Septuaginta

Esters Bog / EsthÍr / ΕσΘηρ

Om oversśttelsen: Septuaginta er den grśske tradition — den som HelligŚnden foretrśkker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jÝdiske teksttradition, som "vi" fÝlger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrśkker grśske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Esters Bog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kapitel 1

1 kai egeneto meta tous logous toutous en tais Ímerais Artaxerxou outos o ArtaxerxÍs apo tÍs IndikÍs ekaton eikosi epta chŰrŰn ekratÍsen
2 en autais tais Ímerais ote ethronisthÍ o basileus ArtaxerxÍs en Sousois tÍ polei
3 en tŰ tritŰ etei basileuontos autou dochÍn epoiÍsen tois philois kai tois loipois ethnesin kai tois PersŰn kai MÍdŰn endoxois kai tois archousin tŰn satrapŰn
4 kai meta tauta meta to deixai autois ton plouton tÍs basileias autou kai tÍn doxan tÍs euphrosunÍs tou ploutou autou epi Ímeras ekaton ogdoÍkonta
5 ote de aneplÍrŰthÍsan ai Ímerai tou gamou epoiÍsen o basileus poton tois ethnesin tois euretheisin eis tÍn polin epi Ímeras ex en aulÍ oikou tou basileŰs
6 kekosmÍmenÍ bussinois kai karpasinois tetamenois epi schoiniois bussinois kai porphurois epi kubois chrusois kai argurois epi stulois parinois kai lithinois klinai chrusai kai argurai epi lithostrŰtou smaragditou lithou kai pinninou kai parinou lithou kai strŰmnai diaphaneis poikilŰs diÍnthismenai kuklŰ roda pepasmena
7 potÍria chrusa kai argura kai anthrakinon kulikion prokeimenon apo talantŰn trismuriŰn oinos polus kai Ídus on autos o basileus epinen
8 o de potos outos ou kata prokeimenon nomon egeneto outŰs de ÍthelÍsen o basileus kai epetaxen tois oikonomois poiÍsai to thelÍma autou kai tŰn anthrŰpŰn
9 kai Astin Í basilissa epoiÍse poton tais gunaixin en tois basileiois opou o basileus ArtaxerxÍs
10 en de tÍ Ímera tÍ ebdomÍ ÍdeŰs genomenos o basileus eipen tŰ Aman kai Bazan kai Tharra kai BŰrazÍ kai Zatholtha kai Abataza kai Tharaba tois epta eunouchois tois diakonois tou basileŰs Artaxerxou
11 eisagagein tÍn basilissan pros auton basileuein autÍn kai peritheinai autÍ to diadÍma kai deixai autÍn pasin tois archousin kai tois ethnesin to kallos autÍs oti kalÍ Ín
12 kai ouk eisÍkousen autou Astin Í basilissa elthein meta tŰn eunouchŰn kai elupÍthÍ o basileus kai ŰrgisthÍ
13 kai eipen tois philois autou kata tauta elalÍsen Astin poiÍsate oun peri toutou nomon kai krisin
14 kai prosÍlthen autŰ Arkesaios kai Sarsathaios kai MalÍsear oi archontes PersŰn kai MÍdŰn oi engus tou basileŰs oi prŰtoi parakathÍmenoi tŰ basilei
15 kai apÍngeilan autŰ kata tous nomous Űs dei poiÍsai Astin tÍ basilissÍ oti ouk epoiÍsen ta upo tou basileŰs prostachthenta dia tŰn eunouchŰn
16 kai eipen o Mouchaios pros ton basilea kai tous archontas ou ton basilea monon ÍdikÍsen Astin Í basilissa alla kai pantas tous archontas kai tous Ígoumenous tou basileŰs
17 kai gar diÍgÍsato autois ta rÍmata tÍs basilissÍs kai Űs anteipen tŰ basilei Űs oun anteipen tŰ basilei ArtaxerxÍ
18 outŰs sÍmeron ai turannides ai loipai tŰn archontŰn PersŰn kai MÍdŰn akousasai ta tŰ basilei lechthenta up autÍs tolmÍsousin omoiŰs atimasai tous andras autŰn
19 ei oun dokei tŰ basilei prostaxatŰ basilikon kai graphÍtŰ kata tous nomous MÍdŰn kai PersŰn kai mÍ allŰs chrÍsasthŰ mÍde eiselthatŰ eti Í basilissa pros auton kai tÍn basileian autÍs dotŰ o basileus gunaiki kreittoni autÍs
20 kai akousthÍtŰ o nomos o upo tou basileŰs on ean poiÍ en tÍ basileia autou kai outŰs pasai ai gunaikes perithÍsousin timÍn tois andrasin eautŰn apo ptŰchou eŰs plousiou
21 kai Íresen o logos tŰ basilei kai tois archousi kai epoiÍsen o basileus katha elalÍsen o Mouchaios
22 kai apesteilen eis pasan tÍn basileian kata chŰran kata tÍn lexin autŰn Űste einai phobon autois en tais oikiais autŰn

