Septuaginta

Daniels Bog / Daniêl / Δανιηλ

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Daniels Bog

Om bogen: Starten, slutningen og et stort stykke af kapitel 3 regnes for apokryffe. Disse er derfor flyttet til et separat afsnit: Tilføjelser til Daniel.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kapitel 1

1 epi basileôs Iôakim tês Ioudaias etous tritou paragenomenos Nabouchodonosor basileus Babulônos eis Ierousalêm epoliorkei autên
2 kai paredôken autên kurios eis cheiras autou kai Iôakim ton basilea tês Ioudaias kai meros ti tôn ierôn skeuôn tou kuriou kai apênegken auta eis Babulôna kai apêreisato auta en tô eidôliô autou
3 kai eipen o basileus Abiesdri tô eautou archieunouchô agagein autô ek tôn uiôn tôn megistanôn tou Israêl kai ek tou basilikou genous kai ek tôn epilektôn
4 neaniskous amômous kai eueideis kai epistêmonas en pasê sophia kai grammatikous kai sunetous kai sophous kai ischuontas ôste einai en tô oikô tou basileôs kai didaxai autous grammata kai dialekton Chaldaikên
5 kai didosthai autois ekthesin ek tou oikou tou basileôs kath ekastên êmeran kai apo tês basilikês trapezês kai apo tou oinou ou pinei o basileus kai ekpaideusai autous etê tria kai ek toutôn stêsai emprosthen tou basileôs
6 kai êsan ek tou genous tôn uiôn Israêl tôn apo tês Ioudaias Daniêl Ananias Misaêl Azarias
7 kai epethêken autois o archieunouchos onomata tô men Daniêl Baltasar tô de Anania Sedrach kai tô Misaêl Misach kai tô Azaria Abdenagô
8 kai enethumêthê Daniêl en tê kardia opôs mê alisgêthê en tô deipnô tou basileôs kai en ô pinei oinô kai êxiôse ton archieunouchon ina mê summolunthê
9 kai edôke kurios tô Daniêl timên kai charin enantion tou archieunouchou
10 kai eipen o archieunouchos tô Daniêl agôniô ton kurion mou ton basilea ton ektaxanta tên brôsin umôn kai tên posin umôn ina mê idê ta prosôpa umôn diatetrammena kai asthenê para tous suntrephomenous umin neanias tôn allogenôn kai kinduneusô tô idiô trachêlô
11 kai eipen Daniêl Abiesdri tô anadeichthenti archieunouchô epi ton Daniêl Ananian Misaêl Azarian
12 peirason dê tous paidas sou eph êmeras deka kai dothêtô êmin apo tôn ospriôn tês gês ôste kaptein kai udropotein
13 kai ean phanê ê opsis êmôn diatetrammenê para tous allous neaniskous tous esthiontas apo tou basilikou deipnou kathôs ean thelês outô chrêsai tois paisi sou
14 kai echrêsato autois ton tropon touton kai epeirasen autous êmeras deka
15 meta de tas deka êmeras ephanê ê opsis autôn kalê kai ê exis tou sômatos kreissôn tôn allôn neaniskôn tôn esthiontôn to basilikon deipnon
16 kai ên Abiesdri anairoumenos to deipnon autôn kai ton oinon autôn kai antedidou autois apo tôn ospriôn
17 kai tois neaniskois edôken o kurios epistêmên kai sunesin kai phronêsin en pasê grammatikê technê kai tô Daniêl edôke sunesin en panti rêmati kai oramati kai enupniois kai en pasê sophia
18 meta de tas êmeras tautas epetaxen o basileus eisagagein autous kai eisêchthêsan apo tou archieunouchou pros ton basilea Nabouchodonosor
19 kai ômilêsen autois o basileus kai ouch eurethê en tois sophois omoios tô Daniêl kai Anania kai Misaêl kai Azaria kai êsan para tô basilei
20 kai en panti logô kai sunesei kai paideia osa ezêtêse par autôn o basileus katelaben autous sophôterous dekaplasiôs uper tous sophistas kai tous philosophous tous en pasê tê basileia autou kai edoxasen autous o basileus kai katestêsen autous archontas kai anedeixen autous sophous para pantas tous autou en pragmasin en pasê tê gê autou kai en tê basileia autou
21 kai ên Daniêl eôs tou prôtou etous tês basileias Kurou basileôs Persôn

