Septuaginta

Dommerbogen / Kritai / Κριται

Om oversśttelsen: Septuaginta er den grśske tradition — den som HelligŚnden foretrśkker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jÝdiske teksttradition, som "vi" fÝlger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrśkker grśske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Dommerbogen

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kapitel 1

1 kai egeneto meta tÍn teleutÍn IÍsou kai epÍrŰtŰn oi uioi IsraÍl dia tou kuriou legontes tis anabÍsetai Ímin pros tous Chananaious aphÍgoumenos tou polemÍsai pros autous
2 kai eipen kurios Ioudas anabÍsetai idou dedŰka tÍn gÍn en tÍ cheiri autou
3 kai eipen Ioudas tŰ SumeŰn adelphŰ autou anabÍthi met emou en tŰ klÍrŰ mou kai parataxŰmetha pros tous Chananaious kai poreusomai kagŰ meta sou en tŰ klÍrŰ sou kai eporeuthÍ met autou SumeŰn
4 kai anebÍ Ioudas kai paredŰken kurios ton Chananaion kai ton Pherezaion eis tas cheiras autŰn kai ekopsan autous en Bezek eis deka chiliadas andrŰn
5 kai katelabon ton AdŰnibezek en tÍ Bezek kai paretaxanto pros auton kai ekopsan ton Chananaion kai ton Pherezaion
6 kai ephugen AdŰnibezek kai katedramon opisŰ autou kai katelabosan auton kai apekopsan ta akra tŰn cheirŰn autou kai ta akra tŰn podŰn autou
7 kai eipen AdŰnibezek ebdomÍkonta basileis ta akra tŰn cheirŰn autŰn kai ta akra tŰn podŰn autŰn apokekommenoi Ísan sullegontes ta upokatŰ tÍs trapezÍs mou kathŰs oun epoiÍsa outŰs antapedŰken moi o theos kai agousin auton eis IerousalÍm kai apethanen ekei
8 kai epolemoun oi uioi Iouda tÍn IerousalÍm kai katelabonto autÍn kai epataxan autÍn en stomati romphaias kai tÍn polin eneprÍsan en puri
9 kai meta tauta katebÍsan oi uioi Iouda tou polemÍsai pros ton Chananaion ton katoikounta tÍn oreinÍn kai ton noton kai tÍn pedinÍn
10 kai eporeuthÍ Ioudas pros ton Chananaion ton katoikounta en ChebrŰn kai exÍlthen ChebrŰn ex enantias kai to onoma Ín ChebrŰn to proteron Kariatharboxepher kai epataxan ton Sessi kai Achinaan kai Tholmin gennÍmata tou Enak
11 kai anebÍsan ekeithen pros tous katoikountas Dabir to de onoma tÍs Dabir Ín emprosthen KariathsŰphar polis grammatŰn
12 kai eipen Chaleb os ean pataxÍ tÍn polin tŰn grammatŰn kai prokatalabÍtai autÍn dŰsŰ autŰ tÍn Ascha thugatera mou eis gunaika
13 kai prokatelabeto autÍn GothoniÍl uios Kenez adelphou Chaleb o neŰteros kai edŰken autŰ Chaleb tÍn Ascha thugatera autou eis gunaika
14 kai egeneto en tÍ eisodŰ autÍs kai epeseisen autÍn GothoniÍl tou aitÍsai para tou patros autÍs agron kai egonguzen kai ekraxen apo tou upozugiou eis gÍn notou ekdedosai me kai eipen autÍ Chaleb ti estin soi
15 kai eipen autŰ Ascha dos dÍ moi eulogian oti eis gÍn notou ekdedosai me kai dŰseis moi lutrŰsin udatos kai edŰken autÍ Chaleb kata tÍn kardian autÍs lutrŰsin meteŰrŰn kai lutrŰsin tapeinŰn
16 kai oi uioi Iothor tou Kinaiou tou gambrou MŰuseŰs anebÍsan ek poleŰs tŰn phoinikŰn meta tŰn uiŰn Iouda eis tÍn erÍmon tÍn ousan en tŰ notŰ Iouda Í estin epi katabaseŰs Arad kai katŰkÍsan meta tou laou
17 kai eporeuthÍ Ioudas meta SumeŰn tou adelphou autou kai ekopsen ton Chananaion ton katoikounta Sephek kai exŰlethreusan autous kai ekalesen to onoma tÍs poleŰs Anathema
18 kai ouk eklÍronomÍsen Ioudas tÍn Gazan oude ta oria autÍs oude tÍn AskalŰna oude ta oria autÍs oude tÍn AkkarŰn oude ta oria autÍs oude tÍn AzŰton oude ta perisporia autÍs
19 kai Ín kurios meta Iouda kai eklÍronomÍsen to oros oti ouk ÍdunasthÍsan exolethreusai tous katoikountas tÍn koilada oti RÍchab diesteilato autois
20 kai edŰkan tŰ Chaleb tÍn ChebrŰn kathŰs elalÍsen MŰusÍs kai eklÍronomÍsen ekeithen tas treis poleis tŰn uiŰn Enak
21 kai ton Iebousaion ton katoikounta en IerousalÍm ouk eklÍronomÍsan oi uioi Beniamin kai katŰkÍsen o Iebousaios meta tŰn uiŰn Beniamin en IerousalÍm eŰs tÍs Ímeras tautÍs
22 kai anebÍsan oi uioi IŰsÍph kai ge autoi eis BaithÍl kai kurios Ín met autŰn
23 kai parenebalon kai kateskepsanto BaithÍl to de onoma tÍs poleŰs autŰn Ín emprosthen Louza
24 kai eidon oi phulassontes kai idou anÍr exeporeueto ek tÍs poleŰs kai elabon auton kai eipon autŰ deixon Ímin tÍs poleŰs tÍn eisodon kai poiÍsomen meta sou eleos
25 kai edeixen autois tÍn eisodon tÍs poleŰs kai epataxan tÍn polin en stomati romphaias ton de andra kai tÍn sungeneian autou exapesteilan
26 kai eporeuthÍ o anÍr eis gÍn Chettiin kai ŰkodomÍsen ekei polin kai ekalesen to onoma autÍs Louza touto to onoma autÍs eŰs tÍs Ímeras tautÍs
27 kai ouk exÍren ManassÍ tÍn Baithsan Í estin SkuthŰn polis oude tas thugateras autÍs oude ta perioika autÍs oude tÍn Thanak oude tas thugateras autÍs oude tous katoikountas DŰr oude tas thugateras autÍs oude ton katoikounta Balak oude ta perioika autÍs oude tas thugateras autÍs oude tous katoikountas MagedŰ oude ta perioika autÍs oude tas thugateras autÍs oude tous katoikountas Ieblaam oude ta perioika autÍs oude tas thugateras autÍs kai Írxato o Chananaios katoikein en tÍ gÍ tautÍ
28 kai egeneto ote enischusen IsraÍl kai epoiÍsen ton Chananaion eis phoron kai exairŰn ouk exÍren auton
29 kai Ephraim ouk exÍren ton Chananaion ton katoikounta en Gazer kai katŰkÍsen o Chananaios en mesŰ autou en Gazer kai egeneto eis phoron
30 kai ZaboulŰn ouk exÍren tous katoikountas KedrŰn oude tous katoikountas DŰmana kai katŰkÍsen o Chananaios en mesŰ autŰn kai egeneto autŰ eis phoron
31 kai AsÍr ouk exÍren tous katoikountas AkchŰ kai egeneto autŰ eis phoron kai tous katoikountas DŰr kai tous katoikountas SidŰna kai tous katoikountas Aalaph kai ton Aschazi kai ton Chelba kai ton Nai kai ton EreŰ
32 kai katŰkÍsen o AsÍr en mesŰ tou Chananaiou tou katoikountos tÍn gÍn oti ouk ÍdunÍthÍ exarai auton
33 kai Nephthali ouk exÍren tous katoikountas Baithsamus kai tous katoikountas Baithanath kai katŰkÍsen Nephthali en mesŰ tou Chananaiou tou katoikountos tÍn gÍn oi de katoikountes Baithsamus kai tÍn Baitheneth egenonto autois eis phoron
34 kai exethlipsen o Amorraios tous uious Dan eis to oros oti ouk aphÍkan auton katabÍnai eis tÍn koilada
35 kai Írxato o Amorraios katoikein en tŰ orei tŰ ostrakŰdei en Ű ai arkoi kai en Ű ai alŰpekes en tŰ MursinŰni kai en Thalabin kai ebarunthÍ cheir oikou IŰsÍph epi ton Amorraion kai egenÍthÍ autois eis phoron
36 kai to orion tou Amorraiou apo tÍs anabaseŰs Akrabin apo tÍs Petras kai epanŰ

Kapitel 2

1 kai anebÍ angelos kuriou apo Galgal epi ton KlauthmŰna kai epi BaithÍl kai epi ton oikon IsraÍl kai eipen pros autous tade legei kurios anebibasa umas ex Aiguptou kai eisÍgagon umas eis tÍn gÍn Ín Űmosa tois patrasin umŰn kai eipa ou diaskedasŰ tÍn diathÍkÍn mou tÍn meth umŰn eis ton aiŰna
2 kai umeis ou diathÍsesthe diathÍkÍn tois egkathÍmenois eis tÍn gÍn tautÍn oude tois theois autŰn proskunÍsete alla ta glupta autŰn suntripsete kai ta thusiastÍria autŰn katheleite kai ouk eisÍkousate tÍs phŰnÍs mou oti tauta epoiÍsate
3 kagŰ eipon ou mÍ exarŰ autous ek prosŰpou umŰn kai esontai umin eis sunochas kai oi theoi autŰn esontai umin eis skandalon
4 kai egeneto Űs elalÍsen o angelos kuriou tous logous toutous pros pantas uious IsraÍl kai epÍran o laos tÍn phŰnÍn autŰn kai eklausan
5 kai epŰnomasan to onoma tou topou ekeinou KlauthmŰnes kai ethusiasan ekei tŰ kuriŰ
6 kai exapesteilen IÍsous ton laon kai Ílthen anÍr eis tÍn klÍronomian autou kataklÍronomÍsai tÍn gÍn
7 kai edouleusen o laos tŰ kuriŰ pasas tas Ímeras IÍsou kai pasas tas Ímeras tŰn presbuterŰn osoi emakroÍmereusan meta IÍsou osoi egnŰsan pan to ergon kuriou to mega o epoiÍsen en tŰ IsraÍl
8 kai eteleutÍsen IÍsous uios NauÍ doulos kuriou uios ekaton deka etŰn
9 kai ethapsan auton en oriŰ tÍs klÍronomias autou en Thamnathares en orei Ephraim apo borra tou orous Gaas
10 kai ge pasa Í genea ekeinÍ prosetethÍsan pros tous pateras autŰn kai anestÍ genea etera met autous oi ouk egnŰsan ton kurion kai ge to ergon o epoiÍsen en tŰ IsraÍl
11 kai epoiÍsan oi uioi IsraÍl to ponÍron enŰpion kuriou kai elatreusan tois Baalim
12 kai egkatelipon ton kurion ton theon tŰn paterŰn autŰn ton exagagonta autous ek gÍs Aiguptou kai eporeuthÍsan opisŰ theŰn eterŰn apo tŰn theŰn tŰn ethnŰn tŰn perikuklŰ autŰn kai prosekunÍsan autois kai parŰrgisan ton kurion
13 kai egkatelipon auton kai elatreusan tŰ Baal kai tais Astartais
14 kai ŰrgisthÍ thumŰ kurios en tŰ IsraÍl kai paredŰken autous eis cheiras pronomeuontŰn kai katepronomeusan autous kai apedoto autous en chersi tŰn echthrŰn autŰn kuklothen kai ouk ÍdunÍthÍsan eti antistÍnai kata prosŰpon tŰn echthrŰn autŰn
15 en pasin ois exeporeuonto kai cheir kuriou Ín ep autous eis kaka kathŰs elalÍsen kurios kai kathŰs Űmosen kurios autois kai exethlipsen autous sphodra
16 kai Ígeiren kurios kritas kai esŰsen autous kurios ek cheiros tŰn pronomeuontŰn autous
17 kai ge tŰn kritŰn ouch upÍkousan oti exeporneusan opisŰ theŰn eterŰn kai prosekunÍsan autois kai exeklinan tachu ek tÍs odou Ís eporeuthÍsan oi pateres autŰn tou eisakouein tŰn logŰn kuriou ouk epoiÍsan outŰs
18 kai oti Ígeiren kurios kritas autois kai Ín kurios meta tou kritou kai esŰsen autous ek cheiros echthrŰn autŰn pasas tas Ímeras tou kritou oti pareklÍthÍ kurios apo tou stenagmou autŰn apo prosŰpou tŰn poliorkountŰn autous kai ekthlibontŰn autous
19 kai egeneto Űs apethnÍsken o kritÍs kai apestrepsan kai palin diephtheiran uper tous pateras autŰn poreuesthai opisŰ theŰn eterŰn latreuein autois kai proskunein autois ouk aperripsan ta epitÍdeumata autŰn kai tas odous autŰn tas sklÍras
20 kai ŰrgisthÍ thumŰ kurios en tŰ IsraÍl kai eipen anth Űn osa egkatelipon to ethnos touto tÍn diathÍkÍn mou Ín eneteilamÍn tois patrasin autŰn kai ouk eisÍkousan tÍs phŰnÍs mou
21 kai ge egŰ ou prosthÍsŰ tou exarai andra ek prosŰpou autŰn apo tŰn ethnŰn Űn katelipen IÍsous uios NauÍ en tÍ gÍ kai aphÍken
22 tou peirasai en autois ton IsraÍl ei phulassontai tÍn odon kuriou poreuesthai en autÍ on tropon ephulaxan oi pateres autŰn Í ou
23 kai aphÍken kurios ta ethnÍ tauta tou mÍ exarai auta to tachos kai ou paredŰken auta en cheiri IÍsou