Kapitel 2

1 kai meta tous logous toutous ekopasen o basileus tou thumou kai ouketi emnÍsthÍ tÍs Astin mnÍmoneuŰn oia elalÍsen kai Űs katekrinen autÍn
2 kai eipan oi diakonoi tou basileŰs zÍtÍthÍtŰ tŰ basilei korasia aphthora kala tŰ eidei
3 kai katastÍsei o basileus kŰmarchas en pasais tais chŰrais tÍs basileias autou kai epilexatŰsan korasia parthenika kala tŰ eidei eis Sousan tÍn polin eis ton gunaikŰna kai paradothÍtŰsan tŰ eunouchŰ tou basileŰs tŰ phulaki tŰn gunaikŰn kai dothÍtŰ smÍgma kai Í loipÍ epimeleia
4 kai Í gunÍ Í an aresÍ tŰ basilei basileusei anti Astin kai Íresen tŰ basilei to pragma kai epoiÍsen outŰs
5 kai anthrŰpos Ín Ioudaios en Sousois tÍ polei kai onoma autŰ Mardochaios o tou Iairou tou Semeiou tou Kisaiou ek phulÍs Beniamin
6 os Ín aichmalŰtos ex IerousalÍm Ín ÍchmalŰteusen Nabouchodonosor basileus BabulŰnos
7 kai Ín toutŰ pais threptÍ thugatÍr Aminadab adelphou patros autou kai onoma autÍ EsthÍr en de tŰ metallaxai autÍs tous goneis epaideusen autÍn eautŰ eis gunaika kai Ín to korasion kalon tŰ eidei
8 kai ote ÍkousthÍ to tou basileŰs prostagma sunÍchthÍsan korasia polla eis Sousan tÍn polin upo cheira Gai kai ÍchthÍ EsthÍr pros Gai ton phulaka tŰn gunaikŰn
9 kai Íresen autŰ to korasion kai euren charin enŰpion autou kai espeusen autÍ dounai to smÍgma kai tÍn merida kai ta epta korasia ta apodedeigmena autÍ ek basilikou kai echrÍsato autÍ kalŰs kai tais abrais autÍs en tŰ gunaikŰni
10 kai ouch upedeixen EsthÍr to genos autÍs oude tÍn patrida o gar Mardochaios eneteilato autÍ mÍ apangeilai
11 kath ekastÍn de Ímeran o Mardochaios periepatei kata tÍn aulÍn tÍn gunaikeian episkopŰn ti EsthÍr sumbÍsetai
12 outos de Ín kairos korasiou eiselthein pros ton basilea otan anaplÍrŰsÍ mÍnas deka duo outŰs gar anaplÍrountai ai Ímerai tÍs therapeias mÍnas ex aleiphomenai en smurninŰ elaiŰ kai mÍnas ex en tois arŰmasin kai en tois smÍgmasin tŰn gunaikŰn
13 kai tote eisporeuetai pros ton basilea kai o ean eipÍ paradŰsei autÍ suneiserchesthai autÍ apo tou gunaikŰnos eŰs tŰn basileiŰn
14 deilÍs eisporeuetai kai pros Ímeran apotrechei eis ton gunaikŰna ton deuteron ou Gai o eunouchos tou basileŰs o phulax tŰn gunaikŰn kai ouketi eisporeuetai pros ton basilea ean mÍ klÍthÍ onomati
15 en de tŰ anaplÍrousthai ton chronon EsthÍr tÍs thugatros Aminadab adelphou patros Mardochaiou eiselthein pros ton basilea ouden ÍthetÍsen Űn autÍ eneteilato o eunouchos o phulax tŰn gunaikŰn Ín gar EsthÍr euriskousa charin para pantŰn tŰn blepontŰn autÍn
16 kai eisÍlthen EsthÍr pros ArtaxerxÍn ton basilea tŰ dŰdekatŰ mÍni os estin Adar tŰ ebdomŰ etei tÍs basileias autou
17 kai ÍrasthÍ o basileus EsthÍr kai euren charin para pasas tas parthenous kai epethÍken autÍ to diadÍma to gunaikeion
18 kai epoiÍsen o basileus poton pasi tois philois autou kai tais dunamesin epi Ímeras epta kai upsŰsen tous gamous EsthÍr kai aphesin epoiÍsen tois upo tÍn basileian autou
19 o de Mardochaios etherapeuen en tÍ aulÍ
20 Í de EsthÍr ouch upedeixen tÍn patrida autÍs outŰs gar eneteilato autÍ Mardochaios phobeisthai ton theon kai poiein ta prostagmata autou kathŰs Ín met autou kai EsthÍr ou metÍllaxen tÍn agŰgÍn autÍs
21 kai elupÍthÍsan oi duo eunouchoi tou basileŰs oi archisŰmatophulakes oti proÍchthÍ Mardochaios kai ezÍtoun apokteinai ArtaxerxÍn ton basilea
22 kai edÍlŰthÍ MardochaiŰ o logos kai esÍmanen EsthÍr kai autÍ enephanisen tŰ basilei ta tÍs epiboulÍs
23 o de basileus Ítasen tous duo eunouchous kai ekremasen autous kai prosetaxen o basileus katachŰrisai eis mnÍmosunon en tÍ basilikÍ bibliothÍkÍ uper tÍs eunoias Mardochaiou en egkŰmiŰ

