Septuaginta

Jeremias' Bog / Ieremias / Ιερεμιας

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Jeremias' Bog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Kapitel 1

1 to rêma tou theou o egeneto epi Ieremian ton tou Chelkiou ek tôn iereôn os katôkei en Anathôth en gê Beniamin
2 os egenêthê logos tou theou pros auton en tais êmerais Iôsia uiou Amôs basileôs Iouda etous triskaidekatou en tê basileia autou
3 kai egeneto en tais êmerais Iôakim uiou Iôsia basileôs Iouda eôs endekatou etous Sedekia uiou Iôsia basileôs Iouda eôs tês aichmalôsias Ierousalêm en tô pemptô mêni
4 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
5 pro tou me plasai se en koilia epistamai se kai pro tou se exelthein ek mêtras êgiaka se prophêtên eis ethnê tetheika se
6 kai eipa ô despota kurie idou ouk epistamai lalein oti neôteros egô eimi
7 kai eipen kurios pros me mê lege oti neôteros egô eimi oti pros pantas ous ean exaposteilô se poreusê kai kata panta osa ean enteilômai soi lalêseis
8 mê phobêthês apo prosôpou autôn oti meta sou egô eimi tou exaireisthai se legei kurios
9 kai exeteinen kurios tên cheira autou pros me kai êpsato tou stomatos mou kai eipen kurios pros me idou dedôka tous logous mou eis to stoma sou
10 idou katestaka se sêmeron epi ethnê kai basileias ekrizoun kai kataskaptein kai apolluein kai anoikodomein kai kataphuteuein
11 kai egeneto logos kuriou pros me legôn ti su oras Ieremia kai eipa baktêrian karuinên
12 kai eipen kurios pros me kalôs eôrakas dioti egrêgora egô epi tous logous mou tou poiêsai autous
13 kai egeneto logos kuriou pros me ek deuterou legôn ti su oras kai eipa lebêta upokaiomenon kai to prosôpon autou apo prosôpou borra
14 kai eipen kurios pros me apo prosôpou borra ekkauthêsetai ta kaka epi pantas tous katoikountas tên gên
15 dioti idou egô sugkalô pasas tas basileias apo borra tês gês legei kurios kai êxousin kai thêsousin ekastos ton thronon autou epi ta prothura tôn pulôn Ierousalêm kai epi panta ta teichê ta kuklô autês kai epi pasas tas poleis Iouda
16 kai lalêsô pros autous meta kriseôs peri pasês tês kakias autôn ôs egkatelipon me kai ethusan theois allotriois kai prosekunêsan tois ergois tôn cheirôn autôn
17 kai su perizôsai tên osphun sou kai anastêthi kai eipon pros autous panta osa an enteilômai soi mê phobêthês apo prosôpou autôn mêde ptoêthês enantion autôn oti meta sou egô eimi tou exaireisthai se legei kurios
18 idou tetheika se en tê sêmeron êmera ôs polin ochuran kai ôs teichos chalkoun ochuron apasin tois basileusin Iouda kai tois archousin autou kai tô laô tês gês
19 kai polemêsousin se kai ou mê dunôntai pros se dioti meta sou egô eimi tou exaireisthai se eipen kurios

Kapitel 2

1 kai eipen tade legei kurios emnêsthên eleous neotêtos sou kai agapês teleiôseôs sou tou exakolouthêsai se tô agiô Israêl legei kurios
2 agios Israêl tô kuriô archê genêmatôn autou pantes oi esthontes auton plêmmelêsousin kaka êxei ep autous phêsin kurios
3 akousate logon kuriou oikos Iakôb kai pasa patria oikou Israêl
4 tade legei kurios ti eurosan oi pateres umôn en emoi plêmmelêma oti apestêsan makran ap emou kai eporeuthêsan opisô tôn mataiôn kai emataiôthêsan
5 kai ouk eipan pou estin kurios o anagagôn êmas ek gês Aiguptou o kathodêgêsas êmas en tê erêmô en gê apeirô kai abatô en gê anudrô kai akarpô en gê en ê ou diôdeusen en autê outhen kai ou katôkêsen ekei uios anthrôpou
6 kai eisêgagon umas eis ton Karmêlon tou phagein umas tous karpous autou kai ta agatha autou kai eisêlthate kai emianate tên gên mou kai tên klêronomian mou ethesthe eis bdelugma
7 oi iereis ouk eipan pou estin kurios kai oi antechomenoi tou nomou ouk êpistanto me kai oi poimenes êseboun eis eme kai oi prophêtai eprophêteuon tê Baal kai opisô anôphelous eporeuthêsan
8 dia touto eti krithêsomai pros umas legei kurios kai pros tous uious tôn uiôn umôn krithêsomai
9 dioti dielthete eis nêsous Chettiim kai idete kai eis Kêdar aposteilate kai noêsate sphodra kai idete ei gegonen toiauta
10 ei allaxontai ethnê theous autôn kai outoi ouk eisin theoi o de laos mou êllaxato tên doxan autou ex ês ouk ôphelêthêsontai
11 exestê o ouranos epi toutô kai ephrixen epi pleion sphodra legei kurios
12 oti duo ponêra epoiêsen o laos mou eme egkatelipon pêgên udatos zôês kai ôruxan eautois lakkous suntetrimmenous oi ou dunêsontai udôr sunechein
13 mê doulos estin Israêl ê oikogenês estin dia ti eis pronomên egeneto
14 ep auton ôruonto leontes kai edôkan tên phônên autôn oi etaxan tên gên autou eis erêmon kai ai poleis autou kateskaphêsan para to mê katoikeisthai
15 kai uioi Mempheôs kai Taphnas egnôsan se kai katepaizon sou
16 ouchi tauta epoiêsen soi to katalipein se eme legei kurios o theos sou
17 kai nun ti soi kai tê odô Aiguptou tou piein udôr Gêôn kai ti soi kai tê odô Assuriôn tou piein udôr potamôn
18 paideusei se ê apostasia sou kai ê kakia sou elegxei se kai gnôthi kai ide oti pikron soi to katalipein se eme legei kurios o theos sou kai ouk eudokêsa epi soi legei kurios o theos sou
19 oti ap aiônos sunetripsas ton zugon sou diespasas tous desmous sou kai eipas ou douleusô alla poreusomai epi pan bounon upsêlon kai upokatô pantos xulou kataskiou ekei diachuthêsomai en tê porneia mou
20 egô de ephuteusa se ampelon karpophoron pasan alêthinên pôs estraphês eis pikrian ê ampelos ê allotria
21 ean apoplunê en nitrô kai plêthunês seautê poan kekêlidôsai en tais adikiais sou enantion emou legei kurios
22 pôs ereis ouk emianthên kai opisô tês Baal ouk eporeuthên ide tas odous sou en tô poluandriô kai gnôthi ti epoiêsas opse phônê autês ôloluxen tas odous autês
23 eplatunen eph udata erêmou en epithumiais psuchês autês epneumatophoreito paredothê tis epistrepsei autên pantes oi zêtountes autên ou kopiasousin en tê tapeinôsei autês eurêsousin autên
24 apostrepson ton poda sou apo odou tracheias kai ton pharunga sou apo dipsous ê de eipen andrioumai oti êgapêkei allotrious kai opisô autôn eporeueto
25 ôs aischunê kleptou otan alô outôs aischunthêsontai oi uioi Israêl autoi kai oi basileis autôn kai oi archontes autôn kai oi iereis autôn kai oi prophêtai autôn
26 tô xulô eipan oti patêr mou ei su kai tô lithô su egennêsas me kai estrepsan ep eme nôta kai ou prosôpa autôn kai en tô kairô tôn kakôn autôn erousin anasta kai sôson êmas
27 kai pou eisin oi theoi sou ous epoiêsas seautô ei anastêsontai kai sôsousin se en kairô tês kakôseôs sou oti kat arithmon tôn poleôn sou êsan theoi sou Iouda kai kat arithmon diodôn tês Ierousalêm ethuon tê Baal
28 ina ti laleite pros me pantes umeis êsebêsate kai pantes umeis ênomêsate eis eme legei kurios
29 matên epataxa ta tekna umôn paideian ouk edexasthe machaira katephagen tous prophêtas umôn ôs leôn olethreuôn kai ouk ephobêthête
30 akousate logon kuriou tade legei kurios mê erêmos egenomên tô Israêl ê gê kechersômenê dia ti eipen o laos mou ou kurieuthêsometha kai ouch êxomen pros se eti
31 mê epilêsetai numphê ton kosmon autês kai parthenos tên stêthodesmida autês o de laos mou epelatheto mou êmeras ôn ouk estin arithmos
32 ti eti kalon epitêdeuseis en tais odois sou tou zêtêsai agapêsin ouch outôs alla kai su eponêreusô tou mianai tas odous sou
33 kai en tais chersin sou eurethêsan aimata psuchôn athôôn ouk en diorugmasin euron autous all epi pasê drui
34 kai eipas athôos eimi alla apostraphêtô o thumos autou ap emou idou egô krinomai pros se en tô legein se ouch êmarton
35 ti katephronêsas sphodra tou deuterôsai tas odous sou kai apo Aiguptou kataischunthêsê kathôs katêschunthês apo Assour
36 oti kai enteuthen exeleusê kai ai cheires sou epi tês kephalês sou oti apôsato kurios tên elpida sou kai ouk euodôthêsê en autê

Kapitel 3

1 ean exaposteilê anêr tên gunaika autou kai apelthê ap autou kai genêtai andri eterô mê anakamptousa anakampsei pros auton eti ou miainomenê mianthêsetai ê gunê ekeinê kai su exeporneusas en poimesin pollois kai anekamptes pros me legei kurios
2 aron eis eutheian tous ophthalmous sou kai ide pou ouchi exephurthês epi tais odois ekathisas autois ôsei korônê erêmoumenê kai emianas tên gên en tais porneiais sou kai en tais kakiais sou
3 kai esches poimenas pollous eis proskomma seautê opsis pornês egeneto soi apênaischuntêsas pros pantas
4 ouch ôs oikon me ekalesas kai patera kai archêgon tês parthenias sou
5 mê diamenei eis ton aiôna ê diaphulachthêsetai eis neikos idou elalêsas kai epoiêsas ta ponêra tauta kai êdunasthês
6 kai eipen kurios pros me en tais êmerais Iôsia tou basileôs eides a epoiêsen moi ê katoikia tou Israêl eporeuthêsan epi pan oros upsêlon kai upokatô pantos xulou alsôdous kai eporneusan ekei
7 kai eipa meta to porneusai autên tauta panta pros me anastrepson kai ouk anestrepsen kai eiden tên asunthesian autês ê asunthetos Iouda
8 kai eidon dioti peri pantôn ôn katelêmphthê en ois emoichato ê katoikia tou Israêl kai exapesteila autên kai edôka autê biblion apostasiou eis tas cheiras autês kai ouk ephobêthê ê asunthetos Iouda kai eporeuthê kai eporneusen kai autê
9 kai egeneto eis outhen ê porneia autês kai emoicheusen to xulon kai ton lithon
10 kai en pasin toutois ouk epestraphê pros me ê asunthetos Iouda ex olês tês kardias autês all epi pseudei
11 kai eipen kurios pros me edikaiôsen tên psuchên autou Israêl apo tês asunthetou Iouda
12 poreuou kai anagnôthi tous logous toutous pros borran kai ereis epistraphêti pros me ê katoikia tou Israêl legei kurios kai ou stêriô to prosôpon mou eph umas oti eleêmôn egô eimi legei kurios kai ou mêniô umin eis ton aiôna
13 plên gnôthi tên adikian sou oti eis kurion ton theon sou êsebêsas kai diecheas tas odous sou eis allotrious upokatô pantos xulou alsôdous tês de phônês mou ouch upêkousas legei kurios
14 epistraphête uioi aphestêkotes legei kurios dioti egô katakurieusô umôn kai lêmpsomai umas ena ek poleôs kai duo ek patrias kai eisaxô umas eis Siôn
15 kai dôsô umin poimenas kata tên kardian mou kai poimanousin umas poimainontes met epistêmês
16 kai estai ean plêthunthête kai auxêthête epi tês gês en tais êmerais ekeinais legei kurios ouk erousin eti kibôtos diathêkês agiou Israêl ouk anabêsetai epi kardian ouk onomasthêsetai oude episkephthêsetai kai ou poiêthêsetai eti
17 en tais êmerais ekeinais kai en tô kairô ekeinô kalesousin tên Ierousalêm thronos kuriou kai sunachthêsontai eis autên panta ta ethnê kai ou poreusontai eti opisô tôn enthumêmatôn tês kardias autôn tês ponêras
18 en tais êmerais ekeinais suneleusontai oikos Iouda epi ton oikon tou Israêl kai êxousin epi to auto apo gês borra kai apo pasôn tôn chôrôn epi tên gên ên kateklêronomêsa tous pateras autôn
19 kai egô eipa genoito kurie oti taxô se eis tekna kai dôsô soi gên eklektên klêronomian theou pantokratoros ethnôn kai eipa patera kalesete me kai ap emou ouk apostraphêsesthe
20 plên ôs athetei gunê eis ton sunonta autê outôs êthetêsen eis eme oikos Israêl legei kurios
21 phônê ek cheileôn êkousthê klauthmou kai deêseôs uiôn Israêl oti êdikêsan en tais odois autôn epelathonto theou agiou autôn
22 epistraphête uioi epistrephontes kai iasomai ta suntrimmata umôn idou douloi êmeis esometha soi oti su kurios o theos êmôn ei
23 ontôs eis pseudos êsan oi bounoi kai ê dunamis tôn oreôn plên dia kuriou theou êmôn ê sôtêria tou Israêl
24 ê de aischunê katanalôsen tous mochthous tôn paterôn êmôn apo neotêtos êmôn ta probata autôn kai tous moschous autôn kai tous uious autôn kai tas thugateras autôn
25 ekoimêthêmen en tê aischunê êmôn kai epekalupsen êmas ê atimia êmôn dioti enanti tou theou êmôn êmartomen êmeis kai oi pateres êmôn apo neotêtos êmôn eôs tês êmeras tautês kai ouch upêkousamen tês phônês kuriou tou theou êmôn

Kapitel 4

1 ean epistraphê Israêl legei kurios pros me epistraphêsetai ean perielê ta bdelugmata autou ek stomatos autou kai apo tou prosôpou mou eulabêthê
2 kai omosê zê kurios meta alêtheias kai en krisei kai en dikaiosunê kai eulogêsousin en autê ethnê kai en autô ainesousin tô theô en Ierousalêm
3 oti tade legei kurios tois andrasin Iouda kai tois katoikousin Ierousalêm neôsate eautois neômata kai mê speirête ep akanthais
4 peritmêthête tô theô umôn kai peritemesthe tên sklêrokardian umôn andres Iouda kai oi katoikountes Ierousalêm mê exelthê ôs pur o thumos mou kai ekkauthêsetai kai ouk estai o sbesôn apo prosôpou ponêrias epitêdeumatôn umôn
5 anangeilate en tô Iouda kai akousthêtô en Ierousalêm eipate sêmanate epi tês gês salpingi kai kekraxate mega eipate sunachthête kai eiselthômen eis tas poleis tas teichêreis
6 analabontes pheugete eis Siôn speusate mê stête oti kaka egô epagô apo borra kai suntribên megalên
7 anebê leôn ek tês mandras autou exolethreuôn ethnê exêren kai exêlthen ek tou topou autou tou theinai tên gên eis erêmôsin kai poleis kathairethêsontai para to mê katoikeisthai autas
8 epi toutois perizôsasthe sakkous kai koptesthe kai alalaxate dioti ouk apestraphê o thumos kuriou aph umôn
9 kai estai en ekeinê tê êmera legei kurios apoleitai ê kardia tou basileôs kai ê kardia tôn archontôn kai oi iereis ekstêsontai kai oi prophêtai thaumasontai
10 kai eipa ô despota kurie ara ge apatôn êpatêsas ton laon touton kai tên Ierousalêm legôn eirênê estai umin kai idou êpsato ê machaira eôs tês psuchês autôn
11 en tô kairô ekeinô erousin tô laô toutô kai tê Ierousalêm pneuma planêseôs en tê erêmô odos tês thugatros tou laou mou ouk eis katharon oud eis agion
12 pneuma plêrôseôs êxei moi nun de egô lalô krimata pros autous
13 idou ôs nephelê anabêsetai kai ôs kataigis ta armata autou kouphoteroi aetôn oi ippoi autou ouai êmin oti talaipôroumen
14 apoplune apo kakias tên kardian sou Ierousalêm ina sôthês eôs pote uparxousin en soi dialogismoi ponôn sou
15 dioti phônê anangellontos ek Dan êxei kai akousthêsetai ponos ex orous Ephraim
16 anamnêsate ethnê idou êkasin anangeilate en Ierousalêm sustrophai erchontai ek gês makrothen kai edôkan epi tas poleis Iouda phônên autôn
17 ôs phulassontes agron egenonto ep autên kuklô oti emou êmelêsas legei kurios
18 ai odoi sou kai ta epitêdeumata sou epoiêsan tauta soi autê ê kakia sou oti pikra oti êpsato eôs tês kardias sou
19 tên koilian mou tên koilian mou algô kai ta aisthêtêria tês kardias mou maimassei ê psuchê mou sparassetai ê kardia mou ou siôpêsomai oti phônên salpingos êkousen ê psuchê mou kraugên polemou
20 kai talaipôrian suntrimmon epikaleitai oti tetalaipôrêken pasa ê gê aphnô tetalaipôrêken ê skênê diespasthêsan ai derreis mou
21 eôs pote opsomai pheugontas akouôn phônên salpingôn
22 dioti oi êgoumenoi tou laou mou eme ouk êdeisan uioi aphrones eisin kai ou sunetoi sophoi eisin tou kakopoiêsai to de kalôs poiêsai ouk epegnôsan
23 epeblepsa epi tên gên kai idou outhen kai eis ton ouranon kai ouk ên ta phôta autou
24 eidon ta orê kai ên tremonta kai pantas tous bounous tarassomenous
25 epeblepsa kai idou ouk ên anthrôpos kai panta ta peteina tou ouranou eptoeito
26 eidon kai idou o Karmêlos erêmos kai pasai ai poleis empepurismenai puri apo prosôpou kuriou kai apo prosôpou orgês thumou autou êphanisthêsan
27 tade legei kurios erêmos estai pasa ê gê sunteleian de ou mê poiêsô
28 epi toutois pentheitô ê gê kai suskotasatô o ouranos anôthen dioti elalêsa kai ou metanoêsô ôrmêsa kai ouk apostrepsô ap autês
29 apo phônês ippeôs kai entetamenou toxou anechôrêsen pasa chôra eisedusan eis ta spêlaia kai eis ta alsê ekrubêsan kai epi tas petras anebêsan pasa polis egkateleiphthê ou katoikei en autais anthrôpos
30 kai su ti poiêseis ean peribalê kokkinon kai kosmêsê kosmô chrusô kai ean egchrisê stibi tous ophthalmous sou eis matên o ôraismos sou apôsanto se oi erastai sou tên psuchên sou zêtousin
31 oti phônên ôs ôdinousês êkousa tou stenagmou sou ôs prôtotokousês phônê thugatros Siôn ekluthêsetai kai parêsei tas cheiras autês oimmoi egô oti ekleipei ê psuchê mou epi tois anêrêmenois

Kapitel 5

1 peridramete en tais odois Ierousalêm kai idete kai gnôte kai zêtêsate en tais plateiais autês ean eurête andra ei estin poiôn krima kai zêtôn pistin kai ileôs esomai autois legei kurios
2 zê kurios legousin dia touto ouk epi pseudesin omnuousin
3 kurie oi ophthalmoi sou eis pistin emastigôsas autous kai ouk eponesan sunetelesas autous kai ouk êthelêsan dexasthai paideian estereôsan ta prosôpa autôn uper petran kai ouk êthelêsan epistraphênai
4 kai egô eipa isôs ptôchoi eisin dioti ouk edunasthêsan oti ouk egnôsan odon kuriou kai krisin theou
5 poreusomai pros tous adrous kai lalêsô autois oti autoi epegnôsan odon kuriou kai krisin theou kai idou omothumadon sunetripsan zugon dierrêxan desmous
6 dia touto epaisen autous leôn ek tou drumou kai lukos eôs tôn oikiôn ôlethreusen autous kai pardalis egrêgorêsen epi tas poleis autôn pantes oi ekporeuomenoi ap autôn thêreuthêsontai oti eplêthunan asebeias autôn ischusan en tais apostrophais autôn
7 poia toutôn ileôs genômai soi oi uioi sou egkatelipon me kai ômnuon en tois ouk ousin theois kai echortasa autous kai emoichônto kai en oikois pornôn kateluon
8 ippoi thêlumaneis egenêthêsan ekastos epi tên gunaika tou plêsion autou echremetizon
9 mê epi toutois ouk episkepsomai legei kurios ê en ethnei toioutô ouk ekdikêsei ê psuchê mou
10 anabête epi tous promachônas autês kai kataskapsate sunteleian de mê poiêsête upolipesthe ta upostêrigmata autês oti tou kuriou eisin
11 oti athetôn êthetêsen eis eme legei kurios oikos Israêl kai oikos Iouda
12 epseusanto tô kuriô eautôn kai eipan ouk estin tauta ouch êxei eph êmas kaka kai machairan kai limon ouk opsometha
13 oi prophêtai êmôn êsan eis anemon kai logos kuriou ouch upêrchen en autois outôs estai autois
14 dia touto tade legei kurios pantokratôr anth ôn elalêsate to rêma touto idou egô dedôka tous logous mou eis to stoma sou pur kai ton laon touton xula kai kataphagetai autous
15 idou egô epagô eph umas ethnos porrôthen oikos Israêl legei kurios ethnos ou ouk akousê tês phônês tês glôssês autou
16 pantes ischuroi
17 kai katedontai ton therismon umôn kai tous artous umôn kai katedontai tous uious umôn kai tas thugateras umôn kai katedontai ta probata umôn kai tous moschous umôn kai katedontai tous ampelônas umôn kai tous sukônas umôn kai tous elaiônas umôn kai aloêsousin tas poleis tas ochuras umôn eph ais umeis pepoithate ep autais en romphaia
18 kai estai en tais êmerais ekeinais legei kurios o theos sou ou mê poiêsô umas eis sunteleian
19 kai estai otan eipête tinos eneken epoiêsen kurios o theos êmôn êmin apanta tauta kai ereis autois anth ôn edouleusate theois allotriois en tê gê umôn outôs douleusete allotriois en gê ouch umôn
20 anangeilate tauta eis ton oikon Iakôb kai akousthêtô en tô Iouda
21 akousate dê tauta laos môros kai akardios ophthalmoi autois kai ou blepousin ôta autois kai ouk akouousin
22 mê eme ou phobêthêsesthe legei kurios ê apo prosôpou mou ouk eulabêthêsesthe ton taxanta ammon orion tê thalassê prostagma aiônion kai ouch uperbêsetai auto kai tarachthêsetai kai ou dunêsetai kai êchêsousin ta kumata autês kai ouch uperbêsetai auto
23 tô de laô toutô egenêthê kardia anêkoos kai apeithês kai exeklinan kai apêlthosan
24 kai ouk eipon en tê kardia autôn phobêthômen dê kurion ton theon êmôn ton didonta êmin ueton proimon kai opsimon kata kairon plêrôseôs prostagmatos therismou kai ephulaxen êmin
25 ai anomiai umôn exeklinan tauta kai ai amartiai umôn apestêsan ta agatha aph umôn
26 oti eurethêsan en tô laô mou asebeis kai pagidas estêsan diaphtheirai andras kai sunelambanosan
27 ôs pagis ephestamenê plêrês peteinôn outôs oi oikoi autôn plêreis dolou dia touto emegalunthêsan kai eploutêsan
28 kai parebêsan krisin ouk ekrinan krisin orphanou kai krisin chêras ouk ekrinosan
29 mê epi toutois ouk episkepsomai legei kurios ê en ethnei tô toioutô ouk ekdikêsei ê psuchê mou
30 ekstasis kai phrikta egenêthê epi tês gês
31 oi prophêtai prophêteuousin adika kai oi iereis epekrotêsan tais chersin autôn kai o laos mou êgapêsen outôs kai ti poiêsete eis ta meta tauta

Kapitel 6

1 enischusate uioi Beniamin ek mesou tês Ierousalêm kai en Thekoue sêmanate salpingi kai uper Baithacharma arate sêmeion oti kaka ekkekuphen apo borra kai suntribê megalê ginetai
2 kai aphairethêsetai to upsos sou thugater Siôn
3 eis autên êxousin poimenes kai ta poimnia autôn kai pêxousin ep autên skênas kuklô kai poimanousin ekastos tê cheiri autou
4 paraskeuasasthe ep autên eis polemon anastête kai anabômen ep autên mesêmbrias ouai êmin oti kekliken ê êmera oti ekleipousin ai skiai tês esperas
5 anastête kai anabômen en tê nukti kai diaphtheirômen ta themelia autês
6 oti tade legei kurios ekkopson ta xula autês ekcheon epi Ierousalêm dunamin ô polis pseudês olê katadunasteia en autê
7 ôs psuchei lakkos udôr outôs psuchei kakia autês asebeia kai talaipôria akousthêsetai en autê epi prosôpon autês dia pantos ponô kai mastigi
8 paideuthêsê Ierousalêm mê apostê ê psuchê mou apo sou mê poiêsô se abaton gên êtis ou katoikêthêsetai
9 oti tade legei kurios kalamasthe kalamasthe ôs ampelon ta kataloipa tou Israêl epistrepsate ôs o trugôn epi ton kartallon autou
10 pros tina lalêsô kai diamarturômai kai akousetai idou aperitmêta ta ôta autôn kai ou dunantai akouein idou to rêma kuriou egeneto autois eis oneidismon ou mê boulêthôsin auto akousai
11 kai ton thumon mou eplêsa kai epeschon kai ou sunetelesa autous ekcheô epi nêpia exôthen kai epi sunagôgên neaniskôn ama oti anêr kai gunê sullêmphthêsontai presbuteros meta plêrous êmerôn
12 kai metastraphêsontai ai oikiai autôn eis eterous agroi kai ai gunaikes autôn epi to auto oti ektenô tên cheira mou epi tous katoikountas tên gên tautên legei kurios
13 oti apo mikrou autôn kai eôs megalou pantes sunetelesanto anoma apo iereôs kai eôs pseudoprophêtou pantes epoiêsan pseudê
14 kai iônto to suntrimma tou laou mou exouthenountes kai legontes eirênê eirênê kai pou estin eirênê
15 katêschunthêsan oti exeliposan kai oud ôs kataischunomenoi katêschunthêsan kai tên atimian autôn ouk egnôsan dia touto pesountai en tê ptôsei autôn kai en kairô episkopês autôn apolountai eipen kurios
16 tade legei kurios stête epi tais odois kai idete kai erôtêsate tribous kuriou aiônious kai idete poia estin ê odos ê agathê kai badizete en autê kai eurêsete agnismon tais psuchais umôn kai eipan ou poreusometha
17 katestaka eph umas skopous akousate tês phônês tês salpingos kai eipan ouk akousometha
18 dia touto êkousan ta ethnê kai oi poimainontes ta poimnia autôn
19 akoue gê idou egô epagô epi ton laon touton kaka ton karpon apostrophês autôn oti tôn logôn mou ou proseschon kai ton nomon mou apôsanto
20 ina ti moi libanon ek Saba pherete kai kinnamômon ek gês makrothen ta olokautômata umôn ouk eisin dekta kai ai thusiai umôn ouch êdunan moi
21 dia touto tade legei kurios idou egô didômi epi ton laon touton astheneian kai asthenêsousin en autê pateres kai uioi ama geitôn kai o plêsion autou apolountai
22 tade legei kurios idou laos erchetai apo borra kai ethnê exegerthêsetai ap eschatou tês gês
23 toxon kai zibunên kratêsousin itamos estin kai ouk eleêsei phônê autou ôs thalassa kumainousa eph ippois kai armasin parataxetai ôs pur eis polemon pros se thugater Siôn
24 êkousamen tên akoên autôn pareluthêsan ai cheires êmôn thlipsis kateschen êmas ôdines ôs tiktousês
25 mê ekporeuesthe eis agron kai en tais odois mê badizete oti romphaia tôn echthrôn paroikei kuklothen
26 thugater laou mou perizôsai sakkon katapasai en spodô penthos agapêtou poiêsai seautê kopeton oiktron oti exaiphnês êxei talaipôria eph umas
27 dokimastên dedôka se en laois dedokimasmenois kai gnôsê me en tô dokimasai me tên odon autôn
28 pantes anêkooi poreuomenoi skoliôs chalkos kai sidêros pantes diephtharmenoi eisin
29 exelipen phusêtêr apo puros exelipen molibos eis kenon argurokopos argurokopei ponêria autôn ouk etakê
30 argurion apodedokimasmenon kalesate autous oti apedokimasen autous kurios