Kapitel 3

1 kai tauta ta ethnÍ a aphÍken kurios auta Űste peirasai en autois ton IsraÍl pantas tous mÍ egnŰkotas tous polemous Chanaan
2 plÍn dia tas geneas uiŰn IsraÍl tou didaxai autous polemon plÍn oi emprosthen autŰn ouk egnŰsan auta
3 tas pente satrapeias tŰn allophulŰn kai panta ton Chananaion kai ton SidŰnion kai ton Euaion ton katoikounta ton Libanon apo tou orous tou AermŰn eŰs LabŰemath
4 kai egeneto Űste peirasai en autois ton IsraÍl gnŰnai ei akousontai tas entolas kuriou as eneteilato tois patrasin autŰn en cheiri MŰusÍ
5 kai oi uioi IsraÍl katŰkÍsan en mesŰ tou Chananaiou kai tou Chettaiou kai tou Amorraiou kai tou Pherezaiou kai tou Euaiou kai tou Iebousaiou
6 kai elabon tas thugateras autŰn eautois eis gunaikas kai tas thugateras autŰn edŰkan tois uiois autŰn kai elatreusan tois theois autŰn
7 kai epoiÍsan oi uioi IsraÍl to ponÍron enantion kuriou kai epelathonto kuriou tou theou autŰn kai elatreusan tois Baalim kai tois alsesin
8 kai ŰrgisthÍ thumŰ kurios en tŰ IsraÍl kai apedoto autous en cheiri Chousarsathaim basileŰs Surias potamŰn kai edouleusan oi uioi IsraÍl tŰ Chousarsathaim etÍ oktŰ
9 kai ekekraxan oi uioi IsraÍl pros kurion kai Ígeiren kurios sŰtÍra tŰ IsraÍl kai esŰsen autous ton GothoniÍl uion Kenez adelphou Chaleb ton neŰteron uper auton
10 kai egeneto ep auton pneuma kuriou kai ekrinen ton IsraÍl kai exÍlthen eis polemon pros Chousarsathaim kai paredŰken kurios en cheiri autou ton Chousarsathaim basilea Surias potamŰn kai ekrataiŰthÍ Í cheir autou epi ton Chousarsathaim
11 kai Ísuchasen Í gÍ tessarakonta etÍ kai apethanen GothoniÍl uios Kenez
12 kai prosethento oi uioi IsraÍl poiÍsai to ponÍron enŰpion kuriou kai enischusen kurios ton EglŰm basilea MŰab epi ton IsraÍl dia to pepoiÍkenai autous to ponÍron enanti kuriou
13 kai sunÍgagen pros eauton pantas tous uious AmmŰn kai AmalÍk kai eporeuthÍ kai epataxen ton IsraÍl kai eklÍronomÍsen tÍn polin tŰn phoinikŰn
14 kai edouleusan oi uioi IsraÍl tŰ EglŰm basilei MŰab etÍ deka oktŰ
15 kai ekekraxan oi uioi IsraÍl pros kurion kai Ígeiren autois sŰtÍra ton AŰd uion GÍra uion tou Iemeni andra amphoterodexion kai exapesteilan oi uioi IsraÍl dŰra en cheiri autou tŰ EglŰm basilei MŰab
16 kai epoiÍsen eautŰ AŰd machairan distomon spithamÍs to mÍkos autÍs kai periezŰsato autÍn upo ton manduan epi ton mÍron ton dexion autou
17 kai eporeuthÍ kai prosÍnegken ta dŰra tŰ EglŰm basilei MŰab kai EglŰm anÍr asteios sphodra
18 kai egeneto Ínika sunetelesen AŰd prospherŰn ta dŰra kai exapesteilen tous pherontas ta dŰra
19 kai autos upestrepsen apo tŰn gluptŰn tŰn meta tÍs Galgal kai eipen AŰd logos moi kruphios pros se basileu kai eipen EglŰm pros auton siŰpa kai exapesteilen aph eautou pantas tous ephestŰtas ep auton
20 kai AŰd eisÍlthen pros auton kai autos ekathÍto en tŰ uperŰŰ tŰ therinŰ tŰ eautou monŰtatos kai eipen AŰd logos theou moi pros se basileu kai exanestÍ apo tou thronou EglŰm engus autou
21 kai egeneto ama tŰ anastÍnai auton kai exeteinen AŰd tÍn cheira tÍn aristeran autou kai elaben tÍn machairan epanŰthen tou mÍrou autou tou dexiou kai enepÍxen autÍn en tÍ koilia autou
22 kai epeisÍnegken kai ge tÍn labÍn opisŰ tÍs phlogos kai apekleisen to stear kata tÍs phlogos oti ouk exespasen tÍn machairan ek tÍs koilias autou kai exÍlthen AŰd tÍn prostada
23 kai exÍlthen tous diatetagmenous kai apekleisen tas thuras tou uperŰou kat autou kai esphÍnŰsen
24 kai autos exÍlthen kai oi paides autou eisÍlthon kai eidon kai idou ai thurai tou uperŰou esphÍnŰmenai kai eipan mÍpote apokenoi tous podas autou en tŰ tamieiŰ tŰ therinŰ
25 kai upemeinan eŰs Íschunonto kai idou ouk estin o anoigŰn tas thuras tou uperŰou kai elabon tÍn kleida kai Ínoixan kai idou o kurios autŰn peptŰkŰs epi tÍn gÍn tethnÍkŰs
26 kai AŰd diesŰthÍ eŰs ethorubounto kai ouk Ín o prosnoŰn autŰ kai autos parÍlthen ta glupta kai diesŰthÍ eis SetirŰtha
27 kai egeneto Ínika Ílthen AŰd eis gÍn IsraÍl kai esalpisen en keratinÍ en tŰ orei Ephraim kai katebÍsan sun autŰ oi uioi IsraÍl apo tou orous kai autos emprosthen autŰn
28 kai eipen pros autous katabÍte opisŰ mou oti paredŰken kurios o theos tous echthrous ÍmŰn tÍn MŰab en cheiri ÍmŰn kai katebÍsan opisŰ autou kai prokatelabonto tas diabaseis tou Iordanou tÍs MŰab kai ouk aphÍken andra diabÍnai
29 kai epataxan tÍn MŰab en tÍ Ímera ekeinÍ Űsei deka chiliadas andrŰn pan liparon kai panta andra dunameŰs kai ou diesŰthÍ anÍr
30 kai enetrapÍ MŰab en tÍ Ímera ekeinÍ upo cheira IsraÍl kai Ísuchasen Í gÍ ogdoÍkonta etÍ kai ekrinen autous AŰd eŰs ou apethanen
31 kai met auton anestÍ Samegar uios Dinach kai epataxen tous allophulous eis exakosious andras en tŰ arotropodi tŰn boŰn kai esŰsen kai ge autos ton IsraÍl

Kapitel 4

1 kai prosethento oi uioi IsraÍl poiÍsai to ponÍron enŰpion kuriou kai AŰd apethanen
2 kai apedoto autous kurios en cheiri Iabin basileŰs Chanaan os ebasileusen en AsŰr kai o archŰn tÍs dunameŰs autou Sisara kai autos katŰkei en ArisŰth tŰn ethnŰn
3 kai ekekraxan oi uioi IsraÍl pros kurion oti ennakosia armata sidÍra Ín autŰ kai autos ethlipsen ton IsraÍl kata kratos eikosi etÍ
4 kai DebbŰra gunÍ prophÍtis gunÍ LaphidŰth autÍ ekrinen ton IsraÍl en tŰ kairŰ ekeinŰ
5 kai autÍ ekathÍto upo phoinika DebbŰra ana meson tÍs Rama kai ana meson tÍs BaithÍl en tŰ orei Ephraim kai anebainon pros autÍn oi uioi IsraÍl eis krisin
6 kai apesteilen DebbŰra kai ekalesen ton Barak uion Abineem ek KadÍs Nephthali kai eipen pros auton ouchi eneteilato kurios o theos IsraÍl soi kai apeleusÍ eis oros ThabŰr kai lÍmpsÍ meta seautou deka chiliadas andrŰn ek tŰn uiŰn Nephthali kai ek tŰn uiŰn ZaboulŰn
7 kai epaxŰ pros se eis ton cheimarroun KisŰn ton Sisara archonta tÍs dunameŰs Iabin kai ta armata autou kai to plÍthos autou kai paradŰsŰ auton eis tas cheiras sou
8 kai eipen pros autÍn Barak ean poreuthÍs met emou poreusomai kai ean mÍ poreuthÍs ou poreusomai oti ouk oida tÍn Ímeran en Í euodoi ton angelon kurios met emou
9 kai eipen poreuomenÍ poreusomai meta sou plÍn ginŰske oti ouk estai to proterÍma sou epi tÍn odon Ín su poreuÍ oti en cheiri gunaikos apodŰsetai kurios ton Sisara kai anestÍ DebbŰra kai eporeuthÍ meta Barak ek KadÍs
10 kai eboÍsen Barak ton ZaboulŰn kai ton Nephthali ek KadÍs kai anebÍsan kata podas autou deka chiliades andrŰn kai anebÍ met autou DebbŰra
11 kai Chaber o Kinaios echŰristhÍ apo Kaina apo tŰn uiŰn IŰbab gambrou MŰusÍ kai epÍxen tÍn skÍnÍn autou eŰs druos pleonektountŰn Í estin echomena Kedes
12 kai anÍngelÍ Sisara oti anebÍ Barak uios Abineem eis oros ThabŰr
13 kai ekalesen Sisara panta ta armata autou ennakosia armata sidÍra kai panta ton laon ton met autou apo ArisŰth tŰn ethnŰn eis ton cheimarroun KisŰn
14 kai eipen DebbŰra pros Barak anastÍthi oti autÍ Í Ímera en Í paredŰken kurios ton Sisara en tÍ cheiri sou oti kurios exeleusetai emprosthen sou kai katebÍ Barak apo tou orous ThabŰr kai deka chiliades andrŰn opisŰ autou
15 kai exestÍsen kurios ton Sisara kai panta ta armata autou kai pasan tÍn parembolÍn autou en stomati romphaias enŰpion Barak kai katebÍ Sisara epanŰthen tou armatos autou kai ephugen tois posin autou
16 kai Barak diŰkŰn opisŰ tŰn armatŰn kai opisŰ tÍs parembolÍs eŰs ArisŰth tŰn ethnŰn kai epesen pasa parembolÍ Sisara en stomati romphaias ou kateleiphthÍ eŰs enos
17 kai Sisara ephugen tois posin autou eis skÍnÍn IaÍl gunaikos Chaber etairou tou Kinaiou oti eirÍnÍ Ín ana meson Iabin basileŰs AsŰr kai ana meson oikou Chaber tou Kinaiou
18 kai exÍlthen IaÍl eis sunantÍsin Sisara kai eipen autŰ ekklinon kurie mou ekklinon pros me mÍ phobou kai exeklinen pros autÍn eis tÍn skÍnÍn kai periebalen auton epibolaiŰ
19 kai eipen Sisara pros autÍn potison me dÍ mikron udŰr oti edipsÍsa kai Ínoixen ton askon tou galaktos kai epotisen auton kai periebalen auton
20 kai eipen pros autÍn Sisara stÍthi dÍ epi tÍn thuran tÍs skÍnÍs kai estai ean anÍr elthÍ pros se kai erŰtÍsÍ se kai eipÍ ei estin Űde anÍr kai ereis ouk estin
21 kai elaben IaÍl gunÍ Chaber ton passalon tÍs skÍnÍs kai ethÍken tÍn sphuran en tÍ cheiri autÍs kai eisÍlthen pros auton en kruphÍ kai epÍxen ton passalon en tŰ krotaphŰ autou kai diexÍlthen en tÍ gÍ kai autos exestŰs eskotŰthÍ kai apethanen
22 kai idou Barak diŰkŰn ton Sisara kai exÍlthen IaÍl eis sunantÍsin autŰ kai eipen autŰ deuro kai deixŰ soi ton andra on su zÍteis kai eisÍlthen pros autÍn kai idou Sisara rerimmenos nekros kai o passalos en tŰ krotaphŰ autou
23 kai etropŰsen o theos en tÍ Ímera ekeinÍ ton Iabin basilea Chanaan emprosthen tŰn uiŰn IsraÍl
24 kai eporeueto cheir tŰn uiŰn IsraÍl poreuomenÍ kai sklÍrunomenÍ epi Iabin basilea Chanaan eŰs ou exŰlethreusan ton Iabin basilea Chanaan

Kapitel 5

1 kai Ísan DebbŰra kai Barak uios Abineem en tÍ Ímera ekeinÍ legontes
2 apekaluphthÍ apokalumma en IsraÍl en tŰ ekousiasthÍnai laon eulogeite kurion
3 akousate basileis kai enŰtisasthe satrapai egŰ eimi tŰ kuriŰ egŰ eimi asomai psalŰ tŰ kuriŰ tŰ theŰ IsraÍl
4 kurie en tÍ exodŰ sou en SÍir en tŰ apairein se ex agrou EdŰm gÍ eseisthÍ kai o ouranos estaxen drosous kai ai nephelai estaxan udŰr
5 orÍ esaleuthÍsan apo prosŰpou kuriou ElŰi touto Sina apo prosŰpou kuriou theou IsraÍl
6 en Ímerais Samegar uiou Anath en Ímerais IaÍl exelipon odous kai eporeuthÍsan atrapous eporeuthÍsan odous diestrammenas
7 exelipon dunatoi en IsraÍl exelipon eŰs ou anastÍ DebbŰra eŰs ou anastÍ mÍtÍr en IsraÍl
8 exelexanto theous kainous tote epolemÍsan poleis archontŰn thureos ean ophthÍ kai logchÍ en tessarakonta chiliasin en IsraÍl
9 Í kardia mou eis ta diatetagmena tŰ IsraÍl oi ekousiazomenoi en laŰ eulogeite kurion
10 epibebÍkotes epi onou thÍleias mesÍmbrias kathÍmenoi epi kritÍriou kai poreuomenoi epi odous sunedrŰn eph odŰ
11 diÍgeisthe apo phŰnÍs anakrouomenŰn ana meson udreuomenŰn ekei dŰsousin dikaiosunas kuriŰ dikaiosunas auxÍson en IsraÍl tote katebÍ eis tas poleis laos kuriou
12 exegeirou exegeirou DebbŰra exegeirou exegeirou lalÍson ŰdÍn anasta Barak kai aichmalŰtison aichmalŰsian sou uios Abineem
13 tote katebÍ kataleimma tois ischurois laos kuriou katebÍ autŰ en tois krataiois
14 ex emou Ephraim exerrizŰsen autous en tŰ AmalÍk opisŰ sou Beniamin en tois laois sou en emoi Machir katebÍsan exereunŰntes kai apo ZaboulŰn elkontes en rabdŰ diÍgÍseŰs grammateŰs
15 kai archÍgoi en Issachar meta DebbŰras kai Barak outŰs Barak en koilasin apesteilen en posin autou eis tas meridas RoubÍn megaloi exiknoumenoi kardian
16 eis ti ekathisan ana meson tÍs digomias tou akousai surismou angelŰn eis diaireseis RoubÍn megaloi exetasmoi kardias
17 Galaad en tŰ peran tou Iordanou eskÍnŰsen kai Dan eis ti paroikei ploiois AsÍr ekathisen paralian thalassŰn kai epi diexodois autou skÍnŰsei
18 ZaboulŰn laos Űneidisen psuchÍn autou eis thanaton kai Nephthali epi upsÍ agrou
19 Ílthon autŰn basileis paretaxanto tote epolemÍsan basileis Chanaan en Thanaach epi udati MegeddŰ dŰron arguriou ouk elabon
20 ex ouranou paretaxanto oi asteres ek tribŰn autŰn paretaxanto meta Sisara
21 cheimarrous KisŰn exesuren autous cheimarrous archaiŰn cheimarrous KisŰn katapatÍsei auton psuchÍ mou dunatÍ
22 tote enepodisthÍsan pternai ippou spoudÍ espeusan ischuroi autou
23 katarasthe MÍrŰz eipen angelos kuriou katarasthe epikataratos pas o katoikŰn autÍn oti ouk Ílthosan eis boÍtheian kuriou eis boÍtheian en dunatois
24 eulogÍtheiÍ en gunaixin IaÍl gunÍ Chaber tou Kinaiou apo gunaikŰn en skÍnais eulogÍtheiÍ
25 udŰr ÍtÍsen gala edŰken en lekanÍ uperechontŰn prosÍnegken bouturon
26 cheira autÍs aristeran eis passalon exeteinen kai dexian autÍs eis sphuran kopiŰntŰn kai esphurokopÍsen Sisara diÍlŰsen kephalÍn autou kai epataxen diÍlŰsen krotaphon autou
27 ana meson tŰn podŰn autÍs katekulisthÍ epesen kai ekoimÍthÍ ana meson tŰn podŰn autÍs kataklitheis epesen kathŰs kateklithÍ ekei epesen exodeutheis
28 dia tÍs thuridos parekupsen mÍtÍr Sisara ektos tou toxikou dioti ÍschunthÍ arma autou dioti echronisan podes armatŰn autou
29 ai sophai archousai autÍs apekrithÍsan pros autÍn kai autÍ apestrepsen logous autÍs eautÍ
30 ouch eurÍsousin auton diamerizonta skula oiktirmŰn oiktirÍsei eis kephalÍn andros skula bammatŰn tŰ Sisara skula bammatŰn poikilias bammata poikiltŰn auta tŰ trachÍlŰ autou skula
31 outŰs apolointo pantes oi echthroi sou kurie kai oi agapŰntes auton Űs exodos Íliou en dunamei autou kai Ísuchasen Í gÍ tessarakonta etÍ

