Septuaginta

Ezekiels Bog / Iezekiêl / Ιεζεκιηλ

Ezekiel, bibelsk korrekt
Ezekiel 4,12 brød.
Klik på billedet og få Guds egen opskrift.

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Ezekiels Bog

Om bogen: Ezekiel har æren for en meget speciel opskrift på brune brød: Han bager dem med menneskelort.puha! Opskriften står i kapitel 4; se her for detaljer: Profeten Ezekiels brød.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Kapitel 1

1 kai egeneto en tô triakostô etei en tô tetartô mêni pemptê tou mênos kai egô êmên en mesô tês aichmalôsias epi tou potamou tou Chobar kai ênoichthêsan oi ouranoi kai eidon oraseis theou
2 pemptê tou mênos touto to etos to pempton tês aichmalôsias tou basileôs Iôakim
3 kai egeneto logos kuriou pros Iezekiêl uion Bouzi ton ierea en gê Chaldaiôn epi tou potamou tou Chobar kai egeneto ep eme cheir kuriou
4 kai eidon kai idou pneuma exairon êrcheto apo borra kai nephelê megalê en autô kai phengos kuklô autou kai pur exastrapton kai en tô mesô autou ôs orasis êlektrou en mesô tou puros kai phengos en autô
5 kai en tô mesô ôs omoiôma tessarôn zôôn kai autê ê orasis autôn omoiôma anthrôpou ep autois
6 kai tessara prosôpa tô eni kai tessares pteruges tô eni
7 kai ta skelê autôn ortha kai pterôtoi oi podes autôn kai spinthêres ôs exastraptôn chalkos kai elaphrai ai pteruges autôn
8 kai cheir anthrôpou upokatôthen tôn pterugôn autôn epi ta tessara merê autôn kai ta prosôpa autôn tôn tessarôn
9 ouk epestrephonto en tô badizein auta ekaston katenanti tou prosôpou autôn eporeuonto
10 kai omoiôsis tôn prosôpôn autôn prosôpon anthrôpou kai prosôpon leontos ek dexiôn tois tessarsin kai prosôpon moschou ex aristerôn tois tessarsin kai prosôpon aetou tois tessarsin
11 kai ai pteruges autôn ektetamenai anôthen tois tessarsin ekaterô duo sunezeugmenai pros allêlas kai duo epekalupton epanô tou sômatos autôn
12 kai ekateron kata prosôpon autou eporeueto ou an ên to pneuma poreuomenon eporeuonto kai ouk epestrephon
13 kai en mesô tôn zôôn orasis ôs anthrakôn puros kaiomenôn ôs opsis lampadôn sustrephomenôn ana meson tôn zôôn kai phengos tou puros kai ek tou puros exeporeueto astrapê
14
15 kai eidon kai idou trochos eis epi tês gês echomenos tôn zôôn tois tessarsin
16 kai to eidos tôn trochôn ôs eidos tharsis kai omoiôma en tois tessarsin kai to ergon autôn ên kathôs an eiê trochos en trochô
17 epi ta tessara merê autôn eporeuonto ouk epestrephon en tô poreuesthai auta
18 oud oi nôtoi autôn kai upsos ên autois kai eidon auta kai oi nôtoi autôn plêreis ophthalmôn kuklothen tois tessarsin
19 kai en tô poreuesthai ta zôa eporeuonto oi trochoi echomenoi autôn kai en tô exairein ta zôa apo tês gês exêronto oi trochoi
20 ou an ên ê nephelê ekei to pneuma tou poreuesthai eporeuonto ta zôa kai oi trochoi kai exêronto sun autois dioti pneuma zôês ên en tois trochois
21 en tô poreuesthai auta eporeuonto kai en tô estanai auta eistêkeisan kai en tô exairein auta apo tês gês exêronto sun autois oti pneuma zôês ên en tois trochois
22 kai omoiôma uper kephalês autois tôn zôôn ôsei stereôma ôs orasis krustallou ektetamenon epi tôn pterugôn autôn epanôthen
23 kai upokatô tou stereômatos ai pteruges autôn ektetamenai pterussomenai etera tê etera ekastô duo sunezeugmenai epikaluptousai ta sômata autôn
24 kai êkouon tên phônên tôn pterugôn autôn en tô poreuesthai auta ôs phônên udatos pollou kai en tô estanai auta katepauon ai pteruges autôn
25 kai idou phônê uperanôthen tou stereômatos tou ontos uper kephalês autôn
26 ôs orasis lithou sappheirou omoiôma thronou ep autou kai epi tou omoiômatos tou thronou omoiôma ôs eidos anthrôpou anôthen
27 kai eidon ôs opsin êlektrou apo oraseôs osphuos kai epanô kai apo oraseôs osphuos kai eôs katô eidon ôs orasin puros kai to phengos autou kuklô
28 ôs orasis toxou otan ê en tê nephelê en êmera uetou outôs ê stasis tou phengous kuklothen autê ê orasis omoiômatos doxês kuriou kai eidon kai piptô epi prosôpon mou kai êkousa phônên lalountos

Kapitel 2

1 kai eipen pros me uie anthrôpou stêthi epi tous podas sou kai lalêsô pros se
2 kai êlthen ep eme pneuma kai anelaben me kai exêren me kai estêsen me epi tous podas mou kai êkouon autou lalountos pros me
3 kai eipen pros me uie anthrôpou exapostellô egô se pros ton oikon tou Israêl tous parapikrainontas me oitines parepikranan me autoi kai oi pateres autôn eôs tês sêmeron êmeras
4 kai ereis pros autous tade legei kurios
5 ean ara akousôsin ê ptoêthôsin dioti oikos parapikrainôn estin kai gnôsontai oti prophêtês ei su en mesô autôn
6 kai su uie anthrôpou mê phobêthês autous mêde ekstês apo prosôpou autôn dioti paroistrêsousi kai episustêsontai epi se kuklô kai en mesô skorpiôn su katoikeis tous logous autôn mê phobêthês kai apo prosôpou autôn mê ekstês dioti oikos parapikrainôn estin
7 kai lalêseis tous logous mou pros autous ean ara akousôsin ê ptoêthôsin dioti oikos parapikrainôn estin
8 kai su uie anthrôpou akoue tou lalountos pros se mê ginou parapikrainôn kathôs o oikos o parapikrainôn chane to stoma sou kai phage a egô didômi soi
9 kai eidon kai idou cheir ektetamenê pros me kai en autê kephalis bibliou
10 kai aneilêsen autên enôpion emou kai en autê gegrammena ên ta opisthen kai ta emprosthen kai egegrapto eis autên thrênos kai melos kai ouai

Kapitel 3

1 kai eipen pros me uie anthrôpou kataphage tên kephalida tautên kai poreuthêti kai lalêson tois uiois Israêl
2 kai diênoixa to stoma mou kai epsômisen me tên kephalida
3 kai eipen pros me uie anthrôpou to stoma sou phagetai kai ê koilia sou plêsthêsetai tês kephalidos tautês tês dedomenês eis se kai ephagon autên kai egeneto en tô stomati mou ôs meli glukazon
4 kai eipen pros me uie anthrôpou badize eiselthe pros ton oikon tou Israêl kai lalêson tous logous mou pros autous
5 dioti ou pros laon bathucheilon kai baruglôsson su exapostellê pros ton oikon tou Israêl
6 oude pros laous pollous allophônous ê alloglôssous oude stibarous tê glôssê ontas ôn ouk akousê tous logous autôn kai ei pros toioutous exapesteila se outoi an eisêkousan sou
7 o de oikos tou Israêl ou mê thelêsôsin eisakousai sou dioti ou boulontai eisakouein mou oti pas o oikos Israêl philoneikoi eisin kai sklêrokardioi
8 kai idou dedôka to prosôpon sou dunaton katenanti tôn prosôpôn autôn kai to neikos sou katischusô katenanti tou neikous autôn
9 kai estai dia pantos krataioteron petras mê phobêthês ap autôn mêde ptoêthês apo prosôpou autôn dioti oikos parapikrainôn estin
10 kai eipen pros me uie anthrôpou pantas tous logous ous lelalêka meta sou labe eis tên kardian sou kai tois ôsin sou akoue
11 kai badize eiselthe eis tên aichmalôsian pros tous uious tou laou sou kai lalêseis pros autous kai ereis pros autous tade legei kurios ean ara akousôsin ean ara endôsin
12 kai anelaben me pneuma kai êkousa katopisthen mou phônên seismou megalou eulogêmenê ê doxa kuriou ek tou topou autou
13 kai eidon phônên pterugôn tôn zôôn pterussomenôn etera pros tên eteran kai phônê tôn trochôn echomenê autôn kai phônê tou seismou
14 kai to pneuma exêren me kai anelaben me kai eporeuthên en ormê tou pneumatos mou kai cheir kuriou egeneto ep eme krataia
15 kai eisêlthon eis tên aichmalôsian meteôros kai periêlthon tous katoikountas epi tou potamou tou Chobar tous ontas ekei kai ekathisa ekei epta êmeras anastrephomenos en mesô autôn
16 kai egeneto meta tas epta êmeras logos kuriou pros me legôn
17 uie anthrôpou skopon dedôka se tô oikô Israêl kai akousê ek stomatos mou logon kai diapeilêsê autois par emou
18 en tô legein me tô anomô thanatô thanatôthêsê kai ou diesteilô autô oude elalêsas tou diasteilasthai tô anomô apostrepsai apo tôn odôn autou tou zêsai auton o anomos ekeinos tê adikia autou apothaneitai kai to aima autou ek cheiros sou ekzêtêsô
19 kai su ean diasteilê tô anomô kai mê apostrepsê apo tês anomias autou kai tês odou autou o anomos ekeinos en tê adikia autou apothaneitai kai su tên psuchên sou rusê
20 kai en tô apostrephein dikaion apo tôn dikaiosunôn autou kai poiêsê paraptôma kai dôsô tên basanon eis prosôpon autou autos apothaneitai oti ou diesteilô autô kai en tais amartiais autou apothaneitai dioti ou mê mnêsthôsin ai dikaiosunai autou as epoiêsen kai to aima autou ek tês cheiros sou ekzêtêsô
21 su de ean diasteilê tô dikaiô tou mê amartein kai autos mê amartê o dikaios zôê zêsetai oti diesteilô autô kai su tên seautou psuchên rusê
22 kai egeneto ep eme cheir kuriou kai eipen pros me anastêthi kai exelthe eis to pedion kai ekei lalêthêsetai pros se
23 kai anestên kai exêlthon eis to pedion kai idou ekei doxa kuriou eistêkei kathôs ê orasis kai kathôs ê doxa ên eidon epi tou potamou tou Chobar kai piptô epi prosôpon mou
24 kai êlthen ep eme pneuma kai estêsen me epi podas mou kai elalêsen pros me kai eipen moi eiselthe kai egkleisthêti en mesô tou oikou sou
25 kai su uie anthrôpou idou dedontai epi se desmoi kai dêsousin se en autois kai ou mê exelthês ek mesou autôn
26 kai tên glôssan sou sundêsô kai apokôphôthêsê kai ouk esê autois eis andra elegchonta dioti oikos parapikrainôn estin
27 kai en tô lalein me pros se anoixô to stoma sou kai ereis pros autous tade legei kurios o akouôn akouetô kai o apeithôn apeitheitô dioti oikos parapikrainôn estin

Kapitel 4

Ezekiel, bibelsk korrekt
Ezekiel 4,12 brød.
Klik på billedet og få Guds egen opskrift.

1 kai su uie anthrôpou labe seautô plinthon kai thêseis autên pro prosôpou sou kai diagrapseis ep autên polin tên Ierousalêm
2 kai dôseis ep autên periochên kai oikodomêseis ep autên promachônas kai peribaleis ep autên charaka kai dôseis ep autên parembolas kai taxeis tas belostaseis kuklô
3 kai su labe seautô têganon sidêroun kai thêseis auto toichon sidêroun ana meson sou kai ana meson tês poleôs kai etoimaseis to prosôpon sou ep autên kai estai en sugkleismô kai sugkleiseis autên sêmeion estin touto tois uiois Israêl
4 kai su koimêthêsê epi to pleuron sou to aristeron kai thêseis tas adikias tou oikou Israêl ep autou kata arithmon tôn êmerôn pentêkonta kai ekaton as koimêthêsê ep autou kai lêmpsê tas adikias autôn
5 kai egô dedôka soi tas duo adikias autôn eis arithmon êmerôn enenêkonta kai ekaton êmeras kai lêmpsê tas adikias tou oikou Israêl
6 kai sunteleseis tauta panta kai koimêthêsê epi to pleuron sou to dexion kai lêmpsê tas adikias tou oikou Iouda tessarakonta êmeras êmeran eis eniauton tetheika soi
7 kai eis ton sugkleismon Ierousalêm etoimaseis to prosôpon sou kai ton brachiona sou stereôseis kai prophêteuseis ep autên
8 kai egô idou dedôka epi se desmous kai mê straphês apo tou pleurou sou epi to pleuron sou eôs ou suntelesthôsin ai êmerai tou sugkleismou sou
9 kai su labe seautô purous kai krithas kai kuamon kai phakon kai kegchron kai oluran kai embaleis auta eis angos en ostrakinon kai poiêseis auta sautô eis artous kai kat arithmon tôn êmerôn as su katheudeis epi tou pleurou sou enenêkonta kai ekaton êmeras phagesai auta
10 kai to brôma sou o phagesai en stathmô eikosi siklous tên êmeran apo kairou eôs kairou phagesai auta
11 kai udôr en metrô piesai to ekton tou in apo kairou eôs kairou piesai
12 kai egkruphian krithinon phagesai auta en bolbitois koprou anthrôpinês egkrupseis auta kat ophthalmous autôn
13 kai ereis tade legei kurios o theos tou Israêl outôs phagontai oi uioi Israêl akatharta en tois ethnesin
14 kai eipa mêdamôs kurie thee tou Israêl idou ê psuchê mou ou memiantai en akatharsia kai thnêsimaion kai thêrialôton ou bebrôka apo geneseôs mou eôs tou nun oude eiselêluthen eis to stoma mou pan kreas eôlon
15 kai eipen pros me idou dedôka soi bolbita boôn anti tôn bolbitôn tôn anthrôpinôn kai poiêseis tous artous sou ep autôn
16 kai eipen pros me uie anthrôpou idou egô suntribô stêrigma artou en Ierousalêm kai phagontai arton en stathmô kai en endeia kai udôr en metrô kai en aphanismô piontai
17 opôs endeeis genôntai artou kai udatos kai aphanisthêsetai anthrôpos kai adelphos autou kai takêsontai en tais adikiais autôn

Kapitel 5

1 kai su uie anthrôpou labe seautô romphaian oxeian uper xuron koureôs ktêsê autên seautô kai epaxeis autên epi tên kephalên sou kai epi ton pôgôna sou kai lêmpsê zugon stathmiôn kai diastêseis autous
2 to tetarton en puri anakauseis en mesê tê polei kata tên plêrôsin tôn êmerôn tou sugkleismou kai lêmpsê to tetarton kai katakauseis auto en mesô autês kai to tetarton katakopseis en romphaia kuklô autês kai to tetarton diaskorpiseis tô pneumati kai machairan ekkenôsô opisô autôn
3 kai lêmpsê ekeithen oligous en arithmô kai sumperilêmpsê autous tê anabolê sou
4 kai ek toutôn lêmpsê eti kai ripseis autous eis meson tou puros kai katakauseis autous en puri ex autês exeleusetai pur kai ereis panti oikô Israêl
5 tade legei kurios autê ê Ierousalêm en mesô tôn ethnôn tetheika autên kai tas kuklô autês chôras
6 kai ereis ta dikaiômata mou tê anomô ek tôn ethnôn kai ta nomima mou ek tôn chôrôn tôn kuklô autês dioti ta dikaiômata mou apôsanto kai en tois nomimois mou ouk eporeuthêsan en autois
7 dia touto tade legei kurios anth ôn ê aphormê umôn ek tôn ethnôn tôn kuklô umôn kai en tois nomimois mou ouk eporeuthête kai ta dikaiômata mou ouk epoiêsate all oude kata ta dikaiômata tôn ethnôn tôn kuklô umôn ou pepoiêkate
8 dia touto tade legei kurios idou egô epi se kai poiêsô en mesô sou krima enôpion tôn ethnôn
9 kai poiêsô en soi a ou pepoiêka kai a ou poiêsô omoia autois eti kata panta ta bdelugmata sou
10 dia touto pateres phagontai tekna en mesô sou kai tekna phagontai pateras kai poiêsô en soi krimata kai diaskorpiô pantas tous kataloipous sou eis panta anemon
11 dia touto zô egô legei kurios ei mê anth ôn ta agia mou emianas en pasin tois bdelugmasin sou kagô apôsomai se ou pheisetai mou o ophthalmos kagô ouk eleêsô
12 to tetarton sou en thanatô analôthêsetai kai to tetarton sou en limô suntelesthêsetai en mesô sou kai to tetarton sou eis panta anemon skorpiô autous kai to tetarton sou en romphaia pesountai kuklô sou kai machairan ekkenôsô opisô autôn
13 kai suntelesthêsetai o thumos mou kai ê orgê mou ep autous kai epignôsê dioti egô kurios lelalêka en zêlô mou en tô suntelesai me tên orgên mou ep autous
14 kai thêsomai se eis erêmon kai tas thugateras sou kuklô sou enôpion pantos diodeuontos
15 kai esê stenaktê kai dêlaistê en tois ethnesin tois kuklô sou en tô poiêsai me en soi krimata en ekdikêsei thumou mou egô kurios lelalêka
16 en tô exaposteilai me tas bolidas mou tou limou ep autous kai esontai eis ekleipsin kai suntripsô stêrigma artou sou
17 kai exapostelô epi se limon kai thêria ponêra kai timôrêsomai se kai thanatos kai aima dieleusontai epi se kai romphaian epaxô epi se kuklothen egô kurios lelalêka

Kapitel 6

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou stêrison to prosôpon sou epi ta orê Israêl kai prophêteuson ep auta
3 kai ereis ta orê Israêl akousate logon kuriou tade legei kurios tois oresin kai tois bounois kai tais pharagxin kai tais napais idou egô epagô eph umas romphaian kai exolethreuthêsetai ta upsêla umôn
4 kai suntribêsontai ta thusiastêria umôn kai ta temenê umôn kai katabalô traumatias umôn enôpion tôn eidôlôn umôn
5 kai diaskorpiô ta osta umôn kuklô tôn thusiastêriôn umôn
6 en pasê tê katoikia umôn ai poleis exerêmôthêsontai kai ta upsêla aphanisthêsetai opôs exolethreuthê ta thusiastêria umôn kai suntribêsontai ta eidôla umôn kai exarthêsetai ta temenê umôn
7 kai pesountai traumatiai en mesô umôn kai epignôsesthe oti egô kurios
8 en tô genesthai ex umôn anasôzomenous ek romphaias en tois ethnesin kai en tô diaskorpismô umôn en tais chôrais
9 kai mnêsthêsontai mou oi anasôzomenoi ex umôn en tois ethnesin ou êchmalôteuthêsan ekei omômoka tê kardia autôn tê ekporneuousê ap emou kai tois ophthalmois autôn tois porneuousin opisô tôn epitêdeumatôn autôn kai kopsontai prosôpa autôn en pasi tois bdelugmasin autôn
10 kai epignôsontai dioti egô kurios lelalêka
11 tade legei kurios krotêson tê cheiri kai psophêson tô podi kai eipon euge euge epi pasin tois bdelugmasin oikou Israêl en romphaia kai en thanatô kai en limô pesountai
12 o engus en romphaia peseitai o de makran en thanatô teleutêsei kai o periechomenos en limô suntelesthêsetai kai suntelesô tên orgên mou ep autous
13 kai gnôsesthe dioti egô kurios en tô einai tous traumatias umôn en mesô tôn eidôlôn umôn kuklô tôn thusiastêriôn umôn epi panta bounon upsêlon kai upokatô dendrou suskiou ou edôkan ekei osmên euôdias pasi tois eidôlois autôn
14 kai ektenô tên cheira mou ep autous kai thêsomai tên gên eis aphanismon kai eis olethron apo tês erêmou Deblatha ek pasês tês katoikias kai epignôsesthe oti egô kurios

Kapitel 7

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 kai su uie anthrôpou eipon tade legei kurios tê gê tou Israêl peras êkei to peras êkei epi tas tessaras pterugas tês gês
3 êkei to peras
4 epi se ton katoikounta tên gên êkei o kairos êngiken ê êmera ou meta thorubôn oude meta ôdinôn
5 nun enguthen ekcheô tên orgên mou epi se kai suntelesô ton thumon mou en soi kai krinô se en tais odois sou kai dôsô epi se panta ta bdelugmata sou
6 ou pheisetai o ophthalmos mou oude mê eleêsô dioti tas odous sou epi se dôsô kai ta bdelugmata sou en mesô sou esontai kai epignôsê dioti egô eimi kurios o tuptôn
7 nun to peras pros se kai apostelô egô epi se kai ekdikêsô se en tais odois sou kai dôsô epi se panta ta bdelugmata sou
8 ou pheisetai o ophthalmos mou epi se oude mê eleêsô dioti tên odon sou epi se dôsô kai ta bdelugmata sou en mesô sou estai kai epignôsê dioti egô kurios
9 dioti tade legei kurios
10 idou to peras êkei idou êmera kuriou ei kai ê rabdos ênthêken ê ubris exanestêken
11 kai suntripsei stêrigma anomou kai ou meta thorubou oude meta spoudês
12 êkei o kairos idou ê êmera o ktômenos mê chairetô kai o pôlôn mê thrêneitô
13 dioti o ktômenos pros ton pôlounta ouketi mê epistrepsê kai anthrôpos en ophthalmô zôês autou ou kratêsei
14 salpisate en salpingi kai krinate ta sumpanta
15 o polemos en romphaia exôthen kai o limos kai o thanatos esôthen o en tô pediô en romphaia teleutêsei tous de en tê polei limos kai thanatos suntelesei
16 kai anasôthêsontai oi anasôzomenoi ex autôn kai esontai epi tôn oreôn pantas apoktenô ekaston en tais adikiais autou
17 pasai cheires ekluthêsontai kai pantes mêroi molunthêsontai ugrasia
18 kai perizôsontai sakkous kai kalupsei autous thambos kai epi pan prosôpon aischunê ep autous kai epi pasan kephalên phalakrôma
19 to argurion autôn riphêsetai en tais plateiais kai to chrusion autôn uperophthêsetai ai psuchai autôn ou mê emplêsthôsin kai ai koiliai autôn ou mê plêrôthôsin dioti basanos tôn adikiôn autôn egeneto
20 eklekta kosmou eis uperêphanian ethento auta kai eikonas tôn bdelugmatôn autôn epoiêsan ex autôn eneken toutou dedôka auta autois eis akatharsian
21 kai paradôsô auta eis cheiras allotriôn tou diarpasai auta kai tois loimois tês gês eis skula kai bebêlôsousin auta
22 kai apostrepsô to prosôpon mou ap autôn kai mianousin tên episkopên mou kai eiseleusontai eis auta aphulaktôs kai bebêlôsousin auta
23 kai poiêsousi phurmon dioti ê gê plêrês laôn kai ê polis plêrês anomias
24 kai apostrepsô to phruagma tês ischuos autôn kai mianthêsetai ta agia autôn
25 exilasmos êxei kai zêtêsei eirênên kai ouk estai
26 ouai epi ouai estai kai angelia ep angelian estai kai zêtêthêsetai orasis ek prophêtou kai nomos apoleitai ex iereôs kai boulê ek presbuterôn
27 archôn endusetai aphanismon kai ai cheires tou laou tês gês paraluthêsontai kata tas odous autôn poiêsô autois kai en tois krimasin autôn ekdikêsô autous kai gnôsontai oti egô kurios

Kapitel 8

1 kai egeneto en tô ektô etei en tô pemptô mêni pemptê tou mênos egô ekathêmên en tô oikô kai oi presbuteroi Iouda ekathênto enôpion mou kai egeneto ep eme cheir kuriou
2 kai eidon kai idou omoiôma andros apo tês osphuos autou kai eôs katô pur kai apo tês osphuos autou uperanô ôs orasis êlektrou
3 kai exeteinen omoiôma cheiros kai anelaben me tês koruphês mou kai anelaben me pneuma ana meson tês gês kai ana meson tou ouranou kai êgagen me eis Ierousalêm en orasei theou epi ta prothura tês pulês tês esôteras tês blepousês pros borran ou ên ê stêlê tou ktômenou
4 kai idou ekei ên doxa kuriou theou Israêl kata tên orasin ên eidon en tô pediô
5 kai eipen pros me uie anthrôpou anablepson tois ophthalmois sou pros borran kai aneblepsa tois ophthalmois mou pros borran kai idou apo borra epi tên pulên tên pros anatolas
6 kai eipen pros me uie anthrôpou eôrakas ti outoi poiousin anomias megalas poiousin ôde tou apechesthai apo tôn agiôn mou kai eti opsei anomias meizonas
7 kai eisêgagen me epi ta prothura tês aulês
8 kai eipen pros me uie anthrôpou oruxon kai ôruxa kai idou thura mia
9 kai eipen pros me eiselthe kai ide tas anomias as outoi poiousin ôde
10 kai eisêlthon kai eidon kai idou mataia bdelugmata kai panta ta eidôla oikou Israêl diagegrammena ep autou kuklô
11 kai ebdomêkonta andres ek tôn presbuterôn oikou Israêl kai Iezonias o tou Saphan en mesô autôn eistêkei pro prosôpou autôn kai ekastos thumiatêrion autou eichen en tê cheiri kai ê atmis tou thumiamatos anebainen
12 kai eipen pros me uie anthrôpou eôrakas a oi presbuteroi tou oikou Israêl poiousin ekastos autôn en tô koitôni tô kruptô autôn dioti eipan ouch ora o kurios egkataleloipen kurios tên gên
13 kai eipen pros me eti opsei anomias meizonas as outoi poiousin
14 kai eisêgagen me epi ta prothura tês pulês oikou kuriou tês blepousês pros borran kai idou ekei gunaikes kathêmenai thrênousai ton Thammouz
15 kai eipen pros me uie anthrôpou eôrakas kai eti opsei epitêdeumata meizona toutôn
16 kai eisêgagen me eis tên aulên oikou kuriou tên esôteran kai idou epi tôn prothurôn tou naou kuriou ana meson tôn ailam kai ana meson tou thusiastêriou ôs eikosi andres ta opisthia autôn pros ton naon tou kuriou kai ta prosôpa autôn apenanti kai outoi proskunousin tô êliô
17 kai eipen pros me eôrakas uie anthrôpou mê mikra tô oikô Iouda tou poiein tas anomias as pepoiêkasin ôde dioti eplêsan tên gên anomias kai idou autoi ôs muktêrizontes
18 kai egô poiêsô autois meta thumou ou pheisetai o ophthalmos mou oude mê eleêsô

