Septuaginta

Jobs Bog / Iôb / Ιωβ

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Jobs Bog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Kapitel 1

1 anthrôpos tis ên en chôra tê Ausitidi ô onoma Iôb kai ên o anthrôpos ekeinos alêthinos amemptos dikaios theosebês apechomenos apo pantos ponêrou pragmatos
2 egenonto de autô uioi epta kai thugateres treis
3 kai ên ta ktênê autou probata eptakischilia kamêloi trischiliai zeugê boôn pentakosia onoi thêleiai nomades pentakosiai kai upêresia pollê sphodra kai erga megala ên autô epi tês gês kai ên o anthrôpos ekeinos eugenês tôn aph êliou anatolôn
4 sumporeuomenoi de oi uioi autou pros allêlous epoiousan poton kath ekastên êmeran sumparalambanontes ama kai tas treis adelphas autôn esthiein kai pinein met autôn
5 kai ôs an sunetelesthêsan ai êmerai tou potou apestellen Iôb kai ekatharizen autous anistamenos to prôi kai prosepheren peri autôn thusias kata ton arithmon autôn kai moschon ena peri amartias peri tôn psuchôn autôn elegen gar Iôb mêpote oi uioi mou en tê dianoia autôn kaka enenoêsan pros theon outôs oun epoiei Iôb pasas tas êmeras
6 kai ôs egeneto ê êmera autê kai idou êlthon oi angeloi tou theou parastênai enôpion tou kuriou kai o diabolos êlthen met autôn
7 kai eipen o kurios tô diabolô pothen paragegonas kai apokritheis o diabolos tô kuriô eipen perielthôn tên gên kai emperipatêsas tên up ouranon pareimi
8 kai eipen autô o kurios prosesches tê dianoia sou kata tou paidos mou Iôb oti ouk estin kat auton tôn epi tês gês anthrôpos amemptos alêthinos theosebês apechomenos apo pantos ponêrou pragmatos
9 apekrithê de o diabolos kai eipen enantion tou kuriou mê dôrean sebetai Iôb ton theon
10 ou su periephraxas ta exô autou kai ta esô tês oikias autou kai ta exô pantôn tôn ontôn autô kuklô ta erga tôn cheirôn autou eulogêsas kai ta ktênê autou polla epoiêsas epi tês gês
11 alla aposteilon tên cheira sou kai apsai pantôn ôn echei ei mên eis prosôpon se eulogêsei
12 tote eipen o kurios tô diabolô idou panta osa estin autô didômi en tê cheiri sou alla autou mê apsê kai exêlthen o diabolos para tou kuriou
13 kai ên ôs ê êmera autê oi uioi Iôb kai ai thugateres autou epinon oinon en tê oikia tou adelphou autôn tou presbuterou
14 kai idou angelos êlthen pros Iôb kai eipen autô ta zeugê tôn boôn êrotria kai ai thêleiai onoi eboskonto echomenai autôn
15 kai elthontes oi aichmalôteuontes êchmalôteusan autas kai tous paidas apekteinan en machairais sôtheis de egô monos êlthon tou apangeilai soi
16 eti toutou lalountos êlthen eteros angelos kai eipen pros Iôb pur epesen ek tou ouranou kai katekausen ta probata kai tous poimenas katephagen omoiôs kai sôtheis egô monos êlthon tou apangeilai soi
17 eti toutou lalountos êlthen eteros angelos kai eipen pros Iôb oi ippeis epoiêsan êmin kephalas treis kai ekuklôsan tas kamêlous kai êchmalôteusan autas kai tous paidas apekteinan en machairais esôthên de egô monos kai êlthon tou apangeilai soi
18 eti toutou lalountos allos angelos erchetai legôn tô Iôb tôn uiôn sou kai tôn thugaterôn sou esthiontôn kai pinontôn para tô adelphô autôn tô presbuterô
19 exaiphnês pneuma mega epêlthen ek tês erêmou kai êpsato tôn tessarôn gôniôn tês oikias kai epesen ê oikia epi ta paidia sou kai eteleutêsan esôthên de egô monos kai êlthon tou apangeilai soi
20 outôs anastas Iôb dierrêxen ta imatia autou kai ekeirato tên komên tês kephalês autou kai pesôn chamai prosekunêsen kai eipen
21 autos gumnos exêlthon ek koilias mêtros mou gumnos kai apeleusomai ekei o kurios edôken o kurios apheilato ôs tô kuriô edoxen outôs kai egeneto eiê to onoma kuriou eulogêmenon
22 en toutois pasin tois sumbebêkosin autô ouden êmarten Iôb enantion tou kuriou kai ouk edôken aphrosunên tô theô

Kapitel 2

1 egeneto de ôs ê êmera autê kai êlthon oi angeloi tou theou parastênai enanti kuriou kai o diabolos êlthen en mesô autôn parastênai enantion tou kuriou
2 kai eipen o kurios tô diabolô pothen su erchê tote eipen o diabolos enôpion tou kuriou diaporeutheis tên up ouranon kai emperipatêsas tên sumpasan pareimi
3 eipen de o kurios pros ton diabolon prosesches oun tô theraponti mou Iôb oti ouk estin kat auton tôn epi tês gês anthrôpos akakos alêthinos amemptos theosebês apechomenos apo pantos kakou eti de echetai akakias su de eipas ta uparchonta autou dia kenês apolesai
4 upolabôn de o diabolos eipen tô kuriô derma uper dermatos osa uparchei anthrôpô uper tês psuchês autou ekteisei
5 ou mên de alla aposteilas tên cheira sou apsai tôn ostôn autou kai tôn sarkôn autou ei mên eis prosôpon se eulogêsei
6 eipen de o kurios tô diabolô idou paradidômi soi auton monon tên psuchên autou diaphulaxon
7 exêlthen de o diabolos apo tou kuriou kai epaisen ton Iôb elkei ponêrô apo podôn eôs kephalês
8 kai elaben ostrakon ina ton ichôra xuê kai ekathêto epi tês koprias exô tês poleôs
9 chronou de pollou probebêkotos eipen autô ê gunê autou mechri tinos karterêseis legôn
10 o de emblepsas eipen autê ôsper mia tôn aphronôn gunaikôn elalêsas ei ta agatha edexametha ek cheiros kuriou ta kaka ouch upoisomen en pasin toutois tois sumbebêkosin autô ouden êmarten Iôb tois cheilesin enantion tou theou
11 akousantes de oi treis philoi autou ta kaka panta ta epelthonta autô paregenonto ekastos ek tês idias chôras pros auton Eliphas o Thaimanôn basileus Baldad o Sauchaiôn turannos Sôphar o Minaiôn basileus kai paregenonto pros auton omothumadon tou parakalesai kai episkepsasthai auton
12 idontes de auton porrôthen ouk epegnôsan kai boêsantes phônê megalê eklausan rêxantes ekastos tên eautou stolên kai katapasamenoi gên
13 parekathisan autô epta êmeras kai epta nuktas kai oudeis autôn elalêsen eôrôn gar tên plêgên deinên ousan kai megalên sphodra

Kapitel 3

1 meta touto ênoixen Iôb to stoma autou
2 kai katêrasato tên êmeran autou legôn
3 apoloito ê êmera en ê egennêthên kai ê nux en ê eipan idou arsen
4 ê êmera ekeinê eiê skotos kai mê anazêtêsai autên o kurios anôthen mêde elthoi eis autên phengos
5 eklaboi de autên skotos kai skia thanatou epelthoi ep autên gnophos
6 kataratheiê ê êmera kai ê nux ekeinê apenegkaito autên skotos mê eiê eis êmeras eniautou mêde arithmêtheiê eis êmeras mênôn
7 alla ê nux ekeinê eiê odunê kai mê elthoi ep autên euphrosunê mêde charmonê
8 alla katarasaito autên o katarômenos tên êmeran ekeinên o mellôn to mega kêtos cheirôsasthai
9 skotôtheiê ta astra tês nuktos ekeinês upomeinai kai eis phôtismon mê elthoi kai mê idoi eôsphoron anatellonta
10 oti ou sunekleisen pulas gastros mêtros mou apêllaxen gar an ponon apo ophthalmôn mou
11 dia ti gar en koilia ouk eteleutêsa ek gastros de exêlthon kai ouk euthus apôlomên
12 ina ti de sunêntêsan moi gonata ina ti de mastous ethêlasa
13 nun an koimêtheis êsuchasa upnôsas de anepausamên
14 meta basileôn bouleutôn gês oi êgauriônto epi xiphesin
15 ê meta archontôn ôn polus o chrusos oi eplêsan tous oikous autôn arguriou
16 ê ôsper ektrôma ekporeuomenon ek mêtras mêtros ê ôsper nêpioi oi ouk eidon phôs
17 ekei asebeis exekausan thumon orgês ekei anepausanto katakopoi tô sômati
18 omothumadon de oi aiônioi ouk êkousan phônên phorologou
19 mikros kai megas ekei estin kai therapôn ou dedoikôs ton kurion autou
20 ina ti gar dedotai tois en pikria phôs zôê de tais en odunais psuchais
21 oi omeirontai tou thanatou kai ou tugchanousin anorussontes ôsper thêsaurous
22 perichareis de egenonto ean katatuchôsin
23 thanatos andri anapauma sunekleisen gar o theos kat autou
24 pro gar tôn sitôn mou stenagmos moi êkei dakruô de egô sunechomenos phobô
25 phobos gar on ephrontisa êlthen moi kai on ededoikein sunêntêsen moi
26 oute eirêneusa oute êsuchasa oute anepausamên êlthen de moi orgê

Kapitel 4

1 upolabôn de Eliphas o Thaimanitês legei
2 mê pollakis soi lelalêtai en kopô ischun de rêmatôn sou tis upoisei
3 ei gar su enouthetêsas pollous kai cheiras asthenous parekalesas
4 asthenountas te exanestêsas rêmasin gonasin te adunatousin tharsos periethêkas
5 nun de êkei epi se ponos kai êpsato sou su de espoudasas
6 poteron ouch o phobos sou estin en aphrosunê kai ê elpis sou kai ê akakia tês odou sou
7 mnêsthêti oun tis katharos ôn apôleto ê pote alêthinoi olorrizoi apôlonto
8 kath on tropon eidon tous arotriôntas ta atopa oi de speirontes auta odunas theriousin eautois
9 apo prostagmatos kuriou apolountai apo de pneumatos orgês autou aphanisthêsontai
10 sthenos leontos phônê de leainês gauriama de drakontôn esbesthê
11 murmêkoleôn ôleto para to mê echein boran skumnoi de leontôn elipon allêlous
12 ei de ti rêma alêthinon egegonei en logois sou outhen an soi toutôn kakon apêntêsen poteron ou dexetai mou to ous exaisia par autou
13 phoboi de kai êchô nukterinê epipiptôn phobos ep anthrôpous
14 phrikê de moi sunêntêsen kai tromos kai megalôs mou ta osta suneseisen
15 kai pneuma epi prosôpon mou epêlthen ephrixan de mou triches kai sarkes
16 anestên kai ouk epegnôn eidon kai ouk ên morphê pro ophthalmôn mou all ê auran kai phônên êkouon
17 ti gar mê katharos estai brotos enantion kuriou ê apo tôn ergôn autou amemptos anêr
18 ei kata paidôn autou ou pisteuei kata de angelôn autou skolion ti epenoêsen
19 tous de katoikountas oikias pêlinas ex ôn kai autoi ek tou autou pêlou esmen epaisen autous sêtos tropon
20 kai apo prôithen eôs esperas ouketi eisin para to mê dunasthai autous eautois boêthêsai apôlonto
21 enephusêsen gar autois kai exêranthêsan apôlonto para to mê echein autous sophian

Kapitel 5

1 epikalesai de ei tis soi upakousetai ê ei tina angelôn agiôn opsê
2 kai gar aphrona anairei orgê peplanêmenon de thanatoi zêlos
3 egô de eôraka aphronas rizan ballontas all eutheôs ebrôthê autôn ê diaita
4 porrô genointo oi uioi autôn apo sôtêrias kolabristheiêsan de epi thurais êssonôn kai ouk estai o exairoumenos
5 a gar ekeinoi sunêgagon dikaioi edontai autoi de ek kakôn ouk exairetoi esontai eksiphônistheiê autôn ê ischus
6 ou gar mê exelthê ek tês gês kopos oude ex oreôn anablastêsei ponos
7 alla anthrôpos gennatai kopô neossoi de gupos ta upsêla petontai
8 ou mên de alla egô deêthêsomai kuriou kurion de ton pantôn despotên epikalesomai
9 ton poiounta megala kai anexichniasta endoxa te kai exaisia ôn ouk estin arithmos
10 ton didonta ueton epi tên gên apostellonta udôr epi tên up ouranon
11 ton poiounta tapeinous eis upsos kai apolôlotas exegeironta
12 diallassonta boulas panourgôn kai ou mê poiêsousin ai cheires autôn alêthes
13 o katalambanôn sophous en tê phronêsei boulên de poluplokôn exestêsen
14 êmeras sunantêsetai autois skotos to de mesêmbrinon psêlaphêsaisan isa nukti
15 apolointo de en polemô adunatos de exelthoi ek cheiros dunastou
16 eiê de adunatô elpis adikou de stoma emphrachtheiê
17 makarios de anthrôpos on êlegxen o kurios nouthetêma de pantokratoros mê apanainou
18 autos gar algein poiei kai palin apokathistêsin epaisen kai ai cheires autou iasanto
19 exakis ex anagkôn se exeleitai en de tô ebdomô ou mê apsêtai sou kakon
20 en limô rusetai se ek thanatou en polemô de ek cheiros sidêrou lusei se
21 apo mastigos glôssês se krupsei kai ou mê phobêthês apo kakôn erchomenôn
22 adikôn kai anomôn katagelasê apo de thêriôn agriôn ou mê phobêthês
23 thêres gar agrioi eirêneusousin soi
24 eita gnôsê oti eirêneusei sou o oikos ê de diaita tês skênês sou ou mê amartê
25 gnôsê de oti polu to sperma sou ta de tekna sou estai ôsper to pambotanon tou agrou
26 eleusê de en taphô ôsper sitos ôrimos kata kairon therizomenos ê ôsper thimônia alônos kath ôran sugkomistheisa
27 idou tauta outôs exichniasamen tauta estin a akêkoamen su de gnôthi seautô ei ti epraxas

