Filipperbrevet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Paulus brev til Filipperne. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Paulus brev til Filipperne og fra 1944: Paulus brev til Filipperne.

Kapitler: 1 2 3 4

PAULOU TOU APOSTOLOU Ê PROS PHILIPPÊSIOUS EPISTOLÊ

Kapitel 1

Dansk Bibel fra 1531
Paulus  1531

1 Paulos kai Timotheos douloi Christou Iêsou pasin tois agiois en Christô Iêsou tois ousin en Philippois sun episkopois kai diakonois, 2 charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou Iêsou Christou.

3 Eucharistô tô theô mou epi pasê tê mneia umôn 4 pantote en pasê deêsei mou uper pantôn umôn, meta charas tên deêsin poioumenos, 5 epi tê koinônia umôn eis to euangelion apo tês prôtês êmeras achri tou nun. 6 pepoithôs auto touto oti o enarxamenos en umin ergon agathon epitelesei achris êmeras Iêsou Christou 7 kathôs estin dikaion emoi touto phronein uper pantôn umôn dia to echein me en tê kardia umas, en te tois desmois mou kai en tê apologia kai bebaiôsei tou euangeliou sugkoinônous mou tês charitos pantas umas ontas. 8 martus gar mou o theos ôs epipothô pantas umas en splagchnois Christou Iêsou. 9 kai touto proseuchomai ina ê agapê umôn eti mallon kai mallon perisseuê en epignôsei kai pasê aisthêsei 10 eis to dokimazein umas ta diapheronta, ina ête eilikrineis kai aproskopoi eis êmeran Christou, 11 peplêrômenoi karpon dikaiosunês ton dia Iêsou Christou eis doxan kai epainon theou.

12 Ginôskein de umas boulomai, adelphoi, oti ta kat’ eme mallon eis prokopên tou euangeliou elêluthen, 13 ôste tous desmous mou phanerous en Christô genesthai en olô tô praitôriô kai tois loipois pasin, 14 kai tous pleionas tôn adelphôn en kuriô pepoithotas tois desmois mou perissoterôs tolman aphobôs ton logon tou theou lalein.

15 Tines men kai dia phthonon kai erin, tines de kai di’ eudokian ton Christon kêrussousin 16 oi men ex agapês eidotes oti eis apologian tou euangeliou keimai, 17 oi de ex eritheias ton Christon katangellousin, ouch agnôs oiomenoi thlipsin egeirein tois desmois mou. 18 ti gar? plên oti panti tropô eite prophasei eite alêtheia, Christos katangelletai kai en toutô chairô. alla kai charêsomai, 19 oida gar oti touto moi apobêsetai eis sôtêrian dia tês umôn deêseôs kai epichorêgias tou pneumatos Iêsou Christou 20 kata tên apokaradokian kai elpida mou, oti en oudeni aischunthêsomai all’ en pasê parrêsia ôs pantote kai nun megalunthêsetai Christos en tô sômati mou, eite dia zôês eite dia thanatou. 21 emoi gar to zên Christos kai to apothanein kerdos. 22 ei de to zên en sarki, touto moi karpos ergou, kai ti airêsomai ou gnôrizô. 23 sunechomai de ek tôn duo, tên epithumian echôn eis to analusai kai sun Christô einai, pollô gar mallon kreisson 24 to de epimenein tê sarki anagkaioteron di’ umas. 25 kai touto pepoithôs oida oti menô kai paramenô pasin umin eis tên umôn prokopên kai charan tês pisteôs, 26 ina to kauchêma umôn perisseuê en Christô Iêsou en emoi dia tês emês parousias palin pros umas.

27 Monon axiôs tou euangeliou tou Christou politeuesthe, ina eite elthôn kai idôn umas eite apôn akouô ta peri umôn, oti stêkete en eni pneumati, mia psuchê sunathlountes tê pistei tou euangeliou 28 kai mê pturomenoi en mêdeni upo tôn antikeimenôn, êtis estin autois endeixis apôleias, umôn de sôtêrias. kai touto apo theou 29 oti umin echaristhê to uper Christou, ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou paschein, 30 ton auton agôna echontes, oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi.