Kapitel 7

1 akousate logon kuriou pasa ê Ioudaia
2 tade legei kurios o theos Israêl diorthôsate tas odous umôn kai ta epitêdeumata umôn kai katoikiô umas en tô topô toutô
3 mê pepoithate eph eautois epi logois pseudesin oti to parapan ouk ôphelêsousin umas legontes naos kuriou naos kuriou estin
4 oti ean diorthountes diorthôsête tas odous umôn kai ta epitêdeumata umôn kai poiountes poiêsête krisin ana meson andros kai ana meson tou plêsion autou
5 kai prosêluton kai orphanon kai chêran mê katadunasteusête kai aima athôon mê ekcheête en tô topô toutô kai opisô theôn allotriôn mê poreuêsthe eis kakon umin
6 kai katoikiô umas en tô topô toutô en gê ê edôka tois patrasin umôn ex aiônos kai eôs aiônos
7 ei de umeis pepoithate epi logois pseudesin othen ouk ôphelêthêsesthe
8 kai phoneuete kai moichasthe kai kleptete kai omnuete ep adikô kai ethumiate tê Baal kai eporeuesthe opisô theôn allotriôn ôn ouk oidate tou kakôs einai umin
9 kai êlthete kai estête enôpion emou en tô oikô ou epikeklêtai to onoma mou ep autô kai eipate apeschêmetha tou mê poiein panta ta bdelugmata tauta
10 mê spêlaion lêstôn o oikos mou ou epikeklêtai to onoma mou ep autô ekei enôpion umôn kai egô idou eôraka legei kurios
11 oti poreuthête eis ton topon mou ton en Sêlôm ou kateskênôsa to onoma mou ekei emprosthen kai idete a epoiêsa autô apo prosôpou kakias laou mou Israêl
12 kai nun anth ôn epoiêsate panta ta erga tauta kai elalêsa pros umas kai ouk êkousate mou kai ekalesa umas kai ouk apekrithête
13 kai poiêsô tô oikô toutô ô epikeklêtai to onoma mou ep autô eph ô umeis pepoithate ep autô kai tô topô ô edôka umin kai tois patrasin umôn kathôs epoiêsa tê Sêlôm
14 kai aporripsô umas apo prosôpou mou kathôs aperripsa tous adelphous umôn pan to sperma Ephraim
15 kai su mê proseuchou peri tou laou toutou kai mê axiou tou eleêthênai autous kai mê euchou kai mê proselthês moi peri autôn oti ouk eisakousomai
16 ê ouch oras ti autoi poiousin en tais polesin Iouda kai en tais odois Ierousalêm
17 oi uioi autôn sullegousin xula kai oi pateres autôn kaiousi pur kai ai gunaikes autôn tribousin stais tou poiêsai chauônas tê stratia tou ouranou kai espeisan spondas theois allotriois ina parorgisôsin me
18 mê eme autoi parorgizousin legei kurios ouchi eautous opôs kataischunthê ta prosôpa autôn
19 dia touto tade legei kurios idou orgê kai thumos mou cheitai epi ton topon touton kai epi tous anthrôpous kai epi ta ktênê kai epi pan xulon tou agrou autôn kai epi panta ta genêmata tês gês kai kauthêsetai kai ou sbesthêsetai
20 tade legei kurios ta olokautômata umôn sunagagete meta tôn thusiôn umôn kai phagete krea
21 oti ouk elalêsa pros tous pateras umôn kai ouk eneteilamên autois en êmera ê anêgagon autous ek gês Aiguptou peri olokautômatôn kai thusias
22 all ê to rêma touto eneteilamên autois legôn akousate tês phônês mou kai esomai umin eis theon kai umeis esesthe moi eis laon kai poreuesthe en pasais tais odois mou ais an enteilômai umin opôs an eu ê umin
23 kai ouk êkousan mou kai ou proseschen to ous autôn all eporeuthêsan en tois enthumêmasin tês kardias autôn tês kakês kai egenêthêsan eis ta opisthen kai ouk eis ta emprosthen
24 aph ês êmeras exêlthosan oi pateres autôn ek gês Aiguptou kai eôs tês êmeras tautês kai exapesteila pros umas pantas tous doulous mou tous prophêtas êmeras kai orthrou kai apesteila
25 kai ouk êkousan mou kai ou proseschen to ous autôn kai esklêrunan ton trachêlon autôn uper tous pateras autôn
26 kai ereis autois ton logon touton touto to ethnos o ouk êkousen tês phônês kuriou oude edexato paideian exelipen ê pistis ek stomatos autôn
27
28 keirai tên kephalên sou kai aporripte kai analabe epi cheileôn thrênon oti apedokimasen kurios kai apôsato tên genean tên poiousan tauta
29 oti epoiêsan oi uioi Iouda to ponêron enantion emou legei kurios etaxan ta bdelugmata autôn en tô oikô ou epikeklêtai to onoma mou ep auton tou mianai auton
30 kai ôkodomêsan ton bômon tou Tapheth os estin en pharangi uiou Ennom tou katakaiein tous uious autôn kai tas thugateras autôn en puri o ouk eneteilamên autois kai ou dienoêthên en tê kardia mou
31 dia touto idou êmerai erchontai legei kurios kai ouk erousin eti bômos tou Tapheth kai pharagx uiou Ennom all ê pharagx tôn anêrêmenôn kai thapsousin en tô Tapheth dia to mê uparchein topon
32 kai esontai oi nekroi tou laou toutou eis brôsin tois peteinois tou ouranou kai tois thêriois tês gês kai ouk estai o aposobôn
33 kai katalusô ek poleôn Iouda kai ek diodôn Ierousalêm phônên euphrainomenôn kai phônên chairontôn phônên numphiou kai phônên numphês oti eis erêmôsin estai pasa ê gê

Kapitel 8

1 en tô kairô ekeinô legei kurios exoisousin ta osta tôn basileôn Iouda kai ta osta tôn archontôn autou kai ta osta tôn iereôn kai ta osta tôn prophêtôn kai ta osta tôn katoikountôn Ierousalêm ek tôn taphôn autôn
2 kai psuxousin auta pros ton êlion kai tên selênên kai pros pantas tous asteras kai pros pasan tên stratian tou ouranou a êgapêsan kai ois edouleusan kai ôn eporeuthêsan opisô autôn kai ôn anteichonto kai ois prosekunêsan autois ou kopêsontai kai ou taphêsontai kai esontai eis paradeigma epi prosôpou tês gês
3 oti eilonto ton thanaton ê tên zôên kai pasin tois kataloipois tois kataleiphtheisin apo tês geneas ekeinês en panti topô ou ean exôsô autous ekei
4 oti tade legei kurios mê o piptôn ouk anistatai ê o apostrephôn ouk epistrephei
5 dia ti apestrepsen o laos mou outos apostrophên anaidê kai katekratêthêsan en tê proairesei autôn kai ouk êthelêsan tou epistrepsai
6 enôtisasthe dê kai akousate ouch outôs lalêsousin ouk estin anthrôpos metanoôn apo tês kakias autou legôn ti epoiêsa dielipen o trechôn apo tou dromou autou ôs ippos kathidros en chremetismô autou
7 kai ê asida en tô ouranô egnô ton kairon autês trugôn kai chelidôn agrou strouthia ephulaxan kairous eisodôn autôn o de laos mou ouk egnô ta krimata kuriou
8 pôs ereite oti sophoi esmen êmeis kai nomos kuriou estin meth êmôn eis matên egenêthê schoinos pseudês grammateusin
9 êschunthêsan sophoi kai eptoêthêsan kai ealôsan oti ton logon kuriou apedokimasan sophia tis estin en autois
10 dia touto dôsô tas gunaikas autôn eterois kai tous agrous autôn tois klêronomois
11
12
13 kai sunaxousin ta genêmata autôn legei kurios ouk estin staphulê en tais ampelois kai ouk estin suka en tais sukais kai ta phulla katerruêken
14 epi ti êmeis kathêmetha sunachthête kai eiselthômen eis tas poleis tas ochuras kai aporriphômen oti o theos aperripsen êmas kai epotisen êmas udôr cholês oti êmartomen enantion autou
15 sunêchthêmen eis eirênên kai ouk ên agatha eis kairon iaseôs kai idou spoudê
16 ek Dan akousometha phônên oxutêtos ippôn autou apo phônês chremetismou ippasias ippôn autou eseisthê pasa ê gê kai êxei kai kataphagetai tên gên kai to plêrôma autês polin kai tous katoikountas en autê
17 dioti idou egô exapostellô eis umas opheis thanatountas ois ouk estin epasai kai dêxontai umas
18 aniata met odunês kardias umôn aporoumenês
19 idou phônê kraugês thugatros laou mou apo gês makrothen mê kurios ouk estin en Siôn ê basileus ouk estin ekei dia ti parôrgisan me en tois gluptois autôn kai en mataiois allotriois
20 diêlthen theros parêlthen amêtos kai êmeis ou diesôthêmen
21 epi suntrimmati thugatros laou mou eskotôthên aporia katischusan me ôdines ôs tiktousês
22 mê rêtinê ouk estin en Galaad ê iatros ouk estin ekei dia ti ouk anebê iasis thugatros laou mou
23 tis dôsei kephalê mou udôr kai ophthalmois mou pêgên dakruôn kai klausomai ton laon mou touton êmeras kai nuktos tous tetraumatismenous thugatros laou mou

Kapitel 9

1 tis dôê moi en tê erêmô stathmon eschaton kai kataleipsô ton laon mou kai apeleusomai ap autôn oti pantes moichôntai sunodos athetountôn
2 kai eneteinan tên glôssan autôn ôs toxon pseudos kai ou pistis enischusen epi tês gês oti ek kakôn eis kaka exêlthosan kai eme ouk egnôsan
3 ekastos apo tou plêsion autou phulaxasthe kai ep adelphois autôn mê pepoithate oti pas adelphos pternê pterniei kai pas philos doliôs poreusetai
4 ekastos kata tou philou autou katapaixetai alêtheian ou mê lalêsôsin memathêken ê glôssa autôn lalein pseudê êdikêsan kai ou dielipon tou epistrepsai
5 tokos epi tokô dolos epi dolô ouk êthelon eidenai me
6 dia touto tade legei kurios idou egô purôsô autous kai dokimô autous oti poiêsô apo prosôpou ponêrias thugatros laou mou
7 bolis titrôskousa ê glôssa autôn dolia ta rêmata tou stomatos autôn tô plêsion autou lalei eirênika kai en eautô echei tên echthran
8 mê epi toutois ouk episkepsomai legei kurios ê en laô tô toioutô ouk ekdikêsei ê psuchê mou
9 epi ta orê labete kopeton kai epi tas tribous tês erêmou thrênon oti exelipon para to mê einai anthrôpous ouk êkousan phônên uparxeôs apo peteinôn tou ouranou kai eôs ktênôn exestêsan ôchonto
10 kai dôsô tên Ierousalêm eis metoikian kai eis katoikêtêrion drakontôn kai tas poleis Iouda eis aphanismon thêsomai para to mê katoikeisthai
11 tis o anthrôpos o sunetos kai sunetô touto kai ô logos stomatos kuriou pros auton anangeilatô umin eneken tinos apôleto ê gê anêphthê ôs erêmos para to mê diodeuesthai autên
12 kai eipen kurios pros me dia to egkatalipein autous ton nomon mou on edôka pro prosôpou autôn kai ouk êkousan tês phônês mou
13 all eporeuthêsan opisô tôn arestôn tês kardias autôn tês kakês kai opisô tôn eidôlôn a edidaxan autous oi pateres autôn
14 dia touto tade legei kurios o theos Israêl idou egô psômiô autous anagkas kai potiô autous udôr cholês
15 kai diaskorpiô autous en tois ethnesin eis ous ouk eginôskon autoi kai oi pateres autôn kai epapostelô ep autous tên machairan eôs tou exanalôsai autous en autê
16 tade legei kurios kalesate tas thrênousas kai elthetôsan kai pros tas sophas aposteilate kai phthegxasthôsan
17 kai labetôsan eph umas thrênon kai katagagetôsan oi ophthalmoi umôn dakrua kai ta blephara umôn reitô udôr
18 oti phônê oiktou êkousthê en Siôn pôs etalaipôrêsamen katêschunthêmen sphodra oti egkatelipomen tên gên kai aperripsamen ta skênômata êmôn
19 akousate dê gunaikes logon theou kai dexasthô ta ôta umôn logous stomatos autou kai didaxate tas thugateras umôn oikton kai gunê tên plêsion autês thrênon
20 oti anebê thanatos dia tôn thuridôn umôn eisêlthen eis tên gên umôn tou ektripsai nêpia exôthen kai neaniskous apo tôn plateiôn
21 kai esontai oi nekroi tôn anthrôpôn eis paradeigma epi prosôpou tou pediou tês gês umôn kai ôs chortos opisô therizontos kai ouk estai o sunagôn
22 tade legei kurios mê kauchasthô o sophos en tê sophia autou kai mê kauchasthô o ischuros en tê ischui autou kai mê kauchasthô o plousios en tô ploutô autou
23 all ê en toutô kauchasthô o kauchômenos suniein kai ginôskein oti egô eimi kurios poiôn eleos kai krima kai dikaiosunên epi tês gês oti en toutois to thelêma mou legei kurios
24 idou êmerai erchontai legei kurios kai episkepsomai epi pantas peritetmêmenous akrobustias autôn
25 ep Aigupton kai epi tên Ioudaian kai epi Edôm kai epi uious Ammôn kai epi uious Môab kai epi panta perikeiromenon ta kata prosôpon autou tous katoikountas en tê erêmô oti panta ta ethnê aperitmêta sarki kai pas oikos Israêl aperitmêtoi kardias autôn

Kapitel 10

1 akousate ton logon kuriou on elalêsen eph umas oikos Israêl
2 tade legei kurios kata tas odous tôn ethnôn mê manthanete kai apo tôn sêmeiôn tou ouranou mê phobeisthe oti phobountai auta tois prosôpois autôn
3 oti ta nomima tôn ethnôn mataia xulon estin ek tou drumou ekkekommenon ergon tektonos kai chôneuma
4 arguriô kai chrusiô kekallôpismena estin en sphurais kai êlois estereôsan auta kai ou kinêthêsontai
5
6
7
8
9 argurion toreuton estin ou poreusontai argurion prosblêton apo Tharsis êxei chrusion Môphaz kai cheir chrusochoôn erga technitôn panta uakinthon kai porphuran endusousin auta
10 airomena arthêsontai oti ouk epibêsontai mê phobêthête auta oti ou mê kakopoiêsôsin kai agathon ouk estin en autois
11
12
13
14
15
16 outôs ereite autois theoi oi ton ouranon kai tên gên ouk epoiêsan apolesthôsan apo tês gês kai upokatôthen tou ouranou toutou
17 kurios o poiêsas tên gên en tê ischui autou o anorthôsas tên oikoumenên en tê sophia autou kai tê phronêsei autou exeteinen ton ouranon
18 kai plêthos udatos en ouranô kai anêgagen nephelas ex eschatou tês gês astrapas eis ueton epoiêsen kai exêgagen phôs ek thêsaurôn autou
19 emôranthê pas anthrôpos apo gnôseôs katêschunthê pas chrusochoos epi tois gluptois autou oti pseudê echôneusan ouk estin pneuma en autois
20 mataia estin erga empepaigmena en kairô episkopês autôn apolountai
21 ouk estin toiautê meris tô Iakôb oti o plasas ta panta autos klêronomia autou kurios onoma autô
22 sunêgagen exôthen tên upostasin sou katoikousa en eklektois
23 oti tade legei kurios idou egô skelizô tous katoikountas tên gên tautên en thlipsei opôs eurethê ê plêgê sou
24 ouai epi suntrimmati sou algêra ê plêgê sou kagô eipa ontôs touto to trauma mou kai katelaben me
25 ê skênê mou etalaipôrêsen ôleto kai pasai ai derreis mou diespasthêsan oi uioi mou kai ta probata mou ouk eisin ouk estin eti topos tês skênês mou topos tôn derreôn mou
26 oti oi poimenes êphroneusanto kai ton kurion ouk exezêtêsan dia touto ouk enoêsen pasa ê nomê kai dieskorpisthêsan
27 phônê akoês idou erchetai kai seismos megas ek gês borra tou taxai tas poleis Iouda eis aphanismon kai koitên strouthôn
28 oida kurie oti ouchi tou anthrôpou ê odos autou oude anêr poreusetai kai katorthôsei poreian autou
29 paideuson êmas kurie plên en krisei kai mê en thumô ina mê oligous êmas poiêsês
30 ekcheon ton thumon sou epi ethnê ta mê eidota se kai epi geneas ai to onoma sou ouk epekalesanto oti katephagon ton Iakôb kai exanêlôsan auton kai tên nomên autou êrêmôsan

Kapitel 11

1 o logos o genomenos para kuriou pros Ieremian legôn
2 akousate tous logous tês diathêkês tautês kai lalêseis pros andras Iouda kai pros tous katoikountas Ierousalêm
3 kai ereis pros autous tade legei kurios o theos Israêl epikataratos o anthrôpos os ouk akousetai tôn logôn tês diathêkês tautês
4 ês eneteilamên tois patrasin umôn en êmera ê anêgagon autous ek gês Aiguptou ek kaminou tês sidêras legôn akousate tês phônês mou kai poiêsate panta osa ean enteilômai umin kai esesthe moi eis laon kai egô esomai umin eis theon
5 opôs stêsô ton orkon mou on ômosa tois patrasin umôn tou dounai autois gên reousan gala kai meli kathôs ê êmera autê kai apekrithên kai eipa genoito kurie
6 kai eipen kurios pros me anagnôthi tous logous toutous en polesin Iouda kai exôthen Ierousalêm legôn akousate tous logous tês diathêkês tautês kai poiêsate autous
7
8 kai ouk epoiêsan
9 kai eipen kurios pros me eurethê sundesmos en andrasin Iouda kai en tois katoikousin Ierousalêm
10 epestraphêsan epi tas adikias tôn paterôn autôn tôn proteron oi ouk êthelon eisakousai tôn logôn mou kai idou autoi badizousin opisô theôn allotriôn tou douleuein autois kai dieskedasan oikos Israêl kai oikos Iouda tên diathêkên mou ên diethemên pros tous pateras autôn
11 dia touto tade legei kurios idou egô epagô epi ton laon touton kaka ex ôn ou dunêsontai exelthein ex autôn kai kekraxontai pros me kai ouk eisakousomai autôn
12 kai poreusontai poleis Iouda kai oi katoikountes Ierousalêm kai kekraxontai pros tous theous ois autoi thumiôsin autois mê sôsousin autous en kairô tôn kakôn autôn
13 oti kat arithmon tôn poleôn sou êsan theoi sou Iouda kai kat arithmon exodôn tês Ierousalêm etaxate bômous thumian tê Baal
14 kai su mê proseuchou peri tou laou toutou kai mê axiou peri autôn en deêsei kai proseuchê oti ouk eisakousomai en tô kairô en ô epikalountai me en kairô kakôseôs autôn
15 ti ê êgapêmenê en tô oikô mou epoiêsen bdelugma mê euchai kai krea agia aphelousin apo sou tas kakias sou ê toutois diapheuxê
16 elaian ôraian euskion tô eidei ekalesen kurios to onoma sou eis phônên peritomês autês anêphthê pur ep autên megalê ê thlipsis epi se êchreôthêsan oi kladoi autês
17 kai kurios o kataphuteusas se elalêsen epi se kaka anti tês kakias oikou Israêl kai oikou Iouda oti epoiêsan eautois tou parorgisai me en tô thumian autous tê Baal
18 kurie gnôrison moi kai gnôsomai tote eidon ta epitêdeumata autôn
19 egô de ôs arnion akakon agomenon tou thuesthai ouk egnôn ep eme elogisanto logismon ponêron legontes deute kai embalômen xulon eis ton arton autou kai ektripsômen auton apo gês zôntôn kai to onoma autou ou mê mnêsthê eti
20 kurie krinôn dikaia dokimazôn nephrous kai kardias idoimi tên para sou ekdikêsin ex autôn oti pros se apekalupsa to dikaiôma mou
21 dia touto tade legei kurios epi tous andras Anathôth tous zêtountas tên psuchên mou tous legontas ou mê prophêteusês epi tô onomati kuriou ei de mê apothanê en tais chersin êmôn
22 idou egô episkepsomai ep autous oi neaniskoi autôn en machaira apothanountai kai oi uioi autôn kai ai thugateres autôn teleutêsousin en limô
23 kai egkataleimma ouk estai autôn oti epaxô kaka epi tous katoikountas en Anathôth en eniautô episkepseôs autôn

Kapitel 12

1 dikaios ei kurie oti apologêsomai pros se plên krimata lalêsô pros se ti oti odos asebôn euodoutai euthênêsan pantes oi athetountes athetêmata
2 ephuteusas autous kai errizôthêsan eteknopoiêsan kai epoiêsan karpon engus ei su tou stomatos autôn kai porrô apo tôn nephrôn autôn
3 kai su kurie ginôskeis me dedokimakas tên kardian mou enantion sou agnison autous eis êmeran sphagês autôn
4 eôs pote penthêsei ê gê kai pas o chortos tou agrou xêranthêsetai apo kakias tôn katoikountôn en autê êphanisthêsan ktênê kai peteina oti eipan ouk opsetai o theos odous êmôn
5 sou oi podes trechousin kai ekluousin se pôs paraskeuasê eph ippois kai en gê eirênês su pepoithas pôs poiêseis en phruagmati tou Iordanou
6 oti kai oi adelphoi sou kai o oikos tou patros sou kai outoi êthetêsan se kai autoi eboêsan ek tôn opisô sou episunêchthêsan mê pisteusês en autois oti lalêsousin pros se kala
7 egkataleloipa ton oikon mou aphêka tên klêronomian mou edôka tên êgapêmenên psuchên mou eis cheiras echthrôn autês
8 egenêthê ê klêronomia mou emoi ôs leôn en drumô edôken ep eme tên phônên autês dia touto emisêsa autên
9 mê spêlaion uainês ê klêronomia mou emoi ê spêlaion kuklô autês badisate sunagagete panta ta thêria tou agrou kai elthetôsan tou phagein autên
10 poimenes polloi diephtheiran ton ampelôna mou emolunan tên merida mou edôkan merida epithumêtên mou eis erêmon abaton
11 etethê eis aphanismon apôleias di eme aphanismô êphanisthê pasa ê gê oti ouk estin anêr tithemenos en kardia
12 epi pasan diekbolên en tê erêmô êlthon talaipôrountes oti machaira tou kuriou kataphagetai ap akrou tês gês eôs akrou tês gês ouk estin eirênê pasê sarki
13 speirate purous kai akanthas therisate oi klêroi autôn ouk ôphelêsousin autous aischunthête apo kauchêseôs umôn apo oneidismou enanti kuriou
14 oti tade legei kurios peri pantôn tôn geitonôn tôn ponêrôn tôn aptomenôn tês klêronomias mou ês emerisa tô laô mou Israêl idou egô apospô autous apo tês gês autôn kai ton Ioudan ekbalô ek mesou autôn
15 kai estai meta to ekbalein me autous epistrepsô kai eleêsô autous kai katoikiô autous ekaston eis tên klêronomian autou kai ekaston eis tên gên autou
16 kai estai ean mathontes mathôsin tên odon tou laou mou tou omnuein tô onomati mou zê kurios kathôs edidaxan ton laon mou omnuein tê Baal kai oikodomêthêsontai en mesô tou laou mou
17 ean de mê epistrepsôsin kai exarô to ethnos ekeino exarsei kai apôleia

Kapitel 13

1 tade legei kurios badison kai ktêsai seautô perizôma linoun kai perithou peri tên osphun sou kai en udati ou dieleusetai
2 kai ektêsamên to perizôma kata ton logon kuriou kai periethêka peri tên osphun mou
3 kai egenêthê logos kuriou pros me legôn
4 labe to perizôma to peri tên osphun sou kai anastêthi kai badison epi ton Euphratên kai katakrupson auto ekei en tê trumalia tês petras
5 kai eporeuthên kai ekrupsa auto en tô Euphratê kathôs eneteilato moi kurios
6 kai egeneto meth êmeras pollas kai eipen kurios pros me anastêthi badison epi ton Euphratên kai labe ekeithen to perizôma o eneteilamên soi tou katakrupsai ekei
7 kai eporeuthên epi ton Euphratên potamon kai ôruxa kai elabon to perizôma ek tou topou ou katôruxa auto ekei kai idou diephtharmenon ên o ou mê chrêsthê eis outhen
8 kai egenêthê logos kuriou pros me legôn
9 tade legei kurios outô phtherô tên ubrin Iouda kai tên ubrin Ierousalêm
10 tên pollên tautên ubrin tous mê boulomenous upakouein tôn logôn mou kai poreuthentas opisô theôn allotriôn tou douleuein autois kai tou proskunein autois kai esontai ôsper to perizôma touto o ou chrêsthêsetai eis outhen
11 oti kathaper kollatai to perizôma peri tên osphun tou anthrôpou outôs ekollêsa pros emauton ton oikon tou Israêl kai pan oikon Iouda tou genesthai moi eis laon onomaston kai eis kauchêma kai eis doxan kai ouk eisêkousan mou
12 kai ereis pros ton laon touton pas askos plêrôthêsetai oinou kai estai ean eipôsin pros se mê gnontes ou gnôsometha oti pas askos plêrôthêsetai oinou
13 kai ereis pros autous tade legei kurios idou egô plêrô tous katoikountas tên gên tautên kai tous basileis autôn tous kathêmenous uious Dauid epi thronou autou kai tous iereis kai tous prophêtas kai ton Ioudan kai pantas tous katoikountas Ierousalêm methusmati
14 kai diaskorpiô autous andra kai ton adelphon autou kai tous pateras autôn kai tous uious autôn en tô autô ouk epipothêsô legei kurios kai ou pheisomai kai ouk oiktirêsô apo diaphthoras autôn
15 akousate kai enôtisasthe kai mê epairesthe oti kurios elalêsen
16 dote tô kuriô theô umôn doxan pro tou suskotasai kai pros tou proskopsai podas umôn ep orê skoteina kai anameneite eis phôs kai ekei skia thanatou kai tethêsontai eis skotos
17 ean de mê akousête kekrummenôs klausetai ê psuchê umôn apo prosôpou ubreôs kai kataxousin oi ophthalmoi umôn dakrua oti sunetribê to poimnion kuriou
18 eipate tô basilei kai tois dunasteuousin tapeinôthête kai kathisate oti kathêrethê apo kephalês umôn stephanos doxês umôn
19 poleis ai pros noton sunekleisthêsan kai ouk ên o anoigôn apôkisthê Ioudas sunetelesen apoikian teleian
20 analabe ophthalmous sou Ierousalêm kai ide tous erchomenous apo borra pou estin to poimnion o edothê soi probata doxês sou
21 ti ereis otan episkeptôntai se kai su edidaxas autous epi se mathêmata eis archên ouk ôdines kathexousin se kathôs gunaika tiktousan
22 kai ean eipês en tê kardia sou dia ti apêntêsen moi tauta dia to plêthos tês adikias sou anekaluphthê ta opisthia sou paradeigmatisthênai tas pternas sou
23 ei allaxetai Aithiops to derma autou kai pardalis ta poikilmata autês kai umeis dunêsesthe eu poiêsai memathêkotes ta kaka
24 kai diespeira autous ôs phrugana pheromena upo anemou eis erêmon
25 outos o klêros sou kai meris tou apeithein umas emoi legei kurios ôs epelathou mou kai êlpisas epi pseudesin
26 kagô apokalupsô ta opisô sou epi to prosôpon sou kai ophthêsetai ê atimia sou
27 kai ê moicheia sou kai o chremetismos sou kai ê apallotriôsis tês porneias sou epi tôn bounôn kai en tois agrois eôraka ta bdelugmata sou ouai soi Ierousalêm oti ouk ekatharisthês opisô mou eôs tinos eti

