthalmous o IÍsous kai theasamenos oti polus ochlos erchetai pros auton legei pros Philippon pothen agorasŰmen artous ina phagŰsin outoi? 6 touto de elegen peirazŰn auton autos gar Ídei ti emellen poiein. 7 apekrithÍ autŰ Philippos diakosiŰn dÍnariŰn artoi ouk arkousin autois ina ekastos brachu labÍ. 8 legei autŰ eis ek tŰn mathÍtŰn autou Andreas o adelphos SimŰnos Petrou 9 estin paidarion Űde os echei pente artous krithinous kai duo opsaria alla tauta ti estin eis tosoutous? 10 eipen o IÍsous poiÍsate tous anthrŰpous anapesein. Ín de chortos polus en tŰ topŰ. anepesan oun oi andres ton arithmon Űs pentakischilioi. 11 elaben oun tous artous o IÍsous kai eucharistÍsas diedŰken tois anakeimenois omoiŰs kai ek tŰn opsariŰn oson Íthelon. 12 Űs de eneplÍsthÍsan, legei tois mathÍtais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata, ina mÍ ti apolÍtai. 13 sunÍgagon oun kai egemisan dŰdeka kophinous klasmatŰn ek tŰn pente artŰn tŰn krithinŰn a eperisseusan tois bebrŰkosin. 14 Oi oun anthrŰpoi idontes a epoiÍsen sÍmeia elegon oti outos estin alÍthŰs o prophÍtÍs o erchomenos eis ton kosmon. 15 IÍsous oun gnous oti mellousin erchesthai kai arpazein auton ina poiÍsŰsin basilea, anechŰrÍsen palin eis to oros autos monos.

16 ‘s de opsia egeneto katebÍsan oi mathÍtai autou epi tÍn thalassan 17 kai embantes eis ploion Írchonto peran tÍs thalassÍs eis Kapharnaoum. kai skotia ÍdÍ egegonei kai oupŰ elÍluthei pros autous o IÍsous, 18 Í te thalassa anemou megalou pneontos diegeireto. 19 elÍlakotes oun Űs stadious eikosi pente Í triakonta theŰrousin ton IÍsoun peripatounta epi tÍs thalassÍs kai engus tou ploiou ginomenon, kai ephobÍthÍsan. 20 o de legei autois egŰ eimi mÍ phobeisthe. 21 Íthelon oun labein auton eis to ploion kai eutheŰs egeneto to ploion epi tÍs gÍs eis Ín upÍgon.

22 TÍ epaurion o ochlos o estÍkŰs peran tÍs thalassÍs eidon oti ploiarion allo ouk Ín ekei ei mÍ en kai oti ou suneisÍlthen tois mathÍtais autou o IÍsous eis to ploion alla monoi oi mathÍtai autou apÍlthon 23 alla Ílthen ploia ek Tiberiados engus tou topou opou ephagon ton arton eucharistÍsantos tou kuriou. 24 ote oun eiden o ochlos oti IÍsous ouk estin ekei oude oi mathÍtai autou, enebÍsan autoi eis ta ploiaria kai Ílthon eis Kapharnaoum zÍtountes ton IÍsoun. 25 kai eurontes auton peran tÍs thalassÍs eipon autŰ rabbi, pote Űde gegonas? 26 ApekrithÍ autois o IÍsous kai eipen amÍn amÍn legŰ umin, zÍteite me ouch oti eidete sÍmeia, allí oti ephagete ek tŰn artŰn kai echortasthÍte. 27 ergazesthe mÍ tÍn brŰsin tÍn apollumenÍn alla tÍn brŰsin tÍn menousan eis zŰÍn aiŰnion, Ín o uios tou anthrŰpou umin dŰsei touton gar o patÍr esphragisen o theos. 28 eipon oun pros auton ti poiŰmen ina ergazŰmetha ta erga tou theou? 29 apekrithÍ o IÍsous kai eipen autois touto estin to ergon tou theou ina pisteuÍte eis on apesteilen ekeinos. 30 Eipon oun autŰ ti oun poieis su sÍmeion, ina idŰmen kai pisteusŰmen soi? ti ergazÍ? 31 oi pateres ÍmŰn to manna ephagon en tÍ erÍmŰ, kathŰs estin gegrammenon arton ek tou ouranou edŰken autois phagein. 32 eipen oun autois o IÍsous amÍn amÍn legŰ umin, ou MŰusÍs edŰken umin ton arton ek tou ouranou, allí o patÍr mou didŰsin umin ton arton ek tou ouranou ton alÍthinon 33 o gar artos tou theou estin o katabainŰn ek tou ouranou kai zŰÍn didous tŰ kosmŰ.

34 eipon oun pros auton kurie, pantote dos Ímin ton arton touton. 35 eipen autois o IÍsous egŰ eimi o artos tÍs zŰÍs o erchomenos pros eme ou mÍ peinasÍ, kai o pisteuŰn eis eme ou mÍ dipsÍsei pŰpote. 36 Allí eipon umin oti kai eŰrakate [me] kai ou pisteuete. 37 pan o didŰsin moi o patÍr pros eme Íxei, kai ton erchomenon pros me ou mÍ ekbalŰ exŰ, 38 oti katabebÍka apo tou ouranou ouch ina poiŰ to thelÍma to emon alla to thelÍma tou pempsantos me. 39 touto de estin to thelÍma tou pempsantos me ina pan o dedŰken moi mÍ apolesŰ ex autou, alla anastÍsŰ auto tÍ eschatÍ Ímera. 40 touto gar estin to thelÍma tou patros mou, ina pas o theŰrŰn ton uion kai pisteuŰn eis auton echÍ zŰÍn aiŰnion, kai anastÍsŰ auton egŰ tÍ eschatÍ Ímera.

41 Egonguzon oun oi Ioudaioi peri autou oti eipen egŰ eimi o artos o katabas ek tou ouranou, 42 kai elegon ouchi outos estin IÍsous o uios IŰsÍph, ou Ímeis oidamen ton patera kai tÍn mÍtera? pŰs nun legei oti ek tou ouranou katabebÍka? 43 apekrithÍ IÍsous kai eipen autois mÍ gonguzete metí allÍlŰn. 44 oudeis dunatai elthein pros me ean mÍ o patÍr o pempsas me elkusÍ auton, kagŰ anastÍsŰ auton en tÍ eschatÍ Ímera. 45 estin gegrammenon en tois prophÍtais kai esontai pantes didaktoi theou pas o akousas para tou patros kai mathŰn erchetai pros eme. 46 ouch oti ton patera eŰraken tis ei mÍ o Űn para [tou] theou, outos eŰraken ton patera. 47 amÍn amÍn legŰ umin, o pisteuŰn echei zŰÍn aiŰnion. 48 EgŰ eimi o artos tÍs zŰÍs. 49 oi pateres umŰn ephagon en tÍ erÍmŰ to manna kai apethanon 50 outos estin o artos o ek tou ouranou katabainŰn, ina tis ex autou phagÍ kai mÍ apothanÍ. 51 egŰ eimi o artos o zŰn o ek tou ouranou katabas ean tis phagÍ ek toutou tou artou zÍsei eis ton aiŰna, kai o artos de on egŰ dŰsŰ Í sarx mou estin uper tÍs tou kosmou zŰÍs.

52 Emachonto oun pros allÍlous oi Ioudaioi legontes pŰs dunatai outos Ímin dounai tÍn sarka [autou] phagein? 53 eipen oun autois [o] IÍsous amÍn amÍn legŰ umin, ean mÍ phagÍte tÍn sarka tou uiou tou anthrŰpou kai piÍte autou to aima, ouk echete zŰÍn en eautois. 54 o trŰgŰn mou tÍn sarka kai pinŰn mou to aima echei zŰÍn aiŰnion, kagŰ anastÍsŰ auton tÍ eschatÍ Ímera. 55 Í gar sarx mou alÍthÍs estin brŰsis, kai to aima mou alÍthÍs estin posis. 56 o trŰgŰn mou tÍn sarka kai pinŰn mou to aima en emoi menei kagŰ en autŰ. 57 kathŰs apesteilen me o zŰn patÍr kagŰ zŰ dia ton patera kai o trŰgŰn me kakeinos zÍsei dií eme. 58 outos estin o artos o ex ouranou katabas, ou kathŰs ephagon oi pateres kai apethanon o trŰgŰn touton ton arton zÍsei eis ton aiŰna. 59 Tauta eipen en sunagŰgÍ didaskŰn en Kapharnaoum.

60 Polloi oun akousantes ek tŰn mathÍtŰn autou eipan sklÍros estin o logos outos tis dunatai autou akouein? 61 eidŰs de o IÍsous en eautŰ oti gonguzousin peri toutou oi mathÍtai autou eipen autois touto umas skandalizei? 62 ean oun theŰrÍte ton uion tou anthrŰpou anabainonta opou Ín to proteron? 63 to pneuma estin to zŰopoioun, Í sarx ouk Űphelei ouden ta rÍmata a egŰ lelalÍka umin pneuma estin kai zŰÍ estin. 64 allí eisin ex umŰn tines oi ou pisteuousin. Ídei gar ex archÍs o IÍsous tines eisin oi mÍ pisteuontes kai tis estin o paradŰsŰn auton. 65 kai elegen dia touto eirÍka umin oti oudeis dunatai elthein pros me ean mÍ Í dedomenon autŰ ek tou patros.

66 Ek toutou polloi ek tŰn mathÍtŰn autou apÍlthon eis ta opisŰ kai ouketi metí autou periepatoun. 67 eipen oun o IÍsous tois dŰdeka mÍ kai umeis thelete upagein? 68 apekrithÍ autŰ SimŰn Petros kurie, pros tina apeleusometha? rÍmata zŰÍs aiŰniou echeis, 69 kai Ímeis pepisteukamen kai egnŰkamen oti su ei o agios tou theou. 70 apekrithÍ autois o IÍsous ouk egŰ umas tous dŰdeka exelexamÍn? kai ex umŰn eis diabolos estin. 71 elegen de ton Ioudan SimŰnos IskariŰtou outos gar emellen paradidonai auton eis ek tŰn dŰdeka.

Kapitel 7

1 Kai meta tauta periepatei [o] IÍsous en tÍ Galilaia ou gar Íthelen en tÍ Ioudaia peripatein, oti ezÍtoun auton oi Ioudaioi apokteinai. 2  n de engus Í eortÍ tŰn IoudaiŰn Í skÍnopÍgia. 3 eipon oun pros auton oi adelphoi autou metabÍthi enteuthen kai upage eis tÍn Ioudaian, ina kai oi mathÍtai sou theŰrÍsousin [sou] ta erga a poieis 4 oudeis gar ti en kruptŰ poiei kai zÍtei autos en parrÍsia einai. ei tauta poieis, phanerŰson seauton tŰ kosmŰ. 5 oude gar oi adelphoi autou episteuon eis auton. 6 legei oun autois o IÍsous o kairos o emos oupŰ parestin, o de kairos o umeteros pantote estin etoimos. 7 ou dunatai o kosmos misein umas, eme de misei, oti egŰ marturŰ peri autou oti ta erga autou ponÍra estin. 8 umeis anabÍte eis tÍn eortÍn egŰ oupŰ anabainŰ eis tÍn eortÍn tautÍn, oti o emos kairos oupŰ peplÍrŰtai. 9 tauta de eipŰn autois emeinen en tÍ Galilaia.

10 ‘s de anebÍsan oi adelphoi autou eis tÍn eortÍn, tote kai autos anebÍ ou phanerŰs alla Űs en kruptŰ. 11 oi oun Ioudaioi ezÍtoun auton en tÍ eortÍ kai elegon pou estin ekeinos? 12 kai gongusmos peri autou Ín polus en tois ochlois oi men elegon oti agathos estin, alloi [de] elegon ou alla plana ton ochlon. 13 oudeis mentoi parrÍsia elalei peri autou dia ton phobon tŰn IoudaiŰn.

14  dÍ de tÍs eortÍs mesousÍs anebÍ IÍsous eis to ieron kai edidasken. 15 ethaumazon oun oi Ioudaioi legontes pŰs outos grammata oiden mÍ memathÍkŰs? 16 apekrithÍ oun autois IÍsous kai eipen Í emÍ didachÍ ouk estin emÍ alla tou pempsantos me 17 ean tis thelÍ to thelÍma autou poiein, gnŰsetai peri tÍs didachÍs poteron ek tou theou estin Í egŰ apí emautou lalŰ. 18 o aphí eautou lalŰn tÍn doxan tÍn idian zÍtei o de zÍtŰn tÍn doxan tou pempsantos auton outos alÍthÍs estin kai adikia en autŰ ouk estin. 19 ou MŰusÍs edŰken umin ton nomon? kai oudeis ex umŰn poiei ton nomon. ti me zÍteite apokteinai? 20 apekrithÍ o ochlos daimonion echeis tis se zÍtei apokteinai? 21 apekrithÍ IÍsous kai eipen autois en ergon epoiÍsa kai pantes thaumazete. 22 dia touto MŰusÍs dedŰken umin tÍn peritomÍn-ouch oti ek tou MŰuseŰs estin allí ek tŰn paterŰn-kai [en] sabbatŰ peritemnete anthrŰpon. 23 ei peritomÍn lambanei [o] anthrŰpos en sabbatŰ ina mÍ luthÍ o nomos MŰuseŰs, emoi cholate oti olon anthrŰpon ugiÍ epoiÍsa en sabbatŰ? 24 mÍ krinete katí opsin, alla tÍn dikaian krisin krinete.

