Apostlenes Gerninger

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Apostlenes Gerninger. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Apostlenes Gerninger og fra 1944: Apostlenes Gerninger.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PRAXEIS TÔN APOSTOLÔN

Kapitel 1

1 Ton men prôton logon epoiêsamên peri pantôn, ô Theophile, ôn êrxato Iêsous poiein te kai didaskein, 2 achri ês êmeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato anelêmphthê. 3 ois kai parestêsen eauton zônta meta to pathein auton en pollois tekmêriois di’ êmerôn tesserakonta optanomenos autois kai legôn ta peri tês basileias tou theou 4 kai sunalizomenos parêngeilen autois apo Ierosolumôn mê chôrizesthai alla perimenein tên epangelian tou patros ên êkousate mou, 5 oti Iôannês men ebaptisen udati, umeis de en pneumati baptisthêsesthe agiô ou meta pollas tautas êmeras.

6 Oi men oun sunelthontes êrôtôn auton legontes kurie, ei en tô chronô toutô apokathistaneis tên basileian tô Israêl? 7 eipen pros autous ouch umôn estin gnônai chronous ê kairous ous o patêr etheto en tê idia exousia, 8 alla lêmpsesthe dunamin epelthontos tou agiou pneumatos eph’ umas kai esesthe mou martures en te Ierousalêm kai [en] pasê tê Ioudaia kai Samareia kai eôs eschatou tês gês, 9 Kai tauta eipôn blepontôn autôn epêrthê kai nephelê upelaben auton apo tôn ophthalmôn autôn. 10 kai ôs atenizontes êsan eis ton ouranon poreuomenou autou, kai idou andres duo pareistêkeisan autois en esthêsesi leukais, 11 oi kai eipan andres Galilaioi, ti estêkate blepontes eis ton ouranon? outos o Iêsous o analêmphtheis aph’ umôn eis ton ouranon outôs eleusetai on tropon etheasasthe auton poreuomenon eis ton ouranon.

12 Tote upestrepsan eis Ierousalêm apo orous tou kaloumenou Elaiônos, o estin engus Ierousalêm sabbatou echon odon. 13 kai ote eisêlthon, eis to uperôon anebêsan ou êsan katamenontes, o te Petros kai Iôannês kai Iakôbos kai Andreas, Philippos kai Thômas, Bartholomaios kai Maththaios, Iakôbos Alphaiou kai Simôn o zêlôtês kai Ioudas Iakôbou. 14 outoi pantes êsan proskarterountes omothumadon tê proseuchê sun gunaixin kai Mariam tê mêtri [tou] Iêsou kai sun tois adelphois autou.

15 Kai en tais êmerais tautais anastas Petros en mesô tôn adelphôn eipen ên te ochlos onomatôn epi to auto ôs ekaton eikosi 16 andres adelphoi, edei plêrôthênai tên graphên ên proeipen to pneuma to agion dia stomatos Dauid peri Iouda tou genomenou odêgou tois sullabousin Iêsoun, 17 oti katêrithmêmenos ên en êmin kai elachen ton klêron tês diakonias tautês. 18 outos men oun ektêsato chôrion ek misthou tês adikias kai prênês genomenos elakêsen mesos kai exechuthê panta ta splagchna autou 19 kai gnôston egeneto pasi tois katoikousin Ierousalêm, ôste klêthênai to chôrion ekeino tê dialektô autôn Akeldamach, tout’ estin chôrion aimatos. 20 gegraptai gar en biblô psalmôn

genêthêtô ê epaulis autou erêmos
kai mê estô o katoikôn en autê,

kai

tên episkopên autou labetô eteros.

21 dei oun tôn sunelthontôn êmin andrôn en panti chronô ô eisêlthen kai exêlthen eph’ êmas o kurios Iêsous, 22 arxamenos apo tou baptismatos Iôannou eôs tês êmeras ês anelêmphthê aph’ êmôn, martura tês anastaseôs autou sun êmin genesthai ena toutôn. 23 Kai estêsan duo, Iôsêph ton kaloumenon Barsabban os epeklêthê Ioustos kai Maththian. 24 kai proseuxamenoi eipan su kurie kardiognôsta pantôn, anadeixon on exelexô ek toutôn tôn duo ena 25 labein ton topon tês diakonias tautês kai apostolês aph’ ês parebê Ioudas poreuthênai eis ton topon ton idion. 26 kai edôkan klêrous autois kai epesen o klêros epi Maththian kai sugkatepsêphisthê meta tôn endeka apostolôn.

Kapitel 2

1 Kai en tô sumplêrousthai tên êmeran tês pentêkostês êsan pantes omou epi to auto. 2 kai egeneto aphnô ek tou ouranou êchos ôsper pheromenês pnoês biaias kai eplêrôsen olon ton oikon ou êsan kathêmenoi 3 kai ôphthêsan autois diamerizomenai glôssai ôsei puros kai ekathisen eph’ ena ekaston autôn, 4 kai eplêsthêsan pantes pneumatos agiou kai êrxanto lalein eterais glôssais kathôs to pneuma edidou apophthengesthai autois.

5 Êsan de en Ierousalêm katoikountes Ioudaioi, andres eulabeis apo pantos ethnous tôn upo ton ouranon. 6 genomenês de tês phônês tautês sunêlthen to plêthos kai sunechuthê, oti êkousen eis ekastos tê idia dialektô lalountôn autôn. 7 existanto de kai ethaumazon legontes ouchi idou pantes outoi eisin oi lalountes Galilaioi? 8 kai pôs êmeis akouomen ekastos tê idia dialektô êmôn en ê egennêthêmen? 9 Parthoi kai Mêdoi kai Elamitai kai oi katoikountes tên Mesopotamian, Ioudaian te kai Kappadokian, Ponton kai tên Asian, 10 Phrugian te kai Pamphulian, Aigupton kai ta merê tês Libuês tês kata Kurênên kai oi epidêmountes Rômaioi, 11 Ioudaioi te kai prosêlutoi, Krêtes kai Arabes, akouomen lalountôn autôn tais êmeterais glôssais ta megaleia tou theou. 12 existanto de pantes kai diêporounto, allos pros allon legontes ti thelei touto einai? 13 eteroi de diachleuazontes elegon oti gleukous memestômenoi eisin.

14 Statheis de o Petros sun tois endeka epêren tên phônên autou kai apephthegxato autois, andres Ioudaioi kai oi katoikountes Ierousalêm pantes, touto umin gnôston estô kai enôtisasthe ta rêmata mou. 15 ou gar ôs umeis upolambanete outoi methuousin, estin gar ôra tritê tês êmeras, 16 alla touto estin to eirêmenon dia tou prophêtou Iôêl

17 kai estai en tais eschatais êmerais, legei o theos,
ekcheô apo tou pneumatos mou epi pasan sarka,
kai prophêteusousin oi uioi umôn kai ai thugateres umôn
kai oi neaniskoi umôn oraseis opsontai
kai oi presbuteroi umôn enupniois enupniasthêsontai
18 kai ge epi tous doulous mou kai epi tas doulas mou
en tais êmerais ekeinais ekcheô apo tou pneumatos mou
kai prophêteusousin.
19 kai dôsô terata en tô ouranô anô
kai sêmeia epi tês gês katô,
aima kai pur kai atmida kapnou.
20 o êlios metastraphêsetai eis skotos
kai ê selênê eis aima,
prin elthein êmeran kuriou tên megalên kai epiphanê.
21 kai estai pas os ean epikalesêtai to onoma kuriou sôthêsetai.

22 Andres Israêlitai, akousate tous logous toutous Iêsoun ton Nazôraion, andra apodedeigmenon apo tou theou eis umas dunamesin kai terasin kai sêmeiois ois epoiêsen di’ autou o theos en mesô umôn kathôs autoi oidate, 23 touton tê ôrismenê boulê kai prognôsei tou theou ekdoton dia cheiros anomôn prospêxantes aneilate, 24 on o theos anestêsen lusas tas ôdinas tou thanatou kathoti ouk ên dunaton krateisthai auton up’ autou. 25 Dauid gar legei eis auton

26 dia touto êuphranthê mou ê kardia kai êgalliasato ê glôssa mou,
eti de kai ê sarx mou kataskênôsei ep elpidi,
27 oti ouk egkataleipseis tên psuchên mou eis adên
oude dôseis ton osion sou idein diaphthoran.
28 egnôrisas moi odous zôês,
plêrôseis me euphrosunês meta tou prosôpou sou.

29 Andres adelphoi, exon eipein meta parrêsias pros umas peri tou patriarchou Dauid oti kai eteleutêsen kai etaphê, kai to mnêma autou estin en êmin achri tês êmeras tautês. 30 prophêtês oun uparchôn kai eidôs oti orkô ômosen autô o theos ek karpou tês osphuos autou kathisai epi ton thronon autou, 31 proidôn elalêsen peri tês anastaseôs tou Christou oti

oute egkateleiphthê eis adên
oute ê sarx autou eiden diaphthoran.

32 touton ton Iêsoun anestêsen o theos, ou pantes êmeis esmen martures 33 tê dexia oun tou theou upsôtheis, tên te epangelian tou pneumatos tou agiou labôn para tou patros, execheen touto o umeis [kai] blepete kai akouete. 34 ou gar Dauid anebê eis tous ouranous legei de autos

eipen kurios tô kuriô mou
kathou ek dexiôn mou,
35 eôs an thô tous echthrous sou upopodion tôn podôn sou.

36 asphalôs oun ginôsketô pas oikos Israêl oti kai kurion auton kai christon epoiêsen o theos touton ton Iêsoun on umeis estaurôsate,

37 Akousantes de katenugêsan tên kardian eipon te pros ton Petron kai tous loipous apostolous ti poiêsômen, andres adelphoi? 38 Petros de pros autous metanoêsate kai baptisthêtô ekastos umôn en tô onomati Iêsou Christou eis aphesin tôn amartiôn umôn kai lêmpsesthe tên dôrean tou agiou pneumatos. 39 umin gar estin ê epangelia kai tois teknois umôn kai pasin tois eis makran, osous an proskalesêtai kurios o theos êmôn. 40 eterois te logois pleiosin diemarturato kai parekalei autous legôn sôthête apo tês geneas tês skolias tautês. 41 oi men oun apodexamenoi ton logon autou ebaptisthêsan kai prosetethêsan en tê êmera ekeinê psuchai ôsei trischiliai. 42 Êsan de proskarterountes tê didachê tôn apostolôn kai tê koinônia tê klasei tou artou kai tais proseuchais.

43 egineto de pasê psuchê phobos, polla de terata kai sêmeia dia tôn apostolôn egineto. 44 pantes de oi pisteusantes epi to auto eichon apanta koina 45 kai ta ktêmata kai tas uparxeis epipraskon kai diemerizon auta pasin kathoti an tis chreian eichen 46 kath’ êmeran te proskarterountes omothumadon en tô ierô, klôntes te kat’ oikon arton, metelambanon trophês en agalliasei kai aphelotêti kardias 47 ainountes ton theon kai echontes charin pros olon ton laon o de kurios prosetithei tous sôzomenous kath’ êmeran epi to auto.

Kapitel 3

1 Petros de kai Iôannês anebainon eis to ieron epi tên ôran tês proseuchês tên enatên. 2 kai tis anêr chôlos ek koilias mêtros autou uparchôn ebastazeto, on etithoun kath’ êmeran pros tên thuran tou ierou tên legomenên Ôraian tou aitein eleêmosunên para tôn eisporeuomenôn eis to ieron os id 3 ôn Petron kai Iôannên mellontas eisienai eis to ieron, êrôta eleêmosunên labein. 4 atenisas de Petros eis auton sun tô Iôannê eipen blepson eis êmas. 5 o de epeichen autois prosdokôn ti par’ autôn labein. 6 eipen de Petros argurion kai chrusion ouch uparchei moi, o de echô touto soi didômi en tô onomati Iêsou Christou tou Nazôraiou peripatei. 7 kai piasas auton tês dexias cheiros êgeiren auton parachrêma de estereôthêsan ai baseis autou kai ta sphudra, 8 kai exallomenos estê kai periepatei kai eisêlthen sun autois eis to ieron peripatôn kai allomenos kai ainôn ton theon. 9 kai eiden pas o laos auton peripatounta kai ainounta ton theon 10 epeginôskon de auton oti outos ên o pros tên eleêmosunên kathêmenos epi tê ôraia pulê tou ierou kai eplêsthêsan thambous kai ekstaseôs epi tô sumbebêkoti autô.

11 Kratountos de autou ton Petron kai ton Iôannên sunedramen pas o laos pros autous epi tê stoa tê kaloumenê Solomôntos ekthamboi. 12 idôn de o Petros apekrinato pros ton laon andres Israêlitai, ti thaumazete epi toutô ê êmin ti atenizete ôs idia dunamei ê eusebeia pepoiêkosin tou peripatein auton? 13 o theos Abraam kai Isaak kai Iakôb, o theos tôn paterôn êmôn, edoxasen ton paida autou Iêsoun on umeis men paredôkate kai êrnêsasthe kata prosôpon Pilatou, krinantos ekeinou apoluein 14 umeis de ton agion kai dikaion êrnêsasthe kai êtêsasthe andra phonea charisthênai umin, 15 ton de archêgon tês zôês apekteinate on o theos êgeiren ek nekrôn, ou êmeis martures esmen. 16 kai tê pistei tou onomatos autou touton on theôreite kai oidate, estereôsen to onoma autou, kai ê pistis ê di’ autou edôken autô tên oloklêrian tautên apenanti pantôn umôn. 17 Kai nun, adelphoi, oida oti kata agnoian epraxate ôsper kai oi archontes umôn 18 o de theos, a prokatêngeilen dia stomatos pantôn tôn prophêtôn pathein ton christon autou, eplêrôsen outôs. 19 metanoêsate oun kai epistrepsate pros to exaleiphthênai umôn tas amartias, 20 opôs an elthôsin kairoi anapsuxeôs apo prosôpou tou kuriou kai aposteilê ton prokecheirismenon umin christon Iêsoun, 21 on dei ouranon men dexasthai achri chronôn apokatastaseôs pantôn ôn elalêsen o theos dia stomatos tôn agiôn ap’ aiônos autou prophêtôn. 22 Môusês men eipen oti prophêtên umin anastêsei kurios o theos ek tôn adelphôn umôn ôs eme autou akousesthe kata panta osa an lalêsê pros umas. 23 estai de pasa psuchê êtis ean mê akousê tou prophêtou ekeinou exolethreuthêsetai ek tou laou. 24 kai pantes de oi prophêtai apo Samouêl kai tôn kathexês osoi elalêsan kai katêngeilan tas êmeras tautas. 25 umeis este oi uioi tôn prophêtôn kai tês diathêkês ês o theos dietheto pros tous pateras umôn legôn pros Abraam kai en tô spermati sou eulogêthêsontai pasai ai patriai tês gês. 26 umin prôton anastêsas o theos ton paida autou apesteilen auton eulogounta umas en tô apostrephein ekaston apo tôn ponêriôn [umôn].

Kapitel 4

1 Lalountôn de autôn pros ton laon epestêsan autois oi archiereis kai o stratêgos tou ierou kai oi Saddoukaioi, 2 diaponoumenoi dia to didaskein autous ton laon kai katangellein en tô Iêsou tên anastasin tên ek nekrôn, 3 kai epebalon autois tas cheiras kai ethento eis têrêsin eis tên aurion ên gar espera êdê. 4 polloi de tôn akousantôn ton logon episteusan kai egenêthê arithmos tôn andrôn ôs chiliades pente.

5 Egeneto de epi tên aurion sunachthênai autôn tous archontas kai tous presbuterous kai tous grammateis en Ierousalêm, 6 kai Annas o archiereus kai Kaiaphas kai Iôannês kai Alexandros kai osoi êsan ek genous archieratikou, 7 kai stêsantes autous en tô mesô epunthanonto en poia dunamei ê en poiô onomati epoiêsate touto umeis? 8 Tote Petros plêstheis pneumatos agiou eipen pros autous archontes tou laou kai presbuteroi, 9 ei êmeis sêmeron anakrinometha epi euergesia anthrôpou asthenous en tini outos sesôstai, 10 gnôston estô pasin umin kai panti tô laô Israêl oti en tô onomati Iêsou Christou tou Nazôraiou on umeis estaurôsate, on o theos êgeiren ek nekrôn, en toutô outos parestêken enôpion umôn ugiês. 11 outos estin

o lithos o exouthenêtheis uph’ umôn tôn oikodomôn,
o genomenos eis kephalên gônias.

12 kai ouk estin en allô oudeni ê sôtêria oude gar onoma estin eteron upo ton ouranon to dedomenon en anthrôpois en ô dei sôthênai êmas. 13 Theôrountes de tên tou Petrou parrêsian kai Iôannou kai katalabomenoi oti anthrôpoi agrammatoi eisin kai idiôtai, ethaumazon epeginôskon te autous oti sun tô Iêsou êsan, 14 ton te anthrôpon blepontes sun autois estôta ton tetherapeumenon ouden eichon anteipein. 15 keleusantes de autous exô tou sunedriou apelthein suneballon pros allêlous 16 legontes ti poiêsômen tois anthrôpois toutois? oti men gar gnôston sêmeion gegonen di’ autôn pasin tois katoikousin Ierousalêm phaneron kai ou dunametha arneisthai 17 all’ ina mê epi pleion dianemêthê eis ton laon apeilêsômetha autois mêketi lalein epi tô onomati toutô mêdeni anthrôpôn. 18 Kai kalesantes autous parêngeilan katholou mê phthengesthai mêde didaskein epi tô onomati [tou] Iêsou. 19 o de Petros kai Iôannês apokrithentes eipon pros autous ei dikaion estin enôpion tou theou umôn akouein mallon ê tou theou, krinate 20 ou dunametha gar êmeis a eidamen kai êkousamen mê lalein. 21 oi de prosapeilêsamenoi apelusan autous, mêden euriskontes to pôs kolasôntai autous, dia ton laon, oti pantes edoxazon ton theon epi tô gegonoti 22 etôn gar ên pleionôn tesserakonta o anthrôpos eph’ on gegonei to sêmeion touto tês iaseôs.

23 Apoluthentes de êlthon pros tous idious kai apêngeilan osa pros autous oi archiereis kai oi presbuteroi eipan. 24 oi de akousantes omothumadon êran phônên pros ton theon kai eipan despota, su o poiêsas ton ouranon kai tên gên kai tên thalassan kai panta ta en autois, 25 o tou patros êmôn dia pneumatos agiou stomatos Dauid paidos sou eipôn

inati ephruaxan ethnê
kai laoi emeletêsan kena?
26 parestêsan oi basileis tês gês
kai oi archontes sunêchthêsan epi to auto
kata tou kuriou kai kata tou christou autou.

