Septuaginta

Esajas' Bog / Êsaias / Ησαιας

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Esajas' Bog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kapitel 1

1 orasis ên eiden Êsaias uios Amôs ên eiden kata tês Ioudaias kai kata Ierousalêm en basileia Oziou kai Iôatham kai Achaz kai Ezekiou oi ebasileusan tês Ioudaias
2 akoue ourane kai enôtizou gê oti kurios elalêsen uious egennêsa kai upsôsa autoi de me êthetêsan
3 egnô bous ton ktêsamenon kai onos tên phatnên tou kuriou autou Israêl de me ouk egnô kai o laos me ou sunêken
4 ouai ethnos amartôlon laos plêrês amartiôn sperma ponêron uioi anomoi egkatelipate ton kurion kai parôrgisate ton agion tou Israêl
5 ti eti plêgête prostithentes anomian pasa kephalê eis ponon kai pasa kardia eis lupên
6 apo podôn eôs kephalês oute trauma oute môlôps oute plêgê phlegmainousa ouk estin malagma epitheinai oute elaion oute katadesmous
7 ê gê umôn erêmos ai poleis umôn purikaustoi tên chôran umôn enôpion umôn allotrioi katesthiousin autên kai êrêmôtai katestrammenê upo laôn allotriôn
8 egkataleiphthêsetai ê thugatêr Siôn ôs skênê en ampelôni kai ôs opôrophulakion en sikuêratô ôs polis poliorkoumenê
9 kai ei mê kurios sabaôth egkatelipen êmin sperma ôs Sodoma an egenêthêmen kai ôs Gomorra an ômoiôthêmen
10 akousate logon kuriou archontes Sodomôn prosechete nomon theou laos Gomorras
11 ti moi plêthos tôn thusiôn umôn legei kurios plêrês eimi olokautômatôn kriôn kai stear arnôn kai aima taurôn kai tragôn ou boulomai
12 oud ean erchêsthe ophthênai moi tis gar exezêtêsen tauta ek tôn cheirôn umôn patein tên aulên mou
13 ou prosthêsesthe ean pherête semidalin mataion thumiama bdelugma moi estin tas noumênias umôn kai ta sabbata kai êmeran megalên ouk anechomai nêsteian kai argian
14 kai tas noumênias umôn kai tas eortas umôn misei ê psuchê mou egenêthête moi eis plêsmonên ouketi anêsô tas amartias umôn
15 otan tas cheiras ekteinête pros me apostrepsô tous ophthalmous mou aph umôn kai ean plêthunête tên deêsin ouk eisakousomai umôn ai gar cheires umôn aimatos plêreis
16 lousasthe katharoi genesthe aphelete tas ponêrias apo tôn psuchôn umôn apenanti tôn ophthalmôn mou pausasthe apo tôn ponêriôn umôn
17 mathete kalon poiein ekzêtêsate krisin rusasthe adikoumenon krinate orphanô kai dikaiôsate chêran
18 kai deute kai dielegchthômen legei kurios kai ean ôsin ai amartiai umôn ôs phoinikoun ôs chiona leukanô ean de ôsin ôs kokkinon ôs erion leukanô
19 kai ean thelête kai eisakousête mou ta agatha tês gês phagesthe
20 ean de mê thelête mêde eisakousête mou machaira umas katedetai to gar stoma kuriou elalêsen tauta
21 pôs egeneto pornê polis pistê Siôn plêrês kriseôs en ê dikaiosunê ekoimêthê en autê nun de phoneutai
22 to argurion umôn adokimon oi kapêloi sou misgousi ton oinon udati
23 oi archontes sou apeithousin koinônoi kleptôn agapôntes dôra diôkontes antapodoma orphanois ou krinontes kai krisin chêrôn ou prosechontes
24 dia touto tade legei o despotês kurios sabaôth ouai oi ischuontes Israêl ou pausetai gar mou o thumos en tois upenantiois kai krisin ek tôn echthrôn mou poiêsô
25 kai epaxô tên cheira mou epi se kai purôsô se eis katharon tous de apeithountas apolesô kai aphelô pantas anomous apo sou kai pantas uperêphanous tapeinôsô
26 kai epistêsô tous kritas sou ôs to proteron kai tous sumboulous sou ôs to ap archês kai meta tauta klêthêsê polis dikaiosunês mêtropolis pistê Siôn
27 meta gar krimatos sôthêsetai ê aichmalôsia autês kai meta eleêmosunês
28 kai suntribêsontai oi anomoi kai oi amartôloi ama kai oi egkataleipontes ton kurion suntelesthêsontai
29 dioti aischunthêsontai epi tois eidôlois autôn a autoi êboulonto kai epêschunthêsan epi tois kêpois autôn a epethumêsan
30 esontai gar ôs terebinthos apobeblêkuia ta phulla kai ôs paradeisos udôr mê echôn
31 kai estai ê ischus autôn ôs kalamê stippuou kai ai ergasiai autôn ôs spinthêres puros kai katakauthêsontai oi anomoi kai oi amartôloi ama kai ouk estai o sbesôn

Kapitel 2

1 o logos o genomenos para kuriou pros Êsaian uion Amôs peri tês Ioudaias kai peri Ierousalêm
2 oti estai en tais eschatais êmerais emphanes to oros kuriou kai o oikos tou theou ep akrôn tôn oreôn kai upsôthêsetai uperanô tôn bounôn kai êxousin ep auto panta ta ethnê
3 kai poreusontai ethnê polla kai erousin deute kai anabômen eis to oros kuriou kai eis ton oikon tou theou Iakôb kai anangelei êmin tên odon autou kai poreusometha en autê ek gar Siôn exeleusetai nomos kai logos kuriou ex Ierousalêm
4 kai krinei ana meson tôn ethnôn kai elegxei laon polun kai sugkopsousin tas machairas autôn eis arotra kai tas zibunas autôn eis drepana kai ou lêmpsetai eti ethnos ep ethnos machairan kai ou mê mathôsin eti polemein
5 kai nun o oikos tou Iakôb deute poreuthômen tô phôti kuriou
6 anêken gar ton laon autou ton oikon tou Israêl oti eneplêsthê ôs to ap archês ê chôra autôn klêdonismôn ôs ê tôn allophulôn kai tekna polla allophula egenêthê autois
7 eneplêsthê gar ê chôra autôn arguriou kai chrusiou kai ouk ên arithmos tôn thêsaurôn autôn kai eneplêsthê ê gê ippôn kai ouk ên arithmos tôn armatôn autôn
8 kai eneplêsthê ê gê bdelugmatôn tôn ergôn tôn cheirôn autôn kai prosekunêsan ois epoiêsan oi daktuloi autôn
9 kai ekupsen anthrôpos kai etapeinôthê anêr kai ou mê anêsô autous
10 kai nun eiselthete eis tas petras kai kruptesthe eis tên gên apo prosôpou tou phobou kuriou kai apo tês doxês tês ischuos autou otan anastê thrausai tên gên
11 oi gar ophthalmoi kuriou upsêloi o de anthrôpos tapeinos kai tapeinôthêsetai to upsos tôn anthrôpôn kai upsôthêsetai kurios monos en tê êmera ekeinê
12 êmera gar kuriou sabaôth epi panta ubristên kai uperêphanon kai epi panta upsêlon kai meteôron kai tapeinôthêsontai
13 kai epi pasan kedron tou Libanou tôn upsêlôn kai meteôrôn kai epi pan dendron balanou Basan
14 kai epi pan oros kai epi panta bounon upsêlon
15 kai epi panta purgon upsêlon kai epi pan teichos upsêlon
16 kai epi pan ploion thalassês kai epi pasan thean ploiôn kallous
17 kai tapeinôthêsetai pas anthrôpos kai peseitai upsos anthrôpôn kai upsôthêsetai kurios monos en tê êmera ekeinê
18 kai ta cheiropoiêta panta katakrupsousin
19 eisenegkantes eis ta spêlaia kai eis tas schismas tôn petrôn kai eis tas trôglas tês gês apo prosôpou tou phobou kuriou kai apo tês doxês tês ischuos autou otan anastê thrausai tên gên
20 tê gar êmera ekeinê ekbalei anthrôpos ta bdelugmata autou ta argura kai ta chrusa a epoiêsan proskunein tois mataiois kai tais nukterisin
21 tou eiselthein eis tas trôglas tês stereas petras kai eis tas schismas tôn petrôn apo prosôpou tou phobou kuriou kai apo tês doxês tês ischuos autou otan anastê thrausai tên gên

Kapitel 3

1 idou dê o despotês kurios sabaôth aphelei apo tês Ioudaias kai apo Ierousalêm ischuonta kai ischuousan ischun artou kai ischun udatos
2 giganta kai ischuonta kai anthrôpon polemistên kai dikastên kai prophêtên kai stochastên kai presbuteron
3 kai pentêkontarchon kai thaumaston sumboulon kai sophon architektona kai suneton akroatên
4 kai epistêsô neaniskous archontas autôn kai empaiktai kurieusousin autôn
5 kai sumpeseitai o laos anthrôpos pros anthrôpon kai anthrôpos pros ton plêsion autou proskopsei to paidion pros ton presbutên o atimos pros ton entimon
6 oti epilêmpsetai anthrôpos tou adelphou autou ê tou oikeiou tou patros autou legôn imation echeis archêgos êmôn genou kai to brôma to emon upo se estô
7 kai apokritheis erei en tê êmera ekeinê ouk esomai sou archêgos ou gar estin en tô oikô mou artos oude imation ouk esomai archêgos tou laou toutou
8 oti aneitai Ierousalêm kai ê Ioudaia sumpeptôken kai ai glôssai autôn meta anomias ta pros kurion apeithountes dioti nun etapeinôthê ê doxa autôn
9 kai ê aischunê tou prosôpou autôn antestê autois tên de amartian autôn ôs Sodomôn anêngeilan kai enephanisan ouai tê psuchê autôn dioti bebouleuntai boulên ponêran kath eautôn
10 eipontes dêsômen ton dikaion oti duschrêstos êmin estin toinun ta genêmata tôn ergôn autôn phagontai
11 ouai tô anomô ponêra kata ta erga tôn cheirôn autou sumbêsetai autô
12 laos mou oi praktores umôn kalamôntai umas kai oi apaitountes kurieuousin umôn laos mou oi makarizontes umas planôsin umas kai ton tribon tôn podôn umôn tarassousin
13 alla nun katastêsetai eis krisin kurios kai stêsei eis krisin ton laon autou
14 autos kurios eis krisin êxei meta tôn presbuterôn tou laou kai meta tôn archontôn autou umeis de ti enepurisate ton ampelôna mou kai ê arpagê tou ptôchou en tois oikois umôn
15 ti umeis adikeite ton laon mou kai to prosôpon tôn ptôchôn kataischunete
16 tade legei kurios anth ôn upsôthêsan ai thugateres Siôn kai eporeuthêsan upsêlô trachêlô kai en neumasin ophthalmôn kai tê poreia tôn podôn ama surousai tous chitônas kai tois posin ama paizousai
17 kai tapeinôsei o theos archousas thugateras Siôn kai kurios apokalupsei to schêma autôn
18 en tê êmera ekeinê kai aphelei kurios tên doxan tou imatismou autôn kai tous kosmous autôn kai ta emplokia kai tous kosumbous kai tous mêniskous
19 kai to kathema kai ton kosmon tou prosôpou autôn
20 kai tên sunthesin tou kosmou tês doxês kai tous chlidônas kai ta pselia kai to emplokion kai ta peridexia kai tous daktulious kai ta enôtia
21 kai ta periporphura kai ta mesoporphura
22 kai ta epiblêmata ta kata tên oikian kai ta diaphanê lakônika
23 kai ta bussina kai ta uakinthina kai ta kokkina kai tên busson sun chrusiô kai uakinthô sugkathuphasmena kai theristra kataklita
24 kai estai anti osmês êdeias koniortos kai anti zônês schoiniô zôsê kai anti tou kosmou tês kephalês tou chrusiou phalakrôma exeis dia ta erga sou kai anti tou chitônos tou mesoporphurou perizôsê sakkon
25 kai o uios sou o kallistos on agapas machaira peseitai kai oi ischuontes umôn machaira pesountai
26 kai tapeinôthêsontai kai penthêsousin ai thêkai tou kosmou umôn kai kataleiphthêsê monê kai eis tên gên edaphisthêsê

Kapitel 4

1 kai epilêmpsontai epta gunaikes anthrôpou enos legousai ton arton êmôn phagometha kai ta imatia êmôn peribaloumetha plên to onoma to son keklêsthô eph êmas aphele ton oneidismon êmôn
2 tê de êmera ekeinê epilampsei o theos en boulê meta doxês epi tês gês tou upsôsai kai doxasai to kataleiphthen tou Israêl
3 kai estai to upoleiphthen en Siôn kai to kataleiphthen en Ierousalêm agioi klêthêsontai pantes oi graphentes eis zôên en Ierousalêm
4 oti ekplunei kurios ton rupon tôn uiôn kai tôn thugaterôn Siôn kai to aima ekkathariei ek mesou autôn en pneumati kriseôs kai pneumati kauseôs
5 kai êxei kai estai pas topos tou orous Siôn kai panta ta perikuklô autês skiasei nephelê êmeras kai ôs kapnou kai ôs phôtos puros kaiomenou nuktos pasê tê doxê skepasthêsetai
6 kai estai eis skian apo kaumatos kai en skepê kai en apokruphô apo sklêrotêtos kai uetou

Kapitel 5

1 asô dê tô êgapêmenô asma tou agapêtou tô ampelôni mou ampelôn egenêthê tô êgapêmenô en kerati en topô pioni
2 kai phragmon periethêka kai echarakôsa kai ephuteusa ampelon sôrêch kai ôkodomêsa purgon en mesô autou kai prolênion ôruxa en autô kai emeina tou poiêsai staphulên epoiêsen de akanthas
3 kai nun anthrôpos tou Iouda kai oi enoikountes en Ierousalêm krinate en emoi kai ana meson tou ampelônos mou
4 ti poiêsô eti tô ampelôni mou kai ouk epoiêsa autô dioti emeina tou poiêsai staphulên epoiêsen de akanthas
5 nun de anangelô umin ti poiêsô tô ampelôni mou aphelô ton phragmon autou kai estai eis diarpagên kai kathelô ton toichon autou kai estai eis katapatêma
6 kai anêsô ton ampelôna mou kai ou mê tmêthê oude mê skaphê kai anabêsetai eis auton ôs eis cherson akantha kai tais nephelais enteloumai tou mê brexai eis auton ueton
7 o gar ampelôn kuriou sabaôth oikos tou Israêl estin kai anthrôpos tou Iouda neophuton êgapêmenon emeina tou poiêsai krisin epoiêsen de anomian kai ou dikaiosunên alla kraugên
8 ouai oi sunaptontes oikian pros oikian kai agron pros agron engizontes ina tou plêsion aphelôntai ti mê oikêsete monoi epi tês gês
9 êkousthê gar eis ta ôta kuriou sabaôth tauta ean gar genôntai oikiai pollai eis erêmon esontai megalai kai kalai kai ouk esontai oi enoikountes en autais
10 ou gar ergôntai deka zeugê boôn poiêsei keramion en kai o speirôn artabas ex poiêsei metra tria
11 ouai oi egeiromenoi to prôi kai to sikera diôkontes oi menontes to opse o gar oinos autous sugkausei
12 meta gar kitharas kai psaltêriou kai tumpanôn kai aulôn ton oinon pinousin ta de erga kuriou ouk emblepousin kai ta erga tôn cheirôn autou ou katanoousin
13 toinun aichmalôtos o laos mou egenêthê dia to mê eidenai autous ton kurion kai plêthos egenêthê nekrôn dia limon kai dipsan udatos
14 kai eplatunen o adês tên psuchên autou kai diênoixen to stoma autou tou mê dialipein kai katabêsontai oi endoxoi kai oi megaloi kai oi plousioi kai oi loimoi autês
15 kai tapeinôthêsetai anthrôpos kai atimasthêsetai anêr kai oi ophthalmoi oi meteôroi tapeinôthêsontai
16 kai upsôthêsetai kurios sabaôth en krimati kai o theos o agios doxasthêsetai en dikaiosunê
17 kai boskêthêsontai oi diêrpasmenoi ôs tauroi kai tas erêmous tôn apeilêmmenôn arnes phagontai
18 ouai oi epispômenoi tas amartias ôs schoiniô makrô kai ôs zugou imanti damaleôs tas anomias
19 oi legontes to tachos engisatô a poiêsei ina idômen kai elthatô ê boulê tou agiou Israêl ina gnômen
20 ouai oi legontes to ponêron kalon kai to kalon ponêron oi tithentes to skotos phôs kai to phôs skotos oi tithentes to pikron gluku kai to gluku pikron
21 ouai oi sunetoi en eautois kai enôpion eautôn epistêmones
22 ouai oi ischuontes umôn oi ton oinon pinontes kai oi dunastai oi kerannuntes to sikera
23 oi dikaiountes ton asebê eneken dôrôn kai to dikaion tou dikaiou airontes
24 dia touto on tropon kauthêsetai kalamê upo anthrakos puros kai sugkauthêsetai upo phlogos aneimenês ê riza autôn ôs chnous estai kai to anthos autôn ôs koniortos anabêsetai ou gar êthelêsan ton nomon kuriou sabaôth alla to logion tou agiou Israêl parôxunan
25 kai ethumôthê orgê kurios sabaôth epi ton laon autou kai epebalen tên cheira autou ep autous kai epataxen autous kai parôxunthê ta orê kai egenêthê ta thnêsimaia autôn ôs kopria en mesô odou kai en pasi toutois ouk apestraphê o thumos all eti ê cheir upsêlê
26 toigaroun arei sussêmon en tois ethnesin tois makran kai suriei autois ap akrou tês gês kai idou tachu kouphôs erchontai
27 ou peinasousin oude kopiasousin oude nustaxousin oude koimêthêsontai oude lusousin tas zônas autôn apo tês osphuos autôn oude mê ragôsin oi imantes tôn upodêmatôn autôn
28 ôn ta belê oxeia estin kai ta toxa autôn entetamena oi podes tôn ippôn autôn ôs sterea petra elogisthêsan oi trochoi tôn armatôn autôn ôs kataigis
29 ormôsin ôs leontes kai parestêkan ôs skumnos leontos kai epilêmpsetai kai boêsei ôs thêriou kai ekbalei kai ouk estai o ruomenos autous
30 kai boêsei di autous en tê êmera ekeinê ôs phônê thalassês kumainousês kai emblepsontai eis tên gên kai idou skotos sklêron en tê aporia autôn

Kapitel 6

1 kai egeneto tou eniautou ou apethanen Ozias o basileus eidon ton kurion kathêmenon epi thronou upsêlou kai epêrmenou kai plêrês o oikos tês doxês autou
2 kai seraphin eistêkeisan kuklô autou ex pteruges tô eni kai ex pteruges tô eni kai tais men dusin katekalupton to prosôpon kai tais dusin katekalupton tous podas kai tais dusin epetanto
3 kai ekekragon eteros pros ton eteron kai elegon agios agios agios kurios sabaôth plêrês pasa ê gê tês doxês autou
4 kai epêrthê to uperthuron apo tês phônês ês ekekragon kai o oikos eplêsthê kapnou
5 kai eipa ô talas egô oti katanenugmai oti anthrôpos ôn kai akatharta cheilê echôn en mesô laou akatharta cheilê echontos egô oikô kai ton basilea kurion sabaôth eidon tois ophthalmois mou
6 kai apestalê pros me en tôn seraphin kai en tê cheiri eichen anthraka on tê labidi elaben apo tou thusiastêriou
7 kai êpsato tou stomatos mou kai eipen idou êpsato touto tôn cheileôn sou kai aphelei tas anomias sou kai tas amartias sou perikathariei
8 kai êkousa tês phônês kuriou legontos tina aposteilô kai tis poreusetai pros ton laon touton kai eipa idou eimi egô aposteilon me
9 kai eipen poreuthêti kai eipon tô laô toutô akoê akousete kai ou mê sunête kai blepontes blepsete kai ou mê idête
10 epachunthê gar ê kardia tou laou toutou kai tois ôsin autôn bareôs êkousan kai tous ophthalmous autôn ekammusan mêpote idôsin tois ophthalmois kai tois ôsin akousôsin kai tê kardia sunôsin kai epistrepsôsin kai iasomai autous
11 kai eipa eôs pote kurie kai eipen eôs an erêmôthôsin poleis para to mê katoikeisthai kai oikoi para to mê einai anthrôpous kai ê gê kataleiphthêsetai erêmos
12 kai meta tauta makrunei o theos tous anthrôpous kai oi kataleiphthentes plêthunthêsontai epi tês gês
13 kai eti ep autês estin to epidekaton kai palin estai eis pronomên ôs terebinthos kai ôs balanos otan ekpesê apo tês thêkês autês

Kapitel 7

1 kai egeneto en tais êmerais Achaz tou Iôatham tou uiou Oziou basileôs Iouda anebê Raassôn basileus Aram kai Phakee uios Romeliou basileus Israêl epi Ierousalêm polemêsai autên kai ouk êdunêthêsan poliorkêsai autên
2 kai anêngelê eis ton oikon Dauid legontes sunephônêsen Aram pros ton Ephraim kai exestê ê psuchê autou kai ê psuchê tou laou autou on tropon otan en drumô xulon upo pneumatos saleuthê
3 kai eipen kurios pros Êsaian exelthe eis sunantêsin Achaz su kai o kataleiphtheis Iasoub o uios sou pros tên kolumbêthran tês anô odou tou agrou tou gnapheôs
4 kai ereis autô phulaxai tou êsuchasai kai mê phobou mêde ê psuchê sou astheneitô apo tôn duo xulôn tôn dalôn tôn kapnizomenôn toutôn otan gar orgê tou thumou mou genêtai palin iasomai
5 kai o uios tou Aram kai o uios tou Romeliou oti ebouleusanto boulên ponêran peri sou legontes
6 anabêsometha eis tên Ioudaian kai sullalêsantes autois apostrepsomen autous pros êmas kai basileusomen autês ton uion Tabeêl
7 tade legei kurios sabaôth ou mê emmeinê ê boulê autê oude estai
8 all ê kephalê Aram Damaskos all eti exêkonta kai pente etôn ekleipsei ê basileia Ephraim apo laou
9 kai ê kephalê Ephraim Somorôn kai ê kephalê Somorôn uios tou Romeliou kai ean mê pisteusête oude mê sunête
10 kai prosetheto kurios lalêsai tô Achaz legôn
11 aitêsai seautô sêmeion para kuriou theou sou eis bathos ê eis upsos
12 kai eipen Achaz ou mê aitêsô oud ou mê peirasô kurion
13 kai eipen akousate dê oikos Dauid mê mikron umin agôna parechein anthrôpois kai pôs kuriô parechete agôna
14 dia touto dôsei kurios autos umin sêmeion idou ê parthenos en gastri exei kai texetai uion kai kaleseis to onoma autou Emmanouêl
15 bouturon kai meli phagetai prin ê gnônai auton ê proelesthai ponêra eklexetai to agathon
16 dioti prin ê gnônai to paidion agathon ê kakon apeithei ponêria tou eklexasthai to agathon kai kataleiphthêsetai ê gê ên su phobê apo prosôpou tôn duo basileôn
17 alla epaxei o theos epi se kai epi ton laon sou kai epi ton oikon tou patros sou êmeras ai oupô êkasin aph ês êmeras apheilen Ephraim apo Iouda ton basilea tôn Assuriôn
18 kai estai en tê êmera ekeinê suriei kurios muiais o kurieuei merous potamou Aiguptou kai tê melissê ê estin en chôra Assuriôn
19 kai eleusontai pantes kai anapausontai en tais pharagxi tês chôras kai en tais trôglais tôn petrôn kai eis ta spêlaia kai eis pasan ragada kai en panti xulô
20 en tê êmera ekeinê xurêsei kurios tô xurô tô megalô kai memethusmenô o estin peran tou potamou basileôs Assuriôn tên kephalên kai tas trichas tôn podôn kai ton pôgôna aphelei
21 kai estai en tê êmera ekeinê threpsei anthrôpos damalin boôn kai duo probata
22 kai estai apo tou pleiston poiein gala bouturon kai meli phagetai pas o kataleiphtheis epi tês gês
23 kai estai en tê êmera ekeinê pas topos ou ean ôsin chiliai ampeloi chiliôn siklôn eis cherson esontai kai eis akanthan
24 meta belous kai toxeumatos eiseleusontai ekei oti chersos kai akantha estai pasa ê gê
25 kai pan oros arotriômenon arotriathêsetai kai ou mê epelthê ekei phobos estai gar apo tês chersou kai akanthês eis boskêma probatou kai eis katapatêma boos

