Johannes' Åbenbaring

Om teksten: Dette er Det Nye Testamente på originalsproget, græsk. ("Originalsprog" er selvfølgelig så meget sagt — eftersom der er tusinder af tekstvarianter, men teksten er den aleksandrinske tekst, der er redigeret af Westcott og Hort).

Teksten fremvises i danske bogstaver. Hvis man foretrækker at se de græske bogstaver, er der en parallelside i Unicode: Johannes' Åbenbaring. Hvis man er bedre til dansk, er der en dansk oversættelse fra 1907: Johannes' Åbenbaring.

Kapitler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

APOKALUPSIS TOU AGIOU IÔANNOU TOU THEOLOGOU

Kapitel 1

1 Apokalupsis Iêsou Christou ên edôken autô o theos deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei, kai esêmanen aposteilas dia tou angelou autou tô doulô autou Iôannê, 2 os emarturêsen ton logon tou theou kai tên marturian Iêsou Christou osa eiden. 3 makarios o anaginôskôn kai oi akouontes tous logous tês prophêteias kai têrountes ta en autê gegrammena, o gar kairos engus.

4 Iôannês tais epta ekklêsiais tais en tê Asia charis umin kai eirênê apo o ôn kai o ên kai o erchomenos kai apo tôn epta pneumatôn a enôpion tou thronou autou 5 kai apo Iêsou Christou, o martus, o pistos, o prôtotokos tôn nekrôn kai o archôn tôn basileôn tês gês.

Tô agapônti êmas kai lusanti êmas ek tôn amartiôn [êmôn] en tô aimati autou, 6 kai epoiêsen êmas basileian, iereis tô theô kai patri autou, autô ê doxa kai to kratos eis tous aiônas amên.

7 Idou erchetai meta tôn nephelôn,

kai opsetai auton pas ophthalmos
kai oitines auton exekentêsan,
kai kopsontai ep’ auton pasai ai phulai tês gês.

nai, amên.

8 Egô eimi to Alpha kai to Ô, legei kurios o theos, o ôn kai o ên kai o erchomenos, o pantokratôr.

9 Egô Iôannês, o adelphos umôn kai sugkoinônos en tê thlipsei kai basileia kai upomonê en Iêsou, egenomên en tê nêsô tê kaloumenê Patmô dia ton logon tou theou kai tên marturian Iêsou. 10 egenomên en pneumati en tê kuriakê êmera kai êkousa opisô mou phônên megalên ôs salpingos 11 legousês, O blepeis grapson eis biblion kai pempson tais epta ekklêsiais, eis Epheson kai eis Smurnan kai eis Pergamon kai eis Thuateira kai eis Sardeis kai eis Philadelpheian kai eis Laodikeian.

12 Kai epestrepsa blepein tên phônên êtis elalei met’ emou, kai epistrepsas eidon epta luchnias chrusas 13 kai en mesô tôn luchniôn omoion uion anthrôpou endedumenon podêrê kai periezôsmenon pros tois mastois zônên chrusan. 14 ê de kephalê autou kai ai triches leukai ôs erion leukon ôs chiôn kai oi ophthalmoi autou ôs phlox puros 15 kai oi podes autou omoioi chalkolibanô ôs en kaminô pepurômenês kai ê phônê autou ôs phônê udatôn pollôn, 16 kai echôn en tê dexia cheiri autou asteras epta kai ek tou stomatos autou romphaia distomos oxeia ekporeuomenê kai ê opsis autou ôs o êlios phainei en tê dunamei autou.

17 Kai ote eidon auton, epesa pros tous podas autou ôs nekros, kai ethêken tên dexian autou ep’ eme legôn, Mê phobou egô eimi o prôtos kai o eschatos 18 kai o zôn kai egenomên nekros kai idou zôn eimi eis tous aiônas tôn aiônôn kai echô tas kleis tou thanatou kai tou adou. 19 grapson oun a eides kai a eisin kai a mellei ginesthai meta tauta. 20 to mustêrion tôn epta asterôn ous eides epi tês dexias mou kai tas epta luchnias tas chrusas oi epta asteres angeloi tôn epta ekklêsiôn eisin kai ai luchniai ai epta epta ekklêsiai eisin.

Kapitel 2

1 Tô angelô tô en Ephesô ekklêsias grapson

Tade legei o kratôn tous epta asteras en tê dexia autou, o peripatôn en mesô tôn epta luchniôn tôn chrusôn 2 Oida ta erga sou kai ton kopon kai tên upomonên sou kai oti ou dunê bastasai kakous, kai epeirasas tous legontas eautous apostolous kai ouk eisin kai eures autous pseudeis, 3 kai upomonên echeis kai ebastasas dia to onoma mou kai ou kekopiakes. 4 alla echô kata sou oti tên agapên sou tên prôtên aphêkes. 5 mnêmoneue oun pothen peptôkas kai metanoêson kai ta prôta erga poiêson ei de mê, erchomai soi kai kinêsô tên luchnian sou ek tou topou autês, ean mê metanoêsês. 6 alla touto echeis, oti miseis ta erga tôn Nikolaitôn a kagô misô. 7 o echôn ous akousatô ti to pneuma legei tais ekklêsiais tô nikônti dôsô autô phagein ek tou xulou tês zôês, o estin en tô paradeisô tou theou.

8 Kai tô angelô tô en Smurnê ekklêsias grapson

Tade legei o prôtos kai o eschatos, os egeneto nekros kai ezêsen 9 oida sou tên thlipsin kai tên ptôcheian, alla plousios ei, kai tên blasphêmian ek tôn legontôn Ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagôgê tou Satana. 10 mê phobou a melleis paschein. idou mellei ballein o diabolos ex umôn eis phulakên ina peirasthête kai echête thlipsin êmerôn deka. ginou pistos achri thanatou kai dôsô soi ton stephanon tês zôês. 11 o echôn ous akousatô ti to pneuma legei tais ekklêsiais. o nikôn ou mê adikêthê ek tou thanatou tou deuterou.

12 Kai tô angelô tês en Pergamô ekklêsias grapson

Tade legei o echôn tên romphaian tên distomon tên oxeian 13 Oida pou katoikeis, opou o thronos tou Satana, kai krateis to onoma mou kai ouk êrnêsô tên pistin mou kai en tais êmerais Antipas o martus mou o pistos [mou], os apektanthê par’ umin, opou o Satanas katoikei. 14 all’ echô kata sou oliga oti echeis ekei kratountas tên didachên Balaam, os edidasken tô Balak balein skandalon enôpion tôn uiôn Israêl phagein eidôlothuta kai porneusai. 15 outôs echeis kai su kratountas tên didachên Nikolaitôn omoiôs. 16 metanoêson oun ei de mê erchomai soi tachu kai polemêsô met’ autôn en tê romphaia tou stomatos mou. 17 o echôn ous akousatô ti to pneuma legei tais ekklêsiais. tô nikônti dôsô autô tou manna tou kekrummenou kai dôsô autô psêphon leukên, kai epi tên psêphon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei mê o lambanôn.

18 Kai tô angelô tô en Thuateirois ekklêsias grapson

Tade legei o uios tou theou, o echôn tous ophthalmous [autou] ôs phloga puros kai oi podes autou omoioi chalkolibanô 19 Oida sou ta erga kai tên agapên kai tên pistin kai tên diakonian kai tên upomonên sou kai ta erga sou ta eschata pleiona tôn prôtôn. 20 alla echô kata sou oti apheis tên gunaika Iezabel, ê legousa eautên prophêtin kai didaskei kai plana tous emous doulous porneusai kai phagein eidôlothuta. 21 kai edôka autê chronon ina metanoêsê kai ou thelei metanoêsai ek tês porneias autês. 22 idou ballô autên eis klinên kai tous moicheuontas met’ autês eis thlipsin megalên, ean mê metanoêsousin ek tôn ergôn autês, 23 kai ta tekna autês apoktenô en thanatô. kai gnôsontai pasai ai ekklêsiai oti egô eimi o eraunôn nephrous kai kardias kai dôsô umin ekastô kata ta erga umôn. 24 umin de legô tois loipois tois en Thuateirois, osoi ouk echousin tên didachên tautên, oitines ouk egnôsan ta bathea tou Satana ôs legousin ou ballô eph’ umas allo baros, 25 plên o echete kratêsate achris ou an êxô. 26 kai o nikôn kai o têrôn achri telous ta erga mou,

dôsô autô exousian epi tôn ethnôn

27 kai poimanei autous en rabdô sidêra

ôs ta skeuê ta keramika suntribetai

28 ôs kagô eilêpha para tou patros mou, kai dôsô autô ton astera ton prôinon. 29 o echôn ous akousatô ti to pneuma legei tais ekklêsiais.

Kapitel 3

1 Kai tô angelô tês en Sardesin ekklêsias grapson

Tade legei o echôn ta epta pneumata tou theou kai tous epta asteras Oida sou ta erga oti onoma echeis oti zês kai nekros ei. 2 ginou grêgorôn kai stêrison ta loipa a emellon apothanein, ou gar eurêka sou erga peplêrômena enôpion tou theou mou. 3 mnêmoneue oun pôs eilêphas kai êkousas kai têrei kai metanoêson. ean oun mê grêgorêsês êxô ôs kleptês, kai ou mê gnôs poian ôran êxô epi se. 4 alla echeis oliga onomata en Sardesin a ouk emolunan ta imatia autôn kai peripatêsousin met’ emou en leukois, oti axioi eisin. 5 o nikôn outôs peribaleitai en imatiois leukois kai ou mê exaleipsô to onoma autou ek tês biblou tês zôês kai omologêsô to onoma autou enôpion tou patros mou kai enôpion tôn angelôn autou. 6 o echôn ous akousatô ti to pneuma legei tais ekklêsiais.

