Galaterbrevet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente pŚ originalsproget, grśsk. ("Originalsprog" er selvfÝlgelig sŚ meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrśkker at se de grśske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Paulus brev til Galaterne. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversśttelse fra 1907: Paulus brev til Galaterne og fra 1944: Paulus brev til Galaterne.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6

PAULOU   PROS GALATAS EPISTOL 

Kapitel 1

Paulus i Athen
Athenere

1 Paulos apostolos ouk apí anthrŰpŰn oude dií anthrŰpou alla dia IÍsou Christou kai theou patros tou egeirantos auton ek nekrŰn, 2 kai oi sun emoi pantes adelphoi tais ekklÍsiais tÍs Galatias, 3 charis umin kai eirÍnÍ apo theou patros ÍmŰn kai kuriou IÍsou Christou 4 tou dontos eauton uper tŰn amartiŰn ÍmŰn, opŰs exelÍtai Ímas ek tou aiŰnos tou enestŰtos ponÍrou kata to thelÍma tou theou kai patros ÍmŰn, 5 Ű Í doxa eis tous aiŰnas tŰn aiŰnŰn, amÍn.

6 ThaumazŰ oti outŰs tacheŰs metatithesthe apo tou kalesantos umas en chariti Christou eis eteron euangelion, 7 o ouk estin allo, ei mÍ tines eisin oi tarassontes umas kai thelontes metastrepsai to euangelion tou Christou, 8 alla kai ean Ímeis Í angelos ex ouranou euangelisÍtai [umin] parí o euÍngelisametha umin, anathema estŰ. 9 Űs proeirÍkamen kai arti palin legŰ ei tis umas euangelizetai parí o parelabete, anathema estŰ.

10 Arti gar anthrŰpous peithŰ Í ton theon? Í zÍtŰ anthrŰpois areskein? ei eti anthrŰpois Íreskon, Christou doulos ouk an ÍmÍn.

11 GnŰrizŰ gar umin, adelphoi, to euangelion to euangelisthen upí emou oti ouk estin kata anthrŰpon 12 oude gar egŰ para anthrŰpou parelabon auto oute edidachthÍn alla dií apokalupseŰs IÍsou Christou.

13  kousate gar tÍn emÍn anastrophÍn pote en tŰ IoudaismŰ, oti kathí uperbolÍn ediŰkon tÍn ekklÍsian tou theou kai eporthoun autÍn, 14 kai proekopton en tŰ IoudaismŰ uper pollous sunÍlikiŰtas en tŰ genei mou, perissoterŰs zÍlŰtÍs uparchŰn tŰn patrikŰn mou paradoseŰn. 15 Ote de eudokÍsen [o theos] o aphorisas me ek koilias mÍtros mou kai kalesas dia tÍs charitos autou 16 apokalupsai ton uion autou en emoi, ina euangelizŰmai auton en tois ethnesin, eutheŰs ou prosanethemÍn sarki kai aimati 17 oude anÍlthon eis Ierosoluma pros tous pro emou apostolous, alla apÍlthon eis Arabian kai palin upestrepsa eis Damaskon.

18 Epeita meta tria etÍ anÍlthon eis Ierosoluma istorÍsai KÍphan kai epemeina pros auton Ímeras dekapente, 19 eteron de tŰn apostolŰn ouk eidon ei mÍ IakŰbon ton adelphon tou kuriou. 20 a de graphŰ umin, idou enŰpion tou theou oti ou pseudomai. 21 Epeita Ílthon eis ta klimata tÍs Surias kai [tÍs] Kilikias 22 ÍmÍn de agnooumenos tŰ prosŰpŰ tais ekklÍsiais tÍs Ioudaias tais en ChristŰ. 23 monon de akouontes Ísan oti o diŰkŰn Ímas pote nun euangelizetai tÍn pistin Ín pote eporthei, 24 kai edoxazon en emoi ton theon.

