Septuaginta

Ezras Bog / Esdras B / Εσδρας Β

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Ezras Bog

Om bogen: Ezras Bog hedder Anden Esdras i Septuaginta; 1. Esdras regnes som apokryf.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kapitel 1

1 kai en tô prôtô etei Kurou tou basileôs Persôn tou telesthênai logon kuriou apo stomatos Ieremiou exêgeiren kurios to pneuma Kurou basileôs Persôn kai parêngeilen phônên en pasê basileia autou kai ge en graptô legôn
2 outôs eipen Kuros basileus Persôn pasas tas basileias tês gês edôken moi kurios o theos tou ouranou kai autos epeskepsato ep eme tou oikodomêsai autô oikon en Ierousalêm tê en tê Ioudaia
3 tis en umin apo pantos tou laou autou kai estai o theos autou met autou kai anabêsetai eis Ierousalêm tên en tê Ioudaia kai oikodomêsatô ton oikon theou Israêl autos o theos o en Ierousalêm
4 kai pas o kataleipomenos apo pantôn tôn topôn ou autos paroikei ekei kai lêmpsontai auton andres tou topou autou en arguriô kai chrusiô kai aposkeuê kai ktênesin meta tou ekousiou eis oikon tou theou tou en Ierousalêm
5 kai anestêsan archontes tôn patriôn tô Iouda kai Beniamin kai oi iereis kai oi Leuitai pantôn ôn exêgeiren o theos to pneuma autôn tou anabênai oikodomêsai ton oikon kuriou ton en Ierousalêm
6 kai pantes oi kuklothen enischusan en chersin autôn en skeuesin arguriou en chrusô en aposkeuê kai en ktênesin kai en xeniois parex tôn en ekousiois
7 kai o basileus Kuros exênegken ta skeuê oikou kuriou a elaben Nabouchodonosor apo Ierousalêm kai edôken auta en oikô theou autou
8 kai exênegken auta Kuros basileus Persôn epi cheira Mithradatou gasbarênou kai êrithmêsen auta tô Sasabasar archonti tou Iouda
9 kai outos o arithmos autôn psuktêres chrusoi triakonta kai psuktêres arguroi chilioi parêllagmena ennea kai eikosi
10 kephphourê chrusoi triakonta kai arguroi diakosioi kai skeuê etera chilia
11 panta ta skeuê tô chrusô kai tô argurô pentakischilia kai tetrakosia ta panta anabainonta meta Sasabasar apo tês apoikias ek Babulônos eis Ierousalêm

Kapitel 2

1 kai outoi oi uioi tês chôras oi anabainontes apo tês aichmalôsias tês apoikias ês apôkisen Nabouchodonosor basileus Babulônos eis Babulôna kai epestrepsan eis Ierousalêm kai Iouda anêr eis polin autou
2 oi êlthon meta Zorobabel Iêsous Neemias Saraias Reelias Mardochaios Balasan Masphar Bagoui Reoum Baana andrôn arithmos laou Israêl
3 uioi Phoros dischilioi ekaton ebdomêkonta duo
4 uioi Saphatia triakosioi ebdomêkonta duo
5 uioi Êra eptakosioi ebdomêkonta pente
6 uioi Phaathmôab tois uiois Iêsoue Iôab dischilioi oktakosioi deka duo
7 uioi Ailam chilioi diakosioi pentêkonta tessares
8 uioi Zathoua ennakosioi tessarakonta pente
9 uioi Zakchou eptakosioi exêkonta
10 uioi Banoui exakosioi tessarakonta duo
11 uioi Babi exakosioi eikosi treis
12 uioi Asgad trischilioi diakosioi eikosi duo
13 uioi Adônikam exakosioi exêkonta ex
14 uioi Bagoi dischilioi pentêkonta ex
15 uioi Adin tetrakosioi pentêkonta tessares
16 uioi Atêr tô Ezekia enenêkonta oktô
17 uioi Basou triakosioi eikosi treis
18 uioi Iôra ekaton deka duo
19 uioi Asem diakosioi eikosi treis
20 uioi Gaber enenêkonta pente
21 uioi Baithleem ekaton eikosi treis
22 uioi Netôpha pentêkonta ex
23 uioi Anathôth ekaton eikosi oktô
24 uioi Asmôth tessarakonta duo
25 uioi Kariathiarim Kaphira kai Bêrôth eptakosioi tessarakonta treis
26 uioi Arama kai Gabaa exakosioi eikosi eis
27 andres Machmas ekaton eikosi duo
28 andres Baithêl kai Aia tetrakosioi eikosi treis
29 uioi Nabou pentêkonta duo
30 uioi Magebôs ekaton pentêkonta ex
31 uioi Êlam-ar chilioi diakosioi pentêkonta tessares
32 uioi Êram triakosioi eikosi
33 uioi Lod Arôth kai Ônô eptakosioi eikosi pente
34 uioi Ierichô triakosioi tessarakonta pente
35 uioi Sanaa trischilioi exakosioi triakonta
36 kai oi iereis uioi Iedoua tô oikô Iêsou ennakosioi ebdomêkonta treis
37 uioi Emmêr chilioi pentêkonta duo
38 uioi Phassour chilioi diakosioi tessarakonta epta
39 uioi Êrem chilioi epta
40 kai oi Leuitai uioi Iêsou kai Kadmiêl tois uiois Ôdouia ebdomêkonta tessares
41 oi adontes uioi Asaph ekaton eikosi oktô
42 uioi tôn pulôrôn uioi Saloum uioi Atêr uioi Telmôn uioi Akoub uioi Atita uioi Sabaou oi pantes ekaton triakonta ennea
43 oi nathinaioi uioi Souia uioi Asouphe uioi Tabaôth
44 uioi Kêraos uioi Sôêa uioi Phadôn
45 uioi Labanô uioi Agaba uioi Akabôth
46 uioi Agab uioi Samalai uioi Anan
47 uioi Kedel uioi Gaer uioi Reêa
48 uioi Rasôn uioi Nekôda uioi Gazem
49 uioi Ousa uioi Phasê uioi Basi
50 uioi Asena uioi Maônim uioi Naphisôn
51 uioi Bakbouk uioi Akipha uioi Arour
52 uioi Basalôth uioi Maouda uioi Arêsa
53 uioi Barkous uioi Sisara uioi Thema
54 uioi Nasoue uioi Atoupha
55 uioi Abdêselma uioi Sati uioi Asephêrath uioi Phadoura
56 uioi Ieêla uioi Darkôn uioi Gedêl
57 uioi Saphatia uioi Atil uioi Phacherath-asebôin uioi Êmi
58 pantes oi nathinin kai uioi Abdêselma triakosioi enenêkonta duo
59 kai outoi oi anabantes apo Thelmeleth Thelarêsa Charoub Êdan Emmêr kai ouk êdunasthêsan tou anangeilai oikon patrias autôn kai sperma autôn ei ex Israêl eisin
60 uioi Dalaia uioi Boua uioi Tôbia uioi Nekôda exakosioi pentêkonta duo
61 kai apo tôn uiôn tôn iereôn uioi Chabia uioi Akous uioi Berzellai os elaben apo thugaterôn Berzellai tou Galaaditou gunaika kai eklêthê epi tô onomati autôn
62 outoi ezêtêsan graphên autôn oi methôesim kai ouch eurethêsan kai êgchisteuthêsan apo tês ierateias
63 kai eipen Athersatha autois tou mê phagein apo tou agiou tôn agiôn eôs anastê iereus tois phôtizousin kai tois teleiois
64 pasa de ê ekklêsia ôs eis tessares muriades dischilioi triakosioi exêkonta
65 chôris doulôn autôn kai paidiskôn autôn outoi eptakischilioi triakosioi triakonta epta kai outoi adontes kai adousai diakosioi
66 ippoi autôn eptakosioi triakonta ex êmionoi autôn diakosioi tessarakonta pente
67 kamêloi autôn tetrakosioi triakonta pente onoi autôn exakischilioi eptakosioi eikosi
68 kai apo archontôn patriôn en tô elthein autous eis oikon kuriou ton en Ierousalêm êkousiasanto eis oikon tou theou tou stêsai auton epi tên etoimasian autou
69 ôs ê dunamis autôn edôkan eis thêsauron tou ergou chrusion katharon mnai ex muriades kai chiliai kai argurion mnai pentakischiliai kai kothônoi tôn iereôn ekaton
70 kai ekathisan oi iereis kai oi Leuitai kai oi apo tou laou kai oi adontes kai oi pulôroi kai oi nathinim en polesin autôn kai pas Israêl en polesin autôn