Kapitel 3

1 meta de tauta edoxasen o basileus ArtaxerxÍs Aman Amadathou Bougaion kai upsŰsen auton kai eprŰtobathrei pantŰn tŰn philŰn autou
2 kai pantes oi en tÍ aulÍ prosekunoun autŰ outŰs gar prosetaxen o basileus poiÍsai o de Mardochaios ou prosekunei autŰ
3 kai elalÍsan oi en tÍ aulÍ tou basileŰs tŰ MardochaiŰ Mardochaie ti parakoueis ta upo tou basileŰs legomena
4 kath ekastÍn Ímeran elaloun autŰ kai ouch upÍkouen autŰn kai upedeixan tŰ Aman Mardochaion tois tou basileŰs logois antitassomenon kai upedeixen autois o Mardochaios oti Ioudaios estin
5 kai epignous Aman oti ou proskunei autŰ Mardochaios ethumŰthÍ sphodra
6 kai ebouleusato aphanisai pantas tous upo tÍn Artaxerxou basileian Ioudaious
7 kai epoiÍsen psÍphisma en etei dŰdekatŰ tÍs basileias Artaxerxou kai ebalen klÍrous Ímeran ex Ímeras kai mÍna ek mÍnos Űste apolesai en mia Ímera to genos Mardochaiou kai epesen o klÍros eis tÍn tessareskaidekatÍn tou mÍnos os estin Adar
8 kai elalÍsen pros ton basilea ArtaxerxÍn legŰn uparchei ethnos diesparmenon en tois ethnesin en pasÍ tÍ basileia sou oi de nomoi autŰn exalloi para panta ta ethnÍ tŰn de nomŰn tou basileŰs parakouousin kai ou sumpherei tŰ basilei easai autous
9 ei dokei tŰ basilei dogmatisatŰ apolesai autous kagŰ diagrapsŰ eis to gazophulakion tou basileŰs arguriou talanta muria
10 kai perielomenos o basileus ton daktulion edŰken eis cheira tŰ Aman sphragisai kata tŰn gegrammenŰn kata tŰn IoudaiŰn
11 kai eipen o basileus tŰ Aman to men argurion eche tŰ de ethnei chrŰ Űs boulei
12 kai eklÍthÍsan oi grammateis tou basileŰs mÍni prŰtŰ tÍ triskaidekatÍ kai egrapsan Űs epetaxen Aman tois stratÍgois kai tois archousin kata pasan chŰran apo IndikÍs eŰs tÍs Aithiopias tais ekaton eikosi epta chŰrais tois te archousi tŰn ethnŰn kata tÍn autŰn lexin di Artaxerxou tou basileŰs
13 kai apestalÍ dia bibliaphorŰn eis tÍn Artaxerxou basileian aphanisai to genos tŰn IoudaiŰn en Ímera mia mÍnos dŰdekatou os estin Adar kai diarpasai ta uparchonta autŰn
14 ta de antigrapha tŰn epistolŰn exetitheto kata chŰran kai prosetagÍ pasi tois ethnesin etoimous einai eis tÍn Ímeran tautÍn
15 espeudeto de to pragma kai eis Sousan o de basileus kai Aman ekŰthŰnizonto etarasseto de Í polis

