Septuaginta

Hoseas' Bog / Ôsêe / Ωσηε

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Hoseas' Bog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kapitel 1

1 logos kuriou os egenêthê pros Ôsêe ton tou Beêri en êmerais Oziou kai Iôatham kai Achaz kai Ezekiou basileôn Iouda kai en êmerais Ieroboam uiou Iôas basileôs Israêl
2 archê logou kuriou pros Ôsêe kai eipen kurios pros Ôsêe badize labe seautô gunaika porneias kai tekna porneias dioti ekporneuousa ekporneusei ê gê apo opisthen tou kuriou
3 kai eporeuthê kai elaben tên Gomer thugatera Debêlaim kai sunelaben kai eteken autô uion
4 kai eipen kurios pros auton kaleson to onoma autou Iezrael dioti eti mikron kai ekdikêsô to aima tou Iezrael epi ton oikon Iou kai katapausô basileian oikou Israêl
5 kai estai en tê êmera ekeinê suntripsô to toxon tou Israêl en tê koiladi tou Iezrael
6 kai sunelaben eti kai eteken thugatera kai eipen autô kaleson to onoma autês Ouk-êleêmenê dioti ou mê prosthêsô eti eleêsai ton oikon tou Israêl all ê antitassomenos antitaxomai autois
7 tous de uious Iouda eleêsô kai sôsô autous en kuriô theô autôn kai ou sôsô autous en toxô oude en romphaia oude en polemô oude en armasin oude en ippois oude en ippeusin
8 kai apegalaktisen tên Ouk-êleêmenên kai sunelaben eti kai eteken uion
9 kai eipen kaleson to onoma autou Ou-laos-mou dioti umeis ou laos mou kai egô ouk eimi umôn