7 Kai tô angelô tês en Philadelpheia ekklêsias grapson
Tade legei o agios, o alêthinos,
o echôn tên klein Dauid,
o anoigôn kai oudeis kleisei
kai kleiôn kai oudeis anoigei

8 Oida sou ta erga, idou dedôka enôpion sou thuran êneôgmenên, ên oudeis dunatai kleisai autên, oti mikran echeis dunamin kai etêrêsas mou ton logon kai ouk êrnêsô to onoma mou. 9 idou didô ek tês sunagôgês tou Satana tôn legontôn eautous Ioudaious einai, kai ouk eisin alla pseudontai. idou poiêsô autous ina êxousin kai proskunêsousin enôpion tôn podôn sou kai gnôsin oti egô êgapêsa se. 10 oti etêrêsas ton logon tês upomonês mou, kagô se têrêsô ek tês ôras tou peirasmou tês mellousês erchesthai epi tês oikoumenês olês peirasai tous katoikountas epi tês gês. 11 erchomai tachu kratei o echeis, ina mêdeis labê ton stephanon sou. 12 o nikôn poiêsô auton stulon en tô naô tou theou mou kai exô ou mê exelthê eti kai grapsô ep’ auton to onoma tou theou mou kai to onoma tês poleôs tou theou mou, tês kainês Ierousalêm ê katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou, kai to onoma mou to kainon. 13 o echôn ous akousatô ti to pneuma legei tais ekklêsiais.

14 Kai tô angelô tês en Laodikeia ekklêsias grapson

Tade legei o amên, o martus o pistos kai [o] alêthinos, ê archê tês ktiseôs tou theou

15 Oida sou ta erga oti oute psuchros ei oute zestos. ophelon psuchros ês ê zestos. 16 outôs oti chliaros ei kai oute zestos oute psuchros, mellô se emesai ek tou stomatos mou. 17 oti legeis oti Plousios eimi kai peploutêka kai ouden chreian echô, kai ouk oidas oti su ei o talaipôros kai eleeinos kai ptôchos kai tuphlos kai gumnos, 18 sumbouleuô soi agorasai par’ emou chrusion pepurômenon ek puros ina ploutêsês kai imatia leuka ina peribalê kai mê phanerôthê ê aischunê tês gumnotêtos sou, kai kollourion egchrisai tous ophthalmous sou ina blepês. 19 egô osous ean philô elegchô kai paideuô zêleue oun kai metanoêson. 20 idou estêka epi tên thuran kai krouô ean tis akousê tês phônês mou kai anoixê tên thuran, eiseleusomai pros auton kai deipnêsô met’ autou kai autos met’ emou. 21 o nikôn dôsô autô kathisai met’ emou en tô thronô mou, ôs kagô enikêsa kai ekathisa meta tou patros mou en tô thronô autou. 22 o echôn ous akousatô ti to pneuma legei tais ekklêsiais.

Kapitel 4

1 Meta tauta eidon, kai idou thura êneôgmenê en tô ouranô, kai ê phônê ê prôtê ên êkousa ôs salpingos lalousês met’ emou legôn, Anaba ôde kai deixô soi a dei genesthai meta tauta. 2 eutheôs egenomên en pneumati kai idou thronos ekeito en tô ouranô kai epi ton thronon kathêmenos, 3 kai o kathêmenos omoios orasei lithô iaspidi kai sardiô kai iris kuklothen tou thronou omoios orasei smaragdinô. 4 kai kuklothen tou thronou thronoi eikosi tessares, kai epi tous thronous eikosi tessaras presbuterous kathêmenous peribeblêmenous imatiois leukois kai epi tas kephalas autôn stephanous chrusous. 5 kai ek tou thronou ekporeuontai astrapai kai phônai kai brontai, kai epta lampades puros kaiomenai enôpion tou thronou a eisin ta epta pneumata tou theou, 6 kai enôpion tou thronou ôs thalassa ualinê omoia krustallô.

Kai en mesô tou thronou kai kuklô tou thronou tessara zôa gemonta ophthalmôn emprosthen kai opisthen. 7 kai to zôon to prôton omoion leonti kai to deuteron zôon omoion moschô kai to triton zôon echôn to prosôpon ôs anthrôpou kai to tetarton zôon omoion aetô petomenô. 8 kai ta tessara zôa, en kath’ en autôn echôn ana pterugas ex, kuklothen kai esôthen gemousin ophthalmôn, kai anapausin ouk echousin êmeras kai nuktos legontes,

Agios agios agios´
kurios o theos o pantokratôr,
o ên kai o ôn kai o erchomenos.

9 kai otan dôsousin ta zôa doxan kai timên kai eucharistian tô kathêmenô epi tou thronou tô zônti eis tous aiônas tôn aiônôn, 10 pesountai oi eikosi tessares presbuteroi enôpion tou kathêmenou epi tou thronou kai proskunêsousin tô zônti eis tous aiônas tôn aiônôn kai balousin tous stephanous autôn enôpion tou thronou legontes,

11 Axios ei, o kurios kai o theos êmôn

labein tên doxan kai tên timên kai tên dunamin,
oti su ektisas ta panta
kai dia to thelêma sou êsan kai ektisthêsan

Kapitel 5

1 Kai eidon epi tên dexian tou kathêmenou epi tou thronou biblion gegrammenon esôthen kai opisthen katesphragismenon sphragisin epta. 2 kai eidon angelon ischuron kêrussonta en phônê megalê, Tis axios anoixai to biblion kai lusai tas sphragidas autou? 3 kai oudeis edunato en tô ouranô oude epi tês gês oude upokatô tês gês anoixai to biblion oute blepein auto. 4 kai [egô] eklaion polu, oti oudeis axios eurethê anoixai to biblion oute blepein auto. 5 kai eis ek tôn presbuterôn legei moi, Mê klaie, idou enikêsen o leôn o ek tês phulês Iouda, ê riza Dauid, anoixai to biblion kai tas epta sphragidas autou.

6 Kai eidon en mesô tou thronou kai tôn tessarôn zôôn kai en mesô tôn presbuterôn arnion estêkos ôs esphagmenon echôn kerata epta kai ophthalmous epta oi eisin ta [epta] pneumata tou theou apestalmenoi eis pasan tên gên. 7 kai êlthen kai eilêphen ek tês dexias tou kathêmenou epi tou thronou. 8 kai ote elaben to biblion ta tessara zôa kai oi eikosi tessares presbuteroi epesan enôpion tou arniou echontes ekastos kitharan kai phialas chrusas gemousas thumiamatôn, ai eisin ai proseuchai tôn agiôn, 9 kai adousin ôdên kainên legontes,

Axios ei labein to biblion
kai anoixai tas sphragidas autou,
oti esphagês kai êgorasas tô theô en tô aimati sou
ek pasês phulês kai glôssês kai laou kai ethnous

10 kai epoiêsas autous tô theô êmôn basileian kai iereis

kai basileuousin epi tês gês.

11 Kai eidon kai êkousa phônên angelôn pollôn kuklô tou thronou kai tôn zôôn kai tôn presbuterôn, kai ên o arithmos autôn muriades muriadôn kai chiliades chiliadôn 12 legontes phônê megalê

Axion estin to arnion to esphagmenon labein
tên dunamin kai plouton kai sophian kai ischun
kai timên kai doxan kai eulogian.

13 kai pan ktisma o en tô ouranô kai epi tês gês kai upokatô tês gês kai epi tês thalassês [estin] kai ta en autois panta êkousa legontas

Tô kathêmenô epi tou thronou kai tô arniô
ê eulogia kai ê timê kai ê doxa kai to kratos
eis tous aiônas tôn aiônôn.

14 kai ta tessara zôa elegon, Amên. kai oi presbuteroi epesan kai prosekunêsan.

Kapitel 6

1 Kai eidon ote ênoixen to arnion mian ek tôn epta sphragidôn, kai êkousa enos ek tôn tessarôn zôôn legontos ôs phônê brontês, Erchou. 2 kai eidon kai idou ippos leukos kai o kathêmenos ep’ auton echôn toxon kai edothê autô stephanos kai exêlthen nikôn kai ina nikêsê.

3 Kai ote ênoixen tên sphragida tên deuteran, êkousa tou deuterou zôou legontos, Erchou. 4 kai exêlthen allos ippos purros, kai tô kathêmenô ep’ auton edothê [autô] labein tên eirênên [ek] tês gês kai ina allêlous sphaxousin kai edothê autô machaira megalê.

5 Kai ote ênoixen tên sphragida tên tritên, êkousa tou tritou zôou legontos, Erchou. kai eidon kai idou ippos melas, kai o kathêmenos ep’ auton echôn zugon en tê cheiri autou. 6 kai êkousa ôs phônên en mesô tôn tessarôn zôôn legousan, Choinix sitou dênariou kai treis choinikes krithôn dênariou kai to elaion kai ton oinon mê adikêsês.

7 Kai ote ênoixen tên sphragida tên tetartên, êkousa phônên tou tetartou zôou legontos, Erchou. 8 kai eidon kai idou ippos chlôros, kai o kathêmenos epanô [autou] onoma autô [o] thanatos, kai o adês êkolouthei met’ autou kai edothê autois exousia epi to tetarton tês gês apokteinai en romphaia kai en limô kai en thanatô kai upo tôn thêriôn tês gês.

