Efeserbrevet

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Paulus brev til Efeserne. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Paulus brev til Efeserne og fra 1944: Paulus brev til Efeserne.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6

PAULOU TOU APOSTOLOU Ê PROS EFESIOUS EPISTOLÊ

Kapitel 1

Paulus prædiker i Athen
Raphael

1 Paulos apostolos Christou Iêsou dia thelêmatos theou tois agiois tois ousin [en Ephesô] kai pistois en Christô Iêsou, 2 charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou Iêsou Christou.

3 Eulogêtos o theos kai patêr tou kuriou êmôn Iêsou Christou, o eulogêsas êmas en pasê eulogia pneumatikê en tois epouraniois en Christô, 4 kathôs exelexato êmas en autô pro katabolês kosmou einai êmas agious kai amômous katenôpion autou en agapê, 5 proorisas êmas eis uiothesian dia Iêsou Christou eis auton kata tên eudokian tou thelêmatos autou. 6 eis epainon doxês tês charitos autou ês echaritôsen êmas en tô êgapêmenô. 7 En ô echomen tên apolutrôsin dia tou aimatos autou, tên aphesin tôn paraptômatôn, kata to ploutos tês charitos autou 8 ês eperisseusen eis êmas en pasê sophia kai phronêsei, 9 gnôrisas êmin to mustêrion tou thelêmatos autou kata tên eudokian autou ên proetheto en autô 10 eis oikonomian tou plêrômatos tôn kairôn, anakephalaiôsasthai ta panta en tô Christô ta epi tois ouranois kai ta epi tês gês en autô. 11 En ô kai eklêrôthêmen prooristhentes kata prothesin tou ta panta energountos kata tên boulên tou thelêmatos autou 12 eis to einai êmas eis epainon doxês autou tous proêlpikotas en tô Christô 13 En ô kai umeis akousantes ton logon tês alêtheias, to euangelion tês sôtêrias umôn en ô kai pisteusantes esphragisthête tô pneumati tês epangelias tô agiô, 14 o estin arrabôn tês klêronomias êmôn, eis apolutrôsin tês peripoiêseôs, eis epainon tês doxês autou.

15 Dia touto kagô akousas tên kath’ umas pistin en tô kuriô Iêsou kai tên eis pantas tous agious 16 ou pauomai eucharistôn uper umôn mneian poioumenos epi tôn proseuchôn mou, 17 ina o theos tou kuriou êmôn Iêsou Christou, o patêr tês doxês, dôê umin pneuma sophias kai apokalupseôs en epignôsei autou, 18 pephôtismenous tous ophthalmous tês kardias [umôn] eis to eidenai umas tis estin ê elpis tês klêseôs autou, tis o ploutos tês doxês tês klêronomias autou en tois agiois, 19 kai ti to uperballon megethos tês dunameôs autou eis êmas tous pisteuontas kata tên energeian tou kratous tês ischuos autou. 20 ên enêrgêken en tô Christô egeiras auton ek nekrôn kai kathisas en dexia autou en tois epouraniois 21 uperanô pasês archês kai exousias kai dunameôs kai kuriotêtos kai pantos onomatos onomazomenou, ou monon en tô aiôni toutô alla kai en tô mellonti 22 kai panta upetaxen upo tous podas autou kai auton edôken kephalên uper panta tê ekklêsia, 23 êtis estin to sôma autou, to plêrôma tou ta panta en pasin plêroumenou.