Kapitel 6

1 kai epoiÍsan oi uioi IsraÍl to ponÍron enŰpion kuriou kai edŰken autous kurios en cheiri Madiam epta etÍ
2 kai ischusen cheir Madiam epi IsraÍl kai epoiÍsan eautois oi uioi IsraÍl apo prosŰpou Madiam tas trumalias tas en tois oresin kai ta spÍlaia kai ta kremasta
3 kai egeneto ean espeiran oi uioi IsraÍl kai anebainan Madiam kai AmalÍk kai oi uioi anatolŰn sunanebainon autois
4 kai parenebalon eis autous kai katephtheiran tous karpous autŰn eŰs elthein eis Gazan kai ou katelipon upostasin zŰÍs en tÍ gÍ IsraÍl oude en tois poimniois tauron kai onon
5 oti autoi kai ai ktÍseis autŰn anebainon kai ai skÍnai autŰn pareginonto kathŰs akris eis plÍthos kai autois kai tois kamÍlois autŰn ouk Ín arithmos kai Írchonto eis tÍn gÍn IsraÍl kai diephtheiron autÍn
6 kai eptŰcheusen IsraÍl sphodra apo prosŰpou Madiam kai eboÍsan oi uioi IsraÍl pros kurion
7 apo prosŰpou Madiam
8 kai exapesteilen kurios andra prophÍtÍn pros tous uious IsraÍl kai eipen autois tade legei kurios o theos IsraÍl egŰ eimi os anÍgagon umas ek gÍs Aiguptou kai exÍgagon umas ex oikou douleias umŰn
9 kai errusamÍn umas ek cheiros Aiguptou kai ek cheiros pantŰn tŰn thlibontŰn umas kai exebalon autous ek prosŰpou umŰn kai edŰka umin tÍn gÍn autŰn
10 kai eipa umin egŰ kurios o theos umŰn ou phobÍthÍsesthe tous theous tou Amorraiou en ois umeis kathÍsesthe en tÍ gÍ autŰn kai ouk eisÍkousate tÍs phŰnÍs mou
11 kai Ílthen angelos kuriou kai ekathisen upo tÍn tereminthon tÍn en Ephratha tÍn IŰas patros tou Esdri kai GedeŰn uios autou rabdizŰn siton en lÍnŰ eis ekphugein apo prosŰpou tou Madiam
12 kai ŰphthÍ autŰ o angelos kuriou kai eipen pros auton kurios meta sou ischuros tŰn dunameŰn
13 kai eipen pros auton GedeŰn en emoi kurie mou kai ei estin kurios meth ÍmŰn eis ti euren Ímas ta kaka tauta kai pou estin panta ta thaumasia autou a diÍgÍsanto Ímin oi pateres ÍmŰn legontes mÍ ouchi ex Aiguptou anÍgagen Ímas kurios kai nun exerripsen Ímas kai edŰken Ímas en cheiri Madiam
14 kai epestrepsen pros auton o angelos kuriou kai eipen poreuou en ischui sou tautÍ kai sŰseis ton IsraÍl ek cheiros Madiam idou exapesteila se
15 kai eipen pros auton GedeŰn en emoi kurie mou en tini sŰsŰ ton IsraÍl idou Í chilias mou ÍsthenÍsen en ManassÍ kai egŰ eimi o mikroteros en oikŰ patros mou
16 kai eipen pros auton o angelos kuriou kurios estai meta sou kai pataxeis tÍn Madiam Űsei andra ena
17 kai eipen pros auton GedeŰn ei de euron eleos en ophthalmois sou kai poiÍseis moi sÍmeron pan o ti elalÍsas met emou
18 mÍ chŰristhÍs enteuthen eŰs tou elthein me pros se kai exoisŰ tÍn thusian kai thÍsŰ enŰpion sou kai eipen egŰ eimi kathiomai eŰs tou epistrepsai se
19 kai GedeŰn eisÍlthen kai epoiÍsen eriphon aigŰn kai oiphi aleurou azuma kai ta krea ethÍken en tŰ kophinŰ kai ton zŰmon ebalen en tÍ chutra kai exÍnegken auta pros auton upo tÍn tereminthon kai prosÍngisen
20 kai eipen pros auton o angelos tou theou labe ta krea kai ta azuma kai thes pros tÍn petran ekeinÍn kai ton zŰmon echomena ekchee kai epoiÍsen outŰs
21 kai exeteinen o angelos kuriou to akron tÍs rabdou tÍs en cheiri autou kai Ípsato tŰn kreŰn kai tŰn azumŰn kai anebÍ pur ek tÍs petras kai katephagen ta krea kai tous azumous kai o angelos kuriou eporeuthÍ apo ophthalmŰn autou
22 kai eiden GedeŰn oti angelos kuriou outos estin kai eipen GedeŰn a a kurie mou kurie oti eidon angelon kuriou prosŰpon pros prosŰpon
23 kai eipen autŰ kurios eirÍnÍ soi mÍ phobou ou mÍ apothanÍs
24 kai ŰkodomÍsen ekei GedeŰn thusiastÍrion tŰ kuriŰ kai epekalesen autŰ eirÍnÍ kuriou eŰs tÍs Ímeras tautÍs eti autou ontos en Ephratha patros tou Esdri
25 kai egeneto en tÍ nukti ekeinÍ kai eipen autŰ kurios labe ton moschon ton tauron os estin tŰ patri sou kai moschon deuteron eptaetÍ kai katheleis to thusiastÍrion tou Baal o estin tŰ patri sou kai to alsos to ep auto olethreuseis
26 kai oikodomÍseis thusiastÍrion kuriŰ tŰ theŰ sou epi koruphÍn tou Maouek toutou en tÍ parataxei kai lÍmpsÍ ton moschon ton deuteron kai anoiseis olokautŰma en tois xulois tou alsous ou exolethreuseis
27 kai elaben GedeŰn deka andras apo tŰn doulŰn eautou kai epoiÍsen on tropon elalÍsen pros auton kurios kai egenÍthÍ Űs ephobÍthÍ ton oikon tou patros autou kai tous andras tÍs poleŰs tou poiÍsai Ímeras kai epoiÍsen nuktos
28 kai Űrthrisan oi andres tÍs poleŰs to prŰi kai idou kathÍrÍto to thusiastÍrion tou Baal kai to alsos to ep autŰ Űlethreuto kai eidan ton moschon ton deuteron on anÍnegken epi to thusiastÍrion to ŰkodomÍmenon
29 kai eipen anÍr pros ton plÍsion autou tis epoiÍsen to rÍma touto kai epezÍtÍsan kai ÍreunÍsan kai egnŰsan oti GedeŰn uios IŰas epoiÍsen to rÍma touto
30 kai eipon oi andres tÍs poleŰs pros IŰas exenegke ton uion sou kai apothanetŰ oti katheilen to thusiastÍrion tou Baal kai oti Űlethreusen to alsos to ep autŰ
31 kai eipen IŰas tois andrasin pasin oi epanestÍsan autŰ mÍ umeis nun dikazesthe uper tou Baal Í umeis sŰsete auton os ean dikasÍtai autŰ thanatŰthÍtŰ eŰs prŰi ei theos estin dikazesthŰ autŰ oti katheilen to thusiastÍrion autou
32 kai ekalesen auto en tÍ Ímera ekeinÍ Iarbaal legŰn dikasasthŰ en autŰ o Baal oti kathÍrethÍ to thusiastÍrion autou
33 kai pasa Madiam kai AmalÍk kai uioi anatolŰn sunÍchthÍsan epi to auto kai parenebalon en koiladi Ezereel
34 kai pneuma kuriou enedunamŰsen ton GedeŰn kai esalpisen en keratinÍ kai ephobÍthÍ Abiezer opisŰ autou
35 kai angelous apesteilen eis panta ManassÍ kai en AsÍr kai en ZaboulŰn kai Nephthali kai anebÍ eis sunantÍsin autŰn
36 kai eipen GedeŰn pros ton theon ei su sŰzeis en cheiri mou ton IsraÍl kathŰs elalÍsas
37 idou egŰ tithÍmi ton pokon tou eriou en tÍ alŰni ean drosos genÍtai epi ton pokon monon kai epi pasan tÍn gÍn xÍrasia gnŰsomai oti sŰseis en cheiri mou ton IsraÍl kathŰs elalÍsas
38 kai egeneto outŰs kai Űrthrisen tÍ epaurion kai exepiasen ton pokon kai estaxen drosos apo tou pokou plÍrÍs lekanÍ udatos
39 kai eipen GedeŰn pros ton theon mÍ dÍ orgisthÍtŰ o thumos sou en emoi kai lalÍsŰ eti apax peirasŰ de kai ge eti apax en tŰ pokŰ kai genesthŰ Í xÍrasia epi ton pokon monon kai epi pasan tÍn gÍn genÍthÍtŰ drosos
40 kai epoiÍsen outŰs o theos en tÍ nukti ekeinÍ kai egeneto xÍrasia epi ton pokon monon kai epi pasan tÍn gÍn egenÍthÍ drosos

Kapitel 7

1 kai Űrthrisen Iarbal autos estin GedeŰn kai pas o laos met autou kai parenebalon epi pÍgÍn Arad kai parembolÍ Madiam Ín autŰ apo borra apo Gabaath AmŰra en koiladi
2 kai eipen kurios pros GedeŰn polus o laos o meta sou Űste mÍ paradounai me tÍn Madiam en cheiri autŰn mÍpote kauchÍsÍtai IsraÍl ep eme legŰn Í cheir mou esŰsen me
3 kai nun lalÍson dÍ en Űsin tou laou legŰn tis o phoboumenos kai deilos epistrephetŰ kai ekchŰreitŰ apo orous Galaad kai epestrepsen apo tou laou eikosi kai duo chiliades kai deka chiliades upeleiphthÍsan
4 kai eipen kurios pros GedeŰn eti o laos polus katenegkon autous pros to udŰr kai ekkatharŰ soi auton ekei kai estai on ean eipŰ pros se outos poreusetai sun soi autos poreusetai sun soi kai pan on ean eipŰ pros se outos ou poreusetai meta sou autos ou poreusetai meta sou
5 kai katÍnegken ton laon pros to udŰr kai eipen kurios pros GedeŰn pas os an lapsÍ tÍ glŰssÍ autou apo tou udatos Űs ean lapsÍ o kuŰn stÍseis auton kata monas kai pas os ean klinÍ epi ta gonata autou piein
6 kai egeneto o arithmos tŰn lapsantŰn en cheiri autŰn pros to stoma autŰn triakosioi andres kai pan to kataloipon tou laou eklinan epi ta gonata autŰn piein udŰr
7 kai eipen kurios pros GedeŰn en tois triakosiois andrasin tois lapsasin sŰsŰ umas kai dŰsŰ tÍn Madiam en cheiri sou kai pas o laos poreusontai anÍr eis ton topon autou
8 kai elabon ton episitismon tou laou en cheiri autŰn kai tas keratinas autŰn kai ton panta andra IsraÍl exapesteilen andra eis skÍnÍn autou kai tous triakosious andras katischusen kai Í parembolÍ Madiam Ísan autou upokatŰ en tÍ koiladi
9 kai egenÍthÍ en tÍ nukti ekeinÍ kai eipen pros auton kurios anastas katabÍthi en tÍ parembolÍ oti paredŰka autÍn en tÍ cheiri sou
10 kai ei phobÍ su katabÍnai katabÍthi su kai Phara to paidarion sou eis tÍn parembolÍn
11 kai akousÍ ti lalÍsousin kai meta touto ischusousin ai cheires sou kai katabÍsÍ en tÍ parembolÍ kai katebÍ autos kai Phara to paidarion autou pros archÍn tŰn pentÍkonta oi Ísan en tÍ parembolÍ
12 kai Madiam kai AmalÍk kai pantes uioi anatolŰn beblÍmenoi en tÍ koiladi Űsei akris eis plÍthos kai tais kamÍlois autŰn ouk Ín arithmos alla Ísan Űs Í ammos Í epi cheilous tÍs thalassÍs eis plÍthos
13 kai Ílthen GedeŰn kai idou anÍr exÍgoumenos tŰ plÍsion autou enupnion kai eipen enupnion idou enupniasamÍn kai idou magis artou krithinou strephomenÍ en tÍ parembolÍ Madiam kai Ílthen eŰs tÍs skÍnÍs kai epataxen autÍn kai epesen kai anestrepsen autÍn anŰ kai epesen Í skÍnÍ
14 kai apekrithÍ o plÍsion autou kai eipen ouk estin autÍ ei mÍ romphaia GedeŰn uiou IŰas andros IsraÍl paredŰken o theos en cheiri autou tÍn Madiam kai pasan tÍn parembolÍn
15 kai egeneto Űs Íkousen GedeŰn tÍn exÍgÍsin tou enupniou kai tÍn sugkrisin autou kai prosekunÍsen kuriŰ kai upestrepsen eis tÍn parembolÍn IsraÍl kai eipen anastÍte oti paredŰken kurios en cheiri ÍmŰn tÍn parembolÍn Madiam
16 kai dieilen tous triakosious andras eis treis archas kai edŰken keratinas en cheiri pantŰn kai udrias kenas kai lampadas en tais udriais
17 kai eipen pros autous ap emou opsesthe kai outŰs poiÍsete kai idou egŰ eisporeuomai en archÍ tÍs parembolÍs kai estai kathŰs an poiÍsŰ outŰs poiÍsete
18 kai salpiŰ en tÍ keratinÍ egŰ kai pantes met emou salpieite en tais keratinais kuklŰ olÍs tÍs parembolÍs kai ereite tŰ kuriŰ kai tŰ GedeŰn
19 kai eisÍlthen GedeŰn kai oi ekaton andres oi met autou en archÍ tÍs parembolÍs en archÍ tÍs phulakÍs mesÍs kai egeirontes Ígeiran tous phulassontas kai esalpisan en tais keratinais kai exetinaxan tas udrias tas en tais chersin autŰn
20 kai esalpisan ai treis archai en tais keratinais kai sunetripsan tas udrias kai ekratÍsan en chersin aristerais autŰn tas lampadas kai en chersin dexiais autŰn tas keratinas tou salpizein kai anekraxan romphaia tŰ kuriŰ kai tŰ GedeŰn
21 kai estÍsan anÍr eph eautŰ kuklŰ tÍs parembolÍs kai edramen pasa Í parembolÍ kai esÍmanan kai ephugan
22 kai esalpisan en tais triakosiais keratinais kai ethÍken kurios tÍn romphaian andros en tŰ plÍsion autou en pasÍ tÍ parembolÍ kai ephugen Í parembolÍ eŰs BÍthseedta Garagatha eŰs cheilous AbŰmeoula epi Tabath
23 kai eboÍsan anÍr IsraÍl apo Nephthali kai apo AsÍr kai apo pantos ManassÍ kai ediŰxan opisŰ Madiam
24 kai angelous apesteilen GedeŰn en panti orei Ephraim legŰn katabÍte eis sunantÍsin Madiam kai katalabete eautois to udŰr eŰs BaithÍra kai ton IordanÍn kai eboÍsen pas anÍr Ephraim kai prokatelabonto to udŰr eŰs BaithÍra kai ton IordanÍn
25 kai sunelabon tous archontas Madiam kai ton ‘rÍb kai ton ZÍb kai apekteinan ton ‘rÍb en Sour kai ton ZÍb apekteinan en IakephzÍph kai katediŰxan Madiam kai tÍn kephalÍn ‘rÍb kai ZÍb Ínegkan pros GedeŰn apo peran tou Iordanou

Kapitel 8

1 kai eipan pros GedeŰn anÍr Ephraim ti to rÍma touto epoiÍsas Ímin tou mÍ kalesai Ímas ote eporeuthÍs parataxasthai en Madiam kai dielexanto pros auton ischurŰs
2 kai eipen pros autous ti epoiÍsa nun kathŰs umeis Í ouchi kreisson epiphullis Ephraim Í trugÍtos Abiezer
3 en cheiri umŰn paredŰken kurios tous archontas Madiam ton ‘rÍb kai ton ZÍb kai ti ÍdunÍthÍn poiÍsai Űs umeis tote anethÍ to pneuma autŰn ap autou en tŰ lalÍsai auton ton logon touton
4 kai Ílthen GedeŰn epi ton IordanÍn kai diebÍ autos kai oi triakosioi andres oi met autou peinŰntes kai diŰkontes
5 kai eipen tois andrasin SokchŰth dote dÍ artous eis trophÍn tŰ laŰ toutŰ tŰ en posin mou oti ekleipousin kai idou egŰ eimi diŰkŰn opisŰ tou Zebee kai Selmana basileŰn Madiam
6 kai eipon oi archontes SokchŰth mÍ cheir Zebee kai Selmana nun en cheiri sou ou dŰsomen tÍ dunamei sou artous
7 kai eipen GedeŰn dia touto en tŰ dounai kurion ton Zebee kai Selmana en cheiri mou kai egŰ aloÍsŰ tas sarkas umŰn en tais akanthais tÍs erÍmou kai en tais abarkÍnin
8 kai anebÍ ekeithen eis PhanouÍl kai elalÍsen pros autous ŰsautŰs kai apekrithÍsan autŰ oi andres PhanouÍl on tropon apekrithÍsan andres SokchŰth
9 kai eipen GedeŰn pros andras PhanouÍl en epistrophÍ mou met eirÍnÍs ton purgon touton kataskapsŰ
10 kai Zebee kai Selmana en Karkar kai Í parembolÍ autŰn met autŰn Űsei deka pente chiliades pantes oi kataleleimmenoi apo pasÍs parembolÍs allophulŰn kai oi peptŰkotes ekaton eikosi chiliades andrŰn spŰmenŰn romphaian
11 kai anebÍ GedeŰn odon tŰn skÍnountŰn en skÍnais apo anatolŰn tÍs Nabai kai Iegebal kai epataxen tÍn parembolÍn kai Í parembolÍ Ín pepoithuia
12 kai ephugon Zebee kai Selmana kai ediŰxen opisŰ autŰn kai ekratÍsen tous duo basileis Madiam ton Zebee kai ton Selmana kai pasan tÍn parembolÍn exestÍsen
13 kai epestrepsen GedeŰn uios IŰas apo tÍs parataxeŰs apo epanŰthen tÍs parataxeŰs Ares
14 kai sunelaben paidarion apo tŰn andrŰn SokchŰth kai epÍrŰtÍsen auton kai egrapsen pros auton ta onomata tŰn archontŰn SokchŰth kai tŰn presbuterŰn autŰn ebdomÍkonta kai epta andras
15 kai paregeneto GedeŰn pros tous archontas SokchŰth kai eipen idou Zebee kai Selmana en ois Űneidisate me legontes mÍ cheir Zebee kai Selmana nun en cheiri sou oti dŰsomen tois andrasin tois ekleipousin artous
16 kai elaben tous presbuterous tÍs poleŰs en tais akanthais tÍs erÍmou kai tais barakÍnim kai ÍloÍsen en autois tous andras tÍs poleŰs
17 kai ton purgon PhanouÍl katestrepsen kai apekteinen tous andras tÍs poleŰs
18 kai eipen pros Zebee kai Selmana pou oi andres ous apekteinate en ThabŰr kai eipan Űs su Űs autoi eis omoiŰma uiou basileŰs
19 kai eipen GedeŰn adelphoi mou kai uioi tÍs mÍtros mou Ísan zÍ kurios ei ezŰogonÍkeite autous ouk an apekteina umas
20 kai eipen Iether tŰ prŰtotokŰ autou anastas apokteinon autous kai ouk espasen to paidarion tÍn romphaian autou oti ephobÍthÍ oti eti neŰteros Ín
21 kai eipen Zebee kai Selmana anasta su kai sunantÍson Ímin oti Űs andros Í dunamis sou kai anestÍ GedeŰn kai apekteinen ton Zebee kai ton Selmana kai elaben tous mÍniskous tous en tois trachÍlois tŰn kamÍlŰn autŰn
22 kai eipon anÍr IsraÍl pros GedeŰn kurie arxon ÍmŰn kai su kai o uios sou oti su esŰsas Ímas ek cheiros Madiam
23 kai eipen pros autous GedeŰn ouk arxŰ egŰ kai ouk arxei o uios mou en umin kurios arxei umŰn
24 kai eipen GedeŰn pros autous aitÍsomai par umŰn aitÍma kai dote moi anÍr enŰtion ek skulŰn autou oti enŰtia chrusa autois oti IsmaÍlitai Ísan
25 kai eipan didontes dŰsomen kai aneptuxen to imation autou kai ebalen ekei anÍr enŰtion skulŰn autou
26 kai egeneto o stathmos tŰn enŰtiŰn tŰn chrusŰn Űn ÍtÍsen chilioi kai pentakosioi chrusoi parex tŰn mÍniskŰn kai tŰn strangalidŰn kai tŰn imatiŰn kai porphuridŰn tŰn epi basileusi Madiam kai ektos tŰn perithematŰn a Ín en tois trachÍlois tŰn kamÍlŰn autŰn
27 kai epoiÍsen auto GedeŰn eis ephŰth kai estÍsen auto en polei autou Ephratha kai exeporneusen pas IsraÍl opisŰ autou ekei kai egeneto tŰ GedeŰn kai tŰ oikŰ autou eis skŰlon
28 kai sunestalÍ Madiam enŰpion uiŰn IsraÍl kai ou prosethÍkan arai kephalÍn autŰn kai Ísuchasen Í gÍ tessarakonta etÍ en Ímerais GedeŰn
29 kai eporeuthÍ Ierobaal uios IŰas kai ekathisen en oikŰ autou
30 kai tŰ GedeŰn Ísan ebdomÍkonta uioi ekpeporeumenoi ek mÍrŰn autou oti gunaikes pollai Ísan autŰ
31 kai pallakÍ autou Ín en Suchem kai eteken autŰ kai ge autÍ uion kai ethÍken to onoma autou Abimelech
32 kai apethanen GedeŰn uios IŰas en polei autou kai etaphÍ en tŰ taphŰ IŰas tou patros autou en Ephratha Abiesdri
33 kai egeneto kathŰs apethanen GedeŰn kai epestrepsan oi uioi IsraÍl kai exeporneusan opisŰ tŰn Baalim kai ethÍkan eautois tŰ Baal diathÍkÍn tou einai autois auton eis theon
34 kai ouk emnÍsthÍsan oi uioi IsraÍl kuriou tou theou tou rusamenou autous ek cheiros pantŰn tŰn thlibontŰn autous kuklothen
35 kai ouk epoiÍsan eleos meta tou oikou Ierobaal autos estin GedeŰn kata panta ta agatha a epoiÍsen meta IsraÍl