Kapitel 2

1 Ei tis oun paraklêsis en Christô ei ti paramuthion agapês, ei tis koinônia pneumatos, ei tis splagchna kai oiktirmoi, 2 plêrôsate mou tên charan ina to auto phronête, tên autên agapên echontes, sumpsuchoi, to en phronountes, 3 mêden kat’ eritheian mêde kata kenodoxian, alla tê tapeinophrosunê allêlous êgoumenoi uperechontas eautôn, 4 mê ta eautôn ekastoi skopountes, alla kai ta eterôn ekastoi. 5 touto phroneite en umin o kai en Christô Iêsou, 6 os en morphê theou uparchôn ouch arpagmon êgêsato to einai isa theô, 7 alla eauton ekenôsen morphên doulou labôn, en omoiômati anthrôpôn genomenos kai schêmati euretheis ôs anthrôpos 8 etapeinôsen eauton genomenos upêkoos mechri thanatou, thanatou de staurou. 9 dio kai o theos auton uperupsôsen kai echarisato autô to onoma to uper pan onoma, 10 ina en tô onomati Iêsou pan gonu kampsê epouraniôn kai epigeiôn kai katachthoniôn 11 kai pasa glôssa exomologêsêtai oti kurios Iêsous Christos eis doxan theou patros.

12 Ôste agapêtoi mou, kathôs pantote upêkousate, mê [ôs] en tê parousia mou monon alla nun pollô mallon en tê apousia mou, meta phobou kai tromou tên eautôn sôtêrian katergazesthe 13 theos gar estin o energôn en umin kai to thelein kai to energein uper tês eudokias. 14 panta poieite chôris gongusmôn kai dialogismôn, 15 ina genêsthe amemptoi kai akeraioi tekna theou amôma meson geneas skolias kai diestrammenês, en ois phainesthe ôs phôstêres en kosmô, 16 logon zôês epechontes eis kauchêma emoi eis êmeran Christou, oti ouk eis kenon edramon oude eis kenon ekopiasa. 17 alla ei kai spendomai epi tê thusia kai leitourgia tês pisteôs umôn, chairô kai sugchairô pasin umin 18 to de auto kai umeis chairete kai sugchairete moi.

19 Elpizô de en kuriô Iêsou Timotheon tacheôs pempsai umin, ina kagô eupsuchô gnous ta peri umôn. 20 oudena gar echô isopsuchon, ostis gnêsiôs ta peri umôn merimnêsei 21 oi pantes gar ta eautôn zêtousin, ou ta Christou Iêsou. 22 tên de dokimên autou ginôskete, oti ôs patri teknon sun emoi edouleusen eis to euangelion. 23 touton men oun elpizô pempsai ôs an aphidô ta peri eme exautês 24 pepoitha de en kuriô oti kai autos tacheôs eleusomai.

25 Anagkaion de êgêsamên Epaphroditon ton adelphon kai sunergon kai sustratiôtên mou, umôn de apostolon kai leitourgon tês chreias mou, pempsai pros umas, 26 epeidê epipothôn ên pantas umas [idein] kai adêmonôn, dioti êkousate oti êsthenêsen. 27 kai gar êsthenêsen paraplêsion thanatou alla o theos êleêsen auton, ouk auton de monon alla kai eme, ina mê lupên epi lupên schô. 28 spoudaioterôs oun epempsa auton, ina idontes auton palin charête kagô alupoteros ô. 29 prosdechesthe oun auton en kuriô meta pasês charas kai tous toioutous entimous echete, 30 oti dia to ergon kuriou mechri thanatou êngisen paraboleusamenos tê psuchê, ina anaplêrôsê to umôn usterêma tês pros me leitourgias.

Kapitel 3

1 To loipon, adelphoi mou, chairete en kuriô. ta auta graphein umin emoi men ouk oknêron, umin de asphales.

2 Blepete tous kunas, blepete tous kakous ergatas, blepete tên katatomên. 3 êmeis gar esmen ê peritomê, oi pneumati theou latreuontes kai kauchômenoi en Christô Iêsou kai ouk en sarki pepoithotes, 4 kaiper egô echôn pepoithêsin kai en sarki. ei tis dokei allos pepoithenai en sarki, egô mallon 5 peritomê oktaêmeros ek genous Israêl, phulês Beniamin, Ebraios ex Ebraiôn, kata nomon Pharisaios, 6 kata zêlos diôkôn tên ekklêsian, kata dikaiosunên tên en nomô genomenos amemptos. 7 alla atina ên moi kerdê, tauta êgêmai dia ton Christon zêmian. 8 alla menounge kai êgoumai panta zêmian einai dia to uperechon tês gnôseôs Christou Iêsou tou kuriou mou, di’ on ta panta ezêmiôthên, kai êgoumai skubala, ina Christon kerdêsô 9 kai eurethô en autô, mê echôn emên dikaiosunên tên ek nomou alla tên dia pisteôs Christou, tên ek theou dikaiosunên epi tê pistei, 10 tou gnônai auton kai tên dunamin tês anastaseôs autou kai koinônian pathêmatôn autou summorphizomenos tô thanatô autou, 11 ei pôs katantêsô eis tên exanastasin tên ek nekrôn.

