Filemonbrevet

Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1907 er på mange måder bedre end det makværk, der blev udført for vores skattepenge i 1992, selvom sproget er lidt arkaisk,

Om bogen: Brevet til Filemon er usædvanligt, idet det ikke har noget teologisk indhold, men er et personligt brev, hvor Paulus beder Filemon om at frigive en slave. Brevet er dermed det eneste skriftsted, der handler om frigivelse af slaver, og grunden er den lavpraktiske, at Paulus kan bruge slaven i sit eget missionsarbejde.

Kapitel 1


1 Paulus, Kristi Jesu Fange, og Broderen Timotheus til Filemon, vor elskede og Medarbejder,
2 og til Søsteren Appia og Arkippus, vor Medstrider, og Menigheden i dit Hus;
3 Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!
4 Jeg takker min Gud altid, når jeg kommer dig i Hu i mine Bønner,
5 efterdi jeg hører om din Kærlighed og den Tro, som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige,
6 for at din Delagtighed i Troen må blive virksom for Kristus i Erkendelse af alt det gode, som er i eder.
7 Thi stor Glæde og Trøst har jeg fået af din Kærlighed, efterdi de helliges Hjerter ere blevne vederkvægede ved dig, Broder!
8 Derfor, endskønt jeg kunde med stor Frimodighed i Kristus befale dig det, som er tilbørligt,
9 så beder jeg dig dog hellere for Kærlighedens Skyld, sådan som jeg er, som den gamle Paulus, og nu tilmed Kristi Jesu Fange;
10 jeg beder dig for mit Barn, som jeg har avlet i mine Lænker, Onesimus,
11 ham, som tilforn var dig unyttig, men nu er nyttig både for dig og for mig, ham, som jeg sender dig tilbage,
12 ham, det er mit eget Hjerte.
13 Ham vilde jeg gerne beholde hos mig, for at han i dit Sted kunde tjene mig i Evangeliets Lænker.
14 Men, uden dit Samtykke vilde jeg intet gøre, for at din Godhed ikke skulde være som af Tvang, men af fri Villie.
15 Thi måske blev han derfor skilt fra dig en liden Tid, for at du kunde få ham igen til evigt Eje,
16 ikke mere som en Træl, men som mere end en Træl, som en elsket Broder, særlig for mig, men hvor meget mere for dig, både i Kødet og i Herren.
17 Dersom da du anser mig for din Medbroder, så modtag ham som mig!
18 Men har han gjort dig nogen Uret eller er dig noget skyldig, da før mig det til Regning!
19 Jeg, Paulus, skriver med min egen Hånd, jeg vil betale, for ikke at sige dig, at du desuden også skylder mig dig selv.
20 Ja, Broder! lad mig få Gavn af dig i Herren, vederkvæg mit Hjerte i Kristus!
21 I Tillid til din Lydighed skriver jeg til dig, idet jeg ved, at du vil gøre endog mere end det, jeg siger.
22 Men med det samme bered også Herberge for mig; thi jeg håber, at jeg ved eders Bønner skal skænkes eder.
23 Epafras, min medfangne i Kristus Jesus,
24 Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mine Medarbejdere, hilse dig.
25 Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eders Ånd!

Andre bøger