Kapitel 9

1 kai eporeuthÍ Abimelech uios Ierobaal eis Suchem pros adelphous mÍtros autou kai elalÍsen pros autous kai pros pasan sungeneian oikou patros mÍtros autou legŰn
2 lalÍsate dÍ en tois Űsin pantŰn tŰn andrŰn Suchem ti to agathon umin kurieusai umŰn ebdomÍkonta andras pantas uious Ierobaal Í kurieuein umŰn andra ena kai mnÍsthÍte oti ostoun umŰn kai sarx umŰn eimi
3 kai elalÍsan peri autou oi adelphoi tÍs mÍtros autou en tois Űsin pantŰn tŰn andrŰn Suchem pantas tous logous toutous kai eklinen Í kardia autŰn opisŰ Abimelech oti eipan adelphos ÍmŰn estin
4 kai edŰkan autŰ ebdomÍkonta arguriou ex oikou Baalberith kai emisthŰsato eautŰ Abimelech andras kenous kai deilous kai eporeuthÍsan opisŰ autou
5 kai eisÍlthen eis ton oikon tou patros autou eis Ephratha kai apekteinen tous adelphous autou uious Ierobaal ebdomÍkonta andras epi lithon ena kai kateleiphthÍ IŰathan uios Ierobaal o neŰteros oti ekrubÍ
6 kai sunÍchthÍsan pantes andres SikimŰn kai pas oikos BÍthmaalŰn kai eporeuthÍsan kai ebasileusan ton Abimelech pros tÍ balanŰ tÍ euretÍ tÍs staseŰs tÍs en Sikimois
7 kai anÍngelÍ tŰ IŰathan kai eporeuthÍ kai estÍ epi koruphÍn orous Garizin kai epÍren tÍn phŰnÍn autou kai eklausen kai eipen autois akousate mou andres SikimŰn kai akousetai umŰn o theos
8 poreuomena eporeuthÍ ta xula tou chrisai eph eauta basilea kai eipon tÍ elaia basileuson eph ÍmŰn
9 kai eipen autois Í elaia mÍ apoleipsasa tÍn piotÍta mou en Í doxasousi ton theon andres poreusomai kineisthai epi tŰn xulŰn
10 kai eipon ta xula tÍ sukÍ deuro basileuson eph ÍmŰn
11 kai eipen autois Í sukÍ mÍ apoleipsasa egŰ tÍn glukutÍta mou kai ta genÍmata mou ta agatha poreusomai kineisthai epi tŰn xulŰn
12 kai eipan ta xula pros tÍn ampelon deuro su basileuson eph ÍmŰn
13 kai eipen autois Í ampelos mÍ apoleipsasa ton oinon mou ton euphrainonta theon kai anthrŰpous poreusomai kineisthai epi tŰn xulŰn
14 kai eipan panta ta xula tÍ ramnŰ deuro su basileuson eph ÍmŰn
15 kai eipen Í ramnos pros ta xula ei en alÍtheia chriete me umeis tou basileuein eph umas deute upostÍte en tÍ skia mou kai ei mÍ exelthÍ pur ap emou kai kataphagÍ tas kedrous tou Libanou
16 kai nun ei en alÍtheia kai teleiotÍti epoiÍsate kai ebasileusate ton Abimelech kai ei agathŰsunÍn epoiÍsate meta Ierobaal kai meta tou oikou autou kai ei Űs antapodosis cheiros autou epoiÍsate autŰ
17 Űs paretaxato o patÍr mou uper umŰn kai exerripsen tÍn psuchÍn autou ex enantias kai errusato umas ek cheiros Madiam
18 kai umeis epanestÍte epi ton oikon tou patros mou sÍmeron kai apekteinate tous uious autou ebdomÍkonta andras epi lithon ena kai ebasileusate ton Abimelech uion paidiskÍs autou epi tous andras SikimŰn oti adelphos umŰn estin
19 kai ei en alÍtheia kai teleiotÍti epoiÍsate meta Ierobaal kai meta tou oikou autou en tÍ Ímera tautÍ euphrantheiÍte en Abimelech kai euphrantheiÍ kai ge autos eph umin
20 ei de ou exelthoi pur apo Abimelech kai phagoi tous andras SikimŰn kai ton oikon BÍthmaallŰn kai exelthoi pur apo andrŰn SikimŰn kai ek tou oikou BÍthmaallŰn kai kataphagoi ton Abimelech
21 kai ephugen IŰathan kai apedra kai eporeuthÍ eŰs BaiÍr kai ŰkÍsen ekei apo prosŰpou Abimelech adelphou autou
22 kai Írxen Abimelech epi IsraÍl tria etÍ
23 kai exapesteilen o theos pneuma ponÍron ana meson Abimelech kai ana meson tŰn andrŰn SikimŰn kai ÍthetÍsan andres SikimŰn en tŰ oikŰ Abimelech
24 tou epagagein tÍn adikian tŰn ebdomÍkonta uiŰn Ierobaal kai ta aimata autŰn tou theinai epi Abimelech ton adelphon autŰn os apekteinen autous kai epi andras SikimŰn oti enischusan tas cheiras autou apokteinai tous adelphous autou
25 kai ethÍkan autŰ oi andres SikimŰn enedreuontas epi tas kephalas tŰn oreŰn kai diÍrpazon panta os pareporeueto ep autous en tÍ odŰ kai apÍngelÍ tŰ basilei Abimelech
26 kai Ílthen Gaal uios IŰbÍl kai oi adelphoi autou kai parÍlthon en Sikimois kai Ílpisan en autŰ oi andres SikimŰn
27 kai exÍlthon eis agron kai etrugÍsan tous ampelŰnas autŰn kai epatÍsan kai epoiÍsan elloulim kai eisÍnegkan eis oikon theou autŰn kai ephagon kai epion kai katÍrasanto ton Abimelech
28 kai eipen Gaal uios IŰbÍl tis estin Abimelech kai tis estin uios Suchem oti douleusomen autŰ ouch uios Ierobaal kai Zeboul episkopos autou doulos autou sun tois andrasin EmmŰr patros Suchem kai ti oti douleusomen autŰ Ímeis
29 kai tis dŰÍ ton laon touton en cheiri mou kai metastÍsŰ ton Abimelech kai erŰ pros auton plÍthunon tÍn dunamin sou kai exelthe
30 kai Íkousen Zeboul archŰn tÍs poleŰs tous logous Gaal uiou IŰbÍl kai ŰrgisthÍ thumŰ autos
31 kai apesteilen angelous pros Abimelech en kruphÍ legŰn idou Gaal uios IŰbÍl kai oi adelphoi autou erchontai eis Suchem kai idou autoi perikathÍntai tÍn polin epi se
32 kai nun anastas nuktos su kai o laos o meta sou kai enedreuson en tŰ agrŰ
33 kai estai to prŰi ama tŰ anateilai ton Ílion orthrieis kai ekteneis epi tÍn polin kai idou autos kai o laos o met autou ekporeuontai pros se kai poiÍseis autŰ osa an eurÍ Í cheir sou
34 kai anestÍ Abimelech kai pas o laos met autou nuktos kai enÍdreusan epi Suchem tetrasin archais
35 kai exÍlthen Gaal uios IŰbÍl kai estÍ pros tÍ thura tÍs pulÍs tÍs poleŰs kai anestÍ Abimelech kai o laos o met autou apo tou enedrou
36 kai eiden Gaal uios IŰbÍl ton laon kai eipen pros Zeboul idou laos katabainei apo kephalŰn tŰn oreŰn kai eipen pros auton Zeboul tÍn skian tŰn oreŰn su blepeis Űs andras
37 kai prosetheto eti Gaal tou lalÍsai kai eipen idou laos katabainŰn kata thalassan apo tou echomena omphalou tÍs gÍs kai archÍ etera erchetai dia odou  lŰnmaŰnenim
38 kai eipen pros auton Zeboul kai pou estin to stoma sou Űs elalÍsas tis estin Abimelech oti douleusomen autŰ mÍ ouchi outos o laos on exoudenŰsas exelthe dÍ nun kai parataxai autŰ
39 kai exÍlthen Gaal enŰpion andrŰn Suchem kai paretaxato pros Abimelech
40 kai ediŰxen auton Abimelech kai ephugen apo prosŰpou autou kai epesan traumatiai polloi eŰs tÍs thuras tÍs pulÍs
41 kai eisÍlthen Abimelech en ArÍma kai exebalen Zeboul ton Gaal kai tous adelphous autou mÍ oikein en Suchem
42 kai egeneto tÍ epaurion kai exÍlthen o laos eis ton agron kai anÍngeilen tŰ Abimelech
43 kai elaben ton laon kai dieilen autous eis treis archas kai enÍdreusen en agrŰ kai eiden kai idou o laos exÍlthen ek tÍs poleŰs kai anestÍ ep autous kai epataxen autous
44 kai Abimelech kai oi archÍgoi oi met autou exeteinan kai estÍsan para tÍn thuran tÍs pulÍs tÍs poleŰs kai ai duo archai exeteinan epi pantas tous en tŰ agrŰ kai epataxan autous
45 kai Abimelech paretasseto en tÍ polei olÍn tÍn Ímeran ekeinÍn kai katelabeto tÍn polin kai ton laon ton en autÍ apekteinen kai katheilen tÍn polin kai espeiren eis alas
46 kai Íkousan pantes oi andres purgŰn Suchem kai Ílthon eis suneleusin BaithÍlberith
47 kai anÍngelÍ tŰ Abimelech oti sunÍchthÍsan pantes oi andres purgŰn Suchem
48 kai anebÍ Abimelech eis oros ErmŰn kai pas o laos o met autou kai elaben Abimelech tas axinas en tÍ cheiri autou kai ekopsen kladon xulou kai Íren kai ethÍken ep ŰmŰn autou kai eipen tŰ laŰ tŰ met autou o eidete me poiounta tacheŰs poiÍsate Űs egŰ
49 kai ekopsan kai ge anÍr kladon pas anÍr kai eporeuthÍsan opisŰ Abimelech kai epethÍkan epi tÍn suneleusin kai enepurisan ep autous tÍn suneleusin en puri kai apethanon kai ge pantes oi andres purgou SikimŰn Űs chilioi andres kai gunaikes
50 kai eporeuthÍ Abimelech ek BaithÍlberith kai parenebalen en ThÍbÍs kai katelaben autÍn
51 kai purgos ischuros Ín en mesŰ tÍs poleŰs kai ephugon ekei pantes oi andres kai ai gunaikes tÍs poleŰs kai ekleisan exŰthen autŰn kai anebÍsan epi to dŰma tou purgou
52 kai Ílthen Abimelech eŰs tou purgou kai paretaxanto autŰ kai Íngisen Abimelech eŰs tÍs thuras tou purgou tou emprÍsai auton en puri
53 kai erripsen gunÍ mia klasma epimuliou epi kephalÍn Abimelech kai eklasen to kranion autou
54 kai eboÍsen tachu pros to paidarion to airon ta skeuÍ autou kai eipen autŰ spason tÍn romphaian mou kai thanatŰson me mÍpote eipŰsin gunÍ apekteinen auton kai exekentÍsen auton to paidarion autou kai apethanen
55 kai eiden anÍr IsraÍl oti apethanen Abimelech kai eporeuthÍsan anÍr eis ton topon autou
56 kai epestrepsen o theos tÍn ponÍrian Abimelech Ín epoiÍsen tŰ patri autou apokteinai tous ebdomÍkonta adelphous autou
57 kai tÍn pasan ponÍrian andrŰn Suchem epestrepsen o theos eis kephalÍn autŰn kai epÍlthen ep autous Í katara IŰathan uiou Ierobaal

Kapitel 10

1 kai anestÍ meta Abimelech tou sŰsai ton IsraÍl ThŰla uios Phoua uios patradelphou autou anÍr Issachar kai autos Űkei en Samir en orei Ephraim
2 kai ekrinen ton IsraÍl eikosi tria etÍ kai apethanen kai etaphÍ en Samir
3 kai anestÍ met auton Iair o Galaad kai ekrinen ton IsraÍl eikosi duo etÍ
4 kai Ísan autŰ triakonta kai duo uioi epibainontes epi triakonta duo pŰlous kai triakonta duo poleis autois kai ekaloun autas epauleis Iair eŰs tÍs Ímeras tautÍs en gÍ Galaad
5 kai apethanen Iair kai etaphÍ en RamnŰn
6 kai prosethento oi uioi IsraÍl poiÍsai to ponÍron enŰpion kuriou kai edouleusan tois Baalim kai tais AstarŰth kai tois theois Arad kai tois theois SidŰnos kai tois theois MŰab kai tois theois uiŰn AmmŰn kai tois theois Phulistiim kai egkatelipon ton kurion kai ouk edouleusan autŰ
7 kai ŰrgisthÍ thumŰ kurios en IsraÍl kai apedoto autous en cheiri Phulistiim kai en cheiri uiŰn AmmŰn
8 kai ethlipsan kai ethlasan tous uious IsraÍl en tŰ kairŰ ekeinŰ deka oktŰ etÍ tous pantas uious IsraÍl tous en tŰ peran tou Iordanou en gÍ tou Amorri tou en Galaad
9 kai diebÍsan oi uioi AmmŰn ton IordanÍn parataxasthai pros Ioudan kai Beniamin kai pros Ephraim kai ethlibÍ IsraÍl sphodra
10 kai eboÍsan oi uioi IsraÍl pros kurion legontes Ímartomen soi oti egkatelipomen ton theon kai edouleusamen tŰ Baalim
11 kai eipen kurios pros tous uious IsraÍl mÍ ouchi ex Aiguptou kai apo tou Amorraiou kai apo uiŰn AmmŰn kai apo Phulistiim
12 kai SidŰniŰn kai AmalÍk kai Madiam oi ethlipsan umas kai eboÍsate pros me kai esŰsa umas ek cheiros autŰn
13 kai umeis egkatelipete me kai edouleusate theois eterois dia touto ou prosthÍsŰ tou sŰsai umas
14 poreuesthe kai boÍsate pros tous theous ous exelexasthe eautois kai autoi sŰsatŰsan umas en kairŰ thlipseŰs umŰn
15 kai eipan oi uioi IsraÍl pros kurion Ímartomen poiÍson su Ímin kata pan to agathon en ophthalmois sou plÍn exelou Ímas en tÍ Ímera tautÍ
16 kai exeklinan tous theous tous allotrious ek mesou autŰn kai edouleusan tŰ kuriŰ monŰ kai ŰligŰthÍ Í psuchÍ autou en kopŰ IsraÍl
17 kai anebÍsan oi uioi AmmŰn kai parenebalon en Galaad kai sunÍchthÍsan oi uioi IsraÍl kai parenebalon en tÍ skopia
18 kai eipon o laos oi archontes Galaad anÍr pros ton plÍsion autou tis o anÍr ostis an arxÍtai parataxasthai pros uious AmmŰn kai estai eis archonta pasin tois katoikousin Galaad

