Septuaginta

Amos' Bog / Amôs / Αμως

Om oversættelsen: Septuaginta er den græske tradition — den som Helligånden foretrækker. Der er tusinder af afvigelser mellem Septuaginta og den jødiske teksttradition, som "vi" følger her i Vesten.

Teksten fremvises med danske bogstaver. Hvis man foretrækker græske bogstaver, har jeg lavet en version i Unicode (uden accenter): Amos' Bog

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapitel 1

1 logoi Amôs oi egenonto en nakkarim ek Thekoue ous eiden uper Ierousalêm en êmerais Oziou basileôs Iouda kai en êmerais Ieroboam tou Iôas basileôs Israêl pro duo etôn tou seismou
2 kai eipen kurios ek Siôn ephthegxato kai ex Ierousalêm edôken phônên autou kai epenthêsan ai nomai tôn poimenôn kai exêranthê ê koruphê tou Karmêlou
3 kai eipen kurios epi tais trisin asebeiais Damaskou kai epi tais tessarsin ouk apostraphêsomai auton anth ôn eprizon priosin sidêrois tas en gastri echousas tôn en Galaad
4 kai exapostelô pur eis ton oikon Azaêl kai kataphagetai themelia uiou Ader
5 kai suntripsô mochlous Damaskou kai exolethreusô katoikountas ek pediou Ôn kai katakopsô phulên ex andrôn Charran kai aichmalôteuthêsetai laos Surias epiklêtos legei kurios
6 tade legei kurios epi tais trisin asebeiais Gazês kai epi tais tessarsin ouk apostraphêsomai autous eneken tou aichmalôteusai autous aichmalôsian tou Salômôn tou sugkleisai eis tên Idoumaian
7 kai exapostelô pur epi ta teichê Gazês kai kataphagetai themelia autês
8 kai exolethreusô katoikountas ex Azôtou kai exarthêsetai phulê ex Askalônos kai epaxô tên cheira mou epi Akkarôn kai apolountai oi kataloipoi tôn allophulôn legei kurios
9 tade legei kurios epi tais trisin asebeiais Turou kai epi tais tessarsin ouk apostraphêsomai autên anth ôn sunekleisan aichmalôsian tou Salômôn eis tên Idoumaian kai ouk emnêsthêsan diathêkês adelphôn
10 kai exapostelô pur epi ta teichê Turou kai kataphagetai themelia autês
11 tade legei kurios epi tais trisin asebeiais tês Idoumaias kai epi tais tessarsin ouk apostraphêsomai autous eneka tou diôxai autous en romphaia ton adelphon autou kai elumênato mêtran epi gês kai êrpasen eis marturion phrikên autou kai to ormêma autou ephulaxen eis neikos
12 kai exapostelô pur eis Thaiman kai kataphagetai themelia teicheôn autês
13 tade legei kurios epi tais trisin asebeiais uiôn Ammôn kai epi tais tessarsin ouk apostraphêsomai auton anth ôn aneschizon tas en gastri echousas tôn Galaaditôn opôs emplatunôsin ta oria autôn
14 kai anapsô pur epi ta teichê Rabba kai kataphagetai themelia autês meta kraugês en êmera polemou kai seisthêsetai en êmera sunteleias autês
15 kai poreusontai oi basileis autês en aichmalôsia oi iereis autôn kai oi archontes autôn epi to auto legei kurios