Kapitel 2

1 Epeita dia dekatessarŰn etŰn palin anebÍn eis Ierosoluma meta barnaba sumparalabŰn kai Titon 2 anebÍn de kata apokalupsin kai anethemÍn autois to euangelion o kÍrussŰ en tois ethnesin, katí idian de tois dokousin, mÍ pŰs eis kenon trechŰ Í edramon. 3 allí oude Titos o sun emoi, EllÍn Űn, ÍnagkasthÍ peritmÍthÍnai 4 dia de tous pareisaktous pseudadelphous oitines pareisÍlthon kataskopÍsai tÍn eleutherian ÍmŰn Ín echomen en ChristŰ IÍsou, ina Ímas katadoulŰsousin, 5 ois oude pros Űran eixamen tÍ upotagÍ, ina Í alÍtheia tou euangeliou diameinÍ pros umas. 6 Apo de tŰn dokountŰn einai ti,- opoioi pote Ísan ouden moi diapherei prosŰpon [o] theos anthrŰpou ou lambanei- emoi gar oi dokountes ouden prosanethento, 7 alla tounantion idontes oti pepisteumai to euangelion tÍs akrobustias kathŰs Petros tÍs peritomÍs. 8 o gar energÍsas PetrŰ eis apostolÍn tÍs peritomÍs enÍrgÍsen kai emoi eis ta ethnÍ, 9 kai gnontes tÍn charin tÍn dotheisan moi, IakŰbos kai KÍphas kai IŰannÍs, oi dokountes stuloi einai dexias edŰkan emoi kai barnaba koinŰnias, ina Ímeis eis ta ethnÍ, autoi de eis tÍn peritomÍn 10 monon tŰn ptŰchŰn ina mnÍmoneuŰmen, o kai espoudasa auto touto poiÍsai.

11 Ote de Ílthen KÍphas eis Antiocheian, kata prosŰpon autŰ antestÍn, oti kategnŰsmenos Ín. 12 pro tou gar elthein tinas apo IakŰbou meta tŰn ethnŰn sunÍsthien ote de Ílthon upestellen kai aphŰrizen eauton phoboumenos tous ek peritomÍs. 13 kai sunupekrithÍsan autŰ [kai] oi loipoi Ioudaioi, Űste kai barnabas sunapÍchthÍ autŰn tÍ upokrisei. 14 allí ote eidon oti ouk orthopodousin pros tÍn alÍtheian tou euangeliou, eipon tŰ KÍpha emprosthen pantŰn ei su Ioudaios uparchŰn ethnikŰs kai ouk IoudaikŰs zÍs pŰs ta ethnÍ anagkazeis ioudaizein?

15 Ímeis phusei Ioudaioi kai ouk ex ethnŰn amartŰloi 16 eidotes de oti ou dikaioutai anthrŰpos ex ergŰn nomou ean mÍ dia pisteŰs Christou IÍsou, kai Ímeis eis Christon IÍsoun episteusamen, ina dikaiŰthŰmen ek pisteŰs Christou kai ouk ex ergŰn nomou, oti ex ergŰn nomou ou dikaiŰthÍsetai pasa sarx. 17 ei de zÍtountes dikaiŰthÍnai en ChristŰ eurethÍmen kai autoi amartŰloi, ara Christos amartias diakonos? mÍ genoito. 18 ei gar a katelusa tauta palin oikodomŰ, parabatÍn emauton sunistanŰ. 19 egŰ gar dia nomou nomŰ apethanon, ina theŰ zÍsŰ. ChristŰ sunestaurŰmai 20 zŰ de ouketi egŰ, zÍ de en emoi Christos o de nun zŰ en sarki, en pistei zŰ tÍ tou uiou tou theou tou agapÍsantos me kai paradontos eauton uper emou. 21 Ouk athetŰ tÍn charin tou theou ei gar dia nomou dikaiosunÍ, ara Christos dŰrean apethanen.

Kapitel 3

1 ‘ anoÍtoi Galatai, tis umas ebaskanen, ois katí ophthalmous IÍsous Christos proegraphÍ estaurŰmenos? 2 touto monon thelŰ mathein aphí umŰn ex ergŰn nomou to pneuma elabete Í ex akoÍs pisteŰs? 3 outŰs anoÍtoi este, enarxamenoi pneumati nun sarki epiteleisthe? 4 tosauta epathete eikÍ? ei ge kai eikÍ. 5 o oun epichorÍgŰn umin to pneuma kai energŰn dunameis en umin ex ergŰn nomou Í ex akoÍs pisteŰs? 6 KathŰs Abraam episteusen tŰ theŰ, kai elogisthÍ autŰ eis dikaiosunÍn