9 Kai ote ênoixen tên pemptên sphragida eidon upokatô tou thusiastêriou tas psuchas tôn esphagmenôn dia ton logon tou theou kai dia tên marturian ên eichon. 10 kai ekraxan phônê megalê legontes, Eôs pote, o despotês o agios kai alêthinos ou krineis kai ekdikeis to aima êmôn ek tôn katoikountôn epi tês gês? 11 kai edothê autois ekastô stolê leukê kai errethê autois ina anapausontai eti chronon mikron, eôs plêrôthôsin kai oi sundouloi autôn kai oi adelphoi autôn oi mellontes apoktennesthai ôs kai autoi.

12 Kai eidon ote ênoixen tên sphragida tên ektên, kai seismos megas egeneto kai o êlios egeneto melas ôs sakkos trichinos kai ê selênê olê egeneto ôs aima 13 kai oi asteres tou ouranou epesan eis tên gên, ôs sukê ballei tous olunthous autês upo anemou megalou seiomenê, 14 kai o ouranos apechôristhê ôs biblion elissomenon kai pan oros kai nêsos ek tôn topôn autôn ekinêthêsan. 15 kai oi basileis tês gês kai oi megistanes kai oi chiliarchoi kai oi plousioi kai oi ischuroi kai pas doulos kai eleutheros ekrupsan eautous eis ta spêlaia kai eis tas petras tôn oreôn 16 kai legousin tois oresin kai tais petrais, Pesete eph’ êmas kai krupsate êmas apo prosôpou tou kathêmenou epi tou thronou kai apo tês orgês tou arniou, 17 oti êlthen ê êmera ê megalê tês orgês autôn, kai tis dunatai stathênai?

Kapitel 7

1 Meta touto eidon tessaras angelous estôtas epi tas tessaras gônias tês gês kratountas tous tessaras anemous tês gês ina mê pneê anemos epi tês gês mête epi tês thalassês mête epi pan dendron. 2 kai eidon allon angelon anabainonta apo anatolês êliou echonta sphragida theou zôntos, kai ekraxen phônê megalê tois tessarsin angelois ois edothê autois adikêsai tên gên kai tên thalassan 3 legôn, Mê adikêsête tên gên mête tên thalassan mête ta dendra, achri sphragisômen tous doulous tou theou êmôn epi tôn metôpôn autôn. 4 kai êkousa ton arithmon tôn esphragismenôn, ekaton tesserakonta tessares chiliades, esphragismenoi ek pasês phulês uiôn Israêl.

5 ek phulês Iouda dôdeka chiliades esphragismenoi,
ek phulês Roubên dôdeka chiliades,
ek phulês Gad dôdeka chiliades,

6 ek phulês Asêr dôdeka chiliades,
ek phulês Nephthalim dôdeka chiliades,
ek phulês Manassê dôdeka chiliades,

7 ek phulês Sumeôn dôdeka chiliades,
ek phulês Leui dôdeka chiliades,
ek phulês Issachar dôdeka chiliades,

8 ek phulês Zaboulôn dôdeka chiliades,
ek phulês Iôsêph dôdeka chiliades,
ek phulês Beniamin dôdeka chiliades esphragismenoi.

9 Meta tauta eidon, kai idou ochlos polus, on arithmêsai auton oudeis edunato ek pantos ethnous kai phulôn kai laôn kai glôssôn estôtes enôpion tou thronou kai enôpion tou arniou peribeblêmenous stolas leukas kai phoinikes en tais chersin autôn, 10 kai krazousin phônê megalê legontes,

Ê sôtêria tô theô êmôn tô kathêmenô epi tô thronô kai tô arniô

11 kai pantes oi angeloi eistêkeisan kuklô tou thronou kai tôn presbuterôn kai tôn tessarôn zôôn kai epesan enôpion tou thronou epi ta prosôpa autôn kai prosekunêsan tô theô 12 legontes,

Amên, ê eulogia kai ê doxa kai ê sophia kai ê eucharistia kai ê timê kai ê dunamis kai ê ischus tô theô êmôn eis tous aiônas tôn aiônôn [amên].

13 Kai apekrithê eis ek tôn presbuterôn legôn moi, Outoi oi peribeblêmenoi tas stolas tas leukas tines eisin kai pothen êlthon? 14 kai eirêka autô, Kurie mou, su oidas. kai eipen moi, Outoi eisin oi erchomenoi ek tês thlipseôs tês megalês kai eplunan tas stolas autôn kai eleukanan autas en tô aimati tou arniou.

15 dia touto eisin enôpion tou thronou tou theou

kai latreuousin autô êmeras kai nuktos en tô naô autou,
kai o kathêmenos epi tou thronou skênôsei ep’ autous.

16 ou peinasousin eti oude dipsêsousin eti

oude mê pesê ep’ autous o êlios
oude pan kauma,

17 oti to arnion to ana meson tou thronou poimanei autous

kai odêgêsei autous epi zôês pêgas udatôn
kai exaleipsei o theos pan dakruon ek tôn ophthalmôn autôn.

Kapitel 8

1 Kai otan ênoixen tên sphragida tên ebdomên, egeneto sigê en tô ouranô ôs êmiôrion. 2 kai eidon tous epta angelous oi enôpion tou theou estêkasin, kai edothêsan autois epta salpinges.

3 Kai allos angelos êlthen kai estathê epi tou thusiastêriou echôn libanôton chrusoun, kai edothê autô thumiamata polla, ina dôsei tais proseuchais tôn agiôn pantôn epi to thusiastêrion to chrusoun to enôpion tou thronou. 4 kai anebê o kapnos tôn thumiamatôn tais proseuchais tôn agiôn ek cheiros tou angelou enôpion tou theou. 5 kai eilêphen o angelos ton libanôton kai egemisen auton ek tou puros tou thusiastêriou kai ebalen eis tên gên, kai egenonto brontai kai phônai kai astrapai kai seismos.

6 Kai oi epta angeloi oi echontes tas epta salpingas êtoimasan autous ina salpisôsin.

7 Kai o prôtos esalpisen kai egeneto chalaza kai pur memigmena en aimati kai eblêthê eis tên gên, kai to triton tês gês katekaê kai to triton tôn dendrôn katekaê kai pas chortos chlôros katekaê.

8 Kai o deuteros angelos esalpisen kai ôs oros mega puri kaiomenon eblêthê eis tên thalassan, kai egeneto to triton tês thalassês aima 9 kai apethanen to triton tôn ktismatôn tôn en tê thalassê ta echonta psuchas kai to triton tôn ploiôn diephtharêsan.

10 Kai o tritos angelos esalpisen kai epesen ek tou ouranou astêr megas kaiomenos ôs lampas kai epesen epi to triton tôn potamôn kai epi tas pêgas tôn udatôn, 11 kai to onoma tou asteros legetai o Apsinthos kai egeneto to triton tôn udatôn eis apsinthon kai polloi tôn anthrôpôn apethanon ek tôn udatôn oti epikranthêsan.

12 Kai o tetartos angelos esalpisen kai eplêgê to triton tou êliou kai to triton tês selênês kai to triton tôn asterôn, ina skotisthê to triton autôn kai ê êmera mê phanê to triton autês kai ê nux omoiôs.

13 Kai eidon, kai êkousa enos aetou petomenou en mesouranêmati legontos phônê megalê, Ouai ouai ouai tous katoikountas epi tês gês ek tôn loipôn phônôn tês salpingos tôn triôn angelôn tôn mellontôn salpizein.

Kapitel 9

1 Kai o pemptos angelos esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptôkota eis tên gên, kai edothê autô ê kleis tou phreatos tês abussou, 2 kai ênoixen to phrear tês abussou, kai anebê kapnos ek tou phreatos ôs kapnos kaminou megalês, kai eskotôthê o êlios kai o aêr ek tou kapnou tou phreatos. 3 kai ek tou kapnou exêlthon akrides eis tên gên kai edothê autais exousia ôs echousin exousian oi skorpioi tês gês. 4 kai errethê autais ina mê adikêsousin ton chorton tês gês oude pan chlôron oude pan dendron, ei mê tous anthrôpous oitines ouk echousin tên sphragida tou theou epi tôn metôpôn. 5 kai edothê autais ina mê apokteinôsin autous, all’ ina basanisthêsontai mênas pente, kai o basanismos autôn ôs basanismos skorpiou otan paisê anthrôpon. 6 kai en tais êmerais ekeinais zêtêsousin oi anthrôpoi ton thanaton kai ou mê eurêsousin auton. kai epithumêsousin apothanein kai pheugei o thanatos ap’ autôn.

7 Kai ta omoiômata tôn akridôn omoia ippois êtoimasmenois eis polemon kai epi tas kephalas autôn ôs stephanoi omoioi chrusô kai ta prosôpa autôn ôs prosôpa anthrôpôn, 8 kai eichon trichas ôs trichas gunaikôn kai oi odontes autôn ôs leontôn êsan, 9 kai eichon thôrakas ôs thôrakas sidêrous kai ê phônê tôn pterugôn autôn ôs phônê armatôn ippôn pollôn trechontôn eis polemon, 10 kai echousin ouras omoias skorpiois kai kentra, kai en tais ourais autôn ê exousia autôn adikêsai tous anthrôpous mênas pente, 11 echousin ep’ autôn basilea ton angelon tês abussou, onoma autô Ebraisti Abaddôn kai en tê Ellênikê onoma echei Apolluôn.

12 Ê ouai ê mia apêlthen idou erchetai eti duo ouai meta tauta.