25 elegon oun tines ek tŰn IerosolumitŰn ouch outos estin on zÍtousin apokteinai? 26 kai ide parrÍsia lalei kai ouden autŰ legousin. mÍpote alÍthŰs egnŰsan oi archontes oti outos estin o christos. 27 alla touton oidamen pothen estin o de christos otan erchÍtai oudeis ginŰskei pothen estin. 28 ekraxen oun en tŰ ierŰ didaskŰn [o] IÍsous kai legŰn kame oidate kai oidate pothen eimi kai apí emautou ouk elÍlutha, allí estin alÍthinos o pempsas me, on umeis ouk oidate 29 egŰ oida auton, oti parí autou eimi kakeinos me apesteilen. 30 EzÍtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen epí auton tÍn cheira, oti oupŰ elÍluthei Í Űra autou. 31 Ek tou ochlou de polloi episteusan eis auton kai elegon o christos otan elthÍ mÍ pleiona sÍmeia poiÍsei Űn outos epoiÍsen?

32 Íkousan oi Pharisaioi tou ochlou gonguzontos peri autou tauta, kai apesteilan oi archiereis kai oi Pharisaioi upÍretas ina piasŰsin auton. 33 eipen oun o IÍsous eti chronon mikron methí umŰn eimi kai upagŰ pros ton pempsanta me. 34 zÍtÍsete me kai ouch eurÍsete me, kai opou eimi egŰ umeis ou dunasthe elthein. 35 eipon oun oi Ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreuesthai oti Ímeis ouch eurÍsomen auton? mÍ eis tÍn diasporan tŰn EllÍnŰn mellei poreuesthai kai didaskein tous EllÍnas? 36 tis estin o logos outos on eipen zÍtÍsete me kai ouch eurÍsete me, kai opou eimi egŰ umeis ou dunasthe elthein?

37 En de tÍ eschatÍ Ímera tÍ megalÍ tÍs eortÍs eistÍkei o IÍsous kai ekraxen legŰn ean tis dipsa erchesthŰ pros me kai pinetŰ. 38 o pisteuŰn eis eme, kathŰs eipen Í graphÍ, potamoi ek tÍs koilias autou reusousin udatos zŰntos. 39 touto de eipen peri tou pneumatos ou emellon lambanein oi pisteusantes eis auton oupŰ gar Ín pneuma, oti IÍsous oupŰ edoxasthÍ.

40 Ek tou ochlou oun akousantes tŰn logŰn toutŰn elegon [oti] outos estin alÍthŰs o prophÍtÍs 41 alloi elegon outos estin o christos, oi de elegon mÍ gar ek tÍs Galilaias o christos erchetai? 42 ouch Í graphÍ eipen oti ek tou spermatos Dauid kai apo BÍthleem tÍs kŰmÍs opou Ín Dauid erchetai o christos? 43 schisma oun egeneto en tŰ ochlŰ dií auton 44 tines de Íthelon ex autŰn piasai auton, allí oudeis ebalen epí auton tas cheiras.

45  lthon oun oi upÍretai pros tous archiereis kai Pharisaious kai eipon autois ekeinoi dia ti ouk Ígagete auton? 46 apekrithÍsan oi upÍretai oudepote elalÍsen outŰs anthrŰpos. 47 apekrithÍsan oun [autois] oi Pharisaioi mÍ kai umeis peplanÍsthe? 48 mÍ tis ek tŰn archontŰn episteusen eis auton Í ek tŰn PharisaiŰn? 49 alla o ochlos outos o mÍ ginŰskŰn ton nomon eparatoi eisin. 50 legei NikodÍmos pros autous, o elthŰn pros auton proteron, eis Űn ex autŰn 51 mÍ o nomos ÍmŰn krinei ton anthrŰpon ean mÍ akousÍ prŰton parí autou kai gnŰ ti poiei? 52 apekrithÍsan kai eipan autŰ mÍ kai su ek tÍs Galilaias ei, eraunÍson kai ide oti ek tÍs Galilaias prophÍtÍs ouk egeiretai.

53 [[kai eporeuthÍsan ekastos eis ton oikon autou,

Kapitel 8

Historien om, at den der lever uden synd skal kaste den fÝrste sten
Jesus og synderindener et kristent falskneri fra ca Śr 400.

1 IÍsous de eporeuthÍ eis to oros tŰn elaiŰn. 2 Orthrou de palin paregeneto eis to ieron [kai pas o laos Írcheto pros auton, kai kathisas edidasken autous]. 3 Agousin de oi grammateis kai oi Pharisaioi gunaika epi moicheia kateilÍmmenÍn kai stÍsantes autÍn en mesŰ 4 legousin autŰ didaskale, autÍ Í gunÍ kateilÍptai epí autophŰrŰ moicheuomenÍ 5 en de tŰ nomŰ [Ímin] MŰusÍs eneteilato tas toiautas lithazein. su oun ti legeis? 6 [touto de elegon peirazontes auton, ina echŰsin katÍgorein autou]. o de IÍsous katŰ kupsas tŰ daktulŰ kategraphen eis tÍn gÍn. 7 Űs de epemenon erŰtŰntes [auton], anekupsen kai eipen [autois] o anamartÍtos umŰn prŰtos epí autÍn baletŰ lithon. 8 kai palin katakupsas egraphen eis tÍn gÍn. 9 oi de akousantes exÍrchonto eis kathí eis arxamenoi apo tŰn presbuterŰn kai kateleiphthÍ monos kai Í gunÍ en mesŰ ousa. 10 anakupsas de o IÍsous eipen autÍ gunai, pou eisin? oudeis se katekrinen? 11 Í de eipen oudeis, kurie. eipen de o IÍsous oude egŰ se katakrinŰ poreuou, apo tou nun mÍketi amartane.]]

12 Palin oun autois elalÍsen [o] IÍsous legŰn egŰ eimi to phŰs tou kosmou o akolouthŰn moi ou mÍ peripatÍsÍ en tÍ skotia allí exei to phŰs tÍs zŰÍs. 13 eipon oun autŰ oi Pharisaioi su peri seautou martureis Í marturia sou ouk estin alÍthÍs. 14 apekrithÍ IÍsous kai eipen autois kan egŰ marturŰ peri emautou, alÍthÍs estin Í marturia mou oti oida pothen Ílthon kai pou upagŰ. umeis de ouk oidate pothen erchomai Í pou upagŰ. 15 umeis kata tÍn sarka krinete, egŰ ou krinŰ oudena. 16 kai ean krinŰ de egŰ, Í krisis Í emÍ alÍthinÍ estin, oti monos ouk eimi, allí egŰ kai o pempsas me [patÍr]. 17 kai en tŰ nomŰ de tŰ umeterŰ gegraptai oti duo anthrŰpŰn Í marturia alÍthÍs estin. 18 egŰ eimi o marturŰn peri emautou kai marturei peri emou o pempsas me patÍr. 19 elegon oun autŰ pou estin o patÍr sou? apekrithÍ IÍsous oute eme oidate oute ton patera mou ei eme Ídeite, kai ton patera mou an Ídeite. 20 Tauta ta rÍmata elalÍsen en tŰ gazophulakiŰ didaskŰn en tŰ ierŰ kai oudeis epiasen auton, oti oupŰ elÍluthei Í Űra autou.

21 Eipen oun palin autois egŰ upagŰ kai zÍtÍsete me kai en tÍ amartia umŰn apothaneisthe opou egŰ upagŰ umeis ou dunasthe elthein. 22 elegon oun oi Ioudaioi mÍti apoktenei eauton, oti legei opou egŰ upagŰ umeis ou dunasthe elthein? 23 kai elegen autois umeis ek tŰn katŰ este, egŰ ek tŰn anŰ eimi umeis ek toutou tou kosmou este, egŰ ouk eimi ek tou kosmou toutou. 24 eipon oun umin oti apothaneisthe en tais amartiais umŰn ean gar mÍ pisteusÍte oti egŰ eimi, apothaneisthe en tais amartiais umŰn. 25 elegon oun autŰ su tis ei? eipen autois [o] IÍsous tÍn archÍn o ti kai lalŰ umin? 26 polla echŰ peri umŰn lalein kai krinein allí o pempsas me alÍthÍs estin, kagŰ a Íkousa parí autou tauta lalŰ eis ton kosmon. 27 ouk egnŰsan oti ton patera autois elegen. 28 eipen oun o IÍsous otan upsŰsÍte ton uion tou anthrŰpou, tote gnŰsesthe oti egŰ eimi, kai apí emautou poiŰ ouden, alla kathŰs edidaxen me o patÍr tauta lalŰ. 29 kai o pempsas me metí emou estin ouk aphÍken me monon, oti egŰ ta aresta autŰ poiŰ pantote. 30 Tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton.

31 elegen oun o IÍsous pros tous pepisteukotas autŰ Ioudaious ean umeis meinÍte en tŰ logŰ tŰ emŰ, alÍthŰs mathÍtai mou este 32 kai gnŰsesthe tÍn alÍtheian kai Í alÍtheia eleutherŰsei umas. 33 apekrithÍsan pros auton sperma Abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pŰpote pŰs su legeis oti eleutheroi genÍsesthe? 34 apekrithÍ autois [o] IÍsous amÍn amÍn legŰ umin oti pas o poiŰn tÍn amartian doulos estin [tÍs amartias]. 35 o de doulos ou menei en tÍ oikia eis ton aiŰna, o uios menei eis ton aiŰna. 36 ean oun o uios umas eleutherŰsÍ, ontŰs eleutheroi esesthe. 37 Oida oti sperma Abraam este alla zÍteite me apokteinai, oti o logos o emos ou chŰrei en umin. 38 a egŰ eŰraka para tŰ patri lalŰ kai umeis oun a Íkousate para tou patros poieite.

39 apekrithÍsan kai eipan autŰ o patÍr ÍmŰn Abraam estin. legei autois [o] IÍsous ei tekna tou Abraam este, ta erga tou Abraam poieite 40 nun de zÍteite me apokteinai anthrŰpon os tÍn alÍtheian umin lelalÍka Ín Íkousa para tou theou touto Abraam ouk epoiÍsen. 41 umeis poieite ta erga tou patros umŰn. eipan autŰ Ímeis ek porneias ouk egennÍthÍmen, ena patera echomen ton theon. 42 eipen autois [o] IÍsous ei o theos patÍr umŰn Ín Ígapate an eme, egŰ gar ek tou theou exÍlthon kai ÍkŰ oude gar apí emautou elÍlutha, allí ekeinos me apesteilen. 43 dia ti tÍn lalian tÍn emÍn ou ginŰskete? oti ou dunasthe akouein ton logon ton emon. 44 umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umŰn thelete poiein. ekeinos anthrŰpoktonos Ín apí archÍs kai en tÍ alÍtheia ouk estÍken, oti ouk estin alÍtheia en autŰ. otan lalÍ to pseudos ek tŰn idiŰn lalei, oti pseustÍs estin kai o patÍr autou. 45 egŰ de oti tÍn alÍtheian legŰ, ou pisteuete moi. 46 tis ex umŰn elegchei me peri amartias? ei alÍtheian legŰ, dia ti umeis ou pisteuete moi? 47 o Űn ek tou theou ta rÍmata tou theou akouei dia touto umeis ouk akouete, oti ek tou theou ouk este.

48 ApekrithÍsan oi Ioudaioi kai eipan autŰ ou kalŰs legomen Ímeis oti SamaritÍs ei su kai daimonion echeis? 49 apekrithÍ IÍsous egŰ daimonion ouk echŰ, alla timŰ ton patera mou, kai umeis atimazete me. 50 egŰ de ou zÍtŰ tÍn doxan mou estin o zÍtŰn kai krinŰn. 51 amÍn amÍn legŰ umin, ean tis ton emon logon tÍrÍsÍ, thanaton ou mÍ theŰrÍsÍ eis ton aiŰna. 52 eipon autŰ oi Ioudaioi nun egnŰkamen oti daimonion echeis. Abraam apethanen kai oi prophÍtai, kai su legeis ean tis ton logon mou tÍrÍsÍ ou mÍ geusÍtai thanatou eis ton aiŰna. 53 mÍ su meizŰn ei tou patros ÍmŰn Abraam, ostis apethanen kai oi prophÍtai apethanon. tina seauton poieis? 54 apekrithÍ IÍsous ean egŰ doxasŰ emauton, Í doxa mou ouden estin estin o patÍr mou o doxazŰn me, on umeis legete oti theos umŰn estin, 55 kai ouk egnŰkate auton, egŰ de oida auton kan eipŰ oti ouk oida auton, esomai omoios umin pseustÍs alla oida auton kai ton logon autou tÍrŰ. 56 Abraam o patÍr umŰn Ígalliasato ina idÍ tÍn Ímeran tÍn emÍn, kai eiden kai echarÍ. 57 eipon oun oi Ioudaioi pros auton pentÍkonta etÍ oupŰ echeis kai Abraam eŰrakas? 58 eipen autois IÍsous amÍn amÍn legŰ umin, prin Abraam genesthai egŰ eimi. 59 Íran oun lithous ina balŰsin epí auton. IÍsous de ekrubÍ kai exÍlthen ek tou ierou.