7 ginŰskete ara oti oi ek pisteŰs, outoi uioi eisin Abraam. 8 proidousa de Í graphÍ oti ek pisteŰs dikaioi ta ethnÍ o theos proeuÍngelisato tŰ Abraam oti eneulogÍthÍsontai en soi panta ta ethnÍ 9 Űste oi ek pisteŰs eulogountai sun tŰ pistŰ Abraam. 10 Osoi gar ex ergŰn nomou eisin, upo kataran eisin gegraptai gar oti epikataratos pas os ouk emmenei pasin tois gegrammenois en tŰ bibliŰ tou nomou tou poiÍsai auta. 11 oti de en nomŰ oudeis dikaioutai para tŰ theŰ dÍlon, oti o dikaios ek pisteŰs zÍsetai 12 o de nomos ouk estin ek pisteŰs, allí o poiÍsas auta zÍsetai en autois. 13 Christos Ímas exÍgorasen ek tÍs kataras tou nomou genomenos uper ÍmŰn katara, oti gegraptai epikataratos pas o kremamenos epi xulou, 14 ina eis ta ethnÍ Í eulogia tou Abraam genÍtai en IÍsou ChristŰ, ina tÍn epangelian tou pneumatos labŰmen dia tÍs pisteŰs.

15 Adelphoi, kata anthrŰpon legŰ omŰs anthrŰpou kekurŰmenÍn diathÍkÍn oudeis athetei Í epidiatassetai. 16 tŰ de Abraam errethÍsan ai epangeliai kai tŰ spermati autou. ou legei kai tois spermasin, Űs epi pollŰn allí Űs ephí enos kai tŰ spermati sou, os estin Christos. 17 touto de legŰ diathÍkÍn prokekurŰmenÍn upo tou theou o meta tetrakosia kai triakonta etÍ gegonŰs nomos ouk akuroi eis to katargÍsai tÍn epangelian. 18 ei gar ek nomou Í klÍronomia, ouketi ex epangelias tŰ de Abraam dií epangelias kecharistai o theos. 19 Ti oun o nomos? tŰn parabaseŰn charin prosetethÍ, achris an elthÍ to sperma Ű epÍngeltai, diatageis dií angelŰn en cheiri mesitou. 20 o de mesitÍs enos ouk estin, o de theos eis estin.

21 o oun nomos kata tŰn epangeliŰn [tou theou]? mÍ genoito, ei gar edothÍ nomos o dunamenos zŰopoiÍsai, ontŰs en nomŰ an Ín Í dikaiosunÍ. 22 alla sunekleisen Í graphÍ ta panta upo amartian, ina Í epangelia ek pisteŰs IÍsou Christou dothÍ tois pisteuousin.

23 Pro tou de elthein tÍn pistin upo nomon ephrouroumetha sugkleiomenoi eis tÍn mellousan pistin apokaluphthÍnai, 24 Űste o nomos paidagŰgos ÍmŰn gegonen eis Christon, ina ek pisteŰs dikaiŰthŰmen, 25 elthousÍs de tÍs pisteŰs ouketi upo paidagŰgon esmen.

26 Pantes gar uioi theou este dia tÍs pisteŰs en ChristŰ IÍsou 27 osoi gar eis Christon ebaptisthÍte, Christon enedusasthe. 28 ouk eni Ioudaios oude EllÍn, ouk eni doulos oude eleutheros, ouk eni arsen kai thÍlu pantes gar umeis eis este en ChristŰ IÍsou. 29 ei de umeis Christou, ara tou Abraam sperma este, katí epangelian klÍronomoi.

Kapitel 4

1 LegŰ de ephí oson chronon o klÍronomos nÍpios estin, ouden diapherei doulou kurios pantŰn Űn, 2 alla upo epitropous estin kai oikonomous achri tÍs prothesmias tou patros. 3 outŰs kai Ímeis, ote Ímen nÍpioi upo ta stoicheia tou kosmou Ímetha dedoulŰmenoi 4 ote de Ílthen to plÍrŰma tou chronou exapesteilen o theos ton uion autou, genomenon ek gunaikos, genomenon upo nomon, 5 ina tous upo nomon exagorasÍ ina tÍn uiothesian apolabŰmen. 6 Oti de este uioi exapesteilen o theos to pneuma tou uiou autou eis tas kardias ÍmŰn krazon abba o patÍr. 7 Űste ouketi ei doulos alla uios ei de uios, kai klÍronomos dia theou.