Kapitel 2

1 kai ên o arithmos tôn uiôn Israêl ôs ê ammos tês thalassês ê ouk ekmetrêthêsetai oude exarithmêthêsetai kai estai en tô topô ou errethê autois ou laos mou umeis ekei klêthêsontai uioi theou zôntos
2 kai sunachthêsontai oi uioi Iouda kai oi uioi Israêl epi to auto kai thêsontai eautois archên mian kai anabêsontai ek tês gês oti megalê ê êmera tou Iezrael
3 eipate tô adelphô umôn Laos-mou kai tê adelphê umôn Êleêmenê
4 krithête pros tên mêtera umôn krithête oti autê ou gunê mou kai egô ouk anêr autês kai exarô tên porneian autês ek prosôpou mou kai tên moicheian autês ek mesou mastôn autês
5 opôs an ekdusô autên gumnên kai apokatastêsô autên kathôs êmera geneseôs autês kai thêsomai autên ôs erêmon kai taxô autên ôs gên anudron kai apoktenô autên en dipsei
6 kai ta tekna autês ou mê eleêsô oti tekna porneias estin
7 oti exeporneusen ê mêtêr autôn katêschunen ê tekousa auta eipen gar akolouthêsô opisô tôn erastôn mou tôn didontôn moi tous artous mou kai to udôr mou kai ta imatia mou kai ta othonia mou kai to elaion mou kai panta osa moi kathêkei
8 dia touto idou egô phrassô tên odon autês en skolopsin kai anoikodomêsô tas odous autês kai tên tribon autês ou mê eurê
9 kai katadiôxetai tous erastas autês kai ou mê katalabê autous kai zêtêsei autous kai ou mê eurê autous kai erei poreusomai kai epistrepsô pros ton andra mou ton proteron oti kalôs moi ên tote ê nun
10 kai autê ouk egnô oti egô dedôka autê ton siton kai ton oinon kai to elaion kai argurion eplêthuna autê autê de argura kai chrusa epoiêsen tê Baal
11 dia touto epistrepsô kai komioumai ton siton mou kath ôran autou kai ton oinon mou en kairô autou kai apheloumai ta imatia mou kai ta othonia mou tou mê kaluptein tên aschêmosunên autês
12 kai nun apokalupsô tên akatharsian autês enôpion tôn erastôn autês kai oudeis ou mê exelêtai autên ek cheiros mou
13 kai apostrepsô pasas tas euphrosunas autês eortas autês kai tas noumênias autês kai ta sabbata autês kai pasas tas panêgureis autês
14 kai aphaniô ampelon autês kai tas sukas autês osa eipen misthômata mou tauta estin a edôkan moi oi erastai mou kai thêsomai auta eis marturion kai kataphagetai auta ta thêria tou agrou kai ta peteina tou ouranou kai ta erpeta tês gês
15 kai ekdikêsô ep autên tas êmeras tôn Baalim en ais epethuen autois kai perietitheto ta enôtia autês kai ta kathormia autês kai eporeueto opisô tôn erastôn autês emou de epelatheto legei kurios
16 dia touto idou egô planô autên kai taxô autên eis erêmon kai lalêsô epi tên kardian autês
17 kai dôsô autê ta ktêmata autês ekeithen kai tên koilada Achôr dianoixai sunesin autês kai tapeinôthêsetai ekei kata tas êmeras nêpiotêtos autês kai kata tas êmeras anabaseôs autês ek gês Aiguptou
18 kai estai en ekeinê tê êmera legei kurios kalesei me o anêr mou kai ou kalesei me eti Baalim
19 kai exarô ta onomata tôn Baalim ek stomatos autês kai ou mê mnêsthôsin ouketi ta onomata autôn
20 kai diathêsomai autois en ekeinê tê êmera diathêkên meta tôn thêriôn tou agrou kai meta tôn peteinôn tou ouranou kai meta tôn erpetôn tês gês kai toxon kai romphaian kai polemon suntripsô apo tês gês kai katoikiô se ep elpidi
21 kai mnêsteusomai se emautô eis ton aiôna kai mnêsteusomai se emautô en dikaiosunê kai en krimati kai en eleei kai en oiktirmois
22 kai mnêsteusomai se emautô en pistei kai epignôsê ton kurion
23 kai estai en ekeinê tê êmera legei kurios epakousomai tô ouranô kai o ouranos epakousetai tê gê
24 kai ê gê epakousetai ton siton kai ton oinon kai to elaion kai auta epakousetai tô Iezrael
25 kai sperô autên emautô epi tês gês kai eleêsô tên Ouk-êleêmenên kai erô tô Ou-laô-mou laos mou ei su kai autos erei kurios o theos mou ei su

Kapitel 3

1 kai eipen kurios pros me eti poreuthêti kai agapêson gunaika agapôsan ponêra kai moichalin kathôs agapa o theos tous uious Israêl kai autoi apoblepousin epi theous allotrious kai philousin pemmata meta staphidôn
2 kai emisthôsamên emautô pentekaideka arguriou kai gomor krithôn kai nebel oinou
3 kai eipa pros autên êmeras pollas kathêsê ep emoi kai ou mê porneusês oude mê genê andri eterô kai egô epi soi
4 dioti êmeras pollas kathêsontai oi uioi Israêl ouk ontos basileôs oude ontos archontos oude ousês thusias oude ontos thusiastêriou oude ierateias oude dêlôn
5 kai meta tauta epistrepsousin oi uioi Israêl kai epizêtêsousin kurion ton theon autôn kai Dauid ton basilea autôn kai ekstêsontai epi tô kuriô kai epi tois agathois autou ep eschatôn tôn êmerôn