Kapitel 9

1 kai anekragen eis ta ôta mou phônê megalê legôn êngiken ê ekdikêsis tês poleôs kai ekastos eichen ta skeuê tês exolethreuseôs en cheiri autou
2 kai idou ex andres êrchonto apo tês odou tês pulês tês upsêlês tês blepousês pros borran kai ekastou pelux en tê cheiri autou kai eis anêr en mesô autôn endedukôs podêrê kai zônê sappheirou epi tês osphuos autou kai eisêlthosan kai estêsan echomenoi tou thusiastêriou tou chalkou
3 kai doxa theou tou Israêl anebê apo tôn cheroubin ê ousa ep autôn eis to aithrion tou oikou kai ekalesen ton andra ton endedukota ton podêrê os eichen epi tês osphuos autou tên zônên
4 kai eipen pros auton dielthe mesên tên Ierousalêm kai dos to sêmeion epi ta metôpa tôn andrôn tôn katastenazontôn kai tôn katôdunômenôn epi pasais tais anomiais tais ginomenais en mesô autês
5 kai toutois eipen akouontos mou poreuesthe opisô autou eis tên polin kai koptete kai mê pheidesthe tois ophthalmois umôn kai mê eleêsête
6 presbuteron kai neaniskon kai parthenon kai nêpia kai gunaikas apokteinate eis exaleipsin epi de pantas eph ous estin to sêmeion mê engisête kai apo tôn agiôn mou arxasthe kai êrxanto apo tôn andrôn tôn presbuterôn oi êsan esô en tô oikô
7 kai eipen pros autous mianate ton oikon kai plêsate tas odous nekrôn ekporeuomenoi kai koptete
8 kai egeneto en tô koptein autous kai piptô epi prosôpon mou kai aneboêsa kai eipa oimmoi kurie exaleipheis su tous kataloipous tou Israêl en tô ekcheai se ton thumon sou epi Ierousalêm
9 kai eipen pros me adikia tou oikou Israêl kai Iouda memegaluntai sphodra sphodra oti eplêsthê ê gê laôn pollôn kai ê polis eplêsthê adikias kai akatharsias oti eipan egkataleloipen kurios tên gên ouk ephora o kurios
10 kai ou pheisetai mou o ophthalmos oude mê eleêsô tas odous autôn eis kephalas autôn dedôka
11 kai idou o anêr o endedukôs ton podêrê kai ezôsmenos tê zônê tên osphun autou kai apekrinato legôn pepoiêka kathôs eneteilô moi

Kapitel 10

1 kai eidon kai idou epanô tou stereômatos tou uper kephalês tôn cheroubin ôs lithos sappheirou omoiôma thronou ep autôn
2 kai eipen pros ton andra ton endedukota tên stolên eiselthe eis to meson tôn trochôn tôn upokatô tôn cheroubin kai plêson tas drakas sou anthrakôn puros ek mesou tôn cheroubin kai diaskorpison epi tên polin kai eisêlthen enôpion mou
3 kai ta cheroubin eistêkei ek dexiôn tou oikou en tô eisporeuesthai ton andra kai ê nephelê eplêsen tên aulên tên esôteran
4 kai apêren ê doxa kuriou apo tôn cheroubin eis to aithrion tou oikou kai eplêsen ton oikon ê nephelê kai ê aulê eplêsthê tou phengous tês doxês kuriou
5 kai phônê tôn pterugôn tôn cheroubin êkoueto eôs tês aulês tês exôteras ôs phônê theou Saddai lalountos
6 kai egeneto en tô entellesthai auton tô andri tô endedukoti tên stolên tên agian legôn labe pur ek mesou tôn trochôn ek mesou tôn cheroubin kai eisêlthen kai estê echomenos tôn trochôn
7 kai exeteinen tên cheira autou eis meson tou puros tou ontos en mesô tôn cheroubin kai elaben kai edôken eis tas cheiras tou endedukotos tên stolên tên agian kai elaben kai exêlthen
8 kai eidon ta cheroubin omoiôma cheirôn anthrôpôn upokatôthen tôn pterugôn autôn
9 kai eidon kai idou trochoi tessares eistêkeisan echomenoi tôn cheroubin trochos eis echomenos cheroub enos kai ê opsis tôn trochôn ôs opsis lithou anthrakos
10 kai ê opsis autôn omoiôma en tois tessarsin on tropon otan ê trochos en mesô trochou
11 en tô poreuesthai auta eis ta tessara merê autôn eporeuonto ouk epestrephon en tô poreuesthai auta oti eis on an topon epeblepsen ê archê ê mia eporeuonto kai ouk epestrephon en tô poreuesthai auta
12 kai oi nôtoi autôn kai ai cheires autôn kai ai pteruges autôn kai oi trochoi plêreis ophthalmôn kuklothen tois tessarsin trochois autôn
13 tois de trochois toutois epeklêthê Gelgel akouontos mou
14
15 kai êran ta cheroubin touto to zôon o eidon epi tou potamou tou Chobar
16 kai en tô poreuesthai ta cheroubin eporeuonto oi trochoi kai outoi echomenoi autôn kai en tô exairein ta cheroubin tas pterugas autôn tou meteôrizesthai apo tês gês ouk epestrephon oi trochoi autôn
17 en tô estanai auta eistêkeisan kai en tô meteôrizesthai auta emeteôrizonto met autôn dioti pneuma zôês en autois ên
18 kai exêlthen doxa kuriou apo tou oikou kai epebê epi ta cheroubin
19 kai anelabon ta cheroubin tas pterugas autôn kai emeteôristhêsan apo tês gês enôpion emou en tô exelthein auta kai oi trochoi echomenoi autôn kai estêsan epi ta prothura tês pulês oikou kuriou tês apenanti kai doxa theou Israêl ên ep autôn uperanô
20 touto to zôon estin o eidon upokatô theou Israêl epi tou potamou tou Chobar kai egnôn oti cheroubin estin
21 tessara prosôpa tô eni kai oktô pteruges tô eni kai omoiôma cheirôn anthrôpou upokatôthen tôn pterugôn autôn
22 kai omoiôsis tôn prosôpôn autôn tauta ta prosôpa estin a eidon upokatô tês doxês theou Israêl epi tou potamou tou Chobar kai auta ekaston kata prosôpon autôn eporeuonto

Kapitel 11

1 kai anelaben me pneuma kai êgagen me epi tên pulên tou oikou kuriou tên katenanti tên blepousan kata anatolas kai idou epi tôn prothurôn tês pulês ôs eikosi kai pente andres kai eidon en mesô autôn ton Iezonian ton tou Ezer kai Phaltian ton tou Banaiou tous aphêgoumenous tou laou
2 kai eipen kurios pros me uie anthrôpou outoi oi andres oi logizomenoi mataia kai bouleuomenoi boulên ponêran en tê polei tautê
3 oi legontes ouchi prosphatôs ôkodomêntai ai oikiai autê estin o lebês êmeis de ta krea
4 dia touto prophêteuson ep autous prophêteuson uie anthrôpou
5 kai epesen ep eme pneuma kuriou kai eipen pros me lege tade legei kurios outôs eipate oikos Israêl kai ta diaboulia tou pneumatos umôn egô epistamai
6 eplêthunate nekrous umôn en tê polei tautê kai eneplêsate tas odous autês traumatiôn
7 dia touto tade legei kurios tous nekrous umôn ous epataxate en mesô autês outoi eisin ta krea autê de o lebês estin kai umas exaxô ek mesou autês
8 romphaian phobeisthe kai romphaian epaxô eph umas legei kurios
9 kai exaxô umas ek mesou autês kai paradôsô umas eis cheiras allotriôn kai poiêsô en umin krimata
10 en romphaia peseisthe epi tôn oriôn tou Israêl krinô umas kai epignôsesthe oti egô kurios
11 autê umin ouk estai eis lebêta kai umeis ou mê genêsthe en mesô autês eis krea epi tôn oriôn tou Israêl krinô umas
12 kai epignôsesthe dioti egô kurios
13 kai egeneto en tô prophêteuein me kai Phaltias o tou Banaiou apethanen kai piptô epi prosôpon mou kai aneboêsa phônê megalê kai eipa oimmoi oimmoi kurie eis sunteleian su poieis tous kataloipous tou Israêl
14 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
15 uie anthrôpou oi adelphoi sou kai oi andres tês aichmalôsias sou kai pas o oikos tou Israêl suntetelestai ois eipan autois oi katoikountes Ierousalêm makran apechete apo tou kuriou êmin dedotai ê gê eis klêronomian
16 dia touto eipon tade legei kurios oti apôsomai autous eis ta ethnê kai diaskorpiô autous eis pasan tên gên kai esomai autois eis agiasma mikron en tais chôrais ou an eiselthôsin ekei
17 dia touto eipon tade legei kurios kai eisdexomai autous ek tôn ethnôn kai sunaxô autous ek tôn chôrôn ou diespeira autous en autais kai dôsô autois tên gên tou Israêl
18 kai eiseleusontai ekei kai exarousin panta ta bdelugmata autês kai pasas tas anomias autês ex autês
19 kai dôsô autois kardian eteran kai pneuma kainon dôsô en autois kai ekspasô tên kardian tên lithinên ek tês sarkos autôn kai dôsô autois kardian sarkinên
20 opôs en tois prostagmasin mou poreuôntai kai ta dikaiômata mou phulassôntai kai poiôsin auta kai esontai moi eis laon kai egô esomai autois eis theon
21 kai eis tên kardian tôn bdelugmatôn autôn kai tôn anomiôn autôn ôs ê kardia autôn eporeueto tas odous autôn eis kephalas autôn dedôka legei kurios
22 kai exêran ta cheroubin tas pterugas autôn kai oi trochoi echomenoi autôn kai ê doxa theou Israêl ep auta uperanô autôn
23 kai anebê ê doxa kuriou ek mesês tês poleôs kai estê epi tou orous o ên apenanti tês poleôs
24 kai anelaben me pneuma kai êgagen me eis gên Chaldaiôn eis tên aichmalôsian en orasei en pneumati theou kai anebên apo tês oraseôs ês eidon
25 kai elalêsa pros tên aichmalôsian pantas tous logous tou kuriou ous edeixen moi

Kapitel 12

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou en mesô tôn adikiôn autôn su katoikeis oi echousin ophthalmous tou blepein kai ou blepousin kai ôta echousin tou akouein kai ouk akouousin dioti oikos parapikrainôn estin
3 kai su uie anthrôpou poiêson seautô skeuê aichmalôsias êmeras enôpion autôn kai aichmalôteuthêsê ek tou topou sou eis eteron topon enôpion autôn opôs idôsin dioti oikos parapikrainôn estin
4 kai exoiseis ta skeuê sou ôs skeuê aichmalôsias êmeras kat ophthalmous autôn kai su exeleusê esperas ôs ekporeuetai aichmalôtos
5 enôpion autôn dioruxon seautô eis ton toichon kai diexeleusê di autou
6 enôpion autôn ep ômôn analêmphthêsê kai kekrummenos exeleusê to prosôpon sou sugkalupseis kai ou mê idês tên gên dioti teras dedôka se tô oikô Israêl
7 kai epoiêsa outôs kata panta osa eneteilato moi kai skeuê exênegka ôs skeuê aichmalôsias êmeras kai esperas diôruxa emautô ton toichon kai kekrummenos exêlthon ep ômôn anelêmphthên enôpion autôn
8 kai egeneto logos kuriou pros me to prôi legôn
9 uie anthrôpou ouk eipan pros se o oikos tou Israêl oikos o parapikrainôn ti su poieis
10 eipon pros autous tade legei kurios kurios o archôn kai o aphêgoumenos en Ierousalêm kai panti oikô Israêl oi eisin en mesô autôn
11 eipon oti egô terata poiô en mesô autês on tropon pepoiêka outôs estai autois en metoikesia kai en aichmalôsia poreusontai
12 kai o archôn en mesô autôn ep ômôn arthêsetai kai kekrummenos exeleusetai dia tou toichou kai dioruxei tou exelthein auton di autou to prosôpon autou sugkalupsei opôs mê orathê ophthalmô kai autos tên gên ouk opsetai
13 kai ekpetasô to diktuon mou ep auton kai sullêmphthêsetai en tê periochê mou kai axô auton eis Babulôna eis gên Chaldaiôn kai autên ouk opsetai kai ekei teleutêsei
14 kai pantas tous kuklô autou tous boêthous autou kai pantas tous antilambanomenous autou diasperô eis panta anemon kai romphaian ekkenôsô opisô autôn
15 kai gnôsontai dioti egô kurios en tô diaskorpisai me autous en tois ethnesin kai diasperô autous en tais chôrais
16 kai upoleipsomai ex autôn andras arithmô ek romphaias kai ek limou kai ek thanatou opôs ekdiêgôntai pasas tas anomias autôn en tois ethnesin ou eisêlthosan ekei kai gnôsontai oti egô kurios
17 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
18 uie anthrôpou ton arton sou met odunês phagesai kai to udôr sou meta basanou kai thlipseôs piesai
19 kai ereis pros ton laon tês gês tade legei kurios tois katoikousin Ierousalêm epi tês gês tou Israêl tous artous autôn met endeias phagontai kai to udôr autôn meta aphanismou piontai opôs aphanisthê ê gê sun plêrômati autês en asebeia gar pantes oi katoikountes en autê
20 kai ai poleis autôn ai katoikoumenai exerêmôthêsontai kai ê gê eis aphanismon estai kai epignôsesthe dioti egô kurios
21 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
22 uie anthrôpou tis umin ê parabolê autê epi tês gês tou Israêl legontes makran ai êmerai apolôlen orasis
23 dia touto eipon pros autous tade legei kurios apostrepsô tên parabolên tautên kai ouketi mê eipôsin tên parabolên tautên oikos tou Israêl oti lalêseis pros autous êngikasin ai êmerai kai logos pasês oraseôs
24 oti ouk estai eti pasa orasis pseudês kai manteuomenos ta pros charin en mesô tôn uiôn Israêl
25 dioti egô kurios lalêsô tous logous mou lalêsô kai poiêsô kai ou mê mêkunô eti oti en tais êmerais umôn oikos o parapikrainôn lalêsô logon kai poiêsô legei kurios
26 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
27 uie anthrôpou idou oikos Israêl o parapikrainôn legontes legousin ê orasis ên outos ora eis êmeras pollas kai eis kairous makrous outos prophêteuei
28 dia touto eipon pros autous tade legei kurios ou mê mêkunôsin ouketi pantes oi logoi mou ous an lalêsô lalêsô kai poiêsô legei kurios

Kapitel 13

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou prophêteuson epi tous prophêtas tou Israêl kai prophêteuseis kai ereis pros autous akousate logon kuriou
3 tade legei kurios ouai tois prophêteuousin apo kardias autôn kai to katholou mê blepousin
4 oi prophêtai sou Israêl ôs alôpekes en tais erêmois
5 ouk estêsan en stereômati kai sunêgagon poimnia epi ton oikon tou Israêl ouk anestêsan oi legontes en êmera kuriou
6 blepontes pseudê manteuomenoi mataia oi legontes legei kurios kai kurios ouk apestalken autous kai êrxanto tou anastêsai logon
7 ouch orasin pseudê eôrakate kai manteias mataias eirêkate
8 dia touto eipon tade legei kurios anth ôn oi logoi umôn pseudeis kai ai manteiai umôn mataiai dia touto idou egô eph umas legei kurios
9 kai ektenô tên cheira mou epi tous prophêtas tous orôntas pseudê kai tous apophthengomenous mataia en paideia tou laou mou ouk esontai oude en graphê oikou Israêl ou graphêsontai kai eis tên gên tou Israêl ouk eiseleusontai kai gnôsontai dioti egô kurios
10 anth ôn ton laon mou eplanêsan legontes eirênê eirênê kai ouk ên eirênê kai outos oikodomei toichon kai autoi aleiphousin auton ei peseitai
11 eipon pros tous aleiphontas peseitai kai estai uetos katakluzôn kai dôsô lithous petrobolous eis tous endesmous autôn kai pesountai kai pneuma exairon kai ragêsetai
12 kai idou peptôken o toichos kai ouk erousin pros umas pou estin ê aloiphê umôn ên êleipsate
13 dia touto tade legei kurios kai rêxô pnoên exairousan meta thumou kai uetos katakluzôn en orgê mou estai kai tous lithous tous petrobolous en thumô epaxô eis sunteleian
14 kai kataskapsô ton toichon on êleipsate kai peseitai kai thêsô auton epi tên gên kai apokaluphthêsetai ta themelia autou kai peseitai kai suntelesthêsesthe met elegchôn kai epignôsesthe dioti egô kurios
15 kai suntelesô ton thumon mou epi ton toichon kai epi tous aleiphontas auton kai peseitai kai eipa pros umas ouk estin o toichos oude oi aleiphontes auton
16 prophêtai tou Israêl oi prophêteuontes epi Ierousalêm kai oi orôntes autê eirênên kai eirênê ouk estin legei kurios
17 kai su uie anthrôpou stêrison to prosôpon sou epi tas thugateras tou laou sou tas prophêteuousas apo kardias autôn kai prophêteuson ep autas
18 kai ereis tade legei kurios ouai tais surraptousais proskephalaia epi panta agkôna cheiros kai poiousais epibolaia epi pasan kephalên pasês êlikias tou diastrephein psuchas ai psuchai diestraphêsan tou laou mou kai psuchas periepoiounto
19 kai ebebêloun me pros ton laon mou eneken drakos krithôn kai eneken klasmatôn artou tou apokteinai psuchas as ouk edei apothanein kai tou peripoiêsasthai psuchas as ouk edei zêsai en tô apophthengesthai umas laô eisakouonti mataia apophthegmata
20 dia touto tade legei kurios kurios idou egô epi ta proskephalaia umôn eph a umeis sustrephete ekei psuchas kai diarrêxô auta apo tôn brachionôn umôn kai exapostelô tas psuchas as umeis ekstrephete tas psuchas autôn eis diaskorpismon
21 kai diarrêxô ta epibolaia umôn kai rusomai ton laon mou ek cheiros umôn kai ouketi esontai en chersin umôn eis sustrophên kai epignôsesthe dioti egô kurios
22 anth ôn diestrephete kardian dikaiou adikôs kai egô ou diestrephon auton kai tou katischusai cheiras anomou to katholou mê apostrepsai apo tês odou autou tês ponêras kai zêsai auton
23 dia touto pseudê ou mê idête kai manteias ou mê manteusêsthe eti kai rusomai ton laon mou ek cheiros umôn kai gnôsesthe oti egô kurios

Kapitel 14

1 kai êlthon pros me andres ek tôn presbuterôn tou Israêl kai ekathisan pro prosôpou mou
2 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
3 uie anthrôpou oi andres outoi ethento ta dianoêmata autôn epi tas kardias autôn kai tên kolasin tôn adikiôn autôn ethêkan pro prosôpou autôn ei apokrinomenos apokrithô autois
4 dia touto lalêson autois kai ereis pros autous tade legei kurios anthrôpos anthrôpos ek tou oikou Israêl os an thê ta dianoêmata autou epi tên kardian autou kai tên kolasin tês adikias autou taxê pro prosôpou autou kai elthê pros ton prophêtên egô kurios apokrithêsomai autô en ois enechetai ê dianoia autou
5 opôs plagiasê ton oikon tou Israêl kata tas kardias autôn tas apêllotriômenas ap emou en tois enthumêmasin autôn
6 dia touto eipon pros ton oikon tou Israêl tade legei kurios kurios epistraphête kai apostrepsate apo tôn epitêdeumatôn umôn kai apo pasôn tôn asebeiôn umôn kai epistrepsate ta prosôpa umôn
7 dioti anthrôpos anthrôpos ek tou oikou Israêl kai ek tôn prosêlutôn tôn prosêluteuontôn en tô Israêl os an apallotriôthê ap emou kai thêtai ta enthumêmata autou epi tên kardian autou kai tên kolasin tês adikias autou taxê pro prosôpou autou kai elthê pros ton prophêtên tou eperôtêsai auton en emoi egô kurios apokrithêsomai autô en ô enechetai en autô
8 kai stêriô to prosôpon mou epi ton anthrôpon ekeinon kai thêsomai auton eis erêmon kai eis aphanismon kai exarô auton ek mesou tou laou mou kai epignôsesthe oti egô kurios
9 kai o prophêtês ean planêthê kai lalêsê egô kurios peplanêka ton prophêtên ekeinon kai ektenô tên cheira mou ep auton kai aphaniô auton ek mesou tou laou mou Israêl
10 kai lêmpsontai tên adikian autôn kata to adikêma tou eperôtôntos kai kata to adikêma omoiôs tô prophêtê estai
11 opôs mê planatai eti o oikos tou Israêl ap emou kai ina mê miainôntai eti en pasin tois paraptômasin autôn kai esontai moi eis laon kai egô esomai autois eis theon legei kurios
12 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
13 uie anthrôpou gê ean amartê moi tou parapesein paraptôma kai ektenô tên cheira mou ep autên kai suntripsô autês stêrigma artou kai exapostelô ep autên limon kai exarô ex autês anthrôpon kai ktênê
14 kai ean ôsin oi treis andres outoi en mesô autês Nôe kai Daniêl kai Iôb autoi en tê dikaiosunê autôn sôthêsontai legei kurios
15 ean kai thêria ponêra epagô epi tên gên kai timôrêsomai autên kai estai eis aphanismon kai ouk estai o diodeuôn apo prosôpou tôn thêriôn
16 kai oi treis andres outoi en mesô autês ôsi zô egô legei kurios ei uioi ê thugateres sôthêsontai all ê autoi monoi sôthêsontai ê de gê estai eis olethron
17 ê kai romphaian ean epagô epi tên gên ekeinên kai eipô romphaia dielthatô dia tês gês kai exarô ex autês anthrôpon kai ktênos
18 kai oi treis andres outoi en mesô autês zô egô legei kurios ou mê rusôntai uious oude thugateras autoi monoi sôthêsontai
19 ê kai thanaton epaposteilô epi tên gên ekeinên kai ekcheô ton thumon mou ep autên en aimati tou exolethreusai ex autês anthrôpon kai ktênos
20 kai Nôe kai Daniêl kai Iôb en mesô autês zô egô legei kurios ean uioi ê thugateres upoleiphthôsin autoi en tê dikaiosunê autôn rusontai tas psuchas autôn
21 tade legei kurios ean de kai tas tessaras ekdikêseis mou tas ponêras romphaian kai limon kai thêria ponêra kai thanaton exaposteilô epi Ierousalêm tou exolethreusai ex autês anthrôpon kai ktênos
22 kai idou upoleleimmenoi en autê oi anasesôsmenoi autês oi exagousin ex autês uious kai thugateras idou autoi ekporeuontai pros umas kai opsesthe tas odous autôn kai ta enthumêmata autôn kai metamelêthêsesthe epi ta kaka a epêgagon epi Ierousalêm panta ta kaka a epêgagon ep autên
23 kai parakalesousin umas dioti opsesthe tas odous autôn kai ta enthumêmata autôn kai epignôsesthe dioti ou matên pepoiêka panta osa epoiêsa en autê legei kurios

Kapitel 15

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 kai su uie anthrôpou ti an genoito to xulon tês ampelou ek pantôn tôn xulôn tôn klêmatôn tôn ontôn en tois xulois tou drumou
3 ei lêmpsontai ex autês xulon tou poiêsai eis ergasian ei lêmpsontai ex autês passalon tou kremasai ep auton pan skeuos
4 parex puri dedotai eis analôsin tên kat eniauton katharsin ap autês analiskei to pur kai ekleipei eis telos mê chrêsimon estai eis ergasian
5 oude eti autou ontos oloklêrou ouk estai eis ergasian mê oti ean kai pur auto analôsê eis telos ei estai eti eis ergasian
6 dia touto eipon tade legei kurios on tropon to xulon tês ampelou en tois xulois tou drumou o dedôka auto tô puri eis analôsin outôs dedôka tous katoikountas Ierousalêm
7 kai dôsô to prosôpon mou ep autous ek tou puros exeleusontai kai pur autous kataphagetai kai epignôsontai oti egô kurios en tô stêrisai me to prosôpon mou ep autous
8 kai dôsô tên gên eis aphanismon anth ôn parepeson paraptômati legei kurios