Kapitel 9

1 Kai paragŰn eiden anthrŰpon tuphlon ek genetÍs. 2 kai ÍrŰtÍsan auton oi mathÍtai autou legontes rabbi, tis Ímarten, outos Í oi goneis autou ina tuphlos gennÍthÍ? 3 apekrithÍ IÍsous oute outos Ímarten oute oi goneis autou allí ina phanerŰthÍ ta erga tou theou en autŰ. 4 Ímas dei ergazesthai ta erga tou pempsantos me eŰs Ímera estin erchetai nux ote oudeis dunatai ergazesthai. 5 otan en tŰ kosmŰ Ű, phŰs eimi tou kosmou. 6 tauta eipŰn eptusen chamai kai epoiÍsen pÍlon ek tou ptusmatos kai epethÍken autou ton pÍlon epi tous ophthalmous 7 kai eipen autŰ upage nipsai eis tÍn kolumbÍthran tou SilŰam o ermÍneuetai apestalmenos. apÍlthen oun kai enipsato kai Ílthen blepŰn. 8 Oi oun geitones kai oi theŰrountes auton to proteron oti prosaitÍs Ín elegon ouch outos estin, o kathÍmenos kai prosaitŰn? 9 alloi elegon oti outos estin, alloi elegon ouchi, alla omoios autŰ estin. ekeinos elegen oti egŰ eimi. 10 elegon oun autŰ pŰs [oun] ÍneŰchthÍsan sou oi ophthalmoi? 11 apekrithÍ ekeinos o anthrŰpos o legomenos IÍsous pÍlon epoiÍsen kai epechrisen mou tous ophthalmous kai eipen moi oti upage eis ton SilŰam kai nipsai apelthŰn oun kai nipsamenos aneblepsa. 12 kai eipan autŰ pou estin ekeinos? legei ouk oida.

13 Agousin auton pros tous Pharisaious ton pote tuphlon. 14 Ín de sabbaton en Í Ímera ton pÍlon epoiÍsen o IÍsous kai aneŰxen autou tous ophthalmous. 15 palin oun ÍrŰtŰn auton kai oi Pharisaioi pŰs aneblepsen. o de eipen autois pÍlon epethÍken mou epi tous ophthalmous kai enipsamÍn kai blepŰ. 16 elegon oun ek tŰn PharisaiŰn tines ouk estin outos para theou o anthrŰpos, oti to sabbaton ou tÍrei. alloi [de] elegon pŰs dunatai anthrŰpos amartŰlos toiauta sÍmeia poiein? kai schisma Ín en autois. 17 legousin oun tŰ tuphlŰ palin ti su legeis peri autou, oti ÍneŰxen sou tous ophthalmous? o de eipen oti prophÍtÍs estin.

18 Ouk episteusan oun oi Ioudaioi peri autou oti Ín tuphlos kai aneblepsen eŰs otou ephŰnÍsan tous goneis autou tou a0nablepsantos 19 kai ÍrŰtÍsan autous legontes outos estin o uios umŰn, on umeis legete oti tuphlos egennÍthÍ? pŰs oun blepei arti? 20 apekrithÍsan oun oi goneis autou kai eipan oidamen oti outos estin o uios ÍmŰn kai oti tuphlos egennÍthÍ 21 pŰs de nun blepei ouk oidamen Í tis Ínoixen autou tous ophthalmous Ímeis ouk oidamen auton erŰtÍsate, Ílikian echei, autos peri eautou lalÍsei. 22 tauta eipan oi goneis autou oti ephobounto tous Ioudaious ÍdÍ gar sunetetheinto oi Ioudaioi ina ean tis auton omologÍsÍ christon, aposunagŰgos genÍtai. 23 dia touto oi goneis autou eipan oti Ílikian echei, auton eperŰtÍsate,

24 EphŰnÍsan oun ton anthrŰpon ek deuterou os Ín tuphlos kai eipan autŰ dos doxan tŰ theŰ Ímeis oidamen oti outos o anthrŰpos amartŰlos estin. 25 apekrithÍ oun ekeinos ei amartŰlos estin ouk oida en oida oti tuphlos Űn arti blepŰ. 26 eipon oun autŰ ti epoiÍsen soi? pŰs Ínoixen sou tous ophthalmous? 27 apekrithÍ autois eipon umin ÍdÍ kai ouk Íkousate ti palin thelete akouein? mÍ kai umeis thelete autou mathÍtai genesthai? 28 kai eloidorÍsan auton kai eipon su mathÍtÍs ei ekeinou, Ímeis de tou MŰuseŰs esmen mathÍtai 29 Ímeis oidamen oti MŰusei lelalÍken o theos, touton de ouk oidamen pothen estin. 30 apekrithÍ o anthrŰpos kai eipen autois en toutŰ gar to thaumaston estin, oti umeis ouk oidate pothen estin kai Ínoixen mou tous ophthalmous. 31 oidamen oti o theos amartŰlŰn ouk akouei. allí ean tis theosebÍs Í kai to thelÍma autou poiÍ toutou akouei. 32 ek tou aiŰnos ouk ÍkousthÍ oti ÍneŰxen tis ophthalmous tuphlou gegennÍmenou 33 ei mÍ Ín outos para theou ouk Ídunato poiein ouden. 34 apekrithÍsan kai eipan autŰ en amartiais su egennÍthÍs olos kai su didaskeis Ímas kai exebalon auton exŰ.

35  kousen IÍsous oti exebalon auton exŰ kai eurŰn auton eipen su pisteueis eis ton uion tou anthrŰpou? 36 apekrithÍ ekeinos [kai eipen] kai tis estin, kurie, ina pisteusŰ eis auton? 37 eipen autŰ o IÍsous kai eŰrakas auton kai o lalŰn meta sou ekeinos estin. 38 o de ephÍ pisteuŰ, kurie kai prosekunÍsen autŰ. 39 Kai eipen o IÍsous eis krima egŰ eis ton kosmon touton Ílthon, ina oi mÍ blepontes blepŰsin kai oi blepontes tuphloi genŰntai.

40 Íkousan ek tŰn PharisaiŰn tauta oi metí autou ontes kai eipon autŰ mÍ kai Ímeis tuphloi esmen? 41 eipen autois [o] IÍsous ei tuphloi Íte, ouk an eichete amartian nun de legete oti blepomen, Í amartia umŰn menei.

Kapitel 10

1 AmÍn amÍn legŰ umin o mÍ eiserchomenos dia tÍs thuras eis tÍn aulÍn tŰn probatŰn alla anabainŰn allachothen ekeinos kleptÍs estin kai lÍstÍs 2 o de eiserchomenos dia tÍs thuras poimÍn estin tŰn probatŰn. 3 toutŰ o thurŰros anoigei kai ta probata tÍs phŰnÍs autou akouei kai ta idia probata phŰnei katí onoma kai exagei auta. 4 otan ta idia panta ekbalÍ, emprosthen autŰn poreuetai kai ta probata autŰ akolouthei, oti oidasin tÍn phŰnÍn autou 5 allotriŰ de ou mÍ akolouthÍsousin, alla pheuxontai apí autou, oti ouk oidasin tŰn allotriŰn tÍn phŰnÍn. 6 TautÍn tÍn paroimian eipen autois o IÍsous ekeinoi de ouk egnŰsan tina Ín a elalei autois.

7 Eipen oun palin [o] IÍsous amÍn amÍn legŰ umin egŰ eimi Í thura tŰn probatŰn. 8 pantes osoi Ílthon pro emou kleptai eisin kai lÍstai, allí ouk Íkousan autŰn ta probata. 9 egŰ eimi Í thura dií emou ean tis eiselthÍ sŰthÍsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomÍn eurÍsei. 10 o kleptÍs ouk erchetai ei mÍ ina klepsÍ kai thusÍ kai apolesÍ egŰ Ílthon ina zŰÍn echŰsin kai perisson echŰsin. 11 EgŰ eimi o poimÍn o kalos. o poimÍn o kalos tÍn psuchÍn autou tithÍsin uper tŰn probatŰn 12 o misthŰtos kai ouk Űn poimÍn, ou ouk estin ta probata idia, theŰrei ton lukon erchomenon kai aphiÍsin ta probata kai pheugei-kai o lukos arpazei auta kai skorpizei- 13 oti misthŰtos estin kai ou melei autŰ peri tŰn probatŰn. 14 EgŰ eimi o poimÍn o kalos kai ginŰskŰ ta ema kai ginŰskousin me ta ema, 15 kathŰs ginŰskei me o patÍr kagŰ ginŰskŰ ton patera, kai tÍn psuchÍn mou tithÍmi uper tŰn probatŰn. 16 kai alla probata echŰ a ouk estin ek tÍs aulÍs tautÍs kakeina dei me agagein kai tÍs phŰnÍs mou akousousin, kai genÍsontai mia poimnÍ, eis poimÍn. 17 Dia touto me o patÍr agapa oti egŰ tithÍmi tÍn psuchÍn mou, ina palin labŰ autÍn. 18 oudeis Íren autÍn apí emou, allí egŰ tithÍmi autÍn apí emautou. exousian echŰ theinai autÍn, kai exousian echŰ palin labein autÍn tautÍn tÍn entolÍn elabon para tou patros mou.

19 Schisma palin egeneto en tois Ioudaiois dia tous logous toutous. 20 elegon de polloi ex autŰn daimonion echei kai mainetai ti autou akouete? 21 alloi elegon tauta ta rÍmata ouk estin daimonizomenou mÍ daimonion dunatai tuphlŰn ophthalmous anoixai?

22 Egeneto tote ta egkainia en tois Ierosolumois, cheimŰn Ín, 23 kai periepatei [o] IÍsous en tŰ ierŰ en tÍ stoa tou SolomŰnos. 24 ekuklŰsan oun auton oi Ioudaioi kai elegon autŰ eŰs pote tÍn psuchÍn ÍmŰn aireis? ei su ei o christos, eipon Ímin parrÍsia. 25 apekrithÍ autois [o] IÍsous eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egŰ poiŰ en tŰ onomati tou patros mou tauta marturei peri emou 26 alla umeis ou pisteuete, oti ouk este ek tŰn probatŰn tŰn emŰn. 27 ta probata ta ema tÍs phŰnÍs mou akouousin, kagŰ ginŰskŰ auta kai akolouthousin moi, 28 kagŰ didŰmi autois zŰÍn aiŰnion kai ou mÍ apolŰntai eis ton aiŰna kai ouch arpasei tis auta ek tÍs cheiros mou. 29 o patÍr mou o dedŰken moi pantŰn meizon estin, kai oudeis dunatai arpazein ek tÍs cheiros tou patros. 30 egŰ kai o patÍr en esmen.

31 Ebastasan palin lithous oi Ioudaioi ina lithasŰsin auton. 32 apekrithÍ autois o IÍsous polla erga edeixa umin kala ek tou patros dia poion autŰn ergon eme lithazete? 33 apekrithÍsan autŰ oi Ioudaioi peri kalou ergou ou lithazomen se alla peri blasphÍmias, kai oti su anthrŰpos Űn poieis seauton theon. 34 apekrithÍ autois [o] IÍsous ouk estin gegrammenon en tŰ nomŰ umŰn oti egŰ eipa theoi este? 35 ei ekeinous eipen theous pros ous o logos tou theou egeneto, kai ou dunatai luthÍnai Í graphÍ, 36 on o patÍr Ígiasen kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasphÍmeis, oti eipon uios tou theou eimi? 37 ei ou poiŰ ta erga tou patros mou, mÍ pisteuete moi 38 ei de poiŰ kan emoi mÍ pisteuÍte, tois ergois pisteuete, ina gnŰte kai ginŰskÍte oti en emoi o patÍr kagŰ en tŰ patri. 39 EzÍtoun [oun] auton palin piasai, kai exÍlthen ek tÍs cheiros autŰn.

40 Kai apÍlthen palin peran tou Iordanou eis ton topon opou Ín IŰannÍs to prŰton baptizŰn kai emenen ekei. 41 kai polloi Ílthon pros auton kai elegon oti IŰannÍs men sÍmeion epoiÍsen ouden, panta de osa eipen IŰannÍs peri toutou alÍthÍ Ín. 42 kai polloi episteusan eis auton ekei.