Kapitel 11

1 kai Iephthae o GalaaditÍs epÍrmenos dunamei kai autos uios gunaikos pornÍs Í egennÍsen tŰ Galaad ton Iephthae
2 kai eteken Í gunÍ Galaad autŰ uious kai ÍdrunthÍsan oi uioi tÍs gunaikos kai exebalon ton Iephthae kai eipan autŰ ou klÍronomÍseis en tŰ oikŰ tou patros ÍmŰn oti uios gunaikos etairas su
3 kai ephugen Iephthae apo prosŰpou adelphŰn autou kai ŰkÍsen en gÍ TŰb kai sunestraphÍsan pros Iephthae andres kenoi kai exÍlthon met autou
4 kai egeneto Ínika paretaxanto oi uioi AmmŰn meta IsraÍl
5 kai eporeuthÍsan oi presbuteroi Galaad labein ton Iephthae apo tÍs gÍs TŰb
6 kai eipan tŰ Iephthae deuro kai esÍ Ímin eis archÍgon kai parataxŰmetha pros uious AmmŰn
7 kai eipen Iephthae tois presbuterois Galaad ouchi umeis emisÍsate me kai exebalete me ek tou oikou tou patros mou kai exapesteilate me aph umŰn kai dia ti Ílthate pros me nun Ínika chrÍzete
8 kai eipan oi presbuteroi Galaad pros Iephthae dia touto nun epestrepsamen pros se kai poreusÍ meth ÍmŰn kai parataxÍ pros uious AmmŰn kai esÍ Ímin eis archonta pasin tois oikousin Galaad
9 kai eipen Iephthae pros tous presbuterous Galaad ei epistrephete me umeis parataxasthai en uiois AmmŰn kai paradŰ kurios autous enŰpion emou kai egŰ esomai umin eis archonta
10 kai eipan oi presbuteroi Galaad pros Iephthae kurios estŰ akouŰn ana meson ÍmŰn ei mÍ kata to rÍma sou outŰs poiÍsomen
11 kai eporeuthÍ Iephthae meta tŰn presbuterŰn Galaad kai ethÍkan auton o laos ep autous eis kephalÍn kai eis archÍgon kai elalÍsen Iephthae tous logous autou pantas enŰpion kuriou en MassÍpha
12 kai apesteilen Iephthae angelous pros basilea uiŰn AmmŰn legŰn ti emoi kai soi oti Ílthes pros me tou parataxasthai en tÍ gÍ mou
13 kai eipen basileus uiŰn AmmŰn pros tous angelous Iephthae oti elaben IsraÍl tÍn gÍn mou en tŰ anabainein auton ex Aiguptou apo ArnŰn kai eŰs Iabok kai eŰs tou Iordanou kai nun epistrepson autas en eirÍnÍ kai poreusomai
14 kai prosethÍken eti Iephthae kai apesteilen angelous pros basilea uiŰn AmmŰn
15 kai eipen autŰ outŰ legei Iephthae ouk elaben IsraÍl tÍn gÍn MŰab kai tÍn gÍn uiŰn AmmŰn
16 oti en tŰ anabainein autous ex Aiguptou eporeuthÍ IsraÍl en tÍ erÍmŰ eŰs thalassÍs Siph kai Ílthen eis KadÍs
17 kai apesteilen IsraÍl angelous pros basilea EdŰm legŰn pareleusomai dÍ en tÍ gÍ sou kai ouk Íkousen basileus EdŰm kai pros basilea MŰab apesteilen kai ouk eudokÍsen kai ekathisen IsraÍl en KadÍs
18 kai eporeuthÍ en tÍ erÍmŰ kai ekuklŰsen tÍn gÍn EdŰm kai tÍn gÍn MŰab kai Ílthen apo anatolŰn Íliou tÍ gÍ MŰab kai parenebalon en peran ArnŰn kai ouk eisÍlthen en oriois MŰab oti ArnŰn orion MŰab
19 kai apesteilen IsraÍl angelous pros SÍŰn basilea tou Amorraiou basilea EsebŰn kai eipen autŰ IsraÍl parelthŰmen dÍ en tÍ gÍ sou eŰs tou topou ÍmŰn
20 kai ouk enepisteusen SÍŰn tŰ IsraÍl parelthein en oriŰ autou kai sunÍxen SÍŰn ton panta laon autou kai parenebalon eis Iasa kai paretaxato pros IsraÍl
21 kai paredŰken kurios o theos IsraÍl ton SÍŰn kai panta ton laon autou en cheiri IsraÍl kai epataxen auton kai eklÍronomÍsen IsraÍl tÍn pasan gÍn tou Amorraiou tou katoikountos tÍn gÍn ekeinÍn
22 apo ArnŰn kai eŰs tou Iabok kai apo tÍs erÍmou eŰs tou Iordanou
23 kai nun kurios o theos IsraÍl exÍren ton Amorraion apo prosŰpou laou autou IsraÍl kai su klÍronomÍseis auton
24 ouchi a ean klÍronomÍsei se ChamŰs o theos sou auta klÍronomÍseis kai tous pantas ous exÍren kurios o theos ÍmŰn apo prosŰpou ÍmŰn autous klÍronomÍsomen
25 kai nun mÍ en agathŰ agathŰteros su uper Balak uion SepphŰr basilea MŰab mÍ machomenos emachesato meta IsraÍl Í polemŰn epolemÍsen auton
26 en tŰ oikÍsai en EsebŰn kai en tois oriois autÍs kai en gÍ AroÍr kai en tois oriois autÍs kai en pasais tais polesin tais para ton IordanÍn triakosia etÍ kai dia ti ouk errusŰ autous en tŰ kairŰ ekeinŰ
27 kai nun egŰ eimi ouch Ímarton soi kai su poieis met emou ponÍrian tou parataxasthai en emoi krinai kurios krinŰn sÍmeron ana meson uiŰn IsraÍl kai ana meson uiŰn AmmŰn
28 kai ouk Íkousen basileus uiŰn AmmŰn tŰn logŰn Iephthae Űn apesteilen pros auton
29 kai egeneto epi Iephthae pneuma kuriou kai parÍlthen ton Galaad kai ton ManassÍ kai parÍlthen tÍn skopian Galaad eis to peran uiŰn AmmŰn
30 kai Íuxato Iephthae euchÍn tŰ kuriŰ kai eipen ean didous dŰs tous uious AmmŰn en tÍ cheiri mou
31 kai estai o ekporeuomenos os ean exelthÍ apo tÍs thuras tou oikou mou eis sunantÍsin mou en tŰ epistrephein me en eirÍnÍ apo uiŰn AmmŰn kai estai tŰ kuriŰ anoisŰ auton olokautŰma
32 kai parÍlthen Iephthae pros uious AmmŰn parataxasthai pros autous kai paredŰken autous kurios en cheiri autou
33 kai epataxen autous apo AroÍr eŰs elthein achris ArnŰn en arithmŰ eikosi poleis kai eŰs Ebelcharmin plÍgÍn megalÍn sphodra kai sunestalÍsan oi uioi AmmŰn apo prosŰpou uiŰn IsraÍl
34 kai Ílthen Iephthae eis MassÍpha eis ton oikon autou kai idou Í thugatÍr autou exeporeueto eis upantÍsin en tumpanois kai chorois kai Ín autÍ monogenÍs ouk Ín autŰ eteros uios Í thugatÍr
35 kai egeneto Űs eiden autÍn autos dierrÍxen ta imatia autou kai eipen a a thugatÍr mou tarachÍ etaraxas me kai su Ís en tŰ tarachŰ mou kai egŰ eimi Ínoixa kata sou to stoma mou pros kurion kai ou dunÍsomai epistrepsai
36 Í de eipen pros auton pater Ínoixas to stoma sou pros kurion poiÍson moi on tropon exÍlthen ek stomatos sou en tŰ poiÍsai soi kurion ekdikÍsin apo tŰn echthrŰn sou apo uiŰn AmmŰn
37 kai Íde eipen pros ton patera autÍs poiÍsatŰ dÍ o patÍr mou ton logon touton eason me duo mÍnas kai poreusomai kai katabÍsomai epi ta orÍ kai klausomai epi ta parthenia mou egŰ eimi kai ai sunetairides mou
38 kai eipen poreuou kai apesteilen autÍn duo mÍnas kai eporeuthÍ autÍ kai ai sunetairides autÍs kai eklausen epi ta parthenia autÍs epi ta orÍ
39 kai egeneto en telei tŰn duo mÍnŰn kai epestrepsen pros ton patera autÍs kai epoiÍsen en autÍ tÍn euchÍn autou Ín Íuxato kai autÍ ouk egnŰ andra kai egeneto eis prostagma en IsraÍl
40 apo ÍmerŰn eis Ímeras eporeuonto thugateres IsraÍl thrÍnein tÍn thugatera Iephthae Galaad epi tessaras Ímeras en tŰ eniautŰ

Kapitel 12

1 kai eboÍsen anÍr Ephraim kai parÍlthan eis borran kai eipan pros Iephthae dia ti parÍlthes parataxasthai en uiois AmmŰn kai Ímas ou keklÍkas poreuthÍnai meta sou ton oikon sou emprÍsomen epi se en puri
2 kai eipen Iephthae pros autous anÍr machÍtÍs ÍmÍn egŰ kai o laos mou kai oi uioi AmmŰn sphodra kai eboÍsa umas kai ouk esŰsate me ek cheiros autŰn
3 kai eidon oti ouk ei sŰtÍr kai ethÍka tÍn psuchÍn mou en cheiri mou kai parÍlthon pros uious AmmŰn kai edŰken autous kurios en cheiri mou kai eis ti anebÍte ep eme en tÍ Ímera tautÍ parataxasthai en emoi
4 kai sunestrepsen Iephthae tous pantas andras Galaad kai paretaxato tŰ Ephraim kai epataxan andres Galaad ton Ephraim oti eipan oi diasŰzomenoi tou Ephraim umeis Galaad en mesŰ tou Ephraim kai en mesŰ tou ManassÍ
5 kai prokatelabeto Galaad tas diabaseis tou Iordanou tou Ephraim kai eipan autois oi diasŰzomenoi Ephraim diabŰmen kai eipan autois oi andres Galaad mÍ EphrathitÍs ei kai eipen ou
6 kai eipan autŰ eipon dÍ stachus kai ou kateuthunen tou lalÍsai outŰs kai epelabonto autou kai ethusan auton pros tas diabaseis tou Iordanou kai epesan en tŰ kairŰ ekeinŰ apo Ephraim tessarakonta duo chiliades
7 kai ekrinen Iephthae ton IsraÍl exÍkonta etÍ kai apethanen Iephthae o GalaaditÍs kai etaphÍ en polei autou en Galaad
8 kai ekrinen met auton ton IsraÍl Abaisan apo Baithleem
9 kai Ísan autŰ triakonta uioi kai triakonta thugateres as exapesteilen exŰ kai triakonta thugateras eisÍnegken tois uiois autou exŰthen kai ekrinen ton IsraÍl epta etÍ
10 kai apethanen Abaisan kai etaphÍ en Baithleem
11 kai ekrinen met auton ton IsraÍl AilŰm o ZaboulŰnitÍs deka etÍ
12 kai apethanen AilŰm o ZaboulŰnitÍs kai etaphÍ en AilŰm en gÍ ZaboulŰn
13 kai ekrinen met auton ton IsraÍl AbdŰn uios EllÍl o PharathŰnitÍs
14 kai Ísan autŰ tessarakonta uioi kai triakonta uiŰn uioi epibainontes epi ebdomÍkonta pŰlous kai ekrinen ton IsraÍl oktŰ etÍ
15 kai apethanen AbdŰn uios EllÍl o PharathŰnitÍs kai etaphÍ en PharathŰm en gÍ Ephraim en orei tou AmalÍk

Kapitel 13

1 kai prosethÍkan oi uioi IsraÍl poiÍsai to ponÍron enŰpion kuriou kai paredŰken autous kurios en cheiri Phulistiim tessarakonta etÍ
2 kai Ín anÍr eis apo Saraa apo dÍmou sungeneias tou Dani kai onoma autŰ ManŰe kai gunÍ autŰ steira kai ouk eteken
3 kai ŰphthÍ angelos kuriou pros tÍn gunaika kai eipen pros autÍn idou su steira kai ou tetokas kai sullÍmpsÍ uion
4 kai nun phulaxai dÍ kai mÍ piÍs oinon kai methusma kai mÍ phagÍs pan akatharton
5 oti idou su en gastri echeis kai texÍ uion kai sidÍros ouk anabÍsetai epi tÍn kephalÍn autou oti nazir theou estai to paidarion apo tÍs koilias kai autos arxetai tou sŰsai ton IsraÍl ek cheiros Phulistiim
6 kai eisÍlthen Í gunÍ kai eipen tŰ andri autÍs legousa anthrŰpos theou Ílthen pros me kai eidos autou Űs eidos angelou theou phoberon sphodra kai ouk ÍrŰtÍsa auton pothen estin kai to onoma autou ouk apÍngeilen moi
7 kai eipen moi idou su en gastri echeis kai texÍ uion kai nun mÍ piÍs oinon kai methusma kai mÍ phagÍs pan akatharton oti agion theou estai to paidarion apo gastros eŰs Ímeras thanatou autou
8 kai prosÍuxato ManŰe pros kurion kai eipen en emoi kurie AdŰnaie ton anthrŰpon tou theou on apesteilas elthetŰ dÍ eti pros Ímas kai sumbibasatŰ Ímas ti poiÍsŰmen tŰ paidiŰ tŰ tiktomenŰ
9 kai eisÍkousen o theos tÍs phŰnÍs ManŰe kai Ílthen o angelos tou theou eti pros tÍn gunaika kai autÍ ekathÍto en agrŰ kai ManŰe o anÍr autÍs ouk Ín met autÍs
10 kai etachunen Í gunÍ kai edramen kai anÍngeilen tŰ andri autÍs kai eipen pros auton idou Űptai pros me o anÍr os Ílthen en Ímera pros me
11 kai anestÍ kai eporeuthÍ ManŰe opisŰ tÍs gunaikos autou kai Ílthen pros ton andra kai eipen autŰ ei su ei o anÍr o lalÍsas pros tÍn gunaika kai eipen o angelos egŰ
12 kai eipen ManŰe nun eleusetai o logos sou tis estai krisis tou paidiou kai ta poiÍmata autou
13 kai eipen o angelos kuriou pros ManŰe apo pantŰn Űn eirÍka pros tÍn gunaika phulaxetai
14 apo pantos o ekporeuetai ex ampelou tou oinou ou phagetai kai oinon kai sikera methusma mÍ pietŰ kai pan akatharton mÍ phagetŰ panta osa eneteilamÍn autÍ phulaxetai
15 kai eipen ManŰe pros ton angelon kuriou kataschŰmen Űde se kai poiÍsŰmen enŰpion sou eriphon aigŰn
16 kai eipen o angelos kuriou pros ManŰe ean kataschÍs me ou phagomai apo tŰn artŰn sou kai ean poiÍsÍs olokautŰma tŰ kuriŰ anoiseis auto oti ouk egnŰ ManŰe oti angelos kuriou autos
17 kai eipen ManŰe pros ton angelon kuriou ti to onoma soi oti elthoi to rÍma sou kai doxasomen se
18 kai eipen autŰ o angelos kuriou eis ti touto erŰtas to onoma mou kai auto estin thaumaston
19 kai elaben ManŰe ton eriphon tŰn aigŰn kai tÍn thusian kai anÍnegken epi tÍn petran tŰ kuriŰ kai diechŰrisen poiÍsai kai ManŰe kai Í gunÍ autou blepontes
20 kai egeneto en tŰ anabÍnai tÍn phloga epanŰ tou thusiastÍriou eŰs tou ouranou kai anebÍ o angelos kuriou en tÍ phlogi tou thusiastÍriou kai ManŰe kai Í gunÍ autou blepontes kai epesan epi prosŰpon autŰn epi tÍn gÍn
21 kai ou prosethÍken eti o angelos kuriou ophthÍnai pros ManŰe kai pros tÍn gunaika autou tote egnŰ ManŰe oti angelos kuriou outos
22 kai eipen ManŰe pros tÍn gunaika autou thanatŰ apothanoumetha oti theon eidomen
23 kai eipen autŰ Í gunÍ autou ei Íthelen o kurios thanatŰsai Ímas ouk an elaben ek cheiros ÍmŰn olokautŰma kai thusian kai ouk an edeixen Ímin tauta panta kai kathŰs kairos ouk an Íkoutisen Ímas tauta
24 kai eteken Í gunÍ uion kai ekalesen to onoma autou SampsŰn kai ÍdrunthÍ to paidarion kai eulogÍsen auto kurios
25 kai Írxato pneuma kuriou sunekporeuesthai autŰ en parembolÍ Dan kai ana meson Saraa kai ana meson Esthaol