12 Ouch oti êdê elabon ê êdê teteleiômai, diôkô de ei kai katalabô, eph’ ô kai katelêmphthên upo Christou [Iêsou]. 13 adelphoi, egô emauton oupô logizomai kateilêphenai en de, ta men opisô epilanthanomenos tois de emprosthen epekteinomenos, 14 kata skopon diôkô eis to brabeion tês anô klêseôs tou theou en Christô Iêsou. 15 osoi oun teleioi, touto phronômen kai ei ti eterôs phroneite, kai touto o theos umin apokalupsei 16 plên eis o ephthasamen, tô autô stoichein.

17 Summimêtai mou ginesthe, adelphoi, kai skopeite tous outô peripatountas kathôs echete tupon êmas. 18 polloi gar peripatousin ous pollakis elegon umin, nun de kai klaiôn legô, tous echthrous tou staurou tou ch Christou, 19 ôn to telos apôleia, ôn o theos ê koilia kai ê doxa en tê aischunê autôn, oi ta epigeia phronountes. 20 êmôn gar to politeuma en ouranois uparchei, ex ou kai sôtêra apekdechometha kurion Iêsoun Christon, 21 os metaschêmatisei to sôma tês tapeinôseôs êmôn summorphon tô sômati tês doxês autou kata tên energeian tou dunasthai auton kai upotaxai autô ta panta.

Kapitel 4

1 Ôste, adelphoi mou agapêtoi kai epipothêtoi, chara kai stephanos mou, outôs stêkete en kuriô, agapêtoi.

2 Euodian parakalô kai Suntuchên parakalô to auto phronein en kuriô. 3 nai erôtô kai se, gnêsie suzuge, sullambanou autais, aitines en tô euangeliô sunêthlêsan moi meta kai Klêmentos kai tôn loipôn sunergôn mou, ôn ta onomata en biblô zôês. 4 Chairete en kuriô pantote palin erô, chairete. 5 to epieikes umôn gnôsthêtô pasin anthrôpois. o kurios engus. 6 mêden merimnate, all’ en panti tê proseuchê kai tê deêsei meta eucharistias ta aitêmata umôn gnôrizesthô pros ton theon. 7 kai ê eirênê tou theou ê uperechousa panta noun phrourêsei tas kardias umôn kai ta noêmata umôn en Christô Iêsou.

8 To loipon, adelphoi, osa estin alêthê, osa semna, osa dikaia, osa agna, osa prosphilê, osa euphêma, ei tis aretê kai ei tis epainos, tauta logizesthe 9 a kai emathete kai parelabete kai êkousate kai eidete en emoi, tauta prassete kai o theos tês eirênês estai meth’ umôn.

10 Echarên de en kuriô megalôs oti êdê pote anethalete to uper emou phronein, eph’ ô kai ephroneite, êkaireisthe de. 11 ouch oti kath’ usterêsin legô, egô gar emathon en ois eimi autarkês einai. 12 oida kai tapeinousthai, oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuêmai, kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai 13 panta ischuô en tô endunamounti me. 14 plên kalôs epoiêsate sugkoinônêsantes mou tê thlipsei.

15 oidate de kai umeis Philippêsioi oti en archê tou euangeliou, ote exêlthon apo Makedonias, oudemia moi ekklêsia ekoinônêsen eis logon doseôs kai lêmpseôs ei mê umeis monoi, 16 oti kai en Thessalonikê kai apax kai dis eis tên chreian moi epempsate. 17 ouch oti epizêtô to doma, alla epizêtô ton karpon ton pleonazonta eis logon umôn. 18 apechô de panta kai perisseuô peplêrômai dexamenos para Epaphroditou ta par’ umôn, osmên euôdias, thusian dektên, euareston tô theô. 19 o de theos mou plêrôsei pasan chreian umôn kata to ploutos autou en doxê en Christô Iêsou. 20 tô de theô kai patri êmôn ê doxa eis tous aiônas tôn aiônôn, amên.

21 Aspasasthe panta agion en Christô Iêsou. aspazontai umas oi sun emoi adelphoi. 22 aspazontai umas pantes oi agioi, malista de oi ek tês Kaisaros oikias. 23 Ê charis tou kuriou Iêsou Christou meta tou pneumatos umôn.

Andre bøger