Kapitel 6

1 upolabôn de Iôb legei
2 ei gar tis istôn stêsai mou tên orgên tas de odunas mou arai en zugô omothumadon
3 kai dê ammou paralias barutera estai all ôs eoiken ta rêmata mou estin phaula
4 belê gar kuriou en tô sômati mou estin ôn o thumos autôn ekpinei mou to aima otan arxômai lalein kentousi me
5 ti gar mê dia kenês kekraxetai onos agrios all ê ta sita zêtôn ei de kai rêxei phônên bous epi phatnês echôn ta brômata
6 ei brôthêsetai artos aneu alos ei de kai estin geuma en rêmasin kenois
7 ou dunatai gar pausasthai mou ê psuchê bromon gar orô ta sita mou ôsper osmên leontos
8 ei gar dôê kai elthoi mou ê aitêsis kai tên elpida mou dôê o kurios
9 arxamenos o kurios trôsatô me eis telos de mê me aneletô
10 eiê de mou polis taphos eph ês epi teicheôn êllomên ep autês ou mê pheisômai ou gar epseusamên rêmata agia theou mou
11 tis gar mou ê ischus oti upomenô ê tis mou o chronos oti anechetai mou ê psuchê
12 mê ischus lithôn ê ischus mou ê ai sarkes mou eisin chalkeiai
13 ê ouk ep autô epepoithein boêtheia de ap emou apestin
14 apeipato me eleos episkopê de kuriou upereiden me
15 ou proseidon me oi engutatoi mou ôsper cheimarrous ekleipôn ê ôsper kuma parêlthon me
16 oitines me dieulabounto nun epipeptôkasin moi ôsper chiôn ê krustallos pepêgôs
17 kathôs takeisa thermês genomenês ouk epegnôsthê oper ên
18 outôs kagô kateleiphthên upo pantôn apôlomên de kai exoikos egenomên
19 idete odous Thaimanôn atrapous Sabôn oi diorôntes
20 kai aischunên opheilêsousin oi epi polesin kai chrêmasin pepoithotes
21 atar de kai umeis epebête moi aneleêmonôs ôste idontes to emon trauma phobêthête
22 ti gar mê ti umas êtêsa ê tês par umôn ischuos epideomai
23 ôste sôsai me ex echthrôn ê ek cheiros dunastôn rusasthai me
24 didaxate me egô de kôpheusô ei ti peplanêmai phrasate moi
25 all ôs eoiken phaula alêthinou rêmata ou gar par umôn ischun aitoumai
26 oude o elegchos umôn rêmasin me pausei oude gar umôn phthegma rêmatos anexomai
27 plên oti ep orphanô epipiptete enallesthe de epi philô umôn
28 nuni de eisblepsas eis prosôpa umôn ou pseusomai
29 kathisate dê kai mê eiê adikon kai palin tô dikaiô sunerchesthe
30 ou gar estin en glôssê mou adikon ê o larugx mou ouchi sunesin meleta

Kapitel 7

1 poteron ouchi peiratêrion estin o bios anthrôpou epi tês gês kai ôsper misthiou authêmerinou ê zôê autou
2 ê ôsper therapôn dedoikôs ton kurion autou kai teteuchôs skias ê ôsper misthôtos anamenôn ton misthon autou
3 outôs kagô upemeina mênas kenous nuktes de odunôn dedomenai moi eisin
4 ean koimêthô legô pote êmera ôs d an anastô palin pote espera plêrês de ginomai odunôn apo esperas eôs prôi
5 phuretai de mou to sôma en sapria skôlêkôn têkô de bôlakas gês apo ichôros xuôn
6 o de bios mou estin elaphroteros lalias apolôlen de en kenê elpidi
7 mnêsthêti oun oti pneuma mou ê zôê kai ouketi epaneleusetai o ophthalmos mou idein agathon
8 ou periblepsetai me ophthalmos orôntos me oi ophthalmoi sou en emoi kai ouketi eimi
9 ôsper nephos apokatharthen ap ouranou ean gar anthrôpos katabê eis adên ouketi mê anabê
10 oud ou mê epistrepsê eti eis ton idion oikon oude mê epignô auton eti o topos autou
11 atar oun oude egô pheisomai tô stomati mou lalêsô en anagkê ôn anoixô pikrian psuchês mou sunechomenos
12 poteron thalassa eimi ê drakôn oti katetaxas ep eme phulakên
13 eipa oti parakalesei me ê klinê mou anoisô de pros emauton idia logon tê koitê mou
14 ekphobeis me enupniois kai en oramasin me kataplêsseis
15 apallaxeis apo pneumatos mou tên psuchên mou apo de thanatou ta osta mou
16 ou gar eis ton aiôna zêsomai ina makrothumêsô aposta ap emou kenos gar mou o bios
17 ti gar estin anthrôpos oti emegalunas auton ê oti prosecheis ton noun eis auton
18 ê episkopên autou poiêsê eôs to prôi kai eis anapausin auton krineis
19 eôs tinos ouk eas me oude proiê me eôs an katapiô ton ptuelon mou en odunê
20 ei egô êmarton ti dunamai soi praxai o epistamenos ton noun tôn anthrôpôn dia ti ethou me katenteuktên sou eimi de epi soi phortion
21 kai dia ti ouk epoiêsô tês anomias mou lêthên kai katharismon tês amartias mou nuni de eis gên apeleusomai orthrizôn de ouketi eimi

Kapitel 8

1 upolabôn de Baldad o Sauchitês legei
2 mechri tinos lalêseis tauta pneuma polurêmon tou stomatos sou
3 mê o kurios adikêsei krinôn ê o ta panta poiêsas taraxei to dikaion
4 ei oi uioi sou êmarton enantion autou apesteilen en cheiri anomias autôn
5 su de orthrize pros kurion pantokratora deomenos
6 ei katharos ei kai alêthinos deêseôs epakousetai sou apokatastêsei de soi diaitan dikaiosunês
7 estai oun ta men prôta sou oliga ta de eschata sou amuthêta
8 eperôtêson gar genean prôtên exichniason de kata genos paterôn
9 chthizoi gar esmen kai ouk oidamen skia gar estin êmôn epi tês gês o bios
10 ê ouch outoi se didaxousin kai anangelousin kai ek kardias exaxousin rêmata
11 mê thallei papuros aneu udatos ê upsôthêsetai boutomon aneu potou
12 eti on epi rizês kai ou mê theristhê pro tou piein pasa botanê ouchi xêrainetai
13 outôs toinun estai ta eschata pantôn tôn epilanthanomenôn tou kuriou elpis gar asebous apoleitai
14 aoikêtos gar autou estai o oikos arachnê de autou apobêsetai ê skênê
15 ean upereisê tên oikian autou ou mê stê epilabomenou de autou ou mê upomeinê
16 ugros gar estin upo êliou kai ek saprias autou o radamnos autou exeleusetai
17 epi sunagôgên lithôn koimatai en de mesô chalikôn zêsetai
18 ean katapiê o topos pseusetai auton ouch eorakas toiauta
19 oti katastrophê asebous toiautê ek de gês allon anablastêsei
20 o gar kurios ou mê apopoiêsêtai ton akakon pan de dôron asebous ou dexetai
21 alêthinôn de stoma emplêsei gelôtos ta de cheilê autôn exomologêseôs
22 oi de echthroi autôn endusontai aischunên diaita de asebous ouk estai

Kapitel 9

1 upolabôn de Iôb legei
2 ep alêtheias oida oti outôs estin pôs gar estai dikaios brotos para kuriô
3 ean gar boulêtai krithênai autô ou mê upakousê autô ina mê anteipê pros ena logon autou ek chiliôn
4 sophos gar estin dianoia krataios te kai megas tis sklêros genomenos enantion autou upemeinen
5 o palaiôn orê kai ouk oidasin o katastrephôn auta orgê
6 o seiôn tên up ouranon ek themeliôn oi de stuloi autês saleuontai
7 o legôn tô êliô kai ouk anatellei kata de astrôn katasphragizei
8 o tanusas ton ouranon monos kai peripatôn ôs ep edaphous epi thalassês
9 o poiôn Pleiada kai esperon kai arktouron kai tamieia notou
10 o poiôn megala kai anexichniasta endoxa te kai exaisia ôn ouk estin arithmos
11 ean uperbê me ou mê idô kai ean parelthê me oud ôs egnôn
12 ean apallaxê tis apostrepsei ê tis erei autô ti epoiêsas
13 autos gar apestraptai orgên up autou ekamphthêsan kêtê ta up ouranon
14 ean de mou upakousêtai ê diakrinei ta rêmata mou
15 ean te gar ô dikaios ouk eisakousetai mou tou krimatos autou deêthêsomai
16 ean te kalesô kai upakousê ou pisteuô oti eisakêkoen mou
17 mê gnophô me ektripsê polla de mou ta suntrimmata pepoiêken dia kenês
18 ouk ea gar me anapneusai eneplêsen de me pikrias
19 oti men gar ischui kratei tis oun krimati autou antistêsetai
20 ean gar ô dikaios to stoma mou asebêsei ean te ô amemptos skolios apobêsomai
21 eite gar êsebêsa ouk oida tê psuchê plên oti aphaireitai mou ê zôê
22 dio eipon megan kai dunastên apolluei orgê
23 oti phauloi en thanatô exaisiô alla dikaioi katagelôntai
24 paradedontai gar eis cheiras asebous prosôpa kritôn autês sugkaluptei ei de mê autos tis estin
25 o de bios mou estin elaphroteros dromeôs apedrasan kai ouk eidosan
26 ê kai estin nausin ichnos odou ê aetou petomenou zêtountos boran
27 ean te gar eipô epilêsomai lalôn sugkupsas tô prosôpô stenaxô
28 seiomai pasin tois melesin oida gar oti ouk athôon me easeis
29 epeidê de eimi asebês dia ti ouk apethanon
30 ean gar apolousômai chioni kai apokatharômai chersin katharais
31 ikanôs en rupô me ebapsas ebdeluxato de me ê stolê
32 ou gar ei anthrôpos kat eme ô antikrinoumai ina elthômen omothumadon eis krisin
33 eithe ên o mesitês êmôn kai elegchôn kai diakouôn ana meson amphoterôn
34 apallaxatô ap emou tên rabdon o de phobos autou mê me strobeitô
35 kai ou mê phobêthô alla lalêsô ou gar outô sunepistamai

Kapitel 10

1 kamnôn tê psuchê mou stenôn epaphêsô ep auton ta rêmata mou lalêsô pikria psuchês mou sunechomenos
2 kai erô pros kurion mê me asebein didaske kai dia ti me outôs ekrinas
3 ê kalon soi ean adikêsô oti apeipô erga cheirôn sou boulê de asebôn prosesches
4 ê ôsper brotos ora kathoras ê kathôs ora anthrôpos blepsê
5 ê o bios sou anthrôpinos estin ê ta etê sou andros
6 oti anezêtêsas tên anomian mou kai tas amartias mou exichniasas
7 oidas gar oti ouk êsebêsa alla tis estin o ek tôn cheirôn sou exairoumenos
8 ai cheires sou eplasan me kai epoiêsan me meta tauta metabalôn me epaisas
9 mnêsthêti oti pêlon me eplasas eis de gên me palin apostrepheis
10 ê ouch ôsper gala me êmelxas eturôsas de me isa turô
11 derma kai kreas me enedusas osteois de kai neurois me eneiras
12 zôên de kai eleos ethou par emoi ê de episkopê sou ephulaxen mou to pneuma
13 tauta echôn en seautô oida oti panta dunasai adunatei de soi outhen
14 ean te gar amartô phulasseis me apo de anomias ouk athôon me pepoiêkas
15 ean te gar asebês ô oimmoi ean te ô dikaios ou dunamai anakupsai plêrês gar atimias eimi
16 agreuomai gar ôsper leôn eis sphagên palin de metabalôn deinôs me olekeis
17 epanakainizôn ep eme tên etasin mou orgê de megalê moi echrêsô epêgages de ep eme peiratêria
18 ina ti oun ek koilias me exêgages kai ouk apethanon ophthalmos de me ouk eiden
19 kai ôsper ouk ôn egenomên dia ti gar ek gastros eis mnêma ouk apêllagên
20 ê ouk oligos estin o chronos tou biou mou eason me anapausasthai mikron
21 pro tou me poreuthênai othen ouk anastrepsô eis gên skoteinên kai gnopheran
22 eis gên skotous aiôniou ou ouk estin phengos oude oran zôên brotôn