Kapitel 8

1 kai eipen kurios pros me labe seautô tomon kainou megalou kai grapson eis auton graphidi anthrôpou tou oxeôs pronomên poiêsai skulôn parestin gar
2 kai marturas moi poiêson pistous anthrôpous ton Ourian kai ton Zacharian uion Barachiou
3 kai prosêlthon pros tên prophêtin kai en gastri elaben kai eteken uion kai eipen kurios moi kaleson to onoma autou tacheôs skuleuson oxeôs pronomeuson
4 dioti prin ê gnônai to paidion kalein patera ê mêtera lêmpsetai dunamin Damaskou kai ta skula Samareias enanti basileôs Assuriôn
5 kai prosetheto kurios lalêsai moi eti
6 dia to mê boulesthai ton laon touton to udôr tou Silôam to poreuomenon êsuchê alla boulesthai echein ton Raassôn kai ton uion Romeliou basilea eph umôn
7 dia touto idou anagei kurios eph umas to udôr tou potamou to ischuron kai to polu ton basilea tôn Assuriôn kai tên doxan autou kai anabêsetai epi pasan pharanga umôn kai peripatêsei epi pan teichos umôn
8 kai aphelei apo tês Ioudaias anthrôpon os dunêsetai kephalên arai ê dunaton suntelesasthai ti kai estai ê parembolê autou ôste plêrôsai to platos tês chôras sou meth êmôn o theos
9 gnôte ethnê kai êttasthe epakousate eôs eschatou tês gês ischukotes êttasthe ean gar palin ischusête palin êttêthêsesthe
10 kai ên an bouleusêsthe boulên diaskedasei kurios kai logon on ean lalêsête ou mê emmeinê umin oti meth êmôn kurios o theos
11 outôs legei kurios tê ischura cheiri apeithousin tê poreia tês odou tou laou toutou legontes
12 mêpote eipête sklêron pan gar o ean eipê o laos outos sklêron estin ton de phobon autou ou mê phobêthête oude mê tarachthête
13 kurion auton agiasate kai autos estai sou phobos
14 kai ean ep autô pepoithôs ês estai soi eis agiasma kai ouch ôs lithou proskommati sunantêsesthe autô oude ôs petras ptômati o de oikos Iakôb en pagidi kai en koilasmati egkathêmenoi en Ierousalêm
15 dia touto adunatêsousin en autois polloi kai pesountai kai suntribêsontai kai engiousin kai alôsontai anthrôpoi en asphaleia ontes
16 tote phaneroi esontai oi sphragizomenoi ton nomon tou mê mathein
17 kai erei menô ton theon ton apostrepsanta to prosôpon autou apo tou oikou Iakôb kai pepoithôs esomai ep autô
18 idou egô kai ta paidia a moi edôken o theos kai estai eis sêmeia kai terata en tô oikô Israêl para kuriou sabaôth os katoikei en tô orei Siôn
19 kai ean eipôsin pros umas zêtêsate tous apo tês gês phônountas kai tous engastrimuthous tous kenologountas oi ek tês koilias phônousin ouk ethnos pros theon autou ti ekzêtousin peri tôn zôntôn tous nekrous
20 nomon gar eis boêtheian edôken ina eipôsin ouch ôs to rêma touto peri ou ouk estin dôra dounai peri autou
21 kai êxei eph umas sklêra limos kai estai ôs an peinasête lupêthêsesthe kai kakôs ereite ton archonta kai ta patachra kai anablepsontai eis ton ouranon anô
22 kai eis tên gên katô emblepsontai kai idou thlipsis kai stenochôria kai skotos aporia stenê kai skotos ôste mê blepein
23 kai ouk aporêthêsetai o en stenochôria ôn eôs kairou touto prôton poiei tachu poiei chôra Zaboulôn ê gê Nephthalim odon thalassês kai oi loipoi oi tên paralian katoikountes kai peran tou Iordanou Galilaia tôn ethnôn ta merê tês Ioudaias

Kapitel 9

1 o laos o poreuomenos en skotei idete phôs mega oi katoikountes en chôra kai skia thanatou phôs lampsei eph umas
2 to pleiston tou laou o katêgages en euphrosunê sou kai euphranthêsontai enôpion sou ôs oi euphrainomenoi en amêtô kai on tropon oi diairoumenoi skula
3 dioti aphêrêtai o zugos o ep autôn keimenos kai ê rabdos ê epi tou trachêlou autôn tên gar rabdon tôn apaitountôn dieskedasen kurios ôs tê êmera tê epi Madiam
4 oti pasan stolên episunêgmenên dolô kai imation meta katallagês apoteisousin kai thelêsousin ei egenêthêsan purikaustoi
5 oti paidion egennêthê êmin uios kai edothê êmin ou ê archê egenêthê epi tou ômou autou kai kaleitai to onoma autou megalês boulês angelos egô gar axô eirênên epi tous archontas eirênên kai ugieian autô
6 megalê ê archê autou kai tês eirênês autou ouk estin orion epi ton thronon Dauid kai tên basileian autou katorthôsai autên kai antilabesthai autês en dikaiosunê kai en krimati apo tou nun kai eis ton aiôna chronon o zêlos kuriou sabaôth poiêsei tauta
7 thanaton apesteilen kurios epi Iakôb kai êlthen epi Israêl
8 kai gnôsontai pas o laos tou Ephraim kai oi egkathêmenoi en Samareia eph ubrei kai upsêlê kardia legontes
9 plinthoi peptôkasin alla deute laxeusômen lithous kai ekkopsômen sukaminous kai kedrous kai oikodomêsômen eautois purgon
10 kai raxei o theos tous epanistanomenous ep oros Siôn ep autous kai tous echthrous autôn diaskedasei
11 Surian aph êliou anatolôn kai tous {Ellênas aph êliou dusmôn tous katesthiontas ton Israêl olô tô stomati epi toutois pasin ouk apestraphê o thumos all eti ê cheir upsêlê
12 kai o laos ouk apestraphê eôs eplêgê kai ton kurion ouk exezêtêsan
13 kai apheilen kurios apo Israêl kephalên kai ouran megan kai mikron en mia êmera
14 presbutên kai tous ta prosôpa thaumazontas autê ê archê kai prophêtên didaskonta anoma outos ê oura
15 kai esontai oi makarizontes ton laon touton planôntes kai planôsin opôs katapiôsin autous
16 dia touto epi tous neaniskous autôn ouk euphranthêsetai o theos kai tous orphanous autôn kai tas chêras autôn ouk eleêsei oti pantes anomoi kai ponêroi kai pan stoma lalei adika epi pasin toutois ouk apestraphê o thumos all eti ê cheir upsêlê
17 kai kauthêsetai ôs pur ê anomia kai ôs agrôstis xêra brôthêsetai upo puros kai kauthêsetai en tois dasesi tou drumou kai sugkataphagetai ta kuklô tôn bounôn panta
18 dia thumon orgês kuriou sugkekautai ê gê olê kai estai o laos ôs upo puros katakekaumenos anthrôpos ton adelphon autou ouk eleêsei
19 alla ekklinei eis ta dexia oti peinasei kai phagetai ek tôn aristerôn kai ou mê emplêsthê anthrôpos esthôn tas sarkas tou brachionos autou
20 phagetai gar Manassê tou Ephraim kai Ephraim tou Manassê oti ama poliorkêsousin ton Ioudan epi toutois pasin ouk apestraphê o thumos all eti ê cheir upsêlê

Kapitel 10

1 ouai tois graphousin ponêrian graphontes gar ponêrian graphousin
2 ekklinontes krisin ptôchôn arpazontes krima penêtôn tou laou mou ôste einai autois chêran eis arpagên kai orphanon eis pronomên
3 kai ti poiêsousin en tê êmera tês episkopês ê gar thlipsis umin porrôthen êxei kai pros tina katapheuxesthe tou boêthêthênai kai pou kataleipsete tên doxan umôn
4 tou mê empesein eis epagôgên epi pasi toutois ouk apestraphê o thumos all eti ê cheir upsêlê
5 ouai Assuriois ê rabdos tou thumou mou kai orgês estin en tais chersin autôn
6 tên orgên mou eis ethnos anomon apostelô kai tô emô laô suntaxô poiêsai skula kai pronomên kai katapatein tas poleis kai theinai autas eis koniorton
7 autos de ouch outôs enethumêthê kai tê psuchê ouch outôs lelogistai alla apallaxei o nous autou kai tou ethnê exolethreusai ouk oliga
8 kai ean eipôsin autô su monos ei archôn
9 kai erei ouk elabon tên chôran tên epanô Babulônos kai Chalannê ou o purgos ôkodomêthê kai elabon Arabian kai Damaskon kai Samareian
10 on tropon tautas elabon en tê cheiri mou kai pasas tas archas lêmpsomai ololuxate ta glupta en Ierousalêm kai en Samareia
11 on tropon gar epoiêsa Samareia kai tois cheiropoiêtois autês outôs poiêsô kai Ierousalêm kai tois eidôlois autês
12 kai estai otan suntelesê kurios panta poiôn en tô orei Siôn kai en Ierousalêm epaxei epi ton noun ton megan ton archonta tôn Assuriôn kai epi to upsos tês doxês tôn ophthalmôn autou
13 eipen gar tê ischui poiêsô kai tê sophia tês suneseôs aphelô oria ethnôn kai tên ischun autôn pronomeusô kai seisô poleis katoikoumenas
14 kai tên oikoumenên olên katalêmpsomai tê cheiri ôs nossian kai ôs kataleleimmena ôa arô kai ouk estin os diapheuxetai me ê anteipê moi
15 mê doxasthêsetai axinê aneu tou koptontos en autê ê upsôthêsetai priôn aneu tou elkontos auton ôsautôs ean tis arê rabdon ê xulon
16 kai ouch outôs alla apostelei kurios sabaôth eis tên sên timên atimian kai eis tên sên doxan pur kaiomenon kauthêsetai
17 kai estai to phôs tou Israêl eis pur kai agiasei auton en puri kaiomenô kai phagetai ôsei chorton tên ulên tê êmera ekeinê
18 aposbesthêsetai ta orê kai oi bounoi kai oi drumoi kai kataphagetai apo psuchês eôs sarkôn kai estai o pheugôn ôs o pheugôn apo phlogos kaiomenês
19 kai oi kataleiphthentes ap autôn esontai arithmos kai paidion grapsei autous
20 kai estai en tê êmera ekeinê ouketi prostethêsetai to kataleiphthen Israêl kai oi sôthentes tou Iakôb ouketi mê pepoithotes ôsin epi tous adikêsantas autous alla esontai pepoithotes epi ton theon ton agion tou Israêl tê alêtheia
21 kai estai to kataleiphthen tou Iakôb epi theon ischuonta
22 kai ean genêtai o laos Israêl ôs ê ammos tês thalassês to kataleimma autôn sôthêsetai logon gar suntelôn kai suntemnôn en dikaiosunê
23 oti logon suntetmêmenon poiêsei o theos en tê oikoumenê olê
24 dia touto tade legei kurios sabaôth mê phobou o laos mou oi katoikountes en Siôn apo Assuriôn oti en rabdô pataxei se plêgên gar egô epagô epi se tou idein odon Aiguptou
25 eti gar mikron kai pausetai ê orgê o de thumos mou epi tên boulên autôn
26 kai epegerei o theos ep autous kata tên plêgên tên Madiam en topô thlipseôs kai o thumos autou tê odô tê kata thalassan eis tên odon tên kat Aigupton
27 kai estai en tê êmera ekeinê aphairethêsetai o phobos autou apo sou kai o zugos autou apo tou ômou sou kai kataphtharêsetai o zugos apo tôn ômôn umôn
28 êxei gar eis tên polin Angai kai pareleusetai eis Magedô kai en Machmas thêsei ta skeuê autou
29 kai pareleusetai pharanga kai êxei eis Angai phobos lêmpsetai Rama polin Saoul pheuxetai
30 ê thugatêr Gallim epakousetai Laisa epakousetai Anathôth
31 exestê Madebêna kai oi katoikountes Gibbir parakaleite
32 sêmeron en odô tou meinai tê cheiri parakaleite to oros tên thugatera Siôn kai oi bounoi oi en Ierousalêm
33 idou gar o despotês kurios sabaôth suntarassei tous endoxous meta ischuos kai oi upsêloi tê ubrei suntribêsontai kai oi upsêloi tapeinôthêsontai
34 kai pesountai oi upsêloi machaira o de Libanos sun tois upsêlois peseitai

Kapitel 11

1 kai exeleusetai rabdos ek tês rizês Iessai kai anthos ek tês rizês anabêsetai
2 kai anapausetai ep auton pneuma tou theou pneuma sophias kai suneseôs pneuma boulês kai ischuos pneuma gnôseôs kai eusebeias
3 emplêsei auton pneuma phobou theou ou kata tên doxan krinei oude kata tên lalian elegxei
4 alla krinei tapeinô krisin kai elegxei tous tapeinous tês gês kai pataxei gên tô logô tou stomatos autou kai en pneumati dia cheileôn anelei asebê
5 kai estai dikaiosunê ezôsmenos tên osphun autou kai alêtheia eilêmenos tas pleuras
6 kai sumboskêthêsetai lukos meta arnos kai pardalis sunanapausetai eriphô kai moscharion kai tauros kai leôn ama boskêthêsontai kai paidion mikron axei autous
7 kai bous kai arkos ama boskêthêsontai kai ama ta paidia autôn esontai kai leôn kai bous ama phagontai achura
8 kai paidion nêpion epi trôglên aspidôn kai epi koitên ekgonôn aspidôn tên cheira epibalei
9 kai ou mê kakopoiêsôsin oude mê dunôntai apolesai oudena epi to oros to agion mou oti eneplêsthê ê sumpasa tou gnônai ton kurion ôs udôr polu katakalupsai thalassas
10 kai estai en tê êmera ekeinê ê riza tou Iessai kai o anistamenos archein ethnôn ep autô ethnê elpiousin kai estai ê anapausis autou timê
11 kai estai tê êmera ekeinê prosthêsei kurios tou deixai tên cheira autou tou zêlôsai to kataleiphthen upoloipon tou laou o an kataleiphthê apo tôn Assuriôn kai apo Aiguptou kai Babulônias kai Aithiopias kai apo Ailamitôn kai apo êliou anatolôn kai ex Arabias
12 kai arei sêmeion eis ta ethnê kai sunaxei tous apolomenous Israêl kai tous diesparmenous tou Iouda sunaxei ek tôn tessarôn pterugôn tês gês
13 kai aphairethêsetai o zêlos Ephraim kai oi echthroi Iouda apolountai Ephraim ou zêlôsei Ioudan kai Ioudas ou thlipsei Ephraim
14 kai petasthêsontai en ploiois allophulôn thalassan ama pronomeusousin kai tous aph êliou anatolôn kai Idoumaian kai epi Môab prôton tas cheiras epibalousin oi de uioi Ammôn prôtoi upakousontai
15 kai erêmôsei kurios tên thalassan Aiguptou kai epibalei tên cheira autou epi ton potamon pneumati biaiô kai pataxei epta pharangas ôste diaporeuesthai auton en upodêmasin
16 kai estai diodos tô kataleiphthenti mou laô en Aiguptô kai estai tô Israêl ôs ê êmera ote exêlthen ek gês Aiguptou

Kapitel 12

1 kai ereis en tê êmera ekeinê eulogêsô se kurie dioti ôrgisthês moi kai apestrepsas ton thumon sou kai êleêsas me
2 idou o theos mou sôtêr mou kurios pepoithôs esomai ep autô kai sôthêsomai en autô kai ou phobêthêsomai dioti ê doxa mou kai ê ainesis mou kurios kai egeneto moi eis sôtêrian
3 kai antlêsete udôr met euphrosunês ek tôn pêgôn tou sôtêriou
4 kai ereis en tê êmera ekeinê umneite kurion boate to onoma autou anangeilate en tois ethnesin ta endoxa autou mimnêskesthe oti upsôthê to onoma autou
5 umnêsate to onoma kuriou oti upsêla epoiêsen anangeilate tauta en pasê tê gê
6 agalliasthe kai euphrainesthe oi katoikountes Siôn oti upsôthê o agios tou Israêl en mesô autês

Kapitel 13

1 orasis ên eiden Êsaias uios Amôs kata Babulônos
2 ep orous pedinou arate sêmeion upsôsate tên phônên autois mê phobeisthe parakaleite tê cheiri anoixate oi archontes
3 egô suntassô kai egô agô autous êgiasmenoi eisin kai egô agô autous gigantes erchontai plêrôsai ton thumon mou chairontes ama kai ubrizontes
4 phônê ethnôn pollôn epi tôn oreôn omoia ethnôn pollôn phônê basileôn kai ethnôn sunêgmenôn kurios sabaôth entetaltai ethnei oplomachô
5 erchesthai ek gês porrôthen ap akrou themeliou tou ouranou kurios kai oi oplomachoi autou tou kataphtheirai tên oikoumenên olên
6 ololuzete engus gar ê êmera kuriou kai suntribê para tou theou êxei
7 dia touto pasa cheir ekluthêsetai kai pasa psuchê anthrôpou deiliasei
8 kai tarachthêsontai oi presbeis kai ôdines autous exousin ôs gunaikos tiktousês kai sumphorasousin eteros pros ton eteron kai ekstêsontai kai to prosôpon autôn ôs phlox metabalousin
9 idou gar êmera kuriou aniatos erchetai thumou kai orgês theinai tên oikoumenên olên erêmon kai tous amartôlous apolesai ex autês
10 oi gar asteres tou ouranou kai o Ôriôn kai pas o kosmos tou ouranou to phôs ou dôsousin kai skotisthêsetai tou êliou anatellontos kai ê selênê ou dôsei to phôs autês
11 kai enteloumai tê oikoumenê olê kaka kai tois asebesin tas amartias autôn kai apolô ubrin anomôn kai ubrin uperêphanôn tapeinôsô
12 kai esontai oi kataleleimmenoi entimoi mallon ê to chrusion to apuron kai o anthrôpos mallon entimos estai ê o lithos o ek Souphir
13 o gar ouranos thumôthêsetai kai ê gê seisthêsetai ek tôn themeliôn autês dia thumon orgês kuriou sabaôth tê êmera ê an epelthê o thumos autou
14 kai esontai oi kataleleimmenoi ôs dorkadion pheugon kai ôs probaton planômenon kai ouk estai o sunagôn ôste anthrôpon eis ton laon autou apostraphênai kai anthrôpon eis tên chôran autou diôxai
15 os gar an alô êttêthêsetai kai oitines sunêgmenoi eisin machaira pesountai
16 kai ta tekna autôn enôpion autôn raxousin kai tas oikias autôn pronomeusousin kai tas gunaikas autôn exousin
17 idou epegeirô umin tous Mêdous oi ou logizontai argurion oude chrusiou chreian echousin
18 toxeumata neaniskôn suntripsousin kai ta tekna umôn ou mê eleêsôsin oude epi tois teknois ou pheisontai oi ophthalmoi autôn
19 kai estai Babulôn ê kaleitai endoxos upo basileôs Chaldaiôn on tropon katestrepsen o theos Sodoma kai Gomorra
20 ou katoikêthêsetai eis ton aiôna chronon oude mê eiselthôsin eis autên dia pollôn geneôn oude mê dielthôsin autên Arabes oude poimenes ou mê anapausôntai en autê
21 kai anapausontai ekei thêria kai emplêsthêsontai ai oikiai êchou kai anapausontai ekei seirênes kai daimonia ekei orchêsontai
22 kai onokentauroi ekei katoikêsousin kai nossopoiêsousin echinoi en tois oikois autôn tachu erchetai kai ou chroniei

Kapitel 14

1 kai eleêsei kurios ton Iakôb kai eklexetai eti ton Israêl kai anapausontai epi tês gês autôn kai o giôras prostethêsetai pros autous kai prostethêsetai pros ton oikon Iakôb
2 kai lêmpsontai autous ethnê kai eisaxousin eis ton topon autôn kai kataklêronomêsousin kai plêthunthêsontai epi tês gês tou theou eis doulous kai doulas kai esontai aichmalôtoi oi aichmalôteusantes autous kai kurieuthêsontai oi kurieusantes autôn
3 kai estai en tê êmera ekeinê anapausei se o theos ek tês odunês kai tou thumou sou kai tês douleias sou tês sklêras ês edouleusas autois
4 kai lêmpsê ton thrênon touton epi ton basilea Babulônos kai ereis en tê êmera ekeinê pôs anapepautai o apaitôn kai anapepautai o epispoudastês
5 sunetripsen o theos ton zugon tôn amartôlôn ton zugon tôn archontôn
6 pataxas ethnos thumô plêgê aniatô paiôn ethnos plêgên thumou ê ouk epheisato
7 anepausato pepoithôs pasa ê gê boa met euphrosunês
8 kai ta xula tou Libanou euphranthêsan epi soi kai ê kedros tou Libanou aph ou su kekoimêsai ouk anebê o koptôn êmas
9 o adês katôthen epikranthê sunantêsas soi sunêgerthêsan soi pantes oi gigantes oi arxantes tês gês oi egeirantes ek tôn thronôn autôn pantas basileis ethnôn
10 pantes apokrithêsontai kai erousin soi kai su ealôs ôsper kai êmeis en êmin de katelogisthês
11 katebê de eis adou ê doxa sou ê pollê sou euphrosunê upokatô sou strôsousin sêpsin kai to katakalumma sou skôlêx
12 pôs exepesen ek tou ouranou o eôsphoros o prôi anatellôn sunetribê eis tên gên o apostellôn pros panta ta ethnê
13 su de eipas en tê dianoia sou eis ton ouranon anabêsomai epanô tôn astrôn tou ouranou thêsô ton thronon mou kathiô en orei upsêlô epi ta orê ta upsêla ta pros borran
14 anabêsomai epanô tôn nephelôn esomai omoios tô upsistô
15 nun de eis adou katabêsê kai eis ta themelia tês gês
16 oi idontes se thaumasousin epi soi kai erousin outos o anthrôpos o paroxunôn tên gên seiôn basileis
17 o theis tên oikoumenên olên erêmon kai tas poleis katheilen tous en epagôgê ouk elusen
18 pantes oi basileis tôn ethnôn ekoimêthêsan en timê anthrôpos en tô oikô autou
19 su de riphêsê en tois oresin ôs nekros ebdelugmenos meta pollôn tethnêkotôn ekkekentêmenôn machairais katabainontôn eis adou on tropon imation en aimati pephurmenon ouk estai katharon
20 outôs oude su esê katharos dioti tên gên mou apôlesas kai ton laon mou apekteinas ou mê meinês eis ton aiôna chronon sperma ponêron
21 etoimason ta tekna sou sphagênai tais amartiais tou patros sou ina mê anastôsin kai tên gên klêronomêsôsin kai emplêsôsi tên gên poleôn
22 kai epanastêsomai autois legei kurios sabaôth kai apolô autôn onoma kai kataleimma kai sperma tade legei kurios
23 kai thêsô tên Babulônian erêmon ôste katoikein echinous kai estai eis ouden kai thêsô autên pêlou barathron eis apôleian
24 tade legei kurios sabaôth on tropon eirêka outôs estai kai on tropon bebouleumai outôs menei
25 tou apolesai tous Assurious apo tês gês tês emês kai apo tôn oreôn mou kai esontai eis katapatêma kai aphairethêsetai ap autôn o zugos autôn kai to kudos autôn apo tôn ômôn aphairethêsetai
26 autê ê boulê ên bebouleutai kurios epi tên oikoumenên olên kai autê ê cheir ê upsêlê epi panta ta ethnê tês oikoumenês
27 a gar o theos o agios bebouleutai tis diaskedasei kai tên cheira tên upsêlên tis apostrepsei
28 tou etous ou apethanen Achaz o basileus egenêthê to rêma touto
29 mê euphrantheiête pantes oi allophuloi sunetribê gar o zugos tou paiontos umas ek gar spermatos opheôn exeleusetai ekgona aspidôn kai ta ekgona autôn exeleusontai opheis petomenoi
30 kai boskêthêsontai ptôchoi di autou ptôchoi de andres ep eirênês anapausontai anelei de limô to sperma sou kai to kataleimma sou anelei
31 ololuzete pulai poleôn kekragetôsan poleis tetaragmenai oi allophuloi pantes oti kapnos apo borra erchetai kai ouk estin tou einai
32 kai ti apokrithêsontai basileis ethnôn oti kurios ethemeliôsen Siôn kai di autou sôthêsontai oi tapeinoi tou laou

Kapitel 15

1 to rêma to kata tês Môabitidos nuktos apoleitai ê Môabitis nuktos gar apoleitai to teichos tês Môabitidos
2 lupeisthe eph eautois apoleitai gar kai Dêbôn ou o bômos umôn ekei anabêsesthe klaiein epi Nabau tês Môabitidos ololuzete epi pasês kephalês phalakrôma pantes brachiones katatetmêmenoi
3 en tais plateiais autês perizôsasthe sakkous kai koptesthe epi tôn dômatôn autês kai en tais rumais autês pantes ololuzete meta klauthmou
4 oti kekragen Esebôn kai Elealê eôs Iassa êkousthê ê phônê autôn dia touto ê osphus tês Môabitidos boa ê psuchê autês gnôsetai
5 ê kardia tês Môabitidos boa en autê eôs Sêgôr damalis gar estin trietês epi de tês anabaseôs tês Louith pros se klaiontes anabêsontai tê odô Arôniim boa suntrimma kai seismos
6 to udôr tês Nemrim erêmon estai kai o chortos autês ekleipsei chortos gar chlôros ouk estai
7 mê kai outôs mellei sôthênai epaxô gar epi tên pharanga Arabas kai lêmpsontai autên
8 sunêpsen gar ê boê to orion tês Môabitidos tês Agallim kai ololugmos autês eôs tou phreatos tou Ailim
9 to de udôr to Remmôn plêsthêsetai aimatos epaxô gar epi Remmôn Arabas kai arô to sperma Môab kai Ariêl kai to kataloipon Adama

Kapitel 16

1 apostelô ôs erpeta epi tên gên mê petra erêmos estin to oros Siôn
2 esê gar ôs peteinou aniptamenou neossos aphêrêmenos thugater Môab epeita de Arnôn
3 pleiona bouleuou poieite skepên penthous autê dia pantos en mesêmbrinê skotia pheugousin exestêsan mê apachthês
4 paroikêsousin soi oi phugades Môab esontai skepê umin apo prosôpou diôkontos oti êrthê ê summachia sou kai o archôn apôleto o katapatôn epi tês gês
5 kai diorthôthêsetai met eleous thronos kai kathietai ep autou meta alêtheias en skênê Dauid krinôn kai ekzêtôn krima kai speudôn dikaiosunên
6 êkousamen tên ubrin Môab ubristês sphodra tên uperêphanian exêras ouch outôs ê manteia sou
7 ouch outôs ololuxei Môab en gar tê Môabitidi pantes ololuxousin tois katoikousin Deseth meletêseis kai ouk entrapêsê
8 ta pedia Esebôn penthêsei ampelos Sebama katapinontes ta ethnê katapatêsate tas ampelous autês eôs Iazêr ou mê sunapsête planêthête tên erêmon oi apestalmenoi egkateleiphthêsan diebêsan gar tên erêmon
9 dia touto klausomai ôs ton klauthmon Iazêr ampelon Sebama ta dendra sou katebalen Esebôn kai Elealê oti epi tô therismô kai epi tô trugêtô sou katapatêsô kai panta pesountai
10 kai arthêsetai euphrosunê kai agalliama ek tôn ampelônôn sou kai en tois ampelôsin sou ou mê euphranthêsontai kai ou mê patêsousin oinon eis ta upolênia pepautai gar
11 dia touto ê koilia mou epi Môab ôs kithara êchêsei kai ta entos mou ôsei teichos o enekainisas
12 kai estai eis to entrapênai se oti ekopiasen Môab epi tois bômois kai eiseleusetai eis ta cheiropoiêta autês ôste proseuxasthai kai ou mê dunêtai exelesthai auton
13 touto to rêma o elalêsen kurios epi Môab opote kai elalêsen
14 kai nun legô en trisin etesin etôn misthôtou atimasthêsetai ê doxa Môab en panti tô ploutô tô pollô kai kataleiphthêsetai oligostos kai ouk entimos