27 sunêchthêsan gar ep’ alêtheias en tê polei tautê epi ton agion paida sou Iêsoun on echrisas, Êrôdês te kai Pontios Pilatos sun ethnesin kai laois Israêl, 28 poiêsai osa ê cheir sou kai ê boulê proôrisen genesthai. 29 kai ta nun, kurie, epide epi tas apeilas autôn kai dos tois doulois sou meta parrêsias pasês lalein ton logon sou, 30 en tô tên cheira ekteinein se eis iasin kai sêmeia kai terata ginesthai dia tou onomatos tou agiou paidos sou Iêsou. 31 kai deêthentôn autôn esaleuthê o topos en ô êsan sunêgmenoi, kai eplêsthêsan apantes tou agiou pneumatos kai elaloun ton logon tou theou meta parrêsias.

32 Tou de plêthous tôn pisteusantôn ên kardia kai psuchê mia, kai oude eis ti tôn uparchontôn autô elegen idion einai all’ ên autois panta koina. 33 kai dunamei megalê apedidoun to marturion oi apostoloi tou kuriou Iêsou tês anastaseôs, charis te megalê ên epi pantas autous. 34 oude gar endeês tis ên en autois osoi gar ktêtores chôriôn ê oikiôn upêrchon, pôlountes epheron tas timas tôn pipraskomenôn 35 kai etithoun para tous podas tôn apostolôn, diedideto de ekastô kathoti an tis chreian eichen. 36 Iôsêph de o epiklêtheis Barnabas apo tôn apostolôn, o estin methermêneuomenon uios paraklêseôs, Leuitês Kuprios tô genei, 37 uparchontos autô agrou pôlêsas ênegken to chrêma kai ethêken para tous podas tôn apostolôn.

Kapitel 5

1 Anêr de tis Ananias onomati sun Sapphirê tê gunaiki autou epôlêsen ktêma 2 kai enosphisato apo tês timês suneiduiês kai tês gunaikos, kai enegkas meros ti para tous podas tôn apostolôn ethêken. 3 eipen de o Petros Anania, dia ti eplêrôsen o satanas tên kardian sou, pseusasthai se to pneuma to agion kai nosphisasthai apo tês timês tou chôriou? 4 ouchi menon soi emenen kai prathen en tê sê exousia upêrchen? ti oti ethou en tê kardia sou to pragma touto? ouk epseusô anthrôpois alla tô theô. 5 akouôn de o Ananias tous logous toutous pesôn exepsuxen, kai egeneto phobos megas epi pantas tous akouontas. 6 anastantes de oi neôteroi sunesteilan auton kai exenegkantes ethapsan.

7 Egeneto de ôs ôrôn triôn diastêma kai ê gunê autou mê eiduia to gegonos eisêlthen. 8 apekrithê de pros autên Petros eipe moi, ei tosoutou to chôrion apedosthe? ê de eipen nai, tosoutou. 9 o de Petros pros autên ti oti sunephônêthê umin peirasai to pneuma kuriou? idou oi podes tôn thapsantôn ton andra sou epi tê thura kai exoisousin se. 10 epesen de parachrêma pros tous podas autou kai exepsuxen eiselthontes de oi neaniskoi euron autên nekran kai exenegkantes ethapsan pros ton andra autês, 11 kai egeneto phobos megas eph’ olên tên ekklêsian kai epi pantas tous akouontas tauta.

12 Dia de tôn cheirôn tôn apostolôn egineto sêmeia kai terata polla en tô laô. kai êsan omothumadon pantes en tê stoa Solomôntos, 13 tôn de loipôn oudeis etolma kollasthai autois, all' emegalunen autous o laos. 14 mallon de prosetithento pisteuontes tô kuriô, plêthê andrôn te kai gunaikôn, 15 ôste kai eis tas plateias ekpherein tous astheneis kai tithenai epi klinariôn kai krabattôn, ina erchomenou Petrou kan ê skia episkiasei tini autôn. 16 sunêrcheto de kai to plêthos tôn perix poleôn Ierousalêm pherontes astheneis kai ochloumenous upo pneumatôn akathartôn oitines etherapeuonto apantes.

17 Anastas de o archiereus kai pantes oi sun autô, ê ousa airesis tôn Saddoukaiôn, eplêsthêsan zêlou 18 kai epebalon tas cheiras epi tous apostolous kai ethento autous en têrêsei dêmosia. 19 Angelos de kuriou dia nuktos ênoixen tas thuras tês phulakês exagagôn te autous eipen 20 poreuesthe kai stathentes laleite en tô ierô tô laô panta ta rêmata tês zôês tautês. 21 akousantes de eisêlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon. Paragenomenos de o archiereus kai oi sun autô sunekalesan to sunedrion kai pasan tên gerousian tôn uiôn Israêl kai apesteilan eis to desmôtêrion achthênai autous. 22 oi de paragenomenoi upêretai ouch euron autous en tê phulakê anastrepsantes de apêngeilan 23 legontes oti to desmôtêrion euromen kekleismenon en pasê asphaleia kai tous phulakas estôtas epi tôn thurôn, anoixantes de esô oudena euromen. 24 ôs de êkousan tous logous toutous o te stratêgos tou ierou kai oi archiereis, diêporoun peri autôn ti an genoito touto. 25 paragenomenos de tis apêngeilen autois oti idou oi andres ous ethesthe en tê phulakê eisin en tô ierô estôtes kai didaskontes ton laon. 26 Tote apelthôn o stratêgos sun tois upêretais êgen autous ou meta bias, ephobounto gar ton laon mê lithasthôsin.

27 Agagontes de autous estêsan en tô sunedriô. kai epêrôtêsen autous o archiereus 28 legôn parangelia parêngeilamen umin mê didaskein epi tô onomati toutô, kai idou peplêrôkate tên Ierousalêm tês didachês umôn kai boulesthe epagagein eph’ êmas to aima tou anthrôpou toutou. 29 apokritheis de Petros kai oi apostoloi eipan peitharchein dei theô mallon ê anthrôpois. 30 o theos tôn paterôn êmôn êgeiren Iêsoun on umeis diecheirisasthe kremasantes epi xulou 31 touton o theos archêgon kai sôtêra upsôsen tê dexia autou [tou] dounai metanoian tô Israêl kai aphesin amartiôn. 32 kai êmeis esmen martures tôn rêmatôn toutôn kai to pneuma to agion o edôken o theos tois peitharchousin autô.

33 Oi de akousantes dieprionto kai eboulonto anelein autous. 34 anastas de tis en tô sunedriô Pharisaios onomati Gamaliêl, nomodidaskalos timios panti tô laô, ekeleusen exô brachu tous anthrôpous poiêsai 35 eipen te pros autous andres Israêlitai, prosechete eautois epi tois anthrôpois toutois ti mellete prassein. 36 pro gar toutôn tôn êmerôn anestê Theudas legôn einai tina eauton, ô proseklithê andrôn arithmos ôs tetrakosiôn os anêrethê, kai pantes osoi epeithonto autô dieluthêsan kai egenonto eis ouden. 37 meta touton anestê Ioudas o Galilaios en tais êmerais tês apographês kai apestêsen laon opisô autou kakeinos apôleto kai pantes osoi epeithonto autô dieskorpisthêsan. 38 kai [ta] nun legô umin, apostête apo tôn anthrôpôn toutôn kai aphete autous oti ean ê ex anthrôpôn ê boulê autê ê to ergon touto kataluthêsetai, 39 ei de ek theou estin, ou dunêsesthe katalusai autous, mêpote kai theomachoi eurethête. epeisthêsan de autô 40 kai proskalesamenoi tous apostolous deirantes parêngeilan mê lalein epi tô onomati tou Iêsou kai apelusan. 41 Oi men oun eporeuonto chairontes apo prosôpou tou sunedriou, oti katêxiôthêsan uper tou onomatos atimasthênai, 42 pasan te êmeran en tô ierô kai kat’ oikon ouk epauonto didaskontes kai euangelizomenoi ton christon Iêsoun.

Kapitel 6

1 En de tais êmerais tautais plêthunontôn tôn mathêtôn egeneto gongusmos tôn Ellênistôn pros tous Ebraious, oti paretheôrounto en tê diakonia tê kathêmerinê ai chêrai autôn. 2 proskalesamenoi de oi dôdeka to plêthos tôn mathêtôn eipan ouk areston estin êmas kataleipsantas ton logon tou theou diakonein trapezais. 3 episkepsasthe de, adelphoi, andras ex umôn marturoumenous epta, plêreis pneumatos kai sophias, ous katastêsomen epi tês chreias tautês, 4 êmeis de tê proseuchê kai tê diakonia tou logou proskarterêsomen. 5 kai êresen o logos enôpion pantos tou plêthous kai exelexanto Stephanon, andra plêrê pisteôs kai pneumatos agiou, kai Philippon kai Prochoron kai Nikanora kai Timôna kai Parmenan kai Nikolaon prosêluton Antiochea, 6 ous estêsan enôpion tôn apostolôn kai proseuxamenoi epethêkan autois tas cheiras.

7 Kai o logos tou theou êuxanen kai eplêthuneto o arithmos tôn mathêtôn en Ierousalêm sphodra, polus te ochlos tôn iereôn upêkouon tê pistei.

8 Stephanos de plêrês charitos kai dunameôs epoiei terata kai sêmeia megala en tô laô. 9 anestêsan de tines tôn ek tês sunagôgês tês legomenês Libertinôn kai Kurênaiôn kai Alexandreôn kai tôn apo Kilikias kai Asias suzêtountes tô Stephanô, 10 kai ouk ischuon antistênai tê sophia kai tô pneumati ô elalei. 11 tote upebalon andras legontas oti akêkoamen autou lalountos rêmata blasphêma eis Môusên kai ton theon. 12 sunekinêsan te ton laon kai tous presbuterous kai tous grammateis kai epistantes sunêrpasan auton kai êgagon eis to sunedrion, 13 estêsan te marturas pseudeis legontas o anthrôpos outos ou pauetai lalôn rêmata kata tou topou tou agiou [toutou] kai tou nomou 14 akêkoamen gar autou legontos oti Iêsous o Nazôraios outos katalusei ton topon touton kai allaxei ta ethê a paredôken êmin Môusês. 15 kai atenisantes eis auton pantes oi kathezomenoi en tô sunedriô eidon to prosôpon autou ôsei prosôpon angelou.

Kapitel 7

1 Eipen de o archiereus ei tauta outôs echei? 2 o de ephê Andres adelphoi kai pateres, akousate. O theos tês doxês ôphthê tô patri êmôn Abraam onti en tê Mesopotamia prin ê katoikêsai auton en Charran 3 kai eipen pros auton exelthe ek tês gês sou kai tês sungeneias sou, kai deuro eis tên gên ên an soi deixô. 4 tote exelthôn ek gês Chaldaiôn katôkêsen en Charran. kakeithen meta to apothanein ton patera autou metôkisen auton eis tên gên tautên eis ên umeis nun katoikeite, 5 kai ouk edôken autô klêronomian en autê oude bêma podos kai epêngeilato dounai autô eis kataschesin autên kai tô spermati autou met’ auton, ouk ontos autô teknou. 6 elalêsen de outôs o theos oti estai to sperma autou paroikon en gê allotria kai doulôsousin auto kai kakôsousin etê tetrakosia 7 kai to ethnos ô ean douleusousin krinô egô, o theos eipen, kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tô topô toutô. 8 kai edôken autô diathêkên peritomês kai outôs egennêsen ton Isaak kai perietemen auton tê êmera tê ogdoê, kai Isaak ton Iakôb kai Iakôb tous dôdeka patriarchas.

9 Kai oi patriarchai zêlôsantes ton Iôsêph apedonto eis Aigupton. kai ên o theos met’ autou 10 kai exeilato auton ek pasôn tôn thlipseôn autou kai edôken autô charin kai sophian enantion Pharaô basileôs Aiguptou kai katestêsen auton êgoumenon ep’ Aigupton kai olon ton oikon autou. 11 êlthen de limos eph’ olên tên Aigupton kai Chanaan kai thlipsis megalê, kai ouch êuriskon chortasmata oi pateres êmôn, 12 akousas de Iakôb onta sitia eis Aigupton exapesteilen tous pateras êmôn prôton. 13 kai en tô deuterô egnôristhê Iôsêph tois adelphois autou kai phaneron egeneto tô Pharaô to genos Iôsêph. 14 aposteilas de Iôsêph metekalesato Iakôb ton patera autou kai pasan tên sungeneian en psuchais ebdomêkonta pente. 15 katebê de Iakôb [eis Aigupton] kai eteleutêsen autos kai oi pateres êmôn, 16 kai metetethêsan eis Suchem kai etethêsan en tô mnêmati ô ônêsato Abraam timês arguriou para tôn uiôn Emmôr en Suchem.

17 Kathôs de êngizen o chronos tês epangelias ês ômologêsen o theos tô Abraam, êuxêsen o laos kai eplêthunthê en Aiguptô 18 achri ou anestê basileus eteros ep’ Aigupton os ouk êdei ton Iôsêph. 19 outos katasophisamenos to genos êmôn ekakôsen tous pateras tou poiein ta brephê ektheta autôn eis to mê zôogoneisthai. 20 En ô kairô egennêthê Môusês kai ên asteios tô theô os anetraphê mênas treis en tô oikô tou patros, 21 ektethentos de autou aneilato auton ê thugatêr Pharaô kai anethrepsato auton eautê eis uion. 22 kai epaideuthê Môusês pasê sophia Aiguptiôn, ên de dunatos en logois kai ergois autou.

23 Ôs de eplêrouto autô tesserakontaetês chronos anebê epi tên kardian autou episkepsasthai tous adelphous autou tous uious Israêl. 24 kai idôn tina adikoumenon êmunato kai epoiêsen ekdikêsin tô kataponoumenô pataxas ton Aiguption. 25 enomizen de sunienai tous adelphous oti o theos dia cheiros autou didôsin sôtêrian autois oi de ou sunêkan. 26 tê te epiousê êmera ôphthê autois machomenois kai sunêllassen autous eis eirênên eipôn andres adelphoi este inati adikeite allêlous? 27 o de adikôn ton plêsion apôsato auton eipôn tis se katestêsen archonta kai dikastên eph’ êmôn? 28 mê anelein me su theleis on tropon aneiles echthes ton Aiguption? 29 ephugen de Môusês en tô logô toutô kai egeneto paroikos en gê Madiam, ou egennêsen uious duo.

30 Kai plêrôthentôn etôn tesserakonta ôphthê autô en tê erêmô tou orous Sina angelos en phlogi puros batou. 31 o de Môusês idôn ethaumasen to orama proserchomenou de autou katanoêsai egeneto phônê kuriou 32 egô o theos tôn paterôn sou o theos Abraam kai Isaak kai Iakôb. entromos de genomenos Môusês ouk etolma katanoêsai. 33 eipen de autô o kurios luson to upodêma tôn podôn sou o gar topos eph’ ô estêkas gê agia estin. 34 idôn eidon tên kakôsin tou laou mou tou en Aiguptô kai tou stenagmou autou êkousa, kai katebên exelesthai autous kai nun deuro aposteilô se eis Aigupton. 35 Touton ton Môusên on êrnêsanto eipontes tis se katestêsen archonta kai dikastên? touton o theos kai archonta kai lutrôtên apestalken sun cheiri angelou tou ophthentos autô en tê batô. 36 outos exêgagen autous poiêsas terata kai sêmeia en tê Aiguptô kai en eruthra thalassê kai en tê erêmô etê tesserakonta. 37 outos estin o Môusês o eipas tois uiois Israêl prophêtên umin anastêsei o theos ek tôn adelphôn umôn ôs eme. 38 outos estin o genomenos en tê ekklêsia en tê erêmô meta tou angelou tou lalountos autô en tô orei Sina kai tôn paterôn êmôn, os edexato logia zônta dounai umin, 39 ô ouk êthelêsan upêkooi genesthai oi pateres êmôn, alla apôsanto kai estraphêsan en tais kardiais autôn eis Aigupton 40 eipontes tô Aarôn poiêson êmin theous oi proporeusontai êmôn o gar Môusês outos, os exêgagen êmas ek gês Aiguptou, ouk oidamen ti egeneto autô. 41 kai emoschopoiêsan en tais êmerais ekeinais kai anêgagon thusian tô eidôlô kai euphrainonto en tois ergois tôn cheirôn autôn. 42 estrepsen de o theos kai paredôken autous latreuein tê stratia tou ouranou kathôs gegraptai en biblô tôn prophêtôn

mê sphagia kai thusias prosênegkate moi
etê tesserakonta en tê erêmô oikos Israêl?
43 kai anelabete tên skênên tou Moloch
kai to astron tou theou Rompha
tous tupous ous epoiêsate proskunein autois,
kai metoikiô umas epekeina Babulônos.

44 Ê skênê tou marturiou ên tois patrasin êmôn en tê erêmô kathôs dietaxato o lalôn tô Môusê poiêsai autên kata ton tupon on eôrakei 45 ên kai eisêgagon diadexamenoi oi pateres êmôn meta Iêsou en tê kataschesei tôn ethnôn, ôn exôsen o theos apo prosôpou tôn paterôn êmôn eôs tôn êmerôn Dauid, 46 os euren charin enôpion tou theou kai êtêsato eurein skênôma tô theô Iakôb. 47 Solomôn de oikodomêsen autô oikon. 48 all’ ouch o upsistos en cheiropoiêtois katoikei, kathôs o prophêtês legei

49 o ouranos moi thronos,
kai ê gê upopodion tôn podôn mou
poion oikon oikodomêsete moi, legei kurios,
ê tis topos tês katapauseôs mou?
50 ouchi ê cheir mou epoiêsen tauta panta?

51 Sklêrotrachêloi kai aperitmêtoi kardiais kai tois ôsin, umeis aei tô pneumati tô agiô antipiptete ôs oi pateres umôn kai umeis. 52 tina tôn prophêtôn ouk ediôxan oi pateres umôn? kai apekteinan tous prokatangeilantas peri tês eleuseôs tou dikaiou, ou nun umeis prodotai kai phoneis egenesthe, 53 oitines elabete ton nomon eis diatagas angelôn kai ouk ephulaxate.

54 Akouontes de tauta dieprionto tais kardiais autôn kai ebruchon tous odontas ep’ auton. 55 uparchôn de plêrês pneumatos agiou atenisas eis ton ouranon eiden doxan theou kai Iêsoun estôta ek dexiôn tou theou 56 kai eipen idou theôrô tous ouranous diênoigmenous kai ton uion tou anthrôpou ek dexiôn estôta tou theou. 57 kraxantes de phônê megalê suneschon ta ôta autôn kai ôrmêsan omothumadon ep’ auton 58 kai ekbalontes exô tês poleôs elithoboloun kai oi martures apethento ta imatia autôn para tous podas neaniou kaloumenou Saulou, 59 kai elithoboloun ton Stephanon epikaloumenon kai legonta kurie Iêsou, dexai to pneuma mou. 60 theis de ta gonata ekraxen phônê megalê kurie, mê stêsês autois tautên tên amartian, kai touto eipôn ekoimêthê.