Kapitel 2

1 Kai umas ontas nekrous tois paraptômasin kai tais amartiais umôn, 2 en ais pote periepatêsate kata ton aiôna tou kosmou toutou, kata ton archonta tês exousias tou aeros, tou pneumatos tou nun energountos en tois uiois tês apeitheias 3 en ois kai êmeis pantes anestraphêmen pote en tais epithumiais tês sarkos êmôn poiountes ta thelêmata tês sarkos kai tôn dianoiôn, kai êmetha tekna phusei orgês ôs kai oi loipoi 4 o de theos plousios ôn en eleei, dia tên pollên agapên autou ên êgapêsen êmas, 5 kai ontas êmas nekrous tois paraptômasin sunezôopoiêsen tô Christô,- chariti este sesôsmenoi- 6 kai sunêgeiren kai sunekathisen en tois epouraniois en Christô Iêsou, 7 ina endeixêtai en tois aiôsin tois eperchomenois to uperballon ploutos tês charitos autou en chrêstotêti eph’ êmas en Christô Iêsou, 8 Tê gar chariti este sesôsmenoi dia pisteôs kai touto ouk ex umôn, theou to dôron 9 ouk ex ergôn, ina mê tis kauchêsêtai. 10 autou gar esmen poiêma, ktisthentes en Christô Iêsou epi ergois agathois ois proêtoimasen o theos, ina en autois peripatêsômen.

11 Dio mnêmoneuete oti pote umeis ta ethnê en sarki, oi legomenoi akrobustia upo tês legomenês peritomês en sarki cheiropoiêtou, 12 oti ête tô kairô ekeinô chôris Christou apêllotriômenoi tês politeias tou Israêl kai xenoi tôn diathêkôn tês epangelias, elpida mê echontes kai atheoi en tô kosmô. 13 nuni de en Christô Iêsou umeis oi pote ontes makran egenêthête engus en tô aimati tou Christou.

14 Autos gar estin ê eirênê êmôn, o poiêsas ta amphotera en kai to mesotoichon tou phragmou lusas, tên echthran en tê sarki autou, 15 ton nomon tôn entolôn en dogmasin katargêsas ina tous duo ktisê en autô eis ena kainon anthrôpon poiôn eirênên 16 kai apokatallaxê tous amphoterous en eni sômati tô theô dia tou staurou, apokteinas tên echthran en autô. 17 kai elthôn euêngelisato eirênên umin tois makran kai eirênên tois engus 18 oti di’ autou echomen tên prosagôgên oi amphoteroi en eni pneumati pros ton patera. 19 ara oun ouketi este xenoi kai paroikoi alla este sumpolitai tôn agiôn kai oikeioi tou theou, 20 epoikodomêthentes epi tô themeliô tôn apostolôn kai prophêtôn, ontos akrogôniaiou autou Christou Iêsou, 21 en ô pasa oikodomê sunarmologoumenê auxei eis naon agion en kuriô, 22 en ô kai umeis sunoikodomeisthe eis katoikêtêrion tou theou en pneumati.

Kapitel 3

1 Toutou charin egô Paulos o desmios tou Christou Iêsou uper umôn tôn ethnôn - 2 ei ge êkousate tên oikonomian tês charitos tou theou tês dotheisês moi eis umas, 3 [oti] kata apokalupsin egnôristhê moi to mustêrion, kathôs proegrapsa en oligô, 4 pros o dunasthe anaginôskontes noêsai tên sunesin mou en tô mustêriô tou Christou. 5 o eterais geneais ouk egnôristhê tois uiois tôn anthrôpôn ôs nun apekaluphthê tois agiois apostolois autou kai prophêtais en pneumati, 6 einai ta ethnê sugklêronoma kai sussôma kai summetocha tês epangelias en Christô Iêsou dia tou euangeliou, 7 ou egenêthên diakonos kata tên dôrean tês charitos tou theou tês dotheisês moi kata tên energeian tês dunameôs autou. 8 emoi tô elachistoterô pantôn agiôn edothê ê charis autê tois ethnesin euangelisasthai to anexichniaston ploutos tou Christou 9 kai phôtisai tis ê oikonomia tou mustêriou tou apokekrummenou apo tôn aiônôn en tô theô tô ta panta ktisanti, 10 ina gnôristhê nun tais archais kai tais exousiais en tois epouraniois dia tês ekklêsias ê polupoikilos sophia tou theou, 11 kata prothesin tôn aiônôn ên epoiêsen en tô Christô Iêsou tô kuriô êmôn. 12 en ô echomen tên parrêsian kai prosagôgên en pepoithêsei dia tês pisteôs autou 13 dio aitoumai mê egkakein en tais thlipsesin mou uper umôn êtis estin doxa umôn.

