Septuaginta

Joels Bog / Iôêl / Ιωηλ

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Joels Bog

Kapitler: 1 2 3 4

Kapitel 1

1 logos kuriou os egenêthê pros Iôêl ton tou Bathouêl
2 akousate dê tauta oi presbuteroi kai enôtisasthe pantes oi katoikountes tên gên ei gegonen toiauta en tais êmerais umôn ê en tais êmerais tôn paterôn umôn
3 uper autôn tois teknois umôn diêgêsasthe kai ta tekna umôn tois teknois autôn kai ta tekna autôn eis genean eteran
4 ta kataloipa tês kampês katephagen ê akris kai ta kataloipa tês akridos katephagen o brouchos kai ta kataloipa tou brouchou katephagen ê erusibê
5 eknêpsate oi methuontes ex oinou autôn kai klausate thrênêsate pantes oi pinontes oinon eis methên oti exêrtai ek stomatos umôn euphrosunê kai chara
6 oti ethnos anebê epi tên gên mou ischuron kai anarithmêton oi odontes autou odontes leontos kai ai mulai autou skumnou
7 etheto tên ampelon mou eis aphanismon kai tas sukas mou eis sugklasmon ereunôn exêreunêsen autên kai erripsen eleukanen klêmata autês
8 thrênêson pros me uper numphên periezôsmenên sakkon epi ton andra autês ton parthenikon
9 exêrtai thusia kai spondê ex oikou kuriou pentheite oi iereis oi leitourgountes thusiastêriô
10 oti tetalaipôrêken ta pedia pentheitô ê gê oti tetalaipôrêken sitos exêranthê oinos ôligôthê elaion
11 exêranthêsan oi geôrgoi thrêneite ktêmata uper purou kai krithês oti apolôlen trugêtos ex agrou
12 ê ampelos exêranthê kai ai sukai ôligôthêsan roa kai phoinix kai mêlon kai panta ta xula tou agrou exêranthêsan oti êschunan charan oi uioi tôn anthrôpôn
13 perizôsasthe kai koptesthe oi iereis thrêneite oi leitourgountes thusiastêriô eiselthate upnôsate en sakkois leitourgountes theô oti apeschêken ex oikou theou umôn thusia kai spondê
14 agiasate nêsteian kêruxate therapeian sunagagete presbuterous pantas katoikountas gên eis oikon theou umôn kai kekraxate pros kurion ektenôs
15 oimmoi oimmoi oimmoi eis êmeran oti engus êmera kuriou kai ôs talaipôria ek talaipôrias êxei
16 katenanti tôn ophthalmôn umôn brômata exôlethreuthê ex oikou theou umôn euphrosunê kai chara
17 eskirtêsan damaleis epi tais phatnais autôn êphanisthêsan thêsauroi kateskaphêsan lênoi oti exêranthê sitos
18 ti apothêsomen eautois eklausan boukolia boôn oti ouch upêrchen nomê autois kai ta poimnia tôn probatôn êphanisthêsan
19 pros se kurie boêsomai oti pur anêlôsen ta ôraia tês erêmou kai phlox anêpsen panta ta xula tou agrou
20 kai ta ktênê tou pediou aneblepsan pros se oti exêranthêsan apheseis udatôn kai pur katephagen ta ôraia tês erêmou