Kapitel 11

1  n de tis asthenŰn, Lazaros apo BÍthanias, ek tÍs kŰmÍs Marias kai Marthas tÍs adelphÍs autÍs. 2 Ín de Mariam Í aleipsasa ton kurion murŰ kai ekmaxasa tous podas autou tais thrixin autÍs, Ís o adelphos Lazaros Ísthenei. 3 apesteilan oun ai adelphai pros auton legousai kurie, ide on phileis asthenei. 4 akousas de o IÍsous eipen autÍ Í astheneia ouk estin pros thanaton allí uper tÍs doxÍs tou theou, ina doxasthÍ o uios tou theou dií autÍs. 5 Ígapa de o IÍsous tÍn Marthan kai tÍn adelphÍn autÍs kai ton Lazaron. 6 Űs oun Íkousen oti asthenei, tote men emeinen en Ű Ín topŰ duo Ímeras, 7 epeita meta touto legei tois mathÍtais agŰmen eis tÍn Ioudaian palin. 8 legousin autŰ oi mathÍtai rabbi, nun ezÍtoun se lithasai oi Ioudaioi, kai palin upageis ekei? 9 apekrithÍ IÍsous ouchi dŰdeka Űrai eisin tÍs Ímeras? ean tis peripatÍ en tÍ Ímera ou proskoptei, oti to phŰs tou kosmou toutou blepei 10 ean de tis peripatÍ en tÍ nukti, proskoptei, oti to phŰs ouk estin en autŰ. 11 Tauta eipen kai meta touto legei autois Lazaros o philos ÍmŰn kekoimÍtai alla poreuomai ina exupnisŰ auton. 12 eipan oun oi mathÍtai autŰ kurie, ei kekoimÍtai sŰthÍsetai. 13 eirÍkei de o IÍsous peri tou thanatou autou, ekeinoi de edoxan oti peri tÍs koimÍseŰs tou upnou legei. 14 tote oun eipen autois o IÍsous parrÍsia Lazaros apethanen, 15 kai chairŰ dií umas ina pisteusÍte, oti ouk ÍmÍn ekei alla agŰmen pros auton. 16 eipen oun ThŰmas o legomenos Didumos tois summathÍtais agŰmen kai Ímeis ina apothanŰmen metí autou.

17 ElthŰn oun o IÍsous euren auton tessaras ÍdÍ Ímeras echonta en tŰ mnÍmeiŰ. 18 Ín de BÍthania engus tŰn IerosolumŰn Űs apo stadiŰn dekapente. 19 polloi de ek tŰn IoudaiŰn elÍlutheisan pros tÍn Marthan kai Mariam ina paramuthÍsŰntai autas peri tou adelphou. 20 Í oun Martha Űs Íkousen oti IÍsous erchetai upÍntÍsen autŰ Mariam de en tŰ oikŰ ekathezeto. 21 eipen oun Í Martha pros IÍsoun kurie, ei Ís Űde ouk an apethanen o adelphos mou 22 kai nun oida oti osa an aitÍsÍ ton theon dŰsei soi o theos. 23 legei autÍ o IÍsous anastÍsetai o adelphos sou. 24 legei autŰ Í Martha oida oti anastÍsetai en tÍ anastasei en tÍ eschatÍ Ímera. 25 eipen autÍ o IÍsous egŰ eimi Í anastasis kai Í zŰÍ o pisteuŰn eis eme kan apothanÍ zÍsetai. 26 kai pas o zŰn kai pisteuŰn eis eme ou mÍ apothanÍ eis ton aiŰna. pisteueis touto? 27 legei autŰ nai kurie, egŰ pepisteuka oti su ei o christos o uios tou theou o eis ton kosmon erchomenos.

28 Kai touto eipousa apÍlthen kai ephŰnÍsen Mariam tÍn adelphÍn autÍs lathra eipousa o didaskalos parestin kai phŰnei se. 29 ekeinÍ de Űs Íkousen ÍgerthÍ tachu kai Írcheto pros auton. 30 oupŰ de elÍluthei o IÍsous eis tÍn kŰmÍn, allí Ín eti en tŰ topŰ opou upÍntÍsen autŰ Í Martha. 31 oi oun Ioudaioi oi ontes metí autÍs en tÍ oikia kai paramuthoumenoi autÍn, idontes tÍn Mariam oti tacheŰs anestÍ kai exÍlthen ÍkolouthÍsan autÍ doxantes oti upagei eis to mnÍmeion ina klausÍ ekei. 32 Í oun Mariam Űs Ílthen opou Ín IÍsous idousa auton epesen autou pros tous podas legousa autŰ kurie, ei Ís Űde ouk an mou apethanen o adelphos. 33 IÍsous oun Űs eiden autÍn klaiousan kai tous sunelthontas autÍ Ioudaious klaiontas enebrimÍsato tŰ pneumati kai etaraxen eauton 34 kai eipen pou tetheikate auton? legousin autŰ kurie, erchou kai ide. 35 edakrusen o IÍsous. 36 elegon oun oi Ioudaioi ide pŰs ephilei auton. 37 tines de ex autŰn eipan ouk edunato outos o anoixas tous ophthalmous tou tuphlou poiÍsai ina kai outos mÍ apothanÍ?

38 IÍsous oun palin embrimŰmenos en eautŰ erchetai eis to mnÍmeion Ín de spÍlaion kai lithos epekeito epí autŰ. 39 legei o IÍsous arate ton lithon. legei autŰ Í adelphÍ tou teteleutÍkotos Martha kurie, ÍdÍ ozei tetartaios gar estin. 40 legei autÍ o IÍsous ouk eipon soi oti ean pisteusÍs opsÍ tÍn doxan tou theou? 41 Íran oun ton lithon. o de IÍsous Íren tous ophthalmous anŰ kai eipen pater. eucharistŰ soi oti Íkousas mou. 42 egŰ de Ídein oti pantote mou akoueis, alla dia ton ochlon ton periestŰta eipon, ina pisteusŰsin oti su me apesteilas. 43 kai tauta eipŰn phŰnÍ megalÍ ekraugasen Lazare, deuro exŰ. 44 exÍlthen o tethnÍkŰs dedemenos tous podas kai tas cheiras keiriais kai Í opsis autou soudariŰ periededeto. legei [o] IÍsous autois lusate auton kai aphete auton upagein.

45 Polloi oun ek tŰn IoudaiŰn oi elthontes pros tÍn Mariam kai theasamenoi o epoiÍsen episteusan eis auton 46 tines de ex autŰn apÍlthon pros tous Pharisaious kai eipan autois a epoiÍsen IÍsous. 47 SunÍgagon oun oi archiereis kai oi Pharisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anthrŰpos polla poiei sÍmeia? 48 ean aphŰmen auton outŰs, pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi RŰmaioi kai arousin ÍmŰn kai ton topon kai to ethnos. 49 eis de tis ex autŰn Kaiaphas, archiereus Űn tou eniautou ekeinou, eipen autois umeis ouk oidate ouden, 50 oude logizesthe oti sumpherei umin ina eis anthrŰpos apothanÍ uper tou laou kai mÍ olon to ethnos apolÍtai. 51 touto de aphí eautou ouk eipen, alla archiereus Űn tou eniautou ekeinou eprophÍteusen oti emellen IÍsous apothnÍskein uper tou ethnous, 52 kai ouch uper tou ethnous monon allí ina kai ta tekna tou theou ta dieskorpismena sunagagÍ eis en. 53 apí ekeinÍs oun tÍs Ímeras ebouleusanto ina apokteinŰsin auton.

54 O oun IÍsous ouketi parrÍsia periepatei en tois Ioudaiois alla apÍlthen ekeithen eis tÍn chŰran engus tÍs erÍmou, eis Ephraim legomenÍn polin, kakei emeinen meta tŰn mathÍtŰn.

55  n de engus to pascha tŰn IoudaiŰn, kai anebÍsan polloi eis Ierosoluma ek tÍs chŰras pro tou pascha ina agnisŰsin eautous. 56 ezÍtoun oun ton IÍsoun kai elegon metí allÍlŰn en tŰ ierŰ estÍkotes ti dokei umin? oti ou mÍ elthÍ eis tÍn eortÍn? 57 dedŰkeisan de oi archiereis kai oi Pharisaioi entolas ina ean tis gnŰ pou estin mÍnusÍ, opŰs piasŰsin auton.

Kapitel 12

1 O oun IÍsous pro ex ÍmerŰn tou pascha Ílthen eis BÍthanian, opou Ín Lazaros, on Ígeiren ek nekrŰn IÍsous. 2 epoiÍsan oun autŰ deipnon ekei, kai Í Martha diÍkonei, o de Lazaros eis Ín ek tŰn anakeimenŰn sun autŰ. 3   oun Mariam labousa litran murou nardou pistikÍs polutimou Íleipsen tous podas [tou] IÍsou kai exemaxen tais thrixin autÍs tous podas autou Í de oikia eplÍrŰthÍ ek tÍs osmÍs tou murou. 4 legei [de] Ioudas o IskariŰtÍs eis tŰn mathÍtŰn, autou o mellŰn auton paradidonai 5 dia ti touto to muron ouk eprathÍ triakosiŰn dÍnariŰn kai edothÍ ptŰchois? 6 eipen de touto ouch oti peri tŰn ptŰchŰn emelen autŰ allí oti kleptÍs Ín kai to glŰssokomon echŰn ta ballomena ebastazen. 7 eipen oun o IÍsous aphes autÍn, ina eis tÍn Ímeran tou entaphiasmou mou tÍrÍsÍ auto 8 tous ptŰchous gar pantote echete methí eautŰn, eme de ou pantote echete.

9 EgnŰ oun o ochlos polus ek tŰn IoudaiŰn oti ekei estin kai Ílthon ou dia ton IÍsoun monon, allí ina kai ton Lazaron idŰsin on Ígeiren ek nekrŰn. 10 ebouleusanto de oi archiereis ina kai ton Lazaron apokteinŰsin, 11 oti polloi dií auton upÍgon tŰn IoudaiŰn kai episteuon eis ton IÍsoun.

12 TÍ epaurion o ochlos polus o elthŰn eis tÍn eortÍn, akousantes oti erchetai IÍsous eis Ierosoluma 13 elabon ta baia tŰn phoinikŰn kai exÍlthon eis upantÍsin autŰ kai ekraugazon

Űsanna
eulogÍmenos o erchomenos en onomati kuriou kai o basileus tou IsraÍl

14 eurŰn de o IÍsous onarion ekathisen epí auto, kathŰs estin gegrammenon

15 mÍ phobou, thugatÍr SiŰn
idou o basileus sou erchetai
kathÍmenos epi pŰlon onou.

16 tauta ouk egnŰsan autou oi mathÍtai to prŰton allí ote edoxasthÍ IÍsous tote emnÍsthÍsan oti tauta Ín epí autŰ gegrammena kai tauta epoiÍsan autŰ. 17 emarturei oun o ochlos o Űn metí autou ote ton Lazaron ephŰnÍsen ek tou mnÍmeiou kai Ígeiren auton ek nekrŰn. 18 dia touto kai upÍntÍsen autŰ o ochlos oti Íkousan touto auton pepoiÍkenai to sÍmeion. 19 oi oun Pharisaioi eipan pros eautous theŰreite oti ouk Űpheleite ouden ide o kosmos opisŰ autou apÍlthen.

20  san de EllÍnes tines ek tŰn anabainontŰn ina proskunÍsŰsin en tÍ eortÍ 21 outoi oun prosÍlthon PhilippŰ tŰ apo BÍthsaida tÍs Galilaias kai ÍrŰtŰn auton legontes kurie, thelomen ton IÍsoun idein. 22 erchetai o Philippos kai legei tŰ Andrea, erchetai Andreas kai Philippos kai legousin tŰ IÍsou. 23 o de IÍsous apokrinetai autois legŰn elÍluthen Í Űra ina doxasthÍ o uios tou anthrŰpou. 24 amÍn amÍn legŰ umin, ean mÍ o kokkos tou sitou pesŰn eis tÍn gÍn apothanÍ, autos monos menei ean de apothanÍ polun karpon pherei. 25 o philŰn tÍn psuchÍn autou apolluei autÍn, kai o misŰn tÍn psuchÍn autou en tŰ kosmŰ toutŰ eis zŰÍn aiŰnion phulaxei autÍn. 26 ean emoi tis diakonÍ, emoi akoloutheitŰ, kai opou eimi egŰ ekei kai o diakonos o emos estai ean tis emoi diakonÍ timÍsei auton o patÍr.

