Efeserbrevet

Om oversættelsen: Prøveoversættelsen fra 1944 er en del af det indledende arbejde til oversættelsen fra 1948. Denne oversættelse bryder med en næsten 400 år gammel tradition, hvor hvert Bibeloplag var en revision af de forrige oplag, der i sidste ende gik tilbage til Den Resen-Svaningske Bibel fra 1607.

Desværre er denne oversættelse udgivet fire år før retskrivningsreformen i 1948 — med "aa", "skulde", "vilde", "kunde" og med navneord med stort. Samtidig har man beholdt "eder" i stedet for "jer" for at bevare det gamle kirkesprog. Det gør, at sproget virker "støvet", men oversættelsen er alligevel på mange måder bedre end den autoriserede fra 1992.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6

Kapitel 1

Paulus hilser Læserne, 1-2, priser Gud for den Frelse, han i Kristus har skænket Jøder og Hedninger, 3-14, takker for Læsernes Tro og beder om, at de maa faa endnu dybere Indsigt i Guds Frelsesværk, 15-23.

Paulus prædiker i Athen
Raphael

1 Paulus, ved Guds Vilje Kristi Jesu Apostel, sender Hilsen til de hellige, som er i Efesus, de troende i Kristus Jesus:
2 Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus!

3 Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske Verdens aandelige Velsignelse.
4 Thi før Verdens Grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden Dadel for hans Aasyn,
5 og han har i sin Kærlighed forudbestemt os til Barnekaar hos sig ved Jesus Kristus, ifølge sin egen Viljesbeslutning,
6 til Lov og Pris for sin herlige Naade, som han skænkede os i den elskede.
7 I ham har vi Forløsning ved hans Blod, Syndernes Forladelse, saa rig som Guds Naade er.
8 Den gav han os i overstrømmende Fylde tillige med al Visdom og Forstand,
9 da han kundgjorde os sin Viljes Hemmelighed ifølge den Beslutning, som han havde fattet hos sig selv,
10 om den Frelsesplan: i Tidernes Fylde at sammenfatte alt, baade det himmelske og det jordiske, i Kristus.
11 I ham har vi ogsaa faaet vor Arvelod, vi som forud var bestemte dertil efter hans Forsæt, der virker alt i Overensstemmelse med sin egen Viljes Beslutning,
12 for at vi skulde være hans Herlighed til Lov og Pris, vi, som allerede tidligere havde haabet paa Kristus.
13 I ham blev ogsaa I, da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet om jeres Frelse ja, i ham blev ogsaa I, da I kom til Troen, beseglede med Helligaanden, som var forjættet os,
14 og som er Pant paa vor Arv, saa hans Ejendomsfolk kan blive forløst, hans Herlighed til Lov og Pris.

15 Derfor kan jeg, siden jeg har hørt om jeres. Tro paa Herren Jesus og jeres Kærlighed til alle de hellige,
16 ikke holde op med at takke for jer, naar jeg nævner jer i mine Bønner.
17 Og jeg beder om, at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, vil give jer Visdoms og Aabenbarings Aand i jeres Erkendelse af Ham,
18 og at han vil oplyse jeres Hjertes Øjne, saa I forstaar, hvilket Haab han kaldte jer til, hvor rig paa Herlighed hans Arv er iblandt de hellige,
19 og hvor overvældende stor hans Magt er i os, som tror. Det er den samme vældige Styrkes Indgriben,
20 hvormed han virkede i Kristus, da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin højre Haand i den himmelske Verden,
21 højt over alle Magter og Myndigheder og Kræfter og Herskere og hvert Navn, der næynes kan, ikke blot i denne Verden, men ogsaa i den kommende;
22 ja, »alt lagde han under hans Fødderx, og ham gav han som Hoved over alle Ting til Kirken,
23 der er hans Legeme, fyldt af ham, som fylder alt i alle.

Kapitel 2

Før var. Læserne, baade Jøder og Hedninger, døde i Synden, nu er de levendegjort i Kristus, 1-10, før var de fremmede for Samfundet med Gud, nu har de hjemme hos Gud, 11-22.