Kapitel 8

1 Saulos de ên suneudokôn tê anairesei autou Egeneto de en ekeinê tê êmera diôgmos megas epi tên ekklêsian tên en Ierosolumois, pantes [de] diesparêsan kata tas chôras tês Ioudaias kai Samareias plên tôn apostolôn. 2 sunekomisan de ton Stephanon andres eulabeis kai epoiêsan kopeton megan ep’ autô. 3 Saulos de elumaineto tên ekklêsian kata tous oikous eisporeuomenos, surôn te andras kai gunaikas paredidou eis phulakên.

4 Oi men oun diasparentes diêlthon euangelizomenoi ton logon. 5 Philippos de katelthôn eis tên polin tês Samareias ekêrussen autois ton Christon. 6 proseichon de oi ochloi tois legomenois upo tou Philippou omothumadon en tô akouein autous kai blepein ta sêmeia a epoiei. 7 polloi gar tôn echontôn pneumata akatharta boônta phônê megalê exêrchonto, polloi de paralelumenoi kai chôloi etherapeuthêsan 8 egeneto de pollê chara en tê polei ekeinê.

9 Anêr de tis onomati Simôn proupêrchen en tê polei mageuôn kai existanôn to ethnos tês Samareias, legôn einai tina eauton megan, 10 ô proseichon pantes apo mikrou eôs megalou legontes outos estin ê dunamis tou theou ê kaloumenê megalê. 11 proseichon de autô dia to ikanô chronô tais mageiais exestakenai autous. 12 ote de episteusan tô Philippô euangelizomenô peri tês basileias tou theou kai tou onomatos Iêsou Christou, ebaptizonto andres te kai gunaikes. 13 o de Simôn kai autos episteusen kai baptistheis ên proskarterôn tô Philippô, theôrôn te sêmeia kai dunameis megalas ginomenas existato.

14 Akousantes de oi en Ierosolumois apostoloi oti dedektai ê Samareia ton logon tou theou, apesteilan pros autous Petron kai Iôannên, 15 oitines katabantes prosêuxanto peri autôn opôs labôsin pneuma agion 16 oudepô gar ên ep’ oudeni autôn epipeptôkos, monon de bebaptismenoi upêrchon eis to onoma tou kuriou Iêsou. 17 tote epetithesan tas cheiras ep’ autous kai elambanon pneuma agion. 18 idôn de o Simôn oti dia tês epitheseôs tôn cheirôn tôn apostolôn didotai to pneuma prosênegken autois chrêmata 19 legôn dote kamoi tên exousian tautên ina ô ean epithô tas cheiras lambanê pneuma agion. 20 Petros de eipen pros auton to argurion sou sun soi eiê eis apôleian oti tên dôrean tou theou enomisas dia chrêmatôn ktasthai 21 ouk estin soi meris oude klêros en tô logô toutô, ê gar kardia sou ouk estin eutheia enanti tou theou. 22 metanoêson oun apo tês kakias sou tautês kai deêthêti tou kuriou ei ara aphethêsetai soi ê epinoia tês kardias sou, 23 eis gar cholên pikrias kai sundesmon adikias orô se onta. 24 apokritheis de o Simôn eipen deêthête umeis uper emou pros ton kurion opôs mêden epelthê ep’ eme ôn eirêkate.

25 Oi men oun diamarturamenoi kai lalêsantes ton logon tou kuriou upestrephon eis Ierosoluma, pollas te kômas tôn Samaritôn euêngelizonto.

26 Angelos de kuriou elalêsen pros Philippon legôn anastêthi kai poreuou kata mesêmbrian epi tên odon tên katabainousan apo Ierousalêm eis Gazan, autê estin erêmos. 27 kai anastas eporeuthê. kai idou anêr Aithiops eunouchos dunastês Kandakês basilissês Aithiopôn, os ên epi pasês tês gazês autês, [os] elêluthei proskunêsôn eis Ierousalêm, 28 ên de upostrephôn kai kathêmenos epi tou armatos autou kai aneginôsken ton prophêtên Êsaian. 29 eipen de to pneuma tô Philippô proselthe kai kollêthêti tô armati toutô. 30 prosdramôn de o Philippos êkousen autou anaginôskontos Êsaian ton prophêtên kai eipen ara ge ginôskeis a anaginôskeis? 31 o de eipen pôs gar an dunaimên ean mê tis odêgêsei me? parekalesen te ton Philippon anabanta kathisai sun autô. 32 ê de periochê tês graphês ên aneginôsken ên autê

ôs probaton epi sphagên êchthê
kai ôs amnos enantion tou keirontos auton aphônos,
outôs ouk anoigei to stoma autou.
33 En tê tapeinôsei ê krisis autou êrthê
tên genean autou tis diêgêsetai?
oti airetai apo tês gês ê zôê autou.

34 apokritheis de o eunouchos tô Philippô eipen deomai sou, peri tinos o prophêtês legei touto? peri eautou ê peri eterou tinos? 35 anoixas de o Philippos to stoma autou kai arxamenos apo tês graphês tautês euêngelisato autô ton Iêsoun. 36 ôs de eporeuonto kata tên odon, êlthon epi ti udôr, kai phêsin o eunouchos idou udôr, ti kôluei me baptisthênai? 37 38 kai ekeleusen stênai to arma kai katebêsan amphoteroi eis to udôr, o te Philippos kai o eunouchos kai ebaptisen auton. 39 ote de anebêsan ek tou udatos, pneuma kuriou êrpasen ton Philippon kai ouk eiden auton ouketi o eunouchos, eporeueto gar tên odon autou chairôn. 40 Philippos de eurethê eis Azôton kai dierchomenos euêngelizeto tas poleis pasas eôs tou elthein auton eis Kaisareian.

Kapitel 9

1 O de Saulos eti empneôn apeilês kai phonou eis tous mathêtas tou kuriou, proselthôn tô archierei 2 êtêsato par’ autou epistolas eis Damaskon pros tas sunagôgas, opôs ean tinas eurê tês odou ontas, andras te kai gunaikas, dedemenous agagê eis Ierousalêm. 3 En de tô poreuesthai, egeneto auton engizein tê Damaskô, exaiphnês te auton periêstrapsen phôs ek tou ouranou 4 kai pesôn epi tên gên êkousen phônên legousan autô Saoul Saoul, ti me diôkeis? 5 eipen de tis ei kurie? o de egô eimi Iêsous on su diôkeis 6 alla anastêthi kai eiselthe eis tên polin kai lalêthêsetai soi o ti se dei poiein. 7 oi de andres oi sunodeuontes autô eistêkeisan eneoi, akouontes men tês phônês mêdena de theôrountes. 8 êgerthê de Saulos apo tês gês, aneôgmenôn de tôn ophthalmôn autou ouden eblepen cheiragôgountes de auton eisêgagon eis Damaskon. 9 kai ên êmeras treis mê blepôn kai ouk ephagen oude epien.

10 Ên de tis mathêtês en Damaskô onomati Ananias, kai eipen pros auton en oramati o kurios Anania. o de eipen idou egô, kurie. 11 o de kurios pros auton anasta poreuthêti epi tên rumên tên kaloumenên Eutheian kai zêtêson en oikia Iouda Saulon onomati Tarsea idou gar proseuchetai 12 kai eiden andra [en oramati] Ananian onomati eiselthonta kai epithenta autô [tas] cheiras opôs anablepsê. 13 apekrithê de Ananias kurie, êkousa apo pollôn peri tou andros toutou osa kaka tois agiois sou epoiêsen en Ierousalêm 14 kai ôde echei exousian para tôn archiereôn dêsai pantas tous epikaloumenous to onoma sou. 15 eipen de pros auton o kurios poreuou, oti skeuos eklogês estin moi outos tou bastasai to onoma mou enôpion [tôn] ethnôn te kai basileôn uiôn te Israêl 16 egô gar upodeixô autô osa dei auton uper tou onomatos mou pathein. 17 Apêlthen de Ananias kai eisêlthen eis tên oikian kai epitheis ep’ auton tas cheiras eipen Saoul adelphe, o kurios apestalken me, Iêsous o ophtheis soi en tê odô ê êrchou opôs anablepsês kai plêsthês pneumatos agiou. 18 kai eutheôs apepesan autou apo tôn ophthalmôn ôs lepides, aneblepsen te kai anastas ebaptisthê 19 kai labôn trophên enischuthê.

Egeneto de meta tôn en Damaskô mathêtôn êmeras tinas 20 kai eutheôs en tais sunagôgais ekêrussen ton Iêsoun oti outos estin o uios tou theou. 21 existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthêsas en Ierousalêm tous epikaloumenous to onoma touto, kai ôde eis touto elêluthei ina dedemenous autous agagê epi tous archiereis? 22 Saulos de mallon enedunamouto kai sunechunnen Ioudaious tous katoikountas en Damaskô sumbibazôn oti outos estin o christos.

23 Ôs de eplêrounto êmerai ikanai, sunebouleusanto oi Ioudaioi anelein auton 24 egnôsthê de tô Saulô ê epiboulê autôn paretêrounto de kai tas pulas êmeras te kai nuktos opôs auton anelôsin 25 labontes de oi mathêtai autou nuktos dia tou teichous kathêkan auton chalasantes en spuridi.

26 Paragenomenos de eis Ierousalêm epeirazen kollasthai tois mathêtais, kai pantes ephobounto auton mê pisteuontes oti estin mathêtês. 27 Barnabas de epilabomenos auton êgagen pros tous apostolous kai diêgêsato autois pôs en tê odô eiden ton kurion kai oti elalêsen autô kai pôs en Damaskô eparrêsiasato en tô onomati Iêsou. 28 kai ên met’ autôn eisporeuomenos kai ekporeuomenos eis Ierousalêm, parrêsiazomenos en tô onomati tou kuriou, 29 elalei te kai sunezêtei pros tous Ellênistas, oi de epecheiroun anelein auton. 30 epignontes de oi adelphoi katêgagon auton eis Kaisareian kai exapesteilan auton eis Tarson.

31 Ê men oun ekklêsia kath’ olês tês Ioudaias kai Galilaias kai Samareias eichen eirênên oikodomoumenê kai poreuomenê tô phobô tou kuriou kai tê paraklê0sei tou agiou pneumatos eplêthuneto.

32 Egeneto de Petron dierchomenon dia pantôn katelthein kai pros tous agious tous katoikountas Ludda. 33 euren de ekei anthrôpon tina onomati Ainean ex etôn oktô katakeimenon epi krabattou, os ên paralelumenos. 34 kai eipen autô o Petros Ainea, iatai se Iêsous Christos anastêthi kai strôson seautô. kai eutheôs anestê. 35 kai eidan auton pantes oi katoikountes Ludda kai ton Sarôna, oitines epestrepsan epi ton kurion.

36 En Ioppê de tis ên mathêtria onomati Tabitha, ê diermêneuomenê legetai Dorkas autê ên plêrês ergôn agathôn kai eleêmosunôn ôn epoiei. 37 egeneto de en tais êmerais ekeinais asthenêsasan autên apothanein lousantes de ethêkan en uperôô. 38 engus de ousês Luddas tê Ioppê oi mathêtai akousantes oti Petros estin en autê apesteilan duo andras pros auton parakalountes mê oknêsês dielthein eôs êmôn. 39 anastas de Petros sunêlthen autois on paragenomenon anêgagon eis to uperôon kai parestêsan autô pasai ai chêrai klaiousai kai epideiknumenai chitônas kai imatia osa epoiei met’ autôn ousa ê Dorkas. 40 ekbalôn de exô pantas o Petros kai theis ta gonata prosêuxato kai epistrepsas pros to sôma eipen Tabitha, anastêthi. ê de ênoixen tous ophthalmous autês kai idousa ton Petron anekathisen 41 dous de autê cheira anestêsen autên phônêsas de tous agious kai tas chêras parestêsen autên zôsan. 42 gnôston de egeneto kath’ olês Ioppês kai episteusan polloi epi ton kurion. 43 Egeneto de êmeras ikanas meinai en Ioppê para tini Simôni bursei.

Kapitel 10

1 Anêr de tis en Kaisareia onomati Kornêlios, ekatontarchês ek speirês tês kaloumenês Italikês, 2 eusebês kai phoboumenos ton theon sun panti tô oikô autou, poiôn eleêmosunas pollas tô laô kai deomenos tou theou dia pantos, 3 eiden en oramati phanerôs ôsei peri ôran enatên tês êmeras angelon tou theou eiselthonta pros auton kai eiponta autô Kornêlie. 4 o de atenisas autô kai emphobos genomenos eipen ti estin, kurie? eipen de autô ai proseuchai sou kai ai eleêmosunai sou anebêsan eis mnêmosunon emprosthen tou theou. 5 kai nun pempson andras eis Ioppên kai metapempsai Simôna tina os epikaleitai Petros 6 outos xenizetai para tini Simôni bursei, ô estin oikia para thalassan. 7 ôs de apêlthen o angelos o lalôn autô, phônêsas duo tôn oiketôn kai stratiôtên eusebê tôn proskarterountôn autô 8 kai exêgêsamenos apanta autois apesteilen autous eis tên Ioppên.

9 Tê de epaurion odoiporountôn ekeinôn kai tê polei engizontôn, anebê Petros epi to dôma proseuxasthai peri ôran ektên. 10 egeneto de prospeinos kai êthelen geusasthai. paraskeuazontôn de autôn egeneto ep’ auton ekstasis 11 kai theôrei ton ouranon aneôgmenon kai katabainon skeuos ti ôs othonên megalên tessarsin archais kathiemenon epi tês gês, 12 en ô upêrchen panta ta tetrapoda kai erpeta tês gês kai peteina tou ouranou. 13 kai egeneto phônê pros auton anastas, Petre, thuson kai phage. 14 o de Petros eipen mêdamôs, kurie, oti oudepote ephagon pan koinon kai akatharton. 15 kai phônê palin ek deuterou pros auton a o theos ekatharisen, su mê koinou. 16 touto de egeneto epi tris kai euthus anelêmphthê to skeuos eis ton ouranon.

17 Ôs de en eautô diêporei o Petros ti an eiê to orama o eiden, idou oi andres oi apestalmenoi upo tou Kornêliou dierôtêsantes tên oikian tou Simônos epestêsan epi ton pulôna, 18 kai phônêsantes eputhonto ei Simôn o epikaloumenos Petros enthade xenizetai. 19 Tou de Petrou dienthumoumenou peri tou oramatos eipen to pneuma idou andres duo zêtountes se, 20 alla anastas katabêthi kai poreuou sun autois mêden diakrinomenos oti egô apestalka autous. 21 katabas de Petros pros tous andras eipen idou egô eimi on zêteite tis ê aitia di’ ên pareste? 22 oi de eipan Kornêlios ekatontarchês, anêr dikaios kai phoboumenos ton theon, marturoumenos te upo olou tou ethnous tôn Ioudaiôn, echrêmatisthê upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rêmata para sou. 23 eiskalesamenos oun autous exenisen.

24 tê de epaurion eisêlthen eis tên Kaisareian. o de Kornêlios ên prosdokôn autous sugkalesamenos tous sungeneis autou kai tous anagkaious philous. 25 Ôs de egeneto tou eiselthein ton Petron, sunantêsas autô o Kornêlios pesôn epi tous podas prosekunêsen. 26 o de Petros êgeiren auton legôn anastêthi kai egô autos anthrôpos eimi. 27 kai sunomilôn autô eisêlthen kai euriskei sunelêluthotas pollous, 28 ephê te pros autous umeis epistasthe ôs athemiton estin andri Ioudaiô kollasthai ê proserchesthai allophulô kamoi o theos edeixen mêdena koinon ê akatharton legein anthrôpon 29 dio kai anantirrêtôs êlthon metapemphtheis. punthanomai oun tini logô metepempsasthe me? 30 kai o Kornêlios ephê apo tetartês êmeras mechri tautês tês ôras êmên tên enatên proseuchomenos en tô oikô mou kai idou anêr estê enôpion mou en esthêti lampra 31 kai phêsin Kornêlie, eisêkousthê sou ê proseuchê kai ai eleêmosunai sou emnêsthêsan enôpion tou theou. 32 pempson oun eis Ioppên kai metakalesai Simôna os epikaleitai Petros, outos xenizetai en oikia Simônos burseôs para thalassan. 33 exautês oun epempsa pros se, su te kalôs epoiêsas paragenomenos. nun oun pantes êmeis enôpion tou theou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou kuriou.

34 Anoixas de Petros to stoma eipen ep’ alêtheias katalambanomai oti ouk estin prosôpolêmptês o theos, 35 all’ en panti ethnei o phoboumenos auton kai ergazomenos dikaiosunên dektos autô estin. 36 ton logon apesteilen tois uiois Israêl euangelizomenos eirênên dia Iêsou Christou, outos estin pantôn kurios, 37 umeis oidate to genomenon rêma kath’ olês tês Ioudaias, arxamenos apo tês Galilaias meta to baptisma o ekêruxen Iôannês, 38 Iêsoun ton apo Nazareth, ôs echrisen auton o theos pneumati agiô kai dunamei, os diêlthen euergetôn kai iômenos pantas tous katadunasteuomenous upo tou diabolou, oti o theos ên met’ autou. 39 kai êmeis martures pantôn ôn epoiêsen en te tê chôra tôn Ioudaiôn kai Ierousalêm. on kai aneilan kremasantes epi xulou, 40 touton o theos êgeiren tê tritê êmera kai edôken auton emphanê genesthai, 41 ou panti tô laô, alla martusin tois prokecheirotonêmenois upo tou theou, êmin, oitines sunephagomen kai sunepiomen autô meta to anastênai auton ek nekrôn 42 kai parêngeilen êmin kêruxai tô laô kai diamarturasthai oti outos estin o ôrismenos upo tou theou kritês zôntôn kai nekrôn. 43 toutô pantes oi prophêtai marturousin aphesin amartiôn labein dia tou onomatos autou panta ton pisteuonta eis auton.

44 Eti lalountos tou Petrou ta rêmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantas tous akouontas ton logon. 45 kai exestêsan oi ek peritomês pistoi oi sunêlthan tô Petrô, oti kai epi ta ethnê ê dôrea tou pneumatos tou agiou ekkechutai 46 êkouon gar autôn lalountôn glôssais kai megalunontôn ton theon. tote apekrithê Petros 47 mêti to udôr dunatai kôlusai tis tou mê baptisthênai toutous, oitines to pneuma to agion elabon ôs kai êmeis? 48 prosetaxen de autous en tô onomati Iêsou Christou baptisthênai. tote êrôtêsan auton epimeinai êmeras tinas.