Kapitel 3

1 kai ephthasen o mên o ebdomos kai oi uioi Israêl en polesin autôn kai sunêchthê o laos ôs anêr eis eis Ierousalêm
2 kai anestê Iêsous o tou Iôsedek kai oi adelphoi autou iereis kai Zorobabel o tou Salathiêl kai oi adelphoi autou kai ôkodomêsan to thusiastêrion theou Israêl tou anenegkai ep auto olokautôseis kata ta gegrammena en nomô Môusê anthrôpou tou theou
3 kai êtoimasan to thusiastêrion epi tên etoimasian autou oti en kataplêxei ep autous apo tôn laôn tôn gaiôn kai anebê ep auto olokautôsis tô kuriô to prôi kai eis esperan
4 kai epoiêsan tên eortên tôn skênôn kata to gegrammenon kai olokautôseis êmeran en êmera en arithmô ôs ê krisis logon êmeras en êmera autou
5 kai meta touto olokautôseis endelechismou kai eis tas noumênias kai eis pasas eortas tas êgiasmenas kai panti ekousiazomenô ekousion tô kuriô
6 en êmera mia tou mênos tou ebdomou êrxanto anapherein olokautôseis tô kuriô kai o oikos kuriou ouk ethemeliôthê
7 kai edôkan argurion tois latomois kai tois tektosin kai brômata kai pota kai elaion tois Sêdanin kai tois Sôrin enegkai xula kedrina apo tou Libanou pros thalassan Ioppês kat epichôrêsin Kurou basileôs Persôn ep autous
8 kai en tô etei tô deuterô tou elthein autous eis oikon tou theou eis Ierousalêm en mêni tô deuterô êrxato Zorobabel o tou Salathiêl kai Iêsous o tou Iôsedek kai oi kataloipoi tôn adelphôn autôn oi iereis kai oi Leuitai kai pantes oi erchomenoi apo tês aichmalôsias eis Ierousalêm kai estêsan tous Leuitas apo eikosaetous kai epanô epi tous poiountas ta erga en oikô kuriou
9 kai estê Iêsous kai oi uioi autou kai oi adelphoi autou Kadmiêl kai oi uioi autou uioi Iouda epi tous poiountas ta erga en oikô tou theou uioi Ênadad uioi autôn kai adelphoi autôn oi Leuitai
10 kai ethemeliôsan tou oikodomêsai ton oikon kuriou kai estêsan oi iereis estolismenoi en salpigxin kai oi Leuitai uioi Asaph en kumbalois tou ainein ton kurion epi cheiras Dauid basileôs Israêl
11 kai apekrithêsan en ainô kai anthomologêsei tô kuriô oti agathon oti eis ton aiôna to eleos autou epi Israêl kai pas o laos esêmainon phônên megalên ainein tô kuriô epi themeliôsei oikou kuriou
12 kai polloi apo tôn iereôn kai tôn Leuitôn kai archontes tôn patriôn oi presbuteroi oi eidosan ton oikon ton prôton en themeliôsei autou kai touton ton oikon en ophthalmois autôn eklaion phônê megalê kai ochlos en sêmasia met euphrosunês tou upsôsai ôdên
13 kai ouk ên o laos epiginôskôn phônên sêmasias tês euphrosunês apo tês phônês tou klauthmou tou laou oti o laos ekraugasen phônê megalê kai ê phônê êkoueto eôs apo makrothen

