Det Nye Testamente fra 1814

Det Nye Testamente fra 1814 kan fås i denne tekst-fil eller gennem konkordansen. Når udgaven er fra 1814, betyder det dels, at oversættelsen er baseret på Textus Receptus, og dels at det formentlig er en revideret udgave af Christian VI's Bibel fra 1740.

Teksten er naturligvis meget gammeldags med gammeldags ord: "overflødig" for "i overflod" (f.eks »Men Herren formere eder, og giøre eder overflødige i kierligheden til hverandre«), "soer" for "svor"; "liggendefæ" for "ejendom"; "meddele" for "dele med"; "daarlig" for "tosset"; "fristelser" for "prøvelser" og "billig" for "fornuftig / rimelig", o.s.v., o.s.v.

Sætninger har ofte en underlig "tysk" opbygning. F.eks. Åbenbaringen 19,21: »Og de andre bleve slagne ihiel med hans sverd, som sad paa hesten, hvilket udgik af hans mund; […]«, hvor man kunne tro, at hesten kom ud af Jesus' mund, eller Matthæus 17,24: »Men der de kom til Capernaum, gik de til Peder, som toge skattens penge […]«, hvor man kunne tro, det var Peter, der tog pengene. Det sjoveste eksempel må være Romerne 13,10: »Kierligheden giør næsten ikke ondt«.

En specialitet er, at der ofte står "men" i starten af en sætningen, hvor der ikke er nogen modsætning, og man derfor ville have forventet et "og". Dette skyldes, at i denne Bibel er det græske ord "de" oversat til "men", hvor f.eks. King James Bible i flæng oversætter det til "but", "and", "now", "then", "moreover" og meget andet.

Om Digitaliseringen af Teksten

Teksten er taget fra Google Books, der har tre eksemplarer af denne bog:

books.google.com/books?id=HihIAAAAcAAJ Østrigske Nationalbibliotek     Digitaliseret  7. apr 2011
books.google.com/books?id=r6YsAAAAYAAJ Harvard University         Digitaliseret 11. sep 2008 
books.google.com/books?id=2F_lbW_qwQ0C Lyon Public Library         Digitaliseret 15. okt 2010 

 

Ingen af disse indscanninger er dog særligt gode, som følgende eksempel med to tilfældige vers (Matthæus 7,27-28) viser. Bemærk, at alle tre indscanninger konsekvent går galt af de danske bogstaver:

r6YsAAAAYAAJ  Og en stov»regn nedfaldt og vandfloderne kom, og vindene blaste, og stodre an paa samme huus, og der faldt, og ders falb var stort. 2S. Og det begav sig, der Jesus havde fuldendr disse ord, forundrede felket sig saare over hans lardom. 
Ur-tekst    Og en støv-regn nedfaldt og vandfloderne kom, og vindene blæste, og stødte an paa samme huus, og det faldt, og dets fald var stort. 28. Og det begav sig, der Jesus havde fuldendt disse ord, forundrede folket sig saare over hans lærdom.
12 fejl         * *                        *     * *             *       *   *       *                      *            *             *

HihIAAAAcAAJ  Og en siov»regn nedfaldt og vandfloderne kom, og vindene blasie, og stodre an paa famme huus, og det faldt, og ders falb var stort. 2». Og det begao sig, der Jesus havde fuldendl di,se ord, forundrede folker l,g saare over hans lai'dem.
Ur-tekst    Og en støv-regn nedfaldt og vandfloderne kom, og vindene blæste, og stødte an paa samme huus, og det faldt, og dets fald var stort. 28. Og det begav sig, der Jesus havde fuldendt disse ord, forundrede folket sig saare over hans lærdom.
20 fejl        ** *                        * *    * *     *               *   *       *       *               *  *            * **          ** * 