27 Nun Í psuchÍ mou tetaraktai kai ti eipŰ? pater sŰson me ek tÍs Űras tautÍs? alla dia touto Ílthon eis tÍn Űran tautÍn. 28 pater doxason sou to onoma. Ílthen oun phŰnÍ ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasŰ. 29 o [oun] ochlos o estŰs kai akousas elegen brontÍn gegonenai, alloi elegon angelos autŰ lelalÍken. 30 apekrithÍ kai eipen IÍsous ou dií eme Í phŰnÍ autÍ gegonen alla dií umas. 31 nun krisis estin tou kosmou toutou, nun o archŰn tou kosmou toutou ekblÍthÍsetai exŰ 32 kagŰ ean upsŰthŰ ek tÍs gÍs, pantas elkusŰ pros emauton. 33 touto de elegen sÍmainŰn poiŰ thanatŰ Ímellen apothnÍskein. 34 ApekrithÍ oun autŰ o ochlos Ímeis Íkousamen ek tou nomou oti o christos menei eis ton aiŰna, kai pŰs legeis su oti dei upsŰthÍnai ton uion tou anthrŰpou? tis estin outos o uios tou anthrŰpou? 35 eipen oun autois o IÍsous eti mikron chronon to phŰs en umin estin. peripateite Űs to phŰs echete, ina mÍ skotia umas katalabÍ kai o peripatŰn en tÍ skotia ouk oiden pou upagei. 36 Űs to phŰs echete, pisteuete eis to phŰs, ina uioi phŰtos genÍsthe.

tauta elalÍsen IÍsous, kai apelthŰn ekrubÍ apí autŰn. 37 Tosauta de autou sÍmeia pepoiÍkotos emprosthen autŰn ouk episteuon eis auton, 38 ina o logos  saiou tou prophÍtou plÍrŰthÍ on eipen

kurie, tis episteusen tÍ akoÍ ÍmŰn
kai o brachiŰn kuriou tini apekaluphthÍ?

39 dia touto ouk Ídunanto pisteuein, oti palin eipen  saias

40 tetuphlŰken autŰn tous ophthalmous
kai epŰrŰsen autŰn tÍn kardian,
ina mÍ idŰsin tois ophthalmois
kai noÍsŰsin tÍ kardia kai straphŰsin,

kai iasomai autous. 41 tauta eipen  saias oti eiden tÍn doxan autou, kai elalÍsen peri autou. 42 omŰs mentoi kai ek tŰn archontŰn polloi episteusan eis auton, alla dia tous Pharisaious ouch Űmologoun ina mÍ aposunagŰgoi genŰntai 43 ÍgapÍsan gar tÍn doxan tŰn anthrŰpŰn mallon Íper tÍn doxan tou theou.

44 IÍsous de ekraxen kai eipen o pisteuŰn eis eme ou pisteuei eis eme alla eis ton pempsanta me, 45 kai o theŰrŰn eme theŰrei ton pempsanta me. 46 egŰ phŰs eis ton kosmon elÍlutha, ina pas o pisteuŰn eis eme en tÍ skotia mÍ meinÍ. 47 kai ean tis mou akousÍ tŰn rÍmatŰn kai mÍ phulaxÍ, egŰ ou krinŰ auton ou gar Ílthon ina krinŰ ton kosmon, allí ina sŰsŰ ton kosmon. 48 o athetŰn eme kai mÍ lambanŰn ta rÍmata mou echei ton krinonta auton o logos on elalÍsa ekeinos krinei auton en tÍ eschatÍ Ímera. 49 oti egŰ ex emautou ouk elalÍsa, allí o pempsas me patÍr autos moi entolÍn dedŰken ti eipŰ kai ti lalÍsŰ. 50 kai oida oti Í entolÍ autou zŰÍ aiŰnios estin. a oun egŰ lalŰ, kathŰs eirÍken moi o patÍr, outŰs lalŰ.

Kapitel 13

1 Pro de tÍs eortÍs tou pascha eidŰs o IÍsous oti Ílthen autou Í Űra ina metabÍ ek tou kosmou toutou pros ton patera, agapÍsas tous idious tous en tŰ kosmŰ eis telos ÍgapÍsen autous. 2 kai deipnou ginomenou tou diabolou ÍdÍ beblÍkotos eis tÍn kardian ina paradoi auton Ioudas SimŰnos IskariŰtÍs, 3 eidŰs oti panta edŰken autŰ o patÍr eis tas cheiras kai oti apo theou exÍlthen kai pros ton theon upagei, 4 egeiretai ek tou deipnou kai tithÍsin ta imatia kai labŰn lention diezŰsen eauton 5 eita ballei udŰr eis ton niptÍra kai Írxato niptein tous podas tŰn mathÍtŰn kai ekmassein tŰ lentiŰ Ű Ín diezŰsmenos. 6 erchetai oun pros SimŰna Petron legei autŰ kurie, su mou nipteis tous podas? 7 apekrithÍ IÍsous kai eipen autŰ o egŰ poiŰ su ouk oidas arti, gnŰsÍ de meta tauta. 8 legei autŰ Petros ou mÍ nipsÍs mou tous podas eis ton aiŰna. apekrithÍ IÍsous autŰ ean mÍ nipsŰ, se ouk echeis meros metí emou. 9 legei autŰ SimŰn Petros kurie, mÍ tous podas mou monon alla kai tas cheiras kai tÍn kephalÍn. 10 legei autŰ IÍsous o leloumenos ouk echei chreian [ei mÍ tous podas] nipsasthai, allí estin katharos olos kai umeis katharoi este, allí ouchi pantes. 11 Ídei gar ton paradidonta auton dia touto eipen oti ouchi pantes katharoi este.

12 Ote oun enipsen tous podas autŰn kai elaben ta imatia autou kai anepesen palin, eipen autois ginŰskete ti pepoiÍka umin? 13 umeis phŰneite me o didaskalos, kai o kurios, kai kalŰs legete eimi gar. 14 ei oun egŰ enipsa umŰn tous podas o kurios kai o didaskalos, kai umeis opheilete allÍlŰn niptein tous podas 15 upodeigma gar edŰka umin ina kathŰs egŰ epoiÍsa umin kai umeis poiÍte. 16 amÍn amÍn legŰ umin, ouk estin doulos meizŰn tou kuriou autou oude apostolos meizŰn tou pempsantos auton. 17 ei tauta oidate, makarioi este ean poiÍte auta. 18 Ou peri pantŰn umŰn legŰ egŰ oida tinas exelexamÍn allí ina Í graphÍ plÍrŰthÍ o trŰgŰn mou ton arton epÍren epí eme tÍn pternan autou. 19 apí arti legŰ umin pro tou genesthai, ina pisteuÍte otan genÍtai oti egŰ eimi. 20 amÍn amÍn legŰ umin, o lambanŰn an tina pempsŰ eme lambanei, o de eme lambanŰn lambanei ton pempsanta me.

21 Tauta eipŰn IÍsous etarachthÍ tŰ pneumati kai emarturÍsen kai eipen amÍn amÍn legŰ umin oti eis ex umŰn paradŰsei me. 22 eblepon eis allÍlous oi mathÍtai aporoumenoi peri tinos legei. 23 Ín anakeimenos eis ek tŰn mathÍtŰn autou en tŰ kolpŰ tou IÍsou, on Ígapa [o] IÍsous. 24 neuei oun toutŰ SimŰn Petros kai legei autŰ eipe tis estin peri ou legei. 25 anapesŰn ekeinos outŰs epi to stÍthos tou IÍsou legei autŰ kurie, tis estin? 26 apokrinetai oun [o] IÍsous ekeinos estin Ű egŰ bapsŰ to psŰmion kai dŰsŰ autŰ. bapsas oun [to] psŰmion lambanei kai didŰsin Iouda SimŰnos IskariŰtou. 27 kai meta to psŰmion tote eisÍlthen eis ekeinon o satanas. legei oun autŰ IÍsous o poieis poiÍson tachion. 28 touto [de] oudeis egnŰ tŰn a0nakeimenŰn pros ti eipen autŰ 29 tines gar edokoun epei to glŰssokomon eichen Ioudas, oti legei autŰ IÍsous agorason Űn chreian echomen eis tÍn eortÍn, Í tois ptŰchois ina ti dŰ, 30 labŰn oun to psŰmion ekeinos exÍlthen euthus. Ín de nux.

31 Ote oun exÍlthen legei IÍsous nun edoxasthÍ o uios tou anthrŰpou kai o theos edoxasthÍ en autŰ 32 kai o theos doxasei auton en autŰ kai euthus doxasei auton. 33 teknia, eti mikron methí umŰn eimi zÍtÍsete me, kai kathŰs eipon tois Ioudaiois oti opou egŰ upagŰ umeis ou dunasthe elthein kai umin legŰ arti. 34 EntolÍn kainÍn didŰmi umin, ina agapate allÍlous, kathŰs ÍgapÍsa umas ina kai umeis agapate allÍlous. 35 en toutŰ gnŰsontai pantes oti emoi mathÍtai este, ean a0gapÍn echÍte en allÍlois.

36 Legei autŰ SimŰn Petros kurie, pou upageis? apekrithÍ IÍsous opou upagŰ ou dunasai moi nun akolouthÍsai, akolouthÍseis de usteron. 37 legei autŰ [o] Petros kurie, dia ti ou dunamai soi akolouthein arti? tÍn psuchÍn mou uper sou thÍsŰ. 38 apokrinetai IÍsous tÍn psuchÍn sou uper emou thÍseis? amÍn amÍn legŰ soi, ou mÍ alektŰr phŰnÍsÍ eŰs ou arnÍsÍ me tris.

Kapitel 14

1 MÍ tarassesthŰ umŰn Í kardia pisteuete eis ton theon kai eis eme pisteuete. 2 en tÍ oikia tou patros mou monai pollai eisin ei de mÍ, eipon an umin oti poreuomai etoimasai topon umin? 3 kai ean poreuthŰ kai etoimasŰ topon umin, palin erchomai kai paralÍmpsomai umas pros emauton, ina opou eimi egŰ kai umeis Íte. 4 kai opou egŰ upagŰ oidate tÍn odon. 5 Legei autŰ ThŰmas kurie, ouk oidamen pou upageis pŰs oidamen tÍn odon? 6 legei autŰ IÍsous egŰ eimi Í odos kai Í alÍtheia kai Í zŰÍ oudeis erchetai pros ton patera ei mÍ di emou. 7 ei egnŰkeite me, kai ton patera mou an Ídeite ap arti ginŰskete auton kai eŰrakate. 8 Legei autŰ Philippos kurie, deixon Ímin ton patera, kai arkei Ímin. 9 legei autŰ [o] IÍsous tosouton chronon meth umŰn eimi kai ouk egnŰkas me, Philippe? o eŰrakŰs eme eŰraken ton patera pŰs su legeis deixon Ímin ton patera? 10 ou pisteueis oti egŰ en tŰ patri kai o patÍr en emoi estin? ta rÍmata a egŰ legŰ umin ap emautou ou lalŰ, o de patÍr en emoi menŰn poiei ta erga autou. 11 pisteuete moi oti egŰ en tŰ patri kai o patÍr en emoi ei de mÍ, dia ta erga auta pisteuete. 12 amÍn amÍn legŰ umin, o pisteuŰn eis eme ta erga a egŰ poiŰ kakeinos poiÍsei kai meizona toutŰn poiÍsei, oti egŰ pros ton patera poreuomai 13 kai o ti an aitÍsÍte en tŰ onomati mou touto poiÍsŰ, ina doxasthÍ o patÍr en tŰ uiŰ. 14 ean ti aitÍsÍte [me] en tŰ onomati mou touto poiÍsŰ.

15 Ean agapate me, tas entolas tas emas tÍrÍsete 16 kagŰ erŰtÍsŰ ton patera kai allon paraklÍton dŰsei umin, ina Í methí umŰn eis ton aiŰna, 17 to pneuma tÍs alÍtheias, o o kosmos ou dunatai labein, oti ou theŰrei auto oude ginŰskei umeis ginŰskete auto, oti parí umin menei kai en umin estin. 18 Ouk aphÍsŰ umas orphanous, erchomai pros umas. 19 eti mikron kai o kosmos me ouketi theŰrei, umeis de theŰreite me, oti egŰ zŰ kai umeis zÍsete. 20 en ekeinÍ tÍ Ímera umeis gnŰsesthe oti egŰ en tŰ patri mou kai umeis en emoi kagŰ en umin. 21 o echŰn tas entolas mou kai tÍrŰn autas ekeinos estin o agapŰn me o de agapŰn me agapÍthÍsetai upo tou patros mou, kagŰ agapÍsŰ auton kai emphanisŰ autŰ emauton. 22 Legei autŰ Ioudas, ouch o IskariŰtÍs kurie, ti gegonen oti Ímin melleis emphanizein seauton kai ouchi tŰ kosmŰ? 23 apekrithÍ IÍsous kai eipen autŰ ean tis agapa me ton logon mou tÍrÍsei, kai o patÍr mou agapÍsei auton kai pros auton eleusometha kai monÍn parí autŰ poiÍsometha. 24 o mÍ agapŰn me tous logous mou ou tÍrei kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pempsantos me patros.