Kapitel 4

1 o de Mardochaios epignous to sunteloumenon dierrÍxen ta imatia autou kai enedusato sakkon kai katepasato spodon kai ekpÍdÍsas dia tÍs plateias tÍs poleŰs eboa phŰnÍ megalÍ airetai ethnos mÍden ÍdikÍkos
2 kai Ílthen eŰs tÍs pulÍs tou basileŰs kai estÍ ou gar Ín exon autŰ eiselthein eis tÍn aulÍn sakkon echonti kai spodon
3 kai en pasÍ chŰra ou exetitheto ta grammata kraugÍ kai kopetos kai penthos mega tois Ioudaiois sakkon kai spodon estrŰsan eautois
4 kai eisÍlthon ai abrai kai oi eunouchoi tÍs basilissÍs kai anÍngeilan autÍ kai etarachthÍ akousasa to gegonos kai apesteilen stolisai ton Mardochaion kai aphelesthai autou ton sakkon o de ouk epeisthÍ
5 Í de EsthÍr prosekalesato Achrathaion ton eunouchon autÍs os pareistÍkei autÍ kai apesteilen mathein autÍ para tou Mardochaiou to akribes
6
7 o de Mardochaios upedeixen autŰ to gegonos kai tÍn epangelian Ín epÍngeilato Aman tŰ basilei eis tÍn gazan talantŰn muriŰn ina apolesÍ tous Ioudaious
8 kai to antigraphon to en Sousois ektethen uper tou apolesthai autous edŰken autŰ deixai tÍ EsthÍr kai eipen autŰ enteilasthai autÍ eiselthousÍ paraitÍsasthai ton basilea kai axiŰsai auton peri tou laou mnÍstheisa ÍmerŰn tapeinŰseŰs sou Űs etraphÍs en cheiri mou dioti Aman o deutereuŰn tŰ basilei elalÍsen kath ÍmŰn eis thanaton epikalesai ton kurion kai lalÍson tŰ basilei peri ÍmŰn kai rusai Ímas ek thanatou
9 eiselthŰn de o Achrathaios elalÍsen autÍ pantas tous logous toutous
10 eipen de EsthÍr pros Achrathaion poreuthÍti pros Mardochaion kai eipon oti
11 ta ethnÍ panta tÍs basileias ginŰskei oti pas anthrŰpos Í gunÍ os eiseleusetai pros ton basilea eis tÍn aulÍn tÍn esŰteran aklÍtos ouk estin autŰ sŰtÍria plÍn Ű ekteinei o basileus tÍn chrusÍn rabdon outos sŰthÍsetai kagŰ ou keklÍmai eiselthein pros ton basilea eisin autai Ímerai triakonta
12 kai apÍngeilen Achrathaios MardochaiŰ pantas tous logous EsthÍr
13 kai eipen Mardochaios pros Achrathaion poreuthÍti kai eipon autÍ EsthÍr mÍ eipÍs seautÍ oti sŰthÍsÍ monÍ en tÍ basileia para pantas tous Ioudaious
14 Űs oti ean parakousÍs en toutŰ tŰ kairŰ allothen boÍtheia kai skepÍ estai tois Ioudaiois su de kai o oikos tou patros sou apoleisthe kai tis oiden ei eis ton kairon touton ebasileusas
15 kai exapesteilen EsthÍr ton Íkonta pros autÍn pros Mardochaion legousa
16 badisas ekklÍsiason tous Ioudaious tous en Sousois kai nÍsteusate ep emoi kai mÍ phagÍte mÍde piÍte epi Ímeras treis nukta kai Ímeran kagŰ de kai ai abrai mou asitÍsomen kai tote eiseleusomai pros ton basilea para ton nomon ean kai apolesthai me Í
17 kai badisas Mardochaios epoiÍsen osa eneteilato autŰ EsthÍr