2F_lbW_qwQ0C  Og en stov»regn nedfaldt og vandsioderne|kom, og vindene blaste, og stodte an paa samme huus, og der faldt, og dets fald var stort. 28. Og det begav sig, der Jesus havde fuldendt di,se ord, forundrede folket sig saare over hans leerdom.
Ur-tekst    Og en støv-regn nedfaldt og vandfloderne kom, og vindene blæste, og stødte an paa samme huus, og det faldt, og dets fald var stort. 28. Og det begav sig, der Jesus havde fuldendt disse ord, forundrede folket sig saare over hans lærdom.
10 fejl         * *           **   *         *     *              *                                         *                        *   

 

Stavningen er ofte inkonsekvent: "Peder", "Petrus" og "Peter" — "templet", "tempelet", "templen" og "tempelen" — "ganske", "gandske" og "gantske". Enkelte stavefejl er rettet, som det fremgår af kommentarerne længere nede.

Grammatisk kasus er også inkonsekvent. Sommetider bøjes navne i nominativ: »den Jesus Christus er den Guds Søn«, i akkusativ: »i evangelium ved Jesum Christum«, i dativ: »saadanne tiene ikke vor Herre Jesu Christo«, »evangelium om Jesu Christo«, i genitiv: »i Jesu Christi Nazaræi navn« og i vokativ: »hvad have vi med dig at skaffe, Jesu Nazarene«. Enkelte gange er de forkerte: »Og der de gik ned af bierget, bød Jesum dem«, og i de fleste tilfælde skrives der bare "Jesus", uanset om navnet er i nominativ eller ej.

Kommaer er de originale, som de står i bogen. Det skal dog siges, at de ofte er inkonsekvente, og at det ærlig talt kan være svært at skelne kommaer fra fluepletter.

En uforholdsmæssig stor del af korrekturlæsningen er gået med semikoloner. De er aldeles inkonsekvente, scanneren læser den i reglen som koloner, og semikolonerne kan være endog meget svære at skelne fra koloner. Ofte har jeg opgivet og i stedet sat koloner / semikoloner, som de burde være. Det gælder især i evangelierne og Apostlenes Gerninger, hvor der er meget dialog, og hvor jeg har valgt at sætte kolon ved direkte anført tale og ellers semikolon.

Kommentarer til Enkelte Vers

Her følger løst og fast — inklusive de trykfejl fra 1814, der nu er blevet rettet:

Matthæus 3,1  Jeg har undtagelsesvis rettet et punktum til et kolon.
Matthæus 6,5  Mulig stavefejl: "beed" skulle nok være "bede"
Matthæus 7,25  Rettet stavefejl: "vanfloderne" -> "vandfloderne"
Matthæus 8,2  Jeg har undtagelsesvis tilføjet et komma mellem "kom" og "tilbad"
Matthæus 8,23  Sjov tekst: Discipel er i ental
Matthæus 10,4  Rettet stavefejl: "foraade" -> "forraade" 
Matthæus 12,18 Interessant: "han skal forkynde hedningerne dom". I 1871 og frem står der ikke "dom" men "ret"
Matthæus 13,3  Rettet stavefejl: "ad saae" -> "at saae"
Matthæus 13,57 Rettet stavefejl: "foraget" -> "foragtet"
Matthæus 15,22 Rettet stavefejl: "lde" -> "ilde"
Matthæus 16,6  Rettet stavefejl: "Sadducæenes" -> "Sadducæernes"
Matthæus 16,20 Interessant: "de skulde ingen sige, at han var Jesus Christus". Det står der faktisk i Textus Receptus, men i 1871 står der kun "Christus"
Matthæus 17,9  Mulig stavefejl: "Jesum" burde være "Jesus". Nominativ i den græske tekst.
Matthæus 17,24 Denne klodsede oversættelse er skrevet om i 1871, så man ikke tror, det var Peter, som "toge skattens penge"
Matthæus 19,19 Rettet stavefejl: "elkse" -> "elske"
Matthæus 21,5  "den undertvungne asenindes føl". Hvor kommer ordet "undertvungne" fra? Denne lidt frie oversættelse er ikke med i 1871.
Matthæus 22,17 Rettet stavefejl: "Siig og" -> "Siig os"
Matthæus 23,15 Rettet stavefejl: "naar naar" -> "naar"
Matthæus 23,37 Sjov formulering: "sendte til den". I 1871 står der "sendte til dig"
Matthæus 25,39 Mulig stavefejl: "komme" burde være "komne".
Matthæus 26,2  Rettet stavefejl: "foraades" -> "forraades"
Matthæus 28,5  Rettet stavefejl: "korfæstede" -> "korsfæstede".