Kapitel 2

1 kai en tô etei tô deuterô tês basileias Nabouchodonosor sunebê eis oramata kai enupnia empesein ton basilea kai tarachthênai en tô enupniô autou kai o upnos autou egeneto ap autou
2 kai epetaxen o basileus eisenechthênai tous epaoidous kai tous magous kai tous pharmakous tôn Chaldaiôn anangeilai tô basilei ta enupnia autou kai paragenomenoi estêsan para tô basilei
3 kai eipen autois o basileus enupnion eôraka kai ekinêthê mou to pneuma epignônai oun thelô to enupnion
4 kai elalêsan oi Chaldaioi pros ton basilea Suristi kurie basileu ton aiôna zêthi anangeilon to enupnion sou tois paisi sou kai êmeis soi phrasomen tên sugkrisin autou
5 apokritheis de o basileus eipe tois Chaldaiois oti ean mê apangeilête moi ep alêtheias to enupnion kai tên toutou sugkrisin dêlôsête moi paradeigmatisthêsesthe kai analêphthêsetai umôn ta uparchonta eis to basilikon
6 ean de to enupnion diasaphêsête moi kai tên toutou sugkrisin anangeilête lêpsesthe domata pantoia kai doxasthêsesthe up emou dêlôsate moi to enupnion kai krinate
7 apekrithêsan de ek deuterou legontes basileu to orama eipon kai oi paides sou krinousi pros tauta
8 kai eipen autois o basileus ep alêtheias oida oti kairon umeis exagorazete kathaper eôrakate oti apestê ap emou to pragma kathaper oun prostetacha outôs estai
9 ean mê to enupnion apangeilête moi ep alêtheias kai tên toutou sugkrisin dêlôsête thanatô peripeseisthe suneipasthe gar logous pseudeis poiêsasthai ep emou eôs an o kairos alloiôthê nun oun ean to rêma eipête moi o tên nukta eôraka gnôsomai oti kai tên toutou krisin dêlôsete
10 kai apekrithêsan oi Chaldaioi epi tou basileôs oti oudeis tôn epi tês gês dunêsetai eipein tô basilei o eôrake kathaper su erôtas kai pas basileus kai pas dunastês toiouto pragma ouk eperôta panta sophon kai magon kai Chaldaion
11 kai o logos on zêteis basileu barus esti kai epidoxos kai oudeis estin os dêlôsei tauta tô basilei ei mêti angelos ou ouk esti katoikêtêrion meta pasês sarkos othen ouk endechetai genesthai kathaper oiei
12 tote o basileus stugnos genomenos kai perilupos prosetaxen exagagein pantas tous sophous tês Babulônias
13 kai edogmatisthê pantas apokteinai ezêtêthê de o Daniêl kai pantes oi met autou charin tou sunapolesthai
14 tote Daniêl eipe boulên kai gnômên ên eichen Ariôchê tô archimageirô tou basileôs ô prosetaxen exagagein tous sophistas tês Babulônias
15 kai epunthaneto autou legôn peri tinos dogmatizetai pikrôs para tou basileôs tote to prostagma esêmanen o Ariôchês tô Daniêl
16 o de Daniêl eisêlthe tacheôs pros ton basilea kai êxiôsen ina dothê autô chronos para tou basileôs kai dêlôsê panta epi tou basileôs
17 tote apelthôn Daniêl eis ton oikon autou tô Anania kai Misaêl kai Azaria tois sunetairois upedeixe panta
18 kai parêngeile nêsteian kai deêsin kai timôrian zêtêsai para tou kuriou tou upsistou peri tou mustêriou toutou opôs mê ekdothôsi Daniêl kai oi met autou eis apôleian ama tois sophistais Babulônos
19 tote tô Daniêl en oramati en autê tê nukti to mustêrion tou basileôs exephanthê eusêmôs tote Daniêl eulogêse ton kurion ton upsiston
20 kai ekphônêsas eipen estai to onoma tou kuriou tou megalou eulogêmenon eis ton aiôna oti ê sophia kai ê megalôsunê autou esti
21 kai autos alloioi kairous kai chronous methistôn basileis kai kathistôn didous sophois sophian kai sunesin tois en epistêmê ousin
22 anakaluptôn ta bathea kai skoteina kai ginôskôn ta en tô skotei kai ta en tô phôti kai par autô katalusis
23 soi kurie tôn paterôn mou exomologoumai kai ainô oti sophian kai phronêsin edôkas moi kai nun esêmanas moi osa êxiôsa tou dêlôsai tô basilei pros tauta
24 eiselthôn de Daniêl pros ton Ariôch ton katastathenta upo tou basileôs apokteinai pantas tous sophistas tês Babulônias eipen autô tous men sophistas tês Babulônias mê apolesês eisagage de me pros ton basilea kai ekasta tô basilei dêlôsô
25 tote Ariôch kata spoudên eisêgagen ton Daniêl pros ton basilea kai eipen autô oti eurêka anthrôpon sophon ek tês aichmalôsias tôn uiôn tês Ioudaias os tô basilei dêlôsei ekasta
26 apokritheis de o basileus eipe tô Daniêl epikaloumenô de Chaldaisti Baltasar dunêsê dêlôsai moi to orama o eidon kai tên toutou sugkrisin
27 ekphônêsas de o Daniêl epi tou basileôs eipen to mustêrion o eôraken o basileus ouk esti sophôn kai pharmakôn kai epaoidôn kai gazarênôn ê dêlôsis
28 all esti theos en ouranô anakaluptôn mustêria os edêlôse tô basilei Nabouchodonosor a dei genesthai ep eschatôn tôn êmerôn basileu eis ton aiôna zêthi to enupnion kai to orama tês kephalês sou epi tês koitês sou touto esti
29 su basileu kataklitheis epi tês koitês sou eôrakas panta osa dei genesthai ep eschatôn tôn êmerôn kai o anakaluptôn mustêria edêlôse soi a dei genesthai
30 kamoi de ou para tên sophian tên ousan en emoi uper pantas tous anthrôpous to mustêrion touto exephanthê all eneken tou dêlôthênai tô basilei esêmanthê moi a upelabes tê kardia sou en gnôsei
31 kai su basileu eôrakas kai idou eikôn mia kai ên ê eikôn ekeinê megalê sphodra kai ê prosopsis autês uperpherês estêkei enantion sou kai ê prosopsis tês eikonos phobera
32 kai ên ê kephalê autês apo chrusiou chrêstou to stêthos kai oi brachiones arguroi ê koilia kai oi mêroi chalkoi
33 ta de skelê sidêra oi podes meros men ti sidêrou meros de ti ostrakinon
34 eôrakas eôs otou etmêthê lithos ex orous aneu cheirôn kai epataxe tên eikona epi tous podas tous sidêrous kai ostrakinous kai katêlesen auta
35 tote lepta egeneto ama o sidêros kai to ostrakon kai o chalkos kai o arguros kai to chrusion kai egeneto ôsei leptoteron achurou en alôni kai erripisen auta o anemos ôste mêden kataleiphthênai ex autôn kai o lithos o pataxas tên eikona egeneto oros mega kai epataxe pasan tên gên
36 touto to orama kai tên krisin de eroumen epi tou basileôs
37 su basileu basileus basileôn kai soi o kurios tou ouranou tên archên kai tên basileian kai tên ischun kai tên timên kai tên doxan edôken
38 en pasê tê oikoumenê apo anthrôpôn kai thêriôn agriôn kai peteinôn ouranou kai tôn ichthuôn tês thalassês paredôken upo tas cheiras sou kurieuein pantôn su ei ê kephalê ê chrusê
39 kai meta se anastêsetai basileia elattôn sou kai tritê basileia allê chalkê ê kurieusei pasês tês gês
40 kai basileia tetartê ischura ôsper o sidêros o damazôn panta kai pan dendron ekkoptôn kai seisthêsetai pasa ê gê
41 kai ôs eôrakas tous podas autês meros men ti ostrakou keramikou meros de ti sidêrou basileia allê dimerês estai en autê kathaper eides ton sidêron anamemeigmenon ama tô pêlinô ostrakô
42 kai oi daktuloi tôn podôn meros men ti sidêroun meros de ti ostrakinon meros ti tês basileias estai ischuron kai meros ti estai suntetrimmenon
43 kai ôs eides ton sidêron anamemeigmenon ama tô pêlinô ostrakô summeigeis esontai eis genesin anthrôpôn ouk esontai de omonoountes oute eunoountes allêlois ôsper oude o sidêros dunatai sugkrathênai tô ostrakô
44 kai en tois chronois tôn basileôn toutôn stêsei o theos tou ouranou basileian allên êtis estai eis tous aiônas kai ou phtharêsetai kai autê ê basileia allo ethnos ou mê easê pataxei de kai aphanisei tas basileias tautas kai autê stêsetai eis ton aiôna
45 kathaper eôrakas ex orous tmêthênai lithon aneu cheirôn kai sunêloêse to ostrakon ton sidêron kai ton chalkon kai ton arguron kai ton chruson o theos o megas esêmane tô basilei ta esomena ep eschatôn tôn êmerôn kai akribes to orama kai pistê ê toutou krisis
46 tote Nabouchodonosor o basileus pesôn epi prosôpon chamai prosekunêse tô Daniêl kai epetaxe thusias kai spondas poiêsai autô
47 kai ekphônêsas o basileus pros ton Daniêl eipen ep alêtheias estin o theos umôn theos tôn theôn kai kurios tôn basileôn o ekphainôn mustêria krupta monos oti edunasthês dêlôsai to mustêrion touto
48 tote o basileus Nabouchodonosor Daniêl megalunas kai dous dôreas megalas kai pollas katestêsen epi tôn pragmatôn tês Babulônias kai apedeixen auton archonta kai êgoumenon pantôn tôn sophistôn Babulônias
49 kai Daniêl êxiôse ton basilea ina katastathôsin epi tôn pragmatôn tês Babulônias Sedrach Misach Abdenagô kai Daniêl ên en tê basilikê aulê

Kapitel 3

1 etous oktôkaidekatou Nabouchodonosor basileus dioikôn poleis kai chôras kai pantas tous katoikountas epi tês gês apo Indikês eôs Aithiopias epoiêsen eikona chrusên to upsos autês pêchôn exêkonta kai to platos autês pêchôn ex kai estêsen autên en pediô tou peribolou chôras Babulônias
2 kai Nabouchodonosor basileus basileôn kai kurieuôn tês oikoumenês olês apesteilen episunagagein panta ta ethnê kai phulas kai glôssas satrapas stratêgous toparchas kai upatous dioikêtas kai tous ep exousiôn kata chôran kai pantas tous kata tên oikoumenên elthein eis ton egkainismon tês eikonos tês chrusês ên estêse Nabouchodonosor o basileus
3 kai estêsan oi progegrammenoi katenanti tês eikonos
4 kai o kêrux ekêruxe tois ochlois umin parangelletai ethnê kai chôrai laoi kai glôssai
5 otan akousête tês phônês tês salpingos suringos kai kitharas sambukês kai psaltêriou sumphônias kai pantos genous mousikôn pesontes proskunêsate tê eikoni tê chrusê ên estêse Nabouchodonosor basileus
6 kai pas os an mê pesôn proskunêsê embalousin auton eis tên kaminon tou puros tên kaiomenên
7 kai en tô kairô ekeinô ote êkousan panta ta ethnê tês phônês tês salpingos kai pantos êchou mousikôn piptonta panta ta ethnê phulai kai glôssai prosekunêsan tê eikoni tê chrusê ên estêse Nabouchodonosor katenanti toutou
8 en ekeinô tô kairô proselthontes andres Chaldaioi diebalon tous Ioudaious
9 kai upolabontes eipon kurie basileu eis ton aiôna zêthi
10 su basileu prosetaxas kai ekrinas ina pas anthrôpos os an akousê tês phônês tês salpingos kai pantos êchou mousikôn pesôn proskunêsê tê eikoni tê chrusê
11 kai os an mê pesôn proskunêsê emblêthêsetai eis tên kaminon tou puros tên kaiomenên
12 eisi de tines andres Ioudaioi ous katestêsas epi tês chôras tês Babulônias Sedrach Misach Abdenagô oi anthrôpoi ekeinoi ouk ephobêthêsan sou tên entolên kai tô eidôlô sou ouk elatreusan kai tê eikoni sou tê chrusê ê estêsas ou prosekunêsan
13 tote Nabouchodonosor thumôtheis orgê prosetaxen agagein ton Sedrach Misach Abdenagô tote oi anthrôpoi êchthêsan pros ton basilea
14 ous kai sunidôn Nabouchodonosor o basileus eipen autois dia ti Sedrach Misach Abdenagô tois theois mou ou latreuete kai tê eikoni tê chrusê ên estêsa ou proskuneite
15 kai nun ei men echete etoimôs ama tô akousai tês salpingos kai pantos êchou mousikôn pesontes proskunêsai tê eikoni tê chrusê ê estêsa ei de mê ge ginôskete oti mê proskunêsantôn umôn authôri emblêthêsesthe eis tên kaminon tou puros tên kaiomenên kai poios theos exeleitai umas ek tôn cheirôn mou
16 apokrithentes de Sedrach Misach Abdenagô eipan tô basilei Nabouchodonosor basileu ou chreian echomen êmeis epi tê epitagê tautê apokrithênai soi
17 esti gar theos en ouranois eis kurios êmôn on phoboumetha os esti dunatos exelesthai êmas ek tês kaminou tou puros kai ek tôn cheirôn sou basileu exeleitai êmas
18 kai tote phaneron soi estai oti oute tô eidôlô sou latreuomen oute tê eikoni sou tê chrusê ên estêsas proskunoumen
19 tote Nabouchodonosor eplêsthê thumou kai ê morphê tou prosôpou autou êlloiôthê kai epetaxe kaênai tên kaminon eptaplasiôs par o edei autên kaênai
20 kai andras ischurotatous tôn en tê dunamei epetaxe sumpodisantas ton Sedrach Misach Abdenagô embalein eis tên kaminon tou puros tên kaiomenên
21 tote oi andres ekeinoi sunepodisthêsan echontes ta upodêmata autôn kai tas tiaras autôn epi tôn kephalôn autôn sun tô imatismô autôn kai eblêthêsan eis tên kaminon
22 epeidê to prostagma tou basileôs êpeigen kai ê kaminos exekauthê uper to proteron eptaplasiôs kai oi andres oi procheiristhentes sumpodisantes autous kai prosagagontes tê kaminô enebalosan eis autên
23 tous men oun andras tous sumpodisantas tous peri ton Azarian exelthousa ê phlox ek tês kaminou enepurise kai apekteinen autoi de sunetêrêthêsan

