Jakobsbrevet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Jakobsbrevet. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Jakobsbrevet.

Kapitler: 1 2 3 4 5

IAKÔBOU EPISTOLÊ KATHOLIKÊ

Kapitel 1

1 Iakôbos theou kai kuriou Iêsou Christou doulos tais dôdeka phulais tais en tê diaspora chairein.

2 Pasan charan êgêsasthe, adelphoi mou, otan peirasmois peripesête poikilois, 3 ginôskontes oti to dokimion umôn tês pisteôs katergazetai upomonên. 4 ê de upomonê ergon teleion echetô, ina ête teleioi kai oloklêroi en mêdeni leipomenoi. 5 Ei de tis umôn leipetai sophias, aiteitô para tou didontos theou pasin aplôs kai mê oneidizontos kai dothêsetai autô. 6 aiteitô de en pistei mêden diakrinomenos o gar diakrinomenos eoiken kludôni thalassês anemizomenô kai ripizomenô. 7 mê gar oiesthô o anthrôpos ekeinos oti lêmpsetai ti para tou kuriou, 8 anêr dipsuchos akatastatos en pasais tais odois autou.

9 Kauchasthô de [o] adelphos o tapeinos en tô upsei autou, 10 o de plousios en tê tapeinôsei autou, oti ôs anthos chortou pareleusetai. 11 aneteilen gar o êlios sun tô kausôni kai exêranen ton chorton kai to anthos autou exepesen kai ê euprepeia tou prosôpou autou apôleto outôs kai o plousios en tais poreiais autou maranthêsetai.

12 Makarios anêr os upomenei peirasmon, oti dokimos genomenos lêmpsetai ton stephanon tês zôês on epêngeilato tois agapôsin auton. 13 mêdeis peirazomenos legetô oti apo theou peirazomai o gar theos apeirastos estin kakôn, peirazei de autos oudena. 14 ekastos de peirazetai upo tês idias epithumias exelkomenos kai deleazomenos 15 eita ê epithumia sullabousa tiktei amartian, ê de amartia apotelestheisa apokuei thanaton.

16 Mê planasthe, adelphoi mou agapêtoi. 17 pasa dosis agathê kai pan dôrêma teleion anôthen estin katabainon apo tou patros tôn phôtôn par’ ô ouk eni parallagê ê tropês aposkiasma. 18 boulêtheis apekuêsen êmas logô alêtheias eis to einai êmas aparchên tina tôn autou ktismatôn.

19 Iste, adelphoi mou agapêtoi estô de pas anthrôpos tachus eis to akousai, bradus eis to lalêsai, bradus eis orgên 20 orgê gar andros dikaiosunên theou ouk ergazetai. 21 dio apothemenoi pasan ruparian kai perisseian kakias en prautêti, dexasthe ton emphuton logon ton dunamenon sôsai tas psuchas umôn.

22 Ginesthe de poiêtai logou kai mê akroatai monon paralogizomenoi eautous. 23 oti ei tis akroatês logou estin kai ou poiêtês, outos eoiken andri katanoounti to prosôpon tês geneseôs autou en esoptrô 24 katenoêsen gar eauton kai apelêluthen kai eutheôs epelatheto opoios ên. 25 o de parakupsas eis nomon teleion ton tês eleutherias kai parameinas, ouk akroatês epilêsmonês genomenos alla poiêtês ergou, outos makarios en tê poiêsei autou estai.

26 Ei tis dokei thrêskos einai mê chalinagôgôn glôssan eautou alla apatôn kardian eautou, toutou mataios ê thrêskeia. 27 thrêskeia kathara kai amiantos para tô theô kai patri autê estin, episkeptesthai orphanous kai chêras en tê thlipsei autôn aspilon eauton têrein apo tou kosmou.

Kapitel 2

1 Adelphoi mou, mê en prosôpolêmpsiais echete tên pistin tou kuriou êmôn Iêsou Christou tês doxês. 2 ean gar eiselthê eis sunagôgên umôn anêr chrusodaktulios en esthêti lampra, eiselthê de kai ptôchos en rupara esthêti, 3 epiblepsête de epi ton phorounta tên esthêta tên lampran kai eipête, Su kathou ôde kalôs, kai tô ptôchô eipête, Su stêthi ê kathou ekei upo to upopodion mou, 4 ou diekrithête en eautois kai egenesthe kritai dialogismôn ponêrôn?

5 Akousate, adelphoi mou agapêtoi ouch o theos exelexato tous ptôchous tô kosmô plousious en pistei kai klêronomous tês basileias ês epêngeilato tois agapôsin auton? 6 umeis de êtimasate ton ptôchon. ouch oi plousioi katadunasteuousin umôn kai autoi elkousin umas eis kritêria? 7 ouk autoi blasphêmousin to kalon onoma to epiklêthen eph’ umas? 8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata tên graphên, Agapêseis ton plêsion sou ôs seauton, kalôs poieite 9 ei de prosôpolêmpteite, amartian ergazesthe elegchomenoi upo tou nomou ôs parabatai. 10 ostis gar olon ton nomon têrêsê ptaisê de en eni gegonen pantôn enochos. 11 o gar eipôn, Mê moicheusês, eipen kai, Mê phoneusês ei de ou moicheueis phoneueis de, gegonas parabatês nomou. 12 outôs laleite kai outôs poieite ôs dia nomou eleutherias mellontes krinesthai. 13 ê gar krisis aneleos tô mê poiêsanti eleos katakauchatai eleos kriseôs.