Kapitel 16

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou diamarturai tê Ierousalêm tas anomias autês
3 kai ereis tade legei kurios tê Ierousalêm ê riza sou kai ê genesis sou ek gês Chanaan o patêr sou Amorraios kai ê mêtêr sou Chettaia
4 kai ê genesis sou en ê êmera etechthês ouk edêsan tous mastous sou kai en udati ouk elousthês oude ali êlisthês kai sparganois ouk esparganôthês
5 oude epheisato o ophthalmos mou epi soi tou poiêsai soi en ek pantôn toutôn tou pathein ti epi soi kai aperriphês epi prosôpon tou pediou tê skoliotêti tês psuchês sou en ê êmera etechthês
6 kai diêlthon epi se kai eidon se pephurmenên en tô aimati sou kai eipa soi ek tou aimatos sou zôê
7 plêthunou kathôs ê anatolê tou agrou dedôka se kai eplêthunthês kai emegalunthês kai eisêlthes eis poleis poleôn oi mastoi sou anôrthôthêsan kai ê thrix sou aneteilen su de êstha gumnê kai aschêmonousa
8 kai diêlthon dia sou kai eidon se kai idou kairos sou kairos kataluontôn kai diepetasa tas pterugas mou epi se kai ekalupsa tên aschêmosunên sou kai ômosa soi kai eisêlthon en diathêkê meta sou legei kurios kai egenou moi
9 kai elousa se en udati kai apepluna to aima sou apo sou kai echrisa se en elaiô
10 kai enedusa se poikila kai upedêsa se uakinthon kai ezôsa se bussô kai periebalon se trichaptô
11 kai ekosmêsa se kosmô kai periethêka pselia peri tas cheiras sou kai kathema peri ton trachêlon sou
12 kai edôka enôtion peri ton muktêra sou kai trochiskous epi ta ôta sou kai stephanon kauchêseôs epi tên kephalên sou
13 kai ekosmêthês chrusiô kai arguriô kai ta peribolaia sou bussina kai trichapta kai poikila semidalin kai elaion kai meli ephages kai egenou kalê sphodra
14 kai exêlthen sou onoma en tois ethnesin en tô kallei sou dioti suntetelesmenon ên en euprepeia en tê ôraiotêti ê etaxa epi se legei kurios
15 kai epepoitheis en tô kallei sou kai eporneusas epi tô onomati sou kai execheas tên porneian sou epi panta parodon o ouk estai
16 kai elabes ek tôn imatiôn sou kai epoiêsas seautê eidôla rapta kai exeporneusas ep auta kai ou mê eiselthês oude mê genêtai
17 kai elabes ta skeuê tês kauchêseôs sou ek tou chrusiou mou kai ek tou arguriou mou ex ôn edôka soi kai epoiêsas seautê eikonas arsenikas kai exeporneusas en autais
18 kai elabes ton imatismon ton poikilon sou kai periebales auta kai to elaion mou kai to thumiama mou ethêkas pro prosôpou autôn
19 kai tous artous mou ous edôka soi semidalin kai elaion kai meli epsômisa se kai ethêkas auta pro prosôpou autôn eis osmên euôdias kai egeneto legei kurios
20 kai elabes tous uious sou kai tas thugateras sou as egennêsas kai ethusas auta autois eis analôsin ôs mikra exeporneusas
21 kai esphaxas ta tekna sou kai edôkas auta en tô apotropiazesthai se en autois
22 touto para pasan tên porneian sou kai ouk emnêsthês tas êmeras tês nêpiotêtos sou ote êstha gumnê kai aschêmonousa kai pephurmenê en tô aimati sou ezêsas
23 kai egeneto meta pasas tas kakias sou legei kurios
24 kai ôkodomêsas seautê oikêma pornikon kai epoiêsas seautê ekthema en pasê plateia
25 kai ep archês pasês odou ôkodomêsas ta porneia sou kai elumênô to kallos sou kai diêgages ta skelê sou panti parodô kai eplêthunas tên porneian sou
26 kai exeporneusas epi tous uious Aiguptou tous omorountas soi tous megalosarkous kai pollachôs exeporneusas tou parorgisai me
27 ean de ekteinô tên cheira mou epi se kai exarô ta nomima sou kai paradôsô se eis psuchas misountôn se thugateras allophulôn tas ekklinousas se ek tês odou sou ês êsebêsas
28 kai exeporneusas epi tas thugateras Assour kai oud outôs eneplêsthês kai exeporneusas kai ouk enepiplô
29 kai eplêthunas tas diathêkas sou pros gên Chaldaiôn kai oude en toutois eneplêsthês
30 ti diathô tên thugatera sou legei kurios en tô poiêsai se tauta panta erga gunaikos pornês kai exeporneusas trissôs
31 en tais thugatrasin sou to porneion sou ôkodomêsas epi pasês archês odou kai tên basin sou epoiêsas en pasê plateia kai egenou ôs pornê sunagousa misthômata
32 ê gunê ê moichômenê omoia soi para tou andros autês lambanousa misthômata
33 pasi tois ekporneusasin autên prosedidou misthômata kai su dedôkas misthômata pasi tois erastais sou kai ephortizes autous tou erchesthai pros se kuklothen en tê porneia sou
34 kai egeneto en soi diestrammenon para tas gunaikas en tê porneia sou kai meta sou peporneukasin en tô prosdidonai se misthômata kai soi misthômata ouk edothê kai egeneto en soi diestrammena
35 dia touto pornê akoue logon kuriou
36 tade legei kurios anth ôn execheas ton chalkon sou kai apokaluphthêsetai ê aischunê sou en tê porneia sou pros tous erastas sou kai eis panta ta enthumêmata tôn anomiôn sou kai en tois aimasin tôn teknôn sou ôn edôkas autois
37 dia touto idou egô epi se sunagô pantas tous erastas sou en ois epemigês en autois kai pantas ous êgapêsas sun pasin ois emiseis kai sunaxô autous epi se kuklothen kai apokalupsô tas kakias sou pros autous kai opsontai pasan tên aischunên sou
38 kai ekdikêsô se ekdikêsei moichalidos kai ekcheousês aima kai thêsô se en aimati thumou kai zêlou
39 kai paradôsô se eis cheiras autôn kai kataskapsousin to porneion sou kai kathelousin tên basin sou kai ekdusousin se ton imatismon sou kai lêmpsontai ta skeuê tês kauchêseôs sou kai aphêsousin se gumnên kai aschêmonousan
40 kai axousin epi se ochlous kai lithobolêsousin se en lithois kai katasphaxousin se en tois xiphesin autôn
41 kai emprêsousin tous oikous sou puri kai poiêsousin en soi ekdikêseis enôpion gunaikôn pollôn kai apostrepsô se ek tês porneias sou kai misthômata ou mê dôs ouketi
42 kai epaphêsô ton thumon mou epi se kai exarthêsetai o zêlos mou ek sou kai anapausomai kai ou mê merimnêsô ouketi
43 anth ôn ouk emnêsthês tên êmeran tês nêpiotêtos sou kai elupeis me en pasi toutois kai egô idou tas odous sou eis kephalên sou dedôka legei kurios kai outôs epoiêsas tên asebeian epi pasais tais anomiais sou
44 tauta estin panta osa eipan kata sou en parabolê legontes kathôs ê mêtêr kai ê thugatêr
45 thugatêr tês mêtros sou su ei ê apôsamenê ton andra autês kai ta tekna autês kai adelphê tôn adelphôn sou tôn apôsamenôn tous andras autôn kai ta tekna autôn ê mêtêr umôn Chettaia kai o patêr umôn Amorraios
46 ê adelphê umôn ê presbutera Samareia autê kai ai thugateres autês ê katoikousa ex euônumôn sou kai ê adelphê sou ê neôtera sou ê katoikousa ek dexiôn sou Sodoma kai ai thugateres autês
47 kai oud ôs en tais odois autôn eporeuthês oude kata tas anomias autôn epoiêsas para mikron kai uperkeisai autas en pasais tais odois sou
48 zô egô legei kurios ei pepoiêken Sodoma ê adelphê sou autê kai ai thugateres autês on tropon epoiêsas su kai ai thugateres sou
49 plên touto to anomêma Sodomôn tês adelphês sou uperêphania en plêsmonê artôn kai en euthênia oinou espatalôn autê kai ai thugateres autês touto upêrchen autê kai tais thugatrasin autês kai cheira ptôchou kai penêtos ouk antelambanonto
50 kai emegalauchoun kai epoiêsan anomêmata enôpion mou kai exêra autas kathôs eidon
51 kai Samareia kata tas êmiseis tôn amartiôn sou ouch êmarten kai eplêthunas tas anomias sou uper autas kai edikaiôsas tas adelphas sou en pasais tais anomiais sou ais epoiêsas
52 kai su komisai basanon sou en ê ephtheiras tas adelphas sou en tais amartiais sou ais ênomêsas uper autas kai edikaiôsas autas uper seautên kai su aischunthêti kai labe tên atimian sou en tô dikaiôsai se tas adelphas sou
53 kai apostrepsô tas apostrophas autôn tên apostrophên Sodomôn kai tôn thugaterôn autês kai apostrepsô tên apostrophên Samareias kai tôn thugaterôn autês kai apostrepsô tên apostrophên sou en mesô autôn
54 opôs komisê tên basanon sou kai atimôthêsê ek pantôn ôn epoiêsas en tô se parorgisai me
55 kai ê adelphê sou Sodoma kai ai thugateres autês apokatastathêsontai kathôs êsan ap archês kai Samareia kai ai thugateres autês apokatastathêsontai kathôs êsan ap archês kai su kai ai thugateres sou apokatastathêsesthe kathôs ap archês ête
56 kai ei mê ên Sodoma ê adelphê sou eis akoên en tô stomati sou en tais êmerais uperêphanias sou
57 pro tou apokaluphthênai tas kakias sou on tropon nun oneidos ei thugaterôn Surias kai pantôn tôn kuklô autês thugaterôn allophulôn tôn periechousôn se kuklô
58 tas asebeias sou kai tas anomias sou su kekomisai autas legei kurios
59 tade legei kurios kai poiêsô en soi kathôs epoiêsas ôs êtimôsas tauta tou parabênai tên diathêkên mou
60 kai mnêsthêsomai egô tês diathêkês mou tês meta sou en êmerais nêpiotêtos sou kai anastêsô soi diathêkên aiônion
61 kai mnêsthêsê tên odon sou kai exatimôthêsê en tô analabein se tas adelphas sou tas presbuteras sou sun tais neôterais sou kai dôsô autas soi eis oikodomên kai ouk ek diathêkês sou
62 kai anastêsô egô tên diathêkên mou meta sou kai epignôsê oti egô kurios
63 opôs mnêsthês kai aischunthês kai mê ê soi eti anoixai to stoma sou apo prosôpou tês atimias sou en tô exilaskesthai me soi kata panta osa epoiêsas legei kurios

Kapitel 17

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou diêgêsai diêgêma kai eipon parabolên pros ton oikon tou Israêl
3 kai ereis tade legei kurios o aetos o megas o megalopterugos o makros tê ektasei plêrês onuchôn os echei to êgêma eiselthein eis ton Libanon kai elabe ta epilekta tês kedrou
4 ta akra tês apalotêtos apeknisen kai ênegken auta eis gên Chanaan eis polin teteichismenên etheto auta
5 kai elaben apo tou spermatos tês gês kai edôken auto eis to pedion phuton eph udati pollô epiblepomenon etaxen auto
6 kai aneteilen kai egeneto eis ampelon asthenousan kai mikran tô megethei tou epiphainesthai autên ta klêmata autês ep autên kai ai rizai autês upokatô autês êsan kai egeneto eis ampelon kai epoiêsen apôrugas kai exeteinen tên anadendrada autês
7 kai egeneto aetos eteros megas megalopterugos polus onuxin kai idou ê ampelos autê peripeplegmenê pros auton kai ai rizai autês pros auton kai ta klêmata autês exapesteilen autô tou potisai autên sun tô bôlô tês phuteias autês
8 eis pedion kalon eph udati pollô autê piainetai tou poiein blastous kai pherein karpon tou einai eis ampelon megalên
9 dia touto eipon tade legei kurios ei kateuthunei ouchi ai rizai tês apalotêtos autês kai o karpos sapêsetai kai xêranthêsetai panta ta proanatellonta autês kai ouk en brachioni megalô oud en laô pollô tou ekspasai autên ek rizôn autês
10 kai idou piainetai mê kateuthunei ouch ama tô apsasthai autês anemon ton kausôna xêranthêsetai xêrasia sun tô bôlô anatolês autês xêranthêsetai
11 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
12 uie anthrôpou eipon dê pros ton oikon ton parapikrainonta ouk epistasthe ti ên tauta eipon otan elthê basileus Babulônos epi Ierousalêm kai lêmpsetai ton basilea autês kai tous archontas autês kai axei autous pros eauton eis Babulôna
13 kai lêmpsetai ek tou spermatos tês basileias kai diathêsetai pros auton diathêkên kai eisaxei auton en ara kai tous êgoumenous tês gês lêmpsetai
14 tou genesthai eis basileian asthenê to katholou mê epairesthai tou phulassein tên diathêkên autou kai istanein autên
15 kai apostêsetai ap autou tou exapostellein angelous eautou eis Aigupton tou dounai autô ippous kai laon polun ei kateuthunei ei diasôthêsetai o poiôn enantia kai parabainôn diathêkên ei sôthêsetai
16 zô egô legei kurios ean mê en ô topô o basileus o basileusas auton os êtimôsen tên aran mou kai os parebê tên diathêkên mou met autou en mesô Babulônos teleutêsei
17 kai ouk en dunamei megalê oud en ochlô pollô poiêsei pros auton Pharaô polemon en charakobolia kai en oikodomê belostaseôn tou exarai psuchas
18 kai êtimôsen orkômosian tou parabênai diathêkên kai idou dedôken tên cheira autou kai panta tauta epoiêsen autô mê sôthêsetai
19 dia touto eipon tade legei kurios zô egô ean mê tên diathêkên mou ên parebê kai tên orkômosian mou ên êtimôsen kai dôsô auta eis kephalên autou
20 kai ekpetasô ep auton to diktuon mou kai alôsetai en tê periochê autou
21 en pasê parataxei autou en romphaia pesountai kai tous kataloipous eis panta anemon diasperô kai epignôsesthe dioti egô kurios lelalêka
22 dioti tade legei kurios kai lêmpsomai egô ek tôn epilektôn tês kedrou ek koruphês kardias autôn apokniô kai kataphuteusô egô ep oros upsêlon kai kremasô auton
23 en orei meteôrô tou Israêl kai kataphuteusô kai exoisei blaston kai poiêsei karpon kai estai eis kedron megalên kai anapausetai upokatô autou pan thêrion kai pan peteinon upo tên skian autou anapausetai ta klêmata autou apokatastathêsetai
24 kai gnôsontai panta ta xula tou pediou dioti egô kurios o tapeinôn xulon upsêlon kai upsôn xulon tapeinon kai xêrainôn xulon chlôron kai anathallôn xulon xêron egô kurios lelalêka kai poiêsô

Kapitel 18

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou ti umin ê parabolê autê en tois uiois Israêl legontes oi pateres ephagon omphaka kai oi odontes tôn teknôn egomphiasan
3 zô egô legei kurios ean genêtai eti legomenê ê parabolê autê en tô Israêl
4 oti pasai ai psuchai emai eisin on tropon ê psuchê tou patros outôs kai ê psuchê tou uiou emai eisin ê psuchê ê amartanousa autê apothaneitai
5 o de anthrôpos os estai dikaios o poiôn krima kai dikaiosunên
6 epi tôn oreôn ou phagetai kai tous ophthalmous autou ou mê eparê pros ta enthumêmata oikou Israêl kai tên gunaika tou plêsion autou ou mê mianê kai pros gunaika en aphedrô ousan ou prosengiei
7 kai anthrôpon ou mê katadunasteusê enechurasmon opheilontos apodôsei kai arpagma ouch arpatai ton arton autou tô peinônti dôsei kai gumnon peribalei
8 kai to argurion autou epi tokô ou dôsei kai pleonasmon ou lêmpsetai kai ex adikias apostrepsei tên cheira autou krima dikaion poiêsei ana meson andros kai ana meson tou plêsion autou
9 kai tois prostagmasin mou peporeutai kai ta dikaiômata mou pephulaktai tou poiêsai auta dikaios outos estin zôê zêsetai legei kurios
10 kai ean gennêsê uion loimon ekcheonta aima kai poiounta amartêmata
11 en tê odô tou patros autou tou dikaiou ouk eporeuthê alla kai epi tôn oreôn ephagen kai tên gunaika tou plêsion autou emianen
12 kai ptôchon kai penêta katedunasteusen kai arpagma êrpasen kai enechurasmon ouk apedôken kai eis ta eidôla etheto tous ophthalmous autou anomian pepoiêken
13 meta tokou edôke kai pleonasmon elaben outos zôê ou zêsetai pasas tas anomias tautas epoiêsen thanatô thanatôthêsetai to aima autou ep auton estai
14 ean de gennêsê uion kai idê pasas tas amartias tou patros autou as epoiêsen kai phobêthê kai mê poiêsê kata tautas
15 epi tôn oreôn ou bebrôken kai tous ophthalmous autou ouk etheto eis ta enthumêmata oikou Israêl kai tên gunaika tou plêsion autou ouk emianen
16 kai anthrôpon ou katedunasteusen kai enechurasmon ouk enechurasen kai arpagma ouch êrpasen ton arton autou tô peinônti edôken kai gumnon periebalen
17 kai ap adikias apestrepse tên cheira autou tokon oude pleonasmon ouk elaben dikaiosunên epoiêsen kai en tois prostagmasin mou eporeuthê ou teleutêsei en adikiais patros autou zôê zêsetai
18 o de patêr autou ean thlipsei thlipsê kai arpasê arpagma enantia epoiêsen en mesô tou laou mou kai apothaneitai en tê adikia autou
19 kai ereite ti oti ouk elaben tên adikian o uios tou patros autou oti o uios dikaiosunên kai eleos epoiêsen panta ta nomima mou sunetêrêsen kai epoiêsen auta zôê zêsetai
20 ê de psuchê ê amartanousa apothaneitai o de uios ou lêmpsetai tên adikian tou patros autou oude o patêr lêmpsetai tên adikian tou uiou autou dikaiosunê dikaiou ep auton estai kai anomia anomou ep auton estai
21 kai o anomos ean apostrepsê ek pasôn tôn anomiôn autou ôn epoiêsen kai phulaxêtai pasas tas entolas mou kai poiêsê dikaiosunên kai eleos zôê zêsetai ou mê apothanê
22 panta ta paraptômata autou osa epoiêsen ou mnêsthêsetai en tê dikaiosunê autou ê epoiêsen zêsetai
23 mê thelêsei thelêsô ton thanaton tou anomou legei kurios ôs to apostrepsai auton ek tês odou tês ponêras kai zên auton
24 en de tô apostrepsai dikaion ek tês dikaiosunês autou kai poiêsê adikian kata pasas tas anomias as epoiêsen o anomos pasai ai dikaiosunai autou as epoiêsen ou mê mnêsthôsin en tô paraptômati autou ô parepesen kai en tais amartiais autou ais êmarten en autais apothaneitai
25 kai eipate ou kateuthunei ê odos kuriou akousate dê pas oikos Israêl mê ê odos mou ou kateuthunei ouchi ê odos umôn ou kateuthunei
26 en tô apostrepsai ton dikaion ek tês dikaiosunês autou kai poiêsê paraptôma kai apothanê en tô paraptômati ô epoiêsen en autô apothaneitai
27 kai en tô apostrepsai anomon apo tês anomias autou ês epoiêsen kai poiêsê krima kai dikaiosunên outos tên psuchên autou ephulaxen
28 kai apestrepsen ek pasôn tôn asebeiôn autou ôn epoiêsen zôê zêsetai ou mê apothanê
29 kai legousin o oikos tou Israêl ou katorthoi ê odos kuriou mê ê odos mou ou katorthoi oikos Israêl ouchi ê odos umôn ou katorthoi
30 ekaston kata tên odon autou krinô umas oikos Israêl legei kurios epistraphête kai apostrepsate ek pasôn tôn asebeiôn umôn kai ouk esontai umin eis kolasin adikias
31 aporripsate apo eautôn pasas tas asebeias umôn as êsebêsate eis eme kai poiêsate eautois kardian kainên kai pneuma kainon kai ina ti apothnêskete oikos Israêl
32 dioti ou thelô ton thanaton tou apothnêskontos legei kurios

Kapitel 19

1 kai su labe thrênon epi ton archonta tou Israêl
2 kai ereis ti ê mêtêr sou skumnos en mesô leontôn egenêthê en mesô leontôn eplêthunen skumnous autês
3 kai apepêdêsen eis tôn skumnôn autês leôn egeneto kai emathen tou arpazein arpagmata anthrôpous ephagen
4 kai êkousan kat autou ethnê en tê diaphthora autôn sunelêmphthê kai êgagon auton en kêmô eis gên Aiguptou
5 kai eiden oti apôstai ap autês kai apôleto ê upostasis autês kai elaben allon ek tôn skumnôn autês leonta etaxen auton
6 kai anestrepheto en mesô leontôn leôn egeneto kai emathen arpazein arpagmata anthrôpous ephagen
7 kai enemeto tô thrasei autou kai tas poleis autôn exêrêmôsen kai êphanisen gên kai to plêrôma autês apo phônês ôrumatos autou
8 kai edôkan ep auton ethnê ek chôrôn kuklothen kai exepetasan ep auton diktua autôn en diaphthora autôn sunelêmphthê
9 kai ethento auton en kêmô kai en galeagra êlthen pros basilea Babulônos kai eisêgagen auton eis phulakên opôs mê akousthê ê phônê autou epi ta orê tou Israêl
10 ê mêtêr sou ôs ampelos ôs anthos en roa en udati pephuteumenê o karpos autês kai o blastos autês egeneto ex udatos pollou
11 kai egeneto autê rabdos ischuos epi phulên êgoumenôn kai upsôthê tô megethei autês en mesô stelechôn kai eiden to megethos autês en plêthei klêmatôn autês
12 kai kateklasthê en thumô epi gên erriphê kai anemos o kausôn exêranen ta eklekta autês exedikêthê kai exêranthê ê rabdos ischuos autês pur anêlôsen autên
13 kai nun pephuteukan autên en tê erêmô en gê anudrô
14 kai exêlthen pur ek rabdou eklektôn autês kai katephagen autên kai ouk ên en autê rabdos ischuos phulê eis parabolên thrênou estin kai estai eis thrênon

Kapitel 20

1 kai egeneto en tô etei tô ebdomô en tô pemptô mêni dekatê tou mênos êlthon andres ek tôn presbuterôn oikou Israêl eperôtêsai ton kurion kai ekathisan pro prosôpou mou
2 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
3 uie anthrôpou lalêson pros tous presbuterous tou Israêl kai ereis pros autous tade legei kurios ei eperôtêsai me umeis erchesthe zô egô ei apokrithêsomai umin legei kurios
4 ei ekdikêsô autous ekdikêsei uie anthrôpou tas anomias tôn paterôn autôn diamarturai autois
5 kai ereis pros autous tade legei kurios aph ês êmeras êretisa ton oikon Israêl kai egnôristhên tô spermati oikou Iakôb kai egnôsthên autois en gê Aiguptou kai antelabomên tê cheiri mou autôn legôn egô kurios o theos umôn
6 en ekeinê tê êmera antelabomên tê cheiri mou autôn tou exagagein autous ek gês Aiguptou eis tên gên ên êtoimasa autois gên reousan gala kai meli kêrion estin para pasan tên gên
7 kai eipa pros autous ekastos ta bdelugmata tôn ophthalmôn autou aporripsatô kai en tois epitêdeumasin Aiguptou mê miainesthe egô kurios o theos umôn
8 kai apestêsan ap emou kai ouk êthelêsan eisakousai mou ta bdelugmata tôn ophthalmôn autôn ouk aperripsan kai ta epitêdeumata Aiguptou ouk egkatelipon kai eipa tou ekcheai ton thumon mou ep autous tou suntelesai tên orgên mou en autois en mesô gês Aiguptou
9 kai epoiêsa opôs to onoma mou to parapan mê bebêlôthê enôpion tôn ethnôn ôn autoi eisin en mesô autôn en ois egnôsthên pros autous enôpion autôn tou exagagein autous ek gês Aiguptou
10 kai exêgagon autous ek gês Aiguptou kai êgagon autous eis tên erêmon
11 kai edôka autois ta prostagmata mou kai ta dikaiômata mou egnôrisa autois osa poiêsei auta anthrôpos kai zêsetai en autois
12 kai ta sabbata mou edôka autois tou einai eis sêmeion ana meson emou kai ana meson autôn tou gnônai autous dioti egô kurios o agiazôn autous
13 kai eipa pros ton oikon tou Israêl en tê erêmô en tois prostagmasin mou poreuesthe kai ouk eporeuthêsan kai ta dikaiômata mou apôsanto a poiêsei auta anthrôpos kai zêsetai en autois kai ta sabbata mou ebebêlôsan sphodra kai eipa tou ekcheai ton thumon mou ep autous en tê erêmô tou exanalôsai autous
14 kai epoiêsa opôs to onoma mou to parapan mê bebêlôthê enôpion tôn ethnôn ôn exêgagon autous kat ophthalmous autôn
15 kai egô exêra tên cheira mou ep autous en tê erêmô to parapan tou mê eisagagein autous eis tên gên ên edôka autois gên reousan gala kai meli kêrion estin para pasan tên gên
16 anth ôn ta dikaiômata mou apôsanto kai en tois prostagmasin mou ouk eporeuthêsan en autois kai ta sabbata mou ebebêloun kai opisô tôn enthumêmatôn tôn kardiôn autôn eporeuonto
17 kai epheisato o ophthalmos mou ep autous tou exaleipsai autous kai ouk epoiêsa autous eis sunteleian en tê erêmô
18 kai eipa pros ta tekna autôn en tê erêmô en tois nomimois tôn paterôn umôn mê poreuesthe kai ta dikaiômata autôn mê phulassesthe kai en tois epitêdeumasin autôn mê sunanamisgesthe kai mê miainesthe
19 egô kurios o theos umôn en tois prostagmasin mou poreuesthe kai ta dikaiômata mou phulassesthe kai poieite auta
20 kai ta sabbata mou agiazete kai estô eis sêmeion ana meson emou kai umôn tou ginôskein dioti egô kurios o theos umôn
21 kai parepikranan me kai ta tekna autôn en tois prostagmasin mou ouk eporeuthêsan kai ta dikaiômata mou ouk ephulaxanto tou poiein auta a poiêsei anthrôpos kai zêsetai en autois kai ta sabbata mou ebebêloun kai eipa tou ekcheai ton thumon mou ep autous en tê erêmô tou suntelesai tên orgên mou ep autous
22 kai epoiêsa opôs to onoma mou to parapan mê bebêlôthê enôpion tôn ethnôn ôn exêgagon autous kat ophthalmous autôn
23 kai exêra tên cheira mou ep autous en tê erêmô tou diaskorpisai autous en tois ethnesin kai diaspeirai autous en tais chôrais
24 anth ôn ta dikaiômata mou ouk epoiêsan kai ta prostagmata mou apôsanto kai ta sabbata mou ebebêloun kai opisô tôn enthumêmatôn tôn paterôn autôn êsan oi ophthalmoi autôn
25 kai egô edôka autois prostagmata ou kala kai dikaiômata en ois ou zêsontai en autois
26 kai mianô autous en tois domasin autôn en tô diaporeuesthai me pan dianoigon mêtran opôs aphanisô autous
27 dia touto lalêson pros ton oikon tou Israêl uie anthrôpou kai ereis pros autous tade legei kurios eôs toutou parôrgisan me oi pateres umôn en tois paraptômasin autôn en ois parepeson eis eme
28 kai eisêgagon autous eis tên gên ên êra tên cheira mou tou dounai autois kai eidon pan bounon upsêlon kai pan xulon kataskion kai ethusan ekei tois theois autôn kai etaxan ekei osmên euôdias kai espeisan ekei spondas autôn
29 kai eipon pros autous ti estin Abama oti umeis eisporeuesthe ekei kai epekalesan to onoma autou Abama eôs tês sêmeron êmeras
30 dia touto eipon pros ton oikon tou Israêl tade legei kurios ei en tais anomiais tôn paterôn umôn umeis miainesthe kai opisô tôn bdelugmatôn autôn umeis ekporneuete
31 kai en tais aparchais tôn domatôn umôn en tois aphorismois umeis miainesthe en pasin tois enthumêmasin umôn eôs tês sêmeron êmeras kai egô apokrithô umin oikos tou Israêl zô egô legei kurios ei apokrithêsomai umin kai ei anabêsetai epi to pneuma umôn touto
32 kai ouk estai on tropon umeis legete esometha ôs ta ethnê kai ôs ai phulai tês gês tou latreuein xulois kai lithois
33 dia touto zô egô legei kurios en cheiri krataia kai en brachioni upsêlô kai en thumô kechumenô basileusô eph umas
34 kai exaxô umas ek tôn laôn kai eisdexomai umas ek tôn chôrôn ou dieskorpisthête en autais en cheiri krataia kai en brachioni upsêlô kai en thumô kechumenô
35 kai axô umas eis tên erêmon tôn laôn kai diakrithêsomai pros umas ekei prosôpon kata prosôpon
36 on tropon diekrithên pros tous pateras umôn en tê erêmô gês Aiguptou outôs krinô umas legei kurios
37 kai diaxô umas upo tên rabdon mou kai eisaxô umas en arithmô
38 kai eklexô ex umôn tous asebeis kai tous aphestêkotas dioti ek tês paroikesias autôn exaxô autous kai eis tên gên tou Israêl ouk eiseleusontai kai epignôsesthe dioti egô kurios
39 kai umeis oikos Israêl tade legei kurios kurios ekastos ta epitêdeumata autou exarate kai meta tauta ei mê umeis eisakouete mou kai to onoma mou to agion ou bebêlôsete ouketi en tois dôrois umôn kai en tois epitêdeumasin umôn
40 dioti epi tou orous tou agiou mou ep orous upsêlou legei kurios kurios ekei douleusousin moi pas oikos Israêl eis telos kai ekei prosdexomai kai ekei episkepsomai tas aparchas umôn kai tas aparchas tôn aphorismôn umôn en pasin tois agiasmasin umôn
41 en osmê euôdias prosdexomai umas en tô exagagein me umas ek tôn laôn kai eisdechesthai umas ek tôn chôrôn en ais dieskorpisthête en autais kai agiasthêsomai en umin kat ophthalmous tôn laôn
42 kai epignôsesthe dioti egô kurios en tô eisagagein me umas eis tên gên tou Israêl eis tên gên eis ên êra tên cheira mou tou dounai autên tois patrasin umôn
43 kai mnêsthêsesthe ekei tas odous umôn kai ta epitêdeumata umôn en ois emiainesthe en autois kai kopsesthe ta prosôpa umôn en pasais tais kakiais umôn
44 kai epignôsesthe dioti egô kurios en tô poiêsai me outôs umin opôs to onoma mou mê bebêlôthê kata tas odous umôn tas kakas kai kata ta epitêdeumata umôn ta diephtharmena legei kurios