(Her følger i Septuaginta et afsnit, der regnes for apokryft. Dette afsnit ligger her: Azarjas bøn og De tre mænds lovsang

24[91] kai egeneto en tô akousai ton basilea umnountôn autôn kai estôs etheôrei autous zôntas tote Nabouchodonosor o basileus ethaumase kai anestê speusas kai eipen tois philois autou
25[92] idou egô orô andras tessaras lelumenous peripatountas en tô puri kai phthora oudemia egenêthê en autois kai ê orasis tou tetartou omoiôma angelou theou
26[93] kai proselthôn o basileus pros tên thuran tês kaminou tês kaiomenês tô puri ekalesen autous ex onomatos Sedrach Misach Abdenagô oi paides tou theou tôn theôn tou upsistou exelthete ek tou puros outôs oun exêlthon oi andres ek mesou tou puros
27[94] kai sunêchthêsan oi upatoi toparchai kai archipatriôtai kai oi philoi tou basileôs kai etheôroun tous anthrôpous ekeinous oti ouch êpsato to pur tou sômatos autôn kai ai triches autôn ou katekaêsan kai ta sarabara autôn ouk êlloiôthêsan oude osmê tou puros ên en autois
28[95] upolabôn de Nabouchodonosor o basileus eipen eulogêtos kurios o theos tou Sedrach Misach Abdenagô os apesteile ton angelon autou kai esôse tous paidas autou tous elpisantas ep auton tên gar prostagên tou basileôs êthetêsan kai paredôkan ta sômata autôn eis empurismon ina mê latreusôsi mêde proskunêsôsi theô eterô all ê tô theô autôn
29[96] kai nun egô krinô ina pan ethnos kai pasai phulai kai pasai glôssai os an blasphêmêsê eis ton kurion ton theon Sedrach Misach Abdenagô diamelisthêsetai kai ê oikia autou dêmeuthêsetai dioti ouk estin theos eteros os dunêsetai exelesthai outôs
30[97] outôs oun o basileus tô Sedrach Misach Abdenagô exousian dous eph olês tês chôras katestêsen autous archontas

Kapitel 4

1 etous oktôkaidekatou tês basileias Nabouchodonosor eipen eirêneuôn êmên en tô oikô mou kai euthênôn epi tou thronou mou
2 enupnion eidon kai eulabêthên kai phobos moi epepesen
3
4
5
6
7 ekatheudon kai idou dendron upsêlon phuomenon epi tês gês ê orasis autou megalê kai ouk ên allo omoion autô
8
9 oi kladoi autou tô mêkei ôs stadiôn triakonta kai upokatô autou eskiazon panta ta thêria tês gês kai en autô ta peteina tou ouranou enosseuon o karpos autou polus kai agathos kai echorêgei pasi tois zôois
10 kai ê orasis autou megalê ê koruphê autou êngizen eôs tou ouranou kai to kutos autou eôs tôn nephelôn plêroun ta upokatô tou ouranou o êlios kai ê selênê en autô ôkoun kai ephôtizon pasan tên gên
11
12 etheôroun en tô upnô mou kai idou angelos apestalê en ischui ek tou ouranou
13 kai ephônêse kai eipen autô ekkopsate auto kai kataphtheirate auto prostetaktai gar apo tou upsistou ekrizôsai kai achreiôsai auto
14 kai outôs eipe rizan mian aphete autou en tê gê opôs meta tôn thêriôn tês gês en tois oresi chorton ôs bous nemêtai
15 kai apo tês drosou tou ouranou to sôma autou alloiôthê kai epta etê boskêthê sun autois
16 eôs an gnô ton kurion tou ouranou exousian echein pantôn tôn en tô ouranô kai tôn epi tês gês kai osa an thelê poiei en autois
17 kai anastas to prôi ek tês koitês mou ekalesa ton Daniêl ton archonta tôn sophistôn kai ton êgoumenon tôn krinontôn ta enupnia kai diêgêsamên autô to enupnion kai upedeixe moi pasan tên sugkrisin autou
18 megalôs de ethaumasen o Daniêl kai uponoia katespeuden auton kai phobêtheis tromou labontos auton kai alloiôtheisês tês oraseôs autou kinêsas tên kephalên ôran mian apothaumasas apekrithê moi phônê praeia basileu to enupnion touto tois misousi se kai ê sugkrisis autou tois echthrois sou epelthoi
19 to dendron to en tê gê pephuteumenon ou ê orasis megalê su ei basileu
20 kai panta ta peteina tou ouranou ta nosseuonta en autô ê ischus tês gês kai tôn ethnôn kai tôn glôssôn pasôn eôs tôn peratôn tês gês kai pasai ai chôrai soi douleuousi
21 to de anupsôthênai to dendron ekeino kai engisai tô ouranô kai to kutos autou apsasthai tôn nephelôn su basileu upsôthês uper pantas tous anthrôpous tous ontas epi prosôpou pasês tês gês upsôthê sou ê kardia uperêphania kai ischui ta pros ton agion kai tous angelous autou ta erga sou ôphthê kathoti exerêmôsas ton oikon tou theou tou zôntos epi tais amartiais tou laou tou êgiasmenou
22 kai ê orasis ên eides oti angelos en ischui apestalê para tou kuriou kai oti eipen exarai to dendron kai ekkopsai ê krisis tou theou tou megalou êxei epi se
23 kai o upsistos kai oi angeloi autou epi se katatrechousin
24 eis phulakên apaxousi se kai eis topon erêmon apostelousi se
25 kai ê riza tou dendrou ê aphetheisa epei ouk exerrizôthê o topos tou thronou sou soi suntêrêthêsetai eis kairon kai ôran idou epi se etoimazontai kai mastigôsousi se kai epaxousi ta kekrimena epi se
26 kurios zê en ouranô kai ê exousia autou epi pasê tê gê autou deêthêti peri tôn amartiôn sou kai pasas tas adikias sou en eleêmosunais lutrôsai ina epieikeia dothê soi kai poluêmeros genê epi tou thronou tês basileias sou kai mê kataphtheirê se toutous tous logous agapêson akribês gar mou o logos kai plêrês o chronos sou
27 kai epi sunteleia tôn logôn Nabouchodonosor ôs êkouse tên krisin tou oramatos tous logous en tê kardia sunetêrêse
28 kai meta mênas dôdeka o basileus epi tôn teichôn tês poleôs meta pasês tês doxês autou periepatei kai epi tôn purgôn autês dieporeueto
29 kai apokritheis eipen autê esti Babulôn ê megalê ên egô ôkodomêsa kai oikos basileias mou en ischui kratous mou klêthêsetai eis timên tês doxês mou
30 kai epi sunteleias tou logou autou phônên ek tou ouranou êkouse soi legetai Nabouchodonosor basileu ê basileia Babulônos aphêrêtai sou kai eterô didotai exouthenêmenô anthrôpô en tô oikô sou idou egô kathistêmi auton epi tês basileias sou kai tên exousian sou kai tên doxan sou kai tên truphên sou paralêpsetai opôs epignôs oti exousian echei o theos tou ouranou en tê basileia tôn anthrôpôn kai ô ean boulêtai dôsei autên eôs de êliou anatolês basileus eteros euphranthêsetai en tô oikô sou kai kratêsei tês doxês sou kai tês ischuos sou kai tês exousias sou
31 kai oi angeloi diôxontai se epi etê epta kai ou mê ophthês oud ou mê lalêsês meta pantos anthrôpou chorton ôs boun se psômisousi kai apo tês chloês tês gês estai ê nomê sou idou anti tês doxês sou dêsousi se kai ton oikon tês truphês sou kai tên basileian sou eteros exei
32 eôs de prôi panta telesthêsetai epi se Nabouchodonosor basileu Babulônos kai ouch usterêsei apo pantôn toutôn outhen
33 kai epi sunteleia tôn epta etôn o chronos mou tês apolutrôseôs êlthe kai ai amartiai mou kai ai agnoiai mou eplêrôthêsan enantion tou theou tou ouranou kai edeêthên peri tôn agnoiôn mou tou theou tôn theôn tou megalou kai idou angelos eis ekalese me ek tou ouranou legôn Nabouchodonosor douleuson tô theô tou ouranou tô agiô kai dos doxan tô upsistô to basileion tou ethnous sou soi apodidotai
34
35 en ekeinô tô kairô apokatestathê ê basileia mou emoi kai ê doxa mou apedothê moi
36 tô upsistô anthomologoumai kai ainô tô ktisanti ton ouranon kai tên gên kai tas thalassas kai tous potamous kai panta ta en autois exomologoumai kai ainô oti autos esti theos tôn theôn kai kurios tôn kuriôn kai basileus tôn basileôn oti autos poiei sêmeia kai terata kai alloioi kairous kai chronous aphairôn basileian basileôn kai kathistôn eterous ant autôn