Kapitel 11

1 upolabôn de Sôphar o Minaios legei
2 o ta polla legôn kai antakousetai ê kai o eulalos oietai einai dikaios eulogêmenos gennêtos gunaikos oligobios
3 mê polus en rêmasin ginou ou gar estin o antikrinomenos soi
4 mê gar lege oti katharos eimi tois ergois kai amemptos enantion autou
5 alla pôs an o kurios lalêsai pros se kai anoixei cheilê autou meta sou
6 eita anangelei soi dunamin sophias oti diplous estai tôn kata se kai tote gnôsê oti axia soi apebê apo kuriou ôn êmartêkas
7 ê ichnos kuriou eurêseis ê eis ta eschata aphikou a epoiêsen o pantokratôr
8 upsêlos o ouranos kai ti poiêseis bathutera de tôn en adou ti oidas
9 ê makrotera metrou gês ê eurous thalassês
10 ean de katastrepsê ta panta tis erei autô ti epoiêsas
11 autos gar oiden erga anomôn idôn de atopa ou paropsetai
12 anthrôpos de allôs nêchetai logois brotos de gennêtos gunaikos isa onô erêmitê
13 ei gar su katharan ethou tên kardian sou uptiazeis de cheiras pros auton
14 ei anomon ti estin en chersin sou porrô poiêson auto apo sou adikia de en diaitê sou mê aulisthêtô
15 outôs gar analampsei sou to prosôpon ôsper udôr katharon ekdusê de rupon kai ou mê phobêthês
16 kai ton kopon epilêsê ôsper kuma parelthon kai ou ptoêthêsê
17 ê de euchê sou ôsper eôsphoros ek de mesêmbrias anatelei soi zôê
18 pepoithôs te esê oti estin soi elpis ek de merimnês kai phrontidos anaphaneitai soi eirênê
19 êsuchaseis gar kai ouk estai o polemôn se metabalomenoi de polloi sou deêthêsontai
20 sôtêria de autous apoleipsei ê gar elpis autôn apôleia ophthalmoi de asebôn takêsontai

Kapitel 12

1 upolabôn de Iôb legei
2 eita umeis este anthrôpoi ê meth umôn teleutêsei sophia
3 kamoi men kardia kath umas estin
4 dikaios gar anêr kai amemptos egenêthê eis chleuasma
5 eis chronon gar takton êtoimasto pesein upo allous oikous te autou ekportheisthai upo anomôn
6 ou mên de alla mêdeis pepoithetô ponêros ôn athôos esesthai osoi parorgizousin ton kurion ôs ouchi kai etasis autôn estai
7 alla dê eperôtêson tetrapoda ean soi eipôsin peteina de ouranou ean soi apangeilôsin
8 ekdiêgêsai de gê ean soi phrasê kai exêgêsontai soi oi ichthues tês thalassês
9 tis ouk egnô en pasi toutois oti cheir kuriou epoiêsen tauta
10 ei mê en cheiri autou psuchê pantôn tôn zôntôn kai pneuma pantos anthrôpou
11 ous men gar rêmata diakrinei larugx de sita geuetai
12 en pollô chronô sophia en de pollô biô epistêmê
13 par autô sophia kai dunamis autô boulê kai sunesis
14 ean katabalê tis oikodomêsei ean kleisê kata anthrôpôn tis anoixei
15 ean kôlusê to ôdôr xêranei tên gên ean de epaphê apôlesen autên katastrepsas
16 par autô kratos kai ischus autô epistêmê kai sunesis
17 diagôn bouleutas aichmalôtous kritas de gês exestêsen
18 kathizanôn basileis epi thronous kai periedêsen zônê osphuas autôn
19 exapostellôn iereis aichmalôtous dunastas de gês katestrepsen
20 diallassôn cheilê pistôn sunesin de presbuterôn egnô
21 ekcheôn atimian ep archontas tapeinous de iasato
22 anakaluptôn bathea ek skotous exêgagen de eis phôs skian thanatou
23 planôn ethnê kai apolluôn auta katastrônnuôn ethnê kai kathodêgôn auta
24 diallassôn kardias archontôn gês eplanêsen de autous odô ê ouk êdeisan
25 psêlaphêsaisan skotos kai mê phôs planêtheiêsan de ôsper o methuôn

Kapitel 13

1 idou tauta eôraken mou o ophthalmos kai akêkoen mou to ous
2 kai oida osa kai umeis epistasthe kai ouk asunetôteros eimi umôn
3 ou mên de all egô pros kurion lalêsô elegxô de enantion autou ean boulêtai
4 umeis de este iatroi adikoi kai iatai kakôn pantes
5 eiê de umin kôpheusai kai apobêsetai umin eis sophian
6 akousate elegchon stomatos mou krisin de cheileôn mou prosechete
7 poteron ouk enanti kuriou laleite enanti de autou phthengesthe dolon
8 ê uposteleisthe umeis de autoi kritai genesthe
9 kalon ge ean exichniasê umas ei gar ta panta poiountes prostethêsesthe autô
10 outhen êtton elegxei umas ei de kai kruphê prosôpa thaumasete
11 poteron ouchi deina autou strobêsei umas phobos de par autou epipeseitai umin
12 apobêsetai de umôn to agauriama isa spodô to de sôma pêlinon
13 kôpheusate ina lalêsô kai anapausômai thumou
14 analabôn tas sarkas mou tois odousin psuchên de mou thêsô en cheiri
15 ean me cheirôsêtai o dunastês epei kai êrktai ê mên lalêsô kai elegxô enantion autou
16 kai touto moi apobêsetai eis sôtêrian ou gar enantion autou dolos eiseleusetai
17 akousate akousate ta rêmata mou anangelô gar umôn akouontôn
18 idou egô engus eimi tou krimatos mou oida egô oti dikaios anaphanoumai
19 tis gar estin o krithêsomenos moi oti nun kôpheusô kai ekleipsô
20 duein de moi chrêsê tote apo tou prosôpou sou ou krubêsomai
21 tên cheira ap emou apechou kai o phobos sou mê me kataplêssetô
22 eita kaleseis egô de soi upakousomai ê lalêseis egô de soi dôsô antapokrisin
23 posai eisin ai amartiai mou kai ai anomiai mou didaxon me tines eisin
24 dia ti ap emou kruptê êgêsai de me upenantion soi
25 ê ôs phullon kinoumenon upo anemou eulabêthêsê ê ôs chortô pheromenô upo pneumatos antikeisai moi
26 oti kategrapsas kat emou kaka periethêkas de moi neotêtos amartias
27 ethou de mou ton poda en kôlumati ephulaxas de mou panta ta erga eis de rizas tôn podôn mou aphikou
28 o palaioutai isa askô ê ôsper imation sêtobrôton

Kapitel 14

1 brotos gar gennêtos gunaikos oligobios kai plêrês orgês
2 ê ôsper anthos anthêsan exepesen apedra de ôsper skia kai ou mê stê
3 ouchi kai toutou logon epoiêsô kai touton epoiêsas eiselthein en krimati enôpion sou
4 tis gar katharos estai apo rupou all outheis
5 ean kai mia êmera o bios autou epi tês gês arithmêtoi de mênes autou para soi eis chronon ethou kai ou mê uperbê
6 aposta ap autou ina êsuchasê kai eudokêsê ton bion ôsper o misthôtos
7 estin gar dendrô elpis ean gar ekkopê eti epanthêsei kai o radamnos autou ou mê eklipê
8 ean gar gêrasê en gê ê riza autou en de petra teleutêsê to stelechos autou
9 apo osmês udatos anthêsei poiêsei de therismon ôsper neophuton
10 anêr de teleutêsas ôcheto pesôn de brotos ouketi estin
11 chronô gar spanizetai thalassa potamos de erêmôtheis exêranthê
12 anthrôpos de koimêtheis ou mê anastê eôs an o ouranos ou mê surraphê kai ouk exupnisthêsontai ex upnou autôn
13 ei gar ophelon en adê me ephulaxas ekrupsas de me eôs an pausêtai sou ê orgê kai taxê moi chronon en ô mneian mou poiêsê
14 ean gar apothanê anthrôpos zêsetai suntelesas êmeras tou biou autou upomenô eôs an palin genômai
15 eita kaleseis egô de soi upakousomai ta de erga tôn cheirôn sou mê apopoiou
16 êrithmêsas de mou ta epitêdeumata kai ou mê parelthê se ouden tôn amartiôn mou
17 esphragisas de mou tas anomias en ballantiô epesêmênô de ei ti akôn parebên
18 kai plên oros pipton diapeseitai kai petra palaiôthêsetai ek tou topou autês
19 lithous eleanan udata kai kateklusen udata uptia tou chômatos tês gês kai upomonên anthrôpou apôlesas
20 ôsas auton eis telos kai ôcheto epestêsas autô to prosôpon kai exapesteilas
21 pollôn de genomenôn tôn uiôn autou ouk oiden ean de oligoi genôntai ouk epistatai
22 all ê ai sarkes autou êlgêsan ê de psuchê autou epenthêsen

Kapitel 15

1 upolabôn de Eliphas o Thaimanitês legei
2 poteron sophos apokrisin dôsei suneseôs pneumatos kai eneplêsen ponon gastros
3 elegchôn en rêmasin ois ou dei en logois ois ouden ophelos
4 ou kai su apepoiêsô phobon sunetelesô de rêmata toiauta enanti tou kuriou
5 enochos ei rêmasin stomatos sou oude diekrinas rêmata dunastôn
6 elegxai se to son stoma kai mê egô ta de cheilê sou katamarturêsousin sou
7 ti gar mê prôtos anthrôpôn egenêthês ê pro thinôn epagês
8 ê suntagma kuriou akêkoas eis de se aphiketo sophia
9 ti gar oidas o ouk oidamen ê ti sunieis o ouchi kai êmeis
10 kai ge presbutês kai ge palaios en êmin baruteros tou patros sou êmerais
11 oliga ôn êmartêkas memastigôsai megalôs uperballontôs lelalêkas
12 ti etolmêsen ê kardia sou ê ti epênegkan oi ophthalmoi sou
13 oti thumon errêxas enanti kuriou exêgages de ek stomatos rêmata toiauta
14 tis gar ôn brotos oti estai amemptos ê ôs esomenos dikaios gennêtos gunaikos
15 ei kata agiôn ou pisteuei ouranos de ou katharos enantion autou
16 ea de ebdelugmenos kai akathartos anêr pinôn adikias isa potô
17 anangelô de soi akoue mou a dê eôraka anangelô soi
18 a sophoi erousin kai ouk ekrupsan pateras autôn
19 autois monois edothê ê gê kai ouk epêlthen allogenês ep autous
20 pas o bios asebous en phrontidi etê de arithmêta dedomena dunastê
21 o de phobos autou en ôsin autou otan dokê êdê eirêneuein êxei autou ê katastrophê
22 mê pisteuetô apostraphênai apo skotous entetaltai gar êdê eis cheiras sidêrou
23 katatetaktai de eis sita gupsin oiden de en eautô oti menei eis ptôma êmera de auton skoteinê strobêsei
24 anagkê de kai thlipsis auton kathexei ôsper stratêgos prôtostatês piptôn
25 oti êrken cheiras enantion tou kuriou enanti de kuriou pantokratoros etrachêliasen
26 edramen de enantion autou ubrei en pachei nôtou aspidos autou
27 oti ekalupsen to prosôpon autou en steati autou kai epoiêsen peristomion epi tôn mêriôn
28 aulistheiê de poleis erêmous eiselthoi de eis oikous aoikêtous a de ekeinoi êtoimasan alloi apoisontai
29 oute mê ploutisthê oute mê meinê autou ta uparchonta ou mê balê epi tên gên skian
30 oude mê ekphugê to skotos ton blaston autou maranai anemos ekpesoi de autou to anthos
31 mê pisteuetô oti upomenei kena gar apobêsetai autô
32 ê tomê autou pro ôras phtharêsetai kai o radamnos autou ou mê pukasê
33 trugêtheiê de ôsper omphax pro ôras ekpesoi de ôs anthos elaias
34 marturion gar asebous thanatos pur de kausei oikous dôrodektôn
35 en gastri de lêmpsetai odunas apobêsetai de autô kena ê de koilia autou upoisei dolon