Kapitel 21

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou stêrison to prosôpon sou epi Thaiman kai epiblepson epi Darôm kai prophêteuson epi drumon êgoumenon Nageb
3 kai ereis tô drumô Nageb akoue logon kuriou tade legei kurios kurios idou egô anaptô en soi pur kai kataphagetai en soi pan xulon chlôron kai pan xulon xêron ou sbesthêsetai ê phlox ê exaphtheisa kai katakauthêsetai en autê pan prosôpon apo apêliôtou eôs borra
4 kai epignôsontai pasa sarx oti egô kurios exekausa auto kai ou sbesthêsetai
5 kai eipa mêdamôs kurie kurie autoi legousin pros me ouchi parabolê estin legomenê autê
6 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
7 dia touto prophêteuson uie anthrôpou kai stêrison to prosôpon sou epi Ierousalêm kai epiblepson epi ta agia autôn kai prophêteuseis epi tên gên tou Israêl
8 kai ereis pros tên gên tou Israêl idou egô pros se kai ekspasô to egcheiridion mou ek tou koleou autou kai exolethreusô ek sou adikon kai anomon
9 anth ôn exolethreusô ek sou adikon kai anomon outôs exeleusetai to egcheiridion mou ek tou koleou autou epi pasan sarka apo apêliôtou eôs borra
10 kai epignôsetai pasa sarx dioti egô kurios exespasa to egcheiridion mou ek tou koleou autou kai ouk apostrepsei ouketi
11 kai su uie anthrôpou katastenaxon en suntribê osphuos sou kai en odunais stenaxeis kat ophthalmous autôn
12 kai estai ean eipôsin pros se eneka tinos su stenazeis kai ereis epi tê angelia dioti erchetai kai thrausthêsetai pasa kardia kai pasai cheires paraluthêsontai kai ekpsuxei pasa sarx kai pan pneuma kai pantes mêroi molunthêsontai ugrasia idou erchetai kai estai legei kurios kurios
13 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
14 uie anthrôpou prophêteuson kai ereis tade legei kurios eipon romphaia romphaia oxunou kai thumôthêti
15 opôs sphaxês sphagia oxunou opôs genê eis stilbôsin etoimê eis paralusin sphaze exoudenei apôthou pan xulon
16 kai edôken autên etoimên tou kratein cheira autou exêkonêthê romphaia estin etoimê tou dounai autên eis cheira apokentountos
17 anakrage kai ololuxon uie anthrôpou oti autê egeneto en tô laô mou autê en pasin tois aphêgoumenois tou Israêl paroikêsousin epi romphaia egeneto en tô laô mou dia touto krotêson epi tên cheira sou
18 oti dedikaiôtai kai ti ei kai phulê apôsthê ouk estai legei kurios kurios
19 kai su uie anthrôpou prophêteuson kai krotêson cheira epi cheira kai diplasiason romphaian ê tritê romphaia traumatiôn estin romphaia traumatiôn ê megalê kai ekstêsei autous
20 opôs thrausthê ê kardia kai plêthunthôsin oi asthenountes epi pasan pulên autôn paradedontai eis sphagia romphaias eu gegonen eis sphagên eu gegonen eis stilbôsin
21 diaporeuou oxunou ek dexiôn kai ex euônumôn ou an to prosôpon sou exegeirêtai
22 kai egô de krotêsô cheira mou pros cheira mou kai enaphêsô ton thumon mou egô kurios lelalêka
23 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
24 kai su uie anthrôpou diataxon seautô duo odous tou eiselthein romphaian basileôs Babulônos ek chôras mias exeleusontai ai duo kai cheir en archê odou poleôs ep archês
25 odou diataxeis tou eiselthein romphaian epi Rabbath uiôn Ammôn kai epi tên Ioudaian kai epi Ierousalêm en mesô autês
26 dioti stêsetai basileus Babulônos epi tên archaian odon ep archês tôn duo odôn tou manteusasthai manteian tou anabrasai rabdon kai eperôtêsai en tois gluptois kai êpatoskopêsasthai ek dexiôn autou
27 egeneto to manteion epi Ierousalêm tou balein charaka tou dianoixai stoma en boê upsôsai phônên meta kraugês tou balein charaka epi tas pulas autês kai balein chôma kai oikodomêsai belostaseis
28 kai autos autois ôs manteuomenos manteian enôpion autôn kai autos anamimnêskôn adikias autou mnêsthênai
29 dia touto tade legei kurios anth ôn anemnêsate tas adikias umôn en tô apokaluphthênai tas asebeias umôn tou orathênai amartias umôn en pasais tais asebeiais umôn kai en tois epitêdeumasin umôn anth ôn anemnêsate en toutois alôsesthe
30 kai su bebêle anome aphêgoumene tou Israêl ou êkei ê êmera en kairô adikias peras
31 tade legei kurios apheilou tên kidarin kai epethou ton stephanon autê ou toiautê estai etapeinôsas to upsêlon kai to tapeinon upsôsas
32 adikian adikian thêsomai autên oud autê toiautê estai eôs ou elthê ô kathêkei kai paradôsô autô
33 kai su uie anthrôpou prophêteuson kai ereis tade legei kurios pros tous uious Ammôn kai pros ton oneidismon autôn kai ereis romphaia romphaia espasmenê eis sphagia kai espasmenê eis sunteleian egeirou opôs stilbês
34 en tê orasei sou tê mataia kai en tô manteuesthai se pseudê tou paradounai se epi trachêlous traumatiôn anomôn ôn êkei ê êmera en kairô adikias peras
35 apostrephe mê katalusês en tô topô toutô ô gegennêsai en tê gê tê idia sou krinô se
36 kai ekcheô epi se orgên mou en puri orgês mou emphusêsô epi se kai paradôsô se eis cheiras andrôn barbarôn tektainontôn diaphthoran
37 en puri esê katabrôma to aima sou estai en mesô tês gês sou ou mê genêtai sou mneia dioti egô kurios lelalêka

Kapitel 22

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 kai su uie anthrôpou ei krineis tên polin tôn aimatôn kai paradeixon autê pasas tas anomias autês
3 kai ereis tade legei kurios kurios ô polis ekcheousa aimata en mesô autês tou elthein kairon autês kai poiousa enthumêmata kath autês tou miainein autên
4 en tois aimasin autôn ois execheas parapeptôkas kai en tois enthumêmasin sou ois epoieis emiainou kai êngisas tas êmeras sou kai êgages kairon etôn sou dia touto dedôka se eis oneidos tois ethnesin kai eis empaigmon pasais tais chôrais
5 tais engizousais pros se kai tais makran apechousais apo sou kai empaixontai en soi akathartos ê onomastê kai pollê en tais anomiais
6 idou oi aphêgoumenoi oikou Israêl ekastos pros tous sungeneis autou sunanephuronto en soi opôs ekcheôsin aima
7 patera kai mêtera ekakologoun en soi kai pros ton prosêluton anestrephonto en adikiais en soi orphanon kai chêran katedunasteuon en soi
8 kai ta agia mou exoudenoun kai ta sabbata mou ebebêloun en soi
9 andres lêstai en soi opôs ekcheôsin en soi aima kai epi tôn oreôn êsthosan en soi anosia epoioun en mesô sou
10 aischunên patros apekalupsan en soi kai en akatharsiais apokathêmenên etapeinoun en soi
11 ekastos tên gunaika tou plêsion autou ênomousan kai ekastos tên numphên autou emiainen en asebeia kai ekastos tên adelphên autou thugatera tou patros autou etapeinoun en soi
12 dôra elambanosan en soi opôs ekcheôsin aima tokon kai pleonasmon elambanosan en soi kai sunetelesô sunteleian kakias sou tên en katadunasteia emou de epelathou legei kurios
13 ean de pataxô cheira mou pros cheira mou eph ois suntetelesai ois epoiêsas kai epi tois aimasin sou tois gegenêmenois en mesô sou
14 ei upostêsetai ê kardia sou ei kratêsousin ai cheires sou en tais êmerais ais egô poiô en soi egô kurios lelalêka kai poiêsô
15 kai diaskorpiô se en tois ethnesin kai diasperô se en tais chôrais kai ekleipsei ê akatharsia sou ek sou
16 kai kataklêronomêsô en soi kat ophthalmous tôn ethnôn kai gnôsesthe dioti egô kurios
17 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
18 uie anthrôpou idou gegonasi moi o oikos Israêl anamemeigmenoi pantes chalkô kai sidêrô kai kassiterô kai molibô en mesô arguriou anamemeigmenos estin
19 dia touto eipon tade legei kurios anth ôn egenesthe pantes eis sugkrasin mian dia touto egô eisdechomai umas eis meson Ierousalêm
20 kathôs eisdechetai arguros kai chalkos kai sidêros kai kassiteros kai molibos eis meson kaminou tou ekphusêsai eis auto pur tou chôneuthênai outôs eisdexomai umas en orgê mou kai sunaxô kai chôneusô umas
21 kai ekphusêsô eph umas en puri orgês mou kai chôneuthêsesthe en mesô autês
22 on tropon chôneuetai argurion en mesô kaminou outôs chôneuthêsesthe en mesô autês kai epignôsesthe dioti egô kurios exechea ton thumon mou eph umas
23 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
24 uie anthrôpou eipon autê su ei gê ê ou brechomenê oude uetos egeneto epi se en êmera orgês
25 ês oi aphêgoumenoi en mesô autês ôs leontes ôruomenoi arpazontes arpagmata psuchas katesthiontes en dunasteia timas lambanontes en adikia kai ai chêrai sou eplêthunthêsan en mesô sou
26 kai oi iereis autês êthetêsan nomon mou kai ebebêloun ta agia mou ana meson agiou kai bebêlou ou diestellon kai ana meson akathartou kai tou katharou ou diestellon kai apo tôn sabbatôn mou parekalupton tous ophthalmous autôn kai ebebêloumên en mesô autôn
27 oi archontes autês en mesô autês ôs lukoi arpazontes arpagmata tou ekcheai aima opôs pleonexia pleonektôsin
28 kai oi prophêtai autês aleiphontes autous pesountai orôntes mataia manteuomenoi pseudê legontes tade legei kurios kai kurios ou lelalêken
29 laon tês gês ekpiezountes adikia kai diarpazontes arpagmata ptôchon kai penêta katadunasteuontes kai pros ton prosêluton ouk anastrephomenoi meta krimatos
30 kai ezêtoun ex autôn andra anastrephomenon orthôs kai estôta pro prosôpou mou oloscherôs en kairô tês gês tou mê eis telos exaleipsai autên kai ouch euron
31 kai exechea ep autên thumon mou en puri orgês mou tou suntelesai tas odous autôn eis kephalas autôn dedôka legei kurios kurios

Kapitel 23

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou duo gunaikes êsan thugateres mêtros mias
3 kai exeporneusan en Aiguptô en tê neotêti autôn ekei epeson oi mastoi autôn ekei diepartheneuthêsan
4 kai ta onomata autôn ên Oola ê presbutera kai Ooliba ê adelphê autês kai egenonto moi kai etekon uious kai thugateras kai ta onomata autôn Samareia ê Oola kai Ierousalêm ê Ooliba
5 kai exeporneusen ê Oola ap emou kai epetheto epi tous erastas autês epi tous Assurious tous engizontas autê
6 endedukotas uakinthina êgoumenous kai stratêgous neaniskoi epilektoi pantes ippeis ippazomenoi eph ippôn
7 kai edôken tên porneian autês ep autous epilektoi uioi Assuriôn pantes kai epi pantas ous epetheto en pasi tois enthumêmasin autês emiaineto
8 kai tên porneian autês ex Aiguptou ouk egkatelipen oti met autês ekoimônto en neotêti autês kai autoi diepartheneusan autên kai exechean tên porneian autôn ep autên
9 dia touto paredôka autên eis cheiras tôn erastôn autês eis cheiras uiôn Assuriôn eph ous epetitheto
10 autoi apekalupsan tên aischunên autês uious kai thugateras autês elabon kai autên en romphaia apekteinan kai egeneto lalêma eis gunaikas kai epoiêsan ekdikêseis en autê eis tas thugateras
11 kai eiden ê adelphê autês Ooliba kai diephtheire tên epithesin autês uper autên kai tên porneian autês uper tên porneian tês adelphês autês
12 epi tous uious tôn Assuriôn epetheto êgoumenous kai stratêgous tous engus autês endedukotas euparupha ippeis ippazomenous eph ippôn neaniskoi epilektoi pantes
13 kai eidon oti memiantai odos mia tôn duo
14 kai prosetheto pros tên porneian autês kai eiden andras ezôgraphêmenous epi tou toichou eikonas Chaldaiôn ezôgraphêmenous en graphidi
15 ezôsmenous poikilmata epi tas osphuas autôn kai tiarai baptai epi tôn kephalôn autôn opsis trissê pantôn omoiôma uiôn Chaldaiôn gês patridos autôn
16 kai epetheto ep autous tê orasei ophthalmôn autês kai exapesteilen angelous pros autous eis gên Chaldaiôn
17 kai êlthosan pros autên uioi Babulônos eis koitên kataluontôn kai emiainon autên en tê porneia autês kai emianthê en autois kai apestê ê psuchê autês ap autôn
18 kai apekalupsen tên porneian autês kai apekalupsen tên aischunên autês kai apestê ê psuchê mou ap autês on tropon apestê ê psuchê mou apo tês adelphês autês
19 kai eplêthunas tên porneian sou tou anamnêsai êmeras neotêtos sou en ais eporneusas en Aiguptô
20 kai epethou epi tous Chaldaious ôn êsan ôs onôn ai sarkes autôn kai aidoia ippôn ta aidoia autôn
21 kai epeskepsô tên anomian neotêtos sou a epoieis en Aiguptô en tô katalumati sou ou oi mastoi neotêtos sou
22 dia touto Ooliba tade legei kurios idou egô exegeirô tous erastas sou epi se aph ôn apestê ê psuchê sou ap autôn kai epaxô autous epi se kuklothen
23 uious Babulônos kai pantas tous Chaldaious Phakoud kai Soue kai Koue kai pantas uious Assuriôn met autôn neaniskous epilektous êgemonas kai stratêgous pantas trissous kai onomastous ippeuontas eph ippôn
24 kai pantes êxousin epi se apo borra armata kai trochoi met ochlou laôn thureoi kai peltai kai balousin phulakên epi se kuklô kai dôsô pro prosôpou autôn krima kai ekdikêsousin se en tois krimasin autôn
25 kai dôsô ton zêlon mou en soi kai poiêsousin meta sou en orgê thumou muktêra sou kai ôta sou aphelousin kai tous kataloipous sou en romphaia katabalousin autoi uious sou kai thugateras sou lêmpsontai kai tous kataloipous sou pur kataphagetai
26 kai ekdusousin se ton imatismon sou kai lêmpsontai ta skeuê tês kauchêseôs sou
27 kai apostrepsô tas asebeias sou ek sou kai tên porneian sou ek gês Aiguptou kai ou mê arês tous ophthalmous sou ep autous kai Aiguptou ou mê mnêsthês ouketi
28 dioti tade legei kurios kurios idou egô paradidômi se eis cheiras ôn miseis aph ôn apestê ê psuchê sou ap autôn
29 kai poiêsousin en soi en misei kai lêmpsontai pantas tous ponous sou kai tous mochthous sou kai esê gumnê kai aschêmonousa kai apokaluphthêsetai aischunê porneias sou kai asebeia sou kai ê porneia sou
30 epoiêsen tauta soi en tô ekporneusai se opisô ethnôn kai emiainou en tois enthumêmasin autôn
31 en tê odô tês adelphês sou eporeuthês kai dôsô to potêrion autês eis cheiras sou
32 tade legei kurios to potêrion tês adelphês sou piesai to bathu kai to platu to pleonazon tou suntelesai
33 methên kai ekluseôs plêsthêsê kai to potêrion aphanismou potêrion adelphês sou Samareias
34 kai piesai auto kai tas eortas kai tas neomênias autês apostrepsô dioti egô lelalêka legei kurios
35 dia touto tade legei kurios anth ôn epelathou mou kai aperripsas me opisô tou sômatos sou kai su labe tên asebeian sou kai tên porneian sou
36 kai eipen kurios pros me uie anthrôpou ou krineis tên Oolan kai tên Ooliban kai apangeleis autais tas anomias autôn
37 oti emoichônto kai aima en chersin autôn ta enthumêmata autôn emoichônto kai ta tekna autôn a egennêsan moi diêgagon autois di empurôn
38 eôs kai tauta epoiêsan moi ta agia mou emiainon kai ta sabbata mou ebebêloun
39 kai en tô sphazein autous ta tekna autôn tois eidôlois autôn kai eiseporeuonto eis ta agia mou tou bebêloun auta kai oti outôs epoioun en mesô tou oikou mou
40 kai oti tois andrasin tois erchomenois makrothen ois angelous exapestellosan pros autous kai ama tô erchesthai autous euthus elouou kai estibizou tous ophthalmous sou kai ekosmou kosmô
41 kai ekathou epi klinês estrômenês kai trapeza kekosmêmenê pro prosôpou autês kai to thumiama mou kai to elaion mou euphrainonto en autois
42 kai phônên armonias anekrouonto kai pros andras ek plêthous anthrôpôn êkontas ek tês erêmou kai edidosan pselia epi tas cheiras autôn kai stephanon kauchêseôs epi tas kephalas autôn
43 kai eipa ouk en toutois moicheuousin kai erga pornês kai autê exeporneusen
44 kai eiseporeuonto pros autên on tropon eisporeuontai pros gunaika pornên outôs eiseporeuonto pros Oolan kai pros Ooliban tou poiêsai anomian
45 kai andres dikaioi autoi ekdikêsousin autas ekdikêsei moichalidos kai ekdikêsei aimatos oti moichalides eisin kai aima en chersin autôn
46 tade legei kurios kurios anagage ep autas ochlon kai dos en autais tarachên kai diarpagên
47 kai lithobolêson ep autas lithois ochlôn kai katakentei autas en tois xiphesin autôn uious autôn kai thugateras autôn apoktenousi kai tous oikous autôn emprêsousin
48 kai apostrepsô asebeian ek tês gês kai paideuthêsontai pasai ai gunaikes kai ou mê poiêsousin kata tas asebeias autôn
49 kai dothêsetai ê asebeia umôn eph umas kai tas amartias tôn enthumêmatôn umôn lêmpsesthe kai gnôsesthe dioti egô kurios

Kapitel 24

1 kai egeneto logos kuriou pros me en tô etei tô enatô en tô mêni tô dekatô dekatê tou mênos legôn
2 uie anthrôpou grapson seautô eis êmeran apo tês êmeras tautês aph ês apêreisato basileus Babulônos epi Ierousalêm apo tês êmeras tês sêmeron
3 kai eipon epi ton oikon ton parapikrainonta parabolên kai ereis pros autous tade legei kurios epistêson ton lebêta kai ekcheon eis auton udôr
4 kai embale eis auton ta dichotomêmata pan dichotomêma kalon skelos kai ômon eksesarkismena apo tôn ostôn
5 ex epilektôn ktênôn eilêmmenôn kai upokaie ta osta upokatô autôn ezesen ezesen kai êpsêtai ta osta autês en mesô autês
6 dia touto tade legei kurios ô polis aimatôn lebês en ô estin ios en autô kai o ios ouk exêlthen ex autês kata melos autês exênegken ouk epesen ep autên klêros
7 oti aima autês en mesô autês estin epi leôpetrian tetacha auto ouk ekkechuka auto epi tên gên tou kalupsai ep auto gên
8 tou anabênai thumon eis ekdikêsin ekdikêthênai dedôka to aima autês epi leôpetrian tou mê kalupsai auto
9 dia touto tade legei kurios kagô megalunô ton dalon
10 kai plêthunô ta xula kai anakausô to pur opôs takê ta krea kai elattôthê o zômos
11 kai stê epi tous anthrakas opôs proskauthê kai thermanthê o chalkos autês kai takê en mesô akatharsias autês kai eklipê o ios autês
12 kai ou mê exelthê ex autês polus o ios autês kataischunthêsetai o ios autês
13 anth ôn emiainou su kai ti ean mê katharisthês eti eôs ou emplêsô ton thumon mou
14 egô kurios lelalêka kai êxei kai poiêsô ou diastelô oude mê eleêsô kata tas odous sou kai kata ta enthumêmata sou krinô se legei kurios dia touto egô krinô se kata ta aimata sou kai kata ta enthumêmata sou krinô se ê akathartos ê onomastê kai pollê tou parapikrainein
15 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
16 uie anthrôpou idou egô lambanô ek sou ta epithumêmata tôn ophthalmôn sou en parataxei ou mê kopês oude mê klausthês
17 stenagmos aimatos osphuos penthous estin ouk estai to trichôma sou sumpeplegmenon epi se kai ta upodêmata sou en tois posin sou ou mê paraklêthês en cheilesin autôn kai arton andrôn ou mê phagês
18 kai elalêsa pros ton laon to prôi on tropon eneteilato moi kai apethanen ê gunê mou esperas kai epoiêsa to prôi on tropon epetagê moi
19 kai eipen pros me o laos ouk anangeleis êmin ti estin tauta a su poieis
20 kai eipa pros autous logos kuriou pros me egeneto legôn
21 eipon pros ton oikon tou Israêl tade legei kurios idou egô bebêlô ta agia mou phruagma ischuos umôn epithumêmata ophthalmôn umôn kai uper ôn pheidontai ai psuchai umôn kai oi uioi umôn kai ai thugateres umôn ous egkatelipete en romphaia pesountai
22 kai poiêsete on tropon pepoiêka apo stomatos autôn ou paraklêthêsesthe kai arton andrôn ou phagesthe
23 kai ai komai umôn epi tês kephalês umôn kai ta upodêmata umôn en tois posin umôn oute mê kopsêsthe oute mê klausête kai entakêsesthe en tais adikiais umôn kai parakalesete ekastos ton adelphon autou
24 kai estai Iezekiêl umin eis teras kata panta osa epoiêsen poiêsete otan elthê tauta kai epignôsesthe dioti egô kurios
25 kai su uie anthrôpou ouchi en tê êmera otan lambanô tên ischun par autôn tên eparsin tês kauchêseôs autôn ta epithumêmata ophthalmôn autôn kai tên eparsin psuchês autôn uious autôn kai thugateras autôn
26 en ekeinê tê êmera êxei o anasôzomenos pros se tou anangeilai soi eis ta ôta
27 en ekeinê tê êmera dianoichthêsetai to stoma sou pros ton anasôzomenon kai lalêseis kai ou mê apokôphôthês ouketi kai esê autois eis teras kai epignôsontai dioti egô kurios

Kapitel 25

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou stêrison to prosôpon sou epi tous uious Ammôn kai prophêteuson ep autous
3 kai ereis tois uiois Ammôn akousate logon kuriou tade legei kurios anth ôn epecharête epi ta agia mou oti ebebêlôthê kai epi tên gên tou Israêl oti êphanisthê kai epi ton oikon tou Iouda oti eporeuthêsan en aichmalôsia
4 dia touto idou egô paradidômi umas tois uiois Kedem eis klêronomian kai kataskênôsousin en tê apartia autôn en soi kai dôsousin en soi ta skênômata autôn autoi phagontai tous karpous sou kai autoi piontai tên piotêta sou
5 kai dôsô tên polin tou Ammôn eis nomas kamêlôn kai tous uious Ammôn eis nomên probatôn kai epignôsesthe dioti egô kurios
6 dioti tade legei kurios anth ôn ekrotêsas tên cheira sou kai epepsophêsas tô podi sou kai epecharas ek psuchês sou epi tên gên tou Israêl
7 dia touto ektenô tên cheira mou epi se kai dôsô se eis diarpagên en tois ethnesin kai exolethreusô se ek tôn laôn kai apolô se ek tôn chôrôn apôleia kai epignôsê dioti egô kurios
8 tade legei kurios anth ôn eipen Môab idou on tropon panta ta ethnê oikos Israêl kai Iouda
9 dia touto idou egô paraluô ton ômon Môab apo poleôn akrôtêriôn autou eklektên gên oikon Asimouth epanô pêgês poleôs parathalassias
10 tois uiois Kedem epi tous uious Ammôn dedôka autous eis klêronomian opôs mê mneia genêtai tôn uiôn Ammôn
11 kai eis Môab poiêsô ekdikêsin kai epignôsontai dioti egô kurios
12 tade legei kurios anth ôn epoiêsen ê Idoumaia en tô ekdikêsai autous ekdikêsin eis ton oikon Iouda kai emnêsikakêsan kai exedikêsan dikên
13 dia touto tade legei kurios kai ektenô tên cheira mou epi tên Idoumaian kai exolethreusô ex autês anthrôpon kai ktênos kai thêsomai autên erêmon kai ek Thaiman diôkomenoi en romphaia pesountai
14 kai dôsô ekdikêsin mou epi tên Idoumaian en cheiri laou mou Israêl kai poiêsousin en tê Idoumaia kata tên orgên mou kai kata ton thumon mou kai epignôsontai tên ekdikêsin mou legei kurios
15 dia touto tade legei kurios anth ôn epoiêsan oi allophuloi en ekdikêsei kai exanestêsan ekdikêsin epichairontes ek psuchês tou exaleipsai eôs aiônos
16 dia touto tade legei kurios idou egô ektenô tên cheira mou epi tous allophulous kai exolethreusô Krêtas kai apolô tous kataloipous tous katoikountas tên paralian
17 kai poiêsô en autois ekdikêseis megalas kai epignôsontai dioti egô kurios en tô dounai tên ekdikêsin mou ep autous

Kapitel 26

1 kai egenêthê en tô endekatô etei mia tou mênos egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou anth ôn eipen Sor epi Ierousalêm euge sunetribê apolôlen ta ethnê epestraphê pros me ê plêrês êrêmôtai
3 dia touto tade legei kurios idou egô epi se Sor kai anaxô epi se ethnê polla ôs anabainei ê thalassa tois kumasin autês
4 kai katabalousin ta teichê Sor kai katabalousi tous purgous sou kai likmêsô ton choun autês ap autês kai dôsô autên eis leôpetrian
5 psugmos sagênôn estai en mesô thalassês oti egô lelalêka legei kurios kai estai eis pronomên tois ethnesin
6 kai ai thugateres autês ai en tô pediô machaira anairethêsontai kai gnôsontai oti egô kurios
7 oti tade legei kurios idou egô epagô epi se Sor ton Nabouchodonosor basilea Babulônos apo tou borra basileus basileôn estin meth ippôn kai armatôn kai ippeôn kai sunagôgês ethnôn pollôn sphodra
8 outos tas thugateras sou tas en tô pediô machaira anelei kai dôsei epi se prophulakên kai perioikodomêsei kai poiêsei epi se kuklô charaka kai peristasin oplôn kai tas logchas autou apenanti sou dôsei
9 ta teichê sou kai tous purgous sou katabalei en tais machairais autou
10 apo tou plêthous tôn ippôn autou katakalupsei se o koniortos autôn kai apo tês phônês tôn ippeôn autou kai tôn trochôn tôn armatôn autou seisthêsetai ta teichê sou eisporeuomenou autou tas pulas sou ôs eisporeuomenos eis polin ek pediou
11 en tais oplais tôn ippôn autou katapatêsousin sou pasas tas plateias ton laon sou machaira anelei kai tên upostasin sou tês ischuos epi tên gên kataxei
12 kai pronomeusei tên dunamin sou kai skuleusei ta uparchonta sou kai katabalei sou ta teichê kai tous oikous sou tous epithumêtous kathelei kai tous lithous sou kai ta xula sou kai ton choun sou eis meson tês thalassês embalei
13 kai katalusei to plêthos tôn mousikôn sou kai ê phônê tôn psaltêriôn sou ou mê akousthê eti
14 kai dôsô se eis leôpetrian psugmos sagênôn esê ou mê oikodomêthês eti oti egô elalêsa legei kurios
15 dioti tade legei kurios kurios tê Sor ouk apo phônês tês ptôseôs sou en tô stenaxai traumatias en tô spasai machairan en mesô sou seisthêsontai ai nêsoi
16 kai katabêsontai apo tôn thronôn autôn pantes oi archontes ek tôn ethnôn tês thalassês kai aphelountai tas mitras apo tôn kephalôn autôn kai ton imatismon ton poikilon autôn ekdusontai ekstasei ekstêsontai epi gên kathedountai kai phobêthêsontai tên apôleian autôn kai stenaxousin epi se
17 kai lêmpsontai epi se thrênon kai erousin soi pôs kateluthês ek thalassês ê polis ê epainestê ê dousa ton phobon autês pasi tois katoikousin autên
18 kai phobêthêsontai ai nêsoi aph êmeras ptôseôs sou
19 oti tade legei kurios kurios otan dô se polin êrêmômenên ôs tas poleis tas mê katoikêthêsomenas en tô anagagein me epi se tên abusson kai katakalupsê se udôr polu
20 kai katabibasô se pros tous katabainontas eis bothron pros laon aiônos kai katoikiô se eis bathê tês gês ôs erêmon aiônion meta katabainontôn eis bothron opôs mê katoikêthês mêde anastathês epi gês zôês
21 apôleian se dôsô kai ouch uparxeis eti eis ton aiôna legei kurios kurios