Kapitel 5

1 Baltasar o basileus epoiêsen estiatorian megalên tois etairois autou kai epinen oinon
2 kai anupsôthê ê kardia autou kai eipen enegkai ta skeuê ta chrusa kai ta argura tou oikou tou theou a ênegke Nabouchodonosor o patêr autou apo Ierousalêm kai oinochoêsai en autois tois etairois autou
3 kai ênechthê kai epinon en autois
4 kai êulogoun ta eidôla ta cheiropoiêta autôn kai ton theon tou aiônos ouk eulogêsan ton echonta tên exousian tou pneumatos autôn
5 en autê tê ôra ekeinê exêlthon daktuloi ôsei cheiros anthrôpou kai egrapsan epi tou toichou tou oikou autou epi tou koniamatos katenanti tou phôtos enanti tou basileôs Baltasar kai eide cheira graphousan
6 kai ê orasis autou êlloiôthê kai phoboi kai uponoiai auton katespeudon espeusen oun o basileus kai exanestê kai eôra tên graphên ekeinên kai oi sunetairoi kuklô autou ekauchônto
7 kai o basileus ephônêse phônê megalê kalesai tous epaoidous kai pharmakous kai Chaldaious kai gazarênous apangeilai to sugkrima tês graphês kai eiseporeuonto epi theôrian idein tên graphên kai to sugkrima tês graphês ouk edunanto sugkrinai tô basilei tote o basileus exethêke prostagma legôn pas anêr os an upodeixê to sugkrima tês graphês stoliei auton porphuran kai maniakên chrusoun perithêsei autô kai dothêsetai autô exousia tou tritou merous tês basileias
8 kai eiseporeuonto oi epaoidoi kai pharmakoi kai gazarênoi kai ouk êdunato oudeis to sugkrima tês graphês apangeilai
9 tote o basileus ekalese tên basilissan peri tou sêmeiou kai upedeixen autê ôs mega esti kai oti pas anthrôpos ou dunatai apangeilai tô basilei to sugkrima tês graphês
10 tote ê basilissa emnêsthê pros auton peri tou Daniêl os ên ek tês aichmalôsias tês Ioudaias
11 kai eipe tô basilei o anthrôpos epistêmôn ên kai sophos kai uperechôn pantas tous sophous Babulônos
12 kai pneuma agion en autô esti kai en tais êmerais tou patros sou tou basileôs sugkrimata uperogka upedeixe Nabouchodonosor tô patri sou
13 tote Daniêl eisêchthê pros ton basilea kai apokritheis o basileus eipen autô
14
15
16 ô Daniêl dunê moi upodeixai to sugkrima tês graphês kai stoliô se porphuran kai maniakên chrusoun perithêsô soi kai exeis exousian tou tritou merous tês basileias mou
17 tote Daniêl estê katenanti tês graphês kai anegnô kai outôs apekrithê tô basilei autê ê graphê êrithmêtai katelogisthê exêrtai kai estê ê grapsasa cheir kai autê ê sugkrisis autôn
18
19
20
21
22
23 basileu su epoiêsô estiatorian tois philois sou kai epines oinon kai ta skeuê tou oikou tou theou tou zôntos ênechthê soi kai epinete en autois su kai oi megistanes sou kai ênesate panta ta eidôla ta cheiropoiêta tôn anthrôpôn kai tô theô tô zônti ouk eulogêsate kai to pneuma sou en tê cheiri autou kai to basileion sou autos edôke soi kai ouk eulogêsas auton oude ênesas autô
24
25
26 touto to sugkrima tês graphês êrithmêtai o chronos sou tês basileias apolêgei ê basileia sou suntetmêtai kai suntetelestai ê basileia sou tois Mêdois kai tois Persais didotai
27
28
29 tote Baltasar o basileus eneduse ton Daniêl porphuran kai maniakên chrusoun periethêken autô kai edôken exousian autô tou tritou merous tês basileias autou
30 kai to sugkrima epêlthe Baltasar tô basilei kai to basileion exêrtai apo tôn Chaldaiôn kai edothê tois Mêdois kai tois Persais

Kapitel 6

1 kai Artaxerxês o tôn Mêdôn parelabe tên basileian kai Dareios plêrês tôn êmerôn kai endoxos en gêrei
2 kai katestêse satrapas ekaton eikosi epta epi pasês tês basileias autou
3 kai ep autôn andras treis êgoumenous autôn kai Daniêl eis ên tôn triôn andrôn
4 uper pantas echôn exousian en tê basileia kai Daniêl ên endedumenos porphuran kai megas kai endoxos enanti Dareiou tou basileôs kathoti ên endoxos kai epistêmôn kai sunetos kai pneuma agion en autô kai euodoumenos en tais pragmateiais tou basileôs ais eprasse tote o basileus ebouleusato katastêsai ton Daniêl epi pasês tês basileias autou kai tous duo andras ous katestêse met autou kai satrapas ekaton eikosi epta
5 ote de ebouleusato o basileus katastêsai ton Daniêl epi pasês tês basileias autou tote boulên kai gnômên ebouleusanto en eautois oi duo neaniskoi pros allêlous legontes epei oudemian amartian oude agnoian êuriskon kata tou Daniêl peri ês katêgorêsousin autou pros ton basilea
6 kai eipan deute stêsômen orismon kath eautôn oti pas anthrôpos ouk axiôsei axiôma kai ou mê euxêtai euchên apo pantos theou eôs êmerôn triakonta all ê para Dareiou tou basileôs ei de mê apothaneitai ina êttêsôsi ton Daniêl enantion tou basileôs kai riphê eis ton lakkon tôn leontôn êdeisan gar oti Daniêl proseuchetai kai deitai kuriou tou theou autou tris tês êmeras
7 tote prosêlthosan oi anthrôpoi ekeinoi kai eipan enantion tou basileôs
8 orismon kai stasin estêsamen oti pas anthrôpos os an euxêtai euchên ê axiôsê axiôma ti para pantos theou eôs êmerôn triakonta all ê para Dareiou tou basileôs riphêsetai eis ton lakkon tôn leontôn
9 kai êxiôsan ton basilea ina stêsê ton orismon kai mê alloiôsê auton dioti êdeisan oti Daniêl proseuchetai kai deitai tris tês êmeras ina êttêthê dia tou basileôs kai riphê eis ton lakkon tôn leontôn
10 kai outôs o basileus Dareios estêse kai ekurôsen
11 epignous de Daniêl ton orismon on estêse kat autou thuridas ênoixen en tô uperôô autou katenanti Ierousalêm kai epipten epi prosôpon autou tris tês êmeras kathôs epoiei emprosthen kai edeito
12 kai autoi etêrêsan ton Daniêl kai katelabosan auton euchomenon tris tês êmeras kath ekastên êmeran
13 tote outoi oi anthrôpoi enetuchon tô basilei kai eipan Dareie basileu ouch orismon ôrisô ina pas anthrôpos mê euxêtai euchên mêde axiôsê axiôma para pantos theou eôs êmerôn triakonta alla para sou basileu ei de mê riphêsetai eis ton lakkon tôn leontôn apokritheis de o basileus eipen autois akribês o logos kai menei o orismos
14 kai eipan idou euromen Daniêl ton philon sou euchomenon kai deomenon tou prosôpou tou theou autou tris tês êmeras
15 kai lupoumenos o basileus eipen riphênai ton Daniêl eis ton lakkon tôn leontôn kata ton orismon on estêse kat autou tote o basileus sphodra elupêthê epi tô Daniêl kai eboêthei tou exelesthai auton eôs dusmôn êliou apo tôn cheirôn tôn satrapôn
16 kai ouk êdunato exelesthai auton ap autôn
17 anaboêsas de Dareios o basileus eipe tô Daniêl o theos sou ô su latreueis endelechôs tris tês êmeras autos exeleitai se ek cheiros tôn leontôn eôs prôi tharrei
18 tote Daniêl erriphê eis ton lakkon tôn leontôn kai ênechthê lithos kai etethê eis to stoma tou lakkou kai esphragisato o basileus en tô daktuliô eautou kai en tois daktuliois tôn megistanôn autou opôs mê ap autôn arthê o Daniêl ê o basileus auton anaspasê ek tou lakkou
19 tote upestrepsen o basileus eis ta basileia autou kai êulisthê nêstis kai ên lupoumenos peri tou Daniêl tote o theos tou Daniêl pronoian poioumenos autou apekleise ta stomata tôn leontôn kai ou parênôchlêsan tô Daniêl
20 kai o basileus Dareios ôrthrise prôi kai parelabe meth eautou tous satrapas kai poreutheis estê epi tou stomatos tou lakkou tôn leontôn
21 tote o basileus ekalese ton Daniêl phônê megalê meta klauthmou legôn ô Daniêl ei ara zês kai o theos sou ô latreueis endelechôs sesôke se apo tôn leontôn kai ouk êchreiôkan se
22 tote Daniêl epêkouse phônê megalê kai eipen basileu eti eimi zôn
23 kai sesôke me o theos apo tôn leontôn kathoti dikaiosunê en emoi eurethê enantion autou kai enantion de sou basileu oute agnoia oute amartia eurethê en emoi su de êkousas anthrôpôn planôntôn basileis kai erripsas me eis ton lakkon tôn leontôn eis apôleian
24 tote sunêchthêsan pasai ai dunameis kai eidon ton Daniêl ôs ou parênôchlêsan autô oi leontes
25 tote oi duo anthrôpoi ekeinoi oi katamarturêsantes tou Daniêl autoi kai ai gunaikes autôn kai ta tekna autôn erriphêsan tois leousi kai oi leontes apekteinan autous kai ethlasan ta osta autôn
26 tote Dareios egrapse pasi tois ethnesi kai chôrais kai glôssais tois oikousin en pasê tê gê autou legôn
27 pantes oi anthrôpoi oi ontes en tê basileia mou estôsan proskunountes kai latreuontes tô theô tou Daniêl autos gar esti theos menôn kai zôn eis geneas geneôn eôs tou aiônos
28 egô Dareios esomai autô proskunôn kai douleuôn pasas tas êmeras mou ta gar eidôla ta cheiropoiêta ou dunantai sôsai ôs elutrôsato o theos tou Daniêl ton Daniêl
29 kai o basileus Dareios prosetethê pros to genos autou kai Daniêl katestathê epi tês basileias Dareiou kai Kuros o Persês parelabe tên basileian autou