Kapitel 14

1 kai egeneto logos kuriou pros Ieremian peri tês abrochias
2 epenthêsen ê Ioudaia kai ai pulai autês ekenôthêsan kai eskotôthêsan epi tês gês kai ê kraugê tês Ierousalêm anebê
3 kai oi megistanes autês apesteilan tous neôterous autôn eph udôr êlthosan epi ta phreata kai ouch eurosan udôr kai apestrepsan ta angeia autôn kena
4 kai ta erga tês gês exelipen oti ouk ên uetos êschunthêsan geôrgoi epekalupsan tên kephalên autôn
5 kai elaphoi en agrô etekon kai egkatelipon oti ouk ên botanê
6 onoi agrioi estêsan epi napas eilkusan anemon exelipon oi ophthalmoi autôn oti ouk ên chortos apo laou adikias
7 ei ai amartiai êmôn antestêsan êmin kurie poiêson êmin eneken sou oti pollai ai amartiai êmôn enantion sou oti soi êmartomen
8 upomonê Israêl kurie kai sôzeis en kairô kakôn ina ti egenêthês ôsei paroikos epi tês gês kai ôs autochthôn ekklinôn eis kataluma
9 mê esê ôsper anthrôpos upnôn ê ôs anêr ou dunamenos sôzein kai su en êmin ei kurie kai to onoma sou epikeklêtai eph êmas mê epilathê êmôn
10 outôs legei kurios tô laô toutô êgapêsan kinein podas autôn kai ouk epheisanto kai o theos ouk eudokêsen en autois nun mnêsthêsetai tôn adikiôn autôn
11 kai eipen kurios pros me mê proseuchou peri tou laou toutou eis agatha
12 oti ean nêsteusôsin ouk eisakousomai tês deêseôs autôn kai ean prosenegkôsin olokautômata kai thusias ouk eudokêsô en autois oti en machaira kai en limô kai en thanatô egô suntelesô autous
13 kai eipa ô kurie idou oi prophêtai autôn prophêteuousin kai legousin ouk opsesthe machairan oude limos estai en umin oti alêtheian kai eirênên dôsô epi tês gês kai en tô topô toutô
14 kai eipen kurios pros me pseudê oi prophêtai prophêteuousin epi tô onomati mou ouk apesteila autous kai ouk eneteilamên autois kai ouk elalêsa pros autous oti oraseis pseudeis kai manteias kai oiônismata kai proaireseis kardias autôn autoi prophêteuousin umin
15 dia touto tade legei kurios peri tôn prophêtôn tôn prophêteuontôn epi tô onomati mou pseudê kai egô ouk apesteila autous oi legousin machaira kai limos ouk estai epi tês gês tautês en thanatô noserô apothanountai kai en limô suntelesthêsontai oi prophêtai
16 kai o laos ois autoi prophêteuousin autois kai esontai errimmenoi en tais diodois Ierousalêm apo prosôpou machairas kai tou limou kai ouk estai o thaptôn autous kai ai gunaikes autôn kai oi uioi autôn kai ai thugateres autôn kai ekcheô ep autous ta kaka autôn
17 kai ereis pros autous ton logon touton katagagete ep ophthalmous umôn dakrua êmeras kai nuktos kai mê dialipetôsan oti suntrimmati sunetribê thugatêr laou mou kai plêgê odunêra sphodra
18 ean exelthô eis to pedion kai idou traumatiai machairas kai ean eiselthô eis tên polin kai idou ponos limou oti iereus kai prophêtês eporeuthêsan eis gên ên ouk êdeisan
19 mê apodokimazôn apedokimasas ton Ioudan kai apo Siôn apestê ê psuchê sou ina ti epaisas êmas kai ouk estin êmin iasis upemeinamen eis eirênên kai ouk ên agatha eis kairon iaseôs kai idou tarachê
20 egnômen kurie amartêmata êmôn adikias paterôn êmôn oti êmartomen enantion sou
21 kopason dia to onoma sou mê apolesês thronon doxês sou mnêsthêti mê diaskedasês tên diathêkên sou tên meth êmôn
22 mê estin en eidôlois tôn ethnôn uetizôn kai ei o ouranos dôsei plêsmonên autou ouchi su ei autos kai upomenoumen se oti su epoiêsas panta tauta

Kapitel 15

1 kai eipen kurios pros me ean stê Môusês kai Samouêl pro prosôpou mou ouk estin ê psuchê mou pros autous exaposteilon ton laon touton kai exelthetôsan
2 kai estai ean eipôsin pros se pou exeleusometha kai ereis pros autous tade legei kurios osoi eis thanaton eis thanaton kai osoi eis machairan eis machairan kai osoi eis limon eis limon kai osoi eis aichmalôsian eis aichmalôsian
3 kai ekdikêsô ep autous tessara eidê legei kurios tên machairan eis sphagên kai tous kunas eis diaspasmon kai ta thêria tês gês kai ta peteina tou ouranou eis brôsin kai eis diaphthoran
4 kai paradôsô autous eis anagkas pasais tais basileiais tês gês dia Manassê uion Ezekiou basilea Iouda peri pantôn ôn epoiêsen en Ierousalêm
5 tis pheisetai epi soi Ierousalêm kai tis deiliasei epi soi ê tis anakampsei eis eirênên soi
6 su apestraphês me legei kurios opisô poreusê kai ektenô tên cheira mou kai diaphtherô se kai ouketi anêsô autous
7 kai diasperô autous en diaspora en pulais laou mou êteknôthêsan apôlesan ton laon mou dia tas kakias autôn
8 eplêthunthêsan chêrai autôn uper tên ammon tês thalassês epêgagon epi mêtera neaniskou talaipôrian en mesêmbria eperripsa ep autên exaiphnês tromon kai spoudên
9 ekenôthê ê tiktousa epta apekakêsen ê psuchê autês epedu o êlios autê eti mesousês tês êmeras katêschunthê kai ôneidisthê tous kataloipous autôn eis machairan dôsô enantion tôn echthrôn autôn
10 oimmoi egô mêter ôs tina me etekes andra dikazomenon kai diakrinomenon pasê tê gê oute ôphelêsa oute ôphelêsen me oudeis ê ischus mou exelipen en tois katarômenois me
11 genoito despota kateuthunontôn autôn ei mê parestên soi en kairô tôn kakôn autôn kai en kairô thlipseôs autôn eis agatha pros ton echthron
12 ei gnôsthêsetai sidêros kai peribolaion chalkoun
13 ê ischus sou kai tous thêsaurous sou eis pronomên dôsô antallagma dia pasas tas amartias sou kai en pasi tois oriois sou
14 kai katadoulôsô se kuklô tois echthrois sou en tê gê ê ouk êdeis oti pur ekkekautai ek tou thumou mou eph umas kauthêsetai
15 kurie mnêsthêti mou kai episkepsai me kai athôôson me apo tôn katadiôkontôn me mê eis makrothumian gnôthi ôs elabon peri sou oneidismon
16 upo tôn athetountôn tous logous sou sunteleson autous kai estai o logos sou emoi eis euphrosunên kai charan kardias mou oti epikeklêtai to onoma sou ep emoi kurie pantokratôr
17 ouk ekathisa en sunedriô autôn paizontôn alla eulaboumên apo prosôpou cheiros sou kata monas ekathêmên oti pikrias eneplêsthên
18 ina ti oi lupountes me katischuousin mou ê plêgê mou sterea pothen iathêsomai ginomenê egenêthê moi ôs udôr pseudes ouk echon pistin
19 dia touto tade legei kurios ean epistrepsês kai apokatastêsô se kai pro prosôpou mou stêsê kai ean exagagês timion apo anaxiou ôs stoma mou esê kai anastrepsousin autoi pros se kai su ouk anastrepseis pros autous
20 kai dôsô se tô laô toutô ôs teichos ochuron chalkoun kai polemêsousin pros se kai ou mê dunôntai pros se dioti meta sou eimi tou sôzein se
21 kai exaireisthai se ek cheiros ponêrôn kai lutrôsomai se ek cheiros loimôn

Kapitel 16

1 kai su mê labês gunaika legei kurios o theos Israêl
2 kai ou gennêthêsetai soi uios oude thugatêr en tô topô toutô
3 oti tade legei kurios peri tôn uiôn kai peri tôn thugaterôn tôn gennômenôn en tô topô toutô kai peri tôn mêterôn autôn tôn tetokuiôn autous kai peri tôn paterôn autôn tôn gegennêkotôn autous en tê gê tautê
4 en thanatô noserô apothanountai ou kopêsontai kai ou taphêsontai eis paradeigma epi prosôpou tês gês esontai kai tois thêriois tês gês kai tois peteinois tou ouranou en machaira pesountai kai en limô suntelesthêsontai
5 tade legei kurios mê eiselthês eis thiason autôn kai mê poreuthês tou kopsasthai kai mê penthêsês autous oti aphestaka tên eirênên mou apo tou laou toutou
6 ou mê kopsôntai autous oude entomidas ou mê poiêsôsin kai ou xurêsontai
7 kai ou mê klasthê artos en penthei autôn eis paraklêsin epi tethnêkoti ou potiousin auton potêrion eis paraklêsin epi patri kai mêtri autou
8 eis oikian potou ouk eiseleusê sugkathisai met autôn tou phagein kai piein
9 dioti tade legei kurios o theos Israêl idou egô kataluô ek tou topou toutou enôpion tôn ophthalmôn umôn kai en tais êmerais umôn phônên charas kai phônên euphrosunês phônên numphiou kai phônên numphês
10 kai estai otan anangeilês tô laô toutô apanta ta rêmata tauta kai eipôsin pros se dia ti elalêsen kurios eph êmas panta ta kaka tauta tis ê adikia êmôn kai tis ê amartia êmôn ên êmartomen enanti kuriou tou theou êmôn
11 kai ereis autois anth ôn egkatelipon me oi pateres umôn legei kurios kai ôchonto opisô theôn allotriôn kai edouleusan autois kai prosekunêsan autois kai eme egkatelipon kai ton nomon mou ouk ephulaxanto
12 kai umeis eponêreusasthe uper tous pateras umôn kai idou umeis poreuesthe ekastos opisô tôn arestôn tês kardias umôn tês ponêras tou mê upakouein mou
13 kai aporripsô umas apo tês gês tautês eis tên gên ên ouk êdeite umeis kai oi pateres umôn kai douleusete ekei theois eterois oi ou dôsousin umin eleos
14 dia touto idou êmerai erchontai legei kurios kai ouk erousin eti zê kurios o anagagôn tous uious Israêl ek gês Aiguptou
15 alla zê kurios os anêgagen ton oikon Israêl apo gês borra kai apo pasôn tôn chôrôn ou exôsthêsan ekei kai apokatastêsô autous eis tên gên autôn ên edôka tois patrasin autôn
16 idou egô apostellô tous aleeis tous pollous legei kurios kai alieusousin autous kai meta tauta apostelô tous pollous thêreutas kai thêreusousin autous epanô pantos orous kai epanô pantos bounou kai ek tôn trumaliôn tôn petrôn
17 oti oi ophthalmoi mou epi pasas tas odous autôn kai ouk ekrubê ta adikêmata autôn apenanti tôn ophthalmôn mou
18 kai antapodôsô diplas tas adikias autôn kai tas amartias autôn eph ais ebebêlôsan tên gên mou en tois thnêsimaiois tôn bdelugmatôn autôn kai en tais anomiais autôn en ais eplêmmelêsan tên klêronomian mou
19 kurie ischus mou kai boêtheia mou kai kataphugê mou en êmera kakôn pros se ethnê êxousin ap eschatou tês gês kai erousin ôs pseudê ektêsanto oi pateres êmôn eidôla kai ouk estin en autois ôphelêma
20 ei poiêsei eautô anthrôpos theous kai outoi ouk eisin theoi
21 dia touto idou egô dêlôsô autois en tô kairô toutô tên cheira mou kai gnôriô autois tên dunamin mou kai gnôsontai oti onoma moi kurios

Kapitel 17

1 epikataratos o anthrôpos os tên elpida echei ep anthrôpon kai stêrisei sarka brachionos autou ep auton kai apo kuriou apostê ê kardia autou
2 kai estai ôs ê agriomurikê ê en tê erêmô ouk opsetai otan elthê ta agatha kai kataskênôsei en alimois kai en erêmô en gê almura êtis ou katoikeitai
3 kai eulogêmenos o anthrôpos os pepoithen epi tô kuriô kai estai kurios elpis autou
4 kai estai ôs xulon euthênoun par udata kai epi ikmada balei rizas autou kai ou phobêthêsetai otan elthê kauma kai estai ep autô stelechê alsôdê en eniautô abrochias ou phobêthêsetai kai ou dialeipsei poiôn karpon
5 batheia ê kardia para panta kai anthrôpos estin kai tis gnôsetai auton
6 egô kurios etazôn kardias kai dokimazôn nephrous tou dounai ekastô kata tas odous autou kai kata tous karpous tôn epitêdeumatôn autou
7 ephônêsen perdix sunêgagen a ouk eteken poiôn plouton autou ou meta kriseôs en êmisei êmerôn autou egkataleipsousin auton kai ep eschatôn autou estai aphrôn
8 thronos doxês upsômenos agiasma êmôn
9 upomonê Israêl kurie pantes oi katalipontes se kataischunthêtôsan aphestêkotes epi tês gês graphêtôsan oti egkatelipon pêgên zôês ton kurion
10 iasai me kurie kai iathêsomai sôson me kai sôthêsomai oti kauchêma mou su ei
11 idou autoi legousi pros me pou estin o logos kuriou elthatô
12 egô de ouk ekopiasa katakolouthôn opisô sou kai êmeran anthrôpou ouk epethumêsa su epistê ta ekporeuomena dia tôn cheileôn mou pro prosôpou sou estin
13 mê genêthês moi eis allotriôsin pheidomenos mou en êmera ponêra
14 kataischunthêtôsan oi diôkontes me kai mê kataischuntheiên egô ptoêtheiêsan autoi kai mê ptoêtheiên egô epagage ep autous êmeran ponêran disson suntrimma suntripson autous
15 tade legei kurios badison kai stêthi en pulais uiôn laou sou en ais eisporeuontai en autais basileis Iouda kai en ais ekporeuontai en autais kai en pasais tais pulais Ierousalêm
16 kai ereis pros autous akousate logon kuriou basileis Iouda kai pasa Ioudaia kai pasa Ierousalêm oi eisporeuomenoi en tais pulais tautais
17 tade legei kurios phulassesthe tas psuchas umôn kai mê airete bastagmata en tê êmera tôn sabbatôn kai mê ekporeuesthe tais pulais Ierousalêm
18 kai mê ekpherete bastagmata ex oikiôn umôn en tê êmera tôn sabbatôn kai pan ergon ou poiêsete agiasate tên êmeran tôn sabbatôn kathôs eneteilamên tois patrasin umôn kai ouk êkousan kai ouk eklinan to ous autôn
19 kai esklêrunan ton trachêlon autôn uper tous pateras autôn tou mê akousai mou kai tou mê dexasthai paideian
20 kai estai ean akoê akousête mou legei kurios tou mê eispherein bastagmata dia tôn pulôn tês poleôs tautês en tê êmera tôn sabbatôn kai agiazein tên êmeran tôn sabbatôn tou mê poiein pan ergon
21 kai eiseleusontai dia tôn pulôn tês poleôs tautês basileis kai archontes kathêmenoi epi thronou Dauid kai epibebêkotes eph armasin kai ippois autôn autoi kai oi archontes autôn andres Iouda kai oi katoikountes Ierousalêm kai katoikisthêsetai ê polis autê eis ton aiôna
22 kai êxousin ek tôn poleôn Iouda kai kuklothen Ierousalêm kai ek gês Beniamin kai ek tês pedinês kai ek tou orous kai ek tês pros noton pherontes olokautômata kai thusian kai thumiamata kai manaa kai libanon pherontes ainesin eis oikon kuriou
23 kai estai ean mê eisakousête mou tou agiazein tên êmeran tôn sabbatôn tou mê airein bastagmata kai mê eisporeuesthai tais pulais Ierousalêm en tê êmera tôn sabbatôn kai anapsô pur en tais pulais autês kai kataphagetai amphoda Ierousalêm kai ou sbesthêsetai

Kapitel 18

1 o logos o genomenos para kuriou pros Ieremian legôn
2 anastêthi kai katabêthi eis oikon tou kerameôs kai ekei akousê tous logous mou
3 kai katebên eis ton oikon tou kerameôs kai idou autos epoiei ergon epi tôn lithôn
4 kai diepesen to angeion o autos epoiei en tais chersin autou kai palin autos epoiêsen auto angeion eteron kathôs êresen enôpion autou tou poiêsai
5 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
6 ei kathôs o kerameus outos ou dunêsomai tou poiêsai umas oikos Israêl idou ôs o pêlos tou kerameôs umeis este en tais chersin mou
7 peras lalêsô epi ethnos ê epi basileian tou exarai autous kai tou apolluein
8 kai epistraphê to ethnos ekeino apo pantôn tôn kakôn autôn kai metanoêsô peri tôn kakôn ôn elogisamên tou poiêsai autois
9 kai peras lalêsô epi ethnos kai epi basileian tou anoikodomeisthai kai tou kataphuteuesthai
10 kai poiêsôsin ta ponêra enantion mou tou mê akouein tês phônês mou kai metanoêsô peri tôn agathôn ôn elalêsa tou poiêsai autois
11 kai nun eipon pros andras Iouda kai pros tous katoikountas Ierousalêm idou egô plassô eph umas kaka kai logizomai eph umas logismon apostraphêtô dê ekastos apo odou autou tês ponêras kai kalliona poiêsete ta epitêdeumata umôn
12 kai eipan andrioumetha oti opisô tôn apostrophôn êmôn poreusometha kai ekastos ta aresta tês kardias autou tês ponêras poiêsomen
13 dia touto tade legei kurios erôtêsate dê en ethnesin tis êkousen toiauta phrikta a epoiêsen sphodra parthenos Israêl
14 mê ekleipsousin apo petras mastoi ê chiôn apo tou Libanou mê ekklinei udôr biaiôs anemô pheromenon
15 oti epelathonto mou o laos mou eis kenon ethumiasan kai asthenêsousin en tais odois autôn schoinous aiônious tou epibênai tribous ouk echontas odon eis poreian
16 tou taxai tên gên autôn eis aphanismon kai surigma aiônion pantes oi diaporeuomenoi di autês ekstêsontai kai kinêsousin tên kephalên autôn
17 ôs anemon kausôna diasperô autous kata prosôpon echthrôn autôn deixô autois êmeran apôleias autôn
18 kai eipan deute logisômetha epi Ieremian logismon oti ouk apoleitai nomos apo iereôs kai boulê apo sunetou kai logos apo prophêtou deute kai pataxômen auton en glôssê kai akousometha pantas tous logous autou
19 eisakouson mou kurie kai eisakouson tês phônês tou dikaiômatos mou
20 ei antapodidotai anti agathôn kaka oti sunelalêsan rêmata kata tês psuchês mou kai tên kolasin autôn ekrupsan moi mnêsthêti estêkotos mou kata prosôpon sou tou lalêsai uper autôn agatha tou apostrepsai ton thumon sou ap autôn
21 dia touto dos tous uious autôn eis limon kai athroison autous eis cheiras machairas genesthôsan ai gunaikes autôn ateknoi kai chêrai kai oi andres autôn genesthôsan anêrêmenoi thanatô kai oi neaniskoi autôn peptôkotes machaira en polemô
22 genêthêtô kraugê en tais oikiais autôn epaxeis ep autous lêstas aphnô oti enecheirêsan logon eis sullêmpsin mou kai pagidas ekrupsan ep eme
23 kai su kurie egnôs apasan tên boulên autôn ep eme eis thanaton mê athôôsês tas adikias autôn kai tas amartias autôn apo prosôpou sou mê exaleipsês genesthô ê astheneia autôn enantion sou en kairô thumou sou poiêson en autois

Kapitel 19

1 tote eipen kurios pros me badison kai ktêsai bikon peplasmenon ostrakinon kai axeis apo tôn presbuterôn tou laou kai apo tôn presbuterôn tôn iereôn
2 kai exeleusê eis to poluandrion uiôn tôn teknôn autôn o estin epi tôn prothurôn pulês tês charsith kai anagnôthi ekei pantas tous logous ous an lalêsô pros se
3 kai ereis autois akousate ton logon kuriou basileis Iouda kai andres Iouda kai oi katoikountes Ierousalêm kai oi eisporeuomenoi en tais pulais tautais tade legei kurios o theos Israêl idou egô epagô epi ton topon touton kaka ôste pantos akouontos auta êchêsei amphotera ta ôta autou
4 anth ôn egkatelipon me kai apêllotriôsan ton topon touton kai ethumiasan en autô theois allotriois ois ouk êdeisan autoi kai oi pateres autôn kai oi basileis Iouda eplêsan ton topon touton aimatôn athôôn
5 kai ôkodomêsan upsêla tê Baal tou katakaiein tous uious autôn en puri a ouk eneteilamên oude elalêsa oude dienoêthên en tê kardia mou
6 dia touto idou êmerai erchontai legei kurios kai ou klêthêsetai tô topô toutô eti diaptôsis kai poluandrion uiou Ennom all ê poluandrion tês sphagês
7 kai sphaxô tên boulên Iouda kai tên boulên Ierousalêm en tô topô toutô kai katabalô autous en machaira enantion tôn echthrôn autôn kai en chersin tôn zêtountôn tas psuchas autôn kai dôsô tous nekrous autôn eis brôsin tois peteinois tou ouranou kai tois thêriois tês gês
8 kai taxô tên polin tautên eis aphanismon kai eis surigmon pas o paraporeuomenos ep autês skuthrôpasei kai suriei uper pasês tês plêgês autês
9 kai edontai tas sarkas tôn uiôn autôn kai tas sarkas tôn thugaterôn autôn kai ekastos tas sarkas tou plêsion autou edontai en tê periochê kai en tê poliorkia ê poliorkêsousin autous oi echthroi autôn
10 kai suntripseis ton bikon kat ophthalmous tôn andrôn tôn ekporeuomenôn meta sou
11 kai ereis tade legei kurios outôs suntripsô ton laon touton kai tên polin tautên kathôs suntribetai angos ostrakinon o ou dunêsetai iathênai eti
12 outôs poiêsô legei kurios tô topô toutô kai tois katoikousin en autô tou dothênai tên polin tautên ôs tên diapiptousan
13 kai oi oikoi Ierousalêm kai oi oikoi basileôn Iouda esontai kathôs o topos o diapiptôn tôn akatharsiôn en pasais tais oikiais en ais ethumiasan epi tôn dômatôn autôn pasê tê stratia tou ouranou kai espeisan spondas theois allotriois
14 kai êlthen Ieremias apo tês diaptôseôs ou apesteilen auton kurios ekei tou prophêteusai kai estê en tê aulê oikou kuriou kai eipe pros panta ton laon
15 tade legei kurios idou egô epagô epi tên polin tautên kai epi pasas tas poleis autês kai epi tas kômas autês apanta ta kaka a elalêsa ep autên oti esklêrunan ton trachêlon autôn tou mê eisakouein tôn logôn mou

Kapitel 20

1 kai êkousen Paschôr uios Emmêr o iereus kai outos ên kathestamenos êgoumenos oikou kuriou tou Ieremiou prophêteuontos tous logous toutous
2 kai epataxen auton kai enebalen auton eis ton katarraktên os ên en pulê oikou apotetagmenou tou uperôou os ên en oikô kuriou
3 kai exêgagen Paschôr ton Ieremian ek tou katarraktou kai eipen autô Ieremias ouchi Paschôr ekalesen kurios to onoma sou all ê metoikon
4 dioti tade legei kurios idou egô didômi se eis metoikian sun pasi tois philois sou kai pesountai en machaira echthrôn autôn kai oi ophthalmoi sou opsontai kai se kai panta Ioudan dôsô eis cheiras basileôs Babulônos kai metoikiousin autous kai katakopsousin autous en machairais
5 kai dôsô tên pasan ischun tês poleôs tautês kai pantas tous ponous autês kai pantas tous thêsaurous tou basileôs Iouda eis cheiras echthrôn autou kai axousin autous eis Babulôna
6 kai su kai pantes oi katoikountes en tô oikô sou poreusesthe en aichmalôsia kai en Babulôni apothanê kai ekei taphêsê su kai pantes oi philoi sou ois eprophêteusas autois pseudê
7 êpatêsas me kurie kai êpatêthên ekratêsas kai êdunasthês egenomên eis gelôta pasan êmeran dietelesa muktêrizomenos
8 oti pikrô logô mou gelasomai athesian kai talaipôrian epikalesomai oti egenêthê logos kuriou eis oneidismon emoi kai eis chleuasmon pasan êmeran mou
9 kai eipa ou mê onomasô to onoma kuriou kai ou mê lalêsô eti epi tô onomati autou kai egeneto ôs pur kaiomenon phlegon en tois osteois mou kai pareimai pantothen kai ou dunamai pherein
10 oti êkousa psogon pollôn sunathroizomenôn kuklothen episustête kai episustômen autô pantes andres philoi autou têrêsate tên epinoian autou ei apatêthêsetai kai dunêsometha autô kai lêmpsometha tên ekdikêsin êmôn ex autou
11 kai kurios met emou kathôs machêtês ischuôn dia touto ediôxan kai noêsai ouk êdunanto êschunthêsan sphodra oti ouk enoêsan atimias autôn ai di aiônos ouk epilêsthêsontai
12 kurie dokimazôn dikaia suniôn nephrous kai kardias idoimi tên para sou ekdikêsin en autois oti pros se apekalupsa ta apologêmata mou
13 asate tô kuriô ainesate autô oti exeilato psuchên penêtos ek cheiros ponêreuomenôn
14 epikataratos ê êmera en ê etechthên en autê ê êmera en ê eteken me ê mêtêr mou mê estô epeuktê
15 epikataratos o anthrôpos o euangelisamenos tô patri mou legôn etechthê soi arsen euphrainomenos
16 estô o anthrôpos ekeinos ôs ai poleis as katestrepsen kurios en thumô kai ou metemelêthê akousatô kraugês to prôi kai alalagmou mesêmbrias
17 oti ouk apekteinen me en mêtra mêtros kai egeneto moi ê mêtêr mou taphos mou kai ê mêtra sullêmpseôs aiônias
18 ina ti touto exêlthon ek mêtras tou blepein kopous kai ponous kai dietelesan en aischunê ai êmerai mou

