Filemonbrevet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Paulus Brev til Filemon. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Paulus Brev til Filemon.

PAULOU Ê PROS FILÊMONA EPISTOLÊ

1 Paulos desmios Christou Iêsou kai Timotheos o adelphos Philêmoni tô agapêtô kai sunergô êmôn 2 kai Apphia tê adelphê kai Archippô tô sustratiôtê êmôn kai tê kat’ oikon sou ekklêsia, 3 charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou Iêsou Christou.

4 Eucharistô tô theô mou pantote mneian sou poioumenos epi tôn proseuchôn mou, 5 akouôn sou tên agapên kai tên pistin, ên echeis eis ton kurion Iêsoun kai eis pantas tous agious, 6 opôs ê koinônia tês pisteôs sou energês genêtai en epignôsei pantos agathou [tou] en êmin eis Christon. 7 charan gar pollên eschon kai paraklêsin epi tê agapê sou, oti ta splagchna tôn agiôn anapepautai dia sou, adelphe.

8 Dio pollên en Christô parrêsian echôn epitassein soi to anêkon 9 dia tên agapên mallon parakalô, toioutos ôn ôs Paulos presbutês nuni de kai desmios Christou Iêsou 10 parakalô se peri tou emou teknou, on egennêsa en tois desmois, Onêsimon, 11 ton pote soi achrêston nuni de soi kai emoi euchrêston, 12 on anepempsa soi, auton, tout’ estin ta ema splagchna 13 on egô eboulomên pros emauton katechein, ina uper sou moi diakonê en tois desmois tou euangeliou, 14 chôris de tês sês gnômês ouden êthelêsa poiêsai, ina mê ôs kata anagkên to agathon sou ê alla kata ekousion. 15 tacha gar dia touto echôristhê pros ôran, ina aiônion auton apechês, 16 ouketi ôs doulon all’ uper doulon adelphon agapêton, malista emoi, posô de mallon soi kai en sarki kai en kuriô.

17 Ei oun me echeis koinônon, proslabou auton ôs eme. 18 ei de ti êdikêsen se ê opheilei, touto emoi elloga. 19 egô Paulos egrapsa tê emê cheiri, egô apotisô ina mê legô soi oti kai seauton moi prosopheileis. 20 nai adelphe, egô sou onaimên en kuriô anapauson mou ta splagchna en Christô.

21 Pepoithôs tê upakoê sou egrapsa soi, eidôs oti kai uper a legô poiêseis. 22 ama de kai etoimaze moi xenian elpizô gar oti dia tôn proseuchôn umôn charisthêsomai umin.

23 Aspazetai se Epaphras o sunaichmalôtos mou en Christô Iêsou, 24 Markos, Aristarchos, Dêmas, Loukas, oi sunergoi mou. 25 Ê charis tou kuriou Iêsou Christou meta tou pneumatos umôn.

Andre bøger