8 Alla tote men ouk eidotes theon edouleusate tois phusei mÍ ousin theois 9 nun de gnontes theon, mallon de gnŰsthentes upo theou, pŰs epistrephete palin epi ta asthenÍ kai ptŰcha stoicheia ois palin anŰthen douleusai thelete? 10 Ímeras paratÍreisthe kai mÍnas kai kairous kai eniautous, 11 phoboumai umas mÍ pŰs eikÍ kekopiaka eis umas.

12 Ginesthe Űs egŰ, oti kagŰ Űs umeis, adelphoi, deomai umŰn. ouden me ÍdikÍsate 13 oidate de oti dií astheneian tÍs sarkos euÍngelisamÍn umin to proteron, 14 kai ton peirasmon umŰn en tÍ sarki mou ouk exouthenÍsate oude exeptusate, alla Űs angelon theou edexasthe me, Űs Christon IÍsoun. 15 pou oun o makarismos umŰn, marturŰ gar umin oti ei dunaton tous ophthalmous umŰn exoruxantes edŰkate moi. 16 Űste echthros umŰn gegona alÍtheuŰn umin? 17 zÍlousin umas ou kalŰs, alla ekkleisai umas thelousin, ina autous zÍloute 18 kalon de zÍlousthai en kalŰ pantote kai mÍ monon en tŰ pareinai me pros umas. 19 teknia mou, ous palin ŰdinŰ mechris ou morphŰthÍ Christos en umin 20 Íthelon de pareinai pros umas arti kai allaxai tÍn phŰnÍn mou, oti aporoumai en umin.

21 Legete moi, oi upo nomon thelontes einai, ton nomon ouk akouete? 22 gegraptai gar oti Abraam duo uious eschen, ena ek tÍs paidiskÍs kai ena ek tÍs eleutheras. 23 allí o [men] ek tÍs paidiskÍs kata sarka gegennÍtai, o de ek tÍs eleutheras dií epangelias. 24 atina estin allÍgoroumena autai gar eisin duo diathÍkai, mia men apo orous Sina eis douleian gennŰsa, Ítis estin Agar. 25 to de Agar Sina oros estin en tÍ Arabia sustoichei de tÍ nun IerousalÍm, douleuei gar meta tŰn teknŰn autÍs. 26 Í de anŰ IerousalÍm eleuthera estin, Ítis estin mÍtÍr ÍmŰn 27 gegraptai gar

euphranthÍti, steira Í ou tiktousa,
rÍxon kai boÍson, Í ouk Űdinousa
oti polla ta tekna tÍs erÍmou mallon
Í tÍs echousÍs ton andra.

28 Ímeis de, adelphoi, kata Isaak epangelias tekna esmen. 29 allí Űsper tote o kata sarka gennÍtheis ediŰken ton kata pneuma, outŰs kai nun. 30 alla ti legei Í graphÍ? ekbale tÍn paidiskÍn kai ton uion autÍs ou gar mÍ klÍronomÍsei o uios tÍs paidiskÍs meta tou uiou tÍs eleutheras. 31 dio, adelphoi, ouk esmen paidiskÍs tekna alla tÍs eleutheras.

Kapitel 5

1 TÍ eleutheria Ímas Christos ÍleutherŰsen stÍkete oun kai mÍ palin zugŰ douleias enechesthe.

2 Ide egŰ Paulos legŰ umin oti ean peritemnÍsthe, Christos umas ouden ŰphelÍsei. 3 marturomai de palin panti anthrŰpŰ peritemnomenŰ oti opheiletÍs estin olon ton nomon poiÍsai. 4 katÍrgÍthÍte apo Christou, oitines en nomŰ dikaiousthe, tÍs charitos exepesate. 5 Ímeis gar pneumati ek pisteŰs elpida dikaiosunÍs apekdechometha. 6 en gar ChristŰ [IÍsou] oute peritomÍ ti ischuei oute akrobustia alla pistis dií agapÍs energoumenÍ.

7 Etrechete kalŰs tis umas enekopsen alÍtheia mÍ peithesthai? 8 Í peismonÍ ouk ek tou kalountos umas. 9 mikra zumÍ olon to phurama zumoi. 10 egŰ pepoitha eis umas en kuriŰ oti ouden allo phronÍsete o de tarassŰn umas bastasei to krima, ostis ean Í. 11 EgŰ de, adelphoi, ei peritomÍn eti kÍrussŰ, ti eti diŰkomai? ara katÍrgÍtai to skandalon tou staurou. 12 Ophelon kai apokopsontai oi anastatountes umas.