Kapitel 2

1 tade legei kurios epi tais trisin asebeiais Môab kai epi tais tessarsin ouk apostraphêsomai auton anth ôn katekausan ta osta basileôs tês Idoumaias eis konian
2 kai exapostelô pur epi Môab kai kataphagetai themelia tôn poleôn autês kai apothaneitai en adunamia Môab meta kraugês kai meta phônês salpingos
3 kai exolethreusô kritên ex autês kai pantas tous archontas autês apoktenô met autou legei kurios
4 tade legei kurios epi tais trisin asebeiais uiôn Iouda kai epi tais tessarsin ouk apostraphêsomai auton eneka tou apôsasthai autous ton nomon kuriou kai ta prostagmata autou ouk ephulaxanto kai eplanêsen autous ta mataia autôn a epoiêsan ois exêkolouthêsan oi pateres autôn opisô autôn
5 kai exapostelô pur epi Ioudan kai kataphagetai themelia Ierousalêm
6 tade legei kurios epi tais trisin asebeiais Israêl kai epi tais tessarsin ouk apostraphêsomai auton anth ôn apedonto arguriou dikaion kai penêta eneken upodêmatôn
7 ta patounta epi ton choun tês gês kai ekondulizon eis kephalas ptôchôn kai odon tapeinôn exeklinan kai uios kai patêr autou eiseporeuonto pros tên autên paidiskên opôs bebêlôsôsin to onoma tou theou autôn
8 kai ta imatia autôn desmeuontes schoiniois parapetasmata epoioun echomena tou thusiastêriou kai oinon ek sukophantiôn epinon en tô oikô tou theou autôn
9 egô de exêra ton Amorraion ek prosôpou autôn ou ên kathôs upsos kedrou to upsos autou kai ischuros ên ôs drus kai exêra ton karpon autou epanôthen kai tas rizas autou upokatôthen
10 kai egô anêgagon umas ek gês Aiguptou kai periêgagon umas en tê erêmô tessarakonta etê tou kataklêronomêsai tên gên tôn Amorraiôn
11 kai elabon ek tôn uiôn umôn eis prophêtas kai ek tôn neaniskôn umôn eis agiasmon mê ouk estin tauta uioi Israêl legei kurios
12 kai epotizete tous êgiasmenous oinon kai tois prophêtais enetellesthe legontes ou mê prophêteusête
13 dia touto idou egô kuliô upokatô umôn on tropon kulietai ê amaxa ê gemousa kalamês
14 kai apoleitai phugê ek dromeôs kai o krataios ou mê kratêsê tês ischuos autou kai o machêtês ou mê sôsê tên psuchên autou
15 kai o toxotês ou mê upostê kai o oxus tois posin autou ou mê diasôthê oude o ippeus ou mê sôsê tên psuchên autou
16 kai eurêsei tên kardian autou en dunasteiais o gumnos diôxetai en ekeinê tê êmera legei kurios

Kapitel 3

1 akousate ton logon touton on elalêsen kurios eph umas oikos Israêl kai kata pasês phulês ês anêgagon ek gês Aiguptou legôn
2 plên umas egnôn ek pasôn phulôn tês gês dia touto ekdikêsô eph umas pasas tas amartias umôn
3 ei poreusontai duo epi to auto katholou ean mê gnôrisôsin eautous
4 ei ereuxetai leôn ek tou drumou autou thêran ouk echôn ei dôsei skumnos phônên autou ek tês mandras autou katholou ean mê arpasê ti
5 ei peseitai orneon epi tên gên aneu ixeutou ei schasthêsetai pagis epi tês gês aneu tou sullabein ti
6 ei phônêsei salpigx en polei kai laos ou ptoêthêsetai ei estai kakia en polei ên kurios ouk epoiêsen
7 dioti ou mê poiêsê kurios o theos pragma ean mê apokalupsê paideian autou pros tous doulous autou tous prophêtas
8 leôn ereuxetai kai tis ou phobêthêsetai kurios o theos elalêsen kai tis ou prophêteusei
9 apangeilate chôrais en Assuriois kai epi tas chôras tês Aiguptou kai eipate sunachthête epi to oros Samareias kai idete thaumasta polla en mesô autês kai tên katadunasteian tên en autê
10 kai ouk egnô a estai enantion autês legei kurios oi thêsaurizontes adikian kai talaipôrian en tais chôrais autôn
11 dia touto tade legei kurios o theos Turos kuklothen ê gê sou erêmôthêsetai kai kataxei ek sou ischun sou kai diarpagêsontai ai chôrai sou
12 tade legei kurios on tropon otan ekspasê o poimên ek stomatos tou leontos duo skelê ê lobon ôtiou outôs ekspasthêsontai oi uioi Israêl oi katoikountes en Samareia katenanti phulês kai en Damaskô iereis
13 akousate kai epimarturasthe tô oikô Iakôb legei kurios o theos o pantokratôr
14 dioti en tê êmera otan ekdikô asebeias tou Israêl ep auton kai ekdikêsô epi ta thusiastêria Baithêl kai kataskaphêsetai ta kerata tou thusiastêriou kai pesountai epi tên gên
15 sugcheô kai pataxô ton oikon ton peripteron epi ton oikon ton therinon kai apolountai oikoi elephantinoi kai prostethêsontai oikoi eteroi polloi legei kurios