Kapitel 4

1 kai êkousan oi thlibontes Iouda kai Beniamin oti oi uioi tês apoikias oikodomousin oikon tô kuriô theô Israêl
2 kai êngisan pros Zorobabel kai pros tous archontas tôn patriôn kai eipan autois oikodomêsomen meth umôn oti ôs umeis ekzêtoumen tô theô umôn kai autô êmeis thusiazomen apo êmerôn Asaraddôn basileôs Assour tou enegkantos êmas ôde
3 kai eipen pros autous Zorobabel kai Iêsous kai oi kataloipoi tôn archontôn tôn patriôn tou Israêl ouch êmin kai umin tou oikodomêsai oikon tô theô êmôn oti êmeis autoi epi to auto oikodomêsomen tô kuriô theô êmôn ôs eneteilato êmin Kuros o basileus Persôn
4 kai ên o laos tês gês ekluôn tas cheiras tou laou Iouda kai enepodizon autous tou oikodomein
5 kai misthoumenoi ep autous bouleuomenoi tou diaskedasai boulên autôn pasas tas êmeras Kurou basileôs Persôn kai eôs basileias Dareiou basileôs Persôn
6 kai en basileia Asouêrou en archê basileias autou egrapsan epistolên epi oikountas Iouda kai Ierousalêm
7 kai en êmerais Arthasastha egrapsen en eirênê Mithradatê Tabeêl sun kai tois loipois sundoulois autou pros Arthasastha basilea Persôn egrapsen o phorologos graphên Suristi kai êrmêneumenên
8 Raoum baaltam kai Samsai o grammateus egrapsan epistolên mian kata Ierousalêm tô Arthasastha basilei
9 tade ekrinen Raoum baaltam kai Samsai o grammateus kai oi kataloipoi sundouloi êmôn Dinaioi Apharsathachaioi Tarphallaioi Apharsaioi Archuaioi Babulônioi Sousanachaioi oi eisin Êlamaioi
10 kai oi kataloipoi ethnôn ôn apôkisen Asennaphar o megas kai o timios kai katôkisen autous en polesin tês Somorôn kai to kataloipon peran tou potamou
11 autê ê diatagê tês epistolês ês apesteilan pros auton pros Arthasastha basilea paides sou andres peran tou potamou
12 gnôston estô tô basilei oti oi Ioudaioi anabantes apo sou eph êmas êlthosan eis Ierousalêm tên polin tên apostatin kai ponêran oikodomousin kai ta teichê autês katêrtismenoi eisin kai themelious autês anupsôsan
13 nun oun gnôston estô tô basilei oti ean ê polis ekeinê anoikodomêthê kai ta teichê autês katartisthôsin phoroi ouk esontai soi oude dôsousin kai touto basileis kakopoiei
14 kai aschêmosunên basileôs ouk exestin êmin idein dia touto epempsamen kai egnôrisamen tô basilei
15 ina episkepsêtai en bibliô upomnêmatismou tôn paterôn sou kai eurêseis kai gnôsê oti ê polis ekeinê polis apostatis kai kakopoiousa basileis kai chôras kai phugadia doulôn en mesô autês apo chronôn aiônos dia tauta ê polis autê êrêmôthê
16 gnôrizomen oun êmeis tô basilei oti ean ê polis ekeinê oikodomêthê kai ta teichê autês katartisthê ouk estin soi eirênê
17 kai apesteilen o basileus pros Raoum baaltam kai Samsai grammatea kai tous kataloipous sundoulous autôn tous oikountas en Samareia kai tous kataloipous peran tou potamou eirênên kai phêsin
18 o phorologos on apesteilate pros êmas eklêthê emprosthen emou
19 kai par emou etethê gnômê kai epeskepsametha kai euramen oti ê polis ekeinê aph êmerôn aiônos epi basileis epairetai kai apostaseis kai phugadia ginontai en autê
20 kai basileis ischuroi ginontai epi Ierousalêm kai epikratountes olês tês esperas tou potamou kai phoroi plêreis kai meros didotai autois
21 kai nun thete gnômên katargêsai tous andras ekeinous kai ê polis ekeinê ouk oikodomêthêsetai eti opôs apo tês gnômês
22 pephulagmenoi ête anesin poiêsai peri toutou mêpote plêthunthê aphanismos eis kakopoiêsin basileusin
23 tote o phorologos tou Arthasastha basileôs anegnô enôpion Raoum kai Samsai grammateôs kai sundoulôn autôn kai eporeuthêsan spoudê eis Ierousalêm kai en Iouda kai katêrgêsan autous en ippois kai dunamei
24 tote êrgêsen to ergon oikou tou theou tou en Ierousalêm kai ên argoun eôs deuterou etous tês basileias Dareiou tou basileôs Persôn