Kapitel 21

1 o logos o genomenos para kuriou pros Ieremian ote apesteilen pros auton o basileus Sedekias ton Paschôr uion Melchiou kai Sophonian uion Maasaiou ton ierea legôn
2 eperôtêson peri êmôn ton kurion oti basileus Babulônos ephestêken eph êmas ei poiêsei kurios kata panta ta thaumasia autou kai apeleusetai aph êmôn
3 kai eipen pros autous Ieremias outôs ereite pros Sedekian basilea Iouda
4 tade legei kurios idou egô metastrephô ta opla ta polemika en ois umeis polemeite en autois pros tous Chaldaious tous sugkekleikotas umas exôthen tou teichous eis to meson tês poleôs tautês
5 kai polemêsô egô umas en cheiri ektetamenê kai en brachioni krataiô meta thumou kai orgês kai parorgismou megalou
6 kai pataxô pantas tous katoikountas en tê polei tautê tous anthrôpous kai ta ktênê en thanatô megalô kai apothanountai
7 kai meta tauta outôs legei kurios dôsô ton Sedekian basilea Iouda kai tous paidas autou kai ton laon ton kataleiphthenta en tê polei tautê apo tou thanatou kai apo tou limou kai apo tês machairas eis cheiras echthrôn autôn tôn zêtountôn tas psuchas autôn kai katakopsousin autous en stomati machairas ou pheisomai ep autois kai ou mê oiktirêsô autous
8 kai pros ton laon touton ereis tade legei kurios idou egô dedôka pro prosôpou umôn tên odon tês zôês kai tên odon tou thanatou
9 o kathêmenos en tê polei tautê apothaneitai en machaira kai en limô kai o ekporeuomenos proschôrêsai pros tous Chaldaious tous sugkekleikotas umas zêsetai kai estai ê psuchê autou eis skula kai zêsetai
10 dioti estêrika to prosôpon mou epi tên polin tautên eis kaka kai ouk eis agatha eis cheiras basileôs Babulônos paradothêsetai kai katakausei autên en puri
11 o oikos basileôs Iouda akousate logon kuriou
12 oikos Dauid tade legei kurios krinate to prôi krima kai kateuthunate kai exelesthe diêrpasmenon ek cheiros adikountos auton opôs mê anaphthê ôs pur ê orgê mou kai kauthêsetai kai ouk estai o sbesôn
13 idou egô pros se ton katoikounta tên koilada Sor tên pedinên tous legontas tis ptoêsei êmas ê tis eiseleusetai pros to katoikêtêrion êmôn
14 kai anapsô pur en tô drumô autês kai edetai panta ta kuklô autês

Kapitel 22

1 tade legei kurios poreuou kai katabêthi eis ton oikon tou basileôs Iouda kai lalêseis ekei ton logon touton
2 kai ereis akoue logon kuriou basileu Iouda o kathêmenos epi thronou Dauid su kai o oikos sou kai o laos sou kai oi eisporeuomenoi tais pulais tautais
3 tade legei kurios poieite krisin kai dikaiosunên kai exaireisthe diêrpasmenon ek cheiros adikountos auton kai prosêluton kai orphanon kai chêran mê katadunasteuete kai mê asebeite kai aima athôon mê ekcheête en tô topô toutô
4 dioti ean poiountes poiêsête ton logon touton kai eiseleusontai en tais pulais tou oikou toutou basileis kathêmenoi epi thronou Dauid kai epibebêkotes eph armatôn kai ippôn autoi kai oi paides autôn kai o laos autôn
5 ean de mê poiêsête tous logous toutous kat emautou ômosa legei kurios oti eis erêmôsin estai o oikos outos
6 oti tade legei kurios kata tou oikou basileôs Iouda Galaad su moi archê tou Libanou ean mê thô se eis erêmon poleis mê katoikêthêsomenas
7 kai epaxô epi se andra olethreuonta kai ton pelekun autou kai ekkopsousin tas eklektas kedrous sou kai embalousin eis to pur
8 kai dieleusontai ethnê dia tês poleôs tautês kai erousin ekastos pros ton plêsion autou dia ti epoiêsen kurios outôs tê polei tê megalê tautê
9 kai erousin anth ôn egkatelipon tên diathêkên kuriou theou autôn kai prosekunêsan theois allotriois kai edouleusan autois
10 mê klaiete ton tethnêkota mêde thrêneite auton klausate klauthmô ton ekporeuomenon oti ouk epistrepsei eti kai ou mê idê tên gên patridos autou
11 dioti tade legei kurios epi Sellêm uion Iôsia ton basileuonta anti Iôsia tou patros autou os exêlthen ek tou topou toutou ouk anastrepsei ekei ouketi
12 all ê en tô topô ou metôkisa auton ekei apothaneitai kai tên gên tautên ouk opsetai eti
13 ô o oikodomôn oikian autou ou meta dikaiosunês kai ta uperôa autou ouk en krimati para tô plêsion autou ergatai dôrean kai ton misthon autou ou mê apodôsei autô
14 ôkodomêsas seautô oikon summetron uperôa ripista diestalmena thurisin kai exulômena en kedrô kai kechrismena en miltô
15 mê basileuseis oti su paroxunê en Achaz tô patri sou ou phagontai kai ou piontai beltion ên se poiein krima kai dikaiosunên kalên
16 ouk egnôsan ouk ekrinan krisin tapeinô oude krisin penêtos ou touto estin to mê gnônai se eme legei kurios
17 idou ouk eisin oi ophthalmoi sou oude ê kardia sou kalê all eis tên pleonexian sou kai eis to aima to athôon tou ekcheein auto kai eis adikêma kai eis phonon tou poiein
18 dia touto tade legei kurios epi Iôakim uion Iôsia basilea Iouda ouai epi ton andra touton ou mê kopsôntai auton ô adelphe oude mê klausontai auton oimmoi kurie
19 taphên onou taphêsetai sumpsêstheis riphêsetai epekeina tês pulês Ierousalêm
20 anabêthi eis ton Libanon kai kekraxon kai eis tên Basan dos tên phônên sou kai boêson eis to peran tês thalassês oti sunetribêsan pantes oi erastai sou
21 elalêsa pros se en tê paraptôsei sou kai eipas ouk akousomai autê ê odos sou ek neotêtos sou ouk êkousas tês phônês mou
22 pantas tous poimenas sou poimanei anemos kai oi erastai sou en aichmalôsia exeleusontai oti tote aischunthêsê kai atimôthêsê apo pantôn tôn philountôn se
23 katoikousa en tô Libanô ennosseuousa en tais kedrois katastenaxeis en tô elthein soi ôdinas ôs tiktousês
24 zô egô legei kurios ean genomenos genêtai Iechonias uios Iôakim basileus Iouda aposphragisma epi tês cheiros tês dexias mou ekeithen ekspasô se
25 kai paradôsô se eis cheiras tôn zêtountôn tên psuchên sou ôn su eulabê apo prosôpou autôn eis cheiras tôn Chaldaiôn
26 kai aporripsô se kai tên mêtera sou tên tekousan se eis gên ou ouk etechthês ekei kai ekei apothaneisthe
27 eis de tên gên ên autoi euchontai tais psuchais autôn ou mê apostrepsôsin
28 êtimôthê Iechonias ôs skeuos ou ouk estin chreia autou oti exerriphê kai exeblêthê eis gên ên ouk êdei
29 gê gê akoue logon kuriou
30 grapson ton andra touton ekkêrukton anthrôpon oti ou mê auxêthê ek tou spermatos autou anêr kathêmenos epi thronou Dauid archôn eti en tô Iouda

Kapitel 23

1 ô oi poimenes oi diaskorpizontes kai apolluontes ta probata tês nomês mou
2 dia touto tade legei kurios epi tous poimainontas ton laon mou umeis dieskorpisate ta probata mou kai exôsate auta kai ouk epeskepsasthe auta idou egô ekdikô eph umas kata ta ponêra epitêdeumata umôn
3 kai egô eisdexomai tous kataloipous tou laou mou apo pasês tês gês ou exôsa autous ekei kai katastêsô autous eis tên nomên autôn kai auxêthêsontai kai plêthunthêsontai
4 kai anastêsô autois poimenas oi poimanousin autous kai ou phobêthêsontai eti oude ptoêthêsontai legei kurios
5 idou êmerai erchontai legei kurios kai anastêsô tô Dauid anatolên dikaian kai basileusei basileus kai sunêsei kai poiêsei krima kai dikaiosunên epi tês gês
6 en tais êmerais autou sôthêsetai Ioudas kai Israêl kataskênôsei pepoithôs kai touto to onoma autou o kalesei auton kurios Iôsedek
7
8
9 en tois prophêtais sunetribê ê kardia mou en emoi esaleuthê panta ta osta mou egenêthên ôs anêr suntetrimmenos kai ôs anthrôpos sunechomenos apo oinou apo prosôpou kuriou kai apo prosôpou euprepeias doxês autou
10 oti apo prosôpou toutôn epenthêsen ê gê exêranthêsan ai nomai tês erêmou kai egeneto o dromos autôn ponêros kai ê ischus autôn ouch outôs
11 oti iereus kai prophêtês emolunthêsan kai en tô oikô mou eidon ponêrias autôn
12 dia touto genesthô ê odos autôn autois eis olisthêma en gnophô kai uposkelisthêsontai kai pesountai en autê dioti epaxô ep autous kaka en eniautô episkepseôs autôn phêsin kurios
13 kai en tois prophêtais Samareias eidon anomêmata eprophêteusan dia tês Baal kai eplanêsan ton laon mou Israêl
14 kai en tois prophêtais Ierousalêm eôraka phrikta moichômenous kai poreuomenous en pseudesi kai antilambanomenous cheirôn ponêrôn tou mê apostraphênai ekaston apo tês odou autou tês ponêras egenêthêsan moi pantes ôs Sodoma kai oi katoikountes autên ôsper Gomorra
15 dia touto tade legei kurios idou egô psômiô autous odunên kai potiô autous udôr pikron oti apo tôn prophêtôn Ierousalêm exêlthen molusmos pasê tê gê
16 outôs legei kurios pantokratôr mê akouete tous logous tôn prophêtôn oti mataiousin eautois orasin apo kardias autôn lalousin kai ouk apo stomatos kuriou
17 legousin tois apôthoumenois ton logon kuriou eirênê estai umin kai pasin tois poreuomenois tois thelêmasin autôn panti tô poreuomenô planê kardias autou eipan ouch êxei epi se kaka
18 oti tis estê en upostêmati kuriou kai eiden ton logon autou tis enôtisato kai êkousen
19 idou seismos para kuriou kai orgê ekporeuetai eis susseismon sustrephomenê epi tous asebeis êxei
20 kai ouketi apostrepsei o thumos kuriou eôs an poiêsê auto kai eôs an anastêsê auto apo egcheirêmatos kardias autou ep eschatou tôn êmerôn noêsousin auta
21 ouk apestellon tous prophêtas kai autoi etrechon ouk elalêsa pros autous kai autoi eprophêteuon
22 kai ei estêsan en tê upostasei mou kai eisêkousan tôn logôn mou kai ton laon mou an apestrephon autous apo tôn ponêrôn epitêdeumatôn autôn
23 theos engizôn egô eimi legei kurios kai ouchi theos porrôthen
24 ei krubêsetai anthrôpos en kruphaiois kai egô ouk opsomai auton mê ouchi ton ouranon kai tên gên egô plêrô legei kurios
25 êkousa a lalousin oi prophêtai a prophêteuousin epi tô onomati mou pseudê legontes ênupniasamên enupnion
26 eôs pote estai en kardia tôn prophêtôn tôn prophêteuontôn pseudê kai en tô prophêteuein autous ta thelêmata kardias autôn
27 tôn logizomenôn tou epilathesthai tou nomou mou en tois enupniois autôn a diêgounto ekastos tô plêsion autou kathaper epelathonto oi pateres autôn tou onomatos mou en tê Baal
28 o prophêtês en ô to enupnion estin diêgêsasthô to enupnion autou kai en ô o logos mou pros auton diêgêsasthô ton logon mou ep alêtheias ti to achuron pros ton siton outôs oi logoi mou legei kurios
29 ouchi oi logoi mou ôsper pur phlegon legei kurios kai ôs pelux koptôn petran
30 dia touto idou egô pros tous prophêtas legei kurios o theos tous kleptontas tous logous mou ekastos para tou plêsion autou
31 idou egô pros tous prophêtas tous ekballontas prophêteias glôssês kai nustazontas nustagmon eautôn
32 idou egô pros tous prophêtas tous prophêteuontas enupnia pseudê kai diêgounto auta kai eplanêsan ton laon mou en tois pseudesin autôn kai en tois planois autôn kai egô ouk apesteila autous kai ouk eneteilamên autois kai ôpheleian ouk ôphelêsousin ton laon touton
33 kai ean erôtêsôsi se o laos outos ê iereus ê prophêtês legôn ti to lêmma kuriou kai ereis autois umeis este to lêmma kai raxô umas legei kurios
34 kai o prophêtês kai o iereus kai o laos oi an eipôsin lêmma kuriou kai ekdikêsô ton anthrôpon ekeinon kai ton oikon autou
35 oti outôs ereite ekastos pros ton plêsion autou kai ekastos pros ton adelphon autou ti apekrithê kurios kai ti elalêsen kurios
36 kai lêmma kuriou mê onomazete eti oti to lêmma tô anthrôpô estai o logos autou
37 kai dia ti elalêsen kurios o theos êmôn
38 dia touto tade legei kurios o theos anth ôn eipate ton logon touton lêmma kuriou kai apesteila pros umas legôn ouk ereite lêmma kuriou
39 dia touto idou egô lambanô kai rassô umas kai tên polin ên edôka umin kai tois patrasin umôn
40 kai dôsô eph umas oneidismon aiônion kai atimian aiônion êtis ouk epilêsthêsetai
41 dia touto idou êmerai erchontai legei kurios kai ouk erousin eti zê kurios os anêgagen ton oikon Israêl ek gês Aiguptou
42 alla zê kurios os sunêgagen apan to sperma Israêl apo gês borra kai apo pasôn tôn chôrôn ou exôsen autous ekei kai apekatestêsen autous eis tên gên autôn

Kapitel 24

1 edeixen moi kurios duo kalathous sukôn keimenous kata prosôpon naou kuriou meta to apoikisai Nabouchodonosor basilea Babulônos ton Iechonian uion Iôakim basilea Iouda kai tous archontas kai tous technitas kai tous desmôtas kai tous plousious ex Ierousalêm kai êgagen autous eis Babulôna
2 o kalathos o eis sukôn chrêstôn sphodra ôs ta suka ta proima kai o kalathos o eteros sukôn ponêrôn sphodra a ou brôthêsetai apo ponêrias autôn
3 kai eipen kurios pros me ti su oras Ieremia kai eipa suka ta chrêsta chrêsta lian kai ta ponêra ponêra lian a ou brôthêsetai apo ponêrias autôn
4 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
5 tade legei kurios o theos Israêl ôs ta suka ta chrêsta tauta outôs epignôsomai tous apoikisthentas Iouda ous exapestalka ek tou topou toutou eis gên Chaldaiôn eis agatha
6 kai stêriô tous ophthalmous mou ep autous eis agatha kai apokatastêsô autous eis tên gên tautên eis agatha kai anoikodomêsô autous kai ou mê kathelô kai kataphuteusô autous kai ou mê ektilô
7 kai dôsô autois kardian tou eidenai autous eme oti egô eimi kurios kai esontai moi eis laon kai egô esomai autois eis theon oti epistraphêsontai ep eme ex olês tês kardias autôn
8 kai ôs ta suka ta ponêra a ou brôthêsetai apo ponêrias autôn tade legei kurios outôs paradôsô ton Sedekian basilea Iouda kai tous megistanas autou kai to kataloipon Ierousalêm tous upoleleimmenous en tê gê tautê kai tous katoikountas en Aiguptô
9 kai dôsô autous eis diaskorpismon eis pasas tas basileias tês gês kai esontai eis oneidismon kai eis parabolên kai eis misos kai eis kataran en panti topô ou exôsa autous ekei
10 kai apostelô eis autous ton limon kai ton thanaton kai tên machairan eôs an eklipôsin apo tês gês ês edôka autois

Kapitel 25

1 o logos o genomenos pros Ieremian epi panta ton laon Iouda en tô etei tô tetartô tou Iôakim uiou Iôsia basileôs Iouda
2 on elalêsen pros panta ton laon Iouda kai pros tous katoikountas Ierousalêm legôn
3 en triskaidekatô etei Iôsia uiou Amôs basileôs Iouda kai eôs tês êmeras tautês eikosi kai tria etê kai elalêsa pros umas orthrizôn kai legôn
4 kai apestellon pros umas tous doulous mou tous prophêtas orthrou apostellôn kai ouk eisêkousate kai ou proseschete tois ôsin umôn
5 legôn apostraphête ekastos apo tês odou autou tês ponêras kai apo tôn ponêrôn epitêdeumatôn umôn kai katoikêsete epi tês gês ês edôka umin kai tois patrasin umôn ap aiônos kai eôs aiônos
6 mê poreuesthe opisô theôn allotriôn tou douleuein autois kai tou proskunein autois opôs mê parorgizête me en tois ergois tôn cheirôn umôn tou kakôsai umas
7 kai ouk êkousate mou
8 dia touto tade legei kurios epeidê ouk episteusate tois logois mou
9 idou egô apostellô kai lêmpsomai tên patrian apo borra kai axô autous epi tên gên tautên kai epi tous katoikountas autên kai epi panta ta ethnê ta kuklô autês kai exerêmôsô autous kai dôsô autous eis aphanismon kai eis surigmon kai eis oneidismon aiônion
10 kai apolô ap autôn phônên charas kai phônên euphrosunês phônên numphiou kai phônên numphês osmên murou kai phôs luchnou
11 kai estai pasa ê gê eis aphanismon kai douleusousin en tois ethnesin ebdomêkonta etê
12 kai en tô plêrôthênai ta ebdomêkonta etê ekdikêsô to ethnos ekeino phêsin kurios kai thêsomai autous eis aphanismon aiônion
13 kai epaxô epi tên gên ekeinên pantas tous logous mou ous elalêsa kat autês panta ta gegrammena en tô bibliô toutô
14 a eprophêteusen Ieremias epi ta ethnê ta Ailam
15 tade legei kurios suntribêtô to toxon Ailam archê dunasteias autôn
16 kai epaxô epi Ailam tessaras anemous ek tôn tessarôn akrôn tou ouranou kai diasperô autous en pasin tois anemois toutois kai ouk estai ethnos o ouch êxei ekei oi exôsmenoi Ailam
17 kai ptoêsô autous enantion tôn echthrôn autôn tôn zêtountôn tên psuchên autôn kai epaxô ep autous kaka kata tên orgên tou thumou mou kai epapostelô opisô autôn tên machairan mou eôs tou exanalôsai autous
18 kai thêsô ton thronon mou en Ailam kai exapostelô ekeithen basilea kai megistanas
19 kai estai ep eschatou tôn êmerôn apostrepsô tên aichmalôsian Ailam legei kurios
20 en archê basileuontos Sedekiou tou basileôs egeneto o logos outos peri Ailam

Kapitel 26

1 tê Aiguptô epi dunamin Pharaô Nechaô basileôs Aiguptou os ên epi tô potamô Euphratê en Charchamis on epataxe Nabouchodonosor basileus Babulônos en tô etei tô tetartô Iôakim basileôs Iouda
2 analabete opla kai aspidas kai prosagagete eis polemon
3 episaxate tous ippous epibête oi ippeis kai katastête en tais perikephalaiais umôn probalete ta dorata kai endusasthe tous thôrakas umôn
4 ti oti autoi ptoountai kai apochôrousin opisô dioti oi ischuroi autôn kopêsontai phugê ephugon kai ouk anestrepsan periechomenoi kuklothen legei kurios
5 mê pheugetô o kouphos kai mê anasôzesthô o ischuros epi borran ta para ton Euphratên êsthenêsan peptôkasin
6 tis outos ôs potamos anabêsetai kai ôs potamoi kumainousin udôr
7 udata Aiguptou ôsei potamos anabêsetai kai eipen anabêsomai kai katakalupsô gên kai apolô katoikountas en autê
8 epibête epi tous ippous paraskeuasate ta armata exelthate oi machêtai Aithiopôn kai Libues kathôplismenoi oplois kai Ludoi anabête enteinate toxon
9 kai ê êmera ekeinê kuriô tô theô êmôn êmera ekdikêseôs tou ekdikêsai tous echthrous autou kai kataphagetai ê machaira kuriou kai emplêsthêsetai kai methusthêsetai apo tou aimatos autôn oti thusia tô kuriô sabaôth apo gês borra epi potamô Euphratê
10 anabêthi Galaad kai labe rêtinên tê parthenô thugatri Aiguptou eis kenon eplêthunas iamata sou ôpheleia ouk estin soi
11 êkousan ethnê phônên sou kai tês kraugês sou eplêsthê ê gê oti machêtês pros machêtên êsthenêsen epi to auto epesan amphoteroi
12 a elalêsen kurios en cheiri Ieremiou tou elthein Nabouchodonosor ton basilea Babulônos tou kopsai tên gên Aiguptou
13 anangeilate eis Magdôlon kai parangeilate eis Memphin eipate epistêthi kai etoimason oti katephagen machaira tên smilaka sou
14 dia ti ephugen o Apis o moschos o eklektos sou ouk emeinen oti kurios parelusen auton
15 kai to plêthos sou êsthenêsen kai epesen kai ekastos pros ton plêsion autou elalei anastômen kai anastrepsômen pros ton laon êmôn eis tên patrida êmôn apo prosôpou machairas Ellênikês
16 kalesate to onoma Pharaô Nechaô basileôs Aiguptou Saôn-esbi-emôêd
17 zô egô legei kurios o theos oti ôs to Itaburion en tois oresin kai ôs o Karmêlos en tê thalassê êxei
18 skeuê apoikismou poiêson seautê katoikousa thugater Aiguptou oti Memphis eis aphanismon estai kai klêthêsetai ouai dia to mê uparchein katoikountas en autê
19 damalis kekallôpismenê Aiguptos apospasma apo borra êlthen ep autên
20 kai oi misthôtoi autês en autê ôsper moschoi siteutoi trephomenoi en autê dioti kai autoi apestraphêsan kai ephugon omothumadon ouk estêsan oti êmera apôleias êlthen ep autous kai kairos ekdikêseôs autôn
21 phônê ôs opheôs surizontos oti en ammô poreusontai en axinais êxousin ep autên ôs koptontes xula
22 ekkopsousin ton drumon autês legei kurios o theos oti ou mê eikasthê oti plêthunei uper akrida kai ouk estin autois arithmos
23 katêschunthê thugatêr Aiguptou paredothê eis cheiras laou apo borra
24 idou egô ekdikô ton Amôn ton uion autês epi Pharaô kai epi tous pepoithotas ep autô
25
26 su de mê phobêthês doulos mou Iakôb mêde ptoêthês Israêl dioti idou egô sôzôn se makrothen kai to sperma sou ek tês aichmalôsias autôn kai anastrepsei Iakôb kai êsuchasei kai upnôsei kai ouk estai o parenochlôn auton
27 mê phobou pais mou Iakôb legei kurios oti meta sou egô eimi oti poiêsô sunteleian en panti ethnei eis ous exôsa se ekei se de ou mê poiêsô eklipein kai paideusô se eis krima kai athôon ouk athôôsô se

Kapitel 27

1 logos kuriou on elalêsen epi Babulôna
2 anangeilate en tois ethnesin kai akousta poiêsate kai mê krupsête eipate ealôken Babulôn katêschunthê Bêlos ê aptoêtos ê truphera paredothê Marôdach
3 oti anebê ep autên ethnos apo borra outos thêsei tên gên autês eis aphanismon kai ouk estai o katoikôn en autê apo anthrôpou kai eôs ktênous
4 en tais êmerais ekeinais kai en tô kairô ekeinô êxousin oi uioi Israêl autoi kai oi uioi Iouda epi to auto badizontes kai klaiontes poreusontai ton kurion theon autôn zêtountes
5 eôs Siôn erôtêsousin tên odon ôde gar to prosôpon autôn dôsousin kai êxousin kai katapheuxontai pros kurion ton theon diathêkê gar aiônios ouk epilêsthêsetai
6 probata apolôlota egenêthê o laos mou oi poimenes autôn exôsan autous epi ta orê apeplanêsan autous ex orous epi bounon ôchonto epelathonto koitês autôn
7 pantes oi euriskontes autous katanaliskon autous oi echthroi autôn eipan mê anômen autous anth ôn êmarton tô kuriô nomê dikaiosunês tô sunagagonti tous pateras autôn
8 apallotriôthête ek mesou Babulônos kai apo gês Chaldaiôn kai exelthate kai genesthe ôsper drakontes kata prosôpon probatôn
9 oti idou egô egeirô epi Babulôna sunagôgas ethnôn ek gês borra kai parataxontai autê ekeithen alôsetai ôs bolis machêtou sunetou ouk epistrepsei kenê
10 kai estai ê Chaldaia eis pronomên pantes oi pronomeuontes autên emplêsthêsontai
11 oti êuphrainesthe kai katekauchasthe diarpazontes tên klêronomian mou dioti eskirtate ôs boidia en botanê kai ekeratizete ôs tauroi
12 êschunthê ê mêtêr umôn sphodra mêtêr ep agatha eschatê ethnôn erêmos
13 apo orgês kuriou ou katoikêthêsetai kai estai eis aphanismon pasa kai pas o diodeuôn dia Babulônos skuthrôpasei kai suriousin epi pasan tên plêgên autês
14 parataxasthe epi Babulôna kuklô pantes teinontes toxon toxeusate ep autên mê pheisêsthe epi tois toxeumasin umôn
15 katakrotêsate ep autên pareluthêsan ai cheires autês epesan ai epalxeis autês kai kateskaphê to teichos autês oti ekdikêsis para theou estin ekdikeite ep autên kathôs epoiêsen poiêsate autê
16 exolethreusate sperma ek Babulônos katechonta drepanon en kairô therismou apo prosôpou machairas Ellênikês ekastos eis ton laon autou apostrepsousin kai ekastos eis tên gên autou pheuxetai
17 probaton planômenon Israêl leontes exôsan auton o prôtos ephagen auton basileus Assour kai outos usteron ta osta autou basileus Babulônos
18 dia touto tade legei kurios idou egô ekdikô epi ton basilea Babulônos kai epi tên gên autou kathôs exedikêsa epi ton basilea Assour
19 kai apokatastêsô ton Israêl eis tên nomên autou kai nemêsetai en tô Karmêlô kai en orei Ephraim kai en tô Galaad kai plêsthêsetai ê psuchê autou
20 en tais êmerais ekeinais kai en tô kairô ekeinô zêtêsousin tên adikian Israêl kai ouch uparxei kai tas amartias Iouda kai ou mê eurethôsin oti ileôs esomai tois upoleleimmenois epi tês gês legei kurios
21 pikrôs epibêthi ep autên kai epi tous katoikountas ep autên ekdikêson machaira kai aphanison legei kurios kai poiei kata panta osa entellomai soi
22 phônê polemou kai suntribê megalê en gê Chaldaiôn
23 pôs suneklasthê kai sunetribê ê sphura pasês tês gês pôs egenêthê eis aphanismon Babulôn en ethnesin
24 epithêsontai soi kai alôsê ô Babulôn kai ou gnôsê eurethês kai elêmphthês oti tô kuriô antestês
25 ênoixen kurios ton thêsauron autou kai exênegken ta skeuê orgês autou oti ergon tô kuriô theô en gê Chaldaiôn
26 oti elêluthasin oi kairoi autês anoixate tas apothêkas autês ereunêsate autên ôs spêlaion kai exolethreusate autên mê genesthô autês kataleimma
27 anaxêranate autês pantas tous karpous kai katabêtôsan eis sphagên ouai autois oti êkei ê êmera autôn kai kairos ekdikêseôs autôn
28 phônê pheugontôn kai anasôzomenôn ek gês Babulônos tou anangeilai eis Siôn tên ekdikêsin para kuriou theou êmôn
29 parangeilate epi Babulôna pollois panti enteinonti toxon parembalete ep autên kuklothen mê estô autês anasôzomenos antapodote autê kata ta erga autês kata panta osa epoiêsen poiêsate autê oti pros ton kurion antestê theon agion tou Israêl
30 dia touto pesountai oi neaniskoi autês en tais plateiais autês kai pantes oi andres oi polemistai autês riphêsontai eipen kurios
31 idou egô epi se tên ubristrian legei kurios oti êkei ê êmera sou kai o kairos ekdikêseôs sou
32 kai asthenêsei ê ubris sou kai peseitai kai ouk estai o anistôn autên kai anapsô pur en tô drumô autês kai kataphagetai panta ta kuklô autês
33 tade legei kurios katadedunasteuntai oi uioi Israêl kai oi uioi Iouda ama pantes oi aichmalôteusantes autous katedunasteusan autous oti ouk êthelêsan exaposteilai autous
34 kai o lutroumenos autous ischuros kurios pantokratôr onoma autô krisin krinei pros tous antidikous autou opôs exarê tên gên kai paroxunei tois katoikousi Babulôna
35 machairan epi tous Chaldaious kai epi tous katoikountas Babulôna kai epi tous megistanas autês kai epi tous sunetous autês
36 machairan epi tous machêtas autês kai paraluthêsontai
37 machairan epi tous ippous autôn kai epi ta armata autôn machairan epi tous machêtas autôn kai epi ton summikton ton en mesô autês kai esontai ôsei gunaikes machairan epi tous thêsaurous autês kai diaskorpisthêsontai
38 epi tô udati autês epepoithei kai kataischunthêsontai oti gê tôn gluptôn estin kai en tais nêsois ou katekauchônto
39 dia touto katoikêsousin indalmata en tais nêsois kai katoikêsousin en autê thugateres seirênôn ou mê katoikêthê ouketi eis ton aiôna
40 kathôs katestrepsen o theos Sodoma kai Gomorra kai tas omorousas autais eipen kurios ou mê katoikêsê ekei anthrôpos kai ou mê paroikêsê ekei uios anthrôpou
41 idou laos erchetai apo borra kai ethnos mega kai basileis polloi exegerthêsontai ap eschatou tês gês
42 toxon kai egcheiridion echontes itamos estin kai ou mê eleêsê phônê autôn ôs thalassa êchêsei eph ippois ippasontai pareskeuasmenoi ôsper pur eis polemon pros se thugater Babulônos
43 êkousen basileus Babulônos tên akoên autôn kai pareluthêsan ai cheires autou thlipsis katekratêsen autou ôdines ôs tiktousês
44 idou ôsper leôn anabêsetai apo tou Iordanou eis topon Aitham oti tacheôs ekdiôxô autous ap autês kai panta neaniskon ep autên epistêsô oti tis ôsper egô kai tis antistêsetai moi kai tis outos poimên os stêsetai kata prosôpon mou
45 dia touto akousate tên boulên kuriou ên bebouleutai epi Babulôna kai logismous autou ous elogisato epi tous katoikountas Chaldaious ean mê diaphtharê ta arnia tôn probatôn autôn ean mê aphanisthê nomê ap autôn
46 oti apo phônês alôseôs Babulônos seisthêsetai ê gê kai kraugê en ethnesin akousthêsetai