Kapitel 17

1 to rêma to kata Damaskou idou Damaskos arthêsetai apo poleôn kai estai eis ptôsin
2 kataleleimmenê eis ton aiôna eis koitên poimniôn kai anapausin kai ouk estai o diôkôn
3 kai ouketi estai ochura tou kataphugein Ephraim kai ouketi estai basileia en Damaskô kai to loipon tôn Surôn apoleitai ou gar su beltiôn ei tôn uiôn Israêl kai tês doxês autôn tade legei kurios sabaôth
4 estai en tê êmera ekeinê ekleipsis tês doxês Iakôb kai ta piona tês doxês autou seisthêsetai
5 kai estai on tropon ean tis sunagagê amêton estêkota kai sperma stachuôn en tô brachioni autou amêsê kai estai on tropon ean tis sunagagê stachun en pharangi sterea
6 kai kataleiphthê en autê kalamê ê ôs rôges elaias duo ê treis ep akrou meteôrou ê tessares ê pente epi tôn kladôn autôn kataleiphthê tade legei kurios o theos Israêl
7 tê êmera ekeinê pepoithôs estai anthrôpos epi tô poiêsanti auton oi de ophthalmoi autou eis ton agion tou Israêl emblepsontai
8 kai ou mê pepoithotes ôsin epi tois bômois oude epi tois ergois tôn cheirôn autôn a epoiêsan oi daktuloi autôn kai ouk opsontai ta dendra autôn oude ta bdelugmata autôn
9 tê êmera ekeinê esontai ai poleis sou egkataleleimmenai on tropon egkatelipon oi Amorraioi kai oi Euaioi apo prosôpou tôn uiôn Israêl kai esontai erêmoi
10 dioti katelipes ton theon ton sôtêra sou kai kuriou tou boêthou sou ouk emnêsthês dia touto phuteuseis phuteuma apiston kai sperma apiston
11 tê de êmera ê an phuteusês planêthêsê to de prôi ean speirês anthêsei eis amêton ê an êmera klêrôsê kai ôs patêr anthrôpou klêrôsê tois uiois sou
12 ouai plêthos ethnôn pollôn ôs thalassa kumainousa outôs tarachthêsesthe kai nôtos ethnôn pollôn ôs udôr êchêsei
13 ôs udôr polu ethnê polla ôs udatos pollou bia katapheromenou kai aposkorakiei auton kai porrô auton diôxetai ôs chnoun achurou likmôntôn apenanti anemou kai ôs koniorton trochou kataigis pherousa
14 pros esperan estai penthos prin ê prôi kai ouk estai autê ê meris tôn umas pronomeusantôn kai klêronomia tois umas klêronomêsasin

Kapitel 18

1 ouai gês ploiôn pteruges epekeina potamôn Aithiopias
2 o apostellôn en thalassê omêra kai epistolas bublinas epanô tou udatos poreusontai gar angeloi kouphoi pros ethnos meteôron kai xenon laon kai chalepon tis autou epekeina ethnos anelpiston kai katapepatêmenon nun oi potamoi tês gês
3 pantes ôs chôra katoikoumenê katoikêthêsetai ê chôra autôn ôsei sêmeion apo orous arthê ôs salpingos phônê akouston estai
4 oti outôs eipen moi kurios asphaleia estai en tê emê polei ôs phôs kaumatos mesêmbrias kai ôs nephelê drosou êmeras amêtou estai
5 pro tou therismou otan suntelesthê anthos kai omphax anthêsê anthos omphakizousa kai aphelei ta botrudia ta mikra tois drepanois kai tas klêmatidas aphelei kai katakopsei
6 kai kataleipsei ama tois peteinois tou ouranou kai tois thêriois tês gês kai sunachthêsetai ep autous ta peteina tou ouranou kai panta ta thêria tês gês ep auton êxei
7 en tô kairô ekeinô anenechthêsetai dôra kuriô sabaôth ek laou tethlimmenou kai tetilmenou kai apo laou megalou apo tou nun kai eis ton aiôna chronon ethnos elpizon kai katapepatêmenon o estin en merei potamou tês chôras autou eis ton topon ou to onoma kuriou sabaôth epeklêthê oros Siôn

Kapitel 19

1 orasis Aiguptou idou kurios kathêtai epi nephelês kouphês kai êxei eis Aigupton kai seisthêsetai ta cheiropoiêta Aiguptou apo prosôpou autou kai ê kardia autôn êttêthêsetai en autois
2 kai epegerthêsontai Aiguptioi ep Aiguptious kai polemêsei anthrôpos ton adelphon autou kai anthrôpos ton plêsion autou polis epi polin kai nomos epi nomon
3 kai tarachthêsetai to pneuma tôn Aiguptiôn en autois kai tên boulên autôn diaskedasô kai eperôtêsousin tous theous autôn kai ta agalmata autôn kai tous ek tês gês phônountas kai tous engastrimuthous
4 kai paradôsô Aigupton eis cheiras anthrôpôn kuriôn sklêrôn kai basileis sklêroi kurieusousin autôn tade legei kurios sabaôth
5 kai piontai oi Aiguptioi udôr to para thalassan o de potamos ekleipsei kai xêranthêsetai
6 kai ekleipsousin oi potamoi kai ai diôruges tou potamou kai xêranthêsetai pasa sunagôgê udatos kai en panti elei kalamou kai papurou
7 kai to achi to chlôron pan to kuklô tou potamou kai pan to speiromenon dia tou potamou xêranthêsetai anemophthoron
8 kai stenaxousin oi aleeis kai stenaxousin pantes oi ballontes agkistron eis ton potamon kai oi ballontes sagênas kai oi amphiboleis penthêsousin
9 kai aischunê lêmpsetai tous ergazomenous to linon to schiston kai tous ergazomenous tên busson
10 kai esontai oi diazomenoi auta en odunê kai pantes oi ton zuthon poiountes lupêthêsontai kai tas psuchas ponesousin
11 kai môroi esontai oi archontes Taneôs oi sophoi sumbouloi tou basileôs ê boulê autôn môranthêsetai pôs ereite tô basilei uioi sunetôn êmeis uioi basileôn tôn ex archês
12 pou eisin nun oi sophoi sou kai anangeilatôsan soi kai eipatôsan ti bebouleutai kurios sabaôth ep Aigupton
13 exelipon oi archontes Taneôs kai upsôthêsan oi archontes Mempheôs kai planêsousin Aigupton kata phulas
14 kurios gar ekerasen autois pneuma planêseôs kai eplanêsan Aigupton en pasi tois ergois autôn ôs planatai o methuôn kai o emôn ama
15 kai ouk estai tois Aiguptiois ergon o poiêsei kephalên kai ouran archên kai telos
16 tê de êmera ekeinê esontai oi Aiguptioi ôs gunaikes en phobô kai en tromô apo prosôpou tês cheiros kuriou sabaôth ên autos epibalei autois
17 kai estai ê chôra tôn Ioudaiôn tois Aiguptiois eis phobêtron pas os ean onomasê autên autois phobêthêsontai dia tên boulên ên bebouleutai kurios ep autên
18 tê êmera ekeinê esontai pente poleis en Aiguptô lalousai tê glôssê tê Chananitidi kai omnuousai tô onomati kuriou polis-asedek klêthêsetai ê mia polis
19 tê êmera ekeinê estai thusiastêrion tô kuriô en chôra Aiguptiôn kai stêlê pros to orion autês tô kuriô
20 kai estai eis sêmeion eis ton aiôna kuriô en chôra Aiguptou oti kekraxontai pros kurion dia tous thlibontas autous kai apostelei autois kurios anthrôpon os sôsei autous krinôn sôsei autous
21 kai gnôstos estai kurios tois Aiguptiois kai gnôsontai oi Aiguptioi ton kurion en tê êmera ekeinê kai poiêsousin thusias kai euxontai euchas tô kuriô kai apodôsousin
22 kai pataxei kurios tous Aiguptious plêgê megalê kai iasetai autous iasei kai epistraphêsontai pros kurion kai eisakousetai autôn kai iasetai autous
23 tê êmera ekeinê estai odos Aiguptou pros Assurious kai eiseleusontai Assurioi eis Aigupton kai Aiguptioi poreusontai pros Assurious kai douleusousin oi Aiguptioi tois Assuriois
24 tê êmera ekeinê estai Israêl tritos en tois Assuriois kai en tois Aiguptiois eulogêmenos en tê gê
25 ên eulogêsen kurios sabaôth legôn eulogêmenos o laos mou o en Aiguptô kai o en Assuriois kai ê klêronomia mou Israêl

Kapitel 20

1 tou etous ou eisêlthen Tanathan eis Azôton ênika apestalê upo Arna basileôs Assuriôn kai epolemêsen tên Azôton kai katelabeto autên
2 tote elalêsen kurios pros Êsaian legôn poreuou kai aphele ton sakkon apo tês osphuos sou kai ta sandalia sou upolusai apo tôn podôn sou kai epoiêsen outôs poreuomenos gumnos kai anupodetos
3 kai eipen kurios on tropon peporeutai Êsaias o pais mou gumnos kai anupodetos tria etê estai sêmeia kai terata tois Aiguptiois kai Aithiopsin
4 oti outôs axei basileus Assuriôn tên aichmalôsian Aiguptou kai Aithiopôn neaniskous kai presbutas gumnous kai anupodetous anakekalummenous tên aischunên Aiguptou
5 kai aischunthêsontai êttêthentes oi Aiguptioi epi tois Aithiopsin eph ois êsan pepoithotes oi Aiguptioi êsan gar autois doxa
6 kai erousin oi katoikountes en tê nêsô tautê idou êmeis êmen pepoithotes tou phugein eis autous eis boêtheian oi ouk edunanto sôthênai apo basileôs Assuriôn kai pôs êmeis sôthêsometha

Kapitel 21

1 to orama tês erêmou ôs kataigis di erêmou dielthoi ex erêmou erchomenê ek gês phoberon
2 to orama kai sklêron anêngelê moi o athetôn athetei o anomôn anomei ep emoi oi Ailamitai kai oi presbeis tôn Persôn ep eme erchontai nun stenaxô kai parakalesô emauton
3 dia touto eneplêsthê ê osphus mou ekluseôs kai ôdines elabon me ôs tên tiktousan êdikêsa to mê akousai espoudasa to mê blepein
4 ê kardia mou planatai kai ê anomia me baptizei ê psuchê mou ephestêken eis phobon
5 etoimason tên trapezan piete phagete anastantes oi archontes etoimasate thureous
6 oti outôs eipen kurios pros me badisas seautô stêson skopon kai o an idês anangeilon
7 kai eidon anabatas ippeis duo anabatên onou kai anabatên kamêlou akroasai akroasin pollên
8 kai kaleson Ourian eis tên skopian kuriou kai eipen estên dia pantos êmeras kai epi tês parembolês estên olên tên nukta
9 kai idou autos erchetai anabatês sunôridos kai apokritheis eipen peptôken Babulôn kai panta ta agalmata autês kai ta cheiropoiêta autês sunetribêsan eis tên gên
10 akousate oi kataleleimmenoi kai oi odunômenoi akousate a êkousa para kuriou sabaôth o theos tou Israêl anêngeilen êmin
11 to orama tês Idoumaias pros eme kalei para tou Sêir phulassete epalxeis
12 phulassô to prôi kai tên nukta ean zêtês zêtei kai par emoi oikei
13 en tô drumô esperas koimêthêsê en tê odô Daidan
14 eis sunantêsin dipsônti udôr pherete oi enoikountes en chôra Thaiman artois sunantate tois pheugousin
15 dia to plêthos tôn pheugontôn kai dia to plêthos tôn planômenôn kai dia to plêthos tês machairas kai dia to plêthos tôn toxeumatôn tôn diatetamenôn kai dia to plêthos tôn peptôkotôn en tô polemô
16 oti outôs eipen moi kurios eti eniautos ôs eniautos misthôtou ekleipsei ê doxa tôn uiôn Kêdar
17 kai to kataloipon tôn toxeumatôn tôn ischurôn uiôn Kêdar estai oligon dioti kurios elalêsen o theos Israêl

Kapitel 22

1 to rêma tês pharangos Siôn ti egeneto soi nun oti anebête pantes eis dômata
2 mataia eneplêsthê ê polis boôntôn oi traumatiai sou ou traumatiai machairas oude oi nekroi sou nekroi polemou
3 pantes oi archontes sou pepheugasin kai oi alontes sklêrôs dedemenoi eisin kai oi ischuontes en soi porrô pepheugasin
4 dia touto eipa aphete me pikrôs klausomai mê katischusête parakalein me epi to suntrimma tês thugatros tou genous mou
5 oti êmera tarachês kai apôleias kai katapatêmatos kai planêsis para kuriou sabaôth en pharangi Siôn planôntai apo mikrou eôs megalou planôntai epi ta orê
6 oi de Ailamitai elabon pharetras anabatai anthrôpoi eph ippois kai sunagôgê parataxeôs
7 kai esontai ai eklektai pharanges sou plêsthêsontai armatôn oi de ippeis emphraxousi tas pulas sou
8 kai anakalupsousin tas pulas Iouda kai emblepsontai tê êmera ekeinê eis tous eklektous oikous tês poleôs
9 kai anakalupsousin ta krupta tôn oikôn tês akras Dauid kai eidosan oti pleious eisin kai oti apestrepsan to udôr tês archaias kolumbêthras eis tên polin
10 kai oti katheilosan tous oikous Ierousalêm eis ochurôma tou teichous tê polei
11 kai epoiêsate eautois udôr ana meson tôn duo teicheôn esôteron tês kolumbêthras tês archaias kai ouk eneblepsate eis ton ap archês poiêsanta autên kai ton ktisanta autên ouk eidete
12 kai ekalesen kurios sabaôth en tê êmera ekeinê klauthmon kai kopeton kai xurêsin kai zôsin sakkôn
13 autoi de epoiêsanto euphrosunên kai agalliama sphazontes moschous kai thuontes probata ôste phagein krea kai piein oinon legontes phagômen kai piômen aurion gar apothnêskomen
14 kai anakekalummena tauta estin en tois ôsin kuriou sabaôth oti ouk aphethêsetai umin autê ê amartia eôs an apothanête
15 tade legei kurios sabaôth poreuou eis to pastophorion pros Somnan ton tamian kai eipon autô
16 ti su ôde kai ti soi estin ôde oti elatomêsas seautô ôde mnêmeion kai epoiêsas seautô en upsêlô mnêmeion kai egrapsas seautô en petra skênên
17 idou dê kurios sabaôth ekbalei kai ektripsei andra kai aphelei tên stolên sou
18 kai ton stephanon sou ton endoxon kai ripsei se eis chôran megalên kai ametrêton kai ekei apothanê kai thêsei to arma sou to kalon eis atimian kai ton oikon tou archontos sou eis katapatêma
19 kai aphairethêsê ek tês oikonomias sou kai ek tês staseôs sou
20 kai estai en tê êmera ekeinê kalesô ton paida mou Eliakim ton tou Chelkiou
21 kai endusô auton tên stolên sou kai ton stephanon sou dôsô autô kai to kratos kai tên oikonomian sou dôsô eis tas cheiras autou kai estai ôs patêr tois enoikousin en Ierousalêm kai tois enoikousin en Iouda
22 kai dôsô tên doxan Dauid autô kai arxei kai ouk estai o antilegôn
23 kai stêsô auton archonta en topô pistô kai estai eis thronon doxês tou oikou tou patros autou
24 kai estai pepoithôs ep auton pas endoxos en tô oikô tou patros autou apo mikrou eôs megalou kai esontai epikremamenoi autô
25 en tê êmera ekeinê tade legei kurios sabaôth kinêthêsetai o anthrôpos o estêrigmenos en topô pistô kai peseitai kai aphairethêsetai ê doxa ê ep auton oti kurios elalêsen

Kapitel 23

1 to orama Turou ololuzete ploia Karchêdonos oti apôleto kai ouketi erchontai ek gês Kitiaiôn êktai aichmalôtos
2 tini omoioi gegonasin oi enoikountes en tê nêsô metaboloi Phoinikês diaperôntes tên thalassan
3 en udati pollô sperma metabolôn ôs amêtou eispheromenou oi metaboloi tôn ethnôn
4 aischunthêti Sidôn eipen ê thalassa ê de ischus tês thalassês eipen ouk ôdinon oude etekon oude exethrepsa neaniskous oude upsôsa parthenous
5 otan de akouston genêtai Aiguptô lêmpsetai autous odunê peri Turou
6 apelthate eis Karchêdona ololuxate oi enoikountes en tê nêsô tautê
7 ouch autê ên umôn ê ubris ê ap archês prin ê paradothênai autên
8 tis tauta ebouleusen epi Turon mê êssôn estin ê ouk ischuei oi emporoi autês endoxoi archontes tês gês
9 kurios sabaôth ebouleusato paralusai pasan tên ubrin tôn endoxôn kai atimasai pan endoxon epi tês gês
10 ergazou tên gên sou kai gar ploia ouketi erchetai ek Karchêdonos
11 ê de cheir sou ouketi ischuei kata thalassan ê paroxunousa basileis kurios sabaôth eneteilato peri Chanaan apolesai autês tên ischun
12 kai erousin ouketi mê prosthête tou ubrizein kai adikein tên thugatera Sidônos kai ean apelthês eis Kitieis oude ekei soi anapausis estai
13 kai eis gên Chaldaiôn kai autê êrêmôtai apo tôn Assuriôn oude ekei soi anapausis estai oti o toichos autês peptôken
14 ololuzete ploia Karchêdonos oti apôleto to ochurôma umôn
15 kai estai en tê êmera ekeinê kataleiphthêsetai Turos etê ebdomêkonta ôs chronos basileôs ôs chronos anthrôpou kai estai meta ebdomêkonta etê estai Turos ôs asma pornês
16 labe kitharan rembeuson poleis pornê epilelêsmenê kalôs kitharison polla ason ina sou mneia genêtai
17 kai estai meta ebdomêkonta etê episkopên poiêsei o theos Turou kai palin apokatastathêsetai eis to archaion kai estai emporion pasais tais basileiais tês oikoumenês
18 kai estai autês ê emporia kai o misthos agion tô kuriô ouk autois sunachthêsetai alla tois katoikousin enanti kuriou pasa ê emporia autês phagein kai piein kai emplêsthênai eis sumbolên mnêmosunon enanti kuriou

Kapitel 24

1 idou kurios kataphtheirei tên oikoumenên kai erêmôsei autên kai anakalupsei to prosôpon autês kai diasperei tous enoikountas en autê
2 kai estai o laos ôs o iereus kai o pais ôs o kurios kai ê therapaina ôs ê kuria estai o agorazôn ôs o pôlôn kai o daneizôn ôs o daneizomenos kai o opheilôn ôs ô opheilei
3 phthora phtharêsetai ê gê kai pronomê pronomeuthêsetai ê gê to gar stoma kuriou elalêsen tauta
4 epenthêsen ê gê kai ephtharê ê oikoumenê epenthêsan oi upsêloi tês gês
5 ê de gê ênomêsen dia tous katoikountas autên dioti parebêsan ton nomon kai êllaxan ta prostagmata diathêkên aiônion
6 dia touto ara edetai tên gên oti êmartosan oi katoikountes autên dia touto ptôchoi esontai oi enoikountes en tê gê kai kataleiphthêsontai anthrôpoi oligoi
7 penthêsei oinos penthêsei ampelos stenaxousin pantes oi euphrainomenoi tên psuchên
8 pepautai euphrosunê tumpanôn pepautai authadeia kai ploutos asebôn pepautai phônê kitharas
9 êschunthêsan ouk epion oinon pikron egeneto to sikera tois pinousin
10 êrêmôthê pasa polis kleisei oikian tou mê eiselthein
11 ololuzete peri tou oinou pantachê pepautai pasa euphrosunê tês gês
12 kai kataleiphthêsontai poleis erêmoi kai oikoi egkataleleimmenoi apolountai
13 tauta panta estai en tê gê en mesô tôn ethnôn on tropon ean tis kalamêsêtai elaian outôs kalamêsontai autous kai ean pausêtai o trugêtos
14 outoi phônê boêsontai oi de kataleiphthentes epi tês gês euphranthêsontai ama tê doxê kuriou tarachthêsetai to udôr tês thalassês
15 dia touto ê doxa kuriou en tais nêsois estai tês thalassês to onoma kuriou endoxon estai kurie o theos Israêl
16 apo tôn pterugôn tês gês terata êkousamen elpis tô eusebei kai erousin ouai tois athetousin oi athetountes ton nomon
17 phobos kai bothunos kai pagis eph umas tous enoikountas epi tês gês
18 kai estai o pheugôn ton phobon empeseitai eis ton bothunon o de ekbainôn ek tou bothunou alôsetai upo tês pagidos oti thurides ek tou ouranou êneôchthêsan kai seisthêsetai ta themelia tês gês
19 tarachê tarachthêsetai ê gê kai aporia aporêthêsetai ê gê
20 eklinen kai seisthêsetai ôs opôrophulakion ê gê ôs o methuôn kai kraipalôn kai peseitai kai ou mê dunêtai anastênai katischusen gar ep autês ê anomia
21 kai epaxei o theos epi ton kosmon tou ouranou tên cheira kai epi tous basileis tês gês
22 kai sunaxousin kai apokleisousin eis ochurôma kai eis desmôtêrion dia pollôn geneôn episkopê estai autôn
23 kai takêsetai ê plinthos kai peseitai to teichos oti basileusei kurios en Siôn kai en Ierousalêm kai enôpion tôn presbuterôn doxasthêsetai

Kapitel 25

1 kurie o theos mou doxasô se umnêsô to onoma sou oti epoiêsas thaumasta pragmata boulên archaian alêthinên genoito kurie
2 oti ethêkas poleis eis chôma poleis ochuras tou pesein autôn ta themelia tôn asebôn polis eis ton aiôna ou mê oikodomêthê
3 dia touto eulogêsei se o laos o ptôchos kai poleis anthrôpôn adikoumenôn eulogêsousin se
4 egenou gar pasê polei tapeinê boêthos kai tois athumêsasin dia endeian skepê apo anthrôpôn ponêrôn rusê autous skepê dipsôntôn kai pneuma anthrôpôn adikoumenôn
5 eulogêsousin se ôs anthrôpoi oligopsuchoi dipsôntes en Siôn apo anthrôpôn asebôn ois êmas paredôkas
6 kai poiêsei kurios sabaôth pasi tois ethnesin epi to oros touto piontai euphrosunên piontai oinon chrisontai muron
7 en tô orei toutô parados tauta panta tois ethnesin ê gar boulê autê epi panta ta ethnê
8 katepien o thanatos ischusas kai palin apheilen o theos pan dakruon apo pantos prosôpou to oneidos tou laou apheilen apo pasês tês gês to gar stoma kuriou elalêsen
9 kai erousin tê êmera ekeinê idou o theos êmôn eph ô êlpizomen kai êgalliômetha kai euphranthêsometha epi tê sôtêria êmôn
10 oti anapausin dôsei o theos epi to oros touto kai katapatêthêsetai ê Môabitis on tropon patousin alôna en amaxais
11 kai anêsei tas cheiras autou on tropon kai autos etapeinôsen tou apolesai kai tapeinôsei tên ubrin autou eph a tas cheiras epebalen
12 kai to upsos tês kataphugês tou toichou sou tapeinôsei kai katabêsetai eôs tou edaphous

Kapitel 26

1 tê êmera ekeinê asontai to asma touto epi gês Iouda legontes idou polis ochura kai sôtêrion êmôn thêsei teichos kai periteichos
2 anoixate pulas eiselthatô laos phulassôn dikaiosunên kai phulassôn alêtheian
3 antilambanomenos alêtheias kai phulassôn eirênên oti epi soi
4 êlpisan kurie eôs tou aiônos o theos o megas o aiônios
5 os tapeinôsas katêgages tous enoikountas en upsêlois poleis ochuras katabaleis kai kataxeis eôs edaphous
6 kai patêsousin autous podes praeôn kai tapeinôn
7 odos eusebôn eutheia egeneto kai pareskeuasmenê ê odos tôn eusebôn
8 ê gar odos kuriou krisis êlpisamen epi tô onomati sou kai epi tê mneia
9 ê epithumei ê psuchê êmôn ek nuktos orthrizei to pneuma mou pros se o theos dioti phôs ta prostagmata sou epi tês gês dikaiosunên mathete oi enoikountes epi tês gês
10 pepautai gar o asebês ou mê mathê dikaiosunên epi tês gês alêtheian ou mê poiêsê arthêtô o asebês ina mê idê tên doxan kuriou
11 kurie upsêlos sou o brachiôn kai ouk êdeisan gnontes de aischunthêsontai zêlos lêmpsetai laon apaideuton kai nun pur tous upenantious edetai
12 kurie o theos êmôn eirênên dos êmin panta gar apedôkas êmin
13 kurie o theos êmôn ktêsai êmas kurie ektos sou allon ouk oidamen to onoma sou onomazomen
14 oi de nekroi zôên ou mê idôsin oude iatroi ou mê anastêsôsin dia touto epêgages kai apôlesas kai êras pan arsen autôn
15 prosthes autois kaka kurie prosthes kaka pasin tois endoxois tês gês
16 kurie en thlipsei emnêsthên sou en thlipsei mikra ê paideia sou êmin
17 kai ôs ê ôdinousa engizei tou tekein kai epi tê ôdini autês ekekraxen outôs egenêthêmen tô agapêtô sou dia ton phobon sou kurie
18 en gastri elabomen kai ôdinêsamen kai etekomen pneuma sôtêrias sou epoiêsamen epi tês gês alla pesountai oi enoikountes epi tês gês
19 anastêsontai oi nekroi kai egerthêsontai oi en tois mnêmeiois kai euphranthêsontai oi en tê gê ê gar drosos ê para sou iama autois estin ê de gê tôn asebôn peseitai
20 badize laos mou eiselthe eis ta tamieia sou apokleison tên thuran sou apokrubêthi mikron oson oson eôs an parelthê ê orgê kuriou
21 idou gar kurios apo tou agiou epagei tên orgên epi tous enoikountas epi tês gês kai anakalupsei ê gê to aima autês kai ou katakalupsei tous anêrêmenous