Kapitel 5

1 kai eprophêteusen Angaios o prophêtês kai Zacharias o tou Addô prophêteian epi tous Ioudaious tous en Iouda kai Ierousalêm en onomati theou Israêl ep autous
2 tote anestêsan Zorobabel o tou Salathiêl kai Iêsous o uios Iôsedek kai êrxanto oikodomêsai ton oikon tou theou ton en Ierousalêm kai met autôn oi prophêtai tou theou boêthountes autois
3 en autô tô kairô êlthen ep autous Thanthanai eparchos peran tou potamou kai Satharbouzana kai oi sundouloi autôn kai toia eipan autois tis ethêken umin gnômên tou oikodomêsai ton oikon touton kai tên chorêgian tautên katartisasthai
4 tote tauta eiposan autois tina estin ta onomata tôn andrôn tôn oikodomountôn tên polin tautên
5 kai oi ophthalmoi tou theou epi tên aichmalôsian Iouda kai ou katêrgêsan autous eôs gnômê tô Dareiô apênechthê kai tote apestalê tô phorologô uper toutou
6 diasaphêsis epistolês ês apesteilen Thanthanai o eparchos tou peran tou potamou kai Satharbouzana kai oi sundouloi autôn Apharsachaioi oi en tô peran tou potamou Dareiô tô basilei
7 rêsin apesteilan pros auton kai tade gegraptai en autô Dareiô tô basilei eirênê pasa
8 gnôston estô tô basilei oti eporeuthêmen eis tên Ioudaian chôran eis oikon tou theou tou megalou kai autos oikodomeitai lithois eklektois kai xula entithetai en tois toichois kai to ergon ekeino epidexion ginetai kai euodoutai en tais chersin autôn
9 tote êrôtêsamen tous presbuterous ekeinous kai outôs eipamen autois tis ethêken umin gnômên ton oikon touton oikodomêsai kai tên chorêgian tautên katartisasthai
10 kai ta onomata autôn êrôtêsamen autous gnôrisai soi ôste grapsai soi ta onomata tôn andrôn tôn archontôn autôn
11 kai toiouto rêma apekrithêsan êmin legontes êmeis esmen douloi tou theou tou ouranou kai tês gês kai oikodomoumen ton oikon os ên ôkodomêmenos pro toutou etê polla kai basileus tou Israêl megas ôkodomêsen auton kai katêrtisato auton
12 autois aph ote de parôrgisan oi pateres êmôn ton theon tou ouranou edôken autous eis cheiras Nabouchodonosor basileôs Babulônos tou Chaldaiou kai ton oikon touton katelusen kai ton laon apôkisen eis Babulôna
13 all en etei prôtô Kurou tou basileôs Kuros o basileus etheto gnômên ton oikon tou theou touton oikodomêthênai
14 kai ta skeuê tou oikou tou theou ta chrusa kai ta argura a Nabouchodonosor exênegken apo oikou tou en Ierousalêm kai apênegken auta eis naon tou basileôs exênegken auta Kuros o basileus apo naou tou basileôs kai edôken tô Sasabasar tô thêsaurophulaki tô epi tou thêsaurou
15 kai eipen autô panta ta skeuê labe kai poreuou thes auta en tô oikô tô en Ierousalêm eis ton eautôn topon
16 tote Sasabasar ekeinos êlthen kai edôken themelious tou oikou tou theou tou en Ierousalêm kai apo tote eôs tou nun ôkodomêthê kai ouk etelesthê
17 kai nun ei epi ton basilea agathon episkepêtô en oikô tês gazês tou basileôs Babulônos opôs gnôs oti apo basileôs Kurou etethê gnômê oikodomêsai ton oikon tou theou ekeinon ton en Ierousalêm kai gnous o basileus peri toutou pempsatô pros êmas

Kapitel 6

1 tote Dareios o basileus ethêken gnômên kai epeskepsato en tais bibliothêkais opou ê gaza keitai en Babulôni
2 kai eurethê en polei en tê barei tês Mêdôn poleôs kephalis mia kai touto ên gegrammenon en autê upomnêma
3 en etei prôtô Kurou basileôs Kuros o basileus ethêken gnômên peri oikou tou theou tou en Ierousalêm oikos oikodomêthêtô kai topos ou thusiazousin ta thusiasmata kai ethêken eparma upsos pêcheis exêkonta platos autou pêcheôn exêkonta
4 kai domoi lithinoi krataioi treis kai domos xulinos eis kai ê dapanê ex oikou tou basileôs dothêsetai
5 kai ta skeuê oikou tou theou ta argura kai ta chrusa a Nabouchodonosor exênegken apo oikou tou en Ierousalêm kai ekomisen eis Babulôna kai dothêtô kai apelthatô eis ton naon ton en Ierousalêm epi topou ou etethê en oikô tou theou
6 nun dôsete eparchoi peran tou potamou Satharbouzana kai oi sundouloi autôn Apharsachaioi oi en pera tou potamou makran ontes ekeithen
7 aphete to ergon oikou tou theou oi aphêgoumenoi tôn Ioudaiôn kai oi presbuteroi tôn Ioudaiôn oikon tou theou ekeinon oikodomeitôsan epi tou topou autou
8 kai ap emou etethê gnômê mêpote ti poiêsête meta tôn presbuterôn tôn Ioudaiôn tou oikodomêsai oikon tou theou ekeinon kai apo uparchontôn basileôs tôn phorôn peran tou potamou epimelôs dapanê estô didomenê tois andrasin ekeinois to mê katargêthênai
9 kai o an usterêma kai uious boôn kai kriôn kai amnous eis olokautôseis tô theô tou ouranou purous alas oinon elaion kata to rêma tôn iereôn tôn en Ierousalêm estô didomenon autois êmeran en êmera o ean aitêsôsin
10 ina ôsin prospherontes euôdias tô theô tou ouranou kai proseuchôntai eis zôên tou basileôs kai tôn uiôn autou
11 kai ap emou etethê gnômê oti pas anthrôpos os allaxei to rêma touto kathairethêsetai xulon ek tês oikias autou kai ôrthômenos pagêsetai ep autou kai o oikos autou to kat eme poiêthêsetai
12 kai o theos ou kataskênoi to onoma ekei katastrepsei panta basilea kai laon os ektenei tên cheira autou allaxai ê aphanisai ton oikon tou theou ekeinon ton en Ierousalêm egô Dareios ethêka gnômên epimelôs estai
13 tote Thanthanai eparchos peran tou potamou Satharbouzana kai oi sundouloi autou pros o apesteilen Dareios o basileus outôs epoiêsan epimelôs
14 kai oi presbuteroi tôn Ioudaiôn ôkodomousan kai oi Leuitai en prophêteia Angaiou tou prophêtou kai Zachariou uiou Addô kai anôkodomêsan kai katêrtisanto apo gnômês theou Israêl kai apo gnômês Kurou kai Dareiou kai Arthasastha basileôn Persôn
15 kai etelesan ton oikon touton eôs êmeras tritês mênos Adar o estin etos ekton tê basileia Dareiou tou basileôs
16 kai epoiêsan oi uioi Israêl oi iereis kai oi Leuitai kai oi kataloipoi uiôn apoikesias egkainia tou oikou tou theou en euphrosunê
17 kai prosênegkan eis ta egkainia tou oikou tou theou moschous ekaton krious diakosious amnous tetrakosious chimarous aigôn peri amartias uper pantos Israêl dôdeka eis arithmon phulôn Israêl
18 kai estêsan tous iereis en diairesesin autôn kai tous Leuitas en merismois autôn epi douleia theou tou en Ierousalêm kata tên graphên bibliou Môusê
19 kai epoiêsan oi uioi tês apoikesias to pascha tê tessareskaidekatê tou mênos tou prôtou
20 oti ekatharisthêsan oi iereis kai oi Leuitai eôs eis pantes katharoi kai esphaxan to pascha tois pasin uiois tês apoikesias kai tois adelphois autôn tois iereusin kai eautois
21 kai ephagon oi uioi Israêl to pascha oi apo tês apoikesias kai pas o chôrizomenos tês akatharsias ethnôn tês gês pros autous tou ekzêtêsai kurion theon Israêl
22 kai epoiêsan tên eortên tôn azumôn epta êmeras en euphrosunê oti euphranen autous kurios kai epestrepsen kardian basileôs Assour ep autous krataiôsai tas cheiras autôn en ergois oikou tou theou Israêl