Kapitel 27

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou labe epi Sor thrênon
3 kai ereis tê Sor tê katoikousê epi tês eisodou tês thalassês tô emporiô tôn laôn apo nêsôn pollôn tade legei kurios tê Sor su eipas egô periethêka emautê kallos mou
4 en kardia thalassês tô Beelim uioi sou periethêkan soi kallos
5 kedros ek Sanir ôkodomêthê soi tainiai sanidôn kuparissou ek tou Libanou elêmphthêsan tou poiêsai soi istous elatinous
6 ek tês Basanitidos epoiêsan tas kôpas sou ta iera sou epoiêsan ex elephantos oikous alsôdeis apo nêsôn tôn Chettiin
7 bussos meta poikilias ex Aiguptou egeneto soi strômnê tou peritheinai soi doxan kai peribalein se uakinthon kai porphuran ek tôn nêsôn Elisai kai egeneto peribolaia sou
8 kai oi archontes sou oi katoikountes Sidôna kai Aradioi egenonto kôpêlatai sou oi sophoi sou Sor oi êsan en soi outoi kubernêtai sou
9 oi presbuteroi Bubliôn kai oi sophoi autôn êsan en soi outoi enischuon tên boulên sou kai panta ta ploia tês thalassês kai oi kôpêlatai autôn egenonto soi epi dusmas dusmôn
10 Persai kai Ludoi kai Libues êsan en tê dunamei sou andres polemistai sou peltas kai perikephalaias ekremasan en soi outoi edôkan tên doxan sou
11 uioi Aradiôn kai ê dunamis sou epi tôn teicheôn sou phulakes en tois purgois sou êsan tas pharetras autôn ekremasan epi tôn ormôn sou kuklô outoi eteleiôsan sou to kallos
12 Karchêdonioi emporoi sou apo plêthous pasês ischuos sou argurion kai chrusion kai sidêron kai kassiteron kai molubon edôkan tên agoran sou
13 ê Ellas kai ê sumpasa kai ta parateinonta outoi eneporeuonto soi en psuchais anthrôpôn kai skeuê chalka edôkan tên emporian sou
14 ex oikou Thergama ippous kai ippeis edôkan agoran sou
15 uioi Rodiôn emporoi sou apo nêsôn eplêthunan tên emporian sou odontas elephantinous kai tois eisagomenois antedidous tous misthous sou
16 anthrôpous emporian sou apo plêthous tou summiktou sou staktên kai poikilmata ek Tharsis kai Ramôth kai Chorchor edôkan tên agoran sou
17 Ioudas kai oi uioi tou Israêl outoi emporoi sou en sitou prasei kai murôn kai kasias kai prôton meli kai elaion kai rêtinên edôkan eis ton summikton sou
18 Damaskos emporos sou ek plêthous pasês dunameôs sou oinos ek Chelbôn kai eria ek Milêtou
19 kai oinon eis tên agoran sou edôkan ex Asêl sidêros eirgasmenos kai trochos en tô summiktô sou estin
20 Daidan emporoi sou meta ktênôn eklektôn eis armata
21 ê Arabia kai pantes oi archontes Kêdar outoi emporoi sou dia cheiros sou kamêlous kai krious kai amnous en ois emporeuontai se
22 emporoi Saba kai Ragma outoi emporoi sou meta prôtôn êdusmatôn kai lithôn chrêstôn kai chrusion edôkan tên agoran sou
23 Charran kai Channa outoi emporoi sou Assour kai Charman emporoi sou
24 pherontes emporian uakinthon kai thêsaurous eklektous dedemenous schoiniois kai kuparissina
25 ploia en autois Karchêdonioi emporoi sou en tô plêthei en tô summiktô sou kai eneplêsthês kai ebarunthês sphodra en kardia thalassês
26 en udati pollô êgon se oi kôpêlatai sou to pneuma tou notou sunetripsen se en kardia thalassês
27 êsan dunameis sou kai o misthos sou kai tôn summiktôn sou kai oi kôpêlatai sou kai oi kubernêtai sou kai oi sumbouloi sou kai oi summiktoi sou ek tôn summiktôn sou kai pantes oi andres oi polemistai sou oi en soi kai pasa ê sunagôgê sou en mesô sou pesountai en kardia thalassês en tê êmera tês ptôseôs sou
28 pros tên phônên tês kraugês sou oi kubernêtai sou phobô phobêthêsontai
29 kai katabêsontai apo tôn ploiôn pantes oi kôpêlatai sou kai oi epibatai kai oi prôreis tês thalassês epi tên gên stêsontai
30 kai alalaxousin epi se tê phônê autôn kai kekraxontai pikron kai epithêsousin epi tên kephalên autôn gên kai spodon upostrôsontai
31
32 kai lêmpsontai oi uioi autôn epi se thrênon kai thrênêma soi
33 poson tina eures misthon apo tês thalassês eneplêsas ethnê apo tou plêthous sou kai apo tou summiktou sou eploutisas pantas basileis tês gês
34 nun sunetribês en thalassê en bathei udatos o summiktos sou kai pasa ê sunagôgê sou en mesô sou epeson pantes oi kôpêlatai sou
35 pantes oi katoikountes tas nêsous estugnasan epi se kai oi basileis autôn ekstasei exestêsan kai edakrusen to prosôpon autôn
36 emporoi apo ethnôn esurisan se apôleia egenou kai ouketi esê eis ton aiôna

Kapitel 28

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 kai su uie anthrôpou eipon tô archonti Turou tade legei kurios anth ôn upsôthê sou ê kardia kai eipas theos eimi egô katoikian theou katôkêka en kardia thalassês su de ei anthrôpos kai ou theos kai edôkas tên kardian sou ôs kardian theou
3 mê sophôteros ei su tou Daniêl sophoi ouk epaideusan se tê epistêmê autôn
4 mê en tê epistêmê sou ê en tê phronêsei sou epoiêsas seautô dunamin kai chrusion kai argurion en tois thêsaurois sou
5 en tê pollê epistêmê sou kai emporia sou eplêthunas dunamin sou upsôthê ê kardia sou en tê dunamei sou
6 dia touto tade legei kurios epeidê dedôkas tên kardian sou ôs kardian theou
7 anti toutou idou egô epagô epi se allotrious loimous apo ethnôn kai ekkenôsousin tas machairas autôn epi se kai epi to kallos tês epistêmês sou kai strôsousin to kallos sou eis apôleian
8 kai katabibasousin se kai apothanê thanatô traumatiôn en kardia thalassês
9 mê legôn ereis theos eimi egô enôpion tôn anairountôn se su de ei anthrôpos kai ou theos en plêthei
10 aperitmêtôn apolê en chersin allotriôn oti egô elalêsa legei kurios
11 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
12 uie anthrôpou labe thrênon epi ton archonta Turou kai eipon autô tade legei kurios kurios su aposphragisma omoiôseôs kai stephanos kallous
13 en tê truphê tou paradeisou tou theou egenêthês pan lithon chrêston endedesai sardion kai topazion kai smaragdon kai anthraka kai sappheiron kai iaspin kai argurion kai chrusion kai ligurion kai achatên kai amethuston kai chrusolithon kai bêrullion kai onuchion kai chrusiou eneplêsas tous thêsaurous sou kai tas apothêkas sou en soi aph ês êmeras ektisthês su
14 meta tou cheroub ethêka se en orei agiô theou egenêthês en mesô lithôn purinôn
15 egenêthês amômos su en tais êmerais sou aph ês êmeras su ektisthês eôs eurethê ta adikêmata en soi
16 apo plêthous tês emporias sou eplêsas ta tamieia sou anomias kai êmartes kai etraumatisthês apo orous tou theou kai êgagen se to cheroub ek mesou lithôn purinôn
17 upsôthê ê kardia sou epi tô kallei sou diephtharê ê epistêmê sou meta tou kallous sou dia plêthos amartiôn sou epi tên gên erripsa se enantion basileôn edôka se paradeigmatisthênai
18 dia to plêthos tôn amartiôn sou kai tôn adikiôn tês emporias sou ebebêlôsas ta iera sou kai exaxô pur ek mesou sou touto kataphagetai se kai dôsô se eis spodon epi tês gês sou enantion pantôn tôn orôntôn se
19 kai pantes oi epistamenoi se en tois ethnesin stugnasousin epi se apôleia egenou kai ouch uparxeis eti eis ton aiôna
20 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
21 uie anthrôpou stêrison to prosôpon sou epi Sidôna kai prophêteuson ep autên
22 kai eipon tade legei kurios idou egô epi se Sidôn kai endoxasthêsomai en soi kai gnôsê oti egô eimi kurios en tô poiêsai me en soi krimata kai agiasthêsomai en soi
23 aima kai thanatos en tais plateiais sou kai pesountai tetraumatismenoi en machairais en soi perikuklô sou kai gnôsontai dioti egô eimi kurios
24 kai ouk esontai ouketi tô oikô tou Israêl skolops pikrias kai akantha odunês apo pantôn tôn perikuklô autôn tôn atimasantôn autous kai gnôsontai oti egô eimi kurios
25 tade legei kurios kurios kai sunaxô ton Israêl ek tôn ethnôn ou dieskorpisthêsan ekei kai agiasthêsomai en autois enôpion tôn laôn kai tôn ethnôn kai katoikêsousin epi tês gês autôn ên dedôka tô doulô mou Iakôb
26 kai katoikêsousin ep autês en elpidi kai oikodomêsousin oikias kai phuteusousin ampelônas kai katoikêsousin en elpidi otan poiêsô krima en pasin tois atimasasin autous en tois kuklô autôn kai gnôsontai oti egô eimi kurios o theos autôn kai o theos tôn paterôn autôn

Kapitel 29

1 en tô etei tô dekatô en tô dekatô mêni mia tou mênos egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou stêrison to prosôpon sou epi Pharaô basilea Aiguptou kai prophêteuson ep auton kai ep Aigupton olên
3 kai eipon tade legei kurios idou egô epi Pharaô ton drakonta ton megan ton egkathêmenon en mesô potamôn autou ton legonta emoi eisin oi potamoi kai egô epoiêsa autous
4 kai egô dôsô pagidas eis tas siagonas sou kai proskollêsô tous ichthus tou potamou sou pros tas pterugas sou kai anaxô se ek mesou tou potamou sou kai pantas tous ichthuas tou potamou sou
5 kai katabalô se en tachei kai pantas tous ichthuas tou potamou sou epi prosôpon tou pediou pesê kai ou mê sunachthês kai ou mê peristalês tois thêriois tês gês kai tois peteinois tou ouranou dedôka se eis katabrôma
6 kai gnôsontai pantes oi katoikountes Aigupton oti egô eimi kurios anth ôn egenêthês rabdos kalaminê tô oikô Israêl
7 ote epelabonto sou tê cheiri autôn ethlasthês kai ote epekratêsen ep autous pasa cheir kai ote epanepausanto epi se sunetribês kai suneklasas autôn pasan osphun
8 dia touto tade legei kurios idou egô epagô epi se romphaian kai apolô anthrôpous apo sou kai ktênê
9 kai estai ê gê Aiguptou apôleia kai erêmos kai gnôsontai oti egô eimi kurios anti tou legein se oi potamoi emoi eisin kai egô epoiêsa autous
10 dia touto idou egô epi se kai epi pantas tous potamous sou kai dôsô gên Aiguptou eis erêmon kai romphaian kai apôleian apo Magdôlou kai Suênês kai eôs oriôn Aithiopôn
11 ou mê dielthê en autê pous anthrôpou kai pous ktênous ou mê dielthê autên kai ou katoikêthêsetai tessarakonta etê
12 kai dôsô tên gên autês apôleian en mesô gês êrêmômenês kai ai poleis autês en mesô poleôn êrêmômenôn esontai tessarakonta etê kai diasperô Aigupton en tois ethnesin kai likmêsô autous eis tas chôras
13 tade legei kurios meta tessarakonta etê sunaxô tous Aiguptious apo tôn ethnôn ou dieskorpisthêsan ekei
14 kai apostrepsô tên aichmalôsian tôn Aiguptiôn kai katoikisô autous en gê Pathourês en tê gê othen elêmphthêsan kai estai archê tapeinê
15 para pasas tas archas ou mê upsôthê eti epi ta ethnê kai oligostous autous poiêsô tou mê einai autous pleionas en tois ethnesin
16 kai ouketi esontai tô oikô Israêl eis elpida anamimnêskousan anomian en tô autous akolouthêsai opisô autôn kai gnôsontai oti egô eimi kurios
17 kai egeneto en tô ebdomô kai eikostô etei mia tou mênos tou prôtou egeneto logos kuriou pros me legôn
18 uie anthrôpou Nabouchodonosor basileus Babulônos katedoulôsato autou tên dunamin douleia megalê epi Turou pasa kephalê phalakra kai pas ômos madôn kai misthos ouk egenêthê autô kai tê dunamei autou epi Turou kai tês douleias ês edouleusan ep autên
19 tade legei kurios kurios idou didômi tô Nabouchodonosor basilei Babulônos gên Aiguptou kai pronomeusei tên pronomên autês kai skuleusei ta skula autês kai estai misthos tê dunamei autou
20 anti tês leitourgias autou ês edouleusen epi Turon dedôka autô gên Aiguptou tade legei kurios kurios
21 en tê êmera ekeinê anatelei keras panti tô oikô Israêl kai soi dôsô stoma aneôgmenon en mesô autôn kai gnôsontai oti egô eimi kurios

Kapitel 30

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou prophêteuson kai eipon tade legei kurios ô ô ê êmera
3 oti engus ê êmera tou kuriou êmera peras ethnôn estai
4 kai êxei machaira ep Aiguptious kai estai tarachê en tê Aithiopia kai pesountai tetraumatismenoi en Aiguptô kai sumpeseitai autês ta themelia
5 Persai kai Krêtes kai Ludoi kai Libues kai pantes oi epimiktoi kai tôn uiôn tês diathêkês mou machaira pesountai en autê
6 kai pesountai ta antistêrigmata Aiguptou kai katabêsetai ê ubris tês ischuos autês apo Magdôlou eôs Suênês machaira pesountai en autê legei kurios
7 kai erêmôthêsetai en mesô chôrôn êrêmômenôn kai ai poleis autôn en mesô poleôn êrêmômenôn esontai
8 kai gnôsontai oti egô eimi kurios otan dô pur ep Aigupton kai suntribôsi pantes oi boêthountes autê
9 en tê êmera ekeinê exeleusontai angeloi speudontes aphanisai tên Aithiopian kai estai tarachê en autois en tê êmera Aiguptou oti idou êkei
10 tade legei kurios kurios kai apolô plêthos Aiguptiôn dia cheiros Nabouchodonosor basileôs Babulônos
11 autou kai tou laou autou loimoi apo ethnôn apestalmenoi apolesai tên gên kai ekkenôsousin pantes tas machairas autôn ep Aigupton kai plêsthêsetai ê gê traumatiôn
12 kai dôsô tous potamous autôn erêmous kai apolô tên gên kai to plêrôma autês en chersin allotriôn egô kurios lelalêka
13 oti tade legei kurios kurios kai apolô megistanas apo Mempheôs kai archontas ek gês Aiguptou kai ouk esontai eti
14 kai apolô gên Pathourês kai dôsô pur epi Tanin kai poiêsô ekdikêsin en Diospolei
15 kai ekcheô ton thumon mou epi Sain tên ischun Aiguptou kai apolô to plêthos Mempheôs
16 kai dôsô pur ep Aigupton kai tarachên tarachthêsetai Suênê kai en Diospolei estai ekrêgma kai diachuthêsetai udata
17 neaniskoi êliou poleôs kai Boubastou en machaira pesountai kai ai gunaikes en aichmalôsia poreusontai
18 kai en Taphnas suskotasei ê êmera en tô suntripsai me ekei ta skêptra Aiguptou kai apoleitai ekei ê ubris tês ischuos autês kai autên nephelê kalupsei kai ai thugateres autês aichmalôtoi achthêsontai
19 kai poiêsô krima en Aiguptô kai gnôsontai oti egô eimi kurios
20 kai egeneto en tô endekatô etei en tô prôtô mêni ebdomê tou mênos egeneto logos kuriou pros me legôn
21 uie anthrôpou tous brachionas Pharaô basileôs Aiguptou sunetripsa kai idou ou katedethê tou dothênai iasin tou dothênai ep auton malagma tou dothênai ischun epilabesthai machairas
22 dia touto tade legei kurios kurios idou egô epi Pharaô basilea Aiguptou kai suntripsô tous brachionas autou tous ischurous kai tous tetamenous kai katabalô tên machairan autou ek tês cheiros autou
23 kai diasperô Aigupton eis ta ethnê kai likmêsô autous eis tas chôras
24 kai katischusô tous brachionas basileôs Babulônos kai dôsô tên romphaian mou eis tên cheira autou kai epaxei autên ep Aigupton kai pronomeusei tên pronomên autês kai skuleusei ta skula autês
25 kai enischusô tous brachionas basileôs Babulônos oi de brachiones Pharaô pesountai kai gnôsontai oti egô eimi kurios en tô dounai tên romphaian mou eis cheiras basileôs Babulônos kai ektenei autên epi gên Aiguptou
26 kai diasperô Aigupton eis ta ethnê kai likmêsô autous eis tas chôras kai gnôsontai pantes oti egô eimi kurios

Kapitel 31

1 kai egeneto en tô endekatô etei en tô tritô mêni mia tou mênos egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou eipon pros Pharaô basilea Aiguptou kai tô plêthei autou tini ômoiôsas seauton en tô upsei sou
3 idou Assour kuparissos en tô Libanô kai kalos tais paraphuasin kai upsêlos tô megethei eis meson nephelôn egeneto ê archê autou
4 udôr exethrepsen auton ê abussos upsôsen auton tous potamous autês êgagen kuklô tôn phutôn autou kai ta sustemata autês exapesteilen eis panta ta xula tou pediou
5 eneken toutou upsôthê to megethos autou para panta ta xula tou pediou kai eplatunthêsan oi kladoi autou aph udatos pollou
6 en tais paraphuasin autou enosseusan panta ta peteina tou ouranou kai upokatô tôn kladôn autou egennôsan panta ta thêria tou pediou en tê skia autou katôkêsen pan plêthos ethnôn
7 kai egeneto kalos en tô upsei autou dia to plêthos tôn kladôn autou oti egenêthêsan ai rizai autou eis udôr polu
8 kuparissoi toiautai ouk egenêthêsan en tô paradeisô tou theou kai pitues ouch omoiai tais paraphuasin autou kai elatai ouk egenonto omoiai tois kladois autou pan xulon en tô paradeisô tou theou ouch ômoiôthê autô en tô kallei autou
9 dia to plêthos tôn kladôn autou kai ezêlôsen auton ta xula tou paradeisou tês truphês tou theou
10 dia touto tade legei kurios anth ôn egenou megas tô megethei kai edôkas tên archên sou eis meson nephelôn kai eidon en tô upsôthênai auton
11 kai paredôka auton eis cheiras archontos ethnôn kai epoiêsen tên apôleian autou
12 kai exôlethreusan auton allotrioi loimoi apo ethnôn kai katebalon auton epi tôn oreôn en pasais tais pharagxin epesan oi kladoi autou kai sunetribê ta stelechê autou en panti pediô tês gês kai katebêsan apo tês skepês autôn pantes oi laoi tôn ethnôn kai êdaphisan auton
13 epi tên ptôsin autou anepausanto panta ta peteina tou ouranou kai epi ta stelechê autou egenonto panta ta thêria tou agrou
14 opôs mê upsôthôsin en tô megethei autôn panta ta xula ta en tô udati kai ouk edôkan tên archên autôn eis meson nephelôn kai ouk estêsan en tô upsei autôn pros auta pantes oi pinontes udôr pantes edothêsan eis thanaton eis gês bathos en mesô uiôn anthrôpôn pros katabainontas eis bothron
15 tade legei kurios kurios en ê êmera katebê eis adou epenthêsen auton ê abussos kai epestêsa tous potamous autês kai ekôlusa plêthos udatos kai eskotasen ep auton o Libanos panta ta xula tou pediou ep autô exeluthêsan
16 apo tês phônês tês ptôseôs autou eseisthêsan ta ethnê ote katebibazon auton eis adou meta tôn katabainontôn eis lakkon kai parekaloun auton en gê panta ta xula tês truphês kai ta eklekta tou Libanou panta ta pinonta udôr
17 kai gar autoi katebêsan met autou eis adou en tois traumatiais apo machairas kai to sperma autou oi katoikountes upo tên skepên autou en mesô tês zôês autôn apôlonto
18 tini ômoiôthês katabêthi kai katabibasthêti meta tôn xulôn tês truphês eis gês bathos en mesô aperitmêtôn koimêthêsê meta traumatiôn machairas outôs Pharaô kai to plêthos tês ischuos autou legei kurios kurios

Kapitel 32

1 kai egeneto en tô endekatô etei en tô dôdekatô mêni mia tou mênos egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou labe thrênon epi Pharaô basilea Aiguptou kai ereis autô leonti ethnôn ômoiôthês kai su ôs drakôn o en tê thalassê kai ekeratizes tois potamois sou kai etarasses udôr tois posin sou kai katepateis tous potamous sou
3 tade legei kurios kai peribalô epi se diktua laôn pollôn kai anaxô se en tô agkistrô mou
4 kai ektenô se epi tên gên pedia plêsthêsetai sou kai epikathiô epi se panta ta peteina tou ouranou kai emplêsô ek sou panta ta thêria pasês tês gês
5 kai dôsô tas sarkas sou epi ta orê kai emplêsô apo tou aimatos sou
6 kai potisthêsetai ê gê apo tôn prochôrêmatôn sou apo tou plêthous sou epi tôn oreôn pharangas emplêsô apo sou
7 kai katakalupsô en tô sbesthênai se ouranon kai suskotasô ta astra autou êlion en nephelê kalupsô kai selênê ou mê phanê to phôs autês
8 panta ta phainonta phôs en tô ouranô suskotasousin epi se kai dôsô skotos epi tên gên sou legei kurios kurios
9 kai parorgiô kardian laôn pollôn ênika an agô aichmalôsian sou eis ta ethnê eis gên ên ouk egnôs
10 kai stugnasousin epi se ethnê polla kai oi basileis autôn ekstasei ekstêsontai en tô petasthai tên romphaian mou epi prosôpa autôn prosdechomenoi tên ptôsin autôn aph êmeras ptôseôs sou
11 oti tade legei kurios romphaia basileôs Babulônos êxei soi
12 en machairais gigantôn kai katabalô tên ischun sou loimoi apo ethnôn pantes kai apolousi tên ubrin Aiguptou kai suntribêsetai pasa ê ischus autês
13 kai apolô panta ta ktênê autês aph udatos pollou kai ou mê taraxê auto eti pous anthrôpou kai ichnos ktênôn ou mê katapatêsê auto
14 outôs tote êsuchasei ta udata autôn kai oi potamoi autôn ôs elaion poreusontai legei kurios
15 otan dô Aigupton eis apôleian kai erêmôthê ê gê sun tê plêrôsei autês otan diaspeirô pantas tous katoikountas en autê kai gnôsontai oti egô eimi kurios
16 thrênos estin kai thrênêseis auton kai ai thugateres tôn ethnôn thrênêsousin auton ep Aigupton kai epi pasan tên ischun autês thrênêsousin autên legei kurios kurios
17 kai egenêthê en tô dôdekatô etei tou prôtou mênos pentekaidekatê tou mênos egeneto logos kuriou pros me legôn
18 uie anthrôpou thrênêson epi tên ischun Aiguptou kai katabibasousin autês tas thugateras ta ethnê nekras eis to bathos tês gês pros tous katabainontas eis bothron
19
20 en mesô traumatiôn machairas pesountai met autou kai koimêthêsetai pasa ê ischus autou
21 kai erousin soi oi gigantes en bathei bothrou ginou tinos kreittôn ei katabêthi kai koimêthêti meta aperitmêtôn en mesô traumatiôn machairas
22 ekei Assour kai pasa ê sunagôgê autou pantes traumatiai ekei edothêsan kai ê taphê autôn en bathei bothrou kai egenêthê ê sunagôgê autou perikuklô tou mnêmatos autou pantes oi traumatiai oi peptôkotes machaira
23 oi dontes ton phobon autôn epi gês zôês
24 ekei ailam kai pasa ê dunamis autou perikuklô tou mnêmatos autou pantes oi traumatiai oi peptôkotes machaira kai oi katabainontes aperitmêtoi eis gês bathos oi dedôkotes autôn phobon epi gês zôês kai elabosan tên basanon autôn meta tôn katabainontôn eis bothron
25 en mesô traumatiôn
26 ekei edothêsan Mosoch kai Thobel kai pasa ê ischus autôn perikuklô tou mnêmatos autou pantes traumatiai autou pantes aperitmêtoi traumatiai apo machairas oi dedôkotes ton phobon autôn epi gês zôês
27 kai ekoimêthêsan meta tôn gigantôn tôn peptôkotôn apo aiônos oi katebêsan eis adou en oplois polemikois kai ethêkan tas machairas autôn upo tas kephalas autôn kai egenêthêsan ai anomiai autôn epi tôn ostôn autôn oti exephobêsan gigantas en gê zôês
28 kai su en mesô aperitmêtôn koimêthêsê meta tetraumatismenôn machaira
29 ekei edothêsan oi archontes Assour oi dontes tên ischun autou eis trauma machairas outoi meta traumatiôn ekoimêthêsan meta katabainontôn eis bothron
30 ekei oi archontes tou borra pantes stratêgoi Assour oi katabainontes traumatiai sun tô phobô autôn kai tê ischui autôn ekoimêthêsan aperitmêtoi meta traumatiôn machairas kai apênegkan tên basanon autôn meta tôn katabainontôn eis bothron
31 ekeinous opsetai basileus Pharaô kai paraklêthêsetai epi pasan tên ischun autôn legei kurios kurios
32 oti dedôka ton phobon autou epi gês zôês kai koimêthêsetai en mesô aperitmêtôn meta traumatiôn machairas Pharaô kai pan to plêthos autou legei kurios kurios