Kapitel 2

1 salpisate salpingi en Siôn kêruxate en orei agiô mou kai sugchuthêtôsan pantes oi katoikountes tên gên dioti parestin êmera kuriou oti engus
2 êmera skotous kai gnophou êmera nephelês kai omichlês ôs orthros chuthêsetai epi ta orê laos polus kai ischuros omoios autô ou gegonen apo tou aiônos kai met auton ou prostethêsetai eôs etôn eis geneas geneôn
3 ta emprosthen autou pur analiskon kai ta opisô autou anaptomenê phlox ôs paradeisos truphês ê gê pro prosôpou autou kai ta opisthen autou pedion aphanismou kai anasôzomenos ouk estai autô
4 ôs orasis ippôn ê opsis autôn kai ôs ippeis outôs katadiôxontai
5 ôs phônê armatôn epi tas koruphas tôn oreôn exalountai kai ôs phônê phlogos puros katesthiousês kalamên kai ôs laos polus kai ischuros paratassomenos eis polemon
6 apo prosôpou autou suntribêsontai laoi pan prosôpon ôs proskauma chutras
7 ôs machêtai dramountai kai ôs andres polemistai anabêsontai epi ta teichê kai ekastos en tê odô autou poreusetai kai ou mê ekklinôsin tas tribous autôn
8 kai ekastos apo tou adelphou autou ouk aphexetai katabarunomenoi en tois oplois autôn poreusontai kai en tois belesin autôn pesountai kai ou mê suntelesthôsin
9 tês poleôs epilêmpsontai kai epi tôn teicheôn dramountai kai epi tas oikias anabêsontai kai dia thuridôn eiseleusontai ôs kleptai
10 pro prosôpou autôn sugchuthêsetai ê gê kai seisthêsetai o ouranos o êlios kai ê selênê suskotasousin kai ta astra dusousin to phengos autôn
11 kai kurios dôsei phônên autou pro prosôpou dunameôs autou oti pollê estin sphodra ê parembolê autou oti ischura erga logôn autou dioti megalê ê êmera tou kuriou megalê kai epiphanês sphodra kai tis estai ikanos autê
12 kai nun legei kurios o theos umôn epistraphête pros me ex olês tês kardias umôn kai en nêsteia kai en klauthmô kai en kopetô
13 kai diarrêxate tas kardias umôn kai mê ta imatia umôn kai epistraphête pros kurion ton theon umôn oti eleêmôn kai oiktirmôn estin makrothumos kai polueleos kai metanoôn epi tais kakiais
14 tis oiden ei epistrepsei kai metanoêsei kai upoleipsetai opisô autou eulogian thusian kai spondên kuriô tô theô êmôn
15 salpisate salpingi en Siôn agiasate nêsteian kêruxate therapeian
16 sunagagete laon agiasate ekklêsian eklexasthe presbuterous sunagagete nêpia thêlazonta mastous exelthatô numphios ek tou koitônos autou kai numphê ek tou pastou autês
17 ana meson tês krêpidos tou thusiastêriou klausontai oi iereis oi leitourgountes kuriô kai erousin pheisai kurie tou laou sou kai mê dôs tên klêronomian sou eis oneidos tou katarxai autôn ethnê opôs mê eipôsin en tois ethnesin pou estin o theos autôn
18 kai ezêlôsen kurios tên gên autou kai epheisato tou laou autou
19 kai apekrithê kurios kai eipen tô laô autou idou egô exapostellô umin ton siton kai ton oinon kai to elaion kai emplêsthêsesthe autôn kai ou dôsô umas ouketi eis oneidismon en tois ethnesi
20 kai ton apo borra ekdiôxô aph umôn kai exôsô auton eis gên anudron kai aphaniô to prosôpon autou eis tên thalassan tên prôtên kai ta opisô autou eis tên thalassan tên eschatên kai anabêsetai ê sapria autou kai anabêsetai o bromos autou oti emegalunen ta erga autou
21 tharsei gê chaire kai euphrainou oti emegalunen kurios tou poiêsai
22 tharseite ktênê tou pediou oti beblastêken pedia tês erêmou oti xulon ênegken ton karpon autou ampelos kai sukê edôkan tên ischun autôn
23 kai ta tekna Siôn chairete kai euphrainesthe epi tô kuriô theô umôn dioti edôken umin ta brômata eis dikaiosunên kai brexei umin ueton proimon kai opsimon kathôs emprosthen
24 kai plêsthêsontai ai alônes sitou kai uperekchuthêsontai ai lênoi oinou kai elaiou
25 kai antapodôsô umin anti tôn etôn ôn katephagen ê akris kai o brouchos kai ê erusibê kai ê kampê ê dunamis mou ê megalê ên exapesteila eis umas
26 kai phagesthe esthiontes kai emplêsthêsesthe kai ainesete to onoma kuriou tou theou umôn a epoiêsen meth umôn eis thaumasia kai ou mê kataischunthê o laos mou eis ton aiôna
27 kai epignôsesthe oti en mesô tou Israêl egô eimi kai egô kurios o theos umôn kai ouk estin eti plên emou kai ou mê kataischunthôsin ouketi pas o laos mou eis ton aiôna