Kapitel 27

1 tê êmera ekeinê epaxei o theos tên machairan tên agian kai tên megalên kai tên ischuran epi ton drakonta ophin pheugonta epi ton drakonta ophin skolion kai anelei ton drakonta
2 tê êmera ekeinê ampelôn kalos epithumêma exarchein kat autês
3 egô polis ischura polis poliorkoumenê matên potiô autên alôsetai gar nuktos êmeras de peseitai to teichos
4 ouk estin ê ouk epelabeto autês tis me thêsei phulassein kalamên en agrô dia tên polemian tautên êthetêka autên toinun dia touto epoiêsen kurios o theos panta osa sunetaxen katakekaumai
5 boêsontai oi enoikountes en autê poiêsômen eirênên autô poiêsômen eirênên
6 oi erchomenoi tekna Iakôb blastêsei kai exanthêsei Israêl kai emplêsthêsetai ê oikoumenê tou karpou autou
7 mê ôs autos epataxen kai autos outôs plêgêsetai kai ôs autos aneilen outôs anairethêsetai
8 machomenos kai oneidizôn exapostelei autous ou su êstha o meletôn tô pneumati tô sklêrô anelein autous pneumati thumou
9 dia touto aphairethêsetai ê anomia Iakôb kai touto estin ê eulogia autou otan aphelômai autou tên amartian otan thôsin pantas tous lithous tôn bômôn katakekommenous ôs konian leptên kai ou mê meinê ta dendra autôn kai ta eidôla autôn ekkekommena ôsper drumos makran
10 to katoikoumenon poimnion aneimenon estai ôs poimnion kataleleimmenon kai estai polun chronon eis boskêma kai ekei anapausontai
11 kai meta chronon ouk estai en autê pan chlôron dia to xêranthênai gunaikes erchomenai apo theas deute ou gar laos estin echôn sunesin dia touto ou mê oiktirêsê o poiêsas autous oude o plasas autous ou mê eleêsê
12 kai estai en tê êmera ekeinê sumphraxei kurios apo tês diôrugos tou potamou eôs Rinokorourôn umeis de sunagagete tous uious Israêl kata ena ena
13 kai estai en tê êmera ekeinê salpiousin tê salpingi tê megalê kai êxousin oi apolomenoi en tê chôra tôn Assuriôn kai oi apolomenoi en Aiguptô kai proskunêsousin tô kuriô epi to oros to agion en Ierousalêm

Kapitel 28

1 ouai tô stephanô tês ubreôs oi misthôtoi Ephraim to anthos to ekpeson ek tês doxês epi tês koruphês tou orous tou pacheos oi methuontes aneu oinou
2 idou ischuron kai sklêron o thumos kuriou ôs chalaza katapheromenê ouk echousa skepên bia katapheromenê ôs udatos polu plêthos suron chôran tê gê poiêsei anapausin tais chersin
3 kai tois posin katapatêthêsetai o stephanos tês ubreôs oi misthôtoi tou Ephraim
4 kai estai to anthos to ekpeson tês elpidos tês doxês ep akrou tou orous tou upsêlou ôs prodromos sukou o idôn auto prin ê eis tên cheira autou labein thelêsei auto katapiein
5 tê êmera ekeinê estai kurios sabaôth o stephanos tês elpidos o plakeis tês doxês tô kataleiphthenti mou laô
6 kataleiphthêsontai epi pneumati kriseôs epi krisin kai ischun kôluôn anelein
7 outoi gar oinô peplanêmenoi eisin eplanêthêsan dia to sikera iereus kai prophêtês exestêsan dia ton oinon eseisthêsan apo tês methês tou sikera eplanêthêsan tout esti phasma
8 ara edetai tautên tên boulên autê gar ê boulê eneken pleonexias
9 tini anêngeilamen kaka kai tini anêngeilamen angelian oi apogegalaktismenoi apo galaktos oi apespasmenoi apo mastou
10 thlipsin epi thlipsin prosdechou elpida ep elpidi eti mikron eti mikron
11 dia phaulismon cheileôn dia glôssês eteras oti lalêsousin tô laô toutô
12 legontes autô touto to anapauma tô peinônti kai touto to suntrimma kai ouk êthelêsan akouein
13 kai estai autois to logion kuriou tou theou thlipsis epi thlipsin elpis ep elpidi eti mikron eti mikron ina poreuthôsin kai pesôsin eis ta opisô kai kinduneusousin kai suntribêsontai kai alôsontai
14 dia touto akousate logon kuriou andres tethlimmenoi kai archontes tou laou toutou tou en Ierousalêm
15 oti eipate epoiêsamen diathêkên meta tou adou kai meta tou thanatou sunthêkas kataigis pheromenê ean parelthê ou mê elthê eph êmas ethêkamen pseudos tên elpida êmôn kai tô pseudei skepasthêsometha
16 dia touto outôs legei kurios idou egô embalô eis ta themelia Siôn lithon polutelê eklekton akrogôniaion entimon eis ta themelia autês kai o pisteuôn ep autô ou mê kataischunthê
17 kai thêsô krisin eis elpida ê de eleêmosunê mou eis stathmous kai oi pepoithotes matên pseudei oti ou mê parelthê umas kataigis
18 mê kai aphelê umôn tên diathêkên tou thanatou kai ê elpis umôn ê pros ton adên ou mê emmeinê kataigis pheromenê ean epelthê esesthe autê eis katapatêma
19 otan parelthê lêmpsetai umas prôi prôi pareleusetai êmeras kai en nukti estai elpis ponêra mathete akouein
20 stenochôroumenoi ou dunametha machesthai autoi de asthenoumen tou êmas sunachthênai
21 ôsper oros asebôn anastêsetai kai estai en tê pharangi Gabaôn meta thumou poiêsei ta erga autou pikrias ergon o de thumos autou allotriôs chrêsetai kai ê pikria autou allotria
22 kai umeis mê euphrantheiête mêde ischusatôsan umôn oi desmoi dioti suntetelesmena kai suntetmêmena pragmata êkousa para kuriou sabaôth a poiêsei epi pasan tên gên
23 enôtizesthe kai akouete tês phônês mou prosechete kai akouete tous logous mou
24 mê olên tên êmeran mellei o arotriôn arotrian ê sporon proetoimasei prin ergasasthai tên gên
25 ouch otan omalisê autês to prosôpon tote speirei mikron melanthion kai kuminon kai palin speirei puron kai krithên kai zean en tois oriois sou
26 kai paideuthêsê krimati theou sou kai euphranthêsê
27 ou gar meta sklêrotêtos kathairetai to melanthion oude trochos amaxês periaxei epi to kuminon alla rabdô ektinassetai to melanthion to de kuminon
28 meta artou brôthêsetai ou gar eis ton aiôna egô umin orgisthêsomai oude phônê tês pikrias mou katapatêsei umas
29 kai tauta para kuriou sabaôth exêlthen ta terata bouleusasthe upsôsate mataian paraklêsin

Kapitel 29

1 ouai polis Ariêl ên Dauid epolemêsen sunagagete genêmata eniauton ep eniauton phagesthe gar sun Môab
2 ekthlipsô gar Ariêl kai estai autês ê ischus kai to ploutos emoi
3 kai kuklôsô ôs Dauid epi se kai balô peri se charaka kai thêsô peri se purgous
4 kai tapeinôthêsontai oi logoi sou eis tên gên kai eis tên gên oi logoi sou dusontai kai estai ôs oi phônountes ek tês gês ê phônê sou kai pros to edaphos ê phônê sou asthenêsei
5 kai estai ôs koniortos apo trochou o ploutos tôn asebôn kai ôs chnous pheromenos kai estai ôs stigmê parachrêma
6 para kuriou sabaôth episkopê gar estai meta brontês kai seismou kai phônês megalês kataigis pheromenê kai phlox puros katesthiousa
7 kai estai ôs o enupniazomenos en upnô o ploutos tôn ethnôn pantôn osoi epestrateusan epi Ariêl kai pantes oi strateusamenoi epi Ierousalêm kai pantes oi sunêgmenoi ep autên kai thlibontes autên
8 kai esontai ôs oi en upnô pinontes kai esthontes kai exanastantôn mataion autôn to enupnion kai on tropon enupniazetai o dipsôn ôs pinôn kai exanastas eti dipsa ê de psuchê autou eis kenon êlpisen outôs estai o ploutos pantôn tôn ethnôn osoi epestrateusan epi to oros Siôn
9 ekluthête kai ekstête kai kraipalêsate ouk apo sikera oude apo oinou
10 oti pepotiken umas kurios pneumati katanuxeôs kai kammusei tous ophthalmous autôn kai tôn prophêtôn autôn kai tôn archontôn autôn oi orôntes ta krupta
11 kai esontai umin panta ta rêmata tauta ôs oi logoi tou bibliou tou esphragismenou toutou o ean dôsin auto anthrôpô epistamenô grammata legontes anagnôthi tauta kai erei ou dunamai anagnônai esphragistai gar
12 kai dothêsetai to biblion touto eis cheiras anthrôpou mê epistamenou grammata kai erei autô anagnôthi touto kai erei ouk epistamai grammata
13 kai eipen kurios engizei moi o laos outos tois cheilesin autôn timôsin me ê de kardia autôn porrô apechei ap emou matên de sebontai me didaskontes entalmata anthrôpôn kai didaskalias
14 dia touto idou egô prosthêsô tou metatheinai ton laon touton kai metathêsô autous kai apolô tên sophian tôn sophôn kai tên sunesin tôn sunetôn krupsô
15 ouai oi batheôs boulên poiountes kai ou dia kuriou ouai oi en kruphê boulên poiountes kai estai en skotei ta erga autôn kai erousin tis êmas eôraken kai tis êmas gnôsetai ê a êmeis poioumen
16 ouch ôs o pêlos tou kerameôs logisthêsesthe mê erei to plasma tô plasanti ou su me eplasas ê to poiêma tô poiêsanti ou sunetôs me epoiêsas
17 ouketi mikron kai metatethêsetai o Libanos ôs to oros to Chermel kai to oros to Chermel eis drumon logisthêsetai
18 kai akousontai en tê êmera ekeinê kôphoi logous bibliou kai oi en tô skotei kai oi en tê omichlê ophthalmoi tuphlôn blepsontai
19 kai agalliasontai ptôchoi dia kurion en euphrosunê kai oi apêlpismenoi tôn anthrôpôn emplêsthêsontai euphrosunês
20 exelipen anomos kai apôleto uperêphanos kai exôlethreuthêsan oi anomountes epi kakia
21 kai oi poiountes amartein anthrôpous en logô pantas de tous elegchontas en pulais proskomma thêsousin kai eplagiasan en adikois dikaion
22 dia touto tade legei kurios epi ton oikon Iakôb on aphôrisen ex Abraam ou nun aischunthêsetai Iakôb oude nun to prosôpon metabalei Israêl
23 all otan idôsin ta tekna autôn ta erga mou di eme agiasousin to onoma mou kai agiasousin ton agion Iakôb kai ton theon tou Israêl phobêthêsontai
24 kai gnôsontai oi tô pneumati planômenoi sunesin oi de gonguzontes mathêsontai upakouein kai ai glôssai ai psellizousai mathêsontai lalein eirênên

Kapitel 30

1 ouai tekna apostatai tade legei kurios epoiêsate boulên ou di emou kai sunthêkas ou dia tou pneumatos mou prostheinai amartias eph amartiais
2 oi poreuomenoi katabênai eis Aigupton eme de ouk epêrôtêsan tou boêthêthênai upo Pharaô kai skepasthênai upo Aiguptiôn
3 estai gar umin ê skepê Pharaô eis aischunên kai tois pepoithosin ep Aigupton oneidos
4 oti eisin en Tanei archêgoi angeloi ponêroi matên kopiasousin
5 pros laon os ouk ôphelêsei autous oute eis boêtheian oute eis ôpheleian alla eis aischunên kai oneidos
6 ê orasis tôn tetrapodôn tôn en tê erêmô en tê thlipsei kai tê stenochôria leôn kai skumnos leontos ekeithen kai aspides kai ekgona aspidôn petomenôn oi epheron ep onôn kai kamêlôn ton plouton autôn pros ethnos o ouk ôphelêsei autous eis boêtheian alla eis aischunên kai oneidos
7 Aiguptioi mataia kai kena ôphelêsousin umas apangeilon autois oti mataia ê paraklêsis umôn autê
8 nun oun kathisas grapson epi puxiou tauta kai eis biblion oti estai eis êmeras kairôn tauta kai eôs eis ton aiôna
9 oti laos apeithês estin uioi pseudeis oi ouk êboulonto akouein ton nomon tou theou
10 oi legontes tois prophêtais mê anangellete êmin kai tois ta oramata orôsin mê laleite êmin alla êmin laleite kai anangellete êmin eteran planêsin
11 kai apostrepsate êmas apo tês odou tautês aphelete aph êmôn ton tribon touton kai aphelete aph êmôn ton agion tou Israêl
12 dia touto outôs legei kurios o agios tou Israêl oti êpeithêsate tois logois toutois kai êlpisate epi pseudei kai oti egongusas kai pepoithôs egenou epi tô logô toutô
13 dia touto estai umin ê amartia autê ôs teichos pipton parachrêma poleôs ochuras ealôkuias ês parachrêma parestin to ptôma
14 kai to ptôma autês estai ôs suntrimma angeiou ostrakinou ek keramiou lepta ôste mê eurein en autois ostrakon en ô pur areis kai en ô aposurieis udôr mikron
15 outô legei kurios o agios tou Israêl otan apostrapheis stenaxês tote sôthêsê kai gnôsê pou êstha ote epepoitheis epi tois mataiois mataia ê ischus umôn egenêthê kai ouk êboulesthe akouein
16 all eipate eph ippôn pheuxometha dia touto pheuxesthe kai eipate epi kouphois anabatai esometha dia touto kouphoi esontai oi diôkontes umas
17 dia phônên enos pheuxontai chilioi kai dia phônên pente pheuxontai polloi eôs an kataleiphthête ôs istos ep orous kai ôs sêmaian pherôn epi bounou
18 kai palin menei o theos tou oiktirêsai umas kai dia touto upsôthêsetai tou eleêsai umas dioti kritês kurios o theos êmôn estin kai pou kataleipsete tên doxan umôn makarioi oi emmenontes en autô
19 dioti laos agios en Siôn oikêsei kai Ierousalêm klauthmô eklausen eleêson me eleêsei se tên phônên tês kraugês sou ênika eiden epêkousen sou
20 kai dôsei kurios umin arton thlipseôs kai udôr stenon kai ouketi mê engisôsin soi oi planôntes se oti oi ophthalmoi sou opsontai tous planôntas se
21 kai ta ôta sou akousontai tous logous tôn opisô se planêsantôn oi legontes autê ê odos poreuthômen en autê eite dexia eite aristera
22 kai exareis ta eidôla ta periêrgurômena kai ta perikechrusômena lepta poiêseis kai likmêseis ôs udôr apokathêmenês kai ôs kopron ôseis auta
23 tote estai o uetos tô spermati tês gês sou kai o artos tou genêmatos tês gês sou estai plêsmonê kai liparos kai boskêthêsetai sou ta ktênê tê êmera ekeinê topon piona kai euruchôron
24 oi tauroi umôn kai oi boes oi ergazomenoi tên gên phagontai achura anapepoiêmena en krithê lelikmêmena
25 kai estai epi pantos orous upsêlou kai epi pantos bounou meteôrou udôr diaporeuomenon en tê êmera ekeinê otan apolôntai polloi kai otan pesôsin purgoi
26 kai estai to phôs tês selênês ôs to phôs tou êliou kai to phôs tou êliou estai eptaplasion en tê êmera otan iasêtai kurios to suntrimma tou laou autou kai tên odunên tês plêgês sou iasetai
27 idou to onoma kuriou dia chronou erchetai pollou kaiomenos o thumos meta doxês to logion tôn cheileôn autou to logion orgês plêres kai ê orgê tou thumou ôs pur edetai
28 kai to pneuma autou ôs udôr en pharangi suron êxei eôs tou trachêlou kai diairethêsetai tou ethnê taraxai epi planêsei mataia kai diôxetai autous planêsis kai lêmpsetai autous kata prosôpon autôn
29 mê dia pantos dei umas euphrainesthai kai eisporeuesthai eis ta agia mou dia pantos ôsei eortazontas kai ôsei euphrainomenous eiselthein meta aulou eis to oros tou kuriou pros ton theon tou Israêl
30 kai akoustên poiêsei o theos tên doxan tês phônês autou kai ton thumon tou brachionos autou deixei meta thumou kai orgês kai phlogos katesthiousês keraunôsei biaiôs kai ôs udôr kai chalaza sugkatapheromenê bia
31 dia gar phônên kuriou êttêthêsontai Assurioi tê plêgê ê an pataxê autous
32 kai estai autô kuklothen othen ên autô ê elpis tês boêtheias eph ê autos epepoithei autoi meta aulôn kai kitharas polemêsousin auton ek metabolês
33 su gar pro êmerôn apaitêthêsê mê kai soi êtoimasthê basileuein pharanga batheian xula keimena pur kai xula polla o thumos kuriou ôs pharagx upo theiou kaiomenê

Kapitel 31

1 ouai oi katabainontes eis Aigupton epi boêtheian oi eph ippois pepoithotes kai eph armasin estin gar polla kai eph ippois plêthos sphodra kai ouk êsan pepoithotes epi ton agion tou Israêl kai ton theon ouk exezêtêsan
2 kai autos sophos êgen ep autous kaka kai o logos autou ou mê athetêthê kai epanastêsetai ep oikous anthrôpôn ponêrôn kai epi tên elpida autôn tên mataian
3 Aiguption anthrôpon kai ou theon ippôn sarkas kai ouk estin boêtheia o de kurios epaxei tên cheira autou ep autous kai kopiasousin oi boêthountes kai ama pantes apolountai
4 oti outôs eipen moi kurios on tropon ean boêsê o leôn ê o skumnos epi tê thêra ê elaben kai kekraxê ep autê eôs an emplêsthê ta orê tês phônês autou kai êttêthêsan kai to plêthos tou thumou eptoêthêsan outôs katabêsetai kurios sabaôth epistrateusai epi to oros to Siôn epi ta orê autês
5 ôs ornea petomena outôs uperaspiei kurios uper Ierousalêm kai exeleitai kai peripoiêsetai kai sôsei
6 epistraphête oi tên batheian boulên bouleuomenoi kai anomon
7 oti tê êmera ekeinê aparnêsontai oi anthrôpoi ta cheiropoiêta autôn ta argura kai ta chrusa a epoiêsan ai cheires autôn
8 kai peseitai Assour ou machaira andros oude machaira anthrôpou kataphagetai auton kai pheuxetai ouk apo prosôpou machairas oi de neaniskoi esontai eis êttêma
9 petra gar perilêmphthêsontai ôs charaki kai êttêthêsontai o de pheugôn alôsetai tade legei kurios makarios os echei en Siôn sperma kai oikeious en Ierousalêm

Kapitel 32

1 idou gar basileus dikaios basileusei kai archontes meta kriseôs arxousin
2 kai estai o anthrôpos kruptôn tous logous autou kai krubêsetai ôs aph udatos pheromenou kai phanêsetai en Siôn ôs potamos pheromenos endoxos en gê dipsôsê
3 kai ouketi esontai pepoithotes ep anthrôpois alla ta ôta dôsousin akouein
4 kai ê kardia tôn asthenountôn prosexei tou akouein kai ai glôssai ai psellizousai tachu mathêsontai lalein eirênên
5 kai ouketi mê eipôsin tô môrô archein kai ouketi mê eipôsin oi upêretai sou siga
6 o gar môros môra lalêsei kai ê kardia autou mataia noêsei tou suntelein anoma kai lalein pros kurion planêsin tou diaspeirai psuchas peinôsas kai tas psuchas tas dipsôsas kenas poiêsai
7 ê gar boulê tôn ponêrôn anoma bouleusetai kataphtheirai tapeinous en logois adikois kai diaskedasai logous tapeinôn en krisei
8 oi de eusebeis suneta ebouleusanto kai autê ê boulê menei
9 gunaikes plousiai anastête kai akousate tês phônês mou thugateres en elpidi akousate tous logous mou
10 êmeras eniautou mneian poiêsasthe en odunê met elpidos anêlôtai o trugêtos pepautai o sporos kai ouketi mê elthê
11 ekstête lupêthête ai pepoithuiai ekdusasthe gumnai genesthe perizôsasthe sakkous tas osphuas
12 kai epi tôn mastôn koptesthe apo agrou epithumêmatos kai ampelou genêmatos
13 ê gê tou laou mou akantha kai chortos anabêsetai kai ek pasês oikias euphrosunê arthêsetai polis plousia
14 oikoi egkataleleimmenoi plouton poleôs kai oikous epithumêtous aphêsousin kai esontai ai kômai spêlaia eôs tou aiônos euphrosunê onôn agriôn boskêmata poimenôn
15 eôs an epelthê eph umas pneuma aph upsêlou kai estai erêmos o Chermel kai o Chermel eis drumon logisthêsetai
16 kai anapausetai en tê erêmô krima kai dikaiosunê en tô Karmêlô katoikêsei
17 kai estai ta erga tês dikaiosunês eirênê kai kratêsei ê dikaiosunê anapausin kai pepoithotes eôs tou aiônos
18 kai katoikêsei o laos autou en polei eirênês kai enoikêsei pepoithôs kai anapausontai meta ploutou
19 ê de chalaza ean katabê ouk eph umas êxei kai esontai oi enoikountes en tois drumois pepoithotes ôs oi en tê pedinê
20 makarioi oi speirontes epi pan udôr ou bous kai onos patei

Kapitel 33

1 ouai tois talaipôrousin umas umas de oudeis poiei talaipôrous kai o athetôn umas ouk athetei alôsontai oi athetountes kai paradothêsontai kai ôs sês epi imatiou outôs êttêthêsontai
2 kurie eleêson êmas epi soi gar pepoithamen egenêthê to sperma tôn apeithountôn eis apôleian ê de sôtêria êmôn en kairô thlipseôs
3 dia phônên tou phobou sou exestêsan laoi apo tou phobou sou kai diesparêsan ta ethnê
4 nun de sunachthêsetai ta skula umôn mikrou kai megalou on tropon ean tis sunagagê akridas outôs empaixousin umin
5 agios o theos o katoikôn en upsêlois eneplêsthê Siôn kriseôs kai dikaiosunês
6 en nomô paradothêsontai en thêsaurois ê sôtêria êmôn ekei sophia kai epistêmê kai eusebeia pros ton kurion outoi eisin thêsauroi dikaiosunês
7 idou dê en tô phobô umôn autoi phobêthêsontai ous ephobeisthe phobêthêsontai aph umôn angeloi gar apostalêsontai axiountes eirênên pikrôs klaiontes parakalountes eirênên
8 erêmôthêsontai gar ai toutôn odoi pepautai o phobos tôn ethnôn kai ê pros toutous diathêkê airetai kai ou mê logisêsthe autous anthrôpous
9 epenthêsen ê gê êschunthê o Libanos elê egeneto o Sarôn phanera estai ê Galilaia kai o Karmêlos
10 nun anastêsomai legei kurios nun doxasthêsomai nun upsôthêsomai
11 nun opsesthe nun aisthêthêsesthe mataia estai ê ischus tou pneumatos umôn pur umas katedetai
12 kai esontai ethnê katakekaumena ôs akantha en agrô errimmenê kai katakekaumenê
13 akousontai oi porrôthen a epoiêsa gnôsontai oi engizontes tên ischun mou
14 apestêsan oi en Siôn anomoi lêmpsetai tromos tous asebeis tis anangelei umin oti pur kaietai tis anangelei umin ton topon ton aiônion
15 poreuomenos en dikaiosunê lalôn eutheian odon misôn anomian kai adikian kai tas cheiras aposeiomenos apo dôrôn barunôn ta ôta ina mê akousê krisin aimatos kammuôn tous ophthalmous ina mê idê adikian
16 outos oikêsei en upsêlô spêlaiô petras ischuras artos autô dothêsetai kai to udôr autou piston
17 basilea meta doxês opsesthe kai oi ophthalmoi umôn opsontai gên porrôthen
18 ê psuchê umôn meletêsei phobon pou eisin oi grammatikoi pou eisin oi sumbouleuontes pou estin o arithmôn tous trephomenous
19 mikron kai megan laon ô ou sunebouleusanto oude êdei bathuphônon ôste mê akousai laos pephaulismenos kai ouk estin tô akouonti sunesis
20 idou Siôn ê polis to sôtêrion êmôn oi ophthalmoi sou opsontai Ierousalêm polis plousia skênai ai ou mê seisthôsin oude mê kinêthôsin oi passaloi tês skênês autês eis ton aiôna chronon oude ta schoinia autês ou mê diarragôsin
21 oti to onoma kuriou mega umin topos umin estai potamoi kai diôruges plateis kai euruchôroi ou poreusê tautên tên odon oude poreusetai ploion elaunon
22 o gar theos mou megas estin ou pareleusetai me kurios kritês êmôn kurios archôn êmôn kurios basileus êmôn kurios outos êmas sôsei
23 erragêsan ta schoinia sou oti ouk enischusen o istos sou eklinen ou chalasei ta istia ouk arei sêmeion eôs ou paradothê eis pronomên toinun polloi chôloi pronomên poiêsousin
24 kai ou mê eipê kopiô o laos o enoikôn en autois aphethê gar autois ê amartia