Markus 1,7   Rettet stavefejl: "en" -> "end"
Markus 1,7   Rettet stavefejl: "op opløse" -> "og opløse"
Markus 1,19   Sjov tekst. Johannes er deres broder? Er Jakob nu i flertal?
Markus 1,22   Rettet stavefejl: "skriftloge" -> "skriftkloge".
Markus 1,43   Meget fin oversættelse: "han truede ham haardt, og drev ham strax ud". 
Markus 2,8   Mulig stavefejl: i deres hierter (der skulle nok stå "jeres").
Markus 2,17   Rettet stavefejl: "ikk" -> "ikke".
Markus 3,21   Sjov tekst. "at holde det tilbage; thi de sagde, det er uregierligt". Man omtaler Jesus som "det"
Markus 4,1   Rettet stavefejl: "os havet" -> "hos havet"
Markus 4,12   Rettet stavefejl: "maate" -> "maatte" 
Markus 6,9   "anbundne soller". "soller" er sandaler. Andet ord i 1871. I Apost. G 12,8 staves det "saaller".
Markus 7,4   "kaabber kar" er kobberkar (andre steder staves det "kobber")
Markus 8,3   Mulig stavefejl: "til deres" er overflødigt. 
Markus 8,3   Mulig stavefejl: "komme" burde være "komne"
Markus 9,45   Rettet stavefejl: "helvde" -> "helvede"
Markus 10,35  Bedre oversættelse end i DO92: "Mester, vi ville, at du skal giøre os det, vi ville bede".
Markus 10,44  Rettet stavefejl: "bli" -> "blive"
Markus 11,11  Rettet stavefejl: "Jerurusalem" -> "Jerusalem" 
Markus 11,24  Rettet stavefejl: "i bede" med lille "i"
Markus 14,53  Fodnote: "(Naar der tales om mange ypperste præster, saa menes, foruden den ypperste og andre fornemme, ogsaa de øverste præster af de 24 skifter, i hvilke præsterne fra Davids tid af vare deelte, l Krøn. 24, 3.4.)"

Lukas 1,53   Mulig stavefejl: "de riger" istf. "de rige"
Lukas 1,58   Mulig stavefejl: "slægtinge" istf. "slægtninge"
Lukas 1,64   Der skal vel stå "oplodes", men det ligner mere "opledes" eller "oplødes"
Lukas 2,20   Mulig stavefejl: "hyrdene" istf. "hyrderne"
Lukas 2,44   Mulig stavefejl: "kyndinge" -> "kyndige"
Lukas 3,2    Fodnote: "(Caiphas var ypperste præst, men Annas, hans svoger, var næst ham den fornemste iblandt præsterne.)" 
Lukas 3,19   Fodnote: "(For han tog hende til ægte, da hans broder Philippus endnu levede, og havde børn med hende, og Herodis egen hustru ogsaa levede.)"
Lukas 8,5    Rettet stavefejl: "fulge" -> "fugle"
Lukas 8,12   Jeg har undtagelsesvis fjernet komma før "hierte".
Lukas 11,24   Rettet stavefejl: "ududfarer" -> "udfarer"
Lukas 11,53   Rettet stavefejl: "Pharisærne" -> "Pharisæerne" 
Lukas 12,32   Rettet stavefejl: "giver" -> "give"
Lukas 13,19   Mulig stavefejl: "en menneske" -> "et menneske"
Lukas 13,21   Rettet stavefejl: "snurdei" -> "suurdei"
Lukas 14,7   Jeg har undtagelsesvis rettet punktum til kolon.
Lukas 14,12   Rettet stavefejl: "og nogen tid" -> "om nogen tid"
Lukas 16,9   Fodnote: "(Mammon, det er rigdom, eller formue)"
Lukas 20,45   Rettet stavefejl: "dine disciple" -> "sine disciple"
Lukas 22,20   Fodnote: "(Nye testamente, er den nye pagt, som Christus giør med sine troende, den han ikke stadfæster med bukke-blod, men med sit eget blod, s. 2 Mos. 24,8.)"
Lukas 23,23   "Men de hængte ham over med stort skrig". I 1871 står der "Men de trængte paa med stort Skrig"
Lukas 23,33   Mulig stavefejl: "med den anden" istf. "men den anden"
Lukas 23,38   Rettet stavefejl: "orerskrift" -> "overskrift"
Lukas 24,12   Rettet stavefejl: "kigede" -> "kiggede"