Kapitel 14

1 kai katebÍ SampsŰn eis Thamnatha kai eiden gunaika eis Thamnatha apo tŰn thugaterŰn tŰn allophulŰn
2 kai anebÍ kai apÍngeilen tŰ patri autou kai tÍ mÍtri autou kai eipen gunaika eoraka en Thamnatha apo tŰn thugaterŰn Phulistiim kai nun labete autÍn emoi eis gunaika
3 kai eipen autŰ o patÍr autou kai Í mÍtÍr autou mÍ ouk eisin thugateres tŰn adelphŰn sou kai ek pantos tou laou mou gunÍ oti su poreuÍ labein gunaika apo tŰn allophulŰn tŰn aperitmÍtŰn kai eipen SampsŰn pros ton patera autou tautÍn labe moi oti autÍ eutheia en ophthalmois mou
4 kai o patÍr autou kai Í mÍtÍr autou ouk egnŰsan oti para kuriou estin oti ekdikÍsin autos zÍtei ek tŰn allophulŰn kai en tŰ kairŰ ekeinŰ oi allophuloi kurieuontes en IsraÍl
5 kai katebÍ SampsŰn kai o patÍr autou kai Í mÍtÍr autou eis Thamnatha kai Ílthen eŰs tou ampelŰnos Thamnatha kai idou skumnos leontos Űruomenos eis sunantÍsin autou
6 kai Ílato ep auton pneuma kuriou kai sunetripsen auton Űsei suntripsei eriphon kai ouden Ín en tais chersin autou kai ouk apÍngeilen tŰ patri autou kai tÍ mÍtri autou o epoiÍsen
7 kai katebÍsan kai elalÍsan tÍ gunaiki kai ÍuthunthÍ en ophthalmois SampsŰn
8 kai upestrepsen meth Ímeras labein autÍn kai exeklinen idein to ptŰma tou leontos kai idou sunagŰgÍ melissŰn en tŰ stomati tou leontos kai meli
9 kai exeilen auto eis cheiras autou kai eporeueto poreuomenos kai esthiŰn kai eporeuthÍ pros ton patera autou kai tÍn mÍtera autou kai edŰken autois kai ephagon kai ouk apÍngeilen autois oti apo tou stomatos tou leontos exeilen to meli
10 kai katebÍ o patÍr autou pros tÍn gunaika kai epoiÍsen ekei SampsŰn poton epta Ímeras oti outŰs poiousin oi neaniskoi
11 kai egeneto ote eidon auton kai elabon triakonta klÍtous kai Ísan met autou
12 kai eipen autois SampsŰn problÍma umin proballomai ean apangellontes apangeilÍte auto en tais epta Ímerais tou potou kai eurÍte dŰsŰ umin triakonta sindonas kai triakonta stolas imatiŰn
13 kai ean mÍ dunÍsthe apangeilai moi dŰsete umeis emoi triakonta othonia kai triakonta allassomenas stolas imatiŰn kai eipan autŰ probalou to problÍma kai akousometha auto
14 kai eipen autois ti brŰton exÍlthen ek bibrŰskontos kai apo ischurou gluku kai ouk Ídunanto apangeilai to problÍma epi treis Ímeras
15 kai egeneto en tÍ Ímera tÍ tetartÍ kai eipan tÍ gunaiki SampsŰn apatÍson dÍ ton andra sou kai apangeilatŰ soi to problÍma mÍpote katakausŰmen se kai ton oikon tou patros sou en puri Í ekbiasai Ímas keklÍkate
16 kai eklausen Í gunÍ SampsŰn pros auton kai eipen plÍn memisÍkas me kai ouk ÍgapÍsas me oti to problÍma o proebalou tois uiois tou laou mou ouk apÍngeilas moi kai eipen autÍ SampsŰn ei tŰ patri mou kai tÍ mÍtri mou ouk apÍngelka soi apangeilŰ
17 kai eklausen pros auton epi tas epta Ímeras as Ín autois o potos kai egeneto en tÍ Ímera tÍ ebdomÍ kai apÍngeilen autÍ oti parenŰchlÍsen autŰ kai autÍ apÍngeilen tois uiois tou laou autÍs
18 kai eipan autŰ oi andres tÍs poleŰs en tÍ Ímera tÍ ebdomÍ pro tou anateilai ton Ílion ti glukuteron melitos kai ti ischuroteron leontos kai eipen autois SampsŰn ei mÍ Írotriasate en tÍ damalei mou ouk an egnŰte to problÍma mou
19 kai Ílato ep auton pneuma kuriou kai katebÍ eis AskalŰna kai epataxen ex autŰn triakonta andras kai elaben ta imatia autŰn kai edŰken tas stolas tois apangeilasin to problÍma kai ŰrgisthÍ thumŰ SampsŰn kai anebÍ eis ton oikon tou patros autou
20 kai egeneto Í gunÍ SampsŰn eni tŰn philŰn autou Űn ephiliasen

Kapitel 15

1 kai egeneto meth Ímeras en Ímerais therismou purŰn kai epeskepsato SampsŰn tÍn gunaika autou en eriphŰ aigŰn kai eipen eiseleusomai pros tÍn gunaika mou eis to tamieion kai ouk edŰken auton o patÍr autÍs eiselthein
2 kai eipen o patÍr autÍs legŰn eipa oti misŰn emisÍsas autÍn kai edŰka autÍn eni tŰn ek tŰn philŰn sou mÍ ouchi Í adelphÍ autÍs Í neŰtera autÍs agathŰtera uper autÍn estŰ dÍ soi anti autÍs
3 kai eipen autois SampsŰn ÍthŰŰmai kai to apax apo allophulŰn oti poiŰ egŰ met autŰn ponÍrian
4 kai eporeuthÍ SampsŰn kai sunelaben triakosias alŰpekas kai elaben lampadas kai epestrepsen kerkon pros kerkon kai ethÍken lampada mian ana meson tŰn duo kerkŰn kai edÍsen
5 kai exekausen pur en tais lampasin kai exapesteilen en tois stachusin tŰn allophulŰn kai ekaÍsan apo alŰnos kai eŰs stachuŰn orthŰn kai eŰs ampelŰnos kai elaias
6 kai eipan oi allophuloi tis epoiÍsen tauta kai eipan SampsŰn o numphios tou Thamni oti elaben tÍn gunaika autou kai edŰken autÍn tŰ ek tŰn philŰn autou kai anebÍsan oi allophuloi kai eneprÍsan autÍn kai ton patera autÍs en puri
7 kai eipen autois SampsŰn ean poiÍsÍte outŰs tautÍn oti ei mÍn ekdikÍsŰ en umin kai eschaton kopasŰ
8 kai epataxen autous knÍmÍn epi mÍron plÍgÍn megalÍn kai katebÍ kai ekathisen en trumalia tÍs petras  tam
9 kai anebÍsan oi allophuloi kai parenebalon en Iouda kai exerriphÍsan en Leui
10 kai eipan anÍr Iouda eis ti anebÍte eph Ímas kai eipon oi allophuloi dÍsai ton SampsŰn anebÍmen kai poiÍsai autŰ on tropon epoiÍsen Ímin
11 kai katebÍsan trischilioi andres apo Iouda eis trumalian petras  tam kai eipan tŰ SampsŰn ouk oidas oti kurieuousin oi allophuloi ÍmŰn kai ti touto epoiÍsas Ímin kai eipen autois SampsŰn on tropon epoiÍsan moi outŰs epoiÍsa autois
12 kai eipan autŰ dÍsai se katebÍmen tou dounai se en cheiri allophulŰn kai eipen autois SampsŰn omosate moi mÍpote sunantÍsÍte en emoi umeis
13 kai eipon autŰ legontes ouchi oti all Í desmŰ dÍsomen se kai paradŰsomen se en cheiri autŰn kai thanatŰ ou thanatŰsomen se kai edÍsan auton en dusi kalŰdiois kainois kai anÍnegkan auton apo tÍs petras ekeinÍs
14 kai Ílthon eŰs siagonos kai oi allophuloi Ílalaxan kai edramon eis sunantÍsin autou kai Ílato ep auton pneuma kuriou kai egenÍthÍ ta kalŰdia ta epi brachiosin autou Űsei stippuon o exekauthÍ en puri kai etakÍsan desmoi autou apo cheirŰn autou
15 kai euren siagona onou ekrerimmenÍn kai exeteinen tÍn cheira autou kai elaben autÍn kai epataxen en autÍ chilious andras
16 kai eipen SampsŰn en siagoni onou exaleiphŰn exÍleipsa autous oti en tÍ siagoni tou onou epataxa chilious andras
17 kai egeneto Űs epausato lalŰn kai erripsen tÍn siagona ek tÍs cheiros autou kai ekalesen ton topon ekeinon anairesis siagonos
18 kai edipsÍsen sphodra kai eklausen pros kurion kai eipen su eudokÍsas en cheiri doulou sou tÍn sŰtÍrian tÍn megalÍn tautÍn kai nun apothanoumai tŰ dipsei kai empesoumai en cheiri tŰn aperitmÍtŰn
19 kai errÍxen o theos ton lakkon ton en tÍ siagoni kai exÍlthen ex autou udŰr kai epien kai epestrepsen to pneuma autou kai ezÍsen dia touto eklÍthÍ to onoma autÍs pÍgÍ tou epikaloumenou Í estin en siagoni eŰs tÍs Ímeras tautÍs
20 kai ekrinen ton IsraÍl en Ímerais allophulŰn eikosi etÍ

Kapitel 16

1 kai eporeuthÍ SampsŰn eis Gazan kai eiden ekei gunaika pornÍn kai eisÍlthen pros autÍn
2 kai anÍngelÍ tois Gazaiois legontes Íkei SampsŰn Űde kai ekuklŰsan kai enÍdreusan ep auton olÍn tÍn nukta en tÍ pulÍ tÍs poleŰs kai ekŰpheusan olÍn tÍn nukta legontes eŰs diaphausÍ o orthros kai phoneusŰmen auton
3 kai ekoimÍthÍ SampsŰn eŰs mesonuktiou kai anestÍ en Ímisei tÍs nuktos kai epelabeto tŰn thurŰn tÍs pulÍs tÍs poleŰs sun tois dusi stathmois kai anebastasen autas sun tŰ mochlŰ kai ethÍken ep ŰmŰn autou kai anebÍ epi tÍn koruphÍn tou orous tou epi prosŰpou ChebrŰn kai ethÍken auta ekei
4 kai egeneto meta touto kai ÍgapÍsen gunaika en AlsŰrÍch kai onoma autÍ Dalida
5 kai anebÍsan pros autÍn oi archontes tŰn allophulŰn kai eipan autÍ apatÍson auton kai ide en tini Í ischus autou Í megalÍ kai en tini dunÍsometha autŰ kai dÍsomen auton tou tapeinŰsai auton kai Ímeis dŰsomen soi anÍr chilious kai ekaton arguriou
6 kai eipen Dalida pros SampsŰn apangeilon dÍ moi en tini Í ischus sou Í megalÍ kai en tini dethÍsÍ tou tapeinŰthÍnai se
7 kai eipen pros autÍn SampsŰn ean dÍsŰsin me en epta neureais ugrais mÍ diephtharmenais kai asthenÍsŰ kai esomai Űs eis tŰn anthrŰpŰn
8 kai anÍnegkan autÍ oi archontes tŰn allophulŰn epta neuras ugras mÍ diephtharmenas kai edÍsen auton en autais
9 kai to enedron autÍ ekathÍto en tŰ tamieiŰ kai eipen autŰ allophuloi epi se SampsŰn kai diespasen tas neureas Űs ei tis apospasoi stremma stippuou en tŰ osphranthÍnai auto puros kai ouk egnŰsthÍ Í ischus autou
10 kai eipen Dalida pros SampsŰn idou eplanÍsas me kai elalÍsas pros me pseudÍ nun oun anangeilon moi en tini dethÍsÍ
11 kai eipen pros autÍn ean desmeuontes dÍsŰsin me en kalŰdiois kainois ois ouk egeneto en autois ergon kai asthenÍsŰ kai esomai Űs eis tŰn anthrŰpŰn
12 kai elaben Dalida kalŰdia kaina kai edÍsen auton en autois kai ta enedra exÍlthen ek tou tamieiou kai eipen allophuloi epi se SampsŰn kai diespasen auta apo brachionŰn autou Űs spartion
13 kai eipen Dalida pros SampsŰn idou eplanÍsas me kai elalÍsas pros eme pseudÍ apangeilon dÍ moi en tini dethÍsÍ kai eipen pros autÍn ean uphanÍs tas epta seiras tÍs kephalÍs mou sun tŰ diasmati kai egkrousÍs tŰ passalŰ eis ton toichon kai esomai Űs eis tŰn anthrŰpŰn asthenÍs
14 kai egeneto en tŰ koimasthai auton kai elaben Dalida tas epta seiras tÍs kephalÍs autou kai uphanen en tŰ diasmati kai epÍxen tŰ passalŰ eis ton toichon kai eipen allophuloi epi se SampsŰn kai exupnisthÍ ek tou upnou autou kai exÍren ton passalon tou uphasmatos ek tou toichou
15 kai eipen Dalida pros SampsŰn pŰs legeis ÍgapÍka se kai ouk estin Í kardia sou met emou touto triton eplanÍsas me kai ouk apÍngeilas moi en tini Í ischus sou Í megalÍ
16 kai egeneto ote exethlipsen auton en logois autÍs pasas tas Ímeras kai estenochŰrÍsen auton kai ŰligopsuchÍsen eŰs tou apothanein
17 kai anÍngeilen autÍ tÍn pasan kardian autou kai eipen autÍ sidÍros ouk anebÍ epi tÍn kephalÍn mou oti agios theou egŰ eimi apo koilias mÍtros mou ean oun xurÍsŰmai apostÍsetai ap emou Í ischus mou kai asthenÍsŰ kai esomai Űs pantes oi anthrŰpoi
18 kai eiden Dalida oti apÍngeilen autÍ pasan tÍn kardian autou kai apesteilen kai ekalesen tous archontas tŰn allophulŰn legousa anabÍte eti to apax touto oti apÍngeilen moi tÍn pasan kardian autou kai anebÍsan pros autÍn oi archontes tŰn allophulŰn kai anÍnegkan to argurion en chersin autŰn
19 kai ekoimisen Dalida ton SampsŰn epi ta gonata autÍs kai ekalesen andra kai exurÍsen tas epta seiras tÍs kephalÍs autou kai Írxato tapeinŰsai auton kai apestÍ Í ischus autou ap autou
20 kai eipen Dalida allophuloi epi se SampsŰn kai exupnisthÍ ek tou upnou autou kai eipen exeleusomai Űs apax kai apax kai ektinachthÍsomai kai autos ouk egnŰ oti apestÍ o kurios apanŰthen autou
21 kai ekratÍsan auton oi allophuloi kai exekopsan tous ophthalmous autou kai katÍnegkan auton eis Gazan kai epedÍsan auton en pedais chalkeiais kai Ín alÍthŰn en oikŰ tou desmŰtÍriou
22 kai Írxato thrix tÍs kephalÍs autou blastanein kathŰs exurÍsato
23 kai oi archontes tŰn allophulŰn sunÍchthÍsan thusai thusiasma mega tŰ DagŰn theŰ autŰn kai euphranthÍnai kai eipan edŰken o theos en cheiri ÍmŰn ton SampsŰn ton echthron ÍmŰn
24 kai eidan auton o laos kai umnÍsan ton theon autŰn oti paredŰken o theos ÍmŰn ton echthron ÍmŰn en cheiri ÍmŰn ton erÍmounta tÍn gÍn ÍmŰn kai os eplÍthunen tous traumatias ÍmŰn
25 kai ote ÍgathunthÍ Í kardia autŰn kai eipan kalesate ton SampsŰn ex oikou phulakÍs kai paixatŰ enŰpion ÍmŰn kai ekalesan ton SampsŰn apo oikou desmŰtÍriou kai epaizen enŰpion autŰn kai errapizon auton kai estÍsan auton ana meson tŰn kionŰn
26 kai eipen SampsŰn pros ton neanian ton kratounta tÍn cheira autou aphes me kai psÍlaphÍsŰ tous kionas eph ois o oikos stÍkei ep autous kai epistÍrichthÍsomai ep autous
27 kai o oikos plÍrÍs tŰn andrŰn kai tŰn gunaikŰn kai ekei pantes oi archontes tŰn allophulŰn kai epi to dŰma Űs eptakosioi andres kai gunaikes oi theŰrountes en paigniais SampsŰn
28 kai eklausen SampsŰn pros kurion kai eipen AdŰnaie kurie mnÍsthÍti dÍ mou nun kai enischuson me eti to apax touto thee kai antapodŰsŰ antapodosin mian peri tŰn duo ophthalmŰn mou tois allophulois
29 kai perielaben SampsŰn tous duo kionas tou oikou eph ous o oikos eistÍkei kai epestÍrichthÍ ep autous kai ekratÍsen ena tÍ dexia autou kai ena tÍ aristera autou
30 kai eipen SampsŰn apothanetŰ psuchÍ mou meta allophulŰn kai ebastaxen en ischui kai epesen o oikos epi tous archontas kai epi panta ton laon ton en autŰ kai Ísan oi tethnÍkotes ous ethanatŰsen SampsŰn en tŰ thanatŰ autou pleious Í ous ethanatŰsen en tÍ zŰÍ autou
31 kai katebÍsan oi adelphoi autou kai o oikos tou patros autou kai elabon auton kai anebÍsan kai ethapsan auton ana meson Saraa kai ana meson Esthaol en tŰ taphŰ ManŰe tou patros autou kai autos ekrinen ton IsraÍl eikosi etÍ