Kapitel 34

1 prosagagete ethnê kai akousate archontes akousatô ê gê kai oi en autê ê oikoumenê kai o laos o en autê
2 dioti thumos kuriou epi panta ta ethnê kai orgê epi ton arithmon autôn tou apolesai autous kai paradounai autous eis sphagên
3 oi de traumatiai autôn riphêsontai kai oi nekroi kai anabêsetai autôn ê osmê kai brachêsetai ta orê apo tou aimatos autôn
4 kai eligêsetai o ouranos ôs biblion kai panta ta astra peseitai ôs phulla ex ampelou kai ôs piptei phulla apo sukês
5 emethusthê ê machaira mou en tô ouranô idou epi tên Idoumaian katabêsetai kai epi ton laon tês apôleias meta kriseôs
6 ê machaira kuriou eneplêsthê aimatos epachunthê apo steatos arnôn kai apo steatos tragôn kai kriôn oti thusia kuriô en Bosor kai sphagê megalê en tê Idoumaia
7 kai sumpesountai oi adroi met autôn kai oi krioi kai oi tauroi kai methusthêsetai ê gê apo tou aimatos kai apo tou steatos autôn emplêsthêsetai
8 êmera gar kriseôs kuriou kai eniautos antapodoseôs kriseôs Siôn
9 kai straphêsontai autês ai pharanges eis pissan kai ê gê autês eis theion kai estai autês ê gê kaiomenê ôs pissa
10 nuktos kai êmeras kai ou sbesthêsetai eis ton aiôna chronon kai anabêsetai o kapnos autês anô eis geneas erêmôthêsetai kai eis chronon polun
11 kai katoikêsousin en autê ornea kai echinoi kai ibeis kai korakes kai epiblêthêsetai ep autên spartion geômetrias erêmou kai onokentauroi oikêsousin en autê
12 oi archontes autês ouk esontai oi gar basileis autês kai oi archontes autês kai oi megistanes autês esontai eis apôleian
13 kai anaphusei eis tas poleis autôn akanthina xula kai eis ta ochurômata autês kai estai epaulis seirênôn kai aulê strouthôn
14 kai sunantêsousin daimonia onokentaurois kai boêsousin eteros pros ton eteron ekei anapausontai onokentauroi euron gar autois anapausin
15 ekei enosseusen echinos kai esôsen ê gê ta paidia autês meta asphaleias ekei elaphoi sunêntêsan kai eidon ta prosôpa allêlôn
16 arithmô parêlthon kai mia autôn ouk apôleto etera tên eteran ouk ezêtêsan oti kurios eneteilato autois kai to pneuma autou sunêgagen autas
17 kai autos epibalei autois klêrous kai ê cheir autou diemerisen boskesthai eis ton aiôna chronon klêronomêsete eis geneas geneôn anapausontai ep autês

Kapitel 35

1 euphranthêti erêmos dipsôsa agalliasthô erêmos kai antheitô ôs krinon
2 kai exanthêsei kai agalliasetai ta erêma tou Iordanou kai ê doxa tou Libanou edothê autê kai ê timê tou Karmêlou kai o laos mou opsetai tên doxan kuriou kai to upsos tou theou
3 ischusate cheires aneimenai kai gonata paralelumena
4 parakalesate oi oligopsuchoi tê dianoia ischusate mê phobeisthe idou o theos êmôn krisin antapodidôsin kai antapodôsei autos êxei kai sôsei êmas
5 tote anoichthêsontai ophthalmoi tuphlôn kai ôta kôphôn akousontai
6 tote aleitai ôs elaphos o chôlos kai tranê estai glôssa mogilalôn oti erragê en tê erêmô udôr kai pharagx en gê dipsôsê
7 kai ê anudros estai eis elê kai eis tên dipsôsan gên pêgê udatos estai ekei euphrosunê orneôn epaulis kalamou kai elê
8 ekei estai odos kathara kai odos agia klêthêsetai kai ou mê parelthê ekei akathartos oude estai ekei odos akathartos oi de diesparmenoi poreusontai ep autês kai ou mê planêthôsin
9 kai ouk estai ekei leôn oude tôn thêriôn tôn ponêrôn ou mê anabê ep autên oude mê eurethê ekei alla poreusontai en autê lelutrômenoi
10 kai sunêgmenoi dia kurion apostraphêsontai kai êxousin eis Siôn met euphrosunês kai euphrosunê aiônios uper kephalês autôn epi gar kephalês autôn ainesis kai agalliama kai euphrosunê katalêmpsetai autous apedra odunê kai lupê kai stenagmos

Kapitel 36

1 kai egeneto tou tessareskaidekatou etous basileuontos Ezekiou anebê Sennachêrim basileus Assuriôn epi tas poleis tês Ioudaias tas ochuras kai elaben autas
2 kai apesteilen basileus Assuriôn Rapsakên ek Lachis eis Ierousalêm pros ton basilea Ezekian meta dunameôs pollês kai estê en tô udragôgô tês kolumbêthras tês anô en tê odô tou agrou tou gnapheôs
3 kai exêlthen pros auton Eliakim o tou Chelkiou o oikonomos kai Somnas o grammateus kai Iôach o tou Asaph o upomnêmatographos
4 kai eipen autois Rapsakês eipate Ezekia tade legei o basileus o megas basileus Assuriôn ti pepoithôs ei
5 mê en boulê ê logois cheileôn parataxis ginetai kai nun epi tini pepoithas oti apeitheis moi
6 idou pepoithôs ei epi tên rabdon tên kalaminên tên tethlasmenên tautên ep Aigupton os an ep autên epistêristhê eiseleusetai eis tên cheira autou outôs estin Pharaô basileus Aiguptou kai pantes oi pepoithotes ep autô
7 ei de legete epi kurion ton theon êmôn pepoithamen
8 nun meichthête tô kuriô mou tô basilei Assuriôn kai dôsô umin dischilian ippon ei dunêsesthe dounai anabatas ep autous
9 kai pôs dunasthe apostrepsai eis prosôpon toparchou enos oiketai eisin oi pepoithotes ep Aiguptiois eis ippon kai anabatên
10 kai nun mê aneu kuriou anebêmen epi tên chôran tautên polemêsai autên
11 kai eipen pros auton Eliakim kai Somnas kai Iôach lalêson pros tous paidas sou Suristi akouomen gar êmeis kai mê lalei pros êmas Ioudaisti kai ina ti laleis eis ta ôta tôn anthrôpôn tôn epi tô teichei
12 kai eipen Rapsakês pros autous mê pros ton kurion umôn ê pros umas apestalken me o kurios mou lalêsai tous logous toutous ouchi pros tous anthrôpous tous kathêmenous epi tô teichei ina phagôsin kopron kai piôsin ouron meth umôn ama
13 kai estê Rapsakês kai eboêsen phônê megalê Ioudaisti kai eipen akousate tous logous tou basileôs tou megalou basileôs Assuriôn
14 tade legei o basileus mê apatatô umas Ezekias logois oi ou dunêsontai rusasthai umas
15 kai mê legetô umin Ezekias oti rusetai umas o theos kai ou mê paradothê ê polis autê en cheiri basileôs Assuriôn
16 mê akouete Ezekiou tade legei o basileus Assuriôn ei boulesthe eulogêthênai ekporeuesthe pros me kai phagesthe ekastos tên ampelon autou kai tas sukas kai piesthe udôr tou lakkou umôn
17 eôs an elthô kai labô umas eis gên ôs ê gê umôn gê sitou kai oinou kai artôn kai ampelônôn
18 mê umas apatatô Ezekias legôn o theos umôn rusetai umas mê errusanto oi theoi tôn ethnôn ekastos tên eautou chôran ek cheiros basileôs Assuriôn
19 pou estin o theos Aimath kai Arphath kai pou o theos tês poleôs Seppharim mê edunanto rusasthai Samareian ek cheiros mou
20 tis tôn theôn pantôn tôn ethnôn toutôn errusato tên gên autou ek tês cheiros mou oti rusetai o theos Ierousalêm ek cheiros mou
21 kai esiôpêsan kai oudeis apekrithê autô logon dia to prostaxai ton basilea mêdena apokrithênai
22 kai eisêlthen Eliakim o tou Chelkiou o oikonomos kai Somnas o grammateus tês dunameôs kai Iôach o tou Asaph o upomnêmatographos pros Ezekian eschismenoi tous chitônas kai apêngeilan autô tous logous Rapsakou

Kapitel 37

1 kai egeneto en tô akousai ton basilea Ezekian eschisen ta imatia kai sakkon periebaleto kai anebê eis ton oikon kuriou
2 kai apesteilen Eliakim ton oikonomon kai Somnan ton grammatea kai tous presbuterous tôn iereôn peribeblêmenous sakkous pros Êsaian uion Amôs ton prophêtên
3 kai eipan autô tade legei Ezekias êmera thlipseôs kai oneidismou kai elegmou kai orgês ê sêmeron êmera oti êkei ê ôdin tê tiktousê ischun de ouk echei tou tekein
4 eisakousai kurios o theos sou tous logous Rapsakou ous apesteilen basileus Assuriôn oneidizein theon zônta kai oneidizein logous ous êkousen kurios o theos sou kai deêthêsê pros kurion ton theon sou peri tôn kataleleimmenôn toutôn
5 kai êlthon oi paides tou basileôs pros Êsaian
6 kai eipen autois Êsaias outôs ereite pros ton kurion umôn tade legei kurios mê phobêthês apo tôn logôn ôn êkousas ous ôneidisan me oi presbeis basileôs Assuriôn
7 idou egô embalô eis auton pneuma kai akousas angelian apostraphêsetai eis tên chôran autou kai peseitai machaira en tê gê autou
8 kai apestrepsen Rapsakês kai katelaben poliorkounta ton basilea Lomnan kai êkousen basileus Assuriôn oti
9 exêlthen Tharaka basileus Aithiopôn poliorkêsai auton kai akousas apestrepsen kai apesteilen angelous pros Ezekian legôn
10 outôs ereite Ezekia basilei tês Ioudaias mê se apatatô o theos sou eph ô pepoithôs ei ep autô legôn ou mê paradothê Ierousalêm eis cheiras basileôs Assuriôn
11 ê ouk êkousas a epoiêsan basileis Assuriôn pasan tên gên ôs apôlesan
12 mê errusanto autous oi theoi tôn ethnôn ous oi pateres mou apôlesan tên te Gôzan kai Charran kai Raphes ai eisin en chôra Themad
13 pou eisin oi basileis Aimath kai Arphath kai poleôs Seppharim Anag Ougaua
14 kai elaben Ezekias to biblion para tôn angelôn kai ênoixen auto enantion kuriou
15 kai proseuxato Ezekias pros kurion legôn
16 kurie sabaôth o theos Israêl o kathêmenos epi tôn cheroubin su theos monos ei pasês basileias tês oikoumenês su epoiêsas ton ouranon kai tên gên
17 eisakouson kurie eisblepson kurie kai ide tous logous ous apesteilen Sennachêrim oneidizein theon zônta
18 ep alêtheias gar êrêmôsan basileis Assuriôn tên oikoumenên olên kai tên chôran autôn
19 kai enebalon ta eidôla autôn eis to pur ou gar theoi êsan alla erga cheirôn anthrôpôn xula kai lithoi kai apôlesan autous
20 su de kurie o theos êmôn sôson êmas ek cheiros autôn ina gnô pasa basileia tês gês oti su ei o theos monos
21 kai apestalê Êsaias uios Amôs pros Ezekian kai eipen autô tade legei kurios o theos Israêl êkousa a prosêuxô pros me peri Sennachêrim basileôs Assuriôn
22 outos o logos on elalêsen peri autou o theos ephaulisen se kai emuktêrisen se parthenos thugatêr Siôn epi soi kephalên ekinêsen thugatêr Ierousalêm
23 tina ôneidisas kai parôxunas ê pros tina upsôsas tên phônên sou kai ouk êras eis upsos tous ophthalmous sou eis ton agion tou Israêl
24 oti di angelôn ôneidisas kurion su gar eipas tô plêthei tôn armatôn egô anebên eis upsos oreôn kai eis ta eschata tou Libanou kai ekopsa to upsos tês kedrou autou kai to kallos tês kuparissou kai eisêlthon eis upsos merous tou drumou
25 kai ethêka gephuran kai êrêmôsa udata kai pasan sunagôgên udatos
26 ou tauta êkousas palai a egô epoiêsa ex archaiôn êmerôn sunetaxa nun de epedeixa exerêmôsai ethnê en ochurois kai enoikountas en polesin ochurais
27 anêka tas cheiras kai exêranthêsan kai egenonto ôs chortos xêros epi dômatôn kai ôs agrôstis
28 nun de tên anapausin sou kai tên exodon sou kai tên eisodon sou egô epistamai
29 o de thumos sou on ethumôthês kai ê pikria sou anebê pros me kai embalô phimon eis tên rina sou kai chalinon eis ta cheilê sou kai apostrepsô se tê odô ê êlthes en autê
30 touto de soi to sêmeion phage touton ton eniauton a esparkas tô de eniautô tô deuterô to kataleimma tô de tritô speirantes amêsate kai phuteusate ampelônas kai phagesthe ton karpon autôn
31 kai esontai oi kataleleimmenoi en tê Ioudaia phuêsousin rizan katô kai poiêsousin sperma anô
32 oti ex Ierousalêm exeleusontai oi kataleleimmenoi kai oi sôzomenoi ex orous Siôn o zêlos kuriou sabaôth poiêsei tauta
33 dia touto outôs legei kurios epi basilea Assuriôn ou mê eiselthê eis tên polin tautên oude mê balê ep autên belos oude mê epibalê ep autên thureon oude mê kuklôsê ep autên charaka
34 alla tê odô ê êlthen en autê apostraphêsetai tade legei kurios
35 uperaspiô uper tês poleôs tautês tou sôsai autên di eme kai dia Dauid ton paida mou
36 kai exêlthen angelos kuriou kai aneilen ek tês parembolês tôn Assuriôn ekaton ogdoêkonta pente chiliadas kai exanastantes to prôi euron panta ta sômata nekra
37 kai apostrapheis apêlthen basileus Assuriôn kai ôkêsen en Nineuê
38 kai en tô auton proskunein en tô oikô Nasarach ton patachron autou Adramelech kai Sarasar oi uioi autou epataxan auton machairais autoi de diesôthêsan eis Armenian kai ebasileusen Asordan o uios autou ant autou

Kapitel 38

1 egeneto de en tô kairô ekeinô emalakisthê Ezekias eôs thanatou kai êlthen pros auton Êsaias uios Amôs o prophêtês kai eipen pros auton tade legei kurios taxai peri tou oikou sou apothnêskeis gar su kai ou zêsê
2 kai apestrepsen Ezekias to prosôpon autou pros ton toichon kai prosêuxato pros kurion
3 legôn mnêsthêti kurie ôs eporeuthên enôpion sou meta alêtheias en kardia alêthinê kai ta aresta enôpion sou epoiêsa kai eklausen Ezekias klauthmô megalô
4 kai egeneto logos kuriou pros Êsaian legôn
5 poreuthêti kai eipon Ezekia tade legei kurios o theos Dauid tou patros sou êkousa tês phônês tês proseuchês sou kai eidon ta dakrua sou idou prostithêmi pros ton chronon sou etê deka pente
6 kai ek cheiros basileôs Assuriôn sôsô se kai uper tês poleôs tautês uperaspiô
7 touto de soi to sêmeion para kuriou oti o theos poiêsei to rêma touto
8 tên skian tôn anabathmôn ous katebê o êlios tous deka anabathmous tou oikou tou patros sou apostrepsô ton êlion tous deka anabathmous kai anebê o êlios tous deka anabathmous ous katebê ê skia
9 proseuchê Ezekiou basileôs tês Ioudaias ênika emalakisthê kai anestê ek tês malakias autou
10 egô eipa en tô upsei tôn êmerôn mou en pulais adou kataleipsô ta etê ta epiloipa
11 eipa ouketi mê idô to sôtêrion tou theou epi tês gês ouketi mê idô anthrôpon
12 ek tês sungeneias mou katelipon to loipon tês zôês mou exêlthen kai apêlthen ap emou ôsper o kataluôn skênên pêxas to pneuma mou par emoi egeneto ôs istos erithou engizousês ektemein en tê êmera ekeinê paredothên
13 eôs prôi ôs leonti outôs ta osta mou sunetripsen apo gar tês êmeras eôs tês nuktos paredothên
14 ôs chelidôn outôs phônêsô kai ôs peristera outôs meletêsô exelipon gar mou oi ophthalmoi tou blepein eis to upsos tou ouranou pros ton kurion os exeilato me
15 kai apheilato mou tên odunên tês psuchês
16 kurie peri autês gar anêngelê soi kai exêgeiras mou tên pnoên kai paraklêtheis ezêsa
17 eilou gar mou tên psuchên ina mê apolêtai kai aperripsas opisô mou pasas tas amartias mou
18 ou gar oi en adou ainesousin se oude oi apothanontes eulogêsousin se oude elpiousin oi en adou tên eleêmosunên sou
19 oi zôntôs eulogêsousin se on tropon kagô apo gar tês sêmeron paidia poiêsô a anangelousin tên dikaiosunên sou
20 kurie tês sôtêrias mou kai ou pausomai eulogôn se meta psaltêriou pasas tas êmeras tês zôês mou katenanti tou oikou tou theou
21 kai eipen Êsaias pros Ezekian labe palathên ek sukôn kai tripson kai kataplasai kai ugiês esê
22 kai eipen Ezekias touto to sêmeion oti anabêsomai eis ton oikon kuriou tou theou

Kapitel 39

1 en tô kairô ekeinô apesteilen Marôdach uios tou Laadan o basileus tês Babulônias epistolas kai presbeis kai dôra Ezekia êkousen gar oti emalakisthê eôs thanatou kai anestê
2 kai echarê ep autois Ezekias charan megalên kai edeixen autois ton oikon tou nechôtha kai tês staktês kai tôn thumiamatôn kai tou murou kai tou arguriou kai tou chrusiou kai pantas tous oikous tôn skeuôn tês gazês kai panta osa ên en tois thêsaurois autou kai ouk ên outhen o ouk edeixen Ezekias en tô oikô autou
3 kai êlthen Êsaias o prophêtês pros ton basilea Ezekian kai eipen pros auton ti legousin oi anthrôpoi outoi kai pothen êkasin pros se kai eipen Ezekias ek gês porrôthen êkasin pros me ek Babulônos
4 kai eipen Êsaias ti eidosan en tô oikô sou kai eipen Ezekias panta ta en tô oikô mou eidosan kai ouk estin en tô oikô mou o ouk eidosan alla kai ta en tois thêsaurois mou
5 kai eipen autô Êsaias akouson ton logon kuriou sabaôth
6 idou êmerai erchontai legei kurios kai lêmpsontai panta ta en tô oikô sou kai osa sunêgagon oi pateres sou eôs tês êmeras tautês eis Babulôna êxei kai ouden ou mê katalipôsin eipen de o theos
7 oti kai apo tôn teknôn sou ôn egennêsas lêmpsontai kai poiêsousin spadontas en tô oikô tou basileôs tôn Babulôniôn
8 kai eipen Ezekias pros Êsaian agathos o logos kuriou on elalêsen genesthô dê eirênê kai dikaiosunê en tais êmerais mou

Kapitel 40

1 parakaleite parakaleite ton laon mou legei o theos
2 iereis lalêsate eis tên kardian Ierousalêm parakalesate autên oti eplêsthê ê tapeinôsis autês lelutai autês ê amartia oti edexato ek cheiros kuriou dipla ta amartêmata autês
3 phônê boôntos en tê erêmô etoimasate tên odon kuriou eutheias poieite tas tribous tou theou êmôn
4 pasa pharagx plêrôthêsetai kai pan oros kai bounos tapeinôthêsetai kai estai panta ta skolia eis eutheian kai ê tracheia eis pedia
5 kai ophthêsetai ê doxa kuriou kai opsetai pasa sarx to sôtêrion tou theou oti kurios elalêsen
6 phônê legontos boêson kai eipa ti boêsô pasa sarx chortos kai pasa doxa anthrôpou ôs anthos chortou
7 exêranthê o chortos kai to anthos exepesen
8 to de rêma tou theou êmôn menei eis ton aiôna
9 ep oros upsêlon anabêthi o euangelizomenos Siôn upsôson tê ischui tên phônên sou o euangelizomenos Ierousalêm upsôsate mê phobeisthe eipon tais polesin Iouda idou o theos umôn
10 idou kurios meta ischuos erchetai kai o brachiôn meta kurieias idou o misthos autou met autou kai to ergon enantion autou
11 ôs poimên poimanei to poimnion autou kai tô brachioni autou sunaxei arnas kai en gastri echousas parakalesei
12 tis emetrêsen tê cheiri to udôr kai ton ouranon spithamê kai pasan tên gên draki tis estêsen ta orê stathmô kai tas napas zugô
13 tis egnô noun kuriou kai tis autou sumboulos egeneto os sumbiba auton
14 ê pros tina sunebouleusato kai sunebibasen auton ê tis edeixen autô krisin ê odon suneseôs tis edeixen autô
15 ei panta ta ethnê ôs stagôn apo kadou kai ôs ropê zugou elogisthêsan kai ôs sielos logisthêsontai
16 o de Libanos ouch ikanos eis kausin kai panta ta tetrapoda ouch ikana eis olokarpôsin
17 kai panta ta ethnê ôs ouden eisi kai eis outhen elogisthêsan
18 tini ômoiôsate kurion kai tini omoiômati ômoiôsate auton
19 mê eikona epoiêsen tektôn ê chrusochoos chôneusas chrusion periechrusôsen auton omoiôma kateskeuasen auton
20 xulon gar asêpton eklegetai tektôn kai sophôs zêtei pôs stêsei autou eikona kai ina mê saleuêtai
21 ou gnôsesthe ouk akousesthe ouk anêngelê ex archês umin ouk egnôte ta themelia tês gês
22 o katechôn ton guron tês gês kai oi enoikountes en autê ôs akrides o stêsas ôs kamaran ton ouranon kai diateinas ôs skênên katoikein
23 o didous archontas eis ouden archein tên de gên ôs ouden epoiêsen
24 ou gar mê speirôsin oude mê phuteusôsin oude mê rizôthê eis tên gên ê riza autôn epneusen ep autous kai exêranthêsan kai kataigis ôs phrugana analêmpsetai autous
25 nun oun tini me ômoiôsate kai upsôthêsomai eipen o agios
26 anablepsate eis upsos tous ophthalmous umôn kai idete tis katedeixen panta tauta o ekpherôn kata arithmon ton kosmon autou pantas ep onomati kalesei apo pollês doxês kai en kratei ischuos ouden se elathen
27 mê gar eipês Iakôb kai ti elalêsas Israêl apekrubê ê odos mou apo tou theou kai o theos mou tên krisin apheilen kai apestê
28 kai nun ouk egnôs ei mê êkousas theos aiônios o theos o kataskeuasas ta akra tês gês ou peinasei oude kopiasei oude estin exeuresis tês phronêseôs autou
29 didous tois peinôsin ischun kai tois mê odunômenois lupên
30 peinasousin gar neôteroi kai kopiasousin neaniskoi kai eklektoi anischues esontai
31 oi de upomenontes ton theon allaxousin ischun pterophuêsousin ôs aetoi dramountai kai ou kopiasousin badiountai kai ou peinasousin

Kapitel 41

1 egkainizesthe pros me nêsoi oi gar archontes allaxousin ischun engisatôsan kai lalêsatôsan ama tote krisin anangeilatôsan
2 tis exêgeiren apo anatolôn dikaiosunên ekalesen autên kata podas autou kai poreusetai dôsei enantion ethnôn kai basileis ekstêsei kai dôsei eis gên tas machairas autôn kai ôs phrugana exôsmena ta toxa autôn
3 kai diôxetai autous kai dieleusetai en eirênê ê odos tôn podôn autou
4 tis enêrgêsen kai epoiêsen tauta ekalesen autên o kalôn autên apo geneôn archês egô theos prôtos kai eis ta eperchomena egô eimi
5 eidosan ethnê kai ephobêthêsan ta akra tês gês êngisan kai êlthosan ama
6 krinôn ekastos tô plêsion kai tô adelphô boêthêsai kai erei
7 ischusen anêr tektôn kai chalkeus tuptôn sphurê ama elaunôn pote men erei sumblêma kalon estin ischurôsan auta en êlois thêsousin auta kai ou kinêthêsontai
8 su de Israêl pais mou Iakôb on exelexamên sperma Abraam on êgapêsa
9 ou antelabomên ap akrôn tês gês kai ek tôn skopiôn autês ekalesa se kai eipa soi pais mou ei exelexamên se kai ouk egkatelipon se
10 mê phobou meta sou gar eimi mê planô egô gar eimi o theos sou o enischusas se kai eboêthêsa soi kai êsphalisamên se tê dexia tê dikaia mou
11 idou aischunthêsontai kai entrapêsontai pantes oi antikeimenoi soi esontai gar ôs ouk ontes kai apolountai pantes oi antidikoi sou
12 zêtêseis autous kai ou mê eurês tous anthrôpous oi paroinêsousin eis se esontai gar ôs ouk ontes kai ouk esontai oi antipolemountes se
13 oti egô o theos sou o kratôn tês dexias sou o legôn soi mê phobou
14 Iakôb oligostos Israêl egô eboêthêsa soi legei o theos o lutroumenos se Israêl
15 idou epoiêsa se ôs trochous amaxês aloôntas kainous pristêroeideis kai aloêseis orê kai leptuneis bounous kai ôs chnoun thêseis
16 kai likmêseis kai anemos lêmpsetai autous kai kataigis diasperei autous su de euphranthêsê en tois agiois Israêl kai agalliasontai
17 oi ptôchoi kai oi endeeis zêtêsousin gar udôr kai ouk estai ê glôssa autôn apo tês dipsês exêranthê egô kurios o theos egô epakousomai o theos Israêl kai ouk egkataleipsô autous
18 alla anoixô epi tôn oreôn potamous kai en mesô pediôn pêgas poiêsô tên erêmon eis elê kai tên dipsôsan gên en udragôgois
19 thêsô eis tên anudron gên kedron kai puxon kai mursinên kai kuparisson kai leukên
20 ina idôsin kai gnôsin kai ennoêthôsin kai epistôntai ama oti cheir kuriou epoiêsen tauta panta kai o agios tou Israêl katedeixen
21 engizei ê krisis umôn legei kurios o theos êngisan ai boulai umôn legei o basileus Iakôb
22 engisatôsan kai anangeilatôsan umin a sumbêsetai ê ta protera tina ên eipate kai epistêsomen ton noun kai gnôsometha ti ta eschata kai ta eperchomena eipate êmin
23 anangeilate êmin ta eperchomena ep eschatou kai gnôsometha oti theoi este eu poiêsate kai kakôsate kai thaumasometha kai opsometha ama
24 oti pothen este umeis kai pothen ê ergasia umôn ek gês bdelugma exelexanto umas
25 egô de êgeira ton apo borra kai ton aph êliou anatolôn klêthêsontai tô onomati mou erchesthôsan archontes kai ôs pêlos kerameôs kai ôs kerameus katapatôn ton pêlon outôs katapatêthêsesthe
26 tis gar anangelei ta ex archês ina gnômen kai ta emprosthen kai eroumen oti alêthê estin ouk estin o prolegôn oude o akouôn umôn tous logous
27 archên Siôn dôsô kai Ierousalêm parakalesô eis odon
28 apo gar tôn ethnôn idou oudeis kai apo tôn eidôlôn autôn ouk ên o anangellôn kai ean erôtêsô autous pothen este ou mê apokrithôsin moi
29 eisin gar oi poiountes umas kai matên oi planôntes umas