Kapitel 3

1 kai estai meta tauta kai ekcheô apo tou pneumatos mou epi pasan sarka kai prophêteusousin oi uioi umôn kai ai thugateres umôn kai oi presbuteroi umôn enupnia enupniasthêsontai kai oi neaniskoi umôn oraseis opsontai
2 kai epi tous doulous kai epi tas doulas en tais êmerais ekeinais ekcheô apo tou pneumatos mou
3 kai dôsô terata en tô ouranô kai epi tês gês aima kai pur kai atmida kapnou
4 o êlios metastraphêsetai eis skotos kai ê selênê eis aima prin elthein êmeran kuriou tên megalên kai epiphanê
5 kai estai pas os an epikalesêtai to onoma kuriou sôthêsetai oti en tô orei Siôn kai en Ierousalêm estai anasôzomenos kathoti eipen kurios kai euangelizomenoi ous kurios proskeklêtai

Kapitel 4

1 dioti idou egô en tais êmerais ekeinais kai en tô kairô ekeinô otan epistrepsô tên aichmalôsian Iouda kai Ierousalêm
2 kai sunaxô panta ta ethnê kai kataxô auta eis tên koilada Iôsaphat kai diakrithêsomai pros autous ekei uper tou laou mou kai tês klêronomias mou Israêl oi diesparêsan en tois ethnesin kai tên gên mou katadieilanto
3 kai epi ton laon mou ebalon klêrous kai edôkan ta paidaria pornais kai ta korasia epôloun anti oinou kai epinon
4 kai ti kai umeis emoi Turos kai Sidôn kai pasa Galilaia allophulôn mê antapodoma umeis antapodidote moi ê mnêsikakeite umeis ep emoi oxeôs kai tacheôs antapodôsô to antapodoma umôn eis kephalas umôn
5 anth ôn to argurion mou kai to chrusion mou elabete kai ta epilekta mou kai ta kala eisênegkate eis tous naous umôn
6 kai tous uious Iouda kai tous uious Ierousalêm apedosthe tois uiois tôn Ellênôn opôs exôsête autous ek tôn oriôn autôn
7 idou egô exegeirô autous ek tou topou ou apedosthe autous ekei kai antapodôsô to antapodoma umôn eis kephalas umôn
8 kai apodôsomai tous uious umôn kai tas thugateras umôn eis cheiras uiôn Iouda kai apodôsontai autous eis aichmalôsian eis ethnos makran apechon oti kurios elalêsen
9 kêruxate tauta en tois ethnesin agiasate polemon exegeirate tous machêtas prosagagete kai anabainete pantes andres polemistai
10 sugkopsate ta arotra umôn eis romphaias kai ta drepana umôn eis seiromastas o adunatos legetô oti ischuô egô
11 sunathroizesthe kai eisporeuesthe panta ta ethnê kuklothen kai sunachthête ekei o praus estô machêtês
12 exegeiresthôsan kai anabainetôsan panta ta ethnê eis tên koilada Iôsaphat dioti ekei kathiô tou diakrinai panta ta ethnê kuklothen
13 exaposteilate drepana oti parestêken trugêtos eisporeuesthe pateite dioti plêrês ê lênos uperekcheitai ta upolênia oti peplêthuntai ta kaka autôn
14 êchoi exêchêsan en tê koiladi tês dikês oti engus êmera kuriou en tê koiladi tês dikês
15 o êlios kai ê selênê suskotasousin kai oi asteres dusousin phengos autôn
16 o de kurios ek Siôn anakekraxetai kai ex Ierousalêm dôsei phônên autou kai seisthêsetai o ouranos kai ê gê o de kurios pheisetai tou laou autou kai enischusei kurios tous uious Israêl
17 kai epignôsesthe dioti egô kurios o theos umôn o kataskênôn en Siôn en orei agiô mou kai estai Ierousalêm polis agia kai allogeneis ou dieleusontai di autês ouketi
18 kai estai en tê êmera ekeinê apostalaxei ta orê glukasmon kai oi bounoi ruêsontai gala kai pasai ai apheseis Iouda ruêsontai udata kai pêgê ex oikou kuriou exeleusetai kai potiei ton cheimarroun tôn schoinôn
19 Aiguptos eis aphanismon estai kai ê Idoumaia eis pedion aphanismou estai ex adikiôn uiôn Iouda anth ôn exechean aima dikaion en tê gê autôn
20 ê de Ioudaia eis ton aiôna katoikêthêsetai kai Ierousalêm eis geneas geneôn
21 kai ekdikêsô to aima autôn kai ou mê athôôsô kai kurios kataskênôsei en Siôn

Andre bøger