Kapitel 5

1 kai egenÍthÍ en tÍ Ímera tÍ tritÍ Űs epausato proseuchomenÍ exedusato ta imatia tÍs therapeias kai periebaleto tÍn doxan autÍs
2 kai aras tÍn chrusÍn rabdon epethÍken epi ton trachÍlon autÍs kai Íspasato autÍn kai eipen lalÍson moi
3 kai eipen o basileus ti theleis EsthÍr kai ti sou estin to axiŰma eŰs tou Ímisous tÍs basileias mou kai estai soi
4 eipen de EsthÍr Ímera mou episÍmos sÍmeron estin ei oun dokei tŰ basilei elthatŰ kai autos kai Aman eis tÍn dochÍn Ín poiÍsŰ sÍmeron
5 kai eipen o basileus kataspeusate Aman opŰs poiÍsŰmen ton logon EsthÍr kai paraginontai amphoteroi eis tÍn dochÍn Ín eipen EsthÍr
6 en de tŰ potŰ eipen o basileus pros EsthÍr ti estin basilissa EsthÍr kai estai soi osa axiois
7 kai eipen to aitÍma mou kai to axiŰma mou
8 ei euron charin enŰpion tou basileŰs elthatŰ o basileus kai Aman epi tÍn aurion eis tÍn dochÍn Ín poiÍsŰ autois kai aurion poiÍsŰ ta auta
9 kai exÍlthen o Aman apo tou basileŰs upercharÍs euphrainomenos en de tŰ idein Aman Mardochaion ton Ioudaion en tÍ aulÍ ethumŰthÍ sphodra
10 kai eiselthŰn eis ta idia ekalesen tous philous kai ZŰsaran tÍn gunaika autou
11 kai upedeixen autois ton plouton autou kai tÍn doxan Ín o basileus autŰ periethÍken kai Űs epoiÍsen auton prŰteuein kai Ígeisthai tÍs basileias
12 kai eipen Aman ou keklÍken Í basilissa meta tou basileŰs oudena eis tÍn dochÍn all Í eme kai eis tÍn aurion keklÍmai
13 kai tauta moi ouk areskei otan idŰ Mardochaion ton Ioudaion en tÍ aulÍ
14 kai eipen pros auton ZŰsara Í gunÍ autou kai oi philoi kopÍtŰ soi xulon pÍchŰn pentÍkonta orthrou de eipon tŰ basilei kai kremasthÍtŰ Mardochaios epi tou xulou su de eiselthe eis tÍn dochÍn sun tŰ basilei kai euphrainou kai Íresen to rÍma tŰ Aman kai ÍtoimasthÍ to xulon

Kapitel 6

1 o de kurios apestÍsen ton upnon apo tou basileŰs tÍn nukta ekeinÍn kai eipen tŰ didaskalŰ autou eispherein grammata mnÍmosuna tŰn ÍmerŰn anaginŰskein autŰ
2 euren de ta grammata ta graphenta peri Mardochaiou Űs apÍngeilen tŰ basilei peri tŰn duo eunouchŰn tou basileŰs en tŰ phulassein autous kai zÍtÍsai epibalein tas cheiras ArtaxerxÍ
3 eipen de o basileus tina doxan Í charin epoiÍsamen tŰ MardochaiŰ kai eipan oi diakonoi tou basileŰs ouk epoiÍsas autŰ ouden
4 en de tŰ punthanesthai ton basilea peri tÍs eunoias Mardochaiou idou Aman en tÍ aulÍ eipen de o basileus tis en tÍ aulÍ o de Aman eisÍlthen eipein tŰ basilei kremasai ton Mardochaion epi tŰ xulŰ Ű Ítoimasen
5 kai eipan oi diakonoi tou basileŰs idou Aman estÍken en tÍ aulÍ kai eipen o basileus kalesate auton
6 eipen de o basileus tŰ Aman ti poiÍsŰ tŰ anthrŰpŰ on egŰ thelŰ doxasai eipen de en eautŰ Aman tina thelei o basileus doxasai ei mÍ eme
7 eipen de pros ton basilea anthrŰpon on o basileus thelei doxasai
8 enegkatŰsan oi paides tou basileŰs stolÍn bussinÍn Ín o basileus periballetai kai ippon eph on o basileus epibainei
9 kai dotŰ eni tŰn philŰn tou basileŰs tŰn endoxŰn kai stolisatŰ ton anthrŰpon on o basileus agapa kai anabibasatŰ auton epi ton ippon kai kÍrussetŰ dia tÍs plateias tÍs poleŰs legŰn outŰs estai panti anthrŰpŰ on o basileus doxazei
10 eipen de o basileus tŰ Aman kathŰs elalÍsas outŰs poiÍson tŰ MardochaiŰ tŰ IoudaiŰ tŰ therapeuonti en tÍ aulÍ kai mÍ parapesatŰ sou logos Űn elalÍsas
11 elaben de Aman tÍn stolÍn kai ton ippon kai estolisen ton Mardochaion kai anebibasen auton epi ton ippon kai diÍlthen dia tÍs plateias tÍs poleŰs kai ekÍrussen legŰn outŰs estai panti anthrŰpŰ on o basileus thelei doxasai
12 epestrepsen de o Mardochaios eis tÍn aulÍn Aman de upestrepsen eis ta idia lupoumenos kata kephalÍs
13 kai diÍgÍsato Aman ta sumbebÍkota autŰ ZŰsara tÍ gunaiki autou kai tois philois kai eipan pros auton oi philoi kai Í gunÍ ei ek genous IoudaiŰn Mardochaios Írxai tapeinousthai enŰpion autou pesŰn pesÍ ou mÍ dunÍ auton amunasthai oti theos zŰn met autou
14 eti autŰn lalountŰn paraginontai oi eunouchoi epispeudontes ton Aman epi ton poton on Ítoimasen EsthÍr