Kapitel 4

1 akousate logon kuriou uioi Israêl dioti krisis tô kuriô pros tous katoikountas tên gên dioti ouk estin alêtheia oude eleos oude epignôsis theou epi tês gês
2 ara kai pseudos kai phonos kai klopê kai moicheia kechutai epi tês gês kai aimata eph aimasin misgousin
3 dia touto penthêsei ê gê kai smikrunthêsetai sun pasin tois katoikousin autên sun tois thêriois tou agrou kai sun tois erpetois tês gês kai sun tois peteinois tou ouranou kai oi ichthues tês thalassês ekleipsousin
4 opôs mêdeis mête dikazêtai mête elegchê mêdeis o de laos mou ôs antilegomenos iereus
5 kai asthenêseis êmeras kai asthenêsei kai prophêtês meta sou nukti ômoiôsa tên mêtera sou
6 ômoiôthê o laos mou ôs ouk echôn gnôsin oti su epignôsin apôsô kagô apôsomai se tou mê ierateuein moi kai epelathou nomon theou sou kagô epilêsomai teknôn sou
7 kata to plêthos autôn outôs êmarton moi tên doxan autôn eis atimian thêsomai
8 amartias laou mou phagontai kai en tais adikiais autôn lêmpsontai tas psuchas autôn
9 kai estai kathôs o laos outôs kai o iereus kai ekdikêsô ep auton tas odous autou kai ta diaboulia autou antapodôsô autô
10 kai phagontai kai ou mê emplêsthôsin eporneusan kai ou mê kateuthunôsin dioti ton kurion egkatelipon tou phulaxai
11 porneian kai oinon kai methusma edexato kardia laou mou
12 en sumbolois epêrôtôn kai en rabdois autou apêngellon autô pneumati porneias eplanêthêsan kai exeporneusan apo tou theou autôn
13 epi tas koruphas tôn oreôn ethusiazon kai epi tous bounous ethuon upokatô druos kai leukês kai dendrou suskiazontos oti kalon skepê dia touto ekporneusousin ai thugateres umôn kai ai numphai umôn moicheusousin
14 kai ou mê episkepsômai epi tas thugateras umôn otan porneuôsin kai epi tas numphas umôn otan moicheuôsin dioti kai autoi meta tôn pornôn sunephuronto kai meta tôn tetelesmenôn ethuon kai o laos o suniôn sunepleketo meta pornês
15 su de Israêl mê agnoei kai Iouda mê eisporeuesthe eis Galgala kai mê anabainete eis ton oikon Ôn kai mê omnuete zônta kurion
16 oti ôs damalis paroistrôsa paroistrêsen Israêl nun nemêsei autous kurios ôs amnon en euruchôrô
17 metochos eidôlôn Ephraim ethêken eautô skandala
18 êretisen Chananaious porneuontes exeporneusan êgapêsan atimian ek phruagmatos autôn
19 sustrophê pneumatos su ei en tais pteruxin autês kai kataischunthêsontai ek tôn thusiastêriôn autôn

Kapitel 5

1 akousate tauta oi iereis kai prosechete oikos Israêl kai o oikos tou basileôs enôtizesthe dioti pros umas estin to krima oti pagis egenêthête tê skopia kai ôs diktuon ektetamenon epi to itaburion
2 o oi agreuontes tên thêran katepêxan egô de paideutês umôn
3 egô egnôn ton Ephraim kai Israêl ouk apestin ap emou dioti nun exeporneusen Ephraim emianthê Israêl
4 ouk edôkan ta diaboulia autôn tou epistrepsai pros ton theon autôn oti pneuma porneias en autois estin ton de kurion ouk epegnôsan
5 kai tapeinôthêsetai ê ubris tou Israêl eis prosôpon autou kai Israêl kai Ephraim asthenêsousin en tais adikiais autôn kai asthenêsei kai Ioudas met autôn
6 meta probatôn kai moschôn poreusontai tou ekzêtêsai ton kurion kai ou mê eurôsin auton oti exeklinen ap autôn
7 oti ton kurion egkatelipon oti tekna allotria egennêthêsan autois nun kataphagetai autous ê erusibê kai tous klêrous autôn
8 salpisate salpingi epi tous bounous êchêsate epi tôn upsêlôn kêruxate en tô oikô Ôn exestê Beniamin
9 Ephraim eis aphanismon egeneto en êmerais elegchou en tais phulais tou Israêl edeixa pista
10 egenonto oi archontes Iouda ôs metatithentes oria ep autous ekcheô ôs udôr to ormêma mou
11 katedunasteusen Ephraim ton antidikon autou katepatêsen krima oti êrxato poreuesthai opisô tôn mataiôn
12 kai egô ôs tarachê tô Ephraim kai ôs kentron tô oikô Iouda
13 kai eiden Ephraim tên noson autou kai Ioudas tên odunên autou kai eporeuthê Ephraim pros Assurious kai apesteilen presbeis pros basilea Iarim kai autos ouk êdunasthê iasasthai umas kai ou mê diapausê ex umôn odunê
14 dioti egô eimi ôs panthêr tô Ephraim kai ôs leôn tô oikô Iouda kai egô arpômai kai poreusomai kai lêmpsomai kai ouk estai o exairoumenos
15 poreusomai kai epistrepsô eis ton topon mou eôs ou aphanisthôsin kai epizêtêsousin to prosôpon mou en thlipsei autôn orthriousi pros me legontes