Kapitel 16

1 upolabôn de Iôb legei
2 akêkoa toiauta polla paraklêtores kakôn pantes
3 ti gar mê taxis estin rêmasin pneumatos ê ti parenochlêsei soi oti apokrinê
4 kagô kath umas lalêsô ei upekeito ge ê psuchê umôn anti tês emês eit enaloumai umin rêmasin kinêsô de kath umôn kephalên
5 eiê de ischus en tô stomati mou kinêsin de cheileôn ou pheisomai
6 ean gar lalêsô ouk algêsô to trauma ean de kai siôpêsô ti elatton trôthêsomai
7 nun de katakopon me pepoiêken môron sesêpota
8 kai epelabou mou eis marturion egenêthê kai anestê en emoi to pseudos mou kata prosôpon mou antapekrithê
9 orgê chrêsamenos katebalen me ebruxen ep eme tous odontas belê peiratôn autou ep emoi epesen
10 akisin ophthalmôn enêlato oxei epaisen me eis siagona omothumadon de katedramon ep emoi
11 paredôken gar me o kurios eis cheiras adikou epi de asebesin erripsen me
12 eirêneuonta dieskedasen me labôn me tês komês dietilen katestêsen me ôsper skopon
13 ekuklôsan me logchais ballontes eis nephrous mou ou pheidomenoi exechean eis tên gên tên cholên mou
14 katebalon me ptôma epi ptômati edramon pros me dunamenoi
15 sakkon errapsa epi bursês mou to de sthenos mou en gê esbesthê
16 ê gastêr mou sugkekautai apo klauthmou epi de blepharois mou skia
17 adikon de ouden ên en chersin mou euchê de mou kathara
18 gê mê epikalupsês eph aimati tês sarkos mou mêde eiê topos tê kraugê mou
19 kai nun idou en ouranois o martus mou o de sunistôr mou en upsistois
20 aphikoito mou ê deêsis pros kurion enanti de autou stazoi mou o ophthalmos
21 eiê de elegchos andri enanti kuriou kai uios anthrôpou tô plêsion autou
22 etê de arithmêta êkasin odô de ê ouk epanastraphêsomai poreusomai

Kapitel 17

1 olekomai pneumati pheromenos deomai de taphês kai ou tugchanô
2 lissomai kamnôn kai ti poiêsas
3 eklepsan de mou ta uparchonta allotrioi tis estin outos tê cheiri mou sundethêtô
4 oti kardian autôn ekrupsas apo phronêseôs dia touto ou mê upsôsês autous
5 tê meridi anangelei kakias ophthalmoi de mou eph uiois etakêsan
6 ethou de me thrulêma en ethnesin gelôs de autois apebên
7 pepôrôntai gar apo orgês oi ophthalmoi mou pepoliorkêmai megalôs upo pantôn
8 thauma eschen alêthinous epi toutô dikaios de epi paranomô epanastaiê
9 schoiê de pistos tên eautou odon katharos de cheiras analaboi tharsos
10 ou mên de alla pantes ereidete kai deute dê ou gar euriskô en umin alêthes
11 ai êmerai mou parêlthon en bromô erragê de ta arthra tês kardias mou
12 nukta eis êmeran ethêkan phôs engus apo prosôpou skotous
13 ean gar upomeinô adês mou o oikos en de gnophô estrôtai mou ê strômnê
14 thanaton epekalesamên patera mou einai mêtera de mou kai adelphên saprian
15 pou oun mou eti estin ê elpis ê ta agatha mou opsomai
16 ê met emou eis adên katabêsontai ê omothumadon epi chômatos katabêsometha

Kapitel 18

1 upolabôn de Baldad o Sauchitês legei
2 mechri tinos ou pausê episches ina kai autoi lalêsômen
3 dia ti ôsper tetrapoda sesiôpêkamen enantion sou
4 kechrêtai soi orgê ti gar ean su apothanês aoikêtos ê up ouranon ê katastraphêsetai orê ek themeliôn
5 kai phôs asebôn sbesthêsetai kai ouk apobêsetai autôn ê phlox
6 to phôs autou skotos en diaitê o de luchnos ep autô sbesthêsetai
7 thêreusaisan elachistoi ta uparchonta autou sphalai de autou ê boulê
8 embeblêtai de o pous autou en pagidi en diktuô elichtheiê
9 elthoisan de ep auton pagides katischusei ep auton dipsôntas
10 kekruptai en tê gê schoinion autou kai ê sullêmpsis autou epi tribôn
11 kuklô olesaisan auton odunai polloi de peri podas autou elthoisan en limô stenô
12 ptôma de autô êtoimastai exaision
13 brôtheiêsan autou klônes podôn katedetai de ta ôraia autou thanatos
14 ekrageiê de ek diaitês autou iasis schoiê de auton anagkê aitia basilikê
15 kataskênôsei en tê skênê autou en nukti autou katasparêsontai ta euprepê autou theiô
16 upokatôthen ai rizai autou xêranthêsontai kai epanôthen epipeseitai therismos autou
17 to mnêmosunon autou apoloito ek gês kai uparchei onoma autô epi prosôpon exôterô
18 apôseien auton ek phôtos eis skotos
19 ouk estai epignôstos en laô autou oude sesôsmenos en tê up ouranon o oikos autou all en tois autou zêsontai eteroi
20 ep autô estenaxan eschatoi prôtous de eschen thauma
21 outoi eisin oikoi adikôn outos de o topos tôn mê eidotôn ton kurion

Kapitel 19

1 upolabôn de Iôb legei
2 eôs tinos egkopon poiêsete psuchên mou kai kathaireite me logois
3 gnôte monon oti o kurios epoiêse me outôs katalaleite mou ouk aischunomenoi me epikeisthe moi
4 nai dê ep alêtheias egô eplanêthên par emoi de aulizetai planos
5 ea de oti ep emoi megalunesthe enallesthe de moi oneidei
6 gnôte oun oti o kurios estin o taraxas ochurôma de autou ep eme upsôsen
7 idou gelô oneidei kai ou lalêsô kekraxomai kai oudamou krima
8 kuklô periôkodomêmai kai ou mê diabô epi prosôpon mou skotos etheto
9 tên de doxan ap emou exedusen apheilen de stephanon apo kephalês mou
10 diespasen me kuklô kai ôchomên exekopsen de ôsper dendron tên elpida mou
11 deinôs de moi orgê echrêsato êgêsato de me ôsper echthron
12 omothumadon de êlthon ta peiratêria autou ep emoi tais odois mou ekuklôsan me egkathetoi
13 ap emou de adelphoi mou apestêsan egnôsan allotrious ê eme philoi de mou aneleêmones gegonasin
14 ou prosepoiêsanto me oi engutatoi mou kai oi eidotes mou to onoma epelathonto mou
15 geitones oikias therapainai te mou allogenês êmên enantion autôn
16 theraponta mou ekalesa kai ouch upêkousen stoma de mou edeeto
17 kai iketeuon tên gunaika mou prosekaloumên de kolakeuôn uious pallakidôn mou
18 oi de eis ton aiôna me apepoiêsanto otan anastô kat emou lalousin
19 ebdeluxanto de me oi eidotes me ous dê êgapêkein epanestêsan moi
20 en dermati mou esapêsan ai sarkes mou ta de osta mou en odousin echetai
21 eleêsate me eleêsate me ô philoi cheir gar kuriou ê apsamenê mou estin
22 dia ti de me diôkete ôsper kai o kurios apo de sarkôn mou ouk empiplasthe
23 tis gar an dôê graphênai ta rêmata mou tethênai de auta en bibliô eis ton aiôna
24 en grapheiô sidêrô kai molibô ê en petrais engluphênai
25 oida gar oti aenaos estin o ekluein me mellôn epi gês
26 anastêsai to derma mou to anatlôn tauta para gar kuriou tauta moi sunetelesthê
27 a egô emautô sunepistamai a o ophthalmos mou eoraken kai ouk allos panta de moi suntetelestai en kolpô
28 ei de kai ereite ti eroumen enanti autou kai rizan logou eurêsomen en autô
29 eulabêthête dê kai umeis apo epikalummatos thumos gar ep anomous epeleusetai kai tote gnôsontai pou estin autôn ê ulê

Kapitel 20

1 upolabôn de Sôphar o Minaios legei
2 ouch outôs upelambanon anterein se tauta kai ouchi suniete mallon ê kai egô
3 paideian entropês mou akousomai kai pneuma ek tês suneseôs apokrinetai moi
4 mê tauta egnôs apo tou eti aph ou etethê anthrôpos epi tês gês
5 euphrosunê gar asebôn ptôma exaision charmonê de paranomôn apôleia
6 ean anabê eis ouranon autou ta dôra ê de thusia autou nephôn apsêtai
7 otan gar dokê êdê katestêrichthai tote eis telos apoleitai oi de idontes auton erousin pou estin
8 ôsper enupnion ekpetasthen ou mê eurethê eptê de ôsper phasma nukterinon
9 ophthalmos pareblepsen kai ou prosthêsei kai ouketi prosnoêsei auton o topos autou
10 tous uious autou olesaisan êttones ai de cheires autou purseusaisan odunas
11 osta autou eneplêsthêsan neotêtos autou kai met autou epi chômatos koimêthêsetai
12 ean glukanthê en stomati autou kakia krupsei autên upo tên glôssan autou
13 ou pheisetai autês kai ouk egkataleipsei autên kai sunexei autên en mesô tou larungos autou
14 kai ou mê dunêthê boêthêsai eautô cholê aspidos en gastri autou
15 ploutos adikôs sunagomenos exemesthêsetai ex oikias autou exelkusei auton angelos
16 thumon de drakontôn thêlaseien aneloi de auton glôssa opheôs
17 mê idoi amelxin nomadôn mêde nomas melitos kai bouturou
18 eis kena kai mataia ekopiasen plouton ex ou ou geusetai ôsper striphnos amasêtos akatapotos
19 pollôn gar adunatôn oikous ethlasen diaitan de êrpasen kai ouk estêsen
20 ouk estin autou sôtêria tois uparchousin en epithumia autou ou sôthêsetai
21 ouk estin upoleimma tois brômasin autou dia touto ouk anthêsei autou ta agatha
22 otan de dokê êdê peplêrôsthai thlibêsetai pasa de anagkê ep auton epeleusetai
23 ei pôs plêrôsai gastera autou epaposteilai ep auton thumon orgês nipsai ep auton odunas
24 kai ou mê sôthê ek cheiros sidêrou trôsai auton toxon chalkeion
25 diexelthoi de dia sômatos autou belos astrapai de en diaitais autou peripatêsaisan ep autô phoboi
26 pan de skotos autô upomeinai katedetai auton pur akauston kakôsai de autou epêlutos ton oikon
27 anakalupsai de autou o ouranos tas anomias gê de epanastaiê autô
28 elkusai ton oikon autou apôleia eis telos êmera orgês epelthoi autô
29 autê ê meris anthrôpou asebous para kuriou kai ktêma uparchontôn autô para tou episkopou

Kapitel 21

1 upolabôn de Iôb legei
2 akousate akousate mou tôn logôn ina mê ê moi par umôn autê ê paraklêsis
3 arate me egô de lalêsô eit ou katagelasete mou
4 ti gar mê anthrôpou mou ê elegxis ê dia ti ou thumôthêsomai
5 eisblepsantes eis eme thaumasate cheira thentes epi siagoni
6 ean te gar mnêsthô espoudaka echousin de mou tas sarkas odunai
7 dia ti asebeis zôsin pepalaiôntai de kai en ploutô
8 o sporos autôn kata psuchên ta de tekna autôn en ophthalmois
9 oi oikoi autôn euthênousin phobos de oudamou mastix de para kuriou ouk estin ep autois
10 ê bous autôn ouk ômotokêsen diesôthê de autôn en gastri echousa kai ouk esphalen
11 menousin de ôs probata aiônia ta de paidia autôn prospaizousin
12 analabontes psaltêrion kai kitharan kai euphrainontai phônê psalmou
13 sunetelesan de en agathois ton bion autôn en de anapausei adou ekoimêthêsan
14 legei de kuriô aposta ap emou odous sou eidenai ou boulomai
15 ti ikanos oti douleusomen autô kai tis ôpheleia oti apantêsomen autô
16 en chersin gar ên autôn ta agatha erga de asebôn ouk ephora
17 ou mên de alla kai asebôn luchnos sbesthêsetai epeleusetai de autois ê katastrophê ôdines de autous exousin apo orgês
18 esontai de ôsper achura pro anemou ê ôsper koniortos on upheilato lailaps
19 eklipoi uious ta uparchonta autou antapodôsei pros auton kai gnôsetai
20 idoisan oi ophthalmoi autou tên eautou sphagên apo de kuriou mê diasôtheiê
21 oti ti thelêma autou en oikô autou met auton kai arithmoi mênôn autou diêrethêsan
22 poteron ouchi o kurios estin o didaskôn sunesin kai epistêmên autos de phonous diakrinei
23 outos apothaneitai en kratei aplosunês autou olos de eupathôn kai euthênôn
24 ta de egkata autou plêrê steatos muelos de autou diacheitai
25 o de teleuta upo pikrias psuchês ou phagôn ouden agathon
26 omothumadon de epi gês koimôntai sapria de autous ekalupsen
27 ôste oida umas oti tolmê epikeisthe moi
28 oti ereite pou estin oikos archontos kai pou estin ê skepê tôn skênômatôn tôn asebôn
29 erôtêsate paraporeuomenous odon kai ta sêmeia autôn ouk apallotriôsete
30 oti eis êmeran apôleias kouphizetai o ponêros eis êmeran orgês autou apachthêsontai
31 tis apangelei epi prosôpou autou tên odon autou kai autos epoiêsen tis antapodôsei autô
32 kai autos eis taphous apênechthê kai epi sorô êgrupnêsen
33 eglukanthêsan autô chalikes cheimarrou kai opisô autou pas anthrôpos apeleusetai kai emprosthen autou anarithmêtoi
34 pôs de parakaleite me kena to de eme katapausasthai aph umôn ouden