Kapitel 7

1 etous prôtou basileuontos Baltasar chôras Babulônias Daniêl orama eide para kephalên epi tês koitês autou tote Daniêl to orama o eiden egrapsen eis kephalaia logôn
2 epi tês koitês mou etheôroun kath upnous nuktos kai idou tessares anemoi tou ouranou enepeson eis tên thalassan tên megalên
3 kai tessara thêria anebainon ek tês thalassês diapheronta en para to en
4 to prôton ôsei leaina echousa ptera ôsei aetou etheôroun eôs otou etilê ta ptera autês kai êrthê apo tês gês kai epi podôn anthrôpinôn estathê kai anthrôpinê kardia edothê autê
5 kai idou met autên allo thêrion omoiôsin echon arkou kai epi tou enos pleurou estathê kai tria pleura ên en tô stomati autês kai outôs eipen anasta kataphage sarkas pollas
6 kai meta tauta etheôroun thêrion allo ôsei pardalin kai ptera tessara epeteinon epanô autou kai tessares kephalai tô thêriô kai glôssa edothê autô
7 meta de tauta etheôroun en oramati tês nuktos thêrion tetarton phoberon kai o phobos autou uperpherôn ischui echon odontas sidêrous megalous esthion kai kopanizon kuklô tois posi katapatoun diaphorôs chrômenon para panta ta pro autou thêria eiche de kerata deka
8 kai boulai pollai en tois kerasin autou kai idou allo en keras anephuê ana meson autôn mikron en tois kerasin autou kai tria tôn keratôn tôn prôtôn exêranthêsan di autou kai idou ophthalmoi ôsper ophthalmoi anthrôpinoi en tô kerati toutô kai stoma laloun megala kai epoiei polemon pros tous agious
9 etheôroun eôs ote thronoi etethêsan kai palaios êmerôn ekathêto echôn peribolên ôsei chiona kai to trichôma tês kephalês autou ôsei erion leukon katharon o thronos ôsei phlox puros
10 kai exeporeueto kata prosôpon autou potamos puros chiliai chiliades etherapeuon auton kai muriai muriades pareistêkeisan autô kai kritêrion ekathise kai bibloi êneôchthêsan
11 etheôroun tote tên phônên tôn logôn tôn megalôn ôn to keras elalei kai apetumpanisthê to thêrion kai apôleto to sôma autou kai edothê eis kausin puros
12 kai tous kuklô autou apestêse tês exousias autôn kai chronos zôês edothê autois eôs chronou kai kairou
13 etheôroun en oramati tês nuktos kai idou epi tôn nephelôn tou ouranou ôs uios anthrôpou êrcheto kai ôs palaios êmerôn parên kai oi parestêkotes parêsan autô
14 kai edothê autô exousia kai panta ta ethnê tês gês kata genê kai pasa doxa autô latreuousa kai ê exousia autou exousia aiônios êtis ou mê arthê kai ê basileia autou êtis ou mê phtharê
15 kai akêdiasas egô Daniêl en toutois en tô oramati tês nuktos
16 prosêlthon pros ena tôn estôtôn kai tên akribeian ezêtoun par autou uper pantôn toutôn apokritheis de legei moi kai tên krisin tôn logôn edêlôse moi
17 tauta ta thêria ta megala eisi tessares basileiai ai apolountai apo tês gês
18 kai paralêpsontai tên basileian agioi upsistou kai kathexousi tên basileian eôs tou aiônos kai eôs tou aiônos tôn aiônôn
19 tote êthelon exakribasasthai peri tou thêriou tou tetartou tou diaphtheirontos panta kai uperphobou kai idou oi odontes autou sidêroi kai oi onuches autou chalkoi katesthiontes pantas kuklothen kai katapatountes tois posi
20 kai peri tôn deka keratôn autou tôn epi tês kephalês kai tou enos tou allou tou prosphuentos kai exepesan di autou tria kai to keras ekeino eichen ophthalmous kai stoma laloun megala kai ê prosopsis autou uperephere ta alla
21 kai katenooun to keras ekeino polemon sunistamenon pros tous agious kai tropoumenon autous
22 eôs tou elthein ton palaion êmerôn kai tên krisin edôke tois agiois tou upsistou kai o kairos edothê kai to basileion kateschon oi agioi
23 kai errethê moi peri tou thêriou tou tetartou oti basileia tetartê estai epi tês gês êtis dioisei para pasan tên gên kai anastatôsei autên kai kataleanei autên
24 kai ta deka kerata tês basileias deka basileis stêsontai kai o allos basileus meta toutous stêsetai kai autos dioisei kakois uper tous prôtous kai treis basileis tapeinôsei
25 kai rêmata eis ton upsiston lalêsei kai tous agious tou upsistou katatripsei kai prosdexetai alloiôsai kairous kai nomon kai paradothêsetai panta eis tas cheiras autou eôs kairou kai kairôn kai eôs êmisous kairou
26 kai ê krisis kathisetai kai tên exousian apolousi kai bouleusontai mianai kai apolesai eôs telous
27 kai tên basileian kai tên exousian kai tên megaleiotêta autôn kai tên archên pasôn tôn upo ton ouranon basileiôn edôke laô agiô upsistou basileusai basileian aiônion kai pasai ai exousiai autô upotagêsontai kai peitharchêsousin autô
28 eôs katastrophês tou logou egô Daniêl sphodra ekstasei perieichomên kai ê exis mou diênegken emoi kai to rêma en kardia mou estêrixa