1 Ogsaa jer har han levendegjort, da I var døde i jeres Overtrædelser og Synder,
2 som I forhen vandrede i, ledede af denne verdens Tidsaand og af ham, der hersker over Luftens Rige, den Aandemagt, som nu er virksom i Ulydighedens Børn.
3 Til dem hørte vi ogsaa alle forhen, da vi fulgte vort Køds Lyster og gjorde, hvad Kødet og Tankerne vilde, og af Natur var vi Vredens Børn ligesom de andre:
4 Men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har paa Grund af den store Kærlighed, hvormed han elskede os, gjort os levende med Kristus,
5 os, som var døde paa Grund af vore Overtrædelsen - af Naade er I frelst!
6 Ja, han har opvakt os med ham og sat os med ham i den himmelske Verden, i Kristus Jesus,
7 for at han i de kommende Tidsaldre kunde vise sin Naades overstrømmende Rigdom ved Godhed mod os i Kristus Jesus.
8 Thi af den Naade er I frelst ved Tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er Gaven;
9 det skyldes ikke Gerninger, saa ingen skal rose sig.
10 Thi hans Værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud lagde til Rette, for at vi skulde vandre i dem.

11 Kom derfor i Hu, at forhen var I, der var født som Hedninger og blev kaldt uomskaarne af dem, der har Navn efter den Omskærelse, man med Hænder udfører paa Legemet -
12 kom i Hu, at I paa den Tid var uden Forbindelse med Kristus, udelukkede fra Borgerret i Israel og fremmede for Forjættelsens Pagter, uden Haab og uden Gud i Verden.
13 Nu derimod, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, kommet nær paa Grund af Kristi Blod.
14 Thi han er vor Fred, han, som gjorde begge parter til eet og nedrev det Gærde, som skiller, nemlig Fjendskabet.
15 Ved sit Kød afskaffede han nemlig Loven med dens Bud og Forskrifter, for at han i sig kunde skabe de to til eet nyt Menneske og stifte Fred
16 og bringe begge Parter, forenede i eet Legeme, Forligelse med Gud ved Korset, da han ved dette dræbte Fjendskabet.
17 Og han kom og forkyndte Fred for jer, som var langt borte, og Fred for dem, som var nær.
18 Thi ved ham har vi, begge parter i een Aand, Adgang til Faderen.

19 Saa er I da ikke længere fremmede og Udlændinge, men I er de helliges Medborgere og Guds Husfæller,
20 opbyggede paa Apostlenes og Profeternes Grundvold med Jesus Kristus selv som Hovedhjørnesten.
21 I ham sammenføjes hele Bygningen og vokser til et helligt Tempel i Herren;
22 i ham bliver ogsaa I sammen med os opbygget til en Guds Bolig i Aanden.

Kapitel 3

Paulus er kaldet til at forkynde Guds hidtil skjulte Beslutning, at Hedningerne skal være fuldt delagtige i Frelsen i Kristus, 1-13. Hans Forbøn for Læsernes aandelige Vækst, 14-19. Lovprisning, 20-21.

1 Dette er Grunden til, at jeg, Paulus, Kristi Jesu Fange for jeres Skyld, I Hedninger! -
2 saa sandt som I har hørt om den Husholdergerning, Gud i sin Naade gav mig med Henblik paa jer,
3 at jeg ved en Aabenbaring fik Kendskab til den Hemmelighed, hvorom jeg før i Korthed har skrevet.
4 Og naar I læser det, kan I deraf skønne, at jeg har Indsigt i Kristi Hemmelighed,
5 som i de tidligere Slægter ikke var kundgjort for Menneskenes Børn, saaledes som den nu ved Aanden er blevet aabenbaret for hans hellige Apostle og Profeter,
6 nemlig den Hemmelighed, at Hedningerne er Medarvinger, medindlemmede i Legemet og meddelagtige i Forjættelsen - og alt dette i Kristus Jesus ved Evangeliet;
7 og det er jeg blevet Tjener for ved den Guds Naade, der blev mig skænket som Gave ved hans mægtige Indgriben.
8 Ja, mig, den ringeste af alle hellige, blev den Naade givet at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom
9 og at oplyse, hvorledes den Frelsesplan er, der fra Evighed har ligget gemt som en Hemmelighed hos Gud, alle Tings Skaber,
10 for at Guds Visdom nu i al dens Mangfoldighed ved Kirken skulde gives tilkende for Magterne og Myndighederne i den himmelske verden.
11 Saaledes var fra evige Tider det Forsæt, som han udførte i Kristus Jesus, vor Herre;
12 i ham har vi Frimodighed og tillidsfuld Adgang ved Troen paa ham.
13 Derfor beder jeg eder om ikke at tabe Modet over mine Trængsler, som jeg lider for jeres Skyld; det er jo en Ære for jer.