13 Kai o ektos angelos esalpisen kai êkousa phônên mian ek tôn keratôn tou thusiastêriou tou chrusou tou enôpion tou theou, 14 legonta tô ektô angelô o echôn tên salpinga, Luson tous tessaras angelous tous dedemenous epi tô potamô tô megalô Euphratê. 15 kai eluthêsan oi tessares angeloi oi êtoimasmenoi eis tên ôran kai êmeran kai mêna kai eniauton, ina apokteinôsin to triton tôn anthrôpôn. 16 kai o arithmos tôn strateumatôn tou ippikou dismuriades muriadôn, êkousa ton arithmon autôn. 17 kai outôs eidon tous ippous en tê orasei kai tous kathêmenous ep’ autôn, echontas thôrakas purinous kai uakinthinous kai theiôdeis, kai ai kephalai tôn ippôn ôs kephalai leontôn, kai ek tôn stomatôn autôn ekporeuetai pur kai kapnos kai theion. 18 apo tôn triôn plêgôn toutôn apektanthêsan to triton tôn anthrôpôn, ek tou puros kai tou kapnou kai tou theiou tou ekporeuomenou ek tôn stomatôn autôn. 19 ê gar exousia tôn ippôn en tô stomati autôn estin kai en tais ourais autôn, ai gar ourai autôn omoiai ophesin echousai kephalas kai en autais adikousin.

20 Kai oi loipoi tôn anthrôpôn, oi ouk apektanthêsan en tais plêgais tautais, ou metenoêsan ek tôn ergôn tôn cheirôn autôn, ina mê proskunêsousin ta daimonia kai ta eidôla ta chrusa kai ta argura kai ta chalka kai ta lithina kai ta xulina, a oute blepein dunantai oute akouein oute peripatein, 21 kai ou metenoêsan ek tôn phonôn autôn oute ek tôn pharmakôn autôn oute ek tês porneias autôn oute ek tôn klemmatôn autôn.

Kapitel 10

1 Kai eidon allon angelon ischuron katabainonta ek tou ouranou peribeblêmenon nephelên kai ê iris epi tên kephalên autou kai to prosôpon autou ôs o êlios kai oi podes autou ôs stuloi puros, 2 kai echôn en tê cheiri autou biblaridion êneôgmenon kai ethêken ton poda autou ton dexion epi tês thalassês, ton de euônumon epi tês gês, 3 kai ekraxen phônê megalê ôsper leôn mukatai. kai ote ekraxen elalêsan ai epta brontai tas eautôn phônas. 4 kai ote elalêsan ai epta brontai êmellon graphein, kai êkousa phônên ek tou ouranou legousan, Sphragison a elalêsan ai epta brontai, kai mê auta grapsês. 5 Kai o angelos, on eidon estôta epi tês thalassês kai epi tês gês,

êren tên cheira autou tên dexian eis ton ouranon
6 kai ômosen en tô zônti eis tous aiônas tôn aiônôn,

os ektisen ton ouranon kai ta en autô kai tên gên kai ta en autê [kai tên thalassan kai ta en autê], oti chronos ouketi estai, 7 all’ en tais êmerais tês phônês tou ebdomou angelou, otan mellê salpizein, kai etelesthê to mustêrion tou theou ôs euêngelisen tous eautou doulous tous prophêtas.

8 Kai ê phônê ên êkousa ek tou ouranou palin lalousan met’ emou kai legousan. Upage labe to biblion to êneôgmenon en tê cheiri tou angelou tou estôtos epi tês thalassês kai epi tês gês. 9 kai apêltha pros ton angelon legôn autô dounai moi to biblaridion. kai legei moi, Labe kai kataphage auto, kai pikranei sou tên koilian, all’ en tô stomati sou estai gluku ôs meli. 10 kai elabon to biblaridion ek tês cheiros tou angelou kai katephagon auto, kai ên en tô stomati mou ôs meli gluku kai ote ephagon auto epikranthê ê koilia mou. 11 kai legousin moi, De i se palin prophêteusai epi laois kai ethnesin kai glôssais kai basileusin pollois.

Kapitel 11

1 Kai edothê moi kalamos omoios rabdô legôn, Egeire kai metrêson ton naon tou theou kai to thusiastêrion kai tous proskunountas en autô. 2 kai tên aulên tên exôthen tou naou ekbale exôthen kai mê autên metrêsês, oti edothê tois ethnesin kai tên polin tên agian patêsousin mênas tesserakonta [kai] duo. 3 kai dôsô tois dusin martusin mou kai prophêteusousin êmeras chilias diakosias exêkonta peribeblêmenous sakkous. 4 outoi eisin ai duo elaiai kai ai duo luchniai [ai] enôpion tou kuriou tês gês estôtes. 5 kai ei tis autous thelei adikêsai pur ekporeuetai ek tou stomatos autôn kai katesthiei tous echthrous autôn kai ei tis thelêsê autous adikêsai, outôs dei auton apoktanthênai. 6 outoi echousin tên exousian kleisai ton ouranon, ina mê uetos brechê tas êmeras tês prophêteias autôn kai exousian echousin epi tôn udatôn strephein auta eis aima kai pataxai tên gên en pasê plêgê osakis ean thelêsôsin. 7 kai otan telesôsin tên marturian autôn to thêrion to anabainon ek tês abussou poiêsei met’ autôn polemon kai nikêsei autous kai apoktenei autous. 8 kai to ptôma autôn epi tês plateias tês poleôs tês megalês, êtis kaleitai pneumatikôs Sodoma kai Aiguptos, opou kai o kurios autôn estaurôthê. 9 kai blepousin ek tôn laôn kai phulôn kai glôssôn kai ethnôn to ptôma autôn êmeras treis kai êmisu kai ta ptômata autôn ouk aphiousin tethênai eis mnêma. 10 kai oi katoikountes epi tês gês chairousin ep’ autois kai euphrainontai kai dôra pempsousin allêlois, oti outoi oi duo prophêtai ebasanisan tous katoikountas epi tês gês. 11 kai meta [tas] treis êmeras kai êmisu pneuma zôês ek tou theou eisêlthen [en] autois, kai estêsan epi tous podas autôn, kai phobos megas epepesen epi tous theôrountas autous. 12 kai êkousan phônês megalês ek tou ouranou legousês autois, Anabate ôde kai anebêsan eis ton ouranon en tê nephelê kai etheôrêsan autous oi echthroi autôn. 13 kai en ekeinê tê ôra egeneto seismos megas kai to dekaton tês poleôs epesen kai apektanthêsan en tô seismô onomata anthrôpôn chiliades epta kai oi loipoi emphoboi egenonto kai edôkan doxan tô theô tou ouranou.

14 Ê ouai ê deutera apêlthen idou ê ouai ê tritê erchetai tachu.

15 Kai o ebdomos angelos esalpisen kai egenonto phônai megalai en tô ouranô legontes,

Egeneto ê basileia tou kosmou tou kuriou êmôn
kai tou Christou autou
kai basileusei eis tous aiônas tôn aiônôn.

16 kai oi eikosi tessares presbuteroi [oi] enôpion tou theou kathêmenoi epi tous thronous autôn epesan epi ta prosôpa autôn kai prosekunêsan tô theô 17 legontes,

Eucharistoumen soi, kurie o theos o pantokratôr,
o ôn kai o ên
oti eilêphas tên dunamin sou tên megalên
kai ebasileusas.

18 kai ta ethnê ôrgisthêsan,

kai êlthen ê orgê sou
kai o kairos tôn nekrôn krithênai
kai dounai ton misthon tois doulois sou tois prophêtais
kai tois agiois kai tois phoboumenois to onoma sou,
tous mikrous kai tous megalous
kai diaphtheirai tous diaphtheirontas tên gên.

19 kai ênoigê o naos tou theou o en tô ouranô kai ôphthê ê kibôtos tês diathêkês autou en tô naô autou, kai egenonto astrapai kai phônai kai brontai kai seismos kai chalaza megalê.

Kapitel 12

1 Kai sêmeion mega ôphthê en tô ouranô, gunê peribeblêmenê ton êlion, kai ê selênê upokatô tôn podôn autês kai epi tês kephalês autês stephanos asterôn dôdeka, 2 kai en gastri echousa kai krazei ôdinousa kai basanizomenê tekein. 3 kai ôphthê allo sêmeion en tô ouranô, kai idou drakôn megas purros echôn kephalas epta kai kerata deka kai epi tas kephalas autou epta diadêmata, 4 kai ê oura autou surei to triton tôn asterôn tou ouranou kai ebalen autous eis tên gên kai o drakôn estêken enôpion tês gunaikos tês mellousês tekein, ina otan tekê to teknon autês kataphagê. 5 kai eteken uion arsen, os mellei poimainein panta ta ethnê en rabdô sidêra. kai êrpasthê to teknon autês pros ton theon kai pros ton thronon autou. 6 kai ê gunê ephugen eis tên erêmon, opou echei ekei topon êtoimasmenon apo tou theou, ina ekei trephôsin autên êmeras chilias diakosias exêkonta.

7 Kai egeneto polemos en tô ouranô o Michaêl kai oi angeloi autou tou polemêsai meta tou drakontos kai o drakôn epolemêsen kai oi angeloi autou, 8 kai ouk ischusen oude topos eurethê autôn eti en tô ouranô. 9 kai eblêthê o drakôn o megas, o ophis o archaios, o kaloumenos Diabolos kai o Satanas, o planôn tên oikoumenên olên, eblêthê eis tên gên kai oi angeloi autou met’ autou eblêthêsan. 10 kai êkousa phônên megalên en tô ouranô legousan,

Arti egeneto ê sôtêria kai ê dunamis
kai ê basileia tou theou êmôn
kai ê exousia tou Christou autou,
oti eblêthê o katêgôr tôn adelphôn êmôn,
o katêgorôn autous enôpion tou theou êmôn êmeras kai nuktos.