25 Tauta lelalÍka umin parí umin menŰn 26 o de paraklÍtos to pneuma to agion, o pempsei o patÍr en tŰ onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnÍsei umas panta a eipon umin egŰ. 27 EirÍnÍn aphiÍmi umin eirÍnÍn tÍn emÍn didŰmi umin. ou kathŰs o kosmos didŰsin egŰ didŰmi umin. mÍ tarassesthŰ umŰn Í kardia mÍde deiliatŰ. 28 Íkousate oti egŰ eipon umin upagŰ kai erchomai pros umas. ei Ígapate me echarÍte an oti poreuomai pros ton patera, oti o patÍr meizŰn mou estin. 29 kai nun eirÍka umin prin genesthai, ina otan genÍtai pisteusÍte. 30 ouketi polla lalÍsŰ methí umŰn, erchetai gar o tou kosmou archŰn kai en emoi ouk echei ouden, 31 allí ina gnŰ o kosmos oti agapŰ ton patera kai kathŰs entolÍn edŰken moi o patÍr, outŰs poiŰ. egeiresthe agŰmen enteuthen.

Kapitel 15

1 EgŰ eimi Í ampelos Í alÍthinÍ kai o patÍr mou o geŰrgos estin. 2 pan klÍma en emoi mÍ pheron karpon airei auto, kai pan to karpon pheron kathairei auto ina karpon pleiona pherÍ. 3 ÍdÍ umeis katharoi este dia ton logon on lelalÍka umin 4 meinate en emoi kagŰ en umin kathŰs to klÍma ou dunatai karpon pherein aphí eautou ean mÍ menÍ en tÍ ampelŰ, outŰs oude umeis ean mÍ en emoi menÍte. 5 egŰ eimi Í ampelos, umeis ta klÍmata. o menŰn en emoi kagŰ en autŰ outos pherei karpon polun, oti chŰris emou ou dunasthe poiein ouden. 6 ean mÍ tis menÍ en emoi eblÍthÍ exŰ Űs to klÍma kai exÍranthÍ kai sunagousin auta kai eis to pur ballousin kai kaietai. 7 ean meinÍte en emoi kai ta rÍmata mou en umin meinÍ, o ean thelÍte aitÍsasthe, kai genÍsetai umin. 8 en toutŰ edoxasthÍ o patÍr mou, ina karpon polun pherÍte kai genÍsthe emoi mathÍtai. 9 KathŰs ÍgapÍsen me o patÍr, kagŰ umas ÍgapÍsa meinate en tÍ agapÍ tÍ emÍ. 10 ean tas entolas mou tÍrÍsÍte, meneite en tÍ agapÍ mou kathŰs egŰ tou patros tas entolas tetÍrÍka kai menŰ autou en tÍ agapÍ.

11 Tauta lelalÍka umin ina Í chara Í emÍ en umin Í kai Í chara umŰn plÍrŰthÍ. 12 AutÍ estin Í entolÍ Í emÍ ina agapate allÍlous kathŰs ÍgapÍsa umas. 13 meizona tautÍs agapÍn oudeis echei, ina tis tÍn psuchÍn autou thÍ uper tŰn philŰn autou. 14 umeis philoi mou este ean poiÍte o egŰ entellomai umin. 15 ouketi legŰ umas doulous, oti o doulos ouk oiden ti poiei autou o kurios umas de eirÍka philous, oti panta a Íkousa para tou patros mou egnŰrisa umin. 16 ouch umeis me exelexasthe allí egŰ exelexamÍn umas kai ethÍka umas ina umeis upagÍte kai karpon pherÍte kai o karpos umŰn menÍ, ina o ti an aitÍsÍte ton patera en tŰ onomati mou dŰ umin. 17 tauta entellomai umin, ina agapate allÍlous.

18 Ei o kosmos umas misei, ginŰskete oti eme prŰton umŰn memisÍken. 19 ei ek tou kosmou Íte, o kosmos an to idion ephilei oti de ek tou kosmou ouk este, allí egŰ exelexamÍn umas ek tou kosmou, dia touto misei umas o kosmos. 20 mnÍmoneuete tou logou ou egŰ eipon umin ouk estin doulos meizŰn tou kuriou autou. ei eme ediŰxan, kai umas diŰxousin ei ton logon mou etÍrÍsan kai ton umeteron tÍrÍsousin. 21 alla tauta panta poiÍsousin eis umas dia to onoma mou, oti ouk oidasin ton pempsanta me. 22 ei mÍ Ílthon kai elalÍsa autois, amartian ouk eichosan nun de prophasin ouk echousin peri tÍs amartias autŰn. 23 o eme misŰn kai ton patera mou misei. 24 ei ta erga mÍ epoiÍsa en autois a oudeis allos epoiÍsen, amartian ouk eichosan nun de kai eŰrakasin kai memisÍkasin kai eme kai ton patera mou. 25 allí ina plÍrŰthÍ o logos o en tŰ nomŰ autŰn gegrammenos oti emisÍsan me dŰrean.

26 Otan elthÍ o paraklÍtos on egŰ pempsŰ umin para tou patros, to pneuma tÍs alÍtheias o para tou patros ekporeuetai, ekeinos marturÍsei peri emou 27 kai umeis de martureite, oti apí archÍs metí emou este.

Kapitel 16

1 Tauta lelalÍka umin ina mÍ skandalisthÍte. 2 aposunagŰgous poiÍsousin umas allí erchetai Űra ina pas o apokteinas [umas] doxÍ latreian prospherein tŰ theŰ. 3 kai tauta poiÍsousin oti ouk egnŰsan ton patera oude eme. 4 alla tauta lelalÍka umin ina otan elthÍ Í Űra autŰn mnÍmoneuÍte autŰn oti egŰ eipon umin.

Tauta de umin ex archÍs ouk eipon oti methí umŰn ÍmÍn. 5 Nun de upagŰ pros ton pempsanta me kai oudeis ex umŰn erŰta me pou upageis? 6 allí oti tauta lelalÍka umin Í lupÍ peplÍrŰken umŰn tÍn kardian. 7 allí egŰ tÍn alÍtheian legŰ umin, sumpherei umin ina egŰ apelthŰ. ean gar mÍ apelthŰ, o paraklÍtos ou mÍ elthÍ pros umas ean de poreuthŰ, pempsŰ auton pros umas. 8 kai elthŰn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunÍs kai peri kriseŰs 9 peri amartias men, oti ou pisteuousin eis eme. 10 peri dikaiosunÍs de, oti pros ton patera upagŰ kai ouketi theŰreite me 11 peri de kriseŰs, oti o archŰn tou kosmou toutou kekritai.

12 Eti polla echŰ umin legein allí ou dunasthe bastazein arti 13 otan de elthÍ ekeinos to pneuma tÍs alÍtheias, odÍgÍsei umas eis tÍn alÍtheian pasan ou gar lalÍsei aphí eautou, allí osa akouei lalÍsei kai ta erchomena anangelei umin. 14 ekeinos eme doxasei oti ek tou emou lÍmpsetai kai anangelei umin. 15 panta osa echei o patÍr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lambanei kai anangelei umin.

16 Mikron kai ouketi theŰreite me, kai palin mikron kai opsesthe me. 17 eipan oun ek tŰn mathÍtŰn autou pros allÍlous ti estin touto o legei Ímin mikron kai ou theŰreite me, kai palin mikron kai opsesthe me? kai oti upagŰ pros ton patera? 18 elegon oun ti estin touto o legei mikron? ouk oidamen [ti lalei]. 19 EgnŰ IÍsous oti Íthelon auton erŰtan, kai eipen autois peri toutou zÍteite metí allÍlŰn oti eipon mikron kai ou theŰreite me, kai palin mikron kai opsesthe me? 20 amÍn amÍn legŰ umin oti klausete kai thrÍnÍsete umeis, o de kosmos charÍsetai umeis lupÍthÍsesthe, allí Í lupÍ umŰn eis charan genÍsetai. 21 Í gunÍ otan tiktÍ lupÍn echei, oti Ílthen Í Űra autÍs otan de gennÍsÍ to paidion, ouketi mnÍmoneuei tÍs thlipseŰs dia tÍn charan oti egennÍthÍ anthrŰpos eis ton kosmon. 22 kai umeis oun nun men lupÍn echete palin de opsomai umas, kai charÍsetai umŰn Í kardia, kai tÍn charan umŰn oudeis arei aphí umŰn. 23 Kai en ekeinÍ tÍ Ímera eme ouk erŰtÍsete ouden. amÍn amÍn legŰ umin an ti aitÍsÍte ton patera dŰsei umin en tŰ onomati mou. 24 eŰs arti ouk ÍtÍsate ouden en tŰ onomati mou aiteite kai lÍmpsesthe, ina Í chara umŰn Í peplÍrŰmenÍ.

25 Tauta en paroimiais lelalÍka umin erchetai Űra ote ouketi en paroimiais lalÍsŰ umin, alla parrÍsia peri tou patros apangelŰ umin. 26 en ekeinÍ tÍ Ímera en tŰ onomati mou aitÍsesthe, kai ou legŰ umin oti egŰ erŰtÍsŰ ton patera peri umŰn 27 autos gar o patÍr philei umas, oti umeis eme pephilÍkate kai pepisteukate oti egŰ para tou patros exÍlthon. 28 exÍlthon ek tou patros kai elÍlutha eis ton kosmon palin aphiÍmi ton kosmon kai poreuomai pros ton patera. 29 Legousin oi mathÍtai autou ide nun en parrÍsia laleis kai paroimian oudemian legeis. 30 nun oidamen oti oidas panta kai ou chreian echeis ina tis se erŰta en toutŰ pisteuomen oti apo theou exÍlthes. 31 apekrithÍ autois IÍsous arti pisteuete? 32 idou erchetai Űra kai elÍluthen ina skorpisthÍte ekastos eis ta idia kame monon aphÍte kai ouk eimi monos, oti o patÍr metí emou estin. 33 tauta lelalÍka umin ina en emoi eirÍnÍn echÍte. en tŰ kosmŰ thlipsin echete alla tharseite, egŰ nenikÍka ton kosmon.

Kapitel 17

1 Tauta elalÍsen IÍsous kai eparas tous ophthalmous autou eis ton ouranon eipen pater elÍluthen Í Űra doxason sou ton uion, ina o uios doxasÍ se, 2 kathŰs edŰkas autŰ exousian pasÍs sarkos, ina pan o dedŰkas autŰ dŰsei autois zŰÍn aiŰnion. 3 autÍ de estin Í aiŰnios zŰÍ ina ginŰskŰsin se ton monon alÍthinon theon kai on apesteilas IÍsoun Christon. 4 egŰ se edoxasa epi tÍs gÍs to ergon teleiŰsas o dedŰkas moi ina poiÍsŰ 5 kai nun doxason me su, pater, para seautŰ tÍ doxÍ Í eichon pro tou ton kosmon einai para soi.

6 EphanerŰsa sou to onoma tois anthrŰpois ous edŰkas moi ek tou kosmou. soi Ísan kamoi autous edŰkas kai ton logon sou tetÍrÍkan. 7 nun egnŰkan oti panta osa edŰkas moi para sou eisin 8 oti ta rÍmata a edŰkas moi dedŰka autois, kai autoi elabon kai egnŰsan alÍthŰs oti para sou exÍlthon kai episteusan oti su me apesteilas. 9 EgŰ peri autŰn erŰtŰ, ou peri tou kosmou erŰtŰ alla peri Űn dedŰkas moi, oti soi eisin, 10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema, kai dedoxasmai en autois. 11 kai ouketi eimi en tŰ kosmŰ kai autoi en tŰ kosmŰ eisin, kagŰ pros se erchomai. pater agie, tÍrÍson autous en tŰ onomati sou Ű dedŰkas moi, ina Űsin en kathŰs Ímeis. 12 ote ÍmÍn metí autŰn egŰ etÍroun autous en tŰ onomati sou Ű dedŰkas moi, kai ephulaxa, kai oudeis ex autŰn apŰleto ei mÍ o uios tÍs apŰleias, ina Í graphÍ plÍrŰthÍ. 13 nun de pros se erchomai kai tauta lalŰ en tŰ kosmŰ ina echŰsin tÍn charan tÍn emÍn peplÍrŰmenÍn en eautois. 14 egŰ dedŰka autois ton logon sou kai o kosmos emisÍsen autous, oti ouk eisin ek tou kosmou kathŰs egŰ ouk eimi ek tou kosmou. 15 ouk erŰtŰ ina arÍs autous ek tou kosmou, allí ina tÍrÍsÍs autous ek tou ponÍrou. 16 ek tou kosmou ouk eisin kathŰs egŰ ouk eimi ek tou kosmou. 17 agiason autous en tÍ alÍtheia o logos o sos alÍtheia estin. 18 kathŰs eme apesteilas eis ton kosmon kagŰ apesteila autous eis ton kosmon 19 kai uper autŰn [egŰ] agiazŰ emauton, ina Űsin kai autoi Ígiasmenoi en alÍtheia.