14 Dette er Grunden til, at jeg bøjer mine Knæ for Faderen,
15 efter hvem ethvert Faderforhold i Himmel og paa Jord har sit Navn; og jeg beder om,
16 at han efter sin Herligheds Rigdom vil give jer, at I med Kraft maa styrkes ved hans Aand i det indre Menneske,
17 at Kristus maa bo ved Troen i jeres Hjerter,
18 og at I maa blive rodfæstede og grundfæstede i Kærlighed, saa at I sammen med alle de hellige maa kunne fatte, hvor stor Bredden og Længden og Højden og Dybden er,
19 og kende Kristi Kærlighed, som overgaar al Erkendelse, saa I kan fyldes med hele Guds Fylde.

20 Men ham, som formaar med sin Kraft, der virker i os, at gøre uendelig meget mere end det, vi beder om eller forstaar,
21 ham være Ære i Kirken og i Kristus Jesus gennem alle Slægterne i Evighedernes Evighed! Amen.

Kapitel 4

Formaning til at bevare Aandens Enhed, 1-6. Naadegavernes Betydning for Menighedens Enhed og aandelige Vækst, 7-16. Advarsel mod hedensk Væsen, 17-24, og visse hedenske Synder, 25-32.

1 Saa formaner da jeg, en Fange i Herren, jer til at vandre det Kald værdigt, som udgik til jer,
2 med al Ydmyghed og Sagtmodighed, med Langmodighed, saa I bærer over med hinanden i Kærlighed
3 og stræber efter at bevare Aandens Enhed ved Fredens Baand:
4 eet Legeme og een Aand, ligesom I ogsaa ved jeres Kaldelse blev kaldet til eet Haab,
5 een Herre, een Tro, een Daab,
6 een Gud, alles Fader, som over alle, gennem alle og i alle!

7 Men hver enkelt af os blev Naaden givet, alt efter som Kristus har tilmaalt ham sin Gave.
8 Derfor hedder det:
       »Han steg op til det høje, bortførte Fanger
       og gav Menneskene Gaver.«
9 Men i det Ord »han steg op« - ligger ikke deri, at han ogsaa var steget ned til Jordens de lave Egne?
10 Han, som steg ned, er ogsaa den, som steg op højt over alle Himlene, for at fylde alt.
11 Og han gav os nogle som Apostle, andre som Profeter, andre som Evangelister, andre som Hyrder og Lærere
12 for at gøre de hellige fuldt beredte til deres Tjenestegerning, at opbygge Kristi Legeme,
13 indtil vi alle naar frem til at være eet i Troen paa og Erkendelsen af Guds Søn, til Mands Modenhed og det Maal af Vækst, da vi kan rumme Kristi Fylde,
14 saa vi ikke mere skal være umyndige, der kastes og drives hid og did af alle mulige Lærdomme, efter som Vinden blæser, ved Menneskers uærlige Spil, naar de underfundigt forleder til Vildfarelse.
15 Nej, Sandheden tro skal vi i Kærlighed i eet og alt vokse op til ham, som er Hovedet, Kristus selv.
16 Ham skyldes det, at hele Legemet vokser sin Vækst, saa det opbygges i Kærlighed, idet alle de enkelte Led hjælper til at knytte og holde det hele sammen, efter den Kraft, der er tilmaalt hver enkelt Del.

17 Dette siger jeg da og lægger jer i Herren indtrængende paa Sinde, at I ikke mere maa vandre som Hedningerne i deres Sinds Tomhed,
18 formørkede som de er i deres Tankegang, og fremmede for Livet i Gud paa Grund af den Uvidenhed, der er i dem som Følge af deres Hjertes Forhærdelse;
19 thi aandeligt afstumpede som de er, har de givet sig Tøjlesløsheden i Vold, saa de i deres Havesyge begaar alle Slags urene Handlinger.
20 Men saaledes er I ikke blevet undervist om Kristus,
21 saa sandt det er ham, I har hørt om og er blevet oplærte i, som det er Sandhed i Jesus:
22 at I skal opgive jeres tidligere Levned og aflægge det gamle Menneske, som fordærves ved sine bedrageriske Lyster,
23 og fornyes i jeres Sinds Aand
24 og iføre jer det nye Menneske, der blev skabt i Guds Lighed til at leve i den Retfærdighed og Fromhed, som hører Sandheden til.