Kapitel 33

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou lalêson tois uiois tou laou sou kai ereis pros autous gê eph ên an epagô romphaian kai labê o laos tês gês anthrôpon ena ex autôn kai dôsin auton eautois eis skopon
3 kai idê tên romphaian erchomenên epi tên gên kai salpisê tê salpingi kai sêmanê tô laô
4 kai akousê o akousas tên phônên tês salpingos kai mê phulaxêtai kai epelthê ê romphaia kai katalabê auton to aima autou epi tês kephalês autou estai
5 oti tên phônên tês salpingos akousas ouk ephulaxato to aima autou ep autou estai kai outos oti ephulaxato tên psuchên autou exeilato
6 kai o skopos ean idê tên romphaian erchomenên kai mê sêmanê tê salpingi kai o laos mê phulaxêtai kai elthousa ê romphaia labê ex autôn psuchên autê dia tên autês anomian elêmphthê kai to aima ek tês cheiros tou skopou ekzêtêsô
7 kai su uie anthrôpou skopon dedôka se tô oikô Israêl kai akousê ek stomatos mou logon
8 en tô eipai me tô amartôlô thanatô thanatôthêsê kai mê lalêsês tou phulaxasthai ton asebê apo tês odou autou autos o anomos tê anomia autou apothaneitai to de aima autou ek tês cheiros sou ekzêtêsô
9 su de ean proapangeilês tô asebei tên odon autou tou apostrepsai ap autês kai mê apostrepsê apo tês odou autou outos tê asebeia autou apothaneitai kai su tên psuchên sautou exêrêsai
10 kai su uie anthrôpou eipon tô oikô Israêl outôs elalêsate legontes ai planai êmôn kai ai anomiai êmôn eph êmin eisin kai en autais êmeis têkometha kai pôs zêsometha
11 eipon autois zô egô tade legei kurios ou boulomai ton thanaton tou asebous ôs to apostrepsai ton asebê apo tês odou autou kai zên auton apostrophê apostrepsate apo tês odou umôn kai ina ti apothnêskete oikos Israêl
12 eipon pros tous uious tou laou sou dikaiosunê dikaiou ou mê exelêtai auton en ê an êmera planêthê kai anomia asebous ou mê kakôsê auton en ê an êmera apostrepsê apo tês anomias autou kai dikaios ou mê dunêtai sôthênai
13 en tô eipai me tô dikaiô outos pepoithen epi tê dikaiosunê autou kai poiêsê anomian pasai ai dikaiosunai autou ou mê anamnêsthôsin en tê adikia autou ê epoiêsen en autê apothaneitai
14 kai en tô eipai me tô asebei thanatô thanatôthêsê kai apostrepsê apo tês amartias autou kai poiêsê krima kai dikaiosunên
15 kai enechurasma apodô kai arpagma apoteisê en prostagmasin zôês diaporeuêtai tou mê poiêsai adikon zôê zêsetai kai ou mê apothanê
16 pasai ai amartiai autou as êmarten ou mê anamnêsthôsin oti krima kai dikaiosunên epoiêsen en autois zêsetai
17 kai erousin oi uioi tou laou sou ouk eutheia ê odos tou kuriou kai autê ê odos autôn ouk eutheia
18 en tô apostrepsai dikaion apo tês dikaiosunês autou kai poiêsê anomias kai apothaneitai en autais
19 kai en tô apostrepsai ton amartôlon apo tês anomias autou kai poiêsê krima kai dikaiosunên en autois autos zêsetai
20 kai touto estin o eipate ouk eutheia ê odos kuriou ekaston en tais odois autou krinô umas oikos Israêl
21 kai egenêthê en tô dôdekatô etei en tô dôdekatô mêni pemptê tou mênos tês aichmalôsias êmôn êlthen o anasôtheis pros me apo Ierousalêm legôn ealô ê polis
22 kai egenêthê ep eme cheir kuriou esperas prin elthein auton kai ênoixen mou to stoma eôs êlthen pros me to prôi kai anoichthen mou to stoma ou suneschethê eti
23 kai egenêthê logos kuriou pros me legôn
24 uie anthrôpou oi katoikountes tas êrêmômenas epi tês gês tou Israêl legousin eis ên Abraam kai kateschen tên gên kai êmeis pleious esmen êmin dedotai ê gê eis kataschesin
25 dia touto eipon autois tade legei kurios kurios
26
27 zô egô ei mên oi en tais êrêmômenais machaira pesountai kai oi epi prosôpou tou pediou tois thêriois tou agrou dothêsontai eis katabrôma kai tous en tais teteichismenais kai tous en tois spêlaiois thanatô apoktenô
28 kai dôsô tên gên erêmon kai apoleitai ê ubris tês ischuos autês kai erêmôthêsetai ta orê tou Israêl dia to mê einai diaporeuomenon
29 kai gnôsontai oti egô eimi kurios kai poiêsô tên gên autôn erêmon kai erêmôthêsetai dia panta ta bdelugmata autôn a epoiêsan
30 kai su uie anthrôpou oi uioi tou laou sou oi lalountes peri sou para ta teichê kai en tois pulôsi tôn oikiôn kai lalousin anthrôpos tô adelphô autou legontes sunelthômen kai akousômen ta ekporeuomena para kuriou
31 erchontai pros se ôs sumporeuetai laos kai kathêntai enantion sou kai akouousin ta rêmata sou kai auta ou mê poiêsousin oti pseudos en tô stomati autôn kai opisô tôn miasmatôn ê kardia autôn
32 kai ginê autois ôs phônê psaltêriou êduphônou euarmostou kai akousontai sou ta rêmata kai ou mê poiêsousin auta
33 kai ênika an elthê erousin idou êkei kai gnôsontai oti prophêtês ên en mesô autôn

Kapitel 34

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou prophêteuson epi tous poimenas tou Israêl prophêteuson kai eipon tois poimesi tade legei kurios kurios ô poimenes Israêl mê boskousin poimenes eautous ou ta probata boskousin oi poimenes
3 idou to gala katesthete kai ta eria periballesthe kai to pachu sphazete kai ta probata mou ou boskete
4 to êsthenêkos ouk enischusate kai to kakôs echon ouk esômatopoiêsate kai to suntetrimmenon ou katedêsate kai to planômenon ouk epestrepsate kai to apolôlos ouk ezêtêsate kai to ischuron kateirgasasthe mochthô
5 kai diesparê ta probata mou dia to mê einai poimenas kai egenêthê eis katabrôma pasi tois thêriois tou agrou
6 kai diesparê mou ta probata en panti orei kai epi pan bounon upsêlon kai epi prosôpou pasês tês gês diesparê kai ouk ên o ekzêtôn oude o apostrephôn
7 dia touto poimenes akousate logon kuriou
8 zô egô legei kurios kurios ei mên anti tou genesthai ta probata mou eis pronomên kai genesthai ta probata mou eis katabrôma pasi tois thêriois tou pediou para to mê einai poimenas kai ouk exezêtêsan oi poimenes ta probata mou kai eboskêsan oi poimenes eautous ta de probata mou ouk eboskêsan
9 anti toutou poimenes
10 tade legei kurios kurios idou egô epi tous poimenas kai ekzêtêsô ta probata mou ek tôn cheirôn autôn kai apostrepsô autous tou mê poimainein ta probata mou kai ou boskêsousin eti oi poimenes auta kai exeloumai ta probata mou ek tou stomatos autôn kai ouk esontai autois eti eis katabrôma
11 dioti tade legei kurios idou egô ekzêtêsô ta probata mou kai episkepsomai auta
12 ôsper zêtei o poimên to poimnion autou en êmera otan ê gnophos kai nephelê en mesô probatôn diakechôrismenôn outôs ekzêtêsô ta probata mou kai apelasô auta apo pantos topou ou diesparêsan ekei en êmera nephelês kai gnophou
13 kai exaxô autous ek tôn ethnôn kai sunaxô autous apo tôn chôrôn kai eisaxô autous eis tên gên autôn kai boskêsô autous epi ta orê Israêl kai en tais pharagxin kai en pasê katoikia tês gês
14 en nomê agathê boskêsô autous kai en tô orei tô upsêlô Israêl esontai ai mandrai autôn ekei koimêthêsontai kai ekei anapausontai en truphê agathê kai en nomê pioni boskêthêsontai epi tôn oreôn Israêl
15 egô boskêsô ta probata mou kai egô anapausô auta kai gnôsontai oti egô eimi kurios tade legei kurios kurios
16 to apolôlos zêtêsô kai to planômenon epistrepsô kai to suntetrimmenon katadêsô kai to ekleipon enischusô kai to ischuron phulaxô kai boskêsô auta meta krimatos
17 kai umeis probata tade legei kurios kurios idou egô diakrinô ana meson probatou kai probatou kriôn kai tragôn
18 kai ouch ikanon umin oti tên kalên nomên enemesthe kai ta kataloipa tês nomês umôn katepateite tois posin umôn kai to kathestêkos udôr epinete kai to loipon tois posin umôn etarassete
19 kai ta probata mou ta patêmata tôn podôn umôn enemonto kai to tetaragmenon udôr upo tôn podôn umôn epinon
20 dia touto tade legei kurios kurios idou egô diakrinô ana meson probatou ischurou kai ana meson probatou asthenous
21 epi tais pleurais kai tois ômois umôn diôtheisthe kai tois kerasin umôn ekeratizete kai pan to ekleipon exethlibete
22 kai sôsô ta probata mou kai ou mê ôsin eti eis pronomên kai krinô ana meson kriou pros krion
23 kai anastêsô ep autous poimena ena kai poimanei autous ton doulon mou Dauid kai estai autôn poimên
24 kai egô kurios esomai autois eis theon kai Dauid en mesô autôn archôn egô kurios elalêsa
25 kai diathêsomai tô Dauid diathêkên eirênês kai aphaniô thêria ponêra apo tês gês kai katoikêsousin en tê erêmô kai upnôsousin en tois drumois
26 kai dôsô autous perikuklô tou orous mou kai dôsô ton ueton umin ueton eulogias
27 kai ta xula ta en tô pediô dôsei ton karpon autôn kai ê gê dôsei tên ischun autês kai katoikêsousin epi tês gês autôn en elpidi eirênês kai gnôsontai oti egô eimi kurios en tô suntripsai me ton zugon autôn kai exeloumai autous ek cheiros tôn katadoulôsamenôn autous
28 kai ouk esontai eti en pronomê tois ethnesin kai ta thêria tês gês ouketi mê phagôsin autous kai katoikêsousin en elpidi kai ouk estai o ekphobôn autous
29 kai anastêsô autois phuton eirênês kai ouketi esontai apollumenoi limô epi tês gês kai ou mê enegkôsin eti oneidismon ethnôn
30 kai gnôsontai oti egô eimi kurios o theos autôn kai autoi laos mou oikos Israêl legei kurios
31 probata mou kai probata poimniou mou este kai egô kurios o theos umôn legei kurios kurios

Kapitel 35

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou epistrepson to prosôpon sou ep oros Sêir kai prophêteuson ep auto
3 kai eipon tade legei kurios kurios idou egô epi se oros Sêir kai ektenô tên cheira mou epi se kai dôsô se erêmon kai erêmôthêsê
4 kai tais polesin sou erêmian poiêsô kai su erêmos esê kai gnôsê oti egô eimi kurios
5 anti tou genesthai se echthran aiônian kai enekathisas tô oikô Israêl dolô en cheiri echthrôn machaira en kairô adikias ep eschatô
6 dia touto zô egô legei kurios kurios ei mên eis aima êmartes kai aima se diôxetai
7 kai dôsô to oros Sêir eis erêmon kai êrêmômenon kai apolô ap autou anthrôpous kai ktênê
8 kai emplêsô tôn traumatiôn sou tous bounous kai tas pharangas sou kai en pasi tois pediois sou tetraumatismenoi machaira pesountai en soi
9 erêmian aiônion thêsomai se kai ai poleis sou ou mê katoikêthôsin eti kai gnôsê oti egô eimi kurios
10 dia to eipein se ta duo ethnê kai ai duo chôrai emai esontai kai klêronomêsô autas kai kurios ekei estin
11 dia touto zô egô legei kurios kai poiêsô soi kata tên echthran sou kai gnôsthêsomai soi ênika an krinô se
12 kai gnôsê oti egô eimi kurios êkousa tês phônês tôn blasphêmiôn sou oti eipas ta orê Israêl erêma êmin dedotai eis katabrôma
13 kai emegalorêmonêsas ep eme tô stomati sou egô êkousa
14 tade legei kurios en tê euphrosunê pasês tês gês erêmon poiêsô se
15 erêmon esê oros Sêir kai pasa ê Idoumaia exanalôthêsetai kai gnôsê oti egô eimi kurios o theos autôn

Kapitel 36

1 kai su uie anthrôpou prophêteuson epi ta orê Israêl kai eipon tois oresin tou Israêl akousate logon kuriou
2 tade legei kurios kurios anth ôn eipen o echthros eph umas euge erêma aiônia eis kataschesin êmin egenêthê
3 dia touto prophêteuson kai eipon tade legei kurios kurios anti tou atimasthênai umas kai misêthênai umas upo tôn kuklô umôn tou einai umas eis kataschesin tois kataloipois ethnesin kai anebête lalêma glôssê kai eis oneidisma ethnesin
4 dia touto orê Israêl akousate logon kuriou tade legei kurios tois oresin kai tois bounois kai tais pharagxin kai tois cheimarrois kai tois exêrêmômenois kai êphanismenois kai tais polesin tais egkataleleimmenais ai egenonto eis pronomên kai eis katapatêma tois kataleiphtheisin ethnesin perikuklô
5 dia touto tade legei kurios kurios ei mên en puri thumou mou elalêsa epi ta loipa ethnê kai epi tên Idoumaian pasan oti edôkan tên gên mou eautois eis kataschesin met euphrosunês atimasantes psuchas tou aphanisai en pronomê
6 dia touto prophêteuson epi tên gên tou Israêl kai eipon tois oresin kai tois bounois kai tais pharagxin kai tais napais tade legei kurios idou egô en tô zêlô mou kai en tô thumô mou elalêsa anti tou oneidismous ethnôn enegkai umas
7 dia touto egô arô tên cheira mou epi ta ethnê ta perikuklô umôn outoi tên atimian autôn lêmpsontai
8 umôn de orê Israêl tên staphulên kai ton karpon umôn kataphagetai o laos mou oti engizousin tou elthein
9 oti idou egô eph umas kai epiblepsô eph umas kai katergasthêsesthe kai sparêsesthe
10 kai plêthunô eph umas anthrôpous pan oikon Israêl eis telos kai katoikêthêsontai ai poleis kai ê êrêmômenê oikodomêthêsetai
11 kai plêthunô eph umas anthrôpous kai ktênê kai katoikiô umas ôs to en archê umôn kai eu poiêsô umas ôsper ta emprosthen umôn kai gnôsesthe oti egô eimi kurios
12 kai gennêsô eph umas anthrôpous ton laon mou Israêl kai klêronomêsousin umas kai esesthe autois eis kataschesin kai ou mê prostethête eti ateknôthênai ap autôn
13 tade legei kurios kurios anth ôn eipan soi katesthousa anthrôpous ei kai êteknômenê upo tou ethnous sou egenou
14 dia touto anthrôpous ouketi phagesai kai to ethnos sou ouk ateknôseis eti legei kurios kurios
15 kai ouk akousthêsetai ouketi eph umas atimia ethnôn kai oneidismous laôn ou mê anenegkête legei kurios kurios
16 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
17 uie anthrôpou oikos Israêl katôkêsen epi tês gês autôn kai emianan autên en tê odô autôn kai en tois eidôlois autôn kai en tais akatharsiais autôn kata tên akatharsian tês apokathêmenês egenêthê ê odos autôn pro prosôpou mou
18 kai exechea ton thumon mou ep autous
19 kai diespeira autous eis ta ethnê kai elikmêsa autous eis tas chôras kata tên odon autôn kai kata tên amartian autôn ekrina autous
20 kai eisêlthosan eis ta ethnê ou eisêlthosan ekei kai ebebêlôsan to onoma mou to agion en tô legesthai autous laos kuriou outoi kai ek tês gês autou exelêluthasin
21 kai epheisamên autôn dia to onoma mou to agion o ebebêlôsan oikos Israêl en tois ethnesin ou eisêlthosan ekei
22 dia touto eipon tô oikô Israêl tade legei kurios ouch umin egô poiô oikos Israêl all ê dia to onoma mou to agion o ebebêlôsate en tois ethnesin ou eisêlthete ekei
23 kai agiasô to onoma mou to mega to bebêlôthen en tois ethnesin o ebebêlôsate en mesô autôn kai gnôsontai ta ethnê oti egô eimi kurios en tô agiasthênai me en umin kat ophthalmous autôn
24 kai lêmpsomai umas ek tôn ethnôn kai athroisô umas ek pasôn tôn gaiôn kai eisaxô umas eis tên gên umôn
25 kai ranô eph umas udôr katharon kai katharisthêsesthe apo pasôn tôn akatharsiôn umôn kai apo pantôn tôn eidôlôn umôn kai kathariô umas
26 kai dôsô umin kardian kainên kai pneuma kainon dôsô en umin kai aphelô tên kardian tên lithinên ek tês sarkos umôn kai dôsô umin kardian sarkinên
27 kai to pneuma mou dôsô en umin kai poiêsô ina en tois dikaiômasin mou poreuêsthe kai ta krimata mou phulaxêsthe kai poiêsête
28 kai katoikêsete epi tês gês ês edôka tois patrasin umôn kai esesthe moi eis laon kagô esomai umin eis theon
29 kai sôsô umas ek pasôn tôn akatharsiôn umôn kai kalesô ton siton kai plêthunô auton kai ou dôsô eph umas limon
30 kai plêthunô ton karpon tou xulou kai ta genêmata tou agrou opôs mê labête oneidismon limou en tois ethnesin
31 kai mnêsthêsesthe tas odous umôn tas ponêras kai ta epitêdeumata umôn ta mê agatha kai prosochthieite kata prosôpon autôn en tais anomiais umôn kai epi tois bdelugmasin umôn
32 ou di umas egô poiô legei kurios kurios gnôston estai umin aischunthête kai entrapête ek tôn odôn umôn oikos Israêl
33 tade legei kurios en êmera ê kathariô umas ek pasôn tôn anomiôn umôn kai katoikiô tas poleis kai oikodomêthêsontai ai erêmoi
34 kai ê gê ê êphanismenê ergasthêsetai anth ôn oti êphanismenê egenêthê kat ophthalmous pantos parodeuontos
35 kai erousin ê gê ekeinê ê êphanismenê egenêthê ôs kêpos truphês kai ai poleis ai erêmoi kai êphanismenai kai kateskammenai ochurai ekathisan
36 kai gnôsontai ta ethnê osa an kataleiphthôsin kuklô umôn oti egô kurios ôkodomêsa tas kathêrêmenas kai katephuteusa tas êphanismenas egô kurios elalêsa kai poiêsô
37 tade legei kurios eti touto zêtêthêsomai tô oikô Israêl tou poiêsai autois plêthunô autous ôs probata anthrôpous
38 ôs probata agia ôs probata Ierousalêm en tais eortais autês outôs esontai ai poleis ai erêmoi plêreis probatôn anthrôpôn kai gnôsontai oti egô kurios

Kapitel 37

1 kai egeneto ep eme cheir kuriou kai exêgagen me en pneumati kurios kai ethêken me en mesô tou pediou kai touto ên meston osteôn anthrôpinôn
2 kai periêgagen me ep auta kuklothen kuklô kai idou polla sphodra epi prosôpou tou pediou xêra sphodra
3 kai eipen pros me uie anthrôpou ei zêsetai ta osta tauta kai eipa kurie su epistê tauta
4 kai eipen pros me prophêteuson epi ta osta tauta kai ereis autois ta osta ta xêra akousate logon kuriou
5 tade legei kurios tois osteois toutois idou egô pherô eis umas pneuma zôês
6 kai dôsô eph umas neura kai anaxô eph umas sarkas kai ektenô eph umas derma kai dôsô pneuma mou eis umas kai zêsesthe kai gnôsesthe oti egô eimi kurios
7 kai eprophêteusa kathôs eneteilato moi kai egeneto en tô eme prophêteusai kai idou seismos kai prosêgage ta osta ekateron pros tên armonian autou
8 kai eidon kai idou ep auta neura kai sarkes ephuonto kai anebainen ep auta derma epanô kai pneuma ouk ên en autois
9 kai eipen pros me prophêteuson uie anthrôpou prophêteuson epi to pneuma kai eipon tô pneumati tade legei kurios ek tôn tessarôn pneumatôn elthe kai emphusêson eis tous nekrous toutous kai zêsatôsan
10 kai eprophêteusa kathoti eneteilato moi kai eisêlthen eis autous to pneuma kai ezêsan kai estêsan epi tôn podôn autôn sunagôgê pollê sphodra
11 kai elalêsen kurios pros me legôn uie anthrôpou ta osta tauta pas oikos Israêl estin kai autoi legousin xêra gegonen ta osta êmôn apolôlen ê elpis êmôn diapephônêkamen
12 dia touto prophêteuson kai eipon tade legei kurios idou egô anoigô umôn ta mnêmata kai anaxô umas ek tôn mnêmatôn umôn kai eisaxô umas eis tên gên tou Israêl
13 kai gnôsesthe oti egô eimi kurios en tô anoixai me tous taphous umôn tou anagagein me ek tôn taphôn ton laon mou
14 kai dôsô to pneuma mou eis umas kai zêsesthe kai thêsomai umas epi tên gên umôn kai gnôsesthe oti egô kurios lelalêka kai poiêsô legei kurios
15 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
16 uie anthrôpou labe seautô rabdon kai grapson ep autên ton Ioudan kai tous uious Israêl tous proskeimenous ep auton kai rabdon deuteran lêmpsê seautô kai grapseis autên tô Iôsêph rabdon Ephraim kai pantas tous uious Israêl tous prostethentas pros auton
17 kai sunapseis autas pros allêlas sautô eis rabdon mian tou dêsai autas kai esontai en tê cheiri sou
18 kai estai otan legôsin pros se oi uioi tou laou sou ouk anangeleis êmin ti estin tauta soi
19 kai ereis pros autous tade legei kurios idou egô lêmpsomai tên phulên Iôsêph tên dia cheiros Ephraim kai tas phulas Israêl tas proskeimenas pros auton kai dôsô autous epi tên phulên Iouda kai esontai eis rabdon mian en tê cheiri Iouda
20 kai esontai ai rabdoi eph ais su egrapsas ep autais en tê cheiri sou enôpion autôn
21 kai ereis autois tade legei kurios kurios idou egô lambanô panta oikon Israêl ek mesou tôn ethnôn ou eisêlthosan ekei kai sunaxô autous apo pantôn tôn perikuklô autôn kai eisaxô autous eis tên gên tou Israêl
22 kai dôsô autous eis ethnos en en tê gê mou kai en tois oresin Israêl kai archôn eis estai autôn kai ouk esontai eti eis duo ethnê oude mê diairethôsin ouketi eis duo basileias
23 ina mê miainôntai eti en tois eidôlois autôn kai rusomai autous apo pasôn tôn anomiôn autôn ôn êmartosan en autais kai kathariô autous kai esontai moi eis laon kai egô kurios esomai autois eis theon
24 kai o doulos mou Dauid archôn en mesô autôn kai poimên eis estai pantôn oti en tois prostagmasin mou poreusontai kai ta krimata mou phulaxontai kai poiêsousin auta
25 kai katoikêsousin epi tês gês autôn ên egô dedôka tô doulô mou Iakôb ou katôkêsan ekei oi pateres autôn kai katoikêsousin ep autês autoi kai Dauid o doulos mou archôn autôn estai eis ton aiôna
26 kai diathêsomai autois diathêkên eirênês diathêkê aiônia estai met autôn kai thêsô ta agia mou en mesô autôn eis ton aiôna
27 kai estai ê kataskênôsis mou en autois kai esomai autois theos kai autoi mou esontai laos
28 kai gnôsontai ta ethnê oti egô eimi kurios o agiazôn autous en tô einai ta agia mou en mesô autôn eis ton aiôna

Kapitel 38

1 kai egeneto logos kuriou pros me legôn
2 uie anthrôpou stêrison to prosôpon sou epi Gôg kai tên gên tou Magôg archonta Rôs Mosoch kai Thobel kai prophêteuson ep auton
3 kai eipon autô tade legei kurios kurios idou egô epi se Gôg archonta Rôs Mosoch kai Thobel
4 kai sunaxô se kai pasan tên dunamin sou ippous kai ippeis endedumenous thôrakas pantas sunagôgê pollê peltai kai perikephalaiai kai machairai
5 Persai kai Aithiopes kai Libues pantes perikephalaiais kai peltais
6 Gomer kai pantes oi peri auton oikos tou Thergama ap eschatou borra kai pantes oi peri auton kai ethnê polla meta sou
7 etoimasthêti etoimason seauton su kai pasa ê sunagôgê sou oi sunêgmenoi meta sou kai esê moi eis prophulakên
8 aph êmerôn pleionôn etoimasthêsetai kai ep eschatou etôn eleusetai kai êxei eis tên gên tên apestrammenên apo machairas sunêgmenôn apo ethnôn pollôn epi gên Israêl ê egenêthê erêmos di olou kai outos ex ethnôn exelêluthen kai katoikêsousin ep eirênês apantes
9 kai anabêsê ôs uetos kai êxeis ôs nephelê katakalupsai gên kai esê su kai pantes oi peri se kai ethnê polla meta sou
10 tade legei kurios kurios kai estai en tê êmera ekeinê anabêsetai rêmata epi tên kardian sou kai logiê logismous ponêrous
11 kai ereis anabêsomai epi gên aperrimmenên êxô epi êsuchazontas en êsuchia kai oikountas ep eirênês pantas katoikountas gên en ê ouch uparchei teichos oude mochloi kai thurai ouk eisin autois
12 pronomeusai pronomên kai skuleusai skula autôn tou epistrepsai cheira sou eis tên êrêmômenên ê katôkisthê kai ep ethnos sunêgmenon apo ethnôn pollôn pepoiêkotas ktêseis katoikountas epi ton omphalon tês gês
13 Saba kai Daidan kai emporoi Karchêdonioi kai pasai ai kômai autôn erousin soi eis pronomên tou pronomeusai su erchê kai skuleusai skula sunêgages sunagôgên sou labein argurion kai chrusion apenegkasthai ktêsin tou skuleusai skula
14 dia touto prophêteuson uie anthrôpou kai eipon tô Gôg tade legei kurios ouk en tê êmera ekeinê en tô katoikisthênai ton laon mou Israêl ep eirênês egerthêsê
15 kai êxeis ek tou topou sou ap eschatou borra kai ethnê polla meta sou anabatai ippôn pantes sunagôgê megalê kai dunamis pollê
16 kai anabêsê epi ton laon mou Israêl ôs nephelê kalupsai gên ep eschatôn tôn êmerôn estai kai anaxô se epi tên gên mou ina gnôsin panta ta ethnê eme en tô agiasthênai me en soi enôpion autôn
17 tade legei kurios kurios tô Gôg su ei peri ou elalêsa pro êmerôn tôn emprosthen dia cheiros tôn doulôn mou prophêtôn tou Israêl en tais êmerais ekeinais kai etesin tou agagein se ep autous
18 kai estai en tê êmera ekeinê en êmera ê an elthê Gôg epi tên gên tou Israêl legei kurios kurios anabêsetai o thumos mou
19 kai o zêlos mou en puri tês orgês mou elalêsa ei mên en tê êmera ekeinê estai seismos megas epi gês Israêl
20 kai seisthêsontai apo prosôpou kuriou oi ichthues tês thalassês kai ta peteina tou ouranou kai ta thêria tou pediou kai panta ta erpeta ta erponta epi tês gês kai pantes oi anthrôpoi oi epi prosôpou tês gês kai ragêsetai ta orê kai pesountai ai pharanges kai pan teichos epi tên gên peseitai
21 kai kalesô ep auton pan phobon legei kurios machaira anthrôpou epi ton adelphon autou estai
22 kai krinô auton thanatô kai aimati kai uetô katakluzonti kai lithois chalazês kai pur kai theion brexô ep auton kai epi pantas tous met autou kai ep ethnê polla met autou
23 kai megalunthêsomai kai agiasthêsomai kai endoxasthêsomai kai gnôsthêsomai enantion ethnôn pollôn kai gnôsontai oti egô eimi kurios