Kapitel 7

1 eisÍlthen de o basileus kai Aman sumpiein tÍ basilissÍ
2 eipen de o basileus EsthÍr tÍ deutera Ímera en tŰ potŰ ti estin EsthÍr basilissa kai ti to aitÍma sou kai ti to axiŰma sou kai estŰ soi eŰs tou Ímisous tÍs basileias mou
3 kai apokritheisa eipen ei euron charin enŰpion tou basileŰs dothÍtŰ Í psuchÍ mou tŰ aitÍmati mou kai o laos mou tŰ axiŰmati mou
4 eprathÍmen gar egŰ te kai o laos mou eis apŰleian kai diarpagÍn kai douleian Ímeis kai ta tekna ÍmŰn eis paidas kai paidiskas kai parÍkousa ou gar axios o diabolos tÍs aulÍs tou basileŰs
5 eipen de o basileus tis outos ostis etolmÍsen poiÍsai to pragma touto
6 eipen de EsthÍr anthrŰpos echthros Aman o ponÍros outos Aman de etarachthÍ apo tou basileŰs kai tÍs basilissÍs
7 o de basileus exanestÍ ek tou sumposiou eis ton kÍpon o de Aman parÍteito tÍn basilissan eŰra gar eauton en kakois onta
8 epestrepsen de o basileus ek tou kÍpou Aman de epipeptŰkei epi tÍn klinÍn axiŰn tÍn basilissan eipen de o basileus Űste kai tÍn gunaika biazÍ en tÍ oikia mou Aman de akousas dietrapÍ tŰ prosŰpŰ
9 eipen de Bougathan eis tŰn eunouchŰn pros ton basilea idou kai xulon Ítoimasen Aman MardochaiŰ tŰ lalÍsanti peri tou basileŰs kai ŰrthŰtai en tois Aman xulon pÍchŰn pentÍkonta eipen de o basileus staurŰthÍtŰ ep autou
10 kai ekremasthÍ Aman epi tou xulou o Ítoimasen MardochaiŰ kai tote o basileus ekopasen tou thumou