14 Toutou charin kamptô ta gonata mou pros ton patera, 15 ex ou pasa patria en ouranois kai epi gês onomazetai, 16 ina dô umin kata to ploutos tês doxês autou dunamei krataiôthênai dia tou pneumatos autou eis ton esô anthrôpon, 17 katoikêsai ton Christon dia tês pisteôs en tais kardiais umôn, en agapê errizômenoi kai tethemeliômenoi 18 ina exischusête katalabesthai sun pasin tois agiois ti to platos kai mêkos kai upsos kai bathos, 19 gnônai te tên uperballousan tês gnôseôs agapên tou Christou, ina plêrôthête eis pan to plêrôma tou theou.

20 Tô de dunamenô uper panta poiêsai uperekperissou ôn aitoumetha ê nooumen kata tên dunamin tên energoumenên en êmin, 21 autô ê doxa en tê ekklêsia kai en Christô Iêsou eis pasas tas geneas tou aiônos tôn aiônôn, amên.

Kapitel 4

1 Parakalô oun umas egô o desmios en kuriô axiôs peripatêsai tês klêseôs ês eklêthête, 2 meta pasês tapeinophrosunês kai prautêtos meta makrothumias, anechomenoi allêlôn en agapê, 3 spoudazontes têrein tên enotêta tou pneumatos en tô sundesmô tês eirênês 4 En sôma kai en pneuma, kathôs [kai] eklêthête en mia elpidi tês klêseôs umôn 5 eis kurios, mia pistis en baptisma, 6 eis theos kai patêr pantôn, o epi pantôn kai dia pantôn kai en pasin.

7 Eni de ekastô êmôn edothê [ê] charis kata to metron tês dôreas tou Christou. 8 dio legei

anabas eis upsos êchmalôteusen aichmalôsian,
[kai] edôken domata tois anthrôpois.

9 to de Anebê ti estin, ei mê oti kai katebê eis ta katôtera merê tês gês? 10 o katabas autos estin kai o anabas uperanô pantôn tôn ouranôn, ina plêrôsê ta panta. 11 kai autos edôken tous men apostolous, tous de prophêtas, tous de euangelistas, tous de poimenas kai didaskalous, 12 pros ton katartismon tôn agiôn eis ergon diakonias, eis oikodomên tou sômatos tou Christou, 13 mechri katantêsômen oi pantes eis tên enotêta tês pisteôs kai tês epignôseôs tou uiou tou theou, eis andra teleion, eis metron êlikias tou plêrômatos tou Christou, 14 ina mêketi ômen nêpioi, kludônizomenoi kai peripheromenoi panti anemô tês didaskalias en tê kubeia tôn anthrôpôn, en panourgia pros tên methodeian tês planês, 15 alêtheuontes de en agapê auxêsômen eis auton ta panta, os estin ê kephalê, Christos, 16 ex ou pan to sôma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pasês aphês tês epichorêgias kat’ energeian en metrô enos ekastou merous tên auxêsin tou sômatos poieitai eis oikodomên eautou en agapê.

17 Touto oun legô kai marturomai en kuriô, mêketi umas peripatein, kathôs kai ta ethnê peripatei en mataiotêti tou noos autôn, 18 eskotômenoi tê dianoia ontes, apêllotriômenoi tês zôês tou theou dia tên agnoian tên ousan en autois, dia tên pôrôsin tês kardias autôn. 19 oitines apêlgêkotes eautous paredôkan tê aselgeia eis ergasian akatharsias pasês en pleonexia. 20 umeis de ouch outôs emathete ton Christon. 21 ei ge auton êkousate kai en autô edidachthête, kathôs estin alêtheia en tô Iêsou, 22 apothesthai umas kata tên proteran anastrophên ton palaion anthrôpon ton phtheiromenon kata tas epithumias tês apatês, 23 ananeousthai de tô pneumati tou noos umôn 24 kai endusasthai ton kainon anthrôpon ton kata theon ktisthenta en dikaiosunê kai osiotêti tês alêtheias.

