Septuaginta

Habakkuks Bog / Ambakoum / Αμβακουμ

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Habakkuks Bog

Kapitler: 1 2 3

Kapitel 1

1 to lêmma o eiden Ambakoum o prophêtês
2 eôs tinos kurie kekraxomai kai ou mê eisakousês boêsomai pros se adikoumenos kai ou sôseis
3 ina ti moi edeixas kopous kai ponous epiblepein talaipôrian kai asebeian ex enantias mou gegonen krisis kai o kritês lambanei
4 dia touto dieskedastai nomos kai ou diexagetai eis telos krima oti o asebês katadunasteuei ton dikaion eneken toutou exeleusetai to krima diestrammenon
5 idete oi kataphronêtai kai epiblepsate kai thaumasate thaumasia kai aphanisthête dioti ergon egô ergazomai en tais êmerais umôn o ou mê pisteusête ean tis ekdiêgêtai
6 dioti idou egô exegeirô eph umas tous Chaldaious tous machêtas to ethnos to pikron kai to tachinon to poreuomenon epi ta platê tês gês tou kataklêronomêsai skênômata ouk autou
7 phoberos kai epiphanês estin ex autou to krima autou estai kai to lêmma autou ex autou exeleusetai
8 kai exalountai uper pardaleis oi ippoi autou kai oxuteroi uper tous lukous tês Arabias kai exippasontai oi ippeis autou kai ormêsousin makrothen kai petasthêsontai ôs aetos prothumos eis to phagein
9 sunteleia eis asebeis êxei anthestêkotas prosôpois autôn ex enantias kai sunaxei ôs ammon aichmalôsian
10 kai autos en basileusin entruphêsei kai turannoi paignia autou kai autos eis pan ochurôma empaixetai kai balei chôma kai kratêsei autou
11 tote metabalei to pneuma kai dieleusetai kai exilasetai autê ê ischus tô theô mou
12 ouchi su ap archês kurie o theos o agios mou kai ou mê apothanômen kurie eis krima tetachas auton kai eplasen me tou elegchein paideian autou
13 katharos ophthalmos tou mê oran ponêra kai epiblepein epi ponous ou dunêsê ina ti epiblepeis epi kataphronountas parasiôpêsê en tô katapinein asebê ton dikaion
14 kai poiêseis tous anthrôpous ôs tous ichthuas tês thalassês kai ôs ta erpeta ta ouk echonta êgoumenon
15 sunteleian en agkistrô anespasen kai eilkusen auton en amphiblêstrô kai sunêgagen auton en tais sagênais autou eneken toutou euphranthêsetai kai charêsetai ê kardia autou
16 eneken toutou thusei tê sagênê autou kai thumiasei tô amphiblêstrô autou oti en autois elipanen merida autou kai ta brômata autou eklekta
17 dia touto amphibalei to amphiblêstron autou kai dia pantos apoktennein ethnê ou pheisetai

Kapitel 2

1 epi tês phulakês mou stêsomai kai epibêsomai epi petran kai aposkopeusô tou idein ti lalêsei en emoi kai ti apokrithô epi ton elegchon mou
2 kai apekrithê pros me kurios kai eipen grapson orasin kai saphôs epi puxion opôs diôkê o anaginôskôn auta
3 dioti eti orasis eis kairon kai anatelei eis peras kai ouk eis kenon ean usterêsê upomeinon auton oti erchomenos êxei kai ou mê chronisê
4 ean uposteilêtai ouk eudokei ê psuchê mou en autô o de dikaios ek pisteôs mou zêsetai
5 o de katoinômenos kai kataphronêtês anêr alazôn ouden mê peranê os eplatunen kathôs o adês tên psuchên autou kai outos ôs thanatos ouk empiplamenos kai episunaxei ep auton panta ta ethnê kai eisdexetai pros auton pantas tous laous
6 ouchi tauta panta parabolên kat autou lêmpsontai kai problêma eis diêgêsin autou kai erousin ouai o plêthunôn eautô ta ouk onta autou eôs tinos kai barunôn ton kloion autou stibarôs
7 oti exaiphnês anastêsontai daknontes auton kai eknêpsousin oi epibouloi sou kai esê eis diarpagên autois
8 dioti su eskuleusas ethnê polla skuleusousin se pantes oi upoleleimmenoi laoi di aimata anthrôpôn kai asebeias gês kai poleôs kai pantôn tôn katoikountôn autên
9 ô o pleonektôn pleonexian kakên tô oikô autou tou taxai eis upsos nossian autou tou ekspasthênai ek cheiros kakôn
10 ebouleusô aischunên tô oikô sou suneperanas laous pollous kai exêmarten ê psuchê sou
11 dioti lithos ek toichou boêsetai kai kantharos ek xulou phthegxetai auta
12 ouai o oikodomôn polin en aimasin kai etoimazôn polin en adikiais
13 ou tauta estin para kuriou pantokratoros kai exelipon laoi ikanoi en puri kai ethnê polla ôligopsuchêsan
14 oti plêsthêsetai ê gê tou gnônai tên doxan kuriou ôs udôr katakalupsei autous
15 ô o potizôn ton plêsion autou anatropê tholera kai methuskôn opôs epiblepê epi ta spêlaia autôn
16 plêsmonên atimias ek doxês pie kai su kai diasaleuthêti kai seisthêti ekuklôsen epi se potêrion dexias kuriou kai sunêchthê atimia epi tên doxan sou
17 dioti asebeia tou Libanou kalupsei se kai talaipôria thêriôn ptoêsei se dia aimata anthrôpôn kai asebeias gês kai poleôs kai pantôn tôn katoikountôn autên
18 ti ôphelei glupton oti eglupsan auto eplasan auto chôneuma phantasian pseudê oti pepoithen o plasas epi to plasma autou tou poiêsai eidôla kôpha
19 ouai o legôn tô xulô eknêpson exegerthêti kai tô lithô upsôthêti kai auto estin phantasia touto de estin elasma chrusiou kai arguriou kai pan pneuma ouk estin en autô
20 o de kurios en naô agiô autou eulabeisthô apo prosôpou autou pasa ê gê