11 kai autoi enikêsan auton dia to aima tou arniou

kai dia ton logon tês marturias autôn
kai ouk êgapêsan tên psuchên autôn achri thanatou.

12 dia touto euphrainesthe ouranoi

kai oi en autois skênountes.
ouai tên gên kai tên thalassan,
oti katebê o diabolos pros umas
echôn thumon megan,
eidôs oti oligon kairon echei.

13 Kai ote eiden o drakôn oti eblêthê eis tên gên, ediôxen tên gunaika êtis eteken ton arsena. 14 kai edothêsan tê gunaiki ai duo pteruges tou aetou tou megalou, ina petêtai eis tên erêmon eis ton topon autês, opou trephetai ekei kairon kai kairous kai êmisu kairou apo prosôpou tou opheôs. 15 kai ebalen o ophis ek tou stomatos autou opisô tês gunaikos udôr ôs potamon, ina autên potamophorêton poiêsê. 16 kai eboêthêsen ê gê tê gunaiki kai ênoixen ê gê to stoma autês kai katepien ton potamon on ebalen o drakôn ek tou stomatos autou. 17 kai ôrgisthê o drakôn epi tê gunaiki kai apêlthen poiêsai polemon meta tôn loipôn tou spermatos autês tôn têrountôn tas entolas tou theou kai echontôn tên marturian Iêsou. 18 kai estathê epi tên ammon tês thalassês.

Kapitel 13

1 Kai eidon ek tês thalassês thêrion anabainon, echon kerata deka kai kephalas epta kai epi tôn keratôn autou deka diadêmata kai epi tas kephalas autou onomata blasphêmias. 2 kai to thêrion o eidon ên omoion pardalei kai oi podes autou ôs arkou kai to stoma autou ôs stoma leontos kai edôken autô o drakôn tên dunamin autou kai ton thronon autou kai exousian megalên. 3 kai mian ek tôn kephalôn autou ôs esphagmenên ei0s thanaton, kai ê plêgê tou thanatou autou etherapeuthê. kai ethaumasthê olê ê gê opisô tou thêriou 4 kai prosekunêsan tô drakonti, oti edôken tên exousian tô thêriô kai prosekunêsan tô thêriô legontes, Tis omoios tô thêriô kai tis dunatai polemêsai met’ autou?

5 Kai edothê autô stoma laloun megala kai blasphêmias kai edothê autô exousia poiêsai mênas tesserakonta [kai] duo. 6 kai ênoixen to stoma autou eis blasphêmias pros ton theon blasphêmêsai to onoma autou kai tên skênên autou tous en tô ouranô skênountas. 7 [kai edothê autô poiêsai polemon meta tôn agiôn kai nikêsai autous] kai edothê autô exousia epi pasan phulên kai laon kai glôssan kai ethnos. 8 kai proskunêsousin auton pantes oi katoikountes epi tês gês, ou ou gegraptai to onoma autou en tô bibliô tês zôês tou arniou tou esphagmenou apo katabolês kosmou.

9 Ei tis echei ous akousatô.

10 ei tis eis aichmalôsian,

ei tis en machairê apoktenei
dei auton en machairê apoktanthênai.

Ôde estin ê upomonê kai ê pistis tôn agiôn.

11 Kai eidon allo thêrion anabainon ek tês gês kai eichen kerata duo omoia arniô kai elalei ôs drakôn. 12 kai tên exousian tou prôtou thêriou pasan poiei enôpion autou, kai poiei tên gên kai tous en autê katoikountas ina proskunêsousin to thêrion to prôton, ou etherapeuthê ê plêgê tou thanatou autou. 13 kai poiei sêmeia megala, ina kai pur poiê ek tou ouranou katabainein eis tên gên enôpion tôn anthrôpôn, 14 kai plana tous katoikountas epi tês gês dia ta sêmeia a edothê autô poiêsai enôpion tou thêriou, legôn tois katoikousin epi tês gês poiêsai eikona tô thêriô, os echei tên plêgên tês machairês kai ezêsen. 15 kai edothê autê dounai pneuma tê eikoni tou thêriou ina kai lalêsê ê eikôn tou thêriou kai poiêsê [ina] osoi ean mê proskunêsôsin tê eikoni tou thêriou apoktanthôsin. 16 kai poiei pantas, tous mikrous kai tous megalous, kai tous plousious kai tous ptôchous, kai tous eleutherous kai tous doulous, ina dôsin autois charagma epi tês cheiros autôn tês dexias ê epi to metôpon autôn 17 [kai] ina mê tis dunêtai agorasai ê pôlêsai ei mê o echôn to charagma to onoma tou thêriou ê ton arithmon tou onomatos autou. 18 Ôde ê sophia estin, o echôn noun psêphisatô ton arithmon tou thêriou, arithmos gar anthrôpou estin, kai o arithmos autou exakosioi exêkonta ex.

Kapitel 14

1 Kai eidon, kai idou to arnion estos epi to oros Siôn kai met’ autou ekaton tesserakonta tessares chiliades echousai to onoma autou kai to onoma tou patros autou gegrammenon epi tôn metôpôn autôn. 2 kai êkousa phônên ek tou ouranou ôs phônên udatôn pollôn kai ôs phônên brontês megalês kai ê phônê ên êkousa ôs kitharôdôn kitharizontôn en tais kitharais autôn. 3 kai adousin ôs ôdên kainên enôpion tou thronou kai enôpion tôn tessarôn zôôn kai tôn presbuterôn, kai oudeis edunato mathein tên ôdên ei mê ai ekaton tesserakonta tessares chiliades oi êgorasmenoi apo tês gês. 4 outoi eisin oi meta gunaikôn ouk emolunthêsan, parthenoi gar eisin, outoi oi akolouthountes tô arniô opou an upagei. outoi êgorasthêsan apo tôn anthrôpôn aparchê tô theô kai tô arniô, 5 kai en tô stomati autôn ouch eurethê pseudos, amômoi eisin.

6 Kai eidon allon angelon petomenon en mesouranêmati, echonta euangelion aiônion euangelisai epi tous kathêmenous epi tês gês kai epi pan ethnos kai phulên kai glôssan kai laon, 7 legôn en phônê megalê, Phobêthête ton theon kai dote autô doxan, oti êlthen ê ôra tês kriseôs autou kai proskunêsate tô poiêsanti ton ouranon kai tên gên kai thalassan kai pêgas udatôn.

8 Kai allos deuteros [angelos] êkolouthêsen legôn, Epesen epesen babulôn ê megalê ê ek tou oinou tou thumou tês porneias autês pepotiken panta ta ethnê.

9 Kai allos angelos tritos êkolouthêsen autois legôn en phônê megalê, Ei tis proskunei to thêrion kai tên eikona autou kai lambanei charagma epi tou metôpou autou ê epi tên cheira autou, 10 kai autos pietai ek tou oinou tou thumou tou theou tou kekerasmenou akratou en tô potêriô tês orgês autou kai basanisthêsetai en puri kai theiô enôpion angelôn agiôn kai enôpion tou arniou. 11 kai o kapnos tou basanismou autôn eis aiônas aiônôn anabainei, kai ouk echousin anapausin êmeras kai nuktos oi proskunountes to thêrion kai tên eikona autou kai ei tis lambanei to charagma tou onomatos autou. 12 Ôde ê upomonê tôn agiôn estin, oi têrountes tas entolas tou theou kai tên pistin Iêsou.

13 Kai êkousa phônês ek tou ouranou legousês, Grapson Makarioi oi nekroi oi en kuriô apothnêskontes ap’ arti. nai legei to pneuma, ina anapaêsontai ek tôn kopôn autôn ta gar erga autôn akolouthei met’ autôn.

14 Kai eidon, kai idou nephelê leukê, kai epi tên nephelên kathêmenon omoion uion anthrôpou echôn epi tês kephalês autou stephanon chrusoun kai en tê cheiri autou drepanon oxu. 15 kai allos angelos exêlthen ek tou naou krazôn en phônê megalê tô kathêmenô epi tês nephelês, Pempson to drepanon sou kai therison, oti êlthen ê ôra therisai, oti exêranthê o therismos tês gês. 16 kai ebalen o kathêmenos epi tês nephelês to drepanon autou epi tên gên kai etheristhê ê gê.

17 Kai allos angelos exêlthen ek tou naou tou en tô ouranô echôn kai autos drepanon oxu. 18 kai allos angelos [exêlthen] ek tou thusiastêriou [o] echôn exousian epi tou puros, kai ephônêsen phônê megalê tô echonti to drepanon to oxu legôn, Pempson sou to drepanon to oxu kai trugêson tous botruas tês ampelou tês gês, oti êkmasan ai staphulai autês. 19 kai ebalen o angelos to drepanon autou eis tên gên kai etrugêsen tên ampelon tês gês kai ebalen eis tên lênon tou thumou tou theou ton megan. 20 kai epatêthê ê lênos exôthen tês poleôs kai exêlthen aima ek tês lênou achri tôn chalinôn tôn ippôn apo stadiôn chiliôn exakosiôn.

Kapitel 15

1 Kai eidon allo sêmeion en tô ouranô mega kai thaumaston, angelous epta echontas plêgas epta tas eschatas, oti en autais etelesthê o thumos tou theou.