Kapitel 42

1 Iakôb o pais mou antilêmpsomai autou Israêl o eklektos mou prosedexato auton ê psuchê mou edôka to pneuma mou ep auton krisin tois ethnesin exoisei
2 ou kekraxetai oude anêsei oude akousthêsetai exô ê phônê autou
3 kalamon tethlasmenon ou suntripsei kai linon kapnizomenon ou sbesei alla eis alêtheian exoisei krisin
4 analampsei kai ou thrausthêsetai eôs an thê epi tês gês krisin kai epi tô onomati autou ethnê elpiousin
5 outôs legei kurios o theos o poiêsas ton ouranon kai pêxas auton o stereôsas tên gên kai ta en autê kai didous pnoên tô laô tô ep autês kai pneuma tois patousin autên
6 egô kurios o theos ekalesa se en dikaiosunê kai kratêsô tês cheiros sou kai enischusô se kai edôka se eis diathêkên genous eis phôs ethnôn
7 anoixai ophthalmous tuphlôn exagagein ek desmôn dedemenous kai ex oikou phulakês kathêmenous en skotei
8 egô kurios o theos touto mou estin to onoma tên doxan mou eterô ou dôsô oude tas aretas mou tois gluptois
9 ta ap archês idou êkasin kai kaina a egô anangelô kai pro tou anateilai edêlôthê umin
10 umnêsate tô kuriô umnon kainon ê archê autou doxazete to onoma autou ap akrou tês gês oi katabainontes eis tên thalassan kai pleontes autên ai nêsoi kai oi katoikountes autas
11 euphranthêti erêmos kai ai kômai autês epauleis kai oi katoikountes Kêdar euphranthêsontai oi katoikountes Petran ap akrôn tôn oreôn boêsousin
12 dôsousin tô theô doxan tas aretas autou en tais nêsois anangelousin
13 kurios o theos tôn dunameôn exeleusetai kai suntripsei polemon epegerei zêlon kai boêsetai epi tous echthrous autou meta ischuos
14 esiôpêsa mê kai aei siôpêsomai kai anexomai ekarterêsa ôs ê tiktousa ekstêsô kai xêranô ama
15 kai thêsô potamous eis nêsous kai elê xêranô
16 kai axô tuphlous en odô ê ouk egnôsan kai tribous ous ouk êdeisan patêsai poiêsô autous poiêsô autois to skotos eis phôs kai ta skolia eis eutheian tauta ta rêmata poiêsô kai ouk egkataleipsô autous
17 autoi de apestraphêsan eis ta opisô aischunthête aischunên oi pepoithotes epi tois gluptois oi legontes tois chôneutois umeis este theoi êmôn
18 oi kôphoi akousate kai oi tuphloi anablepsate idein
19 kai tis tuphlos all ê oi paides mou kai kôphoi all ê oi kurieuontes autôn kai etuphlôthêsan oi douloi tou theou
20 eidete pleonakis kai ouk ephulaxasthe ênoigmena ta ôta kai ouk êkousate
21 kurios o theos ebouleto ina dikaiôthê kai megalunê ainesin kai eidon
22 kai egeneto o laos pepronomeumenos kai diêrpasmenos ê gar pagis en tois tamieiois pantachou kai en oikois ama opou ekrupsan autous egenonto eis pronomên kai ouk ên o exairoumenos arpagma kai ouk ên o legôn apodos
23 tis en umin os enôtieitai tauta eisakousetai eis ta eperchomena
24 tis edôken eis diarpagên Iakôb kai Israêl tois pronomeuousin auton ouchi o theos ô êmartosan autô kai ouk eboulonto en tais odois autou poreuesthai oude akouein tou nomou autou
25 kai epêgagen ep autous orgên thumou autou kai katischusen autous polemos kai oi sumphlegontes autous kuklô kai ouk egnôsan ekastos autôn oude ethento epi psuchên

Kapitel 43

1 kai nun outôs legei kurios o theos o poiêsas se Iakôb o plasas se Israêl mê phobou oti elutrôsamên se ekalesa se to onoma sou emos ei su
2 kai ean diabainês di udatos meta sou eimi kai potamoi ou sugklusousin se kai ean dielthês dia puros ou mê katakauthês phlox ou katakausei se
3 oti egô kurios o theos sou o agios Israêl o sôzôn se epoiêsa sou allagma Aigupton kai Aithiopian kai Soênên uper sou
4 aph ou entimos egenou enantion mou edoxasthês kagô se êgapêsa kai dôsô anthrôpous pollous uper sou kai archontas uper tês kephalês sou
5 mê phobou oti meta sou eimi apo anatolôn axô to sperma sou kai apo dusmôn sunaxô se
6 erô tô borra age kai tô libi mê kôlue age tous uious mou apo gês porrôthen kai tas thugateras mou ap akrôn tês gês
7 pantas osoi epikeklêntai tô onomati mou en gar tê doxê mou kateskeuasa auton kai eplasa kai epoiêsa auton
8 kai exêgagon laon tuphlon kai ophthalmoi eisin ôsautôs tuphloi kai kôphoi ta ôta echontes
9 panta ta ethnê sunêchthêsan ama kai sunachthêsontai archontes ex autôn tis anangelei tauta ê ta ex archês tis anangelei umin agagetôsan tous marturas autôn kai dikaiôthêtôsan kai eipatôsan alêthê
10 genesthe moi martures kagô martus legei kurios o theos kai o pais on exelexamên ina gnôte kai pisteusête kai sunête oti egô eimi emprosthen mou ouk egeneto allos theos kai met eme ouk estai
11 egô o theos kai ouk estin parex emou sôzôn
12 anêngeila kai esôsa ôneidisa kai ouk ên en umin allotrios umeis emoi martures kagô martus legei kurios o theos
13 eti ap archês kai ouk estin o ek tôn cheirôn mou exairoumenos poiêsô kai tis apostrepsei auto
14 outôs legei kurios o theos o lutroumenos umas o agios Israêl eneken umôn apostelô eis Babulôna kai epegerô pantas pheugontas kai Chaldaioi en ploiois dethêsontai
15 egô kurios o theos o agios umôn o katadeixas Israêl basilea umôn
16 outôs legei kurios o didous odon en thalassê kai en udati ischurô tribon
17 o exagagôn armata kai ippon kai ochlon ischuron alla ekoimêthêsan kai ouk anastêsontai esbesthêsan ôs linon esbesmenon
18 mê mnêmoneuete ta prôta kai ta archaia mê sullogizesthe
19 idou poiô kaina a nun anatelei kai gnôsesthe auta kai poiêsô en tê erêmô odon kai en tê anudrô potamous
20 eulogêsei me ta thêria tou agrou seirênes kai thugateres strouthôn oti edôka en tê erêmô udôr kai potamous en tê anudrô potisai to genos mou to eklekton
21 laon mou on periepoiêsamên tas aretas mou diêgeisthai
22 ou nun ekalesa se Iakôb oude kopiasai se epoiêsa Israêl
23 ouk emoi probata tês olokarpôseôs sou oude en tais thusiais sou edoxasas me oude egkopon epoiêsa se en libanô
24 oude ektêsô moi arguriou thumiama oude to stear tôn thusiôn sou epethumêsa alla en tais amartiais sou kai en tais adikiais sou proestên sou
25 egô eimi egô eimi o exaleiphôn tas anomias sou kai ou mê mnêsthêsomai
26 su de mnêsthêti kai krithômen lege su tas anomias sou prôtos ina dikaiôthês
27 oi pateres umôn prôtoi kai oi archontes autôn ênomêsan eis eme
28 kai emianan oi archontes ta agia mou kai edôka apolesai Iakôb kai Israêl eis oneidismon

Kapitel 44

1 nun de akouson pais mou Iakôb kai Israêl on exelexamên
2 outôs legei kurios o theos o poiêsas se kai o plasas se ek koilias eti boêthêthêsê mê phobou pais mou Iakôb kai o êgapêmenos Israêl on exelexamên
3 oti egô dôsô udôr en dipsei tois poreuomenois en anudrô epithêsô to pneuma mou epi to sperma sou kai tas eulogias mou epi ta tekna sou
4 kai anatelousin ôsei chortos ana meson udatos kai ôs itea epi pararreon udôr
5 outos erei tou theou eimi kai outos boêsetai epi tô onomati Iakôb kai eteros epigrapsei tou theou eimi epi tô onomati Israêl
6 outôs legei o theos o basileus tou Israêl o rusamenos auton theos sabaôth egô prôtos kai egô meta tauta plên emou ouk estin theos
7 tis ôsper egô stêtô kalesatô kai etoimasatô moi aph ou epoiêsa anthrôpon eis ton aiôna kai ta eperchomena pro tou elthein anangeilatôsan umin
8 mê parakaluptesthe ouk ap archês ênôtisasthe kai apêngeila umin martures umeis este ei estin theos plên emou kai ouk êsan tote
9 oi plassontes kai gluphontes pantes mataioi oi poiountes ta katathumia autôn a ouk ôphelêsei autous alla aischunthêsontai
10 pantes oi plassontes theon kai gluphontes anôphelê
11 kai pantes othen egenonto exêranthêsan kai kôphoi apo anthrôpôn sunachthêtôsan pantes kai stêtôsan ama entrapêtôsan kai aischunthêtôsan ama
12 oti ôxunen tektôn sidêron skeparnô eirgasato auto kai en teretrô etrêsen auto eirgasato auto en tô brachioni tês ischuos autou kai peinasei kai asthenêsei kai ou mê piê udôr eklexamenos
13 tektôn xulon estêsen auto en metrô kai en kollê erruthmisen auto epoiêsen auto ôs morphên andros kai ôs ôraiotêta anthrôpou stêsai auto en oikô
14 o ekopsen xulon ek tou drumou o ephuteusen kurios kai uetos emêkunen
15 ina ê anthrôpois eis kausin kai labôn ap autou ethermanthê kai kausantes epepsan artous ep autôn to de loipon eirgasanto eis theous kai proskunousin autous
16 ou to êmisu autou katekausan en puri kai kausantes epepsan artous ep autôn kai ep autou kreas optêsas ephagen kai eneplêsthê kai thermantheis eipen êdu moi oti ethermanthên kai eidon pur
17 to de loipon epoiêsen eis theon glupton kai proskunei autô kai proseuchetai legôn exelou me oti theos mou ei su
18 ouk egnôsan phronêsai oti apêmaurôthêsan tou blepein tois ophthalmois autôn kai tou noêsai tê kardia autôn
19 kai ouk elogisato tê kardia autou oude anelogisato en tê psuchê autou oude egnô tê phronêsei oti to êmisu autou katekausen en puri kai epepsen epi tôn anthrakôn autou artous kai optêsas kreas ephagen kai to loipon autou eis bdelugma epoiêsen kai proskunousin autô
20 gnôte oti spodos ê kardia autôn kai planôntai kai oudeis dunatai exelesthai tên psuchên autou idete ouk ereite oti pseudos en tê dexia mou
21 mnêsthêti tauta Iakôb kai Israêl oti pais mou ei su eplasa se paida mou kai su Israêl mê epilanthanou mou
22 idou gar apêleipsa ôs nephelên tas anomias sou kai ôs gnophon tas amartias sou epistraphêti pros me kai lutrôsomai se
23 euphranthête ouranoi oti êleêsen o theos ton Israêl salpisate themelia tês gês boêsate orê euphrosunên oi bounoi kai panta ta xula ta en autois oti elutrôsato o theos ton Iakôb kai Israêl doxasthêsetai
24 outôs legei kurios o lutroumenos se kai o plassôn se ek koilias egô kurios o suntelôn panta exeteina ton ouranon monos kai estereôsa tên gên tis eteros
25 diaskedasei sêmeia engastrimuthôn kai manteias apo kardias apostrephôn phronimous eis ta opisô kai tên boulên autôn môreuôn
26 kai istôn rêmata paidos autou kai tên boulên tôn angelôn autou alêtheuôn o legôn Ierousalêm katoikêthêsê kai tais polesin tês Ioudaias oikodomêthêsesthe kai ta erêma autês anatelei
27 o legôn tê abussô erêmôthêsê kai tous potamous sou xêranô
28 o legôn Kurô phronein kai panta ta thelêmata mou poiêsei o legôn Ierousalêm oikodomêthêsê kai ton oikon ton agion mou themeliôsô

Kapitel 45

1 outôs legei kurios o theos tô christô mou Kurô ou ekratêsa tês dexias epakousai emprosthen autou ethnê kai ischun basileôn diarrêxô anoixô emprosthen autou thuras kai poleis ou sugkleisthêsontai
2 egô emprosthen sou poreusomai kai orê omaliô thuras chalkas suntripsô kai mochlous sidêrous sugklasô
3 kai dôsô soi thêsaurous skoteinous apokruphous aoratous anoixô soi ina gnôs oti egô kurios o theos o kalôn to onoma sou theos Israêl
4 eneken Iakôb tou paidos mou kai Israêl tou eklektou mou egô kalesô se tô onomati sou kai prosdexomai se su de ouk egnôs me
5 oti egô kurios o theos kai ouk estin eti plên emou theos kai ouk êdeis me
6 ina gnôsin oi apo anatolôn êliou kai oi apo dusmôn oti ouk estin plên emou egô kurios o theos kai ouk estin eti
7 egô o kataskeuasas phôs kai poiêsas skotos o poiôn eirênên kai ktizôn kaka egô kurios o theos o poiôn tauta panta
8 euphranthêtô o ouranos anôthen kai ai nephelai ranatôsan dikaiosunên anateilatô ê gê eleos kai dikaiosunên anateilatô ama egô eimi kurios o ktisas se
9 poion beltion kateskeuasa ôs pêlon kerameôs mê o arotriôn arotriasei tên gên olên tên êmeran mê erei o pêlos tô keramei ti poieis oti ouk ergazê oude echeis cheiras
10 o legôn tô patri ti gennêseis kai tê mêtri ti ôdinêseis
11 oti outôs legei kurios o theos o agios Israêl o poiêsas ta eperchomena erôtêsate me peri tôn uiôn mou kai peri tôn thugaterôn mou kai peri tôn ergôn tôn cheirôn mou enteilasthe moi
12 egô epoiêsa gên kai anthrôpon ep autês egô tê cheiri mou estereôsa ton ouranon egô pasi tois astrois eneteilamên
13 egô êgeira auton meta dikaiosunês basilea kai pasai ai odoi autou eutheiai outos oikodomêsei tên polin mou kai tên aichmalôsian tou laou mou epistrepsei ou meta lutrôn oude meta dôrôn eipen kurios sabaôth
14 outôs legei kurios sabaôth ekopiasen Aiguptos kai emporia Aithiopôn kai oi Sebôin andres upsêloi epi se diabêsontai kai soi esontai douloi kai opisô sou akolouthêsousin dedemenoi cheiropedais kai proskunêsousin soi kai en soi proseuxontai oti en soi o theos estin kai erousin ouk estin theos plên sou
15 su gar ei theos kai ouk êdeimen o theos tou Israêl sôtêr
16 aischunthêsontai kai entrapêsontai pantes oi antikeimenoi autô kai poreusontai en aischunê egkainizesthe pros me nêsoi
17 Israêl sôzetai upo kuriou sôtêrian aiônion ouk aischunthêsontai oude mê entrapôsin eôs tou aiônos
18 outôs legei kurios o poiêsas ton ouranon outos o theos o katadeixas tên gên kai poiêsas autên autos diôrisen autên ouk eis kenon epoiêsen autên alla katoikeisthai egô eimi kai ouk estin eti
19 ouk en kruphê lelalêka oude en topô gês skoteinô ouk eipa tô spermati Iakôb mataion zêtêsate egô eimi egô eimi kurios lalôn dikaiosunên kai anangellôn alêtheian
20 sunachthête kai êkete bouleusasthe ama oi sôzomenoi apo tôn ethnôn ouk egnôsan oi airontes to xulon glumma autôn kai proseuchomenoi ôs pros theous oi ou sôzousin
21 ei anangelousin engisatôsan ina gnôsin ama tis akousta epoiêsen tauta ap archês tote anêngelê umin egô o theos kai ouk estin allos plên emou dikaios kai sôtêr ouk estin parex emou
22 epistraphête pros me kai sôthêsesthe oi ap eschatou tês gês egô eimi o theos kai ouk estin allos
23 kat emautou omnuô ê mên exeleusetai ek tou stomatos mou dikaiosunê oi logoi mou ouk apostraphêsontai oti emoi kampsei pan gonu kai exomologêsetai pasa glôssa tô theô
24 legôn dikaiosunê kai doxa pros auton êxousin kai aischunthêsontai pantes oi aphorizontes eautous
25 apo kuriou dikaiôthêsontai kai en tô theô endoxasthêsontai pan to sperma tôn uiôn Israêl

Kapitel 46

1 epese Bêl sunetribê Dagôn egeneto ta glupta autôn eis thêria kai ktênê airete auta katadedemena ôs phortion kopiônti
2 kai peinônti kai eklelumenô ouk ischuonti ama oi ou dunêsontai sôthênai apo polemou autoi de aichmalôtoi êchthêsan
3 akousate mou oikos tou Iakôb kai pan to kataloipon tou Israêl oi airomenoi ek koilias kai paideuomenoi ek paidiou
4 eôs gêrous egô eimi kai eôs an katagêrasête egô eimi egô anechomai umôn egô epoiêsa kai egô anêsô egô analêmpsomai kai sôsô umas
5 tini me ômoiôsate idete technasasthe oi planômenoi
6 oi sumballomenoi chrusion ek marsippiou kai argurion en zugô stêsousin en stathmô kai misthôsamenoi chrusochoon epoiêsan cheiropoiêta kai kupsantes proskunousin autois
7 airousin auto epi tôn ômôn kai poreuontai ean de thôsin auto epi tou topou autou menei ou mê kinêthê kai os an boêsê pros auton ou mê eisakousê apo kakôn ou mê sôsê auton
8 mnêsthête tauta kai stenaxate metanoêsate oi peplanêmenoi epistrepsate tê kardia
9 kai mnêsthête ta protera apo tou aiônos oti egô eimi o theos kai ouk estin eti plên emou
10 anangellôn proteron ta eschata prin auta genesthai kai ama sunetelesthê kai eipa pasa mou ê boulê stêsetai kai panta osa bebouleumai poiêsô
11 kalôn ap anatolôn peteinon kai apo gês porrôthen peri ôn bebouleumai elalêsa kai êgagon ektisa kai epoiêsa êgagon auton kai euodôsa tên odon autou
12 akousate mou oi apolôlekotes tên kardian oi makran apo tês dikaiosunês
13 êngisa tên dikaiosunên mou kai tên sôtêrian tên par emou ou bradunô dedôka en Siôn sôtêrian tô Israêl eis doxasma

Kapitel 47

1 katabêthi kathison epi tên gên parthenos thugatêr Babulônos eiselthe eis to skotos thugatêr Chaldaiôn oti ouketi prostethêsê klêthênai apalê kai truphera
2 labe mulon aleson aleuron apokalupsai to katakalumma sou anakalupsai tas polias anasurai tas knêmas diabêthi potamous
3 anakaluphthêsetai ê aischunê sou phanêsontai oi oneidismoi sou to dikaion ek sou lêmpsomai ouketi mê paradô anthrôpois
4 eipen o rusamenos se kurios sabaôth onoma autô agios Israêl
5 kathison katanenugmenê eiselthe eis to skotos thugatêr Chaldaiôn ouketi mê klêthês ischus basileias
6 parôxunthên epi tô laô mou emianas tên klêronomian mou egô edôka eis tên cheira sou su de ouk edôkas autois eleos tou presbuterou ebarunas ton zugon sphodra
7 kai eipas eis ton aiôna esomai archousa ouk enoêsas tauta en tê kardia sou oude emnêsthês ta eschata
8 nun de akouson tauta ê truphera ê kathêmenê pepoithuia ê legousa en tê kardia autês egô eimi kai ouk estin etera ou kathiô chêra oude gnôsomai orphaneian
9 nun de êxei exaiphnês epi se ta duo tauta en mia êmera chêreia kai ateknia êxei exaiphnês epi se en tê pharmakeia sou en tê ischui tôn epaoidôn sou sphodra
10 tê elpidi tês ponêrias sou su gar eipas egô eimi kai ouk estin etera gnôthi oti ê sunesis toutôn kai ê porneia sou estai soi aischunê kai eipas tê kardia sou egô eimi kai ouk estin etera
11 kai êxei epi se apôleia kai ou mê gnôs bothunos kai empesê eis auton kai êxei epi se talaipôria kai ou mê dunêsê kathara genesthai kai êxei epi se exapinês apôleia kai ou mê gnôs
12 stêthi nun en tais epaoidais sou kai tê pollê pharmakeia sou a emanthanes ek neotêtos sou ei dunêsê ôphelêthênai
13 kekopiakas en tais boulais sou stêtôsan kai sôsatôsan se oi astrologoi tou ouranou oi orôntes tous asteras anangeilatôsan soi ti mellei epi se erchesthai
14 idou pantes ôs phrugana epi puri katakaêsontai kai ou mê exelôntai tên psuchên autôn ek phlogos oti echeis anthrakas puros kathisai ep autous
15 outoi esontai soi boêtheia ekopiasas en tê metabolê sou ek neotêtos anthrôpos kath eauton eplanêthê soi de ouk estai sôtêria

Kapitel 48

1 akousate tauta oikos Iakôb oi keklêmenoi tô onomati Israêl kai oi ex Iouda exelthontes oi omnuontes tô onomati kuriou theou Israêl mimnêskomenoi ou meta alêtheias oude meta dikaiosunês
2 kai antechomenoi tô onomati tês poleôs tês agias kai epi tô theô tou Israêl antistêrizomenoi kurios sabaôth onoma autô
3 ta protera eti anêngeila kai ek tou stomatos mou exêlthen kai akouston egeneto exapina epoiêsa kai epêlthen
4 ginôskô egô oti sklêros ei kai neuron sidêroun o trachêlos sou kai to metôpon sou chalkoun
5 kai anêngeila soi palai prin elthein epi se akouston soi epoiêsa mê eipês oti ta eidôla mou epoiêsan kai mê eipês oti ta glupta kai ta chôneuta eneteilato moi
6 êkousate panta kai umeis ouk egnôte alla kai akousta soi epoiêsa ta kaina apo tou nun a mellei ginesthai kai ouk eipas
7 nun ginetai kai ou palai kai ou proterais êmerais êkousas auta mê eipês oti nai ginôskô auta
8 oute egnôs oute êpistô oute ap archês ênoixa sou ta ôta egnôn gar oti athetôn athetêseis kai anomos eti ek koilias klêthêsê
9 eneken tou emou onomatos deixô soi ton thumon mou kai ta endoxa mou epaxô epi soi ina mê exolethreusô se
10 idou pepraka se ouch eneken arguriou exeilamên de se ek kaminou ptôcheias
11 eneken emou poiêsô soi oti to emon onoma bebêloutai kai tên doxan mou eterô ou dôsô
12 akoue mou Iakôb kai Israêl on egô kalô egô eimi prôtos kai egô eimi eis ton aiôna
13 kai ê cheir mou ethemeliôsen tên gên kai ê dexia mou estereôsen ton ouranon kalesô autous kai stêsontai ama
14 kai sunachthêsontai pantes kai akousontai tis autois anêngeilen tauta agapôn se epoiêsa to thelêma sou epi Babulôna tou arai sperma Chaldaiôn
15 egô elalêsa egô ekalesa êgagon auton kai euodôsa tên odon autou
16 prosagagete pros me kai akousate tauta ouk ap archês en kruphê elalêsa oude en topô gês skoteinô ênika egeneto ekei êmên kai nun kurios apestalken me kai to pneuma autou
17 outôs legei kurios o rusamenos se o agios Israêl egô eimi o theos sou dedeicha soi tou eurein se tên odon en ê poreusê en autê
18 kai ei êkousas tôn entolôn mou egeneto an ôsei potamos ê eirênê sou kai ê dikaiosunê sou ôs kuma thalassês
19 kai egeneto an ôs ê ammos to sperma sou kai ta ekgona tês koilias sou ôs o chous tês gês oude nun ou mê exolethreuthês oude apoleitai to onoma sou enôpion mou
20 exelthe ek Babulônos pheugôn apo tôn Chaldaiôn phônên euphrosunês anangeilate kai akouston genesthô touto apangeilate eôs eschatou tês gês legete errusato kurios ton doulon autou Iakôb
21 kai ean dipsêsôsin di erêmou axei autous udôr ek petras exaxei autois schisthêsetai petra kai ruêsetai udôr kai pietai o laos mou
22 ouk estin chairein tois asebesin legei kurios