Johannes 1,40  Fodnote: "(Er klokken fire eftermiddag; thi Jøderne regnede den første time fra klokken sex til syv om morgenen, og deelte saaledes dagen i tolv timer, s. Joh. 1l, 9. Herefter kan man forstaae andre sprog, som taler om timerne.)"
Johannes 3,10  Fin oversættelse: "er du den Israels lærer". Senere oversættelser erstattet "den" med "en" eller ingenting.
Johannes 3,34  Fodnote: "d. e. over al maade."
Johannes 4,21  Spørgsmålstegn undtagelsesvis ændret til udråbstegn  
Johannes 5,31  Fodnote: "(Nemlig allene; thi dersom nogen intet andet vidnesbyrd har, end sit eget, da gielder det ikke meget for menneskene, skiønt det derfor dog kan veere sandt, s. c. 8, 13, 14.)"
Johannes 6,7  Overflødig gentagelse (?) rettet: "brød frød" -> "brød"
Johannes 6,45  Rettet stavefejl: "høren" -> "hører".
Johannes 8,40  Mulig stavefejl: "giørt" -> "giort"
Johannes 8,59  Et "i" farer rundt i sætningen: "men i Jesus skulte sig" -> "men Jesus skiulte sig"
Johannes 9,3  Fodnote: "(d. e. Hverken han eller hans forældre have med nogen sær, grov, eller modtvillig synd forskyldt dette, at han mere end andre skulde blind fødes. s. Luc. 13, 24.)"
Johannes 9,27  Rettet stavefejl: "hvil" -> "vil".
Johannes 13,16 Interessant oversættelse: Apostel. 1871 og frem siger "Sendebud" eller "udsending".
Johannes 14,30 Rettet stavefejl: "men eder" -> "med eder"
Johannes 16,33 Rettet stavefejl: "skal i have" -> "skal I have".
Johannes 19,31 Fodnote: "(Christus blev korsfæst første Paaske-dag, som var fredagen, den følgende dag var sær hellig, baade for det var sabbat, og det var anden Paaske dag, da de ofrede førstegrødens offer, s. 3 Mos. 23, 11. sqq. it. Lue. 22, 7. c. 23, 54, 56.)"
Johannes 21,22 Spørgsmålstegn undtagelsesvis ændret til udråbstegn  