Kapitel 6

1 poreuthômen kai epistrepsômen pros kurion ton theon êmôn oti autos êrpaken kai iasetai êmas pataxei kai motôsei êmas
2 ugiasei êmas meta duo êmeras en tê êmera tê tritê anastêsometha kai zêsometha enôpion autou
3 kai gnôsometha diôxomen tou gnônai ton kurion ôs orthron etoimon eurêsomen auton kai êxei ôs uetos êmin proimos kai opsimos tê gê
4 ti soi poiêsô Ephraim ti soi poiêsô Iouda to de eleos umôn ôs nephelê prôinê kai ôs drosos orthrinê poreuomenê
5 dia touto apetherisa tous prophêtas umôn apekteina autous en rêmasin stomatos mou kai to krima mou ôs phôs exeleusetai
6 dioti eleos thelô kai ou thusian kai epignôsin theou ê olokautômata
7 autoi de eisin ôs anthrôpos parabainôn diathêkên ekei katephronêsen mou
8 Galaad polis ergazomenê mataia tarassousa udôr
9 kai ê ischus sou andros peiratou ekrupsan iereis odon kuriou ephoneusan Sikima oti anomian epoiêsan
10 en tô oikô Israêl eidon phrikôdê ekei porneian tou Ephraim emianthê Israêl kai Iouda
11 archou trugan seautô en tô epistrephein me tên aichmalôsian tou laou mou

Kapitel 7

1 en tô iasasthai me ton Israêl kai apokaluphthêsetai ê adikia Ephraim kai ê kakia Samareias oti êrgasanto pseudê kai kleptês pros auton eiseleusetai ekdiduskôn lêstês en tê odô autou
2 opôs sunadôsin ôs sunadontes tê kardia autôn pasas tas kakias autôn emnêsthên nun ekuklôsen autous ta diaboulia autôn apenanti tou prosôpou mou egenonto
3 en tais kakiais autôn euphranan basileis kai en tois pseudesin autôn archontas
4 pantes moicheuontes ôs klibanos kaiomenos eis pepsin katakaumatos apo tês phlogos apo phuraseôs steatos eôs tou zumôthênai auto
5 ai êmerai tôn basileôn umôn êrxanto oi archontes thumousthai ex oinou exeteinen tên cheira autou meta loimôn
6 dioti anekauthêsan ôs klibanos ai kardiai autôn en tô katarassein autous olên tên nukta upnou Ephraim eneplêsthê prôi egenêthê anekauthê ôs puros phengos
7 pantes ethermanthêsan ôs klibanos kai katephagon tous kritas autôn pantes oi basileis autôn epesan ouk ên o epikaloumenos en autois pros me
8 Ephraim en tois laois autou sunanemeignuto Ephraim egeneto egkruphias ou metastrephomenos
9 katephagon allotrioi tên ischun autou autos de ouk epegnô kai poliai exênthêsan autô kai autos ouk egnô
10 kai tapeinôthêsetai ê ubris Israêl eis prosôpon autou kai ouk epestrepsan pros kurion ton theon autôn kai ouk exezêtêsan auton en pasi toutois
11 kai ên Ephraim ôs peristera anous ouk echousa kardian Aigupton epekaleito kai eis Assurious eporeuthêsan
12 kathôs an poreuôntai epibalô ep autous to diktuon mou kathôs ta peteina tou ouranou kataxô autous paideusô autous en tê akoê tês thlipseôs autôn
13 ouai autois oti apepêdêsan ap emou deilaioi eisin oti êsebêsan eis eme egô de elutrôsamên autous autoi de katelalêsan kat emou pseudê
14 kai ouk eboêsan pros me ai kardiai autôn all ê ôloluzon en tais koitais autôn epi sitô kai oinô katetemnonto epaideuthêsan en emoi
15 kagô katischusa tous brachionas autôn kai eis eme elogisanto ponêra
16 apestraphêsan eis outhen egenonto ôs toxon entetamenon pesountai en romphaia oi archontes autôn di apaideusian glôssês autôn outos o phaulismos autôn en gê Aiguptô