Kapitel 28

1 tade legei kurios idou egô exegeirô epi Babulôna kai epi tous katoikountas Chaldaious anemon kausôna diaphtheironta
2 kai exapostelô eis Babulôna ubristas kai kathubrisousin autên kai lumanountai tên gên autês ouai epi Babulôna kuklothen en êmera kakôseôs autês
3 ep autên teinetô o teinôn to toxon autou kai perithesthô ô estin opla autô kai mê pheisêsthe epi neaniskous autês kai aphanisate pasan tên dunamin autês
4 kai pesountai traumatiai en gê Chaldaiôn kai katakekentêmenoi exôthen autês
5 dioti ouk echêreusen Israêl kai Ioudas apo theou autôn apo kuriou pantokratoros oti ê gê autôn eplêsthê adikias apo tôn agiôn Israêl
6 pheugete ek mesou Babulônos kai anasôzete ekastos tên psuchên autou kai mê aporriphête en tê adikia autês oti kairos ekdikêseôs autês estin para kuriou antapodoma autos antapodidôsin autê
7 potêrion chrusoun Babulôn en cheiri kuriou methuskon pasan tên gên apo tou oinou autês epiosan ethnê dia touto esaleuthêsan
8 kai aphnô epesen Babulôn kai sunetribê thrêneite autên labete rêtinên tê diaphthora autês ei pôs iathêsetai
9 iatreusamen tên Babulôna kai ouk iathê egkatalipômen autên kai apelthômen ekastos eis tên gên autou oti êngisen eis ouranon to krima autês exêren eôs tôn astrôn
10 exênegken kurios to krima autou deute kai anangeilômen eis Siôn ta erga kuriou theou êmôn
11 paraskeuazete ta toxeumata plêroute tas pharetras êgeiren kurios to pneuma basileôs Mêdôn oti eis Babulôna ê orgê autou tou exolethreusai autên oti ekdikêsis kuriou estin ekdikêsis laou autou estin
12 epi teicheôn Babulônos arate sêmeion epistêsate pharetras egeirate phulakas etoimasate opla oti enecheirêsen kai poiêsei kurios a elalêsen epi tous katoikountas Babulôna
13 kataskênountas eph udasi pollois kai epi plêthei thêsaurôn autês êkei to peras sou alêthôs eis ta splagcha sou
14 oti ômosen kurios kata tou brachionos autou dioti plêrôsô se anthrôpôn ôsei akridôn kai phthegxontai epi se oi katabainontes
15 poiôn gên en tê ischui autou etoimazôn oikoumenên en tê sophia autou en tê sunesei autou exeteinen ton ouranon
16 eis phônên etheto êchos udatos en tô ouranô kai anêgagen nephelas ap eschatou tês gês astrapas eis ueton epoiêsen kai exêgagen phôs ek thêsaurôn autou
17 emôranthê pas anthrôpos apo gnôseôs katêschunthê pas chrusochoos apo tôn gluptôn autou oti pseudê echôneusan ouk estin pneuma en autois
18 mataia estin erga memôkêmena en kairô episkepseôs autôn apolountai
19 ou toiautê meris tô Iakôb oti o plasas ta panta autos estin klêronomia autou kurios onoma autô
20 diaskorpizeis su moi skeuê polemou kai diaskorpiô en soi ethnê kai exarô ek sou basileis
21 kai diaskorpiô en soi ippon kai anabatên autou kai diaskorpiô en soi armata kai anabatas autôn
22 kai diaskorpiô en soi neaniskon kai parthenon kai diaskorpiô en soi andra kai gunaika
23 kai diaskorpiô en soi poimena kai to poimnion autou kai diaskorpiô en soi geôrgon kai to geôrgion autou kai diaskorpiô en soi êgemonas kai stratêgous sou
24 kai antapodôsô tê Babulôni kai pasi tois katoikousi Chaldaiois pasas tas kakias autôn as epoiêsan epi Siôn kat ophthalmous umôn legei kurios
25 idou egô pros se to oros to diephtharmenon to diaphtheiron pasan tên gên kai ektenô tên cheira mou epi se kai katakuliô se apo tôn petrôn kai dôsô se ôs oros empepurismenon
26 kai ou mê labôsin apo sou lithon eis gônian kai lithon eis themelion oti eis aphanismon eis ton aiôna esê legei kurios
27 arate sêmeion epi tês gês salpisate en ethnesin salpingi agiasate ep autên ethnê parangeilate ep autên basileiais Ararat par emou kai tois Aschanazaiois epistêsate ep autên belostaseis anabibasate ep autên ippon ôs akridôn plêthos
28 agiasate ep autên ethnê ton basilea tôn Mêdôn kai pasês tês gês tous êgoumenous autou kai pantas tous stratêgous autou
29 eseisthê ê gê kai eponesen dioti exanestê epi Babulôna logismos kuriou tou theinai tên gên Babulônos eis aphanismon kai mê katoikeisthai autên
30 exelipen machêtês Babulônos tou polemein kathêsontai ekei en periochê ethrausthê ê dunasteia autôn egenêthêsan ôsei gunaikes enepuristhê ta skênômata autês sunetribêsan oi mochloi autês
31 diôkôn eis apantêsin diôkontos diôxetai kai anangellôn eis apantêsin anangellontos tou anangeilai tô basilei Babulônos oti ealôken ê polis autou
32 ap eschatou tôn diabaseôn autou elêmphthêsan kai ta sustemata autôn eneprêsan en puri kai andres autou oi polemistai exerchontai
33 dioti tade legei kurios oikoi basileôs Babulônos ôs alôn ôrimos aloêthêsontai eti mikron kai êxei o amêtos autês
34 katephagen me emerisato me katelaben me skeuos lepton Nabouchodonosor basileus Babulônos katepien me ôs drakôn eplêsen tên koilian autou apo tês truphês mou exôsen me
35 oi mochthoi mou kai ai talaipôriai mou eis Babulôna erei katoikousa Siôn kai to aima mou epi tous katoikountas Chaldaious erei Ierousalêm
36 dia touto tade legei kurios idou egô krinô tên antidikon sou kai ekdikêsô tên ekdikêsin sou kai erêmôsô tên thalassan autês kai xêranô tên pêgên autês
37 kai estai Babulôn eis aphanismon kai ou katoikêthêsetai
38 ama ôs leontes exêgerthêsan kai ôs skumnoi leontôn
39 en tê thermasia autôn dôsô potêma autois kai methusô autous opôs karôthôsin kai upnôsôsin upnon aiônion kai ou mê egerthôsi legei kurios
40 katabibasô autous ôs arnas eis sphagên kai ôs krious met eriphôn
41 pôs ealô kai ethêreuthê to kauchêma pasês tês gês pôs egeneto Babulôn eis aphanismon en tois ethnesin
42 anebê epi Babulôna ê thalassa en êchô kumatôn autês kai katekaluphthê
43 egenêthêsan ai poleis autês gê anudros kai abatos ou katoikêsei en autê oude eis oude mê katalusê en autê uios anthrôpou
44 kai ekdikêsô epi Babulôna kai exoisô a katepien ek tou stomatos autês kai ou mê sunachthôsin pros autên eti ta ethnê
45
46
47
48
49 kai en Babulôni pesountai traumatiai pasês tês gês
50 anasôzomenoi ek gês poreuesthe kai mê istasthe oi makrothen mnêsthête tou kuriou kai Ierousalêm anabêtô epi tên kardian umôn
51 êschunthêmen oti êkousamen oneidismon êmôn katekalupsen atimia to prosôpon êmôn eisêlthon allogeneis eis ta agia êmôn eis oikon kuriou
52 dia touto idou êmerai erchontai legei kurios kai ekdikêsô epi ta glupta autês kai en pasê tê gê autês pesountai traumatiai
53 oti ean anabê Babulôn ôs o ouranos kai oti ean ochurôsê upsos ischuos autês par emou êxousin exolethreuontes autên legei kurios
54 phônê kraugês en Babulôni kai suntribê megalê en gê Chaldaiôn
55 oti exôlethreusen kurios tên Babulôna kai apôlesen ap autês phônên megalên êchousan ôs udata polla edôken eis olethron phônên autês
56 oti êlthen epi Babulôna talaipôria ealôsan oi machêtai autês eptoêtai to toxon autôn oti theos antapodidôsin autois kurios antapodidôsin autê tên antapodosin
57 kai methusei methê tous êgemonas autês kai tous sophous autês kai tous stratêgous autês legei o basileus kurios pantokratôr onoma autô
58 tade legei kurios teichos Babulônos eplatunthê kataskaptomenon kataskaphêsetai kai ai pulai autês ai upsêlai empuristhêsontai kai ou kopiasousin laoi eis kenon kai ethnê en archê ekleipsousin
59 o logos on eneteilato kurios Ieremia tô prophêtê eipein tô Saraia uiô Nêriou uiou Maasaiou ote eporeueto para Sedekiou basileôs Iouda eis Babulôna en tô etei tô tetartô tês basileias autou kai Saraias archôn dôrôn
60 kai egrapsen Ieremias panta ta kaka a êxei epi Babulôna en bibliô eni pantas tous logous toutous tous gegrammenous epi Babulôna
61 kai eipen Ieremias pros Saraian otan elthês eis Babulôna kai opsê kai anagnôsê pantas tous logous toutous
62 kai ereis kurie kurie su elalêsas epi ton topon touton tou exolethreusai auton kai tou mê einai en autô katoikountas apo anthrôpou eôs ktênous oti aphanismos eis ton aiôna estai
63 kai estai otan pausê tou anaginôskein to biblion touto kai epidêseis ep auto lithon kai ripseis auto eis meson tou Euphratou
64 kai ereis outôs katadusetai Babulôn kai ou mê anastê apo prosôpou tôn kakôn ôn egô epagô ep autên

Kapitel 29

1 epi tous allophulous
2 tade legei kurios idou udata anabainei apo borra kai estai eis cheimarroun katakluzonta kai kataklusei gên kai to plêrôma autês polin kai tous katoikountas en autê kai kekraxontai oi anthrôpoi kai alalaxousin apantes oi katoikountes tên gên
3 apo phônês ormês autou apo tôn oplôn tôn podôn autou kai apo seismou tôn armatôn autou êchou trochôn autou ouk epestrepsan pateres eph uious autôn apo ekluseôs cheirôn autôn
4 en tê êmera tê erchomenê tou apolesai pantas tous allophulous kai aphaniô tên Turon kai tên Sidôna kai pantas tous kataloipous tês boêtheias autôn oti exolethreusei kurios tous kataloipous tôn nêsôn
5 êkei phalakrôma epi Gazan aperriphê Askalôn kai oi kataloipoi Enakim eôs tinos kopseis
6 ê machaira tou kuriou eôs tinos ouch êsuchaseis apokatastêthi eis ton koleon sou anapausai kai eparthêti
7 pôs êsuchasei kai kurios eneteilato autê epi tên Askalôna kai epi tas parathalassious epi tas kataloipous epegerthênai

Kapitel 30

1 tê Idoumaia tade legei kurios ouk estin eti sophia en Thaiman apôleto boulê ek sunetôn ôcheto sophia autôn
2 êpatêthê o topos autôn bathunate eis kathisin oi katoikountes en Daidan oti duskola epoiêsen êgagon ep auton en chronô ô epeskepsamên ep auton
3 oti trugêtai êlthon soi ou kataleipsousin soi kataleimmata ôs kleptai en nukti epithêsousin cheira autôn
4 oti egô katesura ton Êsau anekalupsa ta krupta autôn krubênai ou mê dunôntai ôlonto dia cheira adelphou autou kai geitonos autou kai ouk estin
5 upoleipesthai orphanon sou ina zêsêtai kai egô zêsomai kai chêrai ep eme pepoithasin
6 oti tade eipen kurios ois ouk ên nomos piein to potêrion epion kai su athôômenê ou mê athôôthês oti pinôn piesai
7 oti kat emautou ômosa legei kurios oti eis abaton kai eis oneidismon kai eis katarasin esê en mesô autês kai pasai ai poleis autês esontai erêmoi eis aiôna
8 akoên êkousa para kuriou kai angelous eis ethnê apesteilen sunachthête kai paragenesthe eis autên anastête eis polemon
9 mikron edôka se en ethnesin eukataphronêton en anthrôpois
10 ê paignia sou enecheirêsen soi itamia kardias sou katelusen trumalias petrôn sunelaben ischun bounou upsêlou oti upsôsen ôsper aetos nossian autou ekeithen kathelô se
11 kai estai ê Idoumaia eis abaton pas o paraporeuomenos ep autên suriei
12 ôsper katestraphê Sodoma kai Gomorra kai ai paroikoi autês eipen kurios pantokratôr ou mê kathisê ekei anthrôpos kai ou mê enoikêsê ekei uios anthrôpou
13 idou ôsper leôn anabêsetai ek mesou tou Iordanou eis topon Aitham oti tachu ekdiôxô autous ap autês kai tous neaniskous ep autên epistêsate oti tis ôsper egô kai tis antistêsetai moi kai tis outos poimên os stêsetai kata prosôpon mou
14 dia touto akousate boulên kuriou ên ebouleusato epi tên Idoumaian kai logismon autou on elogisato epi tous katoikountas Thaiman ean mê sumpsêsthôsin ta elachista tôn probatôn ean mê abatôthê ep autên katalusis autôn
15 oti apo phônês ptôseôs autôn eseisthê ê gê kai kraugê sou en thalassê êkousthê
16 idou ôsper aetos opsetai kai ektenei tas pterugas ep ochurômata autês kai estai ê kardia tôn ischurôn tês Idoumaias en tê êmera ekeinê ôs kardia gunaikos ôdinousês
17 tois uiois Ammôn outôs eipen kurios mê uioi ouk eisin en Israêl ê paralêmpsomenos ouk estin autois dia ti parelaben Melchom ton Gad kai o laos autôn en polesin autôn enoikêsei
18 dia touto idou êmerai erchontai phêsin kurios kai akoutiô epi Rabbath thorubon polemôn kai esontai eis abaton kai eis apôleian kai bômoi autês en puri katakauthêsontai kai paralêmpsetai Israêl tên archên autou
19 alalaxon Esebôn oti ôleto Gai kekraxate thugateres Rabbath perizôsasthe sakkous kai epilêmpteusasthe kai kopsasthe epi Melchom oti en apoikia badieitai oi iereis autou kai oi archontes autou ama
20 ti agalliasê en tois pediois Enakim thugater itamias ê pepoithuia epi thêsaurois autês ê legousa tis eiseleusetai ep eme
21 idou egô pherô phobon epi se eipen kurios apo pasês tês perioikou sou kai diasparêsesthe ekastos eis prosôpon autou kai ouk estai o sunagôn
22
23 tê Kêdar basilissê tês aulês ên epataxen Nabouchodonosor basileus Babulônos outôs eipen kurios anastête kai anabête epi Kêdar kai plêsate tous uious Kedem
24 skênas autôn kai probata autôn lêmpsontai imatia autôn kai panta ta skeuê autôn kai kamêlous autôn lêmpsontai eautois kai kalesate ep autous apôleian kuklothen
25 pheugete lian bathunate eis kathisin kathêmenoi en tê aulê oti ebouleusato eph umas basileus Babulônos boulên kai elogisato eph umas logismon
26 anastêthi kai anabêthi ep ethnos eustathoun kathêmenon eis anapsuchên ois ouk eisin thurai ou balanoi ou mochloi monoi kataluousin
27 kai esontai kamêloi autôn eis pronomên kai plêthos ktênôn autôn eis apôleian kai likmêsô autous panti pneumati kekarmenous pro prosôpou autôn ek pantos peran autôn oisô tên tropên autôn eipen kurios
28 kai estai ê aulê diatribê strouthôn kai abatos eôs aiônos ou mê kathisê ekei anthrôpos kai ou mê katoikêsê ekei uios anthrôpou
29 tê Damaskô katêschunthê Êmath kai Arphad oti êkousan akoên ponêran exestêsan ethumôthêsan anapausasthai ou mê dunôntai
30 exeluthê Damaskos apestraphê eis phugên tromos epelabeto autês
31 pôs ouchi egkatelipen polin emên kômên êgapêsan
32 dia touto pesountai neaniskoi en plateiais sou kai pantes oi andres oi polemistai sou pesountai phêsin kurios
33 kai kausô pur en teichei Damaskou kai kataphagetai amphoda uiou Ader

Kapitel 31

1 tê Môab outôs eipen kurios ouai epi Nabau oti ôleto elêmphthê Kariathaim êschunthê Amath kai êttêthê
2 ouk estin eti iatreia Môab agauriama en Esebôn elogisanto ep autên kaka ekopsamen autên apo ethnous kai pausin pausetai opisthen sou badieitai machaira
3 oti phônê kekragotôn ex Ôrônaim olethros kai suntrimma mega
4 sunetribê Môab anangeilate eis Zogora
5 oti eplêsthê Alaôth en klauthmô anabêsetai klaiôn en odô Ôrônaim kraugên suntrimmatos êkousate
6 pheugete kai sôsate tas psuchas umôn kai esesthe ôsper onos agrios en erêmô
7 epeidê epepoitheis en ochurômasin sou kai su sullêmphthêsê kai exeleusetai Chamôs en apoikia oi iereis autou kai oi archontes autou ama
8 kai êxei olethros epi pasan polin kai polis ou mê sôthê kai apoleitai o aulôn kai exolethreuthêsetai ê pedinê kathôs eipen kurios
9 dote sêmeia tê Môab oti aphê anaphthêsetai kai pasai ai poleis autês eis abaton esontai pothen enoikos autê
10 epikataratos o poiôn ta erga kuriou amelôs exairôn machairan autou aph aimatos
11 anepausato Môab ek paidariou kai pepoithôs ên epi tê doxê autou ouk enecheen ex angeiou eis angeion kai eis apoikismon ouk ôcheto dia touto estê geuma autou en autô kai osmê autou ouk exelipen
12 dia touto idou êmerai erchontai phêsin kurios kai apostelô autô klinontas kai klinousin auton kai ta skeuê autou leptunousin kai ta kerata autou sugkopsousin
13 kai kataischunthêsetai Môab apo Chamôs ôsper katêschunthê oikos Israêl apo Baithêl elpidos autôn pepoithotes ep autois
14 pôs ereite ischuroi esmen kai anthrôpos ischuôn eis ta polemika
15 ôleto Môab polis autou kai eklektoi neaniskoi autou katebêsan eis sphagên
16 engus êmera Môab elthein kai ponêria autou tacheia sphodra
17 kinêsate autô pantes kuklothen autou pantes eidotes onoma autou eipate pôs sunetribê baktêria eukleês rabdos megalômatos
18 katabêthi apo doxês kai kathison en ugrasia kathêmenê Daibôn ektribête oti ôleto Môab anebê eis se lumainomenos ochurôma sou
19 eph odou stêthi kai epide kathêmenê en Aroêr kai erôtêson pheugonta kai sôzomenon kai eipon ti egeneto
20 katêschunthê Môab oti sunetribê ololuxon kai kekraxon anangeilon en Arnôn oti ôleto Môab
21 kai krisis erchetai eis gên tou Misôr epi Chailôn kai epi Iassa kai epi Môphath
22 kai epi Daibôn kai epi Nabau kai ep oikon Deblathaim
23 kai epi Kariathaim kai ep oikon Gamôl kai ep oikon Maôn
24 kai epi Kariôth kai epi Bosor kai epi pasas tas poleis Môab tas porrô kai tas engus
25 kateachthê keras Môab kai to epicheiron autou sunetribê
26 methusate auton oti epi kurion emegalunthê kai epikrousei Môab en cheiri autou kai estai eis gelôta kai autos
27 kai ei mê eis geloiasmon ên soi Israêl ei en klopais sou eurethê oti epolemeis auton
28 katelipon tas poleis kai ôkêsan en petrais oi katoikountes Môab egenêthêsan ôs peristerai nosseuousai en petrais stomati bothunou
29 êkousa ubrin Môab ubrisen lian ubrin autou kai uperêphanian autou kai upsôthê ê kardia autou
30 egô de egnôn erga autou ouchi to ikanon autou ouch outôs epoiêsen
31 dia touto epi Môab ololuzete pantothen boêsate ep andras Kiradas auchmou
32 ôs klauthmon Iazêr apoklausomai soi ampelos Sebêma klêmata sou diêlthen thalassan Iazêr êpsanto epi opôran sou epi trugêtais sou olethros epepesen
33 sunepsêsthê charmosunê kai euphrosunê ek tês Môabitidos kai oinos ên epi lênois sou prôi ouk epatêsan oude deilês ouk epoiêsan aidad
34 apo kraugês Esebôn eôs Elealê ai poleis autôn edôkan phônên autôn apo Zogor eôs Ôrônaim kai Aglath-salisia oti kai to udôr Nebrim eis katakauma estai
35 kai apolô ton Môab phêsin kurios anabainonta epi bômon kai thumiônta theois autou
36 dia touto kardia mou Môab ôsper auloi bombêsousin kardia mou ep anthrôpous Kiradas ôsper aulos bombêsei dia touto a periepoiêsato apôleto apo anthrôpou
37 pasan kephalên en panti topô xurêsontai kai pas pôgôn xurêthêsetai kai pasai cheires kopsontai kai epi pasês osphuos sakkos
38 kai epi pantôn tôn dômatôn Môab kai epi plateiais autês oti sunetripsa ton Môab phêsin kurios ôs angeion ou ouk estin chreia autou
39 pôs katêllaxen pôs estrepsen nôton Môab êschunthê kai egeneto Môab eis gelôta kai egkotêma pasin tois kuklô autês
40 oti outôs eipen kurios
41 elêmphthê Akkariôth kai ta ochurômata sunelêmphthê
42 kai apoleitai Môab apo ochlou oti epi ton kurion emegalunthê
43 pagis kai phobos kai bothunos epi soi kathêmenos Môab
44 o pheugôn apo prosôpou tou phobou empeseitai eis ton bothunon kai o anabainôn ek tou bothunou sullêmphthêsetai en tê pagidi oti epaxô tauta epi Môab en eniautô episkepseôs autês

Kapitel 32

1 osa eprophêteusen Ieremias epi panta ta ethnê
2
3 outôs eipen kurios o theos Israêl labe to potêrion tou oinou tou akratou toutou ek cheiros mou kai potieis panta ta ethnê pros a egô apostellô se pros autous
4 kai piontai kai exemountai kai manêsontai apo prosôpou tês machairas ês egô apostellô ana meson autôn
5 kai elabon to potêrion ek cheiros kuriou kai epotisa ta ethnê pros a apesteilen me kurios ep auta
6 tên Ierousalêm kai tas poleis Iouda kai basileis Iouda kai archontas autou tou theinai autas eis erêmôsin kai eis abaton kai eis surigmon
7 kai ton Pharaô basilea Aiguptou kai tous paidas autou kai tous megistanas autou kai panta ton laon autou
8 kai pantas tous summiktous autou kai pantas tous basileis allophulôn tên Askalôna kai tên Gazan kai tên Akkarôn kai to epiloipon Azôtou
9 kai tên Idoumaian kai tên Môabitin kai tous uious Ammôn
10 kai pantas basileis Turou kai basileis Sidônos kai basileis tous en tô peran tês thalassês
11 kai tên Daidan kai tên Thaiman kai tên Rôs kai pan perikekarmenon kata prosôpon autou
12 kai pantas tous summiktous tous kataluontas en tê erêmô
13 kai pantas basileis Ailam kai pantas basileis Persôn
14 kai pantas basileis apo apêliôtou tous porrô kai tous engus ekaston pros ton adelphon autou kai pasas tas basileias tas epi prosôpou tês gês
15 kai ereis autois outôs eipen kurios pantokratôr piete kai methusthête kai exemesate kai peseisthe kai ou mê anastête apo prosôpou tês machairas ês egô apostellô ana meson umôn
16 kai estai otan mê boulôntai dexasthai to potêrion ek tês cheiros sou ôste piein kai ereis outôs eipen kurios piontes piesthe
17 oti en polei en ê ônomasthê to onoma mou ep autên egô archomai kakôsai kai umeis katharsei ou mê katharisthête oti machairan egô kalô epi tous kathêmenous epi tês gês
18 kai su prophêteuseis ep autous tous logous toutous kai ereis kurios aph upsêlou chrêmatiei apo tou agiou autou dôsei phônên autou logon chrêmatiei epi tou topou autou kai aidad ôsper trugôntes apokrithêsontai kai epi tous kathêmenous epi tên gên
19 êkei olethros epi meros tês gês oti krisis tô kuriô en tois ethnesin krinetai autos pros pasan sarka oi de asebeis edothêsan eis machairan legei kurios
20 outôs eipen kurios idou kaka erchetai apo ethnous epi ethnos kai lailaps megalê ekporeuetai ap eschatou tês gês
21 kai esontai traumatiai upo kuriou en êmera kuriou ek merous tês gês kai eôs eis meros tês gês ou mê katorugôsin eis kopria epi prosôpou tês gês esontai
22 alalaxate poimenes kai kekraxate kai koptesthe oi krioi tôn probatôn oti eplêrôthêsan ai êmerai umôn eis sphagên kai peseisthe ôsper oi krioi oi eklektoi
23 kai apoleitai phugê apo tôn poimenôn kai sôtêria apo tôn kriôn tôn probatôn
24 phônê kraugês tôn poimenôn kai alalagmos tôn probatôn kai tôn kriôn oti ôlethreusen kurios ta boskêmata autôn
25 kai pausetai ta kataloipa tês eirênês apo prosôpou orgês thumou mou
26 egkatelipen ôsper leôn kataluma autou oti egenêthê ê gê autôn eis abaton apo prosôpou tês machairas tês megalês