Kapitel 39

1 kai su uie anthrôpou prophêteuson epi Gôg kai eipon tade legei kurios idou egô epi se Gôg archonta Rôs Mosoch kai Thobel
2 kai sunaxô se kai kathodêgêsô se kai anabibô se ap eschatou tou borra kai anaxô se epi ta orê tou Israêl
3 kai apolô to toxon sou apo tês cheiros sou tês aristeras kai ta toxeumata sou apo tês cheiros sou tês dexias kai katabalô se
4 epi ta orê Israêl kai pesê su kai pantes oi peri se kai ta ethnê ta meta sou dothêsontai eis plêthê orneôn panti peteinô kai pasi tois thêriois tou pediou dedôka se katabrôthênai
5 epi prosôpou tou pediou pesê oti egô elalêsa legei kurios
6 kai apostelô pur epi Gôg kai katoikêthêsontai ai nêsoi ep eirênês kai gnôsontai oti egô eimi kurios
7 kai to onoma mou to agion gnôsthêsetai en mesô laou mou Israêl kai ou bebêlôthêsetai to onoma mou to agion ouketi kai gnôsontai ta ethnê oti egô eimi kurios agios en Israêl
8 idou êkei kai gnôsê oti estai legei kurios kurios autê estin ê êmera en ê elalêsa
9 kai exeleusontai oi katoikountes tas poleis Israêl kai kausousin en tois oplois peltais kai kontois kai toxois kai toxeumasin kai rabdois cheirôn kai logchais kai kausousin en autois pur epta etê
10 kai ou mê labôsin xula ek tou pediou oude mê kopsôsin ek tôn drumôn all ê ta opla katakausousin puri kai pronomeusousin tous pronomeusantas autous kai skuleusousin tous skuleusantas autous legei kurios
11 kai estai en tê êmera ekeinê dôsô tô Gôg topon onomaston mnêmeion en Israêl to poluandrion tôn epelthontôn pros tê thalassê kai perioikodomêsousin to peristomion tês pharangos kai katoruxousin ekei ton Gôg kai pan to plêthos autou kai klêthêsetai to gai to poluandrion tou Gôg
12 kai katoruxousin autous oikos Israêl ina katharisthê ê gê en eptamênô
13 kai katoruxousin autous pas o laos tês gês kai estai autois eis onomaston ê êmera edoxasthên legei kurios
14 kai andras dia pantos diastelousin epiporeuomenous tên gên thapsai tous kataleleimmenous epi prosôpou tês gês katharisai autên meta tên eptamênon kai ekzêtêsousin
15 kai pas o diaporeuomenos tên gên kai idôn ostoun anthrôpou oikodomêsei par auto sêmeion eôs otou thapsôsin auto oi thaptontes eis to gai to poluandrion tou Gôg
16 kai gar to onoma tês poleôs Poluandrion kai katharisthêsetai ê gê
17 kai su uie anthrôpou eipon tade legei kurios eipon panti orneô peteinô kai pros panta ta thêria tou pediou sunachthête kai erchesthe sunachthête apo pantôn tôn perikuklô epi tên thusian mou ên tethuka umin thusian megalên epi ta orê Israêl kai phagesthe krea kai piesthe aima
18 krea gigantôn phagesthe kai aima archontôn tês gês piesthe krious kai moschous kai tragous kai oi moschoi esteatômenoi pantes
19 kai phagesthe stear eis plêsmonên kai piesthe aima eis methên apo tês thusias mou ês ethusa umin
20 kai emplêsthêsesthe epi tês trapezês mou ippon kai anabatên giganta kai panta andra polemistên legei kurios
21 kai dôsô tên doxan mou en umin kai opsontai panta ta ethnê tên krisin mou ên epoiêsa kai tên cheira mou ên epêgagon ep autous
22 kai gnôsontai oikos Israêl oti egô eimi kurios o theos autôn apo tês êmeras tautês kai epekeina
23 kai gnôsontai panta ta ethnê oti dia tas amartias autôn êchmalôteuthêsan oikos Israêl anth ôn êthetêsan eis eme kai apestrepsa to prosôpon mou ap autôn kai paredôka autous eis cheiras tôn echthrôn autôn kai epesan pantes machaira
24 kata tas akatharsias autôn kai kata ta anomêmata autôn epoiêsa autois kai apestrepsa to prosôpon mou ap autôn
25 dia touto tade legei kurios kurios nun apostrepsô tên aichmalôsian Iakôb kai eleêsô ton oikon Israêl kai zêlôsô dia to onoma to agion mou
26 kai lêmpsontai tên atimian eautôn kai tên adikian ên êdikêsan en tô katoikisthênai autous epi tên gên autôn ep eirênês kai ouk estai o ekphobôn
27 en tô apostrepsai me autous ek tôn ethnôn kai sunagagein me autous ek tôn chôrôn tôn ethnôn kai agiasthêsomai en autois enôpion tôn ethnôn
28 kai gnôsontai oti egô eimi kurios o theos autôn en tô epiphanênai me autois en tois ethnesin
29 kai ouk apostrepsô ouketi to prosôpon mou ap autôn anth ou exechea ton thumon mou epi ton oikon Israêl legei kurios kurios

Kapitel 40

1 kai egeneto en tô pemptô kai eikostô etei tês aichmalôsias êmôn en tô prôtô mêni dekatê tou mênos en tô tessareskaidekatô etei meta to alônai tên polin en tê êmera ekeinê egeneto ep eme cheir kuriou kai êgagen me
2 en orasei theou eis tên gên tou Israêl kai ethêken me ep orous upsêlou sphodra kai ep autou ôsei oikodomê poleôs apenanti
3 kai eisêgagen me ekei kai idou anêr kai ê orasis autou ên ôsei orasis chalkou stilbontos kai en tê cheiri autou ên spartion oikodomôn kai kalamos metrou kai autos eistêkei epi tês pulês
4 kai eipen pros me o anêr eôrakas uie anthrôpou en tois ophthalmois sou ide kai en tois ôsin sou akoue kai taxon eis tên kardian sou panta osa egô deiknuô soi dioti eneka tou deixai soi eiselêluthas ôde kai deixeis panta osa su oras tô oikô tou Israêl
5 kai idou peribolos exôthen tou oikou kuklô kai en tê cheiri tou andros kalamos to metron pêchôn ex en pêchei kai palaistês kai diemetrêsen to proteichisma platos ison tô kalamô kai to upsos autou ison tô kalamô
6 kai eisêlthen eis tên pulên tên blepousan kata anatolas en epta anabathmois kai diemetrêsen to ailam tês pulês ison tô kalamô
7 kai to thee ison tô kalamô to mêkos kai ison tô kalamô to platos kai to ailam ana meson tou thaiêlatha pêchôn ex kai to thee to deuteron ison tô kalamô to platos kai ison tô kalamô to mêkos kai to ailam pêcheôn pente
8 kai to thee to triton ison tô kalamô to platos kai ison tô kalamô to mêkos
9 kai to ailam tou pulônos plêsion tou ailam tês pulês pêchôn oktô kai ta aileu pêchôn duo kai to ailam tês pulês esôthen
10 kai ta thee tês pulês thee katenanti treis enthen kai treis enthen kai metron en tois trisin kai metron en tois ailam enthen kai enthen
11 kai diemetrêsen to platos tês thuras tou pulônos pêchôn deka kai to euros tou pulônos pêchôn deka triôn
12 kai pêchus episunagomenos epi prosôpon tôn theim enthen kai enthen kai to thee pêchôn ex enthen kai pêchôn ex enthen
13 kai diemetrêsen tên pulên apo tou toichou tou thee epi ton toichon tou thee platos pêcheis eikosi pente autê pulê epi pulên
14 kai to aithrion tou ailam tês pulês exêkonta pêcheis eikosi theim tês pulês kuklô
15 kai to aithrion tês pulês exôthen eis to aithrion ailam tês pulês esôthen pêchôn pentêkonta
16 kai thurides kruptai epi ta theim kai epi ta ailam esôthen tês pulês tês aulês kuklothen kai ôsautôs tois ailam thurides kuklô esôthen kai epi to ailam phoinikes enthen kai enthen
17 kai eisêgagen me eis tên aulên tên esôteran kai idou pastophoria kai peristula kuklô tês aulês triakonta pastophoria en tois peristulois
18 kai ai stoai kata nôtou tôn pulôn kata to mêkos tôn pulôn to peristulon to upokatô
19 kai diemetrêsen to platos tês aulês apo tou aithriou tês pulês tês exôteras esôthen epi to aithrion tês pulês tês blepousês exô pêcheis ekaton tês blepousês kat anatolas kai eisêgagen me epi borran
20 kai idou pulê blepousa pros borran tê aulê tê exôtera kai diemetrêsen autên to te mêkos autês kai to platos
21 kai ta thee treis enthen kai treis enthen kai ta aileu kai ta ailammô kai tous phoinikas autês kai egeneto kata ta metra tês pulês tês blepousês kata anatolas pêchôn pentêkonta to mêkos autês kai pêchôn eikosi pente to euros autês
22 kai ai thurides autês kai ta ailammô kai oi phoinikes autês kathôs ê pulê ê blepousa kata anatolas kai en epta klimaktêrsin anebainon ep autên kai ta ailammô esôthen
23 kai pulê tê aulê tê esôtera blepousa epi pulên tou borra on tropon tês pulês tês blepousês kata anatolas kai diemetrêsen tên aulên apo pulês epi pulên pêcheis ekaton
24 kai êgagen me kata noton kai idou pulê blepousa pros noton kai diemetrêsen autên kai ta thee kai ta aileu kai ta ailammô kata ta metra tauta
25 kai ai thurides autês kai ta ailammô kuklothen kathôs ai thurides tou ailam pêchôn pentêkonta to mêkos autês kai pêchôn eikosi pente to euros autês
26 kai epta klimaktêres autê kai ailammô esôthen kai phoinikes autê eis enthen kai eis enthen epi ta aileu
27 kai pulê katenanti pulês tês aulês tês esôteras pros noton kai diemetrêsen tên aulên apo pulês epi pulên pêcheis ekaton to euros pros noton
28 kai eisêgagen me eis tên aulên tên esôteran tês pulês tês pros noton kai diemetrêsen tên pulên kata ta metra tauta
29 kai ta thee kai ta aileu kai ta ailammô kata ta metra tauta kai thurides autê kai tô ailammô kuklô pêcheis pentêkonta to mêkos autês kai to euros pêcheis eikosi pente
30
31 kai ailammô eis tên aulên tên exôteran kai phoinikes tô aileu kai oktô klimaktêres
32 kai eisêgagen me eis tên pulên tên blepousan kata anatolas kai diemetrêsen autên kata ta metra tauta
33 kai ta thee kai ta aileu kai ta ailammô kata ta metra tauta kai thurides autê kai tô ailammô kuklô pêcheis pentêkonta mêkos autês kai euros pêcheis eikosi pente
34 kai ailammô eis tên aulên tên esôteran kai phoinikes epi tou aileu enthen kai enthen kai oktô klimaktêres autê
35 kai eisêgagen me eis tên pulên tên pros borran kai diemetrêsen kata ta metra tauta
36 kai ta thee kai ta aileu kai ta ailammô kai thurides autê kuklô kai tô ailammô autês pêcheis pentêkonta mêkos autês kai euros pêcheis eikosi pente
37 kai ta ailammô eis tên aulên tên exôteran kai phoinikes tô aileu enthen kai enthen kai oktô klimaktêres autê
38 ta pastophoria autês kai ta thurômata autês kai ta ailammô autês epi tês pulês
39 tês deuteras ekrusis opôs sphazôsin en autê ta uper amartias kai uper agnoias
40 kai kata nôtou tou roakos tôn olokautômatôn tês blepousês pros borran duo trapezai pros anatolas kai kata nôtou tês deuteras kai tou ailam tês pulês duo trapezai kata anatolas
41 tessares enthen kai tessares enthen kata nôtou tês pulês ep autas sphaxousi ta thumata katenanti tôn oktô trapezôn tôn thumatôn
42 kai tessares trapezai tôn olokautômatôn lithinai lelaxeumenai pêcheos kai êmisous to platos kai pêcheôn duo kai êmisous to mêkos kai epi pêchun to upsos ep autas epithêsousin ta skeuê en ois sphazousin ekei ta olokautômata kai ta thumata
43 kai palaistên exousin geisos lelaxeumenon esôthen kuklô kai epi tas trapezas epanôthen stegas tou kaluptesthai apo tou uetou kai apo tês xêrasias
44 kai eisêgagen me eis tên aulên tên esôteran kai idou duo exedrai en tê aulê tê esôtera mia kata nôtou tês pulês tês blepousês pros borran pherousa pros noton kai mia kata nôtou tês pulês tês pros noton blepousês de pros borran
45 kai eipen pros me ê exedra autê ê blepousa pros noton tois iereusi tois phulassousi tên phulakên tou oikou
46 kai ê exedra ê blepousa pros borran tois iereusi tois phulassousi tên phulakên tou thusiastêriou ekeinoi eisin oi uioi Saddouk oi engizontes ek tou Leui pros kurion leitourgein autô
47 kai diemetrêsen tên aulên mêkos pêcheôn ekaton kai euros pêcheôn ekaton epi ta tessara merê autês kai to thusiastêrion apenanti tou oikou
48 kai eisêgagen me eis to ailam tou oikou kai diemetrêsen to ail tou ailam pêchôn pente to platos enthen kai pêchôn pente enthen kai to euros tou thurômatos pêchôn deka tessarôn kai epômides tês thuras tou ailam pêchôn triôn enthen kai pêchôn triôn enthen
49 kai to mêkos tou ailam pêchôn eikosi kai to euros pêchôn dôdeka kai epi deka anabathmôn anebainon ep auto kai stuloi êsan epi to ailam eis enthen kai eis enthen

Kapitel 41

1 kai eisêgagen me eis ton naon ô diemetrêsen to ailam pêchôn ex to platos enthen kai pêchôn ex to euros tou ailam enthen
2 kai to euros tou pulônos pêchôn deka kai epômides tou pulônos pêchôn pente enthen kai pêchôn pente enthen kai diemetrêsen to mêkos autou pêchôn tessarakonta kai to euros pêchôn eikosi
3 kai eisêlthen eis tên aulên tên esôteran kai diemetrêsen to ail tou thurômatos pêchôn duo kai to thurôma pêchôn ex kai tas epômidas tou thurômatos pêchôn epta enthen kai pêchôn epta enthen
4 kai diemetrêsen to mêkos tôn thurôn pêchôn tessarakonta kai euros pêchôn eikosi kata prosôpon tou naou kai eipen touto to agion tôn agiôn
5 kai diemetrêsen ton toichon tou oikou pêchôn ex kai to euros tês pleuras pêchôn tessarôn kuklothen
6 kai ta pleura pleuron epi pleuron triakonta kai treis dis kai diastêma en tô toichô tou oikou en tois pleurois kuklô tou einai tois epilambanomenois oran opôs to parapan mê aptôntai tôn toichôn tou oikou
7 kai to euros tês anôteras tôn pleurôn kata to prosthema ek tou toichou pros tên anôteran kuklô tou oikou opôs diaplatunêtai anôthen kai ek tôn katôthen anabainôsin epi ta uperôa kai ek tôn mesôn epi ta triôropha
8 kai to thrael tou oikou upsos kuklô diastêma tôn pleurôn ison tô kalamô pêcheôn ex diastêma
9 kai euros tou toichou tês pleuras exôthen pêchôn pente kai ta apoloipa ana meson tôn pleurôn tou oikou
10 kai ana meson tôn exedrôn euros pêchôn eikosi to peripheres tô oikô kuklô
11 kai ai thurai tôn exedrôn epi to apoloipon tês thuras tês mias tês pros borran kai ê thura ê mia pros noton kai to euros tou phôtos tou apoloipou pêchôn pente platos kuklothen
12 kai to diorizon kata prosôpon tou apoloipou ôs pros thalassan pêchôn ebdomêkonta platos tou toichou tou diorizontos pêcheôn pente euros kuklothen kai mêkos autou pêcheôn enenêkonta
13 kai diemetrêsen katenanti tou oikou mêkos pêchôn ekaton kai ta apoloipa kai ta diorizonta kai oi toichoi autôn mêkos pêchôn ekaton
14 kai to euros kata prosôpon tou oikou kai ta apoloipa katenanti pêchôn ekaton
15 kai diemetrêsen mêkos tou diorizontos kata prosôpon tou apoloipou tôn katopisthen tou oikou ekeinou kai ta apoloipa enthen kai enthen pêcheôn ekaton to mêkos kai o naos kai ai gôniai kai to ailam to exôteron
16 pephatnômena kai ai thurides diktuôtai upophauseis kuklô tois trisin ôste diakuptein kai o oikos kai ta plêsion exulômena kuklô kai to edaphos kai ek tou edaphous eôs tôn thuridôn kai ai thurides anaptussomenai trissôs eis to diakuptein
17 kai eôs plêsion tês esôteras kai eôs tês exôteras kai eph olon ton toichon kuklô en tô esôthen kai en tô exôthen
18 geglummena cheroubin kai phoinikes ana meson cheroub kai cheroub duo prosôpa tô cheroub
19 prosôpon anthrôpou pros ton phoinika enthen kai enthen kai prosôpon leontos pros ton phoinika enthen kai enthen diageglummenos olos o oikos kuklothen
20 ek tou edaphous eôs tou phatnômatos ta cheroubin kai oi phoinikes diageglummenoi
21 kai to agion kai o naos anaptussomenos tetragôna kata prosôpon tôn agiôn orasis ôs opsis
22 thusiastêriou xulinou pêchôn triôn to upsos autou kai to mêkos pêchôn duo kai to euros pêchôn duo kai kerata eichen kai ê basis autou kai oi toichoi autou xulinoi kai eipen pros me autê ê trapeza ê pro prosôpou kuriou
23 kai duo thurômata tô naô kai tô agiô
24 duo thurômata tois dusi thurômasi tois strophôtois duo thurômata tô eni kai duo thurômata tê thura tê deutera
25 kai gluphê ep autôn kai epi ta thurômata tou naou cheroubin kai phoinikes kata tên gluphên tôn agiôn kai spoudaia xula kata prosôpon tou ailam exôthen
26 kai thurides kruptai kai diemetrêsen enthen kai enthen eis ta orophômata tou ailam kai ta pleura tou oikou ezugômena

Kapitel 42

1 kai exêgagen me eis tên aulên tên exôteran kata anatolas katenanti tês pulês tês pros borran kai eisêgagen me kai idou exedrai pente echomenai tou apoloipou kai echomenai tou diorizontos pros borran
2 epi pêcheis ekaton mêkos pros borran kai to platos pentêkonta pêcheôn
3 diagegrammenai on tropon ai pulai tês aulês tês esôteras kai on tropon ta peristula tês aulês tês exôteras estichismenai antiprosôpoi stoai trissai
4 kai katenanti tôn exedrôn peripatos pêchôn deka to platos epi pêcheis ekaton to mêkos kai ta thurômata autôn pros borran
5 kai oi peripatoi oi uperôoi ôsautôs oti exeicheto to peristulon ex autou ek tou upokatôthen peristulou kai to diastêma outôs peristulon kai diastêma kai outôs stoai
6 dioti triplai êsan kai stulous ouk eichon kathôs oi stuloi tôn exôterôn dia touto exeichonto tôn upokatôthen kai tôn mesôn apo tês gês
7 kai phôs exôthen on tropon ai exedrai tês aulês tês exôteras ai blepousai apenanti tôn exedrôn tôn pros borran mêkos pêcheôn pentêkonta
8 oti to mêkos tôn exedrôn tôn blepousôn eis tên aulên tên exôteran pêchôn pentêkonta kai autai eisin antiprosôpoi tautais to pan pêchôn ekaton
9 kai ai thurai tôn exedrôn toutôn tês eisodou tês pros anatolas tou eisporeuesthai di autôn ek tês aulês tês exôteras
10 kata to phôs tou en archê peripatou kai ta pros noton kata prosôpon tou notou kata prosôpon tou apoloipou kai kata prosôpon tou diorizontos exedrai
11 kai o peripatos kata prosôpon autôn kata ta metra tôn exedrôn tôn pros borran kai kata to mêkos autôn kai kata to euros autôn kai kata pasas tas exodous autôn kai kata pasas tas epistrophas autôn kai kata ta phôta autôn kai kata ta thurômata autôn
12 tôn exedrôn tôn pros noton kai kata ta thurômata ap archês tou peripatou ôs epi phôs diastêmatos kalamou kai kat anatolas tou eisporeuesthai di autôn
13 kai eipen pros me ai exedrai ai pros borran kai ai exedrai ai pros noton ai ousai kata prosôpon tôn diastêmatôn autai eisin ai exedrai tou agiou en ais phagontai ekei oi iereis uioi Saddouk oi engizontes pros kurion ta agia tôn agiôn kai ekei thêsousin ta agia tôn agiôn kai tên thusian kai ta peri amartias kai ta peri agnoias dioti o topos agios
14 ouk eiseleusontai ekei parex tôn iereôn ouk exeleusontai ek tou agiou eis tên aulên tên exôteran opôs dia pantos agioi ôsin oi prosagontes kai mê aptôntai tou stolismou autôn en ois leitourgousin en autois dioti agia estin kai endusontai imatia etera otan aptôntai tou laou
15 kai sunetelesthê ê diametrêsis tou oikou esôthen kai exêgagen me kath odon tês pulês tês blepousês pros anatolas kai diemetrêsen to upodeigma tou oikou kuklothen en diataxei
16 kai estê kata nôtou tês pulês tês blepousês kata anatolas kai diemetrêsen pentakosious en tô kalamô tou metrou
17 kai epestrepsen pros borran kai diemetrêsen to kata prosôpon tou borra pêcheis pentakosious en tô kalamô tou metrou
18 kai epestrepsen pros thalassan kai diemetrêsen to kata prosôpon tês thalassês pentakosious en tô kalamô tou metrou
19 kai epestrepsen pros noton kai diemetrêsen katenanti tou notou pentakosious en tô kalamô tou metrou
20 ta tessara merê tou autou kalamou kai dietaxen auton kai peribolon autôn kuklô pentakosiôn pros anatolas kai pentakosiôn pêchôn euros tou diastellein ana meson tôn agiôn kai ana meson tou proteichismatos tou en diataxei tou oikou

Kapitel 43

1 kai êgagen me epi tên pulên tên blepousan kata anatolas kai exêgagen me
2 kai idou doxa theou Israêl êrcheto kata tên odon tês pulês tês blepousês pros anatolas kai phônê tês parembolês ôs phônê diplasiazontôn pollôn kai ê gê exelampen ôs phengos apo tês doxês kuklothen
3 kai ê orasis ên eidon kata tên orasin ên eidon ote eiseporeuomên tou chrisai tên polin kai ê orasis tou armatos ou eidon kata tên orasin ên eidon epi tou potamou tou Chobar kai piptô epi prosôpon mou
4 kai doxa kuriou eisêlthen eis ton oikon kata tên odon tês pulês tês blepousês kata anatolas
5 kai anelaben me pneuma kai eisêgagen me eis tên aulên tên esôteran kai idou plêrês doxês kuriou o oikos
6 kai estên kai idou phônê ek tou oikou lalountos pros me kai o anêr eistêkei echomenos mou
7 kai eipen pros me eôrakas uie anthrôpou ton topon tou thronou mou kai ton topon tou ichnous tôn podôn mou en ois kataskênôsei to onoma mou en mesô oikou Israêl ton aiôna kai ou bebêlôsousin ouketi oikos Israêl to onoma to agion mou autoi kai oi êgoumenoi autôn en tê porneia autôn kai en tois phonois tôn êgoumenôn en mesô autôn
8 en tô tithenai autous to prothuron mou en tois prothurois autôn kai tas phlias mou echomenas tôn phliôn autôn kai edôkan ton toichon mou ôs sunechomenon emou kai autôn kai ebebêlôsan to onoma to agion mou en tais anomiais autôn ais epoioun kai exetripsa autous en thumô mou kai en phonô
9 kai nun apôsasthôsan tên porneian autôn kai tous phonous tôn êgoumenôn autôn ap emou kai kataskênôsô en mesô autôn ton aiôna
10 kai su uie anthrôpou deixon tô oikô Israêl ton oikon kai kopasousin apo tôn amartiôn autôn kai tên orasin autou kai tên diataxin autou
11 kai autoi lêmpsontai tên kolasin autôn peri pantôn ôn epoiêsan kai diagrapseis ton oikon kai tas exodous autou kai tên upostasin autou kai panta ta prostagmata autou kai panta ta nomima autou gnôrieis autois kai diagrapseis enantion autôn kai phulaxontai panta ta dikaiômata mou kai panta ta prostagmata mou kai poiêsousin auta
12 kai tên diagraphên tou oikou epi tês koruphês tou orous panta ta oria autou kuklothen agia agiôn
13 kai tauta ta metra tou thusiastêriou en pêchei tou pêcheos kai palaistês kolpôma bathos epi pêchun kai pêchus to euros kai geisos epi to cheilos autou kuklothen spithamês kai touto to upsos tou thusiastêriou
14 ek bathous tês archês tou koilômatos autou pros to ilastêrion to mega to upokatôthen pêchôn duo kai to euros pêcheos kai apo tou ilastêriou tou mikrou epi to ilastêrion to mega pêcheis tessares kai euros pêchus
15 kai to ariêl pêchôn tessarôn kai apo tou ariêl kai uperanô tôn keratôn pêchus
16 kai to ariêl pêchôn dôdeka mêkous epi pêcheis dôdeka platous tetragônon epi ta tessara merê autou
17 kai to ilastêrion pêchôn deka tessarôn to mêkos epi pêcheis deka tessaras to euros epi tessara merê autou kai to geisos autô kuklothen kukloumenon autô êmisu pêcheos kai to kuklôma autou pêchus kuklothen kai oi klimaktêres autou blepontes kat anatolas
18 kai eipen pros me uie anthrôpou tade legei kurios o theos Israêl tauta ta prostagmata tou thusiastêriou en êmera poiêseôs autou tou anapherein ep autou olokautômata kai proscheein pros auto aima
19 kai dôseis tois iereusi tois Leuitais tois ek tou spermatos Saddouk tois engizousi pros me legei kurios o theos tou leitourgein moi moschon ek boôn peri amartias
20 kai lêmpsontai ek tou aimatos autou kai epithêsousin epi ta tessara kerata tou thusiastêriou kai epi tas tessaras gônias tou ilastêriou kai epi tên basin kuklô kai exilasontai auto
21 kai lêmpsontai ton moschon ton peri amartias kai katakauthêsetai en tô apokechôrismenô tou oikou exôthen tôn agiôn
22 kai tê êmera tê deutera lêmpsontai eriphous duo aigôn amômous uper amartias kai exilasontai to thusiastêrion kathoti exilasanto en tô moschô
23 kai meta to suntelesai se ton exilasmon prosoisousi moschon ek boôn amômon kai krion ek probatôn amômon
24 kai prosoisete enantion kuriou kai epirripsousin oi iereis ep auta ala kai anoisousin auta olokautômata tô kuriô
25 epta êmeras poiêseis eriphon uper amartias kath êmeran kai moschon ek boôn kai krion ek probatôn amôma poiêsousin
26 epta êmeras kai exilasontai to thusiastêrion kai kathariousin auto kai plêsousin cheiras autôn
27 kai estai apo tês êmeras tês ogdoês kai epekeina poiêsousin oi iereis epi to thusiastêrion ta olokautômata umôn kai ta tou sôtêriou umôn kai prosdexomai umas legei kurios