Kapitel 8

1 eis kolpon autôn ôs gê ôs aetos ep oikon kuriou anth ôn parebêsan tên diathêkên mou kai kata tou nomou mou êsebêsan
2 eme kekraxontai o theos egnôkamen se
3 oti Israêl apestrepsato agatha echthron katediôxan
4 eautois ebasileusan kai ou di emou êrxan kai ouk egnôrisan moi to argurion autôn kai to chrusion autôn epoiêsan eautois eidôla opôs exolethreuthôsin
5 apotripsai ton moschon sou Samareia parôxunthê o thumos mou ep autous eôs tinos ou mê dunôntai katharisthênai
6 en tô Israêl kai auto tektôn epoiêsen kai ou theos estin dioti planôn ên o moschos sou Samareia
7 oti anemophthora espeiran kai ê katastrophê autôn ekdexetai auta dragma ouk echon ischun tou poiêsai aleuron ean de kai poiêsê allotrioi kataphagontai auto
8 katepothê Israêl nun egeneto en tois ethnesin ôs skeuos achrêston
9 oti autoi anebêsan eis Assurious anethalen kath eauton Ephraim dôra êgapêsan
10 dia touto paradothêsontai en tois ethnesin nun eisdexomai autous kai kopasousin mikron tou chriein basilea kai archontas
11 oti eplêthunen Ephraim thusiastêria eis amartias egenonto autô thusiastêria êgapêmena
12 katagrapsô autô plêthos kai ta nomima autou eis allotria elogisthêsan thusiastêria ta êgapêmena
13 dioti ean thusôsin thusian kai phagôsin krea kurios ou prosdexetai auta nun mnêsthêsetai tas adikias autôn kai ekdikêsei tas amartias autôn autoi eis Aigupton apestrepsan kai en Assuriois akatharta phagontai
14 kai epelatheto Israêl tou poiêsantos auton kai ôkodomêsan temenê kai Ioudas eplêthunen poleis teteichismenas kai exapostelô pur eis tas poleis autou kai kataphagetai ta themelia autôn