Apos. G. 4,14  Rettet stavefejl: "Men her de saae" -> "Men der de saae"
Apos. G. 7,44  Rettet stavefejl: "tabernake, " -> "tabernakel "
Apos. G. 8,27  Interessant: En Morian fra Morland. I 1871 er det en Æthioper fra Æthiopernes Dronning  
Apos. G. 10,10 Interessant: "og vilde bide paa noget". I 1871 står der "og vilde have Noget at spise"
Apos. G. 10,17 Rettet stavefejl: "have spurgt" -> "havde spurgt"
Apos. G. 11,3  Interessant: "Du gik ind til de mænd, som havde forhud". I 1871 står der der "Uomskaarne" og i DO92 "ikke-jøder"
Apos. G. 12,8  "saaller". Andet ord i 1871. Ordet "sandalion" optræder også i Markus 6,9, hvor der står "soller"
Apos. G. 12,19 Interessant: "befoel han dem at bortføres". I 1871 står der "afstraffes". I DO92 står der "henrettes"
Apos. G. 13,7  Rettet stavefejl: "landhovding" -> "landshøvding"
Apos. G. 13,41 Rettet stavefejl: "faaer fortate" -> "fortalte"
Apos. G. 14,20 Rettet stavefejl: "mod Barnabas" -> "med Barnabas"
Apos. G. 15,2  Rettet stavefejl: "Paulue" -> "Paulus"
Apos. G. 15,3  Rettet stavefejl: "fortate" -> "fortalte"
Apos. G. 15,21 Rettet stavefejl: "synagogernerne" -> "synagogerne"
Apos. G. 16,11 Interessant: "kom vor rette kaas" (også i 21,1). I 1871 står der "seilede lige"
Apos. G. 16,20 Rettet stavefejl: "some ere Jøder" -> "som ere Jøder"
Apos. G. 16,25 Rettet stavefejl: "fangere" -> "fangerne"
Apos. G. 16,27 Rettet stavefejl: "sig blev" -> "sig selv"
Apos. G. 16,34 Rettet stavefejl: "men alt sit huus" -> "med alt sit huus"
Apos. G. 16,35 Rettet stavefejl: "seudte" -> "sendte"
Apos. G. 17,6  Rettet stavefejl: "Jasou" -> "Jason" 
Apos. G. 17,21 Mulig stavefejl: "udlædige" istf. "udlændige"
Apos. G. 17,31 Rettet stavefejl: "hun vil dømme" -> "han vil dømme"
Apos. G. 17,31 Rettet stavefejl: ved en Mund" -> "ved en Mand"
Apos. G. 17,.. Rettet stavefejl: flere steder står der "u" i stedet for "n"
Apos. G. 18,5  Rettet stavefejl: "vøre" -> "være"
Apos. G. 19,28 Interessant: "fulde af hastighed" dvs. hastig vrede. Se Efeserne 4,31
Apos. G. 20,24 Interessant: "annammet af den Herre Jesu". Navnet står i genitiv på græsk.
Apos. G. 20,28 Fodnote: "d..e. tilsynsmænd."
Apos. G. 27,13 Mulig stavefejl: "fore nærmere for forbi ved Creta."
Apos. G. 27,17 Interessant: "udfalde i syrten". I 1871 står der "kastes ind paa en Sandbanke".
Apos. G. 28,27 Rettet stavefejl: "ønene" -> "øinene"

Romerne 1,26  Rettet stavefejl: "forveundte" -> "forvendte" 
Romerne 1,26  Interessant: u'et er faldet ud af "unaturlige" (tilsyenladende er u'et havnet i "forveundte").
Romerne 2,8   Mulig stavefejl: "ugungst" istf. "ugunst"
Romerne 2,25  Rettet stavefejl: Et "e" var faldet ud i " r du lovens overtræder"
Romerne 4,1   Interessant: "Abraham haver fundet". Korrekt oversættelse. 1871 siger: "Abraham vandt"
Romerne 5,14  Interessant: Døden "regnerede" istf. "regierede"
Romerne 7,18  Undtagelsesvis tilføjet komma: "at ville hænger" -> "at ville, hænger"
Romerne 8,38  Rettet stavefejl: "frystendømmer" -> "fyrstendømmer"
Romerne 9,23  Spøjs stavning: "hierligheds". Der skal stå "herligheds" og ikke "kierligheds". Sammenlign 1 Tim. 1,11
Romerne 10,34  Rettet stavefejl: "elle" -> "eller"
Romerne 10,35  Rettet stavefejl: "har giver" -> "har givet"
Romerne 12,19  Interessant: "hevnen hører mig til?" Hvorfor spørgsmåltegn?
Romerne 13,10  Sjov tekst: "Kierligheden giør næsten ikke ondt". I DO92 står der "Kærligheden gør ikke næsten noget ondt".
Romerne 16,10  Sjov tekst: "Apelles, som er forsøgt i Christo". I 1871 står der "Apelles, den Prøvede i Christus"