Kapitel 33

1 en archê basileôs Iôakim uiou Iôsia egenêthê o logos outos para kuriou
2 outôs eipen kurios stêthi en aulê oikou kuriou kai chrêmatieis apasi tois Ioudaiois kai pasi tois erchomenois proskunein en oikô kuriou apantas tous logous ous sunetaxa soi autois chrêmatisai mê aphelês rêma
3 isôs akousontai kai apostraphêsontai ekastos apo tês odou autou tês ponêras kai pausomai apo tôn kakôn ôn egô logizomai tou poiêsai autois eneken tôn ponêrôn epitêdeumatôn autôn
4 kai ereis outôs eipen kurios ean mê akousête mou tou poreuesthai en tois nomimois mou ois edôka kata prosôpon umôn
5 eisakouein tôn logôn tôn paidôn mou tôn prophêtôn ous egô apostellô pros umas orthrou kai apesteila kai ouk eisêkousate mou
6 kai dôsô ton oikon touton ôsper Sêlôm kai tên polin dôsô eis kataran pasin tois ethnesin pasês tês gês
7 kai êkousan oi iereis kai oi pseudoprophêtai kai pas o laos tou Ieremiou lalountos tous logous toutous en oikô kuriou
8 kai egeneto Ieremiou pausamenou lalountos panta a sunetaxen autô kurios lalêsai panti tô laô kai sunelabosan auton oi iereis kai oi pseudoprophêtai kai pas o laos legôn thanatô apothanê
9 oti eprophêteusas tô onomati kuriou legôn ôsper Sêlôm estai o oikos outos kai ê polis autê erêmôthêsetai apo katoikountôn kai exekklêsiasthê pas o laos epi Ieremian en oikô kuriou
10 kai êkousan oi archontes Iouda ton logon touton kai anebêsan ex oikou tou basileôs eis oikon kuriou kai ekathisan en prothurois pulês kuriou tês kainês
11 kai eipan oi iereis kai oi pseudoprophêtai pros tous archontas kai panti tô laô krisis thanatou tô anthrôpô toutô oti eprophêteusen kata tês poleôs tautês kathôs êkousate en tois ôsin umôn
12 kai eipen Ieremias pros tous archontas kai panti tô laô legôn kurios apesteilen me prophêteusai epi ton oikon touton kai epi tên polin tautên pantas tous logous toutous ous êkousate
13 kai nun beltious poiêsate tas odous umôn kai ta erga umôn kai akousate tês phônês kuriou kai pausetai kurios apo tôn kakôn ôn elalêsen eph umas
14 kai idou egô en chersin umôn poiêsate moi ôs sumpherei kai ôs beltion umin
15 all ê gnontes gnôsesthe oti ei anaireite me aima athôon didote eph umas kai epi tên polin tautên kai epi tous katoikountas en autê oti en alêtheia apestalken me kurios pros umas lalêsai eis ta ôta umôn pantas tous logous toutous
16 kai eipan oi archontes kai pas o laos pros tous iereis kai pros tous pseudoprophêtas ouk estin tô anthrôpô toutô krisis thanatou oti epi tô onomati kuriou tou theou êmôn elalêsen pros êmas
17 kai anestêsan andres tôn presbuterôn tês gês kai eipan pasê tê sunagôgê tou laou
18 Michaias o Môrathitês ên en tais êmerais Ezekiou basileôs Iouda kai eipen panti tô laô Iouda outôs eipen kurios Siôn ôs agros arotriathêsetai kai Ierousalêm eis abaton estai kai to oros tou oikou eis alsos drumou
19 mê anelôn aneilen auton Ezekias kai pas Iouda ouchi oti ephobêthêsan ton kurion kai oti edeêthêsan tou prosôpou kuriou kai epausato kurios apo tôn kakôn ôn elalêsen ep autous kai êmeis epoiêsamen kaka megala epi psuchas êmôn
20 kai anthrôpos ên prophêteuôn tô onomati kuriou Ourias uios Samaiou ek Kariathiarim kai eprophêteusen peri tês gês tautês kata pantas tous logous Ieremiou
21 kai êkousen o basileus Iôakim kai pantes oi archontes pantas tous logous autou kai ezêtoun apokteinai auton kai êkousen Ourias kai eisêlthen eis Aigupton
22 kai exapesteilen o basileus andras eis Aigupton
23 kai exêgagosan auton ekeithen kai eisêgagosan auton pros ton basilea kai epataxen auton en machaira kai erripsen auton eis to mnêma uiôn laou autou
24 plên cheir Achikam uiou Saphan ên meta Ieremiou tou mê paradounai auton eis cheiras tou laou tou mê anelein auton

Kapitel 34

1 outôs eipen kurios poiêson desmous kai kloious kai perithou peri ton trachêlon sou
2 kai aposteleis autous pros basilea Idoumaias kai pros basilea Môab kai pros basilea uiôn Ammôn kai pros basilea Turou kai pros basilea Sidônos en chersin angelôn autôn tôn erchomenôn eis apantêsin autôn eis Ierousalêm pros Sedekian basilea Iouda
3 kai suntaxeis autois pros tous kurious autôn eipein outôs eipen kurios o theos Israêl outôs ereite pros tous kurious umôn
4 oti egô epoiêsa tên gên en tê ischui mou tê megalê kai en tô epicheirô mou tô upsêlô kai dôsô autên ô ean doxê en ophthalmois mou
5 edôka tên gên tô Nabouchodonosor basilei Babulônos douleuein autô kai ta thêria tou agrou ergazesthai autô
6
7 kai to ethnos kai ê basileia osoi ean mê embalôsin ton trachêlon autôn upo ton zugon basileôs Babulônos en machaira kai en limô episkepsomai autous eipen kurios eôs eklipôsin en cheiri autou
8 kai umeis mê akouete tôn pseudoprophêtôn umôn kai tôn manteuomenôn umin kai tôn enupniazomenôn umin kai tôn oiônismatôn umôn kai tôn pharmakôn umôn tôn legontôn ou mê ergasêsthe tô basilei Babulônos
9 oti pseudê autoi prophêteuousin umin pros to makrunai umas apo tês gês umôn
10 kai to ethnos o ean eisagagê ton trachêlon autou upo ton zugon basileôs Babulônos kai ergasêtai autô kai kataleipsô auton epi tês gês autou kai ergatai autô kai enoikêsei en autê
11 kai pros Sedekian basilea Iouda elalêsa kata pantas tous logous toutous legôn eisagagete ton trachêlon umôn
12
13 kai ergasasthe tô basilei Babulônos oti adika autoi prophêteuousin umin
14 oti ouk apesteila autous phêsin kurios kai prophêteuousin tô onomati mou ep adikô pros to apolesai umas kai apoleisthe umeis kai oi prophêtai umôn oi prophêteuontes umin ep adikô pseudê
15 umin kai panti tô laô toutô kai tois iereusin elalêsa legôn outôs eipen kurios mê akouete tôn logôn tôn prophêtôn tôn prophêteuontôn umin legontôn idou skeuê oikou kuriou epistrepsei ek Babulônos oti adika autoi prophêteuousin umin ouk apesteila autous
16
17 ei prophêtai eisin kai ei estin logos kuriou en autois apantêsatôsan moi
18 oti outôs eipen kurios kai tôn epiloipôn skeuôn
19 ôn ouk elaben basileus Babulônos ote apôkisen ton Iechonian ex Ierousalêm
20
21 eis Babulôna eiseleusetai legei kurios

Kapitel 35

1 kai egeneto en tô tetartô etei Sedekia basileôs Iouda en mêni tô pemptô eipen moi Ananias uios Azôr o pseudoprophêtês o apo Gabaôn en oikô kuriou kat ophthalmous tôn iereôn kai pantos tou laou legôn
2 outôs eipen kurios sunetripsa ton zugon tou basileôs Babulônos
3 eti duo etê êmerôn egô apostrepsô eis ton topon touton ta skeuê oikou kuriou
4 kai Iechonian kai tên apoikian Iouda oti suntripsô ton zugon basileôs Babulônos
5 kai eipen Ieremias pros Ananian kat ophthalmous pantos tou laou kai kat ophthalmous tôn iereôn tôn estêkotôn en oikô kuriou
6 kai eipen Ieremias alêthôs outô poiêsai kurios stêsai ton logon sou on su prophêteueis tou epistrepsai ta skeuê oikou kuriou kai pasan tên apoikian ek Babulônos eis ton topon touton
7 plên akousate ton logon kuriou on egô legô eis ta ôta umôn kai eis ta ôta pantos tou laou
8 oi prophêtai oi gegonotes proteroi mou kai proteroi umôn apo tou aiônos kai eprophêteusan epi gês pollês kai epi basileias megalas eis polemon
9 o prophêtês o prophêteusas eis eirênên elthontos tou logou gnôsontai ton prophêtên on apesteilen autois kurios en pistei
10 kai elaben Ananias en ophthalmois pantos tou laou tous kloious apo tou trachêlou Ieremiou kai sunetripsen autous
11 kai eipen Ananias kat ophthalmous pantos tou laou legôn outôs eipen kurios outôs suntripsô ton zugon basileôs Babulônos apo trachêlôn pantôn tôn ethnôn kai ôcheto Ieremias eis tên odon autou
12 kai egeneto logos kuriou pros Ieremian meta to suntripsai Ananian tous kloious apo tou trachêlou autou legôn
13 badize kai eipon pros Ananian legôn outôs eipen kurios kloious xulinous sunetripsas kai poiêsô ant autôn kloious sidêrous
14 oti outôs eipen kurios zugon sidêroun ethêka epi ton trachêlon pantôn tôn ethnôn ergazesthai tô basilei Babulônos
15 kai eipen Ieremias tô Anania ouk apestalken se kurios kai pepoithenai epoiêsas ton laon touton ep adikô
16 dia touto outôs eipen kurios idou egô exapostellô se apo prosôpou tês gês toutô tô eniautô apothanê
17 kai apethanen en tô mêni tô ebdomô

Kapitel 36

1 kai outoi oi logoi tês biblou ous apesteilen Ieremias ex Ierousalêm pros tous presbuterous tês apoikias kai pros tous iereis kai pros tous pseudoprophêtas epistolên eis Babulôna tê apoikia kai pros apanta ton laon
2 usteron exelthontos Iechoniou tou basileôs kai tês basilissês kai tôn eunouchôn kai pantos eleutherou kai desmôtou kai technitou ex Ierousalêm
3 en cheiri Eleasa uiou Saphan kai Gamariou uiou Chelkiou on apesteilen Sedekias basileus Iouda pros basilea Babulônos eis Babulôna legôn
4 outôs eipen kurios o theos Israêl epi tên apoikian ên apôkisa apo Ierousalêm
5 oikodomêsate oikous kai katoikêsate kai phuteusate paradeisous kai phagete tous karpous autôn
6 kai labete gunaikas kai teknopoiêsate uious kai thugateras kai labete tois uiois umôn gunaikas kai tas thugateras umôn andrasin dote kai plêthunesthe kai mê smikrunthête
7 kai zêtêsate eis eirênên tês gês eis ên apôkisa umas ekei kai proseuxasthe peri autôn pros kurion oti en eirênê autês estai eirênê umin
8 oti outôs eipen kurios mê anapeithetôsan umas oi pseudoprophêtai oi en umin kai mê anapeithetôsan umas oi manteis umôn kai mê akouete eis ta enupnia umôn a umeis enupniazesthe
9 oti adika autoi prophêteuousin umin epi tô onomati mou kai ouk apesteila autous
10 oti outôs eipen kurios otan mellê plêrousthai Babulôni ebdomêkonta etê episkepsomai umas kai epistêsô tous logous mou eph umas tou ton laon umôn apostrepsai eis ton topon touton
11 kai logioumai eph umas logismon eirênês kai ou kaka tou dounai umin tauta
12 kai proseuxasthe pros me kai eisakousomai umôn
13 kai ekzêtêsate me kai eurêsete me oti zêtêsete me en olê kardia umôn
14 kai epiphanoumai umin
15 oti eipate katestêsen êmin kurios prophêtas en Babulôni
16
17
18
19
20
21 outôs eipen kurios epi Achiab kai epi Sedekian idou egô didômi autous eis cheiras basileôs Babulônos kai pataxei autous kat ophthalmous umôn
22 kai lêmpsontai ap autôn kataran en pasê tê apoikia Iouda en Babulôni legontes poiêsai se kurios ôs Sedekian epoiêsen kai ôs Achiab ous apetêganisen basileus Babulônos en puri
23 di ên epoiêsan anomian en Israêl kai emoichônto tas gunaikas tôn politôn autôn kai logon echrêmatisan en tô onomati mou on ou sunetaxa autois kai egô martus phêsin kurios
24 kai pros Samaian ton Nelamitên ereis
25 ouk apesteila se tô onomati mou kai pros Sophonian uion Maasaiou ton ierea eipe
26 kurios edôken se eis ierea anti Iôdae tou iereôs genesthai epistatên en tô oikô kuriou panti anthrôpô prophêteuonti kai panti anthrôpô mainomenô kai dôseis auton eis to apokleisma kai eis ton katarraktên
27 kai nun dia ti suneloidorêsate Ieremian ton ex Anathôth ton prophêteusanta umin
28 ou dia touto apesteilen pros umas eis Babulôna legôn makran estin oikodomêsate oikias kai katoikêsate kai phuteusate kêpous kai phagesthe ton karpon autôn
29 kai anegnô Sophonias to biblion eis ta ôta Ieremiou
30 kai egeneto logos kuriou pros Ieremian legôn
31 aposteilon pros tên apoikian legôn outôs eipen kurios epi Samaian ton Nelamitên epeidê eprophêteusen umin Samaias kai egô ouk apesteila auton kai pepoithenai epoiêsen umas ep adikois
32 dia touto outôs eipen kurios idou egô episkepsomai epi Samaian kai epi to genos autou kai ouk estai autôn anthrôpos en mesô umôn tou idein ta agatha a egô poiêsô umin ouk opsontai

Kapitel 37

1 o logos o genomenos pros Ieremian para kuriou eipein
2 outôs eipen kurios o theos Israêl legôn grapson pantas tous logous ous echrêmatisa pros se epi bibliou
3 oti idou êmerai erchontai phêsin kurios kai apostrepsô tên apoikian laou mou Israêl kai Iouda eipen kurios kai apostrepsô autous eis tên gên ên edôka tois patrasin autôn kai kurieusousin autês
4 kai outoi oi logoi ous elalêsen kurios epi Israêl kai Iouda
5 outôs eipen kurios phônên phobou akousesthe phobos kai ouk estin eirênê
6 erôtêsate kai idete ei eteken arsen kai peri phobou en ô kathexousin osphun kai sôtêrian dioti eôraka panta anthrôpon kai ai cheires autou epi tês osphuos autou estraphêsan prosôpa eis ikteron
7 egenêthê oti megalê ê êmera ekeinê kai ouk estin toiautê kai chronos stenos estin tô Iakôb kai apo toutou sôthêsetai
8 en tê êmera ekeinê eipen kurios suntripsô ton zugon apo tou trachêlou autôn kai tous desmous autôn diarrêxô kai ouk ergôntai autoi eti allotriois
9 kai ergôntai tô kuriô theô autôn kai ton Dauid basilea autôn anastêsô autois
10
11
12 outôs eipen kurios anestêsa suntrimma algêra ê plêgê sou
13 ouk estin krinôn krisin sou eis algêron iatreuthês ôpheleia ouk estin soi
14 pantes oi philoi sou epelathonto sou ou mê eperôtêsousin oti plêgên echthrou epaisa se paideian sterean epi pasan adikian sou eplêthunan ai amartiai sou
15
16 dia touto pantes oi esthontes se brôthêsontai kai pantes oi echthroi sou kreas autôn pan edontai epi plêthos adikiôn sou eplêthunthêsan ai amartiai sou epoiêsan tauta soi kai esontai oi diaphorountes se eis diaphorêma kai pantas tous pronomeuontas se dôsô eis pronomên
17 oti anaxô to iama sou apo plêgês odunêras iatreusô se phêsin kurios oti esparmenê eklêthês thêreuma umôn estin oti zêtôn ouk estin autên
18 outôs eipen kurios idou egô apostrepsô tên apoikian Iakôb kai aichmalôsian autou eleêsô kai oikodomêthêsetai polis epi to upsos autês kai o naos kata to krima autou kathedeitai
19 kai exeleusontai ap autôn adontes kai phônê paizontôn kai pleonasô autous kai ou mê elattôthôsin
20 kai eiseleusontai oi uioi autôn ôs to proteron kai ta marturia autôn kata prosôpon mou orthôthêsetai kai episkepsomai tous thlibontas autous
21 kai esontai ischuroteroi autou ep autous kai o archôn autou ex autou exeleusetai kai sunaxô autous kai apostrepsousin pros me oti tis estin outos os edôken tên kardian autou apostrepsai pros me phêsin kurios
22
23 oti orgê kuriou exêlthen thumôdês exêlthen orgê strephomenê ep asebeis êxei
24 ou mê apostraphê orgê thumou kuriou eôs poiêsê kai eôs katastêsê egcheirêma kardias autou ep eschatôn tôn êmerôn gnôsesthe auta

Kapitel 38

1 en tô chronô ekeinô eipen kurios esomai eis theon tô genei Israêl kai autoi esontai moi eis laon
2 outôs eipen kurios euron thermon en erêmô meta olôlotôn en machaira badisate kai mê olesête ton Israêl
3 kurios porrôthen ôphthê autô agapêsin aiônian êgapêsa se dia touto eilkusa se eis oiktirêma
4 eti oikodomêsô se kai oikodomêthêsê parthenos Israêl eti lêmpsê tumpanon sou kai exeleusê meta sunagôgês paizontôn
5 eti phuteusate ampelônas en oresin Samareias phuteusate kai ainesate
6 oti estin êmera klêseôs apologoumenôn en oresin Ephraim anastête kai anabête eis Siôn pros kurion ton theon êmôn
7 oti outôs eipen kurios tô Iakôb euphranthête kai chremetisate epi kephalên ethnôn akousta poiêsate kai ainesate eipate esôsen kurios ton laon autou to kataloipon tou Israêl
8 idou egô agô autous apo borra kai sunaxô autous ap eschatou tês gês en eortê phasek kai teknopoiêsê ochlon polun kai apostrepsousin ôde
9 en klauthmô exêlthon kai en paraklêsei anaxô autous aulizôn epi diôrugas udatôn en odô orthê kai ou mê planêthôsin en autê oti egenomên tô Israêl eis patera kai Ephraim prôtotokos mou estin
10 akousate logon kuriou ethnê kai anangeilate eis nêsous tas makroteron eipate o likmêsas ton Israêl sunaxei auton kai phulaxei auton ôs o boskôn to poimnion autou
11 oti elutrôsato kurios ton Iakôb exeilato auton ek cheiros stereôterôn autou
12 kai êxousin kai euphranthêsontai en tô orei Siôn kai êxousin ep agatha kuriou epi gên sitou kai oinou kai karpôn kai ktênôn kai probatôn kai estai ê psuchê autôn ôsper xulon egkarpon kai ou peinasousin eti
13 tote charêsontai parthenoi en sunagôgê neaniskôn kai presbutai charêsontai kai strepsô to penthos autôn eis charmonên kai poiêsô autous euphrainomenous
14 megalunô kai methusô tên psuchên tôn iereôn uiôn Leui kai o laos mou tôn agathôn mou emplêsthêsetai
15 outôs eipen kurios phônê en Rama êkousthê thrênou kai klauthmou kai odurmou Rachêl apoklaiomenê ouk êthelen pausasthai epi tois uiois autês oti ouk eisin
16 outôs eipen kurios dialipetô ê phônê sou apo klauthmou kai oi ophthalmoi sou apo dakruôn sou oti estin misthos tois sois ergois kai epistrepsousin ek gês echthrôn
17 monimon tois sois teknois
18 akoên êkousa Ephraim oduromenou epaideusas me kai epaideuthên egô ôsper moschos ouk edidachthên epistrepson me kai epistrepsô oti su kurios o theos mou
19 oti usteron aichmalôsias mou metenoêsa kai usteron tou gnônai me estenaxa eph êmeras aischunês kai upedeixa soi oti elabon oneidismon ek neotêtos mou
20 uios agapêtos Ephraim emoi paidion entruphôn oti anth ôn oi logoi mou en autô mneia mnêsthêsomai autou dia touto espeusa ep autô eleôn eleêsô auton phêsin kurios
21 stêson seautên Siôn poiêson timôrian dos kardian sou eis tous ômous odon ên eporeuthês apostraphêti parthenos Israêl apostraphêti eis tas poleis sou penthousa
22 eôs pote apostrepseis thugatêr êtimômenê oti ektisen kurios sôtêrian eis kataphuteusin kainên en sôtêria perieleusontai anthrôpoi
23 outôs eipen kurios eti erousin ton logon touton en gê Iouda kai en polesin autou otan apostrepsô tên aichmalôsian autou eulogêmenos kurios epi dikaion oros to agion autou
24 kai enoikountes en tais polesin Iouda kai en pasê tê gê autou ama geôrgô kai arthêsetai en poimniô
25 oti emethusa pasan psuchên dipsôsan kai pasan psuchên peinôsan eneplêsa
26 dia touto exêgerthên kai eidon kai o upnos mou êdus moi egenêthê
27 dia touto idou êmerai erchontai phêsin kurios kai sperô ton Israêl kai ton Ioudan sperma anthrôpou kai sperma ktênous
28 kai estai ôsper egrêgoroun ep autous kathairein kai kakoun outôs grêgorêsô ep autous tou oikodomein kai kataphuteuein phêsin kurios
29 en tais êmerais ekeinais ou mê eipôsin oi pateres ephagon omphaka kai oi odontes tôn teknôn êmôdiasan
30 all ê ekastos en tê eautou amartia apothaneitai kai tou phagontos ton omphaka aimôdiasousin oi odontes autou
31 idou êmerai erchontai phêsin kurios kai diathêsomai tô oikô Israêl kai tô oikô Iouda diathêkên kainên
32 ou kata tên diathêkên ên diethemên tois patrasin autôn en êmera epilabomenou mou tês cheiros autôn exagagein autous ek gês Aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tê diathêkê mou kai egô êmelêsa autôn phêsin kurios
33 oti autê ê diathêkê ên diathêsomai tô oikô Israêl meta tas êmeras ekeinas phêsin kurios didous dôsô nomous mou eis tên dianoian autôn kai epi kardias autôn grapsô autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon
34 kai ou mê didaxôsin ekastos ton politên autou kai ekastos ton adelphon autou legôn gnôthi ton kurion oti pantes eidêsousin me apo mikrou autôn kai eôs megalou autôn oti ileôs esomai tais adikiais autôn kai tôn amartiôn autôn ou mê mnêsthô eti
35 ean upsôthê o ouranos eis to meteôron phêsin kurios kai ean tapeinôthê to edaphos tês gês katô kai egô ouk apodokimô to genos Israêl phêsin kurios peri pantôn ôn epoiêsan
36 outôs eipen kurios o dous ton êlion eis phôs tês êmeras selênên kai asteras eis phôs tês nuktos kai kraugên en thalassê kai ebombêsen ta kumata autês kurios pantokratôr onoma autô
37 ean pausôntai oi nomoi outoi apo prosôpou mou phêsin kurios kai to genos Israêl pausetai genesthai ethnos kata prosôpon mou pasas tas êmeras
38 idou êmerai erchontai phêsin kurios kai oikodomêthêsetai polis tô kuriô apo purgou Anameêl eôs pulês tês gônias
39 kai exeleusetai ê diametrêsis autês apenanti autôn eôs bounôn Garêb kai perikuklôthêsetai kuklô ex eklektôn lithôn
40 kai pantes asarêmôth eôs nachal Kedrôn eôs gônias pulês ippôn anatolês agiasma tô kuriô kai ouketi ou mê eklipê kai ou mê kathairethê eôs tou aiônos