Kapitel 7

1 kai meta ta rêmata tauta en basileia Arthasastha basileôs Persôn anebê Esdras uios Saraiou uiou Azariou uiou Elkia
2 uiou Saloum uiou Saddouk uiou Achitôb
3 uiou Samaria uiou Esria uiou Marerôth
4 uiou Zaraia uiou Saouia uiou Bokki
5 uiou Abisoue uiou Phinees uiou Eleazar uiou Aarôn tou iereôs tou prôtou
6 autos Esdras anebê ek Babulônos kai autos grammateus tachus en nomô Môusê on edôken kurios o theos Israêl kai edôken autô o basileus oti cheir kuriou theou autou ep auton en pasin ois ezêtei autos
7 kai anebêsan apo uiôn Israêl kai apo tôn iereôn kai apo tôn Leuitôn kai oi adontes kai oi pulôroi kai oi nathinim eis Ierousalêm en etei ebdomô tô Arthasastha tô basilei
8 kai êlthosan eis Ierousalêm tô mêni tô pemptô touto etos ebdomon tô basilei
9 oti en mia tou mênos tou prôtou autos ethemeliôsen tên anabasin tên apo Babulônos en de tê prôtê tou mênos tou pemptou êlthosan eis Ierousalêm oti cheir theou autou ên agathê ep auton
10 oti Esdras edôken en kardia autou zêtêsai ton nomon kai poiein kai didaskein en Israêl prostagmata kai krimata
11 kai autê ê diasaphêsis tou diatagmatos ou edôken Arthasastha tô Esdra tô ierei tô grammatei bibliou logôn entolôn kuriou kai prostagmatôn autou epi ton Israêl
12 Arthasastha basileus basileôn Esdra grammatei nomou tou theou tou ouranou tetelestai o logos kai ê apokrisis
13 ap emou etethê gnômê oti pas o ekousiazomenos en basileia mou apo laou Israêl kai iereôn kai Leuitôn poreuthênai eis Ierousalêm meta sou poreuthênai
14 apo prosôpou tou basileôs kai tôn epta sumboulôn apestalê episkepsasthai epi tên Ioudaian kai eis Ierousalêm nomô theou autôn tô en cheiri sou
15 kai eis oikon kuriou argurion kai chrusion o o basileus kai oi sumbouloi êkousiasthêsan tô theô tou Israêl tô en Ierousalêm kataskênounti
16 kai pan argurion kai chrusion o ti ean eurês en pasê chôra Babulônos meta ekousiasmou tou laou kai iereôn tôn ekousiazomenôn eis oikon theou ton en Ierousalêm
17 kai pan prosporeuomenon touton etoimôs entaxon en bibliô toutô moschous krious amnous kai thusias autôn kai spondas autôn kai prosoiseis auta epi thusiastêriou tou oikou tou theou umôn tou en Ierousalêm
18 kai ei ti epi se kai tous adelphous sou agathunthê en kataloipô tou arguriou kai tou chrusiou poiêsai ôs areston tô theô umôn poiêsate
19 kai ta skeuê ta didomena soi eis leitourgian oikou theou parados enôpion tou theou en Ierousalêm
20 kai kataloipon chreias oikou theou sou o an phanê soi dounai dôseis apo oikôn gazês basileôs
21 kai ap emou egô Arthasastha basileus ethêka gnômên pasais tais gazais tais en pera tou potamou oti pan o an aitêsê umas Esdras o iereus kai grammateus tou nomou tou theou tou ouranou etoimôs gignesthô
22 eôs arguriou talantôn ekaton kai eôs purou korôn ekaton kai eôs oinou badôn ekaton kai eôs elaiou badôn ekaton kai alas ou ouk estin graphê
23 pan o estin en gnômê theou tou ouranou gignesthô prosechete mê tis epicheirêsê eis oikon theou tou ouranou mêpote genêtai orgê epi tên basileian tou basileôs kai tôn uiôn autou
24 kai umin egnôristai en pasin tois iereusin kai tois Leuitais adousin pulôrois nathinim kai leitourgois oikou theou toutou phoros mê estô soi ouk exousiaseis katadoulousthai autous
25 kai su Esdra ôs ê sophia tou theou en cheiri sou katastêson grammateis kai kritas ina ôsin krinontes panti tô laô tô en pera tou potamou pasin tois eidosin nomon tou theou sou kai tô mê eidoti gnôrieite
26 kai pas os an mê ê poiôn nomon tou theou kai nomon tou basileôs etoimôs to krima estai gignomenon ex autou ean te eis thanaton ean te eis paideian ean te eis zêmian tou biou ean te eis desma
27 eulogêtos kurios o theos tôn paterôn êmôn os edôken outôs en kardia tou basileôs tou doxasai ton oikon kuriou ton en Ierousalêm
28 kai ep eme eklinen eleos en ophthalmois tou basileôs kai tôn sumboulôn autou kai pantôn tôn archontôn tou basileôs tôn epêrmenôn kai egô ekrataiôthên ôs cheir theou ê agathê ep eme kai sunêxa apo Israêl archontas anabênai met emou