Kapitel 3

1 proseuchê Ambakoum tou prophêtou meta ôdês
2 kurie eisakêkoa tên akoên sou kai ephobêthên katenoêsa ta erga sou kai exestên en mesô duo zôôn gnôsthêsê en tô engizein ta etê epignôsthêsê en tô pareinai ton kairon anadeichthêsê en tô tarachthênai tên psuchên mou en orgê eleous mnêsthêsê
3 o theos ek Thaiman êxei kai o agios ex orous kataskiou daseos diapsalma ekalupsen ouranous ê aretê autou kai aineseôs autou plêrês ê gê
4 kai phengos autou ôs phôs estai kerata en chersin autou kai etheto agapêsin krataian ischuos autou
5 pro prosôpou autou poreusetai logos kai exeleusetai en pedilois oi podes autou
6 estê kai esaleuthê ê gê epeblepsen kai dietakê ethnê diethrubê ta orê bia etakêsan bounoi aiônioi
7 poreias aiônias autou anti kopôn eidon skênômata Aithiopôn ptoêthêsontai kai ai skênai gês Madiam
8 mê en potamois ôrgisthês kurie ê en potamois o thumos sou ê en thalassê to ormêma sou oti epibêsê epi tous ippous sou kai ê ippasia sou sôtêria
9 enteinôn enteneis to toxon sou epi ta skêptra legei kurios diapsalma potamôn ragêsetai gê
10 opsontai se kai ôdinêsousin laoi skorpizôn udata poreias autou edôken ê abussos phônên autês upsos phantasias autês
11 epêrthê o êlios kai ê selênê estê en tê taxei autês eis phôs bolides sou poreusontai eis phengos astrapês oplôn sou
12 en apeilê oligôseis gên kai en thumô kataxeis ethnê
13 exêlthes eis sôtêrian laou sou tou sôsai tous christous sou ebales eis kephalas anomôn thanaton exêgeiras desmous eôs trachêlou diapsalma
14 diekopsas en ekstasei kephalas dunastôn seisthêsontai en autê dianoixousin chalinous autôn ôs esthôn ptôchos lathra
15 kai epebibasas eis thalassan tous ippous sou tarassontas udôr polu
16 ephulaxamên kai eptoêthê ê koilia mou apo phônês proseuchês cheileôn mou kai eisêlthen tromos eis ta osta mou kai upokatôthen mou etarachthê ê exis mou anapausomai en êmera thlipseôs tou anabênai eis laon paroikias mou
17 dioti sukê ou karpophorêsei kai ouk estai genêmata en tais ampelois pseusetai ergon elaias kai ta pedia ou poiêsei brôsin exelipon apo brôseôs probata kai ouch uparchousin boes epi phatnais
18 egô de en tô kuriô agalliasomai charêsomai epi tô theô tô sôtêri mou
19 kurios o theos dunamis mou kai taxei tous podas mou eis sunteleian epi ta upsêla epibiba me tou nikêsai en tê ôdê autou

Andre bøger