Kapitel 11

1 Êkousan de oi apostoloi kai oi adelphoi oi ontes kata tên Ioudaian oti kai ta ethnê edexanto ton logon tou theou. 2 Ote de anebê Petros eis Ierousalêm, diekrinonto pros auton oi ek peritomês 3 legontes oti eisêlthen pros andras akrobustian echontas kai sunephagen autois. 4 Arxamenos de Petros exetitheto autois kathexês legôn 5 egô êmên en polei Ioppê proseuchomenos kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuos ti ôs othonên megalên tessarsin archais kathiemenên ek tou ouranou, kai êlthen achris emou. 6 eis ên atenisas katenooun kai eidon ta tetrapoda tês gês kai ta thêria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou. 7 êkousa de kai phônês legousês moi anastas, Petre, thuson kai phage. 8 eipon de mêdamôs, kurie, oti koinon ê akatharton oudepote eisêlthen eis to stoma mou. 9 apekrithê de ek deuterou phônê ek tou ouranou a o theos ekatharisen, su mê koinou. 10 touto de egeneto epi tris, kai anespasthê palin apanta eis ton ouranon. 11 kai idou exautês treis andres epestêsan epi tên oikian en ê êmen, apestalmenoi apo Kaisareias pros me. 12 eipen de to pneuma moi sunelthein autois mêden diakrinanta. êlthon de sun emoi kai oi ex adelphoi outoi kai eisêlthomen eis ton oikon tou andros. 13 apêngeilen de êmin pôs eiden ton angelon en tô oikô autou stathenta kai eiponta aposteilon eis Ioppên kai metapempsai Simôna ton epikaloumenon Petron, 14 os lalêsei rêmata pros se en ois sôthêsê su kai pas o oikos sou. 15 en de tô arxasthai me lalein epepesen to pneuma to agion ep’ autous ôsper kai eph’ êmas en archê. 16 emnêsthên de tou rêmatos tou kuriou ôs elegen Iôannês men ebaptisen udati, umeis de baptisthêsesthe en pneumati agiô. 17 ei oun tên isên dôrean edôken autois o theos ôs kai êmin pisteusasin epi ton kurion Iêsoun Christon, egô tis êmên dunatos kôlusai ton theon? 18 Akousantes de tauta êsuchasan kai edoxasan ton theon legontes ara kai tois ethnesin o theos tên metanoian eis zôên edôken.

19 Oi men oun diasparentes apo tês thlipseôs tês genomenês epi Stephanô diêlthon eôs Phoinikês kai Kuprou kai Antiocheias mêdeni lalountes ton logon ei mê monon Ioudaiois. 20 Êsan de tines ex autôn andres Kuprioi kai Kurênaioi, oitines elthontes eis Antiocheian elaloun kai pros tous Ellênistas euangelizomenoi ton kurion Iêsoun. 21 kai ên cheir kuriou met’ autôn, polus te arithmos o pisteusas epestrepsen epi ton kurion. 22 Êkousthê de o logos eis ta ôta tês ekklêsias tês ousês en Ierousalêm peri autôn kai exapesteilan Barnaban eôs Antiocheias. 23 os paragenomenos kai idôn tên charin tên tou theou, echarê kai parekalei pantas tê prothesei tês kardias prosmenein [en] tô kuriô, 24 oti ên anêr agathos kai plêrês pneumatos agiou kai pisteôs kai prosetethê ochlos ikanos tô kuriô. 25 exêlthen de eis Tarson anazêtêsai Saulon, 26 kai eurôn êgagen eis Antiocheian. egeneto de autois kai eniauton olon sunachthênai en tê ekklêsia kai didaxai ochlon ikanon, chrêmatisai te prôtôs en Antiocheia tous mathêtas Christianous.

27 En tautais de tais êmerais katêlthon apo Ierosolumôn prophêtai eis Antiocheian. 28 anastas de eis ex autôn onomati Agabos esêmainen dia tou pneumatos limon megalên mellein esesthai eph’ olên tên oikoumenên, êtis egeneto epi Klaudiou. 29 tôn de mathêtôn, kathôs euporeito tis, ôrisan ekastos autôn eis diakonian pempsai tois katoikousin en tê Ioudaia adelphois 30 o kai epoiêsan aposteilantes pros tous presbuterous dia cheiros Barnaba kai Saulou.

Kapitel 12

1 Kat’ ekeinon de ton kairon epebalen Êrôdês o basileus tas cheiras kakôsai tinas tôn apo tês ekklêsias. 2 aneilen de Iakôbon ton adelphon Iôannou machairê. 3 idôn de oti areston estin tois Ioudaiois, prosetheto sullabein kai Petron,- êsan de êmerai tôn azumôn- 4 on kai piasas etheto eis phulakên paradous tessarsin tetradiois stratiôtôn phulassein auton, boulomenos meta to pascha anagagein auton tô laô. 5 o men oun Petros etêreito en tê phulakê proseuchê de ên ektenôs ginomenê upo tês ekklêsias pros ton theon peri autou.

6 Ote de êmellen prosagagein auton o Êrôdês, tê nukti ekeinê ên o Petros koimômenos metaxu duo stratiôtôn dedemenos alusesin dusin phulakes te pro tês thuras etêroun tên phulakên. 7 kai idou angelos kuriou epestê kai phôs elampsen en tô oikêmati pataxas de tên pleuran tou Petrou êgeiren auton legôn anasta en tachei. kai exepesan autou ai aluseis ek tôn cheirôn. 8 eipen de o angelos pros auton zôsai kai upodêsai ta sandalia sou. epoiêsen de outôs. kai legei autô peribalou to imation sou kai akolouthei moi. 9 kai exelthôn êkolouthei kai ouk êdei oti alêthes estin to ginomenon dia tou angelou edokei de orama blepein. 10 dielthontes de prôtên phulakên kai deuteran êlthan epi tên pulên tên sidêran tên pherousan eis tên polin, êtis automatê ênoigê autois kai exelthontes proêlthon rumên mian, kai eutheôs apestê o angelos ap’ autou. 11 Kai o Petros en eautô genomenos eipen nun oida alêthôs oti exapesteilen o kurios ton angelon autou kai exeilato me ek cheiros Êrôdou kai pasês tês prosdokias tou laou tôn Ioudaiôn. 12 sunidôn te êlthen epi tên oikian tês Marias tês mêtros Iôannou tou epikaloumenou Markou, ou êsan ikanoi sunêthroismenoi kai proseuchomenoi. 13 krousantos de autou tên thuran tou pulônos prosêlthen paidiskê upakousai onomati Rodê, 14 kai epignousa tên phônên tou Petrou apo tês charas ouk ênoixen ton pulôna, eisdramousa de apêngeilen estanai ton Petron pro tou pulônos. 15 oi de pros autên eipan mainê. ê de diischurizeto outôs echein. oi de elegon o angelos estin autou. 16 o de Petros epemenen krouôn anoixantes de eidan auton kai exestêsan. 17 kataseisas de autois tê cheiri sigan diêgêsato autois pôs o kurios auton exêgagen ek tês phulakês eipen te apangeilate Iakôbô kai tois adelphois tauta kai exelthôn eporeuthê eis eteron topon.

18 Genomenês de êmeras ên tarachos ouk oligos en tois stratiôtais ti ara o Petros egeneto. 19 Êrôdês de epizêtêsas auton kai mê eurôn, anakrinas tous phulakas ekeleusen apachthênai, kai katelthôn apo tês Ioudaias eis Kaisareian dietriben.

20 Ên de thumomachôn Turiois kai Sidôniois omothumadon de parêsan pros auton kai peisantes Blaston, ton epi tou koitônos tou basileôs, êtounto eirênên dia to trephesthai autôn tên chôran apo tês basilikês. 21 taktê de êmera [o] Êrôdês endusamenos esthêta basilikên kathisas epi tou bêmatos edêmêgorei pros autous, 22 o de dêmos epephônei Theou phônê kai ouk anthrôpou. 23 parachrêma de epataxen auton angelos kuriou anth’ ôn ouk edôken tên doxan tô theô, kai genomenos skôlêkobrôtos exepsuxen.

24 O de logos tou kuriou êuxanen kai eplêthuneto. 25 Barnabas de kai Saulos upestrepsan eis Ierousalêm plêrôsantes tên diakonian, sumparalabontes Iôannên ton epiklêthenta Markon.

Kapitel 13

1 Êsan de en Antiocheia kata tên ousan ekklêsian prophêtai kai didaskaloi o te Barnabas kai Sumeôn o kaloumenos Niger kai Loukios o Kurênaios, Manaên te Êrôdou tou tetraarchou suntrophos kai Saulos. 2 Leitourgountôn de autôn tô kuriô kai nêsteuontôn eipen to pneuma to agion aphorisate dê moi ton Barnaban kai Saulon eis to ergon o proskeklêmai autous. 3 tote nêsteusantes kai proseuxamenoi kai epithentes tas cheiras autois apelusan.

4 Autoi men oun ekpemphthentes upo tou agiou pneumatos katêlthon eis Seleukeian, ekeithen te apepleusan eis Kupron 5 kai genomenoi en Salamini katêngellon ton logon tou theou en tais sunagôgais tôn Ioudaiôn. eichon de kai Iôannên upêretên. 6 Dielthontes de olên tên nêson achri Paphou euron andra tina magon pseudoprophêtên Ioudaion ô onoma Bariêsous 7 os ên sun tô anthupatô Sergiô Paulô, andri sunetô outos proskalesamenos Barnaban kai Saulon epezêtêsen akousai ton logon tou theou. 8 anthistato de autois Elumas o magos outôs gar methermêneuetai to onoma autou, zêtôn diastrepsai ton anthupaton apo tês pisteôs. 9 Saulos de o kai Paulos, plêstheis pneumatos agiou atenisas eis auton 10 eipen ô plêrês pantos dolou kai pasês radiourgias, uie diabolou, echthre pasês dikaiosunês, ou pausê diastrephôn tas odous tou kuriou tas eutheias? 11 kai nun idou cheir kuriou epi se kai esê tuphlos mê blepôn ton êlion achri kairou. parachrêma de epesen ep’ auton achlus kai skotos kai periagôn ezêtei cheiragôgous. 12 tote idôn o anthupatos to gegonos episteusen ekplêssomenos epi tê didachê tou kuriou.

13 Anachthentes de apo tês Paphou oi peri Paulon êlthon eis Pergên tês Pamphulias, Iôannês de apochôrêsas ap’ autôn upestrepsen eis Ierosoluma. 14 Autoi de dielthontes apo tês Pergês paregenonto eis Antiocheian tên Pisidian, kai elthontes eis tên sunagôgên tê êmera tôn sabbatôn ekathisan. 15 meta de tên anagnôsin tou nomou kai tôn prophêtôn apesteilan oi archisunagôgoi pros autous legontes andres a0delphoi, ei tis estin en umin logos paraklêseôs pros ton laon, legete. 16 Anastas de Paulos kai kataseisas tê cheiri eipen

andres Israêlitai kai oi phoboumenoi ton theon, akousate. 17 o theos tou laou toutou Israêl exelexato tous pateras êmôn kai ton laon upsôsen en tê paroikia en gê Aiguptou kai meta brachionos upsêlou exêgagen autous ex autês, 18 kai ôs tesserakontaetê chronon etropophorêsen autous en tê erêmô 19 kathelôn ethnê epta en gê Chanaan kateklêronomêsen tên gên autôn 20 ôs etesin tetrakosiois kai pentêkonta kai meta tauta edôken kritas eôs Samouêl prophêtou. 21 kakeithen êtêsanto basilea kai edôken autois o theos ton Saoul uion Kis, andra ek phulês Beniamin, etê tesserakonta, 22 kai metastêsas auton êgeiren ton Dauid autois eis basilea ô kai eipen marturêsas euron Dauid ton tou Iessai [andra] kata tên kardian mou, os poiêsei panta ta thelêmata mou. 23 toutou o theos apo tou spermatos kat’ epangelian êgagen tô Israêl sôtêra Iêsoun, 24 prokêruxantos Iôannou pro prosôpou tês eisodou autou baptisma metanoias panti tô laô Israêl. 25 ôs de eplêrou Iôannês ton dromon, elegen ti eme uponoeite einai? ouk eimi egô all’ idou erchetai met’ eme ou ouk eimi axios to upodêma tôn podôn lusai.

26 Andres adelphoi, uioi genous Abraam kai oi en umin phoboumenoi ton theon, êmin o logos tês sôtêrias tautês exapestalê. 27 oi gar katoikountes en Ierousalêm kai oi archontes autôn touton agnoêsantes kai tas phônas tôn prophêtôn tas kata pan sabbaton anaginôskomenas krinantes eplêrôsan, 28 kai mêdemian aitian thanatou eurontes êtêsanto Pilaton anairethênai auton. 29 ôs de etelesan panta ta peri autou gegrammena kathelontes apo tou xulou ethêkan eis mnêmeion. 30 o de theos êgeiren auton ek nekrôn, 31 os ôphthê epi êmeras pleious tois sunanabasin autô apo tês Galilaias eis Ierousalêm, oitines [nun] eisin martures autou pros ton laon. 32 Kai êmeis umas euangelizometha tên pros tous pateras epangelian genomenên, 33 oti tautên o theos ekpeplêrôken tois teknois êmôn anastêsas Iêsoun ôs kai en tô psalmô gegraptai tô deuterô

uios mou ei su,
egô sêmeron gegennêka se.

34 oti de anestêsen auton ek nekrôn mêketi mellonta upostrephein eis diaphthorana, outôs eirêken oti dôsô umin ta osia Dauid ta pista. 35 dioti kai en eterô legei

ou dôseis ton osion sou idein diaphthoran. 36 Dauid men gar idia genea upêretêsas tê tou theou boulê ekoimêthê kai prosetethê pros tous pateras autou kai eiden diaphthoran 37 on de o theos êgeiren, ouk eiden diaphthoran. 38 gnôston oun estô umin, andres adelphoi, oti dia toutou umin aphesis amartiôn katangelletai, kai apo pantôn ôn ouk êdunêthête en nomô Môuseôs dikaiôthênai, 39 en toutô pas o pisteuôn dikaioutai. 40 blepete oun mê epelthê to eirêmenon en tois prophêtais

41 idete, oi kataphronêtai,
kai thaumasate kai aphanisthête,
oti ergon ergazomai egô en tais êmerais umôn,
ergon o ou mê pisteusête ean tis ekdiêgêtai umin.

42 Exiontôn de autôn parekaloun eis to metaxu sabbaton lalêthênai autois ta rêmata tauta. 43 lutheisês de tês sunagôgês êkolouthêsan polloi tôn Ioudaiôn kai tôn sebomenôn prosêlutôn tô Paulô kai tô Barnaba, oitines proslalountes autois epeithon autous prosmenein tê chariti tou theou,

44 Tô de erchomenô sabbatô schedon pasa ê polis sunêchthê akousai ton logon tou theou. 45 idontes de oi Ioudaioi tous ochlous eplêsthêsan zêlou kai antelegon tois upo Paulou laloumenois blasphêmountes. 46 parrêsiasamenoi te o Paulos kai o Barnabas eipan umin ên anagkaion prôton lalêthênai ton logon tou theou epeidê apôtheisthe auton kai ouk axious krinete eautous tês aiôniou zôês, idou strephometha eis ta ethnê. 47 outôs gar entetaltai êmin o kurios

48 Akouonta de ta ethnê echairon kai edoxazon ton logon tou theou kai episteusan osoi êsan tetagmenoi eis zôên aiônion 49 diephereto de o logos tou kuriou di’ olês tês chôras. 50 oi de Ioudaioi parôtrunan tas sebomenas gunaikas tas euschêmonas kai tous prôtous tês poleôs kai epêgeiran diôgmon epi ton Paulon kai Barnaban kai exebalon autous apo tôn oriôn autôn. 51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton tôn podôn ep’ autous êlthon eis Ikonion, 52 oi te mathêtai eplêrounto charas kai pneumatos agiou.

Kapitel 14

1 Egeneto de en Ikoniô kata to auto eiselthein autous eis tên sunagôgên tôn Ioudaiôn kai lalêsai outôs ôste pisteusai Ioudaiôn te kai Ellênôn polu plêthos. 2 oi de apeithêsantes Ioudaioi epêgeiran kai ekakôsan tas psuchas tôn ethnôn kata tôn adelphôn. 3 ikanon men oun chronon dietripsan parrêsiazomenoi epi tô kuriô tô marturounti tô logô tês charitos autou didonti sêmeia kai terata ginesthai dia tôn cheirôn autôn. 4 eschisthê de to plêthos tês poleôs, kai oi men êsan sun tois Ioudaiois, oi de sun tois apostolois. 5 ôs de egeneto ormê tôn ethnôn te kai Ioudaiôn sun tois archousin autôn ubrisai kai lithobolêsai autous, 6 sunidontes katephugon eis tas poleis tês Lukaonias Lustran kai Derbên kai tên perichôron, 7 kakei euangelizomenoi êsan.

8 Kai tis anêr adunatos en Lustrois tois posin ekathêto chôlos ek koilias mêtros autou os oudepote periepatêsen. 9 outos êkouen tou Paulou lalountos os atenisas autô kai idôn oti echei pistin tou sôthênai, 10 eipen megalê phônê anastêthi epi tous podas sou orthos. kai êlato kai periepatei. 11 oi te ochloi idontes o epoiêsen Paulos epêran tên phônên autôn Lukaonisti legontes oi theoi omoiôthentes anthrôpois katebêsan pros êmas, 12 ekaloun te ton Barnaban Dia, ton de Paulon Ermên, epeidê autos ên o êgoumenos tou logou. 13 o te iereus tou Dios tou ontos pro tês poleôs taurous kai stemmata epi tous pulônas enegkas sun tois ochlois êthelen thuein. 14 Akousantes de oi apostoloi Barnabas kai Paulos diarrêxantes ta imatia eautôn exepêdêsan eis ton ochlon krazontes 15 kai legontes andres, ti tauta poieite? kai êmeis omoiopatheis esmen umin anthrôpoi euangelizomenoi umas apo toutôn tôn mataiôn epistrephein epi theon zônta, os epoiêsen ton ouranon kai tên gên kai tên thalassan kai panta ta en autois 16 os en tais parôchêmenais geneais eiasen panta ta ethnê poreuesthai tais odois autôn 17 kaitoi ouk amarturon auton aphêken agathourgôn, ouranothen umin uetous didous kai kairous karpophorous, empiplôn trophês kai euphrosunês tas kardias umôn. 18 kai tauta legontes molis katepausan tous ochlous tou mê thuein autois.

19 Epêlthan de apo Antiocheias kai Ikoniou Ioudaioi kai peisantes tous ochlous kai lithasantes ton Paulon esuron exô tês poleôs nomizontes auton tethnêkenai. 20 kuklôsantôn de tôn mathêtôn auton anastas eisêlthen eis tên polin. Kai tê epaurion exêlthen sun tô Barnaba eis Derbên.