20 Ou peri toutŰn de erŰtŰ monon, alla kai peri tŰn pisteuontŰn dia tou logou autŰn eis eme, 21 ina pantes en Űsin kathŰs su, patÍr en emoi kagŰ en soi, ina kai autoi en Ímin Űsin, ina o kosmos pisteuÍ oti su me apesteilas. 22 kagŰ tÍn doxan Ín dedŰkas moi dedŰka autois, ina Űsin en kathŰs Ímeis en 23 egŰ en autois kai su en emoi, ina Űsin teteleiŰmenoi eis en, ina ginŰskÍ o kosmos oti su me apesteilas kai ÍgapÍsas autous kathŰs eme ÍgapÍsas. 24 PatÍr, o dedŰkas moi, thelŰ ina opou eimi egŰ kakeinoi Űsin metí emou, ina theŰrŰsin tÍn doxan tÍn emÍn, Ín dedŰkas moi oti ÍgapÍsas me pro katabolÍs kosmou. 25 patÍr, dikaie kai o kosmos se ouk egnŰ, egŰ de se egnŰn, kai outoi egnŰsan oti su me apesteilas 26 kai egnŰrisa autois to onoma sou kai gnŰrisŰ, ina Í agapÍ Ín ÍgapÍsas me en autois Í kagŰ en autois.

Kapitel 18

1 Tauta eipŰn IÍsous exÍlthen sun tois mathÍtais autou peran tou cheimarrou tŰn KedrŰn opou Ín kÍpos eis on eisÍlthen autos kai oi mathÍtai autou. 2  dei de kai Ioudas o paradidous auton ton topon, oti pollakis sunÍchthÍ IÍsous ekei meta tŰn mathÍtŰn autou. 3 o oun Ioudas labŰn tÍn speiran kai ek tŰn archiereŰn kai [ek] tŰn PharisaiŰn upÍretas erchetai ekei meta phanŰn kai lampadŰn kai oplŰn. 4 IÍsous oun eidŰs panta ta erchomena epí auton exÍlthen kai legei autois tina zÍteite? 5 apekrithÍsan autŰ IÍsoun ton NazŰraion. legei autois egŰ eimi. eistÍkei de kai Ioudas o paradidous auton metí autŰn. 6 Űs oun eipen autois egŰ eimi, apÍlthon eis ta opisŰ kai epesan chamai. 7 palin oun epÍrŰtÍsen autous tina zÍteite? oi de eipan IÍsoun ton NazŰraion. 8 apekrithÍ IÍsous eipon umin oti egŰ eimi. ei oun eme zÍteite, aphete toutous upagein 9 ina plÍrŰthÍ o logos on eipen oti ous dedŰkas moi ouk apŰlesa ex autŰn oudena. 10 SimŰn oun Petros echŰn machairan eilkusen autÍn kai epaisen ton tou archiereŰs doulon kai apekopsen autou to Űtarion to dexion Ín de onoma tŰ doulŰ Malchos. 11 eipen oun o IÍsous tŰ PetrŰ bale tÍn machairan eis tÍn thÍkÍn to potÍrion o dedŰken moi o patÍr ou mÍ piŰ auto?

12   oun speira kai o chiliarchos kai oi upÍretai tŰn IoudaiŰn sunelabon ton IÍsoun kai edÍsan auton 13 kai Ígagon pros Annan prŰton Ín gar pentheros tou Kaiapha, os Ín archiereus tou eniautou ekeinou 14 Ín de Kaiaphas o sumbouleusas tois Ioudaiois oti sumpherei ena anthrŰpon apothanein uper tou laou.

15  kolouthei de tŰ IÍsou SimŰn Petros kai allos mathÍtÍs. o de mathÍtÍs ekeinos Ín gnŰstos tŰ archierei kai suneisÍlthen tŰ IÍsou eis tÍn aulÍn tou archiereŰs, 16 o de Petros eistÍkei pros tÍ thura exŰ. exÍlthen oun o mathÍtÍs o allos o gnŰstos tou archiereŰs kai eipen tÍ thurŰrŰ kai eisÍgagen ton Petron. 17 legei oun tŰ PetrŰ Í paidiskÍ Í thurŰros mÍ kai su ek tŰn mathÍtŰn ei tou anthrŰpou toutou? legei ekeinos ouk eimi. 18 eistÍkeisan de oi douloi kai oi upÍretai anthrakian pepoiÍkotes, oti psuchos Ín, kai ethermainonto Ín de kai o Petros metí autŰn estŰs kai thermainomenos.

19 O oun archiereus ÍrŰtÍsen ton IÍsoun peri tŰn mathÍtŰn autou kai peri tÍs didachÍs autou. 20 apekrithÍ autŰ IÍsous egŰ parrÍsia lelalÍka tŰ kosmŰ, egŰ pantote edidaxa en sunagŰgÍ kai en tŰ ierŰ, opou pantes oi Ioudaioi sunerchontai, kai en kruptŰ elalÍsa ouden. 21 ti me erŰtas erŰtÍson tous akÍkootas ti elalÍsa autois ide outoi oidasin a eipon egŰ. 22 tauta de autou eipontos eis parestÍkŰs tŰn upÍretŰn edŰken rapisma tŰ IÍsou eipŰn outŰs apokrinÍ tŰ archierei? 23 apekrithÍ autŰ IÍsous ei kakŰs elalÍsa, marturÍson peri tou kakou ei de kalŰs, ti me dereis? 24 apesteilen oun auton o Annas dedemenon pros Kaiaphan ton archierea.

25  n de SimŰn Petros estŰs kai thermainomenos. eipon oun autŰ mÍ kai su ek tŰn mathÍtŰn autou ei? ÍrnÍsato ekeinos kai eipen ouk eimi. 26 legei eis ek tŰn doulŰn tou archiereŰs, sungenÍs Űn ou apekopsen Petros to Űtion ouk egŰ se eidon en tŰ kÍpŰ metí autou? 27 palin oun ÍrnÍsato Petros, kai eutheŰs alektŰr ephŰnÍsen.

28 Agousin oun ton IÍsoun apo tou Kaiapha eis to praitŰrion Ín de prŰi kai autoi ouk eisÍlthon eis to praitŰrion, ina mÍ mianthŰsin alla phagŰsin to pascha. 29 exÍlthen oun o Pilatos exŰ pros autous kai phÍsin tina katÍgorian pherete tou anthrŰpou toutou? 30 apekrithÍsan kai eipan autŰ ei mÍ Ín outos kakon poiŰn, ouk an soi paredŰkamen auton. 31 eipen oun autois Pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umŰn krinate auton. eipon autŰ oi Ioudaioi Ímin ouk exestin apokteinai oudena 32 ina o logos tou IÍsou plÍrŰthÍ on eipen sÍmainŰn poiŰ thanatŰ Ímellen apothnÍskein. 33 EisÍlthen oun palin eis to praitŰrion o Pilatos kai ephŰnÍsen ton IÍsoun kai eipen autŰ su ei o basileus tŰn IoudaiŰn? 34 apekrithÍ IÍsous apo seautou su touto legeis Í alloi eipon soi peri emou? 35 apekrithÍ o Pilatos mÍti egŰ Ioudaios eimi? to ethnos to son kai oi archiereis paredŰkan se emoi ti epoiÍsas? 36 apekrithÍ IÍsous Í basileia Í emÍ ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou Ín Í basileia Í emÍ, oi upÍretai oi emoi ÍgŰnizonto an ina mÍ paradothŰ tois Ioudaiois nun de Í basileia Í emÍ ouk estin enteuthen. 37 eipen oun autŰ o Pilatos oukoun basileus ei su? apekrithÍ [o] IÍsous su legeis oti basileus eimi. egŰ eis touto gegennÍmai kai eis touto elÍlutha eis ton kosmon, ina marturÍsŰ tÍ alÍtheia pas o Űn ek tÍs alÍtheias akouei mou tÍs phŰnÍs. 38 legei autŰ o Pilatos ti estin alÍtheia?

Kai touto eipŰn palin exÍlthen pros tous Ioudaious kai legei autois egŰ oudemian euriskŰ en autŰ aitian. 39 estin de sunÍtheia umin ina ena apolusŰ umin [en] tŰ pascha boulesthe oun apolusŰ umin ton basilea tŰn IoudaiŰn? 40 ekraugasan oun palin legontes mÍ touton alla ton Barabban. Ín de o Barabbas lÍstÍs.

Kapitel 19

1 Tote oun elaben o Pilatos ton IÍsoun kai emastigŰsen. 2 kai oi stratiŰtai plexantes stephanon ex akanthŰn epethÍkan autou tÍ kephalÍ kai imation porphuroun periebalon auton 3 kai Írchonto pros auton kai elegon chaire o basileus tŰn IoudaiŰn kai edidosan autŰ rapismata. 4 Kai exÍlthen palin exŰ o Pilatos kai legei autois ide agŰ umin auton exŰ, ina gnŰte oti oudemian aitian euriskŰ en autŰ. 5 exÍlthen oun [o] IÍsous exŰ, phorŰn ton akanthinon stephanon kai to porphuroun imation. kai legei autois idou o anthrŰpos. 6 Ote oun eidon auton oi archiereis kai oi upÍretai ekraugasan legontes staurŰson staurŰson. legei autois o Pilatos labete auton umeis kai staurŰsate egŰ gar ouch euriskŰ en autŰ aitian. 7 apekrithÍsan autŰ oi Ioudaioi Ímeis nomon echomen kai kata ton nomon opheilei apothanein, oti uion theou eauton epoiÍsen.

8 Ote oun Íkousen o Pilatos touton ton logon, mallon ephobÍthÍ, 9 kai eisÍlthen eis to praitŰrion palin kai legei tŰ IÍsou pothen ei su? o de IÍsous apokrisin ouk edŰken autŰ. 10 legei oun autŰ o Pilatos emoi ou laleis? ouk oidas oti exousian echŰ apolusai se kai exousian echŰ staurŰsai se? 11 apekrithÍ autŰ IÍsous ouk eiches exousian katí emou oudemian ei mÍ Ín dedomenon soi anŰthen dia touto o paradous me soi meizona amartian echei. 12 ek toutou o Pilatos ezÍtei apolusai auton oi de Ioudaioi ekraugasan legontes ean touton apolusÍs, ouk ei philos tou Kaisaros pas o basilea eauton poiŰn antilegei tŰ Kaisari.

13 o oun Pilatos akousas tŰn logŰn toutŰn Ígagen exŰ ton IÍsoun kai ekathisen epi bÍmatos eis topon legomenon lithostrŰton, Ebraisti de Gabbatha. 14 Ín de paraskeuÍ tou pascha, Űra Ín Űs ektÍ kai legei tois Ioudaiois ide o basileus umŰn. 15 ekraugasan oun ekeinoi aron aron, staurŰson auton. legei autois o Pilatos ton basilea umŰn staurŰsŰ? apekrithÍsan oi archiereis ouk echomen basilea ei mÍ Kaisara. 16 Tote oun paredŰken auton autois ina staurŰthÍ.

Parelabon oun ton IÍsoun, 17 kai bastazŰn eautŰ ton stauron exÍlthen eis ton legomenon Kraniou Topon, o legetai Ebraisti Golgotha, 18 opou auton estaurŰsan, kai metí autou allous duo enteuthen kai enteuthen, meson de ton IÍsoun. 19 egrapsen de kai titlon o Pilatos kai ethÍken epi tou staurou Ín de gegrammenon IÍsous o NazŰraios o basileus tŰn IoudaiŰn. 20 touton oun ton titlon polloi anegnŰsan tŰn IoudaiŰn, oti engus Ín o topos tÍs poleŰs opou estaurŰthÍ o IÍsous kai Ín gegrammenon Ebraisti, RŰmaisti, EllÍnisti. 21 elegon oun tŰ PilatŰ oi archiereis tŰn IoudaiŰn mÍ graphe o basileus tŰn IoudaiŰn, allí oti ekeinos eipen basileus tŰn IoudaiŰn eimi. 22 apekrithÍ o Pilatos o gegrapha, gegrapha.

23 Oi oun stratiŰtai, ote estaurŰsan ton IÍsoun, elabon ta imatia autou kai epoiÍsan tessara merÍ, ekastŰ stratiŰtÍ meros, kai ton chitŰna. Ín de o chitŰn araphos ek tŰn anŰthen uphantos dií olou. 24 eipan oun pros allÍlous mÍ schisŰmen auton, alla lachŰmen peri autou tinos estai ina Í graphÍ plÍrŰthÍ

diemerisanto ta imatia mou eautois
kai epi ton imatismon mou ebalon klÍron.

Oi men oun stratiŰtai tauta epoiÍsan. 25 EistÍkeisan de para tŰ staurŰ tou IÍsou Í mÍtÍr autou kai Í adelphÍ tÍs mÍtros autou, Maria Í tou KlŰpa kai Maria Í MagdalÍnÍ. 26 IÍsous oun idŰn tÍn mÍtera kai ton mathÍtÍn parestŰta on Ígapa, legei tÍ mÍtri gunai, ide o uios sou. 27 eita legei tŰ mathÍtÍ ide Í mÍtÍr sou. kai apí ekeinÍs tÍs Űras elaben o mathÍtÍs autÍn eis ta idia.