Kapitel 22

1 upolabôn de Eliphas o Thaimanitês legei
2 poteron ouchi o kurios estin o didaskôn sunesin kai epistêmên
3 ti gar melei tô kuriô ean su êstha tois ergois amemptos ê ôpheleia oti aplôsês tên odon sou
4 ê logon sou poioumenos elegxei se kai suneiseleusetai soi eis krisin
5 poteron ouch ê kakia sou estin pollê anarithmêtoi de sou eisin ai amartiai
6 ênechurazes de tous adelphous sou dia kenês amphiasin de gumnôn apheilou
7 oude udôr dipsôntas epotisas alla peinôntôn esterêsas psômon
8 ethaumasas de tinôn prosôpon ôkisas de tous epi tês gês
9 chêras de exapesteilas kenas orphanous de ekakôsas
10 toigaroun ekuklôsan se pagides kai espoudasen se polemos exaisios
11 to phôs soi skotos apebê koimêthenta de udôr se ekalupsen
12 mê ouchi o ta upsêla naiôn ephora tous de ubrei pheromenous etapeinôsen
13 kai eipas ti egnô o ischuros ê kata tou gnophou krinei
14 nephê apokruphê autou kai ouch orathêsetai kai guron ouranou diaporeusetai
15 mê tribon aiônion phulaxeis ên epatêsan andres adikoi
16 oi sunelêmphthêsan aôroi potamos epirreôn oi themelioi autôn
17 oi legontes kurios ti poiêsei êmin ê ti epaxetai êmin o pantokratôr
18 os de eneplêsen tous oikous autôn agathôn boulê de asebôn porrô ap autou
19 idontes dikaioi egelasan amemptos de emuktêrisen
20 ei mê êphanisthê ê upostasis autôn kai to kataleimma autôn kataphagetai pur
21 genou dê sklêros ean upomeinês eit o karpos sou estai en agathois
22 eklabe de ek stomatos autou exêgorian kai analabe ta rêmata autou en kardia sou
23 ean de epistraphês kai tapeinôsês seauton enanti kuriou porrô epoiêsas apo diaitês sou to adikon
24 thêsê epi chômati en petra kai ôs petra cheimarrous Ôphir
25 estai oun sou o pantokratôr boêthos apo echthrôn katharon de apodôsei se ôsper argurion pepurômenon
26 eita parrêsiasthêsê enanti kuriou anablepsas eis ton ouranon ilarôs
27 euxamenou de sou pros auton eisakousetai sou dôsei de soi apodounai tas euchas
28 apokatastêsei de soi diaitan dikaiosunês epi de odois sou estai phengos
29 oti etapeinôsen auton kai ereis uperêphaneusato kai kuphonta ophthalmois sôsei
30 rusetai athôon kai diasôthêti en katharais chersin sou

Kapitel 23

1 upolabôn de Iôb legei
2 kai dê oida oti ek cheiros mou ê elegxis estin kai ê cheir autou bareia gegonen ep emô stenagmô
3 tis d ara gnoiê oti euroimi auton kai elthoimi eis telos
4 eipoimi de emautou krima to de stoma mou emplêsaimi elegchôn
5 gnôên de rêmata a moi erei aisthoimên de tina moi apangelei
6 kai ei en pollê ischui epeleusetai moi eita en apeilê moi ou chrêsetai
7 alêtheia gar kai elegchos par autou exagagoi de eis telos to krima mou
8 eis gar prôta poreusomai kai ouketi eimi ta de ep eschatois ti oida
9 aristera poiêsantos autou kai ou kateschon peribalei dexia kai ouk opsomai
10 oiden gar êdê odon mou diekrinen de me ôsper to chrusion
11 exeleusomai de en entalmasin autou odous gar autou ephulaxa kai ou mê ekklinô
12 apo entalmatôn autou kai ou mê parelthô en de kolpô mou ekrupsa rêmata autou
13 ei de kai autos ekrinen outôs tis estin o anteipôn autô o gar autos êthelêsen kai epoiêsen
14
15 dia touto ep autô espoudaka nouthetoumenos de ephrontisa autou
16 kurios de emalakunen tên kardian mou o de pantokratôr espoudasen me
17 ou gar êdein oti epeleusetai moi skotos pro prosôpou de mou ekalupsen gnophos

Kapitel 24

1 dia ti de kurion elathon ôrai
2 asebeis de orion uperebêsan poimnion sun poimeni arpasantes
3 upozugion orphanôn apêgagon kai boun chêras ênechurasan
4 exeklinan adunatous ex odou dikaias omothumadon ekrubêsan praeis gês
5 apebêsan de ôsper onoi en agrô uper emou exelthontes tên eautôn praxin êdunthê autô artos eis neôterous
6 agron pro ôras ouk autôn onta etherisan adunatoi de ampelônas asebôn amisthi kai asiti êrgasanto
7 gumnous pollous ekoimisan aneu imatiôn amphiasin de psuchês autôn apheilanto
8 apo psekadôn oreôn ugrainontai para to mê echein autous skepên petran periebalonto
9 êrpasan orphanon apo mastou ekpeptôkota de etapeinôsan
10 gumnous de ekoimisan adikôs peinôntôn de ton psômon apheilanto
11 en stenois adikôs enêdreusan odon de dikaian ouk êdeisan
12 oi ek poleôs kai oikôn idiôn exeballonto psuchê de nêpiôn estenaxen mega autos de dia ti toutôn episkopên ou pepoiêtai
13 epi gês ontôn autôn kai ouk epegnôsan odon de dikaiosunês ouk êdeisan oude atrapous autês eporeuthêsan
14 gnous de autôn ta erga paredôken autous eis skotos kai nuktos estai ôs kleptês
15 kai ophthalmos moichou ephulaxen skotos legôn ou prosnoêsei me ophthalmos kai apokrubên prosôpou etheto
16 diôruxen en skotei oikias êmeras esphragisan eautous ouk epegnôsan phôs
17 oti omothumadon to prôi autois skia thanatou oti epignôsetai tarachas skias thanatou
18 elaphros estin epi prosôpon udatos kataratheiê ê meris autôn epi gês
19 anaphaneiê de ta phuta autôn epi gês xêra agkalida gar orphanôn êrpasan
20 eit anemnêsthê autou ê amartia ôsper de omichlê drosou aphanês egeneto apodotheiê de autô a epraxen suntribeiê de pas adikos isa xulô aniatô
21 steiran gar ouk eu epoiêsen kai gunaion ouk êleêsen
22 thumô de katestrepsen adunatous anastas toigaroun ou mê pisteusê kata tês eautou zôês
23 malakistheis mê elpizetô ugiasthênai alla peseitai nosô
24 pollous gar ekakôsen to upsôma autou emaranthê de ôsper molochê en kaumati ê ôsper stachus apo kalamês automatos apopesôn
25 ei de mê tis estin o phamenos pseudê me legein kai thêsei eis ouden ta rêmata mou

Kapitel 25

1 upolabôn de Baldad o Sauchitês legei
2 ti gar prooimion ê phobos par autou o poiôn tên sumpasan en upsistô
3 mê gar tis upolaboi oti estin parelkusis peiratais epi tinas de ouk epeleusetai enedra par autou
4 pôs gar estai dikaios brotos enanti kuriou ê tis an apokatharisai eauton gennêtos gunaikos
5 ei selênê suntassei kai ouk epiphauskei astra de ou kathara enantion autou
6 ea de anthrôpos sapria kai uios anthrôpou skôlêx

Kapitel 26

1 upolabôn de Iôb legei
2 tini proskeisai ê tini melleis boêthein poteron ouch ô pollê ischus kai ô brachiôn krataios estin
3 tini sumbebouleusai ouch ô pasa sophia ê tini epakolouthêseis ouch ô megistê dunamis
4 tini anêngeilas rêmata pnoê de tinos estin ê exelthousa ek sou
5 mê gigantes maiôthêsontai upokatôthen udatos kai tôn geitonôn autou
6 gumnos o adês epôpion autou kai ouk estin peribolaion tê apôleia
7 ekteinôn borean ep ouden kremazôn gên epi oudenos
8 desmeuôn udôr en nephelais autou kai ouk erragê nephos upokatô autou
9 o kratôn prosôpon thronou ekpetazôn ep auton nephos autou
10 prostagma egurôsen epi prosôpon udatos mechri sunteleias phôtos meta skotous
11 stuloi ouranou epetasthêsan kai exestêsan apo tês epitimêseôs autou
12 ischui katepausen tên thalassan epistêmê de etrôse to kêtos
13 kleithra de ouranou dedoikasin auton prostagmati de ethanatôsen drakonta apostatên
14 idou tauta merê odou autou kai epi ikmada logou akousometha en autô sthenos de brontês autou tis oiden opote poiêsei

Kapitel 27

1 eti de prostheis Iôb eipen tô prooimiô
2 zê kurios os outô me kekriken kai o pantokratôr o pikranas mou tên psuchên
3 ê mên eti tês pnoês mou enousês pneuma de theion to perion moi en risin
4 mê lalêsein ta cheilê mou anoma oude ê psuchê mou meletêsei adika
5 mê moi eiê dikaious umas apophênai eôs an apothanô ou gar apallaxô mou tên akakian
6 dikaiosunê de prosechôn ou mê proômai ou gar sunoida emautô atopa praxas
7 ou mên de alla eiêsan oi echthroi mou ôsper ê katastrophê tôn asebôn kai oi ep eme epanistanomenoi ôsper ê apôleia tôn paranomôn
8 kai tis gar estin elpis asebei oti epechei pepoithôs epi kurion ara sôthêsetai
9 ê tên deêsin autou eisakousetai kurios ê epelthousês autô anagkês
10 mê echei tina parrêsian enanti autou ê ôs epikalesamenou autou eisakousetai autou
11 alla dê anangelô umin ti estin en cheiri kuriou a estin para pantokratori ou pseusomai
12 idou dê pantes oidate oti kena kenois epiballete
13 autê ê meris anthrôpou asebous para kuriou ktêma de dunastôn eleusetai para pantokratoros ep autous
14 ean de polloi genôntai oi uioi autou eis sphagên esontai ean de kai andrôthôsin prosaitêsousin
15 oi de periontes autou en thanatô teleutêsousin chêras de autôn outheis eleêsei
16 ean sunagagê ôsper gên argurion isa de pêlô etoimasê chrusion
17 tauta panta dikaioi peripoiêsontai ta de chrêmata autou alêthinoi kathexousin
18 apebê de o oikos autou ôsper sêtes kai ôsper arachnê
19 plousios koimêtheis kai ou prosthêsei ophthalmous autou diênoixen kai ouk estin
20 sunêntêsan autô ôsper udôr ai odunai nukti de upheilato auton gnophos
21 analêmpsetai auton kausôn kai apeleusetai kai likmêsei auton ek tou topou autou
22 kai epirripsei ep auton kai ou pheisetai ek cheiros autou phugê pheuxetai
23 krotêsei ep autou cheiras autou kai suriei auton ek tou topou autou

Kapitel 28

1 estin gar arguriô topos othen ginetai topos de chrusiô othen diêtheitai
2 sidêros men gar ek gês ginetai chalkos de isa lithô latomeitai
3 taxin etheto skotei kai pan peras autos exakribazetai lithos skotia kai skia thanatou
4 diakopê cheimarrou apo konias oi de epilanthanomenoi odon dikaian êsthenêsan ek brotôn
5 gê ex autês exeleusetai artos upokatô autês estraphê ôsei pur
6 topos sappheirou oi lithoi autês kai chôma chrusion autô
7 tribos ouk egnô autên peteinon kai ou pareblepsen autên ophthalmos gupos
8 ouk epatêsan autên uioi alazonôn ou parêlthen ep autês leôn
9 en akrotomô exeteinen cheira autou katestrepsen de ek rizôn orê
10 dinas de potamôn errêxen pan de entimon eiden mou o ophthalmos
11 bathê de potamôn anekalupsen edeixen de eautou dunamin eis phôs
12 ê de sophia pothen eurethê poios de topos estin tês epistêmês
13 ouk oiden brotos odon autês oude mê eurethê en anthrôpois
14 abussos eipen ouk estin en emoi kai thalassa eipen ouk estin met emou
15 ou dôsei sugkleismon ant autês kai ou stathêsetai argurion antallagma autês
16 kai ou sumbastachthêsetai chrusiô Ôphir en onuchi timiô kai sappheirô
17 ouk isôthêsetai autê chrusion kai ualos kai to allagma autês skeuê chrusa
18 meteôra kai gabis ou mnêsthêsetai kai elkuson sophian uper ta esôtata
19 ouk isôthêsetai autê topazion Aithiopias chrusiô katharô ou sumbastachthêsetai
20 ê de sophia pothen eurethê poios de topos estin tês suneseôs
21 lelêthen panta anthrôpon kai apo peteinôn tou ouranou ekrubê
22 ê apôleia kai o thanatos eipan akêkoamen de autês to kleos
23 o theos eu sunestêsen autês tên odon autos de oiden ton topon autês
24 autos gar tên up ouranon pasan ephora eidôs ta en tê gê panta a epoiêsen
25 anemôn stathmon udatos te metra
26 ote epoiêsen outôs ueton êrithmêsen kai odon en tinagmati phônas
27 tote eiden autên kai exêgêsato autên etoimasas exichniasen
28 eipen de anthrôpô idou ê theosebeia estin sophia to de apechesthai apo kakôn estin epistêmê