Kapitel 9

1 mê chaire Israêl mêde euphrainou kathôs oi laoi dioti eporneusas apo tou theou sou êgapêsas domata epi panta alôna sitou
2 alôn kai lênos ouk egnô autous kai o oinos epseusato autous
3 ou katôkêsan en tê gê tou kuriou katôkêsen Ephraim eis Aigupton kai en Assuriois akatharta phagontai
4 ouk espeisan tô kuriô oinon kai ouch êdunan autô ai thusiai autôn ôs artos penthous autois pantes oi esthontes auta mianthêsontai dioti oi artoi autôn tais psuchais autôn ouk eiseleusontai eis ton oikon kuriou
5 ti poiêsete en êmera panêgureôs kai en êmera eortês tou kuriou
6 dia touto idou poreusontai ek talaipôrias Aiguptou kai ekdexetai autous Memphis kai thapsei autous Machmas to argurion autôn olethros klêronomêsei akanthai en tois skênômasin autôn
7 êkasin ai êmerai tês ekdikêseôs êkasin ai êmerai tês antapodoseôs sou kai kakôthêsetai Israêl ôsper o prophêtês o parexestêkôs anthrôpos o pneumatophoros upo tou plêthous tôn adikiôn sou eplêthunthê mania sou
8 skopos Ephraim meta theou prophêtês pagis skolia epi pasas tas odous autou manian en oikô kuriou katepêxan
9 ephtharêsan kata tas êmeras tou bounou mnêsthêsetai adikias autou ekdikêsei amartias autou
10 ôs staphulên en erêmô euron ton Israêl kai ôs skopon en sukê proimon eidon pateras autôn autoi eisêlthon pros ton Beelphegôr kai apêllotriôthêsan eis aischunên kai egenonto oi êgapêmenoi ôs oi ebdelugmenoi
11 Ephraim ôs orneon exepetasthê ai doxai autôn ek tokôn kai ôdinôn kai sullêmpseôn
12 dioti kai ean ekthrepsôsin ta tekna autôn ateknôthêsontai ex anthrôpôn dioti kai ouai autois estin sarx mou ex autôn
13 Ephraim on tropon eidon eis thêran parestêsan ta tekna autôn kai Ephraim tou exagagein eis apokentêsin ta tekna autou
14 dos autois kurie ti dôseis autois dos autois mêtran ateknousan kai mastous xêrous
15 pasai ai kakiai autôn eis Galgal oti ekei autous emisêsa dia tas kakias tôn epitêdeumatôn autôn ek tou oikou mou ekbalô autous ou mê prosthêsô tou agapêsai autous pantes oi archontes autôn apeithountes
16 eponesen Ephraim tas rizas autou exêranthê karpon ouketi mê enegkê dioti kai ean gennêsôsin apoktenô ta epithumêmata koilias autôn
17 apôsetai autous o theos oti ouk eisêkousan autou kai esontai planêtai en tois ethnesin

Kapitel 10

1 ampelos euklêmatousa Israêl o karpos autês euthênôn kata to plêthos tôn karpôn autou eplêthunen ta thusiastêria kata ta agatha tês gês autou ôkodomêsen stêlas
2 emerisan kardias autôn nun aphanisthêsontai autos kataskapsei ta thusiastêria autôn talaipôrêsousin ai stêlai autôn
3 dioti nun erousin ouk estin basileus êmin oti ouk ephobêthêmen ton kurion o de basileus ti poiêsei êmin
4 lalôn rêmata prophaseis pseudeis diathêsetai diathêkên anatelei ôs agrôstis krima epi cherson agrou
5 tô moschô tou oikou Ôn paroikêsousin oi katoikountes Samareian oti epenthêsen o laos autou ep auton kai kathôs parepikranan auton epicharountai epi tên doxan autou oti metôkisthê ap autou
6 kai auton eis Assurious dêsantes apênegkan xenia tô basilei Iarim en domati Ephraim dexetai kai aischunthêsetai Israêl en tê boulê autou
7 aperripsen Samareia basilea autês ôs phruganon epi prosôpou udatos
8 kai exarthêsontai bômoi Ôn amartêmata tou Israêl akanthai kai triboloi anabêsontai epi ta thusiastêria autôn kai erousin tois oresin kalupsate êmas kai tois bounois pesate eph êmas
9 aph ou oi bounoi êmarten Israêl ekei estêsan ou mê katalabê autous en tô bounô polemos epi ta tekna adikias
10 êlthen paideusai autous kai sunachthêsontai ep autous laoi en tô paideuesthai autous en tais dusin adikiais autôn
11 Ephraim damalis dedidagmenê agapan neikos egô de epeleusomai epi to kalliston tou trachêlou autês epibibô Ephraim kai parasiôpêsomai Ioudan enischusei autô Iakôb
12 speirate eautois eis dikaiosunên trugêsate eis karpon zôês phôtisate eautois phôs gnôseôs ekzêtêsate ton kurion eôs tou elthein genêmata dikaiosunês umin
13 ina ti paresiôpêsate asebeian kai tas adikias autês etrugêsate ephagete karpon pseudê oti êlpisas en tois armasin sou en plêthei dunameôs sou
14 kai exanastêsetai apôleia en tô laô sou kai panta ta periteteichismena sou oichêsetai ôs archôn Salaman ek tou oikou Ierobaal en êmerais polemou mêtera epi teknois êdaphisan
15 outôs poiêsô umin oikos tou Israêl apo prosôpou kakiôn umôn orthrou aperriphêsan aperriphê basileus Israêl