2 kai eidon ôs thalassan ualinên memigmenên puri kai tous nikôntas ek tou thêriou kai ek tês eikonos autou kai ek tou arithmou tou onomatos autou estôtas epi tên thalassan tên ualinên echontas kitharas tou theou. 3 kai adousin tên ôdên Môuseôs tou doulou tou theou kai tên ôdên tou arniou legontes,

Megala kai thaumasta ta erga sou,
kurie o theos o pantokratôr ´
dikaiai kai alêthinai ai odoi sou,
o basileus tôn aiônôn

4 tis ou mê phobêthê, kurie,

kai doxasei to onoma sou?
oti monos osios,
oti panta ta ethnê êxousin
kai proskunêsousin enôpion sou,
oti ta dikaiômata sou ephanerôthêsan.

5 Kai meta tauta eidon, kai ênoigê o naos tês skênês tou marturiou en tô ouranô, 6 kai exêlthon oi epta angeloi [oi] echontes tas epta plêgas ek tou naou endedumenoi lithon katharon lampron kai periezôsmenoi peri ta stêthê zônas chrusas. 7 kai en ek tôn tessarôn zôôn edôken tois epta angelois epta phialas chrusas gemousas tou thumou tou theou tou zôntos eis tous aiônas tôn aiônôn. 8 kai egemisthê o naos kapnou ek tês doxês tou theou kai ek tês dunameôs autou, kai oudeis edunato eiselthein eis ton naon achri telesthôsin ai epta plêgai tôn epta angelôn.

Kapitel 16

1 Kai êkousa megalês phônês ek tou naou legousês tois epta angelois, Upagete kai ekcheete tas epta phialas tou thumou tou theou eis tên gên.

2 Kai apêlthen o prôtos kai execheen tên phialên autou eis tên gên kai egeneto elkos kakon kai ponêron epi tous anthrôpous tous echontas to charagma tou thêriou kai tous proskunountas tê eikoni autou.

3 Kai o deuteros execheen tên phialên autou eis tên thalassan kai egeneto aima ôs nekrou, kai pasa psuchê zôês apethanen ta en tê thalassê.

4 Kai o tritos execheen tên phialên autou eis tous potamous kai tas pêgas tôn udatôn, kai egeneto aima 5 kai êkousa tou angelou tôn udatôn legontos,

Dikaios ei, o ôn kai o ên [o] osios,
oti tauta ekrinas

6 oti aima agiôn kai prophêtôn exechean

kai aima autois dedôkas piein
axioi eisin.

7 kai êkousa tou thusiastêriou legontos,

Nai kurie o theos o pantokratôr,
alêthinai kai dikaiai ai kriseis sou.

8 Kai o tetartos execheen tên phialên autou epi ton êlion kai edothê autô kaumatisai tous anthrôpous en puri. 9 kai ekaumatisthêsan oi anthrôpoi kauma mega kai eblasphêmêsan to onoma tou theou tou echontos tên exousian epi tas plêgas tautas kai ou metenoêsan dounai autô doxan.

10 Kai o pemptos execheen tên phialên autou epi ton thronon tou thêriou kai egeneto ê basileia autou eskotômenê, kai emasônto tas glôssas autôn ek tou ponou, 11 kai eblasphêmêsan ton theon tou ouranou ek tôn ponôn autôn kai ek tôn elkôn autôn kai ou metenoêsan ek tôn ergôn autôn.

12 Kai o ektos execheen tên phialên autou epi ton potamon ton megan [ton] Euphratên, kai exêranthê to udôr autou, ina etoimasthê ê odos tôn basileôn tôn apo anatolês êliou. 13 kai eidon ek tou stomatos tou drakontos kai ek tou stomatos tou thêriou kai ek tou stomatos tou pseudoprophêtou pneumata tria akatharta ôs batrachoi 14 eisin gar pneumata daimoniôn poiounta sêmeia, a ekporeuetai epi tous basileis tês oikoumenês olês sunagagein autous eis ton polemon tês êmeras tês megalês tou theou tou pantokratoros. 15 Idou erchomai ôs kleptês. makarios o grêgorôn kai têrôn ta imatia autou, ina mê gumnos peripatê kai blepôsin tên aschêmosunên autou. 16 kai sunêgagen autous eis ton topon ton kaloumenon Ebraisti Armagedôn.

17 Kai o ebdomos execheen tên phialên autou epi ton aera, kai exêlthen phônê megalê ek tou naou apo tou thronou legousa, Gegonen. 18 kai egenonto astrapai kai phônai kai brontai kai seismos egeneto megas, oios ouk egeneto aph’ ou anthrôpoi egenonto epi tês gês têlikoutos seismos outôs megas. 19 kai egeneto ê polis ê megalê eis tria merê kai ai poleis tôn ethnôn epesan. kai babulôn ê megalê emnêsthê enôpion tou theou dounai autê to potêrion tou oinou tou thumou tês orgês autou. 20 kai pasa nêsos ephugen kai orê ouch eurethêsan. 21 kai chalaza megalê ôs talantiaia katabainei ek tou ouranou epi tous anthrôpous kai eblasphêmêsan oi anthrôpoi ton theon ek tês plêgês tês chalazês, oti megalê estin ê plêgê autês sphodra.

Kapitel 17

1 Kai êlthen eis ek tôn epta angelôn tôn echontôn tas epta phialas kai elalêsen met’ emou legôn, Deuro, deixô soi to krima tês pornês tês megalês tês kathêmenês epi udatôn pollôn, 2 meth’ ês eporneusan oi basileis tês gês kai emethusthêsan oi katoikountes tên gên ek tou oinou tês porneias autês. 3 kai apênegken me eis erêmon en pneumati kai eidon gunaika kathêmenên epi thêrion kokkinon, gemonta onomata blasphêmias, echôn kephalas epta kai kerata deka. 4 kai ê gunê ên peribeblêmenê porphuroun kai kokkinon kai kechrusômenê chrusiô kai lithô timiô kai margaritais, echousa potêrion chrusoun en tê cheiri autês gemon bdelugmatôn kai ta akatharta tês porneias autês 5 kai epi to metôpon autês onoma gegrammenon, mustêrion. Babulôn ê megalê, ê mêtêr tôn pornôn kai tôn bdelugmatôn tês gês. 6 kai eidon tên gunaika methuousan ek tou aimatos tôn agiôn kai ek tou aimatos tôn marturôn Iêsou.

Kai ethaumasa idôn autên thauma mega. 7 kai eipen moi o angelos, Dia ti ethaumasas? egô erô soi to mustêrion tês gunaikos kai tou thêriou tou bastazontos autên tou echontos tas epta kephalas kai ta deka kerata. 8 to thêrion o eides ên kai ouk estin kai mellei anabainein ek tês abussou kai eis apôleian upagei, kai thaumasthêsontai oi katoikountes epi tês gês, ôn ou gegraptai to onoma epi to biblion tês zôês apo katabolês kosmou, blepontôn to thêrion oti ên kai ouk estin kai parestai 9 ôde o nous o echôn sophian, ai epta kephalai epta orê eisin, opou ê gunê kathêtai ep’ autôn. kai basileis epta eisin 10 oi pente epesan, o eis estin, o allos oupô êlthen kai otan elthê oligon auton dei meinai. 11 kai to thêrion o ên kai ouk estin kai autos ogdoos estin kai ek tôn epta estin, kai eis apôleian upagei. 12 kai ta deka kerata a eides deka basileis eisin, oitines basileian oupô elabon, alla exousian ôs basileis mian ôran lambanousin meta tou thêriou. 13 outoi mian gnômên echousin kai tên dunamin kai exousian autôn tô thêriô didoasin. 14 outoi meta tou arniou polemêsousin kai to arnion nikêsei autous, oti kurios kuriôn estin kai basileus basileôn kai oi met’ autou klêtoi kai eklektoi kai pistoi.

15 Kai legei moi, Ta udata a eides ou ê pornê kathêtai laoi kai ochloi eisin kai ethnê kai glôssai. 16 kai ta deka kerata a eides kai to thêrion outoi misêsousin tên pornên kai êrêmômenên poiêsousin autên kai gumnên kai tas sarkas autês phagontai kai autên katakausousin [en] puri. 17 o gar theos edôken eis tas kardias autôn poiêsai tên gnômên autou kai poiêsai mian gnômên kai dounai tên basileian autôn tô thêriô achri telesthêsontai oi logoi tou theou. 18 kai ê gunê ên eides estin ê polis ê megalê ê echousa basileian epi tôn basileôn tês gês.

Kapitel 18

1 Meta tauta eidon allon angelon katabainonta ek tou ouranou echonta exousian megalên, kai ê gê ephôtisthê ek tês doxês autou. 2 kai ekraxen en ischura phônê legôn,

Epesen epesen Babulôn ê megalê,
kai egeneto katoikêtêrion daimoniôn
kai phulakê pantos pneumatos akathartou
kai phulakê pantos orneou akathartou kai memisêmenou,
3 oti ek [tou oinou] tou thumou tês porneias autês peptôkan panta ta ethnê
kai oi basileis tês gês met’ autês eporneusan
kai oi emporoi tês gês ek tês dunameôs tou strênous autês eploutêsan.

4 Kai êkousa allên phônên ek tou ouranou legousan,

Exelthate o laos mou ex autês
ina mê sugkoinônêsête tais amartiais autês
kai ek tôn plêgôn autês ina mê labête,

5 oti ekollêthêsan autês ai amartiai achri tou ouranou

kai emnêmoneusen o theos ta adikêmata autês.