Kapitel 8

1 etous tritou basileuontos Baltasar orasis ên eidon egô Daniêl meta to idein me tên prôtên
2 kai eidon en tô oramati tou enupniou mou emou ontos en Sousois tê polei êtis estin en Elumaidi chôra eti ontos mou pros tê pulê Ailam
3 anablepsas eidon krion ena megan estôta apenanti tês pulês kai eiche kerata kai to en upsêloteron tou eterou kai to upsêloteron anebaine
4 meta de tauta eidon ton krion keratizonta pros anatolas kai pros borran kai pros dusmas kai mesêmbrian kai panta ta thêria ouk estêsan enôpion autou kai ouk ên o ruomenos ek tôn cheirôn autou kai epoiei ôs êthele kai upsôthê
5 kai egô dienooumên kai idou tragos aigôn êrcheto apo dusmôn epi prosôpou tês gês kai ouch êpteto tês gês kai ên tou tragou keras en ana meson tôn ophthalmôn autou
6 kai êlthen epi ton krion ton ta kerata echonta on eidon estôta pros tê pulê kai edrame pros auton en thumô orgês
7 kai eidon auton prosagonta pros ton krion kai ethumôthê ep auton kai epataxe kai sunetripse ta duo kerata autou kai ouketi ên ischus en tô kriô stênai katenanti tou tragou kai esparaxen auton epi tên gên kai sunetripsen auton kai ouk ên o ruomenos ton krion apo tou tragou
8 kai o tragos tôn aigôn katischuse sphodra kai ote katischuse sunetribê autou to keras to mega kai anebê etera tessara kerata katopisthen autou eis tous tessaras anemous tou ouranou
9 kai ex enos autôn anephuê keras ischuron en kai katischuse kai epataxen epi mesêmbrian kai ep anatolas kai epi borran
10 kai upsôthê eôs tôn asterôn tou ouranou kai errachthê epi tên gên apo tôn asterôn kai apo autôn katepatêthê
11 eôs o archistratêgos rusetai tên aichmalôsian kai di auton ta orê ta ap aiônos errachthê kai exêrthê o topos autôn kai thusia kai ethêken autên eôs chamai epi tên gên kai euôdôthê kai egenêthê kai to agion erêmôthêsetai
12 kai egenêthêsan epi tê thusia ai amartiai kai erriphê chamai ê dikaiosunê kai epoiêse kai euôdôthê
13 kai êkouon eterou agiou lalountos kai eipen o eteros tô phelmouni tô lalounti eôs tinos to orama stêsetai kai ê thusia ê artheisa kai ê amartia erêmôseôs ê dotheisa kai ta agia erêmôthêsetai eis katapatêma
14 kai eipen autô eôs esperas kai prôi êmerai dischiliai triakosiai kai katharisthêsetai to agion
15 kai egeneto en tô theôrein me egô Daniêl to orama ezêtoun dianoêthênai kai idou estê katenantion mou ôs orasis anthrôpou
16 kai êkousa phônên anthrôpou ana meson tou Oulai kai ekalese kai eipen Gabriêl sunetison ekeinon tên orasin kai anaboêsas eipen o anthrôpos epi to prostagma ekeino ê orasis
17 kai êlthe kai estê echomenos mou tês staseôs kai en tô erchesthai auton ethorubêthên kai epesa epi prosôpon mou kai eipen moi dianoêthêti uie anthrôpou eti gar eis ôran kairou touto to orama
18 kai lalountos autou met emou ekoimêthên epi prosôpon chamai kai apsamenos mou êgeire me epi tou topou
19 kai eipe moi idou egô apangellô soi a estai ep eschatou tês orgês tois uiois tou laou sou eti gar eis ôras kairou sunteleias menei
20 ton krion on eides ton echonta ta kerata basileus Mêdôn kai Persôn esti
21 kai o tragos tôn aigôn basileus tôn Ellênôn esti kai to keras to mega to ana meson tôn ophthalmôn autou autos o basileus o prôtos
22 kai ta suntribenta kai anabanta opisô autou tessara kerata tessares basileis tou ethnous autou anastêsontai ou kata tên ischun autou
23 kai ep eschatou tês basileias autôn plêroumenôn tôn amartiôn autôn anastêsetai basileus anaidês prosôpô dianooumenos ainigmata
24 kai stereôthêsetai ê ischus autou kai ouk en tê ischui autou kai thaumastôs phtherei kai euodôthêsetai kai poiêsei kai phtherei dunastas kai dêmon agiôn
25 kai epi tous agious to dianoêma autou kai euodôthêsetai to pseudos en tais chersin autou kai ê kardia autou upsôthêsetai kai dolô aphaniei pollous kai epi apôleias andrôn stêsetai kai poiêsei sunagôgên cheiros kai apodôsetai
26 to orama to esperas kai prôi êurethê ep alêtheias kai nun pephragmenon to orama eti gar eis êmeras pollas
27 egô Daniêl asthenêsas êmeras pollas kai anastas epragmateuomên palin basilika kai exeluomên epi tô oramati kai oudeis ên o dianooumenos

Kapitel 9

1 etous prôtou epi Dareiou tou Xerxou apo tês geneas tês Mêdikês oi ebasileusan epi tên basileian tôn Chaldaiôn
2 tô prôtô etei tês basileias autou egô Daniêl dienoêthên en tais biblois ton arithmon tôn etôn ote egeneto prostagma tê gê epi Ieremian ton prophêtên egeirai eis anaplêrôsin oneidismou Ierousalêm ebdomêkonta etê
3 kai edôka to prosôpon mou epi kurion ton theon eurein proseuchên kai eleos en nêsteiais kai sakkô kai spodô
4 kai prosêuxamên pros kurion ton theon kai exômologêsamên kai eipa idou kurie su ei o theos o megas kai o ischuros kai o phoberos têrôn tên diathêkên kai to eleos tois agapôsi se kai tois phulassousi ta prostagmata sou
5 êmartomen êdikêsamen êsebêsamen kai apestêmen kai parebêmen tas entolas sou kai ta krimata sou
6 kai ouk êkousamen tôn paidôn sou tôn prophêtôn a elalêsan epi tô onomati sou epi tous basileis êmôn kai dunastas êmôn kai pateras êmôn kai panti ethnei epi tês gês
7 soi kurie ê dikaiosunê kai êmin ê aischunê tou prosôpou kata tên êmeran tautên anthrôpois Iouda kai kathêmenois en Ierousalêm kai panti tô laô Israêl tô engista kai tô apôterô en pasais tais chôrais eis as dieskorpisas autous ekei en tê plêmmeleia ê eplêmmelêsan enantion sou
8 despota êmin ê aischunê tou prosôpou kai tois basileusin êmôn kai dunastais kai tois patrasin êmôn oti êmartomen soi
9 tô kuriô ê dikaiosunê kai to eleos oti apestêmen apo sou
10 kai ouk êkousamen tês phônês kuriou tou theou êmôn katakolouthêsai tô nomô sou ô edôkas enôpion Môsê kai êmôn dia tôn paidôn sou tôn prophêtôn
11 kai pas Israêl egkatelipe ton nomon sou kai apestêsan tou mê akousai tês phônês sou kai epêlthen eph êmas ê katara kai o orkos o gegrammenos en tô nomô Môsê paidos tou theou oti êmartomen autô
12 kai estêsen êmin ta prostagmata autou osa elalêsen eph êmas kai epi tous kritas êmôn osa ekrinas êmin epagagein eph êmas kaka megala oia ouk egenêthê upo ton ouranon kathoti egenêthê en Ierousalêm
13 kata ta gegrammena en diathêkê Môsê panta ta kaka epêlthen êmin kai ouk exezêtêsamen to prosôpon kuriou theou êmôn apostênai apo tôn amartiôn êmôn kai dianoêthênai tên dikaiosunên sou kurie
14 kai êgrupnêse kurios o theos epi ta kaka kai epêgagen eph êmas oti dikaios kurios o theos êmôn epi panta osa an poiêsê kai ouk êkousamen tês phônês autou
15 kai nun despota kurie o theos êmôn o exagagôn ton laon sou ex Aiguptou tô brachioni sou tô upsêlô kai epoiêsas seautô onoma kata tên êmeran tautên êmartomen êgnoêkamen
16 despota kata tên dikaiosunên sou apostraphêtô o thumos sou kai ê orgê sou apo tês poleôs sou Ierousalêm orous tou agiou sou oti en tais amartiais êmôn kai en tais agnoiais tôn paterôn êmôn Ierousalêm kai o dêmos sou kurie eis oneidismon en pasi tois perikuklô êmôn
17 kai nun epakouson despota tês proseuchês tou paidos sou kai epi tas deêseis mou kai epiblepsatô to prosôpon sou epi to oros to agion sou to erêmon eneken tôn doulôn sou despota
18 prosches kurie to ous sou kai epakouson mou anoixon tous ophthalmous sou kai ide tên erêmôsin êmôn kai tês poleôs sou eph ês epeklêthê to onoma sou ep autês ou gar epi tais dikaiosunais êmôn êmeis deometha en tais proseuchais êmôn enôpion sou alla dia to son eleos
19 kurie su ilateuson kurie epakouson kai poiêson kai mê chronisês eneka seautou despota oti to onoma sou epeklêthê epi tên polin sou Siôn kai epi ton laon sou Israêl
20 kai eôs egô elaloun proseuchomenos kai exomologoumenos tas amartias mou kai tas amartias tou laou mou Israêl kai deomenos en tais proseuchais enantion kuriou theou mou kai uper tou orous tou agiou tou theou êmôn
21 kai eti lalountos mou en tê proseuchê mou kai idou o anêr on eidon en tô upnô mou tên archên Gabriêl tachei pheromenos prosêngise moi en ôra thusias esperinês
22 kai prosêlthe kai elalêse met emou kai eipen Daniêl arti exêlthon upodeixai soi dianoian
23 en archê tês deêseôs sou exêlthe prostagma para kuriou kai egô êlthon upodeixai soi oti eleeinos ei kai dianoêthêti to prostagma
24 ebdomêkonta ebdomades ekrithêsan epi ton laon sou kai epi tên polin Siôn suntelesthênai tên amartian kai tas adikias spanisai kai apaleipsai tas adikias kai dianoêthênai to orama kai dothênai dikaiosunên aiônion kai suntelesthênai to orama kai euphranai agion agiôn
25 kai gnôsê kai dianoêthêsê kai euphranthêsê kai eurêseis prostagmata apokrithênai kai oikodomêseis Ierousalêm polin kuriô
26 kai meta epta kai ebdomêkonta kai exêkonta duo apostathêsetai chrisma kai ouk estai kai basileia ethnôn phtherei tên polin kai to agion meta tou christou kai êxei ê sunteleia autou met orgês kai eôs kairou sunteleias apo polemou polemêthêsetai
27 kai dunasteusei ê diathêkê eis pollous kai palin epistrepsei kai anoikodomêthêsetai eis platos kai mêkos kai kata sunteleian kairôn kai meta epta kai ebdomêkonta kairous kai exêkonta duo etê eôs kairou sunteleias polemou kai aphairethêsetai ê erêmôsis en tô katischusai tên diathêkên epi pollas ebdomadas kai en tô telei tês ebdomados arthêsetai ê thusia kai ê spondê kai epi to ieron bdelugma tôn erêmôseôn estai eôs sunteleias kai sunteleia dothêsetai epi tên erêmôsin