Kapitel 49

1 akousate mou nêsoi kai prosechete ethnê dia chronou pollou stêsetai legei kurios ek koilias mêtros mou ekalesen to onoma mou
2 kai ethêken to stoma mou ôsei machairan oxeian kai upo tên skepên tês cheiros autou ekrupsen me ethêken me ôs belos eklekton kai en tê pharetra autou eskepasen me
3 kai eipen moi doulos mou ei su Israêl kai en soi doxasthêsomai
4 kai egô eipa kenôs ekopiasa kai eis mataion kai eis ouden edôka tên ischun mou dia touto ê krisis mou para kuriô kai o ponos mou enantion tou theou mou
5 kai nun outôs legei kurios o plasas me ek koilias doulon eautô tou sunagagein ton Iakôb kai Israêl pros auton sunachthêsomai kai doxasthêsomai enantion kuriou kai o theos mou estai mou ischus
6 kai eipen moi mega soi estin tou klêthênai se paida mou tou stêsai tas phulas Iakôb kai tên diasporan tou Israêl epistrepsai idou tetheika se eis diathêkên genous eis phôs ethnôn tou einai se eis sôtêrian eôs eschatou tês gês
7 outôs legei kurios o rusamenos se o theos Israêl agiasate ton phaulizonta tên psuchên autou ton bdelussomenon upo tôn ethnôn tôn doulôn tôn archontôn basileis opsontai auton kai anastêsontai archontes kai proskunêsousin autô eneken kuriou oti pistos estin o agios Israêl kai exelexamên se
8 outôs legei kurios kairô dektô epêkousa sou kai en êmera sôtêrias eboêthêsa soi kai edôka se eis diathêkên ethnôn tou katastêsai tên gên kai klêronomêsai klêronomian erêmou
9 legonta tois en desmois exelthate kai tois en tô skotei anakaluphthênai kai en pasais tais odois autôn boskêthêsontai kai en pasais tais tribois ê nomê autôn
10 ou peinasousin oude dipsêsousin oude pataxei autous kausôn oude o êlios alla o eleôn autous parakalesei kai dia pêgôn udatôn axei autous
11 kai thêsô pan oros eis odon kai pasan tribon eis boskêma autois
12 idou outoi porrôthen erchontai outoi apo borra kai outoi apo thalassês alloi de ek gês Persôn
13 euphrainesthe ouranoi kai agalliasthô ê gê rêxatôsan ta orê euphrosunên kai oi bounoi dikaiosunên oti êleêsen o theos ton laon autou kai tous tapeinous tou laou autou parekalesen
14 eipen de Siôn egkatelipen me kurios kai o kurios epelatheto mou
15 mê epilêsetai gunê tou paidiou autês tou mê eleêsai ta ekgona tês koilias autês ei de kai epilathoito tauta gunê all egô ouk epilêsomai sou eipen kurios
16 idou epi tôn cheirôn mou ezôgraphêsa sou ta teichê kai enôpion mou ei dia pantos
17 kai tachu oikodomêthêsê uph ôn kathêrethês kai oi erêmôsantes se ek sou exeleusontai
18 aron kuklô tous ophthalmous sou kai ide pantas idou sunêchthêsan kai êlthosan pros se zô egô legei kurios oti pantas autous endusê kai perithêsê autous ôs kosmon numphês
19 oti ta erêma sou kai ta diephtharmena kai ta peptôkota nun stenochôrêsei apo tôn katoikountôn kai makrunthêsontai apo sou oi katapinontes se
20 erousin gar eis ta ôta sou oi uioi sou ous apolôlekas stenos moi o topos poiêson moi topon ina katoikêsô
21 kai ereis en tê kardia sou tis egennêsen moi toutous egô de ateknos kai chêra toutous de tis exethrepsen moi egô de kateleiphthên monê outoi de moi pou êsan
22 outôs legei kurios idou airô eis ta ethnê tên cheira mou kai eis tas nêsous arô sussêmon mou kai axousin tous uious sou en kolpô tas de thugateras sou ep ômôn arousin
23 kai esontai basileis tithênoi sou ai de archousai trophoi sou epi prosôpon tês gês proskunêsousin soi kai ton choun tôn podôn sou leixousin kai gnôsê oti egô kurios kai ouk aischunthêsê
24 mê lêmpsetai tis para gigantos skula kai ean aichmalôteusê tis adikôs sôthêsetai
25 outôs legei kurios ean tis aichmalôteusê giganta lêmpsetai skula lambanôn de para ischuontos sôthêsetai egô de tên krisin sou krinô kai egô tous uious sou rusomai
26 kai phagontai oi thlipsantes se tas sarkas autôn kai piontai ôs oinon neon to aima autôn kai methusthêsontai kai aisthanthêsetai pasa sarx oti egô kurios o rusamenos se kai antilambanomenos ischuos Iakôb

Kapitel 50

1 outôs legei kurios poion to biblion tou apostasiou tês mêtros umôn ô exapesteila autên ê tini upochreô pepraka umas idou tais amartiais umôn eprathête kai tais anomiais umôn exapesteila tên mêtera umôn
2 ti oti êlthon kai ouk ên anthrôpos ekalesa kai ouk ên o upakouôn mê ouk ischuei ê cheir mou tou rusasthai ê ouk ischuô tou exelesthai idou tê apeilê mou exerêmôsô tên thalassan kai thêsô potamous erêmous kai xêranthêsontai oi ichthues autôn apo tou mê einai udôr kai apothanountai en dipsei
3 kai endusô ton ouranon skotos kai thêsô ôs sakkon to peribolaion autou
4 kurios didôsin moi glôssan paideias tou gnônai en kairô ênika dei eipein logon ethêken moi prôi prosethêken moi ôtion akouein
5 kai ê paideia kuriou anoigei mou ta ôta egô de ouk apeithô oude antilegô
6 ton nôton mou dedôka eis mastigas tas de siagonas mou eis rapismata to de prosôpon mou ouk apestrepsa apo aischunês emptusmatôn
7 kai kurios boêthos mou egenêthê dia touto ouk enetrapên alla ethêka to prosôpon mou ôs sterean petran kai egnôn oti ou mê aischunthô
8 oti engizei o dikaiôsas me tis o krinomenos moi antistêtô moi ama kai tis o krinomenos moi engisatô moi
9 idou kurios boêthei moi tis kakôsei me idou pantes umeis ôs imation palaiôthêsesthe kai ôs sês kataphagetai umas
10 tis en umin o phoboumenos ton kurion akousatô tês phônês tou paidos autou oi poreuomenoi en skotei ouk estin autois phôs pepoithate epi tô onomati kuriou kai antistêrisasthe epi tô theô
11 idou pantes umeis pur kaiete kai katischuete phloga poreuesthe tô phôti tou puros umôn kai tê phlogi ê exekausate di eme egeneto tauta umin en lupê koimêthêsesthe

Kapitel 51

1 akousate mou oi diôkontes to dikaion kai zêtountes ton kurion emblepsate eis tên sterean petran ên elatomêsate kai eis ton bothunon tou lakkou on ôruxate
2 emblepsate eis Abraam ton patera umôn kai eis Sarran tên ôdinousan umas oti eis ên kai ekalesa auton kai eulogêsa auton kai êgapêsa auton kai eplêthuna auton
3 kai se nun parakalesô Siôn kai parekalesa panta ta erêma autês kai thêsô ta erêma autês ôs paradeison kuriou euphrosunên kai agalliama eurêsousin en autê exomologêsin kai phônên aineseôs
4 akousate mou akousate laos mou kai oi basileis pros me enôtisasthe oti nomos par emou exeleusetai kai ê krisis mou eis phôs ethnôn
5 engizei tachu ê dikaiosunê mou kai exeleusetai ôs phôs to sôtêrion mou kai eis ton brachiona mou ethnê elpiousin eme nêsoi upomenousin kai eis ton brachiona mou elpiousin
6 arate eis ton ouranon tous ophthalmous umôn kai emblepsate eis tên gên katô oti o ouranos ôs kapnos estereôthê ê de gê ôs imation palaiôthêsetai oi de katoikountes tên gên ôsper tauta apothanountai to de sôtêrion mou eis ton aiôna estai ê de dikaiosunê mou ou mê eklipê
7 akousate mou oi eidotes krisin laos mou ou o nomos mou en tê kardia umôn mê phobeisthe oneidismon anthrôpôn kai tô phaulismô autôn mê êttasthe
8 ôsper gar imation brôthêsetai upo chronou kai ôs eria brôthêsetai upo sêtos ê de dikaiosunê mou eis ton aiôna estai to de sôtêrion mou eis geneas geneôn
9 exegeirou exegeirou Ierousalêm kai endusai tên ischun tou brachionos sou exegeirou ôs en archê êmeras ôs genea aiônos ou su ei
10 ê erêmousa thalassan udôr abussou plêthos ê theisa ta bathê tês thalassês odon diabaseôs ruomenois
11 kai lelutrômenois upo gar kuriou apostraphêsontai kai êxousin eis Siôn met euphrosunês kai agalliamatos aiôniou epi gar tês kephalês autôn agalliasis kai ainesis kai euphrosunê katalêmpsetai autous apedra odunê kai lupê kai stenagmos
12 egô eimi egô eimi o parakalôn se gnôthi tina eulabêtheisa ephobêthês apo anthrôpou thnêtou kai apo uiou anthrôpou oi ôsei chortos exêranthêsan
13 kai epelathou theon ton poiêsanta se ton poiêsanta ton ouranon kai themeliôsanta tên gên kai ephobou aei pasas tas êmeras to prosôpon tou thumou tou thlibontos se on tropon gar ebouleusato tou arai se kai nun pou o thumos tou thlibontos se
14 en gar tô sôzesthai se ou stêsetai oude chroniei
15 oti egô o theos sou o tarassôn tên thalassan kai êchôn ta kumata autês kurios sabaôth onoma moi
16 thêsô tous logous mou eis to stoma sou kai upo tên skian tês cheiros mou skepasô se en ê estêsa ton ouranon kai ethemeliôsa tên gên kai erei Siôn laos mou ei su
17 exegeirou exegeirou anastêthi Ierousalêm ê piousa to potêrion tou thumou ek cheiros kuriou to potêrion gar tês ptôseôs to kondu tou thumou exepies kai exekenôsas
18 kai ouk ên o parakalôn se apo pantôn tôn teknôn sou ôn etekes kai ouk ên o antilambanomenos tês cheiros sou oude apo pantôn tôn uiôn sou ôn upsôsas
19 duo tauta antikeimena soi tis soi sullupêthêsetai ptôma kai suntrimma limos kai machaira tis se parakalesei
20 oi uioi sou oi aporoumenoi oi katheudontes ep akrou pasês exodou ôs seutlion êmiephthon oi plêreis thumou kuriou eklelumenoi dia kuriou tou theou
21 dia touto akoue tetapeinômenê kai methuousa ouk apo oinou
22 outôs legei kurios o theos o krinôn ton laon autou idou eilêpha ek tês cheiros sou to potêrion tês ptôseôs to kondu tou thumou kai ou prosthêsê eti piein auto
23 kai embalô auto eis tas cheiras tôn adikêsantôn se kai tôn tapeinôsantôn se oi eipan tê psuchê sou kupson ina parelthômen kai ethêkas isa tê gê ta metaphrena sou exô tois paraporeuomenois

Kapitel 52

1 exegeirou exegeirou Siôn endusai tên ischun sou Siôn kai endusai tên doxan sou Ierousalêm polis ê agia ouketi prostethêsetai dielthein dia sou aperitmêtos kai akathartos
2 ektinaxai ton choun kai anastêthi kathison Ierousalêm ekdusai ton desmon tou trachêlou sou ê aichmalôtos thugatêr Siôn
3 oti tade legei kurios dôrean eprathête kai ou meta arguriou lutrôthêsesthe
4 outôs legei kurios eis Aigupton katebê o laos mou to proteron paroikêsai ekei kai eis Assurious bia êchthêsan
5 kai nun ti ôde este tade legei kurios oti elêmphthê o laos mou dôrean thaumazete kai ololuzete tade legei kurios di umas dia pantos to onoma mou blasphêmeitai en tois ethnesin
6 dia touto gnôsetai o laos mou to onoma mou en tê êmera ekeinê oti egô eimi autos o lalôn pareimi
7 ôs ôra epi tôn oreôn ôs podes euangelizomenou akoên eirênês ôs euangelizomenos agatha oti akoustên poiêsô tên sôtêrian sou legôn Siôn basileusei sou o theos
8 oti phônê tôn phulassontôn se upsôthê kai tê phônê ama euphranthêsontai oti ophthalmoi pros ophthalmous opsontai ênika an eleêsê kurios tên Siôn
9 rêxatô euphrosunên ama ta erêma Ierousalêm oti êleêsen kurios autên kai errusato Ierousalêm
10 kai apokalupsei kurios ton brachiona autou ton agion enôpion pantôn tôn ethnôn kai opsontai panta ta akra tês gês tên sôtêrian tên para tou theou
11 apostête apostête exelthate ekeithen kai akathartou mê aptesthe exelthate ek mesou autês aphoristhête oi pherontes ta skeuê kuriou
12 oti ou meta tarachês exeleusesthe oude phugê poreusesthe poreusetai gar proteros umôn kurios kai o episunagôn umas kurios o theos Israêl
13 idou sunêsei o pais mou kai upsôthêsetai kai doxasthêsetai sphodra
14 on tropon ekstêsontai epi se polloi outôs adoxêsei apo anthrôpôn to eidos sou kai ê doxa sou apo tôn anthrôpôn
15 outôs thaumasontai ethnê polla ep autô kai sunexousin basileis to stoma autôn oti ois ouk anêngelê peri autou opsontai kai oi ouk akêkoasin sunêsousin

Kapitel 53

1 kurie tis episteusen tê akoê êmôn kai o brachiôn kuriou tini apekaluphthê
2 anêngeilamen enantion autou ôs paidion ôs riza en gê dipsôsê ouk estin eidos autô oude doxa kai eidomen auton kai ouk eichen eidos oude kallos
3 alla to eidos autou atimon ekleipon para pantas anthrôpous anthrôpos en plêgê ôn kai eidôs pherein malakian oti apestraptai to prosôpon autou êtimasthê kai ouk elogisthê
4 outos tas amartias êmôn pherei kai peri êmôn odunatai kai êmeis elogisametha auton einai en ponô kai en plêgê kai en kakôsei
5 autos de etraumatisthê dia tas anomias êmôn kai memalakistai dia tas amartias êmôn paideia eirênês êmôn ep auton tô môlôpi autou êmeis iathêmen
6 pantes ôs probata eplanêthêmen anthrôpos tê odô autou eplanêthê kai kurios paredôken auton tais amartiais êmôn
7 kai autos dia to kekakôsthai ouk anoigei to stoma ôs probaton epi sphagên êchthê kai ôs amnos enantion tou keirontos auton aphônos outôs ouk anoigei to stoma autou
8 en tê tapeinôsei ê krisis autou êrthê tên genean autou tis diêgêsetai oti airetai apo tês gês ê zôê autou apo tôn anomiôn tou laou mou êchthê eis thanaton
9 kai dôsô tous ponêrous anti tês taphês autou kai tous plousious anti tou thanatou autou oti anomian ouk epoiêsen oude eurethê dolos en tô stomati autou
10 kai kurios bouletai katharisai auton tês plêgês ean dôte peri amartias ê psuchê umôn opsetai sperma makrobion kai bouletai kurios aphelein
11 apo tou ponou tês psuchês autou deixai autô phôs kai plasai tê sunesei dikaiôsai dikaion eu douleuonta pollois kai tas amartias autôn autos anoisei
12 dia touto autos klêronomêsei pollous kai tôn ischurôn meriei skula anth ôn paredothê eis thanaton ê psuchê autou kai en tois anomois elogisthê kai autos amartias pollôn anênegken kai dia tas amartias autôn paredothê

Kapitel 54

1 euphranthêti steira ê ou tiktousa rêxon kai boêson ê ouk ôdinousa oti polla ta tekna tês erêmou mallon ê tês echousês ton andra eipen gar kurios
2 platunon ton topon tês skênês sou kai tôn aulaiôn sou pêxon mê pheisê makrunon ta schoinismata sou kai tous passalous sou katischuson
3 eti eis ta dexia kai eis ta aristera ekpetason kai to sperma sou ethnê klêronomêsei kai poleis êrêmômenas katoikieis
4 mê phobou oti katêschunthês mêde entrapês oti ôneidisthês oti aischunên aiônion epilêsê kai oneidos tês chêreias sou ou mê mnêsthêsê
5 oti kurios o poiôn se kurios sabaôth onoma autô kai o rusamenos se autos theos Israêl pasê tê gê klêthêsetai
6 ouch ôs gunaika kataleleimmenên kai oligopsuchon keklêken se kurios oud ôs gunaika ek neotêtos memisêmenên eipen o theos sou
7 chronon mikron katelipon se kai meta eleous megalou eleêsô se
8 en thumô mikrô apestrepsa to prosôpon mou apo sou kai en eleei aiôniô eleêsô se eipen o rusamenos se kurios
9 apo tou udatos tou epi Nôe touto moi estin kathoti ômosa autô en tô chronô ekeinô tê gê mê thumôthêsesthai epi soi eti mêde en apeilê sou
10 ta orê metastêsesthai oude oi bounoi sou metakinêthêsontai outôs oude to par emou soi eleos ekleipsei oude ê diathêkê tês eirênês sou ou mê metastê eipen gar kurios ileôs soi
11 tapeinê kai akatastatos ou pareklêthês idou egô etoimazô soi anthraka ton lithon sou kai ta themelia sou sappheiron
12 kai thêsô tas epalxeis sou iaspin kai tas pulas sou lithous krustallou kai ton peribolon sou lithous eklektous
13 kai pantas tous uious sou didaktous theou kai en pollê eirênê ta tekna sou
14 kai en dikaiosunê oikodomêthêsê apechou apo adikou kai ou phobêthêsê kai tromos ouk engiei soi
15 idou prosêlutoi proseleusontai soi di emou kai epi se katapheuxontai
16 idou egô ktizô se ouch ôs chalkeus phusôn anthrakas kai ekpherôn skeuos eis ergon egô de ektisa se ouk eis apôleian phtheirai
17 pan skeuos phtharton epi se ouk euodôsô kai pasa phônê anastêsetai epi se eis krisin pantas autous êttêseis oi de enochoi sou esontai en autê estin klêronomia tois therapeuousin kurion kai umeis esesthe moi dikaioi legei kurios

Kapitel 55

1 oi dipsôntes poreuesthe eph udôr kai osoi mê echete argurion badisantes agorasate kai piete aneu arguriou kai timês oinou kai stear
2 ina ti timasthe arguriou kai ton mochthon umôn ouk eis plêsmonên akousate mou kai phagesthe agatha kai entruphêsei en agathois ê psuchê umôn
3 prosechete tois ôtiois umôn kai epakolouthêsate tais odois mou epakousate mou kai zêsetai en agathois ê psuchê umôn kai diathêsomai umin diathêkên aiônion ta osia Dauid ta pista
4 idou marturion en ethnesin dedôka auton archonta kai prostassonta ethnesin
5 ethnê a ouk êdeisan se epikalesontai se kai laoi oi ouk epistantai se epi se katapheuxontai eneken tou theou sou tou agiou Israêl oti edoxasen se
6 zêtêsate ton theon kai en tô euriskein auton epikalesasthe ênika d an engizê umin
7 apolipetô o asebês tas odous autou kai anêr anomos tas boulas autou kai epistraphêtô epi kurion kai eleêthêsetai oti epi polu aphêsei tas amartias umôn
8 ou gar eisin ai boulai mou ôsper ai boulai umôn oude ôsper ai odoi umôn ai odoi mou legei kurios
9 all ôs apechei o ouranos apo tês gês outôs apechei ê odos mou apo tôn odôn umôn kai ta dianoêmata umôn apo tês dianoias mou
10 ôs gar ean katabê uetos ê chiôn ek tou ouranou kai ou mê apostraphê eôs an methusê tên gên kai ektekê kai ekblastêsê kai dô sperma tô speironti kai arton eis brôsin
11 outôs estai to rêma mou o ean exelthê ek tou stomatos mou ou mê apostraphê eôs an suntelesthê osa êthelêsa kai euodôsô tas odous sou kai ta entalmata mou
12 en gar euphrosunê exeleusesthe kai en chara didachthêsesthe ta gar orê kai oi bounoi exalountai prosdechomenoi umas en chara kai panta ta xula tou agrou epikrotêsei tois kladois
13 kai anti tês stoibês anabêsetai kuparissos anti de tês konuzês anabêsetai mursinê kai estai kurios eis onoma kai eis sêmeion aiônion kai ouk ekleipsei

Kapitel 56

1 tade legei kurios phulassesthe krisin poiêsate dikaiosunên êngisen gar to sôtêrion mou paraginesthai kai to eleos mou apokaluphthênai
2 makarios anêr o poiôn tauta kai anthrôpos o antechomenos autôn kai phulassôn ta sabbata mê bebêloun kai diatêrôn tas cheiras autou mê poiein adikêma
3 mê legetô o allogenês o proskeimenos pros kurion aphoriei me ara kurios apo tou laou autou kai mê legetô o eunouchos oti egô eimi xulon xêron
4 tade legei kurios tois eunouchois osoi an phulaxôntai ta sabbata mou kai eklexôntai a egô thelô kai antechôntai tês diathêkês mou
5 dôsô autois en tô oikô mou kai en tô teichei mou topon onomaston kreittô uiôn kai thugaterôn onoma aiônion dôsô autois kai ouk ekleipsei
6 kai tois allogenesi tois proskeimenois kuriô douleuein autô kai agapan to onoma kuriou tou einai autô eis doulous kai doulas kai pantas tous phulassomenous ta sabbata mou mê bebêloun kai antechomenous tês diathêkês mou
7 eisaxô autous eis to oros to agion mou kai euphranô autous en tô oikô tês proseuchês mou ta olokautômata autôn kai ai thusiai autôn esontai dektai epi tou thusiastêriou mou o gar oikos mou oikos proseuchês klêthêsetai pasin tois ethnesin
8 eipen kurios o sunagôn tous diesparmenous Israêl oti sunaxô ep auton sunagôgên
9 panta ta thêria ta agria deute phagete panta ta thêria tou drumou
10 idete oti pantes ektetuphlôntai ouk egnôsan phronêsai pantes kunes eneoi ou dunêsontai ulaktein enupniazomenoi koitên philountes nustaxai
11 kai oi kunes anaideis tê psuchê ouk eidotes plêsmonên kai eisin ponêroi ouk eidotes sunesin pantes en tais odois autôn exêkolouthêsan ekastos kata to eautou

Kapitel 57

1 idete ôs o dikaios apôleto kai oudeis ekdechetai tê kardia kai andres dikaioi airontai kai oudeis katanoei apo gar prosôpou adikias êrtai o dikaios
2 estai en eirênê ê taphê autou êrtai ek tou mesou
3 umeis de prosagagete ôde uioi anomoi sperma moichôn kai pornês
4 en tini enetruphêsate kai epi tina ênoixate to stoma umôn kai epi tina echalasate tên glôssan umôn ouch umeis este tekna apôleias sperma anomon
5 oi parakalountes epi ta eidôla upo dendra dasea sphazontes ta tekna autôn en tais pharagxin ana meson tôn petrôn
6 ekeinê sou ê meris outos sou o klêros kakeinois execheas spondas kakeinois anênegkas thusias epi toutois oun ouk orgisthêsomai
7 ep oros upsêlon kai meteôron ekei sou ê koitê kakei anebibasas thusias
8 kai opisô tôn stathmôn tês thuras sou ethêkas mnêmosuna sou ôou oti ean ap emou apostês pleion ti exeis êgapêsas tous koimômenous meta sou
9 kai eplêthunas tên porneian sou met autôn kai pollous epoiêsas tous makran apo sou kai apesteilas presbeis uper ta oria sou kai apestrepsas kai etapeinôthês eôs adou
10 tais poluodiais sou ekopiasas kai ouk eipas pausomai enischuousa oti epraxas tauta dia touto ou katedeêthês mou
11 su tina eulabêtheisa ephobêthês kai epseusô me kai ouk emnêsthês mou oude elabes me eis tên dianoian oude eis tên kardian sou kagô se idôn parorô kai eme ouk ephobêthês
12 kagô apangelô tên dikaiosunên mou kai ta kaka sou a ouk ôphelêsousin se
13 otan anaboêsês exelesthôsan se en tê thlipsei sou toutous gar pantas anemos lêmpsetai kai apoisei kataigis oi de antechomenoi mou ktêsontai gên kai klêronomêsousin to oros to agion mou
14 kai erousin katharisate apo prosôpou autou odous kai arate skôla apo tês odou tou laou mou
15 tade legei kurios o upsistos o en upsêlois katoikôn ton aiôna agios en agiois onoma autô kurios upsistos en agiois anapauomenos kai oligopsuchois didous makrothumian kai didous zôên tois suntetrimmenois tên kardian
16 ouk eis ton aiôna ekdikêsô umas oude dia pantos orgisthêsomai umin pneuma gar par emou exeleusetai kai pnoên pasan egô epoiêsa
17 di amartian brachu ti elupêsa auton kai epataxa auton kai apestrepsa to prosôpon mou ap autou kai elupêthê kai eporeuthê stugnos en tais odois autou
18 tas odous autou eôraka kai iasamên auton kai parekalesa auton kai edôka autô paraklêsin alêthinên
19 eirênên ep eirênên tois makran kai tois engus ousin kai eipen kurios iasomai autous
20 oi de adikoi outôs kludônisthêsontai kai anapausasthai ou dunêsontai
21 ouk estin chairein tois asebesin eipen kurios o theos

Kapitel 58

1 anaboêson en ischui kai mê pheisê ôs salpinga upsôson tên phônên sou kai anangeilon tô laô mou ta amartêmata autôn kai tô oikô Iakôb tas anomias autôn
2 eme êmeran ex êmeras zêtousin kai gnônai mou tas odous epithumousin ôs laos dikaiosunên pepoiêkôs kai krisin theou autou mê egkataleloipôs aitousin me nun krisin dikaian kai engizein theô epithumousin
3 legontes ti oti enêsteusamen kai ouk eides etapeinôsamen tas psuchas êmôn kai ouk egnôs en gar tais êmerais tôn nêsteiôn umôn euriskete ta thelêmata umôn kai pantas tous upocheirious umôn uponussete
4 ei eis kriseis kai machas nêsteuete kai tuptete pugmais tapeinon ina ti moi nêsteuete ôs sêmeron akousthênai en kraugê tên phônên umôn
5 ou tautên tên nêsteian exelexamên kai êmeran tapeinoun anthrôpon tên psuchên autou oud an kampsês ôs krikon ton trachêlon sou kai sakkon kai spodon upostrôsê oud outôs kalesete nêsteian dektên
6 ouchi toiautên nêsteian egô exelexamên legei kurios alla lue panta sundesmon adikias dialue strangalias biaiôn sunallagmatôn apostelle tethrausmenous en aphesei kai pasan sungraphên adikon diaspa
7 diathrupte peinônti ton arton sou kai ptôchous astegous eisage eis ton oikon sou ean idês gumnon peribale kai apo tôn oikeiôn tou spermatos sou ouch uperopsê
8 tote ragêsetai proimon to phôs sou kai ta iamata sou tachu anatelei kai proporeusetai emprosthen sou ê dikaiosunê sou kai ê doxa tou theou peristelei se
9 tote boêsê kai o theos eisakousetai sou eti lalountos sou erei idou pareimi ean aphelês apo sou sundesmon kai cheirotonian kai rêma gongusmou
10 kai dôs peinônti ton arton ek psuchês sou kai psuchên tetapeinômenên emplêsês tote anatelei en tô skotei to phôs sou kai to skotos sou ôs mesêmbria
11 kai estai o theos sou meta sou dia pantos kai emplêsthêsê kathaper epithumei ê psuchê sou kai ta osta sou pianthêsetai kai esê ôs kêpos methuôn kai ôs pêgê ên mê exelipen udôr kai ta osta sou ôs botanê anatelei kai pianthêsetai kai klêronomêsousi geneas geneôn12 kai oikodomêthêsontai sou ai erêmoi aiônioi kai estai sou ta themelia aiônia geneôn geneais kai klêthêsê oikodomos phragmôn kai tous tribous tous ana meson pauseis
13 ean apostrepsês ton poda sou apo tôn sabbatôn tou mê poiein ta thelêmata sou en tê êmera tê agia kai kaleseis ta sabbata truphera agia tô theô sou ouk areis ton poda sou ep ergô oude lalêseis logon en orgê ek tou stomatos sou
14 kai esê pepoithôs epi kurion kai anabibasei se epi ta agatha tês gês kai psômiei se tên klêronomian Iakôb tou patros sou to gar stoma kuriou elalêsen tauta

