Septuaginta

Haggajs Bog / Aggaios / Αγγαιος

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Haggajs Bog

Kapitler: 1 2

Kapitel 1

1 en tô deuterô etei epi Dareiou tou basileôs en tô mêni tô ektô mia tou mênos egeneto logos kuriou en cheiri Aggaiou tou prophêtou legôn eipon dê pros Zorobabel ton tou Salathiêl ek phulês Iouda kai pros Iêsoun ton tou Iôsedek ton ierea ton megan legôn
2 tade legei kurios pantokratôr legôn o laos outos legousin ouch êkei o kairos tou oikodomêsai ton oikon kuriou
3 kai egeneto logos kuriou en cheiri Aggaiou tou prophêtou legôn
4 ei kairos umin men estin tou oikein en oikois umôn koilostathmois o de oikos outos exêrêmôtai
5 kai nun tade legei kurios pantokratôr taxate dê tas kardias umôn eis tas odous umôn
6 espeirate polla kai eisênegkate oliga ephagete kai ouk eis plêsmonên epiete kai ouk eis methên periebalesthe kai ouk ethermanthête en autois kai o tous misthous sunagôn sunêgagen eis desmon tetrupêmenon
7 tade legei kurios pantokratôr thesthe tas kardias umôn eis tas odous umôn
8 anabête epi to oros kai kopsate xula kai oikodomêsate ton oikon kai eudokêsô en autô kai endoxasthêsomai eipen kurios
9 epeblepsate eis polla kai egeneto oliga kai eisênechthê eis ton oikon kai exephusêsa auta dia touto tade legei kurios pantokratôr anth ôn o oikos mou estin erêmos umeis de diôkete ekastos eis ton oikon autou
10 dia touto anexei o ouranos apo drosou kai ê gê uposteleitai ta ekphoria autês
11 kai epaxô romphaian epi tên gên kai epi ta orê kai epi ton siton kai epi ton oinon kai epi to elaion kai osa ekpherei ê gê kai epi tous anthrôpous kai epi ta ktênê kai epi pantas tous ponous tôn cheirôn autôn
12 kai êkousen Zorobabel o tou Salathiêl ek phulês Iouda kai Iêsous o tou Iôsedek o iereus o megas kai pantes oi kataloipoi tou laou tês phônês kuriou tou theou autôn kai tôn logôn Aggaiou tou prophêtou kathoti exapesteilen auton kurios o theos autôn pros autous kai ephobêthê o laos apo prosôpou kuriou
13 kai eipen Aggaios o angelos kuriou tô laô egô eimi meth umôn legei kurios
14 kai exêgeiren kurios to pneuma Zorobabel tou Salathiêl ek phulês Iouda kai to pneuma Iêsou tou Iôsedek tou iereôs tou megalou kai to pneuma tôn kataloipôn pantos tou laou kai eisêlthon kai epoioun erga en tô oikô kuriou pantokratoros theou autôn
15 tê tetradi kai eikadi tou mênos tou ektou tô deuterô etei epi Dareiou tou basileôs

Kapitel 2

1 tô ebdomô mêni mia kai eikadi tou mênos elalêsen kurios en cheiri Aggaiou tou prophêtou legôn
2 eipon dê pros Zorobabel ton tou Salathiêl ek phulês Iouda kai pros Iêsoun ton tou Iôsedek ton ierea ton megan kai pros pantas tous kataloipous tou laou legôn
3 tis ex umôn os eiden ton oikon touton en tê doxê autou tê emprosthen kai pôs umeis blepete auton nun kathôs ouch uparchonta enôpion umôn
4 kai nun katischue Zorobabel legei kurios kai katischue Iêsou o tou Iôsedek o iereus o megas kai katischuetô pas o laos tês gês legei kurios kai poieite dioti meth umôn egô eimi legei kurios pantokratôr
5 kai to pneuma mou ephestêken en mesô umôn tharseite
6 dioti tade legei kurios pantokratôr eti apax egô seisô ton ouranon kai tên gên kai tên thalassan kai tên xêran
7 kai susseisô panta ta ethnê kai êxei ta eklekta pantôn tôn ethnôn kai plêsô ton oikon touton doxês legei kurios pantokratôr
8 emon to argurion kai emon to chrusion legei kurios pantokratôr
9 dioti megalê estai ê doxa tou oikou toutou ê eschatê uper tên prôtên legei kurios pantokratôr kai en tô topô toutô dôsô eirênên legei kurios pantokratôr kai eirênên psuchês eis peripoiêsin panti tô ktizonti tou anastêsai ton naon touton
10 tetradi kai eikadi tou enatou mênos etous deuterou epi Dareiou egeneto logos kuriou pros Aggaion ton prophêtên legôn
11 tade legei kurios pantokratôr eperôtêson tous iereis nomon legôn
12 ean labê anthrôpos kreas agion en tô akrô tou imatiou autou kai apsêtai to akron tou imatiou autou artou ê epsematos ê oinou ê elaiou ê pantos brômatos ei agiasthêsetai kai apekrithêsan oi iereis kai eipan ou
13 kai eipen Aggaios ean apsêtai memiammenos epi psuchê apo pantos toutôn ei mianthêsetai kai apekrithêsan oi iereis kai eipan mianthêsetai
14 kai apekrithê Aggaios kai eipen outôs o laos outos kai outôs to ethnos touto enôpion emou legei kurios kai outôs panta ta erga tôn cheirôn autôn kai os ean engisê ekei mianthêsetai eneken tôn lêmmatôn autôn tôn orthrinôn odunêthêsontai apo prosôpou ponôn autôn kai emiseite en pulais elegchontas
15 kai nun thesthe dê eis tas kardias umôn apo tês êmeras tautês kai uperanô pro tou theinai lithon epi lithon en tô naô kuriou
16 tines ête ote eneballete eis kupselên krithês eikosi sata kai egeneto krithês deka sata kai eiseporeuesthe eis to upolênion exantlêsai pentêkonta metrêtas kai egenonto eikosi
17 epataxa umas en aphoria kai en anemophthoria kai en chalazê panta ta erga tôn cheirôn umôn kai ouk epestrepsate pros me legei kurios
18 upotaxate dê tas kardias umôn apo tês êmeras tautês kai epekeina apo tês tetrados kai eikados tou enatou mênos kai apo tês êmeras ês ethemeliôthê o naos kuriou thesthe en tais kardiais umôn
19 ei eti epignôsthêsetai epi tês alô kai ei eti ê ampelos kai ê sukê kai ê roa kai ta xula tês elaias ta ou pheronta karpon apo tês êmeras tautês eulogêsô
20 kai egeneto logos kuriou ek deuterou pros Aggaion ton prophêtên tetradi kai eikadi tou mênos legôn
21 eipon pros Zorobabel ton tou Salathiêl ek phulês Iouda legôn egô seiô ton ouranon kai tên gên kai tên thalassan kai tên xêran
22 kai katastrepsô thronous basileôn kai olethreusô dunamin basileôn tôn ethnôn kai katastrepsô armata kai anabatas kai katabêsontai ippoi kai anabatai autôn ekastos en romphaia pros ton adelphon autou
23 en tê êmera ekeinê legei kurios pantokratôr lêmpsomai se Zorobabel ton tou Salathiêl ton doulon mou legei kurios kai thêsomai se ôs sphragida dioti se êretisa legei kurios pantokratôr

Andre bøger