21 euangelisamenoi te tên polin ekeinên kai mathêteusantes ikanous upestrepsan eis tên Lustran kai eis Ikonion kai [eis] Antiocheian 22 epistêrizontes tas psuchas tôn mathêtôn parakalountes emmenein tê pistei kai oti dia pollôn thlipseôn dei êmas eiselthein eis tên basileian tou theou. 23 cheirotonêsantes de autois kat’ ekklêsian presbuterous, proseuxamenoi meta nêsteiôn parethento autous tô kuriô eis on pepisteukeisan. 24 Kai dielthontes tên Pisidian êlthon eis tên Pamphulian 25 kai lalêsantes en Pergê ton logon katebêsan eis Attaleian 26 kakeithen apepleusan eis Antiocheian, othen êsan paradedomenoi tê chariti tou theou eis to ergon o eplêrôsan. 27 paragenomenoi de kai sunagagontes tên ekklêsian anêngellon osa epoiêsen o theos met’ autôn kai oti ênoixen tois ethnesin thuran pisteôs. 28 dietribon de chronon ouk oligon sun tois mathêtais.

Kapitel 15

1 Kai tines katelthontes apo tês Ioudaias edidaskon tous adelphous oti, ean mê peritmêthête tô ethei tô Môuseôs, ou dunasthe sôthênai. 2 genomenês de staseôs kai zêtêseôs ouk oligês tô Paulô kai tô Barnaba pros autous, etaxan anabainein Paulon kai Barnaban kai tinas allous ex autôn pros tous apostolous kai presbuterous eis Ierousalêm peri tou zêtêmatos toutou. 3 Oi men oun propemphthentes upo tês ekklêsias diêrchonto tên te Phoinikên kai Samareian ekdiêgoumenoi tên epistrophên tôn ethnôn kai epoioun charan megalên pasin tois adelphois. 4 paragenomenoi de eis Ierosoluma paredechthêsan apo tês ekklêsias kai tôn apostolôn kai tôn presbuterôn anêngeilan te osa o theos epoiêsen met’ autôn. 5 Exanestêsan de tines tôn apo tês aireseôs tôn Pharisaiôn pepisteukotes legontes oti dei peritemnein autous parangellein te têrein ton nomon Môuseôs.

6 Sunêchthêsan te oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou. 7 Pollês de zêtêseôs genomenês anastas Petros eipen pros autous andres adelphoi, umeis epistasthe oti aph’ êmerôn archaiôn en umin exelexato o theos dia tou stomatos mou akousai ta ethnê ton logon tou euangeliou kai pisteusai. 8 kai o kardiognôstês theos emarturêsen autois dous to pneuma to agion kathôs kai êmin 9 kai outhen diekrinen metaxu êmôn te kai autôn tê pistei katharisas tas kardias autôn. 10 nun oun ti peirazete ton theon epitheinai zugon epi ton trachêlon tôn mathêtôn on oute oi pateres êmôn oute êmeis ischusamen bastasai? 11 alla dia tês charitos tou kuriou Iêsou pisteuomen sôthênai kath’ on tropon kakeinoi.

12 Esigêsen de pan to plêthos kai êkouon Barnaba kai Paulou exêgoumenôn osa epoiêsen o theos sêmeia kai terata en tois ethnesin di’ autôn. 13 Meta de to sigêsai autous apekrithê Iakôbos legôn andres adelphoi, akousate mou. 14 Sumeôn exêgêsato kathôs prôton o theos epeskepsato labein ex ethnôn laon tô onomati autou. 15 kai toutô sumphônousin oi logoi tôn prophêtôn kathôs gegraptai

16 meta tauta anastrepsô
kai anoikodomêsô tên skênên Dauid tên peptôkuian
kai ta katestrammena autês anoikodomêsô kai anorthôsô autên,
17 opôs an ekzêtêsôsin oi kataloipoi tôn anthrôpôn ton kurion
kai panta ta ethnê eph' ous epikeklêtai to onoma mou ep autous,
legei kurios poiôn tauta
18 gnôsta ap' aiônos.

19 dio egô krinô mê parenochlein tois apo tôn ethnôn epistrephousin epi ton theon, 20 alla episteilai autois tou apechesthai tôn alisgêmatôn tôn eidôlôn kai tês porneias kai pniktou kai tou aimatos. 21 Môusês gar ek geneôn archaiôn kata polin tous kêrussontas auton echei en tais sunagôgais kata pan sabbaton anaginôskomenos.

22 Tote edoxen tois apostolois kai tois presbuterois sun olê tê ekklêsia eklexamenous andras ex autôn pempsai eis Antiocheian sun tô Paulô kai Barnaba, Ioudan ton kaloumenon Barsabban kai Silan, andras êgoumenous en tois adelphois, 23 grapsantes dia cheiros autôn Oi apostoloi kai oi presbuteroi adelphoi tois kata tên Antiocheian kai Surian kai Kilikian adelphois tois ex ethnôn chairein. 24 Epeidê êkousamen oti tines ex êmôn etaraxan umas logois anaskeuazontes tas psuchas umôn ois ou diesteilametha, 25 edoxen êmin genomenois omothumadon eklexamenois andras pempsai pros umas sun tois agapêtois êmôn Barnaba kai Paulô, 26 anthrôpois paradedôkosin tas psuchas autôn uper tou onomatos tou kuriou êmôn Iêsou Christou. 27 apestalkamen oun Ioudan kai Silan kai autous dia logou apangellontas ta auta. 28 edoxen gar tô pneumati tô agiô kai êmin mêden pleon epitithesthai umin baros plên toutôn tôn epanagkes, 29 apechesthai eidôlothutôn kai aimatos kai pniktôn kai porneias, ex ôn diatêrountes eautous eu praxete errôsthe.

30 Oi men oun apoluthentes katêlthon eis Antiocheian, kai sunagagontes to plêthos epedôkan tên epistolên. 31 anagnontes de echarêsan epi tê paraklêsei. 32 Ioudas te kai Silas kai autoi prophêtai ontes dia logou pollou parekalesan tous adelphous kai epestêrixan, 33 poiêsantes de chronon apeluthêsan met’ eirênês apo tôn adelphôn pros tous aposteilantas autous. 34 35 Paulos de kai Barnabas dietribon en Antiocheia didaskontes kai euangelizomenoi meta kai eterôn pollôn ton logon tou kuriou.

36 Meta de tinas êmeras eipen pros Barnaban Paulos epistrepsantes dê episkepsômetha tous adelphous kata polin pasan en ais katêngeilamen ton logon tou kuriou pôs echousin. 37 Barnabas de ebouleto sumparalabein kai ton Iôannên ton kaloumenon Markon 38 Paulos de êxiou, ton apostanta ap’ autôn apo Pamphulias kai mê sunelthonta autois eis to ergon mê sumparalambanein touton. 39 egeneto de paroxusmos ôste apochôristhênai autous ap’ allêlôn, ton te Barnaban paralabonta ton Markon ekpleusai eis Kupron, 40 Paulos de epilexamenos Silan exêlthen paradotheis tê chariti tou kuriou upo tôn adelphôn. 41 diêrcheto de tên Surian kai [tên] Kilikian epistêrizôn tas ekklêsias.

Kapitel 16

1 Katêntêsen de kai eis Derbên kai eis Lustran kai idou mathêtês tis ên ekei onomati Timotheos uios gunaikos Ioudaias pistês, patros de Ellênos, 2 os emartureito upo tôn en Lustrois kai Ikoniô adelphôn. 3 touton êthelêsen o Paulos sun autô exelthein, kai labôn perietemen auton dia tous Ioudaious tous ontas en tois topois ekeinois êdeisan gar apantes oti Ellên o patêr autou upêrchen. 4 Ôs de dieporeuonto tas poleis, paredidosan autois phulassein ta dogmata ta kekrimena upo tôn apostolôn kai presbuterôn tôn en Ierosolumois. 5 Ai men oun ekklêsiai estereounto tê pistei kai eperisseuon tô arithmô kath’ êmeran.

6 Diêlthon de tên Phrugian kai Galatikên chôran kôluthentes upo tou agiou pneumatos lalêsai ton logon en tê Asia 7 elthontes de kata tên Musian epeirazon eis tên Bithunian poreuthênai, kai ouk eiasen autous to pneuma Iêsou 8 parelthontes de tên Musian katebêsan eis Trôada. 9 Kai orama dia nuktos tô Paulô ôphthê, anêr Makedôn tis ên estôs kai parakalôn auton kai legôn diabas eis Makedonian boêthêson êmin. 10 ôs de to orama eiden eutheôs ezêtêsamen exelthein eis Makedonian sumbibazontes oti proskeklêtai êmas o theos euangelisasthai autous.

11 Anachthentes oun apo Trôados euthudromêsamen eis Samothrᾴkên, tê de epiousê eis Nean Polin 12 kakeithen eis Philippous, êtis estin prôtê tês meridos Makedonias polis, kolônia. Êmen de en tautê tê polei diatribontes êmeras tinas.

13 tê te êmera tôn sabbatôn exêlthomen exô tês pulês para potamon ou enomizomen proseuchên einai kai kathisantes elaloumen tais sunelthousais gunaixin. 14 kai tis gunê onomati Ludia porphuropôlis poleôs Thuateirôn sebomenê ton theon, êkouen, ês o kurios diênoixen tên kardian prosechein tois laloumenois upo Paulou. 15 ôs de ebaptisthê kai o oikos autês parekalesen legousa ei kekrikate me pistên tô kuriô einai, eiselthontes eis ton oikon mou menete kai parebiasato êmas.

16 Egeneto de poreuomenôn êmôn eis tên proseuchên paidiskên tina echousan pneuma puthôna upantêsai êmin, êtis ergasian pollên pareichen tois kuriois autês manteuomenê. 17 autê katakolouthousa [tô] Paulô kai êmin ekrazen legousa outoi oi anthrôpoi douloi tou theou tou upsistou eisin, oitines katangellousin umin odon sôtêrias. 18 touto de epoiei epi pollas êmeras diaponêtheis de Paulos kai epistrepsas tô pneumati eipen parangellô soi en onomati Iêsou Christou exelthein ap’ autês kai exêlthen autê tê ôra. 19 idontes de oi kurioi autês oti exêlthen ê elpis tês ergasias autôn, epilabomenoi ton Paulon kai ton Silan eilkusan eis tên agoran epi tous archontas 20 kai prosagagontes autous tois stratêgois eipan outoi oi anthrôpoi ektarassousin êmôn tên polin, Ioudaioi uparchontes, 21 kai katangellousin ethê a ouk exestin êmin paradechesthai oude poiein Rômaiois ousin. 22 kai sunepestê o ochlos kat’ autôn kai oi stratêgoi perirêxantes autôn ta imatia ekeleuon rabdizein, 23 pollas de epithentes autois plêgas ebalon eis phulakên parangeilantes tô desmophulaki asphalôs têrein autous. 24 os parangelian toiautên labôn ebalen autous eis tên esôteran phulakên kai tous podas êsphalisato autôn eis to xulon.

25 Kata de to mesonuktion Paulos kai Silas proseuchomenoi umnoun ton theon, epêkroônto de autôn oi desmioi. 26 aphnô de seismos egeneto megas ôste saleuthênai ta themelia tou desmôtêriou êneôchthêsan de [parachrêma] ai thurai pasai kai pantôn ta desma anethê. 27 exupnos de genomenos o desmophulax kai idôn aneôgmenas tas thuras tês phulakês, spasamenos tên machairan êmellen eauton anairein nomizôn ekpepheugenai tous desmious. 28 ephônêsen de Paulos megalê phônê legôn mêden praxês seautô kakon, apantes gar esmen enthade. 29 aitêsas de phôta eisepêdêsen kai entromos genomenos prosepesen tô Paulô kai Sila 30 kai proagagôn autous exô ephê kurioi, ti me dei poiein ina sôthô? 31 oi de eipan pisteuson epi ton kurion Iêsoun kai sôthêsê su kai o oikos sou. 32 kai elalêsan autô ton logon tou theou sun pasin tois en tê oikia autou. 33 kai paralabôn autous en ekeinê tê ôra tês nuktos elousen apo tôn plêgôn, kai ebaptisthê autos kai oi autou apantes parachrêma, 34 anagagôn te autous eis ton oikon parethêken trapezan kai êgalliasato panoikei pepisteukôs tô theô.

35 Êmeras de genomenês apesteilan oi stratêgoi tous rabdouchous legontes apoluson tous anthrôpous ekeinous. 36 apêngeilen de o desmophulax tous logous pros ton Paulon oti apestalkan oi stratêgoi ina apoluthête nun oun exelthontes poreuesthe en eirênê. 37 o de Paulos ephê pros autous deirantes êmas dêmosia akatakritous anthrôpous Rômaious uparchontas, ebalan eis phulakên, kai nun lathra êmas ekballousin? ou gar, alla elthontes autoi êmas exagagetôsan. 38 apêngeilan de tois stratêgois oi rabdouchoi ta rêmata tauta. ephobêthêsan de akousantes oti Rômaioi eisin, 39 kai elthontes parekalesan autous kai exagagontes êrôtôn apelthein apo tês poleôs. 40 exelthontes de apo tês phulakês eisêlthon pros tên Ludian kai idontes parekalesan tous adelphous kai exêlthan.

Kapitel 17

1 Diodeusantes de tên Amphipolin kai tên Apollônian êlthon eis Thessalonikên opou ên sunagôgê tôn Ioudaiôn. 2 kata de to eiôthos tô Paulô eisêlthen pros autous kai epi sabbata tria dielexato autois apo tôn graphôn, 3 dianoigôn kai paratithemenos oti ton christon edei pathein kai anastênai ek nekrôn kai oti outos estin o christos o Iêsous on egô katangellô umin. 4 kai tines ex autôn epeisthêsan kai proseklêrôthêsan tô Paulô kai [tô] Sila, tôn te sebomenôn Ellênôn plêthos polu, gunaikôn te tôn prôtôn ouk oligai. 5 Zêlôsantes de oi Ioudaioi kai proslabomenoi tôn agoraiôn andras tinas ponêrous kai ochlopoiêsantes ethoruboun tên polin kai epistantes tê oikia Iasonos ezêtoun autous proagagein eis ton dêmon 6 mê eurontes de autous esuron Iasona kai tinas adelphous epi tous politarchas boôntes oti oi tên oikoumenên anastatôsantes outoi kai enthade pareisin, 7 ous upodedektai Iasôn kai outoi pantes apenanti tôn dogmatôn Kaisaros prassousin basilea eteron legontes einai Iêsoun. 8 etaraxan de ton ochlon kai tous politarchas akouontas tauta, 9 kai labontes to ikanon para tou Iasonos kai tôn loipôn apelusan autous.

10 Oi de adelphoi eutheôs dia nuktos exepempsan ton te Paulon kai ton Silan eis Beroian, oitines paragenomenoi eis tên sunagôgên tôn Ioudaiôn apêesan. 11 outoi de êsan eugenesteroi tôn en Thessalonikê, oitines edexanto ton logon meta pasês prothumias [to] kath’ êmeran anakrinontes tas graphas ei echoi tauta outôs. 12 polloi men oun ex autôn episteusan kai tôn Ellênidôn gunaikôn tôn euschêmonôn kai andrôn ouk oligoi. 13 Ôs de egnôsan oi apo tês Thessalonikês Ioudaioi oti kai en tê beroia katêngelê upo tou Paulou o logos tou theou êlthon kakei saleuontes kai tarassontes tous ochlous. 14 eutheôs de tote ton Paulon exapesteilan oi adelphoi poreuesthai eôs epi tên thalassan upemeinan te o te Silas kai o Timotheos ekei. 15 oi de kathistanontes ton Paulon êgagon eôs Athênôn, kai labontes entolên pros ton Silan kai ton Timotheon ina ôs tachista elthôsin pros auton exêesan.

16 En de tais Athênais ekdechomenou autous tou Paulou parôxuneto to pneuma autou en autô theôrountos kateidôlon ousan tên polin. 17 dielegeto men oun en tê sunagôgê tois Ioudaiois kai tois sebomenois kai en tê agora kata pasan êmeran pros tous paratugchanontas. 18 tines de kai tôn Epikoureiôn kai Stoikôn philosophôn suneballon autô, kai tines elegon ti an theloi o spermologos outos legein? oi de xenôn daimoniôn dokei katangeleus einai oti ton Iêsoun kai tên anastasin euêngelizeto. 19 epilabomenoi de autou epi ton Areion Pagon êgagon legontes dunametha gnônai tis ê kainê autê [ê] upo sou laloumenê didachê? 20 xenizonta gar tina eisphereis eis tas akoas êmôn boulometha oun gnônai tina thelei tauta einai. 21 Athênaioi de pantes kai oi epidêmountes xenoi eis ouden eteron êukairoun ê legein ti ê akouein ti kainoteron.

22 Statheis de Paulos en mesô tou Areiou Pagou ephê andres Athênaioi, kata panta ôs deisidaimonesterous umas theôrô. 23 dierchomenos gar kai anatheôrôn ta sebasmata umôn euron kai bômon en ô epegegrapto Agnôstô theô. o oun agnoountes eusebeite, touto egô katangellô umin. 24 o theos o poiêsas ton kosmon kai panta ta en autô, outos ouranou kai gês uparchôn kurios ouk en cheiropoiêtois naois katoikei 25 oude upo cheirôn anthrôpinôn therapeuetai prosdeomenos tinos, autos didous pasin zôên kai pnoên kai ta panta 26 epoiêsen te ex enos pan ethnos anthrôpôn katoikein epi pantos prosôpou tês gês orisas prostetagmenous kairous kai tas orothesias tês katoikias autôn 27 zêtein ton theon ei ara ge psêlaphêseian auton kai euroien, kai ge ou makran apo enos ekastou êmôn uparchonta.

28 en autô gar zômen kai kinoumetha kai esmen, ôs kai tines tôn kath’ umas poiêtôn eirêkasin

tou gar kai genos esmen. 29 genos oun uparchontes tou theou ouk opheilomen nomizein chrusô ê argurô ê lithô, charagmati technês kai enthumêseôs anthrôpou, to theion einai omoion. 30 tous men oun chronous tês agnoias uperidôn o theos, ta nun apangellei tois anthrôpois pantas pantachou metanoein, 31 kathoti estêsen êmeran en ê mellei krinein tên oikoumenên en dikaiosunê en andri ô ôrisen, pistin paraschôn pasin anastêsas auton ek nekrôn.

32 Akousantes de anastasin nekrôn oi men echleuazon, oi de eipan akousometha sou peri toutou kai palin. 33 outôs o Paulos exêlthen ek mesou autôn. 34 tines de andres kollêthentes autô episteusan, en ois kai Dionusios [o] Areopagitês kai gunê onomati Damaris kai eteroi sun autois.

Kapitel 18

1 Meta tauta chôristheis ek tôn Athênôn êlthen eis Korinthon. 2 kai eurôn tina Ioudaion onomati Akulan, Pontikon tô genei prosphatôs elêluthota apo tês Italias kai Priskillan gunaika autou dia to diatetachenai Klaudion chôrizesthai pantas tous Ioudaious apo tês Rômês, prosêlthen autois 3 kai dia to omotechnon einai emenen par’ autois, kai êrgazonto êsan gar skênopoioi tê technê. 4 dielegeto de en tê sunagôgê kata pan sabbaton epeithen te Ioudaious kai Ellênas.