Kapitel 8

1 kai en autÍ tÍ Ímera o basileus ArtaxerxÍs edŰrÍsato EsthÍr osa upÍrchen Aman tŰ diabolŰ kai Mardochaios proseklÍthÍ upo tou basileŰs upedeixen gar EsthÍr oti enoikeiŰtai autÍ
2 elaben de o basileus ton daktulion on apheilato Aman kai edŰken auton MardochaiŰ kai katestÍsen EsthÍr Mardochaion epi pantŰn tŰn Aman
3 kai prostheisa elalÍsen pros ton basilea kai prosepesen pros tous podas autou kai Íxiou aphelein tÍn Aman kakian kai osa epoiÍsen tois Ioudaiois
4 exeteinen de o basileus EsthÍr tÍn rabdon tÍn chrusÍn exÍgerthÍ de EsthÍr parestÍkenai tŰ basilei
5 kai eipen EsthÍr ei dokei soi kai euron charin pemphthÍtŰ apostraphÍnai ta grammata ta apestalmena upo Aman ta graphenta apolesthai tous Ioudaious oi eisin en tÍ basileia sou
6 pŰs gar dunÍsomai idein tÍn kakŰsin tou laou mou kai pŰs dunÍsomai sŰthÍnai en tÍ apŰleia tÍs patridos mou
7 kai eipen o basileus pros EsthÍr ei panta ta uparchonta Aman edŰka kai echarisamÍn soi kai auton ekremasa epi xulou oti tas cheiras epÍnegke tois Ioudaiois ti eti epizÍteis
8 grapsate kai umeis ek tou onomatos mou Űs dokei umin kai sphragisate tŰ daktuliŰ mou osa gar graphetai tou basileŰs epitaxantos kai sphragisthÍ tŰ daktuliŰ mou ouk estin autois anteipein
9 eklÍthÍsan de oi grammateis en tŰ prŰtŰ mÍni os esti Nisa tritÍ kai eikadi tou autou etous kai egraphÍ tois Ioudaiois osa eneteilato tois oikonomois kai tois archousin tŰn satrapŰn apo tÍs IndikÍs eŰs tÍs Aithiopias ekaton eikosi epta satrapeiais kata chŰran kai chŰran kata tÍn eautŰn lexin
10 egraphÍ de dia tou basileŰs kai esphragisthÍ tŰ daktuliŰ autou kai exapesteilan ta grammata dia bibliaphorŰn
11 Űs epetaxen autois chrÍsthai tois nomois autŰn en pasÍ polei boÍthÍsai te autois kai chrÍsthai tois antidikois autŰn kai tois antikeimenois autŰn Űs boulontai
12 en Ímera mia en pasÍ tÍ basileia Artaxerxou tÍ triskaidekatÍ tou dŰdekatou mÍnos os estin Adar
13 ta de antigrapha ektithesthŰsan ophthalmophanŰs en pasÍ tÍ basileia etoimous te einai pantas tous Ioudaious eis tautÍn tÍn Ímeran polemÍsai autŰn tous upenantious
14 oi men oun ippeis exÍlthon speudontes ta upo tou basileŰs legomena epitelein exetethÍ de to prostagma kai en Sousois
15 o de Mardochaios exÍlthen estolismenos tÍn basilikÍn stolÍn kai stephanon echŰn chrusoun kai diadÍma bussinon porphuroun idontes de oi en Sousois echarÍsan
16 tois de Ioudaiois egeneto phŰs kai euphrosunÍ
17 kata polin kai chŰran ou an exetethÍ to prostagma ou an exetethÍ to ekthema chara kai euphrosunÍ tois Ioudaiois kŰthŰn kai euphrosunÍ kai polloi tŰn ethnŰn perietemonto kai ioudaizon dia ton phobon tŰn IoudaiŰn