6 apodote autê ôs kai autê apedôken

kai diplôsate [ta] dipla kata ta erga autês,
en tô potêriô ô ekerasen kerasate autê diploun,

7 osa edoxasen autên kai estrêniasen,

tosouton dote autê basanismon kai penthos.
oti en tê kardia autês legei oti
Kathêmai basilissa
kai chêra ouk eimi
kai penthos ou mê idô.

8 dia touto en mia êmera êxousin ai plêgai autês,

thanatos kai penthos kai limos,
kai en puri katakauthêsetai,
oti ischuros [kurios] o theos o krinas autên.

9 Kai klausousin kai kopsontai ep’ autên oi basileis tês gês oi met’ autês porneusantes kai strêniasantes otan blepôsin ton kapnon tês purôseôs autês, 10 apo makrothen estêkotes dia ton phobon tou basanismou autês legontes,

Ouai ouai ê polis ê megalê,
Babulôn ê polis ê ischura,
oti mia ôra êlthen ê krisis sou

11 Kai oi emporoi tês gês klaiousin kai penthousin ep’ autên, oti ton gomon autôn oudeis agorazei ouketi 12 gomon chrusou kai argurou kai lithou timiou kai margaritôn kai bussinou kai porphuras kai sirikou kai kokkinou kai pan xulon thuinon kai pan skeuos elephantinon kai pan skeuos ek xulou timiôtatou kai chalkou kai sidêrou kai marmarou, 13 kai kinnamômon kai amômon kai thumiamata kai muron kai libanon kai oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai ktênê kai probata, kai ippôn kai redôn kai sômatôn, kai psuchas anthrôpôn.

14 kai ê opôra sou tês epithumias tês psuchês

apêlthen apo sou,
kai panta ta lipara kai ta lampra
apôleto apo sou
kai ouketi ou mê auta eurêsousin.

15 oi emporoi toutôn oi ploutêsantes ap’ autês apo makrothen stêsontai dia ton phobon tou basanismou autês klaiontes kai penthountes 16 legontes,

Ouai ouai, ê polis ê megalê,
ê peribeblêmenê bussinon
kai porphuroun kai kokkinon
kai kechrusômenê [en] chrusiô
kai lithô timiô kai margaritê,

17 oti mia ôra êrêmôthê o tosoutos ploutos.

Kai pas kubernêtês kai pas o epi topon pleôn kai nautai kai osoi tên thalassan ergazontai apo makrothen estêsan 18 kai ekraxan blepontes ton kapnon tês purôseôs autês legontes, Tis omoia tê polei tê megalê? 19 kai ebalon choun epi tas kephalas autôn kai ekraxan klaiontes kai penthountes legontes,

Ouai ouai ê polis ê megalê,
en ê eploutêsan pantes oi echontes ta ploia
en tê thalassê ek tês timiotêtos autês,
oti mia ôra êrêmôthê.

20 Euphrainou ep’ autê, ourane

kai oi agioi kai oi apostoloi kai oi prophêtai,
oti ekrinen o theos to krima umôn ex autês.

21 Kai êren eis angelos ischuros lithon ôs mulinon megan kai ebalen eis tên thalassan legôn,

Outôs ormêmati blêthêsetai
Babulôn ê megalê polis
kai ou mê eurethê eti.

22 kai phônê kitharôdôn kai mousikôn

kai aulêtôn kai salpistôn
ou mê akousthê en soi eti,
kai pas technitês [pasês technês]
ou mê eurethê en soi eti,
kai phônê mulou
ou mê akousthê en soi eti,
23 kai phôs luchnou
ou mê phanê en soi eti,
kai phônê numphiou kai numphês
ou mê akousthê en soi eti
oti [oi] emporoi sou êsan oi megistanes tês gês,
oti en tê pharmakeia sou eplanêthêsan panta ta ethnê,

24 kai en autê aima prophêtôn kai agiôn eurethê

kai pantôn tôn esphagmenôn epi tês gês.

Kapitel 19

1 Meta tauta êkousa ôs phônên megalên ochlou pollou en tô ouranô legontôn,

Allêlouia ´
ê sôtêria kai ê doxa kai ê dunamis tou theou êmôn,
2 oti alêthinai kai dikaiai ai kriseis autou
oti ekrinen tên pornên tên megalên
êtis ephtheiren tên gên en tê porneia autês,
kai exedikêsen to aima tôn doulôn autou
ek cheiros autês.

3 kai deuteron eirêkan,

Allêlouia
kai o kapnos autês anabainei eis tous aiônas tôn aiônôn.

4 kai epesan oi presbuteroi oi eikosi tessares kai ta tessara zôa kai prosekunêsan tô theô tô kathêmenô epi tô thronô legontes,

Amên Allêlouia,

5 kai phônê apo tou thronou exêlthen legousa,

Aineite tô theô êmôn
pantes oi douloi autou
oi phoboumenoi auton,
oi mikroi kai oi megaloi.

6 kai êkousa ôs phônên ochlou pollou kai ôs phônên udatôn pollôn kai ôs phônên brontôn ischurôn legontôn,

Allêlouia,
oti ebasileusen kurios
o theos [êmôn] o pantokratôr.

7 chairômen kai agalliômen

kai dôsomen tên doxan autô,
oti êlthen o gamos tou arniou
kai ê gunê autou êtoimasen eautên

8 kai edothê autê ina peribalêtai

bussinon lampron katharon
to gar bussinon ta dikaiômata tôn agiôn estin.

9 Kai legei moi, Grapson makarioi oi eis to deipnon tou gamou tou arniou keklêmenoi. kai legei moi, Outoi oi logoi alêthinoi tou theou eisin. 10 kai epesa emprosthen tôn podôn autou proskunêsai autô kai legei moi, Ora mê sundoulos sou eimi kai tôn adelphôn sou tôn echontôn tên marturian Iêsou tô theô proskunêson. ê gar marturia Iêsou estin to pneuma tês prophêteias.

11 Kai eidon ton ouranon êneôgmenon, kai idou ippos leukos kai o kathêmenos ep’ auton pistos [kaloumenos] kai alêthinos kai en dikaiosunê krinei kai polemei. 12 oi de ophthalmoi autou phlox puros kai epi tên kephalên autou diadêmata polla, echôn onoma gegrammenon o oudeis oiden ei mê autos, 13 kai peribeblêmenos imation rerantismenon aimati kai keklêtai to onoma autou o logos tou theou. 14 kai ta strateumata ta en tô ouranô êkolouthei autô eph’ ippois leukois endedumenoi bussinon leukon katharon. 15 kai ek tou stomatos autou ekporeuetai romphaia oxeia, ina en autê pataxê ta ethnê, kai autos poimanei autous en rabdô sidêra kai autos patei tên lênon tou oinou tou thumou tês orgês tou theou tou pantokratoros, 16 kai echei epi to imation kai epi ton mêron autou onoma gegrammenon Basileus basileôn kai kurios kuriôn.

17 Kai eidon ena angelon estôta en tô êliô kai ekraxen [en] phônê megalê legôn pasin tois orneois tois petomenois en mesouranêmati, Deute sunachthête eis to deipnon to mega tou theou 18 ina phagête sarkas basileôn kai sarkas chiliarchôn kai sarkas ischurôn kai sarkas ippôn kai tôn kathêmenôn ep’ autous kai sarkas pantôn eleutherôn te kai doulôn kai mikrôn kai megalôn. 19 Kai eidon to thêrion kai tous basileis tês gês kai ta strateumata autôn sunêgmena poiêsai ton polemon meta tou kathêmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatos autou. 20 kai epiasthê to thêrion kai met’ autou o pseudoprophêtês o poiêsas ta sêmeia enôpion autou en ois eplanêsen tous labontas to charagma tou thêriou kai tous proskunountas tê eikoni autou zôntes eblêthêsan oi duo eis tên limnên tou puros tês kaiomenês en theiô. 21 kai oi loipoi apektanthêsan en tê romphaia tou kathêmenou epi tou ippou tê exelthousê ek tou stomatos autou, kai panta ta ornea echortasthêsan ek tôn sarkôn autôn.

Kapitel 20

1 Kai eidon angelon katabainonta ek tou ouranou echonta tên klein tês abussou kai alusin megalên epi tên cheira autou. 2 kai ekratêsen ton drakonta, o ophis o archaios, os estin Diabolos kai o Satanas, kai edêsen auton chilia etê 3 kai ebalen auton eis tên abusson kai ekleisen kai esphragisen epanô autou, ina mê planêsê eti ta ethnê achri telesthê ta chilia etê. meta tauta dei luthênai auton mikron chronon.

4 Kai eidon thronous kai ekathisan ep’ autous kai krima edothê autois kai tas psuchas tôn pepelekismenôn dia tên marturian Iêsou kai dia ton logon tou theou kai oitines ou prosekunêsan to thêrion oude tên eikona autou kai ouk elabon to charagma epi to metôpon kai epi tên cheira autôn kai ezêsan kai ebasileusan meta tou Christou chilia etê. 5 oi loipoi tôn nekrôn ouk ezêsan achri telesthê ta chilia etê. autê ê anastasis ê prôtê. 6 makarios kai agios o echôn meros en tê anastasei tê prôtê epi toutôn o deuteros thanatos ouk echei exousian, all’ esontai iereis tou theou kai tou Christou kai basileusousin met’ autou [ta] chilia etê.