Kapitel 8

1 kai outoi oi archontes patriôn autôn oi odêgoi anabainontes met emou en basileia Arthasastha tou basileôs Babulônos
2 apo uiôn Phinees Gêrsôm apo uiôn Ithamar Daniêl apo uiôn Dauid Atous
3 apo uiôn Sachania apo uiôn Phoros Zacharias kai met autou to sustremma ekaton kai pentêkonta
4 apo uiôn Phaathmôab Eliana uios Zaraia kai met autou diakosioi ta arsenika
5 apo uiôn Zathoês Sechenias uios Aziêl kai met autou triakosioi ta arsenika
6 kai apo uiôn Adin Ôbêth uios Iônathan kai met autou pentêkonta ta arsenika
7 kai apo uiôn Êlam Iesia uios Athelia kai met autou ebdomêkonta ta arsenika
8 kai apo uiôn Saphatia Zabdia uios Michaêl kai met autou ogdoêkonta ta arsenika
9 kai apo uiôn Iôab Abadia uios Iiêl kai met autou diakosioi deka oktô ta arsenika
10 kai apo uiôn Baani Salimouth uios Iôsephia kai met autou ekaton exêkonta ta arsenika
11 kai apo uiôn Babi Zacharia uios Babi kai met autou ebdomêkonta oktô ta arsenika
12 kai apo uiôn Asgad Iôanan uios Akatan kai met autou ekaton deka ta arsenika
13 kai apo uiôn Adônikam eschatoi kai tauta ta onomata autôn Aliphalat Iiêl kai Samaia kai met autôn exêkonta ta arsenika
14 kai apo uiôn Bago Outhi kai met autou ebdomêkonta ta arsenika
15 kai sunêxa autous pros ton potamon ton erchomenon pros ton Eui kai parenebalomen ekei êmeras treis kai sunêka en tô laô kai en tois iereusin kai apo uiôn Leui ouch euron ekei
16 kai apesteila tô Eleazar tô Ariêl tô Samaia kai tô Alônam kai tô Iarib kai tô Elnathan kai tô Nathan kai tô Zacharia kai tô Mesoulam andras kai tô Iôarib kai tô Elnathan suniontas
17 kai exênegka autous epi archontos en arguriô tou topou kai ethêka en stomati autôn logous lalêsai pros tous adelphous autôn tous nathinim en arguriô tou topou tou enegkai êmin adontas eis oikon theou êmôn
18 kai êlthosan êmin ôs cheir theou êmôn agathê eph êmas anêr sachôl apo uiôn Mooli uiou Leui uiou Israêl kai archên êlthosan uioi autou kai adelphoi autou oktôkaideka
19 kai ton Asebia kai ton Ôsaian apo uiôn Merari adelphoi autou kai uioi autôn eikosi
20 kai apo tôn nathinim ôn edôken Dauid kai oi archontes eis douleian tôn Leuitôn nathinim diakosioi kai eikosi pantes sunêchthêsan en onomasin
21 kai ekalesa ekei nêsteian epi ton potamon Aoue tou tapeinôthênai enôpion theou êmôn zêtêsai par autou odon eutheian êmin kai tois teknois êmôn kai pasê tê ktêsei êmôn
22 oti êschunthên aitêsasthai para tou basileôs dunamin kai ippeis sôsai êmas apo echthrou en tê odô oti eipamen tô basilei legontes cheir tou theou êmôn epi pantas tous zêtountas auton eis agathon kai kratos autou kai thumos autou epi pantas egkataleipontas auton
23 kai enêsteusamen kai ezêtêsamen para tou theou êmôn peri toutou kai epêkousen êmin
24 kai diesteila apo archontôn tôn iereôn dôdeka tô Saraia Asabia kai met autôn apo adelphôn autôn deka
25 kai estêsa autois to argurion kai to chrusion kai ta skeuê aparchês oikou theou êmôn a upsôsen o basileus kai oi sumbouloi autou kai oi archontes autou kai pas Israêl oi euriskomenoi
26 kai estêsa epi cheiras autôn arguriou talanta exakosia kai pentêkonta kai skeuê argura ekaton kai talanta chrusiou ekaton
27 kai kaphourê chrusoi eikosi eis tên odon chamanim chilioi kai skeuê chalkou stilbontos agathou diaphora epithumêta en chrusiô
28 kai eipa pros autous umeis agioi tô kuriô kai ta skeuê agia kai to argurion kai to chrusion ekousia tô kuriô theô paterôn umôn
29 agrupneite kai têreite eôs stête enôpion archontôn tôn iereôn kai tôn Leuitôn kai tôn archontôn tôn patriôn en Ierousalêm eis skênas oikou kuriou
30 kai edexanto oi iereis kai oi Leuitai stathmon tou arguriou kai tou chrusiou kai tôn skeuôn enegkein eis Ierousalêm eis oikon theou êmôn
31 kai exêramen apo tou potamou Aoue en tê dôdekatê tou mênos tou prôtou tou elthein eis Ierousalêm kai cheir theou êmôn ên eph êmin kai errusato êmas apo cheiros echthrou kai polemiou en tê odô
32 kai êlthomen eis Ierousalêm kai ekathisamen ekei êmeras treis
33 kai egenêthê tê êmera tê tetartê estêsamen to argurion kai to chrusion kai ta skeuê en oikô theou êmôn epi cheira Merimôth uiou Ouria tou iereôs kai met autou Eleazar uios Phinees kai met autôn Iôzabad uios Iêsou kai Nôadia uios Banaia oi Leuitai
34 en arithmô kai en stathmô ta panta kai egraphê pas o stathmos en tô kairô ekeinô
35 oi elthontes apo tês aichmalôsias uioi tês paroikias prosênegkan olokautôseis tô theô Israêl moschous dôdeka peri pantos Israêl krious enenêkonta ex amnous ebdomêkonta kai epta chimarous peri amartias dôdeka ta panta olokautômata tô kuriô
36 kai edôkan to nomisma tou basileôs tois dioikêtais tou basileôs kai eparchois peran tou potamou kai edoxasan ton laon kai ton oikon tou theou