Kapitel 11

1 dioti nêpios Israêl kai egô êgapêsa auton kai ex Aiguptou metekalesa ta tekna autou
2 kathôs metekalesa autous outôs apôchonto ek prosôpou mou autoi tois Baalim ethuon kai tois gluptois ethumiôn
3 kai egô sunepodisa ton Ephraim anelabon auton epi ton brachiona mou kai ouk egnôsan oti iamai autous
4 en diaphthora anthrôpôn exeteina autous en desmois agapêseôs mou kai esomai autois ôs rapizôn anthrôpos epi tas siagonas autou kai epiblepsomai pros auton dunêsomai autô
5 katôkêsen Ephraim en Aiguptô kai Assour autos basileus autou oti ouk êthelêsen epistrepsai
6 kai êsthenêsen romphaia en tais polesin autou kai katepausen en tais chersin autou kai phagontai ek tôn diabouliôn autôn
7 kai o laos autou epikremamenos ek tês katoikias autou kai o theos epi ta timia autou thumôthêsetai kai ou mê upsôsê auton
8 ti se diathô Ephraim uperaspiô sou Israêl ti se diathô ôs Adama thêsomai se kai ôs Sebôim metestraphê ê kardia mou en tô autô sunetarachthê ê metameleia mou
9 ou mê poiêsô kata tên orgên tou thumou mou ou mê egkatalipô tou exaleiphthênai ton Ephraim dioti theos egô eimi kai ouk anthrôpos en soi agios kai ouk eiseleusomai eis polin
10 opisô kuriou poreusomai ôs leôn ereuxetai oti autos ôrusetai kai ekstêsontai tekna udatôn
11 kai ekstêsontai ôs orneon ex Aiguptou kai ôs peristera ek gês Assuriôn kai apokatastêsô autous eis tous oikous autôn legei kurios

Kapitel 12

1 ekuklôsen me en pseudei Ephraim kai en asebeiais oikos Israêl kai Iouda nun egnô autous o theos kai laos agios keklêsetai theou
2 o de Ephraim ponêron pneuma ediôxen kausôna olên tên êmeran kena kai mataia eplêthunen kai diathêkên meta Assuriôn dietheto kai elaion eis Aigupton eneporeueto
3 kai krisis tô kuriô pros Ioudan tou ekdikêsai ton Iakôb kata tas odous autou kai kata ta epitêdeumata autou antapodôsei autô
4 en tê koilia epternisen ton adelphon autou kai en kopois autou enischusen pros theon
5 kai enischusen meta angelou kai êdunasthê eklausan kai edeêthêsan mou en tô oikô Ôn eurosan me kai ekei elalêthê pros auton
6 o de kurios o theos o pantokratôr estai mnêmosunon autou
7 kai su en theô sou epistrepseis eleon kai krima phulassou kai engize pros ton theon sou dia pantos
8 Chanaan en cheiri autou zugos adikias katadunasteuein êgapêse
9 kai eipen Ephraim plên peploutêka eurêka anapsuchên emautô pantes oi ponoi autou ouch eurethêsontai autô di adikias as êmarten
10 egô de kurios o theos sou anêgagon se ek gês Aiguptou eti katoikiô se en skênais kathôs êmera eortês
11 kai lalêsô pros prophêtas kai egô oraseis eplêthuna kai en chersin prophêtôn ômoiôthên
12 ei mê Galaad estin ara pseudeis êsan en Galgal archontes thusiazontes kai ta thusiastêria autôn ôs chelônai epi cherson agrou
13 kai anechôrêsen Iakôb eis pedion Surias kai edouleusen Israêl en gunaiki kai en gunaiki ephulaxato
14 kai en prophêtê anêgagen kurios ton Israêl ex Aiguptou kai en prophêtê diephulachthê
15 ethumôsen Ephraim kai parôrgisen kai to aima autou ep auton ekchuthêsetai kai ton oneidismon autou antapodôsei autô kurios