5 Ôs de katêlthon apo tês Makedonias o te Silas kai o Timotheos, suneicheto tô logô o Paulos diamarturomenos tois Ioudaiois einai ton christon Iêsoun. 6 antitassomenôn de autôn kai blasphêmountôn ektinaxamenos ta imatia eipen pros autous to aima umôn epi tên kephalên umôn katharos egô apo tou nun eis ta ethnê poreusomai. 7 kai metabas ekeithen êlthen eis oikian tinos onomati Titiou Ioustou sebomenou ton theon, ou ê oikia ên sunomorousa tê sunagôgê. 8 Krispos de o archisunagôgos episteusen tô kuriô sun olô tô oikô autou, kai polloi tôn Korinthiôn akouontes episteuon kai ebaptizonto. 9 Eipen de o kurios en nukti di’ oramatos tô Paulô mê phobou, alla lalei kai mê siôpêsês, 10 dioti egô eimi meta sou kai oudeis epithêsetai soi tou kakôsai se, dioti laos estin moi polus en tê polei tautê. 11 Ekathisen de eniauton kai mênas ex didaskôn en autois ton logon tou theou.

12 Galliônos de anthupatou ontos tês Achaias katepestêsan oi Ioudaioi omothumadon tô Paulô kai êgagon auton epi to bêma 13 legontes oti para ton nomon anapeithei outos tous anthrôpous sebesthai ton theon. 14 mellontos de tou Paulou anoigein to stoma eipen o Galliôn pros tous Ioudaious ei men ên adikêma ti ê radiourgêma ponêron, ô Ioudaioi kata logon an aneschomên umôn, 15 ei de zêtêmata estin peri logou kai onomatôn kai nomou tou kath’ umas opsesthe autoi kritês egô toutôn ou boulomai einai. 16 kai apêlasen autous apo tou bêmatos. 17 epilabomenoi de pantes Sôsthenên ton archisunagôgon etupton emprosthen tou bêmatos kai ouden toutôn tô Galliôni emelen.

18 O de Paulos eti prosmeinas êmeras ikanas tois adelphois apotaxamenos exeplei eis tên Surian, kai sun autô Priskilla kai Akulas, keiramenos en Kegchreais tên kephalên, eichen gar euchên. 19 katêntêsan de eis Epheson, kakeinous katelipen autou, autos de eiselthôn eis tên sunagôgên dielexato tois Ioudaiois. 20 erôtôntôn de autôn epi pleiona chronon meinai ouk epeneusen, 21 alla apotaxamenos kai eipôn palin anakampsô pros umas tou theou thelontos anêchthê apo tês Ephesou, 22 kai katelthôn eis Kaisareian anabas kai aspasamenos tên ekklêsian katebê eis Antiocheian. 23 Kai poiêsas chronon tina exêlthen dierchomenos kathexês tên Galatikên chôran kai Phrugian, stêrizôn pantas tous mathêtas.

24 Ioudaios de tis Apollôs onomati, Alexandreus tô genei, anêr logios, katêntêsen eis Epheson, dunatos ôn en tais graphais. 25 outos ên katêchêmenos tên odon tou kuriou kai zeôn tô pneumati elalei kai edidasken akribôs ta peri tou Iêsou epistamenos monon to baptisma Iôannou 26 outos te êrxato parrêsiazesthai en tê sunagôgê akousantes de autou Priskilla kai Akulas proselabonto auton kai akribesteron autô exethento tên odon tou theou. 27 boulomenou de autou dielthein eis tên Achaian protrepsamenoi oi adelphoi egrapsan tois mathêtais apodexasthai auton, os paragenomenos sunebaleto polu tois pepisteukosin dia tês charitos 28 eutonôs gar tois Ioudaiois diakatêlegcheto dêmosia epideiknus dia tôn graphôn einai ton christon Iêsoun.

Kapitel 19

1 Egeneto de en tô ton Apollô einai en Korinthô Paulon dielthonta ta anôterika merê elthein eis Epheson kai eurein tinas mathêtas 2 eipen te pros autous ei pneuma agion elabete pisteusantes? oi de pros auton all’ oud’ ei pneuma agion estin êkousamen. 3 eipen te eis ti oun ebaptisthête? oi de eipan eis to Iôannou baptisma. 4 eipen de Paulos Iôannês ebaptisen baptisma metanoias tô laô legôn eis ton erchomenon met’ auton ina pisteusôsin, tout’ estin eis ton Iêsoun. 5 akousantes de ebaptisthêsan eis to onoma tou kuriou Iêsou, 6 kai epithentos autois tou Paulou cheiras êlthen to pneuma to agion ep’ autous, elaloun te glôssais kai eprophêteuon. 7 êsan de oi pantes andres ôsei dôdeka.

8 Eiselthôn de eis tên sunagôgên eparrêsiazeto epi mênas treis dialegomenos kai peithôn peri tês basileias tou theou. 9 ôs de tines esklêrunonto kai êpeithoun kakologountes tên odon enôpion tou plêthous, apostas ap’ autôn aphôrisen tous mathêtas kath’ êmeran dialegomenos en tê scholê Turannou. 10 touto de egeneto epi etê duo, ôste pantas tous katoikountas tên Asian akousai ton logon tou kuriou, Ioudaious te kai Ellênas.

11 Dunameis te ou tas tuchousas o theos epoiei dia tôn cheirôn Paulou, 12 ôste kai epi tous asthenountas apopheresthai apo tou chrôtos autou soudaria ê simikinthia kai apallassesthai ap’ autôn tas nosous, ta te pneumata ta ponêra ekporeuesthai. 13 Epecheirêsan de tines kai tôn perierchomenôn Ioudaiôn exorkistôn onomazein epi tous echontas ta pneumata ta ponêra to onoma tou kuriou Iêsou legontes orkizô umas ton Iêsoun on Paulos kêrussei. 14 êsan de tinos Skeua Ioudaiou archiereôs epta uioi touto poiountes. 15 apokrithen de to pneuma to ponêron eipen autois ton [men] Iêsoun ginôskô kai ton Paulon epistamai, umeis de tines este? 16 kai ephalomenos o anthrôpos ep’ autous en ô ên to pneuma to ponêron, katakurieusas amphoterôn ischusen kat’ autôn ôste gumnous kai tetraumatismenous ekphugein ek tou oikou ekeinou. 17 touto de egeneto gnôston pasin Ioudaiois te kai Ellêsin tois katoikousin tên Epheson kai epepesen phobos epi pantas autous kai emegaluneto to onoma tou kuriou Iêsou. 18 Polloi te tôn pepisteukotôn êrchonto exomologoumenoi kai anangellontes tas praxeis autôn. 19 ikanoi de tôn ta perierga praxantôn sunenegkantes tas biblous katekaion enôpion pantôn, kai sunepsêphisan tas timas autôn kai euron arguriou muriadas pente. 20 outôs kata kratos tou kuriou o logos êuxanen kai ischuen.

21 Ôs de eplêrôthê tauta, etheto o Paulos en tô pneumati dielthôn tên Makedonian kai Achaian poreuesthai eis Ierosoluma eipôn oti meta to genesthai me ekei dei me kai Rômên idein. 22 aposteilas de eis tên Makedonian duo tôn diakonountôn autô, Timotheon kai Eraston, autos epeschen chronon eis tên Asian.

23 Egeneto de kata ton kairon ekeinon tarachos ouk oligos peri tês odou. 24 Dêmêtrios gar tis onomati, argurokopos, poiôn naous [argurous] Artemidos pareicheto tois technitais ouk oligên ergasian, 25 ous sunathroisas kai tous peri ta toiauta ergatas eipen andres epistasthe oti ek tautês tês ergasias ê euporia êmin estin 26 kai theôreite kai akouete oti ou monon Ephesou alla schedon pasês tês Asias o Paulos outos peisas metestêsen ikanon ochlon legôn oti ouk eisin theoi oi dia cheirôn ginomenoi. 27 ou monon de touto kinduneuei êmin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tês megalês theas Artemidos ieron eis outhen logisthênai, mellein te kai kathaireisthai tês megaleiotêtos autês ên olê [ê] Asia kai [ê] oikoumenê sebetai.

28 Akousantes de kai genomenoi plêreis thumou ekrazon legontes megalê ê Artemis Ephesiôn. 29 kai eplêsthê ê polis tês sugchuseôs, ôrmêsan te omothumadon eis to theatron sunarpasantes Gaion kai Aristarchon Makedonas, sunekdêmous Paulou. 30 Paulou de boulomenou eiselthein eis ton dêmon ouk eiôn auton oi mathêtai 31 tines de kai tôn Asiarchôn, ontes autô philoi pempsantes pros auton parekaloun mê dounai eauton eis to theatron. 32 alloi men oun allo ti ekrazon ên gar ê ekklêsia sugkechumenê kai oi pleious ouk êdeisan tinos eneka sunelêlutheisan. 33 ek de tou ochlou sunebibasan Alexandron, probalontôn auton tôn Ioudaiôn o de Alexandros kataseisas tên cheira êthelen apologeisthai tô dêmô. 34 epignontes de oti Ioudaios estin, phônê egeneto mia ek pantôn ôsei epi ôras duo krazontôn megalê ê Artemis Ephesiôn. 35 Katasteilas de ton ochlon o grammateus phêsin andres Ephesioi, tis gar estin anthrôpôn os ou ginôskei tên Ephesiôn polin neôkoron ousan tês megalês Artemidos kai tou diopetous? 36 anantirrêtôn oun ontôn toutôn deon estin umas katestalmenous uparchein kai mêden propetes prassein. 37 êgagete gar tous andras toutous oute ierosulous oute blasphêmountas tên theon êmôn. 38 ei men oun Dêmêtrios kai oi sun autô technitai echousin pros tina logon, agoraioi agontai kai anthupatoi eisin, egkaleitôsan allêlois. 39 ei de ti peraiterô epizêteite en tê ennomô ekklêsia epiluthêsetai. 40 kai gar kinduneuomen egkaleisthai staseôs peri tês sêmeron, mêdenos aitiou uparchontos peri ou ou dunêsometha apodounai logon peri tês sustrophês tautês. 41 kai tauta eipôn apelusen tên ekklêsian.

Kapitel 20

1 Meta de to pausasthai ton thorubon metapempsamenos o Paulos tous mathêtas kai parakalesas aspasamenos exêlthen poreuesthai eis Makedonian. 2 dielthôn de ta merê ekeina kai parakalesas autous logô pollô êlthen eis tên Ellada 3 poiêsas te mênas treis genomenês epiboulês autô upo tôn Ioudaiôn mellonti anagesthai eis tên Surian, egeneto gnômês tou upostrephein dia Makedonias. 4 suneipeto de autô Sôpatros, Purrou Beroiaios, Thessalonikeôn de Aristarchos kai Sekoundos, kai Gaios Derbaios kai Timotheos, Asianoi de Tuchikos kai Trophimos. 5 outoi de proselthontes emenon êmas en Trôadi, 6 êmeis de exepleusamen meta tas êmeras tôn azumôn apo Philippôn kai êlthomen pros autous eis tên Trôada achris êmerôn pente, ou dietripsamen êmeras epta.

7 En de tê mia tôn sabbatôn sunêgmenôn êmôn klasai arton, o Paulos dielegeto autois mellôn exienai tê epaurion, pareteinen te ton logon mechri mesonuktiou. 8 êsan de lampades ikanai en tô uperôô ou êmen sunêgmenoi. 9 kathezomenos de tis neanias onomati Eutuchos epi tês thuridos, katapheromenos upnô bathei dialegomenou tou Paulou epi pleion, katenechtheis apo tou upnou epesen apo tou tristegou katô kai êrthê nekros. 10 katabas de o Paulos epepesen autô kai sumperilabôn eipen mê thorubeisthe, ê gar psuchê autou en autô estin. 11 anabas de [kai] klasas ton arton kai geusamenos eph’ ikanon te omilêsas achris augês, outôs exêlthen. 12 êgagon de ton paida zônta kai pareklêthêsan ou metriôs.

13 êmeis de proelthontes epi to ploion anêchthêmen epi tên Asson ekeithen mellontes analambanein ton Paulon outôs gar diatetagmenos ên mellôn autos pezeuein. 14 ôs de suneballen êmin eis tên Asson, analabontes auton êlthomen eis Mitulênên, 15 kakeithen apopleusantes tê epiousê katêntêsamen antikrus Chiou, tê de etera parebalomen eis Samon, tê de echomenê êlthomen eis Milêton. 16 kekrikei gar o Paulos parapleusai tên Epheson, opôs mê genêtai autô chronotribêsai en tê Asia espeuden gar ei dunaton eiê autô tên êmeran tês pentêkostês genesthai eis Ierosoluma.

17 Apo de tês Milêtou pempsas eis Epheson metekalesato tous presbuterous tês ekklêsias. 18 ôs de paregenonto pros auton eipen autois umeis epistasthe, apo prôtês êmeras aph’ ês epebên eis tên Asian, pôs meth’ umôn ton panta chronon egenomên, 19 douleuôn tô kuriô meta pasês tapeinophrosunês kai dakruôn kai peirasmôn tôn sumbantôn moi en tais epiboulais tôn Ioudaiôn, 20 ôs ouden upesteilamên tôn sumpherontôn tou mê anangeilai umin kai didaxai umas dêmosia kai kat’ oikous, 21 diamarturomenos Ioudaiois te kai Ellêsin tên eis theon metanoian kai pistin eis ton kurion êmôn Iêsoun. 22 Kai nun idou dedemenos egô tô pneumati poreuomai eis Ierousalêm ta en autê sunantêsonta emoi mê eidôs, 23 plên oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai moi legon oti desma kai thlipseis me menousin. 24 all’ oudenos logou poioumai tên psuchên timian emautô ôs teleiôsô ton dromon mou kai tên diakonian ên elabon para tou kuriou Iêsou, diamarturasthai to euangelion tês charitos tou theou.

25 Kai nun idou egô oida oti ouketi opsesthe to prosôpon mou umeis pantes en ois diêlthon kêrussôn tên basileian. 26 dioti marturomai umin en tê sêmeron êmera oti katharos eimi apo tou aimatos pantôn 27 ou gar upesteilamên tou mê anangeilai pasan tên boulên tou theou umin. 28 prosechete eautois kai panti tô poimniô en ô umas to pneuma to agion etheto episkopous poimainein tên ekklêsian tou theou, ên periepoiêsato dia tou aimatos tou idiou. 29 egô oida oti eiseleusontai meta tên aphixin mou lukoi bareis eis umas mê pheidomenoi tou poimniou, 30 kai ex umôn [autôn] anastêsontai andres lalountes diestrammena tou apospan tous mathêtas opisô eautôn. 31 dio grêgoreite mnêmoneuontes oti trietian nukta kai êmeran ouk epausamên meta dakruôn nouthetôn ena ekaston. 32 Kai ta nun paratithemai umas tô kuriô kai tô logô tês charitos autou tô dunamenô oikodomêsai kai dounai tên klêronomian en tois êgiasmenois pasin. 33 arguriou ê chrusiou ê imatismou oudenos epethumêsa 34 autoi ginôskete oti tais chreiais mou kai tois ousin met’ emou upêretêsan ai cheires autai. 35 panta upedeixa umin oti outôs kopiôntas dei antilambanesthai tôn asthenountôn mnêmoneuein te tôn logôn tou kuriou Iêsou oti autos eipen makarion estin mallon didonai ê lambanein.

36 Kai tauta eipôn theis ta gonata autou sun pasin autois prosêuxato. 37 ikanos de klauthmos egeneto pantôn kai epipesontes epi ton trachêlon tou Paulou katephiloun auton, 38 odunômenoi malista epi tô logô ô eirêkei oti ouketi mellousin to prosôpon autou theôrein. proepempon de auton eis to ploion.

Kapitel 21

1 Ôs de egeneto anachthênai êmas apospasthentas ap’ autôn, euthudromêsantes êlthomen eis tên Kô, tê de exês eis tên rodon kakeithen eis Patara, 2 kai eurontes ploion diaperôn eis Phoinikên epibantes anêchthêmen. 3 anaphanantes de tên Kupron kai katalipontes autên euônumon epleomen eis Surian kai katêlthomen eis Turon ekeise gar to ploion ên apophortizomenon ton gomon. 4 aneurontes de tous mathêtas epemeinamen autou êmeras epta, oitines tô Paulô elegon dia tou pneumatos mê epibainein eis Ierosoluma. 5 ote de egeneto exartisai êmas tas êmeras exelthontes eporeuometha propempontôn êmas pantôn sun gunaixin kai teknois eôs exô tês poleôs, kai thentes ta gonata epi ton aigialon proseuxamenoi 6 apêspasametha allêlous kai enebêmen eis to ploion, ekeinoi de upestrepsan eis ta idia.

7 êmeis de ton ploun dianusantes apo Turou katêntêsamen eis Ptolemaida kai aspasamenoi tous adelphous emeinamen êmeran mian par’ autois. 8 tê de epaurion exelthontes êlthomen eis Kaisareian kai eiselthontes eis ton oikon Philippou tou euangelistou, ontos ek tôn epta, emeinamen par’ autô. 9 toutô de êsan thugateres tessares parthenoi prophêteuousai. 10 Epimenontôn de êmeras pleious katêlthen tis apo tês Ioudaias prophêtês onomati Agabos, 11 kai elthôn pros êmas kai aras tên zônên tou Paulou, dêsas eautou tous podas kai tas cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ê zônê autê, outôs dêsousin en Ierousalêm oi Ioudaioi kai paradôsousin eis cheiras ethnôn. 12 ôs de êkousamen tauta, parekaloumen êmeis te kai oi entopioi tou mê anabainein auton eis Ierousalêm. 13 tote apekrithê [o] Paulos ti poieite klaiontes kai sunthruptontes mou tên kardian? egô gar ou monon dethênai alla kai apothanein eis Ierousalêm etoimôs echô uper tou onomatos tou kuriou Iêsou. 14 mê peithomenou de autou êsuchasamen eipontes tou kuriou to thelêma ginesthô.

15 Meta de tas êmeras tautas episkeuasamenoi anebainomen eis Ierosoluma 16 sunêlthon de kai tôn mathêtôn apo Kaisareias sun êmin, agontes par’ ô xenisthômen Mnasôni tini Kupriô archaiô mathêtê.