Kapitel 9

1 kai ôs etelesthê tauta êngisan pros me oi archontes legontes ouk echôristhê o laos Israêl kai oi iereis kai oi Leuitai apo laôn tôn gaiôn en makrummasin autôn tô Chanani o Ethi o Pherezi o Iebousi o Ammôni o Môabi o Moseri kai o Amori
2 oti elabosan apo thugaterôn autôn eautois kai tois uiois autôn kai parêchthê sperma to agion en laois tôn gaiôn kai cheir tôn archontôn en tê asunthesia tautê en archê
3 kai ôs êkousa ton logon touton dierrêxa ta imatia mou kai epallomên kai etillon apo tôn trichôn tês kephalês mou kai apo tou pôgônos mou kai ekathêmên êremazôn
4 kai sunêchthêsan pros me pas o diôkôn logon theou Israêl epi asunthesia tês apoikias kai egô kathêmenos êremazôn eôs tês thusias tês esperinês
5 kai en thusia tê esperinê anestên apo tapeinôseôs mou kai en tô diarrêxai me ta imatia mou kai epallomên kai klinô epi ta gonata mou kai ekpetazô tas cheiras mou pros kurion ton theon
6 kai eipa kurie êschunthên kai enetrapên tou upsôsai to prosôpon mou pros se oti ai anomiai êmôn eplêthunthêsan uper kephalês êmôn kai ai plêmmeleiai êmôn emegalunthêsan eôs eis ouranon
7 apo êmerôn paterôn êmôn esmen en plêmmeleia megalê eôs tês êmeras tautês kai en tais anomiais êmôn paredothêmen êmeis kai oi basileis êmôn kai oi uioi êmôn en cheiri basileôn tôn ethnôn en romphaia kai en aichmalôsia kai en diarpagê kai en aischunê prosôpou êmôn ôs ê êmera autê
8 kai nun epieikeusato êmin kurios o theos êmôn tou katalipein êmin eis sôtêrian kai dounai êmin stêrigma en topô agiasmatos autou tou phôtisai ophthalmous êmôn kai dounai zôopoiêsin mikran en tê douleia êmôn
9 oti douloi esmen kai en tê douleia êmôn ouk egkatelipen êmas kurios o theos êmôn kai eklinen eph êmas eleos enôpion basileôn Persôn dounai êmin zôopoiêsin tou upsôsai autous ton oikon tou theou êmôn kai anastêsai ta erêma autês kai tou dounai êmin phragmon en Iouda kai en Ierousalêm
10 ti eipômen o theos êmôn meta touto oti egkatelipomen entolas sou
11 as edôkas êmin en cheiri doulôn sou tôn prophêtôn legôn ê gê eis ên eisporeuesthe klêronomêsai autên gê metakinoumenê estin en metakinêsei laôn tôn ethnôn en makrummasin autôn ôn eplêsan autên apo stomatos epi stoma en akatharsiais autôn
12 kai nun tas thugateras umôn mê dôte tois uiois autôn kai apo tôn thugaterôn autôn mê labête tois uiois umôn kai ouk ekzêtêsete eirênên autôn kai agathon autôn eôs aiônos opôs enischusête kai phagête ta agatha tês gês kai klêrodotêsête tois uiois umôn eôs aiônos
13 kai meta pan to erchomenon eph êmas en poiêmasin êmôn tois ponêrois kai en plêmmeleia êmôn tê megalê oti ouk estin ôs o theos êmôn oti ekouphisas êmôn tas anomias kai edôkas êmin sôtêrian
14 oti epestrepsamen diaskedasai entolas sou kai epigambreusai tois laois tôn gaiôn mê paroxunthês en êmin eôs sunteleias tou mê einai egkataleimma kai diasôzomenon
15 kurie o theos Israêl dikaios su oti kateleiphthêmen diasôzomenoi ôs ê êmera autê idou êmeis enantion sou en plêmmeleiais êmôn oti ouk estin stênai enôpion sou epi toutô