25 Dio apothemenoi to pseudos laleite alêtheian ekastos meta tou plêsion autou, oti esmen allêlôn melê. 26 orgizesthe kai mê amartanete o êlios mê epiduetô epi parorgismô umôn, 27 mêde didote topon tô diabolô. 28 o kleptôn mêketi kleptetô, mallon de kopiatô ergazomenos tais chersin to agathon, ina echê metadidonai tô chreian echonti. 29 pas logos sapros ek tou stomatos umôn mê ekporeuesthô, alla ei tis agathos pros oikodomên tês chreias, ina dô charin tois akouousin. 30 kai mê lupeite to pneuma to agion tou theou en ô esphragisthête eis êmeran apolutrôseôs. 31 pasa pikria kai thumos kai orgê kai kraugê kai blasphêmia arthêtô aph’ umôn sun pasê kakia. 32 ginesthe [de] eis allêlous chrêstoi, eusplagchnoi, charizomenoi eautois, kathôs kai o theos en Christô echarisato umin.

Kapitel 5

1 Ginesthe oun mimêtai tou theou ôs tekna agapêta 2 kai peripateite en agapê, kathôs kai o Christos êgapêsen umas kai paredôken eauton uper umôn prosphoran kai thusian tô theô eis osmên euôdias. 3 porneia de kai akatharsia pasa ê pleonexia mêde onomazesthô en umin, kathôs prepei agiois, 4 kai aischrotês kai môrologia ê eutrapelia, a ouk anêken alla mallon eucharistia. 5 touto gar iste ginôskontes, oti pas pornos ê akathartos ê pleonektês, o estin eidôlolatrês, ouk echei klêronomian en tê basileia tou Christou kai theou.

6 Mêdeis umas apatatô kenois logois dia tauta gar erchetai ê orgê tou theou epi tous uious tês apeitheias. 7 mê oun ginesthe summetochoi autôn 8 ête gar pote skotos, nun de phôs en kuriô ôs tekna phôtos peripateite- 9 o gar karpos tou phôtos en pasê agathôsunê kai dikaiosunê kai alêtheia- 10 dokimazontes ti estin euareston tô kuriô, 11 kai mê sugkoinôneite tois ergois tois akarpois tou skotous, mallon de kai elegchete. 12 ta gar kruphê ginomena up’ autôn aischron estin kai legein, 13 ta de panta elegchomena upo tou phôtos phaneroutai, 14 pan gar to phaneroumenon phôs estin. dio legei

egeire, o katheudôn,
kai anasta ek tôn nekrôn,
kai epiphausei soi o Christos.

15 Blepete oun akribôs pôs peripateite, mê ôs asophoi all’ ôs sophoi, 16 exagorazomenoi ton kairon, oti ai êmerai ponêrai eisin. 17 dia touto mê ginesthe aphrones, alla suniete ti to thelêma tou kuriou. 18 kai mê methuskesthe oinô en ô estin asôtia, alla plêrousthe en pneumati, 19 lalountes eautois psalmois kai umnois kai ôdais pneumatikais, adontes kai psallontes tê kardia umôn tô kuriô, 20 eucharistountes pantote uper pantôn en onomati tou kuriou êmôn Iêsou Christou tô theô kai patri.

21 Upotassomenoi allêlois en phobô Christou, 22 ai gunaikes tois idiois andrasin ôs tô kuriô, 23 oti anêr estin kephalê tês gunaikos ôs kai o Christos kephalê tês ekklêsias, autos sôtêr tou sômatos 24 alla ôs ê ekklêsia upotassetai tô Christô, outôs kai ai gunaikes tois andrasin en panti. 25 Oi andres, agapate tas gunaikas, kathôs kai o Christos êgapêsen tên ekklêsian kai eauton paredôken uper autês, 26 ina autên agiasê katharisas tô loutrô tou udatos en rêmati, 27 ina parastêsê autos eautô endoxon tên ekklêsian, mê echousan spilon ê rutida ê ti tôn toioutôn, all’ ina ê agia kai amômos. 28 outôs opheilousin [kai] oi andres agapan tas eautôn gunaikas ôs ta eautôn sômata. o agapôn tên eautou gunaika eauton agapa 29 oudeis gar pote tên eautou sarka emisêsen alla ektrephei kai thalpei autên, kathôs kai o Christos tên ekklêsian, 30 oti melê esmen tou sômatos autou. 31 anti toutou kataleipsei anthrôpos [ton] patera kai [tên] mêtera kai proskollêthêsetai pros tên gunaika autou kai esontai oi duo eis sarka mian. 32 to mustêrion touto mega estin egô de legô eis Christon kai [eis] tên ekklêsian. 33 plên kai umeis oi kath’ ena, ekastos tên eautou gunaika outôs agapatô ôs eauton, ê de gunê ina phobêtai ton andra.