Kapitel 9

1 en gar tŰ dŰdekatŰ mÍni triskaidekatÍ tou mÍnos os estin Adar parÍn ta grammata ta graphenta upo tou basileŰs
2 en autÍ tÍ Ímera apŰlonto oi antikeimenoi tois Ioudaiois oudeis gar antestÍ phoboumenos autous
3 oi gar archontes tŰn satrapŰn kai oi turannoi kai oi basilikoi grammateis etimŰn tous Ioudaious o gar phobos Mardochaiou enekeito autois
4 prosepesen gar to prostagma tou basileŰs onomasthÍnai en pasÍ tÍ basileia
5
6 kai en Sousois tÍ polei apekteinan oi Ioudaioi andras pentakosious
7 ton te Pharsannestain kai DelphŰn kai Phasga
8 kai Phardatha kai Barea kai Sarbacha
9 kai Marmasima kai Arouphaion kai Arsaion kai Zabouthaithan
10 tous deka uious Aman Amadathou Bougaiou tou echthrou tŰn IoudaiŰn kai diÍrpasan
11 en autÍ tÍ Ímera epedothÍ o arithmos tŰ basilei tŰn apolŰlotŰn en Sousois
12 eipen de o basileus pros EsthÍr apŰlesan oi Ioudaioi en Sousois tÍ polei andras pentakosious en de tÍ perichŰrŰ pŰs oiei echrÍsanto ti oun axiois eti kai estai soi
13 kai eipen EsthÍr tŰ basilei dothÍtŰ tois Ioudaiois chrÍsthai ŰsautŰs tÍn aurion Űste tous deka uious kremasai Aman
14 kai epetrepsen outŰs genesthai kai exethÍke tois Ioudaiois tÍs poleŰs ta sŰmata tŰn uiŰn Aman kremasai
15 kai sunÍchthÍsan oi Ioudaioi en Sousois tÍ tessareskaidekatÍ tou Adar kai apekteinan andras triakosious kai ouden diÍrpasan
16 oi de loipoi tŰn IoudaiŰn oi en tÍ basileia sunÍchthÍsan kai eautois eboÍthoun kai anepausanto apo tŰn polemiŰn apŰlesan gar autŰn murious pentakischilious tÍ triskaidekatÍ tou Adar kai ouden diÍrpasan
17 kai anepausanto tÍ tessareskaidekatÍ tou autou mÍnos kai Ígon autÍn Ímeran anapauseŰs meta charas kai euphrosunÍs
18 oi de Ioudaioi oi en Sousois tÍ polei sunÍchthÍsan kai tÍ tessareskaidekatÍ kai ouk anepausanto Ígon de kai tÍn pentekaidekatÍn meta charas kai euphrosunÍs
19 dia touto oun oi Ioudaioi oi diesparmenoi en pasÍ chŰra tÍ exŰ agousin tÍn tessareskaidekatÍn tou Adar Ímeran agathÍn met euphrosunÍs apostellontes meridas ekastos tŰ plÍsion oi de katoikountes en tais mÍtropolesin kai tÍn pentekaidekatÍn tou Adar Ímeran euphrosunÍn agathÍn agousin exapostellontes meridas tois plÍsion
20 egrapsen de Mardochaios tous logous toutous eis biblion kai exapesteilen tois Ioudaiois osoi Ísan en tÍ Artaxerxou basileia tois engus kai tois makran
21 stÍsai tas Ímeras tautas agathas agein te tÍn tessareskaidekatÍn kai tÍn pentekaidekatÍn tou Adar
22 en gar tautais tais Ímerais anepausanto oi Ioudaioi apo tŰn echthrŰn autŰn kai ton mÍna en Ű estraphÍ autois os Ín Adar apo penthous eis charan kai apo odunÍs eis agathÍn Ímeran agein olon agathas Ímeras gamŰn kai euphrosunÍs exapostellontas meridas tois philois kai tois ptŰchois
23 kai prosedexanto oi Ioudaioi kathŰs egrapsen autois o Mardochaios
24 pŰs Aman Amadathou o MakedŰn epolemei autous kathŰs etheto psÍphisma kai klÍron aphanisai autous
25 kai Űs eisÍlthen pros ton basilea legŰn kremasai ton Mardochaion osa de epecheirÍsen epaxai epi tous Ioudaious kaka ep auton egenonto kai ekremasthÍ autos kai ta tekna autou
26 dia touto epeklÍthÍsan ai Ímerai autai Phrourai dia tous klÍrous oti tÍ dialektŰ autŰn kalountai Phrourai dia tous logous tÍs epistolÍs tautÍs kai osa peponthasin dia tauta kai osa autois egeneto
27 kai estÍsen kai prosedechonto oi Ioudaioi eph eautois kai epi tŰ spermati autŰn kai epi tois prostetheimenois ep autŰn oude mÍn allŰs chrÍsontai ai de Ímerai autai mnÍmosunon epiteloumenon kata genean kai genean kai polin kai patrian kai chŰran
28 ai de Ímerai autai tŰn Phrourai achthÍsontai eis ton apanta chronon kai to mnÍmosunon autŰn ou mÍ eklipÍ ek tŰn geneŰn
29 kai egrapsen EsthÍr Í basilissa thugatÍr Aminadab kai Mardochaios o Ioudaios osa epoiÍsan to te stereŰma tÍs epistolÍs tŰn Phrourai
30
31 kai Mardochaios kai EsthÍr Í basilissa estÍsan eautois kath eautŰn kai tote stÍsantes kata tÍs ugieias autŰn kai tÍn boulÍn autŰn
32 kai EsthÍr logŰ estÍsen eis ton aiŰna kai egraphÍ eis mnÍmosunon

Kapitel 10

1 egrapsen de o basileus telÍ epi tÍn basileian tÍs te gÍs kai tÍs thalassÍs
2 kai tÍn ischun autou kai andragathian plouton te kai doxan tÍs basileias autou idou gegraptai en bibliŰ basileŰn PersŰn kai MÍdŰn eis mnÍmosunon
3 o de Mardochaios diedecheto ton basilea ArtaxerxÍn kai megas Ín en tÍ basileia kai dedoxasmenos upo tŰn IoudaiŰn kai philoumenos diÍgeito tÍn agŰgÍn panti tŰ ethnei autou

Andre bÝger