Kapitel 10

1 en tô eniautô tô prôtô Kurou tou basileôs Persôn prostagma edeichthê tô Daniêl os epeklêthê to onoma Baltasar kai alêthes to orama kai to prostagma kai to plêthos to ischuron dianoêthêsetai to prostagma kai dienoêthên auto en oramati
2 en tais êmerais ekeinais egô Daniêl êmên penthôn treis ebdomadas
3 arton epithumiôn ouk ephagon kai kreas kai oinos ouk eisêlthen eis to stoma mou elaion ouk êleipsamên eôs tou suntelesai me tas treis ebdomadas tôn êmerôn
4 kai egeneto tê êmera tê tetartê kai eikadi tou mênos tou prôtou kai egô êmên epi tou cheilous tou potamou tou megalou os esti Tigrês
5 kai êra tous ophthalmous mou kai eidon kai idou anthrôpos eis endedumenos bussina kai tên osphun periezôsmenos bussinô kai ek mesou autou phôs
6 kai to sôma autou ôsei tharsis kai to prosôpon autou ôsei orasis astrapês kai oi ophthalmoi autou ôsei lampades puros kai oi brachiones autou kai oi podes ôsei chalkos exastraptôn kai phônê lalias autou ôsei phônê thorubou
7 kai eidon egô Daniêl tên orasin tên megalên tautên kai oi anthrôpoi oi ontes met emou ouk eidosan tên orasin tautên kai phobos ischuros epepesen ep autous kai apedrasan en spoudê
8 kai egô kateleiphthên monos kai eidon tên orasin tên megalên tautên kai ouk egkateleiphthê en emoi ischus kai idou pneuma epestraphê ep eme eis phthoran kai ou katischusa
9 kai ouk êkousa tên phônên lalias autou egô êmên peptôkôs epi prosôpon mou epi tên gên
10 kai idou cheira prosêgage moi kai êgeire me epi tôn gonatôn epi ta ichnê tôn podôn mou
11 kai eipen moi Daniêl anthrôpos eleeinos ei dianoêthêti tois prostagmasin ois egô lalô epi se kai stêthi epi tou topou sou arti gar apestalên epi se kai en tô lalêsai auton met emou to prostagma touto estên tremôn
12 kai eipen pros me mê phobou Daniêl oti apo tês êmeras tês prôtês ês edôkas to prosôpon sou dianoêthênai kai tapeinôthênai enantion kuriou tou theou sou eisêkousthê to rêma sou kai egô eisêlthon en tô rêmati sou
13 kai o stratêgos basileôs Persôn antheistêkei enantion mou eikosi kai mian êmeran kai idou Michaêl eis tôn archontôn tôn prôtôn epêlthe boêthêsai moi kai auton ekei katelipon meta tou stratêgou tou basileôs Persôn
14 kai eipen moi êlthon upodeixai soi ti upantêsetai tô laô sou ep eschatou tôn êmerôn eti gar orasis eis êmeras
15 kai en tô auton lalêsai met emou ta prostagmata tauta edôka to prosôpon mou epi tên gên kai esiôpêsa
16 kai idou ôs omoiôsis cheiros anthrôpou êpsato mou tôn cheileôn kai ênoixa to stoma mou kai elalêsa kai eipa tô estêkoti apenanti mou kurie kai ôs orasis apestraphê epi to pleuron mou ep eme kai ouk ên en emoi ischus
17 kai pôs dunêsetai o pais lalêsai meta tou kuriou autou kai egô êsthenêsa kai ouk estin en emoi ischus kai pneuma ou kateleiphthê en emoi
18 kai prosethêke kai êpsato mou ôs orasis anthrôpou kai katischuse me
19 kai eipe moi anthrôpos eleeinos ei mê phobou ugiaine andrizou kai ischue kai en tô lalêsai auton met emou ischusa kai eipa lalêsatô o kurios mou oti enischuse me
20 kai eipen pros me ginôskeis ti êlthon pros se kai nun epistrepsô diamachesthai meta tou stratêgou basileôs tôn Persôn kai egô exeporeuomên kai idou stratêgos Ellênôn eiseporeueto
21 kai mala upodeixô soi ta prôta en apographê alêtheias kai outheis ên o boêthôn met emou uper toutôn all ê Michaêl o angelos