Kapitel 4

1 akousate ton logon touton damaleis tês Basanitidos ai en tô orei tês Samareias ai katadunasteuousai ptôchous kai katapatousai penêtas ai legousai tois kuriois autôn epidote êmin opôs piômen
2 omnuei kurios kata tôn agiôn autou dioti idou êmerai erchontai eph umas kai lêmpsontai umas en oplois kai tous meth umôn eis lebêtas upokaiomenous embalousin empuroi loimoi
3 kai exenechthêsesthe gumnai katenanti allêlôn kai aporriphêsesthe eis to oros to Remman legei kurios o theos
4 eisêlthate eis Baithêl kai ênomêsate kai eis Galgala eplêthunate tou asebêsai kai ênegkate eis to prôi thusias umôn eis tên triêmerian ta epidekata umôn
5 kai anegnôsan exô nomon kai epekalesanto omologias apangeilate oti tauta êgapêsan oi uioi Israêl legei kurios o theos
6 kai egô dôsô umin gomphiasmon odontôn en pasais tais polesin umôn kai endeian artôn en pasi tois topois umôn kai ouk epestrepsate pros me legei kurios
7 kai egô aneschon ex umôn ton ueton pro triôn mênôn tou trugêtou kai brexô epi polin mian epi de polin mian ou brexô meris mia brachêsetai kai meris eph ên ou brexô ep autên xêranthêsetai
8 kai sunathroisthêsontai duo kai treis poleis eis polin mian tou piein udôr kai ou mê emplêsthôsin kai ouk epestrepsate pros me legei kurios
9 epataxa umas en purôsei kai en ikterô eplêthunate kêpous umôn ampelônas umôn kai sukônas umôn kai elaiônas umôn katephagen ê kampê kai oud ôs epestrepsate pros me legei kurios
10 exapesteila eis umas thanaton en odô Aiguptou kai apekteina en romphaia tous neaniskous umôn meta aichmalôsias ippôn sou kai anêgagon en puri tas parembolas umôn en tê orgê mou kai oud ôs epestrepsate pros me legei kurios
11 katestrepsa umas kathôs katestrepsen o theos Sodoma kai Gomorra kai egenesthe ôs dalos exespasmenos ek puros kai oud ôs epestrepsate pros me legei kurios
12 dia touto outôs poiêsô soi Israêl plên oti outôs poiêsô soi etoimazou tou epikaleisthai ton theon sou Israêl
13 dioti idou egô stereôn brontên kai ktizôn pneuma kai apangellôn eis anthrôpous ton christon autou poiôn orthron kai omichlên kai epibainôn epi ta upsê tês gês kurios o theos o pantokratôr onoma autô