Kapitel 44

1 kai epestrepsen me kata tên odon tês pulês tôn agiôn tês exôteras tês blepousês kat anatolas kai autê ên kekleismenê
2 kai eipen kurios pros me ê pulê autê kekleismenê estai ouk anoichthêsetai kai oudeis mê dielthê di autês oti kurios o theos tou Israêl eiseleusetai di autês kai estai kekleismenê
3 dioti o êgoumenos outos kathêsetai en autê tou phagein arton enantion kuriou kata tên odon ailam tês pulês eiseleusetai kai kata tên odon autou exeleusetai
4 kai eisêgagen me kata tên odon tês pulês tês pros borran katenanti tou oikou kai eidon kai idou plêrês doxês o oikos kuriou kai piptô epi prosôpon mou
5 kai eipen kurios pros me uie anthrôpou taxon eis tên kardian sou kai ide tois ophthalmois sou kai tois ôsin sou akoue panta osa egô lalô meta sou kata panta ta prostagmata oikou kuriou kai kata panta ta nomima autou kai taxeis tên kardian sou eis tên eisodon tou oikou kata pasas tas exodous autou en pasi tois agiois
6 kai ereis pros ton oikon ton parapikrainonta pros ton oikon tou Israêl tade legei kurios o theos ikanousthô umin apo pasôn tôn anomiôn umôn oikos Israêl
7 tou eisagagein umas uious allogeneis aperitmêtous kardia kai aperitmêtous sarki tou ginesthai en tois agiois mou kai ebebêloun auta en tô prospherein umas artous stear kai aima kai parebainete tên diathêkên mou en pasais tais anomiais umôn
8 kai dietaxate tou phulassein phulakas en tois agiois mou
9 dia touto tade legei kurios o theos pas uios allogenês aperitmêtos kardia kai aperitmêtos sarki ouk eiseleusetai eis ta agia mou en pasin uiois allogenôn tôn ontôn en mesô oikou Israêl
10 all ê oi Leuitai oitines aphêlanto ap emou en tô planasthai ton Israêl ap emou katopisthen tôn enthumêmatôn autôn kai lêmpsontai adikian autôn
11 kai esontai en tois agiois mou leitourgountes thurôroi epi tôn pulôn tou oikou kai leitourgountes tô oikô outoi sphaxousin ta olokautômata kai tas thusias tô laô kai outoi stêsontai enantion tou laou tou leitourgein autois
12 anth ôn eleitourgoun autois pro prosôpou tôn eidôlôn autôn kai egeneto tô oikô Israêl eis kolasin adikias eneka toutou êra tên cheira mou ep autous legei kurios o theos
13 kai ouk engiousi pros me tou ierateuein moi oude tou prosagein pros ta agia uiôn tou Israêl oude pros ta agia tôn agiôn mou kai lêmpsontai atimian autôn en tê planêsei ê eplanêthêsan
14 kai katataxousin autous phulassein phulakas tou oikou eis panta ta erga autou kai eis panta osa an poiêsôsin
15 oi iereis oi Leuitai oi uioi tou Saddouk oitines ephulaxanto tas phulakas tôn agiôn mou en tô planasthai oikon Israêl ap emou outoi prosaxousin pros me tou leitourgein moi kai stêsontai pro prosôpou mou tou prospherein moi thusian stear kai aima legei kurios o theos
16 outoi eiseleusontai eis ta agia mou kai outoi proseleusontai pros tên trapezan mou tou leitourgein moi kai phulaxousin tas phulakas mou
17 kai estai en tô eisporeuesthai autous tas pulas tês aulês tês esôteras stolas linas endusontai kai ouk endusontai erea en tô leitourgein autous apo tês pulês tês esôteras aulês
18 kai kidareis linas exousin epi tais kephalais autôn kai periskelê lina exousin epi tas osphuas autôn kai ou perizôsontai bia
19 kai en tô ekporeuesthai autous eis tên aulên tên exôteran pros ton laon ekdusontai tas stolas autôn en ais autoi leitourgousin en autais kai thêsousin autas en tais exedrais tôn agiôn kai endusontai stolas eteras kai ou mê agiasôsin ton laon en tais stolais autôn
20 kai tas kephalas autôn ou xurêsontai kai tas komas autôn ou psilôsousin kaluptontes kalupsousin tas kephalas autôn
21 kai oinon ou mê piôsin pas iereus en tô eisporeuesthai autous eis tên aulên tên esôteran
22 kai chêran kai ekbeblêmenên ou lêmpsontai eautois eis gunaika all ê parthenon ek tou spermatos Israêl kai chêra ean genêtai ex iereôs lêmpsontai
23 kai ton laon mou didaxousin ana meson agiou kai bebêlou kai ana meson akathartou kai katharou gnôriousin autois
24 kai epi krisin aimatos outoi epistêsontai tou diakrinein ta dikaiômata mou dikaiôsousin kai ta krimata mou krinousin kai ta nomima mou kai ta prostagmata mou en pasais tais eortais mou phulaxontai kai ta sabbata mou agiasousin
25 kai epi psuchên anthrôpou ouk eiseleusontai tou mianthênai all ê epi patri kai epi mêtri kai epi uiô kai epi thugatri kai epi adelphô kai epi adelphê autou ê ou gegonen andri mianthêsetai
26 kai meta to katharisthênai auton epta êmeras exarithmêsei autô
27 kai ê an êmera eisporeuôntai eis tên aulên tên esôteran tou leitourgein en tô agiô prosoisousin ilasmon legei kurios o theos
28 kai estai autois eis klêronomian egô klêronomia autois kai kataschesis autois ou dothêsetai en tois uiois Israêl oti egô kataschesis autôn
29 kai tas thusias kai ta uper amartias kai ta uper agnoias outoi phagontai kai pan aphorisma en tô Israêl autois estai
30 aparchai pantôn kai ta prôtotoka pantôn kai ta aphairemata panta ek pantôn tôn aparchôn umôn tois iereusin estai kai ta prôtogenêmata umôn dôsete tô ierei tou theinai eulogias umôn epi tous oikous umôn
31 kai pan thnêsimaion kai thêrialôton ek tôn peteinôn kai ek tôn ktênôn ou phagontai oi iereis

Kapitel 45

1 kai en tô katametreisthai umas tên gên en klêronomia aphorieite aparchên tô kuriô agion apo tês gês pente kai eikosi chiliadas mêkos kai euros eikosi chiliadas agion estai en pasi tois oriois autou kuklothen
2 kai estai ek toutou eis agiasma pentakosioi epi pentakosious tetragônon kuklothen kai pêcheis pentêkonta diastêma autô kuklothen
3 kai ek tautês tês diametrêseôs diametrêseis mêkos pente kai eikosi chiliadas kai euros deka chiliadas kai en autê estai to agiasma agia tôn agiôn
4 apo tês gês estai tois iereusin tois leitourgousin en tô agiô kai estai tois engizousi leitourgein tô kuriô kai estai autois topos eis oikous aphôrismenous tô agiasmô autôn
5 eikosi kai pente chiliades mêkos kai euros deka chiliades estai tois Leuitais tois leitourgousin tô oikô autois eis kataschesin poleis tou katoikein
6 kai tên kataschesin tês poleôs dôseis pente chiliadas euros kai mêkos pente kai eikosi chiliadas on tropon ê aparchê tôn agiôn panti oikô Israêl esontai
7 kai tô êgoumenô ek toutou kai apo toutou eis tas aparchas tôn agiôn eis kataschesin tês poleôs kata prosôpon tôn aparchôn tôn agiôn kai kata prosôpon tês katascheseôs tês poleôs ta pros thalassan kai apo tôn pros thalassan pros anatolas kai to mêkos ôs mia tôn meridôn apo tôn oriôn tôn pros thalassan kai to mêkos epi ta oria ta pros anatolas tês gês
8 kai estai autô eis kataschesin en tô Israêl kai ou katadunasteusousin ouketi oi aphêgoumenoi tou Israêl ton laon mou kai tên gên kataklêronomêsousin oikos Israêl kata phulas autôn
9 tade legei kurios theos ikanousthô umin oi aphêgoumenoi tou Israêl adikian kai talaipôrian aphelesthe kai krima kai dikaiosunên poiêsate exarate katadunasteian apo tou laou mou legei kurios theos
10 zugos dikaios kai metron dikaion kai choinix dikaia estô umin
11 to metron kai ê choinix omoiôs mia estai tou lambanein to dekaton tou gomor ê choinix kai to dekaton tou gomor to metron pros to gomor estai ison
12 kai to stathmion eikosi oboloi oi pente sikloi pente kai oi deka sikloi deka kai pentêkonta sikloi ê mna estai umin
13 kai autê ê aparchê ên aphorieite ekton tou metrou apo tou gomor tou purou kai to ekton tou oiphi apo tou korou tôn krithôn
14 kai to prostagma tou elaiou kotulên elaiou apo deka kotulôn oti ai deka kotulai eisin gomor
15 kai probaton apo tôn deka probatôn aphairema ek pasôn tôn patriôn tou Israêl eis thusias kai eis olokautômata kai eis sôtêriou tou exilaskesthai peri umôn legei kurios theos
16 kai pas o laos dôsei tên aparchên tautên tô aphêgoumenô tou Israêl
17 kai dia tou aphêgoumenou estai ta olokautômata kai ai thusiai kai ai spondai esontai en tais eortais kai en tais noumêniais kai en tois sabbatois kai en pasais tais eortais oikou Israêl autos poiêsei ta uper amartias kai tên thusian kai ta olokautômata kai ta tou sôtêriou tou exilaskesthai uper tou oikou Israêl
18 tade legei kurios theos en tô prôtô mêni mia tou mênos lêmpsesthe moschon ek boôn amômon tou exilasasthai to agion
19 kai lêmpsetai o iereus apo tou aimatos tou exilasmou kai dôsei epi tas phlias tou oikou kai epi tas tessaras gônias tou ierou kai epi to thusiastêrion kai epi tas phlias tês pulês tês aulês tês esôteras
20 kai outôs poiêseis en tô ebdomô mêni mia tou mênos lêmpsê par ekastou apomoiran kai exilasesthe ton oikon
21 kai en tô prôtô mêni tessareskaidekatê tou mênos estai umin to pascha eortê epta êmeras azuma edesthe
22 kai poiêsei o aphêgoumenos en ekeinê tê êmera uper autou kai tou oikou kai uper pantos tou laou tês gês moschon uper amartias
23 kai tas epta êmeras tês eortês poiêsei olokautômata tô kuriô epta moschous kai epta krious amômous kath êmeran tas epta êmeras kai uper amartias eriphon aigôn kath êmeran
24 kai thusian pemma tô moschô kai pemma tô kriô poiêseis kai elaiou to in tô pemmati
25 kai en tô ebdomô mêni pentekaidekatê tou mênos en tê eortê poiêseis kata ta auta epta êmeras kathôs ta uper tês amartias kai kathôs ta olokautômata kai kathôs to manaa kai kathôs to elaion

Kapitel 46

1 tade legei kurios theos pulê ê en tê aulê tê esôtera ê blepousa pros anatolas estai kekleismenê ex êmeras tas energous en de tê êmera tôn sabbatôn anoichthêsetai kai en tê êmera tês noumênias anoichthêsetai
2 kai eiseleusetai o aphêgoumenos kata tên odon tou ailam tês pulês tês exôthen kai stêsetai epi ta prothura tês pulês kai poiêsousin oi iereis ta olokautômata autou kai ta tou sôtêriou autou kai proskunêsei epi tou prothurou tês pulês kai exeleusetai kai ê pulê ou mê kleisthê eôs esperas
3 kai proskunêsei o laos tês gês kata ta prothura tês pulês ekeinês en tois sabbatois kai en tais noumêniais enantion kuriou
4 kai ta olokautômata prosoisei o aphêgoumenos tô kuriô en tê êmera tôn sabbatôn ex amnous amômous kai krion amômon
5 kai manaa pemma tô kriô kai tois amnois thusian doma cheiros autou kai elaiou to in tô pemmati
6 kai en tê êmera tês noumênias moschon amômon kai ex amnous kai krios amômos estai
7 kai pemma tô kriô kai pemma tô moschô estai manaa kai tois amnois kathôs ean ekpoiê ê cheir autou kai elaiou to in tô pemmati
8 kai en tô eisporeuesthai ton aphêgoumenon kata tên odon tou ailam tês pulês eiseleusetai kai kata tên odon tês pulês exeleusetai
9 kai otan eisporeuêtai o laos tês gês enantion kuriou en tais eortais o eisporeuomenos kata tên odon tês pulês tês pros borran proskunein exeleusetai kata tên odon tês pulês tês pros noton kai o eisporeuomenos kata tên odon tês pulês tês pros noton exeleusetai kata tên odon tês pulês tês pros borran ouk anastrepsei kata tên pulên ên eiselêluthen all ê kat euthu autês exeleusetai
10 kai o aphêgoumenos en mesô autôn en tô eisporeuesthai autous eiseleusetai met autôn kai en tô ekporeuesthai autous exeleusetai
11 kai en tais eortais kai en tais panêguresin estai to manaa pemma tô moschô kai pemma tô kriô kai tois amnois kathôs an ekpoiê ê cheir autou kai elaiou to in tô pemmati
12 ean de poiêsê o aphêgoumenos omologian olokautôma sôtêriou tô kuriô kai anoixei eautô tên pulên tên blepousan kat anatolas kai poiêsei to olokautôma autou kai ta tou sôtêriou autou on tropon poiei en tê êmera tôn sabbatôn kai exeleusetai kai kleisei tas thuras meta to exelthein auton
13 kai amnon eniausion amômon poiêsei eis olokautôma kath êmeran tô kuriô prôi poiêsei auton
14 kai manaa poiêsei ep autô to prôi ekton tou metrou kai elaiou to triton tou in tou anameixai tên semidalin manaa tô kuriô prostagma dia pantos
15 poiêsete ton amnon kai to manaa kai to elaion poiêsete to prôi olokautôma dia pantos
16 tade legei kurios theos ean dô o aphêgoumenos doma eni ek tôn uiôn autou ek tês klêronomias autou touto tois uiois autou estai kataschesis en klêronomia
17 ean de dô doma eni tôn paidôn autou kai estai autô eôs tou etous tês apheseôs kai apodôsei tô aphêgoumenô plên tês klêronomias tôn uiôn autou autois estai
18 kai ou mê labê o aphêgoumenos ek tês klêronomias tou laou katadunasteusai autous ek tês katascheseôs autou kataklêronomêsei tois uiois autou opôs mê diaskorpizêtai o laos mou ekastos ek tês katascheseôs autou
19 kai eisêgagen me eis tên eisodon tês kata nôtou tês pulês eis tên exedran tôn agiôn tôn iereôn tên blepousan pros borran kai idou topos ekei kechôrismenos
20 kai eipen pros me outos o topos estin ou epsêsousin ekei oi iereis ta uper agnoias kai ta uper amartias kai ekei pepsousi to manaa to parapan tou mê ekpherein eis tên aulên tên exôteran tou agiazein ton laon
21 kai exêgagen me eis tên aulên tên exôteran kai periêgagen me epi ta tessara merê tês aulês kai idou aulê kata to klitos tês aulês aulê kata to klitos tês aulês
22 epi ta tessara klitê tês aulês aulê mikra mêkos pêchôn tessarakonta kai euros pêchôn triakonta metron en tais tessarsin
23 kai exedrai kuklô en autais kuklô tais tessarsin kai mageireia gegonota upokatô tôn exedrôn kuklô
24 kai eipen pros me outoi oi oikoi tôn mageireiôn ou epsêsousin ekei oi leitourgountes tô oikô ta thumata tou laou

Kapitel 47

1 kai eisêgagen me epi ta prothura tou oikou kai idou udôr exeporeueto upokatôthen tou aithriou kat anatolas oti to prosôpon tou oikou eblepen kat anatolas kai to udôr katebainen apo tou klitous tou dexiou apo notou epi to thusiastêrion
2 kai exêgagen me kata tên odon tês pulês tês pros borran kai periêgagen me tên odon exôthen pros tên pulên tês aulês tês blepousês kat anatolas kai idou to udôr katephereto apo tou klitous tou dexiou
3 kathôs exodos andros ex enantias kai metron en tê cheiri autou kai diemetrêsen chilious en tô metrô kai diêlthen en tô udati udôr apheseôs
4 kai diemetrêsen chilious kai diêlthen en tô udati udôr eôs tôn mêrôn kai diemetrêsen chilious kai diêlthen udôr eôs osphuos
5 kai diemetrêsen chilious kai ouk êdunato dielthein oti exubrizen to udôr ôs roizos cheimarrou on ou diabêsontai
6 kai eipen pros me ei eôrakas uie anthrôpou kai êgagen me epi to cheilos tou potamou
7 en tê epistrophê mou kai idou epi tou cheilous tou potamou dendra polla sphodra enthen kai enthen
8 kai eipen pros me to udôr touto to ekporeuomenon eis tên Galilaian tên pros anatolas kai katebainen epi tên Arabian kai êrcheto eôs epi tên thalassan epi to udôr tês diekbolês kai ugiasei ta udata
9 kai estai pasa psuchê tôn zôôn tôn ekzeontôn epi panta eph a an epelthê ekei o potamos zêsetai kai estai ekei ichthus polus sphodra oti êkei ekei to udôr touto kai ugiasei kai zêsetai pan eph o an epelthê o potamos ekei zêsetai
10 kai stêsontai ekei aleeis apo Aingadin eôs Ainagalim psugmos sagênôn estai kath autên estai kai oi ichthues autês ôs oi ichthues tês thalassês tês megalês plêthos polu sphodra
11 kai en tê diekbolê autou kai en tê epistrophê autou kai en tê uperarsei autou ou mê ugiasôsin eis alas dedontai
12 kai epi tou potamou anabêsetai epi tou cheilous autou enthen kai enthen pan xulon brôsimon ou mê palaiôthê ep autou oude mê eklipê o karpos autou tês kainotêtos autou prôtobolêsei dioti ta udata autôn ek tôn agiôn tauta ekporeuetai kai estai o karpos autôn eis brôsin kai anabasis autôn eis ugieian
13 tade legei kurios theos tauta ta oria kataklêronomêsete tês gês tais dôdeka phulais tôn uiôn Israêl prosthesis schoinismatos
14 kai kataklêronomêsete autên ekastos kathôs o adelphos autou eis ên êra tên cheira mou tou dounai autên tois patrasin autôn kai peseitai ê gê autê umin en klêronomia
15 kai tauta ta oria tês gês pros borran apo tês thalassês tês megalês tês katabainousês kai perischizousês tês eisodou Êmath Seddada
16 Bêrôtha Sebraim Êliam ana meson oriôn Damaskou kai ana meson oriôn Êmath aulê tou Saunan ai eisin epanô tôn oriôn Auranitidos
17 tauta ta oria apo tês thalassês apo tês aulês tou Ainan oria Damaskou kai ta pros borran
18 kai ta pros anatolas ana meson tês Auranitidos kai ana meson Damaskou kai ana meson tês Galaaditidos kai ana meson tês gês tou Israêl o Iordanês diorizei epi tên thalassan tên pros anatolas Phoinikônos tauta ta pros anatolas
19 kai ta pros noton kai liba apo Thaiman kai Phoinikônos eôs udatos Marimôth Kadês parekteinon epi tên thalassan tên megalên touto to meros notos kai lips
20 touto to meros tês thalassês tês megalês orizei eôs katenanti tês eisodou Êmath eôs eisodou autou tauta estin ta pros thalassan Êmath
21 kai diamerisete tên gên tautên autois tais phulais tou Israêl
22 baleite autên en klêrô umin kai tois prosêlutois tois paroikousin en mesô umôn oitines egennêsan uious en mesô umôn kai esontai umin ôs autochthones en tois uiois tou Israêl meth umôn phagontai en klêronomia en mesô tôn phulôn tou Israêl
23 kai esontai en phulê prosêlutôn en tois prosêlutois tois met autôn ekei dôsete klêronomian autois legei kurios theos

Kapitel 48

1 kai tauta ta onomata tôn phulôn apo tês archês tês pros borran kata to meros tês katabaseôs tou perischizontos epi tên eisodon tês Êmath aulês tou Ainan orion Damaskou pros borran kata meros Êmath aulês kai estai autois ta pros anatolas eôs pros thalassan Dan mia
2 kai apo tôn oriôn tou Dan ta pros anatolas eôs tôn pros thalassan Asêr mia
3 kai apo tôn oriôn Asêr apo tôn pros anatolas eôs tôn pros thalassan Nephthalim mia
4 kai apo tôn oriôn Nephthali apo tôn pros anatolas eôs tôn pros thalassan Manassê mia
5 kai apo tôn oriôn Manassê apo tôn pros anatolas eôs tôn pros thalassan Ephraim mia
6 kai apo tôn oriôn Ephraim apo tôn pros anatolas eôs tôn pros thalassan Roubên mia
7 kai apo tôn oriôn Roubên apo tôn pros anatolas eôs tôn pros thalassan Iouda mia
8 kai apo tôn oriôn Iouda apo tôn pros anatolas eôs tôn pros thalassan estai ê aparchê tou aphorismou pente kai eikosi chiliades euros kai mêkos kathôs mia tôn meridôn apo tôn pros anatolas kai eôs tôn pros thalassan kai estai to agion en mesô autôn
9 aparchê ên aphoriousi tô kuriô mêkos pente kai eikosi chiliades kai euros eikosi kai pente chiliades
10 toutôn estai ê aparchê tôn agiôn tois iereusin pros borran pente kai eikosi chiliades kai pros thalassan platos deka chiliades kai pros anatolas platos deka chiliades kai pros noton mêkos eikosi kai pente chiliades kai to oros tôn agiôn estai en mesô autou
11 tois iereusi tois êgiasmenois uiois Saddouk tois phulassousi tas phulakas tou oikou oitines ouk eplanêthêsan en tê planêsei uiôn Israêl on tropon eplanêthêsan oi Leuitai
12 kai estai autois ê aparchê dedomenê ek tôn aparchôn tês gês agion agiôn apo tôn oriôn tôn Leuitôn
13 tois de Leuitais ta echomena tôn oriôn tôn iereôn mêkos pente kai eikosi chiliades kai euros deka chiliades pan to mêkos pente kai eikosi chiliades kai euros eikosi chiliades
14 ou prathêsetai ex autou oude katametrêthêsetai oude aphairethêsetai ta prôtogenêmata tês gês oti agion estin tô kuriô
15 tas de pente chiliadas tas perissas epi tô platei epi tais pente kai eikosi chiliasin proteichisma estai tê polei eis tên katoikian kai eis diastêma autou kai estai ê polis en mesô autou
16 kai tauta ta metra autês apo tôn pros borran pentakosioi kai tetrakischilioi kai apo tôn pros noton pentakosioi kai tessares chiliades kai apo tôn pros anatolas pentakosioi kai tessares chiliades kai apo tôn pros thalassan tetrakischilious pentakosious
17 kai estai diastêma tê polei pros borran diakosioi pentêkonta kai pros noton diakosioi kai pentêkonta kai pros anatolas diakosioi pentêkonta kai pros thalassan diakosioi pentêkonta
18 kai to perisson tou mêkous to echomenon tôn aparchôn tôn agiôn deka chiliades pros anatolas kai deka chiliades pros thalassan kai esontai ai aparchai tou agiou kai estai ta genêmata autês eis artous tois ergazomenois tên polin
19 oi de ergazomenoi tên polin ergôntai autên ek pasôn tôn phulôn tou Israêl
20 pasa ê aparchê pente kai eikosi chiliades epi pente kai eikosi chiliadas tetragônon aphorieite autou tên aparchên tou agiou apo tês katascheseôs tês poleôs
21 to de perisson tô aphêgoumenô ek toutou kai ek toutou apo tôn aparchôn tou agiou kai eis tên kataschesin tês poleôs epi pente kai eikosi chiliadas mêkos eôs tôn oriôn tôn pros anatolas kai pros thalassan epi pente kai eikosi chiliadas eôs tôn oriôn tôn pros thalassan echomena tôn meridôn tou aphêgoumenou kai estai ê aparchê tôn agiôn kai to agiasma tou oikou en mesô autês
22 kai apo tês katascheseôs tôn Leuitôn kai apo tês katascheseôs tês poleôs en mesô tôn aphêgoumenôn estai ana meson tôn oriôn Iouda kai ana meson tôn oriôn Beniamin tôn aphêgoumenôn estai
23 kai to perisson tôn phulôn apo tôn pros anatolas eôs tôn pros thalassan Beniamin mia
24 kai apo tôn oriôn tôn Beniamin apo tôn pros anatolas eôs tôn pros thalassan Sumeôn mia
25 kai apo tôn oriôn tôn Sumeôn apo tôn pros anatolas eôs tôn pros thalassan Issachar mia
26 kai apo tôn oriôn tôn Issachar apo tôn pros anatolas eôs tôn pros thalassan Zaboulôn mia
27 kai apo tôn oriôn tôn Zaboulôn apo tôn pros anatolas eôs tôn pros thalassan Gad mia
28 kai apo tôn oriôn tôn Gad eôs tôn pros liba kai estai ta oria autou apo Thaiman kai udatos Marimôth Kadês klêronomias eôs tês thalassês tês megalês
29 autê ê gê ên baleite en klêrô tais phulais Israêl kai outoi oi diamerismoi autôn legei kurios theos
30 kai autai ai diekbolai tês poleôs ai pros borran tetrakischilioi kai pentakosioi metrô
31 kai ai pulai tês poleôs ep onomasin phulôn tou Israêl pulai treis pros borran pulê Roubên mia kai pulê Iouda mia kai pulê Leui mia
32 kai ta pros anatolas tetrakischilioi kai pentakosioi kai pulai treis pulê Iôsêph mia kai pulê Beniamin mia kai pulê Dan mia
33 kai ta pros noton tetrakischilioi kai pentakosioi metrô kai pulai treis pulê Sumeôn mia kai pulê Issachar mia kai pulê Zaboulôn mia
34 kai ta pros thalassan tetrakischilioi kai pentakosioi metrô kai pulai treis pulê Gad mia kai pulê Asêr mia kai pulê Nephthalim mia
35 kuklôma deka kai oktô chiliades kai to onoma tês poleôs aph ês an êmeras genêtai estai to onoma autês

Andre bøger