Kapitel 11

1 kai en tô eniautô tô prôtô Kurou tou basileôs eipen moi enischusai kai andrizesthai
2 kai nun êlthon tên alêtheian upodeixai soi idou treis basileis anthestêkasin en tê Persidi kai o tetartos ploutêsei plouton megan para pantas kai en tô katischusai auton en tô ploutô autou epanastêsetai panti basilei Ellênôn
3 kai stêsetai basileus dunatos kai kurieusei kurieias pollês kai poiêsei kathôs an boulêtai
4 kai en tô anastênai auton suntribêsetai ê basileia autou kai meristhêsetai eis tous tessaras anemous tou ouranou ou kata tên alkên autou oude kata tên kurieian autou ên edunasteuse oti apostathêsetai ê basileia autou kai eterous didaxei tauta
5 kai enischusei basileian Aiguptou kai eis ek tôn dunastôn katischusei auton kai dunasteusei dunasteia megalê ê dunasteia autou
6 kai eis sunteleian eniautôn axei autous kai eiseleusetai basileus Aiguptou eis tên basileian tên borra poiêsasthai sunthêkas kai ou mê katischusê oti o brachiôn autou ou stêsei ischun kai o brachiôn autou narkêsei kai tôn sumporeuomenôn met autou kai menei eis ôras
7 kai anastêsetai phuton ek tês rizês autou kath eauton kai êxei epi tên dunamin autou en ischui autou basileus borra kai poiêsei tarachên kai katischusei
8 kai tous theous autôn katastrepsei meta tôn chôneutôn autôn kai tous ochlous autôn meta tôn skeuôn tôn epithumêmatôn autôn to argurion kai to chrusion en aichmalôsia apoisousin eis Aigupton kai estai etos basilei borra
9 kai eiseleusetai eis basileian Aiguptou êmeras kai epistrepsei epi tên gên autou
10 kai o uios autou kai erethisthêsetai kai sunaxei sunagôgên ochlou pollou kai eiseleusetai kat autên katasurôn pareleusetai kai epistrepsei kai paroxunthêsetai epi polu
11 kai orgisthêsetai basileus Aiguptou kai polemêsei meta basileôs borra kai paradothêsetai ê sunagôgê eis tas cheiras autou
12 kai lêpsetai tên sunagôgên kai upsôthêsetai ê kardia autou kai taraxei pollous kai ou mê phobêthê
13 kai epistrepsei basileus borra kai sunaxei poleôs sunagôgên meizona para tên prôtên kata sunteleian kairou eniautou kai eiseleusetai eis autên ep auton en ochlô pollô kai en chrêmasi pollois
14 kai en tois kairois ekeinois dianoiai anastêsontai epi ton basilea Aiguptou kai anoikodomêsei ta peptôkota tou ethnous sou kai anastêsetai eis to anastêsai tên prophêteian kai proskopsousi
15 kai epeleusetai basileus borra kai epistrepsei ta dorata autou kai lêpsetai tên polin tên ochuran kai oi brachiones basileôs Aiguptou stêsontai meta tôn dunastôn autou kai ouk estai autô ischus eis to antistênai autô
16 kai poiêsei o eisporeuomenos ep auton kata to thelêma autou kai ouk estai o anthestêkôs enantion autou kai stêsetai en tê chôra kai epitelesthêsetai panta en tais chersin autou
17 kai dôsei to prosôpon autou epelthein bia pan to ergon autou kai sunthêkas met autou poiêsetai kai thugatera anthrôpou dôsei autô eis to phtheirai autên kai ou peisetai kai ouk estai
18 kai dôsei to prosôpon autou epi tên thalassan kai lêpsetai pollous kai epistrepsei orgên oneidismou autôn en orkô kata ton oneidismon autou
19 epistrepsei to prosôpon autou eis to katischusai tên chôran autou kai proskopsei kai peseitai kai ouch eurethêsetai
20 kai anastêsetai ek tês rizês autou phuton basileias eis anastasin anêr tuptôn doxan basileôs kai en êmerais eschatais suntribêsetai kai ouk en orgê oude en polemô
21 kai anastêsetai epi ton topon autou eukataphronêtos kai ou dothêsetai ep auton doxa basileôs kai êxei exapina katischusei basileus en klêrodosia autou
22 kai tous brachionas tous suntribentas suntripsei apo prosôpou autou
23 kai meta tês diathêkês kai dêmou suntagentos met autou poiêsei pseudos kai epi ethnos ischuron en oligostô ethnei
24 exapina erêmôsei polin kai poiêsei osa ouk epoiêsan oi pateres autou oude oi pateres tôn paterôn autou pronomên kai skula kai chrêmata autois dôsei kai epi tên polin tên ischuran dianoêthêsetai kai oi logismoi autou eis matên
25 kai egerthêsetai ê ischus autou kai ê kardia autou epi ton basilea Aiguptou en ochlô pollô kai o basileus Aiguptou erethisthêsetai eis polemon en ochlô ischurô sphodra lian kai ou stêsetai oti dianoêthêsetai ep auton dianoia
26 kai katanalôsousin auton merimnai autou kai apostrepsousin auton kai pareleusetai kai katasuriei kai pesountai traumatiai polloi
27 kai duo basileis monoi deipnêsousin epi to auto kai epi mias trapezês phagontai kai pseudologêsousi kai ouk euodôthêsontai eti gar sunteleia eis kairon
28 kai epistrepsei eis tên chôran autou en chrêmasi pollois kai ê kardia autou epi tên diathêkên tou agiou poiêsei kai epistrepsei epi tên chôran autou
29 eis kairon kai eiseleusetai eis Aigupton kai ouk estai ôs ê prôtê kai ê eschatê
30 kai êxousi Rômaioi kai exôsousin auton kai embrimêsontai autô kai epistrepsei kai orgisthêsetai epi tên diathêkên tou agiou kai poiêsei kai epistrepsei kai dianoêthêsetai ep autous anth ôn egkatelipon tên diathêkên tou agiou
31 kai brachiones par autou stêsontai kai mianousi to agion tou phobou kai apostêsousi tên thusian kai dôsousi bdelugma erêmôseôs
32 kai en amartiais diathêkês mianousin en sklêrô laô kai o dêmos o ginôskôn tauta katischusousi kai poiêsousi
33 kai ennooumenoi tou ethnous sunêsousin eis pollous kai proskopsousi romphaia kai palaiôthêsontai en autê kai en aichmalôsia kai en pronomê êmerôn kêlidôthêsontai
34 kai otan suntribôntai sunaxousin ischun bracheian kai episunachthêsontai ep autous polloi epi poleôs kai polloi ôs en klêrodosia
35 kai ek tôn sunientôn dianoêthêsontai eis to katharisai eautous kai eis to eklegênai kai eis to katharisthênai eôs kairou sunteleias eti gar kairos eis ôras
36 kai poiêsei kata to thelêma autou o basileus kai parorgisthêsetai kai upsôthêsetai epi panta theon kai epi ton theon tôn theôn exalla lalêsei kai euodôthêsetai eôs an suntelesthê ê orgê eis auton gar sunteleia ginetai
37 kai epi tous theous tôn paterôn autou ou mê pronoêthê kai en epithumia gunaikos ou mê pronoêthê oti en panti upsôthêsetai kai upotagêsetai autô ethnê ischura
38 epi ton topon autou kinêsei kai theon on ouk egnôsan oi pateres autou timêsei en chrusiô kai arguriô kai lithô polutelei kai en epithumêmasi
39 poiêsei poleôn kai eis ochurôma ischuron êxei meta theou allotriou ou ean epignô plêthunei doxan kai katakurieusei autou epi polu kai chôran apomeriei eis dôrean
40 kai kath ôran sunteleias sugkeratisthêsetai autô o basileus Aiguptou kai eporgisthêsetai autô basileus borra en armasi kai en ippois pollois kai en ploiois pollois kai eiseleusetai eis chôran Aiguptou
41 kai epeleusetai eis tên chôran mou
42 kai en chôra Aiguptou ouk estai en autê diasôzomenos
43 kai kratêsei tou topou tou chrusiou kai tou topou tou arguriou kai pasês tês epithumias Aiguptou kai Libues kai Aithiopes esontai en tô ochlô autou
44 kai akoê taraxei auton apo anatolôn kai borra kai exeleusetai en thumô ischurô kai romphaia aphanisai kai apokteinai pollous
45 kai stêsei autou tên skênên tote ana meson tôn thalassôn kai tou orous tês thelêseôs tou agiou kai êxei ôra tês sunteleias autou kai ouk estai o boêthôn autô

Kapitel 12

1 kai kata tên ôran ekeinên pareleusetai Michaêl o angelos o megas o estêkôs epi tous uious tou laou sou ekeinê ê êmera thlipseôs oia ouk egenêthê aph ou egenêthêsan eôs tês êmeras ekeinês kai en ekeinê tê êmera upsôthêsetai pas o laos os an eurethê engegrammenos en tô bibliô
2 kai polloi tôn katheudontôn en tô platei tês gês anastêsontai oi men eis zôên aiônion oi de eis oneidismon oi de eis diasporan kai aischunên aiônion
3 kai oi sunientes phanousin ôs phôstêres tou ouranou kai oi katischuontes tous logous mou ôsei ta astra tou ouranou eis ton aiôna tou aiônos
4 kai su Daniêl kalupson ta prostagmata kai sphragisai to biblion eôs kairou sunteleias eôs an apomanôsin oi polloi kai plêsthê ê gê adikias
5 kai eidon egô Daniêl kai idou duo eteroi eistêkeisan eis enthen tou potamou kai eis enthen
6 kai eipa tô eni tô peribeblêmenô ta bussina tô epanô pote oun sunteleia ôn eirêkas moi tôn thaumastôn kai o katharismos toutôn
7 kai êkousa tou peribeblêmenou ta bussina os ên epanô tou udatos tou potamou eôs kairou sunteleias kai upsôse tên dexian kai tên aristeran eis ton ouranon kai ômose ton zônta eis ton aiôna theon oti eis kairon kai kairous kai êmisu kairou ê sunteleia cheirôn apheseôs laou agiou kai suntelesthêsetai panta tauta
8 kai egô êkousa kai ou dienoêthên par auton ton kairon kai eipa kurie tis ê lusis tou logou toutou kai tinos ai parabolai autai
9 kai eipen moi apotreche Daniêl oti katakekalummena kai esphragismena ta prostagmata eôs an
10 peirasthôsi kai agiasthôsi polloi kai amartôsin oi amartôloi kai ou mê dianoêthôsi pantes oi amartôloi kai oi dianooumenoi prosexousin
11 aph ou an apostathê ê thusia dia pantos kai etoimasthê dothênai to bdelugma tês erêmôseôs êmeras chilias diakosias enenêkonta
12 makarios o emmenôn kai sunaxei eis êmeras chilias triakosias triakonta pente
13 kai su badison anapauou eti gar eisin êmerai kai ôrai eis anaplêrôsin sunteleias kai anapausê kai anastêsê epi tên doxan sou eis sunteleian êmerôn

Andre bøger