Kapitel 10

1 kai ôs prosêuxato Esdras kai ôs exêgoreusen klaiôn kai proseuchomenos enôpion oikou tou theou sunêchthêsan pros auton apo Israêl ekklêsia pollê sphodra andres kai gunaikes kai neaniskoi oti eklausen o laos kai upsôsen klaiôn
2 kai apekrithê Sechenias uios Iiêl apo uiôn Êlam kai eipen tô Esdra êmeis êsunthetêsamen tô theô êmôn kai ekathisamen gunaikas allotrias apo laôn tês gês kai nun estin upomonê tô Israêl epi toutô
3 kai nun diathômetha diathêkên tô theô êmôn ekbalein pasas tas gunaikas kai ta genomena ex autôn ôs an boulê anastêthi kai phoberison autous en entolais theou êmôn kai ôs o nomos genêthêtô
4 anasta oti epi se to rêma kai êmeis meta sou krataiou kai poiêson
5 kai anestê Esdras kai ôrkisen tous archontas tous iereis kai Leuitas kai panta Israêl tou poiêsai kata to rêma touto kai ômosan
6 kai anestê Esdras apo prosôpou oikou tou theou kai eporeuthê eis gazophulakion Iôanan uiou Elisoub kai eporeuthê ekei arton ouk ephagen kai udôr ouk epien oti epenthei epi tê asunthesia tês apoikias
7 kai parênegkan phônên en Iouda kai en Ierousalêm pasin tois uiois tês apoikias tou sunathroisthênai eis Ierousalêm
8 kai pas os an mê elthê eis treis êmeras ôs ê boulê tôn archontôn kai tôn presbuterôn anathematisthêsetai pasa ê uparxis autou kai autos diastalêsetai apo ekklêsias tês apoikias
9 kai sunêchthêsan pantes andres Iouda kai Beniamin eis Ierousalêm eis tas treis êmeras outos o mên o enatos en eikadi tou mênos ekathisen pas o laos en plateia oikou tou theou apo thorubou autôn peri tou rêmatos kai apo tou cheimônos
10 kai anestê Esdras o iereus kai eipen pros autous umeis êsunthetêkate kai ekathisate gunaikas allotrias tou prostheinai epi plêmmeleian Israêl
11 kai nun dote ainesin kuriô tô theô tôn paterôn umôn kai poiêsate to areston enôpion autou kai diastalête apo laôn tês gês kai apo tôn gunaikôn tôn allotriôn
12 kai apekrithêsan pasa ê ekklêsia kai eipan mega touto to rêma sou eph êmas poiêsai
13 alla o laos polus kai o kairos cheimerinos kai ouk estin dunamis stênai exô kai to ergon ouk eis êmeran mian kai ouk eis duo oti eplêthunamen tou adikêsai en tô rêmati toutô
14 stêtôsan dê oi archontes êmôn tê pasê ekklêsia kai pantes oi en polesin êmôn os ekathisen gunaikas allotrias elthetôsan eis kairous apo suntagôn kai met autôn presbuteroi poleôs kai poleôs kai kritai tou apostrepsai orgên thumou theou êmôn ex êmôn peri tou rêmatos toutou
15 plên Iônathan uios Asaêl kai Iazia uios Thekoue met emou peri toutou kai Mesoulam kai Sabathai o Leuitês boêthôn autois
16 kai epoiêsan outôs uioi tês apoikias kai diestalêsan Esdras o iereus kai andres archontes patriôn tô oikô kai pantes en onomasin oti epestrepsan en êmera mia tou mênos tou dekatou ekzêtêsai to rêma
17 kai etelesan en pasin andrasin oi ekathisan gunaikas allotrias eôs êmeras mias tou mênos tou prôtou
18 kai eurethêsan apo uiôn tôn iereôn oi ekathisan gunaikas allotrias apo uiôn Iêsou uiou Iôsedek kai adelphoi autou Maasêa kai Eliezer kai Iarib kai Gadalia
19 kai edôkan cheira autôn tou exenegkai gunaikas autôn kai plêmmeleias krion ek probatôn peri plêmmelêseôs autôn
20 kai apo uiôn Emmêr Anani kai Zabdia
21 kai apo uiôn Êram Masaia kai Elia kai Samaia kai Iiêl kai Ozia
22 kai apo uiôn Phasour Eliôênai Maasaia kai Ismaêl kai Nathanaêl kai Iôzabad kai Êlasa
23 kai apo tôn Leuitôn Iôzabad kai Samou kai Kôlia autos Kôlitas kai Phathaia kai Iodom kai Eliezer
24 kai apo tôn adontôn Elisaph kai apo tôn pulôrôn Sellêm kai Telêm kai Ôdoue
25 kai apo Israêl apo uiôn Phoros Ramia kai Iazia kai Melchia kai Meamin kai Eleazar kai Asabia kai Banaia
26 kai apo uiôn Êlam Mathania kai Zacharia kai Iaiêl kai Abdia kai Iarimôth kai Êlia
27 kai apo uiôn Zathoua Eliôênai Elisoub Mathania kai Iarmôth kai Zabad kai Oziza
28 kai apo uiôn Babi Iôanan Anania kai Zabou Othali
29 kai apo uiôn Banoui Mesoulam Malouch Adaias Iasoub kai Salouia kai Rêmôth
30 kai apo uiôn Phaathmôab Edene Chalêl Banaia Masêa Mathania Beselêl kai Banoui kai Manassê
31 kai apo uiôn Êram Eliezer Iessia Melchia Samaia Semeôn
32 Beniamin Malouch Samaria
33 kai apo uiôn Êsam Mathani Mathatha Zabed Eliphaleth Ierami Manassê Semei
34 apo uiôn Bani Moodi Amram Ouêl
35 Banaia Badaia Chelia
36 Ouiechôa Ieramôth Eliasib
37 Mathania Mathanai kai epoiêsan
38 oi uioi Banoui kai oi uioi Semei
39 kai Selemia kai Nathan kai Adaia
40 Machnadabou Sesi Sarou
41 Ezerêl kai Selemia kai Samaria
42 kai Saloum Amaria Iôsêph
43 apo uiôn Nabou Iiêl Mathathia Sedem Zambina Iadai kai Iôêl kai Banaia
44 pantes outoi elabosan gunaikas allotrias kai egennêsan ex autôn uious

Andre bøger