25 Derfor aflæg Løgn og tal Sandhed, hver med sin Næste; vi er jo hverandres Lemmer.
26 Bliver I vrede, da synd ikke; lad ikke Solen gaa ned over jeres Vrede;
27 giv ikke heller Djævelen Raaderum!
28 Den, der stjæler, maa ikke mere stjæle, men skal hellere slide i det og bruge sine Hænder til noget godt, for at han kan have noget at give af til den, som er i Nød.
29 Lad ingen raadden Snak udgaa af jeres Mund, men kun Ord, som er gode til fornøden Opbyggelse, saa Ordene kan blive til Velsignelse for dem, der hører dem.
30 Bedrøv ikke Guds Helligaand, som I blev beseglede med til Forløsningens Dag.
31 Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrig og Spot være fjernt fra jer som i det hele al Ondskab!
32 Men vær gode mod hverandre og barmhjertige, saa I tilgiver hverandre, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.

Kapitel 5

Formaning til at være Guds og Kristi Efterfølgere i Kærlighed 1-2, til at sky Syndens Mørke, 3-14, og leve i Guds Lys, 15-21. Ægtefællers Pligter mod hinanden, 22-33.

1 Stræb derfor efter at ligne Gud, som hans elskede Børn,
2 og vandrer i Kærlighed, ligesom ogsaa Kristus elskede jer og gav sig selv hen for os som en Gave og et Offer, en liflig Duft for Gud.

3 Men Utugt og al Slags Urenhed eller Havesyge bør end ikke nævnes iblandt jer, som det sømmer sig for hellige,
4 ej heller skammelig Færd eller taabelig Tale eller letfærdig Skæmt (den Slags er utilbørligt), men hellere Taksigelse.
5 Thi det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller havesyg - det er det samme som en Afgudsdyrker! - har Lod og Del i Kristi og Guds Rige.
6 Lad ingen bedrage jer med tomme Ord; thi for saadanne Synders Skyld kommer Guds Vrede over Ulydighedens Børn.
7 Gør derfor ikke fælles Sag med dem!
8 Thi I var forhen Mørke, men nu er I Lys i Herren; vandrer som Lysets Børn
9 - Lysets Frugt bestaar jo i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed;
10 vælg, hvad der er velbehageligt for Herren.
11 Vær ikke meddelagtige i Mørkets golde Gerninger, men bring dem hellere for Dagen.
12 Thi hvad der lønligt bedrives af dem, er skammeligt blot at nævne;
13 men alt dette bliver oplyst, naar det bringes for Dagen af Lyset. Ja, alt det, der bliver oplyst, er selv Lys.
14 Det hedder jo:
       »Vaagn op, du som sover,
       og staa op fra de døde,
       saa lyser Kristus for dig!«

15 Se derfor nøje til, hvorledes I vandrer, at det ikke er som uvise, men som vise,
16 saa I udnytter det gunstige Øjeblik, thi Dagene er onde.
17 Derfor, vær ikke uforstandige, men forstaa, hvad der er Herrens Vilje.
18 Og drik jer ikke fulde i Vin, det fører kun til Udsvævelser; men lad jer fylde af Aanden,
19 saa I taler hverandre til med Salmer og Hymner og aandelige Sange og synger og spiller i jeres Hjerte for Herren
20 og altid siger Gud, vor Fader, Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi Navn
21 og underordner jer under hinanden i Ærefrygt for Kristus.