17 Genomenôn de êmôn eis Ierosoluma asmenôs apedexanto êmas oi adelphoi. 18 Tê de epiousê eisêei o Paulos sun êmin pros Iakôbon, pantes te paregenonto oi presbuteroi. 19 kai aspasamenos autous exêgeito kath’ en ekaston ôn epoiêsen o theos en tois ethnesin dia tês diakonias autou. 20 Oi de akousantes edoxazon ton theon eipon te autô Theôreis adelphe, posai muriades eisin en tois Ioudaiois tôn pepisteukotôn kai pantes zêlôtai tou nomou uparchousin 21 katêchêthêsan de peri sou oti apostasian didaskeis apo Môuseôs tous kata ta ethnê pantas Ioudaious legôn mê peritemnein autous ta tekna mêde tois ethesin peripatein. 22 ti oun estin? pantôs akousontai oti elêluthas. 23 touto oun poiêson o soi legomen eisin êmin andres tessares euchên echontes aph’ eautôn. 24 toutous paralabôn agnisthêti sun autois kai dapanêson ep’ autois ina xurêsontai tên kephalên, kai gnôsontai pantes oti ôn katêchêntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos phulassôn ton nomon. 25 peri de tôn pepisteukotôn ethnôn êmeis apesteilamen krinantes phulassesthai autous to te eidôlothuton kai aima kai pnikton kai porneian. 26 Tote o Paulos paralabôn tous andras tê echomenê êmera sun autois agnistheis, eisêei eis to ieron diangellôn tên ekplêrôsin tôn êmerôn tou agnismou eôs ou prosênechthê uper enos ekastou autôn ê prosphora.

27 Ôs de emellon ai epta êmerai sunteleisthai, oi apo tês Asias Ioudaioi theasamenoi auton en tô ierô sunecheon panta ton ochlon kai epebalon ep’ auton tas cheiras 28 krazontes andres Israêlitai, boêtheite outos estin o anthrôpos o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantas pantachê didaskôn, eti te kai Ellênas eisêgagen eis to ieron kai kekoinôken ton agion topon touton. 29 êsan gar proeôrakotes Trophimon ton Ephesion en tê polei sun autô, on enomizon oti eis to ieron eisêgagen o Paulos. 30 ekinêthê te ê polis olê kai egeneto sundromê tou laou kai epilabomenoi tou Paulou eilkon auton exô tou ierou kai eutheôs ekleisthêsan ai thurai. 31 Zêtountôn te auton apokteinai anebê phasis tô chiliarchô tês speirês oti olê sugchunnetai Ierousalêm. 32 os exautês paralabôn stratiôtas kai ekatontarchas katedramen ep’ autous, oi de idontes ton chiliarchon kai tous stratiôtas epausanto tuptontes ton Paulon. 33 tote engisas o chiliarchos epelabeto autou kai ekeleusen dethênai alusesin dusi, kai epunthaneto tis eiê kai ti estin pepoiêkôs. 34 alloi de allo ti epephônoun en tô ochlô. mê dunamenou de autou gnônai to asphales dia ton thorubon ekeleusen agesthai auton eis tên parembolên. 35 ote de egeneto epi tous anabathmous, sunebê bastazesthai auton upo tôn stratiôtôn dia tên bian tou ochlou, 36 êkolouthei gar to plêthos tou laou krazontes aire auton.

37 Mellôn te eisagesthai eis tên parembolên o Paulos legei tô chiliarchô ei exestin moi eipein ti pros se? o de ephê Ellênisti ginôskeis? 38 ouk ara su ei o Aiguptios o pro toutôn tôn êmerôn anastatôsas kai exagagôn eis tên erêmon tous tetrakischilious andras tôn sikariôn? 39 eipen de o Paulos egô anthrôpos men eimi Ioudaios, Tarseus tês Kilikias, ouk asêmou poleôs politês deomai de sou, epitrepson moi lalêsai pros ton laon. 40 epitrepsantos de autou o Paulos estôs epi tôn anabathmôn kateseisen tê cheiri tô laô. pollês de sigês genomenês prosephônêsen tê Ebraidi dialektô legôn

Kapitel 22

1 Andres adelphoi kai pateres, akousate mou tês pros umas nuni apologias. 2 akousantes de oti tê Ebraidi dialektô prosephônei autois. mallon pareschon êsuchian kai phêsin 3 egô eimi anêr Ioudaios. gegennêmenos en Tarsô tês Kilikias, anatethrammenos de en tê polei tautê para tous podas Gamaliêl pepaideumenos kata akribeian tou patrôou nomou, zêlôtês uparchôn tou theou kathôs pantes umeis este sêmeron 4 os tautên tên odon ediôxa achri thanatou desmeuôn kai paradidous eis phulakas andras te kai gunaikas, 5 ôs kai o archiereus marturei moi kai pan to presbuterion, par’ ôn kai epistolas dexamenos pros tous adelphous eis Damaskon eporeuomên axôn kai tous ekeise ontas dedemenous eis Ierousalêm ina timôrêthôsin.

6 Egeneto de moi poreuomenô kai engizonti tê Damaskô peri mesêmbrian exaiphnês ek tou ouranou periastrapsai phôs ikanon peri eme, 7 epesa te eis to edaphos kai êkousa phônês legousês moi Saoul Saoul, ti me diôkeis? 8 egô de apekrithên tis ei, kurie? eipen te pros eme egô eimi Iêsous o Nazôraios, on su diôkeis. 9 oi de sun emoi ontes to men phôs etheasanto tên de phônên ouk êkousan tou lalountos moi. 10 eipon de ti poiêsô, kurie? o de kurios eipen pros me anastas poreuou eis Damaskon kakei soi lalêthêsetai peri pantôn ôn tetaktai soi poiêsai. 11 ôs de ouk eneblepon apo tês doxês tou phôtos ekeinou, cheiragôgoumenos upo tôn sunontôn moi êlthon eis Damaskon.

12 Ananias de tis, anêr eulabês kata ton nomon, marturoumenos upo pantôn tôn katoikountôn Ioudaiôn, 13 elthôn pros eme kai epistas eipen moi Saoul adelphe, anablepson. kagô autê tê ôra aneblepsa eis auton. 14 o de eipen o theos tôn paterôn êmôn proecheirisato se gnônai to thelêma autou kai idein ton dikaion kai akousai phônên ek tou stomatos autou, 15 oti esê martus autô pros pantas anthrôpous ôn eôrakas kai êkousas. 16 kai nun ti melleis? anastas baptisai kai apolousai tas amartias sou epikalesamenos to onoma autou.

17 Egeneto de moi upostrepsanti eis Ierousalêm kai proseuchomenou mou en tô ierô genesthai me en ekstasei 18 kai idein auton legonta moi speuson kai exelthe en tachei ex Ierousalêm, dioti ou paradexontai sou marturian peri emou. 19 kagô eipon kurie, autoi epistantai oti egô êmên phulakizôn kai derôn kata tas sunagôgas tous pisteuontas epi se, 20 kai ote exechunneto to aima Stephanou tou marturos sou, kai autos êmên ephestôs kai suneudokôn kai phulassôn ta imatia tôn anairountôn auton. 21 kai eipen pros me poreuou, oti egô eis ethnê makran exapostelô se.

22 Êkouon de autou achri toutou tou logou kai epêran tên phônên autôn legontes aire apo tês gês ton toiouton, ou gar kathêken auton zên. 23 kraugazontôn te autôn kai riptountôn ta imatia kai koniorton ballontôn eis ton aera, 24 ekeleusen o chiliarchos eisagesthai auton eis tên parembolên, eipas mastixin anetazesthai auton ina epignô di’ ên aitian outôs epephônoun autô. 25 ôs de proeteinan auton tois imasin, eipen pros ton estôta ekatontarchon o Paulos ei anthrôpon Rômaion kai akatakriton exestin umin mastizein? 26 akousas de o ekatontarchês proselthôn tô chiliarchô apêngeilen legôn ti melleis poiein? o gar anthrôpos outos Rômaios estin. 27 proselthôn de o chiliarchos eipen autô lege moi, su Rômaios ei? o de ephê nai. 28 apekrithê de o chiliarchos egô pollou kephalaiou tên politeian tautên ektêsamên. o de Paulos ephê egô de kai gegennêmai. 29 eutheôs oun apestêsan ap’ autou oi mellontes auton anetazein, kai o chiliarchos de ephobêthê epignous oti Rômaios estin kai oti auton ên dedekôs.

30 Tê de epaurion boulomenos gnônai to asphales, to ti katêgoreitai upo tôn Ioudaiôn, elusen auton kai ekeleusen sunelthein tous archiereis kai pan to sunedrion, kai katagagôn ton Paulon estêsen eis autous.

Kapitel 23

1 Atenisas de Paulos tô sunedriô eipen andres adelphoi, egô pasê suneidêsei agathê pepoliteumai tô theô achri tautês tês êmeras. 2 o de archiereus Ananias epetaxen tois parestôsin autô tuptein autou to stoma. 3 tote o Paulos pros auton eipen tuptein se mellei o theos, toiche kekoniamene kai su kathê krinôn me kata ton nomon kai paranomôn keleueis me tuptesthai? 4 oi de parestôtes eipan ton archierea tou theou loidoreis? 5 ephê te o Paulos ouk êdein, adelphoi, oti estin archiereus gegraptai gar oti archonta tou laou sou ouk ereis kakôs.

6 Gnous de o Paulos oti to en meros estin Saddoukaiôn to de eteron Pharisaiôn ekrazen en tô sunedriô andres adelphoi, egô Pharisaios eimi, uios Pharisaiôn, peri elpidos kai anastaseôs nekrôn krinomai. 7 touto de autou lalountos egeneto stasis tôn Pharisaiôn kai Saddoukaiôn kai eschisthê to plêthos. 8 Saddoukaioi gar legousin mê einai anastasin mête angelon mête pneuma, Pharisaioi de omologousin ta amphotera. 9 egeneto de kraugê megalê kai anastantes tines tôn grammateôn tou merous tôn Pharisaiôn diemachonto legontes ouden kakon euriskomen en tô anthrôpô toutô ei de pneuma elalêsen autô ê angelos? 10 Pollês de ginomenês staseôs phobêtheis o chiliarchos mê diaspasthê o Paulos up’ autôn ekeleusen to strateuma kataban arpasai auton ek mesou autôn agein eis tên parembolên.

11 Tê de epiousê nukti epistas autô o kurios eipen tharsei ôs gar diemarturô ta peri emou eis Ierousalêm, outôs se dei kai eis Rômên marturêsai.

12 Genomenês de êmeras poiêsantes sustrophên oi Ioudaioi anethematisan eautous legontes mête phagein mête piein eôs ou apokteinôsin ton Paulon. 13 êsan de pleious tesserakonta oi tautên tên sunômosian poiêsamenoi, 14 oitines proselthontes tois archiereusin kai tois presbuterois eipan anathemati anethematisamen eautous mêdenos geusasthai eôs ou apokteinômen ton Paulon. 15 nun oun umeis emphanisate tô chiliarchô sun tô sunedriô opôs katagagê auton eis umas ôs mellontas diaginôskein akribesteron ta peri autou êmeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton. 16 Akousas de o uios tês adelphês Paulou tên enedran paragenomenos kai eiselthôn eis tên parembolên apêngeilen tô Paulô. 17 proskalesamenos de o Paulos ena tôn ekatontarchôn ephê ton neanian touton apage pros ton chiliarchon, echei gar apangeilai ti autô. 18 o men oun paralabôn auton êgagen pros ton chiliarchon kai phêsin o desmios Paulos proskalesamenos me êrôtêsen touton ton neanian agagein pros se echonta ti lalêsai soi. 19 epilabomenos de tês cheiros autou o chiliarchos kai anachôrêsas kat’ idian epunthaneto, ti estin o echeis apangeilai moi? 20 eipen de oti oi Ioudaioi sunethento tou erôtêsai se opôs aurion ton Paulon katagagês eis to sunedrion ôs mellôn ti akribesteron punthanesthai peri autou. 21 su oun mê peisthês autois enedreuousin gar auton ex autôn andres pleious tesserakonta, oitines anethematisan eautous mête phagein mête piein eôs ou anelôsin auton, kai nun eisin etoimoi prosdechomenoi tên apo sou epangelian. 22 o men oun chiliarchos apelusen ton neaniskon parangeilas mêdeni eklalêsai oti tauta enephanisas pros eme.

23 Kai proskalesamenos tinas duo tôn ekatontarchôn eipen etoimasate stratiôtas diakosious, opôs poreuthôsin eôs Kaisareias kai ippeis ebdomêkonta kai dexiolabous diakosious apo tritês ôras tês nuktos, 24 ktênê te parastêsai ina epibibasantes ton Paulon diasôsôsin pros Phêlika ton êgemona, 25 grapsas epistolên echousan ton tupon touton 26 Klaudios Lusias tô kratistô êgemoni Phêliki chairein. 27 Ton andra touton sullêmphthenta upo tôn Ioudaiôn kai mellonta anaireisthai up’ autôn epistas sun tô strateumati exeilamên mathôn oti Rômaios estin. 28 boulomenos te epignônai tên aitian di’ ên enekaloun autô, [katêgagon eis to sunedrion autôn] 29 on euron egkaloumenon peri zêtêmatôn tou nomou autôn, mêden de axion thanatou ê desmôn echonta egklêma. 30 mênutheisês de moi epiboulês eis ton andra esesthai exautês epempsa pros se parangeilas kai tois katêgorois legein pros auton epi sou.

31 Oi men oun stratiôtai kata to diatetagmenon autois analabontes ton Paulon êgagon dia nuktos eis tên Antipatrida, 32 tê de epaurion easantes tous ippeis aperchesthai sun autô upestrepsan eis tên parembolên 33 oitines eiselthontes eis tên Kaisareian kai anadontes tên epistolên tô êgemoni parestêsan kai ton Paulon autô. 34 anagnous de kai eperôtêsas ek poias eparcheias estin, kai puthomenos oti apo Kilikias, 35 diakousomai sou, ephê, otan kai oi katêgoroi sou paragenôntai keleusas en tô praitôriô tou Êrôdou phulassesthai auton.

Kapitel 24

1 Meta de pente êmeras katebê o archiereus Ananias meta presbuterôn tinôn kai rêtoros Tertullou tinos, oitines enephanisan tô êgemoni kata tou Paulou. 2 klêthentos de [autou] êrxato katêgorein o Tertullos legôn pollês eirênês tugchanontes dia sou kai diorthômatôn ginomenôn tô ethnei toutô dia tês sês pronoias, 3 pantê te kai pantachou apodechometha kratiste Phêlix, meta pasês eucharistias. 4 ina de mê epi pleion se egkoptô, parakalô akousai se êmôn suntomôs tê sê epieikeia. 5 eurontes gar ton andra touton loimon kai kinounta staseis pasin tois Ioudaiois tois kata tên oikoumenên prôtostatên te tês tôn Nazôraiôn aireseôs, 6 os kai to ieron epeirasen bebêlôsai on kai ekratêsamen, 8 par’ ou dunêsê autos anakrinas peri pantôn toutôn epignônai ôn êmeis katêgoroumen autou. 9 sunepethento de kai oi Ioudaioi phaskontes tauta outôs echein.

10 Apekrithê te o Paulos neusantos autô tou êgemonos legein ek pollôn etôn onta se kritên tô ethnei toutô epistamenos euthumôs ta peri emautou apologoumai, 11 dunamenou sou epignônai oti ou pleious eisin moi êmerai dôdeka aph’ ês anebên proskunêsôn eis Ierousalêm. 12 kai oute en tô ierô euron me pros tina dialegomenon ê epistasin poiounta ochlou oute en tais sunagôgais oute kata tên polin. 13 oude parastêsai dunantai soi peri ôn nuni katêgorousin mou. 14 omologô de touto soi oti kata tên odon ên legousin airesin, outôs latreuô tô patrôô theô pisteuôn pasi tois kata ton nomon kai tois en tois prophêtais gegrammenois, 15 elpida echôn eis ton theon ên kai autoi outoi prosdechontai, anastasin mellein esesthai dikaiôn te kai adikôn. 16 en toutô kai autos askô aproskopon suneidêsin echein pros ton theon kai tous anthrôpous dia pantos. 17 di’ etôn de pleionôn eleêmosunas poiêsôn eis to ethnos mou paregenomên kai prosphoras, 18 en ais euron me êgnismenon en tô ierô ou meta ochlou oude meta thorubou, 19 tines de apo tês Asias Ioudaioi, ous edei epi sou pareinai kai katêgorein ei ti echoien pros eme. 20 ê autoi outoi eipatôsan ti euron adikêma stantos mou epi tou sunedriou, 21 ê peri mias tautês phônês ês ekekraxa en autois estôs oti peri anastaseôs nekrôn egô krinomai sêmeron eph’ umôn.

22 anebaleto de autous o Phêlix akribesteron eidôs ta peri tês odou eipas otan Lusias o chiliarchos katabê, diagnôsomai ta kath’ umas. 23 diataxamenos tô ekatontarchê têreisthai auton echein te anesin kai mêdena kôluein tôn idiôn autou upêretein autô.

24 Meta de êmeras tinas paragenomenos o Phêlix sun Drousillê tê idia gunaiki ousê Ioudaia metepempsato ton Paulon kai êkousen autou peri tês eis Christon Iêsoun pisteôs. 25 dialegomenou de autou peri dikaiosunês kai egkrateias kai tou krimatos tou mellontos, emphobos genomenos o Phêlix apekrithê to nun echon poreuou, kairon de metalabôn metakalesomai se, 26 ama kai elpizôn oti chrêmata dothêsetai [autô] upo tou Paulou dio kai puknoteron auton metapempomenos ômilei autô.

27 Dietias de plêrôtheisês elaben diadochon o Phêlix Porkion Phêston, thelôn te charita katathesthai tois Ioudaiois o Phêlix katelipen ton Paulon dedemenon.

Kapitel 25

1 Phêstos oun epibas tê eparcheia meta treis êmeras anebê eis Ierosoluma apo Kaisareias, 2 enephanisan te autô oi archiereis kai oi prôtoi tôn Ioudaiôn kata tou Paulou kai parekaloun auton 3 aitoumenoi charin kat’ autou opôs metapempsêtai auton eis Ierousalêm, enedran poiountes anelein auton kata tên odon. 4 o men oun Phêstos apekrithê têreisthai ton Paulon eis Kaisareian, eauton de mellein en tachei ekporeuesthai 5 oi oun en umin, phêsin, dunatoi sugkatabantes ei ti estin en tô andri atopon katêgoreitôsan autou.

6 Diatripsas de en autois êmeras ou pleious oktô ê deka, katabas eis Kaisareian, tê epaurion kathisas epi tou bêmatos ekeleusen ton Paulon achthênai. 7 paragenomenou de autou periestêsan auton oi apo Ierosolumôn katabebêkotes Ioudaioi polla kai barea aitiômata katapherontes a ouk ischuon apodeixai, 8 tou Paulou apologoumenou oti oute eis ton nomon tôn Ioudaiôn oute eis to ieron oute eis Kaisara ti êmarton. 9 O Phêstos de thelôn tois Ioudaiois charin katathesthai apokritheis tô Paulô eipen theleis eis Ierosoluma anabas ekei peri toutôn krithênai ep’ emou? 10 eipen de o Paulos estôs epi tou bêmatos Kaisaros eimi, ou me dei krinesthai. Ioudaious ouden êdikêka ôs kai su kallion epiginôskeis. 11 ei men oun adikô kai axion thanatou pepracha ti, ou paraitoumai to apothanein ei de ouden estin ôn outoi katêgorousin mou oudeis me dunatai autois charisasthai Kaisara epikaloumai. 12 tote o Phêstos sullalêsas meta tou sumbouliou apekrithê Kaisara epikeklêsai, epi Kaisara poreusê.