Kapitel 29

1 eti de prostheis Iôb eipen tô prooimiô
2 tis an me theiê kata mêna emprosthen êmerôn ôn me o theos ephulaxen
3 ôs ote êugei o luchnos autou uper kephalês mou ote tô phôti autou eporeuomên en skotei
4 ote êmên epibrithôn odois ote o theos episkopên epoieito tou oikou mou
5 ote êmên ulôdês lian kuklô de mou oi paides
6 ote echeonto mou ai odoi bouturô ta de orê mou echeonto galakti
7 ote exeporeuomên orthrios en polei en de plateiais etitheto mou o diphros
8 idontes me neaniskoi ekrubêsan presbutai de pantes estêsan
9 adroi de epausanto lalountes daktulon epithentes epi stomati
10 oi de akousantes emakarisan me kai glôssa autôn tô larungi autôn ekollêthê
11 oti ous êkousen kai emakarisen me ophthalmos de idôn me exeklinen
12 diesôsa gar ptôchon ek cheiros dunastou kai orphanô ô ouk ên boêthos eboêthêsa
13 eulogia apollumenou ep eme elthoi stoma de chêras me eulogêsen
14 dikaiosunên de enededukein êmphiasamên de krima isa diploidi
15 ophthalmos êmên tuphlôn pous de chôlôn
16 egô êmên patêr adunatôn dikên de ên ouk êdein exichniasa
17 sunetripsa de mulas adikôn ek de mesou tôn odontôn autôn arpagma exespasa
18 eipa de ê êlikia mou gêrasei ôsper stelechos phoinikos polun chronon biôsô
19 ê riza mou diênoiktai epi udatos kai drosos aulisthêsetai en tô therismô mou
20 ê doxa mou kainê met emou kai to toxon mou en cheiri autou poreusetai
21 emou akousantes proseschon esiôpêsan de epi tê emê boulê
22 epi de tô emô rêmati ou prosethento perichareis de eginonto opotan autois elaloun
23 ôsper gê dipsôsa prosdechomenê ton ueton outôs outoi tên emên lalian
24 ean gelasô pros autous ou mê pisteusôsin kai phôs tou prosôpou mou ouk apepipten
25 exelexamên odon autôn kai ekathisa archôn kai kateskênoun ôsei basileus en monozônois on tropon patheinous parakalôn

Kapitel 30

1 nuni de kategelasan mou elachistoi nun nouthetousin me en merei ôn exoudenoun pateras autôn ous ouch êgêsamên einai axious kunôn tôn emôn nomadôn
2 kai ge ischus cheirôn autôn ina ti moi ep autous apôleto sunteleia
3 en endeia kai limô agonos oi pheugontes anudron echthes sunochên kai talaipôrian
4 oi periklôntes alima epi êchounti oitines alima ên autôn ta sita atimoi de kai pephaulismenoi endeeis pantos agathou oi kai rizas xulôn emasônto upo limou megalou
5 epanestêsan moi kleptai
6 ôn oi oikoi autôn êsan trôglai petrôn
7 ana meson euêchôn boêsontai oi upo phrugana agria diêtônto
8 aphronôn uioi kai atimôn onoma kai kleos esbesmenon apo gês
9 nuni de kithara egô eimi autôn kai eme thrulêma echousin
10 ebdeluxanto de me apostantes makran apo de prosôpou mou ouk epheisanto ptuelon
11 anoixas gar pharetran autou ekakôsen me kai chalinon tou prosôpou mou exapesteilan
12 epi dexiôn blastou epanestêsan poda autôn exeteinan kai ôdopoiêsan ep eme tribous apôleias autôn
13 exetribêsan triboi mou exedusen gar mou tên stolên
14 belesin autou katêkontisen me kechrêtai moi ôs bouletai en odunais pephurmai
15 epistrephontai de mou ai odunai ôcheto mou ê elpis ôsper pneuma kai ôsper nephos ê sôtêria mou
16 kai nun ep eme ekchuthêsetai ê psuchê mou echousin de me êmerai odunôn
17 nukti de mou ta osta sugkekautai ta de neura mou dialelutai
18 en pollê ischui epelabeto mou tês stolês ôsper to peristomion tou chitônos mou perieschen me
19 êgêsai de me isa pêlô en gê kai spodô mou ê meris
20 kekraga de pros se kai ouk eisakoueis mou estêsan kai katenoêsan me
21 epebês de moi aneleêmonôs cheiri krataia me emastigôsas
22 etaxas de me en odunais kai aperripsas me apo sôtêrias
23 oida gar oti thanatos me ektripsei oikia gar panti thnêtô gê
24 ei gar ophelon dunaimên emauton cheirôsasthai ê deêtheis ge eterou kai poiêsei moi touto
25 egô de epi panti adunatô eklausa estenaxa de idôn andra en anagkais
26 egô de epechôn agathois idou sunêntêsan moi mallon êmerai kakôn
27 ê koilia mou exezesen kai ou siôpêsetai proephthasan me êmerai ptôcheias
28 stenôn peporeumai aneu phimou estêka de en ekklêsia kekragôs
29 adelphos gegona seirênôn etairos de strouthôn
30 to de derma mou eskotôtai megalôs ta de osta mou apo kaumatos
31 apebê de eis pathos mou ê kithara o de psalmos mou eis klauthmon emoi

Kapitel 31

1 diathêkên ethemên tois ophthalmois mou kai ou sunêsô epi parthenon
2 kai ti emerisen o theos apanôthen kai klêronomia ikanou ex upsistôn
3 ouchi apôleia tô adikô kai apallotriôsis tois poiousin anomian
4 ouchi autos opsetai odon mou kai panta ta diabêmata mou exarithmêsetai
5 ei de êmên peporeumenos meta geloiastôn ei de kai espoudasen o pous mou eis dolon
6 istaiê me ara en zugô dikaiô oiden de o kurios tên akakian mou
7 ei exeklinen o pous mou ek tês odou ei de kai tô ophthalmô epêkolouthêsen ê kardia mou ei de kai tais chersin mou êpsamên dôrôn
8 speiraimi ara kai alloi phagoisan arrizos de genoimên epi gês
9 ei exêkolouthêsen ê kardia mou gunaiki andros eterou ei kai egkathetos egenomên epi thurais autês
10 aresai ara kai ê gunê mou eterô ta de nêpia mou tapeinôtheiê
11 thumos gar orgês akataschetos to mianai andros gunaika
12 pur gar estin kaiomenon epi pantôn tôn merôn ou d an epelthê ek rizôn apôlesen
13 ei de kai ephaulisa krima therapontos mou ê therapainês krinomenôn autôn pros me
14 ti gar poiêsô ean etasin mou poiêsêtai o kurios ean de kai episkopên tina apokrisin poiêsomai
15 poteron ouch ôs kai egô egenomên en gastri kai ekeinoi gegonasin gegonamen de en tê autê koilia
16 adunatoi de chreian ên pot eichon ouk apetuchon chêras de ton ophthalmon ouk exetêxa
17 ei de kai ton psômon mou ephagon monos kai ouchi orphanô metedôka
18 oti ek neotêtos mou exetrephon ôs patêr kai ek gastros mêtros mou ôdêgêsa
19 ei de kai upereidon gumnon apollumenon kai ouk êmphiasa
20 adunatoi de ei mê eulogêsan me apo de kouras amnôn mou ethermanthêsan oi ômoi autôn
21 ei epêra orphanô cheira pepoithôs oti pollê moi boêtheia periestin
22 apostaiê ara o ômos mou apo tês kleidos o de brachiôn mou apo tou agkônos mou suntribeiê
23 phobos gar kuriou suneschen me kai apo tou lêmmatos autou ouch upoisô
24 ei etaxa chrusion ischun mou ei de kai lithô polutelei epepoithêsa
25 ei de kai euphranthên pollou ploutou moi genomenou ei de kai ep anarithmêtois ethemên cheira mou
26 ê ouch orô men êlion ton epiphauskonta ekleiponta selênên de phthinousan ou gar ep autois estin
27 kai ei êpatêthê lathra ê kardia mou ei de kai cheira mou epitheis epi stomati mou ephilêsa
28 kai touto moi ara anomia ê megistê logistheiê oti epseusamên enantion kuriou tou upsistou
29 ei de kai epicharês egenomên ptômati echthrôn mou kai eipen ê kardia mou euge
30 akousai ara to ous mou tên kataran mou thrulêtheiên de ara upo laou mou kakoumenos
31 ei de kai pollakis eipon ai therapainai mou tis an dôê êmin tôn sarkôn autou plêsthênai lian mou chrêstou ontos
32 exô de ouk êulizeto xenos ê de thura mou panti elthonti aneôkto
33 ei de kai amartôn akousiôs ekrupsa tên amartian mou
34 ou gar dietrapên poluochlian plêthous tou mê exagoreusai enôpion autôn ei de kai eiasa adunaton exelthein thuran mou kolpô kenô
35 tis dôê akouonta mou cheira de kuriou ei mê ededoikein sungraphên de ên eichon kata tinos
36 ep ômois an perithemenos stephanon aneginôskon
37 kai ei mê rêxas autên apedôka outhen labôn para chreopheiletou
38 ei ep emoi pote ê gê estenaxen ei de kai oi aulakes autês eklausan omothumadon
39 ei de kai tên ischun autês ephagon monos aneu timês ei de kai psuchên kuriou tês gês ekbalôn elupêsa
40 anti purou ara exelthoi moi knidê anti de krithês batos kai epausato Iôb rêmasin

Kapitel 32

1 êsuchasan de kai oi treis philoi autou eti anteipein Iôb ên gar Iôb dikaios enantion autôn
2 ôrgisthê de Elious o tou Barachiêl o Bouzitês ek tês sungeneias Ram tês Ausitidos chôras ôrgisthê de tô Iôb sphodra dioti apephênen eauton dikaion enantion kuriou
3 kai kata tôn triôn de philôn ôrgisthê sphodra dioti ouk êdunêthêsan apokrithênai antitheta Iôb kai ethento auton einai asebê
4 Elious de upemeinen dounai apokrisin Iôb oti presbuteroi autou eisin êmerais
5 kai eiden Elious oti ouk estin apokrisis en stomati tôn triôn andrôn kai ethumôthê orgê autou
6 upolabôn de Elious o tou Barachiêl o Bouzitês eipen neôteros men eimi tô chronô umeis de este presbuteroi dio êsuchasa phobêtheis tou umin anangeilai tên emautou epistêmên
7 eipa de oti o chronos estin o lalôn en pollois de etesin oidasin sophian
8 alla pneuma estin en brotois pnoê de pantokratoros estin ê didaskousa
9 ouch oi poluchronioi eisin sophoi oud oi gerontes oidasin krima
10 dio eipa akousate mou kai anangelô umin a oida
11 enôtizesthe mou ta rêmata erô gar umôn akouontôn achri ou etasête logous
12 kai mechri umôn sunêsô kai idou ouk ên tô Iôb elegchôn antapokrinomenos rêmata autou ex umôn
13 ina mê eipête euromen sophian kuriô prosthemenoi
14 anthrôpô de epetrepsate lalêsai toiauta rêmata
15 eptoêthêsan ouk apekrithêsan eti epalaiôsan ex autôn logous
16 upemeina ou gar elalêsan oti estêsan ouk apekrithêsan
17 upolabôn de Elious legei
18 palin lalêsô plêrês gar eimi rêmatôn olekei gar me to pneuma tês gastros
19 ê de gastêr mou ôsper askos gleukous zeôn dedemenos ê ôsper phusêtêr chalkeôs errêgôs
20 lalêsô ina anapausômai anoixas ta cheilê
21 anthrôpon gar ou mê aischunthô alla mên oude broton ou mê entrapô
22 ou gar epistamai thaumasai prosôpon ei de mê kai eme sêtes edontai