1 Korint 1,13  Rettet stavefejl: "formemedelst" -> "formedelst"
1 Korint 5,6  Rettet stavefejl: lille "I"
1 Korint 6,9  Rettet stavefejl: "blodagtige" -> "blødagtige"
1 Korint 6,15  Rettet stavefejl: "giør" -> "giøre"
1 Korint 6,16  Interessant: "siger han" - ligesom i KJV. Siden da oversættes det: "det hedder jo"
1 Korint 11,10 Interessant: "Derfor skal qvinden have en magt paa hovedet". I 1871 er "magt" blevet til "Ærbødighedstegn".
1 Korint 11,33 Interessant: "da bier hverandre" er korrekt, ligesom DO92: "skal I vente på hinanden". Derimod har 1871: "da deler med hverandre".
1 Korint 13,2  Rettet stavefejl: "jeg jeg" -> "jeg"
1 Korint 14,5  Indsat "der" før "taler med andre tungemaal"
1 Korint 14,34 Rettet stavefejl: "met at være" -> "men at være"
1 Korint 15,5  Fusk: "han er opstanden". Verbet skal være i passiv.
1 Korint 15,7  Rettet stavefejl: "hvilkie" -> "hvilke"

2 Korint 3,5  Tilføjet mellemrum: "vor dygtigheder af Gud" -> "vor dygtighed er af Gud"
2 Korint 6,2  Rettet stavefejl: "saliggiørelsens dig" -> "saliggiørelsens dag"
2 Korint 7,7  Interessant: "eders hylen". I 1871 står der "Eders bittre Graad".
2 Korint 10,5  Rettet stavefejl: "høied" -> "høihed"
2 Korint 11,31 Rettet stavefejl: "hvilkenære" -> "hvilken være"

Galater 1,17  Fusk: "Jeg kom ikke heller igien til Jerusalem". Der står ikke "igien" i den græske tekst.
Galater 2,2   Interessant: "dem især, som syntes at være noget". I 1871 står der "de Ansete i Særdeleshed".
Galater 2,6   Interessant: "som syntes at være noget". I 1871 står der; "de Ansete" (sidste halvdel).
Galater 2,18  Rettet stavefejl: "eg" -> "jeg"
Galater 3,23  Mulig stavefejl: "insluttede"
Galater 5,10  Rettet stavefejl: "I" skrevet med lille.
Galater 5,16  Rettet stavefejl: "I" skrevet med lille.

Efeserne 1,14  Mulig stavefejl: "eiedommens" istf. "eiendommens"
Efeserne 1,14  Rettet stavefejl: "han herligheds lov" -> "hans herligheds lov"
Efeserne 2,19  Rettet stavefejl: "I" skrevet med lille.
Efeserne 4,8  Interessant: "førte fængselet fangen" - ligesom i KJV. I 1871 står der "bortførte Fanger".
Efeserne 5,25  Fjernet overflødigt ord: "elskede ed menigheden" -> "elskede menigheden".
Efeserne 5,29  Rettet stavefejl: "verderqvæger" -> "vederqvæger"
Efeserne 6,4  Spørgsmålstegn, selvom udråbstegn havde været mere logisk.

Filipp 1,13   Interessant: "jeg haver lyst til at opløses". I 1871 står der "jeg har Lyst til at vandre herfra".
Filipp 3,14   Rettet stavefejl: "er er" -> "er"

Koloss 1,16   Rettet stavefejl: "frystendømmer" -> "fyrstendømmer"
Koloss 2,20   Rettet stavefejl: "af døde" -> "afdøde"
Koloss 3,11   Fodnote: "(D. e. navn, stand, og udvortes dyrkelse allene gielde ikke for Gud. Græker, Barbarer, og Scyther, vare alle hedninger, dog var eet slags mere vildt og dumt, end det andet.)"
Koloss 3,19   Pudsigt: spørgsmålstegn efter "I mænd?"
Koloss 4,6   Rettet stavefejl: "undelig" -> "yndelig"
Koloss 4,10   Rettet stavefejl: "syndskendebarn" -> "sydskendebarn". 
Koloss 4,10   Interessant: Marcus er sydskendebarn/nevø til Barnabas i 1814, 1871 og DO33, men fætter i DO92.