13 Êmerôn de diagenomenôn tinôn Agrippas o basileus kai Bernikê katêntêsan eis Kaisareian aspasamenoi ton Phêston. 14 ôs de pleious êmeras dietribon ekei, o Phêstos tô basilei anetheto ta kata ton Paulon legôn anêr tis estin kataleleimmenos upo Phêlikos desmios, 15 peri ou genomenou mou eis Ierosoluma enephanisan oi archiereis kai oi presbuteroi tôn Ioudaiôn aitoumenoi kat’ autou katadikên. 16 pros ous apekrithên oti ouk estin ethos Rômaiois charizesthai tina anthrôpon prin ê o katêgoroumenos kata prosôpon echoi tous katêgorous topon te apologias laboi peri tou egklêmatos. 17 sunelthontôn oun enthade anabolên mêdemian poiêsamenos tê exês kathisas epi tou bêmatos ekeleusa achthênai ton andra 18 peri ou stathentes oi katêgoroi oudemian aitian epheron ôn egô upenooun ponêrôn, 19 zêtêmata de tina peri tês idias deisidaimonias eichon pros auton kai peri tinos Iêsou tethnêkotos on ephasken o Paulos zên. 20 aporoumenos de egô tên peri toutôn zêtêsin elegon ei bouloito poreuesthai eis Ierosoluma kakei krinesthai peri toutôn. 21 tou de Paulou epikalesamenou têrêthênai auton eis tên tou Sebastou diagnôsin, ekeleusa têreisthai auton eôs ou anapempsô auton pros Kaisara. 22 Agrippas de pros ton Phêston eboulomên kai autos tou anthrôpou akousai. aurion, phêsin, akousê autou.

23 Tê oun epaurion elthontos tou Agrippa kai tês Bernikês meta pollês phantasias kai eiselthontôn eis to akroatêrion sun te chiliarchois kai andrasin tois kat’ exochên tês poleôs kai keleusantos tou Phêstou êchthê o Paulos. 24 kai phêsin o Phêstos Agrippa basileu kai pantes oi sumparontes êmin andres, theôreite touton peri ou apan to plêthos tôn Ioudaiôn enetuchen moi en te Ierosolumois kai enthade boôntes mê dein auton zên mêketi. 25 egô de katelabomên mêden axion auton thanatou peprachenai autou de toutou epikalesamenou ton Sebaston ekrina pempein. 26 peri ou asphales ti grapsai tô kuriô ouk echô, dio proêgagon auton eph’ umôn kai malista epi sou, basileu Agrippa, opôs tês anakriseôs genomenês schô ti grapsô 27 alogon gar moi dokei pemponta desmion mê kai tas kat’ autou aitias sêmanai.

Kapitel 26

1 Agrippas de pros ton Paulon ephê epitrepetai soi uper seautou legein. tote o Paulos ekteinas tên cheira apelogeito 2 Peri pantôn ôn egkaloumai upo Ioudaiôn, basileu Agrippa, êgêmai emauton makarion epi sou mellôn sêmeron apologeisthai 3 malista gnôstên onta se pantôn tôn kata Ioudaious ethôn te kai zêtêmatôn, dio deomai makrothumôs akousai mou. 4 Tên men oun biôsin mou ek neotêtos tên ap’ archês genomenên en tô ethnei mou en te Ierosolumois isasin pantes Ioudaioi 5 proginôskontes me anôthen ean thelôsin marturein oti kata tên akribestatên airesin tês êmeteras thrêskeias ezêsa Pharisaios. 6 kai nun ep’ elpidi tês eis tous pateras êmôn epangelias genomenês upo tou theou estêka krinomenos, 7 eis ên to dôdekaphulon êmôn en ekteneia nukta kai êmeran latreuon elpizei katantêsai, peri ês elpidos egkaloumai upo Ioudaiôn, basileu. 8 ti apiston krinetai par’ umin ei o theos nekrous egeirei? 9 Egô men oun edoxa emautô pros to onoma Iêsou tou Nazôraiou dein polla enantia praxai, 10 o kai epoiêsa en Ierosolumois, kai pollous te tôn agiôn egô en phulakais katekleisa tên para tôn archiereôn exousian labôn anairoumenôn te autôn katênegka psêphon. 11 kai kata pasas tas sunagôgas pollakis timôrôn autous ênagkazon blasphêmein perissôs te emmainomenos autois ediôkon eôs kai eis tas exô poleis.

12 En ois poreuomenos eis tên Damaskon met’ exousias kai epitropês tês tôn archiereôn 13 êmeras mesês kata tên odon eidon, basileu, ouranothen uper tên lamprotêta tou êliou perilampsan me phôs kai tous sun emoi poreuomenous. 14 pantôn te katapesontôn êmôn eis tên gên êkousa phônên legousan pros me tê ebraidi dialektô Saoul Saoul, ti me diôkeis? sklêron soi pros kentra laktizein. 15 egô de eipa tis ei, kurie? o de kurios eipen egô eimi Iêsous on su diôkeis. 16 alla anastêthi kai stêthi epi tous podas sou eis touto gar ôphthên soi, procheirisasthai se upêretên kai martura ôn te eides me ôn te ophthêsomai soi, 17 exairoumenos se ek tou laou kai ek tôn ethnôn eis ous egô apostellô se 18 anoixai ophthalmous autôn tou epistrepsai apo skotous eis phôs kai tês exousias tou satana epi ton theon tou labein autous aphesin amartiôn kai klêron en tois êgiasmenois pistei tê eis eme.

19 Othen basileu Agrippa ouk egenomên apeithês tê ouraniô optasia 20 alla tois en Damaskô prôton te kai Ierosolumois, pasan te tên chôran tês Ioudaias kai tois ethnesin apêngellon metanoein kai epistrephein epi ton theon, axia tês metanoias erga prassontas. 21 eneka toutôn me Ioudaioi sullabomenoi en tô ierô epeirônto diacheirisasthai. 22 epikourias oun tuchôn tês apo tou theou achri tês êmeras tautês estêka marturomenos mikrô te kai megalô ouden ektos legôn ôn te oi prophêtai elalêsan mellontôn ginesthai kai Môusês, 23 ei pathêtos o christos, ei prôtos ex anastaseôs nekrôn phôs mellei katangellein tô te laô kai tois ethnesin.

24 Tauta de autou apologoumenou o Phêstos megalê tê phônê phêsin mainê, Paule ta polla se grammata eis manian peritrepei. 25 o de Paulos ou mainomai, phêsin, kratiste Phêste, alla alêtheias kai sôphrosunês rêmata apophthengomai. 26 epistatai gar peri toutôn o basileus pros on parrêsiazomenos lalô, lanthanein gar auton toutôn ou peithomai outhen ou gar estin en gônia pepragmenon touto. 27 pisteueis, basileu Agrippa, tois prophêtais? oida oti pisteueis. 28 o de Agrippas pros ton Paulon en oligô me peitheis Christianon poiêsai. 29 o de Paulos euxaimên an tô theô kai en oligô kai en megalô ou monon se alla kai pantas tous akouontas mou sêmeron genesthai toioutous opoios kai egô eimi parektos tôn desmôn toutôn.

30 Anestê te o basileus kai o êgemôn ê te Bernikê kai oi sugkathêmenoi autois, 31 kai anachôrêsantes elaloun pros allêlous legontes oti ouden thanatou ê desmôn axion prassei o anthrôpos outos. 32 Agrippas de tô Phêstô ephê apolelusthai edunato o anthrôpos outos ei mê epekeklêto Kaisara.

Kapitel 27

1 Ôs de ekrithê tou apoplein êmas eis tên Italian, paredidoun ton te Paulon kai tinas eterous desmôtas ekatontarchê onomati Iouliô speirês Sebastês. 2 epibantes de ploiô Adramuttênô mellonti plein eis tous kata tên Asian topous anêchthêmen ontos sun êmin Aristarchou Makedonos Thessalonikeôs. 3 tê te etera katêchthêmen eis Sidôna, philanthrôpôs te o Ioulios tô Paulô chrêsamenos epetrepsen pros tous philous poreuthenti epimeleias tuchein. 4 kakeithen anachthentes upepleusamen tên Kupron dia to tous anemous einai enantious, 5 to te pelagos to kata tên Kilikian kai Pamphulian diapleusantes katêlthomen eis Mura tês Lukias. 6 Kakei eurôn o ekatontarchês ploion Alexandrinon pleon eis tên Italian enebibasen êmas eis auto. 7 en ikanais de êmerais braduploountes kai molis genomenoi kata tên Knidon, mê proseôntos êmas tou anemou upepleusamen tên Krêtên kata Salmônên, 8 molis te paralegomenoi autên êlthomen eis topon tina kaloumenon Kalous limenas ô engus ên polis Lasea.

9 Ikanou de chronou diagenomenou kai ontos êdê episphalous tou ploos dia to kai tên nêsteian êdê parelêluthenai parênei o Paulos 10 legôn autois andres, theôrô oti meta ubreôs kai pollês zêmias ou monon tou phortiou kai tou ploiou alla kai tôn psuchôn êmôn mellein esesthai ton ploun. 11 o de ekatontarchês tô kubernêtê kai tô nauklêrô mallon epeitheto ê tois upo Paulou legomenois. 12 aneuthetou de tou limenos uparchontos pros paracheimasian oi pleiones ethento boulên anachthênai ekeithen, ei pôs dunainto katantêsantes eis Phoinika paracheimasai limena tês Krêtês bleponta kata liba kai kata chôron.

13 Upopneusantos de notou doxantes tês protheseôs kekratêkenai arantes asson parelegonto tên Krêtên. 14 met’ ou polu de ebalen kat’ autês anemos tuphônikos o kaloumenos eurakulôn 15 sunarpasthentos de tou ploiou kai mê dunamenou antophthalmein tô anemô epidontes epherometha. 16 nêsion de ti upodramontes kaloumenon Kauda ischusamen molis perikrateis genesthai tês skaphês, 17 ên arantes boêtheiais echrônto upozônnuntes to ploion phoboumenoi te mê eis tên Surtin ekpesôsin, chalasantes to skeuos, outôs epheronto. 18 sphodrôs de cheimazomenôn êmôn tê exês ekbolên epoiounto 19 kai tê tritê autocheires tên skeuên tou ploiou erripsan. 20 mête de êliou mête astrôn epiphainontôn epi pleionas êmeras, cheimônos te ouk oligou epikeimenou, loipon periêreito elpis pasa tou sôzesthai êmas.

21 Pollês te asitias uparchousês tote statheis o Paulos en mesô autôn eipen edei men, ô andres, peitharchêsantas moi mê anagesthai apo tês Krêtês kerdêsai te tên ubrin tautên kai tên zêmian. 22 kai ta nun parainô umas euthumein apobolê gar psuchês oudemia estai ex umôn plên tou ploiou. 23 parestê gar moi tautê tê nukti tou theou, ou eimi ô kai latreuô angelos 24 legôn mê phobou, Paule, Kaisari se dei parastênai, kai idou kecharistai soi o theos pantas tous pleontas meta sou. 25 dio euthumeite, andres pisteuô gar tô theô oti outôs estai kath’ on tropon lelalêtai moi. 26 eis nêson de tina dei êmas ekpesein.

27 Ôs de tessareskaidekatê nux egeneto diapheromenôn êmôn en tô Adria, kata meson tês nuktos upenooun oi nautai prosagein tina autois chôran. 28 kai bolisantes euron orguias eikosi, brachu de diastêsantes kai palin bolisantes euron orguias dekapente 29 phoboumenoi te mê pou kata tracheis topous ekpesômen ek prumnês ripsantes agkuras tessaras êuchonto êmeran genesthai. 30 tôn de nautôn zêtountôn phugein ek tou ploiou kai chalasantôn tên skaphên eis tên thalassan prophasei ôs ek prôrês agkuras mellontôn ekteinein, 31 eipen o Paulos tô ekatontarchê kai tois stratiôtais ean mê outoi meinôsin en tô ploiô, umeis sôthênai ou dunasthe. 32 tote apekopsan oi stratiôtai ta schoinia tês skaphês kai eiasan autên ekpesein.

33 Achri de ou êmera êmellen ginesthai, parekalei o Paulos apantas metalabein trophês legôn tessareskaidekatên sêmeron êmeran prosdokôntes asitoi diateleite mêthen proslabomenoi. 34 dio parakalô umas metalabein trophês touto gar pros tês umeteras sôtêrias uparchei, oudenos gar umôn thrix apo tês kephalês apoleitai. 35 eipas de tauta kai labôn arton eucharistêsen tô theô enôpion pantôn kai klasas êrxato esthiein. 36 euthumoi de genomenoi pantes kai autoi proselabonto trophês. 37 êmetha de ai pasai psuchai en tô ploiô ôs ebdomêkonta ex. 38 koresthentes de trophês ekouphizon to ploion ekballomenoi ton siton eis tên thalassan.

39 Ote de êmera egeneto tên gên ouk epeginôskon, kolpon de tina katenooun echonta aigialon eis on ebouleuonto ei dunainto eksôsai to ploion. 40 kai tas agkuras perielontes eiôn eis tên thalassan, ama anentes tas zeuktêrias tôn pêdaliôn kai eparantes ton artemôna tê pneousê kateichon eis ton aigialon. 41 peripesontes de eis topon dithalasson epekeilan tên naun kai ê men prôra ereisasa emeinen asaleutos, ê de prumna elueto upo tês bias. 42 Tôn de stratiôtôn boulê egeneto ina tous desmôtas apokteinôsin, mê tis ekkolumbêsas diaphugê. 43 o de ekatontarchês boulomenos diasôsai ton Paulon ekôlusen autous tou boulêmatos, ekeleusen te tous dunamenous kolumban aporipsantas prôtous epi tên gên exienai 44 kai tous loipous ous men epi sanisin, ous de epi tinôn tôn apo tou ploiou. kai outôs egeneto pantas diasôthênai epi tên gên.

Kapitel 28

1 Kai diasôthentes tote epegnômen oti Melitênê ê nêsos kaleitai. 2 oi te barbaroi pareichon ou tên tuchousan philanthrôpian êmin, apsantes gar puran proselabonto pantas êmas dia ton ueton ton ephestôta kai dia to psuchos. 3 Sustrepsantos de tou Paulou phruganôn ti plêthos kai epithentos epi tên puran, echidna apo tês thermês exelthousa kathêpsen tês cheiros autou. 4 ôs de eidon oi barbaroi kremamenon to thêrion ek tês cheiros autou, pros allêlous elegon pantôs phoneus estin o anthrôpos outos on diasôthenta ek tês thalassês ê dikê zên ouk eiasen. 5 o men oun apotinaxas to thêrion eis to pur epathen ouden kakon, 6 oi de prosedokôn auton mellein pimprasthai ê katapiptein aphnô nekron. epi polu de autôn prosdokôntôn kai theôrountôn mêden atopon eis auton ginomenon metabalomenoi elegon auton einai theon. 7 en de tois peri ton topon ekeinon upêrchen chôria tô prôtô tês nêsou onomati Popliô, os anadexamenos êmas êmeras treis philophronôs exenisen. 8 egeneto de ton patera tou Popliou puretois kai dusenteriô sunechomenon katakeisthai, pros on o Paulos eiselthôn kai proseuxamenos epitheis tas cheiras autô iasato auton. 9 toutou de genomenou [kai] oi loipoi oi en tê nêsô echontes astheneias prosêrchonto kai etherapeuonto, 10 oi kai pollais timais etimêsan êmas kai anagomenois epethento ta pros tas chreias.

11 Meta de treis mênas anêchthêmen en ploiô parakecheimakoti en tê nêsô Alexandrinô parasêmô Dioskourois. 12 kai katachthentes eis Surakousas epemeinamen êmeras treis, 13 othen perielontes katêntêsamen eis Rêgion kai meta mian êmeran epigenomenou notou deuteraioi êlthomen eis Potiolous, 14 ou eurontes adelphous pareklêthêmen par’ autois epimeinai êmeras epta kai outôs eis tên Rômên êlthamen. 15 kakeithen oi adelphoi akousantes ta peri êmôn êlthan eis apantêsin êmin achri Appiou phorou kai Triôn tabernôn. ous idôn o Paulos eucharistêsas tô theô elaben tharsos.

16 Ote de eisêlthomen eis Rômên, epetrapê tô Paulô menein kath’ eauton sun tô phulassonti auton stratiôtê.

17 Egeneto de meta êmeras treis sugkalesasthai auton tous ontas tôn Ioudaiôn prôtous sunelthontôn de autôn elegen pros autous egô, andres adelphoi, ouden enantion poiêsas tô laô ê tois ethesin tois patrôois desmios ex Ierosolumôn paredothên eis tas cheiras tôn Rômaiôn, 18 oitines anakrinantes me eboulonto apolusai dia to mêdemian aitian thanatou uparchein en emoi. 19 antilegontôn de tôn Ioudaiôn ênagkasthên epikalesasthai Kaisara ouch ôs tou ethnous mou echôn ti katêgorein. 20 dia tautên oun tên aitian parekalesa umas idein kai proslalêsai eneken gar tês elpidos tou Israêl tên alusin tautên perikeimai. 21 oi de pros auton eipan êmeis oute grammata peri sou edexametha apo tês Ioudaias oute paragenomenos tis tôn adelphôn apêngeilen ê elalêsen ti peri sou ponêron. 22 axioumen de para sou akousai a phroneis, peri men gar tês aireseôs tautês gnôston êmin estin oti pantachou antilegetai.

23 Taxamenoi de autô êmeran êlthon pros auton eis tên xenian pleiones ois exetitheto diamarturomenos tên basileian tou theou peithôn te autous peri tou Iêsou apo te tou nomou Môuseôs kai tôn prophêtôn, apo prôi eôs esperas. 24 kai oi men epeithonto tois legomenois oi de êpistoun 25 asumphônoi de ontes pros allêlous apeluonto eipontos tou Paulou rêma en, oti kalôs to pneuma to agion elalêsen dia Êsaiou tou prophêtou pros tous pateras umôn 26 legôn

poreuthêti pros ton laon touton kai eipon
akoê akousete kai ou mê sunête
kai blepontes blepsete kai ou mê idête
27 epachunthê gar ê kardia tou laou toutou
kai tois ôsin bareôs êkousan
kai tous ophthalmous autôn ekammusan
mêpote idôsin tois ophthalmois
kai tois ôsin akousôsin
kai tê kardia sunôsin kai epistrepsôsin,
kai iasomai autous.

28 gnôston oun umin estô oti tois ethnesin apestalê touto to sôtêrion tou theou autoi kai akousontai.

29 30 Enemeinen de dietian olên en idiô misthômati kai apedecheto pantas tous eisporeuomenous pros auton, 31 kêrussôn tên basileian tou theou kai didaskôn ta peri tou kuriou Iêsou Christou meta pasês parrêsias akôlutôs.

Andre bøger