Kapitel 5

1 akousate ton logon kuriou touton on egô lambanô eph umas thrênon oikos Israêl
2 epesen ouketi mê prosthê tou anastênai parthenos tou Israêl esphalen epi tês gês autês ouk estin o anastêsôn autên
3 dioti tade legei kurios kurios ê polis ex ês exeporeuonto chilioi upoleiphthêsontai ekaton kai ex ês exeporeuonto ekaton upoleiphthêsontai deka tô oikô Israêl
4 dioti tade legei kurios pros ton oikon Israêl ekzêtêsate me kai zêsesthe
5 kai mê ekzêteite Baithêl kai eis Galgala mê eisporeuesthe kai epi to phrear tou orkou mê diabainete oti Galgala aichmalôteuomenê aichmalôteuthêsetai kai Baithêl estai ôs ouch uparchousa
6 ekzêtêsate ton kurion kai zêsate opôs mê analampsê ôs pur o oikos Iôsêph kai kataphagetai auton kai ouk estai o sbesôn tô oikô Israêl
7 kurios o poiôn eis upsos krima kai dikaiosunên eis gên ethêken
8 poiôn panta kai metaskeuazôn kai ektrepôn eis to prôi skian thanatou kai êmeran eis nukta suskotazôn o proskaloumenos to udôr tês thalassês kai ekcheôn auto epi prosôpou tês gês kurios o theos o pantokratôr onoma autô
9 o diairôn suntrimmon ep ischun kai talaipôrian epi ochurôma epagôn
10 emisêsan en pulais elegchonta kai logon osion ebdeluxanto
11 dia touto anth ôn katekondulizete ptôchous kai dôra eklekta edexasthe par autôn oikous xustous ôkodomêsate kai ou mê katoikêsête en autois ampelônas epithumêtous ephuteusate kai ou mê piête ton oinon ex autôn
12 oti egnôn pollas asebeias umôn kai ischurai ai amartiai umôn katapatountes dikaion lambanontes allagmata kai penêtas en pulais ekklinontes
13 dia touto o suniôn en tô kairô ekeinô siôpêsetai oti kairos ponêros estin
14 ekzêtêsate to kalon kai mê to ponêron opôs zêsête kai estai outôs meth umôn kurios o theos o pantokratôr on tropon eipate
15 memisêkamen ta ponêra kai êgapêkamen ta kala kai apokatastêsate en pulais krima opôs eleêsê kurios o theos o pantokratôr tous periloipous tou Iôsêph
16 dia touto tade legei kurios o theos o pantokratôr en pasais plateiais kopetos kai en pasais odois rêthêsetai ouai ouai klêthêsetai geôrgos eis penthos kai kopeton kai eis eidotas thrênon
17 kai en pasais odois kopetos dioti dieleusomai dia mesou sou eipen kurios
18 ouai oi epithumountes tên êmeran kuriou ina ti autê umin ê êmera tou kuriou kai autê estin skotos kai ou phôs
19 on tropon otan phugê anthrôpos ek prosôpou tou leontos kai empesê autô ê arkos kai eispêdêsê eis ton oikon autou kai apereisêtai tas cheiras autou epi ton toichon kai dakê auton o ophis
20 ouchi skotos ê êmera tou kuriou kai ou phôs kai gnophos ouk echôn phengos autê
21 memisêka apôsmai eortas umôn kai ou mê osphranthô en tais panêguresin umôn
22 dioti kai ean enegkête moi olokautômata kai thusias umôn ou prosdexomai auta kai sôtêriou epiphaneias umôn ouk epiblepsomai
23 metastêson ap emou êchon ôdôn sou kai psalmon organôn sou ouk akousomai
24 kai kulisthêsetai ôs udôr krima kai dikaiosunê ôs cheimarrous abatos
25 mê sphagia kai thusias prosênegkate moi en tê erêmô tessarakonta etê oikos Israêl
26 kai anelabete tên skênên tou Moloch kai to astron tou theou umôn Raiphan tous tupous autôn ous epoiêsate eautois
27 kai metoikiô umas epekeina Damaskou legei kurios o theos o pantokratôr onoma autô

Kapitel 6

1 ouai tois exouthenousin Siôn kai tois pepoithosin epi to oros Samareias apetrugêsan archas ethnôn kai eisêlthon autoi oikos tou Israêl
2 diabête pantes kai idete kai dielthate ekeithen eis Emath Rabba kai katabête ekeithen eis Geth allophulôn tas kratistas ek pasôn tôn basileiôn toutôn ei pleona ta oria autôn estin tôn umeterôn oriôn
3 oi erchomenoi eis êmeran kakên oi engizontes kai ephaptomenoi sabbatôn pseudôn
4 oi katheudontes epi klinôn elephantinôn kai kataspatalôntes epi tais strômnais autôn kai esthontes eriphous ek poimniôn kai moscharia ek mesou boukoliôn galathêna
5 oi epikrotountes pros tên phônên tôn organôn ôs estôta elogisanto kai ouch ôs pheugonta
6 oi pinontes ton diulismenon oinon kai ta prôta mura chriomenoi kai ouk epaschon ouden epi tê suntribê Iôsêph
7 dia touto nun aichmalôtoi esontai ap archês dunastôn kai exarthêsetai chremetismos ippôn ex Ephraim
8 oti ômosen kurios kath eautou dioti bdelussomai egô pasan tên ubrin Iakôb kai tas chôras autou memisêka kai exarô polin sun pasin tois katoikousin autên
9 kai estai ean upoleiphthôsin deka andres en oikia mia kai apothanountai kai upoleiphthêsontai oi kataloipoi
10 kai lêmpsontai oi oikeioi autôn kai parabiôntai tou exenegkai ta osta autôn ek tou oikou kai erei tois proestêkosi tês oikias ei eti uparchei para soi kai erei ouketi kai erei siga eneka tou mê onomasai to onoma kuriou
11 dioti idou kurios entelletai kai pataxei ton oikon ton megan thlasmasin kai ton oikon ton mikron ragmasin
12 ei diôxontai en petrais ippoi ei parasiôpêsontai en thêleiais oti umeis exestrepsate eis thumon krima kai karpon dikaiosunês eis pikrian
13 oi euphrainomenoi ep oudeni logô oi legontes ouk en tê ischui êmôn eschomen kerata
14 dioti idou egô epegeirô eph umas oikos tou Israêl ethnos kai ekthlipsousin umas tou mê eiselthein eis Emath kai eôs tou cheimarrou tôn dusmôn