Kapitel 39

1 o logos o genomenos para kuriou pros Ieremian en tô eniautô tô dekatô tô basilei Sedekia outos eniautos oktôkaidekatos tô basilei Nabouchodonosor basilei Babulônos
2 kai dunamis basileôs Babulônos echarakôsen epi Ierousalêm kai Ieremias ephulasseto en aulê tês phulakês ê estin en oikô tou basileôs
3 en ê katekleisen auton o basileus Sedekias legôn dia ti su prophêteueis legôn outôs eipen kurios idou egô didômi tên polin tautên en chersin basileôs Babulônos kai lêmpsetai autên
4 kai Sedekias ou mê sôthê ek cheiros tôn Chaldaiôn oti paradosei paradothêsetai eis cheiras basileôs Babulônos kai lalêsei stoma autou pros stoma autou kai oi ophthalmoi autou tous ophthalmous autou opsontai
5 kai eiseleusetai Sedekias eis Babulôna kai ekei kathieitai
6 kai logos kuriou egenêthê pros Ieremian legôn
7 idou Anameêl uios Salôm adelphou patros sou erchetai pros se legôn ktêsai seautô ton agron mou ton en Anathôth oti soi krima paralabein eis ktêsin
8 kai êlthen pros me Anameêl uios Salôm adelphou patros mou eis tên aulên tês phulakês kai eipen moi ktêsai ton agron mou ton en gê Beniamin ton en Anathôth oti soi krima ktêsasthai kai su presbuteros kai egnôn oti logos kuriou estin
9 kai ektêsamên ton agron Anameêl uiou adelphou patros mou kai estêsa autô epta siklous kai deka arguriou
10 kai egrapsa eis biblion kai esphragisamên kai diemarturamên marturas kai estêsa to argurion en zugô
11 kai elabon to biblion tês ktêseôs to esphragismenon kai to anegnôsmenon
12 kai edôka auto tô Barouch uiô Nêriou uiou Maasaiou kat ophthalmous Anameêl uiou adelphou patros mou kai kat ophthalmous tôn estêkotôn kai graphontôn en tô bibliô tês ktêseôs kai kat ophthalmous tôn Ioudaiôn tôn en tê aulê tês phulakês
13 kai sunetaxa tô Barouch kat ophthalmous autôn legôn
14 outôs eipen kurios pantokratôr labe to biblion tês ktêseôs touto kai to biblion to anegnôsmenon kai thêseis auto eis angeion ostrakinon ina diameinê êmeras pleious
15 oti outôs eipen kurios eti ktêthêsontai agroi kai oikiai kai ampelônes en tê gê tautê
16 kai proseuxamên pros kurion meta to dounai me to biblion tês ktêseôs pros Barouch uion Nêriou legôn
17 ô kurie su epoiêsas ton ouranon kai tên gên tê ischui sou tê megalê kai tô brachioni sou tô upsêlô kai tô meteôrô ou mê apokrubê apo sou outhen
18 poiôn eleos eis chiliadas kai apodidous amartias paterôn eis kolpous teknôn autôn met autous o theos o megas kai ischuros
19 kurios megalês boulês kai dunatos tois ergois o theos o megas o pantokratôr kai megalônumos kurios oi ophthalmoi sou eis tas odous tôn uiôn tôn anthrôpôn dounai ekastô kata tên odon autou
20 os epoiêsas sêmeia kai terata en gê Aiguptô eôs tês êmeras tautês kai en Israêl kai en tois gêgenesin kai epoiêsas seautô onoma ôs ê êmera autê
21 kai exêgages ton laon sou Israêl ek gês Aiguptou en sêmeiois kai en terasin kai en cheiri krataia kai en brachioni upsêlô kai en oramasin megalois
22 kai edôkas autois tên gên tautên ên ômosas tois patrasin autôn gên reousan gala kai meli
23 kai eisêlthosan kai elabosan autên kai ouk êkousan tês phônês sou kai en tois prostagmasin sou ouk eporeuthêsan apanta a eneteilô autois ouk epoiêsan kai epoiêsas sumbênai autois panta ta kaka tauta
24 idou ochlos êkei eis tên polin tautên sullabein autên kai ê polis edothê eis cheiras Chaldaiôn tôn polemountôn autên apo prosôpou machairas kai tou limou ôs elalêsas outôs egeneto
25 kai su legeis pros me ktêsai seautô agron arguriou kai egrapsa biblion kai esphragisamên kai epemarturamên marturas kai ê polis edothê eis cheiras Chaldaiôn
26 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
27 egô kurios o theos pasês sarkos mê ap emou krubêsetai ti
28 dia touto outôs eipen kurios o theos Israêl dotheisa paradothêsetai ê polis autê eis cheiras basileôs Babulônos kai lêmpsetai autên
29 kai êxousin oi Chaldaioi polemountes epi tên polin tautên kai kausousin tên polin tautên en puri kai katakausousin tas oikias en ais ethumiôsan epi tôn dômatôn autôn tê Baal kai espendon spondas theois eterois pros to parapikranai me
30 oti êsan oi uioi Israêl kai oi uioi Iouda monoi poiountes to ponêron kat ophthalmous mou ek neotêtos autôn
31 oti epi tên orgên mou kai epi ton thumon mou ên ê polis autê aph ês êmeras ôkodomêsan autên kai eôs tês êmeras tautês apallaxai autên apo prosôpou mou
32 dia pasas tas ponêrias tôn uiôn Israêl kai Iouda ôn epoiêsan pikranai me autoi kai oi basileis autôn kai oi archontes autôn kai oi iereis autôn kai oi prophêtai autôn andres Iouda kai oi katoikountes Ierousalêm
33 kai epestrepsan pros me nôton kai ou prosôpon kai edidaxa autous orthrou kai edidaxa kai ouk êkousan epilabein paideian
34 kai ethêkan ta miasmata autôn en tô oikô ou epeklêthê to onoma mou ep autô en akatharsiais autôn
35 kai ôkodomêsan tous bômous tê Baal tous en pharangi uiou Ennom tou anapherein tous uious autôn kai tas thugateras autôn tô Moloch basilei a ou sunetaxa autois kai ouk anebê epi kardian mou tou poiêsai to bdelugma touto pros to ephamartein ton Ioudan
36 kai nun outôs eipen kurios o theos Israêl epi tên polin ên su legeis paradothêsetai eis cheiras basileôs Babulônos en machaira kai en limô kai en apostolê
37 idou egô sunagô autous ek pasês tês gês ou diespeira autous ekei en orgê mou kai tô thumô mou kai paroxusmô megalô kai epistrepsô autous eis ton topon touton kai kathiô autous pepoithotas
38 kai esontai moi eis laon kai egô esomai autois eis theon
39 kai dôsô autois odon eteran kai kardian eteran phobêthênai me pasas tas êmeras eis agathon autois kai tois teknois autôn met autous
40 kai diathêsomai autois diathêkên aiônian ên ou mê apostrepsô opisthen autôn kai ton phobon mou dôsô eis tên kardian autôn pros to mê apostênai autous ap emou
41 kai episkepsomai tou agathôsai autous kai phuteusô autous en tê gê tautê en pistei kai en pasê kardia kai en pasê psuchê
42 oti outôs eipen kurios katha epêgagon epi ton laon touton panta ta kaka ta megala tauta outôs egô epaxô ep autous panta ta agatha a elalêsa ep autous
43 kai ktêthêsontai eti agroi en tê gê ê su legeis abatos estin apo anthrôpôn kai ktênous kai paredothêsan eis cheiras Chaldaiôn
44 kai ktêsontai agrous en arguriô kai grapseis biblion kai sphragiê kai diamarturê marturas en gê Beniamin kai kuklô Ierousalêm kai en polesin Iouda kai en polesin tou orous kai en polesin tês Sephêla kai en polesin tês Nageb oti apostrepsô tas apoikias autôn

Kapitel 40

1 kai egeneto logos kuriou pros Ieremian deuteron kai autos ên eti dedemenos en tê aulê tês phulakês legôn
2 outôs eipen kurios poiôn gên kai plassôn autên tou anorthôsai autên kurios onoma autô
3 kekraxon pros me kai apokrithêsomai soi kai apangelô soi megala kai ischura a ouk egnôs auta
4 oti outôs eipen kurios o theos Israêl peri oikôn tês poleôs tautês kai peri oikôn basileôs Iouda tôn kathêrêmenôn eis charakas kai promachônas
5 tou machesthai pros tous Chaldaious kai plêrôsai autên tôn nekrôn tôn anthrôpôn ous epataxa en orgê mou kai en thumô mou kai apestrepsa to prosôpon mou ap autôn peri pasôn tôn ponêriôn autôn
6 idou egô anagô autê sunoulôsin kai iama kai phanerôsô autois eisakouein kai iatreusô autên kai poiêsô autois eirênên kai pistin
7 kai epistrepsô tên apoikian Iouda kai tên apoikian Israêl kai oikodomêsô autous kathôs to proteron
8 kai kathariô autous apo pasôn tôn adikiôn autôn ôn êmartosan moi kai ou mê mnêsthêsomai amartiôn autôn ôn êmarton moi kai apestêsan ap emou
9 kai estai eis euphrosunên kai eis ainesin kai eis megaleiotêta panti tô laô tês gês oitines akousontai panta ta agatha a egô poiêsô kai phobêthêsontai kai pikranthêsontai peri pantôn tôn agathôn kai peri pasês tês eirênês ês egô poiêsô autois
10 outôs eipen kurios eti akousthêsetai en tô topô toutô ô umeis legete erêmos estin apo anthrôpôn kai ktênôn en polesin Iouda kai exôthen Ierousalêm tais êrêmômenais para to mê einai anthrôpon kai ktênê
11 phônê euphrosunês kai phônê charmosunês phônê numphiou kai phônê numphês phônê legontôn exomologeisthe kuriô pantokratori oti chrêstos kurios oti eis ton aiôna to eleos autou kai eisoisousin dôra eis oikon kuriou oti apostrepsô pasan tên apoikian tês gês ekeinês kata to proteron eipen kurios
12 outôs eipen kurios tôn dunameôn eti estai en tô topô toutô tô erêmô para to mê einai anthrôpon kai ktênos kai en pasais tais polesin autou katalumata poimenôn koitazontôn probata
13 en polesin tês oreinês kai en polesin tês Sephêla kai en polesin tês Nageb kai en gê Beniamin kai en tais kuklô Ierousalêm kai en polesin Iouda eti pareleusetai probata epi cheira arithmountos eipen kurios

Kapitel 41

1 o logos o genomenos pros Ieremian para kuriou kai Nabouchodonosor basileus Babulônos kai pan to stratopedon autou kai pasa ê gê archês autou epolemoun epi Ierousalêm kai epi pasas tas poleis Iouda legôn
2 outôs eipen kurios badison pros Sedekian basilea Iouda kai ereis autô outôs eipen kurios paradosei paradothêsetai ê polis autê eis cheiras basileôs Babulônos kai sullêmpsetai autên kai kausei autên en puri
3 kai su ou mê sôthês ek cheiros autou kai sullêmpsei sullêmphthêsê kai eis cheiras autou dothêsê kai oi ophthalmoi sou tous ophthalmous autou opsontai kai to stoma autou meta tou stomatos sou lalêsei kai eis Babulôna eiseleusê
4 alla akouson ton logon kuriou Sedekia basileu Iouda outôs legei kurios
5 en eirênê apothanê kai ôs eklausan tous pateras sou tous basileusantas proteron sou klausontai kai se kai ô adôn kopsontai se oti logon egô elalêsa eipen kurios
6 kai elalêsen Ieremias pros ton basilea Sedekian pantas tous logous toutous en Ierousalêm
7 kai ê dunamis basileôs Babulônos epolemei epi Ierousalêm kai epi tas poleis Iouda epi Lachis kai epi Azêka oti autai kateleiphthêsan en polesin Iouda poleis ochurai
8 o logos o genomenos pros Ieremian para kuriou meta to suntelesai ton basilea Sedekian diathêkên pros ton laon tou kalesai aphesin
9 tou exaposteilai ekaston ton paida autou kai ekaston tên paidiskên autou ton Ebraion kai tên Ebraian eleutherous pros to mê douleuein andra ex Iouda
10 kai epestraphêsan pantes oi megistanes kai pas o laos oi eiselthontes en tê diathêkê tou aposteilai ekaston ton paida autou kai ekaston tên paidiskên autou
11 kai eôsan autous eis paidas kai paidiskas
12 kai egenêthê logos kuriou pros Ieremian legôn
13 outôs eipen kurios o theos Israêl egô ethemên diathêkên pros tous pateras umôn en tê êmera ê exeilamên autous ek gês Aiguptou ex oikou douleias legôn
14 otan plêrôthê ex etê aposteleis ton adelphon sou ton Ebraion os prathêsetai soi kai ergatai soi ex etê kai exaposteleis auton eleutheron kai ouk êkousan mou kai ouk eklinan to ous autôn
15 kai epestrepsan sêmeron poiêsai to euthes pro ophthalmôn mou tou kalesai aphesin ekaston tou plêsion autou kai sunetelesan diathêkên kata prosôpon mou en tô oikô ou epeklêthê to onoma mou ep autô
16 kai epestrepsate kai ebebêlôsate to onoma mou tou epistrepsai ekaston ton paida autou kai ekaston tên paidiskên autou ous exapesteilate eleutherous tê psuchê autôn umin eis paidas kai paidiskas
17 dia touto outôs eipen kurios umeis ouk êkousate mou tou kalesai aphesin ekastos pros ton plêsion autou idou egô kalô aphesin umin eis machairan kai eis ton thanaton kai eis ton limon kai dôsô umas eis diasporan pasais tais basileiais tês gês
18 kai dôsô tous andras tous parelêluthotas tên diathêkên mou tous mê stêsantas tên diathêkên mou ên epoiêsan kata prosôpon mou ton moschon on epoiêsan ergazesthai autô
19 tous archontas Iouda kai tous dunastas kai tous iereis kai ton laon
20 kai dôsô autous tois echthrois autôn kai estai ta thnêsimaia autôn brôsis tois peteinois tou ouranou kai tois thêriois tês gês
21 kai ton Sedekian basilea tês Ioudaias kai tous archontas autôn dôsô eis cheiras echthrôn autôn kai dunamis basileôs Babulônos tois apotrechousin ap autôn
22 idou egô suntassô phêsin kurios kai epistrepsô autous eis tên gên tautên kai polemêsousin ep autên kai lêmpsontai autên kai katakausousin autên en puri kai tas poleis Iouda kai dôsô autas erêmous apo katoikountôn

Kapitel 42

1 o logos o genomenos pros Ieremian para kuriou en êmerais Iôakim basileôs Iouda legôn
2 badison eis oikon Archabin kai axeis autous eis oikon kuriou eis mian tôn aulôn kai potieis autous oinon
3 kai exêgagon ton Iezonian uion Ieremin uiou Chabasin kai tous adelphous autou kai tous uious autou kai pasan tên oikian Archabin
4 kai eisêgagon autous eis oikon kuriou eis to pastophorion uiôn Ananiou uiou Godoliou anthrôpou tou theou o estin engus tou oikou tôn archontôn tôn epanô tou oikou Maasaiou uiou Selôm tou phulassontos tên aulên
5 kai edôka kata prosôpon autôn keramion oinou kai potêria kai eipa piete oinon
6 kai eipan ou mê piômen oinon oti Iônadab uios Rêchab o patêr êmôn eneteilato êmin legôn ou mê piête oinon umeis kai oi uioi umôn eôs aiônos
7 kai oikian ou mê oikodomêsête kai sperma ou mê speirête kai ampelôn ouk estai umin oti en skênais oikêsete pasas tas êmeras umôn opôs an zêsête êmeras pollas epi tês gês eph ês diatribete umeis ep autês
8 kai êkousamen tês phônês Iônadab tou patros êmôn pros to mê piein oinon pasas tas êmeras êmôn êmeis kai ai gunaikes êmôn kai oi uioi êmôn kai ai thugateres êmôn
9 kai pros to mê oikodomein oikias tou katoikein ekei kai ampelôn kai agros kai sperma ouk egeneto êmin
10 kai ôkêsamen en skênais kai êkousamen kai epoiêsamen kata panta a eneteilato êmin Iônadab o patêr êmôn
11 kai egenêthê ote anebê Nabouchodonosor epi tên gên kai eipamen eiselthate kai eiselthômen eis Ierousalêm apo prosôpou tês dunameôs tôn Chaldaiôn kai apo prosôpou tês dunameôs tôn Assuriôn kai ôkoumen ekei
12 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
13 outôs legei kurios poreuou kai eipon anthrôpô Iouda kai tois katoikousin Ierousalêm ou mê labête paideian tou akouein tous logous mou
14 estêsan rêma uioi Iônadab uiou Rêchab o eneteilato tois teknois autou pros to mê piein oinon kai ouk epiosan kai egô elalêsa pros umas orthrou kai elalêsa kai ouk êkousate
15 kai apesteila pros umas tous paidas mou tous prophêtas legôn apostraphête ekastos apo tês odou autou tês ponêras kai beltiô poiêsate ta epitêdeumata umôn kai ou poreusesthe opisô theôn eterôn tou douleuein autois kai oikêsete epi tês gês ês edôka umin kai tois patrasin umôn kai ouk eklinate ta ôta umôn kai ouk êkousate
16 kai estêsan uioi Iônadab uiou Rêchab tên entolên tou patros autôn o de laos outos ouk êkousan mou
17 dia touto outôs eipen kurios idou egô pherô epi Ioudan kai epi tous katoikountas Ierousalêm panta ta kaka a elalêsa ep autous
18 dia touto outôs eipen kurios epeidê êkousan uioi Iônadab uiou Rêchab tên entolên tou patros autôn poiein kathoti eneteilato autois o patêr autôn
19 ou mê eklipê anêr tôn uiôn Iônadab uiou Rêchab parestêkôs kata prosôpon mou pasas tas êmeras tês gês

Kapitel 43

1 kai en tô eniautô tô tetartô Iôakim uiou Iôsia basileôs Iouda egenêthê logos kuriou pros me legôn
2 labe seautô chartion bibliou kai grapson ep autou pantas tous logous ous echrêmatisa pros se epi Ierousalêm kai epi Ioudan kai epi panta ta ethnê aph ês êmeras lalêsantos mou pros se aph êmerôn Iôsia basileôs Iouda kai eôs tês êmeras tautês
3 isôs akousetai o oikos Iouda panta ta kaka a egô logizomai poiêsai autois ina apostrepsôsin apo odou autôn tês ponêras kai ileôs esomai tais adikiais autôn kai tais amartiais autôn
4 kai ekalesen Ieremias ton Barouch uion Nêriou kai egrapsen apo stomatos Ieremiou pantas tous logous kuriou ous echrêmatisen pros auton eis chartion bibliou
5 kai eneteilato Ieremias tô Barouch legôn egô phulassomai ou mê dunômai eiselthein eis oikon kuriou
6 kai anagnôsê en tô chartiô toutô eis ta ôta tou laou en oikô kuriou en êmera nêsteias kai en ôsi pantos Iouda tôn erchomenôn ek poleôs autôn anagnôsê autois
7 isôs peseitai eleos autôn kata prosôpon kuriou kai apostrepsousin ek tês odou autôn tês ponêras oti megas o thumos kai ê orgê kuriou ên elalêsen epi ton laon touton
8 kai epoiêsen Barouch kata panta a eneteilato autô Ieremias tou anagnônai en tô bibliô logous kuriou en oikô kuriou
9 kai egenêthê en tô etei tô ogdoô basilei Iôakim tô mêni tô enatô exekklêsiasan nêsteian kata prosôpon kuriou pas o laos en Ierousalêm kai oikos Iouda
10 kai aneginôske Barouch en tô bibliô tous logous Ieremiou en oikô kuriou en oikô Gamariou uiou Saphan tou grammateôs en tê aulê tê epanô en prothurois pulês tou oikou kuriou tês kainês en ôsi pantos tou laou
11 kai êkousen Michaias uios Gamariou uiou Saphan apantas tous logous kuriou ek tou bibliou
12 kai katebê eis oikon tou basileôs eis ton oikon tou grammateôs kai idou ekei pantes oi archontes ekathênto Elisama o grammateus kai Dalaias uios Selemiou kai Elnathan uios Akchobôr kai Gamarias uios Saphan kai Sedekias uios Ananiou kai pantes oi archontes
13 kai anêngeilen autois Michaias pantas tous logous ous êkousen anaginôskontos tou Barouch eis ta ôta tou laou
14 kai apesteilan pantes oi archontes pros Barouch uion Nêriou ton Ioudin uion Nathaniou uiou Selemiou uiou Chousi legontes to chartion en ô su anaginôskeis en autô en ôsi tou laou labe auto eis tên cheira sou kai êke kai elaben Barouch to chartion kai katebê pros autous
15 kai eipan autô palin anagnôthi eis ta ôta êmôn kai anegnô Barouch
16 kai egenêthê ôs êkousan pantas tous logous sunebouleusanto ekastos pros ton plêsion autou kai eipan anangellontes anangeilômen tô basilei apantas tous logous toutous
17 kai ton Barouch êrôtêsan legontes pothen egrapsas pantas tous logous toutous
18 kai eipen Barouch apo stomatos autou anêngeilen moi Ieremias pantas tous logous toutous kai egraphon en bibliô
19 kai eipan tô Barouch badison katakrubêthi su kai Ieremias anthrôpos mê gnôtô pou umeis
20 kai eisêlthon pros ton basilea eis tên aulên kai to chartion edôkan phulassein en oikô Elisama kai anêngeilan tô basilei pantas tous logous
21 kai apesteilen o basileus ton Ioudin labein to chartion kai elaben auto ex oikou Elisama kai anegnô Ioudin eis ta ôta tou basileôs kai eis ta ôta pantôn tôn archontôn tôn estêkotôn peri ton basilea
22 kai o basileus ekathêto en oikô cheimerinô kai eschara puros kata prosôpon autou
23 kai egenêthê anaginôskontos Ioudin treis selidas kai tessaras apetemnen autas tô xurô tou grammateôs kai erripten eis to pur to epi tês escharas eôs exelipen pas o chartês eis to pur to epi tês escharas
24 kai ouk ezêtêsan kai ou dierrêxan ta imatia autôn o basileus kai oi paides autou oi akouontes pantas tous logous toutous
25 kai Elnathan kai Godolias kai Gamarias upethento tô basilei pros to mê katakausai to chartion
26 kai eneteilato o basileus tô Ieremeêl uiô tou basileôs kai tô Saraia uiô Esriêl sullabein ton Barouch kai ton Ieremian kai katekrubêsan
27 kai egeneto logos kuriou pros Ieremian meta to katakausai ton basilea to chartion pantas tous logous ous egrapsen Barouch apo stomatos Ieremiou legôn
28 palin labe su chartion eteron kai grapson pantas tous logous tous ontas epi tou chartiou ous katekausen o basileus Iôakim
29 kai ereis outôs eipen kurios su katekausas to chartion touto legôn dia ti egrapsas ep autô legôn eisporeuomenos eisporeusetai o basileus Babulônos kai exolethreusei tên gên tautên kai ekleipsei ap autês anthrôpos kai ktênê
30 dia touto outôs eipen kurios epi Iôakim basilea Iouda ouk estai autô kathêmenos epi thronou Dauid kai to thnêsimaion autou estai errimmenon en tô kaumati tês êmeras kai en tô pagetô tês nuktos
31 kai episkepsomai ep auton kai epi to genos autou kai epi tous paidas autou kai epaxô ep autous kai epi tous katoikountas Ierousalêm kai epi gên Iouda panta ta kaka a elalêsa pros autous kai ouk êkousan
32 kai elaben Barouch chartion eteron kai egrapsen ep autô apo stomatos Ieremiou apantas tous logous tou bibliou ou katekausen Iôakim kai eti prosetethêsan autô logoi pleiones ôs outoi

Kapitel 44

1 kai ebasileusen Sedekias uios Iôsia anti Iôakim on ebasileusen Nabouchodonosor basileuein tou Iouda
2 kai ouk êkousen autos kai oi paides autou kai o laos tês gês tous logous kuriou ous elalêsen en cheiri Ieremiou
3 kai apesteilen o basileus Sedekias ton Iôachal uion Selemiou kai ton Sophonian uion Maasaiou ton ierea pros Ieremian legôn proseuxai dê peri êmôn pros kurion
4 kai Ieremias êlthen kai diêlthen dia mesou tês poleôs kai ouk edôkan auton eis oikon tês phulakês
5 kai dunamis Pharaô exêlthen ex Aiguptou kai êkousan oi Chaldaioi tên akoên autôn kai anebêsan apo Ierousalêm
6 kai egeneto logos kuriou pros Ieremian legôn
7 outôs eipen kurios outôs ereis pros basilea Iouda ton aposteilanta pros se tou ekzêtêsai me idou dunamis Pharaô ê exelthousa umin eis boêtheian apostrepsousin eis gên Aiguptou
8 kai anastrepsousin autoi oi Chaldaioi kai polemêsousin epi tên polin tautên kai sullêmpsontai autên kai kausousin autên en puri
9 oti outôs eipen kurios mê upolabête tais psuchais umôn legontes apotrechontes apeleusontai aph êmôn oi Chaldaioi oti ou mê apelthôsin
10 kai ean pataxête pasan dunamin tôn Chaldaiôn tous polemountas umas kai kataleiphthôsin tines ekkekentêmenoi ekastos en tô topô autou outoi anastêsontai kai kausousin tên polin tautên en puri
11 kai egeneto ote anebê ê dunamis tôn Chaldaiôn apo Ierousalêm apo prosôpou tês dunameôs Pharaô
12 exêlthen Ieremias apo Ierousalêm tou poreuthênai eis gên Beniamin tou agorasai ekeithen en mesô tou laou
13 kai egeneto autos en pulê Beniamin kai ekei anthrôpos par ô kateluen Sarouias uios Selemiou uiou Ananiou kai sunelaben ton Ieremian legôn pros tous Chaldaious su pheugeis
14 kai eipen pseudos ouk eis tous Chaldaious egô pheugô kai ouk êkousen autou kai sunelaben Sarouias ton Ieremian kai eisêgagen auton pros tous archontas
15 kai epikranthêsan oi archontes epi Ieremian kai epataxan auton kai apesteilan auton eis tên oikian Iônathan tou grammateôs oti tautên epoiêsan eis oikian phulakês
16 kai êlthen Ieremias eis oikian tou lakkou kai eis tên chereth kai ekathisen ekei êmeras pollas
17 kai apesteilen Sedekias kai ekalesen auton kai êrôta auton o basileus kruphaiôs eipein ei estin logos para kuriou kai eipen estin eis cheiras basileôs Babulônos paradothêsê
18 kai eipen Ieremias tô basilei ti êdikêsa se kai tous paidas sou kai ton laon touton oti su didôs me eis oikian phulakês
19 kai pou eisin oi prophêtai umôn oi prophêteusantes umin legontes oti ou mê elthê basileus Babulônos epi tên gên tautên
20 kai nun kurie basileu pesetô to eleos mou kata prosôpon sou kai ti apostrepheis me eis oikian Iônathan tou grammateôs kai ou mê apothanô ekei
21 kai sunetaxen o basileus kai enebalosan auton eis oikian tês phulakês kai edidosan autô arton ena tês êmeras exôthen ou pessousin eôs exelipon oi artoi ek tês poleôs kai ekathisen Ieremias en tê aulê tês phulakês

Kapitel 45

1 kai êkousen Saphatias uios Mathan kai Godolias uios Paschôr kai Iôachal uios Selemiou tous logous ous elalei Ieremias epi ton laon legôn
2 outôs eipen kurios o katoikôn en tê polei tautê apothaneitai en romphaia kai en limô kai o ekporeuomenos pros tous Chaldaious zêsetai kai estai ê psuchê autou eis eurema kai zêsetai
3 oti outôs eipen kurios paradidomenê paradothêsetai ê polis autê eis cheiras dunameôs basileôs Babulônos kai sullêmpsetai autên
4 kai eipan tô basilei anairethêtô dê o anthrôpos ekeinos oti autos ekluei tas cheiras tôn anthrôpôn tôn polemountôn tôn kataleipomenôn en tê polei kai tas cheiras pantos tou laou lalôn pros autous kata tous logous toutous oti o anthrôpos outos ou chrêsmologei eirênên tô laô toutô all ê ponêra
5 kai eipen o basileus idou autos en chersin umôn oti ouk êdunato o basileus pros autous
6 kai erripsan auton eis ton lakkon Melchiou uiou tou basileôs os ên en tê aulê tês phulakês kai echalasan auton eis ton lakkon kai en tô lakkô ouk ên udôr all ê borboros kai ên en tô borborô
7 kai êkousen Abdemelech o Aithiops kai autos en oikia tou basileôs oti edôkan Ieremian eis ton lakkon kai o basileus ên en tê pulê Beniamin
8 kai exêlthen pros auton kai elalêsen pros ton basilea kai eipen
9 eponêreusô a epoiêsas tou apokteinai ton anthrôpon touton apo prosôpou tou limou oti ouk eisin eti artoi en tê polei
10 kai eneteilato o basileus tô Abdemelech legôn labe eis tas cheiras sou enteuthen triakonta anthrôpous kai anagage auton ek tou lakkou ina mê apothanê
11 kai elaben Abdemelech tous anthrôpous kai eisêlthen eis tên oikian tou basileôs tên upogeion kai elaben ekeithen palaia rakê kai palaia schoinia kai erripsen auta pros Ieremian eis ton lakkon
12 kai eipen tauta thes upokatô tôn schoiniôn kai epoiêsen Ieremias outôs
13 kai eilkusan auton tois schoiniois kai anêgagon auton ek tou lakkou kai ekathisen Ieremias en tê aulê tês phulakês
14 kai apesteilen o basileus kai ekalesen auton pros eauton eis oikian aselisi tên en oikô kuriou kai eipen autô o basileus erôtêsô se logon kai mê dê krupsês ap emou rêma
15 kai eipen Ieremias tô basilei ean anangeilô soi ouchi thanatô me thanatôseis kai ean sumbouleusô soi ou mê akousês mou
16 kai ômosen autô o basileus legôn zê kurios os epoiêsen êmin tên psuchên tautên ei apoktenô se kai ei dôsô se eis cheiras tôn anthrôpôn toutôn
17 kai eipen autô Ieremias outôs eipen kurios ean exelthôn exelthês pros êgemonas basileôs Babulônos kai zêsetai ê psuchê sou kai ê polis autê ou mê katakauthê en puri kai zêsê su kai ê oikia sou
18 kai ean mê exelthês dothêsetai ê polis autê eis cheiras tôn Chaldaiôn kai kausousin autên en puri kai su ou mê sôthês
19 kai eipen o basileus tô Ieremia egô logon echô tôn Ioudaiôn tôn pepheugotôn pros tous Chaldaious mê dôsein me eis cheiras autôn kai katamôkêsontai mou
20 kai eipen Ieremias ou mê paradôsin se akouson ton logon kuriou on egô legô pros se kai beltion estai soi kai zêsetai ê psuchê sou
21 kai ei mê theleis su exelthein outos o logos on edeixen moi kurios
22 kai idou pasai ai gunaikes ai kataleiphtheisai en oikia basileôs Iouda exêgonto pros archontas basileôs Babulônos kai autai elegon êpatêsan se kai dunêsontai soi andres eirênikoi sou kai katalusousin en olisthêmasin podas sou apestrepsan apo sou
23 kai tas gunaikas sou kai ta tekna sou exaxousin pros tous Chaldaious kai su ou mê sôthês oti en cheiri basileôs Babulônos sullêmphthêsê kai ê polis autê katakauthêsetai
24 kai eipen autô o basileus anthrôpos mê gnôtô ek tôn logôn toutôn kai su ou mê apothanês
25 kai ean akousôsin oi archontes oti elalêsa soi kai elthôsin pros se kai eipôsin soi anangeilon êmin ti elalêsen soi o basileus mê krupsês aph êmôn kai ou mê anelômen se kai ti elalêsen pros se o basileus
26 kai ereis autois riptô egô to eleos mou kat ophthalmous tou basileôs pros to mê apostrepsai me eis oikian Iônathan apothanein ekei
27 kai êlthosan pantes oi archontes pros Ieremian kai êrôtêsan auton kai anêngeilen autois kata pantas tous logous toutous ous eneteilato autô o basileus kai apesiôpêsan oti ouk êkousthê logos kuriou
28 kai ekathisen Ieremias en tê aulê tês phulakês eôs chronou ou sunelêmphthê Ierousalêm