1 Thess 1,6   Rettet stavefejl: "i ere" -> "I ere"

2 Thess 3,14  Interessant: "tegner den". 1871 har "mærker denne".

1 Timot.    Underlig titel: "Epistel til de Timotheum"
1 Timot. 1,11  Spøjs stavning: "hierligheds". Der skal stå "herligheds" og ikke "kierligheds". Sammenlign Romerne 9,23
1 Timot. 3,13  Interessant: "de forhverve sig selv en god trappe" -> "de bane sig selv en god Vei"

2 Timot. 1,5  Interessant: "din oldemoder Lois". I 1871 står der "din Mormoder Lois".
2 Timot. 2,6  Anderledes: "Den bonde, som arbeider, bør det først at nyde frugterne". 1871: "Først naar Bonden arbeider, bør han nyde Frugterne."
2 Timot. 3,11  Rettet stavefejl: "ustaaet" -> "udstaaet"

Hebræer 5,12  Rettet stavefejl: "ikk" -> "ikke"
Hebræer 6,12  Rettet stavefejl: "fojættelseene" -> "forjættelserne"
Hebræer 7,26  Mulig stavefejl: "saaden" istf. "saadan"
Hebræer 8,1   Mulig stavefejl: "saaden" istf. "saadan"
Hebræer 8,5   Rettet stavefejl: "himmelsek" -> "himmelske"
Hebræer 9,1   Interessant: Tabernaklet var en "verdslig helligdom". I 1871 står der "jordisk Helligdom"
Hebræer 9,6   Rettet meningsforstyrrende fejl: "Guds tienesterne" -> "Guds-tienesterne"
Hebræer 11,16  Rettet stavefejl: "kades" -> "kaldes" 
Hebræer 13,5  Rettet stavefejl: "i ere" -> "I ere"

Jakob 2,11   Rettet stavefejl: "sadge" -> "sagde"
Jakob 5,16   Rettet stavefejl: "veder" -> "beder"

1 Peter 2,21  Rettet stavefejl: "i" -> "I"
1 Peter 3,11  Rettet stavefejl: "sørge fred" -> "søge fred"
1 Peter 3,20  Rettet stavefejl: "der er, otte" -> "det er, otte"
1 Peter 4,7   Rettet stavefejl: "aavaagne" -> "aarvaagne"

2 Peter 2,17  Rettet stavefejl: "skyver" -> "skyer"
2 Peter 2,17  Mulig stavefejl: "hvirelvind". Skulle det være "hverelvind" eller "hvirvelvind"?

1 Johan. 2,21  Rettet stavefejl: "sanheden" -> "sandheden" (2 gange)
1 Johan. 5,15  Rettet stavefejl: "begierninger" -> "begieringer"

3 Johan. 1,10  Rettet stavefejl: "dermod" -> "dermed"

Judas 1,5    "haver fordervet anden gang dem, som ikke troede". Interessant oversættelse af "to deutero". Især i lyset af Hebræerne 9,28

Åbenbar 2,23  Interessant: "Og hendes børn vil jeg ihielslaae med død". Ligesom i KJV.
Åbenbar 3,20  Interessant: "See jeg haver staaet for døren og banker". Korrekt, men underlig sætning: "haver stået" i perfektum, og "banker" i præsens.
Åbenbar 13,2  Rettet stavefejl: "rar" -> "var"
Åbenbar 13,7  Rettet stavefejl: "overvin dem" -> "overvinde dem"
Åbenbar 14,7  Rettet stavefejl: "vankilder" -> "vandkilder"
Åbenbar 17,15  Mulig stavefejl: "skaren, og hedninger og tungemaal". Skulle der stå "skarer"?
Åbenbar 18,19  Rettet stavefejl: et "i" var faldet ud af "i hvilken de ere alle"

 

Her er filen: Det Nye Testamente fra 1814. Denne tekstfil kan ses med ethvert tekstværktøj, men den bliver pænest med NoteTab, der er freeware. Teksten kan naturligvis også læses i konkordansen.

Flere ressourcer

Yderligere information