14 Ti ophelos, adelphoi mou, ean pistin legê tis echein erga de mê echê? mê dunatai ê pistis sôsai auton? 15 ean adelphos ê adelphê gumnoi uparchôsin kai leipomenoi tês ephêmerou trophês 16 eipê de tis autois ex umôn upagete en eirênê, thermainesthe kai chortazesthe, mê dôte de autois ta epitêdeia tou sômatos, ti ophelos? 17 outôs kai ê pistis, ean mê echê erga, nekra estin kath’ eautên.

18 All’ erei tis, Su pistin echeis kagô erga echô deixon moi tên pistin sou chôris tôn ergôn kagô soi deixô ek tôn ergôn mou tên pistin. 19 su pisteueis oti eis theos estin, kalôs poieis kai ta daimonia pisteuousin kai phrissousin. 20 theleis de gnônai, ô anthrôpe kene, oti ê pistis chôris tôn ergôn argê estin? 21 Abraam o patêr êmôn ouk ex ergôn edikaiôthê anenegkas Isaak ton uion autou epi to thusiastêrion? 22 blepeis oti ê pistis sunêrgei tois ergois autou kai ek tôn ergôn ê pistis eteleiôthê, 23 kai eplêrôthê ê graphê ê legousa Episteusen de Abraam tô theô kai elogisthê autô eis dikaiosunên kai philos theou eklêthê. 24 orate oti ex ergôn dikaioutai anthrôpos kai ouk ek pisteôs monon. 25 omoiôs de kai Raab ê pornê ouk ex ergôn edikaiôthê upodexamenê tous angelous kai etera odô ekbalousa? 26 ôsper to sôma chôris pneumatos nekron estin, outôs kai ê pistis chôris ergôn nekra estin.

Kapitel 3

1 Mê polloi didaskaloi ginesthe, adelphoi mou, eidotes oti meizon krima lêmpsometha. 2 polla gar ptaiomen apantes. ei tis en logô ou ptaiei, outos teleios anêr dunatos chalinagôgêsai kai olon to sôma. 3 ei de tôn ippôn tous chalinous eis ta stomata ballomen eis to peithesthai autous êmin, kai olon to sôma autôn metagomen. 4 idou kai ta ploia têlikauta onta kai upo anemôn sklêrôn elaunomena, metagetai upo elachistou pêdaliou opou ê ormê tou euthunontos bouletai, 5 outôs kai ê glôssa mikron melos estin kai megala auchei.

Idou êlikon pur êlikên ulên anaptei 6 kai ê glôssa pur o kosmos tês adikias ê glôssa kathistatai en tois melesin êmôn, ê spilousa olon to sôma kai phlogizousa ton trochon tês geneseôs kai phlogizomenê upo tês geennês. 7 pasa gar phusis thêriôn te kai peteinôn, erpetôn te kai enaliôn damazetai kai dedamastai tê phusei tê anthrôpinê, 8 tên de glôssan oudeis damasai dunatai anthrôpôn, akatastaton kakon, mestê iou thanatêphorou. 9 en autê eulogoumen ton kurion kai patera kai en autê katarômetha tous anthrôpous tous kath’ omoiôsin theou gegonotas, 10 ek tou autou stomatos exerchetai eulogia kai katara. ou chrê, adelphoi mou, tauta outôs ginesthai. 11 mêti ê pêgê ek tês autês opês bruei to gluku kai to pikron? 12 mê dunatai, adelphoi mou, sukê elaias poiêsai ê ampelos suka? oute alukon gluku poiêsai udôr.

13 Tis sophos kai epistêmôn en umin deixatô ek tês kalês anastrophês ta erga autou en prautêti sophias. 14 ei de zêlon pikron echete kai eritheian en tê kardia umôn, mê katakauchasthe kai pseudesthe kata tês alêtheias. 15 ouk estin autê ê sophia anôthen katerchomenê alla epigeios, psuchikê, daimoniôdês. 16 opou gar zêlos kai eritheia, ekei akatastasia kai pan phaulon pragma. 17 ê de anôthen sophia prôton men agnê estin, epeita eirênikê, epieikês, eupeithês, mestê eleous kai karpôn agathôn, adiakritos, anupokritos. 18 karpos de dikaiosunês en eirênê speiretai tois poiousin eirênên.