Kapitel 6

1 Ta tekna upakouete tois goneusin umôn [en kuriô] touto gar estin dikaion. 2 tima ton patera sou kai tên mêtera, êtis estin entolê prôtê en epangelia, 3 ina eu soi genêtai kai esê makrochronios epi tês gês. 4 Kai oi pateres, mê parorgizete ta tekna umôn alla ektrephete auta en paideia kai nouthesia kuriou.

5 Oi douloi, upakouete tois kata sarka kuriois meta phobou kai tromou en aplotêti tês kardias umôn ôs tô Christô, 6 mê kat’ ophthalmodoulian ôs anthrôpareskoi all’ ôs douloi Christou poiountes to thelêma tou theou ek psuchês, 7 met’ eunoias douleuontes ôs tô kuriô kai ouk anthrôpois, 8 eidotes oti ekastos ean ti poiêsê agathon, touto komisetai para kuriou eite doulos eite eleutheros. 9 Kai oi kurioi ta auta poieite pros autous, anientes tên apeilên, eidotes oti kai autôn kai umôn o kurios estin en ouranois kai prosôpolêmpsia ouk estin par’ autô.

10 Tou loipou, endunamousthe en kuriô kai en tô kratei tês ischuos autou. 11 endusasthe tên panoplian tou theou pros to dunasthai umas stênai pros tas methodeias tou diabolou 12 oti ouk estin êmin ê palê pros aima kai sarka alla pros tas archas, pros tas exousias, pros tous kosmokratoras tou skotous toutou, pros ta pneumatika tês ponêrias en tois epouraniois. 13 dia touto analabete tên panoplian tou theou, ina dunêthête antistênai en tê êmera tê ponêra kai apanta katergasamenoi stênai. 14 stête oun perizôsamenoi tên osphun umôn en alêtheia kai endusamenoi ton thôraka tês dikaiosunês 15 kai upodêsamenoi tous podas en etoimasia tou euangeliou tês eirênês, 16 en pasin analabontes ton thureon tês pisteôs, en ô dunêsesthe panta ta belê tou ponêrou [ta] pepurômena sbesa 17 kai tên perikephalaian tou sôtêriou dexasthe kai tên machairan tou pneumatos, o estin rêma theou. 18 dia pasês proseuchês kai deêseôs proseuchomenoi en panti kairô en pneumati, kai eis auto agrupnountes en pasê proskarterêsei kai deêsei peri pantôn tôn agiôn 19 kai uper emou, ina moi dothê logos en anoixei tou stomatos mou, en parrêsia gnôrisai to mustêrion [tou euangeliou], 20 uper ou presbeuô en alusei, ina en autô parrêsiasômai ôs dei me lalêsai.

21 Ina de eidête kai umeis ta kat’ eme, ti prassô, panta gnôrisei umin Tuchikos o agapêtos adelphos kai pistos diakonos en kuriô, 22 on epempsa pros umas eis auto touto, ina gnôte ta peri êmôn kai parakalesê tas kardias umôn.

23 Eirênê tois adelphois kai agapê meta pisteôs apo theou patros kai kuriou Iêsou Christou. 24 ê charis meta pantôn tôn agapôntôn ton kurion êmôn Iêsoun Christon en aphtharsia.

Andre bøger