7 Kai otan telesthê ta chilia etê, luthêsetai o Satanas ek tês phulakês autou 8 kai exeleusetai planêsai ta ethnê ta en tais tessarsin gôniais tês gês, ton Gôg kai Magôg, sunagagein autous eis ton polemon, ôn o arithmos autôn ôs ê ammos tês thalassês. 9 kai anebêsan epi to platos tês gês kai ekukleusan tên parembolên tôn agiôn kai tên polin tên êgapêmenên kai katebê pur ek tou ouranou kai katephagen autous. 10 kai o diabolos o planôn autous eblêthê eis tên limnên tou puros kai theiou opou kai to thêrion kai o pseudoprophêtês, kai basanisthêsontai êmeras kai nuktos eis tous aiônas tôn aiônôn.

11 Kai eidon thronon megan leukon kai ton kathêmenon ep’ autou, ou apo tou prosôpou ephugen ê gê kai o ouranos kai topos ouch eurethê autois. 12 kai eidon tous nekrous, tous megalous kai tous mikrous, estôtas enôpion tou thronou. kai biblia ênoichthêsan kai allo biblion ênoichthê o estin tês zôês, kai ekrithêsan oi nekroi ek tôn gegrammenôn en tois bibliois kata ta erga autôn. 13 kai edôken ê thalassa tous nekrous tous en autê kai o thanatos kai o adês edôkan tous nekrous tous en autois kai ekrithêsan ekastos kata ta erga autôn. 14 kai o thanatos kai o adês eblêthêsan eis tên limnên tou puros. outos o thanatos o deuteros estin, ê limnê tou puros. 15 kai ei tis ouch eurethê en tê biblô tês zôês gegrammenos, eblêthê eis tên limnên tou puros.

Kapitel 21

1 Kai eidon ouranon kainon kai gên kainên. o gar prôtos ouranos kai ê prôtê gê apêlthan kai ê thalassa ouk estin eti. 2 kai tên polin tên agian Ierousalêm kainên eidon katabainousan ek tou ouranou apo tou theou êtoimasmenên ôs numphên kekosmêmenên tô andri autês. 3 kai êkousa phônês megalês ek tou thronou legousês, Idou ê skênê tou theou meta tôn anthrôpôn, kai skênôsei met’ autôn, kai autoi laoi autou esontai, kai autos o theos met’ autôn estai, 4 kai exaleipsei pan dakruon ek tôn ophthalmôn autôn, kai o thanatos ouk estai eti oute penthos oute kraugê oute ponos ouk estai eti, ta prôta apêlthan.

5 Kai eipen o kathêmenos epi tô thronô, Idou kaina poiô panta, kai legei, Grapson, oti outoi oi logoi pistoi kai alêthinoi eisin. 6 kai eipen moi, Gegonan. egô to Alpha kai to Ô, ê archê kai to telos. egô tô dipsônti dôsô ek tês pêgês tou udatos tês zôês dôrean. 7 o nikôn klêronomêsei tauta kai esomai autô theos kai autos estai moi uios. 8 tois de deilois kai apistois kai ebdelugmenois kai phoneusin kai pornois kai pharmakois kai eidôlolatrais kai pasin tois pseudesin to meros autôn en tê limnê tê kaiomenê puri kai theiô, o estin o thanatos o deuteros.

9 kai êlthen eis ek tôn epta angelôn tôn echontôn tas epta phialas tôn gemontôn tôn epta plêgôn tôn eschatôn kai elalêsen met’ emou legôn, Deuro, deixô soi tên numphên tên gunaika tou arniou. 10 kai apênegken me en pneumati epi oros mega kai upsêlon, kai edeixen moi tên polin tên agian Ierousalêm katabainousan ek tou ouranou apo tou theou 11 echousan tên doxan tou theou o phôstêr autês omoios lithô timiôtatô ôs lithô iaspidi krustallizonti. 12 echousa teichos mega kai upsêlon, echousa pulônas dôdeka kai epi tois pulôsin angelous dôdeka kai onomata epigegrammena, a estin tôn dôdeka phulôn uiôn Israêl 13 apo anatolês pulônes treis kai apo borra pulônes treis kai apo notou pulônes treis kai apo dusmôn pulônes treis. 14 kai to teichos tês poleôs echôn themelious dôdeka kai ep’ autôn dôdeka onomata tôn dôdeka apostolôn tou arniou.

15 Kai o lalôn met’ emou eichen metron kalamon chrusoun, ina metrêsê tên polin kai tous pulônas autês kai to teichos autês. 16 kai ê polis tetragônos keitai kai to mêkos autês oson to platos. kai emetrêsen tên polin tô kalamô epi stadiôn dôdeka chiliadôn, to mêkos kai to platos kai to upsos autês isa estin. 17 kai emetrêsen to teichos autês ekaton tesserakonta tessarôn pêchôn metron anthrôpou, o estin angelou. 18 kai ê endômêsis tou teichous autês iaspis kai ê polis chrusion katharon omoion ualô katharô. 19 oi themelioi tou teichous tês poleôs panti lithô timiô kekosmêmenoi o themelios o prôtos iaspis, o deuteros sapphiros, o tritos chalkêdôn, o tetartos smaragdos, 20 o pemptos sardonux, o ektos sardion, o ebdomos chrusolithos, o ogdoos bêrullos, o enatos topazion, o dekatos chrusoprasos, o endekatos uakinthos, o dôdekatos amethustos, 21 kai oi dôdeka pulônes dôdeka margaritai, ana eis ekastos tôn pulônôn ên ex enos margaritou. kai ê plateia tês poleôs chrusion katharon ôs ualos diaugês.

22 Kai naon ouk eidon en autê, o gar kurios o theos o pantokratôr naos autês estin kai to arnion. 23 kai ê polis ou chreian echei tou êliou oude tês selênês ina phainôsin autê, ê gar doxa tou theou ephôtisen autên kai o luchnos autês to arnion. 24 kai peripatêsousin ta ethnê dia tou phôtos autês, kai oi basileis tês gês pherousin tên doxan autôn eis autên, 25 kai oi pulônes autês ou mê kleisthôsin êmeras, nux gar ouk estai ekei, 26 kai oisousin tên doxan kai tên timên tôn ethnôn eis autên. 27 kai ou mê eiselthê eis autên pan koinon kai [o] poiôn bdelugma kai pseudos ei mê oi gegrammenoi en tô bibliô tês zôês tou arniou.

Kapitel 22

1 Kai edeixen moi potamon udatos zôês lampron ôs krustallon ekporeuomenon ek tou thronou tou theou kai tou arniou. 2 en mesô tês plateias autês kai tou potamou enteuthen kai ekeithen xulon zôês poioun karpous dôdeka kata mêna ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta phulla tou xulou eis therapeian tôn ethnôn. 3 kai pan katathema ouk estai eti kai o thronos tou theou. kai tou arniou en autê estai, kai oi douloi autou latreusousin autô 4 kai opsontai to prosôpon autou kai to onoma autou epi tôn metôpôn autôn. 5 kai nux ouk estai eti kai ouk echousin chreian phôtos luchnou kai phôs êliou, oti kurios o theos phôtisei [ep’] autous, kai basileusousin eis tous aiônas tôn aiônôn.

6 Kai eipen moi, Outoi oi logoi pistoi kai alêthinoi, kai o kurios o theos tôn pneumatôn tôn prophêtôn apesteilen ton angelon autou deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei. 7 kai idou erchomai tachu. makarios o têrôn tous logous tês prophêteias tou bibliou toutou.

8 Kagô Iôannês o akouôn kai blepôn tauta. kai ote êkousa kai eblepsa, epesa proskunêsai emprosthen tôn podôn tou angelou tou deiknuontos moi tauta. 9 kai legei moi, Ora mê sundoulos sou eimi kai tôn adelphôn sou tôn prophêtôn kai tôn têrountôn tous logous tou bibliou toutou tô theô proskunêson. 10 kai legei moi, Mê sphragisês tous logous tês prophêteias tou bibliou toutou, o kairos gar engus estin. 11 o adikôn adikêsatô eti kai o ruparos rupanthêtô eti kai o dikaios dikaiosunên poiêsatô eti kai o agios agiasthêtô eti.

12 Idou erchomai tachu, kai o misthos mou met’ emou apodounai ekastô ôs to ergon estin autou. 13 egô to Alpha kai to Ô, o prôtos kai o eschatos, ê archê kai to telos.

14 Makarioi oi plunontes tas stolas autôn, ina estai ê exousia autôn epi to xulon tês zôês kai tois pulôsin eiselthôsin eis tên polin. 15 exô oi kunes kai oi pharmakoi kai oi pornoi kai oi phoneis kai oi eidôlolatrai kai pas philôn kai poiôn pseudos.

16 Egô Iêsous epempsa ton angelon mou marturêsai umin tauta epi tais ekklêsiais. egô eimi ê riza kai to genos Dauid, o astêr o lampros o prôinos. 17 kai to pneuma kai ê numphê legousin, Erchou. kai o akouôn eipatô, Erchou. kai o dipsôn erchesthô, o thelôn labetô udôr zôês dôrean.

18 Marturô egô panti tô akouonti tous logous tês prophêteias tou bibliou toutou ean tis epithê ep’ auta, epithêsei o theos ep’ auton tas plêgas tas gegrammenas en tô bibliô toutô, 19 kai ean tis aphelê apo tôn logôn tou bibliou tês prophêteias tautês, aphelei o theos to meros autou apo tou xulou tês zôês kai ek tês poleôs tês agias tôn gegrammenôn en tô bibliô toutô.

20 Legei o marturôn tauta, Nai, erchomai tachu. Amên, erchou kurie Iêsou.

21 Ê charis tou kuriou Iêsou [Christou] meta tôn agiôn.

Andre bøger