Kapitel 33

1 ou mên de alla akouson Iôb ta rêmata mou kai lalian enôtizou mou
2 idou gar ênoixa to stoma mou kai elalêsen ê glôssa mou
3 kathara mou ê kardia rêmasin sunesis de cheileôn mou kathara noêsei
4 pneuma theion to poiêsan me pnoê de pantokratoros ê didaskousa me
5 ean dunê dos moi apokrisin pros tauta upomeinon stêthi kat eme kai egô kata se
6 ek pêlou diêrtisai su ôs kai egô ek tou autou diêrtismetha
7 ouch o phobos mou se strobêsei oude ê cheir mou bareia estai epi soi
8 plên eipas en ôsin mou phônên rêmatôn sou akêkoa
9 dioti legeis katharos eimi ouch amartôn amemptos de eimi ou gar ênomêsa
10 mempsin de kat emou euren êgêtai de me ôsper upenantion
11 etheto de en xulô ton poda mou ephulaxen de mou pasas tas odous
12 pôs gar legeis dikaios eimi kai ouk epakêkoen mou aiônios gar estin o epanô brotôn
13 legeis de dia ti tês dikês mou ouk epakêkoen pan rêma
14 en gar tô apax lalêsai o kurios en de tô deuterô enupnion
15 ê en meletê nukterinê ôs otan epipiptê deinos phobos ep anthrôpous epi nustagmatôn epi koitês
16 tote anakaluptei noun anthrôpôn en eidesin phobou toioutois autous exephobêsen
17 apostrepsai anthrôpon ex adikias to de sôma autou apo ptômatos errusato
18 epheisato de tês psuchês autou apo thanatou kai mê pesein auton en polemô
19 palin de êlegxen auton en malakia epi koitês kai plêthos ostôn autou enarkêsen
20 pan de brôton sitou ou mê dunêtai prosdexasthai kai ê psuchê autou brôsin epithumêsei
21 eôs an sapôsin autou ai sarkes kai apodeixê ta osta autou kena
22 êngisen de eis thanaton ê psuchê autou ê de zôê autou en adê
23 ean ôsin chilioi angeloi thanatêphoroi eis autôn ou mê trôsê auton ean noêsê tê kardia epistraphênai epi kurion anangeilê de anthrôpô tên eautou mempsin tên de anoian autou deixê
24 anthexetai tou mê pesein auton eis thanaton ananeôsei de autou to sôma ôsper aloiphên epi toichou ta de osta autou emplêsei muelou
25 apalunei de autou tas sarkas ôsper nêpiou apokatastêsei de auton andrôthenta en anthrôpois
26 euxamenos de pros kurion kai dekta autô estai eiseleusetai de prosôpô katharô sun exêgoria apodôsei de anthrôpois dikaiosunên
27 eita tote apomempsetai anthrôpos autos eautô legôn oia suneteloun kai ouk axia êtasen me ôn êmarton
28 sôson psuchên mou tou mê elthein eis diaphthoran kai ê zôê mou phôs opsetai
29 idou panta tauta ergatai o ischuros odous treis meta andros
30 all errusato tên psuchên mou ek thanatou ina ê zôê mou en phôti ainê auton
31 enôtizou Iôb kai akoue mou kôpheuson kai egô eimi lalêsô
32 ei eisin logoi apokrithêti moi lalêson thelô gar dikaiôthênai se
33 ei mê su akouson mou kôpheuson kai didaxô se sophian

Kapitel 34

1 upolabôn de Elious legei
2 akousate mou sophoi epistamenoi enôtizesthe to kalon
3 oti ous logous dokimazei kai larugx geuetai brôsin
4 krisin elômetha eautois gnômen ana meson eautôn o ti kalon
5 oti eirêken Iôb dikaios eimi o kurios apêllaxen mou to krima
6 epseusato de tô krimati mou biaion to belos mou aneu adikias
7 tis anêr ôsper Iôb pinôn muktêrismon ôsper udôr
8 ouch amartôn oude asebêsas ê odou koinônêsas meta poiountôn ta anoma tou poreuthênai meta asebôn
9 mê gar eipês oti ouk estai episkopê andros kai episkopê autô para kuriou
10 dio sunetoi kardias akousate mou mê moi eiê enanti kuriou asebêsai kai enanti pantokratoros taraxai to dikaion
11 alla apodidoi anthrôpô katha poiei ekastos autôn kai en tribô andros eurêsei auton
12 oiê de ton kurion atopa poiêsein ê o pantokratôr taraxei krisin
13 os epoiêsen tên gên tis de estin o poiôn tên up ouranon kai ta enonta panta
14 ei gar bouloito sunechein kai to pneuma par autô kataschein
15 teleutêsei pasa sarx omothumadon pas de brotos eis gên apeleusetai othen kai eplasthê
16 ei de mê nouthetê akoue tauta enôtizou phônên rêmatôn
17 ide su ton misounta anoma kai ton ollunta tous ponêrous onta aiônion dikaion
18 asebês o legôn basilei paranomeis asebestate tois archousin
19 os ouk epêschunthê prosôpon entimou oude oiden timên thesthai adrois thaumasthênai prosôpa autôn
20 kena de autois apobêsetai to kekragenai kai deisthai andros echrêsanto gar paranomôs ekklinomenôn adunatôn
21 autos gar oratês estin ergôn anthrôpôn lelêthen de auton ouden ôn prassousin
22 oude estai topos tou krubênai tous poiountas ta anoma
23 oti ouk ep andra thêsei eti o gar kurios pantas ephora
24 o katalambanôn anexichniasta endoxa te kai exaisia ôn ouk estin arithmos
25 o gnôrizôn autôn ta erga kai strepsei nukta kai tapeinôthêsontai
26 esbesen de asebeis oratoi de enantion autou
27 oti exeklinan ek nomou theou dikaiômata de autou ouk epegnôsan
28 tou epagagein ep auton kraugên penêtos kai kraugên ptôchôn eisakousetai
29 kai autos êsuchian parexei kai tis katadikasetai kai krupsei prosôpon kai tis opsetai auton kai kata ethnous kai kata anthrôpou omou
30 basileuôn anthrôpon upokritên apo duskolias laou
31 oti pros ton ischuron o legôn eilêpha ouk enechurasô
32 aneu emautou opsomai su deixon moi ei adikian êrgasamên ou mê prosthêsô
33 mê para sou apoteisei autên oti apôsê oti su eklexê kai ouk egô kai ti egnôs lalêson
34 dio sunetoi kardias erousin tauta anêr de sophos akêkoen mou to rêma
35 Iôb de ouk en sunesei elalêsen ta de rêmata autou ouk en epistêmê
36 ou mên de alla mathe Iôb mê dôs eti antapokrisin ôsper oi aphrones
37 ina mê prosthômen eph amartiais êmôn anomia de eph êmin logisthêsetai polla lalountôn rêmata enantion tou kuriou

Kapitel 35

1 upolabôn de Elious legei
2 ti touto êgêsô en krisei su tis ei oti eipas dikaios eimi enanti kuriou
3 ê ereis ti poiêsô amartôn
4 egô soi dôsô apokrisin kai tois trisin philois sou
5 anablepson eis ton ouranon kai ide katamathe de nephê ôs upsêla apo sou
6 ei êmartes ti praxeis ei de kai polla ênomêsas ti dunasai poiêsai
7 epei de oun dikaios ei ti dôseis autô ê ti ek cheiros sou lêmpsetai
8 andri tô omoiô sou ê asebeia sou kai uiô anthrôpou ê dikaiosunê sou
9 apo plêthous sukophantoumenoi kekraxontai boêsontai apo brachionos pollôn
10 kai ouk eipen pou estin o theos o poiêsas me o katatassôn phulakas nukterinas
11 o diorizôn me apo tetrapodôn gês apo de peteinôn ouranou
12 ekei kekraxontai kai ou mê eisakousê kai apo ubreôs ponêrôn
13 atopa gar ou bouletai o kurios idein autos gar o pantokratôr oratês estin
14 tôn suntelountôn ta anoma kai sôsei me krithêti de enantion autou ei dunasai ainesai auton ôs estin
15 kai nun oti ouk estin episkeptomenos orgên autou kai ouk egnô paraptômati sphodra
16 kai Iôb mataiôs anoigei to stoma autou en agnôsia rêmata barunei

Kapitel 36

1 prostheis de Elious eti legei
2 meinon me mikron eti ina didaxô se eti gar en emoi estin lexis
3 analabôn tên epistêmên mou makran ergois de mou dikaia erô
4 ep alêtheias kai ouk adika rêmata adikôs sunieis
5 gignôske de oti o kurios ou mê apopoiêsêtai ton akakon dunatos ischui kardias
6 asebê ou mê zôopoiêsei kai krima ptôchôn dôsei
7 ouk aphelei apo dikaiou ophthalmous autou kai meta basileôn eis thronon kai kathiei autous eis neikos kai upsôthêsontai
8 kai ei pepedêmenoi en cheiropedais suschethêsontai en schoiniois penias
9 kai anangelei autois ta erga autôn kai ta paraptômata autôn oti ischusousin
10 alla tou dikaiou eisakousetai kai eipen oti epistraphêsontai ex adikias
11 ean akousôsin kai douleusôsin suntelesousin tas êmeras autôn en agathois kai ta etê autôn en euprepeiais
12 asebeis de ou diasôzei para to mê boulesthai eidenai autous ton kurion kai dioti nouthetoumenoi anêkooi êsan
13 kai upokritai kardia taxousin thumon ou boêsontai oti edêsen autous
14 apothanoi toinun en neotêti ê psuchê autôn ê de zôê autôn titrôskomenê upo angelôn
15 anth ôn ethlipsan asthenê kai adunaton krima de praeôn ekthêsei
16 kai proseti êpatêsen se ek stomatos echthrou abussos katachusis upokatô autês kai katebê trapeza sou plêrês piotêtos
17 ouch usterêsei de apo dikaiôn krima
18 thumos de ep asebeis estai di asebeian dôrôn ôn edechonto ep adikiais
19 mê se ekklinatô ekôn o nous deêseôs en anagkê ontôn adunatôn kai pantas tous krataiountas ischun
20 mê exelkusês tên nukta tou anabênai laous ant autôn
21 alla phulaxai mê praxês atopa epi touton gar exeilô apo ptôcheias
22 idou o ischuros krataiôsei en ischui autou tis gar estin kat auton dunastês
23 tis de estin o etazôn autou ta erga ê tis o eipas epraxen adika
24 mnêsthêti oti megala estin autou ta erga ôn êrxan andres
25 pas anthrôpos eiden en eautô osoi titrôskomenoi eisin brotoi
26 idou o ischuros polus kai ou gnôsometha arithmos etôn autou kai aperantos
27 arithmêtai de autô stagones uetou kai epichuthêsontai uetô eis nephelên
28 ruêsontai palaiômata eskiasen de nephê epi amuthêtôn brotôn
29 kai ean sunê apektaseis nephelês isotêta skênês autou
30 idou ekteinei ep auton êdô kai rizômata tês thalassês ekalupsen
31 en gar autois krinei laous dôsei trophên tô ischuonti
32 epi cheirôn ekalupsen phôs kai eneteilato peri autês en apantônti
33 anangelei peri autou philon autou ktêsis kai peri adikias

Kapitel 37

1 kai tautês etarachthê ê kardia mou kai aperruê ek tou topou autês
2 akoue akoên en orgê thumou kuriou kai meletê ek stomatos autou exeleusetai
3 upokatô pantos tou ouranou archê autou kai to phôs autou epi pterugôn tês gês
4 opisô autou boêsetai phônê brontêsei en phônê ubreôs autou kai ouk antallaxei autous oti akousei phônên autou
5 brontêsei o ischuros en phônê autou thaumasia epoiêsen gar megala a ouk êdeimen
6 suntassôn chioni ginou epi tês gês kai cheimôn uetos kai cheimôn uetôn dunasteias autou
7 en cheiri pantos anthrôpou katasphragizei ina gnô pas anthrôpos tên eautou astheneian
8 eisêlthen de thêria upo skepên êsuchasan de epi koitês
9 ek tamieiôn eperchontai dinai apo de akrôtêriôn psuchos
10 kai apo pnoês ischurou dôsei pagos oiakizei de to udôr ôs ean boulêtai
11 kai eklekton kataplassei nephelê diaskorpiei nephos phôs autou
12 kai autos kuklômata diastrepsei en theeboulathô eis erga autôn panta osa an enteilêtai autois tauta suntetaktai par autou epi tês gês
13 ean eis paideian ean eis tên gên autou ean eis eleos eurêsei auton
14 enôtizou tauta Iôb stêthi nouthetou dunamin kuriou
15 oidamen oti o theos etheto erga autou phôs poiêsas ek skotous
16 epistatai de diakrisin nephôn exaisia de ptômata ponêrôn
17 sou de ê stolê thermê êsuchazetai de epi tês gês
18 stereôseis met autou eis palaiômata ischurai ôs orasis epichuseôs
19 dia ti didaxon me ti eroumen autô kai pausômetha polla legontes
20 mê biblos ê grammateus moi parestêken ina anthrôpon estêkôs katasiôpêsô
21 pasin d ouch oraton to phôs têlauges estin en tois palaiômasin ôsper to par autou epi nephôn
22 apo borra nephê chrusaugounta epi toutois megalê ê doxa kai timê pantokratoros
23 kai ouch euriskomen allon omoion tê ischui autou o ta dikaia krinôn ouk oiei epakouein auton
24 dio phobêthêsontai auton oi anthrôpoi phobêthêsontai de auton kai oi sophoi kardia