Kapitel 17

1 kai egeneto anÍr apo orous Ephraim kai onoma autŰ Michaias
2 kai eipen tÍ mÍtri autou oi chilioi kai ekaton ous elabes arguriou seautÍ kai me ÍrasŰ kai proseipas en Űsi mou idou to argurion par emoi egŰ elabon auto kai eipen Í mÍtÍr autou eulogÍtos o uios mou tŰ kuriŰ
3 kai apedŰken tous chilious kai ekaton tou arguriou tÍ mÍtri autou kai eipen Í mÍtÍr autou agiazousa Ígiaka to argurion tŰ kuriŰ ek cheiros mou tŰ uiŰ mou tou poiÍsai glupton kai chŰneuton kai nun apodŰsŰ soi auto
4 kai apedŰken to argurion tÍ mÍtri autou kai elaben Í mÍtÍr autou diakosious arguriou kai edŰken auto argurokopŰ kai epoiÍsen auto glupton kai chŰneuton kai egenÍthÍ en oikŰ Michaia
5 kai o oikos Michaia autŰ oikos theou kai epoiÍsen ephŰd kai tharaphin kai eplÍrŰsen tÍn cheira apo enos uiŰn autou kai egeneto autŰ eis ierea
6 en de tais Ímerais ekeinais ouk Ín basileus en IsraÍl anÍr to euthes en ophthalmois autou epoiei
7 kai egenÍthÍ neanias ek BÍthleem dÍmou Iouda kai autos LeuitÍs kai outos parŰkei ekei
8 kai eporeuthÍ o anÍr apo BÍthleem tÍs poleŰs Iouda paroikÍsai en Ű ean eurÍ topŰ kai Ílthen eŰs orous Ephraim kai eŰs oikou Michaia tou poiÍsai odon autou
9 kai eipen autŰ Michaias pothen erchÍ kai eipen pros auton LeuitÍs eimi apo Baithleem Iouda kai egŰ poreuomai paroikÍsai en Ű ean eurŰ topŰ
10 kai eipen autŰ Michaias kathou met emou kai ginou moi eis patera kai eis ierea kai egŰ dŰsŰ soi deka arguriou eis Ímeran kai stolÍn imatiŰn kai ta pros zŰÍn sou kai eporeuthÍ o LeuitÍs
11 kai Írxato paroikein para tŰ andri kai egenÍthÍ o neanias par autŰ Űs eis apo uiŰn autou
12 kai eplÍrŰsen Michaias tÍn cheira tou Leuitou kai egeneto autŰ eis ierea kai egeneto en oikŰ Michaia
13 kai eipen Michaias nun egnŰn oti agathunei kurios emoi oti egeneto moi o LeuitÍs eis ierea

Kapitel 18

1 en tais Ímerais ekeinais ouk Ín basileus en IsraÍl kai en tais Ímerais ekeinais Í phulÍ Dan ezÍtei autÍ klÍronomian katoikÍsai oti ouk enepesen autÍ eŰs tÍs Ímeras ekeinÍs en mesŰ phulŰn IsraÍl klÍronomia
2 kai apesteilan oi uioi Dan apo dÍmŰn autŰn pente andras uious dunameŰs apo Saraa kai apo Esthaol tou kataskepsasthai tÍn gÍn kai exichniasai autÍn kai eipan pros autous poreuesthe kai exichniasate tÍn gÍn kai Ílthon eŰs orous Ephraim eŰs oikou Michaia kai ÍulisthÍsan ekei
3 autoi en oikŰ Michaia kai autoi epegnŰsan tÍn phŰnÍn tou neaniskou tou Leuitou kai exeklinan ekei kai eipan autŰ tis Ínegken se Űde kai ti su poieis en tŰ topŰ toutŰ kai ti soi Űde
4 kai eipen pros autous outŰs kai outŰs epoiÍsen moi Michaias kai emisthŰsato me kai egenomÍn autŰ eis ierea
5 kai eipan autŰ erŰtÍson dÍ en tŰ theŰ kai gnŰsometha ei euodŰthÍsetai Í odos ÍmŰn en Í Ímeis poreuometha en autÍ
6 kai eipen autois o iereus poreuesthe en eirÍnÍ enŰpion kuriou Í odos umŰn en Í poreuesthe en autÍ
7 kai eporeuthÍsan oi pente andres kai Ílthon eis Laisa kai eidan ton laon ton en mesŰ autÍs kathÍmenon ep elpidi Űs krisis SidŰniŰn Ísuchazousa kai ouk estin diatrepŰn Í kataischunŰn logon en tÍ gÍ klÍronomos ekpiezŰn thÍsaurou kai makran eisin SidŰniŰn kai logon ouk echousin pros anthrŰpon
8 kai Ílthon oi pente andres pros tous adelphous autŰn eis Saraa kai Esthaol kai eipon tois adelphois autŰn ti umeis kathÍsthe
9 kai eipan anastÍte kai anabŰmen ep autous oti eidomen tÍn gÍn kai idou agathÍ sphodra kai umeis Ísuchazete mÍ oknÍsÍte tou poreuthÍnai kai eiselthein tou klÍronomÍsai tÍn gÍn
10 kai Ínika an elthÍte eiseleusesthe pros laon ep elpidi kai Í gÍ plateia oti edŰken autÍn o theos en cheiri umŰn topos opou ouk estin ekei usterÍma pantos rÍmatos tŰn en tÍ gÍ
11 kai apÍran ekeithen apo dÍmŰn tou Dan apo Saraa kai apo Esthaol exakosioi andres ezŰsmenoi skeuÍ parataxeŰs
12 kai anebÍsan kai parenebalon en Kariathiarim en Iouda dia touto eklÍthÍ en ekeinŰ tŰ topŰ parembolÍ Dan eŰs tÍs Ímeras tautÍs idou opisŰ Kariathiarim
13 kai parÍlthon ekeithen oros Ephraim kai Ílthon eŰs oikou Michaia
14 kai apekrithÍsan oi pente andres oi peporeumenoi kataskepsasthai tÍn gÍn Laisa kai eipan pros tous adelphous autŰn egnŰte oti estin en tŰ oikŰ toutŰ ephŰd kai theraphin kai glupton kai chŰneuton kai nun gnŰte o ti poiÍsete
15 kai exeklinan ekei kai eisÍlthon eis ton oikon tou neaniskou tou Leuitou oikon Michaia kai ÍrŰtÍsan auton eis eirÍnÍn
16 kai oi exakosioi andres oi anezŰsmenoi ta skeuÍ tÍs parataxeŰs autŰn estŰtes para thuras tÍs pulÍs oi ek tŰn uiŰn Dan
17 kai anebÍsan oi pente andres oi poreuthentes kataskepsasthai tÍn gÍn
18 kai eisÍlthon ekei eis oikon Michaia kai o iereus estŰs kai elabon to glupton kai to ephŰd kai to theraphin kai to chŰneuton kai eipen pros autous o iereus ti umeis poieite
19 kai eipan autŰ kŰpheuson epithes tÍn cheira sou epi to stoma sou kai deuro meth ÍmŰn kai genou Ímin eis patera kai eis ierea mÍ agathon einai se ierea oikou andros enos Í genesthai se ierea phulÍs kai oikou eis dÍmon IsraÍl
20 kai ÍgathunthÍ Í kardia tou iereŰs kai elaben to ephŰd kai to theraphin kai to glupton kai to chŰneuton kai Ílthen en mesŰ tou laou
21 kai epestrepsan kai apÍlthan kai ethÍkan ta tekna kai tÍn ktÍsin kai to baros emprosthen autŰn
22 autoi emakrunan apo oikou Michaia kai idou Michaias kai oi andres oi en tais oikiais tais meta oikou Michaia eboÍsan kai katelabonto tous uious Dan
23 kai epestrepsan to prosŰpon autŰn uioi Dan kai eipan tŰ Michaia ti estin soi oti eboÍsas
24 kai eipen Michaias oti to glupton mou o epoiÍsa elabete kai ton ierea kai eporeuthÍte kai ti emoi eti kai ti touto legete pros me ti krazeis
25 kai eipon pros auton oi uioi Dan mÍ akousthÍtŰ dÍ phŰnÍ sou meth ÍmŰn mÍpote sunantÍsŰsin en Ímin andres pikroi psuchÍ kai prosthÍsousin psuchÍn kai tÍn psuchÍn tou oikou sou
26 kai eporeuthÍsan oi uioi Dan eis odon autŰn kai eiden Michaias oti dunatŰteroi eisin uper auton kai epostrepsen eis ton oikon autou
27 kai oi uioi Dan elabon o epoiÍsen Michaias kai ton ierea os Ín autŰ kai Ílthon epi Laisa epi laon Ísuchazonta kai pepoithota ep elpidi kai epataxan autous en stomati romphaias kai tÍn polin eneprÍsan en puri
28 kai ouk Ín o ruomenos oti makran estin apo SidŰniŰn kai logos ouk estin autois meta anthrŰpou kai autÍ en tÍ koiladi tou oikou Raab kai ŰkodomÍsan tÍn polin kai kateskÍnŰsan en autÍ
29 kai ekalesan to onoma tÍs poleŰs Dan en onomati Dan patros autŰn os etechthÍ tŰ IsraÍl kai Oulamais to onoma tÍs poleŰs to proteron
30 kai estÍsan eautois oi uioi Dan to glupton kai IŰnatham uios GÍrsom uios ManassÍ autos kai oi uioi autou Ísan iereis tÍ phulÍ Dan eŰs Ímeras apoikias tÍs gÍs
31 kai ethÍkan autois to glupton o epoiÍsen Michaias pasas tas Ímeras as Ín o oikos tou theou en SÍlŰm

Kapitel 19

1 kai egeneto en tais Ímerais ekeinais kai ouk Ín basileus en IsraÍl kai egeneto anÍr LeuitÍs paroikŰn en mÍrois orous Ephraim kai elaben autŰ gunaika pallakÍn apo BÍthleem Iouda
2 kai eporeuthÍ ap autou Í pallakÍ autou kai apÍlthen par autou eis oikon patros autÍs eis BÍthleem Iouda kai Ín ekei Ímeras tessarŰn mÍnŰn
3 kai anestÍ o anÍr autÍs kai eporeuthÍ opisŰ autÍs tou lalÍsai epi kardian autÍs tou epistrepsai autÍn autŰ kai neanias autou met autou kai zeugos onŰn kai Íde eisÍnegken auton eis oikon patros autÍs kai eiden auton o patÍr tÍs neanidos kai ÍuphranthÍ eis sunantÍsin autou
4 kai kateschen auton o gambros autou o patÍr tÍs neanidos kai ekathisen met autou epi treis Ímeras kai ephagon kai epion kai ÍulisthÍsan ekei
5 kai egeneto tÍ Ímera tÍ tetartÍ kai Űrthrisan to prŰi kai anestÍ tou poreuthÍnai kai eipen o patÍr tÍs neanidos pros ton numphion autou stÍrison sou tÍn kardian psŰmŰ artou kai meta touto poreusesthe
6 kai ekathisen kai ephagon oi duo epi to auto kai epion kai eipen o patÍr tÍs neanidos pros ton andra age dÍ aulisthÍti kai agathunthÍsetai Í kardia sou
7 kai anestÍ o anÍr tou poreuesthai kai ebiasato auton o gambros autou kai ekathisen kai ÍulisthÍ ekei
8 kai Űrthrisen to prŰi tÍ Ímera tÍ pemptÍ tou poreuthÍnai kai eipen o patÍr tÍs neanidos stÍrison dÍ tÍn kardian sou kai strateuson eŰs klinai tÍn Ímeran kai ephagon oi duo
9 kai anestÍ o anÍr tou poreuthÍnai autos kai Í pallakÍ autou kai o neanias autou kai eipen autŰ o gambros autou o patÍr tÍs neanidos idou dÍ ÍsthenÍsen Í Ímera eis tÍn esperan aulisthÍti Űde kai agathunthÍsetai Í kardia sou kai orthrieite aurion eis odon umŰn kai poreusÍ eis to skÍnŰma sou
10 kai ouk eudokÍsen o anÍr aulisthÍnai kai anestÍ kai apÍlthen kai Ílthen eŰs apenanti Iebous autÍ estin IerousalÍm kai met autou zeugos onŰn episesagmenŰn kai Í pallakÍ autou met autou
11 kai Ílthosan eŰs Iebous kai Í Ímera probebÍkei sphodra kai eipen o neanias pros ton kurion autou deuro dÍ kai ekklinŰmen eis polin tou Iebousi tautÍn kai aulisthŰmen en autÍ
12 kai eipen pros auton o kurios autou ouk ekklinoumen eis polin allotrian en Í ouk estin apo uiŰn IsraÍl Űde kai pareleusometha eŰs Gabaa
13 kai eipen tŰ neania autou deuro kai engisŰmen eni tŰn topŰn kai aulisthÍsometha en Gabaa Í en Rama
14 kai parÍlthon kai eporeuthÍsan kai edu o Ílios autois echomena tÍs Gabaa Í estin tŰ Beniamin
15 kai exeklinan ekei tou eiselthein aulisthÍnai en Gabaa kai eisÍlthon kai ekathisan en tÍ plateia tÍs poleŰs kai ouk Ín anÍr sunagŰn autous eis oikian aulisthÍnai
16 kai idou anÍr presbutÍs Írcheto ex ergŰn autou ex agrou en espera kai o anÍr Ín ex orous Ephraim kai autos parŰkei en Gabaa kai oi andres tou topou uioi Beniamin
17 kai Íren tous ophthalmous autou kai eiden ton odoiporon andra en tÍ plateia tÍs poleŰs kai eipen o anÍr o presbutÍs pou poreuÍ kai pothen erchÍ
18 kai eipen pros auton paraporeuometha Ímeis apo BÍthleem Iouda eŰs mÍrŰn orous Ephraim ekeithen egŰ eimi kai eporeuthÍn eŰs BÍthleem Iouda kai eis ton oikon mou egŰ poreuomai kai ouk estin anÍr sunagŰn me eis tÍn oikian
19 kai ge achura kai chortasmata estin tois onois ÍmŰn kai artoi kai oinos estin emoi kai tÍ paidiskÍ kai tŰ neaniskŰ meta tŰn paidiŰn sou ouk estin usterÍma pantos pragmatos
20 kai eipen o anÍr o presbutÍs eirÍnÍ soi plÍn pan usterÍma sou ep eme plÍn en tÍ plateia ou mÍ aulisthÍsÍ
21 kai eisÍnegken auton eis ton oikon autou kai topon epoiÍsen tois onois kai autoi enipsanto tous podas autŰn kai ephagon kai epion
22 autoi d agathunontes kardian autŰn kai idou andres tÍs poleŰs uioi paranomŰn ekuklŰsan tÍn oikian krouontes epi tÍn thuran kai eipon pros ton andra ton kurion tou oikou ton presbutÍn legontes exenegke ton andra os eisÍlthen eis tÍn oikian sou ina gnŰmen auton
23 kai exÍlthen pros autous o anÍr o kurios tou oikou kai eipen mÍ adelphoi mÍ kakopoiÍsÍte dÍ meta to eiselthein ton andra touton eis tÍn oikian mou mÍ poiÍsÍte tÍn aphrosunÍn tautÍn
24 ide Í thugatÍr mou Í parthenos kai Í pallakÍ autou exaxŰ autas kai tapeinŰsate autas kai poiÍsate autais to agathon en ophthalmois umŰn kai tŰ andri toutŰ ou poiÍsete to rÍma tÍs aphrosunÍs tautÍs
25 kai ouk eudokÍsan oi andres tou eisakousai autou kai epelabeto o anÍr tÍs pallakÍs autou kai exÍgagen autÍn pros autous exŰ kai egnŰsan autÍn kai enepaizon en autÍ olÍn tÍn nukta eŰs prŰi kai exapesteilan autÍn Űs anebÍ to prŰi
26 kai Ílthen Í gunÍ pros ton orthron kai epesen para tÍn thuran tou oikou ou Ín autÍs ekei o anÍr eŰs tou diaphŰsai
27 kai anestÍ o anÍr autÍs to prŰi kai Ínoixen tas thuras tou oikou kai exÍlthen tou poreuthÍnai tÍn odon autou kai idou Í gunÍ Í pallakÍ autou peptŰkuia para tas thuras tou oikou kai ai cheires autÍs epi to prothuron
28 kai eipen pros autÍn anasta kai apelthŰmen kai ouk apekrithÍ oti Ín nekra kai elaben autÍn epi ton onon kai eporeuthÍ eis ton topon autou
29 kai elaben tÍn romphaian kai ekratÍsen tÍn pallakÍn autou kai emelisen autÍn eis dŰdeka melÍ kai apesteilen auta en panti oriŰ IsraÍl
30 kai egeneto pas o blepŰn elegen ouk egeneto kai ouch eoratai Űs autÍ apo Ímeras anabaseŰs uiŰn IsraÍl ek gÍs Aiguptou kai eŰs tÍs Ímeras tautÍs thesthe umin autoi ep autÍn boulÍn kai lalÍsate