Kapitel 7

1 outôs edeixen moi kurios kai idou epigonê akridôn erchomenê eôthinê kai idou brouchos eis Gôg o basileus
2 kai estai ean suntelesê tou kataphagein ton chorton tês gês kai eipa kurie kurie ileôs genou tis anastêsei ton Iakôb oti oligostos estin
3 metanoêson kurie epi toutô kai touto ouk estai legei kurios
4 outôs edeixen moi kurios kai idou ekalesen tên dikên en puri kurios kai katephage tên abusson tên pollên kai katephagen tên merida
5 kai eipa kurie kurie kopason dê tis anastêsei ton Iakôb oti oligostos estin
6 metanoêson kurie epi toutô kai touto ou mê genêtai legei kurios
7 outôs edeixen moi kurios kai idou anêr estêkôs epi teichous adamantinou kai en tê cheiri autou adamas
8 kai eipen kurios pros me ti su oras Amôs kai eipa adamanta kai eipen kurios pros me idou egô entassô adamanta en mesô laou mou Israêl ouketi mê prosthô tou parelthein auton
9 kai aphanisthêsontai bômoi tou gelôtos kai ai teletai tou Israêl exerêmôthêsontai kai anastêsomai epi ton oikon Ieroboam en romphaia
10 kai exapesteilen Amasias o iereus Baithêl pros Ieroboam basilea Israêl legôn sustrophas poieitai kata sou Amôs en mesô oikou Israêl ou mê dunêtai ê gê upenegkein apantas tous logous autou
11 dioti tade legei Amôs en romphaia teleutêsei Ieroboam o de Israêl aichmalôtos achthêsetai apo tês gês autou
12 kai eipen Amasias pros Amôs o orôn badize ekchôrêson eis gên Iouda kai ekei katabiou kai ekei prophêteuseis
13 eis de Baithêl ouketi mê prosthês tou prophêteusai oti agiasma basileôs estin kai oikos basileias estin
14 kai apekrithê Amôs kai eipen pros Amasian ouk êmên prophêtês egô oude uios prophêtou all ê aipolos êmên kai knizôn sukamina
15 kai anelaben me kurios ek tôn probatôn kai eipen kurios pros me badize prophêteuson epi ton laon mou Israêl
16 kai nun akoue logon kuriou su legeis mê prophêteue epi ton Israêl kai ou mê ochlagôgêsês epi ton oikon Iakôb
17 dia touto tade legei kurios ê gunê sou en tê polei porneusei kai oi uioi sou kai ai thugateres sou en romphaia pesountai kai ê gê sou en schoiniô katametrêthêsetai kai su en gê akathartô teleutêseis o de Israêl aichmalôtos achthêsetai apo tês gês autou

Kapitel 8

1 outôs edeixen moi kurios kai idou angos ixeutou
2 kai eipen ti su blepeis Amôs kai eipa angos ixeutou kai eipen kurios pros me êkei to peras epi ton laon mou Israêl ouketi mê prosthô tou parelthein auton
3 kai ololuxei ta phatnômata tou naou en ekeinê tê êmera legei kurios polus o peptôkôs en panti topô epirripsô siôpên
4 akousate dê tauta oi ektribontes eis to prôi penêta kai katadunasteuontes ptôchous apo tês gês
5 oi legontes pote dieleusetai o mên kai empolêsomen kai ta sabbata kai anoixomen thêsaurous tou poiêsai mikron metron kai tou megalunai stathmia kai poiêsai zugon adikon
6 tou ktasthai en arguriô ptôchous kai tapeinon anti upodêmatôn kai apo pantos genêmatos emporeusometha
7 omnuei kurios kath uperêphanias Iakôb ei epilêsthêsetai eis neikos panta ta erga umôn
8 kai epi toutois ou tarachthêsetai ê gê kai penthêsei pas o katoikôn en autê kai anabêsetai ôs potamos sunteleia kai katabêsetai ôs potamos Aiguptou
9 kai estai en ekeinê tê êmera legei kurios o theos kai dusetai o êlios mesêmbrias kai suskotasei epi tês gês en êmera to phôs
10 kai metastrepsô tas eortas umôn eis penthos kai pasas tas ôdas umôn eis thrênon kai anabibô epi pasan osphun sakkon kai epi pasan kephalên phalakrôma kai thêsomai auton ôs penthos agapêtou kai tous met autou ôs êmeran odunês
11 idou êmerai erchontai legei kurios kai exapostelô limon epi tên gên ou limon artou oude dipsan udatos alla limon tou akousai logon kuriou
12 kai saleuthêsontai udata eôs thalassês kai apo borra eôs anatolôn peridramountai zêtountes ton logon kuriou kai ou mê eurôsin
13 en tê êmera ekeinê ekleipsousin ai parthenoi ai kalai kai oi neaniskoi en dipsei
14 oi omnuontes kata tou ilasmou Samareias kai oi legontes zê o theos sou Dan kai zê o theos sou Bêrsabee kai pesountai kai ou mê anastôsin eti