Kapitel 46

1 kai egeneto en tô etei tô enatô tou Sedekia basileôs Iouda en tô mêni tô dekatô paregeneto Nabouchodonosor basileus Babulônos kai pasa ê dunamis autou epi Ierousalêm kai epoliorkoun autên
2 kai en tô endekatô etei tou Sedekia en tô mêni tô tetartô enatê tou mênos erragê ê polis
3 kai eisêlthon pantes oi êgemones basileôs Babulônos kai ekathisan en pulê tê mesê Nargalasar kai Samagôth kai Nabousachar kai Nabousaris kai Nagargasnaser Rabamag kai oi kataloipoi êgemones basileôs Babulônos
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 kai apesteilan kai elabon ton Ieremian ex aulês tês phulakês kai edôkan auton pros ton Godolian uion Achikam uiou Saphan kai exêgagon auton kai ekathisen en mesô tou laou
15 kai pros Ieremian egeneto logos kuriou en tê aulê tês phulakês legôn
16 poreuou kai eipon pros Abdemelech ton Aithiopa outôs eipen kurios o theos Israêl idou egô pherô tous logous mou epi tên polin tautên eis kaka kai ouk eis agatha
17 kai sôsô se en tê êmera ekeinê kai ou mê dôsô se eis cheiras tôn anthrôpôn ôn su phobê apo prosôpou autôn
18 oti sôzôn sôsô se kai en romphaia ou mê pesês kai estai ê psuchê sou eis eurema oti epepoitheis ep emoi phêsin kurios

Kapitel 47

1 o logos o genomenos para kuriou pros Ieremian usteron meta to aposteilai auton Nabouzardan ton archimageiron ton ek Daman en tô labein auton en cheiropedais en mesô apoikias Iouda tôn êgmenôn eis Babulôna
2 kai elaben auton o archimageiros kai eipen autô kurios o theos sou elalêsen ta kaka tauta epi ton topon touton
3 kai epoiêsen kurios oti êmartete autô kai ouk êkousate autou tês phônês
4 idou elusa se apo tôn cheiropedôn tôn epi tas cheiras sou ei kalon enantion sou elthein met emou eis Babulôna êke kai thêsô tous ophthalmous mou epi se
5 ei de mê apotreche kai anastrepson pros Godolian uion Achikam uiou Saphan on katestêsen basileus Babulônos en gê Iouda kai oikêson met autou en mesô tou laou en gê Iouda eis apanta ta agatha en ophthalmois sou tou poreuthênai poreuou kai edôken autô o archimageiros dôra kai apesteilen auton
6 kai êlthen pros Godolian eis Massêpha kai ekathisen en mesô tou laou tou kataleiphthentos en tê gê
7 kai êkousan pantes oi êgemones tês dunameôs tês en agrô autoi kai oi andres autôn oti katestêsen basileus Babulônos ton Godolian en tê gê kai parekatetheto autô andras kai gunaikas autôn ous ouk apôkisen eis Babulôna
8 kai êlthen pros Godolian eis Massêpha Ismaêl uios Nathaniou kai Iôanan uios Karêe kai Saraias uios Thanaemeth kai uioi Ôphe tou Netôphati kai Iezonias uios tou Mochati autoi kai oi andres autôn
9 kai ômosen autois Godolias kai tois andrasin autôn legôn mê phobêthête apo prosôpou tôn paidôn tôn Chaldaiôn katoikêsate en tê gê kai ergasasthe tô basilei Babulônos kai beltion estai umin
10 kai idou egô kathêmai enantion umôn eis Massêpha stênai kata prosôpon tôn Chaldaiôn oi an elthôsin eph umas kai umeis sunagagete oinon kai opôran kai sunagagete elaion kai balete eis ta angeia umôn kai oikêsate en tais polesin ais katekratêsate
11 kai pantes oi Ioudaioi oi en gê Môab kai en uiois Ammôn kai oi en tê Idoumaia kai oi en pasê tê gê êkousan oti edôken basileus Babulônos kataleimma tô Iouda kai oti katestêsen ep autous ton Godolian uion Achikam
12 kai êlthon pros Godolian eis gên Iouda eis Massêpha kai sunêgagon oinon kai opôran pollên sphodra kai elaion
13 kai Iôanan uios Karêe kai pantes oi êgemones tês dunameôs oi en tois agrois êlthon pros Godolian eis Massêpha
14 kai eipan autô ei gnôsei ginôskeis oti Belisa basileus uiôn Ammôn apesteilen pros se ton Ismaêl pataxai sou psuchên kai ouk episteusen autois Godolias
15 kai Iôanan eipen tô Godolia kruphaiôs en Massêpha poreusomai dê kai pataxô ton Ismaêl kai mêtheis gnôtô mê pataxê sou psuchên kai diasparê pas Iouda oi sunêgmenoi pros se kai apolountai oi kataloipoi Iouda
16 kai eipen Godolias pros Iôanan mê poiêsês to pragma touto oti pseudê su legeis peri Ismaêl

Kapitel 48

1 kai egeneto tô mêni tô ebdomô êlthen Ismaêl uios Nathaniou uiou Elasa apo genous tou basileôs kai deka andres met autou pros Godolian eis Massêpha kai ephagon ekei arton ama
2 kai anestê Ismaêl kai oi deka andres oi êsan met autou kai epataxan ton Godolian on katestêsen basileus Babulônos epi tês gês
3 kai pantas tous Ioudaious tous ontas met autou en Massêpha kai pantas tous Chaldaious tous eurethentas ekei
4 kai egeneto tê êmera tê deutera pataxantos autou ton Godolian kai anthrôpos ouk egnô
5 kai êlthosan andres apo Suchem kai apo Salêm kai apo Samareias ogdoêkonta andres exurêmenoi pôgônas kai dierrêgmenoi ta imatia kai koptomenoi kai manaa kai libanos en chersin autôn tou eisenegkein eis oikon kuriou
6 kai exêlthen eis apantêsin autois Ismaêl autoi eporeuonto kai eklaion kai eipen autois eiselthete pros Godolian
7 kai egeneto eiselthontôn autôn eis to meson tês poleôs esphaxen autous eis to phrear
8 kai deka andres eurethêsan ekei kai eipan tô Ismaêl mê anelês êmas oti eisin êmin thêsauroi en agrô puroi kai krithai meli kai elaion kai parêlthen kai ouk aneilen autous en mesô tôn adelphôn autôn
9 kai to phrear eis o erripsen ekei Ismaêl pantas ous epataxen phrear mega touto estin o epoiêsen o basileus Asa apo prosôpou Baasa basileôs Israêl touto eneplêsen Ismaêl traumatiôn
10 kai apestrepsen Ismaêl panta ton laon ton kataleiphthenta eis Massêpha kai tas thugateras tou basileôs as parekatetheto o archimageiros tô Godolia uiô Achikam kai ôcheto eis to peran uiôn Ammôn
11 kai êkousen Iôanan uios Karêe kai pantes oi êgemones tês dunameôs oi met autou panta ta kaka a epoiêsen Ismaêl
12 kai êgagon apan to stratopedon autôn kai ôchonto polemein auton kai euron auton epi udatos pollou en Gabaôn
13 kai egeneto ote eidon pas o laos o meta Ismaêl ton Iôanan kai tous êgemonas tês dunameôs tês met autou
14 kai anestrepsan pros Iôanan
15 kai Ismaêl esôthê sun oktô anthrôpois kai ôcheto pros tous uious Ammôn
16 kai elaben Iôanan kai pantes oi êgemones tês dunameôs oi met autou pantas tous kataloipous tou laou ous apestrepsen apo Ismaêl dunatous andras en polemô kai tas gunaikas kai ta loipa kai tous eunouchous ous apestrepsen apo Gabaôn
17 kai ôchonto kai ekathisan en Gabêrôth-chamaam tên pros Bêthleem tou poreuthênai eiselthein eis Aigupton
18 apo prosôpou tôn Chaldaiôn oti ephobêthêsan apo prosôpou autôn oti epataxen Ismaêl ton Godolian on katestêsen basileus Babulônos en tê gê

Kapitel 49

1 kai prosêlthon pantes oi êgemones tês dunameôs kai Iôanan kai Azarias uios Maasaiou kai pas o laos apo mikrou eôs megalou
2 pros Ieremian ton prophêtên kai eipan autô pesetô dê to eleos êmôn kata prosôpon sou kai proseuxai pros kurion ton theon sou peri tôn kataloipôn toutôn oti kateleiphthêmen oligoi apo pollôn kathôs oi ophthalmoi sou blepousin
3 kai anangeilatô êmin kurios o theos sou tên odon ê poreusometha en autê kai logon on poiêsomen
4 kai eipen autois Ieremias êkousa idou egô proseuxomai pros kurion ton theon êmôn kata tous logous umôn kai estai o logos on an apokrithêsetai kurios anangelô umin ou mê krupsô aph umôn rêma
5 kai autoi eipan tô Ieremia estô kurios en êmin eis martura dikaion kai piston ei mê kata panta ton logon on an aposteilê se kurios pros êmas outôs poiêsomen
6 kai ean agathon kai ean kakon tên phônên kuriou tou theou êmôn ou êmeis apostellomen se pros auton akousometha ina beltion êmin genêtai oti akousometha tês phônês kuriou tou theou êmôn
7 kai egenêthê meta deka êmeras egenêthê logos kuriou pros Ieremian
8 kai ekalesen ton Iôanan kai tous êgemonas tês dunameôs kai panta ton laon apo mikrou eôs megalou
9 kai eipen autois outôs eipen kurios
10 ean kathisantes kathisête en tê gê tautê oikodomêsô umas kai ou mê kathelô kai phuteusô umas kai ou mê ektilô oti anapepaumai epi tois kakois ois epoiêsa umin
11 mê phobêthête apo prosôpou basileôs Babulônos ou umeis phobeisthe apo prosôpou autou mê phobêthête phêsin kurios oti meth umôn egô eimi tou exaireisthai umas kai sôzein umas ek cheiros autou
12 kai dôsô umin eleos kai eleêsô umas kai epistrepsô umas eis tên gên umôn
13 kai ei legete umeis ou mê kathisômen en tê gê tautê pros to mê akousai phônês kuriou
14 oti eis gên Aiguptou eiseleusometha kai ou mê idômen polemon kai phônên salpingos ou mê akousômen kai en artois ou mê peinasômen kai ekei oikêsomen
15 dia touto akousate logon kuriou outôs eipen kurios ean umeis dôte to prosôpon umôn eis Aigupton kai eiselthête ekei katoikein
16 kai estai ê romphaia ên umeis phobeisthe apo prosôpou autês eurêsei umas en gê Aiguptou kai o limos ou umeis logon echete apo prosôpou autou katalêmpsetai umas opisô umôn en Aiguptô kai ekei apothaneisthe
17 kai esontai pantes oi anthrôpoi kai pantes oi allogeneis oi thentes to prosôpon autôn eis gên Aiguptou enoikein ekei ekleipsousin en tê romphaia kai en tô limô kai ouk estai autôn outheis sôzomenos apo tôn kakôn ôn egô epagô ep autous
18 oti outôs eipen kurios kathôs estaxen o thumos mou epi tous katoikountas Ierousalêm outôs staxei o thumos mou eph umas eiselthontôn umôn eis Aigupton kai esesthe eis abaton kai upocheirioi kai eis aran kai eis oneidismon kai ou mê idête ouketi ton topon touton
19 a elalêsen kurios eph umas tous kataloipous Iouda mê eiselthête eis Aigupton kai nun gnontes gnôsesthe
20 oti eponêreusasthe en psuchais umôn aposteilantes me legontes proseuxai peri êmôn pros kurion kai kata panta a ean lalêsê soi kurios poiêsomen
21 kai ouk êkousate tês phônês kuriou ês apesteilen me pros umas
22 kai nun en romphaia kai en limô ekleipsete en tô topô ou umeis boulesthe eiselthein katoikein ekei

Kapitel 50

1 kai egenêthê ôs epausato Ieremias legôn pros ton laon pantas tous logous kuriou ous apesteilen auton kurios pros autous pantas tous logous toutous
2 kai eipen Azarias uios Maasaiou kai Iôanan uios Karêe kai pantes oi andres oi eipantes tô Ieremia legontes pseudê ouk apesteilen se kurios pros êmas legôn mê eiselthête eis Aigupton oikein ekei
3 all ê Barouch uios Nêriou sumballei se pros êmas ina dôs êmas eis cheiras tôn Chaldaiôn tou thanatôsai êmas kai apoikisthênai êmas eis Babulôna
4 kai ouk êkousen Iôanan kai pantes oi êgemones tês dunameôs kai pas o laos tês phônês kuriou katoikêsai en gê Iouda
5 kai elaben Iôanan kai pantes oi êgemones tês dunameôs pantas tous kataloipous Iouda tous apostrepsantas katoikein en tê gê
6 tous dunatous andras kai tas gunaikas kai ta nêpia kai tas thugateras tou basileôs kai tas psuchas as katelipen Nabouzardan meta Godoliou uiou Achikam kai Ieremian ton prophêtên kai Barouch uion Nêriou
7 kai eisêlthon eis Aigupton oti ouk êkousan tês phônês kuriou kai eisêlthon eis Taphnas
8 kai egeneto logos kuriou pros Ieremian en Taphnas legôn
9 labe seautô lithous megalous kai katakrupson autous en prothurois en pulê tês oikias Pharaô en Taphnas kat ophthalmous andrôn Iouda
10 kai ereis outôs eipen kurios idou egô apostellô kai axô Nabouchodonosor basilea Babulônos kai thêsei autou ton thronon epanô tôn lithôn toutôn ôn katekrupsas kai arei ta opla autou ep autous
11 kai eiseleusetai kai pataxei gên Aiguptou ous eis thanaton eis thanaton kai ous eis apoikismon eis apoikismon kai ous eis romphaian eis romphaian
12 kai kausei pur en oikiais theôn autôn kai empuriei autas kai apoikiei autous kai phtheiriei gên Aiguptou ôsper phtheirizei poimên to imation autou kai exeleusetai en eirênê
13 kai suntripsei tous stulous êliou poleôs tous en Ôn kai tas oikias autôn katakausei en puri

Kapitel 51

1 o logos o genomenos pros Ieremian apasin tois Ioudaiois tois katoikousin en gê Aiguptô kai tois kathêmenois en Magdôlô kai en Taphnas kai en gê Pathourês legôn
2 outôs eipen kurios o theos Israêl umeis eôrakate panta ta kaka a epêgagon epi Ierousalêm kai epi tas poleis Iouda kai idou eisin erêmoi apo enoikôn
3 apo prosôpou ponêrias autôn ês epoiêsan parapikranai me poreuthentes thumian theois eterois ois ouk egnôte
4 kai apesteila pros umas tous paidas mou tous prophêtas orthrou kai apesteila legôn mê poiêsête to pragma tês molunseôs tautês ês emisêsa
5 kai ouk êkousan mou kai ouk eklinan to ous autôn apostrepsai apo tôn kakôn autôn pros to mê thumian theois eterois
6 kai estaxen ê orgê mou kai o thumos mou kai exekauthê en polesin Iouda kai exôthen Ierousalêm kai egenêthêsan eis erêmôsin kai eis abaton ôs ê êmera autê
7 kai nun outôs eipen kurios pantokratôr ina ti umeis poieite kaka megala epi psuchais umôn ekkopsai umôn anthrôpon kai gunaika nêpion kai thêlazonta ek mesou Iouda pros to mê kataleiphthênai umôn mêdena
8 parapikranai me en tois ergois tôn cheirôn umôn thumian theois eterois en gê Aiguptô eis ên eisêlthate enoikein ekei ina ekkopête kai ina genêsthe eis kataran kai eis oneidismon en pasin tois ethnesin tês gês
9 mê epilelêsthe umeis tôn kakôn tôn paterôn umôn kai tôn kakôn tôn basileôn Iouda kai tôn kakôn tôn archontôn umôn kai tôn kakôn tôn gunaikôn umôn ôn epoiêsan en gê Iouda kai exôthen Ierousalêm
10 kai ouk epausanto eôs tês êmeras tautês kai ouk anteichonto tôn prostagmatôn mou ôn edôka kata prosôpon tôn paterôn autôn
11 dia touto outôs eipen kurios idou egô ephistêmi to prosôpon mou
12 tou apolesai pantas tous kataloipous tous en Aiguptô kai pesountai en romphaia kai en limô ekleipsousin apo mikrou eôs megalou kai esontai eis oneidismon kai eis apôleian kai eis kataran
13 kai episkepsomai epi tous kathêmenous en gê Aiguptô ôs epeskepsamên epi Ierousalêm en romphaia kai en limô kai en thanatô
14 kai ouk estai sesôsmenos outheis tôn epiloipôn Iouda tôn paroikountôn en gê Aiguptô tou epistrepsai eis gên Iouda eph ên autoi elpizousin tais psuchais autôn tou epistrepsai ekei ou mê epistrepsôsin all ê anasesôsmenoi
15 kai apekrithêsan tô Ieremia pantes oi andres oi gnontes oti thumiôsin ai gunaikes autôn theois eterois kai pasai ai gunaikes sunagôgê megalê kai pas o laos oi kathêmenoi en gê Aiguptô en Pathourê legontes
16 o logos on elalêsas pros êmas tô onomati kuriou ouk akousomen sou
17 oti poiountes poiêsomen panta ton logon os exeleusetai ek tou stomatos êmôn thumian tê basilissê tou ouranou kai spendein autê spondas katha epoiêsamen êmeis kai oi pateres êmôn kai oi basileis êmôn kai oi archontes êmôn en polesin Iouda kai exôthen Ierousalêm kai eplêsthêmen artôn kai egenometha chrêstoi kai kaka ouk eidomen
18 kai ôs dielipomen thumiôntes tê basilissê tou ouranou êlattôthêmen pantes kai en romphaia kai en limô exelipomen
19 kai oti êmeis thumiômen tê basilissê tou ouranou kai espeisamen autê spondas mê aneu tôn andrôn êmôn epoiêsamen autê chauônas kai espeisamen spondas autê
20 kai eipen Ieremias panti tô laô tois dunatois kai tais gunaixin kai panti tô laô tois apokritheisin autô logous legôn
21 ouchi tou thumiamatos ou ethumiasate en tais polesin Iouda kai exôthen Ierousalêm umeis kai oi pateres umôn kai oi basileis umôn kai oi archontes umôn kai o laos tês gês emnêsthê kurios kai anebê epi tên kardian autou
22 kai ouk êdunato kurios eti pherein apo prosôpou ponêrias pragmatôn umôn apo tôn bdelugmatôn ôn epoiêsate kai egenêthê ê gê umôn eis erêmôsin kai eis abaton kai eis aran ôs en tê êmera tautê
23 apo prosôpou ôn ethumiate kai ôn êmartete tô kuriô kai ouk êkousate tês phônês kuriou kai en tois prostagmasin autou kai en tô nomô autou kai en tois marturiois autou ouk eporeuthête kai epelabeto umôn ta kaka tauta
24 kai eipen Ieremias tô laô kai tais gunaixin akousate ton logon kuriou
25 outôs eipen kurios o theos Israêl umeis gunaikes tô stomati umôn elalêsate kai tais chersin umôn eplêrôsate legousai poiousai poiêsomen tas omologias êmôn as ômologêsamen thumian tê basilissê tou ouranou kai spendein autê spondas emmeinasai enemeinate tais omologiais umôn kai poiousai epoiêsate
26 dia touto akousate logon kuriou pas Iouda oi kathêmenoi en gê Aiguptô idou ômosa tô onomati mou tô megalô eipen kurios ean genêtai eti onoma mou en tô stomati pantos Iouda eipein zê kurios kurios epi pasê gê Aiguptô
27 oti idou egô egrêgora ep autous tou kakôsai autous kai ouk agathôsai kai ekleipsousin pas Iouda oi katoikountes en gê Aiguptô en romphaia kai en limô eôs an eklipôsin
28 kai oi sesôsmenoi apo romphaias epistrepsousin eis gên Iouda oligoi arithmô kai gnôsontai oi kataloipoi Iouda oi katastantes en gê Aiguptô katoikêsai ekei logos tinos emmenei
29 kai touto umin to sêmeion oti episkepsomai egô eph umas eis ponêra
30 outôs eipen kurios idou egô didômi ton Ouaphrê basilea Aiguptou eis cheiras echthrou autou kai eis cheiras zêtountôn tên psuchên autou katha edôka ton Sedekian basilea Iouda eis cheiras Nabouchodonosor basileôs Babulônos echthrou autou kai zêtountos tên psuchên autou
31 o logos on elalêsen Ieremias o prophêtês pros Barouch uion Nêriou ote egraphen tous logous toutous en tô bibliô apo stomatos Ieremiou en tô eniautô tô tetartô tô Iôakim uiô Iôsia basileôs Iouda
32 outôs eipen kurios epi soi Barouch
33 oti eipas oimmoi oimmoi oti prosethêken kurios kopon epi ponon moi ekoimêthên en stenagmois anapausin ouch euron
34 eipon autô outôs eipen kurios idou ous egô ôkodomêsa egô kathairô kai ous egô ephuteusa egô ektillô
35 kai su zêteis seautô megala mê zêtêsês oti idou egô epagô kaka epi pasan sarka legei kurios kai dôsô tên psuchên sou eis eurema en panti topô ou ean badisês ekei

Kapitel 52

1 ontos eikostou kai enos etous Sedekiou en tô basileuein auton kai endeka etê ebasileusen en Ierousalêm kai onoma tê mêtri autou Amitaal thugatêr Ieremiou ek Lobena
2
3
4 kai egeneto en tô etei tô enatô tês basileias autou en mêni tô dekatô dekatê tou mênos êlthen Nabouchodonosor basileus Babulônos kai pasa ê dunamis autou epi Ierousalêm kai periecharakôsan autên kai periôkodomêsan autên tetrapedois lithois kuklô
5 kai êlthen ê polis eis sunochên eôs endekatou etous tô basilei Sedekia
6 en tê enatê tou mênos kai estereôthê o limos en tê polei kai ouk êsan artoi tô laô tês gês
7 kai diekopê ê polis kai pantes oi andres oi polemistai exêlthon nuktos kata tên odon tês pulês ana meson tou teichous kai tou proteichismatos o ên kata ton kêpon tou basileôs kai oi Chaldaioi epi tês poleôs kuklô kai eporeuthêsan odon tên eis Araba
8 kai katediôxen ê dunamis tôn Chaldaiôn opisô tou basileôs kai katelabon auton en tô peran Ierichô kai pantes oi paides autou diesparêsan ap autou
9 kai sunelabon ton basilea kai êgagon auton pros ton basilea Babulônos eis Deblatha kai elalêsen autô meta kriseôs
10 kai esphaxen basileus Babulônos tous uious Sedekiou kat ophthalmous autou kai pantas tous archontas Iouda esphaxen en Deblatha
11 kai tous ophthalmous Sedekiou exetuphlôsen kai edêsen auton en pedais kai êgagen auton basileus Babulônos eis Babulôna kai edôken auton eis oikian mulônos eôs êmeras ês apethanen
12 kai en mêni pemptô dekatê tou mênos êlthen Nabouzardan o archimageiros o estêkôs kata prosôpon tou basileôs Babulônos eis Ierousalêm
13 kai eneprêsen ton oikon kuriou kai ton oikon tou basileôs kai pasas tas oikias tês poleôs kai pasan oikian megalên eneprêsen en puri
14 kai pan teichos Ierousalêm kuklô katheilen ê dunamis tôn Chaldaiôn ê meta tou archimageirou
15
16 kai tous kataloipous tou laou katelipen o archimageiros eis ampelourgous kai eis geôrgous
17 kai tous stulous tous chalkous tous en oikô kuriou kai tas baseis kai tên thalassan tên chalkên tên en oikô kuriou sunetripsan oi Chaldaioi kai elabon ton chalkon autôn kai apênegkan eis Babulôna
18 kai tên stephanên kai tas phialas kai tas kreagras kai panta ta skeuê ta chalka en ois eleitourgoun en autois
19 kai ta saphphôth kai ta masmarôth kai tous upochutêras kai tas luchnias kai tas thuiskas kai tous kuathous a ên chrusa chrusa kai a ên argura argura elaben o archimageiros
20 kai oi stuloi duo kai ê thalassa mia kai oi moschoi dôdeka chalkoi upokatô tês thalassês a epoiêsen o basileus Salômôn eis oikon kuriou ouk ên stathmos tou chalkou autôn
21 kai oi stuloi triakonta pente pêchôn upsos tou stulou tou enos kai spartion dôdeka pêcheôn periekuklou auton kai to pachos autou daktulôn tessarôn kuklô
22 kai geisos ep autois chalkoun kai pente pêcheôn to mêkos uperochê tou geisous tou enos kai diktuon kai roai epi tou geisous kuklô ta panta chalka kai kata tauta tô stulô tô deuterô oktô roai tô pêchei tois dôdeka pêchesin
23 kai êsan ai roai enenêkonta ex to en meros kai êsan ai pasai roai epi tou diktuou kuklô ekaton
24 kai elaben o archimageiros ton ierea ton prôton kai ton ierea ton deutereuonta kai tous treis tous phulattontas tên odon
25 kai eunouchon ena os ên epistatês tôn andrôn tôn polemistôn kai epta andras onomastous tous en prosôpô tou basileôs tous eurethentas en tê polei kai ton grammatea tôn dunameôn ton grammateuonta tô laô tês gês kai exêkonta anthrôpous ek tou laou tês gês tous eurethentas en mesô tês poleôs
26 kai elaben autous Nabouzardan o archimageiros kai êgagen autous pros basilea Babulônos eis Deblatha
27 kai epataxen autous basileus Babulônos en Deblatha en gê Aimath
28
29
30
31 kai egeneto en tô triakostô kai ebdomô etei apoikisthentos tou Iôakim basileôs Iouda en tô dôdekatô mêni en tê tetradi kai eikadi tou mênos elaben Oulaimaradach basileus Babulônos en tô eniautô ô ebasileusen tên kephalên Iôakim basileôs Iouda kai exêgagen auton ex oikias ês ephulatteto
32 kai elalêsen autô chrêsta kai edôken ton thronon autou epanô tôn thronôn tôn basileôn tôn met autou en Babulôni
33 kai êllaxen tên stolên tês phulakês autou kai êsthien arton dia pantos kata prosôpon autou pasas tas êmeras as ezêsen
34 kai ê suntaxis autô edidoto dia pantos para tou basileôs Babulônos ex êmeras eis êmeran eôs êmeras ês apethanen

Andre bøger