Kapitel 4

1 Pothen polemoi kai pothen machai en umin ouk enteuthen ek tôn êdonôn umôn tôn strateuomenôn en tois melesin umôn? 2 epithumeite kai ouk echete, phoneuete kai zêloute kai ou dunasthe epituchein, machesthe kai polemeite, ouk echete dia to mê aiteisthai umas, 3 aiteite kai ou lambanete dioti kakôs aiteisthe, ina en tais êdonais umôn dapanêsête. 4 moichalides, ouk oidate oti ê philia tou kosmou echthra tou theou estin? os ean oun boulêthê philos einai tou kosmou, echthros tou theou kathistatai. 5 ê dokeite oti kenôs ê graphê legei, Pros phthonon epipothei to pneuma o katôkisen en êmin, 6 meizona de didôsin charin. dio legei,

O theos uperêphanois antitassetai,
tapeinois de didôsin charin.

7 upotagête oun tô theô antistête de tô diabolô kai pheuxetai aph’ umôn, 8 engisate tô theô kai engisei umin katharisate cheiras, amartôloi, kai agnisate kardias, dipsuchoi. 9 talaipôrêsate kai penthêsate kai klausate. o gelôs umôn eis penthos metatrapêtô kai ê chara eis katêpheian. 10 tapeinôthête enôpion kuriou kai upsôsei umas.

11 Mê katalaleite allêlôn, adelphoi. o katalalôn adelphou ê krinôn ton adelphon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineis, ouk ei poiêtês nomou alla kritês. 12 eis estin nomothetês kai kritês o dunamenos sôsai kai apolesai su de tis ei o krinôn ton plêsion?

13 Age nun oi legontes, Sêmeron ê aurion poreusometha eis tênde tên polin kai poiêsomen ekei eniauton kai emporeusometha kai kerdêsomen 14 oitines ouk epistasthe tês aurion poia ê zôê umôn atmis gar este pros oligon phainomenê epeita kai aphanizomenê. 15 anti tou legein umas, Ean o kurios thelê kai zêsomen kai poiêsomen touto ê ekeino. 16 nun de kauchasthe en tais alazoneiais umôn pasa kauchêsis toiautê ponêra estin. 17 eidoti oun kalon poiein kai mê poiounti, amartia autô estin.

Kapitel 5

1 Age nun oi plousioi, klausate ololuzontes epi tais talaipôriais umôn tais eperchomenais. 2 o ploutos umôn sesêpen kai ta imatia umôn sêtobrôta gegonen, 3 o chrusos umôn kai o arguros katiôtai kai o ios autôn eis marturion umin estai kai phagetai tas sarkas umôn ôs pur. ethêsaurisate en eschatais êmerais. 4 idou o misthos tôn ergatôn tôn amêsantôn tas chôras umôn o aphusterêmenos aph’ umôn krazei, kai ai boai tôn therisantôn eis ta ôta kuriou sabaôth eiselêluthan. 5 etruphêsate epi tês gês kai espatalêsate, ethrepsate tas kardias umôn en êmera sphagês, 6 katedikasate, ephoneusate ton dikaion, ouk antitassetai umin.

7 Makrothumêsate oun, adelphoi, eôs tês parousias tou kuriou. idou o geôrgos ekdechetai ton timion karpon tês gês makrothumôn ep’ autô eôs labê proimon kai opsimon. 8 makrothumêsate kai umeis, stêrixate tas kardias umôn, oti ê parousia tou kuriou êngiken. 9 mê stenazete, adelphoi, kat’ allêlôn ina mê krithête idou o kritês pro tôn thurôn estêken. 10 upodeigma labete, adelphoi, tês kakopathias kai tês makrothumias tous prophêtas oi elalêsan en tô onomati kuriou. 11 idou makarizomen tous upomeinantas tên upomonên Iôb êkousate kai to telos kuriou eidete, oti polusplagchnos estin o kurios kai oiktirmôn.

12 Pro pantôn de, adelphoi mou, mê omnuete mête ton ouranon mête tên gên mête allon tina orkon êtô de umôn to nai nai kai to ou ou, ina mê upo krisin pesête.

13 Kakopathei tis en umin proseuchesthô euthumei tis, psalletô 14 asthenei tis en umin, proskalesasthô tous presbuterous tês ekklêsias kai proseuxasthôsan ep’ auton aleipsantes elaiô en tô onomati [tou kuriou]. 15 kai ê euchê tês pisteôs sôsei ton kamnonta kai egerei auton o kurios kan amartias ê pepoiêkôs, aphethêsetai autô. 16 exomologeisthe oun allêlois tas amartias kai proseuchesthe uper allêlôn opôs iathête. polu ischuei deêsis dikaiou energoumenê, 17 Êlias anthrôpos ên omoiopathês êmin, kai proseuchê prosêuxato tou mê brexai, kai ouk ebrexen epi tês gês eniautous treis kai mênas ex 18 kai palin prosêuxato, kai o ouranos ueton edôken kai ê gê eblastêsen ton karpon autês.

19 Adelphoi mou, ean tis en umin planêthê apo tês alêtheias kai epistrepsê tis auton, 20 ginôskete oti o epistrepsas amartôlon ek planês odou autou sôsei psuchên autou ek thanatou kai kalupsei plêthos amartiôn.

Andre bøger