Kapitel 9

1 eidon ton kurion ephestôta epi tou thusiastêriou kai eipen pataxon epi to ilastêrion kai seisthêsetai ta propula kai diakopson eis kephalas pantôn kai tous kataloipous autôn en romphaia apoktenô ou mê diaphugê ex autôn pheugôn kai ou mê diasôthê ex autôn anasôzomenos
2 ean katorugôsin eis adou ekeithen ê cheir mou anaspasei autous kai ean anabôsin eis ton ouranon ekeithen kataxô autous
3 ean egkrubôsin eis tên koruphên tou Karmêlou ekeithen exereunêsô kai lêmpsomai autous kai ean katadusôsin ex ophthalmôn mou eis ta bathê tês thalassês ekei enteloumai tô drakonti kai dêxetai autous
4 kai ean poreuthôsin en aichmalôsia pro prosôpou tôn echthrôn autôn ekei enteloumai tê romphaia kai apoktenei autous kai stêriô tous ophthalmous mou ep autous eis kaka kai ouk eis agatha
5 kai kurios kurios o theos o pantokratôr o ephaptomenos tês gês kai saleuôn autên kai penthêsousin pantes oi katoikountes autên kai anabêsetai ôs potamos sunteleia autês kai katabêsetai ôs potamos Aiguptou
6 o oikodomôn eis ton ouranon anabasin autou kai tên epangelian autou epi tês gês themeliôn o proskaloumenos to udôr tês thalassês kai ekcheôn auto epi prosôpon tês gês kurios o theos o pantokratôr onoma autô
7 ouch ôs uioi Aithiopôn umeis este emoi uioi Israêl legei kurios ou ton Israêl anêgagon ek gês Aiguptou kai tous allophulous ek Kappadokias kai tous Surous ek bothrou
8 idou oi ophthalmoi kuriou tou theou epi tên basileian tôn amartôlôn kai exarô autên apo prosôpou tês gês plên oti ouk eis telos exarô ton oikon Iakôb legei kurios
9 dioti idou egô entellomai kai likmiô en pasi tois ethnesin ton oikon tou Israêl on tropon likmatai en tô likmô kai ou mê pesê suntrimma epi tên gên
10 en romphaia teleutêsousi pantes amartôloi laou mou oi legontes ou mê engisê oud ou mê genêtai eph êmas ta kaka
11 en tê êmera ekeinê anastêsô tên skênên Dauid tên peptôkuian kai anoikodomêsô ta peptôkota autês kai ta kateskammena autês anastêsô kai anoikodomêsô autên kathôs ai êmerai tou aiônos
12 opôs ekzêtêsôsin oi kataloipoi tôn anthrôpôn kai panta ta ethnê eph ous epikeklêtai to onoma mou ep autous legei kurios o theos o poiôn tauta
13 idou êmerai erchontai legei kurios kai katalêmpsetai o aloêtos ton trugêton kai perkasei ê staphulê en tô sporô kai apostalaxei ta orê glukasmon kai pantes oi bounoi sumphutoi esontai
14 kai epistrepsô tên aichmalôsian laou mou Israêl kai oikodomêsousin poleis tas êphanismenas kai katoikêsousin kai kataphuteusousin ampelônas kai piontai ton oinon autôn kai phuteusousin kêpous kai phagontai ton karpon autôn
15 kai kataphuteusô autous epi tês gês autôn kai ou mê ekspasthôsin ouketi apo tês gês autôn ês edôka autois legei kurios o theos o pantokratôr

Andre bøger