Kapitel 38

1 meta de to pausasthai Elioun tês lexeôs eipen o kurios tô Iôb dia lailapos kai nephôn
2 tis outos o kruptôn me boulên sunechôn de rêmata en kardia eme de oietai kruptein
3 zôsai ôsper anêr tên osphun sou erôtêsô de se su de moi apokrithêti
4 pou ês en tô themelioun me tên gên apangeilon de moi ei epistê sunesin
5 tis etheto ta metra autês ei oidas ê tis o epagagôn spartion ep autês
6 epi tinos oi krikoi autês pepêgasin tis de estin o balôn lithon gôniaion ep autês
7 ote egenêthêsan astra ênesan me phônê megalê pantes angeloi mou
8 ephraxa de thalassan pulais ote emaimassen ek koilias mêtros autês ekporeuomenê
9 ethemên de autê nephos amphiasin omichlê de autên esparganôsa
10 ethemên de autê oria peritheis kleithra kai pulas
11 eipa de autê mechri toutou eleusê kai ouch uperbêsê all en seautê suntribêsetai sou ta kumata
12 ê epi sou suntetacha phengos prôinon eôsphoros de eiden tên eautou taxin
13 epilabesthai pterugôn gês ektinaxai asebeis ex autês
14 ê su labôn gên pêlon eplasas zôon kai lalêton auton ethou epi gês
15 apheilas de apo asebôn to phôs brachiona de uperêphanôn sunetripsas
16 êlthes de epi pêgên thalassês en de ichnesin abussou periepatêsas
17 anoigontai de soi phobô pulai thanatou pulôroi de adou idontes se eptêxan
18 nenouthetêsai de to euros tês up ouranon anangeilon dê moi posê tis estin
19 poia de gê aulizetai to phôs skotous de poios o topos
20 ei agagois me eis oria autôn ei de kai epistasai tribous autôn
21 oida ara oti tote gegennêsai arithmos de etôn sou polus
22 êlthes de epi thêsaurous chionos thêsaurous de chalazês eorakas
23 apokeitai de soi eis ôran echthrôn eis êmeran polemou kai machês
24 pothen de ekporeuetai pachnê ê diaskedannutai notos eis tên up ouranon
25 tis de êtoimasen uetô labrô rusin odon de kudoimôn
26 tou uetisai epi gên ou ouk anêr erêmon ou ouch uparchei anthrôpos en autê
27 tou chortasai abaton kai aoikêton kai tou ekblastêsai exodon chloês
28 tis estin uetou patêr tis de estin o tetokôs bôlous drosou
29 ek gastros de tinos ekporeuetai o krustallos pachnên de en ouranô tis tetoken
30 ê katabainei ôsper udôr reon prosôpon de abussou tis epêxen
31 sunêkas de desmon Pleiados kai phragmon Ôriônos ênoixas
32 ê dianoixeis mazourôth en kairô autou kai {Esperon epi komês autou axeis auta
33 epistasai de tropas ouranou ê ta up ouranon omothumadon ginomena
34 kaleseis de nephos phônê kai tromô udatos labrô upakousetai sou
35 aposteleis de keraunous kai poreusontai erousin de soi ti estin
36 tis de edôken gunaixin uphasmatos sophian ê poikiltikên epistêmên
37 tis de o arithmôn nephê sophia ouranon de eis gên eklinen
38 kechutai de ôsper gê konia kekollêka de auton ôsper lithô kubon
39 thêreuseis de leousin boran psuchas de drakontôn emplêseis
40 dedoikasin gar en koitais autôn kathêntai de en ulais enedreuontes
41 tis de êtoimasen koraki boran neossoi gar autou pros kurion kekragasin planômenoi ta sita zêtountes

Kapitel 39

1 ei egnôs kairon toketou tragelaphôn petras ephulaxas de ôdinas elaphôn
2 êrithmêsas de autôn mênas plêreis toketou ôdinas de autôn elusas
3 exethrepsas de autôn ta paidia exô phobou ôdinas autôn exaposteleis
4 aporrêxousin ta tekna autôn plêthunthêsontai en genêmati exeleusontai kai ou mê anakampsousin autois
5 tis de estin o apheis onon agrion eleutheron desmous de autou tis elusen
6 ethemên de tên diaitan autou erêmon kai ta skênômata autou almurida
7 katagelôn poluochlias poleôs mempsin de phorologou ouk akouôn
8 kataskepsetai orê nomên autou kai opisô pantos chlôrou zêtei
9 boulêsetai de soi monokerôs douleusai ê koimêthênai epi phatnês sou
10 dêseis de en imasi zugon autou ê elkusei sou aulakas en pediô
11 pepoithas de ep autô oti pollê ê ischus autou epaphêseis de autô ta erga sou
12 pisteuseis de oti apodôsei soi ton sporon eisoisei de sou ton alôna
13 pterux terpomenôn neelasa ean sullabê asida kai nessa
14 oti aphêsei eis gên ta ôa autês kai epi choun thalpsei
15 kai epelatheto oti pous skorpiei kai thêria agrou katapatêsei
16 apesklêrunen ta tekna autês ôste mê eautê eis kenon ekopiasen aneu phobou
17 oti katesiôpêsen autê o theos sophian kai ouk emerisen autê en tê sunesei
18 kata kairon en upsei upsôsei katagelasetai ippou kai tou epibatou autou
19 ê su periethêkas ippô dunamin enedusas de trachêlô autou phobon
20 periethêkas de autô panoplian doxan de stêtheôn autou tolmê
21 anorussôn en pediô gauria ekporeuetai de eis pedion en ischui
22 sunantôn belei katagela kai ou mê apostraphê apo sidêrou
23 ep autô gauria toxon kai machaira
24 kai orgê aphaniei tên gên kai ou mê pisteusê eôs an sêmanê salpigx
25 salpingos de sêmainousês legei euge porrôthen de osphrainetai polemou sun almati kai kraugê
26 ek de tês sês epistêmês estêken ierax anapetasas tas pterugas akinêtos kathorôn ta pros noton
27 epi de sô prostagmati upsoutai aetos gups de epi nossias autou kathestheis aulizetai
28 ep exochê petras kai apokruphô
29 ekeise ôn zêtei ta sita porrôthen oi ophthalmoi autou skopeuousin
30 neossoi de autou phurontai en aimati ou d an ôsi tethneôtes parachrêma euriskontai

Kapitel 40

1 kai apekrithê kurios o theos tô Iôb kai eipen
2 mê krisin meta ikanou ekklinei elegchôn theon apokrithêsetai autên
3 upolabôn de Iôb legei tô kuriô
4 ti eti egô krinomai nouthetoumenos kai elegchôn kurion akouôn toiauta outhen ôn egô de tina apokrisin dô pros tauta cheira thêsô epi stomati mou
5 apax lelalêka epi de tô deuterô ou prosthêsô
6 eti de upolabôn o kurios eipen tô Iôb ek tou nephous
7 mê alla zôsai ôsper anêr tên osphun sou erôtêsô de se su de moi apokrithêti
8 mê apopoiou mou to krima oiei de me allôs soi kechrêmatikenai ê ina anaphanês dikaios
9 ê brachiôn soi estin kata tou kuriou ê phônê kat auton brontas
10 analabe dê upsos kai dunamin doxan de kai timên amphiesai
11 aposteilon de angelous orgê pan de ubristên tapeinôson
12 uperêphanon de sbeson sêpson de asebeis parachrêma
13 krupson de eis gên exô omothumadon ta de prosôpa autôn atimias emplêson
14 omologêsô ara oti dunatai ê dexia sou sôsai
15 alla dê idou thêria para soi chorton isa bousin esthiei
16 idou dê ischus autou ep osphui ê de dunamis ep omphalou gastros
17 estêsen ouran ôs kuparisson ta de neura autou sumpeplektai
18 ai pleurai autou pleurai chalkeiai ê de rachis autou sidêros chutos
19 tout estin archê plasmatos kuriou pepoiêmenon egkatapaizesthai upo tôn angelôn autou
20 epelthôn de ep oros akrotomon epoiêsen charmonên tetraposin en tô tartarô
21 upo pantodapa dendra koimatai para papuron kai kalamon kai boutomon
22 skiazontai de en autô dendra megala sun radamnois kai klônes agnou
23 ean genêtai plêmmura ou mê aisthêthê pepoithen oti proskrousei o Iordanês eis to stoma autou
24 en tô ophthalmô autou dexetai auton enskolieuomenos trêsei rina
25 axeis de drakonta en agkistrô perithêseis de phorbean peri rina autou
26 ei dêseis krikon en tô muktêri autou pseliô de trupêseis to cheilos autou
27 lalêsei de soi deêsei iketêria malakôs
28 thêsetai de diathêkên meta sou lêmpsê de auton doulon aiônion
29 paixê de en autô ôsper orneô ê dêseis auton ôsper strouthion paidiô
30 ensitountai de en autô ethnê meriteuontai de auton phoinikôn genê
31 pan de plôton sunelthon ou mê enegkôsin bursan mian ouras autou kai en ploiois alieôn kephalên autou
32 epithêseis de autô cheira mnêstheis polemon ton ginomenon en sômati autou kai mêketi ginesthô

Kapitel 41

1 ouch eorakas auton oude epi tois legomenois tethaumakas
2 ou dedoikas oti êtoimastai moi tis gar estin o emoi antistas
3 ê tis antistêsetai moi kai upomenei ei pasa ê up ouranon emê estin
4 ou siôpêsomai di auton kai logon dunameôs eleêsei ton ison autou
5 tis apokalupsei prosôpon enduseôs autou eis de ptuxin thôrakos autou tis an eiselthoi
6 pulas prosôpou autou tis anoixei kuklô odontôn autou phobos
7 ta egkata autou aspides chalkeiai sundesmos de autou ôsper smiritês lithos
8 eis tou enos kollôntai pneuma de ou mê dielthê auton
9 anêr tô adelphô autou proskollêthêsetai sunechontai kai ou mê apospasthôsin
10 en ptarmô autou epiphausketai phengos oi de ophthalmoi autou eidos eôsphorou
11 ek stomatos autou ekporeuontai lampades kaiomenai kai diarriptountai escharai puros
12 ek muktêrôn autou ekporeuetai kapnos kaminou kaiomenês puri anthrakôn
13 ê psuchê autou anthrakes phlox de ek stomatos autou ekporeuetai
14 en de trachêlô autou aulizetai dunamis emprosthen autou trechei apôleia
15 sarkes de sômatos autou kekollêntai katacheei ep auton ou saleuthêsetai
16 ê kardia autou pepêgen ôs lithos estêken de ôsper akmôn anêlatos
17 straphentos de autou phobos thêriois tetraposin epi gês allomenois
18 ean sunantêsôsin autô logchai ouden mê poiêsôsin doru epêrmenon kai thôraka
19 êgêtai men gar sidêron achura chalkon de ôsper xulon sathron
20 ou mê trôsê auton toxon chalkeion êgêtai men petrobolon chorton
21 ôs kalamê elogisthêsan sphurai katagela de seismou purphorou
22 ê strômnê autou obeliskoi oxeis pas de chrusos thalassês up auton ôsper pêlos amuthêtos
23 anazei tên abusson ôsper chalkeion êgêtai de tên thalassan ôsper exaleiptron
24 ton de tartaron tês abussou ôsper aichmalôton elogisato abusson eis peripaton
25 ouk estin ouden epi tês gês omoion autô pepoiêmenon egkatapaizesthai upo tôn angelôn mou
26 pan upsêlon ora autos de basileus pantôn tôn en tois udasin

Kapitel 42

1 upolabôn de Iôb legei tô kuriô
2 oida oti panta dunasai adunatei de soi outhen
3 tis gar estin o kruptôn se boulên pheidomenos de rêmatôn kai se oietai kruptein tis de anangelei moi a ouk êdein megala kai thaumasta a ouk êpistamên
4 akouson de mou kurie ina kagô lalêsô erôtêsô de se su de me didaxon
5 akoên men ôtos êkouon sou to proteron nuni de o ophthalmos mou eoraken se
6 dio ephaulisa emauton kai etakên êgêmai de emauton gên kai spodon
7 egeneto de meta to lalêsai ton kurion panta ta rêmata tauta tô Iôb eipen o kurios Eliphas tô Thaimanitê êmartes su kai oi duo philoi sou ou gar elalêsate enôpion mou alêthes ouden ôsper o therapôn mou Iôb
8 nun de labete epta moschous kai epta krious kai poreuthête pros ton theraponta mou Iôb kai poiêsei karpôsin peri umôn Iôb de o therapôn mou euxetai peri umôn oti ei mê prosôpon autou lêmpsomai ei mê gar di auton apôlesa an umas ou gar elalêsate alêthes kata tou therapontos mou Iôb
9 eporeuthê de Eliphas o Thaimanitês kai Baldad o Sauchitês kai Sôphar o Minaios kai epoiêsan kathôs sunetaxen autois o kurios kai elusen tên amartian autois dia Iôb
10 o de kurios êuxêsen ton Iôb euxamenou de autou kai peri tôn philôn autou aphêken autois tên amartian edôken de o kurios dipla osa ên emprosthen Iôb eis diplasiasmon
11 êkousan de pantes oi adelphoi autou kai ai adelphai autou panta ta sumbebêkota autô kai êlthon pros auton kai pantes osoi êdeisan auton ek prôtou phagontes de kai piontes par autô parekalesan auton kai ethaumasan epi pasin ois epêgagen autô o kurios edôken de autô ekastos amnada mian kai tetradrachmon chrusoun asêmon
12 o de kurios eulogêsen ta eschata Iôb ê ta emprosthen ên de ta ktênê autou probata muria tetrakischilia kamêloi exakischiliai zeugê boôn chilia onoi thêleiai nomades chiliai
13 gennôntai de autô uioi epta kai thugateres treis
14 kai ekalesen tên men prôtên Êmeran tên de deuteran Kasian tên de tritên Amaltheias keras
15 kai ouch eurethêsan kata tas thugateras Iôb beltious autôn en tê up ouranon edôken de autais o patêr klêronomian en tois adelphois
16 ezêsen de Iôb meta tên plêgên etê ekaton ebdomêkonta ta de panta ezêsen etê diakosia tessarakonta oktô kai eiden Iôb tous uious autou kai tous uious tôn uiôn autou tetartên genean
17 kai eteleutêsen Iôb presbuteros kai plêrês êmerôn

Andre bøger