Kapitel 59

1 mê ouk ischuei ê cheir kuriou tou sôsai ê ebarunen to ous autou tou mê eisakousai
2 alla ta amartêmata umôn diistôsin ana meson umôn kai tou theou kai dia tas amartias umôn apestrepsen to prosôpon autou aph umôn tou mê eleêsai
3 ai gar cheires umôn memolummenai aimati kai oi daktuloi umôn en amartiais ta de cheilê umôn elalêsen anomian kai ê glôssa umôn adikian meleta
4 oudeis lalei dikaia oude estin krisis alêthinê pepoithasin epi mataiois kai lalousin kena oti kuousin ponon kai tiktousin anomian
5 ôa aspidôn errêxan kai iston arachnês uphainousin kai o mellôn tôn ôôn autôn phagein suntripsas ourion euren kai en autô basiliskos
6 o istos autôn ouk estai eis imation oude mê peribalôntai apo tôn ergôn autôn ta gar erga autôn erga anomias
7 oi de podes autôn epi ponêrian trechousin tachinoi ekcheai aima kai oi dialogismoi autôn dialogismoi aphronôn suntrimma kai talaipôria en tais odois autôn
8 kai odon eirênês ouk oidasin kai ouk estin krisis en tais odois autôn ai gar triboi autôn diestrammenai as diodeuousin kai ouk oidasin eirênên
9 dia touto apestê ê krisis ap autôn kai ou mê katalabê autous dikaiosunê upomeinantôn autôn phôs egeneto autois skotos meinantes augên en aôria periepatêsan
10 psêlaphêsousin ôs tuphloi toichon kai ôs ouch uparchontôn ophthalmôn psêlaphêsousin kai pesountai en mesêmbria ôs en mesonuktiô ôs apothnêskontes stenaxousin
11 ôs arkos kai ôs peristera ama poreusontai anemeinamen krisin kai ouk estin sôtêria makran aphestêken aph êmôn
12 pollê gar êmôn ê anomia enantion sou kai ai amartiai êmôn antestêsan êmin ai gar anomiai êmôn en êmin kai ta adikêmata êmôn egnômen
13 êsebêsamen kai epseusametha kai apestêmen apo opisthen tou theou êmôn elalêsamen adika kai êpeithêsamen ekuomen kai emeletêsamen apo kardias êmôn logous adikous
14 kai apestêsamen opisô tên krisin kai ê dikaiosunê makran aphestêken oti katanalôthê en tais odois autôn ê alêtheia kai di eutheias ouk êdunanto dielthein
15 kai ê alêtheia êrtai kai metestêsan tên dianoian tou sunienai kai eiden kurios kai ouk êresen autô oti ouk ên krisis
16 kai eiden kai ouk ên anêr kai katenoêsen kai ouk ên o antilêmpsomenos kai êmunato autous tô brachioni autou kai tê eleêmosunê estêrisato
17 kai enedusato dikaiosunên ôs thôraka kai perietheto perikephalaian sôtêriou epi tês kephalês kai periebaleto imation ekdikêseôs kai to peribolaion
18 ôs antapodôsôn antapodosin oneidos tois upenantiois
19 kai phobêthêsontai oi apo dusmôn to onoma kuriou kai oi ap anatolôn êliou to onoma to endoxon êxei gar ôs potamos biaios ê orgê para kuriou êxei meta thumou
20 kai êxei eneken Siôn o ruomenos kai apostrepsei asebeias apo Iakôb
21 kai autê autois ê par emou diathêkê eipen kurios to pneuma to emon o estin epi soi kai ta rêmata a edôka eis to stoma sou ou mê eklipê ek tou stomatos sou kai ek tou stomatos tou spermatos sou eipen gar kurios apo tou nun kai eis ton aiôna

Kapitel 60

1 phôtizou phôtizou Ierousalêm êkei gar sou to phôs kai ê doxa kuriou epi se anatetalken
2 idou skotos kai gnophos kalupsei gên ep ethnê epi de se phanêsetai kurios kai ê doxa autou epi se ophthêsetai
3 kai poreusontai basileis tô phôti sou kai ethnê tê lamprotêti sou
4 aron kuklô tous ophthalmous sou kai ide sunêgmena ta tekna sou idou êkasin pantes oi uioi sou makrothen kai ai thugateres sou ep ômôn arthêsontai
5 tote opsê kai phobêthêsê kai ekstêsê tê kardia oti metabalei eis se ploutos thalassês kai ethnôn kai laôn kai êxousin soi
6 agelai kamêlôn kai kalupsousin se kamêloi Madiam kai Gaipha pantes ek Saba êxousin pherontes chrusion kai libanon oisousin kai to sôtêrion kuriou euangeliountai
7 kai panta ta probata Kêdar sunachthêsontai soi kai krioi Nabaiôth êxousin soi kai anenechthêsetai dekta epi to thusiastêrion mou kai o oikos tês proseuchês mou doxasthêsetai
8 tines oide ôs nephelai petantai kai ôs peristerai sun neossois
9 eme nêsoi upemeinan kai ploia Tharsis en prôtois agagein ta tekna sou makrothen kai ton arguron kai ton chruson met autôn dia to onoma kuriou to agion kai dia to ton agion tou Israêl endoxon einai
10 kai oikodomêsousin allogeneis ta teichê sou kai oi basileis autôn parastêsontai soi dia gar orgên mou epataxa se kai dia eleon êgapêsa se
11 kai anoichthêsontai ai pulai sou dia pantos êmeras kai nuktos ou kleisthêsontai eisagagein pros se dunamin ethnôn kai basileis agomenous
12 ta gar ethnê kai oi basileis oitines ou douleusousin soi apolountai kai ta ethnê erêmia erêmôthêsontai
13 kai ê doxa tou Libanou pros se êxei en kuparissô kai peukê kai kedrô ama doxasai ton topon ton agion mou
14 kai poreusontai pros se dedoikotes uioi tapeinôsantôn se kai paroxunantôn se kai klêthêsê polis kuriou Siôn agiou Israêl
15 dia to gegenêsthai se egkataleleimmenên kai memisêmenên kai ouk ên o boêthôn kai thêsô se agalliama aiônion euphrosunên geneôn geneais
16 kai thêlaseis gala ethnôn kai plouton basileôn phagesai kai gnôsê oti egô kurios o sôzôn se kai exairoumenos se theos Israêl
17 kai anti chalkou oisô soi chrusion anti de sidêrou oisô soi argurion anti de xulôn oisô soi chalkon anti de lithôn sidêron kai dôsô tous archontas sou en eirênê kai tous episkopous sou en dikaiosunê
18 kai ouk akousthêsetai eti adikia en tê gê sou oude suntrimma oude talaipôria en tois oriois sou alla klêthêsetai sôtêrion ta teichê sou kai ai pulai sou glumma
19 kai ouk estai soi o êlios eis phôs êmeras oude anatolê selênês phôtiei soi tên nukta all estai soi kurios phôs aiônion kai o theos doxa sou
20 ou gar dusetai o êlios soi kai ê selênê soi ouk ekleipsei estai gar kurios soi phôs aiônion kai anaplêrôthêsontai ai êmerai tou penthous sou
21 kai o laos sou pas dikaios kai di aiônos klêronomêsousin tên gên phulassôn to phuteuma erga cheirôn autou eis doxan
22 o oligostos estai eis chiliadas kai o elachistos eis ethnos mega egô kurios kata kairon sunaxô autous

Kapitel 61

1 pneuma kuriou ep eme ou eineken echrisen me euangelisasthai ptôchois apestalken me iasasthai tous suntetrimmenous tê kardia kêruxai aichmalôtois aphesin kai tuphlois anablepsin
2 kalesai eniauton kuriou dekton kai êmeran antapodoseôs parakalesai pantas tous penthountas
3 dothênai tois penthousin Siôn doxan anti spodou aleimma euphrosunês tois penthousin katastolên doxês anti pneumatos akêdias kai klêthêsontai geneai dikaiosunês phuteuma kuriou eis doxan
4 kai oikodomêsousin erêmous aiônias exêrêmômenas proteron exanastêsousin kai kainiousin poleis erêmous exêrêmômenas eis geneas
5 kai êxousin allogeneis poimainontes ta probata sou kai allophuloi arotêres kai ampelourgoi
6 umeis de iereis kuriou klêthêsesthe leitourgoi theou ischun ethnôn katedesthe kai en tô ploutô autôn thaumasthêsesthe
7 outôs ek deuteras klêronomêsousin tên gên kai euphrosunê aiônios uper kephalês autôn
8 egô gar eimi kurios o agapôn dikaiosunên kai misôn arpagmata ex adikias kai dôsô ton mochthon autôn dikaiois kai diathêkên aiônion diathêsomai autois
9 kai gnôsthêsetai en tois ethnesin to sperma autôn kai ta ekgona autôn pas o orôn autous epignôsetai autous oti outoi eisin sperma êulogêmenon upo theou
10 kai euphrosunê euphranthêsontai epi kurion agalliasthô ê psuchê mou epi tô kuriô enedusen gar me imation sôtêriou kai chitôna euphrosunês ôs numphiô periethêken moi mitran kai ôs numphên katekosmêsen me kosmô
11 kai ôs gên auxousan to anthos autês kai ôs kêpos ta spermata autou outôs anatelei kurios dikaiosunên kai agalliama enantion pantôn tôn ethnôn

Kapitel 62

1 dia Siôn ou siôpêsomai kai dia Ierousalêm ouk anêsô eôs an exelthê ôs phôs ê dikaiosunê mou to de sôtêrion mou ôs lampas kauthêsetai
2 kai opsontai ethnê tên dikaiosunên sou kai basileis tên doxan sou kai kalesei se to onoma sou to kainon o o kurios onomasei auto
3 kai esê stephanos kallous en cheiri kuriou kai diadêma basileias en cheiri theou sou
4 kai ouketi klêthêsê kataleleimmenê kai ê gê sou ou klêthêsetai erêmos soi gar klêthêsetai thelêma emon kai tê gê sou oikoumenê
5 kai ôs sunoikôn neaniskos parthenô outôs katoikêsousin oi uioi sou meta sou kai estai on tropon euphranthêsetai numphios epi numphê outôs euphranthêsetai kurios epi soi
6 kai epi tôn teicheôn sou Ierousalêm katestêsa phulakas olên tên êmeran kai olên tên nukta oi dia telous ou siôpêsontai mimnêskomenoi kuriou
7 ouk estin gar umin omoios ean diorthôsê kai poiêsê Ierousalêm agauriama epi tês gês
8 ômosen kurios kata tês dexias autou kai kata tês ischuos tou brachionos autou ei eti dôsô ton siton sou kai ta brômata sou tois echthrois sou kai ei eti piontai uioi allotrioi ton oinon sou eph ô emochthêsas
9 all ê oi sunagontes phagontai auta kai ainesousin kurion kai oi sunagontes piontai auta en tais epaulesin tais agiais mou
10 poreuesthe dia tôn pulôn mou kai odopoiêsate tô laô mou kai tous lithous tous ek tês odou diarripsate exarate sussêmon eis ta ethnê
11 idou gar kurios epoiêsen akouston eôs eschatou tês gês eipate tê thugatri Siôn idou soi o sôtêr paraginetai echôn ton eautou misthon kai to ergon pro prosôpou autou
12 kai kalesei auton laon agion lelutrômenon upo kuriou su de klêthêsê epizêtoumenê polis kai ouk egkataleleimmenê

Kapitel 63

1 tis outos o paraginomenos ex Edôm eruthêma imatiôn ek Bosor outôs ôraios en stolê bia meta ischuos egô dialegomai dikaiosunên kai krisin sôtêriou
2 dia ti sou eruthra ta imatia kai ta endumata sou ôs apo patêtou lênou
3 plêrês katapepatêmenês kai tôn ethnôn ouk estin anêr met emou kai katepatêsa autous en thumô kai katethlasa autous ôs gên kai katêgagon to aima autôn eis gên
4 êmera gar antapodoseôs epêlthen autois kai eniautos lutrôseôs parestin
5 kai epeblepsa kai oudeis boêthos kai prosenoêsa kai outheis antelambaneto kai errusato autous o brachiôn mou kai o thumos mou epestê
6 kai katepatêsa autous tê orgê mou kai katêgagon to aima autôn eis gên
7 ton eleon kuriou emnêsthên tas aretas kuriou en pasin ois o kurios êmin antapodidôsin kurios kritês agathos tô oikô Israêl epagei êmin kata to eleos autou kai kata to plêthos tês dikaiosunês autou
8 kai eipen ouch o laos mou tekna ou mê athetêsôsin kai egeneto autois eis sôtêrian
9 ek pasês thlipseôs ou presbus oude angelos all autos kurios esôsen autous dia to agapan autous kai pheidesthai autôn autos elutrôsato autous kai anelaben autous kai upsôsen autous pasas tas êmeras tou aiônos
10 autoi de êpeithêsan kai parôxunan to pneuma to agion autou kai estraphê autois eis echthran kai autos epolemêsen autous
11 kai emnêsthê êmerôn aiôniôn o anabibasas ek tês gês ton poimena tôn probatôn pou estin o theis en autois to pneuma to agion
12 o agagôn tê dexia Môusên o brachiôn tês doxês autou katischusen udôr apo prosôpou autou poiêsai autô onoma aiônion
13 êgagen autous dia tês abussou ôs ippon di erêmou kai ouk ekopiasan
14 kai ôs ktênê dia pediou katebê pneuma para kuriou kai ôdêgêsen autous outôs êgages ton laon sou poiêsai seautô onoma doxês
15 epistrepson ek tou ouranou kai ide ek tou oikou tou agiou sou kai doxês pou estin o zêlos sou kai ê ischus sou pou estin to plêthos tou eleous sou kai tôn oiktirmôn sou oti aneschou êmôn
16 su gar êmôn ei patêr oti Abraam ouk egnô êmas kai Israêl ouk epegnô êmas alla su kurie patêr êmôn rusai êmas ap archês to onoma sou eph êmas estin
17 ti eplanêsas êmas kurie apo tês odou sou esklêrunas êmôn tas kardias tou mê phobeisthai se epistrepson dia tous doulous sou dia tas phulas tês klêronomias sou
18 ina mikron klêronomêsômen tou orous tou agiou sou oi upenantioi êmôn katepatêsan to agiasma sou
19 egenometha ôs to ap archês ote ouk êrxas êmôn oude epeklêthê to onoma sou eph êmas ean anoixês ton ouranon tromos lêmpsetai apo sou orê kai takêsontai

Kapitel 64

1 ôs kêros apo puros têketai kai katakausei pur tous upenantious kai phaneron estai to onoma kuriou en tois upenantiois apo prosôpou sou ethnê tarachthêsontai
2 otan poiês ta endoxa tromos lêmpsetai apo sou orê
3 apo tou aiônos ouk êkousamen oude oi ophthalmoi êmôn eidon theon plên sou kai ta erga sou a poiêseis tois upomenousin eleon
4 sunantêsetai gar tois poiousin to dikaion kai tôn odôn sou mnêsthêsontai idou su ôrgisthês kai êmeis êmartomen dia touto eplanêthêmen
5 kai egenêthêmen ôs akathartoi pantes êmeis ôs rakos apokathêmenês pasa ê dikaiosunê êmôn kai exerruêmen ôs phulla dia tas anomias êmôn outôs anemos oisei êmas
6 kai ouk estin o epikaloumenos to onoma sou kai o mnêstheis antilabesthai sou oti apestrepsas to prosôpon sou aph êmôn kai paredôkas êmas dia tas amartias êmôn
7 kai nun kurie patêr êmôn su êmeis de pêlos ergon tôn cheirôn sou pantes
8 mê orgizou êmin sphodra kai mê en kairô mnêsthês amartiôn êmôn kai nun epiblepson oti laos sou pantes êmeis
9 polis tou agiou sou egenêthê erêmos Siôn ôs erêmos egenêthê Ierousalêm eis kataran
10 o oikos to agion êmôn kai ê doxa ên êulogêsan oi pateres êmôn egenêthê purikaustos kai panta ta endoxa sunepesen
11 kai epi pasi toutois aneschou kurie kai esiôpêsas kai etapeinôsas êmas sphodra

Kapitel 65

1 emphanês egenomên tois eme mê zêtousin eurethên tois eme mê eperôtôsin eipa idou eimi tô ethnei oi ouk ekalesan mou to onoma
2 exepetasa tas cheiras mou olên tên êmeran pros laon apeithounta kai antilegonta oi ouk eporeuthêsan odô alêthinê all opisô tôn amartiôn autôn
3 o laos outos o paroxunôn me enantion emou dia pantos autoi thusiazousin en tois kêpois kai thumiôsin epi tais plinthois tois daimoniois a ouk estin
4 kai en tois mnêmasin kai en tois spêlaiois koimôntai di enupnia oi esthontes krea ueia kai zômon thusiôn memolummena panta ta skeuê autôn
5 oi legontes porrô ap emou mê engisês mou oti katharos eimi outos kapnos tou thumou mou pur kaietai en autô pasas tas êmeras
6 idou gegraptai enôpion mou ou siôpêsô eôs an apodô eis ton kolpon autôn
7 tas amartias autôn kai tôn paterôn autôn legei kurios oi ethumiasan epi tôn oreôn kai epi tôn bounôn ôneidisan me apodôsô ta erga autôn eis ton kolpon autôn
8 outôs legei kurios on tropon eurethêsetai o rôx en tô botrui kai erousin mê lumênê auton oti eulogia kuriou estin en autô outôs poiêsô eneken tou douleuontos moi toutou eneken ou mê apolesô pantas
9 kai exaxô to ex Iakôb sperma kai to ex Iouda kai klêronomêsei to oros to agion mou kai klêronomêsousin oi eklektoi mou kai oi douloi mou kai katoikêsousin ekei
10 kai esontai en tô drumô epauleis poimniôn kai pharagx Achôr eis anapausin boukoliôn tô laô mou oi ezêtêsan me
11 umeis de oi egkatalipontes me kai epilanthanomenoi to oros to agion mou kai etoimazontes tô daimoni trapezan kai plêrountes tê tuchê kerasma
12 egô paradôsô umas eis machairan pantes en sphagê peseisthe oti ekalesa umas kai ouch upêkousate elalêsa kai parêkousate kai epoiêsate to ponêron enantion emou kai a ouk eboulomên exelexasthe
13 dia touto tade legei kurios idou oi douleuontes moi phagontai umeis de peinasete idou oi douleuontes moi piontai umeis de dipsêsete idou oi douleuontes moi euphranthêsontai umeis de aischunthêsesthe
14 idou oi douleuontes moi agalliasontai en euphrosunê umeis de kekraxesthe dia ton ponon tês kardias umôn kai apo suntribês pneumatos ololuxete
15 kataleipsete gar to onoma umôn eis plêsmonên tois eklektois mou umas de anelei kurios tois de douleuousin autô klêthêsetai onoma kainon
16 o eulogêthêsetai epi tês gês eulogêsousin gar ton theon ton alêthinon kai oi omnuontes epi tês gês omountai ton theon ton alêthinon epilêsontai gar tên thlipsin autôn tên prôtên kai ouk anabêsetai autôn epi tên kardian
17 estai gar o ouranos kainos kai ê gê kainê kai ou mê mnêsthôsin tôn proterôn oud ou mê epelthê autôn epi tên kardian
18 all euphrosunên kai agalliama eurêsousin en autê oti idou egô poiô Ierousalêm agalliama kai ton laon mou euphrosunên
19 kai agalliasomai epi Ierousalêm kai euphranthêsomai epi tô laô mou kai ouketi mê akousthê en autê phônê klauthmou oude phônê kraugês
20 kai ou mê genêtai ekei aôros kai presbutês os ouk emplêsei ton chronon autou estai gar o neos ekaton etôn o de apothnêskôn amartôlos ekaton etôn kai epikataratos estai
21 kai oikodomêsousin oikias kai autoi enoikêsousin kai kataphuteusousin ampelônas kai autoi phagontai ta genêmata autôn
22 kai ou mê oikodomêsousin kai alloi enoikêsousin kai ou mê phuteusousin kai alloi phagontai kata gar tas êmeras tou xulou tês zôês esontai ai êmerai tou laou mou ta erga tôn ponôn autôn palaiôsousin
23 oi de eklektoi mou ou kopiasousin eis kenon oude teknopoiêsousin eis kataran oti sperma êulogêmenon upo theou estin kai ta ekgona autôn met autôn esontai
24 kai estai prin kekraxai autous egô epakousomai autôn eti lalountôn autôn erô ti estin
25 tote lukoi kai arnes boskêthêsontai ama kai leôn ôs bous phagetai achura ophis de gên ôs arton ouk adikêsousin oude mê lumanountai epi tô orei tô agiô mou legei kurios

Kapitel 66

1 outôs legei kurios o ouranos moi thronos ê de gê upopodion tôn podôn mou poion oikon oikodomêsete moi ê poios topos tês katapauseôs mou
2 panta gar tauta epoiêsen ê cheir mou kai estin ema panta tauta legei kurios kai epi tina epiblepsô all ê epi ton tapeinon kai êsuchion kai tremonta tous logous mou
3 o de anomos o thuôn moi moschon ôs o apoktennôn kuna o de anapherôn semidalin ôs aima ueion o didous libanon eis mnêmosunon ôs blasphêmos kai outoi exelexanto tas odous autôn kai ta bdelugmata autôn a ê psuchê autôn êthelêsen
4 kagô eklexomai ta empaigmata autôn kai tas amartias antapodôsô autois oti ekalesa autous kai ouch upêkousan mou elalêsa kai ouk êkousan kai epoiêsan to ponêron enantion mou kai a ouk eboulomên exelexanto
5 akousate to rêma kuriou oi tremontes ton logon autou eipate adelphoi êmôn tois misousin êmas kai bdelussomenois ina to onoma kuriou doxasthê kai ophthê en tê euphrosunê autôn kakeinoi aischunthêsontai
6 phônê kraugês ek poleôs phônê ek naou phônê kuriou antapodidontos antapodosin tois antikeimenois
7 prin ê tên ôdinousan tekein prin elthein ton ponon tôn ôdinôn exephugen kai eteken arsen
8 tis êkousen toiouto kai tis eôraken outôs ê ôdinen gê en mia êmera ê kai etechthê ethnos eis apax oti ôdinen kai eteken Siôn ta paidia autês
9 egô de edôka tên prosdokian tautên kai ouk emnêsthês mou eipen kurios ouk idou egô gennôsan kai steiran epoiêsa eipen o theos
10 euphranthêti Ierousalêm kai panêgurisate en autê pantes oi agapôntes autên charête chara pantes osoi pentheite ep autês
11 ina thêlasête kai emplêsthête apo mastou paraklêseôs autês ina ekthêlasantes truphêsête apo eisodou doxês autês
12 oti tade legei kurios idou egô ekklinô eis autous ôs potamos eirênês kai ôs cheimarrous epikluzôn doxan ethnôn ta paidia autôn ep ômôn arthêsontai kai epi gonatôn paraklêthêsontai
13 ôs ei tina mêtêr parakalesei outôs kai egô parakalesô umas kai en Ierousalêm paraklêthêsesthe
14 kai opsesthe kai charêsetai umôn ê kardia kai ta osta umôn ôs botanê anatelei kai gnôsthêsetai ê cheir kuriou tois sebomenois auton kai apeilêsei tois apeithousin
15 idou gar kurios ôs pur êxei kai ôs kataigis ta armata autou apodounai en thumô ekdikêsin kai aposkorakismon en phlogi puros
16 en gar tô puri kuriou krithêsetai pasa ê gê kai en tê romphaia autou pasa sarx polloi traumatiai esontai upo kuriou
17 oi agnizomenoi kai katharizomenoi eis tous kêpous kai en tois prothurois esthontes kreas ueion kai ta bdelugmata kai ton nun epi to auto analôthêsontai eipen kurios
18 kagô ta erga autôn kai ton logismon autôn epistamai erchomai sunagagein panta ta ethnê kai tas glôssas kai êxousin kai opsontai tên doxan mou
19 kai kataleipsô ep autôn sêmeia kai exapostelô ex autôn sesôsmenous eis ta ethnê eis Tharsis kai Phoud kai Loud kai Mosoch kai Thobel kai eis tên Ellada kai eis tas nêsous tas porrô oi ouk akêkoasin mou to onoma oude eôrakasin tên doxan mou kai anangelousin mou tên doxan en tois ethnesin
20 kai axousin tous adelphous umôn ek pantôn tôn ethnôn dôron kuriô meth ippôn kai armatôn en lampênais êmionôn meta skiadiôn eis tên agian polin Ierousalêm eipen kurios ôs an enegkaisan oi uioi Israêl emoi tas thusias autôn meta psalmôn eis ton oikon kuriou
21 kai ap autôn lêmpsomai emoi iereis kai Leuitas eipen kurios
22 on tropon gar o ouranos kainos kai ê gê kainê a egô poiô menei enôpion mou legei kurios outôs stêsetai to sperma umôn kai to onoma umôn
23 kai estai mêna ek mênos kai sabbaton ek sabbatou êxei pasa sarx enôpion mou proskunêsai en Ierousalêm eipen kurios
24 kai exeleusontai kai opsontai ta kôla tôn anthrôpôn tôn parabebêkotôn en emoi o gar skôlêx autôn ou teleutêsei kai to pur autôn ou sbesthêsetai kai esontai eis orasin pasê sarki

Andre bøger