22 I Hustruer! underordner jer under jeres Mænd som under Herren;
23 thi en Mand er sin Hustrus Hoved, ligesom Kristus er Kirkens Hoved, han som er sit Legemes Frelser.
24 Ja, ligesom Kirken underordner sig under Kristus, skal ogsaa Hustruerne underordne sig under deres Mænd i alt.
25 I Mænd! elsk jeres Hustruer, ligesom Kristus elskede Kirken og gav sig selv hen for den,
26 for at han kunde hellige den, idet han rensede den i Vandbadet ved Ordet,
27 og for at han saaledes kunde fremstille Kirken for sit Aasyn som herlig, uden Plet eller Rynke eller andet saadant, nej, den skulde være hellig og dadelfri.
28 Paa samme Maade bør Mændene elske deres Hustruer som deres egne Legemer; den, som elsker sin Hustru, elsker sig selv.
29 Ingen har jo nogen Sinde hadet sit eget kød, men han giver det Føde og har Omhu for det, ligesom Kristus har for Kirken,
30 fordi vi er Lemmer paa hans Legeme.
31 »Derfor skal en Mand forlade sin Fader og Moder og holde sig til sin Hustru, og de to skal være eet Kød.«
32 Den Hemmelighed, der ligger heri, er dyb; jeg sigter hermed til Kristus og Kirken.
33 Dog skal ogsaa I hver især elske sin Hustru som sig selv; men Hustruen skal have Ærefrygt for sin Mand!

Kapitel 6

Børns og Forældres, Slavers og Herrers Pligter, 1-9. De Kristne skal iføre sig Guds fulde Rustning i kampen mod de onde Aandemagter. Formaning til Bøn, 10-20. Tykikus skal fortælle om Paulus's Forhold, 21-22. Fredsønske, 23-24.

1 I Børn! vær lydige i Herren mod jeres Forældre, thi det er ret.
2 »Ær din Fader og din Moder,« det er jo det første Bud, der er knyttet Forjættelse til:
3 »for at det maa gaa dig vel, og du maa faa et langt Liv paa Jorden.«
4 Og I Fædre! I maa ikke opirre jeres Børn, men opdrag dem i Herrens Tugt og Formaning.
5 I Trælle! vær lydige mod jeres jordiske Herrer, som mod Kristus med Frygt og Bæven og af et oprigtigt Hjerte;
6 ikke med Øjentjeneste som de, der vil tækkes Mennesker, men som Kristi Tjenere, der gør Guds. Vilje af Hjertet.
7 Og udfør jeres Tjeneste med villigt Sind, som om I tjente Herren og ikke Mennesker,
8 I ved jo, at enhver skal faa igen af Herren, hvad godt han gør, enten han er Træl eller fri.
9 Og I Herrer! gør ligesaa mod dem, lad være med at true; I ved jo, at de har deres Herre i Himlene lige saa vel som I, og hos ham er der ikke Personsanseelse.

10 I øvrigt, hent Kraft fra Herren og hans vældige Styrke!
11 Ifør jer Guds fulde Rustning, saa I kan holde Stand mod Djævelens Snigløb.
12 Thi den Kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod Kød og Blod, men mod Magterne og Myndighederne, mod Verdensherskerne i dette Mørke, mod Ondskabens Aandemagter i Himmelrummet.
13 Tag derfor Guds fulde Rustning paa, for at I maa kunne staa imod paa den onde Dag og holde Stand efter at have besejret alt.
14 Saa staa da med Sandheden spændt som Bælte om jeres Lænder; og iførte Retfærdigheden som Brynje,
15 tag som Sko paa jeres Fødder Villighed til at forkynde Fredens Evangelium,
16 løft i al jeres Færd Troens Skjold, hvormed I kan slukkke alle den Ondes gloende Pile,
17 tag imod Frelsens Hjelm og Aandens Sværd, som er Guds Ord.
18 Gør dette til enhver Tid under stadig Paakaldelse og Bøn, idet I altid beder i Aanden, og vær aarvaagne dertil med stadig Udholdenhed og Bøn for alle de hellige.
19 Bed ogsaa for mig, at Ordene maa gives mig, naar jeg aabner min Mund, saa jeg med Frimodighed kan kundgøre Evangeliets Hemmelighed,
20 for hvis Skyld jeg nu er et Sendebud i Lænker. Ja, bed om, at jeg maa have Frimodighed til at tale ret derom.

21 Men for at ogsaa I kan faa at vide, hvordan det staar til hos mig, hvorledes jeg har det, skal Tykikus, den elskede Broder og trofaste Hjælper i Herren, meddele jer alt;
22 ham sender jeg til jer, netop for at I skal erfare, hvordan det gaar os, og for at han skal opmuntre jeres Hjerter.

23 Fred være med Brødrene og Kærlighed tillige med Tro - fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus!
24 Naade være med alle dem, som elsker vor Herre Jesus Kristus i i hans uforkrænkelige Herlighed!

Andre bøger