Kapitel 20

1 kai exÍlthon pantes oi uioi IsraÍl kai exekklÍsiasthÍ Í sunagŰgÍ Űs anÍr eis apo Dan kai eŰs BÍrsabee kai gÍ tou Galaad pros kurion eis MassÍpha
2 kai estathÍsan kata prosŰpon kuriou pasai ai phulai tou IsraÍl en ekklÍsia tou laou tou theou tetrakosiai chiliades andrŰn pezŰn elkontes romphaian
3 kai Íkousan oi uioi Beniamin oti anebÍsan oi uioi IsraÍl eis MassÍpha kai elthontes eipan oi uioi IsraÍl lalÍsate pou egeneto Í ponÍria autÍ
4 kai apekrithÍ o anÍr o LeuitÍs o anÍr tÍs gunaikos tÍs phoneutheisÍs kai eipen eis Gabaa tÍs Beniamin Ílthon egŰ kai Í pallakÍ mou tou aulisthÍnai
5 kai anestÍsan ep eme oi andres tÍs Gabaa kai ekuklŰsan ep eme epi tÍn oikian nuktos eme ÍthelÍsan phoneusai kai tÍn pallakÍn mou etapeinŰsan kai apethanen
6 kai ekratÍsa tÍn pallakÍn mou kai emelisa autÍn kai apesteila en panti oriŰ klÍronomias uiŰn IsraÍl oti epoiÍsan zema kai apoptŰma en IsraÍl
7 idou pantes umeis uioi IsraÍl dote eautois logon kai boulÍn ekei
8 kai anestÍ pas o laos Űs anÍr eis legontes ouk apeleusometha anÍr eis skÍnŰma autou kai ouk epistrepsomen anÍr eis oikon autou
9 kai nun touto to rÍma o poiÍthÍsetai tÍ Gabaa anabÍsometha ep autÍn en klÍrŰ
10 plÍn lÍmpsometha deka andras tois ekaton eis pasas phulas IsraÍl kai ekaton tois chiliois kai chilious tois muriois labein episitismon tou poiÍsai elthein autous eis Gabaa Beniamin poiÍsai autÍ kata pan to apoptŰma o epoiÍsen en IsraÍl
11 kai sunÍchthÍ pas anÍr IsraÍl eis tÍn polin Űs anÍr eis
12 kai apesteilan ai phulai IsraÍl andras en pasÍ phulÍ Beniamin legontes tis Í ponÍria autÍ Í genomenÍ en umin
13 kai nun dote tous andras uious paranomŰn tous en Gabaa kai thanatŰsomen autous kai ekkatharioumen ponÍrian apo IsraÍl kai ouk eudokÍsan oi uioi Beniamin akousai tÍs phŰnÍs tŰn adelphŰn autŰn uiŰn IsraÍl
14 kai sunÍchthÍsan oi uioi Beniamin apo tŰn poleŰn autŰn eis Gabaa exelthein eis parataxin pros uious IsraÍl
15 kai epeskepÍsan oi uioi Beniamin en tÍ Ímera ekeinÍ apo tŰn poleŰn eikosi treis chiliades anÍr elkŰn romphaian ektos tŰn oikountŰn tÍn Gabaa oi epeskepÍsan eptakosioi andres eklektoi
16 ek pantos laou amphoterodexioi pantes outoi sphendonÍtai en lithois pros tricha kai ouk examartanontes
17 kai anÍr IsraÍl epeskepÍsan ektos tou Beniamin tetrakosiai chiliades andrŰn elkontŰn romphaian pantes outoi andres parataxeŰs
18 kai anestÍsan kai anebÍsan eis BaithÍl kai ÍrŰtÍsan en tŰ theŰ kai eipan oi uioi IsraÍl tis anabÍsetai Ímin en archÍ eis parataxin pros uious Beniamin kai eipen kurios Ioudas en archÍ anabÍsetai aphÍgoumenos
19 kai anestÍsan oi uioi IsraÍl to prŰi kai parenebalon epi Gabaa
20 kai exÍlthon pas anÍr IsraÍl eis parataxin pros Beniamin kai sunÍpsan autois epi Gabaa
21 kai exÍlthon oi uioi Beniamin apo tÍs Gabaa kai diephtheiran en IsraÍl en tÍ Ímera ekeinÍ duo kai eikosi chiliadas andrŰn epi tÍn gÍn
22 kai enischusan anÍr IsraÍl kai prosethÍkan sunapsai parataxin en tŰ topŰ opou sunÍpsan en tÍ Ímera tÍ prŰtÍ
23 kai anebÍsan oi uioi IsraÍl kai eklausan enŰpion kuriou eŰs esperas kai ÍrŰtÍsan en kuriŰ legontes ei prosthŰmen engisai eis parataxin pros uious Beniamin adelphous ÍmŰn kai eipen kurios anabÍte pros autous
24 kai prosÍlthon oi uioi IsraÍl pros uious Beniamin en tÍ Ímera tÍ deutera
25 kai exÍlthon oi uioi Beniamin eis sunantÍsin autois apo tÍs Gabaa en tÍ Ímera tÍ deutera kai diephtheiran apo uiŰn IsraÍl eti oktŰkaideka chiliadas andrŰn epi tÍn gÍn pantes outoi elkontes romphaian
26 kai anebÍsan pantes oi uioi IsraÍl kai pas o laos kai Ílthon eis BaithÍl kai eklausan kai ekathisan ekei enŰpion kuriou kai enÍsteusan en tÍ Ímera ekeinÍ eŰs esperas kai anÍnegkan olokautŰseis kai teleias enŰpion kuriou
27 oti ekei kibŰtos diathÍkÍs kuriou tou theou
28 kai Phinees uios Eleazar uiou AarŰn parestÍkŰs enŰpion autÍs en tais Ímerais ekeinais kai epÍrŰtÍsan oi uioi IsraÍl en kuriŰ legontes ei prosthŰmen eti exelthein eis parataxin pros uious Beniamin adelphous ÍmŰn Í epischŰmen kai eipen kurios anabÍte oti aurion dŰsŰ autous eis tas cheiras umŰn
29 kai ethÍkan oi uioi IsraÍl enedra tÍ Gabaa kuklŰ
30 kai anebÍsan oi uioi IsraÍl pros uious Beniamin en tÍ Ímera tÍ tritÍ kai sunÍpsan pros tÍn Gabaa Űs apax kai apax
31 kai exÍlthon oi uioi Beniamin eis sunantÍsin tou laou kai exekenŰthÍsan tÍs poleŰs kai Írxanto patassein apo tou laou traumatias Űs apax kai apax en tais odois Í estin mia anabainousa eis BaithÍl kai mia eis Gabaa en agrŰ Űs triakonta andras en IsraÍl
32 kai eipan oi uioi Beniamin piptousin enŰpion ÍmŰn Űs to prŰton kai oi uioi IsraÍl eipon phugŰmen kai ekkenŰsŰmen autous apo tÍs poleŰs eis tas odous kai epoiÍsan outŰs
33 kai pas anÍr anestÍ ek tou topou autou kai sunÍpsan en Baalthamar kai to enedron IsraÍl epÍrcheto ek tou topou autou apo Maaragabe
34 kai Ílthon ex enantias Gabaa deka chiliades andrŰn eklektŰn ek pantos IsraÍl kai parataxis bareia kai autoi ouk egnŰsan oti phthanei ep autous Í kakia
35 kai epataxen kurios ton Beniamin enŰpion uiŰn IsraÍl kai diephtheiran oi uioi IsraÍl ek tou Beniamin en tÍ Ímera ekeinÍ eikosi kai pente chiliadas kai ekaton andras pantes outoi eilkon romphaian
36 kai eidon oi uioi Beniamin oti eplÍgÍsan kai edŰken anÍr IsraÍl topon tŰ Beniamin oti Ílpisan pros to enedron o ethÍkan epi tÍn Gabaa
37 kai en tŰ autous upochŰrÍsai kai to enedron ekinÍthÍ kai exeteinan epi tÍn Gabaa kai exechuthÍ to enedron kai epataxan tÍn polin en stomati romphaias
38 kai sÍmeion Ín tois uiois IsraÍl meta tou enedrou tÍs machÍs anenegkai autous sussÍmon kapnou apo tÍs poleŰs
39 kai eidon oi uioi IsraÍl oti prokatelabeto to enedron tÍn Gabaa kai estÍsan en tÍ parataxei kai Beniamin Írxato patassein traumatias en andrasin IsraÍl Űs triakonta andras oti eipan palin ptŰsei piptousin enŰpion ÍmŰn Űs Í parataxis Í prŰtÍ
40 kai to sussÍmon anebÍ epi pleion epi tÍs poleŰs Űs stulos kapnou kai epeblepsen Beniamin opisŰ autou kai idou anebÍ Í sunteleia tÍs poleŰs eŰs ouranou
41 kai anÍr IsraÍl epestrepsen kai espeusan andres Beniamin oti eidon oti sunÍntÍsen ep autous Í ponÍria
42 kai epeblepsan enŰpion uiŰn IsraÍl eis odon tÍs erÍmou kai ephugon kai Í parataxis ephthasen ep autous kai oi apo tŰn poleŰn diephtheiron autous en mesŰ autŰn
43 kai katekopton ton Beniamin kai ediŰxan auton apo Noua kata poda autou eŰs apenanti Gabaa pros anatolas Íliou
44 kai epesan apo Beniamin deka oktŰ chiliades andrŰn oi pantes outoi andres dunameŰs
45 kai epeblepsan oi loipoi kai epheugon eis tÍn erÍmon pros tÍn petran tou RemmŰn kai ekalamÍsanto ex autŰn oi uioi IsraÍl pentakischilious andras kai katebÍsan opisŰ autŰn oi uioi IsraÍl eŰs Gedan kai epataxan ex autŰn dischilious andras
46 kai egenonto pantes oi piptontes apo Beniamin eikosi pente chiliades andrŰn elkontŰn romphaian en tÍ Ímera ekeinÍ oi pantes outoi andres dunameŰs
47 kai epeblepsan oi loipoi kai ephugon eis tÍn erÍmon pros tÍn petran tou RemmŰn exakosioi andres kai ekathisan en petra RemmŰn tessaras mÍnas
48 kai oi uioi IsraÍl epestrepsan pros uious Beniamin kai epataxan autous en stomati romphaias apo poleŰs Methla kai eŰs ktÍnous kai eŰs pantos tou euriskomenou eis pasas tas poleis kai tas poleis tas euretheisas eneprÍsan en puri

Kapitel 21

1 kai oi uioi IsraÍl Űmosan en MassÍpha legontes anÍr ex ÍmŰn ou dŰsei thugatera autou tŰ Beniamin eis gunaika
2 kai Ílthen o laos eis BaithÍl kai ekathisan ekei eŰs esperas enŰpion tou theou kai Íran phŰnÍn autŰn kai eklausan klauthmon megan
3 kai eipan eis ti kurie thee IsraÍl egenÍthÍ autÍ tou episkepÍnai sÍmeron apo IsraÍl phulÍn mian
4 kai egeneto tÍ epaurion kai Űrthrisen o laos kai ŰkodomÍsan ekei thusiastÍrion kai anÍnegkan olokautŰseis kai teleias
5 kai eipon oi uioi IsraÍl tis ouk anebÍ en tÍ ekklÍsia apo pasŰn phulŰn IsraÍl pros kurion oti o orkos megas Ín tois ouk anabebÍkosin pros kurion eis MassÍpha legontes thanatŰ thanatŰthÍsetai
6 kai pareklÍthÍsan oi uioi IsraÍl pros Beniamin adelphon autŰn kai eipan exekopÍ sÍmeron phulÍ mia apo IsraÍl
7 ti poiÍsŰmen autois tois perissois tois upoleiphtheisin eis gunaikas kai Ímeis Űmosamen en kuriŰ tou mÍ dounai autois apo tŰn thugaterŰn ÍmŰn eis gunaikas
8 kai eipan tis eis apo phulŰn IsraÍl os ouk anebÍ pros kurion eis MassÍpha kai idou ouk Ílthen anÍr eis tÍn parembolÍn apo Iabis Galaad eis tÍn ekklÍsian
9 kai epeskepÍ o laos kai ouk Ín ekei anÍr apo oikountŰn Iabis Galaad
10 kai apesteilen ekei Í sunagŰgÍ dŰdeka chiliadas andrŰn apo uiŰn tÍs dunameŰs kai eneteilanto autois legontes poreuesthe kai pataxate tous oikountas Iabis Galaad en stomati romphaias
11 kai touto poiÍsete pan arsen kai pasan gunaika eiduian koitÍn arsenos anathematieite tas de parthenous peripoiÍsesthe kai epoiÍsan outŰs
12 kai euron apo oikountŰn Iabis Galaad tetrakosias neanidas parthenous aitines ouk egnŰsan andra eis koitÍn arsenos kai Ínegkan autas eis tÍn parembolÍn eis SÍlŰn tÍn en gÍ Chanaan
13 kai apesteilen pasa Í sunagŰgÍ kai elalÍsan pros tous uious Beniamin en tÍ petra RemmŰn kai ekalesan autous eis eirÍnÍn
14 kai epestrepsen Beniamin pros tous uious IsraÍl en tŰ kairŰ ekeinŰ kai edŰkan autois oi uioi IsraÍl tas gunaikas as ezŰopoiÍsan apo tŰn thugaterŰn Iabis Galaad kai Íresen autois outŰs
15 kai o laos pareklÍthÍ epi tŰ Beniamin oti epoiÍsen kurios diakopÍn en tais phulais IsraÍl
16 kai eipon oi presbuteroi tÍs sunagŰgÍs ti poiÍsŰmen tois perissois eis gunaikas oti ÍphanisthÍ apo Beniamin gunÍ
17 kai eipan klÍronomia diasŰzomenŰn tŰ Beniamin kai ouk exaleiphthÍsetai phulÍ apo IsraÍl
18 oti Ímeis ou dunÍsometha dounai autois gunaikas apo tŰn thugaterŰn ÍmŰn oti Űmosamen en uiois IsraÍl legontes epikataratos o didous gunaika tŰ Beniamin
19 kai eipan idou dÍ eortÍ kuriou en SÍlŰn aph ÍmerŰn eis Ímeras Í estin apo borra tÍs BaithÍl kat anatolas Íliou epi tÍs odou tÍs anabainousÍs apo BaithÍl eis Suchem kai apo notou tÍs LebŰna
20 kai eneteilanto tois uiois Beniamin legontes poreuesthe enedreusate en tois ampelŰsin
21 kai opsesthe kai idou ean exelthŰsin ai thugateres tŰn oikountŰn SÍlŰn choreuein en tois chorois kai exeleusesthe ek tŰn ampelŰnŰn kai arpasate eautois anÍr gunaika apo tŰn thugaterŰn SÍlŰn kai poreuesthe eis gÍn Beniamin
22 kai estai otan elthŰsin oi pateres autŰn Í oi adelphoi autŰn krinesthai pros umas kai eroumen autois eleos poiÍsate Ímin autas oti ouk elabomen anÍr gunaika autou en tÍ parataxei oti ouch umeis edŰkate autois Űs kairos plÍmmelÍsate
23 kai epoiÍsan outŰs oi uioi Beniamin kai elabon gunaikas eis arithmon autŰn apo tŰn choreuousŰn Űn Írpasan kai eporeuthÍsan kai upestrepsan eis tÍn klÍronomian autŰn kai ŰkodomÍsan tas poleis kai ekathisan en autais
24 kai periepatÍsan ekeithen oi uioi IsraÍl en tŰ kairŰ ekeinŰ anÍr eis phulÍn autou kai eis sungeneian autou kai exÍlthon ekeithen anÍr eis klÍronomian autou
25 en de tais Ímerais ekeinais ouk Ín basileus en IsraÍl anÍr to euthes enŰpion autou epoiei

Andre bÝger