13 umeis gar epí eleutheria eklÍthÍte, adelphoi, monon mÍ tÍn eleutherian eis aphormÍn tÍ sarki, alla dia tÍs agapÍs douleuete allÍlois. 14 o gar pas nomos en eni logŰ peplÍrŰtai en tŰ agapÍseis ton plÍsion sou Űs seauton. 15 ei de allÍlous daknete kai katesthiete, blepete mÍ upí allÍlŰn analŰthÍte.

16 LegŰ de pneumati peripateite kai epithumian sarkos ou mÍ telesÍte. 17 Í gar sarx epithumei kata tou pneumatos, to de pneuma kata tÍs sarkos, tauta gar allÍlois antikeitai, ina mÍ a ean thelÍte tauta poiÍte. 18 ei de pneumati agesthe, ouk este upo nomon. 19 phanera de estin ta erga tÍs sarkos, atina estin porneia, akatharsia aselgeia, 20 eidŰlolatria, pharmakeia, echthrai, eris, zÍlos thumoi, eritheiai, dichostasiai, aireseis, 21 phthonoi, methai, kŰmoi kai ta omoia toutois, a prolegŰ umin, kathŰs proeipon oti oi ta toiauta prassontes basileian theou ou klÍronomÍsousin.

22 o de karpos tou pneumatos estin agapÍ chara eirÍnÍ, makrothumia chrÍstotÍs agathŰsunÍ, pistis 23 prautÍs egkrateia kata tŰn toioutŰn ouk estin nomos. 24 oi de tou Christou IÍsou tÍn sarka estaurŰsan sun tois pathÍmasin kai tais epithumiais. 25 Ei zŰmen pneumati, pneumati kai stoichŰmen. 26 mÍ ginŰmetha kenodoxoi, allÍlous prokaloumenoi, allÍlois phthonountes.

Kapitel 6

1 Adelphoi, ean kai prolÍmphthÍ anthrŰpos en tini paraptŰmati, umeis oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati prautÍtos, skopŰn seauton mÍ kai su peirasthÍs. 2 AllÍlŰn ta barÍ bastazete kai outŰs anaplÍrŰsate ton nomon tou Christou. 3 ei gar dokei tis einai ti mÍden Űn phrenapata eauton. 4 to de ergon eautou dokimazetŰ [ekastos] kai tote eis eauton monon to kauchÍma exei kai ouk eis ton eteron 5 ekastos gar to idion phortion bastasei. 6 KoinŰneitŰ de o katÍchoumenos ton logon tŰ katÍchounti en pasin agathois. 7 mÍ planasthe, theos ou muktÍrizetai. o gar ean speirÍ anthrŰpos touto kai therisei 8 oti o speirŰn eis tÍn sarka eautou ek tÍs sarkos therisei phthoran, o de speirŰn eis to pneuma ek tou pneumatos therisei zŰÍn aiŰnion. 9 to de kalon poiountes mÍ egkakŰmen, kairŰ gar idiŰ therisomen mÍ ekluomenoi. 10 Ara oun Űs kairon echŰmen, ergazŰmetha to agathon pros pantas, malista de pros tous oikeious tÍs pisteŰs.

11 idete pÍlikois umin grammasin egrapsa tÍ emÍ cheiri. 12 Osoi thelousin euprosŰpÍsai en sarki, outoi anagkazousin umas peritemnesthai, monon ina tŰ staurŰ tou Christou [IÍsou] mÍ diŰkŰntai. 13 oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon phulassousin, alla thelousin umas peritemnesthai ina en tÍ umetera sarki kauchÍsŰntai. 14 Emoi de mÍ genoito kauchasthai ei mÍ en tŰ staurŰ tou kuriou ÍmŰn IÍsou Christou dií ou emoi kosmos estaurŰtai kagŰ kosmŰ. 15 oute gar peritomÍ ti estin oute akrobustia alla kainÍ ktisis. 16 kai osoi tŰ kanoni toutŰ stoichÍsousin, eirÍnÍ epí autous kai eleos kai epi ton IsraÍl tou theou.

17 Tou loipou kopous moi mÍdeis parechetŰ egŰ gar ta stigmata tou IÍsou en tŰ sŰmati mou bastazŰ.

18   charis tou kuriou [ÍmŰn] IÍsou Christou meta tou pneumatos umŰn, adelphoi amÍn.

Andre bÝger