28 Meta touto eidŰs o IÍsous oti ÍdÍ panta tetelestai, ina teleiŰthÍ Í graphÍ, legei dipsŰ. 29 skeuos ekeito oxous meston spongon oun meston tou oxous ussŰpŰ perithentes prosÍnegkan autou tŰ stomati. 30 ote oun elaben to oxos [o] IÍsous eipen tetelestai, kai klinas tÍn kephalÍn paredŰken to pneuma.

31 Oi oun Ioudaioi, epei paraskeuÍ Ín, ina mÍ meinÍ epi tou staurou ta sŰmata en tŰ sabbatŰ, Ín gar megalÍ Í Ímera ekeinou tou sabbatou, ÍrŰtÍsan ton Pilaton ina kateagŰsin autŰn ta skelÍ kai arthŰsin. 32 Ílthon oun oi stratiŰtai kai tou men prŰtou kateaxan ta skelÍ kai tou allou tou sustaurŰthentos autŰ 33 epi de ton IÍsoun elthontes, Űs eidon ÍdÍ auton tethnÍkota, ou kateaxan autou ta skelÍ, 34 allí eis tŰn stratiŰtŰn logchÍ autou tÍn pleuran enuxen, kai exÍlthen euthus aima kai udŰr. 35 kai o eŰrakŰs memarturÍken, kai alÍthinÍ autou estin Í marturia, kai ekeinos oiden oti alÍthÍ legei, ina kai umeis pisteuÍte. 36 egeneto gar tauta ina Í graphÍ plÍrŰthÍ ostoun ou suntribÍsetai autou. 37 kai palin etera graphÍ legei opsontai eis on exekentÍsan.

38 Meta de tauta ÍrŰtÍsen ton Pilaton IŰsÍph apo Arimathaias, Űn mathÍtÍs [tou] IÍsou kekrummenos de dia ton phobon tŰn IoudaiŰn, ina arÍ to sŰma tou IÍsou kai epetrepsen o Pilatos. Ílthen oun kai Íren to sŰma autou. 39 Ílthen de kai NikodÍmos o elthŰn pros auton nuktos to prŰton, pherŰn eligma smurnÍs kai aloÍs Űs litras ekaton. 40 elabon oun to sŰma tou IÍsou kai edÍsan auto othoniois meta tŰn arŰmatŰn, kathŰs ethos estin tois Ioudaiois entaphiazein. 41 Ín de en tŰ topŰ opou estaurŰthÍ kÍpos kai en tŰ kÍpŰ mnÍmeion kainon en Ű oudepŰ oudeis Ín tetheimenos 42 ekei oun dia tÍn paraskeuÍn tŰn IoudaiŰn oti engus Ín to mnÍmeion, ethÍkan ton IÍsoun.

Kapitel 20

1 TÍ de mia tŰn sabbatŰn Maria Í MagdalÍnÍ erchetai prŰi skotias eti ousÍs eis to mnÍmeion kai blepei ton lithon Írmenon ek tou mnÍmeiou. 2 trechei oun kai erchetai pros SimŰna Petron kai pros ton allon mathÍtÍn on ephilei o IÍsous kai legei autois Íran ton kurion ek tou mnÍmeiou kai ouk oidamen pou ethÍkan auton. 3 ExÍlthen oun o Petros kai o allos mathÍtÍs kai Írchonto eis to mnÍmeion. 4 etrechon de oi duo omou kai o allos mathÍtÍs proedramen tachion tou Petrou kai Ílthen prŰtos eis to mnÍmeion, 5 kai parakupsas blepei keimena ta othonia, ou mentoi eisÍlthen. 6 erchetai oun kai SimŰn Petros akolouthŰn autŰ kai eisÍlthen eis to mnÍmeion kai theŰrei ta othonia keimena, 7 kai to soudarion, o Ín epi tÍs kephalÍs autou, ou meta tŰn othoniŰn keimenon alla chŰris entetuligmenon eis ena topon. 8 tote oun eisÍlthen kai o allos mathÍtÍs o elthŰn prŰtos eis to mnÍmeion kai eiden kai episteusen 9 oudepŰ gar Ídeisan tÍn graphÍn oti dei auton ek nekrŰn anastÍnai. 10 apÍlthon oun palin pros autous oi mathÍtai.

11 Maria de eistÍkei pros tŰ mnÍmeiŰ exŰ klaiousa. Űs oun eklaien, parekupsen eis to mnÍmeion 12 kai theŰrei duo angelous en leukois kathezomenous, ena pros tÍ kephalÍ kai ena pros tois posin, opou ekeito to sŰma tou IÍsou. 13 kai legousin autÍ ekeinoi gunai, ti klaieis? legei autois oti Íran ton kurion mou, kai ouk oida pou ethÍkan auton. 14 tauta eipousa estraphÍ eis ta opisŰ kai theŰrei ton IÍsoun estŰta kai ouk Ídei oti IÍsous estin. 15 legei autÍ IÍsous gunai, ti klaieis? tina zÍteis? ekeinÍ dokousa oti o kÍpouros estin legei autŰ kurie, ei su ebastasas auton, eipe moi pou ethÍkas auton, kagŰ auton arŰ. 16 legei autÍ IÍsous Mariam. strapheisa ekeinÍ legei autŰ Ebraisti rabbouni (o legetai didaskale). 17 legei autÍ IÍsous mÍ mou aptou, oupŰ gar anabebÍka pros ton patera poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainŰ pros ton patera mou kai patera umŰn kai theon mou kai theon umŰn. 18 erchetai Mariam Í MagdalÍnÍ angellousa tois mathÍtais oti eŰraka ton kurion, kai tauta eipen autÍ.

19 OusÍs oun opsias tÍ Ímera ekeinÍ tÍ mia sabbatŰn kai tŰn thurŰn kekleismenŰn opou Ísan oi mathÍtai dia ton phobon tŰn IoudaiŰn Ílthen o IÍsous kai estÍ eis to meson kai legei autois eirÍnÍ umin. 20 kai touto eipŰn edeixen kai tas cheiras kai tÍn pleuran autois echarÍsan oun oi mathÍtai idontes ton kurion. 21 eipen oun autois [o IÍsous] palin eirÍnÍ umin kathŰs apestalken me o patÍr, kagŰ pempŰ umas. 22 kai touto eipŰn enephusÍsen kai legei autois labete pneuma agion 23 an tinŰn aphÍte tas amartias apheŰntai autois an tinŰn kratÍte kekratÍntai.

24 ThŰmas de eis ek tŰn dŰdeka, o legomenos Didumos, ouk Ín metí autŰn ote Ílthen IÍsous. 25 elegon oun autŰ oi alloi mathÍtai eŰrakamen ton kurion. o de eipen autois ean mÍ idŰ en tais chersin autou ton tupon tŰn ÍlŰn kai balŰ ton daktulon mou eis ton tupon tŰn ÍlŰn kai balŰ mou tÍn cheira eis tÍn pleuran autou, ou mÍ pisteusŰ. 26 Kai methí Ímeras oktŰ palin Ísan esŰ oi mathÍtai autou kai ThŰmas metí autŰn. erchetai o IÍsous tŰn thurŰn kekleismenŰn kai estÍ eis to meson kai eipen eirÍnÍ umin. 27 eita legei tŰ ThŰma phere ton daktulon sou Űde kai ide tas cheiras mou kai phere tÍn cheira sou kai bale eis tÍn pleuran mou kai mÍ ginou apistos alla pistos. 28 apekrithÍ ThŰmas kai eipen autŰ o kurios mou kai o theos mou. 29 legei autŰ [o] IÍsous oti eŰrakas me pepisteukas? makarioi oi mÍ idontes kai pisteusantes.

30 Polla men oun kai alla sÍmeia epoiÍsen o IÍsous enŰpion tŰn mathÍtŰn, a ouk estin gegrammena en tŰ bibliŰ toutŰ 31 tauta de gegraptai ina pisteuÍte oti IÍsous estin o christos o uios tou theou, kai ina pisteuontes zŰÍn echÍte en tŰ onomati autou.

Kapitel 21

1 Meta tauta ephanerŰsen eauton palin IÍsous tois mathÍtais epi tÍs thalassÍs tÍs Tiberiados ephanerŰsen de outŰs. 2 Ísan omou SimŰn Petros kai ThŰmas o legomenos Didumos kai NathanaÍl o apo Kana tÍs Galilaias kai oi tou Zebedaiou kai alloi ek tŰn mathÍtŰn autou duo. 3 legei autois SimŰn Petros upagŰ alieuein. legousin autŰ erchometha kai Ímeis sun soi. exÍlthon kai enebÍsan eis to ploion, kai en ekeinÍ tÍ nukti epiasan ouden. 4 prŰias de ÍdÍ ginomenÍs estÍ IÍsous eis ton aigialon, ou mentoi Ídeisan oi mathÍtai oti IÍsous estin. 5 legei oun autois IÍsous paidia, mÍ ti prosphagion echete? apekrithÍsan autŰ ou. 6 o de eipen autois balete eis ta dexia merÍ tou ploiou to diktuon kai eurÍsete. ebalon oun kai ouketi auto elkusai ischuon apo tou plÍthous tŰn ichthuŰn. 7 legei oun o mathÍtÍs ekeinos on Ígapa o IÍsous tŰ PetrŰ o kurios estin. SimŰn oun Petros akousas oti o kurios estin ton ependutÍn diezŰsato, Ín gar gumnos, kai ebalen eauton eis tÍn thalassan, 8 oi de alloi mathÍtai tŰ ploiariŰ Ílthon, ou gar Ísan makran apo tÍs gÍs alla Űs apo pÍchŰn diakosiŰn, surontes to diktuon tŰn ichthupŰn. 9 Űs oun apebÍsan eis tÍn gÍn blepousin anthrakian keimenÍn kai opsarion epikeimenon kai arton. 10 legei autois [o] IÍsous enegkate apo tŰn opsariŰn Űn epiasate nun. 11 anebÍ oun SimŰn Petros kai eilkusen to diktuon eis tÍn gÍn meston ichthuŰn megalŰn ekaton pentÍkonta triŰn kai tosoutŰn ontŰn ouk eschisthÍ to diktuon. 12 legei autois [o] IÍsous deute aristÍsate oudeis etolma tŰn mathÍtŰn exetasai auton su tis ei? eidotes oti o kurios estin. 13 erchetai IÍsous kai lambanei ton arton kai didŰsin autois, kai to opsarion omoiŰs. 14 touto ÍdÍ triton ephanerŰthÍ IÍsous tois mathÍtais egertheis ek nekrŰn.

15 Ote oun ÍristÍsan legei tŰ SimŰni PetrŰ o IÍsous SimŰn IŰannou, agapas me pleon toutŰn? legei autŰ nai kurie, su oidas oti philŰ se. legei autŰ boske ta arnia mou. 16 legei autŰ palin deuteron SimŰn IŰannou, agapas me? legei autŰ nai kurie, su oidas oti philŰ se. legei autŰ poimaine ta probatia mou. 17 legei autŰ to triton SimŰn IŰannou, phileis me? elupÍthÍ o Petros oti eipen autŰ to triton phileis me? kai eipen autŰ kurie, panta su oidas, su ginŰskeis oti philŰ se. legei autŰ IÍsous boske ta probatia mou. 18 amÍn amÍn legŰ soi, ote Ís neŰteros, ezŰnnues seauton kai periepateis opou Ítheles otan de gÍrasÍs ekteneis tas cheiras sou, kai allos zŰsei se kai oisei opou ou theleis. 19 touto de eipen sÍmainŰn poiŰ thanatŰ doxasei ton theon. kai touto eipŰn legei autŰ akolouthei moi.

20 Epistrapheis o Petros blepei ton mathÍtÍn on Ígapa o IÍsous akolouthounta, os kai anepesen en tŰ deipnŰ epi to stÍthos autou kai eipen kurie, tis estin o paradidous se? 21 touton oun idŰn o Petros legei tŰ IÍsou kurie, outos de ti? 22 legei autŰ o IÍsous ean auton thelŰ menein eŰs erchomai, ti pros se? su moi a0kolouthei. 23 exÍlthen oun outos o logos eis tous adelphous oti o mathÍtÍs ekeinos ouk apothnÍskei ouk eipen de autŰ o IÍsous oti ouk apothnÍskei allí ean auton thelŰ menein eŰs erchomai, ti pros se?

24 Outos estin o mathÍtÍs o marturŰn peri toutŰn kai o grapsas tauta, kai oidamen oti alÍthÍs autou Í marturia estin.

25 Estin de kai alla polla a epoiÍsen o IÍsous, atina ean graphÍtai kathí en, oudí auton oimai ton kosmon chŰrÍsein ta graphomena biblia.

Andre bÝger