Kapitel 13

1 kata ton logon Ephraim dikaiômata autos elaben en tô Israêl kai etheto auta tê Baal kai apethanen
2 kai prosetheto tou amartanein eti kai epoiêsan eautois chôneuma ek tou arguriou autôn kat eikona eidôlôn erga tektonôn suntetelesmena autois autoi legousin thusate anthrôpous moschoi gar ekleloipasin
3 dia touto esontai ôs nephelê prôinê kai ôs drosos orthrinê poreuomenê ôsper chnous apophusômenos aph alônos kai ôs atmis apo akridôn
4 egô de kurios o theos sou stereôn ouranon kai ktizôn gên ou ai cheires ektisan pasan tên stratian tou ouranou kai ou paredeixa soi auta tou poreuesthai opisô autôn kai egô anêgagon se ek gês Aiguptou kai theon plên emou ou gnôsê kai sôzôn ouk estin parex emou
5 egô epoimainon se en tê erêmô en gê aoikêtô
6 kata tas nomas autôn kai eneplêsthêsan eis plêsmonên kai upsôthêsan ai kardiai autôn eneka toutou epelathonto mou
7 kai esomai autois ôs panthêr kai ôs pardalis kata tên odon Assuriôn
8 apantêsomai autois ôs arkos aporoumenê kai diarrêxô sugkleismon kardias autôn kai kataphagontai autous ekei skumnoi drumou thêria agrou diaspasei autous
9 tê diaphthora sou Israêl tis boêthêsei
10 pou o basileus sou outos kai diasôsatô se en pasais tais polesin sou krinatô se on eipas dos moi basilea kai archonta
11 kai edôka soi basilea en orgê mou kai eschon en tô thumô mou
12 sustrophên adikias Ephraim egkekrummenê ê amartia autou
13 ôdines ôs tiktousês êxousin autô outos o uios sou ou phronimos dioti ou mê upostê en suntribê teknôn
14 ek cheiros adou rusomai autous kai ek thanatou lutrôsomai autous pou ê dikê sou thanate pou to kentron sou adê paraklêsis kekruptai apo ophthalmôn mou
15 dioti outos ana meson adelphôn diastelei epaxei anemon kausôna kurios ek tês erêmou ep auton kai anaxêranei tas phlebas autou exerêmôsei tas pêgas autou autos kataxêranei tên gên autou kai panta ta skeuê ta epithumêta autou

Kapitel 14

1 aphanisthêsetai Samareia oti antestê pros ton theon autês en romphaia pesountai autoi kai ta upotitthia autôn edaphisthêsontai kai ai en gastri echousai autôn diarragêsontai
2 epistraphêti Israêl pros kurion ton theon sou dioti êsthenêsas en tais adikiais sou
3 labete meth eautôn logous kai epistraphête pros kurion ton theon umôn eipate autô opôs mê labête adikian kai labête agatha kai antapodôsomen karpon cheileôn êmôn
4 Assour ou mê sôsê êmas eph ippon ouk anabêsometha ouketi mê eipômen theoi êmôn tois ergois tôn cheirôn êmôn o en soi eleêsei orphanon
5 iasomai tas katoikias autôn agapêsô autous omologôs oti apestrepsen ê orgê mou ap autôn
6 esomai ôs drosos tô Israêl anthêsei ôs krinon kai balei tas rizas autou ôs o Libanos
7 poreusontai oi kladoi autou kai estai ôs elaia katakarpos kai ê osphrasia autou ôs Libanou
8 epistrepsousin kai kathiountai upo tên skepên autou zêsontai kai methusthêsontai sitô kai exanthêsei ôs ampelos to mnêmosunon autou ôs oinos Libanou
9 tô Ephraim ti autô eti kai eidôlois egô etapeinôsa auton kai egô katischusô auton egô ôs arkeuthos pukazousa ex emou o karpos sou eurêtai
10 tis sophos kai sunêsei tauta ê sunetos kai epignôsetai auta dioti eutheiai ai odoi tou kuriou kai dikaioi poreusontai en autais oi de asebeis asthenêsousin en autais

Andre bøger